ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 น. ndash; 16.30 น. นั้น คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดวัน เวลาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ตึกบัญชาการ ชั้น 2 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ เวลา 08.30 น. ndash; 09.15 น. หมายเลข 2 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เวลา 09.30 น. ndash; 10.15 น. หมายเลข 3 นายจเร รุ่งฐานีย เวลา 10.30 น. ndash; 11.15 น. หมายเลข 4 นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา เวลา 11.30 น. ndash; 12.15 น. ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่ได้ประกาศไว้ หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ผู้สมัครจะต้องสละสิทธิ์ และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ หรือให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และถือว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และยอมให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562


กำหนดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น จากภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน ในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน