ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับการให้บริการขบวนรถช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


สายเหนือขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 3/4กรุงเทพ - สวรรคโลก - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 7/8กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 9/10 (อุตราวิถี)กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 13/14กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพงดให้บริการด่วน 51/52กรุงเทพ- เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 109/102กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 105/106กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 107/108กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 111/112กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 201/202กรุงเทพ - พิษณุโลก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 207/208กรุงเทพ- นครสวรรค์ - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 209/210กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 211/212กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 301/302กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 303/304กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 311กรุงเทพ - รังสิตให้บริการปกติชานเมือง 376รังสิต - บางซื่อ - หัวตะเข้ให้บริการปกติชานเมือง 313/314กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 317/318กรุงเทพ- ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติท้องถิ่น 401/402ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรีให้บริการปกติท้องถิ่น 403/410พิษณุโลก - ลพบุรี - พิษณุโลกให้บริการปกติท้องถิ่น 407/408นครสวรรค์ - เชียงใหม่ - นครสวรรค์ให้บริการปกติท้องถิ่น 409อยุธยา - ลพบุรีให้บริการปกติสายตะวันออกเฉียงเหนือขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 21/22กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ23/24 (อีสานวัตนา)กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 25/26 (อีสานมรรคา)กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพงดให้บริการด่วน 67/68กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 71/72กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 75/76กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 77/78กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 133/134กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 135/140กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 139/146กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 141/142กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 145/136กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพงดให้บริการท้องถิ่น 433/434ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวโหญ่ให้บริการปกติท้องถิ่น 437/438ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ -ชุมทางแก่งคอยให้บริการปกติท้องถิ่น 439/440ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่- ชุมทางแก่งคอยให้บริการปกติรวม 481/482หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคายงดให้บริการรวม 483/484หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคายงดให้บริการสายใต้ขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 31/32 (ทักษิณารัถย์)กรุงเทพ- ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 37/38 (ทักษิณ)กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพบริการช่วง กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ด่วนพิเศษ 39/44กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 43/40กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 41/42กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 45/46กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ (พ่วงรวมกับ ข.37/38)บริการช่วง กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ด่วน 83/84กรุงเทพ - ตรัง- กรุงเทพงดให้บริการด่วน 85/86กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพให้บริการปกติ (เพิ่มสถานีรับ-ส่ง)เร็ว 167/168กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 169/170กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 171/172กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 173/174กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 175/176ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลกงดให้บริการธรรมดา 261/262กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพให้บริการปกติท้องถิ่น 445/446ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่ - ชุมพรให้บริการปกติท้องถิ่น 447/448สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก - สุราษฎร์ธานีบริการช่วง สุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 451/452นครศรีธรรมราช -สุไหงโก-ลก -นครศรีธรรมราชบริการช่วง นครศรีธรรมราช - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 453/454ยะลา - สุไหงโก-ลก - ยะลางดให้บริการท้องถิ่น 455/456ยะลา - นครศรีธรรมราช - ยะลาบริการช่วง นครศรีธรรมราช - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 463/464พัทลุง -สุไหลโก-ลก - พัทลุงบริการช่วง พัทลุง - ชุมทางหาดใหญ่ - พัทลุงท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุกให้บริการปกติท้องถิ่น 489/490สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานีให้บริการปกติพิเศษ 947/948ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์งดให้บริการพิเศษ 949/950ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์งดให้บริการนำเที่ยว 909/910กรุงเทพ - น้ำตก (น้ำตกไทรโยคน้อย) - กรุงเทพงดให้บริการนำเที่ยว 911/912กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพงดให้บริการสายใต้ - ธนบุรีขบวนรถเส้นทางสถานะธรรมดา 251/252ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 255/254ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 257/258ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 259/260ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 471/472ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 473/474ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 475/476ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 477/478ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 479/480ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุกให้บริการปกติสายตะวันออกขบวนรถเส้นทางสถานะธรรมดา 275/276กรุงเทพ- ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 277/278กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 279/280กรุงเทพ- ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 281/282กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 283/284กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 285/286กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 390/391ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทราให้บริการปกติเร็ว 997/998กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพงดให้บริการสายมหาชัย และแม่กลองขบวนรถเส้นทางสถานะสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ - มหาชัย - วงเวียนใหญ่ (ทุกขบวน)ให้บริการปกติสายแม่กลองบ้านแหลม - แม่กลอง - บ้านแหลม (ทุกขบวน)ให้บริการปกติ

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงเหตุผู้โดยสารขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 เสียชีวิตบนขบวนรถ


กรณีที่มีข่าวผู้โดยสารเสียชีวิต บนขบวนรถพิเศษทักษิณที่ 37 (กรุงเทพ ndash; หาดใหญ่) วันที่ 30 มีนาคม 2563 ระหว่างขบวนรถจอดที่สถานีทับสะแก เพื่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นทำการช่วยเหลือ และปรากฏว่าผู้โดยสารได้เสียชีวิต นั้นนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ามีผู้โดยสาร (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) ถือตั๋วโดยสารรถนอนปรับอากาศชั้นที่ ๒ ขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 วันที่ 30 มีนาคม 2563 คันที่ 4 เลขที่ 28 เดินทางจากสถานีชุมทางบางซื่อ ndash; สุไหงโกลก เสียชีวิตบนขบวนรถ นำศพดำเนินการชันสูตรที่โรงพยาบาล อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขบวนรถถึงสถานีทับสะแก เวลา 22.30 น. สอบสวนเบื้องต้นได้รายละเอียดดังนี้ 1. ตรวจพบหลักฐานใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ประเทศปากีสถาน ออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 18.13 น. เวลาท้องถิ่นว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบิน 2. ผู้โดยสารเข้าซื้อตั๋วโดยสารดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 10.27 น. ที่สถานีชุมทางบางซื่อ เพื่อที่จะเดินทางในวันที่ 30 มีนาคม 2563 3. วันที่ 30 มีนาคม 2563 ผู้โดยสารขึ้นรถไฟตามตั๋วโดยสารที่สถานีบางซื่อ ขณะเดินทางมีอาการไอ และอาเจียน เมื่อขบวนรถถึงสถานีหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่สถานีหัวหินนำเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองของเทศบาลหัวหินขึ้นตรวจสอบผู้โดยสารบนขบวนรถ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ 36 องศาเซลเซียส ไม่มีอาการไอหรืออาเจียนแล้ว และแนะนำให้ผู้โดยสารลงพักรักษาตัวที่สถานีหัวหิน แต่ผู้โดยสารยืนยันจะเดินทางต่อ จนกระทั่งเวลา ประมาณ 22.15 น. เจ้าหน้าที่บนขบวนรถพบผู้โดยสารดังกล่าว ล้มนอนอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำ จึงแจ้งและหยุดขบวนรถที่สถานีทับสะแก เจ้าหน้าที่สถานีทับสะแกแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นขึ้นทำการช่วยเหลือ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นว่าผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว จึงทำการปลดรถโดยสารคันดังกล่าวออกจากขบวนที่สถานีทับสะแก และย้ายผู้โดยสารจำนวน 15 คน โดยสารกับตู้อื่น เพื่อรอพนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ทำการชันสูตรพลิกศพแล้วนำศพ ส่งชันสูตรหาสาเหตุการตายที่โรงพยาบาลทับสะแก 4. วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทับสะแกว่าผู้โดยสารเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว เบาหวาน แต่ได้นำสารคัดหลั่งของผู้เสียชีวิตส่งตรวจ COVID-19 5. การรถไฟฯ ได้ร่วมกับนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารคันดังกล่าวเมื่อวันที่ 31มีนาคม 2563และเมื่อวันนี้ (วันที่ 1 เมษายน 2563) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลามีหนังสือ แจ้งว่าผู้โดยสารเดินทางกับขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณที่ 37 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เบื้องต้น การรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1. การรถไฟฯ ร่วมกับนายอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอทับสะแก ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารคันดังกล่าวครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 แล้ว ขณะนี้กักรถโดยสารคันดังกล่าวอบยาก่อนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคครั้งที่ 2 อีกครั้งก่อนออกให้บริการ 2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโดยการแจ้งรายชื่อผู้โดยสารร่วมในรถคันดังกล่าวจำนวน 15 คน ให้สาธารณสุขจังหวัดสงขลาติดตามดำเนินการต่อไป 3. ดำเนินการกักตัวพนักงานที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้เสียชีวิต ได้แก่ พนักงานสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อจำนวน 2 นาย พนักงานรักษาความปลอดภัยของเอกชนจำนวน 1 นาย พนักงานขบวนรถจำนวน 7 นาย ตำรวจรถไฟประจำขบวน 1 นาย 4. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่สถานีชุมทางบางซื่อ และสถานีทับสะแก เรียบร้อยแล้วสำหรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น การรถไฟฯ ได้มีการคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนใช้บริการที่สถานีรถไฟทุกครั้ง หากพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขอให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการเดินทาง หากจําเป็นต้องเดินทางขอให้มีใบรับรองแพทย์แสดง และกรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันตนก่อนการเดินทาง นอกจากนี้ ได้ข้อความร่วมมือในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ เช่น ผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจําตัว และกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา ควรงดการเดินทาง เว้นแต่บุคคลกลุ่มดังกล่าวมีความจําเป็นตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน