คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

 นางสาวเพ็ญจันทร์  จริเกษม
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด      :    29  มกราคม  2498

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท พาณิชย์ศาสตรมหาบัณฑิต (พณ.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•    ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน
•    ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
•    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี 
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    กรรมการอิสระ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ 
•    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
•    คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)
•    คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี