| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วซร.170/อส./2558
27 พฤษภาคม 2558
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./วผผ.29/ส./2558
27 พฤษภาคม 2558
2
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./วผก.33/ส./2558
26 พฤษภาคม 2558
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ปซ.๕๘๐๔๘
26 พฤษภาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ปซ.๕๘๐๔๗
26 พฤษภาคม 2558
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ปซ.๕๘๐๔๖
26 พฤษภาคม 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ปซ.๕๘๐๔๔
26 พฤษภาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ปซ.๕๘๐๔๓
26 พฤษภาคม 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./พซ.จ.032/2558-1
26 พฤษภาคม 2558
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พซ.จ.040/2558
26 พฤษภาคม 2558
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พซ.จ.039/2558
26 พฤษภาคม 2558
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พป.ป.25/05/58
26 พฤษภาคม 2558
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พป.ส.90/05/58
26 พฤษภาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./ว.3/58060
26 พฤษภาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จจ.79/2558
26 พฤษภาคม 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พป.ส.89/05/58
26 พฤษภาคม 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./วซร.169/อส./2558
26 พฤษภาคม 2558
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ผจจ./จจ.78/2558
26 พฤษภาคม 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ผจจ./จจ.77/2558
26 พฤษภาคม 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./วซร.168/อส./2558
26 พฤษภาคม 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./วผผ.28/ส./2558
26 พฤษภาคม 2558
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ส.580172
26 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1520/9/ส.17/2558
26 พฤษภาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ส.580170
26 พฤษภาคม 2558
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ส.580171
26 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1730/5/631/2558
26 พฤษภาคม 2558
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1730/5/629/2558
26 พฤษภาคม 2558
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.ยธ.1730/5/627/2558
26 พฤษภาคม 2558
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ส.580167
26 พฤษภาคม 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.ยธ.1730/5/625/2558
26 พฤษภาคม 2558
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ยธ.1730/5/623/2558
26 พฤษภาคม 2558
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วซด.กท.72/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วซด.กท.71/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ผจจ./จจ.76/2558
25 พฤษภาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1132/7/ส.018/58
25 พฤษภาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซด.กท.70/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ผจจ./จซ.34/2558
25 พฤษภาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./ว.3/58059
25 พฤษภาคม 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./วซด.กท.69/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซร.167/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.ยธ.1132/7/ส.019/58
25 พฤษภาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.1930/7/64/2558
25 พฤษภาคม 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./วซร.166/อส./2558
25 พฤษภาคม 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ผจจ./จจ.75/2558
25 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1720/5/39/2558
24 พฤษภาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1720/5/397/2558
24 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๔๑/๒๕๕๘
22 พฤษภาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./ว.3/58058
22 พฤษภาคม 2558
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พอ.86/2558
22 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ชก.๐๓๐๐/วผล.๒/๗๙/๒๕๕๘
22 พฤษภาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./วซร.165/อส./2558
22 พฤษภาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./วซร.164/อส./2558
22 พฤษภาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ผจจ./จจ.74/2558
22 พฤษภาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
บส.1807/2553
22 พฤษภาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พป.ส.88/05/58
22 พฤษภาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ส.580159
22 พฤษภาคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ส.580166
22 พฤษภาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พด.156/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พด.155/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พด.154/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พด.153/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.152/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พด.151/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.160/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.159/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พด.158/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
57
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พด.157/จ/2558
21 พฤษภาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พป.ส.87/05/58
21 พฤษภาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วซด.กท.68/อส./2558
21 พฤษภาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วซด.กท.67/อส./2558
21 พฤษภาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ปซ.58045
21 พฤษภาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1920/7/448/2558
21 พฤษภาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๔๐/๒๕๕๘
21 พฤษภาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./วซด.กท.66/อส./2558
21 พฤษภาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๓๙/๒๕๕๘
21 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./ว.3/58057
21 พฤษภาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.ยธ.1730/5/612/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดหาหมอนคอกรีตอัดแรง ในชุดประแจ ขนาด 80 ปอนด์ มุุม 1:10 เลี้้ยวซ้าย, หมอนคอนกรีตอัดแรงธรรมดา ชนิด Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด พร้อมเปลี่ยนแทนที่ชำรุด และอัดหินหมอน 8 จุด เป็นการเร่งด่วนกรณีรถ บทค.(ขบวนสับเปลี่ยน) ตกรางในย่านสถานีนครลำปาง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ในแขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
21 พฤษภาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1730/5/610/2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ, งานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแผ่นหลังคา Metal Sheet ALUZINC หนา 0.47 มม. AZ - 150 งานปรับปรุงพื้น คสล. หนา 0.10 ม. โรงจอดรถพนักงาน ที่ทำการแขวงรถจักรอุตรดิตถ์ ในแขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
21 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.1730/5/609/2558
21 พฤษภาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1730/5/608/2558
21 พฤษภาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.182๐/๗/185-๒๕๕8
21 พฤษภาคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วผก.32/ส./2558
21 พฤษภาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ยธ.1820/7/183-2558
21 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1920/7/277/2558
21 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1820/7/181-2558
21 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พด.046/2558
21 พฤษภาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1820/5/179-2558
21 พฤษภาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1835/7/184.1
21 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./วผผ.27/ส./2558
21 พฤษภาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./วซร.163/อส./2558
21 พฤษภาคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.580154
21 พฤษภาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ส.580168
21 พฤษภาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ผจจ./จซ.33/2558
21 พฤษภาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1835/7/185.1
21 พฤษภาคม 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./วซร.162/อส./2558
21 พฤษภาคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./ว.3/58056
21 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1835/7/179.1
20 พฤษภาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1835/7/178.1
20 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1835/7/178
20 พฤษภาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./วซร.161/อส./2558
20 พฤษภาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1820/7/177-2558
20 พฤษภาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
รฟ.ยธ.1820/7/175-2558
20 พฤษภาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1830/5/33.1
20 พฤษภาคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ยธ.1830/5/33
20 พฤษภาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./วซร.160/อส./2558
20 พฤษภาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๓๕/๒๕๕๘
19 พฤษภาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วซด.กท.65/อส./2558
19 พฤษภาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พป.ส.86/05/58
19 พฤษภาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
รฟ.ยธ.1920/7/435/2558
19 พฤษภาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1720/7/389/2558
19 พฤษภาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1720/7/388/2558
19 พฤษภาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./วผผ.26/ส./2558
19 พฤษภาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พป.ส.85/05/58
19 พฤษภาคม 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1920/7/433/2558
19 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
รฟ.ยธ.1835/7/176
19 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๑๓๐๔/๒๕๕๘
19 พฤษภาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ยธ.1720/386/2558
19 พฤษภาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1820/7/173-2558
19 พฤษภาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ยธ.1820/7/171-2558
19 พฤษภาคม 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ยธ.1820/7/169-2558
19 พฤษภาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ยธ.1820/5/167-2558
19 พฤษภาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1643/7/222
19 พฤษภาคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./วซร.159/อส./2558
19 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1835/7/175
19 พฤษภาคม 2558
43
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ผจจ./จจ.73/2558
19 พฤษภาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๔๒/๒๕๕๘
19 พฤษภาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./วซร.158/อส./2558
19 พฤษภาคม 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ส.580161
19 พฤษภาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ส.580153
19 พฤษภาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ปซ.58036
18 พฤษภาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ปซ.58041
18 พฤษภาคม 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ปซ.58040
18 พฤษภาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./ซข.๑๗/๕๘/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./พซ.ส.๐๙๙/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./ซข.๑๗/๕๗/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พซ.ส.๐๙๘/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./พซ.ส.๐๙๗/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./ซข.๑๗/๕๖/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก./ซข.๑๗/๕๕/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./พซ.ส.๐๙๖/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./พซ.ส.๐๙๕/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ชก./พซ.ส.๐๙๔/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก.พป.ป.24/05/58
18 พฤษภาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ชก./วซร.157/อส./2558
18 พฤษภาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๐/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./พป.ส.58/05/58
18 พฤษภาคม 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.๑๙๓๐/๗/๕๗/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๙/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./พป.ส.84/05/58
18 พฤษภาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./วซร.156/อส./2558
18 พฤษภาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1820/7/165-2558
18 พฤษภาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ยธ.1820/7/163-2558
18 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1820/7/161-2558
18 พฤษภาคม 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
สส./ผจจ./ป.01/2558
18 พฤษภาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1820/7/159-2558
18 พฤษภาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.๑๙๓๐/๗/๕๕/๒๕๕๘
18 พฤษภาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ส.580160
18 พฤษภาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ส.580155
18 พฤษภาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ส.580156
18 พฤษภาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./พป.ส.83/05/58
15 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./พป.ส.82/05/58
15 พฤษภาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พป.ส.81/05/58
15 พฤษภาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ชก./ว.3/58055
15 พฤษภาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ผจจ./จจ.72/2558
15 พฤษภาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./พป.ส.80/05/58
15 พฤษภาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ชก./วซร.143/อส./2558
15 พฤษภาคม 2558
116
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./พป.ส.79/05/58
15 พฤษภาคม 2558
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1830/9/27
15 พฤษภาคม 2558
64
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
ชก./พด.150/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ชก./พด.149/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก./พด.148/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ชก./พด.147/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ชก./พด.146/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ชก./พด.145/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ชก./พด.144/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ชก./พด.143/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ชก./พด.142/จ/2558
14 พฤษภาคม 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ชก./พอ.จ.78/2558
14 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ชก./พซ.จ.038/2558
14 พฤษภาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ชก./พซ.จ.037/2558
14 พฤษภาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ชก./บค.106/098/2558
14 พฤษภาคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ชก./พซ.จ.036/2558
14 พฤษภาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ชก./พซ.จ.035/2558
14 พฤษภาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ชก./พซ.จ.034/2558
14 พฤษภาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
ชก./พซ.จ.033/2558
14 พฤษภาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
ส.580158
14 พฤษภาคม 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๑
14 พฤษภาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
188
ส.580148
14 พฤษภาคม 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
189
รฟ.ยธ.1133/6/ส.03/2558
14 พฤษภาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
190
ส.580157
14 พฤษภาคม 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
191
รฟ.ยธ.1133/6/ส.02/2558
14 พฤษภาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
192
ส.580151
14 พฤษภาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
193
ชก./พด.045/2558
14 พฤษภาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
194
รฟ.ยธ.1133/6/พ.27/2558
14 พฤษภาคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
195
ชก./วผก.30/สวจ./2558
12 พฤษภาคม 2558
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
196
ปซ.58042
12 พฤษภาคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
197
ปซ.58039
12 พฤษภาคม 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
198
ชก./ว.3/58054
12 พฤษภาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
199
ชก./ว.3/58053
12 พฤษภาคม 2558
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
200
รฟ.ยธ.1131/5/ท.48/2558
12 พฤษภาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
201
รฟ.ยธ.1131/5/ท.47/2558
12 พฤษภาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
202
รฟ.ยธ.1131/5/ท.46/2558
12 พฤษภาคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
203
ปซ.58033
12 พฤษภาคม 2558
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
204
ปซ.58034
12 พฤษภาคม 2558
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
205
580029
21 เมษายน 2558
154
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
206
บฟ.อ./๕๘๐๐๐๗
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง และสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21 เมษายน 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
207
ชก./ซข.๑๗/๓๙/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
321
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
208
ชก./ซข.๑๗/๓๘/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
220
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
209
ชก./ซข.๑๗/๓๗/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
202
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
210
ชก./ซข.๑๗/๓๖/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
249
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
211
ชก./ซข.๑๗/๓๕/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
217
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
212
ชก./ซข.๑๗/๓๔/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
221
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
213
ชก./ซข.๑๗/๓๓/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
228
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
214
ชก./ซข.๑๗/๓๒/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
235
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 214 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 13 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ