ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ชก./วซด.กท.13/อส./2558
23 มกราคม 2558
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ผจจ./จจ.10/2558
23 มกราคม 2558
36
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./วซด.กท.12/อส./2558
23 มกราคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
กส.1/ปก./2558
23 มกราคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พด.036/จ/2558
22 มกราคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พด.035/จ/2558
22 มกราคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พด.031/จ/2558
22 มกราคม 2558
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./พด.034/จ/2558
22 มกราคม 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./พด.033/จ/2558
22 มกราคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พด.030/จ/2558
22 มกราคม 2558
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พด.032/จ/2558
22 มกราคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พด.029/จ/2558
22 มกราคม 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.028/จ/2558
22 มกราคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.027/จ/2558
22 มกราคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.011/2558
22 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.010/2558
22 มกราคม 2558
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ปซ.58002
22 มกราคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./ซข.๑๗/๐๑/๒๕๕๘
22 มกราคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ปซ.58001
22 มกราคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ปซ.58003
22 มกราคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./วซร.083/อส./2558
22 มกราคม 2558
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./วซด.กท.11/อส./2558
22 มกราคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซร.082/อส./2558
22 มกราคม 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ส.580026
22 มกราคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ส.580025
22 มกราคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ส.580022
22 มกราคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ส.580032
22 มกราคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ส.580037
22 มกราคม 2558
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วผก.04/ส./2558
21 มกราคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วซด.กท.10/อส./2558
21 มกราคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./พป.ส.11/01/58
21 มกราคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ส.580021
21 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ส.580020
21 มกราคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ส.580019
21 มกราคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./วซร.081/อส./2558
21 มกราคม 2558
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วซร.080/อส./2558
21 มกราคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ส.580035
21 มกราคม 2558
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./วซด.กท.09/อส./2558
20 มกราคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พซ.ส.๐๕๕/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พซ.ส.๐๕๔/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พซ.ส.๐๕๓/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พซ.ส.๐๕๒/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พซ.ส.๐๕๑/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พซ.ส.๐๕๐/๒๕๕๘
20 มกราคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./วซด.กท.08/อส./2558
20 มกราคม 2558
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./ว.3/58028
20 มกราคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./ว.3/58027
20 มกราคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./วผก.03/ส./2558
20 มกราคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ผจจ./จจ.09/2558
20 มกราคม 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1530
20 มกราคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.-
20 มกราคม 2558
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./วซร.079/อส./2558
20 มกราคม 2558
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./วซร.078/อส./2558
20 มกราคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก.4/ป04/2558
20 มกราคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พป.ส.10/01/58
19 มกราคม 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พป.ส.9/01/58
19 มกราคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พป.ส.8/01/58
19 มกราคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พป.ส.7/01/58
19 มกราคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ผจจ./จจ.08/2558
19 มกราคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พป.ส.6/01/58
19 มกราคม 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./บค.106/051/2558
19 มกราคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./บค.106/050/2558
19 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./บค.106/049/2558
19 มกราคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./บค.106/048/2558
19 มกราคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วผผ.02/ส./2558
19 มกราคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./บค.106/047/2558
19 มกราคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๘/๒๕๕๘
19 มกราคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๗/๒๕๕๘
19 มกราคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ชก.๐๒๐๕/ป๐๙/๒๕๕๘
19 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ส.580023
19 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ส.580014
16 มกราคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ส.580013
16 มกราคม 2558
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ส.580012
16 มกราคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ผจจ./จซ.04/2558
16 มกราคม 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./วซด.กท.07/อส./2558
16 มกราคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./วซด.กท.06/อส./2558
16 มกราคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.ปส.1000/15/2558
16 มกราคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ส.580015
16 มกราคม 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พป.ป.1/01/58
15 มกราคม 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./พป.ส.5/01/58
15 มกราคม 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./พซ.ส.๐๔๙/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ชก./พซ.ส.๐๔๘/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พซ.ส.๐๔๗/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./พซ.ส.๐๔๔/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./พด.025/จ/2558
15 มกราคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๑๗/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พด.024/จ/2558
15 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./พด.023/จ/2558
15 มกราคม 2558
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./พด.022/จ/2558
15 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ชก./พด.021/จ/2558
15 มกราคม 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พด.020/จ/2558
15 มกราคม 2558
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./พด.019/จ/2558
15 มกราคม 2558
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./พด.026/จ/2558
15 มกราคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./พด.018/จ/2558
15 มกราคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พด.017/จ/2558
15 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พด.016/จ/2558
15 มกราคม 2558
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พด.015/จ/2558
15 มกราคม 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พด.014/จ/2558
15 มกราคม 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./พด.013/จ/2558
15 มกราคม 2558
60
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พด.008/2558
15 มกราคม 2558
82
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./บค.106/046/2558
15 มกราคม 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./บค.106/045/2558
15 มกราคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./บค.106/044/2558
15 มกราคม 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./บค.106/043/2558
15 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./บค.106/042/2558
15 มกราคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./วผผ.01/ส./2558
15 มกราคม 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พซ.ส.๐๔๖/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พซ.ส.๐๔๕/๒๕๕๘
15 มกราคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
รฟ.ดร.2450/104/2558
15 มกราคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./วซร.077/อส./2558
15 มกราคม 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./วผก.02/ส./2558
15 มกราคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ชก./วซร.076/อส./2558
15 มกราคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พด.009/2558
15 มกราคม 2558
69
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ผจจ./จซ.03/2558
15 มกราคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.580016
15 มกราคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ส.580018
15 มกราคม 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
รฟ.ดร. 5000/8/2558
14 มกราคม 2558
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
รฟ.ดร. 5000/7/2558
14 มกราคม 2558
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ผจจ./จซ.02/2558
14 มกราคม 2558
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ส.580017
14 มกราคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๐๕/๒๕๕๘
14 มกราคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ส.580006
14 มกราคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พด.007/2558
13 มกราคม 2558
90
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พซ.จ.017/2558
13 มกราคม 2558
80
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๗๓/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๗๒/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๗๑/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๗๐/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๙/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๖๓-๑/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๕๖-๑/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๕๕-๑/๒๕๕๘
13 มกราคม 2558
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./พด.006/2558
13 มกราคม 2558
96
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./วซร.075/อส./2558
13 มกราคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พซ.จ.016/2558
13 มกราคม 2558
95
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./วซร.074/อส./2558
13 มกราคม 2558
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./พซ.จ.015/2558
13 มกราคม 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ชก.0205/ป01/2558
13 มกราคม 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
ผจจ./จจ.07/2558
13 มกราคม 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
ชก./พด.005/2558
13 มกราคม 2558
75
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
ส.580003
13 มกราคม 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ส.580008
13 มกราคม 2558
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.580011
13 มกราคม 2558
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ส.580009
13 มกราคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.ยธ.1133/6/พ.26/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x55.00 เมตร ที.ที. (ทางประธานเดิม) แทนสะพานคอนกรีตอัดแรง และขยายสะพานคอนกรีตอัดแรงเป็นขนาด (1x10.50 เมตร ของใหม่)+(1x10.50 เมตร ของเดิม)+(1x15.00 เมตร ของเดิม)+ (1x10.50 เมตร ของเดิม)+(1x10.50 เมตร ของใหม่) (ทางขึ้น – ทางล่อง) ที่ กม.41/13 – 14 ระหว่างสถานีคลองหลวงแพ่ง – สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มกราคม 2558
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
รฟ.ยธ.1133/6/พ.25/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.518/8 – 9 และ กม.518/10 – 11 ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.518/19 – 519/1 และ กม.519/9 – 10 ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (4.0๐x4.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.520/9 – 10 ระหว่างสถานี ปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 มกราคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./พด.004/2558
12 มกราคม 2558
84
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ชก./วผก.01/ส./2558
12 มกราคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./วซด.กท.05/อส./2558
12 มกราคม 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ผจจ./จจ.05/2558
12 มกราคม 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./พด.003/2558
12 มกราคม 2558
102
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ผจจ./จจ.06/2558
12 มกราคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ส.580004
12 มกราคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก.๔/ป๐๓/๒๕๕๘
12 มกราคม 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ส.580002
12 มกราคม 2558
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
ส.580001
12 มกราคม 2558
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
ชก./พด.002/2558
12 มกราคม 2558
106
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ส.580010
12 มกราคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ส.580005
12 มกราคม 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
พด./ปซ.๕๗๐๘๐-๑
9 มกราคม 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./พป.ส.4/01/58
8 มกราคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พป.ส.3/01/58
7 มกราคม 2558
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ชก./พป.ส.2/01/58
7 มกราคม 2558
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./พป.ส.1/01/58
7 มกราคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
สส./ผจจ./ป.15/2557
7 มกราคม 2558
231
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
สส./ผจจ./ป.14/2557
7 มกราคม 2558
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
สส./ผจจ./ป.13/2557
7 มกราคม 2558
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
สส./ผจจ./ป.12/2557
7 มกราคม 2558
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
สส./ผจจ./ป.11/2557
7 มกราคม 2558
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
สส./ผจจ./ป.10/๒๕๕๗
7 มกราคม 2558
188
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
ชก.4/ป02/2558
7 มกราคม 2558
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ผจจ./จซ.01/2558
6 มกราคม 2558
182
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
รฟ.ยธ.1131/5/ท.39/2558
5 มกราคม 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
รฟ.ยธ.1131/5/ท.38/2558
5 มกราคม 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
รฟ.ดร.2450/3493/2557
30 ธันวาคม 2557
211
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๓๔๓๘/๒๕๕๗
26 ธันวาคม 2557
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ปซ.57108
23 ธันวาคม 2557
293
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ปซ.57103
22 ธันวาคม 2557
207
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
รฟ.ดร.2450/3369/2557
22 ธันวาคม 2557
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ปซ.57107
22 ธันวาคม 2557
173
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ปซ.57106
18 ธันวาคม 2557
178
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ปซ.57017-1
17 ธันวาคม 2557
223
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 182 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 12 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ