:: 130 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
455,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Mounting Frame for Oil Pump & Air compressor จำนวน 12 ชุด.
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
เสนอราคาชุดละ 37,990.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,791.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด
เสนอราคาชุดละ 35,400.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454,536.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 1. Mounting Frame for Oil Pump & Air compressor จำนวน 12 ชุด.

1. บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงินรวมทั้งสื้น 454,536.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 454,536.00 บาท
บริษัท โกลบอลท์อินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของที่บริษัทฯ เสนอตรงกับความต้องการใช้งานของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 0.28%
2
815,300.00
สอบราคา
1. หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 785,700.00 บาท
2. หจก.กู๊ดจ๊อบ ก่อสร้าง 2010 เสนอราคา 815,300.00 บาท
1. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 785,700.00 บาท

รวม 785,700.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงินร 29,600.00 บาท หรือเท่ากับ 3.767% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ จ้างงานผู้ช่วยคนเดินตรวจทาง ผู้ช่วยคนรถบำรุงทางและงานบำรุงทางอื่นๆ กำหนด 105 วัน(5เดือน) ต่อไป
3
372,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 370,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 371,560.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 370,000.00 บาท

รวม 370,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 370,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
4
235,400.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 50 Pcs. (P3-0002) Solenoid valve DC 24 V. ยี่ห้อ Burkert รุ่น 312 0-10 Bar หรือ ยี่ห้ออื่นใดที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า
บ. ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคาชิ้นละ 3,960.00 บาท
บ. ดี.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคาชิ้นละ 2,988.00 บาท
หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาชิ้นละ 2,720.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 211,860.00 บาท


รวม 211,860.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ1 ตัวอย่างไม่สามารถใช้การได้
บ. ดี.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำ2 ตัวอย่างไม่สามารถใช้การได้
บ. ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำ3 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
5
1,809,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,000.00 บาท

รวม 1,798,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6
1,765,500.00
สอบราคา
๑. จัดจ้าง ซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักรดีเซลฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มอาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,765,500.00 บาท
๑. จัดจ้าง ซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักรดีเซลฟ้า ALSTHOM จำนวน 30 Sets.
บริษัท เอ็มอาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,765,500.00 บาท

รวม 1,765,500.00 บาท
บริษัท เอ็มอาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไข ของทางการ และเท่ากับราคาประเมิน
7
57,138.00
สอบราคา
สิ่งของ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง ใช้งานที่ สอค. (งทป.เลขที่ 121/2560)
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993) เสนอราคา 35,310.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท นีโอแมค อินเตอร์ แอดวานซ์ จำกัด เสนอราคา 47,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา57,138.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 74,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม จำนวน 2 เครื่อง ใช้งานที่ สอค. (งทป.เลขที่ 121/2560)
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม. โปรดักท์ (1993) เสนอขาย 35,310.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 35,310.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของที่ห้างฯ เสนอตรงกับความต้องการใช้งานของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 38.20%
8
1,261,794.29
สอบราคา
รายการที่ 1.#WP 50 Windshield Wiper Assembly จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,324,660.00 บาท
รายการที่ 1.#WP 50 Windshield Wiper Assembly จำนวน 10 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,316,100.00 บาท


รวม 1,316,100.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและราคาสูงกว่าราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 10%
9
350,960.00
สอบราคา
รายการที่1. ชั้นวางของขนาด 60x240x250 cm. จำนวน 3 ตัว
บ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เสนอขายในราคาตัวละ 35,794.39 บาท
บ.จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 18,500.00 บาท
บ. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 23,000.00 บาท
บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิซเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 20,700.00 บาท
บ.เรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 26,000.00 บาท

รายการที่2. ชั้นวางของขนาด 100x240x250 cm. จำนวน 8 ตัว
บ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (มหาชน) เสนอขายในราคาตัวละ 42,710.28 บาท
บ.จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 14,000.00 บาท
บ. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 25,000.00 บาท
บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิซเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 23,950.00 บาท
บ.เรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาตัวละ 26,800.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 73,830.00 บาท
รายการที่ 2.บ. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 214,000.00 บาท


รวม 287,830.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ.จันทรชาติ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอต่ำ1 ทั้งสองรายการ ไม่มีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ผลิต ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ไม่ผ่านการพิจารณา
บ.เค.เอส.แอล.ออฟฟิซเฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอต่ำ2 ทั้งสองรายการ ไม่มีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ผลิต ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ไม่ผ่านการพิจารณา
บ. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอต่ำ3 ทั้งสองรายการ สิ่งของถูกต้องใช้การได้ เอกสารครบตรงตามเงื่อนไข
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
10
1,299,999.92
สอบราคา
รายการที่ ๑.จ้างรื้อและทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins KTA50L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๔๐ เครื่องหรือครบกำหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา ๙๐๐,๐๐๐.๑๑ บาท
รายการที่ ๒.จ้างรื้อและทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins KT38L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๒๐ เครื่องหรือครบกำหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา ๓๙๙,๙๙๙.๘๑ บาท
รายการที่ ๑.จ้างรื้อและทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins KTA50L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๔๐ เครื่องหรือครบกำหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๑๑ บาท
รายการที่ ๒.จ้างรื้อและทำความสะอาดเครื่องยนต์ Cummins KT38L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๒๐ เครื่องหรือครบกำหนดภายในระยะเวลา ๑ ปี
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน ๓๙๙,๙๙๙.๘๑ บาท

รวม 1,299,999.92 บาท
ทั้ง ๒ รายการ บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และเท่ากับราคาประเมิน
11
119,091.00
สอบราคา
รายการที่1. สอบราคาซื้อ ถุงผ้าใบหุ้มก้านสูบลมดูด จำนวน 700 อัน
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขายในราคาอันละ 165.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 123,585.00 บาท


รวม 123,585.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
12
205,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 192 ชุด ชุด Body Protection Equipments of Personal
ผู้เสนอราคา บจก. เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 225,984.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด ราคาที่เสนอ 153,874.56 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. ยูนิโก้ออโตพาร์ท ราคาที่เสนอ 205,440.00 บาท
รายการที่1 บจก. ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำนวนเงิน 205,440.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,440.00 บาท


รวม 205,440.00 บาท
บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอราคาต่ำ 1ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา บจก. ยูนิโก้ออโตพาร์ท เสนอราคาต่ำ 2 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
13
1,865,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,863,000.00 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,864,399.03 บาท
3. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,865,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา พร้อมซ่อมโทรศัพท์ทางสะดวก และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีบูกิต – สถานีโต๊ะเต็ง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,863,000.00 บาท

รวม 1,863,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14
.00
เชิญชวน
ไม่มีผู้ซื้อซอง



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการรับฝากสัมภาระ
ที่สถานีบุรีรัมย์
เลขที่ รฟ.ดร.1000/ /2560
*********************
ตามที่การรถไฟฯ ได้ออกประกาศฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/72๙/2560 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการรับฝากสัมภาระ ที่สถานีบุรีรัมย์ นั้น
จึงให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับดังกล่าว ตามเงื่อนไขประกาศเชิญชวนฯ ข้อ ๗.๑






รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ซื้อซอง
15
.00
เชิญชวน
ไม่มีผู้ซื้อซอง



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ
ที่สถานีบุรีรัมย์
เลขที่ รฟ.ดร.1000/ /2560
*********************
ตามที่การรถไฟฯ ได้ออกประกาศฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/72๙/2560 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการรถเข็นสัมภาระและหีบห่อวัตถุ ที่สถานีบุรีรัมย์ นั้น
จึงให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับดังกล่าว ตามเงื่อนไขประกาศเชิญชวนฯ ข้อ ๗.๑


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ซื้อซอง
16
1,701,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1. (D5-DRC-0176) #H39.049011 Axle Shaft (Part No.TRC00054) จำนวน ๓ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 1,599,222.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 1,681,317.75 บาท
รายการที่ 1. (D5-DRC-0176) #H39.049011 Axle Shaft (Part No.TRC00054) จำนวน ๓ Pcs.
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,599,222.00 บาท


รวม 1,599,222.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
17
.00
เชิญชวน
ไม่มีผู้ยื่นซอง



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา
ที่สถานีบุรีรัมย์
เลขที่ รฟ.ดร.1000/954 /2560
*********************
ตามที่การรถไฟฯ ได้ออกประกาศฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/72๘/2560 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการห้องสุขา ที่สถานีบุรีรัมย์ นั้น
เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจำหน่ายซองเสนอราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้ซื้อซองแต่อย่างใด จึงให้ยกเลิกประกาศเชิญชวนฯ ฉบับดังกล่าว ตามเงื่อนไขประกาศเชิญชวนฯ ข้อ ๗.๑


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซอง
18
.00
เชิญชวน
บริษัท เมก้าคาสเซิล จำกัด
ราคาที่เสนอ 12,064.- บาท



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการเสนอราคาค่าเช่าสิทธิขายอาหาร/เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์
ที่สถานีบุรีรัมย์
เลขที่ รฟ.ดร.1000/ 966 /2560
*********************
ตามประกาศการรถไฟฯ ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/725/2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิขายอาหาร/เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์ ที่สถานีบุรีรัมย์ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น
การรถไฟฯ ได้พิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นซองเสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้บริษัท เมก้าคาสเซิล จำกัด ได้รับสิทธิการเช่าขายอาหาร/เครื่องดื่มและสิ่งพิมพ์
ที่สถานีบุรีรัมย์ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 12,064.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ไปติดต่อทำสัญญาเช่าต่อไป


รวม .00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด
19
.00
เชิญชวน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน แลนด์
ราคาที่เสนอ 8,042.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ)



ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถ
ที่สถานีบุรีรัมย์
เลขที่ รฟ.ดร.1000/ 967 /2560
*********************
ตามประกาศการรถไฟฯ ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.1000/733/2560 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าสิทธิให้บริการลานจอดรถ ที่สถานีบุรีรัมย์
โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นั้น
การรถไฟฯ ได้พิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นซองเสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสิน แลนด์ ได้รับสิทธิการเช่าให้บริการลานจอดรถ
ที่สถานีบุรีรัมย์ ในอัตราค่าเช่า เดือนละ 8,042.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ)
ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะมีหนังสือแจ้งให้ไปติดต่อทำสัญญาเช่าต่อไป



รวม .00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาสูงสุด
20
1,913,160.00
สอบราคา
รายการที่ 1. อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน ๔๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,960,240.00 บาท
รายการที่ 1. อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน ๔๐ ชุด
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,960,240.00 บาท

รวม 1,960,240.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และสูงกว่าราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 10 %
21
1,976,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,974,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ราคาที่เสนอ 1,975,969.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมรถไฟ ระหว่าง ที่ สทล.633/1 ณ เครื่องกั้นถนนคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก1) - สทล.635/1 สถานีสุราษฎร์ธานี – สทล.641/9 สถานีเขาหัวควาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในวงเงินความภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,974,000.00 บาท

รวม 1,974,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
22
240,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อม Hydraulic Lifting Jack พร้อมวางระบบสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ที่แขวงรถพ่วงธนบุรี (1 งานประกอบด้วย Hydraulic Lifting Jack 4 ชุด) ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขด้านเทคนิคของทางการฯ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 238,200.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 238,200.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238,200.- บาท


รวม 238,200.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ทางคณะกรรมการพิจารณาตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องตามความต้องการ และเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (240,750 – 238,200 = 2,550 บาท) หรือคิดเป็น 1.06%
ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
23
931,700.00
สอบราคา
1.บริษัท ณัชนันทน์ พี 10 จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 788,423.00 บาท
2.ร้าน สุชาฎาการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 832,151.00 บาท
3.ร้าน รัตน์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 833,151.00 บาท
4.บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 880,000.00บาท
5.บริษัท ฐิติเพชรการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 883,719.00 บาท
บริษัท ณัชนันทน์ พี 10 จำกัด เป็นเงิน 788,423.00 บาท

รวม 788,423.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
24
1,951,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้าง ซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารชั้น 3 (บชส.) จำนวน 48 แคร่ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารชั้น 3
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 40,660.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด ขาดคุณสมบัติ ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 1,951,680.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,680.00 บาท


รวม 1,951,680.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
25
1,400,000.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
ยื่นเอกสารครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลคะแนนของคณะกรรมการซึ่งมีคะแนนรวม 66.67 คะแนน ตามหลักเกณฑ์ขอบเขตของงาน ข้อ 11 กำหนดไว้ว่า "การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกราคา
จากผู้เสนอราคาที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 80 คะแนนขึ้นไป" จึงไม่เปิดซองเสนอราคา
2.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1877) ยื่นเอกสารครบถ้วน
ยื่นเอกสารครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมินผลคะแนนของคณะกรรมการซึ่งมีคะแนนรวม 78.67 คะแนน ตามหลักเกณฑ์ขอบเขตของงาน ข้อ 11 กำหนดไว้ว่า "การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกราคา
จากผู้เสนอราคาที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิค 80 คะแนนขึ้นไป" จึงไม่เปิดซองเสนอราคา
3.บริษัท แบคอัพ คอมมิวเคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ยื่นเอกสารครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจึงเปิดซองเสนอราคา
บริษัท แบคอัพ คอมมิวเคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผ่านการพิจารณาเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาเลขที่ สจ.60007 และข้อเสนอทางด้านเทคนิค และมีคะแนนรวม 94 คะแนน เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน ข้อ 11 หลักเกณฑ์การพิจารณา เสนอราคาเป็นเงิน 1,250,665.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน

รวม 1,250,665.22 บาท
คณะกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรว่าจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะของการรถไฟฯ ประจำปี 2561 จากบริษัท แบคอัพ คอมมิวเคชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250,665.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน ต่ำกว่า ราคาประเมิน 149,334.78 บาท (1,400,000.00-1,250,665.22) = 149,334.78 หรือ 10.66%
26
295,320.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 120 อัน Dead Lever Connecting Plate แคร่ Swing Motion ตามแผนผังเลขที่ 120-K001-031
ผู้เสนอราคา หจก.พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 295,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พ.พาณิชย์การค้า จำนวนเงิน 295,320.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 295,320.00 บาท


รวม 295,320.00 บาท
- บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ RT ส่งของภายใน 30 วัน รับประกัน 1 ปี ได้ตรวจสอบและพิจารณาตัวอย่างแล้ว สิ่งของไม่ถูกต้องใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ PN ส่งของภายใน 30 วัน รับประกัน 1 ปี มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการฯ ใช้งานมาแล้ว ได้ตรวจสอบและพิจารณาตัวอย่างแล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
27
919,665.00
สอบราคา
จำนวน 9 ชุด เครื่องเเท่นอัด Hydraulic Press ขนาด 60 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ สรง.อด.,สรพ.ปพ.,สรจ.รส.,หน่วย 10 อน., สรพ.กค.,สรจ.หใ.,สรง.ทส.,สรจ.ลป.,เเละหน่วย 10 ชม.(เเห่งละ 1 ชุด) (งทป.เลขที่ 102/2560)
บจก.ธีรวัฒน์เครื่องทำลม เสนอขายในราคาชุดละ 89,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บจก.ธีรวัฒน์เครื่องทำลม เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 861,885.00 บาท


รวม 861,885.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บจก.ธีรวัฒน์เครื่องทำลม เสนอราคาอันดับ 2 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด
หมายเหตุ
28
1,694,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ฟอ์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,690,000.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,693,000.00 บาท
3. บริษัท บางกอก ซิกแนลิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,693,500.00 บาท
4. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็จิเนีริ่ง ราคาที่เสนอ 1,693,800.00บาท
อนุมัติให้ บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณประแจกลเดี่ยว สถานีปากคลอง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,660,000.00 บาท

รวม 1,660,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
29
1,540,800.00
สอบราคา
บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 0105550056398 975,840 บาท
บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 0107553000107 1,538,232 บาท
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เซียล อินเตอร์เน็ต จำกัด 01055371479868 970,704 บาท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0107545000161 1,000,000 บาท
บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เซียล อินเตอร์เน็ต จำกัด 970,704 บาท

รวม 970,704.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเอกสารต่างๆถูกต้องตรงตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
484,924.00
สอบราคา
จ้างซ่อมหนักปั้มน้ำรถโดยสารใช้ไฟ 24V.DC ยี่ห้อ FUJI ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ จำนวน 100 เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงินเครื่องละ 4,708.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 470,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (484,924 – 470,800 = 14,124.00 ) คิดเป็น 2.91 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
31
9,998,080.00
ประกวดราคา
โครงกูบพร้อมกูบยาง รถ บนท.ป. (Rubber Vestibules Diaphragm) (ใน 1 คัน ประกอบด้วย 2 Sets.) ตามแผนผังเลขที่ 319 T จำนวน 40 คัน พร้อมติดตั้งประกอบกับตัวรถ
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขายในราคาคันละ 232,000.00 บาท
2.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอขายในราคาคันละ 233,600.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขายจำนวน 40 คัน รวมเป็นเงิน 9,929,600 บาท


รวม 9,929,600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
32
1,959,999.98
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ DTP-18 สำหรับรถโดยสาร (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขรายละเอียดด้านเทคนิคของทางการฯ) จำนวน 16 ชุด

ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 122,500.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,960,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,960,000.- บาท


รวม 1,960,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ทางคณะกรรมการพิจารณาตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องตามความต้องการ และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
33
9,998,080.00
ประกวดราคา
-ไม่มีผู้เสนอราคา
-ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากฝ่ายการช่างกลขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขที่ใช้ในการประกวดราคาใหม่ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงกูบพร้อมกูบยาง รถ บนท.ป. (Rubber Vestibules Diaphragm) ดังกล่าวตามประกาศฯ
34
1,915,073.16
สอบราคา
รายการที่1.จ้างซ่อมวาระรถจักร,รถดีเซลราง วาระต่างๆและงานอื่นๆที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา-
รายการที่1.จ้างซ่อมวาระรถจักร,รถดีเซลราง วาระต่างๆและงานอื่นๆที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ ระยะเวลา 12 เดือน
จำนวนเงิน -

รวม .00 บาท
ผู้เสนอราคารายที่1.หจก.เอ.เอฟ.เอส เอ็นเตอร์ไพรส์ คณะกรรมการไม่พิจารณาเอกสารเสนอราคา เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ผู้เสนอราคารายที่2.บจก.ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) คณะกรรมการไม่พิจารณาเอกสารเสนอราคา เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
หมายเหตุ. เห็นควรปรับปรุง TOR ให้สอดคล้องกับการดำเนินการแล้วประกาศสอบราคาใหม่
35
1,947,610.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,430,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,581,888.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ช.ชำนาญ จำกัด เสนอราคา 1,740,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,430,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,430,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
36
440,996.22
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 450 ชิ้น Bracket For Brake Shoe Hanger แคร่ KW-82 (ด้านหลัง)
ผู้เสนอราคา บจก.โรจนเศรษฐพงศ์ ราคาที่เสนอ 440,572.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บจก.โรจนเศรษฐพงศ์ จำนวนเงิน 440,572.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,572.50 บาท


รวม 440,572.50 บาท
บจก.โรจนเศรษฐพงศ์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.10%
37
395,558.00
สอบราคา
มีผู้รับซองเสนอราคา จำนวน 10 ราย
มีผู้ยื่นซอง จำนวน 6 ราย และคณะกรรมการมีมติให้ผ่านการคัดเลือก เปิดซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้.
1. หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซด์ เสนอราคารวม ทั้ง 5 รายการ เป็นเงิน 342,870.80 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
2. บริษัท นิวจิตรุ่ง จำกัด เสนอราคารวม ทั้ง 5 รายการ เป็นเงิน 388,431.40 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
3. บริษัท บางกอก เอส พี ที จำกัด เสนอราคารวมทั้ง 5 รายการ เป็นเงิน 349,301.50 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
คณะกรรมการมีมติคัดเลือกให้ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซด์ เป็นผู้ชนะ ในราคารวม จำนวนเงิน 342,870.80 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )


รวม 342,870.80 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซดื เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (395,558.00 – 342,870.80 = 52,682.20 บาท ) คิดเป็น 13.31 % ทางห้างฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อ ต่อไป
38
159,430.00
สอบราคา
มีผู้รับซองจำนวน 2 ราย
มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 1 ราย คณะกรรมการมีมติให้เปิดซองสอบราคา
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซด์ เสนอราคา รวมจำนวนเงิน 149,051.00 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )
คณะกรรมการมีมติคัดเลือกให้ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซด์ เป็นผู้ชนะ ในราคารวม จำนวนเงิน 149,051.00 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )

รวม 149,051.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซดื เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 159,430.00 – 149,051.00 = 10,379.00 บาท ) คิดเป็น 6.51 % ทางห้างฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อ ต่อไป
39
1,736,500.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
40
1,997,957.50
สอบราคา
ว่าจ้าง ทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการฯ(แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 385 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอชุดละ 5,194.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,999,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,690.00 บาท


รวม 1,999,690.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,999,690 – 1,997,957.50 = 1,732.50 บาท ) คิดเป็น 0.08% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
41
1,368,000.00
สอบราคา
1 บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,279,000.00 บาท
2 บริษัท แกรนด์ ยูเนี่ยน เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,284,000.00 บาท
3 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,296,830.00 บาท
บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 1,279,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
42
892,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 885,000.00 บาท

รวม 885,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
43
347,800.00
สอบราคา


รวม บาท
44
164,780.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ถอดแบริ่ง บัวใหญ่ – แก่งคอย
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 53,900.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ถอดแบริ่ง ควีนแลนด์
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 45,900.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ถอดแบริ่ง รูมาเนีย
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 26,500.00 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 1 ชุด อุปกรณ์ถอดแบริ่ง Class B
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 27,700.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 164,780.00 บาท


รวม 164,780.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ. แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
45
1,915,073.16
สอบราคา
ไม่เปิดซองเสนอราคา
ไม่เปิดซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
มีผู้ยื่นซอง เสนอราคา 3 ราย คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆของผู้เสนอราคาแล้วไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ (แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) คณะกรรมการจึงไม่สามารถพิจารณาซองเสนอราคาได้ เห็นควรยกเลิกการสอบราคาจ้างครั้งนี้
46
398,900.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 368,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เป็นเงิน 368,000.00 บาท

รวม 368,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่ง เอ็นจิเนียริ่ง ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 368,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 30,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.7463 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่พักอาศัย ส่วนกรณีที่มีผู้เสนอราคาและมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าหากยกเลิกประกาศสอบราคาแล้วให้ประกาศสอบราคาใหม่จะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณประจำปี 2560 จึงเห็นสมควรจ้างต่อไป
47
1,943,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ราคาที่สเนอ 1,940,997.12 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ราคาที่เสนอ 1,942,306.80 บาท
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม และเปลี่ยนเสาโทรเลขเป็นชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ที่ กม.405/1 – 408/4 ระหว่างสถานีหนองเต็ง – สถานีลำชี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000.00 บาท

รวม 1,940,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
48
494,998.05
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 1,500 ชุด Adjusting Rod แคร่ PC-26, 26A
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ออโตพาร์ท ราคาที่เสนอ 497,550.00 บาท
รายการที่1 บจก.ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
บจก.ยูนิโก้ออโตพาร์ท เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.52%
49
1,601,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,598,455.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,600,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกลูกตราของระบบเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีเขาสวนทุเรียน – สถานีปากตะโก ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,598,000.00 บาท




รวม 1,598,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50
65,805.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เลื่อยฉลุงานไม้ (Scroll Saw) ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอส.
ผู้เสนอราคา บจก.ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 64,521.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล ราคาที่เสนอ 72,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.โซเพ็ค ราคาที่เสนอ 59,920.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 62,060.00 บาท
รายการที่1 บจก.โซเพ็ค จำนวนเงิน 59,920.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 59,920.00 บาท


รวม 59,920.00 บาท
บจก.โซเพ็ค เสนอราคาต่ำสุด ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 8.94%
51
72,000.00
ตกลงราคา
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา"
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา"

รวม .00 บาท
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา"
52
1,758,000.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซอกแนลลิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,740,000.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,756,000.00 บาท
3. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,756,200.00 บาท
4. บริษัท เคที อีเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,757,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลวงจรระบบควบคุมและเครื่องอาณัติสัญญาณประจำที่ ของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า (ชนิดสายลวด) สถานีบึงบอระเพ็ด แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,740,000.00 บาท

รวม 1,740,000.00 บาท
เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด
53
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างทำ Lower Swing Bolster แคร่ TR-217 จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 49,755.- บาท
รายการที่1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาถูกต้องตามความต้องการ เป็นสูงกว่าราคาประเมิน (495,000 – 470,800 ) = 24,200.- บาท คิดเป็น 5.14% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
54
76,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 คัน รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญมียานยนต์ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวิลด์ สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 73,188.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 75,991.40 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เวิลด์ สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 73,188.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 73,188.00 บาท


รวม 73,188.00 บาท
- บริษัท เวิลด์ สปีด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “SUZUKI” SMASH (FV115JA) ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดทางเทคนิคถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.70 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- บริษัท บุญมียานยนต์ จำกัด ไม่เปิดซองราคา เนื่องจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลเกิน 6 เดือน
55
299,725.73
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 150 Pcs. LED printed circuit Board for tail lemp 24V.DC.
ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่2. จำนวน 100 Pcs. แปรงลวดทองเหลือง ขนาด 1 x 10 นิ้ว
หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคา Pc. ละ 71.50 บาท
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคา Pc. ละ 35.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อรายการนี้ไปก่อน
รายการที่ 2. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,745.00 บาท


รวม 3,745.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิกการสอบราคาซื้อรายการนี้ไปก่อน
รายการที่ 2. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำ1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
56
490,927.00
สอบราคา
1.บริษัท เอนจินอส จำกัด เสนอราคา 395,472.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอนจินอส จำกัด เสนอราคา 395,472.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 395,472.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
57
1,947,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มประกอบพร้อมติดตั้งเบาะนั่ง, เบาะพนักพิงหลัง, เบาะพิงศีรษะ และไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง ชนิดเบาะสีเทา จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 149,800.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มประกอบพร้อมติดตั้งเบาะนั่ง, เบาะพนักพิงหลัง, เบาะพิงศีรษะ และไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง ชนิดเบาะสีน้ำเงิน จำนวน 3 คัน

ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 149,800.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,498,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 449,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,947,400.- บาท


รวม 1,947,400.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ทางคณะกรรมการพิจารณาตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องตามความต้องการ และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
58
1,864,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,862,700.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,863,200.00 บาท
3. บริษัท บางกอก ซิกแนลริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,864,000.00 บาท
บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,840,000.00 บาท

รวม 1,840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
59
1,718,000.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,712,000.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,717,500.00 บาท
3. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,717,600.00 บาท
บริษัท บางกอก ซิกแนลริ่ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,680,000.00 บาท


รวม 1,680,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
60
488,348.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท ทรีสแควร์ อิเลคทริค จำกัด
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,500.00 บาท

รวม 486,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61
1,839,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,837,800.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,838,300.00 บาท
3. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,839,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณประแจกลหมู่ และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีตรัง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,830,000.00 บาท




รวม 1,830,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
62
1,588,950.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึง Webster (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของแผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 1,572,900.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำนวนเงิน 1,572,900.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,572,900.- บาท


รวม 1,572,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ทางคณะกรรมการพิจารณาตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องตามความต้องการ และเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,588,950 – 1,572,900 = 16,050 บาท) หรือคิดเป็น 1.01% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
63
492,999.93
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 340 ชุด ชุดรอกบังคับห้ามล้อ วัสดุ S45C พร้อมชุบซิงค์กันสนิม
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 492,949.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 492,949.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,949.00 บาท


รวม 492,949.00 บาท
- บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบเอกสารที่เสนอแล้ว เป็นไปตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.01 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
64
1,608,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%;เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม;7%;เป็นเงิน 1,605,000.00;บาท
3. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม; 7%; เป็นเงิน 1,608,000.00;บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00;บาท

รวม 1,600,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
65
1,119,382.64
สอบราคา
สิ่งของ Oscilloscopes และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 ชุด ใช้งานที่ สอค. (งทป.เลขที่ 125/2560)
1.ผู้เสนอราคา บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,600,000.- บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอราคาสูงกว่าราคาที่ทางการได้ประเมินไว้เท่ากับ 42.93% และยังเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวไม่มีผู้อื่นยื่นประมูลแข่งขัน
66
125,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ขนาด 19 x 24.5 ซม. จำนวน 2,000 เล่ม
<> 1) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 2) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ สีฟ้า ราคา 10.00 บาท จำนวน 14,000 เล่ม
<> 1) ไม่มีผู้เสนอราคา
<> 2) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 1 - ไม่่มีผู้เสนอราคา -
รายการที่ 2 - ไม่มีผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
<> ยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
67
372,360.00
สอบราคา
เหล็กขว้างหม้อเพลา แคร่ Ride Control ตามแผนผังเลขที่ 1-4GT2-002/1 จำนวน 2,400 อัน
บ.รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 117.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 159.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ.เอเซียเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 408,312.00 บาท


รวม 408,312.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ.รุ่งเรืองธนาภัทร เสนอราคาต่ำ 1 ไม่ได้ส่งตัวอย่าง ไม่เป็นตามเงื่อนไข ไม่รับพิจารณา
บ.เอเซียเอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 สิ่งของใช้การได้ ตรงตามเงื่อนไข
68
1,576,496.27
สอบราคา
รายการที่1. ชุด แผ่นกันสึก (Wear Plate) ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 3 รูข้าง วัสดุ Non-Metallic จำนวน 600 ชุด
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอขายในราคาชุดละ 1,443.92 บาท

รายการที่2. ชุด Set แผ่นกันสึกพร้อมฐานรองกันสนิม แคร่ DTP-18 (1 ชุดมี 5 ชิ้น) วัสดุ SS41 ชุบ Zine กันสนิม วัสดุแผ่นกันสึก Non-Metallic จำนวน 100 ชุด
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอขายในราคาชุดละ 6,070.09 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.มงคลวิบูลย์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 926,996.64 บาท
รายการที่ 2.หจก.มงคลวิบูลย์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 649,499.63 บาท


รวม 1,576,496.27 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
69
495,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 493,847.80 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 495,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 493,000.00 บาท


รวม 493,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
70
1,451,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%;เป็นเงิน;1,448,000.00;บาท
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,439,150.00 บาท

รวม 1,439,150.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
71
949,443.10
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำความสะอาดห้องนอน ดูแลรักษาเครื่องนอนในรถ บสพ., บพห.และรับส่งมอบลูกกุญแจห้องนอนบนรถ บพห.,บสพ. ระยะเวลา 12 เดือน (ตามข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแผนกมาตรฐานและตรวจสอบ) จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
72
3,002,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,984,000.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,989,000.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาเปลี่ยนเสาอากาศสามเหลี่ยม (Tower) ชนิด Self-Supports สูง 15 เมตร จำนวน 26 สถานี ในเส้นทางสายใต้ ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,984,000.00 บาท

รวม 2,984,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
73
117,700.00
สอบราคา
จำนวน 1 เครื่อง เครื่องพ่นสีน้ำมันพ่นแคร่ (Airless) แรงดันสูง 330 PSI หัวทิปสูงสุดขนาด 0.021 นิ้ว อัตราการไหลของสีสูงสุด 3.42 ลิตร/นาที
บ. บางกอก เอสพีที จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 110,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. บางกอก เอสพีที จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 117,700.00 บาท


รวม 117,700.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ. บางกอก เอสพีที จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
74
214,000.00
สอบราคา
จำนวน 1 ชุด เครื่องตรวจสอบความบกพร่องของวัตถุด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค
หจก. ไฮ.ไอดีไซน์ เสนอขายในราคาชุดละ 140,000.00 บาท
บ.เรลมารีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 195,300.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ.เรลมารีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 208,971.00 บาท


รวม 208,971.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
หจก. ไฮ.ไอดีไซน์ เสนอราคาต่ำ1 ไม่มีหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยของผู้ผลิต ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา บ.เรลมารีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำ2 เสนอเอกสารครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้
75
1,894,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด
3. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด
4. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย
6. บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
7. บริษัท โชคเพิ่มทรัพย์ การช่าง จำกัด
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า
9. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ เวย์ จำกัด
เนื่องจากมีเอกสาคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีเอกสาคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้
76
91,948.20
สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฐานสกีขนาด ๒๐๐ bar พร้อมสายฉีดและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ เครื่องใช้งานที่ สบจ.(งทป.เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐)

- ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 73,830.00 บาท
- ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 64,200.00 บาท
- ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 83,995.00 บาท
- ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท์(1993) เสนอราคา 74,365.00 บาท
รายการที่ 1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฐานสกีขนาด ๒๐๐ bar พร้อมสายฉีดและอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๑ เครื่องใช้งานที่ สบจ.(งทป.เลขที่ ๑๒๖/๒๕๖๐)
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท



รวม 64,200.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมินหรือเท่ากับ 30.17%
77
1,846,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด
2. บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
3. บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. กิจการร่วมค้า เจวี พี แอนด์ พี (2017)
5. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา
7. บริษัท โชคเพิ่มทรัพย์ การช่าง จำกัด
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย
9. บริษัท ทู สตรอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เนื่องจากมีเอกสารทางการคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีเอกสารทางการคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้
78
1,891,900.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด
2. บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ซัพพลาย
4. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด
5. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
6. บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด
7. บริษัท ดราม่า ล็อบบี้ เวย์ จำกัด
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า
9. บริษัท โชคเพิ่มทรัพย์ การช่าง จำกัด
เนื่องจากมีเอกสารคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีเอกสารคลาดเคลื่อน คณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกันและพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกสอบราคาในครั้งนี้
79
125,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ขนาด 19 x 24.5 ซม. จำนวน 2,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 20.00 บาท
<> 2) ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 18.00 บาท
<> 3) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 18.90 บาท
รายการที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่ารักษาความสะอาด จำนวน 14,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 5.35 บาท
<> 2) ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.30 บาท
<> 3) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 9.67 บาท
รายการที่ 1 ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 94,374.00 บาท


รวม 132,894.00 บาท
<> ห้างฯ สามิตการพิมพ์ ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ยื่นบัญชีแสดงเอกสารสำคัญ และกำหนดส่งของไม่ถูกต้อง คณะกรรมกากรฯ จึงไม่รับพิจารณา และเห็นควรรับซื้อจากห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ ผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
80
853,860.00
สอบราคา
รายการที่1 ซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซขป.2536 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 853,860.00 บาท
รายการที่1 ซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซขป.2536 จำนวน 1 คัน
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 853,860.00 บาท


รวม 853,860.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
81
381,722.50
สอบราคา
รายการที่1. Cover for Salaon Barth Lamp Ref DWG No. P8-2602 (โคมลายเส้น) จำนวน 300 อัน
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 55.00 บาท

รายการที่2. กระจุ๊บแป้นทองเหลืองขั้วเขียว B22D จำนวน 500 อัน
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 60.00 บาท

รายการที่3. ใบตัดสแตนเลส SG Elastic EHT 100-1.0A RSG-INOX Germany ขนาด 4”x 0.40” x5/8” บรรจุกล่องละ 25 ใบ จำนวน 100 กล่อง
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคากล่องละ 750.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคากล่องละ 790.00 บาท

รายการที่4. Corridor Light 220V. AC. 12 (Warm Wihite 100 ชุด และ Cool White 100 ชุด) จำนวน 200 ชุด
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 600.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคาชุดละ 465.00 บาท

รายการที่5 Corridor Light 220V. DC. 12 (Warm Wihite 50 ชุด และ Cool White 50 ชุด) จำนวน 100 ชุด
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 990.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,655.00 บาท
รายการที่ 2.บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 32,100.00 บาท
รายการที่ 3.บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 80,250.00 บาท
รายการที่ 4.บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 128,400.00 บาท
รายการที่ 5.บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 105,930.00 บาท


รวม 364,335.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่ 1,2,5 บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณาจัดซื้อ
รายการที่ 3 บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำ1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณาจัดซื้อ
รายการที่ 4 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำ1 มีการแก้ไขจำนวน ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามข้อ 4(4.1) ไม่รับพิจารณา บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำ2 สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณาจัดซื้อ
82
890,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้าง ซ่อม Re Coil ด้าน Main และด้าน Aux ของ Rotor Traction Alternator Model 5GMG 200 รถจักร GEA จำนวน 2 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 889,983.20 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เสนอราคา 943,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 916,699.98 บาท
รายการที่1 จัดจ้าง ซ่อม Re Coil ด้าน Main และด้าน Aux ของ Rotor Traction Alternator Model 5GMG 200 รถจักร GEA จำนวน 2 ลูก
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 889,983.20 บาท

รวม 889,983.20 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
83
391,085.00
สอบราคา
สิ่งของรายการที่.1 RECTANGULAR CONNECTOR Part number : SMD06M59Y-64EM (ใน 1 Set ประกอบด้วย 7 รายการ) จำนวน 20 Sets
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 254,446.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 255,088.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 FLEXIBLE CONDUIT PA Past number : SMD06M59Y-PA6(AD34.5) 1 Set = 500 cm. จำนวน 20 Sets
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 42,265.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 43,228.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD15.8) จำนวน 50 เมตร
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 5,082.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 5,189.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD21.2) จำนวน 50 เมตร
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 6,420.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 6,955.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.5 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD28.5) จำนวน 150 เมตร
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 28,890.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 30,816.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.6 Fast Fitting For Flexible conduit (AD21.2) จำนวน 100 Pcs
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 6,955.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 7,490.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.7 Fast Fitting For Flexible conduit (AD28.5) จำนวน 100 Pcs
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 8,346.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 9,095.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.8 Fast Fitting For Flexible conduit (AD34.5) จำนวน 30 Pcs
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 3,049.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 3,434.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.9 Crimper For CD-CDD,10A จำนวน 1 Pc
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 36,861.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 44,940.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.10 Removal Tools For CD-CDD,10A จำนวน 1 Pc
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 7,757.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 8,239.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.11 FEMALE-SILVER-CRIMP-CONTACT-10A-1,5 mm.2 จำนวน 200 Pcs
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 5,350.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 6,420.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.12 MALE-SILVER-CRIMP-CONTACT-10A-1,5 mm.3 จำนวน 200 Pcs
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 5,350.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 6,420.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.1 RECTANGULAR CONNECTOR Part number : SMD06M59Y-64EM (ใน 1 Set ประกอบด้วย 7 รายการ) จำนวน 20 Sets
1.ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 254,446.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.2 FLEXIBLE CONDUIT PA Past number : SMD06M59Y-PA6(AD34.5) 1 Set = 500 cm. จำนวน 20 Sets
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 42,265.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.3 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD15.8) จำนวน 50 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 5,082.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.4 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD21.2) จำนวน 50 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 6,420.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.5 Flexible conduit PA6 Polyaminde (AD28.5) จำนวน 150 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 28,890.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.6 Fast Fitting For Flexible conduit (AD21.2) จำนวน 100 Pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 6,955.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.7 Fast Fitting For Flexible conduit (AD28.5) จำนวน 100 Pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 8,346.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.8 Fast Fitting For Flexible conduit (AD34.5) จำนวน 30 Pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 3,049.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.9 Crimper For CD-CDD,10A จำนวน 1 Pc
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 36,273.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.10 Removal Tools For CD-CDD,10A จำนวน 1 Pc
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 7,383.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.11 FEMALE-SILVER-CRIMP-CONTACT-10A-1,5 mm.2 จำนวน 200 Pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 5,350.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของรายการที่.12 MALE-SILVER-CRIMP-CONTACT-10A-1,5 mm.3 จำนวน 200 Pcs
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอขาย 5,350.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 490,810.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอสิ่งของตรงตามข้อกำหนด ขนาด มิติ สามารถใช้กับทางการได้ และมี catalock ที่ชัดเจน สิ่งของถูกต้องตามที่ทางการกำหนด และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
84
138,999.98
สอบราคา
รายการที่1 สว่านแท่นเจาะ จำนวน ๔ เครื่อง ใช้งานที่ สรจ.รส.,หน่วย ๑๐ อน.,สรพ.ชพ.,และ สรจ.อด. (แห่งละ ๑ เครื่อง) (งทป.เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๐)
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท โซเพ็ค จำกัด เสนอราคา 121,980.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 152,796.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล เสนอราคา 124,120.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 113,505.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่1 สว่านแท่นเจาะ จำนวน ๔ เครื่อง ใช้งานที่ สรจ.รส.,หน่วย ๑๐ อน.,สรพ.ชพ.,และ สรจ.อด.
(แห่งละ ๑ เครื่อง) (งทป.เลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๐)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล เสนอขาย 113,505.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)



รวม 113,505.60 บาท
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล ถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 18.34%
85
1,998,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,995,443.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ราคาที่เสนอ 1,995,935.20 บาท
3. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,997,800.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงวงจรควบคุมภายในเครื่องทางสะดวกสัมพันธ์ พร้อมซ่อมโทรศัพท์ทางสะดวก และเปลี่ยนสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวก ระหว่างสถานีจัตุรัส – สถานีหนองฉิม แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,000.00 บาท

รวม 1,995,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
86
123,050.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 100 คู่ ยางกันกระแทกพร้อมตัวรับขอบประตู
ผู้เสนอราคา บจก.พี.ซี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด ราคาที่เสนอ 100,000.06 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 120,910.00 บาท
รายการที่1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 120,910.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,910.00 บาท


รวม 120,910.00 บาท
บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด เสนอราคาต่ำ1 ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำ2 ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (123,050.00-120,910.00) = 2,140.00 คิดเป็น 1.74%
87
369,792.00
สอบราคา
รายการที่1. สาแหรกคานห้ามล้อแคร่เกาหลี ตามแผนผังเลขที่ 1-8BCG4-069 จำนวน 720 อัน
บ.รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 538.00 บาท
บ.วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 435.00 บาท
บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 480.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 369,792.00 บาท


รวม 369,792.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ.วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำ1 ตัวอย่างมีขนาดไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
บ.สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำ2 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
88
1,024,098.34
สอบราคา
รายการที่1. ชุด Wear Plate ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 4 รูข้าง [P7-1044] จำนวน 665 ชุด
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขายในราคาชุดละ 1,435.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,021,074.25 บาท


รวม 1,021,074.25 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
89
475,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 120 อัน กรอบเครื่องพ่วงรูถี่ (Striking Casting size 12.3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว ตามแผนผังเลขที่ LV5-2052/1
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 475,080.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 475,080.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 475,080.00 บาท


รวม 475,080.00 บาท
- บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ตัวอย่างถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
90
114,918.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ประกำรัดท่อยางลมดูดต่อขบวน จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 117,058.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 104,432.00 บาท
รายการที่1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 104,432.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,432.00 บาท


รวม 104,432.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 9.12%
91
76,600.00
สอบราคา
1.ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 74,491.00 บาท
2.หจก.กิจรุ่งเรือง บางสะพาน ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 77,565.00 บาท
3.หจก.บ้านกรูดวัสดุ ไม่เสนอราคา
ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้า เป็นเงิน 74,491.00 บาท

รวม 74,491.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด เป็นราคาที่ขายตามท้องตลาด
92
434,848.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แท่งห้ามล้อชนิด Sinter ตามแผนผัง เลขที่ 2-2501 DR2-0004 สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR จำนวน ๔๘ แท่ง
- ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ่ง จำกัด เสนอราคา 256,800.00 บาท
- ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 261,936.00 บาท

รายการที่ 2 แท่งห้ามล้อชนิด Sinter ตามแผนผัง เลขที่ LV4-2058 ใช้กับรถดีเซลรางTHN,NKF และ ATR จำนวน ๓๒ แท่ง
- ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เสนอราคา 178,048.00 บาท
รายการที่ 1 แท่งห้ามล้อชนิด Sinter ตามแผนผัง เลขที่ 2-2501 DR2-0004 สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo และรถโดยสารปรับอากาศ ITR จำนวน ๔๘ แท่ง
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ่ง จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท

รายการที่ 2 แท่งห้ามล้อชนิด Sinter ตามแผนผัง เลขที่ LV4-2058 ใช้กับรถดีเซลรางTHN,NKF และ ATR จำนวน ๓๒ แท่ง
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 178,048.00 บาท




รวม 434,848.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน

รายการที่ 2 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
93
861,999.99
สอบราคา
สิ่งของ แท่นอัดระบบไฮดรอลิก (Hydraulic Press) ขนาด 50 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สลป. (งทป.เลขที่ 107/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องทำลมอัด จำกัด เสนอราคา 55,857.21 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 117,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 631,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4. ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มเอ็น อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคา 750,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5. ผู้เสนอราคา บริษัท ชัวลี่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา818,282.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 854,930.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
1. บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องทำลมอัด จำกัด เสนอขาย Air compressor แบบลูกสูบ ขนาด 5 HP ซึ่งไม่ตรงกันกับสิ่งของที่ทางการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบที่ 1) ข้อ 2.3 , 2.5 , 2.9 , 2.11 , 2.13 , 2.14 คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่ห้างฯ เสนอ
3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบที่ 1) ข้อ 2.5 , 2.9 , 2.11 , 2.12 , 2.13 , 2.14 คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอ
4. บริษัท เอ็มเอ็น อิเล็คทริค จำกัด เสนอเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบที่ 1) ข้อ 2.4 , 2.8 , 2.14 คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอ
5. บริษัท ชัวลี่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเงื่อนไขระยะเวลาการสิ่งของไม่ถูกตรง ตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ 4.3 คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอ
6. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารแนบที่ 1) ข้อ 2.4 , 2.14 คณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอ
94
850,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โอเดีย ซี้ด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 725,000.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.นางสาวดุษฎี นาคราช เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 789,000.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสาม
เป็นเงินทั้งสิ้น 1,031,035.95 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


1.บริษัท โอเดีย ซี้ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 725,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คณะกรรมการจึงรับไว้พิจรณา พร้อมทั้งได้ต่อรองราคา บริษัทฯ และยินดีลดราคาให้ คงเหลือ 720,000.00 บาท

รวม 720,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
95
1,902,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
2. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
ยกเลิกสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากเอกสารทางการคลาดเคลื่อน

รวม .00 บาท
-
96
1,665,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%;เป็นเงิน;1,654,294.90;บาท
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม;7%;เป็นเงิน 1,660,939.60 บาท
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,652,000.00 บาท

รวม 1,652,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
97
1,926,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 180 อัน Swing Bolster Hanger (Modified) แคร่ PC-25
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,983,780.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,983,780.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983,780.00 บาท


รวม 1,983,780.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (10,000.00- 10,300.00) = 300 คิดเป็น 3%
98
67,824.30
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 40 อัน Locking Plug 2P 220V MH 2547 (ปลั๊กตัวผู้) ยี่ห้อ Meikosha (เทียบเท่าหรือดีกว่า)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 5,007.60 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5,435.60 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 6,206.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 20 อัน Locking Plug 4P 380V MH 2576 (ปลั๊กตัวผู้) ยี่ห้อ Meikosha (เทียบเท่าหรือดีกว่า)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,173.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 3,509.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 4,451.20 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,879.20 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 3,980.40 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 20 อัน Locking Receptacle 2P 220V MH 2874 (ปลั๊กตัวเมียแบบติดฝัง) ยี่ห้อ Meikosha (เทียบเท่าหรือดีกว่า)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 4,558.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,531.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 5,285.80 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 40 อัน Locking Receptacle 4P 380V MH 2876 (ปลั๊กตัวเมียแบบติดฝัง) ยี่ห้อ Meikosha (เทียบเท่าหรือดีกว่า)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 12,925.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 12,626.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,824.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 15,750.40 บาท
รายการที่ 5 จำนวน 1,000 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VAF ขนาด 2x1.5 มม. ยี่ห้อไทยาซากิ หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 10,165.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 13,910.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 12,412.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,107.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 9,630.00 บาท
รายการที่ 6 จำนวน 1,000 เมตร สายไฟฟ้าชนิดหุ้มยาง VCT ขนาด 2x1.5 มม. ยี่ห้อ FUHRER (เทียบเท่าหรือดีกว่า)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 18,457.50 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 20,330.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 19,581.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 12,519.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 10,807.00 บาท
รายการที่ 7 จำนวน 400 ม้วน เทปพันสายไฟฟ้า ยี่ห้อไทยาซากิ หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 5,992.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 4,194.40 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ ราคาที่เสนอ 4,194.40 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,237.20 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 5,478.40 บาท
รายการที่1 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 5,136.00 บาท
รายการที่2 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 3,509.60 บาท
รายการที่3 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 4,558.20 บาท
รายการที่4 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 12,925.60 บาท
รายการที่5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 9,630.00 บาท
รายการที่6 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่7 บจก.บุญยฤทธิ์ จำนวนเงิน 4,194.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,793.80 บาท


รวม 52,793.80 บาท
บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ทวิน อีเลคทริค จำกัด ไม่ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนด จึงไม่พิจารณา บจก.บุญยฤทธิ์ ส่งตัวอย่างในรายการที่ 7 (รายการอื่นไม่ส่ง ไม่รับพิจารณา) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ส่งตัวอย่างในรายการที่ 5 (รายการอื่นไม่ส่ง ไม่รับพิจารณา) ร้านชัยวัฒนา รายการที่ 1,2,3,4 เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง รายการที่ 5 เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้ รายการที่ 6 เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องใช้การได้ บจก.บุญยฤทธิ์ รายการที่ 7 เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางร้านฯยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น รายการที่ 1 20.59% ,รายการที่ 2 14.81% ,รายการที่ 3 18.05% , รายการที่ 4 28.70%, รายการที่ 5 17.28%, รายการที่ 6 18.37%, รายการที่ 7 30.09%
99
1,899,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,896,002.55 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000.00 บาท

รวม 1,890,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
100
1,798,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สตาบิล จำกัดเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%;เป็นเงิน 1,791,180.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม;7%;เป็นเงิน 1,792,999.00;บาท
บริษัท สตาบิล จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,791,180.00 บาท

รวม 1,791,180.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
101
297,900.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท อาร์ไอเอส อินโนเวชั่น จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
4. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
5. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด รวมเป็นเงิน 144,500.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท อาร์ไอเอส อินโนเวชั่น จำกัด รวมเป็นเงิน 12,500.00 บาท รายการที่ 3 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด รวมเป็นเงิน 58,000.00 บาท รายการที่ 4 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ รวมเป็นเงิน 4,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,500.00 บาท

รวม 219,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
102
1,791,916.87
สอบราคา
ว่าจ้างตรวจซ่อมวาระประจำเที่ยวรถโดยสารปรับอากาศและงานซ่อมบำรุงตรวจเช็คอื่นๆ บริเวณที่ โรงรถจักรหาดใหญ่ ตามเงื่อนไข รายละเอียดทางด้านเทคนิค ของทางการฯ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,972,812.50 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

รวม .00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาการที่ผู้รับจ้างกำหนดเงื่อนไขหลังจากการประมูลงานได้แล้วไม่สามารถจะกระทำได้ เนื่องจากไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการรายอื่นที่รับเอกสาร แล้วไม่ยื่นซองเสนอ และทางการฯควรปรับปรุงเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคและเวลาทำงาน, การจัดพนักงาน, การส่งมอบ, การตรวจรับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ถ้ามีให้ชัดเจน อีกทั้งบริษัทเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณา เห็นควรยกเลิกการสอบราคาจ้างครั้งนี้
103
1,798,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,792,999.00 บาท
2. บริษัท สตาบิล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,794,390.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสายดิน และเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ สถานีสำโรงทาบ สถานีกันทรารมย์ และสถานีหนองเต็ง จำนวน 3 สถานี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,792,000.00 บาท

รวม 1,792,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
104
2,366,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ยูเอ็ม แมนเน็ทเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 2,360,000.00 บาท
2 บริษัท เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,362,000.00 บาท
บริษัท ยูเอ็ม แมนเน็ทเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,360,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
105
187,999.94
สอบราคา
รายการที่ ๑.ซ่อมรังผึ้งระบายความร้อน (Radiator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๘ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ๑๗๙,๗๖๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ซ่อมรังผึ้งระบายความร้อน (Radiator) รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๘ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท

รวม 171,200.00 บาท
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน ๘.๙๔ %
106
2,611,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 กิจการร่วมค้า เอแอนด์พี เสนอราคา 2,600,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006) เสนอราคา 2,605,900.00 บาท
3 บริษัท เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,606,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า เอแอนด์พี เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,600,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
107
367,825.88
สอบราคา
รายการที่1 Shock Absorber สำหรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 2
(2525-2544) รูปแบบ และมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 150 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 396,435.00 บาท
รายการที่1 Shock Absorber สำหรับเอนพนักพิงที่นั่งโดยสารรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 2
(2525-2544) รูปแบบ และมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 150 Pcs.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 386,805.00 บาท


รวม 386,805.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้
108
214,912.71
สอบราคา
รายการที่1. สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว แบบ A ขนาด 65 x 49.5 x 125 x 10 มม. จำนวน 400 ตัว
บ.สินทวีพลัส จำกัด เสนอขายในราคา 98,800.00 บาท
บ.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคา 93,200.00 บาท
หจก. พี.เอ็ม.จี.เอ็นจิเนียริ่ง (2005) เสนอขายในราคา 88,000.00 บาท
รายการที่2. สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียว แบบB ขนาด Dia 47.5 x 152 x Dia65 x 10 มม. วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.60-80 จำนวน 250 ตัว
บ.สินทวีพลัส จำกัด เสนอขายในราคา 89,250.00 บาท
บ.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคา 84,000.00 บาท
หจก. พี.เอ็ม.จี.เอ็นจิเนียริ่ง (2005) เสนอขายในราคา 82,500.00 บาท
รายการที่3. สลักเกลี้ยงแบบ C ขนาด 15 x 60 x 25 มม. จำนวน 400 ตัว
บ.สินทวีพลัส จำกัด เสนอขายในราคา 16,680.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอขายในราคา 18,600.00 บาท
หจก. พี.เอ็ม.จี.เอ็นจิเนียริ่ง (2005) เสนอขายในราคา 16,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 99,724.00 บาท
รายการที่ 2.บ.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 89,880.00 บาท
รายการที่ 3.บ.สินทวีพลัส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,847.00 บาท


รวม 207,451.60 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่ 1,2 หจก.พี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง(2005) เสนอราคาต่ำ1 เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่รับพิจารณา บ.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 คุณสมบัติครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้
รายการที่ 3 หจก.พี.จี.เอ็นจิเนียริ่ง(2005) เสนอราคาต่ำ1 เอกสารไม่ครบถ้วน จึงไม่รับพิจารณา บ.สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 คุณสมบัติครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้
109
448,758.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 18 ชุด อะไหล่ซ่อมบำรุงที่ 2,000 ชม. ของ Scroll Air Compressor ยี่ห้อ Atlas Copco หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า (1 ชุดประกอบด้วย 2 รายการ)
1.#1619622000 Air Filter Element
2.#2901200402 Filter Kit PD35+

บ.ดี.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 298,620.00 บาท
บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา 419,400.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 448,758.00 บาท


รวม 448,758.00 บาท
บ.ดี.เค.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
110
1,514,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,512,980.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,512,000.00 บาท


รวม 1,512,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
111
495,200.00
สอบราคา
บริษัท เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 487,920.00 บาท
บริษัท เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 487,920.00 บาท

รวม 487,920.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
112
700,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัตชั่น ราคาที่เสนอ 700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาทีเสนอ 713,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท บลู ชิพ แอซเซ็ท จำกัด ราคาที่เสนอ 719,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 700,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
113
1,980,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 12 Sets. # 903N5081602000 Propeller Shaft รุ่นเพลาสั้น (รายการละเอียดแนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 153,800.00 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจฯ เสนอขายในราคาset.ละ 170,650.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,974,792.00 บาท


รวม 1,974,792.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
114
849,000.00
สอบราคา
รายการที่1 ปรับปรุงสภาพภายในและภายนอก,ทำสีและปรับปรุงห้องสุขา รถดีเซลราง NKF หมายเลข 1229 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 891,310.00 บาท
รายการที่1 ปรับปรุงสภาพภายในและภายนอก,ทำสีและปรับปรุงห้องสุขา รถดีเซลราง NKF หมายเลข 1229 จำนวน 1 คัน
บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 849,000.00 บาท


รวม 849,000.00 บาท
บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
115
271,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 353.10 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาถังละ 11,770.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาถังละ 9,523.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 353.10 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาถังละ 11,770.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาถังละ 9,523.00 บาท

รวม 231,976.00 บาท
รายการที่ 1 สูงกว่าราคาประเมิน (70,620 - 68,330) = 2,290.00 บาท หรือ 3.35 %
รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน (59,999.99 - 47,080.00) = 12,919.99 บาท หรือ 21.53%
รายการที่ 3 ต่ำกว่าราคาประเมิน (143,520 - 114,276) = 29,244.00 บาท หรือ 20.37%
116
810,574.22
สอบราคา
1.เหมาทำความสะอาดรถจักร พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงรถพ่วงชุมพร ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 638,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 733,534.18 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำัด เสนอราคา 766,000.00 บาท
1.เหมาทำความสะอาดรถจักร พื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงรถพ่วงชุมพร ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ งาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 638,900.00 บาท

รวม 638,900.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส ที ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง รายละเอียดทางด้านเทศนิคและเอกสารถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน 21.17%
117
153,973.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Hose Kit Convertor Oil (Inlet) TC Voith ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1/4 ยาว 52 นิ้ว จำนวน 20 เส้น
1.ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา เส้นละ 2,875.- บาท รวมเป็นเงิน 61,525.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ผู้เสนอราคา เฟร์สคลาสเซอเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา เส้นละ 3,120.- บาท รวมเป็นเงิน 66,768.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ ๒. Hose Kit Convertor Oil (Outlet) TC Voith ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1/4 ยาว 26 นิ้ว จำนวน 20 เส้น
1.ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา เส้นละ 2,429.- บาท รวมเป็นเงิน 51,980.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ผู้เสนอราคา เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา เส้นละ 2,510.- บาท รวมเป็นเงิน 53,714.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ 1 Hose Kit Convertor Oil (Inlet) TC Voith ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1/4 ยาว 52 นิ้ว จำนวน 20 เส้น
1.ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอขายเป็นจำนวนเงิน 61,525.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ ๒. Hose Kit Convertor Oil (Outlet) TC Voith ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1/4 ยาว 26 นิ้ว จำนวน 20 เส้น
1.ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอขายเป็นจำนวนเงิน 51,980.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 113,505.60 บาท
คณะกรรมฯได้ตรวจสอบวัสดุขนาดและมิติต่างๆถูกต้องตามที่ทางการต้องการจึงเห็นสมควรให้จัดซื้อจากหจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด รายการที่1 ต่ำกว่าราคาประเมิน 31.22% และรายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน 19.44%
118
359,999.99
สอบราคา
1.เครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่สำหรับตลับลูกปืนน้ำหนักสูงสุด 300 กก. จำนวน 1 ชุด
ใช้งานที่ สอก. (งทป.เลขที่ 120/2560)
1.ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.เค.เอส.อินเตอร์พาร์ท จำกัด เสนอราคา 357,380.00 บาท
2.ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 359,520.00 บาท
3.ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซด์ เสนอราคา 395,900.00 บาท
1.เครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่สำหรับตลับลูกปืนน้ำหนักสูงสุด 300 กก. จำนวน 1 ชุด
ใช้งานที่ สอก. (งทป.เลขที่ 120/2560)
1.ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.เค.เอส.อินเตอร์พาร์ท จำกัด เสนอขาย 357,380.00 บาท


รวม 357,380.00 บาท
คณะกรรมฯได้ตรวจสอบและมีมติให้จัดซื้อจากบริษัท เอส.เค.เอส.อินเตอร์พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งและต่ำกว่าราคา
ประเมิน 0.73%
119
1,945,795.00
สอบราคา
รายการที่.1 Aggregate L ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 80 ถุง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ เสนอราคา 329,560.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.2 Aggregate S ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 60 ถุง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ เสนอราคา 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.3 Liquid A ขนาดบรรจุถังละ 20 กิโลกรัม จำนวน 35 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอราคา 335,177.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.4 Liquid R ขนาดบรรจุถังละ 18 กิโลกรัม จำนวน 25 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอราคา 659,387.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.5 Liquid H ขนาดบรรจุถังละ 12 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอราคา 374,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.1 Aggregate L ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 80 ถุง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ เสนอขาย 329,560.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.2 Aggregate S ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม จำนวน 60 ถุง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ เสนอขาย 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.3 Liquid A ขนาดบรรจุถังละ 20 กิโลกรัม จำนวน 35 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอขาย 335,177.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.4 Liquid R ขนาดบรรจุถังละ 18 กิโลกรัม จำนวน 25 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอขาย 659,387.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.5 Liquid H ขนาดบรรจุถังละ 12 กิโลกรัม จำนวน 20 ถัง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนต์ เสนอขาย 374,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,945,795.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ เมื่อตรวจสอบประวัติแล้ว สิ่งของดังกล่าวสามารถใช้การได้
120
224,200.00
สอบราคา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอราคารายเดียว รายการที่ 1 @ 15.00 บาท และรายการที่ 2 @ 21.50 บาท (ไม่รวม vat 7% ทั้ง 2 รายการ นำวัตถุดิบมาตัดและขึ้นรูปในประเทศ ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ชนะการประมูล รายการที่ 1 @ 15.00 บาท และรายการที่ 2 @ 21.50 บาท (ไม่รวม vat 7% ทั้ง 2 รายการ นำวัตถุดิบมาตัดและขึ้นรูปในประเทศ ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด

รวม 233,072.75 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
121
269,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว @ 840.00 บาท ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ จำนวน 300 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ชนะการประมูล โดยเสนอราคา @ 840.00 บาท ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ จำนวน 300 ชุด

รวม 269,640.00 บาท
สิงของถูกต้องตรงตามความต้องการ
122
625,400.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 1,000 Pcs. # 00652183570 “O” Ring Ref.30
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 17.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 1,000 Pcs. # 25.042.027800 Tightening Quadrant Ref.4
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 256.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 2,000 Pcs. # 24.042.0131.01 Piston Ring Ref.No.24
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 74.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 120 Pcs. # 24.042.015100 Sleeve Ref.25
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 328.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 230 Pcs. # 24.042.008700 Sleeve Ref.29
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 455.00 บาท

รายการที่6. จำนวน 500 Pcs. # 24.042.013000 Stud Ref.30
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 55.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,190.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 273,920.00 บาท
รายการที่ 3. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 158,360.00 บาท
รายการที่ 4. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,115.20 บาท
รายการที่ 5. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 111,975.50 บาท
รายการที่ 6. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,425.00 บาท


รวม 633,985.70 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
123
1,808,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,805,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเสาโทรเลขและปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาชนิดเชื่อมคู่ พร้อมยกระดับเสาโทรเลขที่ทางผ่านเครื่องกั้นถนนและติดตั้งอุปกรณ์เสา-สาย ที่ กม.940/5-943/16 ระหว่างสถานีนาม่วง-สถานีวัดควนมีด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,805,000.00 บาท

รวม 1,805,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
124
1,722,700.00
สอบราคา
1.L3-ALS-0437-60T Wire Calble Multicore RADOX GKW – LW 600 V ขนาด 18X1.5 sq.mm. จำนวน 1,000 เมตร
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 881,680.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 939,460.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 961,930.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.L3-ALS-0438-60T Wire Calble Multicore RADOX GKW – LW 600 V ขนาด 4X1.5 sq.mm. จำนวน 1,000 เมตร
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 239,680.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 299,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 309,230.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1.L3-ALS-0437-60T Wire Calble Multicore RADOX GKW – LW 600 V ขนาด 18X1.5 sq.mm. จำนวน 1,000 เมตร
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอขาย 881,680.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.L3-ALS-0438-60T Wire Calble Multicore RADOX GKW – LW 600 V ขนาด 4X1.5 sq.mm. จำนวน 1,000 เมตร
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอขาย 239,680.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,121,360.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องสามารถใช้งานได้ และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 42.56%
125
353,100.00
สอบราคา
1. ถังล้างคราบน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอป. (งทป.เลขที่ 113/2560)
1.ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 264,825.- บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัก เสนอราคา 342,400.- บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1. ถังล้างคราบน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอป. (งทป.เลขที่ 113/2560)
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัก เสนอขาย 321,000.- บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 321,000.00 บาท
พิจารณาซื้อจาก บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เพราะเป็นผู้เสนอราคาเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 9.09%
ไม่พิจารณาซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เพราะ ห้างฯ ไม่สามารถแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศของ ผู้ผลิต ตามข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคาข้อ.1 จึงมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
126
135,758.02
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอเป็นเงิน 117,005.00 บาท
2.หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ ไม่เสนอราคา
3.บริษัทไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง ไม่เสนอราคา
หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 117,005.00 บาท

รวม 117,005.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด เป็นราคาที่ขายตามท้องตลาด
127
1,999,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,995,828.20 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,996,994.50 บาท
3. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,998,299.90 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1) และระบบบังคับสัมพันธ์สัญญาณ ที่ กม.120+889.30 และ กม.130+749.60 ระหว่างสถานีบ้านปากพลี – สถานีโคกมะกอก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,995,000.00 บาท

รวม 1,995,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
128
.00
เชิญชวน
ตามประกาศเชิญชวนฯ เลขที่ รฟ.ดร.๒๑๐๐/๖๘๗/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๒๙ พ.ค.๒๕๖๐ เชิญชวนผู้สนใจเสนอราคาเช่าสิทธิห้องสุขา(ชั่วคราว) ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี โดยกำหนดจำหน่ายเอกสารเสนอราคาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๐ นั้น.-
เมื่อสิ้นสุดเวลาการจำหน่ายเอกสารเสนอราคาฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารฯ ดังกล่าว
เมื่อสิ้นสุดเวลาการจำหน่ายเอกสารเสนอราคาฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารฯ ดังกล่าว

รวม .00 บาท
เนื่องจากว่าเดิม มีผู้สนใจติดต่อขอเช่าสิทธิห้องสุขา (ชั่วคราว) ที่สถานีชุมทางบ้านภาชี จึงทำการออกประกาศเชิญชวนฯ แต่เมื่อสิ้นสุดเวลาการจำหน่ายเอกสารเสนอราคาฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจซื้อเอกสารฯ ดังกล่าว
129
192,065.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 200 อัน (P3-1342)เบรกเกอร์ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น BH-S ขนาด 30 Amp 1 Pole หรือ ยี่ห้ออื่นใดที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
หจก.ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควีปเมนท์ ไม่ส่งตัวอย่าง ไม่รับพิจารณา
บ.บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 300.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาอันละ 364.00 บาท
นายธีรพันธ์ ฉิมอำพันธ์(แสงทอง พาณิชย์) ไม่ส่งตัวอย่าง ไม่รับพิจารณา

รายการที่2. จำนวน 1,000 อัน (P3-1750-60T) Toggle Switch (สวิทซ์ก้านโยก) TOOWEI T701-A-W สวิทซ์ก้านโยก 2 ขา TOOWEI (Toggle Switch) On-Off 15A 250VAC
หจก.เฟื่องไทยพานิช ไม่ส่งตัวอย่าง ไม่รับพิจารณา
หจก.คุณาวุฒิ คอมเมอร์เชียล เสนอขายในราคาอันละ 50.00 บาท
หจก.ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ ไม่ส่งตัวอย่าง ไม่รับพิจารณา
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 18.00 บาท
บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 26.00 บาท
บริษัท ซายน์เทค อินเตอร์เวิล์ด จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 53.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคาอันละ 39.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขายในราคาอันละ 38.00 บาท
นายธีรพันธ์ ฉิมอำพันธ์ (แสงทอง พาณิชย์) ไม่ส่งตัวอย่าง ไม่รับพิจารณา
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 64,200.00 บาท
รายการที่ 2.บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น19,260.00 บาท


รวม 83,460.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของจำนวนไม่ครบตามที่ต้องการ ไม่รับพิจารณา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 2 (เสนอราคาอันละ 364.00 บาท ลดราคาให้เหลืออันละ 300.00 บาท) สิ่งของถูกต้องใช้การได้
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
130
972,630.00
สอบราคา
รายการที่1. เครื่องย้ำ Huckbolt Fastening Machine พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 1 ชุด
บจก.อินเตอร์ฟาสเทน เสนอขายในราคาชุดละ 839,000.00 บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 850,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บจก.อินเตอร์ฟาสเทน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 897,730.00 บาท


รวม 897,730.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
 
รวมทั้งหมด บาท