สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

สถานะการเดินรถ (ช่วง Covid-19 ระบาด)

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

การรถไฟฯ ประกาศเพิ่มบริการ ขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 18 ขบวนรองรับช่วงเปิดเทอม เริ่ม 14 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสถานบันการศึกษาเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในหลายพื้นที่ การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 18 ขบวน ในเส้นทางสายสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1. สายเหนือ 4 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ (เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา)
- ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ – บ้านตาคลี – กรุงเทพ

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน

- ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี – ลำชี
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี – สำโรงทาบ
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา
- ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี – อุบลราชธานี – ลำชี

3. สายใต้ 6 ขบวน

- ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี
- ขบวนรถธรรมดาที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก (เปลี่ยนเป็น กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี)


 

            ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และได้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564

          ดังนั้น การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับแผนให้บริการขบวนรถเส้นทางต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยขยายระยะเวลางดให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) จำนวน 121 ขบวน ออกไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) มากถึงจำนวน 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการไว้แล้ว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

 

สำหรับขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้ 
1. ขบวนรถเชิงพาณิชย์
สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน
ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ
ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ

 2. ขบวนรถเชิงสังคม
สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ - รังสิต - หัวตะเข้
ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์
 
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย – นครราชสีมา – หนองคาย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา – อุบลราชธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – บัวใหญ่ – นครราชสีมา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย – ขอนแก่น – แก่งคอย
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย – บัวใหญ่ – แก่งคอย
 
สายใต้ จำนวน 22 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก -  ธนบุรี
ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี
ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก - สุราษฎร์ธานี
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง
ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
 
สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน
ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)
ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ
ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา
ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ
 
สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ - มหาชัย จำนวน 16 ขบวน
ขบวนรถที่ 4304/4305  , 4306/4307  , 4310/4311  , 4312/4313  ,  4324/4325  ,  4328/4329  ,  4342/4343 และ ขบวนรถที่ 4344/4345

สายแม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน
ขบวนรถที่ 4380/4383 , ขบวนรถที่ 4386/4387


 

สรุปภาพรวมการให้บริการขบวนรถทุกเส้นทาง ช่วงสถานะการณ์โควิด-19 ระลอก 3
ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย