ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “รถไฟต่อเติมความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เมื่อวานนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการ “รถไฟต่อเติมความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสอย่างทั่วถึง โดยมีนางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ และคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จำนวนกว่า 180 คน ร่วมกิจกรรม

นางสาวเจษฎาพร กล่าวว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟที่สะดวก ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการสร้างประโยชน์แก่กิจการและส่วนรวมโดยคำนึงถึงความพร้อมตามหลักความพอประมาณ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อสับคม “รถไฟต่อเติมความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง” ที่จัดขึ้นในวันนี้

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้มอบชุดนักเรียน ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียนการสอน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอย่างทั่วถึง สร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาสังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเป็นเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสนับสนุนและผลักดันให้น้องๆ นักเรียนได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ