| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./ว.3/60002
21 ตุลาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จซ.114/2559
21 ตุลาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./ว.3/60001
21 ตุลาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ผจจ./จซ.109/2559
21 ตุลาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ผจจ./จซ.113/2559
21 ตุลาคม 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ผจจ./จซ.108/2559
21 ตุลาคม 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ผจจ./จซ.112/2559
21 ตุลาคม 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ผจจ./จซ.111/2559
21 ตุลาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ผจจ./จซ.107/2559
21 ตุลาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ผจจ./จซ.110/2559
21 ตุลาคม 2559
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ผจจ./จซ.106/2559
21 ตุลาคม 2559
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วซร.013/อส./2560
21 ตุลาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ผจจ./จซ.105/2559
21 ตุลาคม 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./วซร.012/อส./2560
21 ตุลาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จซ.104/2559
20 ตุลาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ผจจ./จซ.103/2559
20 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ผจจ./จซ.99/2559
20 ตุลาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ผจจ./จซ.102/2559
20 ตุลาคม 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ชก0304/ศล.2/486/2559
20 ตุลาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ผจจ./จซ.98/2559
20 ตุลาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ผจจ./จซ.101/2559
20 ตุลาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ผจจ./จซ.97/2559
20 ตุลาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ผจจ./จซ.100/2559
20 ตุลาคม 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ผจจ./จซ.96/2559
20 ตุลาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ผจจ./จซ.95/2559
20 ตุลาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ส.590212
20 ตุลาคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จด.1/095/2559
20 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.พซ./จด.1/093/2559
20 ตุลาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ผจจ./จซ.94/2559
20 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
พซ./ผจด.๒/๐๑๗/๒๕๕๙
20 ตุลาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.พซ./จซ.1/021/2559
20 ตุลาคม 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วซร.011/อส./2560
20 ตุลาคม 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.พซ./จด.1/094/2559
20 ตุลาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.พซ./จด.1/092/2559
20 ตุลาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.พซ./จด.1/088/2559
20 ตุลาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.พซ./จด.1/086/2559
20 ตุลาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.พซ./จด.1/087/2559
20 ตุลาคม 2559
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.พซ./จด.1/091/2559
20 ตุลาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.พซ./จด.1/090/2559
20 ตุลาคม 2559
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.พซ./จด.1/089/2559
20 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./วซร.010/อส./2560
20 ตุลาคม 2559
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
พซ./ผจด.๒/๐๑๖/๒๕๕๙
19 ตุลาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
พซ./ผจด.๒/๐๑๕/๒๕๕๙
19 ตุลาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ผจจ./จซ.93/2559
19 ตุลาคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1131/5/ท.74/2560
19 ตุลาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1131/5/ท.75/2560
19 ตุลาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1131/5/ท.76/2560
19 ตุลาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ผจจ./จซ.92/2559
19 ตุลาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1131/5/ท.77/2560
19 ตุลาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ผจจ./จซ.86/2559
19 ตุลาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.1133/6/พ.02/2560
19 ตุลาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.1133/6/พ.01/2560
19 ตุลาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ผจจ./จซ.85/2559
19 ตุลาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1930/7/179/2559
19 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
พซ./ผจซ.๒/๐๕๓/๒๕๕๙
19 ตุลาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จซ.91/2559
19 ตุลาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1930/7/177/2559
19 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ผจจ./จซ.90/2559
19 ตุลาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ผจจ./จซ.84/2559
19 ตุลาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ผจจ./จซ.89/2559
19 ตุลาคม 2559
38
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ผจจ./จซ.88/2559
19 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ผจจ./จซ.83/2559
19 ตุลาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ผจจ./จซ.82/2559
19 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ผจจ./จซ.81/2559
19 ตุลาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ผจจ./จซ.87/2559
19 ตุลาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
พซ./ผจด.๒/๐๑๔/๒๕๕๙
19 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/310-๒๕๕9
19 ตุลาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/308-๒๕๕9
19 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วซร.009/อส./2560
19 ตุลาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
พซ./ผจซ.๒/๐๕๐/๒๕๕๙
18 ตุลาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
พซ./ผจด.๒/๐๑๓/๒๕๕๙
18 ตุลาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ผจจ./จซ.74/2559
18 ตุลาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
พซ./ผจซ.๒/๐๕๑/๒๕๕๙
18 ตุลาคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ผจจ./จซ.80/2559
18 ตุลาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
พซ./ผจซ.๒/๐๕๒/๒๕๕๙
18 ตุลาคม 2559
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ผจจ./จซ.73/2559
18 ตุลาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ผจจ./จซ.79/2559
18 ตุลาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1920/7/846/2559
18 ตุลาคม 2559
53
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
พด./ปซ.59073.
18 ตุลาคม 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ผจจ./จซ.72/2559
18 ตุลาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วผก.71/สวจ./2559
18 ตุลาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
พซ./ผจด.๒/๐๑๒/๒๕๕๙
18 ตุลาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ผจจ./จซ.78/2559
18 ตุลาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ผจจ./จซ.71/2559
18 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ผจจ./จซ.77/2559
18 ตุลาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ผจจ./จซ.70/2559
18 ตุลาคม 2559
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ผจจ./จซ.76/2559
18 ตุลาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ผจจ./จซ.69/2559
18 ตุลาคม 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1920/7/850/2559
18 ตุลาคม 2559
45
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ผจจ./จซ.75/2559
18 ตุลาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.590214
18 ตุลาคม 2559
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ส.590213
18 ตุลาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1920/7/848/2559
18 ตุลาคม 2559
51
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ส.2ค/590007
18 ตุลาคม 2559
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ผจจ./จซ.68/2559
17 ตุลาคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
พด./ปซ.59074.
17 ตุลาคม 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ผจจ./จซ.67/2559
17 ตุลาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ผจจ./จซ.60/2559
17 ตุลาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ผจจ./จซ.66/2559
17 ตุลาคม 2559
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ผจจ./จซ.59/2559
17 ตุลาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ผจจ./จซ.65/2559
17 ตุลาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ผจจ./จซ.58/2559
17 ตุลาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ผจจ./จซ.64/2559
17 ตุลาคม 2559
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
พด/ปซ.59077
17 ตุลาคม 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ผจจ./จซ.63/2559
17 ตุลาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ผจจ./จซ.57/2559
17 ตุลาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จซ.62/2559
17 ตุลาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ผจจ./จซ.56/2559
17 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ผจจ./จซ.61/2559
17 ตุลาคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๖/๒๕๕๙
17 ตุลาคม 2559
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๒๕/๒๕๕๙
17 ตุลาคม 2559
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1830/10/262.1
17 ตุลาคม 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ชก0304/ศล.2/434/2559
13 ตุลาคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1131/5/ท.73/2560
13 ตุลาคม 2559
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./วซด.กท.73/อส./2559
13 ตุลาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ยธ.1131/5/ท.72/2560
13 ตุลาคม 2559
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ยธ.1131/5/ท.71/2560
13 ตุลาคม 2559
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1131/5/ท.70/2560
13 ตุลาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./วซด.กท.72/อส./2559
13 ตุลาคม 2559
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.พซ./จด.1/084/2559
13 ตุลาคม 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.พซ./จด.1/073/2559
13 ตุลาคม 2559
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.พซ./จด.1/083/2559
13 ตุลาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.พซ./จด.1/082/2559
13 ตุลาคม 2559
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.พซ./จด.1/080/2559
13 ตุลาคม 2559
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ชก0304/ศล.2/433/2559
13 ตุลาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.พซ./จด.1/085/2559
13 ตุลาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
รฟ.พซ./จด.1/081/2559
13 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.พซ./จด.1/076/2559
13 ตุลาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ.พซ./จด.1/075/2559
13 ตุลาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.พซ./จด.1/079/2559
13 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.พซ./จด.1/078/2559
13 ตุลาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ส.590207
13 ตุลาคม 2559
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.พซ./จด.1/074/2559
13 ตุลาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.พซ./จด.1/077/2559
13 ตุลาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ส.590203
13 ตุลาคม 2559
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ส.590205
13 ตุลาคม 2559
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ส.590208
13 ตุลาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ส.590204
13 ตุลาคม 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.พซ./จซ.1/020/2559
13 ตุลาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ส.590209
12 ตุลาคม 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1640/5/685/2559
12 ตุลาคม 2559
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ส.590202
12 ตุลาคม 2559
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.590201
12 ตุลาคม 2559
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ส.590200
12 ตุลาคม 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.ยธ.1830/7/254.1
12 ตุลาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
สส./ผจจ./ป.25/2559
12 ตุลาคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ผจจ./จซ.55/2559
11 ตุลาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ส.590210
11 ตุลาคม 2559
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
พซ./ผจซ.๒/๐๔๙/๒๕๕๙
10 ตุลาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./บค.106/085/2559
10 ตุลาคม 2559
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./บค.106/084/2559
10 ตุลาคม 2559
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./บค.106/083/2559
10 ตุลาคม 2559
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./บค.106/082/2559
10 ตุลาคม 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./บค.106/081/2559
10 ตุลาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1920/7/822/2559
10 ตุลาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1530/9/ส.03/2560
10 ตุลาคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ชก./บค.106/080/2559
10 ตุลาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./บค.106/079/2559
10 ตุลาคม 2559
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๙/๒๕๖๐
7 ตุลาคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
พซ./ผจซ.๒/๐๔๘/๒๕๕๙
6 ตุลาคม 2559
171
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
พซ./ผจซ.๒/๐๔๗/๒๕๕๙
6 ตุลาคม 2559
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
พซ./ผจซ.๒/๐๔๖/๒๕๕๙
5 ตุลาคม 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
พซ./ผจซ.๒/๐๔๕/๒๕๕๙
5 ตุลาคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
พด./ปจ.59017
3 ตุลาคม 2559
293
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
รฟ.สค.3320/198/2559
3 ตุลาคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
รฟ.ยธ.1131/5/ท.69/2560
28 กันยายน 2559
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1131/5/ท.68/2560
28 กันยายน 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1131/5/ท.66/2560
26 กันยายน 2559
207
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1131/5/ท.67/2560
26 กันยายน 2559
178
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ยธ.1131/5/ท.65/2560
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ในย่านสถานีท่าช้าง, หนองมโนรมย์,บ้านหินโคน, หนองกระทิง, ลำปลายมาศ, บุรีรัมย์, ทางแยกเขากระโดง, กระสัง, ลำชี, สุรินทร์ รวม 9 สถานี และ 1 ทางแยก พื้นที่แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
26 กันยายน 2559
192
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
รฟ.ยธ.1131/5/ท.64/2560
26 กันยายน 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
กส.03/ปก./2559
26 กันยายน 2559
142
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๗๒/๒๕๕๙
8 กันยายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ชก0304/ศล.2/328/2559
24 สิงหาคม 2559
198
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ยธ.1530/9/ส.36/2559
22 สิงหาคม 2559
216
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 175 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 9 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ