| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./ว.3/60047
24 กุมภาพันธ์ 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.1/015/2560
24 กุมภาพันธ์ 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1530/9/ส.10/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1530/9/ส.09/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1830/9/103.1/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1830/9/101.1/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ส.600083
23 กุมภาพันธ์ 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จด.1/011/2560
23 กุมภาพันธ์ 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
พซ./ผจซ.๒/๐๒๒/๒๕๖๐
22 กุมภาพันธ์ 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
พซ./ผจซ.๒/๐๒๑/๒๕๖๐
22 กุมภาพันธ์ 2560
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ผจจ./จซ.10/2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/059-๒๕60
22 กุมภาพันธ์ 2560
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ผจจ./จซ.09/2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
พด./ปซ.60007
22 กุมภาพันธ์ 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1820/7/061-2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ปซ.60011
22 กุมภาพันธ์ 2560
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1820/7/057-2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ส.600082
22 กุมภาพันธ์ 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1930/7/31/2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ส.600074
22 กุมภาพันธ์ 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ส.600079
22 กุมภาพันธ์ 2560
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ส.600081
22 กุมภาพันธ์ 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ส.600075
22 กุมภาพันธ์ 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1830/9/99.1/2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1830/9/97.1/2560
22 กุมภาพันธ์ 2560
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วก.2/110/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
126
ยกเลิกประกาศ
27
ชก./วก.2/109/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./วก.2/108/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วก.2/107/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ผจจ./จจ.31/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ส.600076
21 กุมภาพันธ์ 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.ยธ.1830/7/92.1/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ผจจ./จจ.30/2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/๐๕๕-๒๕60
21 กุมภาพันธ์ 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/๐๕๓-๒๕๖๐
21 กุมภาพันธ์ 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/๐๕๑-๒๕60
21 กุมภาพันธ์ 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
พซ./ผจซ.๒/๐๒๐/๒๕๖๐
21 กุมภาพันธ์ 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./ว.3/60044
20 กุมภาพันธ์ 2560
182
ยกเลิกประกาศ
39
ผจจ./จซ.08/2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ผจจ./จจ.29/2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ยธ.1620/6/จ.047/2560
20 กุมภาพันธ์ 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ส.600073
20 กุมภาพันธ์ 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./ว.3/60046
20 กุมภาพันธ์ 2560
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./ว.3/60045
20 กุมภาพันธ์ 2560
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./ว.3/60043
20 กุมภาพันธ์ 2560
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1631/7/219/2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1631/7/217/2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
พซ./ผจซ.2/๐๑๙/๒๕๖๐
17 กุมภาพันธ์ 2560
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ส.600028
16 กุมภาพันธ์ 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
พซ./ผจซ.๒/๐๑๗/๒๕๖๐
16 กุมภาพันธ์ 2560
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
พซ./ผจซ.๒/๐๑๘/๒๕๖๐
16 กุมภาพันธ์ 2560
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.พซ./จด.1/010/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ส.600068
16 กุมภาพันธ์ 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.พซ./จซ.1/013/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.พซ./จซ.1/006/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.พซ./จซ.1/008/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.พซ./จซ.1/011/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.พซ./จซ.1/014/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ส.600071
16 กุมภาพันธ์ 2560
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ส.600070
16 กุมภาพันธ์ 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ส.600063
16 กุมภาพันธ์ 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ผจจ./จจ.28/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.พซ./จด.1/009/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ส.600067
16 กุมภาพันธ์ 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ส.600066
16 กุมภาพันธ์ 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.พซ./จซ.1/012/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.พซ./จซ.1/009/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./วซร.062/อส./2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.พซ./จซ.1/007/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วซร.061/อส./2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.พซ./จซ1/010/2560
16 กุมภาพันธ์ 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ส.2ค/600002
16 กุมภาพันธ์ 2560
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1720/7/99/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1720/7/98/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1720/7/9/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1631/7/189/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ผจจ./จจ.26/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ส.600029
15 กุมภาพันธ์ 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ส.600065
15 กุมภาพันธ์ 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ส600064
15 กุมภาพันธ์ 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วซร.060/อส./2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ผจจ./จจ.25/2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วซร.059/อส./2560
15 กุมภาพันธ์ 2560
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ส.600061
15 กุมภาพันธ์ 2560
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ส.600060
15 กุมภาพันธ์ 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ส.600039
15 กุมภาพันธ์ 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ส.600062
15 กุมภาพันธ์ 2560
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1132/7/อ.58/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1132/7/อ.57/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.ยธ.1132/7/อ.56/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1132/7/อ.55/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1132/7/อ.54/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
พซ./ผจด.2/013/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1132/7/อ.53/60
14 กุมภาพันธ์ 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1830/9/89.1/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ปซ.60008
14 กุมภาพันธ์ 2560
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1131/5/ท.96/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ผจจ./จซ.07/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1640/5/112/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.ยธ.1640/5/094/2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ส.600049
14 กุมภาพันธ์ 2560
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ส.600046
14 กุมภาพันธ์ 2560
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ส.600055
14 กุมภาพันธ์ 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ส.600059
10 กุมภาพันธ์ 2560
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ส.600058
10 กุมภาพันธ์ 2560
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ปซ.60006
9 กุมภาพันธ์ 2560
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.ดส.2500/111/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./บค.106/156/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
112
ยกเลิกประกาศ
109
ชก./บค.106/155/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
135
ยกเลิกประกาศ
110
ชก./บค.106/154/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
134
ยกเลิกประกาศ
111
ชก./บค.106/153/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
197
ยกเลิกประกาศ
112
ชก./บค.106/152/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
192
ยกเลิกประกาศ
113
ชก./บค.106/151/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
172
ยกเลิกประกาศ
114
ชก./บค.106/150/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
159
ยกเลิกประกาศ
115
ชก./บค.106/149/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
169
ยกเลิกประกาศ
116
พด./ปจ.6001
7 กุมภาพันธ์ 2560
193
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./บค.106/148/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
157
ยกเลิกประกาศ
118
ชก./บค.106/147/2560
7 กุมภาพันธ์ 2560
147
ยกเลิกประกาศ
119
ชก./บค.106/146/2560
6 กุมภาพันธ์ 2560
179
ยกเลิกประกาศ
120
ปซ.60004
2 กุมภาพันธ์ 2560
210
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ยธ.1132/7/อ.51/60
1 กุมภาพันธ์ 2560
221
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1132/7/อ.50/60
1 กุมภาพันธ์ 2560
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ปซ.60002
26 มกราคม 2560
272
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ปซ.60003
25 มกราคม 2560
295
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ปซ.60005
25 มกราคม 2560
364
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
บส.0674/2558-59
20 มกราคม 2560
314
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
บส.0863/2558
20 มกราคม 2560
318
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
พด./ปช.59020
22 ธันวาคม 2559
297
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
กส.๐๗/ปก./๒๕๕๙
14 ธันวาคม 2559
1104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
กส.06/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
816
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
กส.๐๔/ปก./๒๕๕๙
14 ธันวาคม 2559
847
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
กส.05/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
850
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
กส.08/ปก./2559
14 ธันวาคม 2559
830
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 120 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 3 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 13 ประกาศ