เยี่ยมชมวันนี้  3,450 [ ทั้งหมด 6,023,071 ]
ตรวจสอบวันนี้ 5,341 [ ทั้งหมด 10,324,573 ]
Thai English
ขบวน
35
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
กรุงเทพ
14.45
2
สามเสน
14.58
15.00
3
ชุมทางบางซื่อ
15.07
15.09
4
บางบำหรุ
15.25
15.26
5
ศาลายา
15.42
15.43
6
นครปฐม
16.09
16.11
7
ราชบุรี
17.00
17.01
8
เพชรบุรี
17.46
17.47
9
หัวหิน
18.42
18.45
10
บางสะพานใหญ่
21.06
21.07
11
ชุมพร
22.34
22.45
12
สุราษฎร์ธานี
01.23
01.26
13
ชุมทางทุ่งสง
03.14
03.22
14
พัทลุง
05.04
05.06
15
ชุมทางหาดใหญ่
06.35
07.00
16
คลองแงะ
07.27
07.28
17
ปาดังเบซาร์
07.55
18
บัตเตอร์เวอร์ธ
12:55