แสดงอัตราค่าธรรมเนียมขบวนรถ ค่าธรรมเนียมปรับอากาศ และ ค่าธรรมเนียมรถนั่งและนอน