คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายอารีศักดิ์  เสถียรภาพอยุทธ์
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

วันเดือนปีเกิด      :    25 กรกฎาคม 2514

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท หลักสูตรสำหรับนักบริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (EPA)
•    ปริญญาโท MBA, University of La Veme, U.S.A.
•    ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน
•    ผู้ชำนาญการประจำตัวและที่ปรึกษา  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
•    กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
•    กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
•    กรรมการ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
•    คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี