สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 18 พฤษภาคม 2563


 

 

สายเหนือ
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
ด่วนพิเศษ 3/4
กรุงเทพ - สวรรคโลก - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 7/8
กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 9/10 (อุตราวิถี)
กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 13/14
กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 51/52
กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 109/102
กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 105/106
กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 107/108
กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 111/112
กรุงเทพ - เด่นชัย - กรุงเทพ 
งดให้บริการ
ธรรมดา 201/202
กรุงเทพ - พิษณุโลก - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 207/208
กรุงเทพ - นครสวรรค์ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 209/210
กรุงเทพ - บ้านตาคลี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 211/212
กรุงเทพ - ตะพานหิน - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ชานเมือง 301/302
กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ชานเมือง 303/304
กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ชานเมือง 311
กรุงเทพ - รังสิต
งดให้บริการ
ชานเมือง 376
รังสิต - บางซื่อ - หัวตะเข้
งดให้บริการ
ชานเมือง 313/314
กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ชานเมือง 317/318
กรุงเทพ - ลพบุรี - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 401/402
ลพบุรี - พิษณุโลก - ลพบุรี
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 403/410
พิษณุโลก - ลพบุรี - พิษณุโลก
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 407/408
นครสวรรค์ - เชียงใหม่ - นครสวรรค์
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 409
อยุธยา - ลพบุรี
งดให้บริการ

 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
ด่วนพิเศษ 21/22
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 23/24 (อีสานวัตนา)
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 25/26 (อีสานมรรคา)
กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 67/68
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 71/72
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 75/76
กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 77/78
กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 133/134
กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 135/146
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 139/140
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 141/142
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 145/136
กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ชานเมือง 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ ให้บริการปกติ
ชานเมือง 341/342 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 415/418 นครราชสีมา - หนองคาย - นครราชสีมา ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 417/418 นครราชสีมา - อุดรธานี - นครราชสีมา ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 421/426 นครราชสีมา - อุบลราชธานี - นครราชสีมา ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 427/428
นครราชสีมา - อุบลราชธานี - นครราชสีมา
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 429/430
นครราชสีมา - ชุมทางบัวโหญ่ - นครราชสีมา
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 437/438
ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางแก่งคอย
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 439/440
ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
ให้บริการปกติ
รวม 481/482
หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคาย
งดให้บริการ
รวม 483/484
หนองคาย - ท่านาแล้ง - หนองคาย
งดให้บริการ
     

 

สายใต้
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
ด่วนพิเศษ 31/32 (ทักษิณารัถย์)
กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 37/38 (ทักษิณ)
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 39/44
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 43/40
กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 41/42
กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วนพิเศษ 45/46
กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ (พ่วงรวมกับ ข.37/38)
งดให้บริการ
ด่วน 83/84
กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ด่วน 85/86
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 167/168
กรุงเทพ - กันตัง - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 169/170
กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 171/172
กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 173/174
กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ
งดให้บริการ
เร็ว 175/176
ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก
งดให้บริการ
ธรรมดา 261/262
กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 355/356
กรุงเทพ - สุพรรณบุรี (ชท.หนองปลาดุก) - กรุงเทพ
ให้บริการ
เปลี่ยนต้นทาง ปลายทาง
ชท.หนองปลาดุก
ท้องถิ่น 445/446
ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่ - ชุมพร
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 447/448
สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก - สุราษฎร์ธานี
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 451/452
นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก -นครศรีธรรมราช
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 453/454
ยะลา - สุไหงโก-ลก - ยะลา
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 455/456
ยะลา - นครศรีธรรมราช - ยะลา
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 463/464
พัทลุง - สุไหลโก-ลก - พัทลุง
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 485/486
ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุก
งดให้บริการ
ท้องถิ่น 489/490
สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานี
ให้บริการปกติ
พิเศษ 947/948
ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
งดให้บริการ
พิเศษ 949/950
ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
งดให้บริการ
นำเที่ยว 909/910
กรุงเทพ - น้ำตก (น้ำตกไทรโยคน้อย) - กรุงเทพ
งดให้บริการ
นำเที่ยว 911/912
กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ - กรุงเทพ
งดให้บริการ

 

สายใต้ - ธนบุรี
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
ธรรมดา 251/252
ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
งดให้บริการ
ธรรมดา 255/254
ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 257/258
ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 259/260
ธนบุรี - น้ำตก - ธนบุรี
งดให้บริการ
ธรรมดา 351/352
ธนบุรี - ราชบุรี - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 471/472
ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 473/474
ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 475/476
ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 477/478 ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี ให้บริการปกติ
ธรรมดา 479/480
ธนบุรี - ศาลายา - ธนบุรี
ให้บริการปกติ
ท้องถิ่น 485/486
ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก - ชุมทางหนองปลาดุก
งดให้บริการ
ชานเมือง 355/1  ศาลายา - ชุมทางบางซื่อ  ให้บริการปกติ
ชานเมือง 356/1 ชุมทางบางซื่อ - ศาลายา  ให้บริการปกติ
ชานเมือง 356/3 ศาลายา - ธนบุรี ให้บริการปกติ

 

สายตะวันออก
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
ธรรมดา 275/276
กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 277/278
กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ธรรมดา 279/280
กรุงเทพ - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 281/282
กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 283/284
กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ธรรมดา 285/286
กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
งดให้บริการ
ชานเมือง 371/372
กรุงเทพ - ปราจีนบุรี - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ชานเมือง 379/380
กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ชานเมือง 383/384
กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
ให้บริการปกติ
ชานเมือง 389/390
ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
ให้บริการปกติ
เร็ว 997/998
กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ
งดให้บริการ

 

 

สายมหาชัย และแม่กลอง
ขบวนรถ
เส้นทาง
สถานะ
4304/4305 , 4306/4307 , 4314/4315
4320/4321 , 4322/4323 , 4344/4345
วงเวียนใหญ่ - มหาชัย - วงเวียนใหญ่ 
ให้บริการปกติ
สายแม่กลอง
4382/4385
แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง
ให้บริการปกติ