คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายกวิน  ทังสุพานิช
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด      :    4 มกราคม 2510

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท MBA (Finance) Sasin Graduated Institute of Business Administration, 
Chulalongkorn University
•    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน
•    กรรมการบริหาร บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
•    เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•    เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    ที่ปรึกษา กลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•    ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-ซันซีฟ จำกัด
•    รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท ยูเนียนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี