คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  • ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

  • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม


 

ประวัติการทำงาน

  • รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

  • ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย

  • ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านตรวจสอบและวิเคราะห์) วิศวกรวิชาชีพ 9 วช. สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

  • วิศวกรโยธา 8 วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง

  • วิศวกรโยธา 7 วช. สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง