ด้านบริการโดยสาร

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ(ครั้งที่ 1) โครงการรถไฟรางคู่ ช่วงชลบุรี-ปากน้ำโพ

คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ได้นําร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ําโพ สัญญาที่ 2 ช่วงท่าแค - ปากน้ําโพ เผยแพร่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์จํานวน 2 ราย คณะกรรมการกําหนดร่างขอบเขตงานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นการปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาตามไฟล์แนบด้านล่าง

          คลิกเพื่อดาวโหลดไฟล์แนบ

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email