ข่าวประจำวัน

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิด “โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” ปีที่สอง รณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับรถยนต์

การรถไฟแห่งประเทศไทย คิกออฟเปิด “โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” ปีที่สอง  ณ สถานีรถไฟพัทยา และ ณ  โรงเรียนเมืองพัทยา 7 เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้เหลือเท่ากับศูนย์ในอนาคตอันใกล้วันนี้ (31 มกราคม 2562)  นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิด “โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” ปีที่สอง ณ จุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีรถไฟพัทยา และ ณ  โรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา ผู้บริหารการรถไฟฯ หัวหน้าหน่วยราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะที่สัญจรข้ามจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ จึงได้จัดโครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์  ภายใต้ชื่อโครงการ  “ 1+1 =0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง”  พร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของการรถไฟแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ความปลอดภัย ให้แก่ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางฯ ทางลักผ่านทุกเส้นทาง ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับคู่มือการติดตั้งป้ายจราจรของกรมทางหลวงชนบท และ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2552 อย่างถูกต้อง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางฯ รวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน ตลอดจนวางเป้าหมายสูงสุดในการให้รถไฟ และชุมชนโดยรอบ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่สำคัญๆในอนาคต “แม้ในช่วงที่ผ่านมา อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์มีจำนวนลดลง แต่การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สถานีรถไฟเป็นศูนย์รวมในการประสานงานให้ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในชุมชน โรงเรียน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์จราจร และความรู้ด้านการขับขี่ผ่านจุดตัดทางรถไฟฯ อย่างปลอดภัย”   

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้จัดโครงการ “1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง” ต่อเนื่องเป็นปีที่สองแล้ว โดยปี 2562 ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริเวณทางตัด และโรงเรียน รวม 4 ครั้ง ทุกภาคของประเทศ ได้แก่ พัทยา นครราชสีมา เชียงใหม่ และชุมพร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ทั้งโรงเรียน วัด และหมู่บ้านต่าง ๆ คำนึงถึงความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนข้ามทางตัด รวมทั้งให้เกิดความรู้ต่อสัญลักษณ์ป้ายเตือนต่างๆ อาทิ ป้ายทางข้ามทางรถไฟที่มีเครื่องกั้นหรือป้ายทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น ป้ายหยุด ป้ายกากบาท “ระวังรถไฟ” 
ขณะเดียวกัน ยังให้คำแนะนำกฎระเบียบการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์อย่างถูกต้อง เช่น หยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ไม่ว่าจะมีเครื่องกั้นทาง เครื่องหมายหรือเสียงสัญญาณระวังรถไฟหรือไม่ก็ตาม  ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางเดินรถที่จุดตัดทางรถไฟ  หากต้องการจอดรถต้องจอดรถในระยะไม่ต่ำกว่า 15 เมตรก่อนถึงทางรถไฟ 
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันสร้างวินัยจราจรให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีการจำลองจุดตัดเสมอระดับทางฯ และกิจกรรมการเล่นเกมส์ให้เด็ก ๆ ได้ลองใช้ลองเล่นอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดการจดจำ และนำไปบอกต่อเพื่อน ๆ หรือผู้ปกครอง ซึ่งการรถไฟฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ที่ถูกต้อง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุให้เหลือเท่ากับศูนย์ให้ได้ในอนาคตอันใกล้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email