| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ผจจ./จซ.16/2560
28 มีนาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จจ.48/2560
28 มีนาคม 2560
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ปซ.60009
28 มีนาคม 2560
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
พซ./ผจด.๒/๐๔๒/๒๕๖๐
28 มีนาคม 2560
15
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
พซ./ผจซ.2/054/2560
28 มีนาคม 2560
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ผจจ./จจ.47/2560
28 มีนาคม 2560
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ส.600045-1
28 มีนาคม 2560
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
พซ./ผจด.๒/๐๔๑/๖๐
28 มีนาคม 2560
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
พซ./ผจซ.๒/๐๕๑/๒๕๖๐
27 มีนาคม 2560
54
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ผจจ./จจ.46/2560
27 มีนาคม 2560
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ผจจ./จจ.45/2560
27 มีนาคม 2560
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
พซ./ผจซ.๒/๐๕๐/๒๕๖๐
27 มีนาคม 2560
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ป.60001
27 มีนาคม 2560
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
พซ./ผจด.๒/๐๔๐/๖๐
27 มีนาคม 2560
57
ยกเลิกประกาศ
15
ส.600100
27 มีนาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
พซ./ผจซ.๒/๐๕๓/๒๕๖๐
27 มีนาคม 2560
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ผจจ./จจ.44/2560
24 มีนาคม 2560
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ./จด.1/028/2560
23 มีนาคม 2560
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ผจจ./จจ.43/2560
23 มีนาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.พซ./จด.1/027/2560
23 มีนาคม 2560
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ชก.0304/ศล2/113/2560
23 มีนาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ผจจ./จจ.42/2560
23 มีนาคม 2560
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1640/5/215/2560
23 มีนาคม 2560
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.พซ./จด.1/024/2560
23 มีนาคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ปซ.60010
23 มีนาคม 2560
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ผจจ./จจ.41/2560
23 มีนาคม 2560
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ผจจ./จจ.40/2560
23 มีนาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.พซ./จซ.1/024/2560
23 มีนาคม 2560
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.พซ./จซ.1/026/2560
23 มีนาคม 2560
65
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จด.1/025/2560
23 มีนาคม 2560
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.พซ./จด.1/026/2560
23 มีนาคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.พซ./จซ.1/025/2560
23 มีนาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ผจจ./จจ.39/2560
22 มีนาคม 2560
67
ยกเลิกประกาศ
34
ปซ.60017
22 มีนาคม 2560
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1133/6/พ.14/2560
22 มีนาคม 2560
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1133/6/พ.13/2560
ประกวดราคางานซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม. ดี.พี.)+(1x77.23 ม. ที.ที.)+(1x84.46 ม. ที.ที.)+(1x120.00 ม. ที.ที.)+(1x84.46 ม. ที.ที.)+(1x77.27 ม. ที.ที.)+(1x8.23 ม. ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
22 มีนาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1530/9/ส.17/2560
22 มีนาคม 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ส.600090
22 มีนาคม 2560
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ผจจ./จซ.15/2560
21 มีนาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
พซ./ผจด.๒/๐๓๙/๖๐
21 มีนาคม 2560
99
ยกเลิกประกาศ
จำนวนแก้ไขประกาศ
41
พซ./ผจด.๒/๐๓๘/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
78
ยกเลิกประกาศ
42
พซ./ผจด.๒/๐๓๙/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.ยธ.1730/5/306/2560
21 มีนาคม 2560
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1730/5/304/2560
21 มีนาคม 2560
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
พซ./ผจซ.๒/๐๔๘/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ส.600099
21 มีนาคม 2560
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ส.600098
21 มีนาคม 2560
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
พซ./ผจซ.๒/๐๔๕/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
พซ./ผจซ.๒/๐๔๙/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ส.600095
21 มีนาคม 2560
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
พซ./ผจซ.๒/๐๔๗/๒๕๖๐
21 มีนาคม 2560
145
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ส.600094
21 มีนาคม 2560
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ชก.0304/ศล.2/103/2560
20 มีนาคม 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
พซ./ผจด.๒/๐๓๗/๖๐
20 มีนาคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
พซ./ผจซ.๒/๐๔๖/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ชก.0304/ศล.2/102/2560
20 มีนาคม 2560
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
พซ./ผจด.๒/๐๓๔/๖๐
20 มีนาคม 2560
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
พซ./ผจซ.๒/๐๔๒/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
พซ./ผจด.๒/๐๓๕/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
พซ./ผจซ.๒/๐๔๔/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
พซ./ผจด.๒/๐๓๖/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
พซ./ผจซ.๒/๐๔๓/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ส.600093
20 มีนาคม 2560
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
พซ./ผจด.๒/๐๓๓/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ส.600092
20 มีนาคม 2560
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ส.600091
20 มีนาคม 2560
128
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
พซ./ผจซ.๒/๐๔๑/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
124
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ส.2ค/600007
20 มีนาคม 2560
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
พซ./ผจซ.๒/๐๔๐/๒๕๖๐
20 มีนาคม 2560
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๙/๒๕๖๐
17 มีนาคม 2560
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๐๘/๒๕๖๐
17 มีนาคม 2560
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๐๑/๒๕๖๐
17 มีนาคม 2560
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ผจจ./จจ.38/2560
17 มีนาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.พซ./จซ.1/023/2560
17 มีนาคม 2560
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ส.600097
17 มีนาคม 2560
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.พซ/จซ.1/022/2560
17 มีนาคม 2560
118
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ส.600089
17 มีนาคม 2560
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ส.600096
17 มีนาคม 2560
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.พซ./จซ.1/021/25
17 มีนาคม 2560
117
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1830/7/123.1/2560
17 มีนาคม 2560
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.1830/7/119.1/2560
17 มีนาคม 2560
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ชก.o๓o๔/ศล.๒/o๙๔/๒๕๖o
16 มีนาคม 2560
103
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.พซ./จด.1/020/2560
16 มีนาคม 2560
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ชก0304/ศล.2/093/2560
16 มีนาคม 2560
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.พซ./จด.1/022/2560
16 มีนาคม 2560
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.พซ./จด.1/018/2560
16 มีนาคม 2560
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.พซ./จด.1/019/2560
16 มีนาคม 2560
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.พซ./จด.1/023/2560
16 มีนาคม 2560
86
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.พซ./จด.1/021/2560
16 มีนาคม 2560
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.พซ./จด.1/017/2560
16 มีนาคม 2560
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.600088
16 มีนาคม 2560
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
รฟ.ยธ.1730/5/285/2560
15 มีนาคม 2560
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1730/5/284/2560
15 มีนาคม 2560
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1133/6/ส.10/2560
15 มีนาคม 2560
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ส.600087
15 มีนาคม 2560
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ผจจ./จซ.14/2560
15 มีนาคม 2560
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
พซ./ผจด.๒/๐๓๒/๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
128
ยกเลิกประกาศ
98
พซ./ผจซ.๒/๐๓๙/๒๕๖๐.
14 มีนาคม 2560
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
พซ./ผจซ.๒/๐๓๗/๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
พซ./ผจซ.๒/๐๓๖/๒๕๖๐
14 มีนาคม 2560
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
พซ./ผจด.๒/๐๓๑/๒๕๖๐
13 มีนาคม 2560
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
พด./ปซ.60015
13 มีนาคม 2560
133
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
พซ./ผจด.๒/๐๓๐/๖๐
13 มีนาคม 2560
115
ยกเลิกประกาศ
104
พซ./ผจด.๒/๐๒๙/๒๕๖๐
10 มีนาคม 2560
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
พซ./ผจด.๒/๐๒๘/๒๕๖๐
10 มีนาคม 2560
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
พซ./ผจด.๒/๐๒๖/๒๕๖๐
10 มีนาคม 2560
115
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
รฟ.พซ./จซ.1/017/2560
7 มีนาคม 2560
142
ยกเลิกประกาศ
108
รฟ.สค.33๒0/61/2560
3 มีนาคม 2560
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ปซ.60013
1 มีนาคม 2560
261
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
บส.5645/2558
27 กุมภาพันธ์ 2560
229
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ดส.2500/111/2560
8 กุมภาพันธ์ 2560
210
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
พด./ปจ.6001
7 กุมภาพันธ์ 2560
324
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 105 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 13 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 7 ประกาศ