สัมภาระ

สัมภาระ

สัมภาระ

ขนาด และน้ำหนักที่สามารถนำติดตัวไปได้ , ค่าระวางจักรยานยนต์ และค่าระวางสิงมีชีวิต


       สัมภาระ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
       1. หัตถภาระ คือ ถุงย่าม ห่อผ้า กระเป๋าถือ หีบหรือกระป๋องทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารนำไปในห้องรถโดยสารสำหรับใช้สอยเอง หรือเพื่อความสะดวก
       2. ครุภาระ คือ สรรพสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด ซึ่งผู้โดยสารอจากนำไปในรถภาระ

       อนุญาตให้นำสัมภาระไปพร้อมกับตัวผู้โดยสาร ในขบวนรถต่าง ๆ ได้
       1. สัมภาระที่มีขนาดไม่เกินกว่า 50 x 50 x 50 ซม. หรือสัญฐานอย่างอื่นที่ไม่เกินปริมาตรเดียวกัน
       2. สัมภาระที่ไม่ใช่วัตถุที่ไวไฟหรือเป็นสิ่งอันพึงรังเกียจ หรือสิ่งของส่งกลิ่นรุนแรง หรืออาจเปรอะเปื้อนทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบรถ หรือต่อบุคคล หรือสิ่งของของผู้โดยสารอื่น
       3. สามารถเก็บในที่วางของหรือใต้ม้านั่งได้โดยเรียบร้อย หากเป็นรถที่ไม่มีที่วางของหรือชั้นวางของก็อนุโลมให้วางไว้ข้างที่นั่งในส่วนที่เป็นสิทธิของแต่ละคน (ตรงกับที่นั่งแต่ละคน) แต่ไม่ให้ล้ำเข้าไปในช่องทางเดินเกินจนไปปิดกั้นช่องทางเดินโดยสิ้นเชิง หรือกีดขวางการใช้สิทธิของผู้โดยสารอื่น และต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญกับผู้โดยสารอื่น

       น้ำหนักที่ยกเว้นค่าระวาง กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา รถรวม ขบวนรถพิเศษโดยสาร และขบวนรถดีเซลรางที่เดินนอกเหนือ
จากขบวนรถชานเมือง ( ต่อ 1 ท่าน ) ชั้นที่ 1 ไม่เกิน 50 กิโลกรัม ชั้นที่ 2 ไม่เกิน 40 กิโลกรัม ชั้นที่ 3 ไม่เกิน 30 กิโลกรัม ( เด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้นำไปครึ่งหนึ่งของอัตรา )

       กรณีนำไปกับขบวนรถดีเซลรางชานเมืองที่ตั้งต้น และสุดปลายทางอยู่ภายในระหว่างสถานี กรุงเทพ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพ , กรุงเทพ - แก่งคอย - กรุงเทพ , กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ , กรุงเทพและธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรีและกรุงเทพ ผู้ใหญ่ และเด็กในเกณฑ์เสียค่าโดยสาร อนุญาตให้นำไปได้ไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัม การรถไฟฯ อนุญาตให้คนพิการนำรถเข็นซึ่งใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวเป็นสัมภาระติดตัวเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารได้ โดยไม่ต้องเสียค่าระวางใด ๆ

รถจักรยานยนต์ อนุญาตให้นำไปกับขบวนรถโดยสาร และรถรวมทุกขบวน โดยเสียค่าระวาง ดังนี้
ขนาดไม่เกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าขนขึ้น 80 บาท + ค่าขนลง 60 บาท
**ขนาดเกิน 125 ซีซี : ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ค่าธรรมเนียม 500 บาท + ค่าขนขึ้น 100 บาท + ค่าขนลง 80 บาท
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป "ให้งดรับบรรทุกส่งสัมภาระประเภทรถจักรยานต์เฉพาะที่มีขนาดของเครื่องยนต์เกิน 155 ซีซี ขึ้นไป ไว้เป็นการ ชั่วคราว" โทรเลข  อดส. เลขที่ 5288 ลงวันที่ 17 เม.ย 62 

การคิดค่าระวางสัมภาระ เป็นสัมภาระที่นำไปเกินน้ำหนักหรือปริมาตรที่อนุญาตไว้ต้องเสียค่าระวาง และค่าธรรมเนียม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นการกีดขวางที่จะนำเก็บไว้ในรถโดยสารก็ให้นำไปเก็บไว้ในรถที่ทำการพนักงานรักษารถ (พรร.)

การคิดค่าระวางสัมภาระ
1. กรณีนำไปกับขบวนรถด่วน รถเร็ว และขบวนรถพิเศษโดยสาร น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.
    ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ( จำนวนกลุ่ม x 30 ) , น้ำหนักเกิน 100 กก. - > ค่าระวางรวม = ค่าระวาง +( 5 x 30 ) +( จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กก.x 40 )
2. กรณีนำไปกับขบวนรถธรรมดา และขบวนรถดีเซลรางอื่น ๆ น้ำหนักไม่เกิน 100 กก.
    ค่าระวางรวม = ค่าระวาง + ( จำนวนกลุ่ม x 20 ) , น้ำหนักเกิน 100 กก. - > ค่าระวางรวม = ค่าระวาง +( 5 x 20 ) +( จำนวนกลุ่มที่เกิน 100 กก.x 30 )

( จำนวนกลุ่ม คือ น้ำหนักของสัมภาระ ซึ่งการรถไฟฯ แยกเป็นส่วน ๆ ละ 20 กก.ต่อ 1 กลุ่ม เช่น 60 กก.คิดเป็น 3 กลุ่ม )

สัตว์มีชีวิต

       สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ เช่น สุนัข แมว ต้องบรรจุที่คุมขังมีฝาปิดให้เรียบร้อย ยกเว้น สุนัขที่ไม่ดุร้ายไม่ต้องบรรจุที่คุมขังก็ได้ ค่าระวาง คิดค่าระวางขั้นต่ำไม่น้อยกกว่า 50 บาท บวก ค่าธรรมเนียม จำนวนกลุ่ม ห้ามนำสัตว์ทุกชนิด เข้าไปในรถปรับอากาศ

ติดต่อสอบถามค่าระวางสัมภาระ

 

เขตกรุงเทพมหานคร
สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
กรุงเทพ
-
824-5226 , 5283
สามเสน
0-2241-4238
824-5260
ชท.บางซื่อ 1
0-2587-4613
821-5171
ชท.บางซื่อ 2
-
821-5173
ดอนเมือง
0-2566-2957
824-5003
รังสิต
-
824-5004
ธนบุรี
0-2411-3102
828-5106
บางบำหรุ
-
821-5195

 

สายเหนือ
สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
อยุธยา
0-3524-1521
824-2010
ชท.บ้านภาชี
0-3531-1100
824-2018
ลพบุรี
0-3641-1022
831-228
นครสวรรค์
0-5625-5676
831-511
ตะพานหิน
0-5662-1955
831-237
พิจิตร
0-3661-2163
832-235
พิษณุโลก
0-5525-8688
832-229
พิชัย
-
832-211
อุตรดิตถ์
0-5541-1023
832-516
ศิลาอาสน์
0-5541-1316
832-511
เด่นชัย
0-5461-3261
833-222
ลำปาง
0-5421-7584
833-511
ลำพูน
0-5351-1016
834-203
เชียงใหม่
0-5324-2218
834-511

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
สระบุรี
0-3621-1091
841-202
ชท.แก่งคอย
0-3624-4022
841-515
ปากช่อง
0-4431-1534
842-201
นครราชสีมา
0-4424-2044
842-511
ชท.ถนนจิระ
0-4424-2363
842-519
บุรีรัมย์
-
842-228
กระสัง
-
842-230
สุรินทร์
0-4551-1295
843-212
ศีขรภูมิ
-
843-216
อุทุมพรพิสัย
-
843-220
ศรีสะเกษ
0-4561-1525
843-223
อุบลราชธานี
0-4532-1138
843-511
ชท.บัวใหญ่
0-4446-1182
844-515 , 844-516
ขอนแก่น
0-4322-1112
845-511
เมืองพล
0-4441-4708
844-205
กุมภวาปี
0-4333-1881
846-200
อุดรธานี
0-4224-7773
846-511
หนองคาย
0-4241-1637 , 0-4241-1592
846-518

 

สายใต้
สถานี
โทรศัพท์องค์การ "ทศท"
โทรศัพท์ภายในของการรถไฟฯ
ศาลายา
-
821-2375
นครปฐม
0-3425-8771
821-2057 , 821-5058
ราชบุรี
-
821-2070 , 821-2071
เพชรบุรี
0-3242-5211
861-207 , 861-208
หัวหิน
-
861-515 , 861-516
ประจวบคีรีขันธ์
0-3261-1175
861-238
บางสะพานใหญ่
0-3269-1552
861-257
ปะทิว
-
862-207
ชุมพร
0-7751-1103
862-511
สวี
0-7753-1253
862-213
หลังสวน
0-7754-1286
862-217
ไชยา
0-7743-1348
862-229
สุราษฎร์ธานี
0-7731-1213
862-234 , 862-235
บ้านส้อง
0-7736-2004
863-204
ชท.ทุ่งสง
0-7541-1254
863-515 , 863-516
พัทลุง
0-7461-3106
864-201 , 864-202
ชท.หาดใหญ่
0-7424-3038
864-511
ปัตตานี
0-7443-1232
865-200
ยะลา
 
0-7421-2737
865-511
รือเสาะ
0-7357-1188
-
ตันหยงมัส
 
0-7367-1191
-
สุไหงโก-ลก
 
0-7366-1162
-
นครศรีธรรมราช
 
0-7535-6364
863-228 , 863-229
กันตัง
 
0-7525-1015
-
ตรัง
 
0-7521-8012
-
ปาดังเบซาร์
 
0-7452-1050
-