ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พล.อ.ไสว ไสวแสนยากร

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

11 ก.ย. 2502 - 31 ธ.ค. 2507