ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับชําระเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของการรถไฟ ฯ จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) งวดที่ 4 เป็นเงินปีละ 100 ล้านบาท

   การรถไฟแห่งประเทศไทย รับชําระเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) งวดที่ 4 เป็นเงินปีละ 100 ล้านบาท จนถึงปัจจุบันการรถไฟฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจาก ปตท. ครบถ้วน 757,700,000 บาท ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างการถไฟแห่งประเทศไทยกับ ปตท. ในการขยายอายุสัญญาเช่าที่ดินสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนพหลโยธิน ออกไปอีก 30 ปี 
เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายวรวุฒิ  มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนการรถไฟฯ รับเช็คชําระเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  งวดที่ 4 เป็นเงินปีละ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) โดยมีนายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการมอบ
  นายวรวุฒิ  มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรับชําระเงินเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย จาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 100,000,000 บาท ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ทําบันทึกความเข้าใจระหว่างการถไฟแห่งประเทศไทยกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการตกลงขยายอายุสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟฯ ให้กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริเวณที่ตั้ง ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558  ออกไปอีก 30 ปี (สัญญาเช่ามีผลวันที่ 1 เมษายน 2556- ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2586)
    ทั้งนี้ ในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้ระบุเงื่อนไขให้ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตกลงให้เงินช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการแก่การรถไฟฯ เป็นเงิน 757,700,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นการชําระเงินช่วยเหลืองวดแรกในวันที่จดทะเบียนสิทธิเหนือพื้นดินเมื่อปี 2558  เป็นเงิน 357,700,000 บาท (สามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  และการชําระเงินช่วยเหลืองวดถัดไปเป็นรายปี (จํานวน 4 งวด) เป็นเงินปีละ 100,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยอยู่นอกเหนือจากค่าเช่าที่ดิน ซึ่ง ปตท. ได้ชำระครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา 30 ปี ให้กับ รฟท. ครบถ้วนแล้ว 42,300,000 บาท (สี่สิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน) 
ดังนั้น ส่งผลให้ปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับเงินช่วยเหลือจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ในการตกลงขยายอายุสัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟฯ ให้กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) บริเวณที่ตั้ง ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ออกไปอีก 30 ปี ครบถ้วนแล้ว เป็นเงินจํานวน 757,700,000 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งจะได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในกิจการของการรถไฟฯ ต่อไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email