ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วผผ.26/ส./2557
23 กรกฎาคม 2557
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./วผผ.25/สวจ./2557
23 กรกฎาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1823/9/280-1/2557
23 กรกฎาคม 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./ว.3/57188
23 กรกฎาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./ว.3/57187
23 กรกฎาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
เลขที่ชก./พอ.97/2557
23 กรกฎาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./วผก.22/ส./2557
23 กรกฎาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1920/7/612/2557
23 กรกฎาคม 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ส.570212
23 กรกฎาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1930/5/73/2557
23 กรกฎาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1131/5/ท.22/2557
23 กรกฎาคม 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./ศผ.ซ.2/24/2557
23 กรกฎาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./ศผ.ซ.2/23/2557
23 กรกฎาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./ว.3/57186
22 กรกฎาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ปซ.57068
22 กรกฎาคม 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./ว.3/57185
22 กรกฎาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
เลขที่ผจจ./จซ.35/2557
22 กรกฎาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ผจจ./จซ.35/2557
22 กรกฎาคม 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./วซร.149/อส./2557
22 กรกฎาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
พด./ปซ.57067
22 กรกฎาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./วซร.148/อส./2557
22 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1132/7/ส.071/2557
22 กรกฎาคม 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พอ.93/2557
22 กรกฎาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ส.570189
22 กรกฎาคม 2557
50
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1824/7/70-2557
21 กรกฎาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./ว.3/57184
21 กรกฎาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./ว.3/57183
21 กรกฎาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1132/7/ส.070/2557
21 กรกฎาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1132/7/ส.069/2557
21 กรกฎาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พป.ส.114/07/57
21 กรกฎาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พป.ส.113/07/57
21 กรกฎาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
กส.7/ปก./2557
21 กรกฎาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๕๒/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๕๑/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พซ.ส.๐๙๔/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พซ.ส.๐๙๓/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พซ.ส.๐๙๒/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.ส.๐๙๑/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พซ.ส.๐๙๐/๒๕๕๗
21 กรกฎาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซร147/อส./2557
21 กรกฎาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ผจจ./จจ.93/2557
21 กรกฎาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./วซร.146/อส./2557
21 กรกฎาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ผจจ./จซ.34/2557
21 กรกฎาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1642/7/679/57
21 กรกฎาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ส.570196
21 กรกฎาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1720/7/534/2557
21 กรกฎาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ส.570213
21 กรกฎาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ส.570204
21 กรกฎาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1720/7/533/2557
21 กรกฎาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ส.570194
21 กรกฎาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.1720/7/532/2557
21 กรกฎาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ผจจ./จจ.92/2557
18 กรกฎาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./วซร.145/อส./2557
18 กรกฎาคม 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1644/7/282/2557
18 กรกฎาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ยธ.1644/7/281/2557
18 กรกฎาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./วผก.21/สวจ./2557
18 กรกฎาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1644/7/280/2557
18 กรกฎาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ผจจ./จซ.33/2557
18 กรกฎาคม 2557
60
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./วซร.144/อส./2557
18 กรกฎาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ยธ.1830/7/262
18 กรกฎาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ยธ.1640/7/481/2557
18 กรกฎาคม 2557
59
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.207/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พด.209/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.208/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.203/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พด.206/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พด.205/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พด.202/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พด.204/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พด.201/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พด.200/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พด.199/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พด.198/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พด.197/จ/2557
17 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พด.080/2557
17 กรกฎาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ผจจ./จซ.32/2557
17 กรกฎาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.ยธ.1643/7/407
17 กรกฎาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./ซข.๑๗/๕๔/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./ซข.๑๗/๕๓/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./ซข.๑๗/๕๒/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./ซข.๑๗/๕๑/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./ซข.๑๗/๕๐/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./ซข.๑๗/๔๙/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./ซข.๑๗/๔๘/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./ซข.๑๗/๔๗/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ผจจ./จจ.91/2557
17 กรกฎาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พป.ส.112/07/57
17 กรกฎาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ผจจ./จจ.90/2557
17 กรกฎาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./วซร.143/อส./2557
17 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พป.ส.111/07/57
17 กรกฎาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๒/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๑/๒๕๕๗
17 กรกฎาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พป.ส.110/07/57
17 กรกฎาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ผจจ./จซ.31/2557
17 กรกฎาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1930/9/68/2557
17 กรกฎาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พซ.จ.045/2557
16 กรกฎาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พซ.จ.044/2557
16 กรกฎาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ผจจ./จจ.89/2557
16 กรกฎาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1820/5/426-2557
16 กรกฎาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./วซร.142/อส./2557
16 กรกฎาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1820/5/424-2557
16 กรกฎาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./วซร.141/อส./2557
16 กรกฎาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./ศผ.จ.2/28/2557
16 กรกฎาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./ศผ.จ.2/27/2557
16 กรกฎาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./ศผ.จ.2/26/2557
16 กรกฎาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./ศผ.จ.2/25/2557
16 กรกฎาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จจ.88/2557
16 กรกฎาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ส.570195
16 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
รฟ.ยธ.1830/7/242
16 กรกฎาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พป.ส.109/07/57
15 กรกฎาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พป.ส.108/07/57
15 กรกฎาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ผจจ./จซ.30/2557
15 กรกฎาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./วผผ.24/ส./2557
15 กรกฎาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1730/5/548
15 กรกฎาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.570193
15 กรกฎาคม 2557
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./ฟป.ส.107/07/57
15 กรกฎาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๘/๒๕๕๗
15 กรกฎาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ส.570192
15 กรกฎาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ยธ.1830/7/237
15 กรกฎาคม 2557
64
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
กส.6/ปก./2557
10 กรกฎาคม 2557
293
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./ว.3/57182
10 กรกฎาคม 2557
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./ว.3/57181
10 กรกฎาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ผจจ./จซ.29/2557
10 กรกฎาคม 2557
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พป.ส.106/07/57
9 กรกฎาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ผจจ./จจ.86/2557
9 กรกฎาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ผจจ./จจ.85/2557
9 กรกฎาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พป.ส.105/07/57
8 กรกฎาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./ซข.๑๗/๔๖/๒๕๕๗
8 กรกฎาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./ซข.๑๗/๔๕/๒๕๕๗
8 กรกฎาคม 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./พป.ส.104/07/57
8 กรกฎาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ปซ.57066
8 กรกฎาคม 2557
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.1630/7/743/2557
8 กรกฎาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.ยธ.1820/5/407-2557
8 กรกฎาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.1820/7/405-2557
8 กรกฎาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๘๔/๒๕๕๗
8 กรกฎาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
สส./ผจจ./ป.๐๘/๒๕๕๗
7 กรกฎาคม 2557
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ปซ.57039-1
2 กรกฎาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
86
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก./ซข.๑๗/๔๓/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./ซข.๑๗/๔๒/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
91
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./ซข.๑๗/๔๑/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
81
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
พด./ปซ.57062
30 มิถุนายน 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
สส./ผจจ./ป.๐๒/๒๕๕๗
26 มิถุนายน 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ปซ.57043
25 มิถุนายน 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ปซ.57042
25 มิถุนายน 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ปซ.57041
25 มิถุนายน 2557
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ปซ.57059
24 มิถุนายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
สส./ผจจ./ป.๐๑/๒๕๕๗
24 มิถุนายน 2557
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ปซ.57055
24 มิถุนายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ปซ.57058
17 มิถุนายน 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
พด./ปซ.57051
28 พฤษภาคม 2557
772
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
กส.2/ปก./2557
8 พฤษภาคม 2557
402
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 152 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 8 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ