CSR Activity

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ที่สถานีบ้านทับช้าง กรุงเทพฯ และสถานีบ้านดินลาน จังหวัดสงขลา

การรถไฟแห่งประเทศไทย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ที่สถานีบ้านทับช้าง กรุงเทพฯ และสถานีบ้านดินลาน จังหวัดสงขลา 
เพื่อส่งเสริม การปลูกผักปลอดสารพิษบริเวณสถานีรถไฟ แจกจ่ายให้แก่สถานศึกษาในชุมชนนำไปประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียน ตั้งเป้าหมายมีสถานีรถไฟเข้าร่วมเพิ่ม 10 สถานีภายในปี 2562 
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมโครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ขึ้นที่สถานีบ้านทับช้าง กรุงเทพฯ และสถานีบ้านดินลาน จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
โดยประยุกต์นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟ นำพื้นที่บริเวณสถานี และซุ้มเครื่องกั้นการรถไฟฯ มาปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ สำหรับบริโภคภายในครัวเรือน และแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน สถานศึกษา และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก่อให้ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯกับชุมชน
สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ บริเวณสถานีบ้านทับช้าง 
ได้มีการนำวิทยากรให้คำแนะนำวิธีเพาะปลูกและดูแลรักษาต้นอ่อนทานตะวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าบ้านทับช้าง และยังได้นำผลผลิตจากโครงการมอบให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการข้ามทางรถไฟ และการโดยสารรถไฟอย่างปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรถไฟให้รับทราบ ซึ่งสร้างความประทับใจจากคณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าทับช้างอย่างดียิ่ง
ส่วนการจัดกิจกรรมโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ บริเวณสถานีบ้านดินลาน จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ โดยได้นำวิทยากรให้คำแนะนำแก่นักเรียนในเรื่องการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ พร้อมทั้งจัดบรรยายให้ความรู้ เรื่องการข้ามทางรถไฟ และการโดยสารรถไฟอย่างปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนอีกด้วย
สำหรับในปีงบประมาณ 2562 การรถไฟฯ ได้มีแผนขยายการดำเนินการโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ เพิ่มเติม 10 สถานี เพื่อส่งเสริมให้ใช้พื้นที่บริเวณสถานี และซุ้มเครื่องกั้น ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เช่น กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือ แตงกวา ประกอบด้วย สถานีคลองตัน พัทยา สุรนารายณ์ เขาสวนกวาง บ้านบุ่ง ปากปราน บ้านดวด กาญจนบุรี บ้านส้อง บ้านดินลาน และซุ้มเครื่องกั้นถนน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ซุ้มเครื่องกั้นถนน พัทยา(กม.152) พัทยา(กม.161) หนองแซง นครราชสีมา(ด้านใต้) บ้านบุ่ง เชียงใหม่ บ้านดวด บ่อพลอย บางแก้ว คลองแงะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ 24/2562 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email