:: 174 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
413,020.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Cover plale Secondary hub ขนาด 98/55x6 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 40,660.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินตัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 73,081.00 บาท

รายการที่ 2 Cover plale Secondary hub ขนาด 97.2/16x8 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 42,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินตัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 131,396.00 บาท

รายการที่ 3 Cover plale Secondary hub ขนาด 76x5 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 38,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินตัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 92,020.00 บาท

รายการที่ 4 Shaft bottom Sensor ขนาด 72x46 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 224,272.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินตัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 243,639.00 บาท
รายการที่ 1 Cover plale Secondary hub ขนาด 98/55x6 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 40,660.00 บาท

รายการที่ 2 Cover plale Secondary hub ขนาด 97.2/16x8 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 42,800.00 บาท

รายการที่ 3 Cover plale Secondary hub ขนาด 76x5 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 38,520.00 บาท

รายการที่ 4 Shaft bottom Sensor ขนาด 72x46 ม.ม. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 224,272.00 บาท


รวม 346,252.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
2
418,000.00
สอบราคา
1 บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 415,000.00 บาท
2 บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 417,800.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 415,000.00 บาท

รวม 415,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3
260,800.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอร์ฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 259,972.55 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอร์ฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 259,972.55 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 259,972.55 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด
4
141,200.00
สอบราคา
1. บ.นิวจิตรรุ่ง จก. เสนอราคาต่ำสุด ถังละ 2,250.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SISSONS ผลิตโดย บ.ซีสซั่นส์เพ้นท์ส(ประเทศไทย) จก.
2. บ.สีไดโน จก. เสนอราคาต่ำสอง ถังละ 2,350.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ DYNO ผลิตและจำหน่ายโดย บ.สีไดโน จก.
บริษัท สีไดโน จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล โดยยินดีลดราคาให้คงเหลือถังละ 2,300.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 147,660.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
5
22,829.52
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,200.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,324.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,200.- บาท.5,200.- บาท. จำนวน 4 เครื่อง. เป็นเงิน 20,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 1,456.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,256.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รวม 22,256.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และห้างฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แค๊ตตาล๊อคของห้างฯ ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน
6
99,867,380.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีการเสนอราคา
ยกเลิกการประกวดราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา
7
496,480.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.00 บาท

รวม 494,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
8
1,550,000.00
สอบราคา
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,550,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลงจ้าง 1,550,000.00 บาท

รวม 1,550,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ไม่พบความชำรุดในระหว่างการรับประกัน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
9
497,550.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. ราคา Set.ละ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำหน่าย สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
10
1,840,400.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,840,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,840,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,840,400.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
11
479,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket For Brake Shaft รถ บกข.วัสดุ SS400 ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการ ฯจำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,990.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 479,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,200.- บาท


รวม 479,200.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
12
39,800.00
ตกลงราคา
1. ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร (สีขาว) จำนวน 15,000 ชุด
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาชุดละ 2.25 บาท

2. แบบที่ พ.27 (ใบส่งตรวจและรับรองร่างกาย) จำนวน 20,000 แผ่น
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 21.50 บาท
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 36,112.50 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 4,601.00 บาท

รวม 40,713.50 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ เหมือนกับตัวอย่างของทางการ
13
421,762.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 140,587.30 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม เครื่องยนต์ Perkins.รุ่น 4 สูบ จำนวน 3 เครื่อง
เป็นเงิน 421,761.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 421,761.90 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
14
389,587.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา จัดซื้อ # 5.8311.110 Contact holder comb ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Haslerrail Switzerland จำนวน 100 Pcs. ราคา Pc.ละ 3,894.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) 0esojkoจัดซื้อ # 5.8311.110 Contact holder comb ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Haslerrail Switzerland จำนวน 100 Pcs. เป็นเงิน 389,480 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 389,480.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
15
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท เสนอราคา ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำหน่าย ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
16
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงรอกบังคับประตูเลื่อน รถ บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 350 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,391.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 486,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 486,850.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
17
493,538.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง ขนาด 2.3 x 970 x 1,570 mm.จำนวน 205 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,407.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 493,537.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,537.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
18
496,844.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำกรอบไม้สักหน้าต่างบานพลิกห้องน้ำ รถโดยสาร บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 109 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,558.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 496,843.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,843.80 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
19
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Tread Hanger (RH) For Modified Foot Step จำนวน 132 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 324,852.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 324,852.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
20
499,968.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Mirror Suspension บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 383 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,305.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,968.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,968.20 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา ที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
21
476,150.00
สอบราคา
รายการที่ 1 VALVE FLUSH (RIGHT) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 476,150.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 476,150.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา ที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
22
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำบานพับประตูชาน บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 450 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,048.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 471,870.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 471,870.00 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางการฯ ตั้งไว้
23
170,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียว Brake Rod พร้อมแป้นเกลียว 3 ตัว/ชุด ขนาดและวัสดุตามแผนผังสังเขปและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 336.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 201,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 201,600.- บาท


รวม 201,600.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(336.00-309.00) = 27.- หรือ 8.73 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
24
185,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำการลอกสีและทำสีใหม่รถ บกข.ป.1001,1010 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 85,000.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 170,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000.- บาท


รวม 170,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
25
500,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การดัดแปลงรถ บชส.เป็นรถ บรรทุกจักรยาน ซ่อมตัดผุ,และติดตั้งอุปกรณ์ภายในตัวรถโดยสารที่จัดเก็บจักรยาน,ห้องน้ำ,ห้องส้วมและทำสีภายใน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 250,000.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 500,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.- บาท


รวม 500,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
26
478,800.00
สอบราคา
แผ่นฮร์ดบอร์ด ขนาดหนา 4.5 มม.กวาง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จำนวน 600 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาแผ่นละละ 789.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาแผ่นละ 789.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,800.00 บาท


รวม 478,800.00 บาท
บริษัทฮั่วฮงเส็งจำกัดเสนอราคารายเดียวและเสนอราคาเท่ากับราคาประเมินคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเสนอสิ่งของถูกต้องจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
27
135,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อชุดสลักเกลียวและบู๊ชเหล็กเหนียวชุบผิวแข็งฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.ช.ศรีพงศ์ โลหะกิจ เสนอราคา132,680.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อชุดสลักเกลียวและบู๊ชเหล็กเหนียวชุบผิวแข็งฯ จำนวน 100 ชุด
หจก.ช.ศรีพงศ์ โลหะกิจ จำนวนเงิน 132,680.00 บาท

รวม 132,680.00 บาท
หจก.ช.ศรีพงศ์ โลหะกิจ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
28
695,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ พัดลมเพดานชนิดหมุนรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว(400 มม.)ฐานหนักใช้ไฟ 24V.DC จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 695,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ พัดลมเพดานชนิดหมุนรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว(400 มม.)ฐานหนักใช้ไฟ 24V.DC จำนวน 50 ตัว
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 695,500.00 บาท

รวม 695,500.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
29
918,060.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดซ่อมปรับปรุงความชำรุด (ยาง+วัสดุที่ชำรุด) ของรถ DAEWOO จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 918,060.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดซ่อมปรับปรุงความชำรุด (ยาง+วัสดุที่ชำรุด) ของรถ DAEWOO จำนวน 100 ชุด
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 918,060.00 บาท

รวม 918,060.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และ เท่ากับราคาประเมิน
30
497,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำสายกันเตียงตกพร้อมปากรับและสำนักรับพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างของทางการฯ ใช้กับรถ บนท. จำนวน 760 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 655.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 497,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,800.- บาท


รวม 497,800.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
31
1,671,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานเกล็ดอลูมิเนียมบานบน ขนาด 15 x 420 x 1,020 มม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมติดตั้งคิ้วขอบไม้ด้านซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ด้าน ,ยางกันกระแทกด้านล่าง ตามตัวอย่างของทางการฯ ใช้กับรถ บกข.จำนวน 100 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,280.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิล ดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,570.- บาท
รายการที่ 2 บานเกล็ดอลูมิเนียมบานล่าง ขนาด 15 x 420 x 1,020 มม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ พร้อมติดตั้งฉากรับบานบน, กลอนบีบบานละ 2 ชุด ,คิ้วขอบไม้ด้านซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ด้าน ตามตัวอย่างของทางการฯ ใช้กับรถ บกข.จำนวน 200 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,960.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิล ดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,310.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 528,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด 1,192,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,000.- บาท


รวม 1,720,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,720,000 – 1,671,000 = 49,000.-) คิดเป็น 2.93 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
492,100.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กทาบชานทางเดินพร้อมบานพับ วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติ และ ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 95 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,180.- บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 492,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,100.- บาท


รวม 492,100.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
33
328,701.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิก
34
468,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Bracket ก้านยันชานรถโดยสาร (ด้านซ้าย) ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS41 พร้อมอัดบู๊ซ (Bush) ชุบผิวแข็ง HS40-60 จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 4,105.- บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 492,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,600.- บาท


รวม 492,600.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (492,600 – 468,000 = 24,600.-) คิดเป็น 5.25 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
318,992.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้สักเสริมตีนประตูหน้าอุดห้องส้วม ขนาด 35 x 50 x 480 มม.(ส.50) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 167.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 180.- บาท
รายการที่ 2 ไม้สักอัดข้างบานกระจกหน้าต่าง ขนาด 16 x 14 x 900 มม. (ส.53) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 52.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 53.- บาท
รายการที่ 3 ไม้สักพุกรับบานกระจกหน้าต่าง ขนาด 50 x 85 x 180 มม. (ส.65) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 155.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 130.- บาท
รายการที่1 หจก. อ.แดง จำนวนเงิน 16,700.- บาท
รายการที่2 หจก. อ.แดง จำนวนเงิน 104,000.- บาท
รายการที่3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 130,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,700.- บาท


รวม 250,700.00 บาท
หจก. อ.แดง เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1 และ 2 คณะกรรมาการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคารายการที่ 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน 36.86 % และ รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน 40.13 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 3 คณะกรรมาการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน 9.40 % และ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
682,100.00
สอบราคา
1. นายณฐ กลั่นแสง เสนอราคา 680,000.00 บาท
2. นายมงคล สมารพันธุ์ เสนอราคา 682,100.00 บาท
1. นายณฐ กลั่นแสง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 680,000.00 บาท

รวม 680,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายณฐ แล้วยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 2,100.00 บาท หรือเท่ากับ 0.30 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายณฐฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำรั้วอิฐบล๊อกเสริมลวดตาข่ายให้รันนิ่งรูมพนักงานรถจักร ย่านสถานีนครสวรรค์ กำหนด 60 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางการต่อไป
37
798,800.00
สอบราคา
1. นายสุวิทย์ ปอตระกูล เสนอราคา 798,000.00 บาท
2. นายมงคล สมารพันธ์ุ เสนอราคา 798,800.00 บาท
1. นายสุวิทย์ ปอตระกูล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 798,000.00 บาท

รวม 798,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายสุวิทย์ ปอตระกูล แล้ว ยืนราคาเดิมตจามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.10 % พิจราณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายสุวิทย์ฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำรั้วอิฐบล๊อกเสริมลวดตาข่ายให้รันนิ่งรูมพนักงานรถจักร ย่านสถานีช่องแค กำหนด 60 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อการทรัพย์สินของทางการและเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการต่อไป
38
514,700.00
สอบราคา
1. นางสาวษมาภรณ์ อัมพาผล เสนอราคา 514,000.00 บาท
2. นส.มนัชนก มายา เสนอราคา 514,700.00 บาท
1. นางสาวษมาภรณื อัมพาผล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 514,000.00 บาท

รวม 514,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นส.ษมาภรณ์ฯ แล้วยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 700.00 บาท หรือเท่ากับ 0.136% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นส.ษมาภรณ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำรั้วอิฐบล๊อกเสริมลวดตาข่ายให้รันนิ่งรูมพนักงานรถจักร ย่านสถานีลพบุรี กำหนด120 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางการต่อไป
39
623,600.00
สอบราคา
1. นส.มนัชนก มายา เสนอราคา 623,000.00 บาท
2. นายขมนัต ตริตรอง เสนอราคา 623,600.00 บาท
1. นส.มนัชนก มายา เป้นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 623,000.00 บาท

รวม 623,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นส.มนัชนก แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 600.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0962% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นส.มนัชนกฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางลพบุรี กำหนด 30 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ และความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
40
324,300.00
สอบราคา
1. นายชานนทร์ พงษ์ไพบูลย์ เสนอราคา 324,000.00 บาท
2. นายโชติรัตน์ สรสุชาติ เสนอราคา 324,300.00 บาท
1. นายชานนท์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 324,000.00 บาท

รวม 324,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับนายชานนทร์ฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 300.00 หรือเท่ากับ 0.09 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายชานนทร์ฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟฯ ในแขวงบำรุงทางอยุธยา กำหนด 30 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
41
1,154,700.00
สอบราคา
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 1,064,699.00 บาท
2. หจก.เอส.เค.เฮฟวีอีควิปเม้นต์ เสนอราคา 1,070,000.00 บาท
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด เป็นเงิน 1,064,699.00 บาท

รวม 1,064,699.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 90,001.00 บาท หรือเท่ากับ 7.79% พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจ้าง หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้ตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 3 เดือน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางกำหนดไว้และความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
42
375,700.00
สอบราคา
1. หจก.ที.เค.เอ็นเซอร์วิส(2007) เสนอราคา 344,484.00 บาท
2. นายวัชระ คุ้มวงศ์ เสนอราคา 348,500.00 บาท
1. หจก.ที.เค.เอ็นเซอร์วิส(2007) เป้นผู้เสนอราคาต่ำสุด 344,484.00 บาท

รวม 344,484.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.ที.เค.เอ็นเซอร์วิส(2007) แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 31,216.00 บาท หรือเท่ากับ 8.30 % พิจารณากล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.ที.เค.เอ็นเซอร์วิส (2007) เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กำหนด 12 เดือน เพื่อความปลอดภัยต่ออาคารและทรัพย์สินของทางการ และเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ต่อไป
43
375,700.00
สอบราคา
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 375,000.00 บาท
2. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา เสนอราคา 375,700.00 บาท
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 700.00 หรือเท่ากับ 0.1863% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้รับจ้างดำเนินการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 12 เดือน เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางการและเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ต่อไป
44
165,850.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Three Hole Flange ด้าน Oil Pump จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 164,780.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Three Hole Flange ด้าน Oil Pump จำนวน 100 อัน
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 164,780.00 บาท

รวม 164,780.00 บาท
บริษัทณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
45
375,700.00
สอบราคา
1. นายโชติรัตน์ สรสุชาติ เสนอราคา 375,000.00 บาท
2. นส.พรเพ็ญ เพ็ญพิบูลย์ เสนอราคา 375,700.00 บาท
1. นายโชติรัตน์ สรสุชาติ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายโชติรัตน์ฯ แล้ว นายโชติรัตน์ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 700.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1868% พิจารณาแล้วเห็นมควรจ้างนายโชติรัตน์ฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการรัษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา กำหนด 12 เดือน เพื่อความปลอดภัย ต่อทรัพย์สอนของทางการและเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ต่อไป
46
375,700.00
สอบราคา
1.นายขมนัต ตริตรอง เสนอราคา 375,000.00 บาท
2. นส.มนัชนก มายา เสนอราคา 375,700.00 บาท
1. นายขทนัต ตริตรอง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 375,000 บาท

รวม 375,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายขมนัตฯ แล้ว นายขมนัต ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 700.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1868% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายขมนัตฯ เป็นผู้รักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลพบุรี กำหนด 12 เดือน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ และความปลอดภัยต่ออาคารและทรัพย์สินของทางการ
47
126,795.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Cover Oil Level Reduction Gear. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิ์(ธนบุรี) เสนอราคา 133,108.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Cover Oil Level Reduction Gear. จำนวน 100 Pcs.
หจก.สุทธิ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 133,108.00 บาท

รวม 133,108.00 บาท
หจก.สุทธิ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าประเมิน แต่ไม่เกิน 10%
48
294,250.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดดูระดับน้ำมัน Tc. Voith ของรถ THN,ADR จำนวน 100 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 310,300.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดดูระดับน้ำมัน Tc. Voith ของรถ THN,ADR จำนวน 100 Sets.
หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 310,300.00 บาท

รวม 310,300.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
49
219,885.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever ของ Brake (Cylinder) ด้านท้ายรถ จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 169,060.00 บาท

รายการที่ 2 ชุดข้อต่อท่อน้ำเข้ารังผึ้ง ของรถแดวู (วัสดุทองเหลือง) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 49,755.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. โกญจา พาณิชย์ เสนอราคา 41,730.00 บาท
รายการที่ 1 Brake Lever ของ Brake (Cylinder) ด้านท้ายรถ
ผู้เสนอราคา บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 169,060.00 บาท

รายการที่ 2 ชุดข้อต่อท่อน้ำเข้ารังผึ้ง ของรถแดวู (วัสดุทองเหลือง)
ผู้เสนอราคา บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 49,755.00 บาทรวม 218,815.00 บาท
รายการที่1 บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
หมายเหตุ รายการที่2 หจก. โกญจา พาณิชย์ เสนอราคาต่ำสุดแต่ตรวจสอบวัสดุไม่ถูกต้อง
50
406,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Support Decompression Assembly Set (3 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 406,600.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงิน 406,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 406,600.00 บาท


รวม 406,600.00 บาท
- บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
51
1,468,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets แผง Instrument Panel of Gauge (6 Items/Set) ประกอบติดตั้งพร้อมใช้
ผู้เสนอราคา บ. ดาเวน จก. ราคาที่เสนอ 1,465,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. ดาเวน จก. จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท


รวม 1,463,760.00 บาท
- บ. ดาเวน จก. เสนอราคามาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 60 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DAVCO” ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,463,760.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.29 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
52
381,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Hydraulic Hose ขนาด 1/4 นิ้ว สำหรับต่อ Balance น้ำระบายความร้อน ชนิดลวดถักStainless ID.1/4 นิ้ว OD.0.52 นิ้ว, ทนแรงดัน 1000 PSI., ทนความร้อน 100 องศา C. Up (10 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา บ.ยูไนเต็ด โฟร์ จก. ราคาที่เสนอ 335,594.80 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จก. ราคาที่เสนอ 352,592.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ยูไนเต็ด โฟร์ จก. จำนวนเงิน 335,594.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 335,594.80 บาท


รวม 335,594.80 บาท
- บ.ยูไนเต็ด โฟร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “P.B.CHEM” H.D.D. ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 12.15 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
53
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Shaft of Cooling Fan Complete (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 492,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,200.00 บาท


รวม 492,200.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.50 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
54
423,206.40
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 423,206.40 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Hose Kit Coverter Oil ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 60 ชุด
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 423,206.40 บาท

รวม 423,206.40 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
55
475,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Rubber Seal ข้อต่อท่อน้ำเข้าปั๊มน้ำ  5 นิ้ว (แบบ 947) วัสดุยาง Silicone สีส้ม ทนน้ำมัน ทนความร้อน (รจ.GE. HITACHI)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 124,120.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Rubber Seal ข้อต่อท่อน้ำเข้ารังผึ้ง  71 x 95 มม. (แบบ D 392) วัสดุยาง Silicone สีส้ม ทนน้ำมัน ทนความร้อน (รจ.GE.)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 66,340.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Rubber Seal ข้อต่อท่อน้ำเข้ารังผึ้ง หนา 30 มม. โตใน 76 มม. วัสดุยาง Silicone ทนน้ำมัน ทนความร้อน (รจ.HITACHI)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 83,460.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. ยางขอบประตูขึ้น-ลงรถจักร (รจ.ALSTHOM)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 201,160.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 124,120.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 66,340.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 83,460.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 201,160.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 475,080.00 บาท


รวม 475,080.00 บาท
- ทั้ง 4 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ทั้ง 4 รายการ ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
56
1,577,394.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 72 Pcs. Insulator Assembly Part No.67625G01
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,217,232.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 1,117,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,456,056.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.สุธียูไนเต็ดคาร์บอน จก. ราคาที่เสนอ 1,502,280.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 1,217,232.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,207,232.00 บาท


รวม 1,207,232.00 บาท
- หจก.สินธุ์เงิน พานิช เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบและทดลองตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา, บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบและทดลองตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 22.83 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
57
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Hydraulic Hose ขนาด 1/4 นิ้ว สำหรับต่อ Balance น้ำระบายความร้อน ชนิดลวดถักStainless ID.1/4 นิ้ว OD.0.52 นิ้ว, ทนแรงดัน 1000 PSI., ทนความร้อน 100 องศา C. Up (10 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา บ.พี.อาร์.ซี.เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 434,955.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 432,387.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท )หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 432,387.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 432,387.00 บาท


รวม 432,387.00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.79 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
58
86,670.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อฝาปิด-เปิดน้ำมันเกียร์พร้อมซัลยางกันน้ำขนาด16x16ซม.เจาะรูขนาด 10มม จำนวน 500ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 93,625.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อฝาปิด-เปิดน้ำมันเกียร์พร้อมซัลยางกันน้ำขนาด16x16ซม.เจาะรูขนาด 10มม จำนวน 500ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 93,625.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 93,625.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯเสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข.127/25/2557 ลว.มค. 57 สามารถใช้การได้ปกติ ตามหนังสือยืนยันของผู้ใช้ลงวันที่ 14 พ.ย.57
59
203,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. ก้านปัดน้ำฝนของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 190,460.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 190,460.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 490,460.00 บาท


รวม 490,460.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 6.32 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
60
307,732.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 ชุด หูล็อคกรองอากาศข้างตัวรถจักร วัสดุอลูมิเนียม พร้อมสลักเกลียวแหวนล็อคและแหวนสปริง
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 เส้น ยางขอบประตูห้องเครื่องยนต์ ชนิดเสียบ ยาว 4200 มม. วัสดุยางทนน้ำมันสีดำ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 79,608.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 อัน ท่อลมดูดต่อขบวน ขนาด 51 x 560 มม. (2 x 22 In.) ตามแผนผังเลขที่ MR.11-2052/8
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 56,710.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 เส้น ยางขอบกระจกกลมประตูห้องเครื่องยนต์ วัสดุยาง Neoprene สีดำ ความแข็ง 60 ± 5 Shore A
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 85,600.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 79,608.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 56,710.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 99,510.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 321,428.00 บาท


รวม 321,428.00 บาท
- ทั้ง 4 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รายการที่ 1 ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้, รายการที่ 2,3,4 ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ทั้ง 4 รายการ ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 4.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
61
327,676.80
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. TM. Blower Shaft รุ่น 41-42
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. TM. Blower Shaft รุ่น 43-44
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Pulley (small) ของฐาน TM. Blower
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 166,920.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 89,880.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 89,880.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 166,920.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 346,680.00 บาท


รวม 346,680.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 5.80 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
62
225,984.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. Accutor Plate ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 225,984.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 225,984.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 225,984.00 บาท


รวม 225,984.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 45 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิมและลดกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
63
314,152.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. หูล็อคพร้อมสปริงสำหรับฝาปิดกันฝุ่น ขนาดและพิกัดตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. ฝาปิดกันฝุ่นด้านบนพร้อมสปริงและยางฟองน้ำ ขนาดและพิกัดตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 226,947.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. ท่อหุ้มสายไฟชนิดเป่าลมร้อนแล้วหดตัว (ท่อหด) ขนาด 30 มม. X 1 ม.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 7,276.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 73,830.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 226,947.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 7,276.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 308,053.00 บาท


รวม 308,053.00 บาท
- รายการที่ 1,2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้ว ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคารายการที่ 1 เหลือ 73,830.00 บาท, รายการที่ 2 ยืนราคาเดิม และได้ร่นกำหนดส่งของเหลือ 7 วัน พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 4.96 % และ 0.57 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 3 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้ว ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 11.69 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
64
267,714.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Cam Dog (รจ.HITACHI)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 67,410.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 59,920.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Plunger of Regulating Valve (รจ.ALSTHOM)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 39,804.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Valve & Piston Set (รจ.ALSTHOM)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 101,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets ชุดหน้าแปลนอุปกรณ์ห้ามล้อ (7 Items/Set) (รจ.HITACHI)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 95,765.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 39,804.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 101,650.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 95,765.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 237,219.00 บาท


รวม 237,219.00 บาท
- รายการที่ 1 ขอยกเลิก เนื่องจากจำนวนที่ระบุในรายงานขออนุมัติจัดซื้อและในเอกสารสอบราคา จำนวน 200 Pcs. มีจำนวนคาดเคลื่อน ไม่ตรงกับจำนวนในแบบตารางราคาประเมินและแบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ระบุไว้ จำนวน 100 Pcs.
- รายการที่ 2,3,4 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ทั้ง 3 รายการ ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 0.20 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
65
285,369.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Piston Ring (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 231,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 236,577.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 231,120.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 231,120.00 บาท


รวม 231,120.00 บาท
- หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการฯ ใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งาน สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 19.01 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
66
1,887,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 90 Pairs แผ่นกรองน้ำมันเครื่อง ชนิดละเอียด ความละเอียดในกรอง 153 Micron และ 61 Micron
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,463,760.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 36 Pairs แผ่นกรองน้ำมันเครื่อง ชนิดหยาบ ความละเอียดในกรอง 153 Micron
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 423,720.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 423,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,887,480.00 บาท


รวม 1,887,480.00 บาท
- รายการที่ 1, 2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคามาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่เสนอมาแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
67
749,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Current Relay (QoHt), OD ALSTHOM 824B
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บีวายเอ็ม เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 637,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 530,720.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 530,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 530,720.00 บาท
รวม 530,720.00 บาท
- หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ เสนอผลิตภัณฑ์ของแท้ เอกสายรายละเอียด ถูกต้องตรงกับที่ทางการใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 29.14 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
68
481,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม 481,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
69
375,700.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 340,000.00 บาท
2.) บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 347,760.00 บาท
3.) บริษัท ซีเคียว สเปเชี่ยลการ์ด จำกัด เสนอราคา 356,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 340,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 340,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
70
156,200.00
สอบราคา
1.) บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 335,760.00 บาท
2.) บริษัท ซีเคียว สเปเชี่ยลการ์ด กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 357,600.00 บาท
3.) บริษัท ยู.เอส.เซฟตี้ การ์ด จำกัด เสนอราคา 364,908.00 บาท
4.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 372,200.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 335,760.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 335,760.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
71
375,700.00
สอบราคา
1.)บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 330,000.00 บาท
2.)บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 331,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 330,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 330,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
72
497,500.00
สอบราคา
1. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,750.00 บาท

รวม 496,750.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
73
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
74
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
75
1,300,000.00
สอบราคา
การรถไฟฯเปิดจำหน่ายซองเอกสาร ระหว่างวันที่ 19–26 พฤศจิกายน 2557 มีบริษัท/เอกชนมาติดต่อขอรับซองเอกสาร จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัท เจ บิ๊คส์ เทรดดิ้ง จำกัด
2. บริษัท สหมิตรพริ้นจิ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด
3. บริษัท ออนป้า จำกัด
4. บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคำ มีเดีย
6. บริษัท สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์ จำกัด

โดยวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 10.00 น. มีบริษัท/เอกชนมายื่นซองเสนอราคา 3 ราย ประกอบด้วย
1. บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคำ มีเดีย
3. บริษัท ออนป้า จำกัด

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยดำเนินการเปิดซองเทคนิค และมีผู้ผ่านเกณฑ์ 80 คะแนน จำนวน 2 ราย คือ
1. บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ได้ 84.00 คะแนน
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคำ มีเดีย ได้ 82.00 คะแนน

สำหรับบริษัท ออนป้า จำกัด ได้ 70.66 คะแนน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการอธิบาย Theme และ Concept ตามที่กำหนดในงานตัวอย่างทางเทคนิค รวมทั้งงานด้านเทคนิคไม่ถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ จึง"ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค"
เนื่องจากมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ราย ทางคณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหารือร่วมกัน และได้เสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อ (ศปส.) เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจว่ามีความจำเป็นในการดำเนินการต่อหรือขอยกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ ซึ่งได้รับแจ้งว่าหากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลในด้านการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการรถไฟต่อสาธารณชน และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรจึงเห็นควรให้ดำเนินการเปิดซองราคา ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 11.15 น. มีผลราคาดังนี้

1.บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เสนอราคาค่าจ้าง 1,143,000 บาท เล่มละ 19.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินคำ มีเดีย เสนอราคาค่าจ้าง 1,177,000 บาท เล่มละ 19.62 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิค และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตามเงื่อนไขประกาศเชิญชวนฯ จึงเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเขียนบทความ ทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์วารสารรถไฟสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของกำารรถไฟฯ คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือต่อรองราคา ตามหนังสือที่ รฟ.ปส.1000/511/2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 และบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด มีหนังสือลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 แจ้งปรับลดราคาลง
3,000 บาท คงเหลือค่าจ้างเป็นเงิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว พร้อมทั้งได้เชิญบริษัทฯ มากำชับ และขอคำยืนยันในการจัดทำบทความ ทำอาร์ตเวิร์ค และพิมพ์วารสารรถไฟสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งบริษัทฯ ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้


รวม 1,140,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์คะแนนเทคนิค ๘๔ คะแนน และผลการเปิดซองราคา เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ลดราคาค่าจ้างพิมพ์ลง 3,000 บาท คงเหลือค่าจ้างพิมพ์เป็น 1,140,000 บาท (ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ซึ่งราคาค่าจ้างดังกล่าวต่ำกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ จึงเห็นควรอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เป็นผู้รับจ้างต่อไป โดยเป็นวงเงินค่าจ้างพิมพ์วารสารถรถไฟสัมพันธ์ จำนวน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
76
197,522.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ COVER หัวเพลา ของรถ DAEWOO จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 148,730.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคา 196,345.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ COVER หัวเพลา ของรถ DAEWOO จำนวน 100 อัน
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 148,730.00 บาท

รวม 148,730.00 บาท
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัดเสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
77
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เก้าอี้พนักงานรถจักรด้านขวา จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เก้าอี้พนักงานรถจักรด้านซ้าย จำนวน 35 ตัว.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เก้าอี้พนักงานรถจักรด้านขวา จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เก้าอี้พนักงานรถจักรด้านซ้าย จำนวน 35 ตัว.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 247,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 494,340.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. โอวาทซัพพลายส์ นำตัวอย่างให้ผู้ประกอบการทดลองได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้ว มีมิติถูกต้องตรงตามที่ทางการต้องการและสามารถใช้การได้ดี
78
31,733.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Lock กระจกประตู,หน้าต่างรถจักร ALSthom จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 34,240.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Lock กระจกประตู,หน้าต่างรถจักร ALSthom จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 34,240.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 34,240.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ หจก.จิวโม่วเส็ง ซึ่งทางการเคยสั่งซื้อมาใช้การแล้ว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข.127/527/2555 ลว. 14 ส.ค. 55 คณะกรรมการได้สอบถามผู้ใช้แล้ว ได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้การได้ปกติ ไม่เคยชำรุดเสียหายระหว่างอายุรับประกัน
79
32,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ปลั๊ก Actuator 6 Pole พร้อมสายชิลต์ทนน้ำมันขนาด 0.75 cmยาว จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ปลั๊ก Actuator 6 Pole พร้อมสายชิลต์ทนน้ำมันขนาด 0.75 cmยาว จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 19,260.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบการทดลองแล้ว ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้สามารถใช้การได้ปกติ ตามหนังสือยืนยันของผู้ใช้ลงวันที่ 07 พ.ย. 57
80
228,980.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ก้านปัดน้ำฝน (Wiper Arm Assembly) จำนวน 20 Units.
ผู้เสนอราคา บจก.บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 188,320.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ใบปัดน้ำฝน (Wiper Blade Assembly) จำนวน 20 Units.
ผู้เสนอราคา บจก.บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 228,980.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ก้านปัดน้ำฝน (Wiper Arm Assembly) จำนวน 20 Units.
ผู้เสนอราคา บจก.บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 188,320.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ใบปัดน้ำฝน (Wiper Blade Assembly) จำนวน 20 Units.
ผู้เสนอราคา บจก.บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 228,980.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 228,980.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.บางกอง มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ซึ่งทางบริษัทฯนำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฝรั่งเศล นำแค๊ตตาลอกและใบสั่งซื้อจากทางการให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลแล้ว แค๊ตตาล็อกถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
81
489,632.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # จัดซื้อ Electronic Card พร้อมติดตั้ง สำหรับรถรถ บนอ.ป.จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 122,408 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # จัดซื้อ Electronic Card พร้อมติดตั้ง สำหรับรถรถ บนอ.ป.จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 489,632 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 489,632.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
82
144,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ค้อนเหล็กขนาด 2 ปอนด์ ยี่ห้อ KANSAWA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 14,766.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 21,935.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 24,396.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 24,610.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประแจเลื่อนขนาด 12” ยี่ห้อ APEX จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,976.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 23,754.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 25,038.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 28,890.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประแจเลื่อนขนาด 6” ยี่ห้อ APEX จำนวน 130 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,446.1.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 15,857.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 17,109.3- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 16,692.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คีมปากจระเข้ ขนาด 6” ยี่ห้อ APEX จำนวน 125 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,636.25- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 20,196.25.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 19,393.75.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 22,737.5.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ไขควงปากแบน ขนาด 4” ยี่ห้อ CHAMPION จำนวน 140 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,332.2- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 16,178.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 15,579.2.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 20,972.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 6 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ไขควงปากแฉก ขนาด 4” ยี่ห้อ CHAMPION จำนวน 140 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,332.2- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 16,178.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 15,729.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ทูลล์ ราคาที่เสนอ 20,972.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ค้อนเหล็กขนาด 2 ปอนด์ ยี่ห้อ KANSAWA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 14,766.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประแจเลื่อนขนาด 12” ยี่ห้อ APEX จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,976.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประแจเลื่อนขนาด 6” ยี่ห้อ APEX จำนวน 130 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,446.1.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คีมปากจระเข้ ขนาด 6” ยี่ห้อ APEX จำนวน 125 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,636.25- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ไขควงปากแบน ขนาด 4” ยี่ห้อ CHAMPION จำนวน 140 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,332.2- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 6 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ไขควงปากแฉก ขนาด 4” ยี่ห้อ CHAMPION จำนวน 140 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,332.2- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 80,918.75 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ นำแค๊ตตาล็อกให้ผู้ใช้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการทั้ง 6 รายการ สามารถใช้การได้ดี
83
1,602,860.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพภายใน – ภายนอกและทำสี จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,733,400.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพภายใน – ภายนอกและทำสี จำนวน 2 คัน
บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,733,400.00 บาท

รวม 1,733,400.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ทจำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
84
468,125.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N-855R2 จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 93,625 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น N-855R2 จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 468,125 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 468,125.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
85
1,463,000.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO กซข.ป.2525 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,551,500.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO กซข.ป.2525 จำนวน 1 คัน
บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,551,500.00 บาท

รวม 1,551,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
86
340,260.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง ฯรถดีเซลราง DEAWOO 2525 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักทฺ์ซัพพลาย เสนอราคา 340ม260.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง ฯรถดีเซลราง DEAWOO 2525 จำนวน 1 คัน
หจก.บี.ที.โปรดักทฺ์ซัพพลาย จำนวนเงิน 340,260.00 บาท

รวม 340,260.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักทฺ์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
87
482,115.60
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit PEC 7 Without Spring จำนวน 180 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 381,348.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit PEC 7 Without Spring จำนวน 180 Sets.
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 381,348.00 บาท

รวม 381,348.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ
88
259,475.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดหลอดวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถดีเซลรางฯ จำนวน 50 ชุด
ผูเสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 259,475.00 บบาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดหลอดวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงของรถดีเซลรางฯ จำนวน 50 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 259,475.00 บบาท

รวม 259,475.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
89
1,707,720.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Cooling Unit Assembly ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 1,827,260.40 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Cooling Unit Assembly ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน 8 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,827,260.40 บาท

รวม 1,827,260.40 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ สูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
90
331,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท เมเชอร์โทรนิคซ์ จำกัด เสนอราคาชุดละ ๑๕๙,๔๓๐.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ๑๗๓๕ ประเทศ ROMANIA รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาชุดละ ๑๗๕,๙๘๒.๙๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ๑๗๓๕ ประเทศ USA รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๓๐ วัน
๓. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาชุดละ ๑๙๔,๕๒๖.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ประเทศ อเมริกา รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๔. บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาชุดละ ๑๙๘,๘๐๕.๘๕ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ประเทศ USA รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๕. บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาชุดละ ๒๑๑,๘๖๐.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ ฟลุ๊ค ประเทศ สหรัฐอเมริกา รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๖. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาชุดละ ๒๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ๑๗๓๕ ประเทศ USA รับประกัน ๑ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน


๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ยู เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาชุดละ ๒๘๒,๔๘๐.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ประเทศ USA ผลิตจากประเทศ ROMANIA รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๘. บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาชุดละ ๒๒๐,๔๒๐.๐๐ บาท (รวม VAT) เสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์และส่งสำเนาแคตตาล็อค เสปค ยี่ห้อ FLUKE ประเทศ USA รับประกัน ๒ ปี กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
บริษัท เมเชอร์โทรนิคซ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 159,430.00 บาท
บริษัท เมเชอร์โทรนิคซ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
91
187,250.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่งานซ่อมรถดีเซลราง จำนวน 1 งาน (ตามเอกสารแนบ)
เป็นเงิน 187,250 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่งานซ่อมรถดีเซลราง จำนวน 1 งาน (ตามเอกสารแนบ)
เป็นเงิน 187,250 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 187,250.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
92
430,140.00
สอบราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา กรองเชื้อเพลิง 2 รายการ ดังนี้
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 300 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.ละ 609.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 300 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.ละ 695.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าย กรองเชื้อเพลิง 2 รายการ ดังนี้
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 300 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 182,970 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 300 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคากลาง 208,650 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน 391,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 391,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
93
173,875.00
สอบราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # น้ำยาเคมีผสมน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ของรถดีเซลราง จำนวน 20 ถัง.บรรจุถังละ 25 กก. ราคาถังละ 8,693.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # น้ำยาเคมีผสมน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ของรถดีเซลราง จำนวน 20 ถัง.บรรจุถังละ 25 กก. เป็นเงิน 173,875 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 173,875.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
94
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Pipe Underframe ขนาด ¾” พร้อมทำเกลียว วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,926.- บาท
รายการที่ 2 Pipe Underframe ขนาด 1.1/2” พร้อมทำเกลียว วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,996.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 192,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 299,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
95
513,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กลอนบานกระจกหน้าต่างขวา(Side Window Lock) จำนวน 600 ชุด
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว @ 330.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รายการที่ 2 กลอนบานกระจกหน้าต่างซ้าย(Side Window Lock) จำนวน 1,200 ชุด
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว @ 330.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ชนะการประมูลทั้ง 2 รายการ โดยห้างฯ ยินดีลดราคาให้เหลือ @ 328.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 561,536.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามแผนผังฯ ของทางการ
96
3,639,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.) บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด เสอนราคา 2,140,000.00 บาท
2.) บริษัท ฟูลฟาลิตี้ จำกัด เสนอราคา 2,827,000.00 บาท
3.) บริษัท ซันวอเตอร์ กรีน จำกัด เสนอราคา 3,080,000.00 บาท
4.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 3,359,000.00 บาท
5.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยค้าไม้สระบุรี เสนอราคา 3,632,000.00 บาท
6.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา
7.) บริษัท สินอุดมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 3,632,000.00 บาท
8.) บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,632,000.00 บาท
9.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคะกิจก่อสร้าง เสนอราคา 3,632,000.00 บาท

บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด เสอนราคา 2,140,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 2,140,000.00 บาท
บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
97
1,797,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ล้อรีดทึบพร้อมเพลา (Solid wheel & Axle) ของรถ THN, NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 1,797,600.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ล้อรีดทึบพร้อมเพลา (Solid wheel & Axle) ของรถ THN, NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด
บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 1,797,600.00 บาท

รวม 1,797,600.00 บาท
บริษัทภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
98
621,000.00
สอบราคา
1 บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 601,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 620,000.00 บาท
3 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 620,600.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.00 บาท

รวม 600,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
99
1,497,000.00
สอบราคา
1.) บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด เสนอราคา 922,682.40 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคา 1,238,781.80 บาท
3.) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,408,120.00 บาท
บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด เสนอราคา 922,682.40 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคา บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด ครั้งที่ 1 ขอยืนราคาเดิม
บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด ได้ต่อรองราคา บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด ครั้งที่ 2 ทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงเหลือเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 922,554.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 922,554.00 บาท
บริษัท ไอบีซี,เทคนิคอล ลิฟท์ จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
100
497,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดซ่อม AUTOMATIC TIGHT LOCK ASSEMBLY จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 497,550.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดซ่อม AUTOMATIC TIGHT LOCK ASSEMBLY จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 497,550.00 บาท

รวม 497,550.00 บาท
รายการที่1 หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
101
436,100.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2 บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 436,100.00 บาท

รวม 436,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
102
1,997,476.00
สอบราคา
บริษัทไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอ ราคาคันละ 994,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัทไทยเรลเทค จำกัด ราคารวม 1,988,800 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 1,988,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และถูกต้องครบถ้วน ตรงตามคุณสมบัติที่ทางการกำหนดไว้
103
518,800.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันใน จำนวน 500 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 005,007,009,010 เสนอราคา 36,000 บาท
2. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 เสนอราคา 115,200 บาท
3.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 เสนอราคา 61,200 บาท
4. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ เหล็กครอบแป้นเกลียวรูปตัวยู จำนวน 450 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1 TP 2 - 105 เสนอราคา 64,800 บาท
5. Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน
ตามแผนผังเลขที่ G.2 -2302 Marks 1,2,3 เสนอราคา 150,800 บาท
Group Spare Parts For 260 Bogie KW – 20
Brake Assembly [ Drg.No.1-11 TP 4-001]
6. Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pc. เสนอราคา 39,400 บาท
แผนผังเลขที่ Drg.No.1-11 TP 4-009
ทั้งหมด 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 500,203.60 บาท

บริษัทสินทวีพลัส จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันใน จำนวน 500 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 005,007,009,010 เสนอราคา 36,850 บาท
2. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 เสนอราคา 127,520 บาท
3.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 เสนอราคา 69,445 บาท
4. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ เหล็กครอบแป้นเกลียวรูปตัวยู จำนวน 450 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1 TP 2 - 105 ไม่เสนอราคา
5. Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน
ตามแผนผังเลขที่ G.2 -2302 Marks 1,2,3 ไม่เสนอราคา
Group Spare Parts For 260 Bogie KW – 20
Brake Assembly [ Drg.No.1-11 TP 4-001]
6. Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pc. ไม่เสนอราคา
แผนผังเลขที่ Drg.No.1-11 TP 4-009
ทั้งหมด 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 250,182.05 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันใน จำนวน 500 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 005,007,009,010 เสนอราคา 38,645 บาท
2. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 เสนอราคา 126,224 บาท
3.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 เสนอราคา 59,364 บาท
4. เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ เหล็กครอบแป้นเกลียวรูปตัวยู จำนวน 450 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1 TP 2 - 105 เสนอราคา 108,000 บาท
5. Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน
ตามแผนผังเลขที่ G.2 -2302 Marks 1,2,3 ไม่เสนอ
Group Spare Parts For 260 Bogie KW – 20
Brake Assembly [ Drg.No.1-11 TP 4-001]
6. Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pc. เสนอราคา 46,800 บาท
แผนผังเลขที่ Drg.No.1-11 TP 4-009
ทั้งหมด 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 405,565.31 บาท
ผู้ชนะการประมูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
ทั้งหมด 3 รายการ รายการที่ 1,4,5
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 269,297.60 บาท
ผู้ชนะการประมูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
ทั้งหมด 3 รายการ รายการที่ 2,3,6
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 248,655.16 บาท
ทั้ง 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 517,952.76 บาท

รวม 517,952.76 บาท
สิ่งของถูกต้อง
104
465,560.00
สอบราคา
กรอบไม้สักบานเกล็ดซี่อลูมิเนียม ขนาด 5/8 นิ้ว x 40.3/4 นิ้ว x 31.1/2 นิ้ว (บ.32) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 400 กรอบ
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,150.- บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 460,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000.- บาท


รวม 460,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 465,560 – 460,000 = 5,560.-บาท) คิดเป็น 1.19% คณะกรรมาการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
105
497,154.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาชุดละ 497,154.10 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาชุดละ 497,154.10 บาท

รวม 497,154.10 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ (497,154.10 - 497,154.00) = 0.10 บาท
106
375,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิขัยรักษาความปลอดภัย ราคาที่เสนอ 375,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัยรักษาความปลอดภัย ในวงเงิน 375,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 375,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
107
485,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำมุมหน้าต่างในรถ บนท. ด้านซ้าย วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 495.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำมุมหน้าต่างในรถ บนท. ด้านขวา วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 495.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 247,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 247,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (495,000 – 485,000 = 10,000.-บาท ) คิดเป็น 2.02% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
108
480,000.00
สอบราคา
Rectifier Regulator (70A.) with Box ผลิตภัณฑ์ EVR Type 70018 ตามรายการจำเพาะแนบหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าสามารถใช้แทนกันได้ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 23,968.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 479,360.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.- บาท


รวม 479,360.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (480,000 – 479,360) = 640.-บาท คิดเป็น 0.13% คณะกรรมการฯพิจารณาแล้ว สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
109
144,451,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 143,915,000.00 บาท
2. บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 144,250,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 143,915,000.00 บาท

รวม 143,915,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 143,915,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
110
38,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ทักษิณ 2000 จำกัด เสนอราคา 28,900,000.00 บาท
2 บริษัท พัฒนาเฮาส์ จำกัด เสนอราคา 29,900,000.00 บาท
3 บริษัท ครีเอเท็กซ์ไลฟ์ จำกัด เสนอราคา 31,000,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิเศษแสน เสนอราคา 33,400,000.00 บาท
1 บริษัท ทักษิณ 2000 จำกัด เสนอราคา 28,900,000.00 บาท

รวม 28,900,000.00 บาท
บริษัท ทักษิณ 2000 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 28,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
111
495,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมบังคับหน้าต่างอะโนไดซ์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและเจาะรูตามตัวอย่างทางการฯของรถ บนท.จำนวน 750 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 660.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
112
3,658,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 3,640,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 3,648,000.00 บาท
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 3,640,000.00 บาท


รวม 3,640,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 3,640,000.00 บาท
113
541,700.00
สอบราคา
1.) บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 310,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 358,000.00 บาท
3.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเม้นต์ เสนอราคา 455,000.00 บาท
4.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 489,286.00 บาท
5.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 510,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 310,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 310,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
114
487,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ลูกรอกบังคับอุปกรณ์ห้ามล้อ หัวไร้รอยต่อ วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS48-60 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 250 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,945.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 486,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,250.- บาท


รวม 486,250.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(487,500.00-486,250.00) = 1,250.- หรือ 0.26% รับปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
115
1,390,000.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 1,385,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 1,385,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 1,385,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
116
286,800.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 175,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 186,000.00 บาท
3.) บริษัท วี.ที.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 259,900.00 บาท
4.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 286,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 175,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 175,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
117
578,100.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 270,000.00 บาท
2.) บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 348,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 270,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 270,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
118
557,600.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 329,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคา 515,000.00 บาท
3.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 548,804.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 329,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 329,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
119
1,550,000.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 1,200,000.00 บาท
2.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 1,490,195.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 1,200,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 1,200,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
120
174,800.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 150,000.00 บาท
2.) บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 170,000.00 บาท
3.) บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 174,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 150,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 150,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
121
3,932,300.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เสนอราคาเป็นเงิน 3,916,200.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,916,200.00 บาท

รวม 3,916,200.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
122
523,400.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 500,000.00 บาท
2.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณื เสนอราคา 523,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 500,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด

รวม 500,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
123
525,000.00
สอบราคา
1.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 480,000.00 บาท
2.) บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 520,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 480,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด


รวม 480,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายต่ำสุด
124
811,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องทำลมอัด(Air Compressor) แบบ (Rotary Screw) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๔ เครื่อง
ผู้เสนอราคา . บริษัท แอ็กซ์ตร้าแวลู จำกัด ราคาที่เสนอ 671,960.00 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . .บริษัท.บุญฤทธิ์ จำกัด............ ราคาที่เสนอ 808,920.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท.ไอทีพีเพาเวอร์ จำกัด....... ราคาที่เสนอ 767,190.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา .บริษัทก้าวหน้าอินด์สทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนีนริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 701,069.00 บาท. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์จำกัด.....ราคาที่เสนอ 7081,340.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์จำกัด จำนวนเงินรวม 708,340.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 708,340.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
125
487,920.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Repair Kits อะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถดีเซลราง THN.จำนวน 20 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย.-
1. Body Ass’y จำนวน 1 Set.
.2. Spring Ass’y จำนวน 1 Set.
3. Arm Ass’y จำนวน 1 Set.
.4 Cap Ass’y จำนวน 1 Set.
.5 Air Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
6 . Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
7 .Check Lalve Ass’y จำนวน 1 Set.
ราคาชุดละ 24,396 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Repair Kits อะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถดีเซลราง THN.จำนวน 20 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย.-
1. Body Ass’y จำนวน 1 Set.
.2. Spring Ass’y จำนวน 1 Set.
3. Arm Ass’y จำนวน 1 Set.
.4 Cap Ass’y จำนวน 1 Set.
.5 Air Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
6 . Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
7 .Check Lalve Ass’y จำนวน 1 Set.
เป็นเงิน 487,920 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 487,920.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
126
1,942,050.00
สอบราคา
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 647.35 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 647.35 บาท

รวม 1,942,050.00 บาท
ราคาเท่ากับราคาประเมิน
127
130,200.00
สอบราคา
บริษัท เอส.แอนด์.โซลูชั่น จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 1.926 บาท
สิ่งของไม่ถูกต้องตามความต้องการของทางการ

รวม .00 บาท
-
128
318,646.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 297,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาในราคาคันละ 297,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,846.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,646.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 318,646.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
129
385,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 186,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ 185,000.- บาท. จำนวน 2 คัน. เป็นเงิน 370,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,900.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,900.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 395,900.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
130
36,626.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 40.- บาท. (ไม่รวมVat) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 80.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
2. บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 50.- บาท. (ไม่รวมVat) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 120.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.เทรดแอนด์เซอร์วิส คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของห้างฯ เพราะหนังสือรับรองของห้างฯ ตรงตำแหน่งที่นายทะเบียนลงนาม ไม่มีการประทับตราหรือสัญลักษณ์ของทางราชการ ซึ่งไม่เหมือนกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ที่มีตราประทับหรือสัญลักษณ์ของทางราชการ ตรงตำแหน่งที่นายทะเบียนลงนาม ในหนังสือรับรองทำให้คณะกรรมการฯ ขาดความเชื่อมั่นในการเปิดซองเสนอราคาของห้างฯ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย รายการที่.1 ใในราคาชุดละ 40.- บาท. จำนวน 400 ชุด. เป็นเงิน 16,000.- บาท. รายการที่.2 ในราคาชุดละ 80.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 8,000.- บาท. รวมทั้ง 2 รายการ เป็นเงิน 24,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 1,680.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,680.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 26,680.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่แค๊ตตาล๊อคของห้างฯ ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ทางการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
131
197,700.00
สอบราคา
1. ซองสีขาว ขนาด 114 x 162 มม. จำนวน 50,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 38.00 บาท

2. ซองสีน้ำตาล ขนาด 229 x 324 มม. จำนวน 40,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 120.00 บาท

3. ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 229 x 324 มม. จำนวน 10,500 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 200.00 บาท

4. ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 270 x 360 มม. จำนวน 11,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 450.00 บาท

5. ซองสีขาว ขนาด 162 x 229 มม. จำนวน 15,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 58.00 บาท

6. ซองสีขาว ขนาด 110 x 220 มม. จำนวน 100,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 42.00 บาท

7. ซองสีน้ำตาล ขนาด 110 x 220 มม. จำนวน 30,000 ซอง
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 49.00 บาท
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 20,330.00 บาท
2. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 51,360.00 บาท
3. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 22,470.00 บาท
4. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 52,965.00 บาท
5. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 9,309.00 บาท
6. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 44,940.00 บาท
7. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 15,729.00 บาท

รวม 217,103.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ทุกรายการเหลือต่ำกว่าพิกัดคงคลัง และเพื่อให้ทางการมีของไว้ใช้งาน
132
353,100.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # Reversing Gear Suspension Gear Suspension Ass, y ของแคร่ TS126 รถดีเซลราง จำนวน20 ชุด ราคาชุดละ 17,655 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # Reversing Gear Suspension Gear Suspension Ass, y ของแคร่ TS126 รถดีเซลราง จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 353,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 353,100.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
133
439,624.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านซ้าย) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 1 จำนวน 100 Pcs.
ราคา Pc.ละ 2,214.90บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านขวา) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 1 จำนวน 100 Pcs.
ราคา Pc.ละ 2,214.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านซ้าย) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 1 จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 221,490บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านขวา) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 1 จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 221,490 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 442,980 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 442,980.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
134
494,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # Isolating Rubber ของแคร่ TS126 รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 200 Pcs. ราคา Pc.ละ 2,471.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # Isolating Rubber ของแคร่ TS126 รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 200 Pcs.เป็นเงิน 494,340 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
135
487,920.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # =ชุดซ่อมอะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถดีเซลราง THN.จำนวน 20 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย.-
1. Body Ass’y จำนวน 1 Set.
.2. Spring Ass’y จำนวน 1 Set.
3. Arm Ass’y จำนวน 1 Set.
.4 Cap Ass’y จำนวน 1 Set.
.5 Air Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
6 . Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
7 .Check Lalve Ass’y จำนวน 1 Set.
ราคาชุดละ 24,396 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าน สิ่งของ # =ชุดซ่อมอะไหล่แอร์เบรกสำหรับรถดีเซลราง THN.จำนวน 20 ชุด
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย.-
1. Body Ass’y จำนวน 1 Set.
.2. Spring Ass’y จำนวน 1 Set.
3. Arm Ass’y จำนวน 1 Set.
.4 Cap Ass’y จำนวน 1 Set.
.5 Air Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
6 . Valve Ass’y จำนวน 1 Set.
7 .Check Lalve Ass’y จำนวน 1 Set.
เป็นเงิน 487,920 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 487,920.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
136
394,900.00
สอบราคา
บริษัท ดูรากรีต จำกัด เสนาราคา จำนวน 90 ถัง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 361,125.00 บาท
บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา จำนวน 90 ถัง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 346,680.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา จำนวน 90 ถัง
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 346,680.00 บาท

รวม 346,680.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
137
35,648.30
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาท่อละ 3,563.10 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาท่อละ 3,563.10 บาท

รวม 35,631.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (3,564.83-3,563.10)= 1.73 บาท
138
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Bracket for Water Tank วัสดุ SS304 หนา 6 มม. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 33 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 15,000.- บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
139
488,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำคานหล่อรับบานกระจกและบานเกล็ดหน้าต่าง รถ บกข.ญี่ปุ่น ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,440.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 488,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000.- บาท


รวม 488,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
140
130,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ตีนผีเข้าเกียร์ของรถเกลี่ยหิน PBR400 (ตีนผีเลื่อนเกียร์) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 124,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 130,000.00 บาท
รายการที่ 2. เพลาตีนผีเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน PBR400 (เพลาตีนผี) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 110,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 116,000.00 บาท
รายการที่ 3. หน้าแปลนยึดมอเตอร์แซทรถอัดหิน 09-16 CAT. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 126,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 120,000.00 บาท
รายการที่ 4. เฟืองตีนผีเกียร์แซทรถอัดหิน 09-16 CAT. หรือ Pinion จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 225,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 216,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 124,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 110,000.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 120,000.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 216,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 570,000.00 บาท


รวม 570,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

141
1,330,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างทำเฟืองเกียร์ปั๊มไฮดรอลิครถอัดหิน รุ่น 08-16 3S
(1 ชุดมี 3 เฟือง คือ เฟืองขับ 72 ฟัน 1 อัน, เฟืองตาม 65 ฟัน 2 อัน) จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 495,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 508,800.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำเฟืองเกียร์ปั๊มไฮดรอลิครถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT.
(1 ชุดมี 3 เฟือง คือ เฟืองขับ 69 ฟัน 1 อัน, เฟืองตาม 69 ฟัน 2 อัน) จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 825,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 814,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 495,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 814,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,309,000.00 บาท


รวม 1,309,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

142
212,958.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูนของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ,ADR,ASR จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูน พร้อมหน้าแปลน 6 รู ด้านหนึ่งปรับได้ รูปแบบตามตัวอย่างทางการของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 30 Pcs.
ราคา Pc.ละ 3,734.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูน พร้อมหน้าแปลน 4 รู ด้านหนึ่งปรับได้ รูปแบบตามตัวอย่างทางการของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 15 Pcs.
เป็นเงิน 7,639.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำหน่าย สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูนของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ,ADR,ASR จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูน พร้อมหน้าแปลน 6 รู ด้านหนึ่งปรับได้ รูปแบบตามตัวอย่างทางการของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 30 Pcs.
เป็นเงิน 112,029 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2)สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนนูน พร้อมหน้าแปลน 4 รู ด้านหนึ่งปรับได้ รูปแบบตามตัวอย่างทางการของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 15 Pcs.
เป็นเงิน 114,597 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 226,626 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 226,626.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
143
1,443,922.20
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets ชุดซ่อม Bracket Holder of Blade Set (10 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,443,858.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,443,858.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,443,858.00 บาท


รวม 1,443,858.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.004 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
144
400,715.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Coil for Outlet and Inlet Magnet Valve (VE-ad, VE-ech) 45-90 et 56/113 VDC. 400 Ohm
ผู้เสนอราคา บ.ดาเวน จก. เสนอขาย 35 Sets @ 4,007.15 บาท ราคาที่เสนอ 140,250.25 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. เสนอขาย 100 Sets @ 3,777.10 บาท ราคาที่เสนอ 377,710.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. จำนวนเงิน 377,710.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 377,710.00 บาท


รวม 377,710.00 บาท
- บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 150 วัน ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 5.74 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
145
398,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Gasket & Seal Set (12 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 182,970.00 บาท


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Sealing Ring Set (6 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 221,490.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 182,970.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 221,490.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 404,460.00 บาท


รวม 404,460.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว ทั้ง 2 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 1.61 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
146
176,404.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 100 ชุด Huck Bolt สลักหัวจม 3/4นิ้วยึดระหว่าง 3/4นิ้วถึง 1 นิ้ว No.12
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 200 ชุด Huck Bolt สลักหัวกลม 3/4นิ้วยึดระหว่าง 3/4นิ้วถึง 1 นิ้ว No.12
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 150 ชุด Huck Bolt สลักหัวกลม 3/4นิ้วยึดระหว่าง 1.1/4นิ้วถึง 1.1/2 นิ้ว No.20
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 150 ชุด Huck Bolt สลักหัวกลม 3/4นิ้วยึดระหว่าง 1.1/4นิ้วถึง 1.1/2 นิ้ว No.28.
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท

รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาชุดละ 218.00 บาท


รวม 130,800.00 บาท
บริษัทอินเตอร์ฟาสเทนจำกัดเสนอราคารายเดียว ราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯพร้อมส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามการต้องการของทางการฯจึงมีมติเห็นควรรับซื้อ
147
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 356,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีเอ็ม. เซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงชัยสยามเซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงิน 356,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 356,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
148
431,210.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. ฐาน Expresser
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 202,230.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 235,400.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Fan Impeller
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 256,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 246,100.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 202,230.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 246,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 488,330.00 บาท


รวม 488,330.00 บาท
- หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 9.88 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.43 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
149
974,855.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. Piston Dai. 75 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 419,440.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. Complete Rod with Cap Dai. 75 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 552,120.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 419,440.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 552,120.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 971,560.00 บาท


รวม 971,560.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว รายการที่ 1 มีต่ำกว่าราคาประเมิน 0.12 %, รายการที่ 2 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.50 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
150
442,980.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Nose Block Assembly (Suspension Support)
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 475,080.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. จำนวนเงิน 475,080.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 475,080.00 บาท


รวม 475,080.00 บาท
- บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 7.25 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
151
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 356,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีเอ็ม. เซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท
3. บริษัท เอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ราคที่เสนอ 375,00.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซีเคียว สเปเชียล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงิน 356,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 356,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
152
2,272,800.00
ประกวดราคา
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,472,984.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,472,984.00 บาท

รวม 2,472,984.00 บาท
เสนอรายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
153
7,392,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด
2. บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด
3. บริษัท สยามนิสสันเซลส์ จำกัด
รับการเสนอราคาของ บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด จัดซื้อรถยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. นั่งบรรทุกหลังคาไฟเบอร์ สำหรับบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณ จำนวน ๑๑ คัน ใช้งานที่ ๑๐ แขวง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,309,170.00 บาท ตำกว่าราคากลางเป็นเงิน 82,830.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.12

รวม 7,309,170.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
154
500,000.00
สอบราคา
จำนวน 20 ม้วน กระเบื้องยาง PVC Color.TD 12405-01
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาม้วนละละ 25,000.- บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาม้วนละ 21,417.12 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาม้วนละ 25,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.00 บาท


รวม 500,000.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่มีตัวอย่างสิ่งของรายละเอียดในแค็ตตาล๊อคไม่ตรงกับทางการฯคณะกรรมการจึงไม่พิจารณาบริษัท ยูนิโก้ฯ เสนอราคาต่ำลำดับ2เสนอราคาม้วนละ 25,000.-บาทเท่ากับราคาประเมินและมีตัวอย่างสิ่งของตรงตามตัวอย่างทางการฯคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้จัดซื้อต่อไป
155
490,000.00
สอบราคา
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 24,824.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 24824.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.00 บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัดเสนอราคารายเดียว เสนอราคาชุดละ 24,824.-X20 ชุดเป็นเงิน 496,480.00บาทสูงกว่าราคาประเมิน 6,480.-บาท(496,480บาท-490,000บาท)หรือ 1.32% เสนอสิ่งของถูกต้องคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วให้จัดซื้อต่อไป
156
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดแกนเกลียว Brake Pull Rod ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ S45C พร้อมทาสีกันสนิมและรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,320.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
157
472,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบสแตนเลสหน้าต่างรถโดยสาร ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯใช้กับรถ บชส.ป.305จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 26,250.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 472,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,500.- บาท


รวม 472,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
158
175,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การดัดแปลงโถส้วมสูงเป็นโถส้วมเตี้ยรถโดยสาร ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SUS 304 จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 3,800.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 190,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000.- บาท


รวม 190,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(3,800.00-3,500.00) = 300.- หรือ 8.57 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
159
2,802,200.00
ประกวดราคา
ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคา
ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเอกสารเสนอราคา
160
465,400.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,400.00 บาท

รวม 465,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
161
164,654.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ เสนอราคา สิ่งของ # Stud Bolt TC.ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR,ASR จำนวน 1,800 ชุด (ตามเงื่อนไขของทางการ) ราคาชุดละ 90.63 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ จำหน่าย สิ่งของ # Stud Bolt TC.ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR,ASR จำนวน 1,800 ชุด (ตามเงื่อนไขของทางการ) เป็นเงิน 163,132.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 163,132.20 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
162
198,880.00
สอบราคา
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 2 รายการ
1)Water Temperature SW.ชนิด 90 – 85 องศา ตามแผนผังเลขที่ EE750007 จำนวน 100 Pcs.
2)Water Temperature SW.ชนิด 85 – 80 องศา ตามแผนผังเลขที่ EE750008 จำนวน 100 Pcs
ทั้ง 2 รายการ ราคา Pc.ละ 1,037.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 2 รายการ
1)Water Temperature SW.ชนิด 90 – 85 องศา ตามแผนผังเลขที่ EE750007 จำนวน 100 Pcs.
2)Water Temperature SW.ชนิด 85 – 80 องศา ตามแผนผังเลขที่ EE750008 จำนวน 100 Pcs
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 207,580 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 207,580.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
163
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หัวลูกศรล๊อคประตู รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,926.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
164
494,822.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กโครงประตูรถ บชส. เลข 3 หลัก ขนาด 3x25x20x25x1,850 มม. จำนวน 290 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 695.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กโครงประตูรถ บชส. เลข 3 หลัก ขนาด 3x25x20x25x620 มม. จำนวน 550 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 262.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 เหล็กรับฝาหน้าอุดใน จำนวน 290 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 513.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 201,695.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 144,182.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 148,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 494,821.50 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางการฯ ตั้งไว้
165
235,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมหนักปั้มน้ำ Fuji ใช้ไฟ 24V.DC. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 50 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอ 4,494.- บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 224,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,700.- บาท


รวม 224,700.00 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(235,400 – 224,700 = 10,700.-)คิดเป็น 4.54 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
166
496,309.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Battery Box ตามแผนผังเลขที่ 3-P7-001/2 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 31,019.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 496,308.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,308.80 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา ที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
167
399,752.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำบานประตู Stainless แบบเลื่อน สำหรับรถ บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 8 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 399,752 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 399,752.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา ที่ทางการ ฯ ตั้งไว้ ..
168
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 AIR DUCT จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 6,099.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา ที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
169
499,836.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องอะไหล่ สำหรับแคร่ PC-26 , PC-26A จำนวน 192 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,655.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรวม 317,815.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 317,815.68 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
170
440,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำกลอนขัดประตูห้องน้ำ-ห้องส้วม ว่าง-ไม่ว่าง รถ บนท.ป. 1037-1140 ด้านซ้าย ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 2,400.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำกลอนขัดประตูห้องน้ำ-ห้องส้วม ว่าง-ไม่ว่าง รถ บนท.ป.1037-1140 ด้านขวา ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 2,400.- บาท

รายการที่1 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 240,000.- บาท
รายการที่2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 240,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (480,000 – 440,000 = 40,000.- บาท) คิดเป็น 9.09 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
171
433,385.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระจก TEMPERED ขนาด 16 x 175 x 1,074 มม. ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,663.85 บาท

รายการที่ 2 กระจก TEMPERED ขนาด 16 x 706 x 1,114 มม. ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,498.90 บาท

รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 83,192.50 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 349,890.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,082.50 บาท


รวม 433,082.50 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (433,385 – 433,082.50 = 302.50 ) คิดเป็น 0.07 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
172
5,746,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
๑) บริษัท ศักดาพร จำกัด
ราคาที่เสนอครั้งสุดท้าย เป็นเงิน ๕,๖๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๗
๒) บริษัท กุลเทพ จำกัด
ราคาที่เสนอครั้งสุดท้าย เป็นเงิน ๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๑๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕
บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๕,๖๓๖,๓๐๐.๐๐ บาท

รวม 5,646,000.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๖๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๑๐๐,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๕
173
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดล็อคบานเลื่อนกระจกหน้าต่าง รถโดยสาร วัสดุ SUS304 เจาะรูตามขนาดและลักษณะ ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 1,500 ชิ้น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 319.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 478,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,500.- บาท


รวม 478,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(480,000 – 478,500=1,500.-)คิดเป็น0.31% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
174
1,147,900.00
สอบราคา
เหล็กแผ่นกันลื่นลายขีด
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
มีผู้เสนอราคารายเดียว ดังนี้
1. จำนวน 400 แผ่น ขนาด 3/16 นิ้ว x 4 ฟุต x 8 ฟุต
หรือขนาด 4.5 หรือ 5 มม. X 1200 x 2400 มม.
-บริษัท เมทัลลิคสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา @ 3,080.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
ยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่

รวม .00 บาท
เนื่องจากราคาที่ผู้ขายเสนอมานั้น สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบในครั้งนี้
แล้วดำเนินการใหม่
รวมทั้งหมด 281,945,748.34 บาท