:: 72 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
งบประมาณ 474000 บาท
474,000.00
สอบราคา
รายการที่1. .จำนวน 40 Sets. Fuel feed pump repair kit วาระ 12,000 ชม. 1 set. Consisting of 10 Items.
(ตามรายการละเอียดแนบ)

หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,500.00 บาท
หจก.สินธุ์เงินฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,000.00 บาท
หจก.ปวีณาฯ เสนอขายในราคาset.ละ 9,500.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 10 Sets. Fuel feed pump repair kit วาระ 24,000 ชม. 1 set. Consisting of 12 Items.
(ตามรายการละเอียดแนบ)

หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 15,000.00 บาท
หจก.สินธุ์เงินฯ เสนอขายในราคาset.ละ 12,000.00 บาท
หจก.ปวีณาฯ เสนอขายในราคาset.ละ 13,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 321,000.00 บาท
รายการที่ 2.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 160,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580170 ลว.3 มิ.ย. 58
2
งบประมาณ 192700 บาท
192,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 500 Pcs. Liner gasket (วัสดุยาง Viton Ø ใน 194.00 mm. Ø นอก 198.00 mm.)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 162.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 768 Pcs. # 006 53307 563 “O” Ring Ref.77
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 48.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 576 Pcs. # 24.040.0004 Gasket Ref.8
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 20.50 บาท
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 16.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 270 Pcs. # 25 J.40 “O” Ring
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 87.00 บาท
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 75.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 104 Pcs. # 25 J.41 “O” Ring
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 58.00 บาท
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 45.00 บาท

รายการที่6. จำนวน 100 Pcs. # 172 104 022 Schnorr washer Ref.25
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 216.00 บาท
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 190.00 บาท

รายการที่7. จำนวน 100 Pcs. # 996 020 00 651 Gland ring Ref.61
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 68.50 บาท
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 60.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 86,670.00 บาท
รายการที่ 2.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39,444.48 บาท
รายการที่ 3.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,634.56 บาท
รายการที่ 4.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 25,134.30 บาท
รายการที่ 5.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,454.24 บาท
รายการที่ 6.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 23,112.00 บาท
รายการที่ 7.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,329.50 บาท


รวม 200,779.08 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่1-2 เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
รายการที่3-7 สิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : 580308 ลว.4 ก.ย. 58
3
งบประมาณ 250000 บาท
24,950,000.00
2561-202
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 245,000.00 บาท (สองแสนสี่่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


รวม 245,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
4
งบประมาณ 350000 บาท
350,000.00
2561-202
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 347,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 347,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 347,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
5
งบประมาณ 480000 บาท
479,900.00
2561-202
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 475,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 475,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 475,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
6
งบประมาณ 170000 บาท
170,000.00
2561-202
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 165,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท เอกธนัชเพ้นท์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 165,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 165,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
7
งบประมาณ 90000 บาท
90,000.00
2561-202
นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 84,100.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
นายเสาร์ ดีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 84,100.00 บาท (แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าชนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 84,100.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
8
งบประมาณ 183000 บาท
183,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 100 Pcs. Window joint TR.6 034 170 (for Front) Drg.No.TR.503 0253
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,794.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 191,958.00 บาท


รวม 191,958.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 570226 ลว.12 มิ.ย. 57
9
งบประมาณ 1423700 บาท
1,423,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 48 Sets. Overhaul kit Pre – Lub Starter Motor 50 MT Type 400 32 Volt. Heavy Duty Starter 1 set. consisting of 15 Items. (แนบ)
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 16,300.00 บาท
บ.ไทยแสงเจริญฯ เสนอขายในราคาset.ละ 25,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 837,168.00 บาท


รวม 837,168.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580106 ลว.21เม.ย.58
10
งบประมาณ 626400 บาท
626,400.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 30 Sets. # 559551 Repair Kit for Valve , Control Air , Type 26-D Ref.23 (41A282015P12) 1 Set. Consisting of 14 Items (รายละเอียดแนบ)
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,000.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 30 Sets. # 559553 Repair Kit for 26 F Quick Release Valve 1 Set. Consisting of 8 Items (รายละเอียดแนบ)
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาset.ละ 4,380.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 60 Sets. # 578886 Repair Kit for Valve , Vent No.8 Ref.27 (84C612041P1) 1 Set .Consisting of 8 Items (รายละเอียดแนบ)
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาset.ละ 4,740.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 210,000.00 บาท
รายการที่ 2.บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 131,400.00 บาท
รายการที่ 3.บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 286,800.00 บาท


รวม 628,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 590058 ลว.12ก.พ.59
11
รฟ.พซ./จซ.๒/๐๒๐/๒๕๖๑ : จัด ซื้อ Washer Spring M20 จำนวน ๑๓๐ Pcs
งบประมาณ 89580.4 บาท
89,580.40
2561-202
1.บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 89,580.40 บาท
1.บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 89,580.40 บาท

รวม 89,580.40 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเคยจำหน่ายให้การรถไฟ
สัญญาเลขที่ :
12
งบประมาณ 99510 บาท
99,510.00
2561-202
Pressure Switch ใช้กับรถดีเซลราง THN.,NKF.ยี่ห้อ SUCO รุ่น 0161 จำนวน 12 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Pressure Switch ใช้กับรถดีเซลราง THN.,NKF.ยี่ห้อ SUCO รุ่น 0161 จำนวน 12 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,510.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 1
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 8455568 บาท
8,455,568.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น ๓๕๑๖B HD จำนวน ๘๐ ครั้ง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๕๕,๕๖๘.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๑,๐๐๐ ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น ๓๕๑๖B HD จำนวน ๘๐ ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๕๕,๕๖๘.๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 8,455,568.00 บาท
เนื่องจากสิ่งของตามการว่าจ้างครั้งนี้ เป็นงานซ่อมวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD ที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงรายดียวและเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 61846 บาท
61,846.00
2561-202
1.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 61,846.00 บาท
2. บริษัท ยูนิโก้ ออโต้ พาร์ท จำกัด เสนอราคา 69,550.00 บาท
3.บริษัท เคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 67,410.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 61,846.00 บาท

รวม 61,846.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 7699200 บาท
7,699,200.00
2561-104
1) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ชุดละ 0.14 บาท จำนวน 47,970,000 ชุด เป็นเงิน 6,715,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 470,106.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,185,906.00 บาท
2) บริษัท รอยัลเปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ชุดละ 0.1478 บาท จำนวน 47,970,000 ชุด เป็นเงิน 7,089,966.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 496,297.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,586,263.62 บาท
รับซื้อจาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด ในราคาชุดละ 0.14 บาท จำนวน 47,970,000 ชุด เป็นเงิน 6,715,800.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 470,106.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,185,906.00 บาท (470,106.00 + 6,715,800.00) จัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 513,294.00 บาท (7,699,200.00 - 7,185,906.00) คิดเป็นร้อยละ 6.66

รวม 7,185,906.00 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกของทางการฯ ทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
16
งบประมาณ 350000 บาท
320,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 319,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 319,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 319,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 6075246 บาท
6,075,246.00
2561-202
ซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD จำนวน 30 ครั้ง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,075,246.00 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD จำนวน 30 ครั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น6,075,246.00 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 6,075,246.00 บาท
เนื่องจากสิ่งของตามการว่าจ้างในครั้งนี้ เป็นงานซ่อมวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B HD ที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว และเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
18
งบประมาณ 7297000 บาท
7,292,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท วรรณ รูทส์ จำกัด เสนอราคา 5,850,000.00 บาท 2. บริษัท อิสนันท์ จำกัด เสนอราคา 6,390,000.00 บาท 3. บริษัท ทรัพย์ธาดา จำกัด เสนอราคา 6,440,000.00 บาท
4. บริษัท เอแอนด์บี โซลูั่น จำกัด เสนอราคา 6,510,000.00 บาท 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์ บริการ (เลย) เสนอราคา 6,824,000.00 บาท 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์เพ็ญสิทธิ์ เสนอราคา 6,849,000.00 บาท
7.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายทองก่อสร้าง เสนอราคา 6,845,000.00 บาท 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ เสนอราคา 7,280,000.00 บาท 9. บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด เสนอราคา 7,280,000.00 บาท
10. บริษัท อีเทอร์นิตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 เสนอราคา 7,282,000.00 บาท
12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระ ก่อสร้าง เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) เสนอราคา 7,282,000.00 บาท14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอ็นจิเนียร์ (13) เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท๊อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร์ เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยค้าไม้สระบุรี เสนอราคา 7,282,000.00 บาท
17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.สถาปัตย์ เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ.อาร์ ธุรกิจและก่อสร้าง เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 19. บริษัท เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตยาก่อสร้าง 2005 เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 21. บริษัท สมุทรนภา จำกัด เสนอราคา 7,282,000.00 บาท
22. บริษัท ส.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 23. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคา 7,282,000.00 บาท 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 7,282,000.00 บาท
บริษัท วรรณ รูทส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 5,850,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาเลขที่ : เลขที่ รฟ.ยธ.1022/7/ฉท.79/60 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
19
งบประมาณ 129500 บาท
129,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


รวม 125,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
20
งบประมาณ 200000 บาท
200,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 199,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 199,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงรวม 199,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
21
งบประมาณ 1479810 บาท
1,479,810.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 600 แผ่น แผ่นรองกันสึก ขนาด 6 x 130 x 150 มม. (Mn.11-14%) ตามแผนผังเลขที่ MR12-2240/2 (ก)
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 161,142.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 140,598.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1,000 อัน Friction Block ชนิดแคร่ Barber ตามแผนผังเลขที่ 1-7BCF2-014
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 995,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดจำกัด ราคาที่เสนอ 459,030.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 620,600.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ 1,000 แผ่น แผ่นรองกันสึกแคร่เกาหลี ขนาด 10 x 127 x 195 มม. ตามแผนผังเลขที่
Drg.No.1-7 BCF 2-010 Ref.1
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 356,310.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 298,530.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 140,598.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 459,030.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 298,530.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 898,158.00 บาท

รวม 898,158.00 บาท
-ทั้ง 3 รายการ บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 ราย รายการที่ 1,3 ผลิตจากบริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด , รายการที่ 2 ผลิตจากบริษัท ไอ.เอส.โอ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ทั้ง 3 รายการ ตัวอย่างใช้การได้, บริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้และไม่พบปัญหาความชำรุดในระยะประกัน จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว ทั้ง 3 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 39.31% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
22
งบประมาณ 800000 บาท
770,400.00
2561-002
บริษัท ดิจิทัล โฮมเมด บาย เดอะ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ ๗๔๗,๘๙๙.๐๐ บาท
บริษัท ดิจิทัล โฮมเมด บาย เดอะ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 747,000.00 บาท
โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
สัญญาเลขที่ :
23
งบประมาณ 475000 บาท
474,900.00
2561-202
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 470,000.00 บาท
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 440,000.00 บาท
2.3 บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 454,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 440,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 440,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 440,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 34,900 บาท คิดเป็น 7.3489 % เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. ให้อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรงปลอดภัยต่อพนักงานที่พักอาศัย
สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 192600 บาท
192,600.00
2561-202
ชุดซ่อม Dummy Socket Assy ของรถดีเซลราง DAEWOO ( ๑ Set. ประกอบด้วยจำนวน ๑๑ รายการ ) จำนวน ๑๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชุดซ่อม Dummy Socket Assy ของรถดีเซลราง DAEWOO ( ๑ Set. ประกอบด้วยจำนวน ๑๑ รายการ ) จำนวน ๑๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 192,600.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
25
งบประมาณ 416230 บาท
416,230.00
2561-202
Jumper Receptacle ของรถดีเซลราง DAEWOO ( ๑ Set ประกอบด้วย ๒๔ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๖,๒๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Jumper Receptacle ของรถดีเซลราง DAEWOO ( ๑ Set ประกอบด้วย ๒๔ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๖,๒๓๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 416,230.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หน้า 20 ข้อ 1 ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
26
งบประมาณ 460100 บาท
460,100.00
2561-202
รายการที่ ๑. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด ๔ มม. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต สี jade green (ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน ๑๐๐ แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด ๔ มม. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต สี Sparking pear white (ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน ๑๐๐ แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๐,๐๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด ๔ มม. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต สี jade green (ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน ๑๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายการที่ ๒. แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด ๔ มม. กว้าง ๔ ฟุต ยาว ๘ ฟุต สี Sparking pear white (ตามตัวอย่างทางการ) จำนวน ๑๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวม 460,100.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 314473 บาท
314,473.00
2561-202
รายการที่ ๑. ไม้สักประตูเลื่อนหน้าอุดข้างโค้ง ขนาด ๓๒x๖๔๕x๑,๘๗๕ ม.ม. จำนวน ๒๕ บาน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๘๖๗.๕๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. ไม้อัดยางภายนอก ขนาด ๔ฟุต x ๘ฟุต x ๑๕ ม.ม. จำนวน ๕๐ แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๖๐๕.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑.ไม้สักประตูเลื่อนหน้าอุดข้างโค้ง ขนาด ๓๒x๖๔๕x๑,๘๗๕ ม.ม. จำนวน ๒๕ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์
รายการที่ ๒. ไม้อัดยางภายนอก ขนาด ๔ฟุต x ๘ฟุต x ๑๕ ม.ม. จำนวน ๕๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์

รวม 314,473.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
28
งบประมาณ 428000 บาท
428,000.00
2561-202
ซ่อม AVR.Nishihatsu รุ่น FW-30B-380V จำนวน 100 Sets. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 428,000.00 บาท
ซ่อม AVR.Nishihatsu รุ่น FW-30B-380V จำนวน 100 Sets. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 428,000.00 บาท

รวม 428,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 1979500 บาท
1,979,500.00
2561-201
Knorr Brake Pad 400 sq.cm. UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No. C105255 จำนวน 200 Sets
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,583,600.00 บาท
2. บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,366,198.00 บาท
Knorr Brake Pad 400 sq.cm. UIC, P/N C105255/35F7X, Details as per Knorr Drawing No. C105255 จำนวน 200 Sets
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,583,600.00 บาท


รวม 1,583,600.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอสิ่งของถูกต้อง ตามความต้องการ ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงเห็นสมควรรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 13047000 บาท
10,149,732.00
2561-301

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,936,000.-บาท (รวมภาษีต่าง ๆ แล้ว)
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,505,216.-บาท (รวมภาษีต่าง ๆ แล้ว)
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,048,784.82 บาท (รวมภาษีต่าง ๆ แล้ว)
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส แอนด์ เอส คอร์เปอร์เรชั่น 104 จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,088,888.-บาท (รวมภาษีต่าง ๆ แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง

รวม 8,505,216.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด (เสนอราคาค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,505,216.-บาท) (รวมภาษีต่าง ๆ แล้ว) และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 10,149,732.-บาท)
สัญญาเลขที่ :
31
งบประมาณ 451396.62 บาท
451,396.62
2561-202
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาคันละ 150,442.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาคันละ 150,442.00 บาท จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 451,326.-บาท

รวม 451,326.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินและมีประสบการณ์การทำงานกับการรถไฟฯมาก่อนเห็นควรให้ว่าจ้างบริษัทฯต่อไป
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 12000000 บาท
12,000,000.00
2561-002
บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ด ทเว้นตี้โฟร์ จำกัด เอกสารไม่ถูกต้อง คณะกรรมการไม่รับพิจารณา
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคา 11,384,799.96 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคา 11,384,799.96 บาท

รวม 11,384,799.96 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและเคยรับจ้างกับทางการฯมาแล้วซึ่งเป็นผลงานที่เชื่อถือได้ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 615,200.04 บาท คิดเป็น 5.13 % จึงเห็นควรให้ว่าจ้างบริษัทฯต่อไป
สัญญาเลขที่ :
33
งบประมาณ 85600 บาท
85,600.00
2561-202
แผงเกจ(สแตนเลส) Pressure Gauge (Oil Type) บนแผงติดตั้ง ๑ ชุด ประกอบด้วย ๕ รายการ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ธงแก้ว (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แผงเกจ(สแตนเลส) Pressure Gauge (Oil Type) บนแผงติดตั้ง ๑ ชุด ประกอบด้วย ๕ รายการ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ธงแก้ว (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 85,600.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 431600 บาท
461,600.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคางานละ 431,600.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคางานละ 431,600.00 บาท

รวม 431,600.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นบริษัทฯเดิมที่เข้าทำสัญญาในครั้งก่อน และเสนอราคาครั้งนี้เท่ากับราคาประเมินเห็นควรว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
35
งบประมาณ 15000 บาท
15,000.00
2561-201
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15000 บาท
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15000 บาท

รวม 15,000.00 บาท
จัดซื้อจากผู้ประกอบการโดยตรงตามวิธีดำเนินการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวง ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
สัญญาเลขที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561
36
รฟ.สค.1130/05/2561 : งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (28 วัน) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 270,000.-บาท (อ้างอิงจากสัญญาจ้างเดิม เดือนละ 270,000.-บาท)
งบประมาณ 270000 บาท
.00
การจัดหา
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 269,640.00 บาท
คณะกรรมการดำเนินการจ้าง งานรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า ที่ ไอซีดี ลาดกระบัง ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (28 วัน) ได้ร่วมพิจารณาแล้ว คัดเลือกให้บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในราคาจ้าง 269,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีอื่น ๆ) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาจ้างเดิม เดือนละ 360.-บาท

รวม 269,640.00 บาท
คณะกรรมการดำเนินการจ้างฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีหนังสือที่ รฟ.สค.1000/131/2561 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ถึงบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาเดิม ในการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ เข้ามาเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 (เวลา 10.30 น.) ซึ่งบริษัทฯ ได้มาเจรจาเพื่อเสนอราคากับคณะกรรมการฯ โดยบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2561 เสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ จ้างยามจำนวน 12 คน ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน (28 วัน) เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,640.-บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตามสัญญาเดิม 360.-บาท (ค่าจ้างเดิมเดือนละ 270,000.-บาท) คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือที่ รฟ.สค.1000/138/2561 ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ขอต่อรองราคางานจ้างเหมาฯ กับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน 269,640.-บาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริการสินค้า (สำนักงานขนส่งคอนเทนเนอร์ เดิม) ได้ทำสัญญาว่าจ้าง กับบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี (36 เดือน) จำนวนเงินจ้างเหมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,720,000.-บาท และในระหว่างที่สัญญาจ้างบังคับใช้ บริษัทฯ มีผลการดำเนินการที่ดี ไม่มีการส่งมอบงานล่าช้า และไม่มีค่าปรับใด ๆ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรให้มีการจ้างเหมางานดังกล่าว ฝ่ายบรืการสินค้า ได้อนุมัติให้ทำสัญญาจ้างกับบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานกลาง และบริเวณโดยรอบสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง และอาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง จ้างยามฯ จำนวน 12 คน สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. รวมเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 269,640.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สัญญาเลขที่ : สัญญาเลขที่ รฟ.สค.1130/30/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
37
งบประมาณ 210000 บาท
210,000.00
2561-202
นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 196,200.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
นายเสาร์ ดีรัมย์ ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 196,200.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 196,200.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
38
งบประมาณ 153000 บาท
153,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 152,600.00 บาท (หนึ่่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค่าจ้างเป็นเงิน 152,600.00 บาท (หนึ่่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 152,600.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
39
งบประมาณ 181300 บาท
181,300.00
2561-202
1. นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคา เป็นเงิน 169,300.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
นายเสาร์ ดีรัมย์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่างานเป็นเงิน 169,300.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 169,300.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
40
งบประมาณ 481500 บาท
481,500.00
2561-201
รายการที่ ๑. Cap Safety For DC-DC Convertor Box (D๓-ADR-๐๒๐๕) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ ๒. Cap Safety For Battery Charger Box (D๓-ADR-๐๒๐๖) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ ๑. Cap Safety For DC-DC Convertor Box (D๓-ADR-๐๒๐๕) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ ๒. Cap Safety For Battery Charger Box (D๓-ADR-๐๒๐๖) จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


รวม 481,500.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 54200000 บาท
54,321,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ
เสนอราคา 54,200,000.00 บาท
2 MVM + SDP + RT CONSOTIUM
เสนอราคา 54,221,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 54,200,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 54,200,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอในราคา 54,200,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 121,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.22 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1021/5/ฉท.22/61 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
42
งบประมาณ 48000000 บาท
48,988,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมตามตารางเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 14) และมีมติยอมรับราคาที่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 48,000,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 988,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 48,000,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 988,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)

รวม 48,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาราคาที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมตามตารางเปรียบเทียบ (เอกสารแนบ 14) และมีมติยอมรับราคาที่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 48,000,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 988,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.06 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1021/5/นว.14/61 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561
43
งบประมาณ 5400000 บาท
5,400,000.00
2561-201
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาคันละ 950,000.00 บาท
บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ราคาคันละ 910,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาคันละ 930,000.00 บาท
บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ลดราคาลงเหลือ ราคาคันละ 900,000.00 บาท

รวม 5,400,000.00 บาท
บริษัท เอส ที แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนราคาต่ำสุดเท่ากับราคาประเมิน และบริษัทฯยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการเห็นควรให้ดำเนินการวว่าจ้างบริษัทฯต่อไป
สัญญาเลขที่ :
44
งบประมาณ 353279.76 บาท
353,279.76
2561-202
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาชุดละ 14,719.99 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาชุดละ 14,719.99 บาท

รวม 353,279.76 บาท
เนื่องจากราคาที่บริษัทฯเสนอเป็นราคาที่ต่ำสุดเท่ากับราคาประเมิน เห็นควรว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
45
งบประมาณ 130500 บาท
130,500.00
สอบราคา
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
รายการที่ 1 จำนวน 1,200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมผ่าฯ
ขนาด Ø 5/8” x 2.1/2” หรือ ขนาด 16 x 65 มม. ราคาหน่วยละ 22.47 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 3,240 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมมีเขี้ยว ขนาด Ø 5/8” x 2.3/8” ราคาหน่วยละ 27.57 บาท
ทั้ง 2 รายการ ราคารวม vat7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 124,431.16 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
รายการที่ 1 จำนวน 1,200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมผ่าฯ
ขนาด Ø 5/8” x 2.1/2” หรือ ขนาด 16 x 65 มม. ราคาหน่วยละ 21.80 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 3,240 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมมีเขี้ยว ขนาด Ø 5/8” x 2.3/8” ราคาหน่วยละ 28.80 บาท
ทั้ง 2 รายการ ราคารวม vat7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 127,835.04 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
รายการที่ 1 จำนวน 1,200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมผ่าฯ
ขนาด Ø 5/8” x 2.1/2” หรือ ขนาด 16 x 65 มม. ราคาหน่วยละ 22.47 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 3,240 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวจมมีเขี้ยว ขนาด Ø 5/8” x 2.3/8” ราคาหน่วยละ 27.57 บาท
ทั้ง 2 รายการ ราคารวม vat7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 124,431.16 บาท

รวม 124,431.16 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
46
งบประมาณ 174600 บาท
174,600.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 172,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ(เลย) ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างงานเป็นเงินทั้งสิ้น 172,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 172,000.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
47
งบประมาณ 2681640 บาท
2,680,000.00
2561-201
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 2,889,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 2,680,000.00 บาท

รวม 2,680,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้
สัญญาเลขที่ :
48
งบประมาณ 34240 บาท
34,240.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาหลอดละ 8,560.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาหลอดละ 8,560.00 บาท

รวม 34,240.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : ผก.ซ.56/7/2559 ลว.14 กรกฎาคม พ.ศ.2559
49
งบประมาณ 1517400 บาท
1,517,400.00
สอบราคา

บ. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. รายการที่ 1 ราคา Set ละ 22,500.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 2 ราคา Set ละ 23,000.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. รายการที่ 1 ราคา Set ละ 26,000.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 2 ราคา Set ละ 26,000.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
บ. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. รายการที่ 1 ราคา Set ละ 38,000.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 2 ราคา Set ละ 37,800.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )

รับซื้อจาก บ. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 968,350.00 บาท

รวม 968,350.00 บาท

บริษัท ฯ เสนอสิ่งของ ทั้ง 2 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 610005 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
50
งบประมาณ 310665 บาท
310,665.00
2561-002
ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร
ยกเลิกการประกวดราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร จึงขอยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และดำเนินการออกประกวดราคาใหม่ ต่อไป
สัญญาเลขที่ : -
51
งบประมาณ 3024650.11 บาท
3,024,650.11
2561-201
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ตลับลูกกลิ้ง Taper Roller Bearing AAR. Standard ขนาด 5 นิ้ว x 9 นิ้ว (Class C) จำนวน 200 ตลับ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 10,450.00 บาท
รายการที่ 2 ตลับลูกกลิ้ง Taper Roller Bearing AAR. Standard ขนาด 5 1/2 นิ้ว x 10 นิ้ว (Class D) จำนวน 80 ตลับ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 12,925.00 บาท

รายการที่ 1 ร้านชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 2,217,040.00 บาท
รายการที่ 2 ร้านชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 1,104,240.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,321,280.00 บาท


รวม 3,321,280.00 บาท
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบสิ่งของทั้ง 2 รายการ ปัจจุบันของคงคลังหมดและตามเหตุผลความจำเป็นตามหนังสือ วอส. หากไม่ดำเนินการจัดซื้ออาจส่งผลเสียต่อการซ่อมบำรุงและส่งผลเสียหายต่อการรถไฟฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,321,280.00 บาท สูงกว่าราคาประเมิน (3,321,280 – 3,024,650.11) 296,629.89 บาท หรือสูงกว่าราคาประเมิน 8.93%
สัญญาเลขที่ :
52
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
0
ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอโครงการฯ
สัญญาเลขที่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ
53
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
0
ยกเลิกประกาศฯ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอโครงการ
สัญญาเลขที่ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
54
งบประมาณ 29000 บาท
29,000.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 26,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮเทคออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส เป็นเงิน 26,000.00 บาท

รวม 25,900.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด เป็นราคาที่ขายตามท้องตลาด ได้ทำการต่อรองราคา ผู้ขายลดราคาให้ 100.00 บาท คงเหลือเป็นเงิน 25,900.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
55
งบประมาณ 304950 บาท
304,950.00
2561-202
Cap safety For Main Engine Box ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน ๑๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Cap safety For Main Engine Box ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน ๑๐ Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 304,950.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พ.ร.บ.มาตรา 56 (2) (ข))
สัญญาเลขที่ :
56
งบประมาณ 1400000 บาท
1,400,000.00
2561-201
บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,398,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รวมภาภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยื่นเอกสารหลักฐานด้านคุณสมบัติ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนำเสนอแผนงาน จัดทำเนื้อหานิทรรศการและสื่อต่าง ๆ ออกแบบกราฟิค จัดหาภาพประกอบสำหรับนิทรรศการและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จำนวน ๓ ชุด พร้อมสำเนาหนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๒ ผลงาน
บริษัท มิราเคิล เมคเคอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,692,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ยื่นเอกสารหลักฐานด้านคุณสมบัติ และและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ ๕ พร้อมสำเนาหนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๒ ผลงาน
บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,398,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
และบริษัทฯ ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามหนังสือ ที่ ๖๑๐๐๐๖/๔๔๑๐๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รวม 1,395,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรว่าจ้างจัดนิทรรศการในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต กับ บริษัท ลูเซ่ ครีเอชั่น จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,395,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดระยะเวลา 32 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2561 ต่ำกว่าราคาประเมิน 5,000.00 บาท = (1,400,000.00 - 1,395,000.00) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.357
สัญญาเลขที่ : พด.004/2561
57
งบประมาณ 89164000 บาท
89,164,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารประกวดราคาฯ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาครั้งนี้

รวม .00 บาท
ยกเลิกส่งเรื่องคืนเจ้าของโครงการ
สัญญาเลขที่ : -
58
งบประมาณ 1094610 บาท
1,094,610.00
2561-002
รายการที่ 1. ว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคา 1,034,406.45 บาท
ผ้เสนอราคา 2. บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา 1,171,232.70 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด จำนวนเงิน 1,034,406.45 บาท

รวม 1,034,406.45 บาท
บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
59
งบประมาณ 94160 บาท
94,160.00
2561-202
Ring Gear Fly Wheel P/N ๕๒๔๐๓๒๐๗๐๕ เครื่องยนต์ MTU.๑๖V๔๐๐R๔๑R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๔ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Ring Gear Fly Wheel P/N ๕๒๔๐๓๒๐๗๐๕ เครื่องยนต์ MTU.๑๖V๔๐๐R๔๑R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๔ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 94,160.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
60
งบประมาณ 1868220 บาท
1,868,220.00
2561-004
รายการที่ 1.จ้างซ่อมแผง Excitation Control Panel 17FL339A4(EXP)รถจักร GEA จำนวน ๑๐ รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,868,220.00 บาท
รายการที่ 1.จ้างซ่อมแผง Excitation Control Panel 17FL339A4(EXP)รถจักร GEA จำนวน ๑๐ รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,868,220.00 บาท

รวม 1,868,220.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการโดยเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
61
งบประมาณ 476214.2 บาท
476,214.20
2561-202
ชุดล้อขับของ Tranverser ขนาด ๑๐๐ Tons จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๒๑๔.๒๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชุดล้อขับของ Tranverser ขนาด ๑๐๐ Tons จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๖,๒๑๔.๒๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 476,214.20 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิด 500,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
62
งบประมาณ 1199256 บาท
1,199,256.00
2561-002
รายการที่1 ว่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลรางเป็นระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา 1,018,248.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคา 1,133,296.92 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลรางเป็นระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด จำนวนเงิน 1,018,248.00 บาท

รวม 1,018,248.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
63
งบประมาณ 144000 บาท
144,000.00
2561-202
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 144,000.00 บาท
บริษัทฯ ยื่นข้อเสนอการเช่าฯ และรายละเอียดเงื่อนไข เป็นไปตาม รฟท.
สัญญาเลขที่ : 1/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
64
งบประมาณ 139200.58 บาท
139,200.58
สอบราคา
รายการที่1. LED 24 AC/DC Adaptor จำนวน 200 Pcs.
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 97,370.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 186,822.00 บาท
รายการที่1. LED 24 AC/DC Adaptor จำนวน 200 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 97,370.00 บาท

รวม 97,370.00 บาท
รายการที่1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน30%
สัญญาเลขที่ :
65
งบประมาณ 535600 บาท
535,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 29 Sets. # 1832-8044867-01 ¾” Cut – Out Cock with Side Vent
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 3,576.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 4,980.00 บาท
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 5,330.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 24 Sets. # 1832-3038151-01 ½” Cut – Out Cock with Side Vent
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,232.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,970.00 บาท
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 3,340.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 20 Sets. # K 81801 (1832-30229 10-01) 3/8” Cut – Out Cock with Side Vent
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 1,730.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,280.00 บาท
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,600.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 30 Sets. # 1832-3076887-01 (K8140) 1” Cut – Out Cock (Right Hand), Complete (Open in Line with Pipe)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 3,760.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 5,160.00 บาท
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 5,640.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 154,529.40 บาท
รายการที่ 2. บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 76,269.60 บาท
รายการที่ 3. บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 48,792.00 บาท
รายการที่ 4. บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 165,636.00 บาท


รวม 445,227.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580079 ลว.23 มี.ค. 58
66
งบประมาณ 1797600 บาท
1,797,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 200 Pcs. # 562 349 Unit inlet & Ex. Valve (2)
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาอันละ 8,317.76 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,780,000.64 บาท


รวม 1,780,000.64 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580285 ลว.21 ส.ค. 58
67
งบประมาณ 10000000 บาท
10,000,000.00
2561-201
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

รวม 9,900,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนองานจ้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของ รฟท.
สัญญาเลขที่ : พด.020/2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560
68
งบประมาณ 6982905 บาท
6,982,905.60
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส 2.บจก.ฮั่วฮงเส็ง 3.บจก. วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสมและไม่เป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 5,852,472.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 5,852,472.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด โดยได้เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 5,852,472.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สัญญาเลขที่ : 60040 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
69
งบประมาณ 1478500 บาท
1,478,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 400 Pcs. # F 34520 Filters on body wall (Drg.No.TR 9028 493) (รายการละเอียดแนบ)
บ.โรจนเศรษพงศ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,540.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.โรจนเศรษพงศ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,515,120.00 บาท


รวม 1,515,120.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580316 ลว.7 ก.ย. 58
70
งบประมาณ 497550 บาท
497,550.00
2561-202
รายการที่1 จ้างถอดประกอบ เปลี่ยน Ring Gear ของ Fly Wheel ของเครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท
รายการที่1 จ้างถอดประกอบ เปลี่ยน Ring Gear ของ Fly Wheel ของเครื่องยนต์ MTU จำนวน 5 เครื่อง
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท

รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56 (2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 121600 บาท
121,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 100 Sets. HS - 4 Control air valve rubber kit., 1 Set. Consisting of 3 Items. (รายละเอียดแนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 745.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 45 Sets. Pressure Reducing Valve Drg.No.RV - 16010 F rubber Kit., 1 Set. Consisting of 3 Items.
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 920.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 79,715.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 44,298.00 บาท


รวม 124,013.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580183 ลว.17 มิ.ย. 58
72
งบประมาณ 968800 บาท
968,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 35 Sets. Copper Ring Set. for Knorr Compressor Type VV 450/150-3 1 set. consisting of 3 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 840.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 30 Sets. Breather Complete 1 set. consisting of 7 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 9,840.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 30 Sets. Venting Valve Complete 1 set. consisting of 16 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 10,740.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 30 Sets. Relief Valve Complete 1 set. consisting of 6 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 8,550.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 31,458.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 315,864.00 บาท
รายการที่ 3. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 344,754.00 บาท
รายการที่ 4. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 274,455.00 บาท


รวม 966,531.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 580200 ลว.24 มิ.ย. 58
 
รวมทั้งหมด 202,532,267.65 บาท