ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พป.ส.168/10/57
25 ตุลาคม 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./วผก.34/สวจ./2557
24 ตุลาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1640/10/805/2557
24 ตุลาคม 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1730/5/993/2557
24 ตุลาคม 2557
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1730/5/991/2557
24 ตุลาคม 2557
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1730/5/989/2557
24 ตุลาคม 2557
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พป.ส.167/10/57
24 ตุลาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พป.ส.166/10/57
24 ตุลาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พป.ป.47/10/57
24 ตุลาคม 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พป.ป.46/10/57
24 ตุลาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๙/๒๕๕๗
24 ตุลาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๘/๒๕๕๗
24 ตุลาคม 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.330/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.329/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.328/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พด.327/จ/2557
23 ตุลาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พป.ส.165/10/57
22 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พป.ส.164/10/57
22 ตุลาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พป.ส.163/10/57
22 ตุลาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๔๑/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๔๐/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๓๙/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ผจจ./จซ.57/2557
22 ตุลาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พป.ส.162/10/57
22 ตุลาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๔/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./พป.ส.161/10/57
22 ตุลาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๓/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./วซร.031/อส./2558
22 ตุลาคม 2557
24
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พป.ส.160/10/57
22 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๒/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๑/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๐/๒๕๕๗
22 ตุลาคม 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซร.020/อส./2558
22 ตุลาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พซ.จ.005/2558
21 ตุลาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.จ.004/2558
21 ตุลาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.ยธ.1631/7/1009/2557
21 ตุลาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1631/7/1010/2557
21 ตุลาคม 2557
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./ว.3/58007
21 ตุลาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./ว.3/58006
21 ตุลาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
บข.๗๕/๒๕๕๗
21 ตุลาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1631/7/1013/2557
21 ตุลาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./วซร.019/อส./2558
21 ตุลาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ผจจ./จจ.126/2557
21 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พป.ส.159/10/57
21 ตุลาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๑/๒๕๕๘
21 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พป.ส.158/10/57
20 ตุลาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พป.ป.45/10/57
20 ตุลาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พป.ส.157/10/57
20 ตุลาคม 2557
56
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ผจจ./จซ.56/2557
20 ตุลาคม 2557
61
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./วผผ.40/ส./2557
20 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๗/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๖/๒๕๕๗
20 ตุลาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พด.111/2557
20 ตุลาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ผจจ./จจ.125/2557
17 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./วซร.018/อส./2558
17 ตุลาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./วผก.33/ส./2557
17 ตุลาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./วผก.32/ส./2557
17 ตุลาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พป.ส.156/10/57
17 ตุลาคม 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./ซข.๑๗/๙๑/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
81
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./ซข.๑๗/๘๗/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
74
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./ซข.๑๗/๘๖/๒๕๕๗
16 ตุลาคม 2557
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พป.ส.155/10/57
16 ตุลาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พป.ส.154/10/57
16 ตุลาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พด.321/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พด.320/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./พด.319/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พด.318/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พด.317/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พป.ส.153/10/57
16 ตุลาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พด.316/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พด.315/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พด.109/2557
16 ตุลาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พด.326/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พด.325/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
82
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พด.324/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พด.110/2557
16 ตุลาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พด.323/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./พด.322/จ/2557
16 ตุลาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./บค.106/009/2558
16 ตุลาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./บค.106/008/2558
16 ตุลาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วผผ.39/ส./2557
16 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./บค.106/007/2558
16 ตุลาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./บค.106/006/2558
16 ตุลาคม 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ผจจ./จซ.55/2557
16 ตุลาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./ศผ.จ.2/25/2557-1
16 ตุลาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พซ.ส.010/2558
15 ตุลาคม 2557
127
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พซ.ส.009/2558
15 ตุลาคม 2557
99
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พซ.ส.008/2558
15 ตุลาคม 2557
120
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พซ.ส.007/2558
15 ตุลาคม 2557
112
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พซ.ส.006/2558
15 ตุลาคม 2557
105
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พซ.ส.005/2558
15 ตุลาคม 2557
66
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./ว.3/58005
15 ตุลาคม 2557
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./ว.3/58004
15 ตุลาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1131/5/ท.28/2557
15 ตุลาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1132/7/ส.001/2558
15 ตุลาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ผจจ./จจ.124/2557
15 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พป.ป.44/10/57
14 ตุลาคม 2557
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พป.ส.152/10/57
14 ตุลาคม 2557
155
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พป.ส.151/10/57
14 ตุลาคม 2557
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./ว.3/58003
14 ตุลาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พป.ส.150/10/57
14 ตุลาคม 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1820/9/546/2557
14 ตุลาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./วซร.017/อส./2558
14 ตุลาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วก.2/535/2557
13 ตุลาคม 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./วก.2/536/2557
13 ตุลาคม 2557
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./วก.2/537/2557
13 ตุลาคม 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./วก.2/539/2557
13 ตุลาคม 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./วก.2/538/2557
13 ตุลาคม 2557
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./วก.2/534/2557
13 ตุลาคม 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./วก.2/533/2557
13 ตุลาคม 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./วผผ.38/ส./2557
13 ตุลาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./วผผ.37/ส./2557
13 ตุลาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ยธ.1530/9/ส.03/2558
13 ตุลาคม 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ยธ.1530/9/ส.02/2558
13 ตุลาคม 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1530/9/ส.01/2558
13 ตุลาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./วซร.016/อส./2558
13 ตุลาคม 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./วซร.015/อส./2558
13 ตุลาคม 2557
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./บค.106/005/2558
13 ตุลาคม 2557
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./บค.106/004/2558
13 ตุลาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./บค.106/003/2558
13 ตุลาคม 2557
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./บค.106/002/2558
13 ตุลาคม 2557
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./บค.106/001/2558
13 ตุลาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1132/7/อ.003/2558
10 ตุลาคม 2557
125
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พป.ส.149/10/57
10 ตุลาคม 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พป.ส.148/10/57
10 ตุลาคม 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พป.ส.147/10/57
10 ตุลาคม 2557
182
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./พป.ส.146/10/57
10 ตุลาคม 2557
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./พป.ส.145/10/57
8 ตุลาคม 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
บฟ.อ./๕๗๐๐๒๓
8 ตุลาคม 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./พป.ป.43/10/57
7 ตุลาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./พป.ป.42/10/57
7 ตุลาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พป.ป.41/10/57
7 ตุลาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ปซ.57084
2 ตุลาคม 2557
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ปซ.57085
1 ตุลาคม 2557
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
สส./ผจจ./ป.๐๖/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
สส./ผจจ./ป.๐๕/๒๕๕๗
30 กันยายน 2557
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./วซด.กท.79/อส./2557
24 กันยายน 2557
112
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๒๕๐๐/๒๕๕๗
24 กันยายน 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
สส./ผจจ./ป.๐๙/๒๕๕๗
19 กันยายน 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 142 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 16 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ