ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับการให้บริการขบวนรถช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2563 เป็นต้นไป


สายเหนือขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 3/4กรุงเทพ - สวรรคโลก - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 7/8กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 9/10 (อุตราวิถี)กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 13/14กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพงดให้บริการด่วน 51/52กรุงเทพ- เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 109/102กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 105/106กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 107/108กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 111/112กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 201/202กรุงเทพ - พิษณุโลก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 207/208กรุงเทพ- นครสวรรค์ - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 209/210กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 211/212กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 301/302กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 303/304กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 311กรุงเทพ - รังสิตให้บริการปกติชานเมือง 376รังสิต - บางซื่อ - หัวตะเข้ให้บริการปกติชานเมือง 313/314กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 317/318กรุงเทพ- ลพบุรี - กรุงเทพให้บริการปกติท้องถิ่น 401/402ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรีให้บริการปกติท้องถิ่น 403/410พิษณุโลก - ลพบุรี - พิษณุโลกให้บริการปกติท้องถิ่น 407/408นครสวรรค์ - เชียงใหม่ - นครสวรรค์ให้บริการปกติท้องถิ่น 409อยุธยา - ลพบุรีให้บริการปกติสายตะวันออกเฉียงเหนือขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 21/22กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ23/24 (อีสานวัตนา)กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 25/26 (อีสานมรรคา)กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพงดให้บริการด่วน 67/68กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 71/72กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 75/76กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติด่วน 77/78กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 133/134กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 135/146กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 139/140กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 141/142กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 145/136กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพงดให้บริการท้องถิ่น 433/434ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวโหญ่ให้บริการปกติท้องถิ่น 437/438ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ -ชุมทางแก่งคอยให้บริการปกติท้องถิ่น 439/440ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่- ชุมทางแก่งคอยให้บริการปกติรวม 481/482หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคายงดให้บริการรวม 483/484หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคายงดให้บริการสายใต้ขบวนรถเส้นทางสถานะด่วนพิเศษ 31/32 (ทักษิณารัถย์)กรุงเทพ- ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 37/38 (ทักษิณ)กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพบริการช่วง กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ด่วนพิเศษ 39/44กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 43/40กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพให้บริการปกติด่วนพิเศษ 41/42กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพงดให้บริการด่วนพิเศษ 45/46กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ (พ่วงรวมกับ ข.37/38)บริการช่วง กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ด่วน 83/84กรุงเทพ - ตรัง- กรุงเทพงดให้บริการด่วน 85/86กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพให้บริการปกติ (เพิ่มสถานีรับ-ส่ง)เร็ว 167/168กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพให้บริการปกติเร็ว 169/170กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 171/172กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 173/174กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพงดให้บริการเร็ว 175/176ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลกงดให้บริการธรรมดา 261/262กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพให้บริการปกติท้องถิ่น 445/446ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่ - ชุมพรให้บริการปกติท้องถิ่น 447/448สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก - สุราษฎร์ธานีบริการช่วง สุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 451/452นครศรีธรรมราช -สุไหงโก-ลก -นครศรีธรรมราชบริการช่วง นครศรีธรรมราช - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 453/454ยะลา - สุไหงโก-ลก - ยะลางดให้บริการท้องถิ่น 455/456ยะลา - นครศรีธรรมราช - ยะลาบริการช่วง นครศรีธรรมราช - ชุมทางหาดใหญ่ท้องถิ่น 463/464พัทลุง -สุไหลโก-ลก - พัทลุงบริการช่วง พัทลุง - ชุมทางหาดใหญ่ - พัทลุงท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุกให้บริการปกติท้องถิ่น 489/490สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานีให้บริการปกติพิเศษ 947/948ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์งดให้บริการพิเศษ 949/950ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์งดให้บริการนำเที่ยว 909/910กรุงเทพ - น้ำตก (น้ำตกไทรโยคน้อย) - กรุงเทพงดให้บริการนำเที่ยว 911/912กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพงดให้บริการสายใต้ - ธนบุรีขบวนรถเส้นทางสถานะธรรมดา 251/252ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 255/254ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 257/258ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 259/260ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 471/472ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 473/474ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 475/476ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 477/478ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติธรรมดา 479/480ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรีให้บริการปกติท้องถิ่น 485/486ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุกให้บริการปกติสายตะวันออกขบวนรถเส้นทางสถานะธรรมดา 275/276กรุงเทพ- ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 277/278กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 279/280กรุงเทพ- ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 281/282กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 283/284กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพให้บริการปกติธรรมดา 285/286กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพให้บริการปกติชานเมือง 390/391ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทราให้บริการปกติเร็ว 997/998กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพงดให้บริการสายมหาชัย และแม่กลองขบวนรถเส้นทางสถานะสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ - มหาชัย - วงเวียนใหญ่ (ทุกขบวน)ให้บริการปกติสายแม่กลองบ้านแหลม - แม่กลอง - บ้านแหลม (ทุกขบวน)ให้บริการปกติ

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับตำรวจรถไฟหนองคาย และด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมจับกุม หน้ากากอนามัยผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 เวลาประมาณ 10.00 ณ สถานีหนองคาย เจ้าหน้าที่สถานี ร่วมกับ ตำรวจรถไฟหนองคาย ได้ทำการตรวจสอบสินค้าต้องสงสัย เป็นกล่องขนาดใหญ่ที่มีผู้นำมาฝากส่งสัมภาระจากสถานีหนองคายไปยังสถานีบางเขน จำนวน 4 ลัง ตามใบส่งของเลขที่ 384094 มีนายพอนสุก อินสีเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งสินค้า และนายอัคคณัฎธ์ เป็นผู้รับสินค้า โดยได้ตรวจพบความผิดปกติภายในกล่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นถุงสีดำถูกปิดมิดชิด พบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม จึงได้แจ้งด่านศุลกากรจังหวัดหนองคาย โดยมี นายสมบัติ ฆ้อนทอง หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม และชุดตรวจค้น ร่วมทำการตรวจค้น พบว่าภายในกล่องเป็นหน้ากากอนามัยผลิตที่ประเทศเวียดนาม ที่ได้นำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร จำนวน 4 ลัง บรรจุลังละ 50 กล่อง กล่องละ 50 ชิ้น รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ชิ้น ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยยี่ห้อต่าง ๆ ดังนี้ 1. หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ I MASK จำนวน 2 ลัง ลังละ 50 กล่อง รวมจำนวน 5,000 ชิ้น 2. หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ KHAU TRANG DAI UY จำนวน 1 ลัง ลังละ 50 กล่อง รวมจำนวน 5,000 ชิ้น 3. หน้ากากอนามัย ยี่ห้อ THUY TIEN จำนวน 1 ลัง ลังละ 50 กล่อง รวมจำนวน 5,000 ชิ้นภายในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย ได้ทำการเรียกนายพอนสุกฯ ชาวประเทศเทศลาว อาศัยอยู่บ้านสะพานทองใต้ เมืองสีสัตตะนาถ นครหลวงเวียงจันทน์ มาให้ปากคำ โดยได้รับคำชี้แจงว่า ตนเองได้นำสินค้า ซึ่งมีนายดำ ชาวไทยอายุประมาณ 30 ปี มากับรถตู้ยี่ห้อฮุนได สีขาวหมายเลขทะเบียน กย 0263 เพื่อส่งสินค้าดังกล่าวไปยังสถานีรถไฟบางเขน เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคาย จึงได้แจ้งให้ ทราบว่าสินค้าดังกล่าวที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร ของดังกล่าวเป็นของอันพึงต้องรีบหรือพิสูจน์ความผิด เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความผิดตามมาตรา มาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรหนองคายจึงได้ยึดของกลางและทำการจับกุม นายพอนสุก อินสีเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน