1/4/2559 11:03:34    
 

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ
 
 
 
นายณรงค์ ประสงค์งาม
 
 
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอารยะ ปิณฑะดิษ
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านเดินรถ

นายสมคิด ฤาชา
รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านบริการ
     
           

นายวันชัย แผ่นผา

นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย
นายวัฒนา คงมั่น
นายสมชาย คงชื่นสิน
นายพีระพล ทับเวช

ผู้อำนวยการศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์

วิชาการและพัฒนาการขนส่ง

กรุงเทพปริมณฑล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคใต้
พ.การเดินรถ 10 ฝ่ายการเดินรถ
นายบรรลือ พยอมน้อย
นางอรวรรณ ตั้งใจจิต
พ.การเดินรถ 10 ประจำฝ่าย
พ.การเดินรถ 10 ประจำฝ่าย

นายวันชัย แผ่นผา
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและพัฒนาการขนส่ง
           
           

นายศักดิ์ชัย ทรัพย์ใจเที่ยง

นายสมัคร์ แย้มคลี่
นายประสิทธิ์ จินดาศรี
นายสุชิน รัตนานนท์

หัวหน้ากองพัฒนา

หัวหน้ากองสินค้า
หัวหน้ากองโดยสาร
หัวหน้ากองเดินรถ

และวางแผนการเดินรถ
นายสุภัทร์ วรวัฒนนุทัย
ผู้อำนวยการศูนย์กรุงเทพปริมณฑล
           
           

นายวุฒิไกร สุทธิกุล

นายบัญญัติ ทองมุข
นายสมยศ ชื่นปรีชา

พ.การเดินรถ 10

หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
พ.การเดินรถ 10

ที่ สถานีกรุงเทพ

เขต 1
ที่อาคารควบคุมการเดินรถนายวัฒนา คงมั่น
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           
           
นายไพศาล ฉายบ้านใหม่
 
นายฉัตรชัย พิชัยยุทธ์
หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
 
พ.การเดินรถ 10
เขต 2
 
ที่ นครราชสีมานายสมชาย คงชื่นสิน
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคเหนือ
           
           
นายนพเก้า สังข์ทอง
 
นายโชคชัย ไชยทิพย์
หัวหน้ากองจัดการเดินรถ
 
พ.การเดินรถ 10
เขต 3
 
ที่ ศิลาอาสน์นายพีระพล ทับเวช
ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้
           
           

นายสมศักดิ์ เผือกผุด

นายบรรหาญ โกบยาหยัง
นายธรรมรงค์ ปานขาว
นายศตวรรษ ศรีสุข

หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 4

หัวหน้ากองจัดการเดินรถเขต 5
พ.การเดินรถ 10 ที่ ชุมพร
พ.การเดินรถ 10 ที่ หาดใหญ่