ข่าวประจำวัน

รฟท. และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการพัฒนา โครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้ากลุ่ม ปตท. ทางระบบราง

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องพลังไทย 1 ชั้น 3 ปตท. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้ากลุ่ม ปตท. ทางระบบราง โดยมีนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ลงนามร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า กลุ่ม ปตท. ทางระบบราง เพื่อให้สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้เข้าสู่ระบบรางมากขึ้น โดยมีหลักการ “ขนส่งมวลชน ขนสินค้า คุ้มค่าใช้จ่าย กำหนดเวลาได้” อีกทั้งเป็นการยืนยันความร่วมมือในพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และพัฒนาระบบสนับสนุนและขนส่งสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การคมนาคมพหลโยธินให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้การบริหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งศึกษา และจัดทำแผนการดำเนินงานการพัฒนาขนส่งสินค้าของกลุ่ม ปตท. และพัฒนาธุรกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทางราง โดยจะมีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการแบบองค์รวม ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ (Feasivility Study) รวมถึงรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ที่เหมาะสม และจัดทำแผนการดำเนินงาน (Execution Plan) ร่วมกันต่อไป

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email