เยี่ยมชมวันนี้  2,463 [ ทั้งหมด 6,950,228 ]
ตรวจสอบวันนี้ 4,166 [ ทั้งหมด 11,943,038 ]
Thai English
ขบวน
38
ประเภทรถ
*ด่วนพิเศษ
สถานีต้นทาง-สถานีปลายทาง
สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ
ลำดับ
สถานีที่หยุด
ถึง
ออก
1
สุไหงโก-ลก
14.20
2
สุไหงปาดี
14.33
14.34
3
ตันหยงมัส
15.04
15.06
4
รือเสาะ
15.34
15.35
5
ยะลา
16.07
16.09
6
ปัตตานี
16.38
16.40
7
จะนะ
17.23
17.24
8
ชุมทางหาดใหญ่
17.59
18.10
9
บางแก้ว
19.15
19.16
10
พัทลุง
19.45
19.47
11
ชะอวด
20.29
20.30
12
ชุมทางทุ่งสง
21.29
21.38
13
สุราษฎร์ธานี
23.25
23.28
14
ชุมพร
1.56
2.06
15
บางสะพานใหญ่
3.35
3.36
16
ประจวบคีรีขันธ์
4.42
4.43
17
หัวหิน
6.02
6.05
18
เพชรบุรี
7.02
7.03
19
ราชบุรี
7.48
7.49
20
บ้านโป่ง
8.19
8.20
21
นครปฐม
8.40
8.42
22
ศาลายา
9.09
9.10
23
บางบำหรุ
9.28
9.29
24
ชุมทางบางซื่อ
9.45
9.47
25
สามเสน
9.54
9.56
26
กรุงเทพ
10.10