เยี่ยมชมวันนี้  3,143 [ ทั้งหมด 9,292,316 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,936 [ ทั้งหมด 15,771,821 ]
Thai English
ขบวน
38
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
สุไหงโก-ลก
14:20
2
สุไหงปาดี
14:33
14:34
3
ตันหยงมัส
15:04
15:06
4
รือเสาะ
15:34
15:35
5
ยะลา
16:07
16:09
6
ปัตตานี
16:38
16:40
7
จะนะ
17:23
17:24
8
ชุมทางหาดใหญ่
17:59
18:10
9
บางแก้ว
19:15
19:16
10
พัทลุง
19:45
19:47
11
ชะอวด
20:29
20:30
12
ชุมทางทุ่งสง
21:29
21:38
13
สุราษฎร์ธานี
23:25
23:28
14
ชุมพร
1:56
2:06
15
บางสะพานใหญ่
3:35
3:36
16
ประจวบคีรีขันธ์
4:42
4:43
17
หัวหิน
6:02
6:05
18
เพชรบุรี
7:02
7:03
19
ราชบุรี
7:48
7:49
20
บ้านโป่ง
8:19
8:20
21
นครปฐม
8:40
8:42
22
ศาลายา
9:09
9:10
23
บางบำหรุ
9:28
9:29
24
ชุมทางบางซื่อ
9:45
9:47
25
สามเสน
9:54
9:56
26
กรุงเทพ
10:10