17/12/2558 15:39:07    

นายณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช
รักษาการแทนวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
 
 
 
นายไวยวิทย์ รอดนนท์
 
 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 

 
 
 
นายชูเกียรติ ลีลาขจรจิต
 
 
วิศวกรอำนวยการศูนย์
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล
 
           
           
นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน
นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
 

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน
           
           
- ว่าง -
 
นายบุญเชิด เรืองศาสตร์
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง
 
วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน
นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
 
 
 
 
นายระพี ชมหนองโพธิ์
 
 
กองบริหารงานทั่วไป
 
           
           

นายประเสริฐ ผิวพรรณ

นายประยูร เปาลิวัฒน์
นายกมล ลัทธลาภกุล
นายสมโภชน์ อนันต์

วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร

วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลราง
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงาน

และรถปรับอากาศ
และการผลิตนายชูเกียรติ ลีลาขจรจิต
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล
               
               

นายทรงวุฒิ สงวนนวน

นายอรรณพ วงษ์วิจารณ์
นายธนา ภู่เผือกรัตน์
นายสมพร บุญนวล
นายชัชวาล กนิษฐายน

พนักงานเทคนิค 10

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

กองแบบแผนรถจักร
กองแบบแผนรถพ่วง
กองโครงการและวางแผน
กองระเบียบวิธี
- ว่าง -
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง
 
 
 
นายคเนศ สุขตระกูล
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
 
 
 
นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์
 
 
วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถจักร
 
 
 
 
นายจินดา เนียมฉาย
 
 
วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถพ่วง
 
           
           

นายสำนึก บัวแก้ว

นายถนอม ฮวยขันธ์
นายวิฑูรย์ บุญเฟื่องฟู
นายสกล นนท์นิรัตศัย

วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง

วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง

รถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

รถจักรเขตบางซื่อ
รถโดยสารเขตกรุงเทพ
รถสินค้าเขตบางซื่อ
นายบุญเชิด เรืองศาสตร์
วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน
 
 
 
 
 
นายสุชีพ จิตรีงาม
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
 
 
นายธวัชชัย ชุมภูทอง
 
 
วิศวกรกำกับกอง
 
 
แผนงานลากเลื่อน
 
           
           

นายนริศ ขามรัตน์

นายธานินทร์ ศิวาลัย
นายกฤษฎา ฉัตรวิไล
นายวัชรวุฒิ แสงสุวรรณ์

วิศวกรกำกับการ

วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน

กองปฏิบัติการลากเลื่อน

เขตนครราชสีมา
เขตอุตรดิตถ์
เขตทุ่งสง


**************************************************
นายประเสริฐ ผิวพรรณ
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร
 
 
 
นายปลื้ม เพ็ชรทองเกลี่ยง
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           

นายสำเริง ตุกเตียน

นายจักรกฤษณ์ ชูศักดิ์ศิลป์
นาย ชาติชาย สงวนพงษ์

วิศวกรกำกับการกองซ่อมรถจักร

วิศวกรกำกับการกองซ่อมเครื่องยนต์
วิศวกรกำกับกางกองไฟฟ้า
นายประยูร เปาลิวัฒน์
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ
 
 
 
นายนรินทร์ สง่าเพ็ชร์
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           
นายบันลือ สนสี
 
นายสังคม นาสมยนต์
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบน
 
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนล่าง
รถดีเซลรางฯ
 
รถดีเซลรางฯ
นายกมล ลัทธลาภกุล
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
 
 
 
นายสมชัย ไผ่ศิริ
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           
นายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์
 
นายสว่าง รัตณ์บุตรศรี
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบน
 
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนล่าง
รถโดยสาร
 
รถโดยสาร
นายสมโภชน์ อนันต์
วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงานและการผลิต
 
 
 
นายจุฬ ทรัพย์บุญมี
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
           
           

นายธีระยุทธ บัวรอด

นายพลากร ทองส่งแสง
นายพงษ์ศิริ พิสุทธิ์รพี
นายเสริฐชัย จันทร์สถิตานนท์

วิศวกรกำกับการกองแผนงาน

วิศวกรกำกับการกอง
วิศวกรกำกับการกองผลิต
วิศวกรกำกับการกองการพัสดุ

เครื่องมือกลผลิต