ด้านบริการโดยสาร

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ(ครั้งที่ 1) โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทาง ถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ เผยแพร่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-14 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์จำนวน 3 ราย และครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์จำนวน 2 ราย คณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตงานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นการปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบด้านล่าง

          คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์แนบ ครั้งที่ 1

          คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์แนบ ครั้งที่ 2

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email