ข่าวประจำวัน

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการรถไฟฯ ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นทางสายใต้ระหว่างสถานีนครปฐม - ชุมพร

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารการรถไฟฯ เดินทางลงพื้นที่เพื่อพินิจงานสถานี ย่านสถานี และพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้ ระหว่างสถานีนครปฐม - ชุมพร พร้อมตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งกำหนดให้การพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เป็นส่วนในหนึ่งยุทธศาสตร์ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม พ.ศ.2558-2565 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศ 
ในโอกาสนี้คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้ ระหว่างสถานีนครปฐม – ชุมพร พร้อมพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น และให้กำลังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการตามสถานีต่างๆ 
“เนื่องจากเส้นทางรถไฟสายใต้ ถือเป็นเส้นทางสำคัญอยู่ในยุทธศาสตร์ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และมีถึง 3 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนารถไฟทางคู่ระยะแรก ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน โครงการรถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน–ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร”

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังได้เดินทางไปเปิดงาน “Change to the Future” ครั้งที่ 2 เปิด ปรับ เปลี่ยน สู่อนาคตรถไฟไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของการรถไฟฯ ในอนาคต ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.2560-2564 ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ตลอดจนมีการเปิดให้มีข้อซักถาม เสนอแนวทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลอมรวมแนวความคิดจากคนรถไฟทุกภาคส่วนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดการพัฒนา ก้าวหน้าบรรลุตามวิสัยทัศน์ “การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570”

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email