ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
225
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
205
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1530/9/ส.06/2558
31 ตุลาคม 2557
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ผจจ./จจ.128/2557
31 ตุลาคม 2557
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วซด.กท.82/อส./25577
31 ตุลาคม 2557
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./วซด.กท.86/อส./2557
31 ตุลาคม 2557
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.026/อส./2558
31 ตุลาคม 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วผผ.43/ส./2557
31 ตุลาคม 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./วผผ.42/ส./2557
31 ตุลาคม 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./วซร.025/อส./2558
31 ตุลาคม 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
--
31 ตุลาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.339/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.338/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.337/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.336/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.335/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./วซด.กท.85/อส./2557
30 ตุลาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./ว.3/58009
30 ตุลาคม 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./ว.3/58008
30 ตุลาคม 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.334/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.333/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.332/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พด.331/จ/2557
30 ตุลาคม 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./วผผ.41/ส./2557
30 ตุลาคม 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./วซด.กท.84/อส./2557
30 ตุลาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./วซร.024/อส./2558
30 ตุลาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พซ.ส.016/2558
30 ตุลาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พด.114/2557
30 ตุลาคม 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พซ.ส.015/2558
30 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พซ.ส.014/2558
30 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พซ.ส.013/2558
30 ตุลาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พซ.ส.012/2558
30 ตุลาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วซร.023/อส./2558
30 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พซ.ส.011/2558
30 ตุลาคม 2557
45
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
พด./ปซ.57091
30 ตุลาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1520/9/ส.02/2558
30 ตุลาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1720/7/832/2557
29 ตุลาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ยธ.1720/7/831/2557
29 ตุลาคม 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./ซข.๑๗/๙๖/๒๕๕๗
29 ตุลาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./ซข.๑๗/๙๕/๒๕๕๗
29 ตุลาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./ซข.๑๗/๙๔/๒๕๕๗
29 ตุลาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./ซข.๑๗/๙๒/๒๕๕๗
29 ตุลาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พด.113/2557
29 ตุลาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./วซร.022/อส./2558
29 ตุลาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1132/7/ส.002/2558
29 ตุลาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
บส.2238-55/2557
29 ตุลาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พด.112/2557
29 ตุลาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
พด./ปซ.57089
28 ตุลาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ชก.๐๓๐๐/วผล.๒/๑๐๐/๒๕๕๗
28 ตุลาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พป.ส.172/10/57
28 ตุลาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.๑๙๓๐/๕/๑๔๘/๒๕๕๗
28 ตุลาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พป.ป.48/10/57
28 ตุลาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พป.ส.171/10/57
28 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ปซ.57090
28 ตุลาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จจ.127/2557
28 ตุลาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ปซ.57088
28 ตุลาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ปซ.57087
28 ตุลาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พป.ส.170/10/57
28 ตุลาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./วซด.กท.83/อส./2557
28 ตุลาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./วซด.กท.82/อส./2557
28 ตุลาคม 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พป.ส.169/10/57
28 ตุลาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./วผก.35/สวจ./2557
27 ตุลาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
รฟ.ยธ.1530/9/ส.05/2558
27 ตุลาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1530/9/ส.04/2558
27 ตุลาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1720/5/825/2557
27 ตุลาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./บค.106/014/2558
27 ตุลาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./บค.106/013/2558
27 ตุลาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./บค.106/012/2558
27 ตุลาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./บค.106/011/2558
27 ตุลาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./บค.106/010/2558
27 ตุลาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พป.ส.168/10/57
25 ตุลาคม 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./วผก.34/สวจ./2557
24 ตุลาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1640/10/805/2557
24 ตุลาคม 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1730/5/993/2557
24 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1730/5/991/2557
24 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.ยธ.1730/5/989/2557
24 ตุลาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พป.ส.167/10/57
24 ตุลาคม 2557
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พป.ส.166/10/57
24 ตุลาคม 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พป.ป.47/10/57
24 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./พป.ป.46/10/57
24 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๙/๒๕๕๗
24 ตุลาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๘/๒๕๕๗
24 ตุลาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./พด.330/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
61
ยกเลิกประกาศ
85
ชก./พด.329/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พด.328/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พด.327/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./พป.ส.165/10/57
22 ตุลาคม 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พป.ส.164/10/57
22 ตุลาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พป.ส.163/10/57
22 ตุลาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๔๑/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๔๐/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๓๙/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ผจจ./จซ.57/2557
22 ตุลาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พป.ส.162/10/57
22 ตุลาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๔/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พป.ส.161/10/57
22 ตุลาคม 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๓/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./วซร.031/อส./2558
22 ตุลาคม 2557
40
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พป.ส.160/10/57
22 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๒/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๑/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๐/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./วซร.020/อส./2558
22 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พซ.จ.005/2558
21 ตุลาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พซ.จ.004/2558
21 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.ยธ.1631/7/1009/2557
21 ตุลาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.ยธ.1631/7/1010/2557
21 ตุลาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./ว.3/58007
21 ตุลาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./ว.3/58006
21 ตุลาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
บข.๗๕/๒๕๕๗
21 ตุลาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1631/7/1013/2557
21 ตุลาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ผจจ./จจ.126/2557
21 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พป.ส.159/10/57
21 ตุลาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๑/๒๕๕๘
21 ตุลาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พป.ส.158/10/57
20 ตุลาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พป.ป.45/10/57
20 ตุลาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พป.ส.157/10/57
20 ตุลาคม 2557
73
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ผจจ./จซ.56/2557
20 ตุลาคม 2557
75
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./วผผ.40/ส./2557
20 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๗/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๖/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พด.111/2557
20 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พป.ส.156/10/57
17 ตุลาคม 2557
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พป.ส.155/10/57
16 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./พป.ส.154/10/57
16 ตุลาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พป.ส.153/10/57
16 ตุลาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./บค.106/009/2558
16 ตุลาคม 2557
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./บค.106/008/2558
16 ตุลาคม 2557
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วผผ.39/ส./2557
16 ตุลาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./บค.106/007/2558
16 ตุลาคม 2557
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./บค.106/006/2558
16 ตุลาคม 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.ยธ.1131/5/ท.28/2557
15 ตุลาคม 2557
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.1820/9/546/2557
14 ตุลาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.1132/7/อ.003/2558
10 ตุลาคม 2557
137
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ปซ.57084
2 ตุลาคม 2557
185
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ปซ.57085
1 ตุลาคม 2557
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
สส./ผจจ./ป.๐๖/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
สส./ผจจ./ป.๐๕/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๒๕๐๐/๒๕๕๗
24 กันยายน 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 139 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 5 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ