ข่าวประจำวัน

การรถไฟฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรถบรรทุกสีขาว”

วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) ณ อาคารสโมสรหอประชุม กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการรถบรรทุกสีขาว” โดยมี ผศ.ดร. (พิเศษ) ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวม 16 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 
เพื่อยืดอายุถนนไม่ให้ได้รับความเสียหายเร็วกว่าที่กำหนด ซึ่งทั้งนี้แต่ละกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบทต้องเสียงบประมาณในการซ่อมบำรุงถนนที่คิดเป็นสัดส่วน 20% ของงบประมาณทั้งหมดหรือราวปีละ 20,000-30,000 ล้านบาท ส่งผลทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียประมาณในการซ่อมบำรุงเป็นจำนวนมาก และส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางซึ่งได้รับอันตรายจากเสียหายของถนน เกิดอุบัติเหตุทางการจราจร 
และจากมาตรการเข้มงวดการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินของรัฐบาล กรมทางหลวง ได้มีการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 
อย่างไรก็ตามการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินนั้นเป็นเพียงปลายเหตุของปัญหา หากการแก้ไขข้างต้นจำเป็นต้องให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย ป้องกันถนนสาธารณะไม่ให้เกิดความชำรุดเสียหายอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม จึงได้ริเริ่มโครงการรถบรรทุกสีขาว ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกที่เดินรถบนทางหลวง และสายทางต่าง ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดของยานพาหนะขนส่งทั่วประเทศ เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหารถบรรทุกให้หมดไปจากถนน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email