| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ผจจ./จจ.54/2558
17 เมษายน 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
ชก./ว.3/58040
17 เมษายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ชก./ว.3/58039
17 เมษายน 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
พด./ปซ.58028
17 เมษายน 2558
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1920/7/345/2558
17 เมษายน 2558
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วผผ.18/ส./2558
17 เมษายน 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1132/7/ส.008/58
17 เมษายน 2558
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.138./อส./2558
17 เมษายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1920/7/353/2558
17 เมษายน 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1920/7/342/2558
17 เมษายน 2558
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1920/9/353/2558
17 เมษายน 2558
21
ยกเลิกประกาศ
12
ชก./วซร.137/อส./2558
17 เมษายน 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1825/7/๒๕๔/๒๕๕๘
16 เมษายน 2558
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1825/7/๒๕๒/๒๕๕๘
16 เมษายน 2558
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.120/จ/2558
16 เมษายน 2558
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.119/จ/2558
16 เมษายน 2558
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./พด.118/จ/2558
16 เมษายน 2558
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พด.117/จ/2558
16 เมษายน 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./วซด.กท.58/อส./2558
16 เมษายน 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ปซ.๕๘๐๒๖
16 เมษายน 2558
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ปซ.๕๘๐๒๕
16 เมษายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ปซ.๕๘๐๒๔
16 เมษายน 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซด.กท.57/อส./2558
16 เมษายน 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1920/9/328/2558
16 เมษายน 2558
27
ยกเลิกประกาศ
25
ชก./พป.ส.64/04/58
16 เมษายน 2558
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พป.ส.63/04/58
16 เมษายน 2558
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
คน.๑/๑๔๓/๒๕๕๘
16 เมษายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./วซด.กท.56/อส./2558
16 เมษายน 2558
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.ยธ.1920/7/340/2558
16 เมษายน 2558
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วซร.136/อส./2558
16 เมษายน 2558
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ยธ.1920/7/338/2558
16 เมษายน 2558
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ผจจ./จซ.31/2558
16 เมษายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พป.ส.62/04/58
16 เมษายน 2558
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วซร.135/อส./2558
16 เมษายน 2558
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./ซข.๑๗/๕๒/๒๕๕๘
10 เมษายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./ซข.๑๗/๕๑/๒๕๕๘
10 เมษายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./ซข.๑๗/๕๐/๒๕๕๘
10 เมษายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๘๗/๒๕๕๘
10 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ผจจ./จซ.30/2558
10 เมษายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.ยธ.1631/9/306/2558
10 เมษายน 2558
81
ยกเลิกประกาศ
41
รฟ.ยธ.1820/7/101-2558
10 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.1820/7/099-2558
10 เมษายน 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./วซด.กท.55/อส./2558
10 เมษายน 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.ยธ.1631/9/304/2558
10 เมษายน 2558
78
ยกเลิกประกาศ
45
ชก./วซด.กท.54/อส./2558
10 เมษายน 2558
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./พด.116/จ/2558
9 เมษายน 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พด.115/จ/2558
9 เมษายน 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พด.114/จ/2558
9 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พด.042/2558
9 เมษายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./วผก.25/สวจ./2558
9 เมษายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พด.113/จ/2558
9 เมษายน 2558
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พด.112/จ/2558
9 เมษายน 2558
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พด.111/จ/2558
9 เมษายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พด.110/จ/2558
9 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พด.109/จ/2558
9 เมษายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พด.108/จ/2558
9 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พป.ส.61/04/58
9 เมษายน 2558
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ผจจ./จซ.29/2558
9 เมษายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1820/7/096-2558
9 เมษายน 2558
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๖/๒๕๕๘
9 เมษายน 2558
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1820/7/094-2558
9 เมษายน 2558
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./วผก.24/สวจ./2558
8 เมษายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ผจจ./จจ.53/2558
8 เมษายน 2558
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.041/2558
8 เมษายน 2558
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๙/๐๙๒-๒๕๕๘
8 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./วซด.กท.53/อส./2558
8 เมษายน 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ส.580122
8 เมษายน 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๙/๐๙๐-๒๕๕๘
8 เมษายน 2558
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1132/7/89
8 เมษายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ส.580125
8 เมษายน 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ผจจ./จซ.28/2558
8 เมษายน 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ชก./พป.ส.60/04/58
7 เมษายน 2558
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พป.ส.59/04/58
7 เมษายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1820/7/088-2558
7 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1820/5/086-2558
7 เมษายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
บฟ.ส./๕๘๐๐๐๘
7 เมษายน 2558
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
บฟ.ส./๕๘๐๐๐๖
7 เมษายน 2558
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1132/7/ส.007/2558
7 เมษายน 2558
85
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./พด.040/2558
7 เมษายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๕/๒๕๕๘
7 เมษายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.1131/5/ท.41/2558
7 เมษายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๔/๒๕๕๘
7 เมษายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
สจ.58001
7 เมษายน 2558
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ผจจ./จจ.52/2558
7 เมษายน 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ชก./วซร.134/อส./2558
7 เมษายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
ชก./พป.ป.20/04/58
7 เมษายน 2558
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ผจจ./จซ.27/2558
7 เมษายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ชก./วซร.133/อส./2558
7 เมษายน 2558
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1720/7/271/2558
7 เมษายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ส.580118
7 เมษายน 2558
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1720/7/270/2558
7 เมษายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ส.580117
7 เมษายน 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1720/7/269/2558
7 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1720/7/268/2558
7 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พด.039/2558
7 เมษายน 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
รฟ.ยธ.1720/7/267/2558
7 เมษายน 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พซ.ส.๐๘๑/๒๕๕๘
7 เมษายน 2558
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
เลขที่ชก./พซ.ส.๐๘๐/๒๕๕
7 เมษายน 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
เลขที่ชก./พซ.ส.๐๗๘/๒๕๕๘
7 เมษายน 2558
115
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พป.ส.58/04/58
4 เมษายน 2558
181
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พป.ส.57/04/58
4 เมษายน 2558
159
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./วผก.23/ส./2558
3 เมษายน 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พซ.ส.๐๗๙/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
142
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พซ.ส.๐๗๗/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
151
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พซ.ส.๐๗๖/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ผจจ./จจ.51/2558
3 เมษายน 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ผจจ./จจ.50/2558
3 เมษายน 2558
95
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./ซข.๑๗/๔๖/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./ซข.๑๗/๔๕/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๘
3 เมษายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1820/7/084-2558
3 เมษายน 2558
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
รฟ.ยธ.1820/7/082-2558
3 เมษายน 2558
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./บค.106/095/2558
3 เมษายน 2558
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./บค.106/094/2558
3 เมษายน 2558
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./บค.106/093/2558
3 เมษายน 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./บค.106/092/2558
3 เมษายน 2558
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./บค.106/091/2558
3 เมษายน 2558
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./บค.106/090/2558
3 เมษายน 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./บค.106/089/2558
3 เมษายน 2558
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./บค.106/088/2558
3 เมษายน 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./บค.106/087/2558
3 เมษายน 2558
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ผจจ./จจ.49/2558
3 เมษายน 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พป.ส.56/04/58
3 เมษายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ผจจ./จจ.48/2558
2 เมษายน 2558
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๘๐/๒๕๕๘
2 เมษายน 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1820/7/080-2588
2 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
รฟ.ยธ.1820/7/078-2558
2 เมษายน 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ผจจ./จซ.26/2558
2 เมษายน 2558
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ.ยธ.1930/9/38/2558
2 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วผก.22/ส./2558
2 เมษายน 2558
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./วผผ.17/ส./2558
2 เมษายน 2558
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ส.580121
2 เมษายน 2558
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
พด./ปซ.๕๘๐๐๔-๑
2 เมษายน 2558
120
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ผจจ./จจ.47/2558
1 เมษายน 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
พด./ปซ.57079-1
1 เมษายน 2558
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./วซด.กท.52/อส./2558
1 เมษายน 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ผจจ./จจ.46/2558
1 เมษายน 2558
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1530/9/ส.22/2558
1 เมษายน 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1530/9/ส.21/2558
1 เมษายน 2558
115
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1820/7/077-2558
1 เมษายน 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1820/7/075-2558
1 เมษายน 2558
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ผจจ./จซ.25/2558
1 เมษายน 2558
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ส.580115
1 เมษายน 2558
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
ส.580113
1 เมษายน 2558
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ส.580114
1 เมษายน 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ส.580112
1 เมษายน 2558
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ส.580111
1 เมษายน 2558
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
ส.570160-2
1 เมษายน 2558
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
ชก./วซด.กท.51/อส./2558
1 เมษายน 2558
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ส.580110
1 เมษายน 2558
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./วซด.กท.50/อส./2558
1 เมษายน 2558
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./วผผ.16/ส./2558
31 มีนาคม 2558
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./วผผ.15/ส./2558
31 มีนาคม 2558
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./พป.ส.54/03/58
31 มีนาคม 2558
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
ชก./พป.ส.55/03/58
31 มีนาคม 2558
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1820/7/073-2558
31 มีนาคม 2558
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1820/7/071-2558
31 มีนาคม 2558
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
ชก./พด.037/2558
31 มีนาคม 2558
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ปซ.58021
30 มีนาคม 2558
197
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./พป.ส.53/03/58
30 มีนาคม 2558
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./พป.ป.19/03/58
30 มีนาคม 2558
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./พป.ป.18/03/58
30 มีนาคม 2558
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ชก./พป.ป.17/03/58
30 มีนาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
ชก./พด.036/2558
30 มีนาคม 2558
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
ชก./พป.ป.16/03/58
30 มีนาคม 2558
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
พด./ปซ.58023
30 มีนาคม 2558
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1820/7/069-2558
30 มีนาคม 2558
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1820/7/067-2558
30 มีนาคม 2558
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1730/5/402/2558
30 มีนาคม 2558
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
ปซ.58022
27 มีนาคม 2558
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
171
พด.ปซ.57100-1
27 มีนาคม 2558
162
ดำเนินการหาผู้ประมูล
172
ชก./ซข.๑๗/๓๙/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
236
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
173
ชก./ซข.๑๗/๓๘/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
162
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
174
ชก./ซข.๑๗/๓๗/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
143
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
175
ชก./ซข.๑๗/๓๖/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
168
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
176
ชก./ซข.๑๗/๓๕/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
151
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
177
ชก./ซข.๑๗/๓๔/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
159
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
178
ชก./ซข.๑๗/๓๓/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
176
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
179
ชก./ซข.๑๗/๓๒/๒๕๕๘
20 มีนาคม 2558
162
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
180
ปซ.58016
18 มีนาคม 2558
237
ดำเนินการหาผู้ประมูล
181
ปซ.58019
18 มีนาคม 2558
175
ดำเนินการหาผู้ประมูล
182
ปซ.58017
17 มีนาคม 2558
198
ดำเนินการหาผู้ประมูล
183
ปซ.58018
17 มีนาคม 2558
179
ดำเนินการหาผู้ประมูล
184
บส.687/2553
17 มีนาคม 2558
189
ดำเนินการหาผู้ประมูล
185
ปซ.56035-1
17 มีนาคม 2558
215
ดำเนินการหาผู้ประมูล
186
เลขที่ปซ.58015
16 มีนาคม 2558
199
ดำเนินการหาผู้ประมูล
187
รฟ.ดร.๒๔๑๐/๑๙๘/๒๕๕๘
28 มกราคม 2558
337
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 183 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 11 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 4 ประกาศ