แผนผังเว็บไซต์ ( Sitemap )

แผนผังเว็บไซต์
 รู้จักการรถไฟ
   — รู้จักการรถไฟ
      > ประวัติ รฟท.
      > กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
      > วิสัยทัศน์พันธกิจ
      > โครงสร้างการรถไฟ
      > อำนาจหน้าที่
      > แผนวิสาหกิจ
      > รายงานประจำปี
      > การดำเนินงาน
      > รางวัลแห่งความมุ่งมั่น
      > ค่านิยมองค์กร
   — ผู้บริหารระดับสูง
      > คณะกรรมการ รฟท.
      > ผู้บริหาร รฟท.
      > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
      > กรรมการตรวจสอบการรถไฟ
      > คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ
      > ทำเนียบผู้บริหาร
   — โครงการต่างๆของการรถไฟ
      >โครงการก่อสร้างทางคู่ มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ
      >โครงการก่อสร้างทางคู่ ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย
      >จัดหารถไฟ 115 คัน
      >ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)
      >ก่อสร้างทางคู่
      >รถไฟฟรีเพื่อประชาชน
      >ปรับปรุงรถไฟระยะที่ 5 และระยะที่ 6
   — ธรรมมาภิบาล
      > ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
      > การกำกับดูแลกิจการที่ดี
      > นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใส
      > มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      > แผน/ผล & การกำกับติดตาม
      > CG/CSR ACTIVITY
      > การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
 การให้บริการ
   — ด้านการโดยสาร
      > ตั๋วโดยสาร
      > ค่าโดยสารอัตราพิเศษ
      > ค่าธรรมเนียม
      > ประเภทขบวนรถ
      > ชนิดรถโดยสาร
      > หีบห่อวัสดุ
      > สัมภาระ
      > ค่าเช่ารถโดยสาร/รถประชุม
      > ท่องเที่ยวทางรถไฟ
      > ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
      > บริการรับ-ส่งสินค้าถึงบ้าน
      > ขบวนรถยอดนิยม
   — ด้านสินค้า
      > กลุ่มสินค้าคอนเทนเนอร์
      > กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
      > กลุ่มสินค้าเทกอง สินค้าทั่วไป และราชการ
      > ย่านกองเก็บสินค้า (Container Yard: CY)
      > ติดต่อฝ่ายบริการสินค้า
   — ด้านการเดินรถ
      >ระบบติดตามขบวนรถ
      > คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ