กิจกรรม รฟท.

การรถไฟฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance

วันนี้(4 กุมภาพันธ์ 2562) การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม”โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ การรถไฟฯ พร้อมด้วยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ กระทรวงคมนาคมในโอกาสนี้นายอาคม ได้กล่าวนำหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม “กระทรวงคมนาคมขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีจิตสำนึกร่วมต่อต้านการทุจริต ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และดำรงรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันจะส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความศรัทธา และมีความไว้วางใจตลอดไป” 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต MOT Zero Tolerance ได้ดำเนินกานตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ด้านที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ??2561 – 2580??) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายต่าง ๆ ชุมชนและประชาชน สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้นในสังคม ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบการรถไฟฯ พร้อมขายรับนโยบายการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ