ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมต่อยอดความคิดโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ณ ไร่สุขพ่วง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมต่อยอดความคิดโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ณ ไร่สุขพ่วง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมต่อยอดโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซีเอสอาร์ดูแลด้านสังคมของการรถไฟฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานประจำสถานีรถไฟ นำพื้นที่บริเวณสถานีและซุ้มเครื่องกั้นการรถไฟฯ มาปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับใช้บริโภคภายในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน สถานศึกษา และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบสถานีรถไฟ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชุมชน รวมถึงก่อให้ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯกับชุมชน

ทั้งนี้การดำเนินโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ตลอดปี 2561-2562 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนง นำเสนอเผยแพร่โครงการฯ รวมถึงได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนชุมชนในพื้นที่โครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม ต่อยอดความคิดโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ณ ไร่สุขพ่วง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2562 โดยนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสถานี/ซุ้มกั้นถนนฯ กว่า 50 คน เข้าร่วมโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ เพื่อร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ นำมาพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในโครงการฯ ในพื้นที่ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ ตามแผนงานโครงการซีเอสอาร์ของการรถไฟฯอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 การรถไฟฯ ได้ตั้งเป้าหมายขยายการดำเนินโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พื้นที่บริเวณสถานีปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยสถานี 10 แห่ง ได้แก่ สถานีคลองตัน พัทยา สุรนารายณ์ เขาสวนกวาง บ้านบุ่ง ปากปราน บ้านดวด กาญจนบุรี บ้านส้อง บ้านดินลาน และซุ้มเครื่องกั้นถนนอีกจำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ซุ้มเครื่องกั้นถนน พัทยา(กม.152) พัทยา(กม.161)หนองแซง นครราชสีมา(ด้านใต้) บ้านบุ่ง เชียงใหม่ บ้านดวด บ่อพลอย บางแก้ว คลองแงะ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ชุมชน รวมถึงสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างการรถไฟฯกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email