ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมาย

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดตัวโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT พร้อมทั้งได้จัดงานเสวนาหัวข้อ "ค่านิยม ปัจจัยสู่ความสำเร็จ" เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้พนักงานรถไฟทุกระดับ มีความเข้าใจและร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาการรถไฟฯ ให้เดินหน้าสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาในการประชุมผู้บริหารระดับสูง จึงได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำค่านิยมขององค์กรขึ้น และมีมติให้เลือกใช้คำว่า “I AM SRT” เป็นค่านิยมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
“การจัดทำ ค่านิยม เปรียมเสมือนเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้คนรถไฟ เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมาย ทิศทาง และแผนปฏิบัติงานขององค์กรในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนทำให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร นำไปสู่การหลอมหลวม เปลี่ยนแปลงความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม เพื่อสรรสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนให้การรถไฟฯ สามารถก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้”

ท้ายนี้การรถไฟฯ คาดหวังว่า การดำเนินโครงการค่านิยมองค์กรของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาองค์กรก้าวสู่การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ และสามารถสร้างประสิทธิภาพการแข่งขันให้การรถไฟฯ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐ ที่ดีที่สุดในอาเซียน ในปี 2570 ได้อย่างแท้จริง

สำหรับค่านิยมของการรถไฟแห่งประเทศไทย I AM SRT
มีความหมายดังต่อไปนี้ 
อักษร I สีขาว ย่อมาจาก Integrity หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ จริงใจ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง และดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
อักษร A สีเขียว ย่อมาจาก Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร และกล้ารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
อักษร M สีเหลือง ย่อมาจาก Mastering Professionalism หมายถึง มีความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ทันสมัยในงานของตนเอง และใฝ่เรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในองค์กร 
อักษร S สีเหลือง ย่อมาจาก Service Mind & Safety หมายถึง ความมุ่งมั่นบริการ ด้วยความทุ่มเทเต็มศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า รวมถึงการให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการให้บริการสูงสุด 
อักษร R สีส้ม ย่อมาจาก Ready to Change หมายถึง ความพร้อมใจปรับเปลี่ยน กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
อักษร T สีเลือดหมู สีประจำการรถไฟฯ ย่อมาจาก Teamwork หมายถึง ความร่วมกันเป็นทีม ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายร่วมกันสามารถพึ่งพากันและกันด้วยความไว้วางใจ เพื่อที่จะ บรรลุประสิทธิภาพและเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email