| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1132/7/อ.59/60
29 พฤษภาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1132/7/อ.60/60
29 พฤษภาคม 2560
3
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ผจจ./จจ.94/2560
29 พฤษภาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
พซ./ผจด.๒/๐๖๙/๒๕๖๐
29 พฤษภาคม 2560
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1133/6/พ.27/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.783/4-6 และ 784/15-16 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1133/6/พ.26/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.788/16–789/1 และ 790/15–16 ระหว่างสถานีชุมทาง เขาชุมทอง – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1133/6/พ.25/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 5 - (1.00x1.50) เมตร จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 – (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.768/6 – 7, 768/15 -16 และ 777/17 – 778/1 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1133/6/พ.24/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.728/13-14 ระหว่างสถานีคลองจันดี – สถานีหลักช้าง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.785/6-7, 785/8-9 และ 785/8-10 ระหว่างสถานีชุมทางเขาชุมทอง – สถานีบ้านทุ่งหล่อ ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1133/6/พ.21/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.649/11 – 19 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1133/6/พ.20/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.649/11–12 และ 649/13–15 ระหว่างสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพธิ์ – สถานีคีรีรัฐนิคม ในทางสายแยกคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
พซ./ผจด.๒/๐๗๐/๒๕๖๐
29 พฤษภาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1133/6/พ.19/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ลอดใต้ทางรถไฟ ขนาด 6x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.810/14-15 ระหว่างสถานีชะอวด – สถานีบ้านนางหลง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1133/6/พ.18/2560
ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2 – Ø 1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2 – Ø 1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.769/8-9 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทาง เขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29 พฤษภาคม 2560
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ผจจ./จจ.93/2560
29 พฤษภาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ผจจ./จจ.92/2560
29 พฤษภาคม 2560
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
พซ./ผจซ.๒/๑๐๔/๒๕๖๐
29 พฤษภาคม 2560
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1830/7/188.1/2560
26 พฤษภาคม 2560
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
พซ./ผจด.๒/๐๖๘/๒๕๖๐
26 พฤษภาคม 2560
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ผจจ./จจ.90/2560
26 พฤษภาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
พซ./ผจด.๒/๐๖๗/๒๕๖๐
26 พฤษภาคม 2560
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ผจจ./จจ.89/2560
26 พฤษภาคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
พซ./ผจด.๒/๐๖๖/๒๕๖๐
26 พฤษภาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ผจจ./จจ.88/2560
26 พฤษภาคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ผจจ./จจ.87/2560
26 พฤษภาคม 2560
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
พซ./ผจด.๒/๐๖๕/๒๕๖๐
26 พฤษภาคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
พซ./ผจด.๒/๐๖๔/๒๕๖๐
25 พฤษภาคม 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ผจจ./จซ.25/2560
25 พฤษภาคม 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จด.1/062/2560
25 พฤษภาคม 2560
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ผจจ./จจ.86/2560
25 พฤษภาคม 2560
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.พซ./จด.1/060/2560
25 พฤษภาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.พซ./จด.1/059/2560
25 พฤษภาคม 2560
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
พซ./ผจซ.๒/๑๑๐/๒๕๖๐
25 พฤษภาคม 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.พซ./จซ.1/061/60
25 พฤษภาคม 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.พซ./จซ.1/060/60
25 พฤษภาคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.พซ./จซ.1/054/60
25 พฤษภาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
พซ./ผจซ.๒/๑๑๑/๒๕๖๐
25 พฤษภาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
รฟ.พซ./จซ.1/058/60
25 พฤษภาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.พซ./จด.1/061/2560
25 พฤษภาคม 2560
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.พซ./จซ.1/057/60
25 พฤษภาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.พซ./จด.1/058/2560
25 พฤษภาคม 2560
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.พซ./จด.1/057/2560
25 พฤษภาคม 2560
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ผจจ./จจ.85/2560
25 พฤษภาคม 2560
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
พซ./ผจซ.๒/๑๑๒/๒๕๖๐
25 พฤษภาคม 2560
48
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.พซ./จซ.1/059/60
24 พฤษภาคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.พซ./จซ.1/056/60
24 พฤษภาคม 2560
51
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.พซ./จซ.1/062/2560
24 พฤษภาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
พซ./ผจด.๒/๐๖๓/๒๕๖๐
24 พฤษภาคม 2560
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ผจจ./จจ.84/2560
24 พฤษภาคม 2560
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
พซ./ผจซ.๒/๑๐๘/๒๕๖๐
24 พฤษภาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
พซ./ผจด.๒/๐๖๒/๒๕๖๐
23 พฤษภาคม 2560
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
พซ./ผจซ.๒/๑๐๓/๒๕๖๐
23 พฤษภาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.พซ./จซ.1/055/60
23 พฤษภาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ผจจ./จจ.83/2560
23 พฤษภาคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จจ.81/2560
23 พฤษภาคม 2560
56
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
บส.3863/2559
23 พฤษภาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
พซ./ผจซ.๒/๑๐๕/๒๕๖๐
23 พฤษภาคม 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.พซ./จซ.1/053/60
23 พฤษภาคม 2560
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ผจจ./จจ.82/2560
23 พฤษภาคม 2560
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
พซ./ผจด.๒/๐๕๙/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
พซ./ผจด.๒/๐๖๑/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
พซ./ผจซ.๒/๑๐๗/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
พซ./ผจซ.๒/๑๐๒/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ส.2ค/600166-1
22 พฤษภาคม 2560
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
พซ./ผจซ.๒/๑๐๙/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
179
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
พซ./ผจซ.๒/๑๐๖/๒๕๖๐
22 พฤษภาคม 2560
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1920/5/330/2560
19 พฤษภาคม 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1920/5/327/2560
19 พฤษภาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ผจจ./จจ.80/2560
19 พฤษภาคม 2560
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.ยธ.1920/5/325/2560
19 พฤษภาคม 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.พซ./จด.1/056/2560
18 พฤษภาคม 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.พซ./จด.1/050/2560
18 พฤษภาคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1620/5/จ.196/2560
18 พฤษภาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.พซ./จด.1/051/2560
18 พฤษภาคม 2560
107
ยกเลิกประกาศ
76
รฟ.พซ./จด.1/055/2560
18 พฤษภาคม 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.พซ./จด.1/053/2560
18 พฤษภาคม 2560
91
ยกเลิกประกาศ
78
รฟ.พซ./จด.1/048/2560
18 พฤษภาคม 2560
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.พซ./จด.1/049/2560
18 พฤษภาคม 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.พซ./จด.1/047/2560
18 พฤษภาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.พซ./จซ.1/051/60
18 พฤษภาคม 2560
109
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.พซ./จด.1/054/2560
18 พฤษภาคม 2560
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.พซ./จด.1/052/2560
18 พฤษภาคม 2560
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.พซ./จซ.1/052/60
18 พฤษภาคม 2560
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1730/5/501/2560
18 พฤษภาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ยธ.1620/5/จ.195/2560
18 พฤษภาคม 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1920/9/320/2560
18 พฤษภาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1131/5/ท.101/2560
17 พฤษภาคม 2560
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
พซ./ผจซ.๒/๑๐๐/๒๕๖๐
17 พฤษภาคม 2560
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./ว.3/60061
17 พฤษภาคม 2560
179
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./ว.3/60060
17 พฤษภาคม 2560
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./ว.3/60059
17 พฤษภาคม 2560
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
พซ./ผจซ.๒/๐๙๗/๒๕๖๐
17 พฤษภาคม 2560
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.พซ./จซ.1/050/60
17 พฤษภาคม 2560
163
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.พซ./จซ.1/049/60
17 พฤษภาคม 2560
154
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ส.600128
17 พฤษภาคม 2560
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
รฟ.พซ./จซ.1/045/60
17 พฤษภาคม 2560
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1930/5/73/2560
17 พฤษภาคม 2560
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ส.600127
17 พฤษภาคม 2560
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.พซ./จซ.1/046/60
17 พฤษภาคม 2560
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.พซ./จซ.1/048/60
17 พฤษภาคม 2560
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
รฟ.พซ./จซ.1/047/60
17 พฤษภาคม 2560
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1930/7/71/2560
17 พฤษภาคม 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ยธ.1930/7/69/2560
17 พฤษภาคม 2560
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
รฟ.ยธ.1920/9/316/2560
17 พฤษภาคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ส.600126
17 พฤษภาคม 2560
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ส.600125
17 พฤษภาคม 2560
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
รฟ.พซ./จซ.1/044/60
17 พฤษภาคม 2560
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ผจจ./จจ.79/2560
16 พฤษภาคม 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
พซ./ผจซ.๒/๐๙๘/๒๕๖๐
16 พฤษภาคม 2560
209
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.พซ./จซ.1/043/60
16 พฤษภาคม 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
สจ.60003
16 พฤษภาคม 2560
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ส.600124
16 พฤษภาคม 2560
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ผจจ./จจ.78/2560
16 พฤษภาคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
พซ./ผจซ.๒/๑๐๑/๒๕๖๐
16 พฤษภาคม 2560
149
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
พซ./ผจซ.๒/๐๙๙/๒๕๖๐
16 พฤษภาคม 2560
179
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
พซ./ผจซ.๒/๐๙๖/๒๕๖๐
16 พฤษภาคม 2560
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
กส.03/ปก./2560
16 พฤษภาคม 2560
538
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
พซ./ผจด.๒/๐๕๘/๒๕๖๐
15 พฤษภาคม 2560
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ส.600123
15 พฤษภาคม 2560
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
พซ./ผจด.๒/๐๕๗/๒๕๖๐
15 พฤษภาคม 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๐/๒๕๖๐
9 พฤษภาคม 2560
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ป.60004
9 พฤษภาคม 2560
240
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ป.60003
8 พฤษภาคม 2560
199
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
พซ./ผจด.๒/๐๕๖/๒๕๖๐
3 พฤษภาคม 2560
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
พซ./ผจด.๒/๐๕๕/๒๕๖๐
3 พฤษภาคม 2560
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
รฟ.ยธ.1131/5/ท.100/2560
28 เมษายน 2560
185
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
รฟ.ยธ.1131/5/ท.99/2560
28 เมษายน 2560
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ.ยธ.1131/5/ท.98/2560
28 เมษายน 2560
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
รฟ.ยธ.1131/5/ท.97/2560
28 เมษายน 2560
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ป.60002
28 เมษายน 2560
214
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ปซ.60018
25 เมษายน 2560
363
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
รฟ.ดส.๒๕๑๐/๐๗๒/๒๕๖๐
5 เมษายน 2560
217
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
บส.58/8101/2559
29 มีนาคม 2560
366
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
รฟ.ดส.2500/111/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
420
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 133 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ