| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/070/2561
21 กันยายน 2561
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/082/2561
21 กันยายน 2561
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/072/2561
21 กันยายน 2561
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/076/2561
21 กันยายน 2561
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./ผจด.1/157/2561
21 กันยายน 2561
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จด.2/198/2561
21 กันยายน 2561
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./ผจด.1/170/2561
20 กันยายน 2561
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1700/7/608/2561
20 กันยายน 2561
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
คซ.(น.)610040.
20 กันยายน 2561
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1700/7/606/2561
20 กันยายน 2561
33
ยกเลิกประกาศ
11
สส./ผจจ./ป.81/๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสายและขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลชนิดต่างๆ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ที่ กม.758+769.55 (กม.758/11-16) ระหว่างสถานีชุมทางทุ่งสง ถึง สถานีที่วัง ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กันยายน 2561
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/075/61
20 กันยายน 2561
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/076/61
20 กันยายน 2561
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/077/61
20 กันยายน 2561
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/069/61
20 กันยายน 2561
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./ผจด.1/169/2561
19 กันยายน 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๘/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๗/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1735/19/1175/2561
จัดหารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ สำหรับใช้งานในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
19 กันยายน 2561
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1734/7/1147/2561
19 กันยายน 2561
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.พซ./จซ.2/073/2561
19 กันยายน 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.พซ./จซ.2/069/2561
19 กันยายน 2561
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.พซ./จซ.2/065/2561
19 กันยายน 2561
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.พซ./จด.2/183/2561
19 กันยายน 2561
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.พซ./จด.2/185/2561
19 กันยายน 2561
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.พซ./จด.2/192/2561
19 กันยายน 2561
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.พซ./จซ.2/071/2561
19 กันยายน 2561
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.พซ./จด.2/18
19 กันยายน 2561
28
ยกเลิกประกาศ
29
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/073/61
19 กันยายน 2561
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/074/61
19 กันยายน 2561
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
บฟ.ป.610013
19 กันยายน 2561
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
บฟ.ป.610014
19 กันยายน 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.ยธ.1732/19/256/2561
18 กันยายน 2561
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
รฟ.ยธ.1732/19/255/2561
18 กันยายน 2561
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
รฟ.ยธ.1734/7/1134/2561
18 กันยายน 2561
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
รฟ.ยธ.1734/7/1132/2561
18 กันยายน 2561
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1702/19/019/2561
18 กันยายน 2561
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รฟ.ยธ.1735/19/1168/2561
18 กันยายน 2561
32
ยกเลิกประกาศ
39
รฟ.ยธ.1721/19/457/2561
18 กันยายน 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
รฟ.พซ./จซ.2/068/2561
18 กันยายน 2561
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
รฟ.พซ./จซ.2/080/2561
18 กันยายน 2561
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
รฟ.ยธ.1733/7/736/2561
18 กันยายน 2561
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
รฟ.พซ./จซ.2//066/2561
18 กันยายน 2561
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
รฟ.พซ./จด.2/179/2561
18 กันยายน 2561
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
P61060026666
18 กันยายน 2561
115
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
รฟ.ยธ.1021/5/ท.02/2562
17 กันยายน 2561
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
รฟ.ยธ.1021/5/ท.01/2562
17 กันยายน 2561
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1021/5/ท.03/2562
17 กันยายน 2561
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1021/5/ท.04/2562
17 กันยายน 2561
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ยธ.1620/7/จ.231/2561
17 กันยายน 2561
46
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
สส./ผจจ./ป.80/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสายและขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลชนิดต่างๆ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ที่ กม.156+331.00 (กม.156/2-156/7) ระหว่างสถานีหนองทรายขาว-สถานีบ้านหมี่ ในเส้นทางสายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กันยายน 2561
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.1620/7/จ.230/2561
17 กันยายน 2561
41
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/072/61
17 กันยายน 2561
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1702/7/016/2561
ประกาศการซื้อหรือจัดหากล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านมุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) และกล้องวัดระดับ ขนาดกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 30 เท่า ใช้งานที่งานเครื่องกลบำรุงทางหนักตะพานหิน ศูนย์บำรุงภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กันยายน 2561
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
สส./ผจจ./ป.79/2561
17 กันยายน 2561
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1700/7/421/2561
14 กันยายน 2561
109
ยกเลิกประกาศ
57
รฟ.ยธ.1023/6/พ.5/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ รวม 1 แห่ง ที่ กม.151+505 (สะพานข้ามแม่น้ำเพชรบุรี) ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561
96
ยกเลิกประกาศ
58
รฟ.ยธ.1023/6/พ.4/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมความมั่นคงสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ รวม 1 แห่ง ที่ กม. 100+141 (สะพานจุฬาลงกรณ์) ตอนนายตรวจทางราชบุรี แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561
86
ยกเลิกประกาศ
59
รฟ.ยธ.1023/6/พ.3/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 1 แห่ง ที่ กม. 1118+212 ตอนนายตรวจทางตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
สส./ผจจ./ป.78/2561
14 กันยายน 2561
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
รฟ.ยธ.1023/6/พ.2/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และ ติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 2 แห่ง ที่ กม.478+112 และที่ กม.492+228 ตอนนายตรวจทางศิลาอาสน์ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1023/6/พ.1/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 กันยายน 2561
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1700/7/420/2561
14 กันยายน 2561
72
ยกเลิกประกาศ
64
รฟ.พซ./จซ.2/064/2561
13 กันยายน 2561
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/071/61
13 กันยายน 2561
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1021/5/ท.37/2561
12 กันยายน 2561
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1735/7/1146/2561
12 กันยายน 2561
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.พซ/จซ.1(ช)/026/61
5 กันยายน 2561
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.บส.1000/844/2561
3 กันยายน 2561
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ยธ.1733/7/672/2561
31 สิงหาคม 2561
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
รฟ.บส.1000/756/2561
17 สิงหาคม 2561
219
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.บส.1000/770/2561
15 สิงหาคม 2561
159
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.บส.1000/708/2561
25 กรกฎาคม 2561
251
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.บส.1000/552/2561
13 มิถุนายน 2561
387
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 67 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 8 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 7 ประกาศ