ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๓/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
401
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๒/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
248
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
เลขที่ คข.๒(กทม.)/ปข.๓๙.๑/๒๕๕๗
10 ตุลาคม 3100
360
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./พป.ส.189/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พป.ส.188/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พป.ป.53/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พป.ป.52/11/57
21 พฤศจิกายน 2557
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ผจจ./จจ.136/2557
21 พฤศจิกายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./พด.362/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พด.357/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พด.361/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พด.360/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.359/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.356/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ชก./พด.358/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ชก./พด.355/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
ชก./วผผ.49/สวจ./2557
20 พฤศจิกายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ชก./พป.ส.187/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
ชก./วผผ.48/ส./2557
20 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
ชก./พด.354/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
ชก./พด.353/จ/2557
20 พฤศจิกายน 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
ชก./พด.123/2557
20 พฤศจิกายน 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
ชก./พป.ส.186/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./ว.3/58017
20 พฤศจิกายน 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
ชก./ว.3/58016
20 พฤศจิกายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
ชก./พป.ป.51/11/57
20 พฤศจิกายน 2557
55
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ส.2ค/570007
20 พฤศจิกายน 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ผจจ./จจ.135/2557
20 พฤศจิกายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซร.038/อส./2558
20 พฤศจิกายน 2557
34
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ผจจ./จจ.134/2557
20 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
ชก./วซร.037/อส./2558
20 พฤศจิกายน 2557
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ชก./วผผ.47/ส./2557
20 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ชก./พป.ส.185/11/57
19 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ชก./พซ.ส.024/2558
19 พฤศจิกายน 2557
101
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
ชก./พซ.ส.023/2558
19 พฤศจิกายน 2557
99
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ชก./พซ.ส.019/2558
19 พฤศจิกายน 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
ชก./พซ.ส.026/2558
19 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
ชก./พซ.ส.025/2558
19 พฤศจิกายน 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ชก./พซ.ส.022/2558
19 พฤศจิกายน 2557
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ชก./พซ.ส.021/2558
19 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ชก./พซ.ส.020/2558
19 พฤศจิกายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ชก./พซ.ส.018/2558
19 พฤศจิกายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ชก./พป.ส.184/11/57
19 พฤศจิกายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
ชก./พซ.ส.017/2558
19 พฤศจิกายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ชก./ว.3/58015
19 พฤศจิกายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./ว.3/58014
19 พฤศจิกายน 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซด.กท.93/อส./2557
19 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
รฟ.ยธ.1131/5/ร.18/2558
19 พฤศจิกายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
รฟ.ยธ.1131/5/ร.17/2558
19 พฤศจิกายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๖๔/๒๕๕๗
19 พฤศจิกายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
รฟ.ยธ.1131/5/ร.15/2558
19 พฤศจิกายน 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
รฟ.ยธ.1131/5/ร.16/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น
19 พฤศจิกายน 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๓๖๓/๒๕๕๗
19 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
รฟ.ยธ.1131/5/ร.14/2558
19 พฤศจิกายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
รฟ.ยธ.1131/5/ร.13/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ ชนิดตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ตาม มอก.737-2549 ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ ถึงสถานีบ้านเหลื่อม กม.299+500 ถึง กม.329+500 ตอนนายตรวจทางจัตุรัส แขวงบำรุงทางบัวใหญ่ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
19 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.515/15-16, 527+905 และ 541+644 ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน – สถานีละแม ก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.559+900 ระหว่างสถานีละแม – สถานีบ้านดวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
รฟ.ยธ.1133/6/พ.22/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตรวางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ จำนวน 6 แห่ง ที่ กม.517/๑–2, 517/10–11, 517/17–18 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง – สถานีห้วยไร่ ที่ กม.556/7–8, 558/3–4 ระหว่างสถานีแก่งหลวง – สถานีบ้านปิน และที่ กม.685/9–10 ระหว่างสถานีขุนตาน – สถานีทาชมภู ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย และแขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
รฟ.ยธ.1133/6/พ.21/2558
19 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
รฟ.ยธ.1133/6/พ.20/2558
19 พฤศจิกายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
รฟ.ยธ.1133/6/พ.19/2558
19 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./วซด.กท.94/อส./2557
19 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
รฟ.ยธ.1133/6/พ.18/2558
19 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
รฟ.ยธ.1133/6/พ.17/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.713+ 101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.719+922, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม. 727+533, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486, กม.738+491 และที่ กม.739+009 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางทานพอ แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
พด./ปซ.57096
19 พฤศจิกายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
รฟ.ยธ.1133/6/พ.16/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาหมอนเหล็ก พร้อมเปลี่ยนแทนหมอนไม้บนสะพานเหล็ก ที่ กม.466+882, กม.467+940, กม.471+264, กม.479+480, กม.482+856, กม.486+900, กม.494+433, กม.498+404, กม.499+020, กม.510+325, กม.525+450, กม.528+801, กม.537+590, กม.540+261, กม.541+644, กม.554+200, กม.560+530, กม.577+380, กม.594+280, กม.598+376 และที่ กม.602+764 รวม 21 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ ตอนนายตรวจทางชุมพร, นายตรวจทางสวี, นายตรวจทางหลังสวน, นายตรวจทางท่าชนะ, นายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1133/6/พ.15/2558
19 พฤศจิกายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
รฟ.ยธ.1133/6/พ.14/2558
19 พฤศจิกายน 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
รฟ.ยธ.1133/6/พ.13/2558
19 พฤศจิกายน 2557
68
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1133/6/พ.12/2558
19 พฤศจิกายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
ชก./พซ.จ.008/2558
19 พฤศจิกายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./พซ.จ.009/2558
19 พฤศจิกายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
รฟ.ยธ.1133/6/พ.11/2558
ประกวดราคางานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 4 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออก ที่ กม.7+630 และที่ กม.13+590 ตอนนายตรวจทางหัวหมาก แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ที่ กม.87+069 และที่ กม.89+847 ตอนนายตรวจทางคลองสิบเก้า แขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
19 พฤศจิกายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
รฟ.ยธ.1131/5/ร.12/2558
18 พฤศจิกายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
รฟ.ยธ.1131/5/ร.11/2558
งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 พฤศจิกายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
รฟ.ยธ.1131/5/ร.10/2558
18 พฤศจิกายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1131/5/ร.09/2558
18 พฤศจิกายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
รฟ.ยธ.1131/5/ร.08/2558
18 พฤศจิกายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
รฟ.ยธ.1131/5/ร.07/2558
18 พฤศจิกายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
รฟ.ยธ.1133/6/พ.10/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศโดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.216/13-14 และ 290/14-16 ระหว่างสถานีหัวหิน – สถานีคั่นกะได ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
รฟ.ยธ.1133/6/พ.09/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียว ขนาด 2-  1.35 เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม คสล. ขนาด 2-  1.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ ที่ กม.201/18 – 202/1 ระหว่างสถานีจันทึก – สถานีคลองขนานจิตร ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
รฟ.ยธ.1133/6/พ.08/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.151/6–7 ระหว่างสถานีหินลับ – สถานีมวกเหล็ก ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 – (3.0๐x3.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.178/1–2 ระหว่างสถานีบันไดม้า – สถานีปากช่อง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.5๐x๒.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.268/1–4 ระหว่างสถานีชุมทางถนนจิระ – สถานีบ้านพะเนา ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอยและแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
รฟ.ยธ.1133/6/พ.07/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ - (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.666/12-13 ระหว่างสถานีปางม่วง – สถานีแม่ตานน้อย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
รฟ.ยธ.1133/6/พ.06/2558
ประกวดราคางานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2-(๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.835/14-15 และท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.5๐x3.5๐) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.838/15-16 ระหว่างสถานีตรัง – สถานีกันตัง ในทางสายใต้ (แยกกันตัง) แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
รฟ.ยธ.1133/6/พ.05/2558
งานปรับปรุงช่องน้ำและร่องน้ำข้างทางรถไฟ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ ทั่วประเทศ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x๑๐.๐๐ ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.674/11-12 ระหว่างสถานีนาสาร – สถานีพรุพี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
18 พฤศจิกายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
รฟ.ยธ.1133/6/พ.04/2558
18 พฤศจิกายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
รฟ.ยธ.1133/6/พ.03/2558
18 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
รฟ.ยธ.1133/6/พ.02/2558
18 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1133/6/พ.01/2558
18 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
ผจจ./จจ.133/2557
18 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.ยธ.1520/9/ส.06/2558
18 พฤศจิกายน 2557
86
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
ชก./พด.122/2557
18 พฤศจิกายน 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ชก./ซข.๑๗/๑๐๗/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
ชก./ซข.๑๗/๑๐๖/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
ผจจ./จจ.132/2557
17 พฤศจิกายน 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
ชก./ซข.๑๗/๑๐๕/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
ชก./ซข.๑๗/๑๐๔/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ชก./ซข.๑๗/๑๐๓/๒๕๕๗
17 พฤศจิกายน 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
รฟ.ยธ.1131/5/ร.01/2558
17 พฤศจิกายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
รฟ.ยธ.1131/5/ร.02/2558
17 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.ยธ.1131/5/ร.03/2558
ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม.160+000 ถึง กม.185+000 ระหว่างสถานีแก่งเสือเต้น – สถานีสุรนารายณ์ และกม.214+500 ถึง กม.269+500 ระหว่างสถานีลำนารายณ์ - สถานีห้วยยายจิ๋ว ตอนนายตรวจทางโคกคลี และตอนนายตรวจทางบ้านวะตะแบก แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
17 พฤศจิกายน 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1131/5/ร.04/2558
17 พฤศจิกายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
รฟ.ยธ.1131/5/ร.05/2558
17 พฤศจิกายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
รฟ.ยธ.1131/5/ร.06/2558
17 พฤศจิกายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ยธ.1720/5/875/2557
17 พฤศจิกายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
..
17 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ชก./พป.ป.50/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./พป.ส.183/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พป.ส.182/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ปซ.57093
14 พฤศจิกายน 2557
127
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
ปซ.57092
14 พฤศจิกายน 2557
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
ปซ.57094
14 พฤศจิกายน 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ผจจ./จซ.59/2557
14 พฤศจิกายน 2557
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
ชก./พป.ส.181/11/57
14 พฤศจิกายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
ชก./วผก.40/สวจ./2557
13 พฤศจิกายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ชก./ว.3/58013
13 พฤศจิกายน 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./ว.3/58012
13 พฤศจิกายน 2557
148
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./ว.3/58011
13 พฤศจิกายน 2557
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./ว.3/58010
13 พฤศจิกายน 2557
134
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./พด.351/จ/2557
13 พฤศจิกายน 2557
113
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
ชก./พด.352/จ/2557
13 พฤศจิกายน 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ชก./พด.350/จ/2557
13 พฤศจิกายน 2557
83
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
ชก./พด.121/2557
13 พฤศจิกายน 2557
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
ชก./พด.349/จ/2557
13 พฤศจิกายน 2557
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./พด.348/จ/2557
13 พฤศจิกายน 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
ชก./พด.120/2557
13 พฤศจิกายน 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
ชก./พด.119/2557
13 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
ชก./วซร.036/อส./2558
13 พฤศจิกายน 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ปส./844/2557
13 พฤศจิกายน 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
ชก./พด.118/2557
13 พฤศจิกายน 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ชก./วผก.39/สวจ./2557
12 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
ชก./วซร.035/อส./2558
12 พฤศจิกายน 2557
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./บค.106/024/2558
12 พฤศจิกายน 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
ชก./บค.106/023/2558
12 พฤศจิกายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
ชก./บค.106/022/2558
12 พฤศจิกายน 2557
124
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./บค.106/021/2558
12 พฤศจิกายน 2557
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./บค.106/020/2558
12 พฤศจิกายน 2557
114
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./วซร.034/อส./2558
12 พฤศจิกายน 2557
104
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./วผผ.46/ส./2557
12 พฤศจิกายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
139
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๓๐๒๑/๒๕๕๗
12 พฤศจิกายน 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
140
บส.5832/2555
12 พฤศจิกายน 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
141
สส./ผจจ./ป.๐๔/๒๕๕๗
11 พฤศจิกายน 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
142
ชก./พป.ส.180/11/57
11 พฤศจิกายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
143
ชก./พป.ส.179/11/57
11 พฤศจิกายน 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
144
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๐๕/๒๕๕๘
11 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
145
ชก./พซ.จ.047/2557-1
10 พฤศจิกายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
146
ชก./พซ.จ.007/2558
10 พฤศจิกายน 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
147
ชก./พซ.จ.006/2558
10 พฤศจิกายน 2557
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
148
รฟ.ยธ.1530/9/ส.08/2558
10 พฤศจิกายน 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
149
รฟ.ยธ.1530/9/ส.07/2558
10 พฤศจิกายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
150
ชก./วซด.กท.91/อส./2557
10 พฤศจิกายน 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
151
ชก./วกล.๑๗๒/๐๑/๑๐/๒๕๕๗
10 พฤศจิกายน 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
152
ชก./พป.ส.178/11/57
8 พฤศจิกายน 2557
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
153
ชก./พป.ส.177/11/57
8 พฤศจิกายน 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
154
ชก./วซด.กท.92/อส./2557
7 พฤศจิกายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
155
รฟ.ยธ.1730/5/1051/2557
7 พฤศจิกายน 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
156
รฟ.ยธ.1730/5/1050/2557
7 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
157
รฟ.ยธ.1730/5/1049/2557
7 พฤศจิกายน 2557
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
158
รฟ.ยธ.1730/5/1048/2557
7 พฤศจิกายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
159
ชก./พป.ป.49/11/57
7 พฤศจิกายน 2557
108
ดำเนินการหาผู้ประมูล
160
ชก./พป.ส.176/11/57
7 พฤศจิกายน 2557
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
161
ชก./พป.ส.175/11/57
7 พฤศจิกายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
162
ชก./วผผ.45/ส./2557
7 พฤศจิกายน 2557
107
ดำเนินการหาผู้ประมูล
163
ชก./วซด.กท.90/อส./2557
4 พฤศจิกายน 2557
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
164
คน.2/สญ.1/240/2557
3 พฤศจิกายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
165
บส.2238-55/2557
29 ตุลาคม 2557
125
ดำเนินการหาผู้ประมูล
166
ปซ.57090
28 ตุลาคม 2557
136
ดำเนินการหาผู้ประมูล
167
ปซ.57088
28 ตุลาคม 2557
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
168
ปซ.57087
28 ตุลาคม 2557
170
ดำเนินการหาผู้ประมูล
169
บข.๗๕/๒๕๕๗
21 ตุลาคม 2557
178
ดำเนินการหาผู้ประมูล
170
รฟ.ดร.๒๔๕๐/๒๕๐๐/๒๕๕๗
24 กันยายน 2557
188
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 170 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 4 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ