CSR Activity

การรถไฟฯ สานต่อกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำผลผลิตที่ได้ส่งมอบให้กับชุมชน

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ประยุกต์ใช้จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟ/ซุ้มกั้นถนน สามารถนำผลผลิตมาบริโภคภายในครัวเรือน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ และมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟ สามารถมารับผลผลิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน

นางสิริมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2562 การรถไฟฯ ได้ขยายผลการดำเนินการโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประกอบด้วย จำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีคลองตัน พัทยา สุรนารายณ์ เขาสวนกวาง บ้านบุ่ง ปากปราน บ้านดวด กาญจนบุรี บ้านส้อง บ้านดินลาน และซุ้มเครื่องกั้นถนน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ซุ้มเครื่องกั้นถนน พัทยา(กม.152) พัทยา(กม.161) หนองแซง นครราชสีมา(ด้านใต้) บ้านบุ่ง เชียงใหม่ บ้านดวด บ่อพลอย บางแก้ว คลองแงะ

โดยล่าสุดสถานีบ้านบุ่งได้สานต่อโครงการ ด้วยการปลูกพืชผักแบบผสมผสาน เป็นผักปลอดสารพิษชนิดต่างๆ บริเวณสถานี สำหรับผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ในครั้งนี้ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านบึงวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันสำหรับน้อง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน และสังคม การรถไฟฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันจะสานต่อกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ต่อไป

 

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ