ข้อมูลการให้เช่าที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษกบนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย