ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF File -ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดPDF File อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรสายตรง 02-220-4481 หรือ 02-621-8701 ต่อ 5254 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 ndash; 16.30 น. หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเองได้ที่ www.railway.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษฟรี อำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดเดินขบวนรถพิเศษฟรี 4 เส้นทาง วันที่ 12 ธันวาคมนี้ อำนวยความสะดวกประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารคนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 โดยจัดเดินขบวนรถพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารภายในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เดินทางมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใน 4 เส้นทางหลัก คือ อยุธยา นครปฐม ฉะเชิงเทรา และมหาชัย โดยไม่เสียค่าโดยสาร (บริการฟรี) ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 อยุธยา ndash; กรุงเทพ ขบวนที่ 320 (09.30-11.00 น.) กรุงเทพ ndash; อยุธยา ขบวนที่ 321 (20.15-21.50 น.) เส้นทางที่ 2 นครปฐม ndash; ธนบุรี ขบวนที่ 322 (09.55-10.50 น.) ธนบุรี ndash; นครปฐม ขบวนที่ 333 (20.00-21.00 น.) เส้นทางที่ 3 ฉะเชิงเทรา ndash; กรุงเทพ ขบวนที่ 326 (09.20 ndash; 10.45 น.) กรุงเทพ ndash; ฉะเชิงเทรา ขบวนที่ 325 (20.05 ndash; 21.25 น.) เส้นทางที่ 4 มหาชัย ndash; วงเวียนใหญ่ ขบวนที่ 4322 (09.35 ndash; 10.30 น.) วงเวียนใหญ่ ndash; มหาชัย ขบวนที่ 4347 (20.10 ndash; 21.00 น.)ผู้โดยสาร สามารถขอรับตั๋วโดยสารขบวนรถดังกล่าวฟรี ที่สถานีต้นทาง และสถานีที่ขบวนรถผ่าน โดยแสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการออกตั๋วโดยสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน