| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1720/5/620/2558
6 กรกฎาคม 2558
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จซ.45/2558
6 กรกฎาคม 2558
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ส.580217
6 กรกฎาคม 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พป.ส.119/07/58
6 กรกฎาคม 2558
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./วผผ.34/ส./2558
6 กรกฎาคม 2558
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วซร.206/อส./2558
6 กรกฎาคม 2558
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พป.ส.118/07/58
6 กรกฎาคม 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./พป.ส.117/07/58
3 กรกฎาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./วผก.41/ส./2558
3 กรกฎาคม 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./ว.3/58073
3 กรกฎาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./ว.3/58072
3 กรกฎาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./วซร.205/อส./2558
3 กรกฎาคม 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๙๓/๒๕๕๘
3 กรกฎาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๙๒/๒๕๕๘
3 กรกฎาคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๙๑/๒๕๕๘
3 กรกฎาคม 2558
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1132/7/อ.7
3 กรกฎาคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./วซร.204/อส./2558
3 กรกฎาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.210/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./พด.209/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พด.208/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.207/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.206/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พด.205/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./พด.204/จ/2558
2 กรกฎาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พด.052/2558
2 กรกฎาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พป.ส.116/07/58
2 กรกฎาคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
พด./ปซ.58052
2 กรกฎาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พซ.จ.046/2558
2 กรกฎาคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ปซ.58060
2 กรกฎาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พป.ป.35/07/58
2 กรกฎาคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ผจจ./จจ.102/2558
2 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ผจจ./จจ.101/2558
2 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./วซร.203/อส./2558
2 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.1830/7/151.1
2 กรกฎาคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./วซร.202/อส./2558
2 กรกฎาคม 2558
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๖/๒๕๕๘
2 กรกฎาคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.580207
2 กรกฎาคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1830/7/146.1
2 กรกฎาคม 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ส.580199
2 กรกฎาคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ส.580216
2 กรกฎาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ส.580208
2 กรกฎาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พป.ป.34/07/58
1 กรกฎาคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ปซ.58061
1 กรกฎาคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1643/7/295
1 กรกฎาคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./พด.051/2558
1 กรกฎาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1530/9/ส.36/2558
1 กรกฎาคม 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซด.กท.88/อส./2558
1 กรกฎาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1620/5/จ.218/2558
1 กรกฎาคม 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ผจจ./จซ.44/2558
1 กรกฎาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1720/7/595/2558
1 กรกฎาคม 2558
37
ยกเลิกประกาศ
51
รฟ.ยธ.1720/7/594/2558
1 กรกฎาคม 2558
37
ยกเลิกประกาศ
52
ส.580206
1 กรกฎาคม 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ส.580209
1 กรกฎาคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1132/7/อ.10
1 กรกฎาคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ยธ.1530/9/ส.35/2558
30 มิถุนายน 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1530/9/ส.34/2558
30 มิถุนายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./วซร.201/อส./2558
30 มิถุนายน 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./วซด.กท.87/อส./2558
30 มิถุนายน 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./วซร.200/อส./2558
30 มิถุนายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./วซด.กท.86/อส./2558
30 มิถุนายน 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ผจจ./จจ.100/2558
30 มิถุนายน 2558
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1830/7/141.1
30 มิถุนายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1830/7/136.1
30 มิถุนายน 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
รฟ.ยธ.1720/7/578/2558
29 มิถุนายน 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1720/7/576/2558
29 มิถุนายน 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1720/7/574/2558
29 มิถุนายน 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1720/7/572/2558
29 มิถุนายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1720/7/570/2558
29 มิถุนายน 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1720/7/568/2558
29 มิถุนายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1720/7/566/2558
29 มิถุนายน 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ยธ.1720/7/564/2558
29 มิถุนายน 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๘๘/๒๕๕๘
29 มิถุนายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๘๗/๒๕๕๘
29 มิถุนายน 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./วซร.199/อส./2558
29 มิถุนายน 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ผจจ./จซ.43/2558
29 มิถุนายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1830/7/129.1
29 มิถุนายน 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ปซ.57101-1
29 มิถุนายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พป.ส.115/06/58
29 มิถุนายน 2558
138
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./วซร.198/อส./2558
29 มิถุนายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ปซ.58059
29 มิถุนายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วก.2/412/2558
29 มิถุนายน 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วก.2/411/2558
29 มิถุนายน 2558
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ยธ.1830/7/124.1
29 มิถุนายน 2558
54
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วก.2/410/2558
29 มิถุนายน 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ส.580213
29 มิถุนายน 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ส.580214
29 มิถุนายน 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./วผก.40/สวจ./2558
29 มิถุนายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./วก.2/404/2558
29 มิถุนายน 2558
62
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1132/7/อ.8/2558
29 มิถุนายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พซ.ส.๑๑๘/๒๕๕๘
27 มิถุนายน 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พซ.ส.๑๑๗/๒๕๕๘
27 มิถุนายน 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พซ.ส.๑๑๖/๒๕๕๘
27 มิถุนายน 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พซ.ส.๑๑๕/๒๕๕๘
27 มิถุนายน 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พซ.ส.๑๑๔/๒๕๕๘
27 มิถุนายน 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./วผก.39/สวจ./2558
26 มิถุนายน 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./วซร.197/อส./2558
26 มิถุนายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พป.ส.114/06/58
26 มิถุนายน 2558
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./วซร.196/อส./2558
26 มิถุนายน 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๕/๒๕๕๘
26 มิถุนายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ส.580212
26 มิถุนายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พด.199/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.198/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พด.197/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พด.196/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พด.203/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พด.202/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พด.201/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พด.200/จ/2558
25 มิถุนายน 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./ว.3/58071
25 มิถุนายน 2558
105
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/7/287-๒๕๕8
25 มิถุนายน 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./ว.3/58070
25 มิถุนายน 2558
93
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1820/7/285-2558
25 มิถุนายน 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1820/5/283-2558
25 มิถุนายน 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๒
25 มิถุนายน 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./วก.2/397/2558
25 มิถุนายน 2558
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./วก.2/396/2558
25 มิถุนายน 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./วก.2/395/2558
25 มิถุนายน 2558
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ยธ.1720/5/553/2558
25 มิถุนายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ยธ.1720/7/552/2558
25 มิถุนายน 2558
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ยธ.1720/5/551/2558
25 มิถุนายน 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ยธ.1720/5/55/2558
25 มิถุนายน 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1720/5/549/2558
25 มิถุนายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๔/๒๕๕๘
25 มิถุนายน 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
รฟ.ยธ.1720/5/548/2558
25 มิถุนายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ส.580210
25 มิถุนายน 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ส.580175
25 มิถุนายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ส.580211
25 มิถุนายน 2558
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๒๓/๒๕๕๘
25 มิถุนายน 2558
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ผจจ./จจ.99/2558
24 มิถุนายน 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ผจจ./จจ.98/2558
24 มิถุนายน 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1620/5/จ.201/2558
24 มิถุนายน 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
รฟ.ยธ.1620/5/จ.200/2558
24 มิถุนายน 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
บฟ.อ./๕๘๐๐๐๗-๑
ประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ที่สถานีรถไฟฟ้าหัวหมาก บ้านทับช้าง และลาดกระบัง และสร้างที่จอดรถเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบัง โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24 มิถุนายน 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
รฟ.ยธ.1620/5/จ.199/2588
24 มิถุนายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ยธ.1131/5/ท.56/2558
24 มิถุนายน 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
รฟ.ยธ.1620/5/จ.198/2558
24 มิถุนายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1620/5/จ.197/2558
24 มิถุนายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1820/7/281-2558
24 มิถุนายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ชก./วซด.กท.85/อส./2558
24 มิถุนายน 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/5/279-๒๕๕8
24 มิถุนายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1820/7/277-2558
24 มิถุนายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
รฟ.ยธ.1820/5/275-2558
24 มิถุนายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./พป.ส.113/06/58
24 มิถุนายน 2558
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ผจจ./จจ.97/2558
24 มิถุนายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./วซด.กท.84/อส./2558
24 มิถุนายน 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
รฟ.ยธ.1132/7/อ.6
24 มิถุนายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ปซ.๕๘๐๕๖
23 มิถุนายน 2558
173
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ปซ.๕๘๐๕๔
23 มิถุนายน 2558
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./วซด.กท.83/อส./2558
23 มิถุนายน 2558
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
๕๘๐๕๕
23 มิถุนายน 2558
128
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
พด./ปซ.58057
23 มิถุนายน 2558
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ยธ.1131/5/ท.55/2558
23 มิถุนายน 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1131/5/ท.54/2558
23 มิถุนายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1131/5/ท.53/2558
23 มิถุนายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1131/5/ท.52/2558
23 มิถุนายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
ผจจ./จซ.42/2558
23 มิถุนายน 2558
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ชก./พซ.จ.045/2558
23 มิถุนายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./วผก.38/ส./2558
23 มิถุนายน 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.1930/7/89/2558
23 มิถุนายน 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./พด.050/2558
23 มิถุนายน 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
สส./ผจจ./ป.10/2558
22 มิถุนายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พป.ป.33/06/58
22 มิถุนายน 2558
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
สส./ผจจ./ป.09/2558
22 มิถุนายน 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
รฟ.ยธ.1930/7/85/2558
22 มิถุนายน 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./พป.ส.112/06/58
22 มิถุนายน 2558
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
รฟ.ยธ.1930/7/83/2558
22 มิถุนายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ชก./พป.ส.111/06/58
19 มิถุนายน 2558
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ชก./พป.ส.110/06/58
19 มิถุนายน 2558
193
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1730/5/769/2558
19 มิถุนายน 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ชก./พป.ส.109/06/58
18 มิถุนายน 2558
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก./พป.ส.108/06/58
18 มิถุนายน 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๓
17 มิถุนายน 2558
312
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
บส.7773/2557
16 มิถุนายน 2558
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1131/5/ท.50/2558
15 มิถุนายน 2558
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ยธ.1131/5/ท.51/2558
15 มิถุนายน 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
คน.1/213 /2558
15 มิถุนายน 2558
277
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ปซ.58035
12 มิถุนายน 2558
193
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ปซ.58016-1
12 มิถุนายน 2558
227
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ปซ.58051
12 มิถุนายน 2558
199
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
บส.3300/2558
11 มิถุนายน 2558
184
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ปซ.58050
9 มิถุนายน 2558
262
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
คน.2/สญ.1/183
9 มิถุนายน 2558
165
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
สส./ผจจ./ป.02/2558
8 มิถุนายน 2558
234
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
ปซ.57042-2
8 มิถุนายน 2558
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
พด.ปจ58002
8 มิถุนายน 2558
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๑
14 พฤษภาคม 2558
293
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 184 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ