ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วผก.27/สวจ./2557
19 สิงหาคม 2557
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1132/7/ส.075/2557
19 สิงหาคม 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1132/7/ส.074/2557
19 สิงหาคม 2557
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./ว.3/57202
19 สิงหาคม 2557
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./วซร.165/อส./2557
19 สิงหาคม 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./ว.3/57201
19 สิงหาคม 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ./บน./ยธ.1710/7/228
19 สิงหาคม 2557
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.164/อส./2557
19 สิงหาคม 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก.๔/ป๐๗-๑/๒๕๕๗
19 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1820/7/503-2557
19 สิงหาคม 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1820/7/501-2557
19 สิงหาคม 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1820/9/414/2557
19 สิงหาคม 2557
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ผจจ./จซ.44/2557
19 สิงหาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1920/5/687/2557
19 สิงหาคม 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ส.570241
19 สิงหาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ส.2ค/570003
19 สิงหาคม 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ปซ.57074
19 สิงหาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./วผก.26/สวจ./2557
18 สิงหาคม 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./ซข.๑๗/๗๑/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./ซข.๑๗/๗๐/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./ซข.๑๗/๘๙/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./ซข.๑๗/๖๘/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ส.570236
18 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
เลขที่ชก./พอ.114/2557
18 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก.4/273/2557
18 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
เลขที่ชก./พอ.113/2557
18 สิงหาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ผจจ./จซ.43/2557
18 สิงหาคม 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ส.570239
18 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซด.กท.64/อส./2557
18 สิงหาคม 2557
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วซร.163/อส./2557
18 สิงหาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๗/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วซด.กท.63/อส./2557
18 สิงหาคม 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๖/๒๕๕๗
18 สิงหาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พป.ส.126/08/57
18 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1530/9/ส.42/2557
18 สิงหาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซด.กท.62/อส./2557
18 สิงหาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.570240
18 สิงหาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./วซร.162/อส./2557
15 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ปซ.57076
15 สิงหาคม 2557
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ผจจ./จซ.42/2557
15 สิงหาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./วซร.161/อส./2557
15 สิงหาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./ว.3/57200
15 สิงหาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./ว.3/57199
15 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1131/5/ท.25/2557
15 สิงหาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ส.2ภ/570271
15 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ส.570237
15 สิงหาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ส.570203
15 สิงหาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
จค.84/2557
14 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
กส.9/ปก./2557
14 สิงหาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
กส.8/ปก./2557
14 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๕/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พซ.ส.๑๐๐/๒๕๕๗.
14 สิงหาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๔/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พซ.ส.๑๐๙/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พซ.ส.๑๐๘/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พซ.ส.๑๐๗/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พซ.ส.๑๐๖/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พด.230/จ/2557
14 สิงหาคม 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พด.229/จ/2557
14 สิงหาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พด.228/จ/2557
14 สิงหาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./ว.3/57198
14 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พซ.ส.๑๐๕/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./ว.3/57197
14 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พซ.ส.๑๐๔/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ผจจ./จจ.104/2557
14 สิงหาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พซ.ส.๑๐๓/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พซ.ส.๑๐๒/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พซ.ส.๑๐๑/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1920/7/667/2557
14 สิงหาคม 2557
36
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก.๔/๒๖๑/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พซ.ส.๑๐๐/๒๕๕๗
14 สิงหาคม 2557
61
ยกเลิกประกาศ
72
รฟ.ยธ.1920/7/665/2557
14 สิงหาคม 2557
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ส.570200
14 สิงหาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ส.2ภ/570270
14 สิงหาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ผจจ./จจ.103/2557
14 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ส.570235
14 สิงหาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ส.570233
14 สิงหาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./วซร.160/อส./2557
14 สิงหาคม 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ส.570230
14 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ส.570238
14 สิงหาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ส.570234
14 สิงหาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ส.2ภ/570269
14 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วซร.159/อส./2557
14 สิงหาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
บข.20/2557
13 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
บข.21/2557
13 สิงหาคม 2557
62
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ปซ.57073
13 สิงหาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1820/7/491-2557
13 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./ว.3/57196
13 สิงหาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./ว.3/57195
13 สิงหาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.ยธ.1720/5/606/2557
13 สิงหาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.570201
13 สิงหาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1720/5/604/2557
13 สิงหาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1724/5/3/2557
13 สิงหาคม 2557
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1720/5/602/2557
13 สิงหาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ส.570232
13 สิงหาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วผผ.29/ส./2557
13 สิงหาคม 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.ยธ.1530/9/ส.41/2557
13 สิงหาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1530/9/ส.40/2557
13 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./วซด.กท.61/อส./2557
11 สิงหาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./บค.106/074/2557
9 สิงหาคม 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./บค.106/073/2557
9 สิงหาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./บค.106/072/2557
9 สิงหาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./บค.106/071/2557
9 สิงหาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./บค.106/070/2557
9 สิงหาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./บค.106/069/2557
9 สิงหาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./บค.106/068/2557
9 สิงหาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./บค.106/067/2557
9 สิงหาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./ว.3/57194
8 สิงหาคม 2557
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./ว.3/57193
8 สิงหาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./ว.3/57192
8 สิงหาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./วซด.กท.60/อส./2557
8 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1132/7/ส.073/2557
8 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1132/7/ส.072/2557
8 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./วซด.กท.59/อส./2557
8 สิงหาคม 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.570231
8 สิงหาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ปส./549/2557
8 สิงหาคม 2557
71
ยกเลิกประกาศ
117
ชก./พป.ส.125/08/57
8 สิงหาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./พป.ส.124/08/57
8 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พป.ส.123/08/57
8 สิงหาคม 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
พด./ปซ.๕๗๐๖๔
7 สิงหาคม 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พด.227/จ/2557
7 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พป.ส.112/08/57
7 สิงหาคม 2557
63
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พด.226/จ/2557
7 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พด.225/จ/2557
7 สิงหาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พด.224/จ/2557
7 สิงหาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ผจจ./จจ.102/2557
7 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พด.223/จ/2557
7 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พด.084/2557
7 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ผจจ./จจ.101/2557
7 สิงหาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./พด.085/2557
7 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./พป.ส.121/08/57
7 สิงหาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ผจจ./จซ.41/2557
7 สิงหาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./พป.ส.120/08/57
7 สิงหาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ส.570199
7 สิงหาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./วผก.25/สวจ./2557
6 สิงหาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พป.ส.119/08/57
6 สิงหาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./พป.ป.34/08/57
6 สิงหาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./พป.ส.118/08/57
6 สิงหาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ผจจ./จจ.100/2557
6 สิงหาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ส.570226
6 สิงหาคม 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1131/5/ท.24/2557
6 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ส.570229
6 สิงหาคม 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.570228
6 สิงหาคม 2557
125
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ส.570227
6 สิงหาคม 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./วผก.24/สวจ./2557
5 สิงหาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./ซข.๑๗/๖๗/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./ซข.๑๗/๖๖/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./ซข.๑๗/๖๕/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./ซข.๑๗/๖๔/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./ซข.๑๗/๖๓/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./ซข.๑๗/๖๒/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./ซข.๑๗/๖๑/๒๕๕๗
5 สิงหาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1820/7/488-2557
5 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1820/7/486-2557
5 สิงหาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1930/7/91/2557
5 สิงหาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1930/7/89/2557
5 สิงหาคม 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1930/7/85/2557
5 สิงหาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1133/6/ส.07/2557
5 สิงหาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.1930/7/87/2557
5 สิงหาคม 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ปซ.57071
4 สิงหาคม 2557
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
รฟ.ยธ.1930/7/82/2557
4 สิงหาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๕/๒๕๕๗
4 สิงหาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
รฟ.ยธ.1930/7/80/2557
4 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./ว.3/57191
1 สิงหาคม 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./ว.3/57190
1 สิงหาคม 2557
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ชก./ว.3/57189
1 สิงหาคม 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./วผผ.27/ส./2557
1 สิงหาคม 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
สส./ผจจ./ป.๐๗/๒๕๕๗
1 สิงหาคม 2557
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
ชก.๔/๒๓๙/๒๕๕๗
31 กรกฎาคม 2557
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ยธ.1131/5/ท.23/2557
30 กรกฎาคม 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก./วซด.กท.56/อส./2557
29 กรกฎาคม 2557
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๓/๒๕๕๗
29 กรกฎาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๒/๒๕๕๗
29 กรกฎาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
คข.๒(กทม.)/ปข.๕๐/๒๕๕๗
29 กรกฎาคม 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ปซ.57070
28 กรกฎาคม 2557
194
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ปซ.57063
28 กรกฎาคม 2557
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ปซ.57069
24 กรกฎาคม 2557
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
รฟ.ยธ.1131/5/ท.22/2557
23 กรกฎาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ปซ.57068
22 กรกฎาคม 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
กส.7/ปก./2557
21 กรกฎาคม 2557
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
กส.6/ปก./2557
10 กรกฎาคม 2557
361
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
123
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ชก./ซข.๑๗/๔๓/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
114
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ชก./ซข.๑๗/๔๒/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
131
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
ชก./ซข.๑๗/๔๑/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
118
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 183 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 9 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ