ข่าวประจำวัน

รฟท. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการพัฒนา โครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้ากลุ่ม ปตท. ทางระบบราง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 ปตท. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้ากลุ่ม ปตท. ทางระบบราง โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง เพื่อให้สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น โดยมีหลักการ “ขนส่งมวลชน ขนสินค้า คุ้มค่าใช้จ่าย กำหนดเวลาได้” อีกทั้งเป็นการยืนยันความร่วมมือในพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การคมนาคมพหลโยธินให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษา และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาขนส่งสินค้าของกลุ่ม ปตท. และพัฒนาธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางราง โดยจะมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ (Feasivility Study) รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสม และจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Plan) ร่วมกันต่อไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ