:: 177 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
งบประมาณ 1990200 บาท
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 400 อัน Adapter Class-D ตามแผนผังเลขที่ 327 T
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,990,200.00 บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,990,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200.00 บาท


รวม 1,990,200.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
2
งบประมาณ 1977360 บาท
1,977,360.00
สอบราคา
จำนวน 44 ม้วนผ้ายางปูพื้นรถ บชส.สีเทาลายกะเขียว ขนาดหนา 2.25 มม. กว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคาม้วนละ 42,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,977,360.00 บาท


รวม 1,977,360.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ยอมรับข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการฯกำหนดไว้หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
3
งบประมาณ 1861800 บาท
1,861,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 6 ชุด Automatic Coupler and Draft Gear (Natmall) สำหรับรถ บจพ.ป.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,861,800.00 บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,861,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,861,800.00 บาท


รวม 1,861,800.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
4
งบประมาณ 1783155 บาท
1,783,155.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนักรถโดยสารชั้นที่ 3 (บชส.) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ)ฯจำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 594,385.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ แปล จำกัด จำนวนเงิน 1,783,155.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,155.- บาท


รวม 1,783,155.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน 164.99 บาทหรือ 0.01 %(1,783,319.99-1,783,155.00)
รับปฏิบัติตาม เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
5
งบประมาณ 256800 บาท
260,202.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน แทน MTP จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก. เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 256,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฉุกเฉิน แทน MTP จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก. เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 256,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 256,800.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. เอพี แอดแวนเทรด ผู้เสนอราคารายเดียว ซึ่งทางการได้ทดลองตัวอย่างที่แนบมาแล้วและสอบถามผู้ใช้สามารถใช้การได้ปกติ
สัญญาเลขที่ : ซข.127/9/2559 17 ม.ค. 60
6
งบประมาณ 3440000 บาท
3,784,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก
เสนอราคา 3,764,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 3,774,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,764,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 3,440,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก
เพื่อดำเนินการภายในวงเงินดังกล่าวแล้ว ทางห้างฯ ลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
เป็นเงิน 3,440,000.00 บาท (เงินสี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1131/5/ทส./60/95 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
7
งบประมาณ 33890000 บาท
41,887,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เสนอราคา 33,890,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก
เสนอราคา 35,185,000.00 บาท
3 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 35,600,000.00 บาท
4 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด
เสนอราคา 36,000,000.00 บาท
5 กิจการร่วมค้า สยามสแกนแอนบี
เสนอราคา 36,600,000.00 บาท
6 บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด
เสนอราคา 38,500,000.00 บาท
7 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 39,793,000.00 บาท
8 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ
เสนอราคา 41,807,600.00 บาท
9 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 41,807,600.00 บาท
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 33,890,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 33,890,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคา 33,890,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 7,997,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.60 (ใช้ราคาที่บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1131/5/นว.01/61 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560
8
งบประมาณ 1854513.3 บาท
1,854,513.30
สอบราคา
รายการที่1. อุปกรณ์ # H23.168011 Supporting Ring 226/134 x 51 จำนวน 3 Pcs.
1. ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 753,098.10 บาท
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอรฺ์วิส จำกัด เสนอราคา 609,900.00 บาท

รายการที่2. อุปกรณ์ # H21.910180 Speed Governor Housing ขนาด 230x161x103 จำนวน 4 Pcs.
1. ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 1,101,415.20 บาท
รายการที่1. อุปกรณ์ # H23.168011 Supporting Ring 226/134 x 51 จำนวน 3 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 753,098.10 บาท
รายการที่2. อุปกรณ์ # H21.910180 Speed Governor Housing ขนาด 230x161x103 จำนวน 4 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,101,415.20 บาท

รวม 1,854,513.30 บาท
รายการที่1. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาต่ำ2 สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้
รายการที่2. บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ท แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 137000 บาท
137,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 400 Pcs. Clamp for External Gasket On Axle Bearing Pinion Side
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 180.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 160 Pcs. # 188 931 00 Piston Rod Item No.2.1.2 (รายการละเอียดแนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 960.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,040.00 บาท
รายการที่ 2. ยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่


รวม 77,040.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่ 1. เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
รายการที่ 2. ยกเลิกเนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : 600367 ลว. 19 ต.ค. 60
10
งบประมาณ 1948470 บาท
1,948,470.00
สอบราคา
รายการที่1. Magnetic Contactor Model: 260 Main Contact 3 Pole Aux. Contact 4NO-4NC 690 V.400 A. Coil Operate Voltage 48-130 VDC. พร้อมฐานยึดสำหรับติดตั้ง จำนวน 30 Sets.
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 1,948,470.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลูแอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,605,000.00 บาท
รายการที่1. Magnetic Contactor Model: 260 Main Contact 3 Pole Aux. Contact 4NO-4NC 690 V.400 A. Coil Operate Voltage 48-130 VDC. พร้อมฐานยึดสำหรับติดตั้ง จำนวน 30 Sets.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 1,948,470.00 บาท

รวม 1,948,470.00 บาท
รายการที1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำ 2 สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
11
งบประมาณ 1538910.38 บาท
1,538,911.00
สอบราคา
บริษัท แมชชีน เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 1,538,910.38 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แมชชีน เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 1,538,910.38 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,538,910.38 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0304/ศล.2/161/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
12
งบประมาณ 1386836.04 บาท
1,386,863.04
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรธนบุรี และรถพ่วงธนบุรี ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที จำกัด เสนอราคา 1,368,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,386,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,386,600.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรธนบุรี และรถพ่วงธนบุรี ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 รายการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที จำกัด จำนวนเงิน 1,368,000.00 บาท

รวม 1,368,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 541099 บาท
541,099.00
สอบราคา
รายการที่1.ซ่อม Fluid Coupling ของเครื่องถ่ายทอดกำลังรถดีเซลราง จำนวน 13 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 541,099 .00 บาท
รายการที่1.ซ่อม Fluid Coupling ของเครื่องถ่ายทอดกำลังรถดีเซลราง จำนวน13 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 541,099 .00 บาท

รวม 541,099.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 1869825 บาท
1,869,825.00
สอบราคา
จำนวน 150 อัน คานห้ามล้อแคร่ National Swing Motion ตามแผนผังเลขที่ 1-4TG4-002
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขายในราคาอันละ 12,450.00 บาท
บจก.เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) เสนอขายในราคาอันละ 13,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,964,520.00 บาท


รวม 1,964,520.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างถูกต้องสามารถใช้การได้
หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 214900 บาท
142,700.00
สอบราคา
1.นายณฐ กลั่นแสง เสนอราคา 214,900.00 บาท
1.นายณฐ กลั่นแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 214,900.00 บาท

รวม 214,900.00 บาท
คณะกรรมกาได้ทำการต่อรองราคากับ นายณฐฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอ เท่ากับราคากลาง เห็นสมควรจ้าง นายณฐ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงพื้นรันนิ่งรูมย่านสถานีลพบุรี เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.23/2560 ลงวันที่ 05 กันยายน 2560
16
งบประมาณ 992960 บาท
992,960.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.แอโรฟลูอิด จก. ราคาที่เสนอ 750,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 652,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 923,624.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่ตกลงจ้าง 899,870.00 บาท

รวม 899,870.00 บาท
บ.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 1, บ.แอโรฟลูอิด จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 ทั้ง 2 ราย เสนอผิดเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำอันดับ 3 เสนอรายละเอียดครบถ้วน รับเงื่อนไขของทางการ เคยมีผลงานรับจ้างซ่อมให้ทางการแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ห้างฯ ลดเหลือ 899,870.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 171200 บาท
171,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อม ตู้ P.G.U. Control Box ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 10 ตู้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 18,725.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 187,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,250.- บาท

รวม 187,250.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (187,250 – 171,200 = 16,050.- บาท ) คิดเป็น 9.37 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
18
งบประมาณ 941805.76 บาท
941,805.76
สอบราคา
1. ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟ บริเวณโรงรถจักรลำปาง ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน จำกัด เสนอราคา 724,788.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย วีรเขลางค์การ์ด จำกัด ไม่มีเอกสารปรมาณการต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อ 5.3
ผู้เสนอราคา รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์กาด จำกัด เสนอราคา 864,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอวิสน์ จำกัด เสนอราคา 897,600.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1. ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟ บริเวณโรงรถจักรลำปาง ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
บริษัท รักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน จำกัด จำนวนเงิน 724,788.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 724,788.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยท๊อปการ์เดียน จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน 23.04 %
สัญญาเลขที่ :
19
งบประมาณ 810574.22 บาท
810,574.22
สอบราคา
รายการที่ 1. ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงรถจักรทุ่งสงและโรงงานทุ่งสง ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 699,780.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงรถจักรทุ่งสงและโรงงานทุ่งสง ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 699,780.00 บาท

รวม 699,780.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
20
งบประมาณ 652000 บาท
652,000.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 603,480.00 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 603,480.00 บาท

รวม 603,480.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : 600363 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
21
งบประมาณ 1092200 บาท
1,092,000.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,086,317.50 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,086,317.50 บาท

รวม 1,086,317.50 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : 600364 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
22
งบประมาณ 668900 บาท
668,900.00
สอบราคา
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว @ 277.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและจำหน่ายโดย หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ส่งของ 60 วัน
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ชนะการประมูล

รวม 701,851.52 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ :
23
งบประมาณ 208115 บาท
208,115.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ รถดีเซลรางสำหรับซ่อม INPUT SHAFT ASS'Y จำนวน 4 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 Slinger input shaft GD 54389 วัสดุ S45C จำนวน 20 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 63,130.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 Lock nut GD 54388 วัสดุ S45C จำนวน 20 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 56,710.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Tongued washer,80 GE 54390 วัสดุ SPCC จำนวน 50 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 45,475.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 Tongued washer,36 GE 54399 วัสดุ SPCC จำนวน 50 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 42,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


เครื่องอะไหล่ รถดีเซลรางสำหรับซ่อม INPUT SHAFT ASS'Y จำนวน 4 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 Slinger input shaft GD 54389 วัสดุ S45C จำนวน 20 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 63,130.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 Lock nut GD 54388 วัสดุ S45C จำนวน 20 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 56,710.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Tongued washer,80 GE 54390 วัสดุ SPCC จำนวน 50 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 45,475.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 Tongued washer,36 GE 54399 วัสดุ SPCC จำนวน 50 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 42,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 208,115.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงความต้องการใช้งานของทางการ ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้สอบถามผู้ใช้แล้ว ปรากฏว่าสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการใช้งาน สามารถใช้การได้ เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 963000 บาท
936,000.00
สอบราคา
สิ่งของรายการที่.1 INSTALLATION OF HEAD LIGHT ด้าน LH รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 481,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 INSTALLATION OF HEAD LIGHT ด้าน RH รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 481,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.1 INSTALLATION OF HEAD LIGHT ด้าน LH รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอขาย 481,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 INSTALLATION OF HEAD LIGHT ด้าน RH รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอขาย 481,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 963,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ ตัวอย่างของบริษัทฯ ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และสามารถประกอบใช้งานได้ เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
สัญญาเลขที่ :
25
งบประมาณ 1771438.5 บาท
1,771,438.50
สอบราคา
อุปกรณ์ซ่อม TRANSMISSON VOITH จำนวน 2 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 # H23.247820 Gearwheel 227.8/110x10 (D5-DRC-0022) จำนวน 15 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 804,105.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.1 # H23.247920 Gearwheel 120.7/22x21 (D5-DRC-0214-60T) จำนวน 15 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 967,333.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

อุปกรณ์ซ่อม TRANSMISSON VOITH จำนวน 2 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 # H23.247820 Gearwheel 227.8/110x10 (D5-DRC-0022) จำนวน 15 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอขาย 804,105.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.1 # H23.247920 Gearwheel 120.7/22x21 (D5-DRC-0214-60T) จำนวน 15 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอขาย 967,333.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,771,438.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ สอบถามผู้ใช้งานแล้ว ปรากฏว่า สิ่งของตรงตามความต้องการใช้งานของทางการ เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
สัญญาเลขที่ :
26
งบประมาณ 2927300 บาท
4,883,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 2,927,300.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3,400,000.00 บาท
3. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 4,860,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์พร้อมเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ARI จำนวน 11 สถานี และเปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ฯ อาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI จำนวน 2 สถานี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,927,300.00 บาท

รวม 2,927,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 1674015 บาท
1,674,015.00
สอบราคา
อุปกรณ์ซ่อม TRANSMISSION VOITH จำนวน 2 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 # H 23.170610 Shaft 96/43x216 ของ Voith T211r THN,NKF,ATR จำนวน 7 Pcs
ผู้เสนราคา บริษัท พีซ๊เอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 981,190.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 # H 23.351710 Shaft 95/43x216 ของ Voith T211rz จำนวน 7 Pcs
ผู้เสนราคา บริษัท พีซ๊เอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 643,016.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
อุปกรณ์ซ่อม TRANSMISSION VOITH จำนวน 2 รายการ
สิ่งของรายการที่.1 # H 23.170610 Shaft 96/43x216 ของ Voith T211r THN,NKF,ATR จำนวน 7 Pcs
ผู้เสนราคา บริษัท พีซ๊เอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอขาย 981,190.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 # H 23.351710 Shaft 95/43x216 ของ Voith T211rz จำนวน 7 Pcs
ผู้เสนราคา บริษัท พีซ๊เอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอขาย 643,016.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,624,206.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขภถูกต้องตรงความต้องการของทางการ สอบถามผู้ใช้แล้ว สิ่งของตรงความต้องการใช้งาน เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 2.97%
สัญญาเลขที่ :
28
งบประมาณ 5545000 บาท
5,580,000.00
ประกวดราคา
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา เครื่องละ 5,119,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,477,330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 5,477,330.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อฯ ต่ำกว่าราคาประเมิน 102,670.00 บาท (5,580,000.00 -5,477,330.00) หรือ 1.84 %
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 981999.99 บาท
981,999.99
สอบราคา
สิ่งของ รถยก (Self-Propelled Scissor Lift) จำนวน 2 ชุด ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 (งทป.เลขที่ 81/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 723,320.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 799,076.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผู้เสนอราคา บริษัท สยาม เจพี อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 823,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 853,860.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5. ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 909,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม.ยู.ดี โพรไวเดอร์ จำกัด เสนอราคา 948,000.- บาท (รวมภาาีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
เพราะ 1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด แค๊ตตาล๊อตขงอบริษัทฯ Spec. ผิดเงื่อนไขของทางการในข้อ 1.23,1.24,1.25,1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33(1),1.34,1.36,1.37
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง แค๊ตาล๊อตของห้างฯ Spec. ผิดเงื่อนของทางการข้อ 1.37
3. บริษัท สยามเจพี อินเตอร์เทรด จำกัด แค๊ตาล๊อตของบริษัทฯ Spec. ผิดเงื่อนของทางการข้อ1.32,1.35,1.37
3. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด แค๊ตาล๊อตของบริษัทฯ Spec. ผิดเงื่อนของทางการข้อ 1.32,1.35,1.37
4. บริษัท เอเซียโค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แค๊ตาล๊อตของบริษัทฯ Spec. ผิดเงื่อนของทางการข้อ 1.23,1.24,1.25,1.28,1.32,1.36,1.40
6. บริษัท เอ็ม.ยู.ดี. โพรไวเดอร์ จำกัด แค๊ตาล๊อตของบริษัทฯ Spec. ผิดเงื่อนของทางการข้อ 1.25,1.27,1.29,ไม่มีรายละเอียด1.31,ไม่มีรายละเอียด1.33(1),1.34,1.36,1.37
สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 1909548.75 บาท
1,909,548.75
สอบราคา
รายการที่ 1. #H 23.358310 Housing 255 x 219 x 78 Group 040 ของ Voith T211rz ของรถ DAEWOO จำนวน 5 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 1,909,548.75 บาท

รายการที่ 1. #H 23.358310 Housing 255 x 219 x 78 Group 040 ของ Voith T211rz ของรถ DAEWOO จำนวน 5 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,909,548.75 บาท


รวม 1,909,548.75 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
31
งบประมาณ 1947609.72 บาท
1,947,609.72
สอบราคา
รายการที่ 1. รักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,920,000.00 บาท
รายการที่ 1. รักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการรถไฟฯ บริเวณโรงรถจักรหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 1,920,000.00 บาท

รวม 1,920,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 1942229.76 บาท
1,942,229.76
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักร และพื้นที่บริเวณโรงรถจักรอุตรดิตถ์,โรงงานอุตรดิตถ์และบ้านพักพนักงานรถจักร 5 หลัง ระยะเวลา 10 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,916,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.เอส.ที กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 1,986,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,813,829.76 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างทำความสะอาดรถจักร และพื้นที่บริเวณโรงรถจักรอุตรดิตถ์,โรงงานอุตรดิตถ์และบ้านพักพนักงานรถจักร 5 หลัง ระยะเวลา 10 เดือน
บริษัท พี.เอส.ที กรุ๊ฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,980,000.00 บาท


รวม 1,980,000.00 บาท
บริษัท พี.เอส.ที กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสาม แต่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนดปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
33
งบประมาณ 1781376.66 บาท
1,781,376.66
สอบราคา
รายการที่ 1. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานเล็ก) ตามแผนผังเลขที่ FW220143 ,เลขที่ FW200037 จำนวน 15 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 147,660.00 บาท
รายการที่ 2. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานใหญ่) ตามแผนผังเลขที่ FW220163 ,เลขที่ FW200045 จำนวน 36 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,194,120.00 บาท
รายการที่ 3. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานพลิกได้) ตามแผนผังเลขที่ FW220132 ,เลขที่ FW220133 และ เลขที่ FW200041 จำนวน 12 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 439,128.00 บาท
รายการที่ 1. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานเล็ก) ตามแผนผังเลขที่ FW220143 ,เลขที่ FW200037 จำนวน 15 บาน
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 147,660.00 บาท
รายการที่ 2. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานใหญ่) ตามแผนผังเลขที่ FW220163 ,เลขที่ FW200045 จำนวน 36 บาน
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,194,120.00 บาท
รายการที่ 3. กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่าง ชนิดบานเต็ม (บานพลิกได้) ตามแผนผังเลขที่ FW220132 ,เลขที่ FW220133 และ เลขที่ FW200041 จำนวน 12 บาน
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 439,128.00 บาท

รวม 1,780,908.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และสูงกว่าราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 10%
รายการที่ 2. บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 3. บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 1204800 บาท
1,204,800.00
สอบราคา
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด รายการที่ 1 @ 57,000.00 บาท รายการที่ 2 @ 30,000.00 บาท รายการที่ 3 @ 2,400.00 บาท รายการที่ 4 @ 3,000.00 บาท รายการที่ 5 @ 5,400.00 บาท รายการที่ 6 @ 5,000.00 บาท
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด รายการที่ 1 @ 64,000.00 บาท รายการที่ 2 @ 33,900.00 บาท รายการที่ 3 @ 2,400.00 บาท รายการที่ 4 @ 3,300.00 บาท รายการที่ 5 @ 5,600.00 บาท รายการที่ 6 @ 5,300.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด รายการที่ 1 จำนวนเงิน 684,800.00 บาท รายการที่ 2 จำนวนเงิน 362,730.00 บาท รายการที่ 3 จำนวนเงิน 10,272.00 บาท รายการที่ 4 จำนวนเงิน 14,124.00 บาท รายการที่ 5 จำนวนเงิน 35,952.00 บาท รายการที่ 6 จำนวนเงิน 34,026.00 บาท


รวม 1,141,904.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่มีประวัติการจำหน่าย
สัญญาเลขที่ : 16 ตุลาคม 2560
35
งบประมาณ 1770599.98 บาท
1,770,599.98
สอบราคา
จ้างซ่อมวาระหนัก รถโบกี้ชั้นที่ 3 (บชส.) ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการฯ จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 295,000.- บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,770,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,770,000.- บาท


รวม 1,770,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,770,599.98 – 1,770,000 = 599.98 บาท ) คิดเป็น 0.04 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
36
งบประมาณ 418798 บาท
418,798.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บนท. ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขรายละเอียดด้านเทคนิคของทางการฯ จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 40,660.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 406,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.- บาท


รวม 406,600.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (418,798 – 406,600 = 12,198.- บาท ) คิดเป็น 2.91 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
37
งบประมาณ 48200 บาท
48,200.00
ตกลงราคา
บ.บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคา @ 75.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) แนบใบสั่งซื้อเดิม เลขที่ 580362- ลว.30 กย.58 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ UEI. ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ส่งของ 90 วัน
บ.บุญยฤทธิ์ จก. ชนะการประมูล และยินดีลดราคาให้คงเหลือ @ 72.50 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 50,423.75 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ ราคาอยู่่ในเกณฑ์ที่จะซื้อได้
สัญญาเลขที่ : 600216 - ลว.12 มิ.ย.2560
38
งบประมาณ 1934099.93 บาท
1,934,099.93
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนัก รถ บสพ.,บพห.,บทพ. ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ)ฯจำนวน 7 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 276,280.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,933,960.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,933,960.- บาท


รวม 1,933,960.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,933,960.00-1,934,099.93)=139.93 บาท คิด
เป็น 0.007% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
39
งบประมาณ 1998000 บาท
1,998,000.04
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างดัดแปลงท่อน้ำรถ บนท.เลข 4 ตัว จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 166,500.00 บาท
รายการที่1 บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,998,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,000.00 บาท


รวม 1,998,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
40
งบประมาณ 455820 บาท
455,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างซ่อมหม้อเพลา Y-25 ตามแผนผังเลขที่ MSZ9-04-10-001 จำนวน 100 หม้อ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 4,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 5,240.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 499,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาทรวม 499,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน( 499,000.00 – 455,820.00 ) = 43,180.00.- บาท คิดเป็น 9.47% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 1605000 บาท
1,605,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ รถ บชส.ชนิด 96 ที่นั่งฯจำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,605,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605,000.- บาท


รวม 1,605,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
42
งบประมาณ 430461 บาท
430,461.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 270 ชิ้น แผ่นรองกรอบเครื่องพ่วง ขนาด 80 x 250 X 6 มม. วัสดุกันสึก Metallic เทียบเท่าหรือดีกว่าพร้อมชุบแข็ง HS.45-50 HRC
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 176,229.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 270 ชิ้น แผ่นรองลำตัวเครื่องพ่วง ขนาด 130 x 150 X 6 มม. วัสดุกันสึก Metallic เทียบเท่าหรือดีกว่าพร้อมชุบแข็ง HS.45-50 HRC
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 254,232.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 176,229.00 บาท
รายการที่2 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 254,232.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 430,461.00 บาท


รวม 430,461.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
43
งบประมาณ 1605000 บาท
1,605,000.00
สอบราคา
จำนวน 100 ชุด Brake Triangle เเคร่ R-157
บจก.สหถาวรซัพพลาย เสนอขายในราคาชุดละ 15,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บจก.สหถาวรซัพพลาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,605,000.00 บาท


รวม 1,605,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บจก.สหถาวรซัพพลาย เสนอสิ่งของถูกต้อง และสิ่งของสามารถใช้งานได้ดี
หมายเหตุ

สัญญาเลขที่ :
44
งบประมาณ 314676 บาท
314,676.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ แคร่ Sumitomo Ride Control Class B/C ชุดคิดซ่อมวาระหนัก (รถ บทค./บทต.) ที่แขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 20,865.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 312,975.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 312,975.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ปรากฏว่าเป็นผู้ยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการออกสอบราคา
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60082 ลว.9 ตุลาคม 2560
45
งบประมาณ 449400 บาท
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุด CIRCUIT BREAKER FOR BOGIE 3rd CLASS จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ซี เอ ซี แอพพาเรล จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 37,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ซี เอ ซี แอพพาเรล จำกัด จำนวนเงินรวม 449,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 449,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ซี เอ ซี แอพพาเรล จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60091 ลว. 25 กันยายน 2560
46
งบประมาณ 479093 บาท
479,093.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หน้าต่างบานเกล็ดกรอบอลูมิเนียม ติดมุ้งลวด พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบขนาด 103 x 80 cm. จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 10,646.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 479,092.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 449,092.50 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60097 ลว. 12 ตุลาคม 2560
47
งบประมาณ 493538 บาท
493,538.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หน้าต่างกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกเทมเป้อมีโลโก้การรถไฟฯ และอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาด 103 x 77 cm. จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 10,967.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 493,537.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,537.50 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60098 ลว. 12 ตุลาคม 2560
48
งบประมาณ 429193 บาท
429,193.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รองเท้าหนังนิรภัย (Leather safety footwear) จำนวน 561 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 743.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แกทเธอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 763.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 834.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท แกทเธอร์ จำกัด จำนวนเงินรวม 428,592.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 428,592.78 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท แกทเธอร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำ 2 แต่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60067 ลว. 21 กันยายน 2560
49
งบประมาณ 154500 บาท
154,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บัญชีสัมภาระ ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 1,000 เล่ม
<> 1) บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 17.00 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 20.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 14.95 บาท
<> 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 17.00 บาท
รายการที่ 2 แบบ กรฟ.6 ใบอนุญาตปลดรถจักร จำนวน 150 เล่ม
<> 1) บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 23.00 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 20.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 19.33 บาท
<> 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 15.50 บาท
รายการที่ 3 แบบลำดับรถ จำนวน 10,000 เล่ม
<> 1) บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 16.00 บาท
<> 2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 15.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 15.39 บาท
<> 4) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 12.50 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 18,190.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 2,487.75 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 133,750.00 บาท

รวม 154,427.75 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษถูกต้องตามตัวอย่างของทางการ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 600361 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
50
งบประมาณ 400608 บาท
400,608.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุด Body Protection Equipments of Personal จำนวน 208 ชุด
(โดย 1 ชุด ประกอบไปด้วย เสื้อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และหมวกนิรภัย)
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,926.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด จำนวนเงินรวม 400,608.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 400,608.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60075 ลว.25 กันยายน 2560
51
งบประมาณ 495945 บาท
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ KW-20 (พร้อมทาสีดำกันสนิม) จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 11,021.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด จำนวนเงินรวม 495,945.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,945.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พารท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60074 ลว.29 กันยายน 2560
52
งบประมาณ 499369 บาท
499,369.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ผ้าใบกูปทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาว จำนวน 130 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,841.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,369.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,369.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการออกสอบราคา
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60084 ลว. 9 ตุลาคม 2560
53
งบประมาณ 480730 บาท
480,730.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Kick Plate Stainless วัสดุ SUS 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต จำนวน 720 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 694.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการออกสอบราคา
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60083 ลว. 9 ตุลาคม 2560
54
งบประมาณ 200572 บาท
200,572.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อะไหล่คานห้ามล้อ (Brake Beam) Class B จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,397.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 219,885.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 219,885.00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการออกสอบราคา
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60078 ลว. 29 กันยายน 2560
55
งบประมาณ 484710 บาท
484,710.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อะไหล่เครื่องตั้งห้ามล้อ (ชุด Slack Adjuster DRV.2A-600) จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 33,332.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารและตัวอย่างสิ่งของประกอบการสอบราคาครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วนตามเจตนารมณ์ของการออกสอบราคา
สัญญาเลขที่ : สซ./ชก./ว.3/60077 ลว. 29 กันยายน 2560
56
งบประมาณ 113000 บาท
113,000.00
สอบราคา
รายการที่1 แบบ กรฟ.5 สีขาวใช้เปลี่ยนหลีกขบวนรถได้ไม่เกิน 3 ขบวน จำนวน 8,000 เล่ม
1.บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา เล่มละ 8.00 บาท
2.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคา เล่มละ 13.50 บาท
รายการที่ 2 แบบที่ 13 (ใบส่งของ) จำนวน 5,000 เล่ม
1.บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา เล่มละ 7.45 บาท
2.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคา เล่มละ 11.20 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 68,480.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 39,857.50 บาทรวม 108,337.50 บาท
บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องมีคุณภาพใกล้เคียงสามารถใช้งานได้
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 600360 ลงวันที่12 ตุลาคม 2560
57
งบประมาณ 1997904 บาท
1,997,904.00
สอบราคา
จ้างเหมาซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสาร พร้อมอุปกรณ์ส่วนบนรถโดยสารวาระปานกลาง ชนิดรถ บชส. ที่ สรพ.ธบ. ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 332,500.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 333,340.- บาท

บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,995,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,000.- บาท


รวม 1,995,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,997,904 - 1,995,000 = 2,904.- บาท ) คิดเป็น 0.15 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
58
งบประมาณ 1995721.2 บาท
1,995,721.20
สอบราคา
1. บริษัท เรียล มูฟ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,286,131.41 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,612,704.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. บริษัท วี.ไอ. แวลู แอนท์ อินโนเวชั่น จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
เช่าบริการจาก บริษัท เรียล มูฟ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,286,131.41 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,286,131.44 บาท
เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : พด.019/2559 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
59
งบประมาณ 415160 บาท
415,160.00
สอบราคา
จำนวน 10 Pcs. Knorr Speed Sensor FS01A,P/N STN31450/150A 25UL, detail as per Knorr Description No.B-IS12.022 herewith attached
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บจก.วิสุทธิเกษม(ประเทศไทย) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 415,160.00 บาท


รวม 415,160.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บจก.วิสุทธิเกษม(ประเทศไทย) เสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามความต้องการของกทางการฯหมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
60
งบประมาณ 37500 บาท
37,500.00
ตกลงราคา
บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 17.00 บาท
บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม VAT เป็นเงิน 36,380.00 บาท

รวม 36,380.00 บาท
บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างของเนื้อกระดาษ และกระดาษปกมีคุณภาพ ถูกต้องใกล้เคียงกับของที่ทางการใช้งานอยู่
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งที่เลขที่ 600362 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
61
งบประมาณ 498745.73 บาท
498,745.73
สอบราคา
จำนวน 570 ชุด Pedestal Wear Plate วัสดุ Non-Metallic ตามเเผนผังเลขที่ 3-1 JRW-PC2-001
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอขายในราคาชุดละ 817.75 บาท
บจก.ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอขายในราคาชุดละ 885.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก.มงคลวิบูลย์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 498,745.73 บาท


รวม 498,745.73 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของสามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดหมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
62
งบประมาณ 1098000 บาท
1,452,400.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัยแอนด์เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,098,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,206,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ช.ชำนาญ จำกัดเสนอราคา 1,248,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย อมร อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,346,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัยแอนด์เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,098,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,098,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0304/ศล.2/091/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
63
งบประมาณ 1059600 บาท
1,083,445.00
สอบราคา
1.บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 1,059,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.วาย (2012) การช่าง (ไม่เปิดซองเนื่องจากเอกสารไม่ครบ)
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 1,059,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,059,600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0304/ศล.2/166/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
64
งบประมาณ 91000 บาท
91,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
<>1) ร้าน เอ็น วี เทรดดิ้ง เสนอราคาร้อยซองละ 157.00 บาท
<>2) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 182.00 บาท
<>3) บริษัท ยู แอนด์ เอส ที เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 167.00 บาท
รายการที่ 1 ร้าน เอ็น วี เทรดดิ้ง เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 83,995.00 บาท

รวม 83,995.00 บาท
<> ร้าน เอ็น วี เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของร้านถูกต้องครบถ้วน ใช้การได้
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 600359 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
65
งบประมาณ 98429300 บาท
98,429,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,322,300.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด


รวม 98,322,300.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
สัญญาเลขที่ :
66
งบประมาณ 91000 บาท
91,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
1) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 159.00 บาท
2) บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 220.00 บาท
<> ไม่มีผู้เสนอราคาผ่าน

รวม .00 บาท
<> ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง แจ้งกำหนดการส่งของผิดเงื่อนไข ส่วนผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอราคาสูงเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด
สัญญาเลขที่ : ยกเลิกตามอนุมัติ กกจ. ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
67
งบประมาณ 660600 บาท
660,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 20 Sets. # 17FH17C3 Voltage Regulator
บ.บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 30,600.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.บุญยฤทธิ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 654,840.00 บาท


รวม 654,840.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600349 06/10/2560
68
งบประมาณ 1111665.8 บาท
1,111,665.80
สอบราคา
สิ่งของ Oil pump complete จำนวน 20 Sets (4 Items/Set) 1 Set ประกอบด้วย
1.1 Machined POLLARD pump surface PRO 2.31 จำนวน 1 Pc.
1.2 Pinion 30 teeth M3 จำนวน 1 Pc.
1.3 Copper tube 10/12 length 160 mm จำนวน 1 Pc.
1.4 Copper tube 6/8 length 160 mm จำนวน 1 Pc.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 599,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Cover of compressor จำนวน 20 Sets (2 Item/Set) 1 Set ประกอบด้วย
2.1 Front nose P/N 131 426 02 จำนวน 1 Pc.
2.2 Real cover P/N 102915 จำนวน 1 Pc
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 512,465.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Oil pump complete จำนวน 20 Sets (4 Items/Set) 1 Set ประกอบด้วย
1.1 Machined POLLARD pump surface PRO 2.31 จำนวน 1 Pc.
1.2 Pinion 30 teeth M3 จำนวน 1 Pc.
1.3 Copper tube 10/12 length 160 mm จำนวน 1 Pc.
1.4 Copper tube 6/8 length 160 mm จำนวน 1 Pc.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองกิจ เสนอขาย 599,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Cover of compressor จำนวน 20 Sets (2 Item/Set) 1 Set ประกอบด้วย
2.1 Front nose P/N 131 426 02 จำนวน 1 Pc.
2.2 Real cover P/N 102915 จำนวน 1 Pc
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 512,465.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,111,665.80 บาท
เพราะผู้เสนอราคาทั้งสองรายเสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงความต้องการของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของผู้เสนอราคาทั้งสองราย ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องตรงความต้องการใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
69
งบประมาณ 289996.75 บาท
289,996.75
สอบราคา
สิ่งของ สกรูยึด Motor Start Main Engine ขนาด 5/8 นิ้ว -11x1-3/4 นิ้ว 12 Point Flanged Plain Finish Alloy Steel Ferry cap Screw พร้อมแหวนสปริง จำนวน 500 Sets
1. ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 189,925.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 252,520.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ สกรูยึด Motor Start Main Engine ขนาด 5/8 นิ้ว -11x1-3/4 นิ้ว 12 Point Flanged Plain Finish Alloy Steel Ferry cap Screw พร้อมแหวนสปริง จำนวน 500 Sets
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขาย 252,520.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 252,520.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขและตัวอย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 12.92%
(ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะบริษัทฯ ไม่ได้ระบุกำหนดวันส่งของ ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 4.3)
สัญญาเลขที่ :
70
งบประมาณ 173607.5 บาท
173,607.50
สอบราคา
รายการที่ 1. #Bearing Conrod ยี่ห้อ TP# 2424246 ชุดอะไหล่ Air Compressor C-1200 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 74,900.00 บาท
รายการที่ 2. สลักลูกสูบ No.2626422 จำนวน 45 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 40,927.50 บาท
รายการที่ 3. บูชก้านสูบ No.2626323 จำนวน 100 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 57,780.00 บาท
รายการที่ 1. #Bearing Conrod ยี่ห้อ TP# 2424246 ชุดอะไหล่ Air Compressor C-1200 จำนวน 20 ชุด
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน 74,900.00 บาท
รายการที่ 2. สลักลูกสูบ No.2626422 จำนวน 45 ชิ้น
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน 40,927.50 บาท
รายการที่ 3. บูชก้านสูบ No.2626323 จำนวน 100 ชิ้น
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน 57,780.00 บาท

รวม 173,607.50 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 464380 บาท
464,380.00
สอบราคา
รายการที่1. BOLSTER ANCHOR ROD ASS'Y ของ THN. จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก. บีที โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 464,380.00 บาท
รายการที่1. BOLSTER ANCHOR ROD ASS'Y ของ THN. จำนวน 50 ชุด
หจก. บีที โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 464,380.00 บาท

รวม 464,380.00 บาท
รายการที่1. หจก. บีที โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
72
งบประมาณ 166000 บาท
166,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. รอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 0.5 ตัน ใช้งานที่ สฟป. ( งทป. 112/2560 ) จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 128,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จำกัด เสนอราคา 142,310.00 บาท
ผู้เสนอราคา 3. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 156,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา 4. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 82,390.00 บาท
ผู้เสนอราคา 5. บริษัท เอ็ม 2 เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 175ล480.00 บาทไม่มีผู้ชนะการประมูล เนื่องจาก เอกสารของบริษัทต่างๆที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปิดซองสอบราคา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีรายละเอียดงานโครงสร้างและการติดตั้ง จึงไม่สามารถประกอบใช้งานได้

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ชนะการประมูล เนื่องจาก เอกสารของบริษัทต่างๆที่ใช้ประกอบการพิจารณาเปิดซองสอบราคา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยไม่มีรายละเอียดงานโครงสร้างและการติดตั้ง จึงไม่สามารถประกอบใช้งานได้
สัญญาเลขที่ :
73
งบประมาณ 1360000 บาท
1,293,500.00
สอบราคา
2.3.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นายา เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,649,000.00 บาท
๒.๓.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,690,000.00 บาท
๒.๓.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ไม้ล้อม เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,790,000.00 บาท
2.3.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครือแก้ว บิสซิเนส เน็ตเวิร์ค เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,850,000.00 บาท
2.3.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีฯ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,690,000.00 บาท
2.3.6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเอส การโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 1,593,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเอส การโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 1,593,000.00 บาท

รวม 1,120,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีซีเอส การโยธา ได้ยืนยัน ไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,593,0๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 399,000.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 20.0301 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากคันทางและทางระบายน้ำในเขตทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง มีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุงจำเป็นต้องปรับปรุงคันทางรถไฟเพื่อให้รองรับน้ำหนักจากขบวนรถได้อย่างปลอดภัย และปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อการระบายน้ำที่ดี ป้องกันน้ำไหลกัดเซาะคันทางในจุดเดิม ป้องกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้บริการ เห็นสมควรจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
74
งบประมาณ 562700 บาท
562,700.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 562,500.00 บาท

รวม 562,500.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 562,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0355 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.171/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
75
งบประมาณ 1125400 บาท
1,125,400.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,125,400.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,100,000.00 บาท

รวม 1,100,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 25,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2569 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.173/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
76
งบประมาณ 1125400 บาท
1,125,400.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,125,360.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,125,360.00 บาท

รวม 1,100,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 25,400.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.2569 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.172/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
77
งบประมาณ 375100 บาท
375,100.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมาจำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 374,800.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 374,800.00 บาท

รวม 374,800.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 374,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0799 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.179/2560 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560
78
งบประมาณ 375100 บาท
375,100.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยอันโนมา จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,100.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิสเอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0266 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.169/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
79
บฟ.อ./600004 : งานบริการรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจกในบริเวณที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ 8260400 บาท
8,260,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า ที แอนด์ เอช เสนอราคา เพียงรายเดียว เป็นเงินทั้งสิ้น 8,244,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว
กิจการร่วมค้า ที แอนด์ เอช เสนอราคา เพียงรายเดียว เป็นเงินทั้งสิ้น 8,244,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

รวม 8,244,400.00 บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น (ราคากลาง) เป็นเงิน 16,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๙
สัญญาเลขที่ :
80
งบประมาณ 438700 บาท
438,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน 10 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา 438,700.00 บาท
รายการที่ 1. ถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Sigma จำนวน 10 เครื่อง
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 438,700.00 บาท

รวม 438,700.00 บาท
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
81
งบประมาณ 562700 บาท
562,700.00
สอบราคา
2.3.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,500.00 บาท
2.3.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,700.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 562,500.00 บาท

รวม 562,500.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 562,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.0355 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.170/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560
82
งบประมาณ 1408500 บาท
1,408,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 60 Kits. Oil Pump Kit 1 Kit. Consisting of 5 Items. (แนบ)
บ.เซลล์สยามฯ เสนอขายในราคาชุดละ 19,000.00 บาท
บ.ปิ่นเพชรฯ เสนอขายในราคาชุดละ 19,629.00 บาท
บ.ไถ้ซี่ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 18,445.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ไถ้ซี่ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,184,169.00 บาท


รวม 1,184,169.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600350 06/10/2560
83
งบประมาณ 1444500 บาท
1,444,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Control solenoid valve with manifold จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคา 1,444,500.00 บาท
รายการที่ 1. Control solenoid valve with manifold จำนวน 10 ชุด
บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 1,444,500.00 บาท

รวม 1,444,500.00 บาท
บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
84
งบประมาณ 1926000 บาท
1,926,000.00
สอบราคา
1. จ้างซ่อมเครื่องอะไหล่ Control Unit PEGASOS DC 30.2-01 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน 6 Sets
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นพี คอนโทรล(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 1,926,000.00 บาท
1. จ้างซ่อมเครื่องอะไหล่ Control Unit PEGASOS DC 30.2-01 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน 6 Sets
บริษัท เอ็นพี คอนโทรล(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 1,926,000.00 บาท

รวม 1,926,000.00 บาท
บริษัท เอ็นพี คอนโทรล(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
85
งบประมาณ 23850000 บาท
24,124,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 23,850,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการงานจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายตะวันออก จำนวน 43 สถานี ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 23,850,000.00 บาท

รวม 23,850,000.00 บาท
ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคเพียงรายเดียว เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
86
งบประมาณ 7938000 บาท
7,938,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา
เสนอราคา 7,677,406.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่ชายเจริญผลหาดใหญ่ 2004
เสนอราคา 7,928,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 7,677,406.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 7,677,406.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา เสนอในราคา 7,677,406.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 260,594.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1131/5/หใ./60/90 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
87
งบประมาณ 447795 บาท
447,795.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Turbo Charger #2674A080 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6TG (YB 80473 6.3544) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 331,272.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท เสนอราคา 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 431,424.00 บาท
รายการที่ 1. Turbo Charger #2674A080 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6TG (YB 80473 6.3544) จำนวน 30 ชุด
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 331,272.00 บาท

รวม 331,272.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
88
งบประมาณ 478611 บาท
478,611.00
สอบราคา
1. จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา 478,611.00 บาท
1. จ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน 5 เครื่อง
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 478,611.00 บาท


รวม 478,611.00 บาท

บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
89
งบประมาณ 855465 บาท
855,465.00
สอบราคา
รายการที่ 1. AC. Induction Motor ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 849,580.00 บาท
รายการที่ 1. AC. Induction Motor ของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 10 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 843,6950.00 บาท

รวม 843,695.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟริ์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง สิ่งของถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน 1.38%
สัญญาเลขที่ :
90
งบประมาณ 1519400 บาท
1,519,400.00
สอบราคา
สิ่งของ Current Relay (FT50319) Equipped with 1 NO + 1NC and Test Button (Q10) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Sets
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 1,272,230.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 1,277,045.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส เสนอราคา 1,353,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง เสนอราคา 1,389,395.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Current Relay (FT50319) Equipped with 1 NO + 1NC and Test Button (Q10) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 50 Sets
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขาย 1,272,230.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,272,230.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 16.27%
สัญญาเลขที่ :
91
งบประมาณ 11877000 บาท
11,877,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,684,400.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,684,400.00 บาท


รวม 11,684,400.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
สัญญาเลขที่ :
92
งบประมาณ 810574.22 บาท
810,574.22
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดรถจักร รถพ่วงและพื้นที่ใช้สอยของแขวง สรพ.ปพ. ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 872,794.72 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดรถจักร รถพ่วงและพื้นที่ใช้สอยของแขวง สรพ.ปพ. ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 872,794.72 บาท

รวม 872,794.72 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
93
งบประมาณ 446500 บาท
446,500.00
สอบราคา
1. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา 446,200.00 บาท
2.หจก.ชัยชนะโยธา 2010 เสนอราคา 446,500.00 บาท
1.หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 446,200.00 บาท

รวม 446,200.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.067% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เป็นผู้รับจ้างดำเ้นินการ จ้างผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง ผู้ช่วยคนรถบำรุงทางและงานบำรุงทางอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมั่นคงต่อการเดินรถ กำหนด 9 เดือนต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.10/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560
94
งบประมาณ 80880 บาท
80,880.00
สอบราคา
1. เช็คแม่ปั๊มหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 ลูก
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 43,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 44,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. เช็คหัวฉีดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 6 หัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 17,496.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. ซ่อมและล้างหม้อน้ำ จำนวน 1 ลูก
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 18,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 43,800.00 บาท
รายการที่ 2 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท
รายการที่ 3 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท


รวม 79,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1520/9/จ.32/2560 ลงวันที่ 01 กันยายน 2560
95
งบประมาณ 2552800 บาท
2,552,800.00
ประกวดราคา
รายการที่1. จำนวน 260 Sets. Gutter Set
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 9,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,698,540.00 บาท


รวม 2,698,540.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600348 06/10/2560
96
รฟ.ยธ.1133/6/พ.33/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 4 แห่ง ที่ กม.579/6-8, 580/11-12, 582/1-2 และ 601/13-15 ระหว่างสถานีท่าชนะ – สถานีท่าฉาง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 41783900 บาท
44,522,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 44,422,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 44,442,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 44,442,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 44,442,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 44,422,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 40,227,000.00 บาท
1. ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคาเป็นเงิน 44,422,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้เป็นเงิน 41,783,900.๐๐ บาท หักสิ่งของที่การรถไฟฯ จ่ายให้เป็นเงิน 1,556,000.00 บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 40,227,900.00 บาท
2. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ รฟ.ยธ.๑13๐/6/520 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60
ขอต่อรองราคากับกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เพื่อดำเนินการภายในวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 40,227,900.00 บาท
3. ทางกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แจ้งว่ายินดี
ลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 40,227,000.00 บาท
4. คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคา
ที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอในราคา 40,227,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,295,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.67 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์
ฉวีวัลย์ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/ทส./24 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
97
รฟ.ยธ.1133/6/พ.32/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 6x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.833/12 – 14, 834/2 – 4 และ 834/4 – 6 ระหว่างสถานีปากคลอง – สถานีพัทลุง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 37985000 บาท
39,439,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 39,249,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 39,369,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 39,369,000.00 บาท
4. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 39,369,000.00 บาท
5. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 39,369,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 39,249,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 36,390,000.00 บาท
1. ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคาเป็นเงิน 39,249,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้เป็นเงิน 37,985,000.๐๐ บาท หักสิ่งของที่การรถไฟฯ จ่ายให้เป็นเงิน 1,593,000.00 บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 36,392,000.00 บาท
2. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ รฟ.ยธ.๑13๐/6/517 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60
ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เพื่อดำเนินการภายในวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 36,392,000.00 บาท
3. ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แจ้งว่ายินดีลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 36,390,000.00 บาท
4. คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคา
ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 36,390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,049,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.37 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์ธาดา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/หใ./27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
98
รฟ.ยธ.1133/6/พ.31/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.791/3 – 5, 792/6 – 7 และ 792/10 – 11 ระหว่างสถานีควนหนองคว้า – สถานีบ้านตูล ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 27299900 บาท
27,527,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 27,457,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 27,475,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 27,477,000.00 บาท
4. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 27,477,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 27,477,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 27,457,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 26,298,000.00 บาท
1. ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคาเป็นเงิน 27,457,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้เป็นเงิน 27,299,900.๐๐ บาท หักสิ่งของที่การรถไฟฯ จ่ายให้เป็นเงิน 1,001,000.00 บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 26,298,900.00 บาท
2. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ รฟ.ยธ.๑13๐/6/519 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60
ขอต่อรองราคากับกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เพื่อดำเนินการภายในวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 26,298,900.00 บาท
3. ทางกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แจ้งว่ายินดี
ลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 26,298,000.00 บาท
4. คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคา
ที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอในราคา 26,298,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,229,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า
สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/หใ./23 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
99
รฟ.ยธ.1133/6/พ.30/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.762/15-16, 764/3-4 และ 778/7-8 ระหว่างสถานีใสใหญ่–สถานีชุมทางเขาชุมทอง ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 31216800 บาท
31,881,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 31,741,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 31,800,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 31,820,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 31,821,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 31,821,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 31,741,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 30,049,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติ ดังนี้.-
1. ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคาเป็นเงิน 31,741,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้เป็นเงิน 31,216,800.๐๐ บาท หักสิ่งของที่การรถไฟฯ จ่ายให้เป็นเงิน 1,167,000.00 บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 30,049,800.00 บาท
2. คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ รฟ.ยธ.๑13๐/6/518 ลงวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60
ขอต่อรองราคากับกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เพื่อดำเนินการภายในวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน 30,049,800.00 บาท
3. ทางกิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 แจ้งว่ายินดี
ลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 30,049,000.00 บาท
4. คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคา
ที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอในราคา 30,049,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,832,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.09 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์
ฉวีวัลย์ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/หใ./22 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
100
รฟ.ยธ.1133/6/พ.29/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพาน และช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.564/13-14, 573/5-6 และ 573/13-15 ระหว่างสถานีบ้านดวด–สถานีท่าชนะ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 30600100 บาท
29,499,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 29,439,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 29,448,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 29,449,000.00 บาท
4. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 29,449,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 29,439,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 29,433,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคา
ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอในราคา 29,433,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 66,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์ธาดา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/ทส./28 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
101
รฟ.ยธ.1133/6/พ.28/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด ๓ – (๒.0๐x๒.0๐) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.759/8–9, 764/6–7 และ 816/3–4 ระหว่าง สถานีชุมทางทุ่งสง – สถานีตรัง ในทางสายแยกกันตัง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 14119700 บาท
13,547,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 13,520,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 13,525,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 13,527,000.00 บาท
4. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 13,527,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,520,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 13,520,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอในราคา 13,520,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 27,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/ทส./26 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
102
รฟ.ยธ.1133/6/พ.23/2560 : ประกวดราคางานก่อสร้าง ขยาย/เพิ่มสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในทางรถไฟสายใต้ โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 3x10.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.792/7 – 8 ระหว่างสถานีบ้านทุ่งหล่อ – สถานีโคกคราม ในทางสายแยกนครศรีธรรมราช แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
งบประมาณ 10654500 บาท
11,232,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอราคา 10,265,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 10,654,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 11,210,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 11,210,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 11,212,000.00 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ เสนอราคา 11,212,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 10,265,0๐๐.๐๐ บาท
(เงินสิบล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


รวม 10,265,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่กิจการร่วมค้า
สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 10,265,0๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้าน
สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 967,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.42
(ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า สุรีรัตน์ฉวีวัลย์ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/หใ./25 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
103
งบประมาณ 2425000 บาท
2,250,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 2,194,570.00 บาท
2. บริษัท เมเชอร์ เทคนิคา จำกัด เสนอราคา 2,199,000.00 บาท
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,194,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,194,570.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอในราคา 2,194,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 55,430.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.53
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1133/6/ผส./21 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
104
งบประมาณ 949443.1 บาท
949,443.10
สอบราคา
ว่าจ้างทำความสะอาดห้องนอน ดูแลรักษาเครื่องนอนในรถ บสพ., บพห.และรับส่งมอบลูกกุญแจห้องนอนบนรถ บพห.,บสพ. ระยะเวลา 12 เดือน (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของแผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 900,000.00 บาท

บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 900,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000.00 บาท


รวม 900,000.00 บาท
บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (949,443.10 – 900,000.00 = 49,443.10 บาท ) คิดเป็น 5.20% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
105
งบประมาณ 24320000 บาท
24,451,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 24,320,000.00 บาท
2. บริษัท แอ๊ดว๊าน เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 24,340,000.00 บาท

อนุมัติให้จ้าง บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 34 สถานี ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,320,000.00 บาท

รวม 24,320,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
106
งบประมาณ 154080 บาท
154,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบพิมพ์ใบส่งของชนิดกระดาษต่อเนื่องใช้กับคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 200 กล่อง
1) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 788.00 บาท
2) บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 844.00 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 168,632.00 บาท

รวม 168,632.00 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เสนอตัวอย่างกระดาษถูกต้องใกล้เคียงกับของทางการ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 600351 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560
107
งบประมาณ 30980000 บาท
31,163,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 30,980,000.00 บาท
2. บริษัท แอ๊ดว๊าน เทคโนโลยี เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 31,000,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จำนวน 46 สถานี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 30,980,000.00 บาท

รวม 30,980,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
108
งบประมาณ 36840000 บาท
37,055,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 36,840,000.00 บาท
2. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสอน 36,915,000.00 บาท

อนุมัติให้จ้าง บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายใต้ (ตอนล่าง) จำนวน 69 สถานี ในราคารวมภาษีมุลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 36,840,000.00 บาท

รวม 36,840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
109
งบประมาณ 14660000 บาท
14,740,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 14,660,000.00 บาท
2. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 14,700,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จำนวน 31 สถานี ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 14,660,000.00 บาท

รวม 14,660,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
110
งบประมาณ 1990427.91 บาท
1,990,427.91
สอบราคา
รายการที่1. ชุด Wear Plate (ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ) แคร่ KW-20 จำนวน 2,350 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอขายในราคาชุดละ 791.57 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,990,402.77 บาท


รวม 1,990,402.77 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคา 2 ราย ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกสารไม่ครบ กรรมการพิจารณา ไม่เปิดซอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เอกสารครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
111
งบประมาณ 6150000 บาท
6,199,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,150,000.00 บาท
2. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 6,179,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายใต้ (ตอนบน) จำนวน 11 สถานี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 6,150,000.00 บาท

รวม 6,150,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
112
งบประมาณ 1783155 บาท
1,783,155.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างซ่อมวาระหนักรถโดยสารชั้นที่ 3 (บชส) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 594,385.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ แปล จำกัด จำนวนเงิน 1,783,155.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,783,155.00 บาท


รวม 1,783,155.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
113
งบประมาณ 481498.07 บาท
481,498.07
สอบราคา
รายการที่1. Bush ทองเหลืองใช้กับแคร่ TR-217,TR-217A ตามแผนผังเลขที่ VE3968 วัสดุ HBcS3 จำนวน 180 ชุด
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 1,238.00 บาท

รายการที่2. Bush ทองเหลืองใช้กับแคร่ TR-217C,TR-217D ตามแผนผังเลขที่ VE3968 วัสดุ HBcS3 จำนวน 180 ชุด
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 1,260.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 238,438.80 บาท
รายการที่ 2.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 242,676.00 บาท


รวม 481,114.80 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
114
งบประมาณ 25900000 บาท
26,120,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 25,900,000.00 บาท
2. บริษัท ลอยย์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 26,020,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ที่สถานีรถไฟ ในเส้นทางสายเหนือ (ตอนบน) จำนวน 43 สถานี ในราคค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,900,000.00 บาท

รวม 25,900,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
115
งบประมาณ 483105 บาท
483,105.00
สอบราคา
รายการที่1. อิฐทนไฟ แบบวาย(Fire Brick Type) จำนวน 7,500 ก้อน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอขายในราคาก้อนละ 66.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวน 6,850 ก้อน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 480,082.25 บาท


รวม 480,082.25 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
เนื่องจากวงเงินที่จะจัดซื้อครั้งนี้มีราคาเกินกว่า 500,000.00 บาท วงเงินเกินกว่าอนุมัติของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า หากไม่จัดซื้ออาจเสียหายต่อการรถไฟฯ ได้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544 ข้อ 49 (3) จึงขออนุมัติปรับลดจำนวนที่จะจัดซื้อเหลือ 6,850 ก้อน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,082.25 บาท เพื่อให้วงเงินอยู่ในอนุมัติของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ
สัญญาเลขที่ :
116
งบประมาณ 20750000 บาท
35,039,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ราคาที่เสนอ 20,750,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 21,014,800.00 บาท
3. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 28,700,000.00 บาท
4. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 29,000,000.00 บาท
5. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนา 30,800,000.00 บาทอนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขเชื่อมคู่ ตั้งแต่ กม.472+548 สถานีแสงแดด ถึง กม.783+00 สถานีควนหนองคว้า แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 20,750,000.00 บาท

รวม 20,750,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
117
งบประมาณ 829600 บาท
829,600.00
สอบราคา
1.หจก.สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคา 800,000.00 บาท
2.บริษัท รีนิวซิส จำกัด เสนอราคา 820,300.00 บาท
1. หจก.สองสกุล กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 800,000.00 บาท

รวม 800,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.สองสกุล กรุ๊ป แล้วยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากล่างเป็นเงิน 29,600.00 บาท หรือเท่ากับ 3.7% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.สองสกุล กรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงรั้วและพื้น คสล.บ้านพักพนักงานเดินรถย่านสถานีลพบุรี กำหนด 90 วัน เพื่ให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.20/2560 ลงวันที่ 07 สิงหาคม 256020
118
งบประมาณ 709800 บาท
709,800.00
สอบราคา
1.หจก.สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคา 670,000.00 บาท
2.บริษัท รี นิวซิส จำกัด เสนอราคา 689,000.00 บาท
1. หจก.สองสกุล กรุ๊ป เป็นผู้เสนราคาต่ำสุด เป็นเงิน 670,000.00 บาท

รวม 670,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.สองสกุล กรุ๊ป แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 39,800.00 บาท หรือเท่ากับ 5.94% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.สองสกุลกรุ๊ป เป็นผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงเสริมขอบพื้นชานชาลาสถานีบ้านม้า แขวงฯ ลพบุรี กำหนด 90 วัน ต่อไป เพื่อให้งานเป็นๆไปตามแผนที่ททางการกำหนดไว้
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.19/2560 ลงวันที่ 07 สิงหาคม 2560
119
งบประมาณ 214900 บาท
214,900.00
สอบราคา
1.นายณฐ กลั่นแสง เสนแราคา 214,900.00 บาท
1.นายณฐ กลั่นแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 214,900.00 บาท

รวม 214,900.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายณฐ กลั่นแสง แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอเท่ากับราคากลาง เนื่องจากเพื่อให้งา่นเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ เห้นสมควรจ้างนายณฐฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงพื้นรันนิ่งรูมช่างกล ย้่านสถานีลพบุรี กำหนด 90 วัน ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.23/2560 ลงวันที่ 05 กันยายน 2560
120
งบประมาณ 1737680 บาท
1,737,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมพื้น,ปรับปรุงสภาพภายนอก-ภายใน รถโดยสารปรับอากาศ(บนท.ป.รุ่นขอนแก่น) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ)ฯจำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 434,420.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บีคลีนซ์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ เสนอผิดเงื่อนไข
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,737,680.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,737,680.- บาท


รวม 1,737,680.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
121
งบประมาณ 1348200 บาท
1,348,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 ม้วน ผ้ายางปูพื้นรถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน สีน้ำตาลลายกะขนาดหนา 2.25 มม. กว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,348,200.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,348,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,348,200.00 บาท


รวม 1,348,200.00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “GERFLOR “ ประเทศฝรั่งเศส ส่งของ 7 วัน รับประกัน 1 ปี บริษัทฯ ยอมรับข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนดไว้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
122
งบประมาณ 1690600 บาท
1,690,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนักโครงสร้างทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ปรับปรุงสภาพ ทำสี 2K ทั้งภายนอก-ภายใน ทั้งหมดทั้งคัน รถ บนท.ป.1220 จำนวน 1 คัน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 1,690,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เอกสารคุณสมบัติผิดเงื่อนไขของทางการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,690,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,600.00 บาท


รวม 1,690,600.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
123
งบประมาณ 1870360 บาท
1,870,360.00
สอบราคา
จำนวน 40 ชุด เเหนบสปริงกูบรถโดยสาร(Diaphragm Spring) ตามเเผนผังเลขที่ 3-P13-042
บจก.คณิตอุตสาหกรรม เสนอขายในราคาชุดละ 43,700 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บจก.คณิตอุตสาหกรรม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,870,360.00 บาท


รวม 1,870,360.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บจก.คณิตอุตสาหกรรม เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างผ่านทุกตัวตามเงื่อนไขและรายการจำเพาะของทางการฯทุกประการ
หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
124
งบประมาณ 256800 บาท
256,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 150 ท่อ ซื้อ ก๊าซอะเซทีลีน (C2H2) พร้อมบรรจุท่อของการรถไฟฯ ท่อละ 7 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 256,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 256,800.00 บาท

รวม 256,800.00 บาท
- บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของ 5 งวด ภายใน 135 วัน รับประกัน 1 ปี ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดที่แนบเสนอแล้วเป็นไปตามข้อกำหนดฯ ของทางการ โดยเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
125
งบประมาณ 477220 บาท
477,220.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 500 ชุด Side Signal (โคมไฟสัญญาณข้างรถโดยสาร)
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาชุดละ 700.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 24 อัน Heat Sink ระบบความร้อน 190x400x60 มม.
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาอันละ 2,600.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาอันละ 3,600.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บจก.บุญยฤทธิ์เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 374,500.00บาท
รายการที่ 2 บจก.บุญยฤทธิ์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 66,768.00 บาท


รวม 441,268.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอราคาเพียงรายเดียวในรายการที่ 1 สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอราคาต่ำสุดในรายการที่ 2 สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
126
งบประมาณ 446381.32 บาท
446,381.32
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 2,000 ชุด สกรูทองเหลือง หัวหกเลี่ยม ขนาดเศษ 3 ส่วน 8 นิ้ว x 1 เศษ 1 ส่วน 2 นิ้ว พร้อมแป้นเกลียวทองเหลือง 1 ชิ้น และแหวนรองทองเหลือง 2 ชิ้น
บจก.สินทวีพลัส เสนอขายในราคาชุดละ 32.70 บาท
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาชุดละ 36 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคาชุดละ 27 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 20 แผ่น Electrical Circuit Timer Card for Airdyer LTZ015 (แผงวงจรของแอร์ไดเออร์)
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาแผ่นละ 2,240.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 300 หลอด หลอดซุปเปอร์ลักษ์(Superlux Lamp) 40W ขั้วเกลียว E27 220 V 50 Hz
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาหลอดละ 20 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 100 ชุด โคมไฟสัญญาณท้ายรถโดยสาร(Tail Light) ตามแผนผังเลขที่ C-145-05522-A
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาชุดละ 2,840.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 57,780.00 บาท
รายการที่ 2 บจก.บุญยฤทธิ์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 37,450.00 บาท
รายการที่ 3 บจก.บุญยฤทธิ์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,420.00 บาท
รายการที่ 4 บจก.บุญยฤทธิ์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 303,880.00 บาท


รวม 405,530.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
หจก. ไฮ.ไอดีไซน์ เสนอราคาต่ำ1 ในรายการที่ 1 เสนอสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ
บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอราคาต่ำ 2 ในรายการที่ 2,3,4 เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
หมายเหตุ
สัญญาเลขที่ :
127
งบประมาณ 1243000 บาท
763,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 644,100.00 บาท
2. บริษัท แกรนด์ เอ็มเพอร์เรอร์ แอสแซท ดิวิลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 645,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิวัตร เสนอราคาเป็นเงิน 649,000.00 บาท
4. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 681,700.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ อี กรุ๊ป เพชรบูรณ์ เสนอราคาเป็นเงิน 750,000.00 บาท
6. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 749,260.00 บาท
บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 644,100.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1132/7/บซ.67/60 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 25608
128
งบประมาณ 1243000 บาท
763,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 664,100.00 บาท
2. บริษัท รุ่งเรืองกิจ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 645,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิวัตร เสนอราคาเป็นเงิน 649,000.00 บาท
4. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัดเสนอราคาเป็นเงิน 681,700.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ อี กรุีป เพชรบูรณ์เสนอราคาเป็นเงิน 750,000.00 บาท
6. บริษัท มานะพร คอนสตรัค จำกัดเสนอราคาเป็นเงิน 759,260.00 บาท
บริษัท ชิณโชติ บิวดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 644,100.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1132/7/บซ.67/60 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
129
งบประมาณ 106900 บาท
106,900.00
สอบราคา
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เหล็กเหนียวแบนฯ ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 112,029.00 บาท
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เหล็กเหนียวแบนฯ ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 112,029.00 บาท

รวม 112,029.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
130
งบประมาณ 18100000 บาท
30,193,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ราคาที่เสนอ 18,100,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 18,900,000.00 บาท
3. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 23,550,000.00 บาท
4. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 25,500,000.00 บาท
5. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 25,800,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขเชื่อมคู่ ตั้งแต่ กม.783+000 สถานีควนหนองคว้า ถึง กม.846+016 สถานีพัทลุง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 18,100,000.00 บาท

รวม 18,100,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
131
งบประมาณ 800000 บาท
800,000.00
สอบราคา
1) บริษัท ออนป้า จำกัด เสนอราคารวมต่ำหนึ่ง เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 580,000.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา เสนอราคารวมต่ำสอง เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 620,600.00 บาท
3) บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เสนอราคารวมต่ำสามเป็นเงิน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 686,405.00 บาท
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผ่านเกณฑ์คะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ซึ่งการรถไฟฯ กำหนดว่า “เกณฑ์พิจารณาตัดสินโดยการรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกราคาจากผู้เสนอที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 80 คะแนนขึ้นไป” คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นว่า บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีเกณฑ์คะแนนประเมิน อันดับ 1 เท่ากับ 95 คะแนน ในส่วนของ บริษัท ออนป้า จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษาฯ มีเกณฑ์คะแนนประเมิน อันดับ 2 เท่ากัน 83 คะแนน จึงได้พิจารณาเกณฑ์คะแนนประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา เป็นสาระสำคัญตามเงื่อนไข สอบราคา โดยบริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด มีคะแนนสูงสุด 95 คะแนน ราคาที่เสนอ 686,405.00 บาท ได้เสนอรายละเอียดตามเงื่อนไขการพิจารณา เช่น ตัวอย่างผลงาน การออกแบบปก และรูปเล่ม การจัดวางรูปภาพ และเนื้อความที่ชัดเจนรวมถึงการเสนอแนวความคิดในรูปแบบผลงานการลำดับภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจน เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และทันสมัยประกอบกับเกณฑ์คะแนนประเมินจาก คณะกรรมการฯ รวมสูงสุด เป็นอันดับ 1 เท่ากับ 95 คะแนน พร้อมกับได้ส่งตัวอย่าง และArt Work ของบริษัทฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว ตรงตามรายละเอียดขอบเขตงานทุกประการ (ตามบันทึก ผผอ. ลว.19 ก.ย. 60) เพื่อประโยชน์ของการรถไฟฯ และให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของประสิทธิภาพ ต่อราคา จึงได้ดำเนินการต่อรองราคาตามหนังสือฯ ลว.18 ก.ย.60 และบริษัทฯ ได้มีหนังสือฯ ลว.19 ก.ย.60 แจ้งให้ทราบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับขอบเขตการทำงาน ปริมาณงานฯ ตามข้อกำหนดและระยะเวลาที่การรถไฟฯ กำหนด

รวม 686,405.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบครอบแล้ว จึงเห็นสมควรว่าจ้างจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 600 เล่ม พร้อม CD-ROM จำนวน 700 แผ่น จาก บริษัทแบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 686,405.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งมอบภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา (ต่ำกว่าราคาประเมิน 800,000.00 – 686,405.00 = 113,595.00) หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 14.20%
สัญญาเลขที่ : พด.014/2560
132
งบประมาณ 461747.8 บาท
461,747.80
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 25,000 กิโลกรัม เบ็นโตไนท์ (BENTONITE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 279,002.50 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3,000 กิโลกรัม เฟอร์โรแมงกานีส (FERRO MANGANESE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 207,366.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 275,525.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 207,366.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 482,891.00 บาท


รวม 482,891.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอเพียงรายเดียว รายการที่ 1 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ, รายการที่ 2 ผลิตจากประเทศจีน ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ทั้ง 2 รายการ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งสามารถใช้การได้ดี จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว รายการที่ 1 ลดราคาให้เหลือ 275,525.00 บาท, รายการที่ 2 ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว รายการที่ 1 สูงกว่าราคาประเมิน 8.42% , รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน 0.12% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
133
งบประมาณ 1853775 บาท
1,853,775.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 210 ชุด โครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บซส.76 ที่นั่ง
ผู้เสนอราคา หจก.พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,572,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. ศรีประดิษฐ์สเตนเลส ราคาที่เสนอ 1,438,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,853,775.00 บาท
รายการที่1 บจก.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 1,853,775.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,853,775.00 บาท


รวม 1,853,775.00 บาท
บจก. ศรีประดิษฐ์สเตนเลส เสนอราคาต่ำ1 ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา หจก.พชรพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ำ2 ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา บจก.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำ3 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
134
งบประมาณ 186180 บาท
186,180.00
สอบราคา
รายการที่1. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 3/4"x76 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-12 ทนแรงดันได้ 420.0 bar. (6000 psi.) จำนวน 10 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคา 13,910.00 บาท
รายการที่2. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 1 1/8"x 2.00 ม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 687-20 ทนแรงดันได้ 500.0 bar. (7145 psi.) จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคา 74,900.00 บาท
รายการที่3. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 7/8"x70 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-16ทนแรงดันได้ 224.0 bar. (3200 psi.) จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคา 59,920.00 บาท
รายการที่4. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 3/4"x70 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-12ทนแรงดันได้ 420.0 bar. (6000 psi.) จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคา 32,100.00 บาท
รายการที่1. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 3/4"x76 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-12 ทนแรงดันได้ 420.0 bar. (6000 psi.) จำนวน 10 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 13,910.00 บาท
รายการที่2. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 1 1/8"x 2.00 ม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 687-20 ทนแรงดันได้ 500.0 bar. (7145 psi.) จำนวน 25 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 74,900.00 บาท
รายการที่3. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 7/8"x70 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-16ทนแรงดันได้ 224.0 bar. (3200 psi.) จำนวน 40 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 59,920.00 บาท
รายการที่4. ท่อ Hydraulic Hose with Fitting ขนาด 3/4"x70 ซม. ยี่ห้อ Aeroguip FC 300-12ทนแรงดันได้ 420.0 bar. (6000 psi.) จำนวน 25 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 32,100.00 บาท

รวม 180,830.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่งเสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน 2.87%
สัญญาเลขที่ :
135
งบประมาณ 185500 บาท
185,500.00
สอบราคา
1. หจก.เชียงแสนคอนกสตรัคชั่น เสนอราคา 185,500.00 บาท
1. หจก.เชียงแสนคอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 185,500.00 บาท

รวม 185,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เชียงแสนคอนสตรัคชั่น แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอเท่ากับราคากลาง เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.เชียงแสนคอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายตรวจทางเนินมะกอก ภายในกำหนด 120 วัน ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.16/2560 ลงวันที่ 02 สิงหาคม 2560
136
งบประมาณ 1490600 บาท
1,496,000.00
สอบราคา
1.หจก.กู๊ดจ๊อบก่อสร้าง 2010 เสนอราคา 1,490,000.00 บาท
1.หจก.กู๊ดจ๊อบก่อสร้าง 2010 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,490,000.00 บาท

รวม 1,490,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.กู๊ดจ๊บก่อสร้าง 2010 แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 6,000.00 บาท หรือเท่ากับ0.401% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.กู๊ดจ๊อบก่อสร้าง 2010 เป็นผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงพื้นคอนกรีตพร้อมปูกระเบื้องเซรามิืค ชานชาลาที่ 2 สถานีพิษณุโลก กำหนด 120 วัน ต่อไปเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.04/2560 ลงวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2560
137
งบประมาณ 459351 บาท
459,351.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้ง Junction Box ใต้พื้นรถดีเซลรางฯ ADR กซข.ป. หมายเลข 2536 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 429,890.00 บาท
รายการที่ 1. จ้างเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและติดตั้ง Junction Box ใต้พื้นรถดีเซลรางฯ ADR กซข.ป. หมายเลข 2536 จำนวน 1 คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 429,890.00 บาท

รวม 429,890.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.แมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
138
งบประมาณ 232404 บาท
232,404.00
สอบราคา
รายการที่1. คีมตัดสายไฟแบบระบบไฮดรอลิก (Hydraulic cutting Tool) จำนวน 2 ชุด
1. ผู้เสนอราคา บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 131,610.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสร์ มาเก็ตติ้ง เสนอราคา 165,101.00 บาท
3. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 167,776.00 บาท
รายการที่1. คีมตัดสายไฟแบบระบบไฮดรอลิก (Hydraulic cutting Tool) จำนวน 2 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ จำนวนเงิน 167,776.00 บาท


รวม 167,776.00 บาท
รายการที่1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคาต่ำ 3 สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน 27.80%
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เ ตรวจสอบเอกสารแล้วคุณสมบัติจำเพาะไม่ตรงตามความต้องการใช้งานของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสร์ มาเก็ตติ้ง ไม่มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและคุณสมบัติจำเพาะไม่ตรงตามความต้องการใช้งานของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
สัญญาเลขที่ :
139
งบประมาณ 1070000 บาท
1,070,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,070,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดเอกสารถูกต้องครบถ้วน
สัญญาเลขที่ :
140
งบประมาณ 1719276 บาท
1,719,276.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2518 จำนวน 72 ชุด
รายการที่ 2. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2522 จำนวน 72 ชุด
รายการที่ 3. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2529 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 4. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2531 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 5. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2538 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 6. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซม.ป.2128 จำนวน 76 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,765,500.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2518 จำนวน 72 ชุด
รายการที่ 2. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2522 จำนวน 72 ชุด
รายการที่ 3. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2529 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 4. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2531 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 5. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2538 จำนวน 64 ชุด
รายการที่ 6. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงชุดเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซม.ป.2128 จำนวน 76 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,765,500.00 บาท


รวม 1,765,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
141
งบประมาณ 314600 บาท
314,600.00
สอบราคา
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 305,142.60 บาท
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 305,142.60 บาท

รวม 305,142.60 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
142
งบประมาณ 413555 บาท
413,555.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ.015 จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา 434,230.00 บาท
รายการที่ 1. ซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ.015 จำนวน 5 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 413,555.00 บาท

รวม 413,555.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
143
งบประมาณ 284999.85 บาท
284,999.85
สอบราคา
รายการที่ 1.Foot Step สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 284,994.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 1.Foot Step สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอขาย 284,994.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 284,994.50 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด สิ่งของถูกต้องครบถ้วนตรงตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
144
งบประมาณ 999000.15 บาท
999,000.15
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง ที่ สบร.กท.2 จำนวน 1,500 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 999,000.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง ที่ สบร.กท.2 จำนวน 1,500 คัน
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 999,000.00 บาท


รวม 999,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
145
งบประมาณ 1883611.52 บาท
1,883,611.52
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์, โรงงานอุตรดิตถ์, โรงรถจักรอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อปการ์เดียน จำกัด เสนอราคา 1,583,988.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,417,536.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,824,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,795,200.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์, โรงงานอุตรดิตถ์, โรงรถจักรอุตรดิตถ์
ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด จำนวนเงิน 1,417,536.00 บาท


รวม 1,417,536.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย อุตรดิตถ์ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
146
งบประมาณ 1680627.6 บาท
1,680,627.60
สอบราคา
รายการที่1. เหล็กแผ่นไร้สนิม ชนิดผิวเรียบธรรมดา ขนาด 2.0 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 120 แผ่น
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 3,996.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,743.00 บาท
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,899.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,577.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,790.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,460.00 บาท

รายการที่2. เหล็กแผ่นไร้สนิม มีลายกันลื่นชนิดขีดขวาง ขนาด 2.0 มมx 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 100 แผ่น
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 4,500.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 5,543.00 บาท
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 6,999.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอขายในราคาแผ่นละ 5,202.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาแผ่นละ 6,680.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคาแผ่นละ 5,150.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 513,086.40 บาท
รายการที่ 2.บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 481,500.00 บาท


รวม 994,586.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 ทั้ง 2 รายการ สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
147
งบประมาณ 1999691.81 บาท
1,999,691.81
สอบราคา
ว่าจ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class C ตามรายละเอียดและเงื่อนไขทางด้านเทคนิคของทางการฯ จำนวน 385 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 5,194.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,999,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,690.00 บาท

รวม 1,999,690.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
148
งบประมาณ 1915073.16 บาท
1,915,073.16
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรถพ่วง, รถจักร, รถโดยสารและงานอื่นๆ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร ระยะเวลา 12 เดือน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 1,901,269.73 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,901,269.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,901,269.00 บาท

รวม 1,901,269.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,915,073.16 - 1,901,269.00 = 13,804.16 บาท ) คิดเป็น 0.72% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
149
งบประมาณ 950000 บาท
950,000.00
สอบราคา
1. บริษัท 14 โอเอซิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 949,999.00 บาท
2. บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 918,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 918,000.00 บาท

รวม 918,000.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 918,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 32,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.3684 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านพัก, เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพนักงานในย่านสถานีหาดใหญ่
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.149/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
150
งบประมาณ 369200 บาท
369,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ลีน่า(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 10,900.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ลีน่า ส่งของ 30 วัน
2. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 12,640.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ sunco ส่งของ 30 วัน
บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 349,890.00 บาท
เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : 600300 - ลว.22 ส.ค.60
151
งบประมาณ 43094300 บาท
43,094,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,014,000.00 บาท
บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,014,000.00 บาท


รวม 43,014,000.00 บาท
เสนอราคารายเดียว, สิ่งของถูกต้องตามต้องการ
สัญญาเลขที่ :
152
งบประมาณ 1160000.38 บาท
1,160,000.38
สอบราคา
รายการที่ ๑.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๒๕ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา ๑๒๐,๓๗๕.๐๐ บาท ผิดเงื่อนไขข้อ ๒.๒ ตามเอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา ๑๓๐,๖๔๗.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา ๑๒๔,๓๘๗.๕๐ บาท

รายการที่ ๒.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๕ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา ๒๕๔,๑๒๕.๐๐ บาท ผิดเงื่อนไขข้อ ๒.๒ ตามเอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา ๒๕๔,๑๒๕.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา ๒๕๔,๑๒๕.๐๐ บาท

รายการที่ ๓.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา ๓๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท ผิดเงื่อนไขข้อ ๒.๒ ตามเอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา ๓๕๘,๖๓๗.๒๕ บาท
ผู้เสนอราคาห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา ๓๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๔.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๒๕ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา ๓๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท ผิดเงื่อนไขข้อ ๒.๒ ตามเอกสารสอบราคา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา ๓๕๘,๖๓๗.๒๕ บาท
ผู้เสนอราคาห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา ๓๖๑,๑๒๕.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๒๕ ชุด
หจก. เอส สุนทร การช่าง จำนวนเงิน ๑๒๐,๓๗๕.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๕ ชุด
หจก. เอส สุนทร การช่าง จำนวนเงิน ๒๕๔,๑๒๕.๐๐ บาท
รายการที่ ๓.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI
หจก. เอส สุนทร การช่าง จำนวนเงิน ๓๕๘,๖๓๗.๒๕ บาท
รายการที่ ๔.จัดจ้างรื้อหรือติดตั้งชุดเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๒๕ ชุด
หจก. เอส สุนทร การช่าง จำนวนเงิน ๓๕๘,๖๓๗.๒๕ บาทรวม 1,091,774.50 บาท
หจก. เอส สุนทร การช่าง เสนอราคาต่ำสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน ๕.๘๘ %
สัญญาเลขที่ :
153
งบประมาณ 2049300 บาท
2,049,300.00
ประกวดราคา
1) บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,538,232.00 บาท
2) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,738,022.40 บาท
3) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,941,408.00 บาท

บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,738,022.40 บาท


รวม 1,738,022.40 บาท
สิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดเอกสารประกวดราคา
สัญญาเลขที่ :
154
งบประมาณ 1596440 บาท
1,596,440.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมวาระ E เครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 1,676,262.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมวาระ E เครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R จำนวน 4 เครื่อง
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 1,676,262.00 บาท

รวม 1,676,262.00 บาท
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
155
งบประมาณ 1845643 บาท
1,845,643.00
สอบราคา
สิ่งของ #1142-3114571-01 C-1200 Mechanical Driven Air Compressor Complete (RSR.Drg. No.1-1101DRC7-018) จำนวน 2 Sets
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,845,643.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ #1142-3114571-01 C-1200 Mechanical Driven Air Compressor Complete (RSR.Drg. No.1-1101DRC7-018) จำนวน 2 Sets
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย 1,845,643.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,845,643.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว สอบถามประวัติการใช้งานจากผู้ใช้แล้ว สามารถใช้การได้ดี ไม่มีความชำรุดบกพร่องระหว่างอายุรับประกันแต่อย่างใด
สัญญาเลขที่ :
156
งบประมาณ 140000 บาท
140,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 1 คัน จัดซื้อรถยกสูงแบบกึ่งไฟฟ้ายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 kg. ยกได้สูงไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร ใช้งานที่ สอด. (งทป.เลขที่ 73/2560)
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 117,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ ราคาที่เสนอ 123,858.00 บาท
รายการที่1 ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - บาท


รวม .00 บาท
หจก.รณชัยเทรดดิ้ง และ บจก. เอ็ม.ยู.ดี.โพรไวเดอร์ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศจีนซึ่งขัดกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3 ที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่รับพิจารณา
สัญญาเลขที่ :
157
งบประมาณ 1801666 บาท
1,801,666.00
สอบราคา
1. จัดจ้างซ่อม Re – Coil & Re – Insulation and Major Overhaul Diesel Generating Set"NISHIHASTSU"Model BET – 100 ขนาด 80 KVA.(64KW.)380/220 V. 121.5 Amp.50 Hz. 1500 rpm.สำหรับรถปรับอากาศ(บนท.ป) จำนวน 2 Sets
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส สแปร์พาร์ท เสนอราคา 720,666.40 บาท
ผู้เสนอราคา เอเซียมอเตอร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,431,229.98 บาท
ผู้เสนอราคา เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 820,000.00 บาท
1. จัดจ้างซ่อม Re – Coil & Re – Insulation and Major Overhaul Diesel Generating Set"NISHIHASTSU"Model BET – 100 ขนาด 80 KVA.(64KW.)380/220 V. 121.5 Amp.50 Hz. 1500 rpm.สำหรับรถปรับอากาศ(บนท.ป) จำนวน 2 Sets
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 720,666.40 บาท

รวม 720,666.40 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน 60%
สัญญาเลขที่ :
158
งบประมาณ 684800 บาท
684,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Cover Ring PN 30425 เป็นวัสดุ GGG40 หรือ GGG-NiSiCr3055 (Ni-Resist)หรือ OCr18Ni9(304) เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักร ALSTHOM จำนวน ๔๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด เสนอราคา 670,761.60 บาท (ไม่ได้ส่งมอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไถ้ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เสนอราคา 592,780.00 บาท (ไม่ได้ส่งเอกสารที่มี Supply record)
ผู้เสนอราคา บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอราคา 856,000.00 บาท
รายการที่ 1. Cover Ring PN 30425 เป็นวัสดุ GGG40 หรือ GGG-NiSiCr3055 (Ni-Resist)หรือ OCr18Ni9(304) เครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักร ALSTHOM จำนวน ๔๐ Pcs.
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด จำนวนเงิน 681,444.48 บาท

รวม 681,444.48 บาท
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอราคาต่ำสาม ปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ วัสดุตรงตามความต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
159
งบประมาณ 526829.15 บาท
526,829.15
สอบราคา
สิ่งของ รอกไฟฟ้า (Electric hoist chain) ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ใช้งานที่ สรจ.รส.,สรพ.กค. และ สรพ.ธบ. (แห่งละ 1 เครื่อง) (งทป.เลขที่ 74/2560)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 481,146.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าแล้ว)
2. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 299,814.- บาท (รวมภาษีมูลค่าแล้ว)
3. บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จำกัด เสนอราคา 446,190.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


สิ่งของ รอกไฟฟ้า (Electric hoist chain) ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง ใช้งานที่ สรจ.รส.,สรพ.กค. และ สรพ.ธบ. (แห่งละ 1 เครื่อง) (งทป.เลขที่ 74/2560)
1. บริษัท โมชั่น อินเตอร์เทค จำกัด เสนอขาย 446,190.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 446,190.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขและรายละเอียดถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 15.30%
สัญญาเลขที่ :
160
งบประมาณ 1187700 บาท
1,187,700.00
สอบราคา
สิ่งของ รถ Fork Lift ขนาด 2.5 ตัน ยกสูง 7 เมตร จำนวน 1 คัน ใช้งานที่ สฟป. (งทป.เลขที่ 72/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 893,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 971,239.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ รถ Fork Lift ขนาด 2.5 ตัน ยกสูง 7 เมตร จำนวน 1 คัน ใช้งานที่ สฟป. (งทป.เลขที่ 72/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอขาย 893,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 893,450.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 24.78%
สัญญาเลขที่ :
161
งบประมาณ 918060 บาท
918,060.00
สอบราคา
1. ซ่อม (วาระหนัก) Injection pump CAV DPA3362F740 สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 915,278.00 บาท
1. ซ่อม (วาระหนัก) Injection pump CAV DPA3362F740 สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 20 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 915,278.00 บาท


รวม 915,278.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอยัล เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน 0.30%
สัญญาเลขที่ :
162
งบประมาณ 5200000 บาท
9,528,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,200,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ราคาที่เสนอ 5,700,000.00 บาท
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 6,700,000.00 บาท
4. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 7,290,000.00 บาท
5. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 7,620,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขเชื่อมคู่ ตั้งแต่ กม.212+991 สถานีหัวหิน ถึง กม.468+543 สถานีชุมพร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,200,000.00 บาท

รวม 5,200,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
163
งบประมาณ 4349000 บาท
567,532.00
สอบราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด เสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน 853,872.-บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี จำกัด เสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน 454,227.84 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงิน 528,000.-บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี จำกัด จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 454,227.84 บาท
เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 113,304.16 บาท (ราคากลาง 567,532.-บาท)

รวม 454,220.00 บาท
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
2. เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3. เสนอราคาต่ำกว่าราคา
สัญญาเลขที่ : รฟ.สค.1130/320/2560 ลง 28 กันยายน 2560
164
งบประมาณ 1875175 บาท
1,875,175.00
สอบราคา
สิ่งของ Change Over Switch (CCGS) จำนวน 5 Sets
1.ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,979,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Change Over Switch (CCGS) จำนวน 5 Sets
1.ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,952,750.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,952,750.00 บาท
เพราะผุ้ใช้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดของข้อกำหนดต่างๆของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตรงกับเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
165
งบประมาณ 2143000 บาท
360,217.00
สอบราคา
รายชื่อบริษัท ผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด คุณสมบัติไม่ถูกต้อง(ไม่เปิดซองเสนอราคา)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด คุณสมบัติถูกต้อง เสนอราคา = 343,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม.ทู.ซี. การ์ด จำกัด คุณสมบัติไม่ถูกต้อง (ไม่เปิดซองเสนอราคา)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา = 343,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเแล้ว) เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา


รวม 343,600.00 บาท
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน
2.เสนอราคาต่ำสุด(ต่ำกว่าราคากลาง)
สัญญาเลขที่ : รฟ.สค.1130/321/2560 ลง 29 กันยายน 2560
166
งบประมาณ 444050 บาท
442,499.57
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 50 ชุด Brake Pull Rod Assembly แคร่ TR-217, TR-217A ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ออโตพาร์ท ราคาที่เสนอ 444,050.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 444,050.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 444,050.00 บาท


รวม 444,050.00 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (444,050.00- 442,499.57) = 1,550.43 คิดเป็น 0.35%
สัญญาเลขที่ :
167
งบประมาณ 1696485 บาท
1,928,584.05
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 1,500 กิโลกรัม White Metal Bearing Alloy ingot "Babbitt Metal"
ผู้เสนอราคา หจก. รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,696,485.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.คณิตอุตสาหกรรม ราคาที่เสนอ 1,986,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่1 หจก. รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 1,696,485.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,696,485.00 บาท


รวม 1,696,485.00 บาท
หจก. รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำ1 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,928,584.05-1,696,485.00) = 232,099.05 คิดเป็น 12.03%
สัญญาเลขที่ :
168
งบประมาณ 307400 บาท
307,400.00
สอบราคา
บริษัทแพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 325,601.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 337,970.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 409,275.00 บาท
บริษัทแพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 325,601.00 บาท

รวม 325,601.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : จาระบี ฯลฯ
169
งบประมาณ 2297800 บาท
2,297,800.00
ประกวดราคา
รายการที่1. จำนวน 4 Sets. # 1573-2125119-01 28-DGV Relay Module, Complete
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 520,000.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 2 Sets. # 6539-2622021-01 PSC-435 Super Spool Valve, Complete
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 30,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,225,600.00 บาท
รายการที่ 2. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,200.00 บาท


รวม 2,289,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600344 29/09/2560
170
งบประมาณ 264100 บาท
265,000.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 264,100.00 บาท
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 264,100.00 บาท

รวม 264,100.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
171
งบประมาณ 1119382.64 บาท
1,119,382.64
สอบราคา
สิ่งของ Oscilloscopesและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ใช้งานที่ สอค. (งทป.เลขที่ 125/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 1,112,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 1,234,994.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผุ้เสนอราคา บริษัท ต้นคูนและกุ๊กไก่ จำกัด เสนอราคา 984,400.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Oscilloscopesและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ใช้งานที่ สอค. (งทป.เลขที่ 125/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จำกัด เสนอขาย 1,119,380.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,119,380.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 0.00024%
สัญญาเลขที่ :
172
งบประมาณ 928546 บาท
928,546.00
สอบราคา
สิ่งของรายการที่.1 Traction Motor DC. Ammeter, Range 1-0.5-0-0.5-1 KA., Ext. shunt: 60 mv. Class 2.5 จำนวน 11 Pcs
1. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 376,640.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 217,745.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 Traction DC. Ammeter, Range 0-3 KA., Ext shunt: 60 mv. Class 2.5 จำนวน 11 Pcs
1. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 376,640.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 217,745.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Temperature Switch Cummins # 3408627 จำนวน 40 ชุด
1. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 85,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 103,576.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 111,708.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีบี อีเลคทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคา 121,980.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 หลอด LED 75V 1.5W รถจักร HID จำนวน 200 ดวง
ไม่มีผู้เสนอราคา
สิ่งของรายการที่.1 Traction Motor DC. Ammeter, Range 1-0.5-0-0.5-1 KA., Ext. shunt: 60 mv. Class 2.5 จำนวน 11 Pcs
1. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขาย 376,640.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 Traction DC. Ammeter, Range 0-3 KA., Ext shunt: 60 mv. Class 2.5 จำนวน 11 Pcs
1. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขาย 376,640.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Temperature Switch Cummins # 3408627 จำนวน 40 ชุด
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอขาย 103,576.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 หลอด LED 75V 1.5W รถจักร HID จำนวน 200 ดวง
ไม่มีผู้เสนอราคา


รวม 856,856.00 บาท
รายการที่.1,2 ซื้อจาก ซื้อจาก บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ทดลองใช้งานแล้ว สามารถติดตั้งใช้งานได้ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
รายการที่.3 ซื้อจาก บริษัท ดาเวน จำกัด เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ ตัวอย่างของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้ และทางการยังใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
รายการที่.4 เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ เพราะไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
173
งบประมาณ 1923432 บาท
1,923,432.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ซ่อมวาระ A เครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 35 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 1,999,830.00 บาท
รายการที่ 1. ซ่อมวาระ A เครื่องยนต์ MTU 16V4000 R41R ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 35 เครื่อง
บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 1,999,830.00 บาท

รวม 1,999,830.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
สัญญาเลขที่ :
174
งบประมาณ 1669200 บาท
1,669,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1.ซ่อม Re - Coil & Re - Insulation and Major Overhaul Diesel Generating Set “NISHIHASTSU” Model BET - 60 ขนาด 50 KVA. (40KW.) 380/220 V. 75 Amp. 50 Hz. 1500 rpm. สำหรับรถปรับอากาศ (บนท.ป) จำนวน 2 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 834,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 899,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,418,820.00 บาท
รายการที่ 1.ซ่อม Re - Coil & Re - Insulation and Major Overhaul Diesel Generating Set “NISHIHASTSU” Model BET - 60 ขนาด 50 KVA. (40KW.) 380/220 V. 75 Amp. 50 Hz. 1500 rpm. สำหรับรถปรับอากาศ (บนท.ป) จำนวน 2 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 834,600.00 บาท


รวม 834,600.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏฺิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
175
งบประมาณ 1982335.5 บาท
1,982,335.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6,900 แท่ง แท่งห้ามล้อชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-2501 DR2-0004
ผู้เสนอราคา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,180,569.05 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ลดจำนวนเหลือ 6,300 บาท) จำนวนเงิน 1,975,113.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,975,113.00 บาท


รวม 1,975,113.00 บาท
- บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ราคาแท่งละ 295.35 บาท เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ VKC ส่งของภายใน 7 วัน รับประกัน 1 ปี บริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ใช้งานได้ผลดี มีผลงานเชื่อได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ลดราคาให้เหลือแท่งละ 293 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,163,219 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน แต่เนื่องจากสิ่งของ มีความจำเป็นในการใช้งานเร่งด่วน หากไม่จัดซื้ออาจเสียหายต่อการรถไฟฯ ได้ จึงขอลดจำนวนลงเหลือ 6,300 แท่ง แท่งละ 293 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,975,113 บาท พิจารณารับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
176
งบประมาณ 1884270 บาท
1,884,270.00
สอบราคา
1. ว่าจ้างปรับปรุง Automatic Voltage Regulator (AVR) ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 15 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 1,954,890.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี เสนอราคา 2,053,800.00 บาท

1. ว่าจ้างปรับปรุง Automatic Voltage Regulator (AVR) ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 15 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,954,890.00 บาท


รวม 1,954,890.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมิน3.75% อยู่ในระเบียบที่จัดซื้อได้
สัญญาเลขที่ :
177
งบประมาณ 1637100 บาท
1,637,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Knorr Driver Brake Valve Type FHD4-EP จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,637,100.00 บาท
รายการที่ 1. Knorr Driver Brake Valve Type FHD4-EP จำนวน 2 ชุด
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,637,100.00 บาท

รวม 1,637,100.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 749,726,552.72 บาท