กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์

กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์

ปรับปรุง 23/09/2563 09.00 น.


คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแทรกเลขที่ 991 "อัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน"

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ใบแทรกที่ 988 "อัตราค่าระวางสำหรับการบรรทุกส่งตู้สินค้าบนรถ บทต."

เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบันและอัตราค่าระวาง(ไป-กลับ) ทั้งนี้ไม่รวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน

 

 

มาบตาพุด-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 30 บทต.)


 

ICD ลาดกระบัง-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 37 บทต.)


 

หนองคาย-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 26 บทต.) ขบวน 555/556 


 

ชุมทางหาดใหญ่-ท่าเรือแหลมฉบัง (ไม่เกิน 20 บทต.) ขบวน 777/778


 

 

 ขบวนขนส่งระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย (Landbridge)

 

ปาดังเบซาร์-ชุมทางหาดใหญ่/ชุมทางทุ่งสง/ชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ (ไม่เกิน 20 บทต.)


 

ชุมทางบางซื่อ/มาบตาพุด (18 บทต. ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 24 บทต.)

 


 

ขบวนขนส่งระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว

 

อัตราค่าระวาง การขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างสถานีนาทา/สถานีหนองคาย - CY ท่านาแล้ง สปป.ลาว   4,200  บาท/บทต.(ไป-กลับ)
(อัตราค่าระวางดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมการใช้น้ำมัน และค่าธรรมเนียมการใช้สะพานฯ)

 

หมายเหตุ: ค่าระวางอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 

 


กองบริการสินค้าคอนเทนเนอร์ (กคน.) ฝ่ายบริการสินค้า

โทรศัพท์: 02 737 9968 - 9 ต่อ 5181 , 02 737 9271

อีเมล์: srt.contrainer@gmail.com