ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ ผ่านโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผัก ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้กับนักเรียน ประชาชน และคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร ประธานคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟฯ และคณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ผู้กำกับงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟสถานีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้กับนักเรียน ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักบริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนน ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ประจําปี 2563

การจัดกิจกรรมที่ทางตัดเสมอระดับฯ เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทางตัดเสมอระดับให้ปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลตอบรับที่ดีจากหน่วยงาน และชุมชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณทางตัด เช่น ปรับปรุงป้ายจราจร ตีเส้นจราจรเพื่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจน และร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน มีการตอบสนองและเกิดการจดจำวิธีปฏิบัติในการใช้ทางตัดฯ อย่างถูกต้อง โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ทางตัดเสมอระดับทาง จะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้อง สามารถสร้างการรับรู้ให้ผู้ใช้เส้นทางมีวินัยและตระหนักในการใช้ทางตัดให้ปลอดภัย

นอกจากนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้เยี่ยมชมแปลงผักบริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนนเชียงใหม่ ตามโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประจําปี 2563 พร้อมกับตัดผลผลิตจากแปลงผัก นําไปมอบให้โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก และจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ จากพนักงานขับรถไฟให้กับเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย โดยการจำลองทางตัดเสมอระดับให้เด็ก ๆ ได้ลองใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และมีการมอบธงสัญลักษณ์ส่งต่อความปลอดภัย ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนข้ามทางตัดอย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟให้เหลือเท่ากับศูนย์ โดยคำนึงถึงการดำเนินภารกิจขององค์กรให้เติบโตบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเป็นธรรม และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ