| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./พด.074/2558
3 กันยายน 2558
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./วผก.61/สวจ./2558
3 กันยายน 2558
7
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./พด.274/จ/2558
3 กันยายน 2558
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พด.273/จ/2558
3 กันยายน 2558
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พด.272/จ/2558
3 กันยายน 2558
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พด.271/จ/2558
3 กันยายน 2558
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พด.270/จ/2558
3 กันยายน 2558
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./พด.269/จ/2558
3 กันยายน 2558
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./พป.ส.168/09/58
3 กันยายน 2558
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พป.ส.167/09/58
3 กันยายน 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พป.ส.166/09/58
3 กันยายน 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ส.580282
3 กันยายน 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๕/๒๕๕๘
2 กันยายน 2558
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๔/๒๕๕๘
2 กันยายน 2558
38
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1710/บน.7/234
2 กันยายน 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พป.ส.165/09/58
2 กันยายน 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1133/6/พ.60/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
2 กันยายน 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1133/6/พ.59/2558
ประกวดราคาผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.192+817, กม.196+944, กม.199+021, กม.201+457 และ กม.210+978 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.302+873 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
2 กันยายน 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./วผผ.45/ส./2558
2 กันยายน 2558
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1133/6/พ.58/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 8 แห่ง ที่ กม.24+647 ตอนนายตรวจทางนครชัยศรี ที่ กม.58+553, กม.60+668, กม.68+747, กม.73+977, กม.74+809, กม.75+325 และที่ กม.75+753 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
2 กันยายน 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1133/6/พ.57/2558
2 กันยายน 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ผจจ./จจ.142/2558
2 กันยายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1133/6/พ.56/2558
2 กันยายน 2558
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
บข.138/2558
2 กันยายน 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1133/6/พ.55/2558
2 กันยายน 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.ยธ.1133/6/พ.54/2558
2 กันยายน 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.ยธ.1133/6/พ.53/2558
2 กันยายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./พป.ส.164/09/58
2 กันยายน 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ส.580291
2 กันยายน 2558
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./พป.ส.163/09/58
2 กันยายน 2558
46
ยกเลิกประกาศ
31
ชก./ว.3/58089
2 กันยายน 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./พป.ส.162/09/58
2 กันยายน 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./ว.3/58088
2 กันยายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ส.580285
2 กันยายน 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ส.580290
2 กันยายน 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ผจจ./จซ.54/2558
1 กันยายน 2558
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พป.ส.161/09/58
1 กันยายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1530/9/ส.41/2558
1 กันยายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./วผผ.44/ส./2558
1 กันยายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./วซร.252/อส./2558
1 กันยายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./วผผ.43/ส./2558
1 กันยายน 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./วซร.251/อส./2558
1 กันยายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ส.580287
1 กันยายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พป.ส.160/09/58
1 กันยายน 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
รฟ.ยธ.1631/5/741/2558
1 กันยายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ปซ.๕๘๐๙๘
1 กันยายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./ว.3/58087
1 กันยายน 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./ว.3/58086
1 กันยายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พป.ส.159/09/58
1 กันยายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ส.580288
1 กันยายน 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ส.580203-1
1 กันยายน 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พป.ส.158/09/58
1 กันยายน 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พป.ส.157/08/58
31 สิงหาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๒/๒๕๕๘
31 สิงหาคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๑/๒๕๕๘
31 สิงหาคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๗๐/๒๕๕๘
31 สิงหาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พป.ป.56/08/58
31 สิงหาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ผจจ./จจ.140/2558
31 สิงหาคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ผจจ./จจ.141/2558
31 สิงหาคม 2558
64
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พป.ส.156/08/58
31 สิงหาคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./วซร.250/อส./2558
31 สิงหาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พป.ส.155/08/58
31 สิงหาคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ผจจ./จซ.53/2558
28 สิงหาคม 2558
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./บค.106/118/2558
28 สิงหาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./บค.106/117/2558
28 สิงหาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./บค.106/116/2558
28 สิงหาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./บค.106/115/2558
28 สิงหาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./วซร.249/อส./2558
28 สิงหาคม 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
ชก./วซร.248/อส./2558
28 สิงหาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พอ.136/2558
28 สิงหาคม 2558
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./วซด.กท.106/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./วซร.247/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
146
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พด.266/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พด.265/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พด.259/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พด.258/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พด.257/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พด.256/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พซ.จ.060/2558
27 สิงหาคม 2558
82
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พด.069/2558
27 สิงหาคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วซร.246/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./วซด.กท.104/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วซด.กท.102/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วซด.กท.105/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ผจจ./จจ.139/2558
27 สิงหาคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พด.268/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./วซด.กท.103/อส./2558
27 สิงหาคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./พด.267/จ/2558
27 สิงหาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ผจจ./จซ.52/2558
27 สิงหาคม 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ปซ.58097
27 สิงหาคม 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.580284
27 สิงหาคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ปซ.58096
27 สิงหาคม 2558
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ปซ.58095
27 สิงหาคม 2558
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พด.073/2558
27 สิงหาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1520/9/ส.31/2558
27 สิงหาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๓๐/๒๕๕๘
27 สิงหาคม 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./ว.3/58085
26 สิงหาคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./ว.3/58084
26 สิงหาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
สส./ผจจ./ป.25/2558
26 สิงหาคม 2558
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
สส./ผจจ./ป.24/2558
26 สิงหาคม 2558
165
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
สส./ผจจ./ป.23/2558
26 สิงหาคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
สส./ผจจ./ป.22/2558
26 สิงหาคม 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
สส./ผจจ./ป.21/2558
26 สิงหาคม 2558
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
สส./ผจจ./ป.20/2558
26 สิงหาคม 2558
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./ซข.๑๗/๘๕/๒๕๕๘
26 สิงหาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./ซข.๑๗/๘๔/๒๕๕๘
26 สิงหาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.ยธ.1920/5/828/2558
26 สิงหาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
กส.05/ปก/2558
26 สิงหาคม 2558
290
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พด.072/2558
26 สิงหาคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
กส.04/ปก/2558
26 สิงหาคม 2558
311
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ส.580279
26 สิงหาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ส.580278
26 สิงหาคม 2558
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พด.264/จ/2558
26 สิงหาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./พด.263/จ/2558
26 สิงหาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./พด.262/จ/2558
26 สิงหาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./พด.261/จ/2558
26 สิงหาคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./พด.260/จ/2558
26 สิงหาคม 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๕๘/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๒๕๗/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ผจจ./จจ.138/2558
25 สิงหาคม 2558
109
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พซ.ส.๑๔๗/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พซ.ส.๑๔๖/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พซ.ส.๑๔๕/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./ซข.๑๗/๘๓/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พซ.ส.๑๔๔/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ส.580274
25 สิงหาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พซ.ส.๑๔๓/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พซ.ส.๑๔๒/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./ซข.๑๗/๘๒/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./ซข.๑๗/๘๑/๒๕๕๘
25 สิงหาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
รฟ.ยธ.1930/9/160/2558
25 สิงหาคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
พด./ปซ.58094
25 สิงหาคม 2558
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ส.580273
25 สิงหาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ส.580256
25 สิงหาคม 2558
129
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./ว.3/58083
25 สิงหาคม 2558
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ส.580281
25 สิงหาคม 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./ว.3/58082
25 สิงหาคม 2558
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
สจ.58006
25 สิงหาคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ส.580280
25 สิงหาคม 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ส.580277
25 สิงหาคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ชก./พด.071/2558
25 สิงหาคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ส.580286
25 สิงหาคม 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./วผผ.42/ส./2558
25 สิงหาคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ผจจ./จจ.137/2558
24 สิงหาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./พด.070/2558
24 สิงหาคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
พด./ปซ.58093
24 สิงหาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
รฟ.ยธ.182๐/9/441-๒๕๕8
24 สิงหาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ผจจ./จจ.136/2558
24 สิงหาคม 2558
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ส.580276
24 สิงหาคม 2558
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ./ยธ.1132/7/อ.18/59
24 สิงหาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1131/5/ท.01/2559
24 สิงหาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
คน.2/สญ.2/238
24 สิงหาคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./พซ.จ.059/2558
24 สิงหาคม 2558
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./บค.106/114/2558
24 สิงหาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1133/6/ส.05/2558
24 สิงหาคม 2558
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ./ยธ.1132/7/อ.14/59
19 สิงหาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ./ยธ.1132/7/อ.15/59
19 สิงหาคม 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ./ยธ.1132/7/อ.16/59
19 สิงหาคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ./ยธ.1132/7/อ.17/59
19 สิงหาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
สส./ผจจ./ป.16/2558
18 สิงหาคม 2558
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
สส./ผจจ./ป.11/2558
18 สิงหาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
รฟ.ยธ.1133/6/พ.52/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.191+230, กม.191+828, กม.196+617, กม.198+359, กม.200+639, กม.203+798, กม.204+525, กม.209+015, กม.209+724, กม.211+610 และ กม.212+519 ตอนนายตรวจทางหัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
รฟ.ยธ.1133/6/พ.51/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
รฟ.ยธ.1133/6/พ.50/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และ ที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
รฟ.ยธ.1133/6/พ.49/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
รฟ.ยธ.1133/6/พ.48/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1133/6/พ.47/2558
17 สิงหาคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1133/6/พ.46/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทาง เขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1133/6/พ.45/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
17 สิงหาคม 2558
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ปซ.58087
11 สิงหาคม 2558
167
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ปซ.58091
10 สิงหาคม 2558
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ปซ.58088
10 สิงหาคม 2558
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ปซ.58089
10 สิงหาคม 2558
195
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1133/6/พ.44/2558
10 สิงหาคม 2558
178
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ยธ.1133/6/พ.43/2558
10 สิงหาคม 2558
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
รฟ.ยธ.1133/6/พ.42/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
10 สิงหาคม 2558
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
รฟ.ยธ.1133/6/พ.41/2558
10 สิงหาคม 2558
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
รฟ.ยธ.1133/6/พ.40/2558
10 สิงหาคม 2558
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
รฟ.ยธ.1133/6/พ.39/2558
10 สิงหาคม 2558
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
รฟ.ยธ.1133/6/พ.38/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785, กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
10 สิงหาคม 2558
160
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
รฟ.ยธ.1133/6/พ.37/2558
ประกวดราคางานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม.927+091.75 – 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
10 สิงหาคม 2558
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
รฟ.ยธ.1644/5/606/2558
5 สิงหาคม 2558
183
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ปจ.58004
28 กรกฎาคม 2558
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
บฟ.อ./๕๘๐๐๑๓
17 มิถุนายน 2558
652
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 183 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 6 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ