20/12/2559 10:50:43    

นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
 
 
 
 
- ว่าง -
 
 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา
นายอัครวัฒน์ พวงสุกระวัฒนะ
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง
 นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา
           
           

นายบุญช่วย เกียรติมาโนชญ์

นายเทวัญ ลิ้มประเสริฐ
นายสุรชัย จึงมานนท์
นายณรงค์ฤทธิ์ เล็กน้อย

วิศวกรอำนวยการ

วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ

ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล

ศูนย์ทางถาวร
ศูนย์สะพาน
ศูนย์อาคารและสถานที่นายอัครวัฒน์ พวงสุกระวัฒนะ
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง
               
               

นายฐานันดร์ ณ นคร

- ว่าง -
- ว่าง -
นายยศ อินทสุก
นายจตุรชัย โพธิภักดี

วิศวกรอำนวยการ

วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ

ศูนย์การผลิต

ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง

และซ่อมบำรุง

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้นายบุญช่วย เกียรติมาโนชญ์
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล
           
           

นายสุพนธ์ มณีสุต

นายวรรณไชย พรมชาติ
นายชัยยศ ป.นุกูล
นางพิสมัย ศิริธันยาภรณ์

หัวหน้ากองเทคนิคโครงการพัฒนา

วิศวกรกำกับการกองโครงการ
หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้ากองจัดการระบบข้อมูล

และระบบข้อมูล

และงบประมาณนายเทวัญ ลิ้มประเสริฐ
วิศวกรอำนวยการศูนย์ทางถาวร
           
           

นายสนธยา ปรีเปรม

นายยุทธกิจ ครุธาโรจน์
นายอรรถพล เก่าประเสริฐ
นายสำราญ พรกัน

หัวหน้ากองเทคนิคทางถาวร

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

กองแผนงานบำรุงทาง
กองทางถาวร
กองวิเคราะห์์วิจัยนายสุรชัย จึงมานนท์
วิศวกรอำนวยการศูนย์สะพาน
               
               

นายอัมพร อ่อนนิ่มนิตย์

นายชัยยันต์ ยรรยงดิลก
นายประภาส เมธีผาติกุล
นายพรชัย สิงขรอาจ
นายมุติทัต รัตนวรรณ์

หัวหน้ากองเทคนิคสะพาน

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
หัวหน้ากองแผนงานสะพาน
วิศวกรกำกับการกองผลิต

กองสะพาน
กองสำรวจสะพาน
และซ่อมสร้างสะพานนายณรงค์ฤทธิ์ เล็กน้อย
วิศวกรอำนวยการศูนย์อาคารและสถานที่
               
               

นายชาติชาย ปานกุล

นายวรุตม์ กี่จนา
นายพลวุฒิ เกตะวันดี
นายมานิจ บินยะฟัล
นายพรชัย ศรีสว่าง

หัวหน้ากอง

สถาปนิกกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
กองแผนงาน
หัวหน้ากองบำรุงอาคาร

เทคนิคอาคารและสถานที่

กองสถาปัตยกรรม
กองโครงสร้าง
บำรุงอาคารและสถานที่
สถานที่เขตกรุงเทพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *นายฐานันดร์ ณ นคร
วิศวกรอำนวยการศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง
           
           

- ว่าง -

นายพิสุทธิ์ ศุภพร
นายสมบัติ ดำขำ

หัวหน้ากองเทคนิคการผลิตและซ่อมบำรุง

วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทาง
หัวหน้ากองเครื่องกลบำรุงทางหนัก

ประแจและเชื่อมราง- ว่าง -
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
           
           

นายสมบูรณ์ เดชอุดม

นายธนา ใจกล้า
นายวีระยุทธ โพธิ์ใหญ่
นายนฤดล วิเวกวรรณ์

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทาง

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

ภาคกลาง

กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ
กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา
กองบำรุงทางเขตหัวหิน- ว่าง -
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
           
           

นายสมควร เมืองบุญมา

นายทัศนัย ไชยชนะ
นายอุดม เหมาเพชร

หัวหน้ากองเทคนิค

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

บำรุงทางภาคเหนือ

กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์
กองบำรุงทางเขตลำปางนายยศ อินทสุก
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           
           

- ว่าง -

นายวิทิต อุปาลี
นายพิชัย วัฒนศรีมงคล

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทาง

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
กองบำรุงทางเขตขอนแก่นนายจตุรชัย โพธิภักดี
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคใต้
           
           

นายธรรมนูญ ทับเวช

นายอภิศักดิ์ บุญลือ
นายภานุมาศ พรหมโชติ

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคใต้

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

กองบำรุงทางเขตทุ่งสง
กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่