22/7/2559 16:19:45    

นายณรงค์ฤทธิ์ ศิวะสาโรช
รักษาการแทนวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกล
 
 
 
นายไวยวิทย์ รอดนนท์
 
 
รักษาการแทน หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 

 
 
 
นายชูเกียรติ ลีลาขจรจิต
 
 
วิศวกรอำนวยการศูนย์
 
 
วิศวกรรมเครื่องกล
 
           
           
นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน
นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
 

นายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์
รองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน
           
           
นายจักรกฤษณ์ ชูศักดิ์ศิลป์
 
นายสมพร บุญนวล
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง
 
วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน
นายจุลพงษ์ จุฬานนท์
รองวิศวกรใหญ่ด้านโรงงาน
 
 
 
 
นายไวยวิทย์ รอดนนท์
 
 
กองบริหารงานทั่วไป
 
           
           

นายประเสริฐ ผิวพรรณ

นายประยูร เปาลิวัฒน์
นายกมล ลัทธลาภกุล
นายชัชวาล กนิษฐายน

วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร

วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลราง
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงาน

และรถปรับอากาศ
และการผลิตนายชูเกียรติ ลีลาขจรจิต
วิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล
               
               

นายทรงวุฒิ สงวนนวน

นายอรรณพ วงษ์วิจารณ์
นายธนา ภู่เผือกรัตน์
- ว่าง -
นายกฤษฎา ฉัตรวิไล

พนักงานเทคนิค 10

วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ
วิศวกรกำกับการ

กองแบบแผนรถจักร
กองแบบแผนรถพ่วง
กองโครงการและวางแผน
กองระเบียบวิธี
นายจักรกฤษณ์ ชูศักดิ์ศิลป์
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุง
 
 
 
นายคเนศ สุขตระกูล
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
 
 
 
นายสำนึก บัวแก้ว
 
 
วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถจักร
 
 
 
 
นายจินดา เนียมฉาย
 
 
วิศวกรกำกับการกองเทคนิครถพ่วง
 
           
           

นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์

นายถนอม ฮวยขันธ์
นายวิฑูรย์ บุญเฟื่องฟู
นายสกล นนท์นิรัตศัย

วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง

วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุง

รถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

รถจักรเขตบางซื่อ
รถโดยสารเขตกรุงเทพ
รถสินค้าเขตบางซื่อ
นายสมพร บุญนวล
วิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อน
 
 
 
 
 
นาย สุรพงษ์ ลายเงิน
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
 
 
นายธวัชชัย ชุมภูทอง
 
 
วิศวกรกำกับกอง
 
 
แผนงานลากเลื่อน
 
           
           

นายนริศ ขามรัตน์

- ว่าง -
- ว่าง -
นายวัชรวุฒิ แสงสุวรรณ์

วิศวกรกำกับการ

วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน
วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อน

กองปฏิบัติการลากเลื่อน

เขตนครราชสีมา
เขตอุตรดิตถ์
เขตทุ่งสง


**************************************************
นายประเสริฐ ผิวพรรณ
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถจักร
 
 
 
นายปลื้ม เพ็ชรทองเกลี่ยง
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           

นายสำเริง ตุกเตียน

นายธานินทร์ ศิวาลัย
นาย ชาติชาย สงวนพงษ์

วิศวกรกำกับการกองซ่อมรถจักร

วิศวกรกำกับการกองซ่อมเครื่องยนต์
วิศวกรกำกับกางกองไฟฟ้า
นายประยูร เปาลิวัฒน์
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ
 
 
 
นายนรินทร์ สง่าเพ็ชร์
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           
- ว่าง -
 
นายสังคม นาสมยนต์
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบน
 
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนล่าง
รถดีเซลรางฯ
 
รถดีเซลรางฯ
นายกมล ลัทธลาภกุล
วิศวกรอำนวยการศูนย์ซ่อมรถโดยสาร
 
 
 
นายสุชาติ กีรติพงษ์
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
 
           
           
นายสว่าง รัตณ์บุตรศรี
 
นายบันลือ สนสี
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบน
 
วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนล่าง
รถโดยสาร
 
รถโดยสาร
นายชัชวาล กนิษฐายน
วิศวกรอำนวยการศูนย์แผนงานและการผลิต
 
 
 
นายจุฬ ทรัพย์บุญมี
 
 
พนักงานเทคนิค 10
 
           
           

นายก่อพงศ์ สุทธิกรณ์

นายพลากร ทองส่งแสง
นายธีระยุทธ บัวรอด
นายเสริฐชัย จันทร์สถิตานนท์

วิศวกรกำกับการกองแผนงาน

วิศวกรกำกับการกอง
วิศวกรกำกับการกองผลิต
วิศวกรกำกับการกองการพัสดุ

เครื่องมือกลผลิต