ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ จัดกิจกรรม การนำเสนอผลงาน TPM ประจำปี 2562 “ปรับ เปลี่ยน พัฒนา สู่มาตรฐานสากล”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน TPM ประจำปี 2562 “ปรับ เปลี่ยน พัฒนา สู่มาตรฐานสากล” โดยมี นายศิริพงษ์ พฤทธิพันธ์ุ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธานี อ่วมอ้อ (TPM Consultant) พร้อมทั้งผู้แทนจากกรรมการสภาวิศวกร บริษัท เอจีซี เคมิคัล ประเทศไทย จำกัด บริษัท โออิชิ เทรดดิ้งค์ จำกัด บริษัทวินิไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทเอจีซี เคมิคัล ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) และพนักงานการถไฟฯ เข้าร่วมการกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน

นายศิริพงษ์ฯ กล่าวว่า โครงการ TPM (Total Productivt Maintenance) เริ่มต้นมาจากการดำเนินการ PM หรือการทำ Preventive Miantenance ต่อมาได้มีการพัฒนาต่อยอดความคิดพื้นฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อไม่ให้ชำรุด สามารถเดินเครื่องตามที่ต้องการใช้วิธีการรักษาตามคาบเวลา การบำรุงรักษาตามสภาพการใช้งานของเครื่องจักร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่บำรุงรักษาให้ง่าย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 
ฝ่ายการช่างกล จึงได้นำแนวคิดการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานซ่อมมาประยุกต์ใช้กับการรถไฟฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการมุ่งดูแลเครื่องจักร-ล้อเลื่อนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนสามารถยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องจักร-ล้อเลื่อนไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนถึงช่วงเวลาที่กำหนด โดยกิจกรรม TPM จะมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้เครื่องจักร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา แทนบทบาทที่มุ่งเน้นให้ผู้ซ่อมเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ดูแล โดยได้นำมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณด้านค่าใช่จ่ายในการซ่อมบำรุง ลดอุบัติเหตุในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

นายศิริพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า ในปัจจุบันฝ่ายการช่างกล ได้มีการเปิด TPM Open House โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานในฝ่ายการช่างกล พนักงานแต่ละฝ่ายของการรถไฟฯ รวมทั้งบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน/โรงซ่อม ที่เป็นพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นการพัฒนา เปลี่ยนแปลง หลังจากที่ได้นำ TPM มาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย มีระเบียบวินัย สำหรับในปีที่ผ่านมา ได้มีการเปิด TPM ไปแล้ว จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.โรงงานอุตรดิตถ์ 2.โรงรถจักรอุตรดิตถ์ 3.โรงซ่อมรถจักรหาดใหญ่ ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะสามารถเพิ่มจำนวนโรงงานในการทำ TPM ได้ต่อเนื่องจนครบทุกโรงงานภายในการรถไฟฯ อย่างแน่นอน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 89/2562
วันที่ 16 สิงหาคม 2562

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email