คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายสุพจน์  เหล่าสุอาภา
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด      :    15  พฤษภาคม  2500

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท M.M. (Law and Management) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
•    ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ประวัติการทำงาน
•    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
•    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    ที่ปรึกษากฎหมายในคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
•    คณะกรรมการปฏิรูปสินทรัพย์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
•    คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมายของคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
•    คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
•    กรรมการในคณะกรรมการกฎหมาย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•    ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
•    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี