ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ณ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ให้ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด การรถไฟฯ ส่งเสริม และเติมต่อ ให้ความฝันเป็นจริงทุกเส้นทางเมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มีการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมขึ้น ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ldquo;การจัดกิจกรรมของการรถไฟฯครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) ครั้งที่ 1/2562 โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับชุมชนต่างๆอีกด้วยrdquo; นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ยังได้ทำกิจกรรมทําความสะอาดโรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กนักเรียน อาจารย์ พร้อมกับมีการสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการรถไฟแก่เด็กนักเรียน คณาจารย์ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความสำคัญของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เกิดความภาคภูมิใจความผูกพันหวงแหนกิจการรถไฟในฐานะสาธารณะสมบัติของชาติ สุดท้ายนี้การรถไฟฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จะช่วยเพิ่มโอกาสทางให้กับเด็กนักเรียนได้รับมาตรฐานการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ด้านการเรียนและการกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดไปสู่การช่วยยกระดับพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ จัดเวทีฟังเสียงนักลงทุน บริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ


วันนี้ (14 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น. โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความเห็นและความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding) โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ และจัดทำร่างเอกสารประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและความสนใจของนักลงทุนและเอกชนเป้าหมาย ภายในงานมีการนำเสนอ ภาพรวมของสถานีกลางบางซื่อที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในต้นปี 2564 รูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่สร้างรายได้ทั้งในส่วนพื้นที่พาณิชยกรรมร้านค้า พื้นที่ป้ายโฆษณา และกิจกรรมบริหารสถานี ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย การทำความสะอาด การบริหารอาคาร โดยเมื่อเปิดให้บริการสถานีกลางบางซื่อจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางหลักของประเทศที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยระบบต่างๆ (Multi-Modal Transportation) ได้แก่ รถไฟทางไกล (Inter-City Train) รถไฟฟ้าชานเมือง (Commuter Train Red Line) รถไฟฟ้าความเร็วสูง (High-Speed Railway) รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Rail Link)สำหรับขอบเขตของพื้นที่ของอาคารสถานีกลางบางซื่อเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่จอดรถประมาณ 1,613 คัน มีโถงเชื่อมต่อจากพื้นที่จอดรถ (58,210 ตรม.) ทางเดินขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร ชั้น 1 (พื้นที่ประมาณ 122,810 ตารางเมตร) ประกอบด้วย โถงพักคอยของผู้โดยสาร และโถงชานชาลาผู้โดยสาร มีจุดเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของ MRT ในปัจจุบันและพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมร้านค้า ชั้นลอยที่ 1 (พื้นที่ประมาณ 9,800 ตารางเมตร) เป็นพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมร้านค้า ชั้น 2 รวมชั้นลอย 2 (พื้นที่ประมาณ 50,860 ตารางเมตร) ประกอบด้วย พื้นที่ต้อนรับบุคคลสำคัญ (VIP) ส่วนควบคุมระบบการเดินรถและพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่อาคาร ส่วนชานชาลารถไฟทางไกล (LD Platform Level) ชานชาลารถไฟชานเมือง (CT Platform Level) ชั้น 3 (พื้นที่ประมาณ 43,800 ตารางเมตร) ประกอบด้วย ชานชาลารถไฟมาตรฐานและรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อให้สถานีกลางบางซื่อสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ได้มาตรฐานระดับสากลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การรถไฟฯ จึงเล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะว่าจ้างหรือจัดให้มีเอกชนที่มีความชำนาญและเป็นมืออาชีพมาบริหารจัดการและให้บริการกิจกรรมภายในสถานีกลางบางซื่อ เพื่อสนับสนุนรูปแบบการบริหารจัดการสถานีรถไฟกลางที่ดี (Best Practices) ให้แก่การรถไฟฯ ทั้งนี้ เมื่อมีการเปิดสถานีกลางบางซื่อแล้วจะช่วยทำให้สถานีกลางบางซื่อเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในอนาคตและการเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยที่จะเป็นชุมทางรถไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน