| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./พอ.77/2559
25 กรกฎาคม 3102
370
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./ซข.17/58/2559
30 กรกฎาคม 2559
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./ซข.17/57/2559
30 กรกฎาคม 2559
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./ซข.17/56/2559
30 กรกฎาคม 2559
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./ซข.17/55/2559
30 กรกฎาคม 2559
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วผก.57/สวจ./2559
29 กรกฎาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./ซข.17/54/2559
29 กรกฎาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./ซข.17/53/2559
29 กรกฎาคม 2559
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./ซข.17/52/2559
29 กรกฎาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1132/7/ส.28/59
29 กรกฎาคม 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1830/7/162.1
29 กรกฎาคม 2559
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วผผ.30/ส./2559
29 กรกฎาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.179/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.178/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.174/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.173/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
50
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.177/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.172/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พด.176/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พด.171/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.058/2559
28 กรกฎาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.175/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.180/จ/2559
28 กรกฎาคม 2559
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พซ.จ.060/2559
28 กรกฎาคม 2559
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พซ.จ.059/2559
28 กรกฎาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พซ.จ.058/2559
28 กรกฎาคม 2559
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ชก./พซ.จ.057/2559
28 กรกฎาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ผจจ./จซ.37/2559
28 กรกฎาคม 2559
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ผจจ./จซ.36/2559
28 กรกฎาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วผก.56/สวจ./2559
28 กรกฎาคม 2559
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./วก.2/406/2559
28 กรกฎาคม 2559
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วก.2/405/2559
28 กรกฎาคม 2559
67
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วก.2/404/2559
28 กรกฎาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วก.2/403/2559
28 กรกฎาคม 2559
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ส.590158
28 กรกฎาคม 2559
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ส.590160
28 กรกฎาคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พด.059/2559
28 กรกฎาคม 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พป.ป.65/07/59
28 กรกฎาคม 2559
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.590159
28 กรกฎาคม 2559
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ส.590081-2
28 กรกฎาคม 2559
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พป.ป.64/07/59
27 กรกฎาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พป.ส.167/07/59
27 กรกฎาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พป.ส.166/07/59
27 กรกฎาคม 2559
57
ยกเลิกประกาศ
44
ชก./พป.ส.165/07/59
27 กรกฎาคม 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./พป.ส.164/07/59
27 กรกฎาคม 2559
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./พป.ส.163/07/59
27 กรกฎาคม 2559
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ผจจ./จจ.116/2559
27 กรกฎาคม 2559
38
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ผจจ./จจ.115/2559
27 กรกฎาคม 2559
35
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ผจจ./จจ.118/2559
27 กรกฎาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ผจจ./จจ.117/2559
27 กรกฎาคม 2559
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ปซ.59066
27 กรกฎาคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./วซร.165/อส./2559
27 กรกฎาคม 2559
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ผจจ./จจ.114/2559
26 กรกฎาคม 2559
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1132/7/อ.34/59
26 กรกฎาคม 2559
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พด.057/2559
26 กรกฎาคม 2559
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./วผผ.29/ส./2559
26 กรกฎาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./วผผ.28/ส./2559
26 กรกฎาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.ยธ.1131/5/ท.45/2560
26 กรกฎาคม 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1131/5/ท.46/2560
26 กรกฎาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ยธ.1131/5/ท.48/2560
26 กรกฎาคม 2559
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1131/5/ท.47/2560
26 กรกฎาคม 2559
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1131/5/ท.27/2559
26 กรกฎาคม 2559
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1720/5/658/2559
26 กรกฎาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
รฟ.ยธ.1720/7/657/2559
26 กรกฎาคม 2559
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1720/5/656/2559
26 กรกฎาคม 2559
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1720/5/65/2559
26 กรกฎาคม 2559
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1720/7/655/2559
26 กรกฎาคม 2559
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1720/7/653/2559
26 กรกฎาคม 2559
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วซร.164/อส./2559
26 กรกฎาคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วซร.163/อส./2559
26 กรกฎาคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๑๗๙/๒๕๕๙
26 กรกฎาคม 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ผจจ./จจ.113/2559
25 กรกฎาคม 2559
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ผจจ./จจ.112/2559
25 กรกฎาคม 2559
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ส.590156
25 กรกฎาคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ผจจ./จซ.35/2559
25 กรกฎาคม 2559
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ผจจ./จซ.34/2559
25 กรกฎาคม 2559
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พอ.78/2559
25 กรกฎาคม 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ส.590157
25 กรกฎาคม 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.182๐/๗/142-๒๕๕9
25 กรกฎาคม 2559
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วซร.162/อส./2559
25 กรกฎาคม 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ส.590154
25 กรกฎาคม 2559
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วซร.161/อส./2559
25 กรกฎาคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ผจจ./จจ.111/2559
22 กรกฎาคม 2559
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ผจจ./จจ.110/2559
22 กรกฎาคม 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
สส./ผจจ./ป.21/2559
22 กรกฎาคม 2559
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./วซร.160/อส./2559
22 กรกฎาคม 2559
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./วซร.159/อส./2559
22 กรกฎาคม 2559
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ผจจ./จซ.33/2559
21 กรกฎาคม 2559
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./ว.3/59082
21 กรกฎาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./ว.3/59081
21 กรกฎาคม 2559
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1530/9/ส.31/2559
21 กรกฎาคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1530/9/ส.30/2559
21 กรกฎาคม 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./ซข.17/51/2559
21 กรกฎาคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./ซข.17/50/2559
21 กรกฎาคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./วซด.กท.50/อส./2559
21 กรกฎาคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ส.590153
21 กรกฎาคม 2559
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ชก.0377/004/2559
21 กรกฎาคม 2559
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ปซ.59064
15 กรกฎาคม 2559
233
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./วซร.158/อส./2559
15 กรกฎาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./วซด.กท.49/อส./2559
15 กรกฎาคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./วซร.157/อส./2559
15 กรกฎาคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พป.ป.63/07/59
15 กรกฎาคม 2559
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พป.ส.162/07/59
14 กรกฎาคม 2559
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๕๙/๒๕๕๙
14 กรกฎาคม 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๕๗/๒๕๕๙
14 กรกฎาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
รฟ.ยธ.1930/7/065/2559
14 กรกฎาคม 2559
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จจ.109/2559
14 กรกฎาคม 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.ยธ.1930/7/063/2559
14 กรกฎาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ส.590100-1
14 กรกฎาคม 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./พป.ส.161/07/59
13 กรกฎาคม 2559
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พป.ส.160/07/59
13 กรกฎาคม 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./พป.ส.159/07/59
13 กรกฎาคม 2559
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พป.ส.158/07/59
13 กรกฎาคม 2559
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พป.ส.157/07/59
13 กรกฎาคม 2559
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พป.ป.62/07/59
13 กรกฎาคม 2559
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พป.ป.61/07/59
13 กรกฎาคม 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
บป.อ./590001-2
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 กรกฎาคม 2559
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./ซข.๑๗/๔๙/๒๕๕๙
12 กรกฎาคม 2559
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./ซข.๑๗/๔๘/๒๕๕๙
12 กรกฎาคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./ซข.๑๗/๔๗/๒๕๕๙
12 กรกฎาคม 2559
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
พด./ปซ.59056
12 กรกฎาคม 2559
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1830/5/151.1
11 กรกฎาคม 2559
84
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.ยธ.1830/5/146.1
11 กรกฎาคม 2559
114
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
พด.ปซ.59055
11 กรกฎาคม 2559
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.สค.1130/215/2559
8 กรกฎาคม 2559
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1830/5/141.1
8 กรกฎาคม 2559
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
รฟ.ยธ.1830/5/136.1
8 กรกฎาคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.สค.1130/216/2559
8 กรกฎาคม 2559
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ปซ.59059
6 กรกฎาคม 2559
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.1131/5/ท.40/2560
6 กรกฎาคม 2559
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1131/5/ท.41/2560
6 กรกฎาคม 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.1131/5/ท.42/2560
6 กรกฎาคม 2559
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.ยธ.1131/5/ท.43/2560
6 กรกฎาคม 2559
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.1131/5/ท.44/2560
6 กรกฎาคม 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.1131/5/ท.35/2560
4 กรกฎาคม 2559
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
รฟ.ยธ.1131/5/ท.36/2560
4 กรกฎาคม 2559
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1131/5/ท.37/2560
4 กรกฎาคม 2559
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1131/5/ท.38/2560
4 กรกฎาคม 2559
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1131/5/ท.39/2560
4 กรกฎาคม 2559
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ปซ.59061
1 กรกฎาคม 2559
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ปซ.59054
30 มิถุนายน 2559
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1131/5/ท.16/2560
29 มิถุนายน 2559
152
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1131/5/ท.34/2560
29 มิถุนายน 2559
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.ยธ.1131/5/ท.33/2560
29 มิถุนายน 2559
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
สส./ผจจ./ป.20/2559
29 มิถุนายน 2559
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
สส./ผจจ./ป.19/2559
29 มิถุนายน 2559
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ปซ.59053
29 มิถุนายน 2559
210
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ปซ.๕๙๐๕๐
29 มิถุนายน 2559
213
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ปซ.๕๘๐๖๖–๑
29 มิถุนายน 2559
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ยธ.1131/5/ท.32/2560
27 มิถุนายน 2559
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1131/5/ท.31/2560
27 มิถุนายน 2559
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ปซ.๕๘๐๘๓-๑
24 มิถุนายน 2559
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ปจ.58008-1
23 มิถุนายน 2559
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
59034
20 มิถุนายน 2559
387
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ปซ.59052
20 มิถุนายน 2559
266
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1530/9/ส.20
15 มิถุนายน 2559
327
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
บฟ.อ./590002
10 มิถุนายน 2559
204
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 156 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ