ข่าวสาร CG/CSR ACTIVITY

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีชุมพรให้เป็นประตูสู่ทะเลใต้

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Station Y ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีชุมพรให้เป็นประตูสู่ทะเลใต้  เพื่อส่งเสริมให้สถานีรถไฟเป็นจุดเช็กอิน และศูนย์กลางแหล่งการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชน ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมโอกาสการหารายได้ให้แก่ชุมชนบริเวณสถานีรถไฟ 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่สถานีชุมพร การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีชุมพร ภายใต้แนวคิด “ประตูสู่ทะเลใต้” โดยมีนายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสมการ วัฒนปาน นายสถานีชุมพร การท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเทศบาลเมืองชุมพร ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟ และน้องๆนักเรียนโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนสหศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กว่า 250 คน

นายฐากูร อินทรชม ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม Station Y มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์กลาง แหล่งการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยสถานีชุมพรนับเป็น 1 ใน 4 สถานีรถไฟต้นแบบที่การรถไฟฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับสถานีบ้านปิน สถานีบุรีรัมย์ และสถานีลพบุรี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นในแต่ละจังหวัด

สำหรับกิจกรรม Station Y ที่สถานีชุมพร การรถไฟฯ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ประตูสู่ทะเลใต้” เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดชุมพรในฐานะเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ขุนเขา และทะเล เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน มีหาดทรายทอดยาวจนขึ้นชื่อว่าหาดทรายสวย 400 ลี้ นอกจากนี้ ยังมีเกาะแก่ง และโลกใต้ท้องทะเลที่สวยงาม

“รูปแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้มีการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ และจุดถ่ายรูปเช็คอินต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับการท้องทะเล รวมถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัด ตลอดจนยังมีการจัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการโดยสารรถไฟ ข้อควรระวัง ประวัติของสถานี และยังมีการปรับปรุงดูแลสถานีชุมพรให้มีความสะอาด สวยงาม สะดวกสบายอยู่เสมอๆ

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรม Station Y ที่สถานีชุมพรยังได้มีการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ น้องๆนักเรียนโรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนสหศึกษา และประชาชนในพื้นที่กว่า 250 คน ได้ร่วมกันระบายสีตกแต่งรูปปูนปั้น ซึ่งแสดงความเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนกับสถานีรถไฟ การแสดงมโนราห์ ตลอดจนมีการรับประทานอาหารกลางวันเพื่อสร้างสัมพันธ์ร่วมกันกับชุมชน

นายฐากูรกล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม Station Y เพื่อต้องการพัฒนาสถานีรถไฟให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ และใช้สถานีรถไฟ เป็นจุดเริ่มต้นในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนสนับสนุนให้สถานีรถไฟทุกจังหวัดเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสการหารายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟได้อย่างยั่งยืน

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email