ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ประกาศยกระดับมาตรการเข้ม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้งบนขบวนรถและสถานี

 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศยกระดับมาตรการเข้มเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ทั้งบนขบวนรถและสถานี เน้นความสะอาด และปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมแนะผู้โดยสารควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาด

นายวรวุฒิ  มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจของผู้โดยสาร การรถไฟฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตาม และรายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีหน้าที่ติดตาม และรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหา ประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน และแนวโน้มของสถานการณ์ในอนาคต ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเฉพาะขั้นตอนการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ และรายงานผลการติดตามให้การรถไฟฯ ทราบเป็นประจำทุกวัน และได้ออกมาตรการในการป้องกัน ด้วยตระหนักในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว การรถไฟฯ จึงขอประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้


 1. มาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่สถานีรถไฟและบนขบวนรถ

 •   สถานีที่มีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากพบว่ามีอาการไข้ สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้แนะนำพบแพทย์ก่อน หากจำเป็นต้องเดินทางขอให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบ และขอให้กรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง
 •   สถานีที่ไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิให้สังเกตอาการผู้โดยสาร หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น ขอให้กรอกแบบประเมินและรับรองตนเองเพื่อคัดกรองและยืนยันความปลอดภัยก่อนเดินทาง
 •   สังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเดินทาง หากมีอาการต้องสงสัยข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถทำการแยกผู้โดยสารพร้อมแจ้งศูนย์ความปลอดภัยการรถไฟฯ และประสานหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้เคียงก่อนถึงปลายทางตามตั๋วโดยสาร

 2. มาตรการในการให้บริการบนขบวนรถ

 •   พนักงานผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือถุงมือยาง ในการบริการบนขบวนรถ
 •   เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในห้องโดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ระหว่างการเดินทางของผู้โดยสาร
 •   ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างการเดินทาง

 3. มาตรการในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่สถานีรถไฟ

 •   ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวจุดสัมผัสในบริเวณสถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ อย่างสม่ำเสมอ ทุก 2 ชั่วโมง และเพิ่มความถี่มากขึ้น ในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น
 •   ทำความสะอาดหนัก (Big Cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในบริเวณอาคารสถานีชานชาลา  ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา ทุก 3 วัน
 •   ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน ทุก 1 ชั่วโมง เช่น ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม    มือจับ/ลูกบิด/ปุ่มกดปิด – เปิดประตู เป็นต้น

 4. มาตรการจัดเตรียมขบวนรถและทำความสะอาดภายในขบวนรถ

 •   ทำความสะอาดขบวนรถโดยสารทุกเที่ยวที่ให้บริการ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวบันได ที่จับบริเวณประตู ราวจับในรถโดยสาร เบาะที่นั่ง/นอน พนักพิง ที่เท้าแขน ด้วยน้ำยาทำความสะอาด
 •   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณตู้โดยสาร ห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกเที่ยวที่ทำขบวนออกจากสถานีต้นทาง

 

5. มาตรการการให้บริการอาหารบนขบวนรถ

 •   พนักงานบริการสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ในการให้บริการอาหารบนขบวนรถ
 •   ให้บริการโดยไม่ให้ผู้โดยสารจับต้องเครื่องมือ อุปกรณ์บริการอาหาร
 •   ขอความร่วมมือผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะทานอาหารร่วมกัน

 6. มาตรการรับส่งห่อวัตถุและสัมภาระ

 •   ตรวจสอบความสะอาดของห่อวัตถุและสัมภาระ เช่น  ความชื้นหรือคราบน้ำ กล่องหรือวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นมาตรฐาน  มีสิ่งสกปรก เป็นต้น
 •   หลีกเลี่ยงการส่งห่อวัตถุและสัมภาระที่มีความเสี่ยง
 •   ทำความสะอาดบริเวณที่จัดเก็บห่อวัตถุและสัมภาระ ทุก ๆ วัน และเพิ่มความถี่มากขึ้นในช่วงที่มีห่อวัตถุและสัมภาระ จำนวนมาก

 7. มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสุขอนามัยของพนักงานสถานีและบนขบวนรถ

 •   สวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ในขณะทำงาน
 •   หลังจากปฏิบัติงานต้องล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือทุกครั้ง
 •   เผยแพร่ความรู้ให้พนักงานเรื่อง ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส เช่น การติดต่อ อาการ คำแนะนำในการป้องกันตนเอง เป็นต้น
 •   ให้ทำการตรวจสุขภาพหากปรากฏว่ามีอาการต้องสงสัยตามความเห็นแพทย์ ให้หยุดการทำงานเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารให้ถูกสุขลักษณะ และเกิดความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง พร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการรับและแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาด ทั้งนี้หากพบผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ในบริเวณสถานีรถไฟหรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี หรือ ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-5379198 ทันที.

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email