ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.500/360/2557
9 ธันวาคม 3100
96
ยกเลิกประกาศ
2
รฟ.ดร.2210/43_44_45/2557
9 ธันวาคม 3100
131
3
รฟ.ดร.5000/360/2557
14 กันยายน 3100
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
ชก./วผก.30/ส./2557
18 กันยายน 2557
0
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
ชก./พด.283/จ/2557
18 กันยายน 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
ชก./พด.282/จ/2557
18 กันยายน 2557
4
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
ชก./พด.281/จ/2557
18 กันยายน 2557
12
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
ชก./พด.280/จ/2557
18 กันยายน 2557
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
ชก./พด.279/จ/2557
18 กันยายน 2557
9
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
ชก./พด.278/จ/2557
18 กันยายน 2557
16
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
ชก./พด.277/จ/2557
18 กันยายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
ชก./พด.276/จ/2557
18 กันยายน 2557
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
ชก./พด.275/จ/2557
18 กันยายน 2557
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
ชก./พด.274/จ/2557
18 กันยายน 2557
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
ผจจ./จซ.51/2557
18 กันยายน 2557
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
ส.570242
18 กันยายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1530/9/ส.44/2557
18 กันยายน 2557
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
ส.570265
18 กันยายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1132/7/ส.089/2557
17 กันยายน 2557
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.ยธ.1132/7/ส.087/2557
17 กันยายน 2557
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1132/7/ส.088/2557
17 กันยายน 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ยธ.1720/5/864/2557
17 กันยายน 2557
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1720/5/863/2557
17 กันยายน 2557
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
ชก./วผผ.33/ส./2557
17 กันยายน 2557
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.ยธ.1920/7/788/2557
17 กันยายน 2557
37
ยกเลิกประกาศ
26
ชก./พด.098/2557
17 กันยายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
ส.2ค/570005
17 กันยายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
ส.570169-1
17 กันยายน 2557
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
ชก./วซด.กท.73/อส./2557
16 กันยายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
ชก./วซด.กท.72/อส./2557
16 กันยายน 2557
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
รฟ.ยธ.1640/10/690/2557
16 กันยายน 2557
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
ผจจ./จจ.119/2557
16 กันยายน 2557
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
ส.570264
16 กันยายน 2557
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
ส.570208-1
16 กันยายน 2557
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
บข.๒๓/๒๕๕๗
15 กันยายน 2557
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
36
ผจจ./จจ.118/2557
15 กันยายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
37
รฟ.ยธ.1132/7/ส.๐85/2557
15 กันยายน 2557
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
38
รพ.(สจ)๒/๒๕๕๗
15 กันยายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
39
ผจจ./จจ.117/2557
15 กันยายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
40
ส.570258
15 กันยายน 2557
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
41
ผจจ./จซ.50/2557
15 กันยายน 2557
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
42
ส.2ภ/570321
15 กันยายน 2557
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
43
ส.2ภ/570320
15 กันยายน 2557
35
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
44
บท.๖๓/๒๕๕๗
12 กันยายน 2557
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
45
ปซ.57082
12 กันยายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
46
ชก./วผผ.32/ส./2557
12 กันยายน 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
47
ชก./วซด.กท.62/อส.1/2557
12 กันยายน 2557
61
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
48
ชก./วซด.กท.65/อส.1/2557
12 กันยายน 2557
119
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
49
ปซ.55070-1
12 กันยายน 2557
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
50
ชก./พซ.ส.122/2557
12 กันยายน 2557
162
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
51
ชก./พซ.ส.๑24/2557
12 กันยายน 2557
143
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
52
ชก./พซ.ส.123/2557
12 กันยายน 2557
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
53
ชก./พซ.ส.121/2557
12 กันยายน 2557
122
ดำเนินการหาผู้ประมูล
54
ชก./พซ.ส.120/2557
12 กันยายน 2557
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
55
ชก./พซ.ส.119/2557
12 กันยายน 2557
137
ดำเนินการหาผู้ประมูล
56
ชก./พด.269/จ/2557
11 กันยายน 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
57
ชก./พด.268/จ/2557
11 กันยายน 2557
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
58
ชก./พด.267/จ/2557
11 กันยายน 2557
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
59
ชก./พด.266/จ/2557
11 กันยายน 2557
73
ดำเนินการหาผู้ประมูล
60
ชก./พด.095/2557
11 กันยายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
61
ชก./พด.273/จ/2557
11 กันยายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
62
ชก./พด.97/2557
11 กันยายน 2557
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
63
ชก./พด.272/จ/2557
11 กันยายน 2557
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
64
ชก./พด.271/จ/2557
11 กันยายน 2557
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
65
ชก./พด.270/จ/2557
11 กันยายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
66
รฟ.ยธ.1132/7/ส.083/2557
11 กันยายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
67
ชก./พซ.จ.056/2557
11 กันยายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
68
ชก./พซ.จ.055/2557
11 กันยายน 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
69
รฟ.ยธ.1132/7/ส.084/2557
11 กันยายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
70
เลขที่ชก./ซข.๑๗/๘๑/๒๕๕
11 กันยายน 2557
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
71
ชก./ซข.๑๗/๘๐/๒๕๕๗
11 กันยายน 2557
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
72
ผจจ./จจ.116/2557
11 กันยายน 2557
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
73
ชก./พด.96/2557
11 กันยายน 2557
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
74
ชก./วซร.181/อส./2557
11 กันยายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
75
ชก./วซร.180/อส./25557
11 กันยายน 2557
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
76
รฟ.ยธ.1131/5/ท.27/2557
11 กันยายน 2557
63
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
77
ชก./พด.094/2557
11 กันยายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
78
ชก./พด.093/2557
11 กันยายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
79
ชก./วซด.กท.71/อส./2557
11 กันยายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
80
ชก./วผก.29/ส./2557
10 กันยายน 2557
80
ดำเนินการหาผู้ประมูล
81
ชก./วซร.179/อส./2557
10 กันยายน 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
82
ผจจ./จจ.115/2557
10 กันยายน 2557
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
83
ชก./วซร.178/อส./2557
10 กันยายน 2557
117
ดำเนินการหาผู้ประมูล
84
ผจจ./จจ.114/2557
10 กันยายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
85
ส.570263
10 กันยายน 2557
168
ดำเนินการหาผู้ประมูล
86
คน.2/สญ.1/186
10 กันยายน 2557
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
87
คน.2/สญ.1/185/2557
10 กันยายน 2557
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
88
รฟ.ยธ.1730/5/792/2557
9 กันยายน 2557
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
89
รฟ.ยธ.1730/5/790/2557
9 กันยายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
90
รฟ.ยธ.1730/5/788/2557
9 กันยายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
91
รฟ.ยธ.1730/5/786/2557
9 กันยายน 2557
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
92
ผจจ./จจ.113/2557
9 กันยายน 2557
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
93
รฟ.ยธ.1820/7/526-2557
9 กันยายน 2557
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
94
รฟ.ยธ.1132/7/ส.082/2557
9 กันยายน 2557
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
95
รฟ.ยธ.1132/7/ส.081/2557
9 กันยายน 2557
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
96
รฟ.ยธ.1640/5/662/57
9 กันยายน 2557
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
97
ผจจ./จซ.49/2557
9 กันยายน 2557
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
98
ส.570260
9 กันยายน 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
99
ชก./บค.106/075/2557
9 กันยายน 2557
73
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
100
รฟ.ยธ.1132/7/อ.002/2558
8 กันยายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
101
รฟ.ยธ.1132/7/อ.001/2558
8 กันยายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
102
ปซ.57042-1
8 กันยายน 2557
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
103
ชก./พป.ป.36/09/57
8 กันยายน 2557
110
ดำเนินการหาผู้ประมูล
104
รฟ.ยธ.1630/7/874/2557
8 กันยายน 2557
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
105
ส.570253
8 กันยายน 2557
123
ดำเนินการหาผู้ประมูล
106
ส.570252
8 กันยายน 2557
147
ดำเนินการหาผู้ประมูล
107
ชก./วซร.177/อส./2557
8 กันยายน 2557
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
108
ชก./พป.ส.130/09/57
8 กันยายน 2557
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
109
ชก./พป.ส.129/09/57
8 กันยายน 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
110
รฟ.ยธ.1830/7/348
8 กันยายน 2557
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
111
รฟ.ยธ.1720/7/677/2557
8 กันยายน 2557
53
ดำเนินการหาผู้ประมูล
112
ส.570257
8 กันยายน 2557
156
ดำเนินการหาผู้ประมูล
113
รฟ.ยธ.1620/7/จ.234/2557
5 กันยายน 2557
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
114
รฟ.ยธ.1620/7/จ.233/2557
5 กันยายน 2557
62
ดำเนินการหาผู้ประมูล
115
ส.570259
5 กันยายน 2557
153
ดำเนินการหาผู้ประมูล
116
ชก./วซด.กท.70/อส./2557
5 กันยายน 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
117
ชก./ว.3/57215
4 กันยายน 2557
102
ดำเนินการหาผู้ประมูล
118
ชก./ว.3/57214
4 กันยายน 2557
100
ดำเนินการหาผู้ประมูล
119
ชก./ว.3/57213
4 กันยายน 2557
118
ดำเนินการหาผู้ประมูล
120
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๓๐๐๑/๒๕๕๗
4 กันยายน 2557
105
ดำเนินการหาผู้ประมูล
121
ปซ.57078
4 กันยายน 2557
115
ดำเนินการหาผู้ประมูล
122
รฟ.ยธ.1131/5/ท.26/2557
3 กันยายน 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
123
คน.2/สญ.1/173
1 กันยายน 2557
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
124
ชก./วผผ.31/สวจ./2557
1 กันยายน 2557
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
125
รฟ.ยธ.1132/7/อ.026/2557
28 สิงหาคม 2557
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
126
รฟ.ยธ.1132/7/อ.027/2557
28 สิงหาคม 2557
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
127
คน.2/สญ.1/163/2557
27 สิงหาคม 2557
103
ดำเนินการหาผู้ประมูล
128
ปซ.57077
25 สิงหาคม 2557
141
ดำเนินการหาผู้ประมูล
129
รฟ.ยธ.1132/7/ส.076/2557
22 สิงหาคม 2557
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
130
ปซ.57076
15 สิงหาคม 2557
231
ดำเนินการหาผู้ประมูล
131
พด./ปซ.๕๗๐๖๔
7 สิงหาคม 2557
149
ดำเนินการหาผู้ประมูล
132
ชก./วซด.กท.56/อส./2557
29 กรกฎาคม 2557
122
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
133
กส.7/ปก./2557
21 กรกฎาคม 2557
296
ดำเนินการหาผู้ประมูล
134
กส.6/ปก./2557
10 กรกฎาคม 2557
450
ดำเนินการหาผู้ประมูล
135
ชก./ซข.๑๗/๔๔/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
190
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
136
ชก./ซข.๑๗/๔๓/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
158
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
137
ชก./ซข.๑๗/๔๒/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
180
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
138
ชก./ซข.๑๗/๔๑/๒๕๕๗
30 มิถุนายน 2557
168
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 135 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 12 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ