ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
572
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
387
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
516
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ปซ.57103
22 ธันวาคม 2557
6
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.2450/3369/2557
22 ธันวาคม 2557
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./วซร.060/อส./2558
22 ธันวาคม 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ปซ.57107
22 ธันวาคม 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./วซร.059/อส./2558
22 ธันวาคม 2557
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ผจจ./จจ.156/2557
22 ธันวาคม 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ส.570317
22 ธันวาคม 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1131/5/ท.34/2558
22 ธันวาคม 2557
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1131/5/ท.33/2558
22 ธันวาคม 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1131/5/ท.31/2558
22 ธันวาคม 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1131/5/ท.30/2558
22 ธันวาคม 2557
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1131/5/ท.29/2558
22 ธันวาคม 2557
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./วซด.กท.106/อส./2557
20 ธันวาคม 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./วซด.กท.105/อส./2557
20 ธันวาคม 2557
38
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1131/5/ท.37/2558
19 ธันวาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1131/5/ท.36/2558
19 ธันวาคม 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1131/5/ท.35/2558
19 ธันวาคม 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1131/5/ท.32/2558
19 ธันวาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ผจจ./จจ.155/2557
19 ธันวาคม 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./วซร.058/อส./2558
19 ธันวาคม 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.ยธ.1133/6/พ.24/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) งานก่อสร้างทางเบี่ยงรถไฟชั่วคราว, งานยกระดับสันรางสูงขึ้นประมาณ 3.00 เมตร งานขุดคลองระบายน้ำและดาดคอนกรีตท้องคลอง งานรื้อย้ายและก่อสร้างป้ายหยุดรถบ้านค่ายไทยพร้อมห้องสุขา ที่ กม.852/16 – 853/1 ระหว่างสถานีพัทลุง กับ สถานีบ้านต้นโดน ในทางสายใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 ธันวาคม 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./พป.ส.212/12/57
18 ธันวาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พป.ส.211/12/57
18 ธันวาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ผจจ./จจ.154/2557
18 ธันวาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ชก./ซข.๑๗/๑๒๖/๒๕๕๗
18 ธันวาคม 2557
109
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./ซข.๑๗/๑๒๕/๒๕๕๗
18 ธันวาคม 2557
67
ยกเลิกประกาศ
30
ชก./ซข.๑๗/๑๒๔/๒๕๕๗
18 ธันวาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./ซข.๑๗/๑๒๓/๒๕๕๗
18 ธันวาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./ซข.๑๗/๑๒๒/๒๕๕๗
18 ธันวาคม 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ผจจ./จจ.153/2557
18 ธันวาคม 2557
61
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./วซร.057/อส./2558
18 ธันวาคม 2557
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./วซร.056/อส./2558
18 ธันวาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./วผผ.55/ส./2557
18 ธันวาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ปซ.57106
18 ธันวาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พป.ป.61/12/57
17 ธันวาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พป.ป.60/12/57
17 ธันวาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ปซ.57017-1
17 ธันวาคม 2557
94
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ปซ.57102
17 ธันวาคม 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พป.ส.210/12/57
17 ธันวาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ปซ.57101
17 ธันวาคม 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พซ.ส.๐๔๓/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./พป.ส.209/12/57
17 ธันวาคม 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./พซ.ส.๐๔๒/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./พซ.ส.๐๔๑/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./พซ.ส.๐๔๐/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ชก./พซ.จ.011/2558
17 ธันวาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พซ.ส.๐๓๙/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พซ.จ.012/2558
17 ธันวาคม 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พซ.จ.013/2558
17 ธันวาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พซ.ส.๐๓๘/๒๕๕๘
17 ธันวาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พซ.จ.014/2558
17 ธันวาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พซ.จ.043/2557-1
17 ธันวาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ผจจ./จจ.152/2557
17 ธันวาคม 2557
71
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1133/6/ส.01/2558
17 ธันวาคม 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ผจจ./จจ.151/2557ลง
17 ธันวาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ส.2ค/570009
17 ธันวาคม 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ผจจ./จจ.150/2557
17 ธันวาคม 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ผจจ./จจ.149/2557
16 ธันวาคม 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ผจจ./จจ.148/2557
16 ธันวาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
เลขที่รพ.(สจ.)๑/๒๕๕๗
16 ธันวาคม 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.127/2557
16 ธันวาคม 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./วผผ.54/ส./2557
16 ธันวาคม 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
ชก./พป.ป.59/12/57
15 ธันวาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พป.ป.58/12/57
15 ธันวาคม 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๙๙/๒๕๕๗
15 ธันวาคม 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๙๖/๒๕๕๗
15 ธันวาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๙๕/๒๕๕๗
15 ธันวาคม 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พป.ป.57/12/57
15 ธันวาคม 2557
56
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๙๔/๒๕๕๗
15 ธันวาคม 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๙๓/๒๕๕๗
15 ธันวาคม 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./พป.ส.208/12/57
15 ธันวาคม 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./พป.ส.207/12/57
15 ธันวาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
ชก./พป.ส.206/12/57
15 ธันวาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ผจจ./จซ.67/2557
15 ธันวาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./ว.3/58022
15 ธันวาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./ว.3/58021
15 ธันวาคม 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วซร.055/อส./2558
15 ธันวาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วซร.054/อส./2558
15 ธันวาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ส.2ค/570008
15 ธันวาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./พป.ส.205/12/57
15 ธันวาคม 2557
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ชก./วผผ.53/ส./2557
13 ธันวาคม 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ปส.๑๐๐๐/๕๐๖/๒๕๕๗
12 ธันวาคม 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
บข.๓๙/๒๕๕๗
12 ธันวาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
ชก./พด.126/2557
12 ธันวาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
ผจจ./จจ.147/2557
12 ธันวาคม 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ชก./วซร.053/อส./2558
12 ธันวาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
ผจจ./จจ.146/2557
12 ธันวาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ส.570322
12 ธันวาคม 2557
132
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ส.570323
12 ธันวาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./วซร.052/อส./2558
12 ธันวาคม 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ชก./วผก.42/ส./2557
12 ธันวาคม 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./พด.397/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./พด.392/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./พด.391/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ชก./พด.390/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./พด.389/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
ชก./พด.388/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
ชก./พด.125/2557
11 ธันวาคม 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ชก./พด.396/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พด.395/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
ชก./พด.394/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ชก./พด.393/จ/2557
11 ธันวาคม 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./บค.106/039/2558
11 ธันวาคม 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./บค.106/038/2558
11 ธันวาคม 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./บค.106/037/2558
11 ธันวาคม 2557
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./บค.106/036/2558
11 ธันวาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ชก./บค.106/035/2558
11 ธันวาคม 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ชก./พป.ส.203/12/57
11 ธันวาคม 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ผจจ./จจ.145/2557
11 ธันวาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1820/5/610-2557
11 ธันวาคม 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ส.570311
11 ธันวาคม 2557
143
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./วซด.กท.104/อส./2557
9 ธันวาคม 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./วซด.กท.103/อส./2557
9 ธันวาคม 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ส.570312
9 ธันวาคม 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ส.570320
9 ธันวาคม 2557
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ส.570295
9 ธันวาคม 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ส.570319
8 ธันวาคม 2557
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./วผผ.52/ส./2557
8 ธันวาคม 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ส.570316
8 ธันวาคม 2557
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ส.570318
8 ธันวาคม 2557
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ส.570315
8 ธันวาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./วซด.กท.101/อส./2557
6 ธันวาคม 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ส.570306
4 ธันวาคม 2557
155
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./พป.ส.202/12/57
3 ธันวาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ชก./พป.ส.201/12/57
3 ธันวาคม 2557
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พป.ป.55/12/57
3 ธันวาคม 2557
105
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./พป.ส.200/12/57
3 ธันวาคม 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./พป.ส.199/12/57
3 ธันวาคม 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./พป.ส.198/12/57
2 ธันวาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./พป.ส.197/12/57
2 ธันวาคม 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./พป.ส.196/12/57
2 ธันวาคม 2557
121
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./พป.ส.195/12/57
2 ธันวาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./พป.ส.194/12/57
2 ธันวาคม 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
รฟ.ยธ.1131/5/ร.23/2558
2 ธันวาคม 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
รฟ.ยธ.1131/5/ร.24/2558
2 ธันวาคม 2557
106
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ยธ.1131/5/ร.25/2558
2 ธันวาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
รฟ.ยธ.1131/5/ร.26/2558
2 ธันวาคม 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
รฟ.ยธ.1132/7/อ.004/2558
1 ธันวาคม 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ปซ.57059-1
1 ธันวาคม 2557
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
รฟ.ยธ.1131/5/ร.19/2558
1 ธันวาคม 2557
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.ยธ.1131/5/ร.20/2558
1 ธันวาคม 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
รฟ.ยธ.1131/5/ร.21/2558
1 ธันวาคม 2557
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
รฟ.ยธ.1131/5/ร.22/2558
1 ธันวาคม 2557
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
เลขที่คข.๒(กทม.)/ปข.๖๘/๒๕๕๗
25 พฤศจิกายน 2557
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.515/15-16, 527+905 และ 541+644 ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน – สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.559+900 ระหว่างสถานีละแม – สถานีบ้านดวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
226
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตรวางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.517/๑–2, 517/10–11, 517/17–18 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ที่ กม.556/7–8, 558/3–4 ระหว่างสถานีแก่งหลวง – สถานีบ้านปิน และที่ กม.685/9–10 ระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีทาชมภู ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย และแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
185
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
รฟ.ยธ.1133/6/พ.21/2558
19 พฤศจิกายน 2557
206
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
รฟ.ยธ.1133/6/พ.20/2558
19 พฤศจิกายน 2557
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
รฟ.ยธ.1133/6/พ.19/2558
19 พฤศจิกายน 2557
187
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
รฟ.ยธ.1133/6/พ.18/2558
19 พฤศจิกายน 2557
187
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
รฟ.ยธ.1133/6/พ.17/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.713+ 101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.719+922, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม. 727+533, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486, กม.738+491 และที่ กม.739+009 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
182
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1133/6/พ.16/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.466+882, กม.467+940, กม.471+264, กม.479+480, กม.482+856, กม.486+900, กม.494+433, กม.498+404, กม.499+020, กม.510+325, กม.525+450, กม.528+801, กม.537+590, กม.540+261, กม.541+644, กม.554+200, กม.560+530, กม.577+380, กม.594+280, กม.598+376 และที่ กม.602+764 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, นายตรวจทางสวี, นายตรวจทางหลังสวน, นายตรวจทางท่าชนะ, นายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
184
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1133/6/พ.15/2558
19 พฤศจิกายน 2557
186
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1133/6/พ.14/2558
19 พฤศจิกายน 2557
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1133/6/พ.13/2558
19 พฤศจิกายน 2557
197
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
รฟ.ยธ.1133/6/พ.12/2558
19 พฤศจิกายน 2557
191
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
รฟ.ยธ.1133/6/พ.11/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ที่ กม.7+630 และที่ กม.13+590 ตอนนายตรวจทางหัวหมาก แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ที่ กม.87+069 และที่ กม.89+847 ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
206
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
รฟ.ยธ.1133/6/พ.10/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.216/13-14 และ 290/14-16 ระหว่างสถานีหัวหิน – สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
181
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
รฟ.ยธ.1133/6/พ.09/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.201/18 – 202/1 ระหว่างสถานีจันทึก – สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
183
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6–7 ระหว่างสถานีหินลับ – สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 – (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1–2 ระหว่างสถานีบันไดม้า – สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.5๐x๒.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1–4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
172
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.666/12-13 ระหว่างสถานีปางม่วง – สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
174
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2-(๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.835/14-15 และท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.5๐x3.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.838/15-16 ระหว่างสถานีตรัง – สถานีกันตัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
179
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2558
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.674/11-12 ระหว่างสถานีนาสาร – สถานีพรุพี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
รฟ.ยธ.1133/6/พ.04/2558
18 พฤศจิกายน 2557
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
รฟ.ยธ.1133/6/พ.03/2558
18 พฤศจิกายน 2557
185
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
รฟ.ยธ.1133/6/พ.02/2558
18 พฤศจิกายน 2557
191
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ยธ.1133/6/พ.01/2558
18 พฤศจิกายน 2557
180
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 169 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 6 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ