17/12/2557 10:26:36    

นายสุประภาส เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธา
 
 
 
 
- ว่าง -
 
 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนริศ ตั้งระดมสิน
รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา
นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง
 นายนริศ ตั้งระดมสิน
รองวิศวกรใหญ่ด้านพัฒนา
           
           

นายบุญช่วย เกียรติมาโนชญ์

นายสุชีพ สุขสว่าง
นายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
นายณรงค์ฤทธิ์ เล็กน้อย

วิศวกรอำนวยการ

วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ

ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล

ศูนย์ทางถาวร
ศูนย์สะพาน
ศูนย์อาคารและสถานที่นายไพบูลย์ สุจิรังกุล
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง
               
               

นายฐานันดร์ ณ นคร

นายโอภาส ติรมาศเสถียร
นายอัครวัฒน์ พวงสุกระวัฒนะ
นายยศ อินทสุก
นายจตุรชัย โพธิภักดี

วิศวกรอำนวยการ

วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ
วิศวกรอำนวยการ

ศูนย์การผลิต

ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง
ศูนย์บำรุงทาง

และซ่อมบำรุง

ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้นายบุญช่วย เกียรติมาโนชญ์
วิศวกรอำนวยการศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล
           
           

นายสุพนธ์ มณีสุต

นายวรรณไชย พรมชาติ
นายชัยยศ ป.นุกูล
นางพิสมัย ศิริธันยาภรณ์

หัวหน้ากองเทคนิคโครงการพัฒนา

วิศวกรกำกับการกองโครงการ
หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้ากองจัดการระบบข้อมูล

และระบบข้อมูล

และงบประมาณนายสุชีพ สุขสว่าง
วิศวกรอำนวยการศูนย์ทางถาวร
           
           

นายสนธยา ปรีเปรม

- ว่าง -
นายอรรถพล เก่าประเสริฐ
นายเทวัญ ลิ้มประเสริฐ

หัวหน้ากองเทคนิคทางถาวร

หัวหน้ากองแผนงานบำรุงทาง
วิศวกรกำกับการกองทางถาวร
วิศวกรกำกับการกองวิเคราะห์์วิจัยนายสุรณเดช ธูปะวิโรจน์
วิศวกรอำนวยการศูนย์สะพาน
               
               

นายอัมพร อ่อนนิ่มนิตย์

นายชัยยันต์ ยรรยงดิลก
นายประภาส เมธีผาติกุล
นายพรชัย สิงขรอาจ
นายสุรชัย จึงมานนท์

หัวหน้ากองเทคนิคสะพาน

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
หัวหน้ากองแผนงานสะพาน
วิศวกรกำกับการกองผลิต

กองสะพาน
กองสำรวจสะพาน
และซ่อมสร้างสะพานนายณรงค์ฤทธิ์ เล็กน้อย
วิศวกรอำนวยการศูนย์อาคารและสถานที่
               
               

- ว่าง -

นายมนเฑียร อัตถจรรยา
นายพลวุฒิ เกตะวันดี
- ว่าง -
นายมานิจ บินยะฟัล

หัวหน้ากอง

สถาปนิกกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
หัวหน้ากองแผนงาน
หัวหน้ากองบำรุงอาคาร

เทคนิคอาคารและสถานที่

กองสถาปัตยกรรม
กองโครงสร้าง
บำรุงอาคารและสถานที่
สถานที่เขตกรุงเทพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *นายฐานันดร์ ณ นคร
วิศวกรอำนวยการศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง
           
           

- ว่าง -

นายพิสุทธิ์ ศุภพร
นายสมบัติ ดำขำ

หัวหน้ากองเทคนิคการผลิตและซ่อมบำรุง

วิศวกรกำกับการกองเครื่องกลบำรุงทาง
หัวหน้ากองเครื่องกลบำรุงทางหนัก

ประแจและเชื่อมรางนายโอภาส ติรมาศเสถียร
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคกลาง
           
           

นายสมบูรณ์ เดชอุดม

นายพิชัย วัฒนศรีมงคล
นายวีระยุทธ โพธิ์ใหญ่
นายธนา ใจกล้า

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทาง

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

ภาคกลาง

กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ
กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา
กองบำรุงทางเขตหัวหินนายอัครวัฒน์ พวงสุกระวัฒนะ
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
           
           

นายสมควร เมืองบุญมา

นายวิทิต อุปาลี
นายอุดม เหมาเพชร

หัวหน้ากองเทคนิค

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

บำรุงทางภาคเหนือ

กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์
กองบำรุงทางเขตลำปางนายยศ อินทสุก
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           
           

นายเชิดชัย พลายงาม

นายสำราญ พรกัน
นายกำพล บุญชม

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทาง

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กองบำรุงทางเขตสุรินทร์
กองบำรุงทางเขตขอนแก่นนายจตุรชัย โพธิภักดี
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคใต้
           
           

นายธรรมนูญ ทับเวช

นายอภิศักดิ์ บุญลือ
นายภานุมาศ พรหมโชติ

หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงทางภาคใต้

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

กองบำรุงทางเขตทุ่งสง
กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่