ข่าวประจำวัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

                   ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศ ฉบับที่ 1/2562  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่  28 พฤศจิกายน  2562  โดยให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. นั้น

                   คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกำหนดวัน เวลาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ในวันพุธที่  29  มกราคม  2563  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย        ตึกบัญชาการ  ชั้น 2  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
                   หมายเลข 1  นายศิริพงศ์  พฤทธิพันธุ์          เวลา 08.30 น. – 09.15 น.
                   หมายเลข 2  นายนิรุฒ  มณีพันธ์                 เวลา 09.30 น. – 10.15 น.
                   หมายเลข 3  นายจเร  รุ่งฐานีย                    เวลา 10.30 น. – 11.15 น.
                   หมายเลข 4  นายพีรกันต์  แก้ววงศ์วัฒนา     เวลา 11.30 น. – 12.15 น.

                   ทั้งนี้  ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

                   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามที่ได้ประกาศไว้  หรือไม่เป็นความจริงตามที่ได้รับรองไว้ ผู้สมัครจะต้องสละสิทธิ์ และไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ในการคัดเลือกครั้งนี้ หรือให้ถือเป็นเหตุที่จะบอกเลิกสัญญาจ้างได้ และถือว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ และยอมให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  
                   อนึ่ง  คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย  สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ  ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น  เพื่อเสนอคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาและผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ