:: 211 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 240,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
2
417,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปรับปรุงอุปกรณ์รถจักร ตามแผนผังเลขที่2-4001DE3-0006 จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 216,996.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงินรวม 433,992.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 433,992.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
3
468,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงโรงรถจักรอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) ,415,588 .00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 415,588.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 415,588.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
4
67,190.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 67.196 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 67.196 บาท

รวม 67,196.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
5
481,250.00
สอบราคา
จัดซื้อแหวนรองถุงลม Air Spring รถ JR-West วัสดุ Superlene ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,838.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 479,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,750.- บาท


รวม 479,750.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (481,250 – 479,750 = 1,500.-บาท )คิดเป็น 0.31 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
6
21,111.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด เสนอราคาชุดละ 3,531.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาชุดละ 2,782.00 บาท
ราบการที่ 3 บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด เสนอราคาชุดละ 3,424.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาชุดละ 3,531.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาชุดละ 2,782.00 บาท
ราบการที่ 3 บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาชุดละ 3,424.00 บาท

รวม 19,474.00 บาท
รายการที่ 1 ต่่ำกว่าราคาประเมิน = (3,959.00 - 3,531.00) = 428.00 บาท
รายการที่ 2 สูงกว่าราคาประเมิน = (2,782.00 - 2,637.50) = 144.50 บาท
รายการที่ 3 ต่ำกว่าราคาประเมิน = (3,959.00 - 3,424.00) = 535.00 บาท
7
449,400.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซึ.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาชุดละ 4,494.00 บาท
บริษัท เอ.ซึ.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาชุดละ 4,494.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
8
1,284,000.00
สอบราคา
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 940,200.00 บาท
บ.เทค ออล สเต็ป จก. ไม่เปิดซองเสนอราคา
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เปิดซองเสนอราคา
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. จำนวนเงิน 940,200.00 บาท

รวม 940,200.00 บาท
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทดำเนินการ
บ.เทค ออล สเต็ป จก. , หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากไม่มีรายละเอียดเครื่องมือ รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งของที่นำมาใช้การรื้อประกอบ
9
479,999.00
สอบราคา
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 470,400.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 465,000.00 บาท
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. จำนวนเงิน 462,000.00 บาท

รวม 462,000.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอรายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่พิจารณา
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนี่ยริ่ง จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 462,000.00 บาท จึงว่าจ้างบริษัทดำเนินการ
10
364,200.00
สอบราคา
แผ่นรองกันสึก จำนวน 3 รายการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ดังนี้
1. จำนวน 680 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-005 Type 2
-เสนอราคา @ 54.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 620 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2464 Type 3
-เสนอราคา @ 132.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
3. จำนวน 2,600 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2–DP2-004 Mark 2
-เสนอราคา @ 90.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
แผ่นรองกันสึก จำนวน 3 รายการ
รับซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ดังนี้
1. จำนวน 680 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-005 Type 2
-เสนอราคา @ 54.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 620 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ P2-2464 Type 3
-เสนอราคา @ 132.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
3. จำนวน 2,600 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2–DP2-004 Mark 2
-เสนอราคา @ 90.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 377,239.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
11
5,735,200.00
ประกวดราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารวมเป็นเงิน 5,236,580.00 บาท
2. บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 5,907,256.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,735,200.00 บาท

รวม 5,735,200.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้อง เอกสารหลักฐานถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
12
137,400.00
สอบราคา
ร้าน ชัยวัฒนา เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 ดอกสว่านก้านตรง ชนิด High Speed ราคา อันละ 12.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 2 ดอกสว่านก้านตรง ชนิด High Speed ราคา อันละ 25.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)
ร้าน ชัยวัฒนา ชนะการประมูลทั้ง 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,800.00 บาท

รวม 149,800.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามวัตถุุประสงค์และรายละเอียดของทางการฯ"
13
1,999,900.00
สอบราคา
1.บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,999,999.00 บาท
บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด เสนอราคาที่เป็นเงิน 1,999,999.00 บาท

รวม 1,999,999.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
14
253,427.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางรองกันน้ำฝนบานกระจกห้องน้ำ ยาวเส้นละ 1.50 ม.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเส้นละ 89.00บาท
รายการที่ 2 ยางรองกันน้ำฝนบานเกล็ด รถ บนท.ยาวเส้นละ 1.30 ม.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเส้นละ 89.00บาท
รายการที่ 3 ยาง STOPPER หีบแบตเตอร์รี่
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 84.00บาท
รายการที่ 4 ยางอัดกรอบกระจกหน้าต่าง รถ บนท.ป.Stainless ยาวเส้นละ 4 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเส้นละ 270.00บาท
รายการที่ 5 ยางกรอบกระจกประตูบาน EP.26 ยาวเส้นละ 2.50 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเส้นละ 225.00บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 53,400.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 53,400.00 บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 50,400.00 บาท
รายการที่ 5 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 45,000.00 บาท
รวม 202,200.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์เสนอราคารายเดียวทั้ง 5 รายการ รายการท่ี 1 ยางรองกันน้ำฝนบานกระจกห้องน้ำ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 2.35% หรือ(89.00-86.95)=2.05บาท รายการท่ี 2 ยางรองกันน้ำฝนบานเกล็ด รถ บนท.เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 2.35% หรือหรือ(89.00-86.95)=2.05บาท รายการท่ี 3 ยางStopper หีบแบตเตอร์รี่ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 3.51%หรือ(84.00-81.15)= 2.85บาท รายการท่ี 4 ยางอัดกรอบกระจกหน้าต่างรถ บนท.stainless เสนอราคาเส้นละ 270 บาท สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 187.23% รายการท่ี 5 ยางกรอบบานกระจกประตูชานเสนราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 2.27% หรือ(225.00-220.00)= 5 บาท คณะกรรมการฯได้ต่อรองห้างฯให้ลดราคาทั้ง5 รายการลงอีกห้างฯแจ้งว่าเป็นราคาท่ีตำ่แล้วไม่สามารถลดราคาได้อีกและขอยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรการฯจึงเห็นควรรับซื้อรายการท่ี1,2,3,5 ส่วนรายการท่ี4สูงกว่าราคาประเมินมากเกิน 10 % คณะกรรมการเห็นควรยกเลิกการสอบราคาครังนี้
15
429,100.00
สอบราคา
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
บู๊ซเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1. จำนวน 1,700 อัน ขนาด Ø 40 x 50 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 47,090.00 บาท
2. จำนวน 3,000 อัน ขนาด Ø 50 x 60 x 28 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 95,610.00 บาท
3. จำนวน 1,600 อัน ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 50,032.00 บาท
4. จำนวน 1,000 อัน ขนาด Ø 28 x 38 x 15 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาไม่รวม Vet % 16,700.00 บาท
5. จำนวน 1,800 อัน ขนาด Ø 30 x 40 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304012
ราคาไม่รวม Vet % 33,786.00 บาท
6. จำนวน 500 อัน ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2- 304019
ราคาไม่รวม Vet % 10,135.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 – 80)
7. จำนวน 3,300 ตัว ขนาด 13 x 105 x 22 x 5 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-027/1 เฉพาะ Part No. 2HI-13105
ราคาไม่รวม Vet % 86,661.00 บาท
8. จำนวน 1,700 ตัว ขนาด 19.5 x 112 x 34 x 8 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-017/1 เฉพาะ Part No. 2H1-19.5112
ราคาไม่รวม Vet % 77,690.00 บาท
ราคารวม Vet % ทั้งหมด 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 450,153.28 บาท

บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
บู๊ซเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1. จำนวน 1,700 อัน ขนาด Ø 40 x 50 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 46,410.00 บาท
2. จำนวน 3,000 อัน ขนาด Ø 50 x 60 x 28 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 97,800.00 บาท
3. จำนวน 1,600 อัน ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาไม่รวม Vet % 51,520.00 บาท
4. จำนวน 1,000 อัน ขนาด Ø 28 x 38 x 15 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาไม่รวม Vet % 17,300.00 บาท
5. จำนวน 1,800 อัน ขนาด Ø 30 x 40 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304012
ราคาไม่รวม Vet % 40,860.00 บาท
6. จำนวน 500 อัน ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2- 304019
ราคาไม่รวม Vet % 11,725.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 – 80)
7. จำนวน 3,300 ตัว ขนาด 13 x 105 x 22 x 5 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-027/1 เฉพาะ Part No. 2HI-13105
ราคาไม่รวม Vet % 85,140.00 บาท
8. จำนวน 1,700 ตัว ขนาด 19.5 x 112 x 34 x 8 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-017/1 เฉพาะ Part No. 2H1-19.5112
ราคาไม่รวม Vet % 74,460.00 บาท
ราคารวม Vet % ทั้งหมด 8 รายการ รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 454,980.05 บาท
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ชนะการประมูล
จำนวน 8 รายการ ราคารวม Vet % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 450,153.28 บาท


รวม 450,153.28 บาท
สิ่งของถูกต้อง
16
148,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ธเนศพัชรวัฒน์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 159,430.00 บาท
2.หจก.นวกิจการโยธา ราคาที่เสนอเป็นเงิน 148,000.00 บาท
หจก.นวกิจการโยธา เสนอราคาที่เป็นเงิน 148,000.00 บาท

รวม 148,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
17
495,410.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 463,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ โดยดำเนินการรับจ้างซ่อมที่
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 463,000.- บาท.ภาษี 7% เป็นเงิน 32,410.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,410.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ โดยดำเนินการรับจ้างซ่อมที่

รวม 495,410.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
18
495,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 495,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
19
145,200.00
สอบราคา
1. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 145,000.00 บาท
2. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 145,200.00 บาท
1. นายมงคล สมารพันธุ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 145,000.00 บาท

รวม 145,000.00 บาท
คณะกรรมการ ได้ทำการต่อรองราคากับ นายมงคลฯ แล้ว นายมงคล ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1377% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายมงคลฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงบ้านพักนายสถานีพระแก้ว กำหนด 45 วัน ต่อไป เพื่อความสะดวกสบายของพนักงานต่อไป
20
178,700.00
สอบราคา
1. นายมงคล สมารพันธุึ์ เสนอราคา 178,500.00 บาท
2. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 178,700.00 บาท
นายมงคล สมารพันธุ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 178,500.00 บาท

รวม 178,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายมงคลฯ แล้ว นายมงคลฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.119% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายมงคลฯ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงบ้านพักนายสถานีมาบพระจันทร์ ภายในกำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพนักงานต่อไป
21
589,356.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 72 Pcs. P/N.24.018.016.500 Valve Intake
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 269,640.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 72 Pcs. P/N.24.018.039.200 Valve Exhaust
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 331,272.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวนเงิน 263,091.60 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำนวนเงิน 327,420.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 590,511.60 บาท


รวม 590,511.60 บาท
-หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียวส่งของภายใน 7 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของทางการ จึงนับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้ รายการที่ 1 เหลือ 263,091.60 บาท. รายการที่ 2 เหลือ 327,420.00 บาท พิจารณาราคา แล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 0.20 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
22
469,302.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Set ชุดซ่อมนอกวาระ Tread Brake Unit (17 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 228,967.16 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 149,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 149,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 149,800.00 บาท


รวม 149,800.00 บาท
- -บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน เสนอสิ่งของถูกต้อง ประกอบใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม, ร่นกำกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 68.08 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
23
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แท่งยึดลิ่มนอน วัสดุ S45C มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,159.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 231,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,800.- บาท


รวม 231,800.00 บาท
บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(2,461.00-1,159.00) =
1,302.- หรือ 52.90% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
24
2,858,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวม 2,635,514.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 2,652,770.00 (ไม่รวม Vat 7%)
เนื่องจาก ผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย กำหนดวันส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป

รวม .00 บาท
เนื่องจาก ผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย กำหนดวันส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
25
123,613.00
สอบราคา
สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ASR,ADR จำนวน 2 รายการ ดังนี้
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา รายการที่ 1 Silicone Oil Viscosity # 1000-50 Cst.ยี่ห้อ Shin-Etsu หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบหรือสูกว่า จำนวน 4 ถัง ราคาถังละ 7,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอาคา รายการที่ 2 Special Nut ตามแผนผังเลขที่ TR760039 พร้อมสกรูและแหวนสปริง จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 1,926 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ASR,ADR จำนวน 2 รายการ ดังนี้
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย รายการที่ 1 Silicone Oil Viscosity # 1000-50 Cst.ยี่ห้อ Shin-Etsu หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบหรือสูกว่า จำนวน 4 ถัง เป็นเงิน 29,960 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำหน่าย รายการที่ 2 Special Nut ตามแผนผังเลขที่ TR760039 พร้อมสกรูและแหวนสปริง จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 96,300 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 126,260 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 126,260.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อออกสอบราคา
26
300,000.00
สอบราคา
บริษัท บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด ว่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องขับของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ASR จำนวน 100 คัน ราคาคันละ 2,700 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท บริษัทบุญยฤทธิ์ รับว่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องขับของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ASR จำนวน 100 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 270,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 270,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
27
69,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,800.00 บาท

รวม 68,800.00 บาท
ตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
28
455,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ชินโป โคออเปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 453,900.00 บาท
2.บริษัท ไอ ริช ต้าร์ จำกัด เสนอราคา 455,000.00 บาท
บริษัท ชินโป โคออเปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 453,900.00 บาท

รวม 453,900.00 บาท
บริษัท ชินโป โคออเปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
29
689,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 689,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 689,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 689,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
23,750,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท วินซ์เทรค จำกัด
3. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
4. บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด
รับการเสนอราคาของ บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงระบบส่งสัญญาณควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล และศูนย์ควบคุมการเดินรถงานควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 11,449,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 12,301,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.79

รวม 11,449,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
31
204,856.00
สอบราคา
สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ASR,ADR จำนวน 2 รายการ
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจำเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา รายการที่ 1 # สิ่งของ110070908/3021420 FD Solenoid Valve ยี่ห้อ Cummins ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและโรงงานผู้ผลิต Cummins ประเทศ USA./ASIA จำหน่ายโดย MILEQUIP ประเทศจีน จำนวน 50 Pcs.จำกัด ราคา Pc.ละ 1,904.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา รายการที่ 2 สิ่งของ Micro Switch 4KV/3 (380V.)ยี่ห้อ Schaltbau Germany ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและโรงงานผู้ผลิต SHALTBAU ประเทศ เยอรมัน จำนวน 50 Pcs.ราคา Pc.ละ 2,300.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ASR,ADR จำนวน 2 รายการ
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจำเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย รายการที่ 1 # สิ่งของ110070908/3021420 FD Solenoid Valve ยี่ห้อ Cummins ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและโรงงานผู้ผลิต Cummins ประเทศ USA./ASIA จำหน่ายโดย MILEQUIP ประเทศจีน จำนวน 50 Pcs.จำกัด เป็นเงิน 95,230 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำหน่าย รายการที่ 2 สิ่งของ Micro Switch 4KV/3 (380V.)ยี่ห้อ Schaltbau Germany ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อและโรงงานผู้ผลิต SHALTBAU ประเทศ เยอรมัน จำนวน 50 Pcs. เป็นเงิน 115,025 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 210,255 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 210,255.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะออกสอบราคา
32
1,510,000.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม (Overhaul Kit) ของเครื่องยนต์ “PERKINS” รุ่น 6.3544 (TW,TWA)
1. จำนวน 32 Sets. Overhaul Kit
ประกอบด้วยอะไหล่ 16 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)
มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 39,500.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 39,665.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม (Overhaul Kit) ของเครื่องยนต์ “PERKINS” รุ่น 6.3544 (TW,TWA)
1. จำนวน 32 Sets. Overhaul Kit
ประกอบด้วยอะไหล่ 16 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)
รับซื้อจาก
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 39,500.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)รวม 1,352,480.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
33
350,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์ Perkins แขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 350,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์ Perkins แขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 350,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 350,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
34
181,900.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 200 Pcs. ราคา Pc.ละ 909.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 200 Pcs. เป็นเงิน 181,900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 181,900.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
35
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
36
1,926,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาท.(ไม่รวม Vat ) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน
1. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาท. จำนวน 24,000 คัน. เป็นเงิน 1,800,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 126,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน

รวม 1,926,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
37
1,167,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster Spring PC-25,25A ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP2-031/2(1 ชุด ประกอบด้วย Inner 1 ขดและ Outer 1 ขด)พร้อม Stamping Manufacture ‘s Mark ;Date of Manufactured ;Charge No.ที่ปลายด้านข้างขดสปริง วัสดุ SUP9A orDIN 17221“50CrV4”orBA970“EN47”or RSR Approved Equalจำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 5,111.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 4,467.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,601.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,246.83 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,061,707.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,061,707.50 บาท


รวม 1,061,707.50 บาท
บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน (1,167,000.00-
1,061,707.50) =105,292.50 บาทหรือ 9.02 %พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
38
1,123,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)30 Pcs. Voltage Relay QPMT,OD.ALSTHOM 824B
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนออ 738,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 882,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 815,340.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 738,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 738,300.00 บาท


รวม 738,300.00 บาท
-หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิสเสนอราคาต่ำสุดส่งของภายใน 30 วัน เสนอผลิตภัณฑ์และรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณาต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 34.28 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
39
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)200 Sets Transistor Set (10 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 144,664.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)200 Sets Integrated circuit (IC) Set (9 Items/Set)ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 167,776.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)200 Sets Diode and Capacitor Set (16 Items/Set)ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 90,950.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)200 Sets Resister Set (15 Items/Set)ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 93,090.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 144,664.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 167,776.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 90,950.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 93,090.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 484,710.00 บาท


รวม 484,710.00 บาท
- หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิสเสนอราคาเพียงรายเดียวส่งของภายใน 30 วัน เสนอผลิตภัณฑ์และรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณาต่อรองราคาแล้ว ห้างฯ ลดราคาให้รายการที่ 1 เหลือ 141,240.00 บาท, รายการที่ 2 เหลือ 164,780.00 บาท, รายการที่ 3 เหลือ 88,810.00 บาท และรายการที่ 4 เหลือ 89,880.00 บาท และร่นกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว ทั้ง 4 รายการ มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 2.37 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
40
561,800.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 28,350.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ชนะการประมูล เสนอราคา @ 28,350.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ่จำนวน 20 ม้วน

รวม 606,690.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ กำหนด"
41
484,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แฟ้มปกแข็งผูกริบบิ้นฯ จำนวน 30,000 แฟ้ม
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาแฟ้มละ 18.80 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาสูงกว่างบประมาณมาก

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ แล้วดำเนินการออกสอบราคาใหม่
42
406,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Air Compressor Atlas Copcoรุ่น LER-10 ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคฯ จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 203,300.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 406,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.- บาท


รวม 406,600.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
43
20,644.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน สามทาง PVC Ø ½" สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 6.95 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 7.49 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้อต่อตรง PVC Ø ½" สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 5.83 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 6.42 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้องอ PVC Ø ½" 90° สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 5.83 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 7.49 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้อต่อตรง PVC เกลียวในทองเหลือง Ø ½" สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 37.45 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 38.52 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ข้องอ PVC เกลียวในทองเหลืองØ ½" 90° สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 37.45 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 40.66 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 50 อัน ข้อต่อตรง PVC เกลียวนอกหัว-ท้าย Ø ½" สีฟ้า ยี่ห้อท่อน้ำไทย
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 5.72 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 7.49 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 อัน ก๊อกน้ำเหล็กชุบโครเมียมชนิดบอลวาล์ว Ø ½" ยี่ห้อซันวา
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ อันละ 123.05 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ อันละ 144.45 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 695.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 583.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 583.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 3,745.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 3,745.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 286.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อบริษัท) ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 12,305.00 บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน 21,942.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 21,942.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของที่เสนอเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ และทางผู้ขายยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ ส่งของได้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ)
44
347,560.00
สอบราคา
1. บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 310,560.00 บาท รายการที่ 3 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 37,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,560.00 บาท

รวม 347,560.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
45
1,449,600.00
สอบราคา
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาลูกละ 1,653.45 บาท เป็นเงิน 1,587,312.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาลูกละ 1,653.45 บาท เป็นเงิน 1,587,312.00 บาท

รวม 1,587,312.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เคยรับจ้างดำเนินการแล้ว ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างดำเนินการ
46
480,000.00
สอบราคา
บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีหนองคาย จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด รับ ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีหนองคาย จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
47
1,257,500.00
สอบราคา
บ.สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคา
รายการที่ 1 ชุดละ 6,240.00 บาท เป็นเงิน 156,000.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดละ 10,900.00 บาท เป็นเงิน 272,500.00 บาท
รายการที่ 3 ชุดละ 16,375.00 บาท เป็นเงิน 409,375.00 บาท
รายการที่ 4 ชุดละ 16,375.00 บาท เป็นเงิน 409,375.00 บาท

หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา
รายการที่ 1 ชุดละ 5,700.00 บาท เป็นเงิน 142,500.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดละ 11,000.00 บาท เป็นเงิน 275,000.00 บาท
รายการที่ 3 ชุดละ 15,500.00 บาท เป็นเงิน 387,500.00 บาท
รายการที่ 4 ชุดละ 15,500.00 บาท เป็นเงิน 387,500.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา
รายการที่ 1 ชุดละ 5,700.00 บาท เป็นเงิน 142,500.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดละ 11,000.00 บาท เป็นเงิน 275,000.00 บาท
รายการที่ 3 ชุดละ 15,500.00 บาท เป็นเงิน 387,500.00 บาท
รายการที่ 4 ชุดละ 15,500.00 บาท เป็นเงิน 387,500.00 บาท

รวม 1,192,500.00 บาท
หจก.เอเอฟเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคารวมต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับจ้างดำเนินการแล้ว ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างดำเนินการ
48
1,267,000.00
สอบราคา
1 บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2 บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,258,400.00 บาท

รวม 1,258,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
1,698,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ที่ กม.388/15 – กม.392/1 ระหว่างสถานีพิษณุโลก – สถานีบ้านเต็งหนาม และที่ กม.414/9 – กม. 419/1 ระหว่างสถานีพรหมพิราม – สถานีหนองตม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,679,000.00 บาท
รวม 1,679,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
50
ชก.๔/ป๐๙/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อพัสดุ
1,456,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Diesel generator set ขนาด ๕๐ KVA(๔๐ KW) Prime power ratimg กระแสสลับชนิด ๓ เฟส ๔ สายแรงดันไฟฟ้า ๓๘๐/๒๒๐V, ๕๐ Hz, ๐.๘ Pf, ๑๕๐๐ rpm. และอุปกรณ์ส่วนควบครบชุดพร้อมติดตั้งใช้งาน จำนาน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคา . บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 967,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา .บริษัท.พรีเมี่ยม อิคลิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. ราคาที่เสนอ 995,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด...... ราคาที่เสนอ . 1,159,999.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ....บริษัทฮิตาชิ เทคโนโลยี่ จำกัด............ ราคาที่เสนอ . 1,244,558.73 .บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง........ ราคาที่เสนอ ........ .1,309,038.00..............บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด จำนวนเงินรวม 967,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 967,280.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
51
787,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คันละ 687,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์
2.บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เสนอราคาต่ำสอง คันละ 733,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล คันละ 733,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์

รวม 784,310.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการกำหนด"
52
1,778,845.00
สอบราคา
1 บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2 บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,724,400.00 บาท

รวม 1,724,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
53
51,146.64
สอบราคา
รายการท่ี 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการท่ี 2 ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาเมตรละ 116.63 บาท
รายการท่ี 3 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการท่ี 4 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท
รายการท่ี 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการท่ี 2 ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาเมตรละ 116.63 บาท
รายการท่ี 3 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการท่ี 4 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท

รวม 44,015.52 บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน (116.63-113.32)= 3.01 บาท
รายการท่ี 4 เท่ากับราคาประเมิน
54
73,600.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.30 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.30 บาท

รวม 73,600.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
55
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 333,084.11 บาท
2. นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคา เป็นเงิน 332,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคาเป็นเงิน 332,400.00 บาท กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 332,400.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,300.00 เท่ากับ 11.53%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 332,400.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
56
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 333,084.11 บาท
2. นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคา เป็นเงิน 332,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคาเป็นเงิน 332,400.00 บาท กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 332,400.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,300.00 เท่ากับ 11.53%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบัณฑิต ตันพิสัยไพสิฐ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 332,400.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
57
294,501.92
สอบราคา
รายการที่1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 63 อัน กระบังหน้าชนิดมือถือป้องกันแสงไฟเชื่อม
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 120 คู่ ถุงมือยางสีดำยาวถึงศอก สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 410 คู่ ถุงมือยางสีส้ม สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 24.50 บาท
รายการที่4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 139 คู่ ถุงมือยางสีดำ สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 6,325 คู่ ถุงมือผ้าฝ้าย สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บ.ผล พาลาเดียม จก. ราคาที่เสนอ 5.00 บาท
รายการที่6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 37 คู่ ถุงมือทนความร้อน Asbestos
ผู้เสนอราคา บ.ผล พาลาเดียม จก. ราคาที่เสนอ 69.00 บาท
รายการที่7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 29 ตัว เสื้อกันฝน
ผู้เสนอราคา บ.ผล พาลาเดียม จก. ราคาที่เสนอ 154.00 บาท
รายการที่8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 10 ตัว เสื้อคลุมแขนยาวคลุมเข่า (สีกรมท่า)
ผู้เสนอราคา หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
รายการที่9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 8 ตัว เสื้อคลุมแขนยาวคลุมถึงข้อเท้า (สีกรมท่า)
ผู้เสนอราคา หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 485.00 บาท
รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 73 ตัว เสื้อคลุมช่างเชื่อม (สีกรมท่า)
ผู้เสนอราคา หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 336.00 บาท
รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 12 ตัว เอี๊ยมผ้าหนังเทียม
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 38 ตัว เอี๊ยมผ้าหนังแท้
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 205 คู่ รองเท้าผ้าใบพื้นยางหุ้มส้น (แบบชาย) ยี่ห้อ โกลซิตี้
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 230.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ผล พาลาเดียม จก. ราคาที่เสนอ 200.00 บาท
รายการที่14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 46 คู่ รองเท้าผ้าใบพทื้นยางหุ้มส้น (แบบหญิง) ยี่ห้อ บัดดี้
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 180.00 บาท
รายการที่15 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 122 คู่ รองเท้ายางหุ้มน่องกันน้ำ (ท๊อปบู๊ท) ยี่ห้อ โอกิ
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 300.00 บาท
รายการที่16 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 433 คู่ รองเท้ายางพลาสติกหุ้มส้น ยี่ห้อ คนดำ รุ่น 999
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 65.00 บาท
รายการที่17 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 คู่ ปลอกแขนหนังแท้
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่18 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 5 ชุด เข็มขัดนิรภัยของช่างไฟ
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่19 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 8 อัน สนับแข้งหนังอ่อน
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่20 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1,662 อัน ครอบจมูกกันฝุ่นละอองชนิดทำด้วยฟองน้ำ
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ - บาทผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินไม่รวม Vat)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 24.50 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) บ.ผล พาลาเดียม จก. จำนวนเงิน 5.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) บ.ผล พาลาเดียม จก. จำนวนเงิน 69.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อบริษัท) บ.ผล พาลาเดียม จก. จำนวนเงิน 154.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อบริษัท) หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 400.00 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อบริษัท) หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 485.00 บาท
รายการที่ 10 (ชื่อบริษัท) หจก.จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 336.00 บาท
รายการที่ 11 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 12 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 13 (ชื่อบริษัท) บ.ผล พาลาเดียม จก. จำนวนเงิน 200.00 บาท
รายการที่ 14 (ชื่อบริษัท) หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 180.00 บาท
รายการที่ 15 (ชื่อบริษัท) หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 300.00 บาท
รายการที่ 16 (ชื่อบริษัท) หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 65.00 บาท
รายการที่ 17 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 18 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 19 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 20 (ชื่อบริษัท) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน - บาท


รวม 141,458.00 บาท
สิ่งของที่เสนอเป็นสิ่งของที่ถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ และทางบริษัทฯ ยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการฯ ส่งของได้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่ง)
58
1,588,000.00
สอบราคา
1.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,584,000.00 บาท
2.บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,588,000.00 บาท
2.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,587,452.00 บาท
.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.00 บาท


รวม 1,584,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
59
142,000.00
สอบราคา

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไฮ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ INTREPUMP รุ่น STARK 200/๒๑ ฐานสกี มอเตอร์มิตซูบิชิ ประเทศ อิตาลี เสนอราคาชุด ละ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๒. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ INTREPUMP รุ่น STARK 200/๒๑ ฐานสกี มอเตอร์มิตซูบิชิ ประเทศ อิตาลี เสนอราคาชุด ละ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๓. บริษัท ฮาตาริเทคโนโลยี จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ STARK 200/๒๑ ฐานสกี มอเตอร์มิตซูบิชิ ประเทศ อิตาลี เสนอราคาชุด ละ ๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๔. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ WAP มอเตอร์ผลิตประเทศอิตาลี อิตาลี เสนอราคาชุด ละ ๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ STARK 200/๒๑ ฐานสกี มอเตอร์มิตซูบิชิ ประเทศ อิตาลี เสนอราคาชุด ละ ๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๖. บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ยี่ห้อ INTREPUMP มาตรฐานยุโรป เสนอราคาชุด ละ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 81,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด
60
458,000.00
สอบราคา
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BETEX รุ่น 38ZFD ประเทศ HALLOND เสนอราคาชุด ละ ๓๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT )
๒. บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BETEX รุ่น 40 RSD TURBO 8 KVA.ประเทศ HALLOND เสนอราคาชุด ละ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT )
๓. บริษัท พี.เอส.เอ็ม แบริ่ง จำกัด จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ FAX ประเทศ ยุโรป เสนอราคาชุด ละ ๔๐๘,๘๘๘.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT )
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BETEX รุ่น 38ZFD 12KVA. ประเทศ HALLOND เสนอราคาชุด ละ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 372,039.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
61
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม AIR COMPRESSOR C-1200 COMPLETE SET. จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคาบริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา คณิตอุตสาหกรรม เสนอราคา 522,427.50 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม AIR COMPRESSOR C-1200 COMPLETE SET. จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
62
385,200.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
63
419,440.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ BRACKET FOR GENERATOR จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 419,440.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ BRACKET FOR GENERATOR จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 419,440.00 บาท

รวม 419,440.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
64
471,250.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ โคมแสงสว่างห้องโดยสารของรถดีเซลราง THN,NKF. ครบชุด จำนวน 325 ชุด
ผู็เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 472,940.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ โคมแสงสว่างห้องโดยสารของรถดีเซลราง THN,NKF. ครบชุด จำนวน 325 ชุด
ผู็เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 472,940.00 บาท

รวม 472,940.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
65
321,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ ถังน้ำมันไฮดรอลิค ของรถ THN,NKF และ ATR. จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 319,930.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ ถังน้ำมันไฮดรอลิค ของรถ THN,NKF และ ATR. จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 319,930.00 บาท

รวม 319,930.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
66
17,456,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท อั่วฮงเส็ง จำกัด รวเมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,221,622.00 บาท (รวม Vat 7%)
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,497,320.00 บาท (รวม Vat 7%)
3) บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,878,478.48 บาท (รวม Vat 7%)
บริษัท อั่วฮงเส็ง จำกัด รวเมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,221,622.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 6,221,622.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ ต่ำกว่าราคาประเมิน 11,234,678.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.36
67
249,093.43
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Brake Head Assembly จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 266,430.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Brake Head Assembly จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 266,430.00 บาท


รวม 266,430.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
68
1,019,270.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ลวดเชื่อม YAWATA H250C ขนาด 4 X 400 ม.ม. (3,500 ก.ก.) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 294,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 2. ลวดเชื่อมแมงกานีสยี่ห้อ GEMINI ขนาด 4 X 400 ม.ม. (1,500 ก.ก.) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 232,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 3. หินเจียรนัย ขนาด 180 X 6 X 22 ม.ม. (2,500 แผ่น) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 72,225.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห.จ.ก.ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 82,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 4. หินเจียรนัยโรเบล ขนาด 150 X 60 X 80 ม.ม. (500 ก้อน) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทาร์เก็ท (ไทย) คอมเมอร์เชียล จำกัด ราคาที่เสนอ 277,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 294,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 232,500.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 72,225.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท ทาร์เก็ท (ไทย) คอมเมอร์เชียล จำกัด จำนวนเงิน 277,500.00 บาท


รวม 876,225.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาและราคาต่ำสุด
69
446,090.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สทุธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์ Cummins รุ่น 6B5-9RG6 จำนวน 7 ชุด (ตามรายละเอียดแนบ) ราคาชุดละ 67,303 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สทุธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์ Cummins รุ่น 6B5-9RG6 จำนวน 7 ชุด (ตามรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 471,121 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 471,121.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
70
465,000.00
สอบราคา
1 บริษัท ซีลลิคม สเตเบิล เซอร์วิส จำกัด
2 บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3 บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า
5 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 322,800.00 บาท

รวม 322,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
71
58,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # EE 750016 Hour Meter (Main E/G) จำนวน 3 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาอันละ 3,800.00 บาท

รายการที่ 2 # SD-K 12 Relay จำนวน 15 Pcs.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,750.00 บาท

รายการที่ 3 # MSO-K20 Magnetic Contactor AC.220V.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,120.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 12,198.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 28,087.50 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 17,976.00 บาท

รวม 58,261.50 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
72
971,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 970,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มถาวรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 971,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 1,200,463.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ในวงเงิน 970,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 970,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
73
37,022.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างบรรจุผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง จำนวน 200 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.อำนวยการดับเพลิง ราคาที่เสนอ 27,606.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.โพรเทคไฟร์อีควิปเม้นต์ ราคาที่เสนอ 34,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.กรีนครอส เซฟตี้ ราคาที่เสนอ 40,987.42- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างบรรจุผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง จำนวน 200 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.โพรเทคไฟร์อีควิปเม้นต์ ราคาที่เสนอ 34,450.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 34,450.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาต่ำ สุดคือ บจก.อำนวยการดับเพลิง ไม่ได้แสดงเอกสารจดทะเบียนทำการค้าขายกับฝ่ายการพัสดุการรถไฟฯขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 จึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการจึงพิจารณาต่ำสองจาก บจก.โพรเทคไฟร์อีควิปเม้นต์ ซึ่งทางการได้เคยว่าจ้างบรรจุมาแล้วและใช้การได้ปกติไม่มีการชำรุดระหว่างการรับประกัน
74
179,227.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักยึด U-TUBE Length 125 (SCM 400) รจ. HID. จำนวน 500 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 154,080.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ราคาที่เสนอ 157,825.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 172,805.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักยึด U-TUBE Length 125 (SCM 400) รจ. HID. จำนวน 500 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 154,080.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 154,080.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่งผู้เสนอราคาตต่ำสุดได้สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้การได้ตลอดระยะเวลาประกัน 1 ปี
75
450,791.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,080 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 450,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 450,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
76
153,928.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # Exhaust Muffler ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 20 Pcs. ราคา Pc.ละ 8,303.20บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำหน่าน สิ่งของ # Exhaust Muffler ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 20 Pcs. เป็นเงิน 166,064 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 166,064.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
77
417,300.00
สอบราคา
บริษัท แอโรฟลูอิค จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Fan Motor Complete (40.802.20.2) Model A2FM12/61W-VPB030 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Bosch Rexroth จำนวน 6 Sets. ราคา Set.ละ 69,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอโรฟลูอิค จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Fan Motor Complete (40.802.20.2) Model A2FM12/61W-VPB030 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Bosch Rexroth จำนวน 6 Sets. เป็นเงิน 417,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 417,300.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
78
144,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ช่องลมระบายอากาศหน้ารถจักร ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 149,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ช่องลมระบายอากาศหน้ารถจักร ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 149,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 149,800.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วสามารถใช้การได้ปกติ
79
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
80
473,475.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) วาล์วไอดี (2A) เครื่องทำลม 243 VC รจ. ALS จำนวน 25 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 236,737.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) วาล์วไอเสีย (2R) เครื่องทำลม 243 VC รจ. ALS จำนวน 25 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 236,737.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) วาล์วไอดี (2A) เครื่องทำลม 243 VC รจ. ALS จำนวน 25 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 236,737.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) วาล์วไอเสีย (2R) เครื่องทำลม 243 VC รจ. ALS จำนวน 25 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 236,737.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 473,475.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. วณิชผล เทรดดิ้ง เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้ว ได้ให้ผู้ใช้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
81
385,200.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาสิ่งของ # Center Pivot Block ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 20 Sets. ราคา Set.ละ 19,260 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Center Pivot Block ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 20 Sets. เป็นเงิน 385,200 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 385,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
82
299,185.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # Pulse Generator # 5.8600.012/M8 (Sprinter) จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 109,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # Pulse Generator # 5.8600.012/M8 (Sprinter) จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 329,025 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 329,025.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
83
414,732.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Delivery Valve เครื่องทำลม KNORR รจ. ALS จำนวน 38 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 426,930- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Delivery Valve เครื่องทำลม KNORR รจ. ALS จำนวน 38 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 426,930- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 426,930.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. วณิผล เทรดดิ้ง นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตามยืนยันของผู้ใช้งาน สามารถใช้การได้ดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้
84
1,709,550.00
สอบราคา
1. บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 1,555,245 บาท
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,645,895.66 บาท
3. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 1,590,300 บาท
บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) 1,555,000 บาท

รวม 1,555,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวม ต่ำที่สุด ตามประกาศ
85
1,000,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซิสเต็มส์ พี จำกัด 992,960 บาท
2. บริษัท เอส. เอ. ริช ซัพพลาย จำกัด 984,400 บาท
3. บริษัท ฟิท ไอที แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 996,170 บาท
บริษัท เอส. เอ. ริช ซัพพลาย จำกัด 973,700 บาท

รวม 973,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือสอบราคาและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง
86
495,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กเหนียวทับยางที่ใช้กับรถโดยสาร เจาะรูและทาสีกันสนิม ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 2,250 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 220.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
87
128,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ กรฟ.9 (บัตรสีแดง) จำนวน 10,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 90.00 บาท

รายการที่ 2 สมุดประวัติ ทสค. จำนวน 1,500 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 200.00 บาท

รายการที่ 3 แบบ กรฟ.10 (บัตรสีเหลือง) จำนวน 7,500 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 60.00 บาท

รายการที่ 4 แบบ ทะเบียนประวัติ จำนวน 1,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 80.00 บาท

รายการที่ 5 แบบ ที่ 103 จำนวน 500 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 18.50 บาท

รายการที่ 6 บัญชีสัมภาระ จำนวน 1,000 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 18.00 บาท

รายการที่ 7 แบบ กรฟ.5 (ใบเปลี่ยนหลีกสีเหลืองขอบแดง) จำนวน 1,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 12.00 บาท

รายการที่ 8 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า จำนวน 20,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วน วีระวัฒน์การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 3.80 บาท
ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก

รวม .00 บาท
เนื่องจาก รายการที่ 1 และรายการที่ 3 คุณภาพกระดาษไม่ถูกต้องตามตัวอย่างของทางการ
88
1,662,100.00
สอบราคา
# 35.2677.40 Wearing Part Group B Consisting of 46 Items จำนวน 18 Sets.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 88,795.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,662,138.00 บาท

รวม 1,662,138.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 86,300.00 บาท
89
460,100.00
สอบราคา


รวม บาท
90
1,104,300.00
สอบราคา

มีผู้เสนอราคาจำนวน 3 ราย ดังนี้ .-

รายการที่ 1 - บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Pc. ละ 8,900.00 บาท ( ไม่รวม VAT 7 % )
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จำกัด ไม่เสนอราคา

- บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา PC. ละ 10,150.00 บาท ( ไม่รวม VAT 7 % )

รายการที่ 2 - บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จำกัด ไม่เสนอราคา

- บริษัท วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จำกัด เสนอราคา Pc. ละ 1,500.00 บาท ( ไม่รวม VAT 7 % )

- บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ไม่เสนอราคา

- รับซื้อจากบริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ในรายการที่ 1 เป็นเงิน 507,500.00 บาท VAT 7 % เป็นเงิน 35,525.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 543,025.00 บาท

- รับซื้อจากบริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ในรายการที่ 2 เป็นเงิน 542,500.00 บาท VAT 7 % เป็นเงิน 37,975.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 580,475.00 บาท


รวม 1,123,500.00 บาท

- รวมรับซื้อ 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,123,500.00 บาท ( 543,025 + 580,475.00 )
- รายการที่ 1 บริษัท ฯ เสนอสิ่งของถูกต้องใช้การได้
- รายการที่ 2 บริษัท ฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการ ฯ กำหนด
91
22,968,465.60
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ด๊อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
รับการเสนอราคาของ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและปรับปรุงเครื่องกั้นถนนฯ ตอนนายตรวจสายชุมทางถนนจิระ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี (๑) จำนวน ๙ แห่ง (RLX – ๐๙) ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 22,840,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 128,465.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56

รวม 22,840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
92
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Sucyion Valve เครื่องทำลม KNORR รจ. ALS จำนวน 38 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 487,920- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Sucyion Valve เครื่องทำลม KNORR รจ. ALS จำนวน 38 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก. วณิผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 487,920- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 487,920.00 บาท
เนื่องจากทางการเคยสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวพร้อมแนบใบสั่งซื้อ สามารถใช้งานได้ดีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
93
499,904.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ AU-13A ใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ JR-West จำนวน 2 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคาเครื่องละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ AU-13A ใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ JR-West จำนวน 2 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
94
108,530.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาปิด Traction Motor ตัวบน รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 108,070- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาปิด Traction Motor ตัวบน รจ. ALS จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 108,070- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 108,070.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัธฑ์ของ หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้ว ได้สอบถามผู้ัใช้งาน สามารถใช้งานได้ดีตรงตามที่ต้องการ
95
277,772.00
สอบราคา
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา สิ่งของ # ชุดอะไหล่ Air Compressor C-1200 จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Piston จำนวน 1 Pc. # 1142-7032424-01 (K 14108)
2)Piston Ring จำนวน 2 Pcs.# 1101-7032427-01 (K14111)
3)Oil Ring จำนวน 1 Pc.# 1101-2079379-01 (K14112)
4)Piston Pin จำนวน 1 Pc.# 1142-4032425-01 (14109)
5)Retaining Ring จำนวน 2 Pcs.# 1083-4035018-01(K189)
ราคาชุดละ 69,443 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำหน่าย สิ่งของ # ชุดอะไหล่ Air Compressor C-1200 จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Piston จำนวน 1 Pc. # 1142-7032424-01 (K 14108)
2)Piston Ring จำนวน 2 Pcs.# 1101-7032427-01 (K14111)
3)Oil Ring จำนวน 1 Pc.# 1101-2079379-01 (K14112)
4)Piston Pin จำนวน 1 Pc.# 1142-4032425-01 (14109)
5)Retaining Ring จำนวน 2 Pcs.# 1083-4035018-01(K189)
เป็นเงิน 277,772 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 277,772.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อกสอบราคา
96
475,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ท่อไอเสียเครื่องยนต์ TWท่อย่น แสตนเลสสตีลหน้าแปลนสามเหลี่ยม ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 9,480.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 474,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,000.- บาท


รวม 474,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(475,080.00-474,000.00) = 1,080.- หรือ 0.22%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
250,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ไส้กรองอากาศ LF68H-KITN0C (0.01 Micron Element) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 6,099.995 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ไส้กรองอากาศ LF68G-KITN05 (5 Micron Element) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,199.995 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ไส้กรองอากาศ LF68G-KITN40 (40 Micron Element) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,199.995 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 121,999.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 63,999.91 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 63,999.91 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 249,999.72 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด
98
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Filter Regulator and Gauge and Bracket ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี. เทดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี. เทดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
99
272,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Y Strainer ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 272,850.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 272,850.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
100
346,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เวนวาล์วชนิด 1 นิ้ว G1 Exhausting ball valve จำนวน 48 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เวนวาล์วชนิด 1/2 นิ้ว G1/2 Exhausting ball valve จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 89,880.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 346,680.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
101
453,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมเบ็ดเตล็ดและอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 246.10 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
102
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) หัวคานห้ามล้อ ใช้กับรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 58 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 372,370.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 372,370.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด
103
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Machine Base ใช้กับรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 24,610.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 492,200.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด
104
336,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) กูปผ้าใบรถโดยสาร จำนวน 96 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 3,049.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ 3,103.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 292,752.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 292,752.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
105
498,520.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เหล็กพื้นบันไดรถโดยสาร วัสดุสแตนเลส หนา 3.2 - 4 ม.ม. จำนวน 88 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,658.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ 3,103.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โกญจา พาณิชย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,156.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,696.23 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แอพพลายส์ บิสิเนส กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 5,155.15 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 145,948.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 145,948.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
106
411,900.00
สอบราคา
1. บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 407,734.20 บาท
2. บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 410,000.00 บาท
ผลปรากฏว่า บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 407,734.20 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/130 ลงวันที่
25 สิงหาคม 2557 ขอต่อรองราคาที่บริษัทฯ เสนอ และทางบริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 แจ้งยินดีลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 407,000.00 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)


รวม 407,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 407,000.00 บาท (เงินสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.19 เนื่องจากบริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงเห็นสมควรซื้อสลักเกลียวแรงดึงสูง จำนวน 3 รายการ จากบริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
107
1,140,200.00
สอบราคา
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 400 แผ่น ขนาด 1/8 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
แผ่น หรือขนาด 3.2 มม. x 1525 x 3050 มม.
- บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา @ 2,975.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 2,890.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ดังนี้
1. จำนวน 400 แผ่น ขนาด 1/8 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
แผ่น หรือขนาด 3.2 มม. x 1525 x 3050 มม.
- เสนอราคา @ 2,890.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 1,128,689.50 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
108
139,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เสนอราคา 139,000.00 บาท
2. นายวิเชียร หมีนิ่ม เสนอราคา 139,600.00 บาท
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็รผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 139,000.00 บาท

รวม 139,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคา กับ บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป๋็นเงิน 600.00 บาท หรือเท่ากับ 0.429 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินปรับปรุงโรงซ่อมรถจักร ย่านสถานีพิษณุโลก กำหนด30 วัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพนักงาน ต่อไป
109
202,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เสนอราคา 202,000.00 บาท
2. นายวิเชียร หมีนิ่ม เสนอราคา 202,900.00 บาท
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 202,000.00 บาท

รวม 202,000.00 บาท
คณะกรรมการ ได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 900.00 บาท หรือเท่ากับ 0.4435% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงพื้น คสล.ทางเข้าแขวง พฺิษณุโลก กำหนด 35 วัน ต่อไป
110
102,800.00
สอบราคา
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 102,500.00 บาท
2. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 102,800.00 บาท
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 102,500.00 บาท

รวม 102,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสุชาติฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.291 % เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ เห็นสมควรจ้างนายสุชาติฯ ดำเนินการปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการช่างกล ภายในกำหนด 45 วัน ต่อไป
111
128,500.00
สอบราคา
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 128,000.00 บาท
2. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 128,500.00 บาท
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่สุด เป็นเงิน 128,000.00 บาท

รวม 128,000.00 บาท
คณธกรรมการได้ทำการต่อรองกับ นายสุชาติฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 500.00 บาท หรือเท่ากับ 0.389% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายสุชาติฯ ดำเนินการปรับปรุงรันนิ่งรูมฝ่ายการเดินรถ เพื่อความสะดวกสบายของพนักงาน ภานในกำหนด 45 วัน ต่อไป
112
1,236,500.00
สอบราคา
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคารายเดียวคือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 200 แผ่น ขนาด 3/16 นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 X 1200 x 2400 มม.
- เสนอราคา @ 2,979.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

2. จำนวน 200 แผ่น ขนาด 1/4 นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 6 หรือ 6.5 X 1200 x 2400 มม.
- เสนอราคา @ 3,960.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 150 แผ่น ขนาด 3/16 นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 X 1200 x 2400 มม.
- เสนอราคา @ 2,979.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

2. จำนวน 150 แผ่น ขนาด 1/4 นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 6 หรือ 6.5 X 1200 x 2400 มม.
- เสนอราคา @ 3,960.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 1,113,709.50 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
113
476,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกจัดซื้อชุด BLOCK TELEPHONE SYSTEM UNIT ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า จำนวน 20 เครื่อง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และให้ออกสอบราคาใหม่

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกจัดซื้อชุด BLOCK TELEPHONE SYSTEM UNIT ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า จำนวน 20 เครื่อง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา และให้ออกสอบราคาใหม่
114
609,900.00
สอบราคา
1. นายสมชาย อมรพันธุ์ เสนอราคา 609,000.00 บาท
2. นายธิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เสนอราคา 609,500.00 บาท
1. นายสมชาย อมรพันธุ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสดเป็นเงิน 609,000.00 บาท

รวม 609,000.00 บาท
คณธกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสมชายฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 900.00 บาท หรือเท่ากับ 0.147% พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้และความสะดวกสบายและความปลอดภัยต่อวัสดุและอุปกรณ์ เห็นสมควรจ้าง นายสมชาย อมรพันธุ์ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ พตร.บึงพระ กำหนด 120 วัน ต่อไป
115
1,643,520.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Draft Gear Yoke ลักษณะขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ Cart Steel AAR M-201Grade"B"or SC49 JIS G5101(1978)or Approved Equal จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 20,544.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,643,520.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,643,520.- บาท


รวม 1,643,520.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
116
487,300.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท กอปรวสุจำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 437,200.00 บาท ส่วนรายการที่ 5 ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอ

รวม 437,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
117
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Window Frame รถ JR-West มิติและขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,230.50 บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 492,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
118
50,450.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) กระดิ่งไฟฟ้า ขนาด 6 นิ้ว พร้อมแมนนวลตัวกดสัญญาณ กล่องติดตั้งโลหะสีแดงมีกระจกหน้า ปิด-เปิด กุญแจแบบกดเด้ง ขนาด 30 x 40 x 15 ซม. (ตู้ในอาคาร) จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,105.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ไซเรนไฟฟ้า ขนาด 5 นิ้ว AC.220 V. พร้อมแมนนวลตัวกดสัญญาณ กล่องติดตั้งโลหะสีแดงมีกระจกหน้า ปิด-เปิด กุญแจแบบกดเด้ง ขนาด 30 x 40 x 15 ซม. (ตู้ในอาคาร) มีมาตรฐาน มอก.รับรอง และรับประกัน 1 ปี จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงติดผนัง โลหะสีแดงมีกระจกหน้าเซฟตี้ กุญแจ ปิด-เปิด แบบกดเด้ง ขนาด 80 x 100 x 30 ซม. พร้อมขาตั้งสูง 25 ซม. มีอุปกรณ์ครบประกอบด้วย ถังน้ำ 1 ใบ , ชะแลง 1 อัน , ขวานด้ามยาว 40 ซม. 1 ด้าม , อยู่ภายในตู้ จำนวน 5 ตู้ ผู้เสนอราคา บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ป้ายจุดรวมพล แบบสติ้งเกอร์สะท้อนแสง 3 M ขนาด 40 x 50 ซม. พื้นสีเขียวมีขอบสีขาวมีตัวหนังสือจุดรวมพล - มีรูปคน มีตัวเลข 1-6 แต่ละป้าย (ป้ายมีตราบริษัทรับรอง) ได้มาตรฐานตามแบบ มอก.635 พร้อมรับประกัน 1 ปี (ตามตัวอย่างของทางการ) จำนวน 6 แผ่น ผู้เสนอราคา บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 450.00 บาท
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน 4,729.40 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน 13,482.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน 25,680.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) บริษัท นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน 2,889.00 บาท


รวม 46,780.40 บาท

ผู้ยื่นเสนอราคา และสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เมื่อต่อรองราคา บริษัทฯ สามารถลดราคาสิ่งของลงได้อีก และสิ่งของมีความจำเป็นเพื่อนำมาใช้งาน
119
486,315.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Door Frame (Short Size) ลักษณะมิติ,วัสดุและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 418.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Door Frame (Long Size) ลักษณะมิติ,วัสดุและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,065.- บาท
รายการที่1 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 167,200.- บาท
รายการที่2 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 319,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,700.- บาท


รวม 486,700.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (486,700 – 486,315 = 385.- บาท) คิดเป็น 0.07 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
120
480,162.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Roller for Headrest (LH) ลักษณะมิติ,ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,921.- บาท
รายการที่ 2 Roller for Headrest (RH) ลักษณะมิติ,ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,921.- บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 240,125.- บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 240,125.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,250.- บาท


รวม 480,250.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (480,250 – 480,162 = 88.- บาท) คิดเป็น 0.01 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
121
483,750.00
สอบราคา
จัดซื้อบานเกล็ดระบายอากาศ รถ บพห. วัสดุ Aluminum ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำวน 150 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,275 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 491,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,250.- บาท


รวม 491,250.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (491,250 – 483,750 = 7,500.-บาท )คิดเป็น 1.55 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
122
4,519,700.00
ประกวดราคา
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา@ 93,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา@ 96,360.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,776,480.00 (รวม Vat 7%)

รวม 4,776,480.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
123
3,279,900.00
ประกวดราคา
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวม 2,032,900.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,175,203.00 (รวม Vat 7%)

รวม 2,175,203.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
124
490,450.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์พุกราวมือจับ รถ บชส. วัสดุ SUS304 ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 170 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,940.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 499,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท


รวม 499,800.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,800 – 490,450 = 9,350.-บาท) คิดเป็น 1.90 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
125
99,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9" x 11" ชนิดไม่มีเส้นบรรทัด จำนวน 100 กล่อง
1. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เสนอราคากล่องละ 280.00 บาท
2. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 289.00 บาท
3. บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 289.50 บาท
4. บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 400.00 บาท

รายการที่ 2 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 11" x 11" ชนิดมีเส้นบรรทัด จำนวน 150 กล่อง
1. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เสนอราคากล่องละ 353.00 บาท
2. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 354.00 บาท
3. บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 379.40 บาท
4. บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 500.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด จำนวนเงิน 29,960.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด จำนวนเงิน 56,656.50 บาท

รวม 86,616.50 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างของบริษัทฯ เป็นไปตามเกณฑ์ลักษณะ เงื่อนไขตามที่ทางการกำหนด
126
470,250.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเสากั้นห้องรถ JR-West วัสดุ SS400 ยาว 8 ฟุต ลักษณะมิติ และ ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 450 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,065.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 479,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,250.- บาท


รวม 479,250.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (479,250 – 470,250 = 9,000.-บาท )คิดเป็น 1.91 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
127
1,598,580.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียมขงรถดีเซลราง ATR. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,598,580.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อกระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียมขงรถดีเซลราง ATR. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 1,598,580.00 บาท

รวม 1,598,580.00 บาท
บริษัทเค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
128
417,000.00
สอบราคา
รายการท่ี1 หมุดย้ำทองแดง ขนาด 3/16”x1/2”
ผู้เสนอราคารายที่ 1 บริษัท เอส.ไซเบอร์จำกัด เสนอราคา กก.ละ 395.90 บาท
ผู้เสนอราคารายที่ 2 บริษัท หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา กก.ละ 468.- บาท
ผู้เสนอราคารายที่ 3 ร้านชัยวัฒนา เสนอราคา กก.ละ 395.00 บาท
รายการท่ี2 หมุดย้ำทองแดง ขนาด 3/16”x3/8”
ผู้เสนอราคารายที่ 1 บริษัท เอส.ไซเบอร์จำกัด เสนอราคา กก.ละ 395.90 บาท
ผู้เสนอราคารายที่ 2 บริษัท หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา กก.ละ 447.- บาท
ผู้เสนอราคารายที่ 3 ร้านชัยวัฒนา เสนอราคา กก.ละ 395.00 บาท
ผู้เสนอราคารายที่ 4 หจก.ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ เสนอราคา กก.ละ 440.00 บาท
รายการที่ 1 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงินรวม 197,500.-บาท
รายการที่ 2 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงินรวม 197,500.-บาท
รวมจำนวนเงินทั้งสิน 395,000.-บาท

รวม 395,000.00 บาท
ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการจากผู้ยื่นเสนอ 4 ราย และเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 5.27% หรือ 22,000.00บาท(417,000-395,00 บาท)เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วให้จัดซื้อต่อไป
129
ชก.๔/ป๐๖/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อพัสดุ
798,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ขนาด Charge Output: ๒๔-๖๖-๗๒ VDC. Charge ๑๐๐ A-๕๐๐ A (MAX) จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา . บริษัท ซีลลิค สเตเบิล เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 749,000.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท ซีลลิค สเตเบิล เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงินรวม 749,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 749,000.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
130
124,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1จัดซื้อ Brake Lever B จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 125,190.00 บาท
รายการที่ 1จัดซื้อ Brake Lever B จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 125,190.00 บาท

รวม 125,190.00 บาท
บริษัทณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
131
381,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 ถัง น้ำยากำจัดคราบเขม่า ชนิดสูตรน้ำมัน (Oil Base) ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร ยี่ห้อ “PB CHEM” H.D.D. หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา บ.ยูไนเต็ด โฟร์ จก. ราคาที่เสนอ 381,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.มินเซนแมชินเนอรี่ จก. ราคาที่เสนอ 370,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.มินเซนแมชินเนอรี่ จก. จำนวนเงิน 370,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 370,000.00 บาท


รวม 370,000.00 บาท
- บ.มินเซนแมชินเนอรี่ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “SVR-2” ตรวจสอบและทดลองใช้การแล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.14 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
132
494,875.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2. บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส จำกัด
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.00 บาท

รวม 492,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
133
76,800.00
ตกลงราคา
ผู้เสนอราคาบริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
ราคาที่เสนออันละ 55.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 79,287.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 79,287.00 บาท

รวม 79,287.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
134
557,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 577,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 622,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ในวงเงิน 577,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 577,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
135
88,146.60
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,320.- บาท. (ไม่รวมVAT) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 213.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รรายการที่.1 ในราคาท่อละ 2,320.- บาท. จำนวน 30 ท่อ. เป็นเงิน 69,600.- บาท. รายการที่.2 ในราคาท่อละ 213.- บาท. จำนวน 60 ท่อ. เป็นเงิน 12,780.- บาท. รวมราคาสินค้าทั้ง 2 รายการ เป็นเงิน 82,380.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เป็นเงิน 5,766.60 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 88,146.60 บาท. กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 88,146.60 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของทั้งสองรายการให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.72/สญ./2556 ลว. 30 เมย. 56
136
825,111.00
สอบราคา
คณะกรรมการรับและเปิดซองเสนอราคาจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2558 ตามคำสั่งเฉพาะที่ ปส./552/2557 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ของการรถไฟฯ โดยคณะกรรมการได้รับซองเสนอราคาฯ ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. และ ดำเนินการเปิดซองเสนอราคาฯ ในเวลา 11.15 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2557
ที่กองโฆษณาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งได้มีผู้มายื่นซองเสนอราคารวม 3 ราย และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงรับไว้และผลการเปิดซองเสนอราคา ดังนี้.-
1.บริษัท แอคมีพรินติ้งจำกัด เสนอราคาค่าจ้างพิมพ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 802,846.00 บาท (แปดแสนสองพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
2.บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เสนอราคาค่าจ้างพิมพ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 631,799.28 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)
3.บริษัท จี – อาร์ต จำกัด เสนอราคาค่าจ้างพิมพ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน 812,014.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสิบสี่บาทถ้วน)
ปรากฏว่า บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาค่าจ้างพิมพ์ปฏิทิน จำนวน 26,194 ฉบับ เป็นราคาที่ต่ำสุด เป็นเงิน 631,799.28 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 631,799.28 บาท
เนื่องจากบริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเพื่อผลประโยชน์ของการรถไฟฯ คณะกรรมการเปิดและรับซองฯ ได้ขอต่อรองให้บริษัทฯ
ลดราคาลงอีก ซึ่งบริษัทฯได้ส่งหนังสือ ลงวันที่ 4 กันยายน 2557 แจ้งขอยืนยันราคาเดิมที่เสนอและไม่สามารถลดลงราคาได้อีก เนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคา
ที่ต่ำสุดแล้ว
ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรว่าจ้างบริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประจำปี 2558 จำนวน 26,194 ฉบับ เป็นเงิน 631,799.28 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
137
1,499,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,497,882.30 บาท
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,498,807.85 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,497,000.00 บาท

รวม 1,497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
138
1,758,000.00
สอบราคา
บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคา @ 1,581,471.03 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท เจริญศรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ราคา @ 1,642,990.66 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล โดยเสนอราคา @ 1,581,471.03 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 1,692,174.00 บาท
"เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ของทางการฯ"
139
514,700.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว @ 252.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ชนะการประมุล เสนอราคา @ 252.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)จำนวน 2000 ชุด

รวม 539,280.00 บาท
"สิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข"
140
157,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 157,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 170,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 157,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 157,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
141
377,496.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Shaft of Cooling Fan
ผู้เสนอราคา บ.ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท )บ.ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 299,600.00 บาท


รวม 299,600.00 บาท
- บ.ฟีนิกซ์โฟล์คลิฟท์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯแล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 20.63 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
142
232,307.70
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 อัน ตะแกรงหน้ารถจักร วัสดุเหล็กเหนียวแผ่นหนา 1/4”
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 235,400.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 อัน Glass Tube ของรังผึ้ง OD.14 mm. ID.11 mm. Lg.417 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 17,655.0 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 235,400.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 17,655.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 253,055.00 บาท


รวม 253,055.00 บาท
- หจก.จิวโม่วเส็ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้วซึ่งผลการใช้งานใช้การได้ดี ไม่ปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 8.93 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
143
490,150.00
สอบราคา
1 ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,150.00 บาท

รวม 490,150.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
144
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง โป้วสี, เตรียมพื้นผิวทำสีภายนอก, ทำพื้น และปูยางรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอ 117,700.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก และราคา (จำนวนเงินรวม + ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 470,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
145
423,000.00
สอบราคา
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า
บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม ชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียวเหล็กหกเหลี่ยม
มีคุณภาพตาม มอก.291-2530
บรรจุกระสอบป่าน (ถุงพลาสติกไม่ต้องการ)
พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. จำนวน 500 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 25.50 บาท
2. จำนวน 360 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 27.59 บาท
3. จำนวน 700 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 42.10 บาท
4. จำนวน 1,000 ตัว ขนาด Ø 5/8” x 67 มม. บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 14.86 บาท
5. จำนวน 10,000 ตัว ขนาด M 10 x 25 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 2.32 บาท
6. จำนวน .3,300 ตัว ขนาด M 6 x 40 (เกลียวยาว 18 มม.) บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 1.00 บาท
7. จำนวน 1,200 ตัว ขนาด M 20 x 60 บรรจุกระสอบละ 50 ตัว เสนอราคาตัวละ 16.54 บาท
8. จำนวน 1,200 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 5/8” x 3” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 13.77 บาท
9. จำนวน 1,000 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตอันละ 27.99 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
10. จำนวน 5,000 อัน ขนาด Ø 3/8” x 3.1/2” บรรจุกล่องละ 50 อัน เสนอราคาอันละ 23.77 บาท
11. จำนวน 7,000 อัน ขนาด Ø 5/32” x 1.3/4” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาอันละ 25.77 บาท
12. จำนวน 12,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 1.1/2” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาตอันละ 44.77 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดแบน (ปาดมุมข้างเดียว)
วัสดุที่ใช้ทำ Mild Steel Tensile Strength 41-50 Kg/mm2 Elongation 20% min.
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100, 200 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
13. จำนวน 6,000 อัน ขนาด 6.4 x 18 x 60 มม. เสนอราคาอันละ 11.43 บาท
14. จำนวน 10,000 อัน ขนาด 6.4 x 22 x 75 มม.เสนอราคาอันละ 12.70 บาท
ทั้ง 14 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 448,913.31 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม ชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียวเหล็กหกเหลี่ยม
มีคุณภาพตาม มอก.291-2530
บรรจุกระสอบป่าน (ถุงพลาสติกไม่ต้องการ)
พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. จำนวน 500 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 23.77 บาท
2. จำนวน 360 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 25.77 บาท
3. จำนวน 700 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 44.77 บาท
4. จำนวน 1,000 ตัว ขนาด Ø 5/8” x 67 มม. บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 27.77 บาท
5. จำนวน 10,000 ตัว ขนาด M 10 x 25 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 3.77 บาท
6. จำนวน .3,300 ตัว ขนาด M 6 x 40 (เกลียวยาว 18 มม.) บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 1.07 บาท
7. จำนวน 1,200 ตัว ขนาด M 20 x 60 บรรจุกระสอบละ 50 ตัว เสนอราคาตัวละ 17.97 บาท
8. จำนวน 1,200 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 5/8” x 3” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 17.77 บาท
9. จำนวน 1,000 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตอันละ 27.77 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
10. จำนวน 5,000 อัน ขนาด Ø 3/8” x 3.1/2” บรรจุกล่องละ 50 อัน เสนอราคาอันละ 16.77 บาท
11. จำนวน 7,000 อัน ขนาด Ø 5/32” x 1.3/4” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาอันละ 0.97 บาท
12. จำนวน 12,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 1.1/2” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาอันละ 0.77 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดแบน (ปาดมุมข้างเดียว)
วัสดุที่ใช้ทำ Mild Steel Tensile Strength 41-50 Kg/mm2 Elongation 20% min.
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100, 200 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
13. จำนวน 6,000 อัน ขนาด 6.4 x 18 x 60 มม. เสนอราคาตอันละ 7.77 บาท
14. จำนวน 10,000 อัน ขนาด 6.4 x 22 x 75 มม.เสนอราคาตอันละ 7.97 บาท
ทั้ง 14 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 447,645.41 บาท

บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม ชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียวเหล็กหกเหลี่ยม
มีคุณภาพตาม มอก.291-2530
บรรจุกระสอบป่าน (ถุงพลาสติกไม่ต้องการ)
พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1. จำนวน 500 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 25.56 บาท
2. จำนวน 360 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 27.36 บาท
3. จำนวน 700 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 3.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 45.45 บาท
4. จำนวน 1,000 ตัว ขนาด Ø 5/8” x 67 มม. บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 26.46 บาท
5. จำนวน 10,000 ตัว ขนาด M 10 x 25 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 3.87 บาท
6. จำนวน .3,300 ตัว ขนาด M 6 x 40 (เกลียวยาว 18 มม.) บรรจุกระสอบละ 100 ตัว เสนอราคาตัวละ 1.26 บาท
7. จำนวน 1,200 ตัว ขนาด M 20 x 60 บรรจุกระสอบละ 50 ตัว เสนอราคาตัวละ 16.54 บาท
8. จำนวน 1,200 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 5/8” x 3” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตัวละ 18.72 บาท
9. จำนวน 1,000 ตัว ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 4.1/2” บรรจุกระสอบละ 20 ตัว เสนอราคาตอันละ 15.30 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
(ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็ง พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
10. จำนวน 5,000 อัน ขนาด Ø 3/8” x 3.1/2” บรรจุกล่องละ 50 อัน เสนอราคาอันละ 16.11 บาท
11. จำนวน 7,000 อัน ขนาด Ø 5/32” x 1.3/4” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาอันละ 0.99 บาท
12. จำนวน 12,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 1.1/2” บรรจุกล่องละ 100 อัน เสนอราคาอันละ 0.54 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดแบน (ปาดมุมข้างเดียว)
วัสดุที่ใช้ทำ Mild Steel Tensile Strength 41-50 Kg/mm2 Elongation 20% min.
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100, 200 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
13. จำนวน 6,000 อัน ขนาด 6.4 x 18 x 60 มม. เสนอราคาตอันละ 7.38 บาท
14. จำนวน 10,000 อัน ขนาด 6.4 x 22 x 75 มม.เสนอราคาตอันละ 7.56 บาท
ทั้ง 14 รายการ เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 436,695.46 บาท

บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล
จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 436,695.46 บาท


รวม 436,695.46 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
146
205,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คีมตีตราตะกั่ว ชนิดทำด้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 10 อัน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท ไม่เสนอราคา -
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล ไม่เสนอราคา -

รายการที่ 2 ครั่งตีตราฯ จำนวน 500 กก.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท ไม่เสนอราคา -
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคา กก.ละ 125.00 บาท

รายการที่ 3 ธงสัญญาณสีแดง ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 3,000 ผืน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาผืนละ 17.75 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคาผืนละ 15.00 บาท

รายการที่ 4 ธงสัญญาณสีเขียว ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 3,000 ผืน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาผืนละ 17.75 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคาผืนละ 15.00 บาท

รายการที่ 5 ถุงหนังใส่เงินเล็ก จำนวน 90 ใบ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาใบละ 95.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล จำนวนเงิน 66,875.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท จำนวนเงิน 56,977.50 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท จำนวนเงิน 56,977.50 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท จำนวนเงิน 9,148.50 บาท


รวม 189,978.50 บาท
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา รายการที่ 2 รับซื้อจากห้างฯ พิพัฒนกุล ผู้เสนอราคารายเดียว รายการที่ 3, 4 และ 5 รับซื้อจากห้างฯ ยิ่งไท ผู้เสนอราคาต่ำ 2 สิ่งของมีคุณสมบัติตรงตามต้องการ
147
302,000.00
สอบราคา
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯ
1. จำนวน 28 Sets. Lamp Voltage Regulator Panel
For Railway Carriage
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
- เสนอราคา @ 10,500.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯ
1. จำนวน 28 Sets. Lamp Voltage Regulator Panel
For Railway Carriage
รับซื้อจาก บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
- เสนอราคา @ 10,500.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 314,580.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
148
1,104,483.82
สอบราคา
บริษัท ลีน่า(ประเทศไทย) จำกัด ผิดเงื่อนไข ไม่เปิดซองราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 796,869.66 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,105,023.82 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 796,869.66 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม 796,869.66 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติที่กำหนดของทางการ
149
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๐๒๔/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อ Jumper Receptacle Type IC 70A-3 จำนวน ๑๔ Set.
1,875,118.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,947,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,947,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม 1,947,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคต่ำสุด และถูกต้องครบถ้วน
150
1,223,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1142 - 4078429 - 01 (K 14180) Cooling pipe ass'y (includes 108, 109 & 110) จำนวน 31 Sets.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาชุดละ 36,750.00 บาท

รายการที่ 2 # 0401 - 1000200 - 00 "O" Ring P 20 (46) จำนวน 244 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 16.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,218,997.50 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 4,177.28 บาท

รวม 1,223,174.78 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
151
1,694,708.80
สอบราคา
บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,352,471.44 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,694,708.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,352,471.44 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 1,352,471.44 บาท
เป็นผู็เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องครบถ้วน
152
รฟ.ชก.๐๓๐๔/ศล.๒/๐๒๖/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อ Jumper Couple (Plug) Type IC 70A จำนวน ๑๕ Set
1,998,225.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,996,620 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,996,620 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 1,996,620.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องครบถ้วน
153
499,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงกูบเหล็กรถโดยสาร ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯวัสดุSS41 เชื่อมประกอบเป็นชุดพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 140 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,570.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.- บาท


รวม 499,800.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
154
480,163.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model N 855 R2 จำนวน 5 ชุด ใน1 ชุดประกอบด้วย
1 # 3013591 จำนวน 6 Sets.
2 # 3608833 จำนวน 1 Sets.
3 # 210179 จำนวน 1 Sets.
ราคาชุดละ 99,692.97 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model N 855 R2 จำนวน 5 ชุด ใน1 ชุดประกอบด้วย
1 # 3013591 จำนวน 6 Sets.
2 # 3608833 จำนวน 1 Sets.
3 # 210179 จำนวน 1 Sets.
เป็นเงิน 498,464.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 498,464.85 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลีกษณะการออกสอบราคา
155
480,165.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model N 855 R1 จำนวน 5 ชุด ใน1 Set.ประกอบด้วย
1 # 3013591 จำนวน 6 Sets.
2 # 3608833 จำนวน 1 Sets.
3 # 210179 จำนวน 1 Sets.
ราคาชุดละ 99,692.97 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model N 855 R1 จำนวน 5 ชุด ใน1 Set.ประกอบด้วย
1 # 3013591 จำนวน 6 Sets.
2 # 3608833 จำนวน 1 Sets.
3 # 210179 จำนวน 1 Sets.
เป็นเงิน 498,464.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 498,464.85 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
156
115,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แปรงลวดทองเหลือง ขนาด 1" จำนวน 900 อัน
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด อันละ 38.00 บาท (ไม่รวม vat 7%)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสอง อันละ 55.00 (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 2 ผ้าทราย เบอร์ 2 จำนวน 2300 แผ่น
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารายเดียว แผ่นละ 9.00 บาท (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 3 รีเวทย้ำเหล็ก ขนาด 5 x 14 มม. จำนวน 5000 ตัว
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารายเดียว ตัวละ 0.45 บาท (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 4 แปรงทาสี ชนิดแบน ขนาด 1" จำนวน 500 อัน
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด อันละ 7.50 บาท (ไม่รวม vat 7%)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคาต่ำสอง อันละ 7.70 (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 5 แปรงทาสี ชนิดแบน ขนาด 1.1/2" จำนวน 300 อัน
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง อันละ 11.00 บาท (ไม่รวม vat 7%)
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสอง อันละ 12.50 (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 6 แปรงทาสี ชนิดแบน ขนาด 2" จำนวน 400 อัน
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง อันละ 16.50 (ไม่รวม vat 7%)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสอง อันละ 23.00 บาท (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 7 แปรงทาสี ชนิดแบน ขนาด 3" จำนวน 400 อัน
-บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง อันละ 28.00 (ไม่รวม vat 7%)
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสอง อันละ 35.50 บาท (ไม่รวม vat 7%)
รายการที่ 1 - 3 บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด ชนะการประมูล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,150.50 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)
รายการที่ 4 - 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมุล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,882.50 บาท (รวม Vat 7% แล้ว)

รวม 109,033.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดของทางการฯ"
157
1,023,500.00
สอบราคา
1. จำนวน 100 แผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet)
มีลายกันลื่นชนิดขีดขวาง ขนาด 2.0 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต
ตามมาตรฐาน JIS Grade SUS.304 หรือ AISI.304
มีผูเสนอราคารายเดียว คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
-เสนอราคา @ 9,558.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
1. จำนวน 100 แผ่น เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet)
มีลายกันลื่นชนิดขีดขวาง ขนาด 2.0 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต
ตามมาตรฐาน JIS Grade SUS.304 หรือ AISI.304
รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
-เสนอราคา @ 9,558.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)


รวม 1,022,706.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
158
925,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Valve Sets Consists of : - 4 Items จำนวน 128 Sets.
1. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาชุดละ 3,800.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาชุดละ 5,900.00 บาท

รายการที่ 2 # 1076-4077685-01 (K4226) Valve Seat จำนวน 50 Pcs.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 808,064.00 บาท

รวม 808,064.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่สามารถพิจารณา
รายละเอียดคุณสมบัติและคุณภาพได้ในเวลาอันสั้นฯ จึงไม่รับพิจารณา
159
2,949,200.00
ประกวดราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,081,600.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,081,600.00 บาท

รวม 3,081,600.00 บาท
เสนอรายเดียว, สิ่งของถูกต้องตามต้องการ
160
249,500.00
สอบราคา
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,990.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,990.- บาท. จำนวน 50 แผ่น. รวมเป็นเงิน 249,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,465.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,965.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวม 266,965.00 บาท
จำกัด เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แผนผังที่บริษัทฯ แนบมานั้น ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
161
64,000.00
ตกลงราคา
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจขอรับเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจขอรับเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจขอรับเอกสารตกลงราคาแต่อย่างใด
162
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 356,400.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 355,320.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 355,320.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 355,320.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 20,380.00 เท่ากับ 5.42%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 355,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
163
1,891,766.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Service Brake Unit PEC7-DXSSX II 30919/3 BZ จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,465,942.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 1,347,879.00 บาท
รายการที่ 2 Parking Brake Unit PEC7-DXSSX II 30920/IIZ จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 488,647.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคา 449,293.00 บาท
รายการที่ 1 Service Brake Unit PEC7-DXSSX II 30919/3 BZ จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,465,942.80 บาท
รายการที่ 2 Parking Brake Unit PEC7-DXSSX II 30920/IIZ จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 488,647.60 บาท


รวม 1,954,590.40 บาท
รายการที่1 หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่2 หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
หมายเหตุ บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอรายการที่ 1 ต่ำหนึ่งแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการได้จึงไม่พิจารณา
164
14,535,360.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า.-
1.บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาจำนวน 2 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 12,180,000.00 บาท
2. บริษัท วี.เอ.กู๊ด จำกัด เสนอราคาจำนวน 22 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,954,160.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาจำนวน 5 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,224,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีนิกซ์ เอส แอน ซี เสนอราคาจำนวน 4 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 13,777,320.00 บาท
5. บริษัท เอส.พี.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคาจำนวน 2 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 14,495,000.00 บาท
บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,180,000.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (14,535,360 – 12,180,000) = 2,355,360.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.2043

รวม 12,180,000.00 บาท
เป็นผูู้เสนอราคาต่ำสุด
165
1,123,500.00
สอบราคา
1.บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 10,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1.บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 10,500.- บาท. จำนวน 100 เครื่อง. เป็นเงิน 1,050,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 73,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,123,500.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวม 1,123,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.46/สญ./ 2556 ลว. 17 ตค. 56 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
166
881,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 881,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 950,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำักด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 881,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 881,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
167
59,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาครอบ Relay ขนาด EP371 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 29,960- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาครอบ Relay ขนาด EP571 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 16,585- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาครอบ Relay ขนาด EP371 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 29,960- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ฝาครอบ Relay ขนาด EP571 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 16,585- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 46,545.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตามยืนยันของผู้ใช้งาน สามารถใช้การได้ดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้
168
24,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) LED Cab Light 75V 3W ขั้วเกลียว จำนวน 50 หลอด
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) LED Engine Room 75V 3W ขั้วเกลียว จำนวน 50 หลอด
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 11,181.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) LED Cab Light 75V 3W ขั้วเกลียว จำนวน 50 หลอด
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) LED Engine Room 75V 3W ขั้วเกลียว จำนวน 50 หลอด
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 11,181.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 21,881.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตามยืนยันของผู้ใช้งาน สามารถใช้การได้ดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้
169
22,096.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Kit Spring ปรับตั้งหน้า Contact CK. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 20,330- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Kit Spring ปรับตั้งหน้า Contact CK. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 20,330- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 20,330.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน จำกัด นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตามยืนยันของผู้ใช้งาน สามารถใช้การได้ดีตรงตามความต้องการของผู้ใช้

170
320,197.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สาย Flexible Tacho Meter จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 117,700- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปลอกสาย Flexible Tacho Meter จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 197,950- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สาย Flexible Tacho Meter จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 117,700- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปลอกสาย Flexible Tacho Meter จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 197,950- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 315,650.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เนื่องจากทางการเคยสั่งซื้อมาใช้การได้สอบถามผู้ใช้งานแล้วได้รับการยืนยันว่าใช้การได้ดีตลอดอายุรับประกัน
171
80,250.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สายพาน Statodyne ขนาด22x2900x2840 มม. จำนวน 60 เส้น
ผู้เสนอราคา บจก.รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 43,142.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 50,718.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 62,916.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สายพาน Statodyne ขนาด22x2900x2840 มม. จำนวน 60 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 62,916.- บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 62,916.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป ผู้เสนอราคาต่ำสุด นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองผู้ใช้รายงานผลประกอบทดลองว่าไม่สามารถประกอบทดลองได้เนื่องจากสั้นและแค็คตาล็อกตามขนาดไม่ตรงตามที่ต้องการ จึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการได้พิจารณาต่ำสองจาก บจก.ระวี อินเตอร์เทรด ตามแค๊ตตาล็อกแล้วเป็นแค๊ตตาล็อกแบบเดียวกับ บจก.รอยัล เทคฯ ซึ่งไม่ตรงกับขนาดตามที่ทางการต้องการ จึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการจึงพิจารณาต่ำสามจาก หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อ เลขที่ ซข.127/278/2557 สามารถใช้การได้ตามหนังสือยืนยันของผู้ใช้ลงวันที่ 8 ส.ค. 57
คณะกรรมการเห็นพ้องกันแล้วพิจารณาทบทวนตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัดอีกครั้งหนึ่ง เห็นสมควรซื้อผลิตภัณฑ์ จาก หจก.สิริมามีพานิช
172
1,690,600.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 79,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท จงธนกิตติ์ จำกัด จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 80,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3.บริษัท คงทวีพร จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 90,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 79,000.- บาท. จำนวน 20 คัน. เป็นเงิน 1,580,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 110,600.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,690,600.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ


รวม 1,690,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และบริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมปรับปรุงตามสำเนาสัญญาว่าจ้าง เลขที่ วซด.กท.48/สญ./2556 ลว. 14 ตค. 56 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
173
93,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Rubber Hose - 2, Item 27, Drawing No. 1040 - 100 - 124 จำนวน 180 Pcs.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

รายการที่ 2 Hydraulic Hose size - 20 (ID.1.1/8" (28.6 mm.) OD.1.50" (38.1 mm.)) จำนวน 200 Fts.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ ไอ ดีไซน์ ราคาอันละ 248.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 53,072.00 บาท

รวม 53,072.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
174
698,100.00
สอบราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 696,000.00 บาท
2 บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 696,570.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,000.00 บาท

รวม 696,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
175
491,130.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนัก ( General Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6TG.2A.(YB) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 163,710 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนัก ( General Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6TG.2A.(YB) จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 491,130 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 491,130.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
176
494,720.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา อุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 750 W.440V.AC.,60 Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 40 ลูก
ราคาลูกละ 5,756.60 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3
ขนาด 380V.AC.,1.5 Kw.4P.b3 Fool Mount. สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องดัดแปลง จำนวน 40 ลูก
ราคาลูกละ 6,610.40 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำหน่าย อุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 750 W.440V.AC.,60 Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 40 ลูก
เป็นเงิน 230,264 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3
ขนาด 380V.AC.,1.5 Kw.4P.b3 Fool Mount. สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องดัดแปลง จำนวน 40 ลูก
เป็นเงิน 264,418.40 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำวน 2 รายการ เป็นเงิน 494,682.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 494,682.40 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
177
450,791.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม COMPRESSOR KNORR รุ่น VV.160-200-2 จำนวน 10 Sets.
ราคา Set.ละ 45,079.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อม COMPRESSOR KNORR รุ่น VV.160-200-2 จำนวน 10 Sets.
เป็นเงิน 450,791 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 450,791.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
178
398,040.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor ELGI รุ่น TRC1000BS จำนวน2เครื่อง(ตามเงื่อนไขเอกสาร แนบ ราคาเครื่องละ 199,020 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor ELGI รุ่น TRC1000BS จำนวน2เครื่อง(ตามเงื่อนไขเอกสาร แนบ เป็นเงิน 398,040 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 398,040.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
179
219,995.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # ท่อเชื้อเพลิงออก Delphi Fuel Pump ของเครื่องยนต์ Perkins YB37575 จำนวน 20 Sets. เงิน 142,738 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # ท่อเชื้อเพลิงออก Delphi Fuel Pump ของเครื่องยนต์ Perkins YB37575 จำนวน 20 Sets.ราคา Set.ละ 7,136.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 142,738.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
180
297,567.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Crack Shaft ของ Compressor Knorr รุ่น vv 160/200-2 จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 299,600.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Crack Shaft ของ Compressor Knorr รุ่น vv 160/200-2 จำนวน 20 Pcs.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 299,600.00 บาท

รวม 299,600.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
181
500,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก และทำความสะอาดผิวสแตนเลสพร้อมขัดเงารถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 5 คัน ราคาคันละ 100,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก และทำความสะอาดผิวสแตนเลสพร้อมขัดเงารถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 5 คัน เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 500,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
182
206,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 249 ใบสั่งงาน ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 50 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 50.00 บาท

รายการที่ 2 แบบ ส.45 (ใบรับของ) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 100 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 75.00 บาท

รายการที่ 3 แบบ ท.3 ใบจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 600 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 57.00 บาท

รายการที่ 4 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ สีส้มอ่อน จำนวน 2,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 100.00 บาท

รายการที่ 5 ตั๋วสัมภาระ จำนวน 5,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 18.00 บาท

รายการที่ 6 แบบ สส.2 (ใบจ่ายเงินสะสม) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 40 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 100.00 บาท

รายการที่ 7 แบบรายงานขอกู้เงินกองเงินสะสมฯ ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 15,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท

รายการที่ 8 หนังสือสัญญากู้เงินสะสม ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 30,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.00 บาท

รายการที่ 9 แบบ กรฟ.1 (สัญญาณประจำที่ชำรุด) ขนาด 150 x 210 มม. จำนวน 3,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 15.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,675.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 8,025.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 36,594.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 2,140.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 96,300.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 4,280.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 4,173.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 8,025.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 48,150.00

รวม 210,362.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ตรงตามตัวอย่างของทางการ
183
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Air Compressor ยี่ห้อ FINI รุ่น VMK-402 3Phase จำนวน 20 Sets.
ราคา Set.ละ 24,556.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Air Compressor ยี่ห้อ FINI รุ่น VMK-402 3Phase จำนวน 20 Sets.
เป็นเงิน 491,130 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 491,130.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
184
471,870.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ.015 จำนวน 6 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 495,463.50 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ.015 จำนวน 6 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 495,463.50 บาท

รวม 495,463.50 บาท
บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
185
1,963,450.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ อุปกรณ์ Block Brake Unit ของรถแดวู จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,957,565.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ อุปกรณ์ Block Brake Unit ของรถแดวู จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,957,565.00 บาท

รวม 1,957,565.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
186
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 356,400.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 355,680.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 355,680.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 355,680.00 บาท


รวม 355,680.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 20,020.00 เท่ากับ 5.33%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 355,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
187
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 356,400.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 355,680.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 355,680.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 355,680.00 บาท

รวม 355,680.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 20,020.00 เท่ากับ 5.33%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 355,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
188
481,100.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
๑ หจก.ปพนเคเบิ้ลทีวี
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/5/426-2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 งานจ้างเหมาปราบวัชพืชด้วยน้ำยาเคมี ที่ กม.177+000-280+500 (สายอุบลราชธานี) และ กม.266+583-271+500 (สายหนองคาย) ภายในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง


รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/5/426-2557 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 งานจ้างเหมาปราบวัชพืชด้วยน้ำยาเคมี ที่ กม.177+000-280+500 (สายอุบลราชธานี) และ กม.266+583-271+500 (สายหนองคาย) ภายในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
189
630,100.00
สอบราคา
- ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด -
- ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด -

รวม .00 บาท
- ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด -
190
840,200.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 840,000.00 บาท (รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มถาวรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 840,500.00 บาท (รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 906,000.00 บาท (รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลิมวิไลก่อสร้าง ในวงเงิน 840,000.00 บาท (รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
191
152,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เสนอราคา 152,000.00 บาท
2. นายวิเชียร หมีนิ่ม เสนอราคา 152,100.00 บาท
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 152,000.00 บาท

รวม 152,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 100.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0657 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงทางเข้าบ้านพักพนักงานปิด-เปิด ระหว่างสถานีหอไกร-บางมูลนาก กำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพนักงาน ต่อไป
192
1,890,048.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,890,048.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,890,048.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,890,048.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
193
422,700.00
สอบราคา
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 422,500.00 บาท
2.นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 422,700.00 บาท
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 422,500.00 บาท

รวม 422,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสุชาติฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0473 % เนื่องจากระยะเวลามีจำกัด พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายสุชาติฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.สถานีบ้านป่าหวาย กำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพนักงานต่อไป
194
1,996,620.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,996,620.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
195
1,994,052.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,994,052.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,994,052.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,994,052.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
196
230,900.00
สอบราคา
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 261,000.00 บาท
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 261,000.00 บาท

รวม 261,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสุชาติฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งเท่ากับราคากลาง เนื่องจากมีระยะเวลาจำกัด พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายสุชาติฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.สถานีบ้านป่าหวาย กำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของพนักงานต่อไป
197
1,999,188.00
สอบราคา
1.บริษัท แสงจรัสสิริ (ไม่เสนอราคา)
2.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,999,188.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,999,188.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,999,188.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
198
624,400.00
สอบราคา
เหล็กเส้นกลม ตาม มอก. 20 – 2527
ชั้นคุณภาพ SR.24 มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 100 ท่อน ขนาด Ø 1 นิ้ว หรือขนาด 25 มม. ± 0.5 มม.
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 19 กก.
- เสนอราคา @ 612.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ตาม มอก. 1227–2539 ชั้นคุณภาพ SS.400
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
2. จำนวน 500 ท่อน ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือ ขนาด 6 มม. X 50 มม. X 50 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
- เสนอราคา @ 747.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

3. จำนวน 180 ท่อน ขนาด 6 x 65 x 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 33 กก.
- เสนอราคา @ 1,080.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
เหล็กเส้นกลม ตาม มอก. 20 – 2527
ชั้นคุณภาพ SR.24 รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 100 ท่อน ขนาด Ø 1 นิ้ว หรือขนาด 25 มม. ± 0.5 มม.
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 19 กก.
- เสนอราคา @ 612.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ตาม มอก. 1227–2539 ชั้นคุณภาพ SS.400
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
2. จำนวน 500 ท่อน ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือ ขนาด 6 มม. X 50 มม. X 50 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
- เสนอราคา @ 737.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

3. จำนวน 180 ท่อน ขนาด 6 x 65 x 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 33 กก.
- เสนอราคา @ 1,080.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)


รวม 667,787.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
199
243,600.00
สอบราคา
1. นายสุุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 243,000.00 บาท
2. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 243,600.00 บาท
1. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 243,000.00 บาท

รวม 243,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสุชาติฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 600.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0473 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายสุชาติฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.เสมียนสถานีและเรือนครัวสถานีโคกกะเทียม กำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกสบายของพนักงานต่อไป
200
149,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง
3. ห้างหุนส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000.00 บาท

รวม 140,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
201
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Equipment Pulling Brake System วัสดุ SS400 Bush วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS 48-60 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,482.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 2,485.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 496,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,400.- บาท


รวม 496,400.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(498,000.00-496,400.00) = 1,600.- หรือ 0.32%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
202
432,900.00
สอบราคา
1. นายธิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เสนอราคา 432,000.00 บาท
2. นางสาวษมาภรณ์ อัมพาผล เสนอราคา 432,600.00 บาท
1. นายธวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เป็นผู้่นเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 432,000.00 บาท

รวม 432,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายธิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 600.00 บาท หรือเท่ากับ 0.138% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายธิวพงศ์ฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างห้องสุขา ชาย-หญิง-คนพิการ ขนาด 3 ห้อง ที่สถานีห้วยแก้ว กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้
203
492,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Guard For Cock Reservoir วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,398.- บาท
รายการที่ 2 Guard For Auto Drain วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 568.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 349,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 142,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,500.- บาท


รวม 491,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(492,500.00-491,500.00) = 1,000.- หรือ 0.20%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
204
161,800.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับ
อากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part
Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts
แผนผังเลขที่ D 145-05564
- ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับ
อากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part
Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts
แผนผังเลขที่ D 145-05564
- ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
205
452,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Spacer ตามแผนผังเลขที่ TR760037 แคร่ DTD-09 จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 7,880.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 7,890.- บาท
รายการที่ 2 Bracket ตามแผนผังเลขที่ TR790023 แคร่ DTD-09 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 320.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 322.- บาท
รายการที่ 3 Spacer ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 แคร่ Hyundai จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 6,875.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 6,885.- บาท
รายการที่ 4 Spacer ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 แคร่ TS-836 จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,229.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 1,235.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 197,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 32,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 171,875.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 49,160.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,035.- บาท


รวม 450,035.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 4 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(452,500.00-450,035.00) = 2,465.- หรือ 0.54%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
206
146,700.00
สอบราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธามีความประสงค์จะสอบราคางานทาสีพร้อมปรับปรุงพื้นรันนิ่งรูมช่างกลชุมพร ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์
กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 375,700.00 บาท(เงินสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ไม่มีบริษัทใดๆ มาทำการประมูล งานทาสีพร้อมปรับปรุงพื้นรันนิ่งรูมช่างกลชุมพร ย่านสถานีประจวบคีรีขันธ์

รวม .00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
207
121,000.00
สอบราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธามีความประสงค์จะสอบราคางานปรับปรุงที่ทำการ นตส.หัวหิน
กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 121,000.00 บาท(เงินหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ไม่มีบริษัทใดๆ มาทำการประมูล งานปรับปรุงที่ทำการ นตส.หัวหิน

รวม .00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
208
1,751,600.00
สอบราคา
Vertical Oil Damper Drg.No. TR 750010 จำนวน 200 Pcs.
1. บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ราคาอันละ 6,028.04 บาท
2. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 7,500.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,605,000.00 บาท

รวม 1,605,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด สิ่งของไม่ตรงกับแผนผังของทางการ
209
12,278.00
สอบราคา
1.) หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ @ 12,679.50 บาท (รามภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
2.) บริษัท อิสเทินไพโอนีย เซลส์แอนด์เซอร์วิดซ์ จำกัด เสนอขาย ยี่ห้อ SEIKO ซึ่งไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ ราคาที่เสนอ @ 9,095.00 บาท (รามภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
3.) บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ @ 12,000.00 บาท (รามภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 12,000.00 บาท
รวมราคาสินค้า 11,474.77 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 803.23 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.00 บาท


รวม 12,000.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามแบบ ยี่ห้อ รุ่น ที่ผู้ใช้ต้องการ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
พร้อมส่งของให้ได้ภายใน 15 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่งซื้อ)
210
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.บี.เอส. โคเพอเรชั่น จำกัด เสนอเป็นเงิน 339,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรน เสนอเป็นเงิน 365,280 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิกซ์-มาร์คเกอร์ ทราฟฟิค เสนอเป็นเงิน 350,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรรณพ หัวหิน การ์ด เสนอเป็นเงิน 0 บาท
บริษัท เอ็น.บี.เอส โคออพเพอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 339,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 339,500.00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
211
468,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบรองคอเครื่องพ่วง(Modified) วัสดุ SC46 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 4,680.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ แผนผังฯไม่ถูกต้องถูกต้อง บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 468,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,000.- บาท


รวม 468,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
รวมทั้งหมด บาท