ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

- รอการแต่งตั้ง -

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

      " ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าสู่การให้บริการยุคดิจิทัล "

พันธกิจ

 •  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อปรับปรุงการให้บริการประชาชน
 • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของพนักงานการรถไฟโดยรวม
 • ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการวางแผนและนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

เป้าหมาย

 • มีโครงสร้างองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี
 • พนักงานการรถไฟ มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี
 • ระบบงานและขั้นตอนการทำงานหลัก มีการเชื่อมโยงและมีประสิทธิภาพสูง
 • มีการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันกาล

ยุทธศาสตร์

 • ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับพนักงานการรถไฟฯ (Digital teach for everyone)
 • ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสร้างคุณค่าผ่านข้อมูลดิจิทัล (IT Function Transfromation)
 • ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหลักให้เป็นรูปแบบดิจิทัล (Digitize Core Process)
 • สร้างพื้นฐานข้อมูลที่เข้มแข็งเพื่อการต่อยอดพัฒนา (Creation Strong Data Foundations)