:: 275 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
578,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 578,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอ็น. คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 578,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ในวงเงิน 578,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 578,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2
16,692,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ชุดละ 41,500.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,321,500.00 บาท (รวมVa6 7%)

รวม 13,321,500.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 3,370,500.00 บาท (16,692,000.00 - 13,321,500.00) คิดเป็นร้อยละ 20.192
3
293,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ราคาที่เสนอ 292,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 293,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ในวงเงิน 292,000.00 บาท


รวม 292,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
4
497,336.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ PC – 26 ของรถโดยสารชั้นสาม จำนวน 14 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 35,203.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 492,842.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,842.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา , กอร์ปกับสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน
5
348,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ PC – 25 ของรถโดยสารชั้นสาม จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 38,766.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ KW - 20 ของรถโดยสารชั้นสาม จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,882.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 193,830.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 184,414.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 378,245.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา , กอร์ปกับสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน
6
151,448.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ดานขัดแนทมอลล์ (Lock) จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 726.53 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 593.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 706.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เค.ที.เอส รับเบอร์โมลด์ ฯ จก. ราคาที่เสนอ 695.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 715.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 545.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 109,140.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 109,140.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
7
185,538.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แหวนเหล็กแบน ขนาด 28.5 x 52 x 4 มม. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 28.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 30.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 32.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แหวนเหล็กแบน ขนาด 70 x 52 x 6 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 57.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 60.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 64.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แหวนเหล็กแบน ขนาด 33 x 58 x 4.5 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 60.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 67.41 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 70.62 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แหวนเหล็กแบน ขนาด 42 x 75 x 6 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 60.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 60.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 64.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 28 x 38 x 25 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 31.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 29.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 35.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 32 x 42 x 25 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 37.13 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 35.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 38.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 36 x 46 x 25 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 42.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 42.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 47.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 36 x 46 x 18 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 39.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 38.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 42.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 36 x 45 x 20 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 34.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 34.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 38.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 30 x 40 x 25 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 34.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 31.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 35.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียว ขนาด 28 x 38 x 19 มม. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 29.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 29.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 32.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 28,890.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 28,890.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 18,297.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 18,297.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 8,988.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 10,512.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 12,743.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 11,556.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 10,272.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 9,309.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก.จก. จำนวนเงินรวม 8,891.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 166,647.15 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
8
477,434.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 27.5 x 44 x 103 x 10 มม. จำนวน 1,800 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 162.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 148.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 190.46 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 144.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 28 x 80 x 72 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 138.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 137.495 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 235.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 138.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 36 x 90 x 80 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 210.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 185.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 179.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 169.06 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงินรวม 260,010.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 68,747.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงินรวม 84,530.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 413,287.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
9
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บานเกล็ดอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด รถ บพห. จำนวน 60 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 8,239.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 494,340.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 494,340.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
10
304,200.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ราคาที่เสนอ 303,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 304,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ในวงเงิน 303,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 303,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
11
495,463.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อแหนบยางเครื่องฉุดลาก ชนิดลิ่มตั้งพร้อมเหล็กประกบครบชุด จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 33,030.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 495,463.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,463.50 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
12
293,180.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Friction Demper Ciol Spring แคร่ Samber Meuse T-11 จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,078.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 307,839.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 307,839.00 บาท
มีผู้เสนอราคเพียงรายเดียว
13
161,800.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part
Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts แผนผังเลขที่ D 145-05564
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
เสนอราคา @ 37,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part
Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts แผนผังเลขที่ D 145-05564
รับซื้อจาก บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
เสนอราคา @ 37,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 161,784.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
14
432,536.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กรองหลังเพลาตลับลูกกลิ้ง ขนาด 5” x 9” (Class-C) จำนวน 450 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 721.18 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 624.88 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 850.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 873.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 281,196.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 281,196.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
15
584,000.00
สอบราคา
งานนี้มีผู้สนใจมีผู้สนใจซื้อฯ และยื่นซองเสนอราคาและเอกสารเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ็ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 580,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ซัพพลาย เสนอราคา 584,000.00 บาท
บริษัท วี ที จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเสนอราคา 580,000.00 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง 584,000.00 – 580,000.00 เท่ากับ 4,000.00 บาท คิดเป็น 0.68 % คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา บริษัท วี ที จี อินเตอร์การ็ด กรุ๊ป จำกัด แล้ว ทางบริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ็ด กรุ๊ป จำกัด ขอยืนราคาเดิม คงเหลือเป็นเงิน 580,000.00 บาท

รวม 5,800,000.00 บาท
เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง และเป็นบริษัทฯ ที่เคยรับจ้างในกองฯ และมีผลงานเรียบร้อย
16
432,536.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สปริงขดนอก (Outer Coil Spring) แคร่เกาหลี จำนวน 80 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 5,676.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 454,108.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,108.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว...
17
373,002.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปากขอพ่วงอเมริกา (แนทมอลล์) จำนวน 100 ปาก
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,185.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 3,300.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 4,309.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,038.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 303,880.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 303,880.00 บาท
ราคาต่ำสุด กรรมการให้ความเห็นชอบ...
18
454,344.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กรองหลังเพลาตลับลูกกลิ้ง ขนาด 5,1/2” x 10” (Class-D) จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 941.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 664.47 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 963.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 958.72 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 265,788.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 265,788.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการเห็นชอบ..
19
353,581.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อจานแคร่อันบน รถ บขส จำนวน 30 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,457.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 5,895.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 5,885.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 6,301.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อแผ่นเสริมเต้ากันโคลง ขนาดหนา 10 มม. จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 235.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 151.94 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 171.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ -
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 192.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อแผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 6 x 115 x 280 มม. จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 403.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ -
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 457.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 416.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 163,710.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 45,582.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 80,678.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 289,970.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
20
364,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อท่อยางลมเล็กเข้าหม้อสูบลมดูด จำนวน 500 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 457.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อจุกอุดท่อยางลมดูด จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 631.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 228,980.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 126,260.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 355,240.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
21
410,880.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บานกระจกอลูมิเนียน รถ บพห. จำนวน 80 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,598.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 6,163.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 447,859.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 447,859.20 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
22
1,735,900.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,519,400.00 บาท
2. บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,530,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย เสนอราคารวมลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,550,000.00 บาท
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,519,400.00 บาท

รวม 1,519,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23
459,832.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กรองหลังเพลาตลับลูกกลิ้ง ขนาด 4,1/4” x 8” (Class-B) จำนวน 450 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 770.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 640.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 711.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 288,418.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 288,418.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
24
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อสปริงขดนอก Outer Coil Spring แคร่ National C-1 จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 4,654.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 465,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,450.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
25
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ตัวยกดานขัดแนทมอลล์ (Lock Lifer) จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,003.66 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 640.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. เกินกำหนดวันที่ไม่ส่งตัวอย่าง
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 873.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 797.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 224,325.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 224,325.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
26
458,098.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) SLACK ADJUSTER DRV.600 จำนวน 13 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 32,314.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ไม่ตรงตามเงื่อนไข
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 420,082.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 420,082.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว
27
438,272.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 10 x 155 x 205 มม. จำนวน 800 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 574.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 459,672.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 459,672.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
28
428,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กขวาง แคร่ EQC จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 341.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 374.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 341,330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 341,330.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
29
430,140.00
สอบราคา
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,150.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 430,140.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 430,140.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
30
471,591.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จานแคร่อันบนชนิดหนา จำนวน 100 แผ่น
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลียว หห.ขนาด 7/8” x 3,1/2” พร้อมแป้น จำนวน 2,000 ตัว
ยกเลิก

รวม .00 บาท
เหตุผลที่ยกเลิกเนื่องจาก ผิดพลาดทางเอกสาร
31
474,866.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จานศูนย์กลางแคร่อันล่างแคร่จีน (Y-25) จำนวน 140 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 3,391.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 3,156.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 441,910.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 441,910.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
32
412,278.00
สอบราคา
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 44,003.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยกเลิก


รวม .00 บาท
เหตุผลที่ยกเลิกเนื่องจากราคาสูงกว่าราคากลาง 27.54 % บริษัทไม่สามารถลดราคาลงได้อีก
33
1,996,620.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด (ไม่ยื่นซองเสนอราคา)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,620.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
34
1,712,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,712,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,712,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,712,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
35
399,966.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคาว่าจ้างคันละ 399,966.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาว่าจ้างคันละ 399,966.00 บาท จำนวน 1 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 399,966.00 บาท


รวม 399,966.00 บาท
เสนอราคาว่าจ้างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
36
428,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง ขำกัด เสนอราคา Activate Carbon, Control Box และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมการติดตั้ง
ชุดละ 428,000.00 บาท
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง ขำกัด Activate Carbon, Control Box และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมการติดตั้ง
ชุดละ 428,000.00 บาท จำนวน 1 ชุดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.00 บาท

รวม 428,000.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
37
454,964.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุ ปะผุ ภายนอกโครงสร้างรถโดยสาร ซ่อมวาระหนัก จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 113,741.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 454,964.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,964.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
38
428,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา Air Dryer และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมการติดตั้ง ในราคาชุดละ
492,200.00 บาท
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด Air Dryer และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมการติดตั้ง ราคาชุดละ 492,200.00 บาท
จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ
39
380,920.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคาว่าจ้างซ่อมตัดปะผุประตูรถดีเซลราง Hitachi ตามรายละเอียด คือ
1.ประตูขึ้น-ลงผู้โดยสาร ในราคาบานละ 12,700.00 บาท
2.ประตูขึ้น-ลงด้านข้าง พขร.,ชค.,ประตูเลื่อนปิด-เปิดห้อง พขร.,ชค.,ประตูหน้าอุดด้านหน้า,ประตูหน้าอุดด้านท้ายรถ,
และประตูกั้นระหว่างห้องขับกับห้องโดยสาร ในราคาบานละ 9,200.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาว่าจ้างซ่อมตัดปะผุประตูรถดีเซลราง Hitachi ตามรายละเอียด คือ
1.ประตูขึ้น-ลงผู้โดยสาร ในราคาบานละ 12,700.00 บาท จำนวน 12 บาน รวมเป็นเงิน 152,400.00 บาท
2.ประตูขึ้น-ลงด้านข้าง พขร.,ชค.,ประตูเลื่อนปิด-เปิดห้อง พขร.,ชค.,ประตูหน้าอุดด้านหน้า,ประตูหน้าอุดด้านท้ายรถ,
และประตูกั้นระหว่างห้องขับกับห้องโดยสาร ในราคาบานละ 9,200.00 บาท จำนวน 28 บาน รวมเป็นเงิน
257,600.00 บาท
รวมสองรายการเป็นเงินทั้งสิ้น 410,000.00 บาท

รวม 410,000.00 บาท
เสนอราคาว่าจ้างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
40
417,300.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคาว่าจ้างคันละ 225,342.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาว่าจ้างคันละ 225,342.00 บาท จำนวน 2 คัน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,684.00 บาท

รวม 450,684.00 บาท
เสนอราคาว่าจ้างตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการกำหนด
41
492,414.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาชุดละ 37,878.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาชุดละ 37,878.00 บาท จำนวน 13 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,414.00 บาท

รวม 492,414.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ
42
123,649.20
สอบราคา
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาชุดละ 10,304.10 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาชุดละ 10,304.10 บาท จำนวน 12 ชุด
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,649.20 บาท

รวม 123,649.20 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ
43
493,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมอะโนไดร์คิ้วทับแนว เจาะรูและคว้าน ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 4,700 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 105.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 493,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,500.- บาท


รวม 493,500.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
44
495,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานพับประตูเหล็กไร้สนิม ใช้กับรถ บชท.วัสดุ SUS304 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯฯจำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 350.- บาท
รายการที่ 2 บานพับประตูชานเหล็กไร้สนิม ใช้กับรถ บกข.วัสดุ SUS304 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 320.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 175,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 320,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
45
51,360.00
สอบราคา
บริษัท วัชราภรณ์ การ์เมนท์ จำกัด เสนอราคาตัวละ 999.0055 บาท
บริษัท วัชราภรณ์ การ์เมนท์ จำกัด ราคาตัวละ 999.0055 บาท จำนวน 48 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,952.26 บาท

รวม 47,952.26 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ
46
292,000.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคา พร้อมยื่นซองเสนอราคา และเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 ปรากฏว่ามีผู้สนใจซื้อฯ และยื่นซองเสนอราคาและเอกสารเสนอราคา จำนวน 2 ราย กำหนดเปิดซองในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 ผลการเสนอราคาดังนี้
1. บริษัท วี.ที.จี อินเตอร์การ็ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 290,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.ซัพพลาย เสนอราคา 292,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 290,000.00 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง 292,000.00 – 290,000.00 เท่ากับ 2,000.00 บาท คิดเป็น 0.68 %

รวม 290,000.00 บาท
เนื่องจากบริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเคยเป็นผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ในแขวงบำรุงทางศรีราชา
47
114,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาใบละ 246.10 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจา พาณิชย์ เสนอราคาใบละ 260.01 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาใบละ 246.10 บาท จำนวน 400 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,440.00 บาท

รวม 98,440.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ
48
197,736.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อข้อต่อท่อน้ำระบายความร้อน ของรถ THN,NKF.ATR. จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 207,622.80 บาท
ผู้เสนอราคา โกญจา พาณิช เสนอราคา 172,698.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อข้อต่อท่อน้ำระบายความร้อน ของรถ THN,NKF.ATR. จำนวน 60 อัน
หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 207,622.80 บาท

รวม 207,622.80 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
49
322,608.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ตามรายละเอียด คือ.-
รายการที่ 1 ราคา กป.ละ 481.50 บาท
รายการที่ 2 ราคาปีบละ 1,391.00 บาท
รายการที่ 3 ราคาปีบละ 749.00 บาท
รายการที่ 4 ราคาชุดละ 1,605.00 บาท
รายการที่ 5 ราคาม้วนละ 117.70 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ตามรายละเอียด คือ.-
รายการที่ 1 ราคา กป.ละ 481.50 บาท จำนวน 192 กป.
รายการที่ 2 ราคาปีบละ 1,391.00 บาท จำนวน 48 ปีบ
รายการที่ 3 ราคาปีบละ 749.00 บาท จำนวน 48 ปีบ
รายการที่ 4 ราคาชุดละ 1,605.00 บาท จำนวน 72 ชุด
รายการที่ 5 ราคาม้วนละ 117.70 บาท จำนวน 288 ม้วน


รวม 344,625.60 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ
50
252,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 248,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,9000 บาท

รวม 2,489,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
51
513,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาท ซัพพลาย เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 5,192.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสอง @ 6,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เป็นผู้ชนะการประมูล @ 6,000.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) จำนวน 80 เครื่อง

รวม 513,600.00 บาท
"เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามแผนผังฯ ของการรถไฟฯ"
52
6,410,988.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
๑. บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๔,๙๔๘,๙๒๐.๐๐ บาท
๒. บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕,๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บริษัท คนช่างกันเอง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕,๑๓๐,๐๐๐.๐๐บาท
๔. บริษัท จอร์จสตัน เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ๕,๐๐๗,๖๐๐.๐๐ บาท
บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 4,948,920.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
53
433,500.00
สอบราคา
1 ร้าน สหสากลการค้า
2 บริษัท เค.พี.เอส.รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด
3 ร้าน เสริมภัณ์ซัพพลาย
ร้าน สหสากลการค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000.00 บาท

รวม 390,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
54
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Journal Box Housing แคร่ TS-836 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,800.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
55
1,848,960.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหนบยางเครื่องฉุดลาก(National Rubber Cushion Draft gear)ตามแผนผังเลขที่ 3PG5-1005 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 31,400.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,884,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,884,000.- บาท


รวม 1,884,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,884,000.00-1,848,960.00) = 35,040.- หรือ
1.90 %รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
56
333,037.50
สอบราคา
รายการที่1 RELAY OMRON coil 24Vdc ขา 1,11 (MK3P2-I) จำนวน 300 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 219,885.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คโทนิคเซอร์วิส เสนอราคา 154,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 89,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 78,324.00 บาท

รายการที่2 RELAY OMRON coil 24Vdc ขา 1,8 (MK2P2-I) จำนวน 150 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 108,337.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คโทนิคเซอร์วิส เสนอราคา 77,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 44,137.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 37,717.50 บาท

รายการที่1 RELAY OMRON coil 24Vdc ขา 1,11 (MK3P2-I) จำนวน 300 ตัว
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 219,885.00 บาท

รายการที่2 RELAY OMRON coil 24Vdc ขา 1,8 (MK2P2-I) จำนวน 150 ตัว
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 108,337.50 บาท
รวม 328,222.50 บาท
รายการที่1 หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาและสิ่งของตรงตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาและสิ่งของตรงตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
57
1,316,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่างจ้างเหมาเติมน้ำระบายความร้อน+น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักร ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,434,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่างจ้างเหมาเติมน้ำระบายความร้อน+น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักร ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,434,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,434,000.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ซึ่งเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไข และทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้วตามสัญญาเลขที่ ซข.21/816/2556 ลว.27 ธ.ค.56 สามารถดำเนินการไปด้วยดี ไม่ทำให้การรถไฟฯเสียหาย จึงได้ต่อรองราคาให้ปรับลดลงมาอีก บริษัทฯ ยินดีลดราคาค่าจ้างให้เหลือเพียง เดือนละ 119,500 บาท
58
1,984,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างทำความสะอาดภายในห้องขับ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,984,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.เอส.ที. กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,999,782- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างทำความสะอาดภายในห้องขับ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,984,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,984,500.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ซึ่งเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไข และทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้วตามสัญญาเลขที่ ซข.21/817/2556 ลว.27 ธ.ค. 56 สามารถดำเนินการไปด้วยดีไม่ทำให้การรถไฟฯเสียหาย จึงได้ต่อรองราคาปรับลดลงมาอีก บริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาค่างให้เหลือเพียงคันละ 367.50 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
59
1,954,590.40
สอบราคา
รายการที่ 1.Service Brake Unit PEC7-DXSSX II 30919/3 BZ จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 1,412,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสอนราคา 1,219,158.00 บาท

รายการที่ 2.Parking Brake Unit PEC7-DFSSX II 30920/II Z จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 470,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสอนราคา 406,386.00 บาท
รายการที่ 1.Service Brake Unit PEC7-DXSSX II 30919/3 BZ จำนวน 30 Sets.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 1,412,400.00 บาท

รายการที่ 2.Parking Brake Unit PEC7-DFSSX II 30920/II Z จำนวน 10 Sets.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวม 1,883,200.00 บาท
รายการที่1บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสองตรงตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสองตรงตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
60
916,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรหน่วยเครื่องยนต์ จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 912,222.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.แอเรียน คิท ราคาที่เสนอ 960,067.13- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 980,334.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรหน่วยเครื่องยนต์ จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 980,334.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


รวม 900,000.00 บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ แต่ทางบริษัทฯยังไม่เคยผ่านงานทางด้านซ่อมบำรุงรถจักร จึงมีหนังสือลงวันที่ 8 ธ.ค. 57 ยืนยันขอสละสิทธิยกเลิกในการประมูลครั้งนี้
ส่วน บจก.แอเรียน คิท เอกสารไม่ครบจึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถจักรด้านลมและไฟฟ้า ตามที่ทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้วสัญญาเลขที่ ชข.127/328/2556 ลว 8 ก.ค.56 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อยและมีความชำนาญการ จึงได้ดำเนินการต่อรองราคาลงวันที่ 8 ธ.ค. 2557 ทางห้างฯยืนยันลงวันที่ 8 ธ.ค. 57 ยินดีปรับลดราคาลงเหลือเดือนละ 75,000 บาทระยะเวลา 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
61
410,345.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Oil Filter จำนวน 13 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 403,390.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Oil Filter จำนวน 13 ชุด
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 403,390.00 บาท


รวม 403,390.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
62
158,100.00
สอบราคา
1. กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 15" x 11" ชนิด 1 ชั้น จำนวน 300 กล่อง
1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 427.00 บาท
2. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เสนอราคากล่องละ 475.00 บาท

บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 137,067.00 บาท

รวม 137,067.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด ผู้ใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ แล้วถูกต้องตามความประสงค์ สามารถใช้การได้ดี
63
498,406.00
สอบราคา
1 บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 498,406.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท

รวม 497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
64
143,000.00
สอบราคา
1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อฯ ราคา 10.00 บาท จำนวน 12,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท

2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อฯ ราคา 20.00 บาท จำนวน 10,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 83,460.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 69,550.00 บาท

รวม 153,010.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ใช้การได้ตามที่ทางการกำหนด
65
919,198.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรหน่วยลม,ไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 909,072.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.แอเรียน คิท ราคาที่เสนอ 960,067.34.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 900,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรหน่วยลม,ไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 900,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 900,000.00 บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ แต่ทางบริษัทฯยังไม่เคยผ่านงานทางด้านซ่อมบำรุงรถจักร จึงมีหนังสือลงวันที่ 8 ธ.ค. 57 ยืนยันขอสละสิทธิยกเลิกในการประมูลครั้งนี้
ส่วน บจก.แอเรียน คิท เอกสารไม่ครบจึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถจักรด้านลมและไฟฟ้า ตามที่ทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้วสัญญาเลขที่ ชข.127/328/2556 ลว 8 ก.ค.56 ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียนร้อยและมีความชำนาญการ
66
507,180.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ CHUTE ( ปลายท่อส้วม ) รถดีเซลราง THN จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 507,180.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ CHUTE ( ปลายท่อส้วม ) รถดีเซลราง THN จำนวน 30 อัน
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 507,180.00 บาท


รวม 507,180.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
67
292,000.00
สอบราคา
1. แบบที่ 16 (สมุดจดทางสะดวก) จำนวน 2,000 เล่ม
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

2. แบบที่ 28 สมุดมอบของให้ พรร. จำนวน 1,000 เล่ม
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

3. แบบที่ 29 สมุดส่งหนังสือสั้น จำนวน 6,000 เล่ม
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

4. สมุดเบอร์ 1 จำนวน 1,000 เล่ม
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

5. แบบ ทด.12 ค่าเช่าขายอาหารหรือสิ่งพิมพ์ จำนวน 55 เล่ม
- ไม่มีผู้เสนอราคา -
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
68
451,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve For Comperssor Knorr จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve For Comperssor Knorr จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 451,200.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาจาก หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ซึ่งทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้ว และใช้การได้ปกติ ตามการยืนยันจากผู้ใช้ลงวันที่ 13 ธ.ค. 57 ขณะนี้มีรถจักรดีเซลรอการเปลี่ยนอะไหล่จำนวนหลายคัน
69
494,982.00
สอบราคา
1. บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
2. บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3. บริษัท ถาวรเทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด
5. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2,3 จาก บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 294,500.00 บาท รายการที่ 4,5 จาก บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รวมเป็นเงิน 45,200.00 บาท รายการที่ 6,7,8
จาก บริษัท ถาวรเทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงิน 36,112.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,812.50 บาท

รวม 375,812.50 บาท
ตัวอย่างพร้อมเอกสารของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
70
451,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Suction Valve For Comperssor Knorr จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Suction Valve For Comperssor Knorr จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 451,200.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาจาก หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ซึ่งทางการได้เคยว่าจ้างมาแล้ว และใช้การได้ปกติ ตามการยืนยันจากผู้ใช้ลงวันที่ 13 ธ.ค. 57 ขณะนี้มีรถจักรดีเซลรอการเปลี่ยนอะไหล่เป็นจำนวนหลายคัน จึงได้ต่อรองราคาให้ปรับลดราคาลงมาอีกทางห้างฯ มีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงมาได้อีกขอยืนราคาว่าจ้างซ่อม
71
1,001,520.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,060,584.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
72
9,914,616.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 9,720,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 9,750,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 9,720,000.00 บาท

รวม 9,720,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 9,720,000.00 บาท เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องประการใด ต่ำกว่าราคาประเมิน 194,616.00 บาท
73
1,481,950.00
สอบราคา
1.หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 1,481,950.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1.หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคา 1,481,950.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,481,950.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
74
200,304.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 4”x36 ยี่ห้อ Gates คาดสีเขียว จำนวน 15 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 52,965.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 79,447.5.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 1.1/2”x36” ยี่ห้อ Gates คาดสีเขียว จำนวน 30 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 40,246.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 35,310.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 53,928.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 7/82”x36” ยี่ห้อ Gates คาดสีขาว จำนวน 15 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 15,729.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,235.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อ Medium Pressurse Size 5 ยี่ห้อ ALTRACO จำนวน 500 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 39,950.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 4”x36 ยี่ห้อ Gates คาดสีเขียว จำนวน 15 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 52,965.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 1.1/2”x36” ยี่ห้อ Gates คาดสีเขียว จำนวน 30 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 35,310.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางน้ำขนาด 7/82”x36” ยี่ห้อ Gates คาดสีขาว จำนวน 15 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,235.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อ Medium Pressurse Size 5 ยี่ห้อ ALTRACO จำนวน 500 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 39,950.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 139,100.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอผลิตภัณฑ์ดังนี้
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง สอบถามผู้ใช้ตามแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ต้องการ จึงพิจารณารายการที่ 1 เสนอราคาต่ำสุด
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ สอบถามผู้ใช้ตามแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ต้องการ จึงพิจารณา รายการที่ 2,3 เสนอราคาต่ำสุด
หจก.สิริมามีพานิช สอบถามผู้ใช้ตามใบสั่งซื้อจากทางการสามารถใช้การได้ดี จึงพิจารณา รายการที่ 4 เสนอราคารายเดียว
75
487,920.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 22,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 20,800.- บาท. จำนวน 20 Sets. เป็นเงิน 416,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,120.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,120.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 445,120.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แผนผัง , Spec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเลขที่ วซร.113/สญ./2558 ลว. 8 ธค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
76
487,920.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 22,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 20,800.- บาท. จำนวน 20 Sets. เป็นเงิน 416,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,120.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,120.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 445,120.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แผนผัง , Spec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเลขที่ วซร.104/สญ./2558 ลว. 2 ธค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
77
395,900.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เวอร์วิส จำกัด ในราคา @ ละ 185,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เวอร์วิส จำกัด ในราคา @ ละ 185,000.- บาท.จำนวน 2 คัน. เป็นเงิน 370,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,900.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 395,900.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
78
318,646.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 318,646.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
79
480,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 22,429.91 บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ22,429.91 บาท. จำนวน 20 ชุด. เป็นเงิน 448,598.20 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,401.87 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.07 บาท. หรือเท่ากับ 480,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 480,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แผนผังและตัวอย่างของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
80
1,682,980.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
3. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 588,800.00 บาท รายการที่ 3 จาก บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด รวมเป็นเงิน 297,180.00 บาท รายการที่ 4 จาก บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คทริค จำกัด รวมเป็นเงิน 797,000..00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,682,980.00 บาท

รวม 1,682,980.00 บาท
เอกสารรายละเอียดของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
81
236,249.90
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ดาเวน จก. ราคาที่เสนอ 304,950.00 บาท
ยกเลิกสอบราคา

รวม .00 บาท
บ.ดาเวน จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากราคาที่บริษัทเสนอ สูงกว่าราคาประเมินมาก 29.08% จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
82
1,020,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,020,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่ตกลงจ้าง 1,020,000.00 บาท

รวม 1,020,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
83
1,985,500.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,983,566.00 บาท
2 บริษัท อแมนด้า (เอเซีย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,985,320.80 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983,566.00 บาท

รวม 1,983,566.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
84
385,200.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 365,405.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364,405.00 บาท

รวม 364,405.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
85
1,872,500.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาชุดละ 26,750.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาชุดละ 26,750.00 บาท

รวม 1,872,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
86
528,950.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Isolating Rubber แคร่ KH-56 ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุยาง NR HS65 ±5 และวัสดุเหล็ก SS41 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,010.- บาท

รายการที่ 2 Isolating Rubber แคร่ PC-24, 24M ตามแผนผัง P2-1071 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 810.- บาท

รายการที่ 3 Isolating Rubber แคร่ TS-209 ตามแผนผัง D150-08376 จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,010.- บาท

รายการที่1 หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 202,000.- บาท
รายการที่2 หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 81,000.- บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 252,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 535,500.- บาท


รวม 535,500.00 บาท
หจก.บี.ทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (535,500 – 528,950 = 6,550.-บาท) คิดเป็น 1.23 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
87
3,352,200.00
ประกวดราคา
บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,043,080.00 บาท
บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,043,080.00 บาท

รวม 3,043,080.00 บาท
เสนอรายเดียว, สิ่งของถูกต้องตามต้องการ
88
173,511.20
สอบราคา
รายการที่1QST-6 T-FITTING PART NUMBER 153129
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 8,442.30 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอราคา 7,222.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวลออโต้เมชั่น จำกัด เสนอราคา 7,318.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 2,375.40 บาท

รายการที่2QST-8 T-FITTING PART NUMBER 153130
เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 33,491.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอราคา 28,890.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวลออโต้เมชั่น จำกัด เสนอราคา 26,643.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 9,095.00 บาท

รายการที่3QST-12 T-FITTING PART NUMBER 153132
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 16,017.90 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอราคา 13,803.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 3,691.50 บาท
รายการที่4QRLA-1/8-QS-6-RS-B FLOW CONTROL PART NUMBER 162965
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 91,806.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอราคา 79,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 27,820.00 บาทรายการที่5QS-1/8-6 FITTING PART NUMBER 153002
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 23,754.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอราคา 20,330.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวลออโต้เมชั่น จำกัด เสนอราคา 18,832.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 10,700.00 บาท
รายการที่1QST-6 T-FITTING PART NUMBER 153129
หจก.รณชัย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 8,442.30 บาท
รายการที่2QST-8 T-FITTING PART NUMBER 153130
หจก.รณชัย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 33,491.00 บาท
รายการที่3QST-12 T-FITTING PART NUMBER 153132
หจก.รณชัย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน CONTROL PART NUMBER 162965
หจก.รณชัย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 91,806.00 บาท
รายการที่5QS-1/8-6 FITTING PART NUMBER 153002
หจก.รณชัย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 23,754.00 บาท

รวม 173,511.20 บาท
รายการที่1หจก.รณชัย เทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสี่สิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.รณชัย เทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสี่สิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสามสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4หจก.รณชัย เทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสามสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที5หจก.รณชัย เทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสี่สิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
89
108,100.00
สอบราคา
ร้านชัยวัฒนา เสนอราคารายเดียว @ 25.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PUMPKIN กำหนดส่งของ 30 วัน
ร้านชัยวัฒนา ชนะการประมูล เสนอราคา @ 25.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PUMPKIN จำนวน 4,300 อัน

รวม 115,025.00 บาท
"สิ่้งของถูกต้องตรงตามความต้องการฯ"
90
449,400.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 420,400.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SOKKIA ประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ชนะการประมูลโดยลดราคาให้คงเหลือ @ 447,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SOKKIA ประเทศญี่ปุ่น กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี

รวม 447,400.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดของทางการฯ"
91
222,613.50
สอบราคา
บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 2,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ส่งตัวอย่าง 1 อัน ประกอบการพิจารณา ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ กำหนดส่งของ 30 วัน
บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด ชนะการประมูล @ 2,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 73 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,897.00 บาท

รวม 210,897.00 บาท
"เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดของทางการฯ"
92
315,115.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Exhaust Pipe With Bracket จำน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 314,580.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Exhaust Pipe With Bracket จำนวน 20 ชุด
บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 314,580.00 บาท

รวม 314,580.00 บาท
บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
93
488,455.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรองอากาศลูกเล็ก# P12-8408 ยี่ห้อ Donaldson จำนวน 80 ลูก.
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 76,184.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 110,424.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 114,704.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรองอากาศลูกใหญ่# P18-2042 ยี่ห้อ Donaldson จำนวน 80 ลูก.
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 168,632.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 204,584.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 229,408.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 3(ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรอง BY PASS ยี่ห้อ FLEET GUARD จำนวน 300 ลูก.
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 83,139.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 101,115.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 101,115.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรองอากาศลูกเล็ก# P12-8408 ยี่ห้อ Donaldson จำนวน 80 ลูก.
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 110,424.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรองอากาศลูกใหญ่# P18-2042 ยี่ห้อ Donaldson จำนวน 80 ลูก.
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 204,584.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รายการที่ 3(ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กรอง BY PASS ยี่ห้อ FLEET GUARD จำนวน 300 ลูก.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 101,115.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 416,123.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอผลิตภัณฑ์ดังนี้้
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Pioneer ทั้ง 3 รายการ ทางการยังไม่เคยใช้การ ถ้าจะให้ทดลองใช้งานควรรับรองหรือพิจารณาจากศูนย์วิศวกรรมก่อน จึงไม่พิจารณา
- หจก. ระวี อินเตอร์เทรด สอบถามผู้ใช้ตามใบสั่งซื้อรายการที่ 1,2 สามารถใช้การได้ดี ส่วนรายการที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Sure Filter ทางการยังไม่เคยใช้การ ถ้าจะให้ทดลองใช้งานควรได้รับการรองหรือพิจารณาจากศูนย์วิศวกรรมก่อน จึงไม่พิจารณา
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง รายการที่ 3 เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Fleetguard LF777 นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประบกอบทดลอง สามารถใช้การได้ จึงพิจารณา
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ระวี อินเตอร์เทรด รายการที่ 1,2 และ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง รายการที่ 3 ให้ปรับลดลงมาอีก มีหนังสือยืนยังทั้ง 2 ห้างฯ แล้วเป็นราคาที่ต่ำสุดแล้ว โดยไม่สามารถลดราคาลงได้อีก
94
1,489,440.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ DP-45DS Door Engine ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,489,440.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ DP-45DS Door Engine ฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,489,440.00 บาท

รวม 1,489,440.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
95
1,845,750.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Repair kit for B-7 Reducing Valve จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,845,750.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Repair kit for B-7 Reducing Valve จำนวน 1 รายการ
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 1,845,750.00 บาท

รวม 1,845,750.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
96
493,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,352,000.00 บาท
2.บริษัท ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,300,000.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,924,000.00 บาท

รวม 484,924,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
97
470,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever (1) ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-002 แคร่ PC-26A พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,470.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,650.- บาท
รายการที่ 2 Brake Lever (2) ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-003 แคร่ PC-26A พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,372.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท
รายการที่ 3 Brake Lever (3) ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-004 แคร่ PC-26A พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 88,200.- บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 164,640.- บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 78,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 330,840.- บาท


รวม 330,840.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 470,400 – 330,840 = 139,560.-บาท )คิดเป็น 29.66 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
98
476,150.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดสปริงดันกลับ (Laxity Improvement) ลักษณะมิติ,ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 9,520.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 476,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000.- บาท


รวม 476,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (476,150 – 476,000 = 150.-บาท )คิดเป็น 0.03% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
99
464,380.00
สอบราคา
จ้างซ่อมหนักพัดลม UEI ขนาด 12 นิ้ว ใช้ไฟ 24 V. DC.ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 280 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอ 1,765.50 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 494,340.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.- บาท


รวม 494,340.00 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (494,340 – 464,380 = 29,960.-)คิดเป็น 6.45% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
100
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ,รื้อพื้น-ปูยางอุปกรณ์ภายใน ตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสี ภายนอก-ภายในทั้งคัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ รถ บสพ. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 160,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 165,000.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (495,000 – 480,000 = 15,000.-)คิดเป็น 3.03% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
101
1,985,681.93
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ เครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 7 Sets.
ผู้เสนอราคา หุ้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 1,976,611.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ เครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 7 Sets.
หุ้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 1,976,611.00 บาท

รวม 1,976,611.00 บาท
หุ้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
102
256,800.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Pipe With Bracket จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคา 252,520.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Pipe With Bracket จำนวน 20 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทองเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 252,520.00 บาท

รวม 252,520.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
103
173,340.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ โครงพัดลมพร้อมตะแกรงของรังผึ้งเครื่องยนต์ ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 172,698.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ โครงพัดลมพร้อมตะแกรงของรังผึ้งเครื่องยนต์ ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 172,698.00 บาท

รวม 172,698.00 บาท
บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารรายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
104
154,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Fitting ขนาด 3/8 นิ้ว พร้อมฝาครอบและตาไก่
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 20,330.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Pulley Large ของฐาน TM. Blower
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 133,750.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 20,330.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 133,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 154,080.00 บาท


รวม 154,080.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ทั้ง 2 รายการ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
105
434,955.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Sets Special Hex Bolt with Washer & Spacer 30 x 125 x 3.5 mm. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgs.min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 439,502.50 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 426,796.25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 426,796.25 บาท


รวม 426,796.25 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาเหลือ 426,796.25 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.88 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
106
465,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 Sets Special Hex Bolt with Washer 27 x 150 mm. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 8.8, Tensile Strength 80-90 Kgs.min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 465,450.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 258,191.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,015.00 บาท


รวม 497,015.00 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
107
486,871.40
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 480 Pcs. Hex Bolt with Washer 1 x 4.1/2 In. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgs.min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 238,824.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 380 Sets Hex Bolt with Washer & Spacer 1 x 5 In. เจาะรูผูกลวดที่หัวสลักเกลียว 3/16 In. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgs.min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 258,191.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 238,824.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 258,191.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,015.00 บาท


รวม 497,015.00 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วทั้ง 2 รายการ ห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.08 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
108
334,696.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 50 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Class 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 200,881.80 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 800 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 55 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Class 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 134,820.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 200,304.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 134,392.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 334,696.00 บาท


รวม 334,696.00 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วทั้ง 2 รายการ ห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ลดราคารายการที่ 1 เหลือ 200,304.00 บาท, รายการที่ 2 เหลือ 134,392.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
109
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Feedback Probe Card, 8 VDC. for Actuator HEINZMANN
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 288,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 228,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 288,900.00 บาท


รวม 288,900.00 บาท
- หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบทดลองตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้การได้เหมือนกับของที่ทางการใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิมและร่นกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 10.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
110
475,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัวล็อคข้อต่อท่อ ขนาด ½”วัสดุ SS41 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 279.- บาท
รายการที่ 2 ตัวล็อคข้อต่อท่อ ขนาด 1”วัสดุ SS41 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 388.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 279,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 194,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,000.- บาท


รวม 473,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(475,000.00-473,000.00) = 2,000.- หรือ0.42 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
111
1,734,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,730,190.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,732,000.00 บาท
3. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,732,758.00 บาท

บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000.00 บาท

รวม 1,730,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
112
486,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุด Control Rod(แบบ D) ยาว 560 มม.วัสดุก้าน S45C ตัวล็อควัสดุ S55C หล่อขึ้นรูปตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีดำกันสนิมฯ จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,882.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 485,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,250.- บาท


รวม 485,250.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(486,250.00-485,250.00) = 1,000.- หรือ0.20 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
113
179,267.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนัก ตู้ Battery Charger and DC-DC Converter Box ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 10 ตู้
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 18,725.- บาท
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 187,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,250.- บาท


รวม 187,250.00 บาท
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (187,250 – 179,267 = 7,983.-บาท ) คิดเป็น 4.45 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
114
375,700.00
สอบราคา
1.) บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 335,760.00 บาท
2.) บริษัท ซีเคียว สเปเชี่ยลการ์ด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 357,600.00 บาท
3.) บริษัท ยู,เอสเซฟตี้ การ์ด จำกัด เสนอราคา 364,908.00 บาท
4.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 372,200.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 335,760.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด


รวม 335,760.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
115
486,580.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Beam ตามแผนผังเลขที่ 1-4TP4-010/1 ใช้กับแคร่ PC-24,25,25A จำนวน 65 ชุด
บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 7,500.- บาท
บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 487,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,500.- บาท


รวม 487,500.00 บาท
บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (487,500 – 486,850 = 650.-บาท ) คิดเป็น 0.13 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
116
464,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Pull Rod (Modified) แคร่ PC-25 ตามแผนผังเลขที่ 3-TP2-075 จำนวน 140 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ 1992 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,570.- บาท
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ 1992 จำกัด จำนวนเงิน 499,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท


รวม 499,800.00 บาท
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ 1992 จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,800 – 464,800 = 35,000.-บาท ) คิดเป็น 7.53 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
117
612,900.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 420,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 426,000.00 บาท
3.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ เสนอราคา 530,900.00 บาท
4.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 602,415.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 420,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด


รวม 420,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด
118
144,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ราคาที่เสนอ 144,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 144,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 ในวงเงิน 144,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 144,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
119
73,600.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.3005 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.3005 บาท

รวม 73,616.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน(2.3005-2.30)= 0.0005 บาท
120
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีหนองคาย จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีหนองคาย จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
121
299,600.00
สอบราคา
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,926.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาชุดละ 2,140.-บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาชุดละ 1,926.-บาท

รวม 192,600.00 บาท
ต่่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯ (299,600.00 - 192,600.00) = 107,000.00 บาท
122
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณ์ฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ. 499,904.00 บาท
ไม่มีผล

รวม .00 บาท
ไม่มีผล ยกเลิกการสอบราคาเพื่อปรับปรุงรายละเอียดด้านเทคนิคให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
123
304,950.00
สอบราคา


รวม บาท
124
1,734,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 80 Pcs. # 1501-2022401-13 (K2418) Piston ring (66)
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 10,400.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 29 Sets. # 1431-8000405-06 (H 4635) (KNF.1M-158) E-1 Safety Valve Complete
บ.บี วาย เอ็มฯ เสนอขายในราคาชุดละ 20,400.00 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 40 Pcs. # 1532-8004761-01 (K6652) Gasket
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 900.00 บาท

รายการที่ 4 จำนวน 70 Pcs. # 1821-3084523-05 (K 82023) 1” Check Valve Complete
หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลายฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,100.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายจำนวน 20 อัน รวมเป็นเงิน 222,560.00 บาท
รายการที่ 2 บ.บี วาย เอ็มฯ เสนอขายจำนวน 29 ชุด รวมเป็นเงิน 633,012.00 บาท
รายการที่ 3 บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายจำนวน 40 อัน รวมเป็นเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 4 หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลายฯ เสนอขายจำนวน 70 อัน รวมเป็นเงิน 157,290.00 บาทรวม 1,051,382.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
รายการที่ 1 บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายจำนวน 20 อัน ที่เหลือ 60 อัน ยกเลิกออกสอบราคาใหม่
125
493,538.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง จำนวน 205 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,225.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 350,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 350,960.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
126
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ PC-26 (พร้อมทาสีดำกันสนิม) จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 11,021.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 495,945.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,945.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอเท่ากับราคากลางที่ทางการฯ ตั้งไว้ กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
127
7,439,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
รับการเสนอราคาของ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างจัดหาและติดตั้งระบบประกาศสาธารณะ จำนวน ๕ สถานี ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,399,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.54

รวม 7,399,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้ปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
128
1,280,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,279,506.00 บาท
2. บริษัท อิเทลเคลส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,279,934.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,279,506.00 บาท

รวม 1,279,506.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
129
1,528,568.41
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,525,000.00 บาท
2. บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,528,000.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,525 ,000.00 บาท

รวม 1,525,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
130
533,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 300 Pcs. # 26560919 Fuel Filter “Perkins”
1. บ. ไพร์ม พาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 650.00 บาท
2. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 292.00 บาท
3. หจก. ระวีฯ เสนอขายในราคาอันละ 299.00 บาท
4. บ. ธนารักษ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 580.00 บาท
5. บ. ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 720.00 บาท
6. บ. พารากอนฯ เสนอขายในราคาอันละ 780.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 300 Pcs. # 26560920 Fuel Filter “Perkins”
1. บ. ไพร์ม พาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 570.00 บาท
2. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 307.00 บาท
3. หจก. ระวีฯ เสนอขายในราคาอันละ 309.00 บาท
4. บ. ธนารักษ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 495.00 บาท
5. บ. ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 620.00 บาท
6. บ. พารากอนฯ เสนอขายในราคาอันละ 720.00 บาท

รายการที่ 3 จำนวน 120 Pcs. Air Cleaner Element MANN-FILTER No.C-1043/1
1. บ. รวมไทยฯ เสนอขายในราคาอันละ 280.00 บาท
2. บ. พารากอนฯ เสนอขายในราคาอันละ 820.00 บาท

รายการที่ 4 จำนวน 60 Pcs. “VOITH” Part No.90.8606.10, “PALL” Part No.HC 0177 FD S6 Filter Element
1. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 4,650.00 บาท
2. หจก. ระวีฯ เสนอขายในราคาอันละ 4,350.00 บาท
3. บ. พารากอนฯ เสนอขายในราคาอันละ 15,000.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก
รายการที่ 3 บ. รวมไทยฯ เสนอขายจำนวน 120 ชุด รวมเป็นเงิน 35,952.00 บาท
รายการที่ 4 หจก. ระวีฯ เสนอขายจำนวน 60 อัน รวมเป็นเงิน 279,270 บาท


รวม 315,222.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
131
482,570.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ Wiper Control Valve สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 22 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 482,570.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ Wiper Control Valve สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 22 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 482,570.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 482,570.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
132
123,264.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Solenoid Valve สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๑๘ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 123,264.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เร็กซ์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พิจารณาเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องตามแบบของทางการฯ
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Solenoid Valve สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๑๘ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 123,264.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 123,264.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
133
138,244.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Timer สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๓๘ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 138,244.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Timer สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๓๘ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 138,244.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 138,244.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
134
428,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Activated Carbon พร้อม Control Box พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 428,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Activated Carbon พร้อม Control Box พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 428,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 428,000.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
135
630,100.00
สอบราคา
1. หจก.ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา เป็นเงิน 629,900.00 บาท
2. บริษัท คนทำทาง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 629,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท คนทำทาง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 629,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท คนทำทาง แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 629,000.00 บาท

รวม 629,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,100.00 เท่ากับ 0.17%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คนทำทาง จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 629,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
136
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Air Dryer พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 492,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Air Dryer พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 492,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 492,200.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
137
493,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นรองจานศูนย์กลางแคร่ หนา 15 มม.วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 220 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,265.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,300.- บาท


รวม 498,300.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(2,265.00-2,245.00) = 20.- หรือ 0.89 % รับ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
138
483,770.40
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Beam แคร่ KHM-L2M ตามตัวอย่างทางการ วัสดุ SS41 วัสดุหัวคาน S45C พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 48 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 10,380.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,240.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,240.- บาท


รวม 498,240.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(10,380.00-10,078.55) = 301.45 หรือ 2.99 % รับ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
139
412,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ล็อคเตียงนอนบน รถ บนท.วัสดุ SUS 304 ลักษณะ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 600 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 735.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 441,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 441,000.- บาท


รวม 441,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(735.00-688.00) = 47.- หรือ 6.83 % รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
140
457,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบหน้าต่างสแตนเลส(1 คันมี 19 ชุด) รถ บกข.ป.1003,1004 ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 228,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 457,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,000.- บาท


รวม 457,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
141
449,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาชุดละ 175.48 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาชุดละ 256.80 บาท
บริษัท เค.พี.เอส.รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาชุดละ 337.05 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาชุดละ 175.48 บาท

รวม 210,576.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(374.50-175.48)= 199.02 บาท
142
1,698,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,690,600.00 บาท
2.บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,697,448.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,600.00 บาท


รวม 1,690,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
143
125,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 800 Pcs. # 00660152161 “O” Ring Ref.31
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาอันละ 50.50 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 2,700 Pcs. # 0065 239 5370 “O” Ring Ref.10
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาอันละ 24.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 100 Pcs. # 9906 00 300 48 Gland Ring Ref.No.12
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาอันละ 80.00 บาท

รายการที่ 4. จำนวน 30 Sets. Gear Box Repair Kit วาระ 12,000 ชม. Consisting of 2 Items.
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 1,390.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 800 อัน รวมเป็นเงิน 43,228.00 บาท
รายการที่ 2 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 2,700 อัน รวมเป็นเงิน 69,336.00 บาท
รายการที่ 3 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 100 อัน รวมเป็นเงิน 8,560.00 บาท
รายการที่ 4 ยกเลิก
รวม 121,124.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
144
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 End Frame ของแม่แคร่ PC-26A (Car center side) จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 18,511.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 End Frame ของแม่แคร่ PC-26A (Car and side) จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 18,511.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 Center Member ของแม่แคร่ PC-26A (Car center side) จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 12,840.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 Center Member ของแม่แคร่ PC-26A (Car and side) จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 12,840.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 Bracket ของแม่แคร่ PC-26A บน End frame จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,444.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 Bracket ของแม่แคร่ PC-26A บน Side frame จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,605.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 Bracket ของแม่แคร่ PC-26A บน Transom จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,605.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 92,555.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 92,555.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 64,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 64,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 57,780.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 64,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 64,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,690.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ..
145
403,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รองเท้านิรภัย จำนวน 599 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท แกทเธอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 674.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท แกทเธอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวนเงินรวม 403,785.90. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 403,785.90 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
146
1,897,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจน์เม้ท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,894,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,896,575.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจน์เม้ท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,000.00 บาท


รวม 1,892,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
147
1,172,400.00
สอบราคา
จำนวน 96 Pcs. # 84 C 618 288 G 3 Brush holder assembly
1. บ. อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายในราคาอันละ 9,450.00 บาท
2. บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 11,410.00 บาท
3. บ. ทีเอ็นทีฯ เสนอขายในราคาอันละ 14,200.00 บาท
4. หจก. ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาอันละ 11,983.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายจำนวน 96 อัน รวมเป็นเงิน 1,172,035.20 บาท


รวม 1,172,035.20 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
148
541,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 60 Pcs. # 1741 002 002 Front guide bush Item 2
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,360.00 บาท
2. บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,200.00 บาท
3. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,950.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 84 Pcs. # 1741 420 001 Thrust bearing Item 22
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 940.00 บาท
2. บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 450.00 บาท
3. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,430.00 บาท
4.
รายการที่ 3 จำนวน 10 Sets. # 1165 007 001, 1165 008 001, 1165 011 000 Spindle unit Item 7F, 8F, 11F
1. หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 5,600.00 บาท
2. บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาชุดละ 5,490.00 บาท
3. บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาชุดละ 18,100.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายจำนวน 60 อัน รวมเป็นเงิน 77,040.00 บาท
รายการที่ 2 บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายจำนวน 84 อัน รวมเป็นเงิน 40,446.00 บาท
รายการที่ 3 บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายจำนวน 10 ชุด รวมเป็นเงิน 58,743.00 บาท


รวม 176,229.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
149
1,958,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 630 Pcs. # 882 8400 G Carbon brush Drg.No.1-4001 D18-003/1 Mark 1,2
บ. อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายในราคาอันละ 210.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 500 Pcs. Carbon brush for RAGONOT Motor, Type MC 6 + FMb 50 V.
บ. อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายในราคาอันละ 49.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 100 Pcs. # 7-S-2086 Brush Ref.55
บ. อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายในราคาอันละ 100.00 บาท

รายการที่ 4. จำนวน 3,000 Pcs. # 41A 235 897 P4 TR.Motor brush T 900
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 5. จำนวน 304 Pcs. # 84A 203 188 P 1 Brush
- ไม่มีผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 บ.อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายจำนวน 500 อัน รวมเป็นเงิน 26,215.00 บาท
รายการที่ 3 บ.อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายจำนวน 100 อัน รวมเป็นเงิน 10,700.00 บาท
รายการที่ 4 ยกเลิก
รายการที่ 5 ยกเลิก


รวม 36,915.00 บาท
รายการที่ 1 ไม่ซื้อเพราะราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.22%
รายการที่ 2 และ 3 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
รายการที่ 4 และ 5 ไม่มีผู้เสนอราคา

150
111,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 63 Sets. Gasket & Seal (รายละเอียดแนบ)
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 570.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 176 Pcs. # 1071-4032861-01 (K 14136) Unloader Plunger Spring (96)
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาอันละ 145.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 260 Pcs. # D 150-00303 Isolation Rubber Assembly
หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายในราคาอันละ 184.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 63 ชุด รวมเป็นเงิน 38,423.70 บาท
รายการที่ 2 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 176 อัน รวมเป็นเงิน 27,306.40 บาท
รายการที่ 3 หจก. บี.ที. ฯ เสนอขายจำนวน 260 อัน รวมเป็นเงิน 51,188.80 บาท


รวม 116,918.90 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
151
844,847.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อEmergency Brake Valve #143567 Type NB4 จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 786,450.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อEmergency Brake Valve #143567 Type NB4 จำนวน 5 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 786,450.00 บาท

รวม 786,450.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
152
14,088,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,735,804.00 บาท
รับซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,735,804.00 บาท

รวม 13,735,804.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
153
3,622,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 3,600,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบล คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 3,608,900.00 บาท
3 บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 3,613,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 3,600,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 22,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.63
154
390,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 370,000.00 บาท

รวม 370,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
155
375,700.00
สอบราคา
1 บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 326,136.00 บาท
2 บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 331,000.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 326,136.00 บาท


รวม 326,136.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 49,564.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.19
156
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 324,852.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 331,000.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 324,852.00 บาท


รวม 324,852.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 50,848.00 คิดเป็นร้อยละ 13.53
157
408,000.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,360.-บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,360.-บาท

รวม 408,000.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
158
1,894,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,881,916.00 บาท
2.บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,266.00 บาท
3.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,365.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,880,000.00 บาท


รวม 1,880,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
159
24,610.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 24,610.-บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 24,610.-บาท

รวม 24,610.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
160
261,508.00
สอบราคา
รายการที่1 GR-1/4 FLOW CONTROL PART NUMBER 2101 จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 115,132.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 99,082.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 14,252.40 บาท

รายการที่2 QSL-1/4-8 ELBOW PART NUMBER 153049 จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 22,363.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 19,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 6,420.00 บาท

รายการที่3 ESK-1/4-1/4 DOUBLE NIPPLE PART NUMBER 151521 จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 15,664.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 13,054.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 16,092.80 บาท

รายการที่4 QSY-6 Y-FITTING PART NUMBER 153149 จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 10,207.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 8,827.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเวลออโต้เมชั่นจำกัด เสนอราคา 8,121,30 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 2,568.00 บาท

รายการที่5 QSY-8 Y-FITTING PART NUMBER 153150 จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 81,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 70,192.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 19,260.00 บาท

รายการที่6 QSY-12 Y-FITTING PART NUMBER 153152 จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 16,820.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 14,573.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 3,531.00 บาท
รายการที่1หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 115,132.00 บาท
รายการที่2หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 22,363.00 บาท
รายการที่3หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 15,664.80 บาท
รายการที่4หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 10,207.80 บาท
รายการที่5หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 81,320.00 บาท
รายการที่6หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 16,820.40 บาท

รวม 261,508.00 บาท
รายการที่1หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสาม สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสาม สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสี่ สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่5หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสาม สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่6หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสาม สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
161
ชก./วผผ.55/ส./2557 : สอบราคาซื้อ BUFFING STEM
499,500.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
-

รวม .00 บาท
-
162
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Heavy Polyester Putty # 83-4002 จุ 1 แกลลอนๆ ละ 4.5 กก. จำนวน 1,500 แกลลอน ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,550.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
163
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นพลาสวูด จำนวน 355 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,391.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 493,805.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,805.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่ทางการฯ ตั้งไว้ กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
164
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Swing Bolster Hanger แคร่ KHM-L ตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-072/1 จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 11,021.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 495,945.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,945.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
165
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ KHM-L จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 19,795.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 494,875.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 494,875.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว และ,เคยมีผลงานแล้ว กอร์ปกับสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน
166
81,320.00
สอบราคา
รายการที่1Nipple ขนาด 1/1/4 นิ้ว Still Chromgold จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 26,536.00 บาท

รายการที่2ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กสตีมดำ ขนาด 1/1/4 นิ้ว จำนวน 400 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 16,692.00 บาท

รายการที่3Adapter สำหรับเข้า Torque Conventer จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 23,540.00 บาท
รายการที่1Nipple ขนาด 1/1/4 นิ้ว Still Chromgold จำนวน 100 Pcs.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 26,536.00 บาท

รายการที่2ข้อต่อตรงเกลียวนอกเหล็กสตีมดำ ขนาด 1/1/4 นิ้ว จำนวน 400 Pcs.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 16,692.00 บาท

รายการที่3Adapter สำหรับเข้า Torque Conventer จำนวน 200 Pcs.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 23,540.00 บาท

รวม 66,768.00 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท ณภัทร69จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัท ณภัทร69จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
167
274,800.00
สอบราคา


บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 266,799.92 บาท รวมภาษีฯ 7 % แล้ว
บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 266,799.92 บาท
มีบริษัทที่ยื่นซองสอบราคาเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอ เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้
168
1,626,400.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ ENTRANCE DOOR ASSEMBLY FOR CAB(DRIVER)จำนวน 8 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 813,200.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ ENTRANCE DOOR ASSEMBLY FOR CAB(DRIVER MATE)จำนวน 8 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 813,200.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ ENTRANCE DOOR ASSEMBLY FOR CAB(DRIVER)จำนวน 8 บาน
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 813,200.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ ENTRANCE DOOR ASSEMBLY FOR CAB(DRIVER MATE)จำนวน 8 บาน
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 813,200.00 บาท

รวม 1,626,400.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
169
404,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 4721-6-4S Fitting จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 100,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 159,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 150,400.00 บาท
รายการที่ 2. 4721-10-8S Fitting จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 22,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 27,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 30,210.00 บาท
รายการที่ 3. 4721-10-10 Fitting (4721-10S) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 32,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 52,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 59,350.00 บาท
รายการที่ 4. 4721-12-12 Fitting (4721-12S) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 42,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 78,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 82,500.00 บาท
รายการที่ 5. 4411-24S Fitting (411-24S) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 28,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 58,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 135,800.00 บาท
รายการที่ 6. 411-32 Fitting (411-32S) จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 25,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 42,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 96,600.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 100,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 22,500.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 32,500.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 42,500.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 28,000.00 บาท
รายการที่ 6. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 225,500.00 บาท


รวม 225,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523


หมายเหตุ.- ยกเลิกการจัดซื้อรายการที่ 6. เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคากลางเกิน 10%
170
85,781.63
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อก๊าซออกซิเจน(O2)ชนิดขนาดบรรจุท่อความจุของเนื้อก๊าซท่อละ5.4ม.³(5,400ลิตร) จำนวน 25 ท่อ
ความอัดแรงดันภายในท่อมีปริมาณท่อละ135 กก./ซม.²
ผู้เสนอราคาบริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 6,096.59 บาท

รายการที่2ก๊าซอะซิทิลีน ( C2H2 ) ชนิดขนาดบรรจุถัง ถังละ 8 กก. จำนวน 30 ถัง
ผู้เสนอราคาบริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 79,685.04 บาท
รายการที่1จัดซื้อก๊าซออกซิเจน(O2)ชนิดขนาดบรรจุท่อความจุของเนื้อก๊าซท่อละ5.4ม.³(5,400ลิตร) จำนวน 25 ท่อ
ความอัดแรงดันภายในท่อมีปริมาณท่อละ135 กก./ซม.²
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 6,096.59 บาท

รายการที่2ก๊าซอะซิทิลีน ( C2H2 ) ชนิดขนาดบรรจุถัง ถังละ 8 กก. จำนวน 30 ถัง
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 79,685.04 บาท

รวม 85,781.63 บาท
รายการที่1บริษัทสหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทสหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
171
495,624.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Solenoid Valve Assembly จำนวน 24 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 306,619.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 308,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท อีเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 462,240.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Solenoid Valve Assembly จำนวน 24 Sets.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 306,619.20 บาท

รวม 306,619.20 บาท
รายการที่1บริษัทณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
172
181,900.00
สอบราคา
ราคาซื้อ ดังนี้.-
สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 200 Pcs.
ราคากลาง 181,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เสนอราคารายเดียว ซึ่งสิ่งของดงกล่าว มีผู้ประกอบการหลายราย เพื่อผลประโดยชน์ของทางการ จึงเห็นควรออกสอบราคาใหม่

รวม .00 บาท
ยกเลิกการเสนอราคาในคร้้งนี้
173
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
174
1,694,652.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,843,200.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่ตกลงจ้าง 1,813,176.00 บาท

รวม 1,813,176.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,813,176.- บาท เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
175
169,069.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ OD : 114.3 มม. หนา 13.5 มม. ยาว 650 มม. จำนวน 13 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,325.- บาท

รายการที่ 2 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ OD : 133.0 มม. หนา 13.5 มม. ยาว 855 มม. จำนวน 16 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,934.- บาท

รายการที่ 3 ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ OD : 195.0 มม. หนา 13.5 มม. ยาว 370 มม. จำนวน 32 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,653.- บาท

รายการที่ 4 เหล็กเส้นแบน กว้าง 2 นิ้ว หนา 12 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 30 เส้น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,469.- บาท
รายการที่1 บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 30,225.- บาท
รายการที่ 2 บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 46,944.- บาท
รายการที่ 3 บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 52,896.- บาท
รายการที่ 4 บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 44,070.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 174,135.- บาท


รวม 174,135.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 4 รายการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (174,135 – 169,069 = 5,066.-บาท ) คิดเป็น 2.99 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
176
246,100.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ ของรถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
ผู้เสนอราคา -
รายการที่1จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ ของรถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองตรวจสอบแล้วไม่มีผู้รับแบบและยื่นซองการสอบราคาครั้งนี้ จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ และหากมีความจำเป็นให้ออกสอบราคาครั้งใหม่ต่อไป คำสั่ง วลป.
177
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุด Control Rod แบบ E วัสดุ SS400 ยาว 500 มม. วัสดุก้าน S45C ตัวล็อคใช้วัสดุ SS55C หล่อขึ้นรูปตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมพ่นสีดำกันสนิม จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,828.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 478,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,500.- บาท


รวม 478,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (480,000 – 478,500 = 1,500.-บาท) คิดเป็น 0.31 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
178
442,980.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ DOOR CONTROL VALVE WITH ACCESSORIES จำนวน 40 Sets.
ผู้เสนอราคา -
รายการที่1 จัดซื้อ DOOR CONTROL VALVE WITH ACCESSORIES จำนวน 40 Sets.
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผิดเงื่อนไขของทางการเนื่องจากบริษัทส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้และให้ออกสอบราคาใหม่ครั้งต่อไป
คำสั่ง วลป.
179
468,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำแผ่นอลูมิเนียมบานเกล็ดหน้าต่างรถโดยสาร ลักษณะมิติ และขนาดตามตัวอย่างทางการฯ ใช้วัสดุอลูมิเนียมหนา 1.5 มม. ตัดและปั้มขึ้นรูปให้ได้ลักษณะเหมือนตัวอย่าง พร้อมปรับแต่งลบคมให้เรียบร้อย จำนวน 800 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 583.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 466,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,400.- บาท


รวม 466,400.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (468,000 – 466,400 = 1,600.-บาท) คิดเป็น 0.34 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
180
499,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Guard (LH.) แคร่ PC-25 ตามตัวอย่างและเงื่อนไขของทางการ วัสดุ SS400 พร้อมทาสีแดงกันสนิมจำนวน 225 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,110.- บาท

รายการที่ 2 Swing Bolster Guard (RH.) แคร่ PC-25 ตามตัวอย่างและเงื่อนไขของทางการ วัสดุ SS400 พร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 225 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,110.- บาท

รายการที่1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 249,750.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด จำนวนเงิน 249,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
181
1,492,650.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Powered and Unpowered Doors จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,491,045.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Powered and Unpowered Doors จำนวน 10 Sets.
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,491,045.00 บาท

รวม 1,491,045.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรมจำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
182
1,949,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างพร้อมติดมุ้งลวดสแตนเลส รถ บนท. บานบน มิติ, ขนาด และ ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. จำนวน 160 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,770.- บาท

รายการที่ 2 บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่าง รถ บนท. บานล่าง วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ พร้อมติดตั้งมุ้งลวดแสตนเลส ,ฉากรับบานบน, กลอนฝังในและอุปกรณ์ส่วนควบ ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 160 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,575.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 923,200.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด จำนวนเงิน 1,052,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,975,200.- บาท


รวม 1,975,200.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,975,200 – 1,949,600 = 25,600.-) คิดเป็น 1.31 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
183
86,242.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อสายไฟฟ้าBETATRANS 3 GKW. FREX 24x1.5 mm²INSTALLTION CABLE 600/1000V. MULTI-CORE จำนวน 100 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัทไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 94,160.00 บาท

รายการที่1จัดซื้อสายไฟฟ้าBETATRANS 3 GKW. FREX 24x1.5 mm²INSTALLTION CABLE 600/1000V. MULTI-CORE จำนวน 100 เมตร
บริษัทไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 94,160.00 บาท

รวม 94,160.00 บาท
บริษัทไทยเรลเทคจำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมิน แต่ไม่เกิน10%
184
493,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Shaft Complete GR.34 วัสดุ S45C ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมพ่นสีกันสนิม จำนวน 17 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 28,950.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 492,150.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,150.- บาท


รวม 492,150.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (493,000 – 492,150 = 850.-บาท) คิดเป็น 0.17 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
185
458,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ล็อคเตียงนอนบน วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 735.- บาท

รายการที่ 2 กลอนบานพลิกหน้าต่างรถ บนท.ป. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,225.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 183,750.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด จำนวนเงิน 306,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (490,000 – 458,250 = 31,750.-) คิดเป็น 6.92 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
186
278,200.00
สอบราคา
รายการที่1อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 2NO+2NC 24 VDC จำนวน 100 Pcs.
Model. 3RH1122-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 122,943.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 137,816.00 บาท

รายการที่2 อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 3NO+1NC 24 VDC จำนวน 45 Pcs.
Model. 3RH1131-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 55,324.35 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 62,017.20 บาท

รายการที่3 อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 4NO 24 VDC จำนวน 55 Pcs.
Model. 3RH1140-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 67,618.65 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 75,798.80 บาท
รายการที่1อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 2NO+2NC 24 VDC จำนวน 100 Pcs.
Model. 3RH1122-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 122,943.00 บาท


รายการที่2 อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 3NO+1NC 24 VDC จำนวน 45 Pcs.
Model. 3RH1131-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 55,324.35 บาท

รายการที่3 อะไหล่ไฟฟ้าระบบ Control & Safety Relay SIEMENS Cont. 4NO 24 VDC จำนวน 55 Pcs.
Model. 3RH1140-1BB40 Diode with LED 24-70 VDC Model 3RH1916-1LMOO
บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 67,618.65 บาท


รวม 245,886.00 บาท
รายการที่1บริษัทเอสซีทีสแควร์โฮลดิ้งส์จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทเอสซีทีสแควร์โฮลดิ้งส์จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทเอสซีทีสแควร์โฮลดิ้งส์จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
187
492,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม AIR COMPRESSOR C-1200 COMPLETE SET. จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 347,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 338,387.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรราคา 418,204.15 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม AIR COMPRESSOR C-1200 COMPLETE SET. จำนวน 5 Sets.
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 338,387.50 บาท

รวม 338,387.50 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรมจำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
188
492,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำคานขวาง ขนาดยาว 4 ฟุต วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด ราคาที่เสนอ 9,965.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,250.- บาท


รวม 498,250.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง55 จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (498,250 – 492,750 = 5,500.-) คิดเป็น 1.11 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
189
930,900.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสารทั้งหมดฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทสหถาวรซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 930,900.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสารทั้งหมดฯ จำนวน 1 คัน
บริษัทสหถาวรซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 930,900.00 บาท

รวม 930,900.00 บาท
รายการที่1บริษัทสหถาวรซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
190
454,234.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมซ่อม Cover Flange จำนวน 32 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 486,208.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมซ่อม Cover Flange จำนวน 32 Pcs.
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 486,208.00 บาท

รวม 486,208.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
191
258,726.00
สอบราคา
รายการที่1 Klinger Oilit ขนาด OD163-ID123-T. 1 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 36,808.00 บาท

รายการที่2 Brass Shim ขนาด OD160-ID115-T. 0.2 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 98,440.00 บาท

รายการที่3 Brass Plate ขนาด OD160-ID115-T. 0.9 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 46,866.00 บาท

รายการที่4 Brass Plate ขนาด OD160-ID115-T. 0.6 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 53,072.00 บาท

รายการที่5 Seal Ring ขนาด A-OD51-ID42-T. 2 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 23,540.00 บาท
รายการที่1 Klinger Oilit ขนาด OD163-ID123-T. 1 mm.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 36,808.00 บาท

รายการที่2 Brass Shim ขนาด OD160-ID115-T. 0.2 mm.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 98,440.00 บาท

รายการที่3 Brass Plate ขนาด OD160-ID115-T. 0.9 mm.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 46,866.00 บาท

รายการที่4 Brass Plate ขนาด OD160-ID115-T. 0.6 mm.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 53,072.00 บาท

รายการที่5 Seal Ring ขนาด A-OD51-ID42-T. 2 mm.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 23,540.00 บาท

รวม 258,726.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่3บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่4บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่5บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
192
4,768,100.00
ประกวดราคา
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง@ 382,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 445,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,761,500.00 (รวม Vat 7%)
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอสิ่งของไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่พิจารณา

รวม 4,761,500.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
193
1,485,160.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคาบริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 1,485,160.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 1,485,160.00 บาท

รวม 1,485,160.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
194
473,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever Hanger แคร่ KH-56 ตามแผนผังเลขที่ 1-6PH4-019 จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 354.- บาท

รายการที่ 2 Brake Lever Hanger แคร่ KW รุ่น 82 แคร่ ตามแผนผังเลขที่ 1-3TP4-005/1 จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 354.- บาท

รายการที่ 3 Brake Lever Hanger แคร่ KHM-L ตามแผนผังเลขที่ 1-10TP4-008 จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 354.- บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 141,600.- บาท
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 141,600.- บาท
รายการที่ 3 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 212,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,600.- บาท


รวม 495,600.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (495,600 – 473,200 = 22,400.-บาท) คิดเป็น 4.73 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
195
414,090.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Lock Shaft Selector Mechanism ของรถ THN,NKF,ADR,ASR. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 414,090.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Lock Shaft Selector Mechanism ของรถ THN,NKF,ADR,ASR. จำนวน 100 Pcs.
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 414,090.00 บาท

รวม 414,090.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมินของทางการ
196
426,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever Hanger แคร่ KHM-L2M ตามแผนผังเลขที่ D1015-CH833 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 380.- บาท

รายการที่ 2 Brake Lever Hanger แคร่ PC-26 ตามแผนผังเลขที่ 1-7TP4-005 จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 380.- บาท

รายการที่ 3 Brake Lever Hanger แคร่ PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-005 จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 380.- บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 76,000.- บาท
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 152,000.- บาท
รายการที่ 3 หจก.โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 228,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.- บาท


รวม 456,000.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (456,000 – 426,000 = 30,000.-บาท) คิดเป็น 7.04 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
197
246,100.00
สอบราคา
รายาการที่1 จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ รถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
ผู้เสนอราคาบริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 246,100.00 บาท
รายาการที่1 จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ รถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 246,100.00 บาท

รวม 246,100.00 บาท
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้งจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมินของทางการ
198
217,200.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 191,797.50 บาท
2. บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 193,200.00 บาท
3. บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนอราคา 215,900.00 บาท
4. ร้าน ทิปโป เสนอราคาน้ำมันผสมสี (ทินเนอร์) จำนวน 1 รายการ ซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาข้อ 5.1 ที่กำหนดไว้ว่า “ในการสอบราคาครั้งนี้ การรถไฟฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม”
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 191,797.50 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/01 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 ขอต่อรองราคาที่เสนอ และทางบริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีบันทึกลงวันที่ 8 มกราคม 2558 ยินดีลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 191,700.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)


รวม 191,700.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 191,700.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 25,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.74
199
140,800.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด
3. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,800.00 บาท

รวม 140,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
200
480,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกจัดซื้อ โคมสัญญาณลูกศรบอกทิศทางขบวนรถ และโคมสัญญาณเตือนระวังเครื่องกั้นถนนขัดข้อง ชนิด LED จำนวน 2 รายการ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางระบบ ไม่สามารถประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บซ์ไซต์ของกรมบัญชีกลางได้ และให้ออกสอบราคาใหม่

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกจัดซื้อ โคมสัญญาณลูกศรบอกทิศทางขบวนรถ และโคมสัญญาณเตือนระวังเครื่องกั้นถนนขัดข้อง ชนิด LED จำนวน 2 รายการ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางระบบ ไม่สามารถประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บซ์ไซต์ของกรมบัญชีกลางได้ และให้ออกสอบราคาใหม่
201
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 374,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงิน 374,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 374,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอต่ำกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
202
629,200.00
สอบราคา
Damper Fitting สำหรับใช้ซ่อมรถสินค้าแคร่ T.11 จำนวน 500 ชุด
เสนอราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 486,315.00 บาท
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 660,725.00 บาท
3. บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 528,580.00 บาท
4. บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 430,675.00 บาท
Damper Fitting สำหรับใช้ซ่อมรถสินค้าแคร่ T.11 จำนวน 500 ชุด
ผู้ชนะประมูล บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 430,675.00 บาท


รวม 430,675.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
203
916,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักร (หน่วยล่าง) ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 909,072.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.แอเรียน คิท ราคาที่เสนอ 960,067.34- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 980,334.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ว่าจ้างแรงงานถอดซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์รถจักร (หน่วยล่าง) ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 980,334.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 900,000.00 บาท
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยผ่านงานด้านซ่อมบำรุงรถจักร จีงมีหนังสือลงวันที่ ๐๘ ธ.ค. ๕๗ ยืนยันขอสละสิทธิยกเลิกในการประมูลครั้งนี้
ส่วน บจก.แอเรียน คิท เอกสารไม่ครบจึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงรถจักรด้านลมและไฟฟ้า ตามที่ทางการเคยว่าจ้างมาแล้วสัญญาเลขที่ ซข.๑๒๗/๓๒๗/๒๕๕๖ ลว. ๐๘ ก.ค. ๕๖ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนนาญการ จึงได้ดำเนินการต่อรองราคาลงวันที่ ๐๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ ทางห้างฯ ยืนยันลงวันที่ ๐๘ ธ.ค. ๕๗ ว่ายินดีปรับลดราคาลงเหลือเดือนละ ๗๕,๐๐๐บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
204
422,650.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 456,460.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่คกลงจ้าง 422,650.00 บาท

รวม 422,650.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 422,650.00 บาท เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
205
714,332.00
สอบราคา
บ.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ไม่เปิดซองเสนอราคา
ยกเลิกการเปิดซอง

รวม .00 บาท
บ.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงไม่เปิดซองเสนอราคา
206
440,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นเหล็ก Keystone Plate ลักษณะลูกฟูกตามตัวอย่างทางการ วัสดุSS41 ยาว 8’ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 260 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,860.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 483,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,600.- บาท


รวม 483,600.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,860.00-1,694.00) = 166.- หรือ 9.79 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
207
413,112.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Modification of Bolster Spring(Inner Coil) แคร่PC-25,25Aตาม Drg.2-2TP2-002 วัสดุ SUP9A orDIN1722 50 CrV4 orBS970 EN70 or RSR Approved ฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,271.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,634.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,551.50 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 254,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,200.- บาท


รวม 254,200.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(413,112.00-254,200.00) = 158,912.-
หรือ 38.47 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
208
5,073,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 5,040,000.00 บาท
2.)บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 5,053,000.00 บาท
3.)บริษัท พี.เอ.อี.(เทรดดิ้ง) จำกัด เสนอราคา 5,053,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด


รวม 5,040,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
209
2,663,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.)บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 2,159,956.00 บาท
2.)บริษัท ยู.เอส.เซฟตี้ การ์ด จำกัด เสนอราคา 2,430,000.00 บาท
3.)บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 2,510,000.00 บาท
4.)บริษัท เอส.พี.วายแมนพาเวอร์ บิสซิเนส จำกัด เสนอราคา 2,653,000.00 บาท
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด(ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด


รวม 2,159,856.00 บาท
บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
210
764,000.00
สอบราคา
1.)บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 715,000.00 บาท
2.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ เสนอราคา 718,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 715,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด


รวม 715,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด
211
477,648.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Valve Magnet Z-01-G P/N E-169777/024 ยี่ห้อ Knorr Bremse หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 36 Sets. ราคา Set.ละ 13,268บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Valve Magnet Z-01-G P/N E-169777/024 ยี่ห้อ Knorr Bremse หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 36 Sets. เป็นเงิน 477,648บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 477,648.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
212
518,100.00
สอบราคา
1.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 516,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 516,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาต่ำสุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต่อรองราคาครั้งที่ 1 ยินดีลดราคาลงเหลือ 515,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ต่อรองราคาครั้งที่ 2 ยืนยันราคาเดิมที่เสนอ 515,000.00 บาท

รวม 515,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ประสงค์จะเสนอราคา 515,000.00 บาท เป็นราคาตำสุด
213
496,480.00
สอบราคา
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # ท่อยางโค้งขนาด ø 3 นิ้ว (76 มม.) ยาว 900 มม.ชนิด Silicon 5 Ply – 8 mm.Silicon Polyester Working Pressure 130-150 PSI. Working Temperature Range -30 ºC -240 ºC ของรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 80 ท่อ ราคาท่อละ 6,206 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # ท่อยางโค้งขนาด ø 3 นิ้ว (76 มม.) ยาว 900 มม.ชนิด Silicon 5 Ply – 8 mm.Silicon Polyester Working Pressure 130-150 PSI. Working Temperature Range -30 ºC -240 ºC ของรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 80 ท่อ เป็นเงิน 496,480 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 496,480.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
214
385,200.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Water Pump Ass, y 7 # U5MW0160 ของเครื่องยนต์ Perkins 1006TG(YB) จำนวน 80 Sets. ราคา Pc.ละ 3,880.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # Water Pump Ass, y 7 # U5MW0160 ของเครื่องยนต์ Perkins 1006TG(YB) จำนวน 80 Sets.เป็นเงิน 310,471.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 310,471.20 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
215
285,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างทำสีภายนอกภายใน และขัดเงาฝาข้าง ฯ รถ กซข.1262 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 285,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างทำสีภายนอกภายใน และขัดเงาฝาข้าง ฯ รถ กซข.1262 จำนวน 1 คัน
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 285,000.00 บาท

รวม 285,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
216
477,856.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียว Brake Rod พร้อมแป้นเกลียว 3 ตัว/ชุด จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 320.- บาท
รายการที่ 2 Brake Rod แคร่ KW รุ่น 82 แคร่ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 840.- บาท
รายการที่ 3 Brake Rod แคร่ TS-209 อันนอก จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 850.- บาท
รายการที่ 4 Brake Rod แคร่ TS-209 อันใน จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 850.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 224,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 84,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 85,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 85,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,000.- บาท


รวม 478,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 4 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
217
486,057.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket For Journal Box Anchor(Side Frame)ตามแผนผังสังเขป จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 295.- บาท
รายการที่ 2 Swing Pin Drg.TKZ3-03-00-04 จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 810.- บาท
รายการที่ 3 Safety Suspension Drg.TKZ3-03-00-06 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,620.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 88,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 243,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 162,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,500.- บาท


รวม 493,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
218
1,240,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Box-LH แคร่ TKZ-3 ตามDrg.TKZ3-02-00-01 จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,990.- บาท
รายการที่ 2 Journal Box-RH แคร่ TKZ-3 ตามDrg.TKZ3-02-00-01 จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,990.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 639,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 639,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,279,200.- บาท


รวม 1,279,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
219
460,403.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Connection Hanger ตามDrg.TKZ3-04-07-00 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 490.- บาท
รายการที่ 2 Brake Head Hanger ตามDrg.TKZ3-04-01-00 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 330.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 245,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 231,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000.- บาท


รวม 476,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
220
137,490.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ปะเก็นแหวนทองเหลือง ขนาด 1.5 มม. ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 144,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ปะเก็นแหวนทองเหลือง ขนาด 1.5 มม. ใช้กับรถจักร ALS. จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 144,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 144,450.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช ตามหนังสือยืนยันของผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ดี
221
33,705.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หลอด LED 24 VDC หน้าจอรถจักร GEA. จำนวน 500 ดวง.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 31,565.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หลอด LED 24 VDC หน้าจอรถจักร GEA. จำนวน 500 ดวง.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 31,565.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 31,565.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน เนื่องจากทางบริษัท ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ซข.127/95/2553 ลว. 7 มิ.ย.53 สามารถใช้การได้ปกติ
222
300,752.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster Wear Plate Bracket ตามDrg.3-11TP2-046 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 690.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 276,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,000.- บาท


รวม 276,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(751.88-690.00) = 61.88 หรือ
8.23 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
223
1,240,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Box Housing แคร่ KW-75 ตามDrg.1-9BNS-003 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,800.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,264,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,264,000.- บาท


รวม 1,264,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,264,000.00-1,240,000.00) =
24,000.- หรือ 1.94 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
224
444,960.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คานห้ามล้อชนิดหลบสายพาน แคร่ PC-25,2A ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุSS41 วัสดุหัวคาน S45C พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 7,520.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 451,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 451,200.- บาท


รวม 451,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(451,200.00-444,960.00) = 6,240.-
หรือ 1.40 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
225
428,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงกูบเหล็กรถโดยสาร วัสดุSS41 ลักษณะ มิติและขนาด ตามตัวอย่างทางการฯเชื่อมประกอบเป็นชุดพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,925.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 471,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,000.- บาท


รวม 471,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(3,925.00-3,570.00) = 355.- หรือ 9.94 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
226
20,330.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ชุด Electric Filter รุ่น FN 660 ขนาด 10 Amp. ใช้กับ รจ. HlD. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 20,330.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ชุด Electric Filter รุ่น FN 660 ขนาด 10 Amp. ใช้กับ รจ. HlD. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 20,330.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 20,330.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของบจก .ดาเวน นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองกับ รจ. 4508 สามารถใช้การได้
227
498,475.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา หจก.ซี เอส แอนด์ โฟร์ ราคาที่เสนอ 447,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 498,474.48- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 498,474.48- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 498,474.48 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาจากผู้เสนอราคาดังนี้
- หจก.ซี เอส แอนด์ โฟร์ เอกสารไม่ครบ ไม่แนบการขอขึ้นทะเบียนทำการค้าขายกับฝ่ายการพัสดุ และแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP จึงไม่พิจารณา
- บจก.ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกสารครบถ้วนและทางการเคยว่าจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตมาแล้วที่ วซร.กท. ตามสัญญาเลขที่ วซร.029/สญ./2558 ลว.14 ต.ค. 57 จึงได้ต่อรองราคาให้ปรับลดราคาลงมาอีก ทางบริษัทฯ มีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงมาได้อีกขอยืนราคาที่เสนอ
คณะกรรมการเห็นพ้องกันแล้วพิจารณาทบทวนตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัตอีกครั้งหนึ่ง เห็นสมควรว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรางซ่อมที่ 1 พื้นที่ 1 งาน
228
227,268.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างปรับปรุงทำสีพื้นโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 227,268.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างปรับปรุงทำสีพื้นโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 227,268.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 227,268.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาจากผู้เสนอราคาดังนี้ บจก.ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง เอกสารครบถ้วนและทางการเคยว่าจ้างปรับปรุงทำความสะอาดพื้นโรงซ่อมและทาสีมาแล้วที่กอง วซด.กท. ตามสัญญาเลขที่ วซด.กท.22/สญ.6/2557 ลว.23 ก.ย.57 จึงได้ต่อรองราคาปรับลดราคาลงมา ทางบริษัทฯ มีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงมาได้อีกขอยืนราคาที่เสนอ
คณะกรรมการเห็นพ้องกันแล้วพิจารณาทบทวนตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง เห็นสมควรว่าจ้างปรับปรุงทำพื้นสีโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ พื้น 1 งาน
229
729,162.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างเหมาขนส่งอะไหล่รถจักร ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี(12 เดือน)
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 794,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างเหมาขนส่งอะไหล่รถจักร ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี(12 เดือน)
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 794,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 794,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเคร่งครัดแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องว่าจ้างเหมาขนส่งอะไหล่ที่บำรุงอยู่ต้องรออะไหล่จากการขนส่งอยู่เป็นประจำนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งอะไหล่ และลดปริมาณงานการขนส่งอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ ผลปรากฎว่า บริษัทฯยินดีลดราคาลงมาจากเดิมที่เคยเสนอไว้ เห็นสมควรว่าจ้างเหมาขนส่งอะไหล่รถจักร ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จากบริษัท เทรนสปอร์ต
230
611,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ตีนผีเข้าเกียร์ของรถเกลี่ยหิน PBR400 (ตีนผีเลื่อนเกียร์) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 124,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 130,000.00 บาท
รายการที่ 2. เพลาตีนผีเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน PBR400 (เพลาตีนผี) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 110,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 116,000.00 บาท
รายการที่ 3. หน้าแปลนยึดมอเตอร์แซทรถอัดหิน 09-16 CAT. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 126,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 120,000.00 บาท
รายการที่ 4. เฟืองตีนผีเกียร์แซทรถอัดหิน 09-16 CAT. หรือ Pinion จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 225,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 216,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 124,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 110,000.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 120,000.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 216,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 570,000.00 บาท


รวม 570,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

231
1,800,677.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 รถ บสน.2 ตามรายละเอียดรายการจำเพาะแนบท้าย (อุปกรณ์และอะไหล่ที่ใช้ทำการซ่อมเครื่องยนต์ รวม 106 รายการ) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 1,800,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,800,000.00 บาท


รวม 1,800,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

232
130,200.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 1.9046 บาท
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 2.1614 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 1.9046 บาท

รวม 114,276.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (2.17-1.9046)= 0.2654 บาท
233
1,914,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ คันละ 324,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท เอส.ที.แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด รวมเป็นเงิน 1,944,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 1,944,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ทางการกำหนด
234
275,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 273,00.00 บาท

รวม 27,300.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
235
866,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายในห้องโดยสารฯ รถดีเซลราง กซข. 1237 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 878,470.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายในห้องโดยสารฯ รถดีเซลราง กซข. 1237 จำนวน 1 คัน
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 878,470.00 บาท

รวม 878,470.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
236
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ KW-20 (พร้อมทาสีดำกันสนิม) จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 11,021.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 495,945.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,945.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
237
490,809.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีม่วง จำนวน 94 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีขาว จำนวน 45 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 331,914.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 158,895.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 490,809.00 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอเท่ากับราคากลางที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
238
471,485.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัวเร่งสี จำนวน 744 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 353.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีเกาะเหล็ก Eq จำนวน 72 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 706.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สีเหลือง จำนวน 20 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 สีบรอนซ์เงิน จำนวน 12 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,317.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 แลคเกอร์ และ ฮาร์ดดินเลอร์ จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,959.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 262,706.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 50,846.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 70,620.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 39,804.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 47,508.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 471,484.80 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว และตรวจสอบคุณลักษณะแล้วพัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
239
493,708.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทินเนอร์ทำละลาย จำนวน 72 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 847.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีรองพื้นกลบรอย จำนวน 96 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,000.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สีเขียวอ่อนเคลือบเงายูริเทน จำนวน 24 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5,143.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 สีขาวนวลเคลือบเงายูริเทน จำนวน 24 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5,143.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 61,000.27 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 192,086.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 123,443.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 123,443.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,974.19 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว และตรวจสอบคุณลักษณะแล้วพัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
240
144,000.00
สอบราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 130,000.00 บาท
2 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 141,026.00 บาทบาท
3 บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 144,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 146,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000.00 บาท

รวม 130,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
241
10,500.00
ตกลงราคา
1. แบบ ม.28 รายงานประจำวันของพนักงานขับรถ จำนวน 20,000 แผ่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.00 บาท

2. สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3,000 แผ่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 35.00 บาท

3. แบบรับรองการเป็นทายาท จำนวน 3,000 แผ่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 50.00 บาท

4. หนังสือสัญญารับรองการชดใช้เงินคืนให้แก่การรถไฟฯ จำนวน 2,500 แผ่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 45.00 บาท

5. แบบ ทสค.6 (หนังสือรับรองการเป็นทายาท) จำนวน 5,000 แผ่น
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 35.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 5,350.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,123.50 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,605.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,203.75 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,872.50 บาท

รวม 11,154.75 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ เหมือนกับตัวอย่างของทางการ และเนื่องจากสิ่งของมีปริมาณน้อย ปัจจุบันเหลือต่ำกว่าพิกัด
ทุกรายการ จึงรับซื้อโดยปรับลดจำนวนลงบางรายการ ส่วนที่เหลือเห็นควรยกเลิก
242
136,789.60
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil(inlet)Tc.Voith จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 84,530.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil(Outlet)Tc.Voith จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 60,990.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil(inlet)Tc.Voith จำนวน 20 เส้น
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 84,530.00 บาท

รายการที่2จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil(Outlet)Tc.Voith จำนวน 20 เส้น
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 60,990.00 บาท

รวม 145,520.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%

รายการที่2หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
243
273,920.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ ตู้ RELAY-BOARD รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 20 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69จำกัด เสนอราคา 273,920.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ ตู้ RELAY-BOARD รถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 20 ใบ
บริษัท ณภัทร69จำกัด จำนวนเงิน 273,920.00 บาท

รวม 273,920.00 บาท
บริษัท ณภัทร69จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
244
499,476.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ INSIDE PANEL จำนวน 60 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 499,476.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ INSIDE PANEL จำนวน 60 แผ่น
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 499,476.00 บาท

รวม 499,476.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
245
450,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฝาปิดถังน้ำใต้ท้องรถโดยสาร วัสดุ SUS 304 หนา 6 มม.ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
246
440,840.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงรังผึ้งระบายความร้อนหม้อน้ำรถ บนอ.ป. วัสดุ SS41 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิมแล้วทาทับสีดำทับฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 23,144.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 462,880.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,880.- บาท


รวม 462,880.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(462,880.00-440,840.00) = 22,040.- หรือ
4.99 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
247
440,840.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงรังผึ้งระบายความร้อนรถ บนท.ป.,บนอ.ป.ดัดแปลง ลักษณะมิติ-ขนาดตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 พร้อมทาสีดำกันสนิมฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 22,042.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 440,840.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,840.- บาท


รวม 440,840.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
248
1,523,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท ดิเอ็กเพิร์ท ไอซีที จำกัด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติร่วมกันว่าทั้งสองบริษัท ที่ยื่นเสนอสอบราคามานั้นไม่ผ่านการพิจารณาผลทางด้านเทคนิค

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติร่วมกันว่าทั้งสองบริษัท ที่ยื่นเสนอสอบราคามานั้นไม่ผ่านการพิจารณาผลทางด้านเทคนิค
249
10,161,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา 20 เสนอราคา 9,799,000.00 บาท
2.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรรณวิชญ์ การโยธา เสนอราคา 10,556,600.00 บาท
3.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัศนีย์การช่าง เสนอราคา 10,141,000.00 บาท
4.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาก่อสร้าง 2005 เสนอราคา 10,141,000.00 บาท
5.)ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเจริญ พลัส เสนอราคา 10,141,000.00 บาท
6.)บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 10,141,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา 20 เสนอราคา 9,799,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด


รวม 9,799,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา 20 เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
250
3,299,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบเจริญกิจการโยธา เสนอราคา 3,287,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคา 3,293,000.00 บาท
3.) บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,293,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบเจริญกิจการโยธา เสนอราคา 3,287,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด


รวม 3,287,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบเจริญกิจการโยธา เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด
251
165,000.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2 บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเลลอปเมนท์ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,750.00 บาท

รวม 162,750.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
252
471,656.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class C จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 49,523.88 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 495,238.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,238.80 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
253
140,208.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาแผ่นละละ 10.16 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน ทิปโป้ ราคาแผ่นละ 8.56 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาแผ่นละ 10.16 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,208.00 บาท


รวม 140,208.00 บาท
ร้านทิปโป้เสนอราคาต่ำสุด แต่สีและความเงาเนื้อทองไม่เหมือนตัวอย่างทางการฯที่ใช้สำหรับรถพระที่นั่งฯ คณะกรรมการจึงพิจารณา จากบริษัทเค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัดเสนอราคาต่ำลำดับที่2 ราคาแผ่นละ 10.16.-บาทเท่ากับราคาประเมินคณะกรรมการฯพิจารณาความหนา,สี,และความเงาของแผ่นทองตรงกับรถพระที่นั่งจึงเห็นควรรับซื้อ
254
477,648.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class B จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 47,764.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 477,648.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 477,648.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
255
895,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ เค ยู เค ดอง ประเทศเกาหลี เสนอราคาชุดละ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน โดยเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เสนอสิ่งของไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด ดังนี้
- ไม่ได้เสนอแบบโครงสร้างของเครนตั้งเสาหมุน ไม่สามารถพิจารณาด้านความปลอดภัยในการรับน้ำหนักได้
- Load for side testing เสนอมาโดยไม่ได้รับผิดชอบด้าน Load ที่จะ Test ผิดต่อระเบียบการฯ
- ไม่แนบหนังสือรับรองมาตรฐานเกาหลีหรือมาตรฐาน ตามที่ทางการกำหนด
- ไม่แนบแคตตาล็อกสิ่งของ ไม่สามารถพิจารณาสิ่งของได้
๒. บริษัท ทีเอสพลัส จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BANDO ประเทศ เกาหลี เสนอราคาชุด ละ ๖๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง แต่เสนอรายละเอียดไม่ตรงตามทางการกำหนดดังนี้
- ขนาดโซ่/อัตราทดโซ่ ที่เสนอมา สูงสุดได้ ๕.๐ มม/๑ แต่ทางการกำหนด สูงสุด ๗.๑ มม./๑
- รอกใช้ระบบไฟฟ้าคอนโทรล ที่เสนอมาเป็น AC๑๑๐V. แต่ทางการกำหนดไว้ เป็น ๔๘ Volt Control
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Demag ประเทศ GERMANY เสนอราคาชุดละ ๖๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สาม และเสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และเคยขายสิ่งของให้กับการรถไฟฯ มาหลายครั้งแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 703,739.00 บาท
เนื่องจาก เป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สาม แต่เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และเคยขายสิ่งของให้กับการรถไฟฯ มาหลายครั้งแล้ว
256
468,958.00
สอบราคา
รายการที่ 1 POP RIVET ขนาด 1/8” x 3/8”( # 4-4) จำนวน 72 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 264.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 POP RIVET ขนาด 5/32” x 1/2”( # 5-6) จำนวน 72 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 499.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 POP RIVET ขนาด 3/16” x 1/2”( # 6-5) จำนวน 72 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 317.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 POP RIVET ขนาด 3/16” x 9/16”( # 6-6) จำนวน 72 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 339.19 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 สลักเกลียวหัวจมผ่า ขนาด 3/8” x 1” จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชุบผิวแข็งแบบ C ขนาด 13 x 105 มม. จำนวน 1,152 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 50.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 3. 1/2” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 55.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 4.1/2” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 64.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 3/4” x 2. 1/2” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 46.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 3/4” x 3” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 51.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 3/4” x 3. 1/2” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 56.71 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 12 สลักเกลียว หห. ชั้น 8.8 (เกลียวตลอด) พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 3/4” x 4.1/2” จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 66.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 13 ข้อต่อประปาชนิดงอ 90 องศา เกลียวใน ขนาด 1.1/4 นิ้ว จำนวน 144 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 90.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 14 ข้อต่อยูเนี่ยน เกลียวใน ขนาด 1.1/4 นิ้ว จำนวน 144 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 160.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 15 ก๊อกกักน้ำบอลวาวล์ ขนาด 1.1/4 AZUMA จำนวน 144 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 406.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 19,028.88 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 35,977.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 22,880.88 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 24,421.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 5,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 57,934.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 33,384.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 38,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 27,606.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 30,816.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 34,026.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 12 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 39,804.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 13 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 13,096.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 14 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 23,112.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 15 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 58.550.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 464,936.40 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯ
257
459,672.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class B และ class C จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 22,865.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 457,318.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 457,318.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
258
485,965.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีม่วง ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร จำนวน 24 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีขาว ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร จำนวน 16 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สีเหลือง ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร จำนวน 10 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ทินเนอร์ทำละลาย ขนาดบรรจุ 4.5 ลิตร จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 847.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ตัวเร่งสี ขนาดบรรจุ 0.5 ลิตร จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 353.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 ทินเนอร์ 100 % ขนาดบรรจุ 4.5 ลิตร จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 411.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 สีรองพื้นลบรอย จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,000.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 สีเกาะเหล็ก จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 706.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 Heavy Polyester Putty ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน (แกลลอนละ 4.5 กก.) จำนวน 250 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 เลี่ยวพลาสติก ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน (แกลลอนละ 4.5 กก.) จำนวน 300 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 288.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 84,744.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 56,496.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 35,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 33,889.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 28,248.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 16,478.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 40,018.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 28,248.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 82,925.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 86,670.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 493,026.04 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
259
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
260
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา ปรับปรุงกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) รถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 124,976 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับว่าจ้าง ปรับปรุงกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) รถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุดเป็นเงิน 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
261
462,240.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก ราคาลูกละ 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก เป็นเงิน 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,240.00 บาท
ถูกต้องเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
262
499,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Cross Beam(ทางยาว)ยาว 8’ รถ บกข.15 วัสดุ SUS 304 ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯจำนวน 35 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 14,280.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 499,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท


รวม 499,800.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
263
488,883.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,000.00 บาท

รวม 481,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
264
288,900.00
สอบราคา
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาชุดละ 47,816.60 บาท จำนวน 6 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 286,899.60 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 286,800.00 บาท

รวม 286,800.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
265
533,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา
ราคาที่เสนอ 526,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา
ราคาที่เสนอ 526,000.00 บาท

รวม 526,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง
266
189,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 176,635.50 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 12,364.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2. บริษัท พีเอ็น คอนสตรัลชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 200,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 14,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 214,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3. บริษัท พรวัฒนกิจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคา ของบริษัทฯ เพราะหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทฯ อายุเกิน 6 เดือน ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา ข้อ 3.1 1 ( ข ) ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการเปิดซองเสนอราคา คณะกรรมการฯ พิจารณา เห็นสมควรไม่รับพิจารณา
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 176,635.50 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 12,364.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 189,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
267
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
268
248,000.00
สอบราคา
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
2. บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 15,890.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,500.- บาท.จำนวน 16 ชุด. เป็นเงิน 152,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 10,640.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,640.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 162,640.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด. แผนผังและตัวอย่างของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
269
485,673.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Platform Buffing Foot Plate จำนวน 89 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,457.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 485,673.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 485,673.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
270
496,587.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Step Tread For Modified Foot Step จำนวน 221 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจา พาณิชย์ ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,749.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 378,352.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 378,352.00 บาท
บริษัท ฯ เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติถูกต้องและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
271
467,590.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 จำนวน 23 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 20,330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 467,590.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 467,590.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
272
499,048.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Buffing Stem จำนวน 55 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 9,073.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,048.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,048.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
273
421,794.00
สอบราคา
1. บริษัท ฐิติปกรณ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,850.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท ฐิติปกรณ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,850.- บาท.จำนวน 72 ชุด. เป็นเงิน 421,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,484.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,684.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 450,684.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
274
494,340.00
สอบราคา
หจก. วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,650.- บาท. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้างในราคา ในราคา @ ละ 1,650.- บาท.จำนวน 280 เครื่อง. จะเป็นเงิน 462,000.- บาท. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 32,340.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.- บาท.

รวม 494,340.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยรับจ้างซ่อมพัดลมขนาดใบพัดลม 12 นิ้ว
275
296,604.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,400.- บาท. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,400.- บาท. จำนวน 60 เครื่อง. เป็นเงิน 264,000.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % เป็นเงิน 18,480.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 282,480.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 282,480.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขและสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยรับจ้างซ่อมปั้มน้ำฯ ให้ทางการใช้งานมาแล้ว
รวมทั้งหมด บาท