คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการ

นายกุลิศ   สมบัติศิริ
ประธานกรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด      :     5 เมษายน 2506

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ การคลังสาธารณะ San Diego State University, U.S.A.
•    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California, U.S.A.
•    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    ปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ประวัติการทำงาน
•    อธิบดีกรมศุลกากร
•    ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
•    ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
•    รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
•    ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) 
•    รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
•    ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน                                                                       .
•    กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)                               

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี