| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วผผ.8/ส./2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./วผผ.7/ส./2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
16
ยกเลิกประกาศ
3
ชก./วซด.กท.19/อส./2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./ว.3/59044
5 กุมภาพันธ์ 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./ว.3/59043
5 กุมภาพันธ์ 2559
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ส.2ภ/590043
5 กุมภาพันธ์ 2559
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./วซร.091/อส./2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.090/อส./2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1830/19/13.1
5 กุมภาพันธ์ 2559
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พอ.08/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1830/19/08.1
5 กุมภาพันธ์ 2559
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./บค.106/030/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./บค.106/029/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./บค.106/028/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./บค.106/027/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./บค.106/026/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./บค.106/025/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./บค.106/024/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./บค.106/023/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./บค.106/022/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./บค.106/021/2559
5 กุมภาพันธ์ 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.029/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.028/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พด.027/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พด.026/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พด.025/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พด.024/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พด.023/จ/2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พซ.ส.๐๘๔/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พซ.ส.๐๘๓/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พซ.ส.๐๘๒/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พซ.ส.๐๘๑/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พซ.ส.๐๘๐/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พซ.ส.๐๗๙/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พซ.ส.๐๗๘/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พซ.ส.๐๗๗/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พซ.ส.๐๗๖/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.ส.๐๗๕/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๕/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซร.089/อส./2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๔/๒๕๕๙
4 กุมภาพันธ์ 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./วซร.088/อส./2559
4 กุมภาพันธ์ 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ส.590042
4 กุมภาพันธ์ 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1640/5/91/2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1640/5/96/2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./วผก.10/สวจ./2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ผจจ./จจ.20/2559
3 กุมภาพันธ์ 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.๑๘2๐/๙/031-๒๕๕9
3 กุมภาพันธ์ 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ส.590037
3 กุมภาพันธ์ 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ส.590040
3 กุมภาพันธ์ 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
สส./ผจจ./ป.03/2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.1640/5/78/2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ยธ.1640/5/73/2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วผก.09/สวจ./2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๐๕๔/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./วซร.087/อส./2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ผจจ./จซ.06/2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พป.ส.23/02/59
2 กุมภาพันธ์ 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พป.ส.22/02/59
2 กุมภาพันธ์ 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๗/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๑๒/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๖/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๑๑/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./วซร.086/อส./2559
2 กุมภาพันธ์ 2559
74
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๙/๒๕๕๙
2 กุมภาพันธ์ 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ปซ.59012
2 กุมภาพันธ์ 2559
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ส.590043
2 กุมภาพันธ์ 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1800/13/058-2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1800/13/057-2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พป.ป.16/02/59
1 กุมภาพันธ์ 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พป.ป.15/02/59
1 กุมภาพันธ์ 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พป.ป.14/02/59
1 กุมภาพันธ์ 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./วซร.085/อส./2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./วผก.08/สวจ./2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1530/9/ส.12/2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./วซร.084/อส./2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
4249-54/2559
1 กุมภาพันธ์ 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ส.590036
1 กุมภาพันธ์ 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ส.590035
1 กุมภาพันธ์ 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./ว.3/59042
1 กุมภาพันธ์ 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./พด.022/จ/2559
30 มกราคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./พด.021/จ/2559
30 มกราคม 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พด.020/จ/2559
30 มกราคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./พป.ป.13/01/59
29 มกราคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./ซข.๑๗/๐๗/๒๕๕๙
29 มกราคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./วซด.กท.18/อส./2559
29 มกราคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./วซด.กท.17/อส./2559
29 มกราคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./ว.3/59041
29 มกราคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./ว.3/59040
29 มกราคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./วซด.กท.16/อส./2559
29 มกราคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
พด./ปซ.59009
29 มกราคม 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ผจจ./จซ.05/2559
29 มกราคม 2559
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./วผผ.7/สวจ./2559
29 มกราคม 2559
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๕/๒๕๕๙
29 มกราคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ส.28/590001
29 มกราคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
พด./ปซ.59010
29 มกราคม 2559
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พด.019/จ/2559
28 มกราคม 2559
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พด.018/จ/2559
28 มกราคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./พด.016/จ/2559
28 มกราคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พด.017/จ/2559
28 มกราคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พด.015/จ/2559
28 มกราคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.014/จ/2559
28 มกราคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พป.ป.12/01/59
28 มกราคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./วผก.07/ส./2559
28 มกราคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1700/9/039
28 มกราคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1700/9/036
28 มกราคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พป.ส.21/01/59
28 มกราคม 2559
108
ยกเลิกประกาศ
108
รฟ.ยธ.1700/9/033
28 มกราคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พป.ส.20/01/59
28 มกราคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1700/9/030
ประกาศสอบราคาจัดหารถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานในพื้นที่แขวงบำรุงทางลพบุรี และใช้งานแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28 มกราคม 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1631/5/87/2559
28 มกราคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./วซร.083/อส./2559
28 มกราคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./วซร.082/อส./2559
28 มกราคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พด.06/2559
28 มกราคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พซ.ส.๐๗๔/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พซ.ส.๐๗๒/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พซ.ส.๐๗๓/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พซ.ส.๐๗๑/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พซ.ส.๐๖๙/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./พซ.ส.๐๗๐/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พซ.ส.๐๖๘/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
106
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พซ.ส.๐๖๗/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พซ.ส.๐๖๖/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พซ.ส.๐๖๕/๒๕๕๙
27 มกราคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ยธ.1820/13/066/2559
27 มกราคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1820/13/065/2559
27 มกราคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./วซร.081/อส./2559
27 มกราคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./วซร.080/อส./2559
27 มกราคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ./ยธ.1132/7/อ.29
27 มกราคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วผผ.6/ส./2559
27 มกราคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./วผผ.5/ส./2559
27 มกราคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ./ยธ.1132/7/อ.28
27 มกราคม 2559
165
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./ว.3/59039
27 มกราคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./ว.3/59038
27 มกราคม 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พป.ส.19/01/59
27 มกราคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ผจจ./จจ.19/2559
27 มกราคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ปซ.59006
27 มกราคม 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ปซ.59004
27 มกราคม 2559
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก./พป.ส.18/01/59
26 มกราคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./วผก.06/สวจ./2559
26 มกราคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./วซร.079/อส./2559
26 มกราคม 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1530/9/ส.11/2559
26 มกราคม 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./พด.013/จ/2559
26 มกราคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ชก./พด.012/จ/2559
26 มกราคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./พป.ป.11/01/59
26 มกราคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./วซร.078/อส./2559
26 มกราคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./พด.011/จ/2559
26 มกราคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ผจจ./จจ.18/2559
26 มกราคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1720/7/91/2559
26 มกราคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ส.590033
26 มกราคม 2559
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ส.590034
26 มกราคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ผจจ./จจ.17/2559
25 มกราคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./ซข.๑๗/๐๖/๒๕๕๙
25 มกราคม 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./ซข.๑๗/๐๕/๒๕๕๙
25 มกราคม 2559
76
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ผจจ./จจ.16/2559
25 มกราคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1530/9/ส.10/2559
25 มกราคม 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ส.590032
25 มกราคม 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ปซ.59007
25 มกราคม 2559
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ปซ.59001
25 มกราคม 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๓/๒๕๕๙
25 มกราคม 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๒/๒๕๕๙
25 มกราคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
พด./ปซ.58105-1
25 มกราคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
รฟ.ยธ.1133/6/ส.02/2559
25 มกราคม 2559
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./วซด.กท.15/อส./2559
22 มกราคม 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./วผผ.4/ส./2559
22 มกราคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ชก./บค.106/020/2559
22 มกราคม 2559
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./บค.106/019/2559
22 มกราคม 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ชก./บค.106/018/2559
22 มกราคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
ชก./บค.106/017/2559
22 มกราคม 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ชก./บค.106/016/2559
22 มกราคม 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก./บค.106/015/2559
22 มกราคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ชก./บค.106/014/2559
22 มกราคม 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ชก./บค.106/013/2559
22 มกราคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ชก./บค.106/012/2559
22 มกราคม 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ชก./บค.106/011/2559
22 มกราคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ชก./ว.3/59037
22 มกราคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ชก./วซด.กท.14/อส./2559
22 มกราคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ชก./วซด.กท.13/อส./2559
22 มกราคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
รฟ.ยธ.1920/7/052/2559
22 มกราคม 2559
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
รฟ.ยธ.1920/7/050/2559
22 มกราคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ชก./วซด.กท.12/อส./2559
22 มกราคม 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ชก./พป.ส.17/01/59
21 มกราคม 2559
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ชก./พป.ส.16/01/59
21 มกราคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ชก./พป.ส.15/01/59
20 มกราคม 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
พด./ปจ.58005
19 มกราคม 2559
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
ชก./ว.3/59034
19 มกราคม 2559
140
ยกเลิกประกาศ
187
ปซ.59008
18 มกราคม 2559
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
สส./ผจจ./ป.02/2559
15 มกราคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
สส./ผจจ./ป.01/2559
15 มกราคม 2559
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
พด/ปช.58007
18 ธันวาคม 2558
381
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 187 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 3 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 3 ประกาศ