:: 154 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
107,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PNK ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย
2. ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ CAVOCO ผลิตโดย CAVOCO จัดจำหน่ายโดย ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ประเทศ ไทย
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 800.- บาท. 800.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 80,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 5,600.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,600.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ PNK ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 85,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ทดลองใช้งานจากผู้ใช้งาน (สรด.กท.) แล้วสามารถใช้งานได้ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
2
1,613,800.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,689,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,689,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,689,600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
3
21,495,700.00
ประกวดราคา
1 บริษัท ซี. บี. ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 20,766,600.00 บาท
2 บริษัท ป. วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 20,850,000.00 บาท
3 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 21,455,700.00 บาท
ผลปรากฏว่า บริษัท ซี. บี. ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 20,766,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 20,766,600.00 บาท
ผลปรากฏว่า บริษัท ซี. บี. ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 20,766,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
4
3,508,500.00
ประกวดราคา
1 บริษัท เอเจนเทค จำกัด เสนอราคา 3,500,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา 3,501,500.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองคายธนานนท์ เสนอราคา 3,501,500.00 บาท
บริษัท เอเจนเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 3,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,500,000.00 บาท
บริษัท เอเจนเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 3,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
5
58,412.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อฐานรีเลย์ของ Flight 565 รจ. GEA. จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 307.09- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 395.90-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Water Pressure Switch 0.3 Bar SPDT 5A รจ.HlD. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บจก. ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 3,317-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อฐานรีเลย์ของ Flight 565 รจ. GEA. จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 395.90-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Water Pressure Switch 0.3 Bar SPDT 5A รจ.HlD. จำนวน 20 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 3,317-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 60,241.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก . เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง คณะกรรมการได้แจ้งให้ทางห้างฯ นำ ตัวอย่างมาให้คณะกรรมการพิจาณา เนื่องจากยังไม่เคยขายให้กับทางการมาก่อน แต่เนื่องจากทางห้างฯ ไม่สามารถนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมพิจารณาได้ภายในกำหนด จึงไม่พิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาต่ำสอง บจก.ดาเวนนำตัวอย่างทั้ง 2 รายการให้ผู้ใช้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้ปกติ
6
144,365.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Pressuerr Plug “A” สำหรับเครื่องยน ALS,HID,GEA จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 1,112.80-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็นปล่องไอเสีย รถจักร Alsthom จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’Ring Water Pump เส้นใหญ่ Eng Cummins รจ. GE.(K);GEA;HlD จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 232.19-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 256.80-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’Ring Water Pump เส้นเล็ก Eng Cummins รจ GE.(K);GEA;HlD จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 172.27-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Pressuerr Plug “A” สำหรับเครื่องยน ALS,HID,GEA จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 1,112.80-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’Ring Water Pump เส้นใหญ่ Eng Cummins รจ. GE.(K);GEA;HlD จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 232.19-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’Ring Water Pump เส้นเล็ก Eng Cummins รจ GE.(K);GEA;HlD จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 172.27-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 96,086.00 บาท
เนื่องจากทางการเคยสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวพร้อมแนบใบสั่งซื้อ สามารถใช้งานได้ดีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ส่วนรายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา แต่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ในการซ้อมบำรุง จึงเห็นควรประกาศออกสอบราคาใหม่
7
994,780.00
สอบราคา
1.หจก.เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 864,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 900.000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 950,040.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 864,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 864,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
8
102,506.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) สายพาน TM.Blower ขนาด 22x2420x2360 มม. รจ. ALS จำนวน 84 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 877.40-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ระวี อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 887.03-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) สายพาน TM.Blower ขนาด 22x2420x2360 มม. รจ. ALS จำนวน 84 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 877.40-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 73,701.60 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อ เลขที่ซข. 127/303/2556 ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และสามารถใช้การได้ดี
9
192,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # ก้านใบปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝนรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 2,033 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # ก้านใบปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝนรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 203,300 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 203,300.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
10
499,797.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำสีภายนอก , ภายใน รถโดยสาร บชส. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 166,599.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 499,797.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,797.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
11
53,253.90
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ ขนาด 30 x92 มม. รจ. HID จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 192.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ ขนาด 30 x92 มม. รจ. HID จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 192.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 57,780.00 บาท
เนื่อจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ซข. 127/284/2554 สามารถใช้การตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และใช้การได้ดี
12
436,560.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # จัดซื้อชุด Sensor พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง PGU. จำนวน 16 ชุด ราคาชุดละ 27,285 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # จัดซื้อชุด Sensor พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง PGU. จำนวน 16 ชุด เป็นเงิน 436,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 436,560.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
13
493,000.00
สอบราคา
บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ไม่ได้แนบแผนการดำเนินงานและหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 3.2 (3) และบริษัทฯ ไม่ได้แนบ ประวัติและประสบการณ์ของวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 3.2 (4) ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาว่าจ้าง
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
เพราะบริษัทฯ ไม่ได้แนบแผนการดำเนินงานและหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 3.2 (3) และบริษัทฯ ไม่ได้แนบ ประวัติและประสบการณ์ของวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานของบริษัทฯ ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 3.2 (4) ซึ่งเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาว่าจ้าง
14
176,951.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) น้ำมันเครื่องยี่ห้อ แค๊ตเตอร์พิลล่าร์ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 35,390.25-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ภูมิภัทรวลัย เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
ผู้เสนอราคา บจก. ออยล์ อาร์ อาส เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) น้ำมันเครื่องยี่ห้อ แค๊ตเตอร์พิลล่าร์ ขนาด 200 ลิตร จำนวน 5 ถัง
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 35,390.25-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 176,951.25 บาท
คณะกรรมการได้พิจาณาผลิตภัณฑ์ของบจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ เสนอผลิตภัณฑ์ตามที่ทางการต้องการ สามารถใช้งานได้ดีตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
15
1,560,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่โรงรถจักรบางซื่อ
ผู้เสนอราคา บจก. ซีเคียว สเปเซียล กรุ๊ป (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 1,202,400-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด ราคาที่เสนอ 1,216,080-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,272,024-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ซี.อาร์.ซี.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,315,892-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่โรงรถจักรบางซื่อ
ผู้เสนอราคา บจก. ซีเคียว สเปเซียล กรุ๊ป (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 1,202,400-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม 1,202,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ต่ำสุด คือ บจก.ซีเคียว สเปเชียล กรุ๊ป (ประเทศไทย) ทางบริษัท มีประสบการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐที่เชื่อถือได้เป็นจำนวนมาก และผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามสัญญาทุกประการ
16
210,660.00
สอบราคา
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของ # กรองของเครื่องยนต์ Lombardini LDW 1404 ของรถ บกข.ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Full จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)Oil Filter # 1-OPG333 จำนวน 300 Pcs. ราคา Pc.ละ 90.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Fuel Filter # FF 5052 จำนวน 300 Pcs. ราคา Pc.ละ 128.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs. ราคา Pc.ละ 428 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 3 รายการ เป็นเงิน (27,285+38,520+128,400) = 194,205 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำหน่าย สิ่งของ # กรองของเครื่องยนต์ Lombardini LDW 1404 ของรถ บกข.ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Full จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)Oil Filter # 1-OPG333 จำนวน 300 Pcs. 27,285 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Fuel Filter # FF 5052 จำนวน 300 Pcs. 38,520 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs. เท่ากับ 128,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 3 รายการ เป็นเงิน (27,285+38,520+128,400) = 194,205 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 194,205.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
17
5,973,000.00
ประกวดราคา
1 บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เสนอราคา 5,950,000.00 บาท
2 บริษัท กราวิทัศน์ จำกัด เสนอราคา 5,963,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 เสนอราคา 5,963,000.00 บาท
บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เสนอราคา 5,950,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาต่ำสุด


รวม 5,950,000.00 บาท
บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาต่ำสุด
18
5,942,000.00
ประกวดราคา
1. บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เสนอราคา 5,919,500.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 เสนอราคา 5,932,000.00 บาท
บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เสนอราคา 5,919,500.00 บาท เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาต่ำสุด


รวม 5,919,500.00 บาท
บริษัท โมบิลิตี้ ธีม จำกัด เป็นผู้ประสงค์เสนอราคาต่ำสุด
19
292,110.00
สอบราคา
รายการที่ 1ห้องหมู่งานซ่อม Turbo transmission Voith
1 ชุดประกอบด้วย
-แผ่นกั้นห้องยาว 20 เมตร+ซิลิโคลน
-แผ่นหลังคาลอนใสสูง 1.50x18.30 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 128,400.00 บาท

รายการที่2 ห้องประชุมอบรมสัมมนา 1 ชุด ประกอบด้วย
-ฝ้าทีบาร์ลายเรียบสีขาว 6.12x4.30 เมตร
-หน้าต่างบานเลื่อนสลับสีชา 135x122
-ห้องกระจกอลูมิเนียมสีชา+ลูกฟูก 1 ด้าน 2.60x4.30 เมตร
-ประตูอลูมิเนียม+ลูกฟูกสีชาล้อบน 260x100
-ฝ้าทีบาร์ลายเรียบสีขาว 6.00x4.00 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 163,710.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 128,400.00 บาท
รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 163,710.00 บาท

รวม 292,110.00 บาท
รายการที่1บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
20
448,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักคันยกรถโดยสารโครงไม้ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,120.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 448,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,000.- บาท


รวม 448,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
21
88,700.00
ตกลงราคา
อุปกรณ์ซ่อมพัดลมรถโดยสารยี่ห้อ ยู.อี.ไอ ขนาด 12” บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
เสนอราคารายเดียว ดังนี้
1. จำนวน 500 อัน เฟื่องส่ายตัวตั้ง เสนอราคา @ 92.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 650 อัน เฟื่องส่ายตัวนอน เสนอราคา @ 62.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
อุปกรณ์ซ่อมพัดลมรถโดยสารยี่ห้อ ยู.อี.ไอ ขนาด 12” รับซื้อจากบริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
1. จำนวน 500 อัน เฟื่องส่ายตัวตั้ง เสนอราคา @ 92.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 650 อัน เฟื่องส่ายตัวนอน เสนอราคา @ 62.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 92,341.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
22
411,700.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการจึงมีมติยกเลิกการจัดหา แล้วดำเนินการจัดหาใหม่ต่อไป
23
159,858.00
สอบราคา
รายการที่1 ม่านบังแดด ห้อง พขร.ชค รถ THN,NKF
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่2 กันกระแทกประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสาร รถ THN,NKF
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 25,680.00 บาท
รายการที่3 ขอบล็อกกระจกเงาห้องน้ำรถ THN,NKF
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 28,248.00 บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 105,930.00 บาท
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 25,680.00 บาท
รายการที่3 หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 28,248.00 บาท

รวม 159,858.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 หจกโอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
24
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ใช้รถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 248,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 496,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,480.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
25
1,016,500.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 1,010,400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 1,010,400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,010,400.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
26
477,969.00
สอบราคา
รายการที่1 INSIDE PANEL จำนวน 60 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 499,476.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 499,476.00 บาท

รวม 499,476.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
27
1,977,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การรื้อและล้างแคร่รถโดยสาร ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯจำนวน 250 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด ราคาที่เสนอ 7,910.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 1,977,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,977,500.- บาท


รวม 1,977,500.00 บาท
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
28
320,500.00
สอบราคา
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
รายการที่ 1 เสนอราคา 168,000.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา 58,200.00 บาท
รายการที่ 3 เสนอราคา 65,450.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 312,065.50 บาท
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
รายการที่ 1 เสนอราคา 168,000.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา 58,200.00 บาท
รายการที่ 3 เสนอราคา 65,450.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 312,065.50 บาท

รวม 312,065.50 บาท
สิ่งของถูกต้อง
29
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สลักเกลี้ยงเหล็กชุบผิวแข็งแบบ A จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 462.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 462,989.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 462,989.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมินที่ตั้งไว้และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
30
428,054.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สลักเกลี้ยงเหล็ก (ตามขนาดของทางการฯ) จำนวน 600 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 488.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สลักเกลียวเหล็ก (ตามขนาดของทางการฯ) จำนวน 3,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สลักเกลียวเหล็ก (ตามขนาดของทางการฯ) จำนวน 550 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 210.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 293,394.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 11,877.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 115,934.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 421,205.50 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมินที่ตั้งไว้และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
31
436,260.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1/2" เบอร์ 7 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 167.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 3/4" เบอร์ 7 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 212.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1" เบอร์ 7 จำนวน 144 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 266.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1.1/4" เบอร์ 7 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 315.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1/2" เบอร์ 8 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 197.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 3/4" เบอร์ 8 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 250.38 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1" เบอร์ 8 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 301.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 Tapping Screws หัวจมแฉก ขนาด 1.1/4" เบอร์ 8 จำนวน 60 กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 363.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 สกรูหัวจมแฉกพร้อมแป้นเกลียว ขนาด 6 x 25 มม. จำนวน 3,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมเกรด 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 6x25 มม.จำนวน 3,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมเกรด 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 5/16x 1” จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2.57 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 12 สลักผ่าเหล็กแบน ขนาด 4.6 x 16 x 48 มม. จำนวน 2,500 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 8.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 13 สลักผ่าเหล็กกลม ขนาด 5/16” x 2.1/2” จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 9.42 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 14 สลักผ่าเหล็กกลม ขนาด 5/16” x 3” จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 10.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 15 สลักผ่าเหล็กกลม ขนาด 5/16” x 3.1/2” จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 11.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 16 บอลวาวล์ทองเหลือง SANWA ขนาด 1/2" จำนวน 300 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 116.63 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 17 บอลวาวล์ทองเหลือง SANWA ขนาด 3/4" จำนวน 300 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 170.13 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 18 ชุดสายฉีดชำระ Hang จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 261.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 19 ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 4” จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 82.39 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 20 ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 7” จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 93.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 21 ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10” จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 103.79 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 10,079.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 12,775.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 38,365.92 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 18,939.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 11,877.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 15,022.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 18,104.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 21,828.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 4,173.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 5,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 2,568.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 12 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 20,597.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 13 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 9,416.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 14 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 10,593.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 15 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 11,770.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 16 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 34,989.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 17 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 51,039.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 18 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 78,324.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 19 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 16,478.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 20 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 18,618.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 21 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 20,758.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 432,093.82 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมินที่ตั้งไว้และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
32
466,231.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 2.1/2” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 31.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 3” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 35.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 4” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 43.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 11/16” x 5” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8” x 2.1/2” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 55.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8” x 3” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 61.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8” x 4” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 72.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8” x 5” จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 85.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 20 x 50 มม. จำนวน 3,500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 26.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมชั้น 8.8 พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 3/4" x 4” จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 47.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 แหวนเหล็กแบน ขนาด 1” จำนวน 3,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5.67 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 22,245.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 25,091.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 30,484.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 37,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 38,948.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 43,217.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 50,932.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 8 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 59,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 9 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 92,501.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 10 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 47,829.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 11 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 17,013.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 465,631.90 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
33
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 82,925.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
34
454,964.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุ ปะผุ ภายนอกโครงสร้างรถโดยสาร ซ่อมวาระหนัก จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 113,741.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 454,964.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,964.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
35
331,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Entrance Door (R) จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 165,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 331,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 331,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
36
49,434.00
สอบราคา
1. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 78.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 81.- บาท. (ทั้งสองรายการไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อฯ
2. หจก. เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 113.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 112.- บาท. (ทั้งสองรายการไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อฯ
3. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 160.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 120.- บาท. (ทั้งสองรายการไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อฯ
1. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 78.- บาท. จำนวน 200 ชุด. เป็นเงิน 15,600.- บาท. รายการที่.2 ฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายครบชุด ยี่ห้อ SUNSON ในราคาชุดละ 81.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 8,100.- บาท. รวมทั้งสองรายการเป็นเงิน 15,600 + 8,100 = 23,700.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 1,659.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,359.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อฯ

รวม 25,359.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และห้างฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างของห้างฯ ได้ทดลองใช้งานจากผู้ใช้งาน (สรด.กท.) แล้วสามารถใช้งานได้ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
37
331,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Entrance Door (L) จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 165,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 331,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 331,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
38
499,985.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปรับปรุงระบบสายส่งกำลัง พื้นที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 495,410.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 495,410.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,410.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
39
500,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 492,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมินและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
40
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Hanger จำนวน 290 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,712.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 496,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,480.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
41
123,830.00
สอบราคา
1.ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 117,935.00 บาท
2.หจก.ช.เชื้อชั้น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 119,790.00 บาท
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคาเป็นเงิน 117,935.00 บาท

รวม 117,935.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด ที่ขายในท้องตลาด
42
7,000,000.00
ประกวดราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) .จ้างทำระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล
ผู้เสนอราคา กิจการร่วมค้า เอนเทอร์ไอแมกซ์ ราคาที่เสนอ ๖,๓๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เบนนิซิส จำกัดราคาที่เสนอ ๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แมพพ้อยท์ เอเชีย ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอ ๖,๕๑๗,๙๐๐.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท เบนนิซิส จำกัด จำนวนเงินรวม ๖,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 6,390,000.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
43
92,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Blind Rivet Nuts and Studs พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน ๑ ชุด
ผู้เสนอราคา . หจก.ไฮไอดีไซด์. ราคาที่เสนอ ๗๔,๙๐๐.๐๐ . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . .บริษัท.เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ .................ราคาที่เสนอ ......... ๙๗,๓๗๐.๐๐...... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท.เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ ลดราคาลงเป็นจำนวนเงินรวม ๘๙,๔๑๙.๙๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 89,419.90 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
44
533,214.43
สอบราคา
รายการที่1 # H23.166910 Gearwheel จำนวน 5 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปรอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 586,360.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปรอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 586,360.00 บาท

รวม 586,360.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปรอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
45
910,378.68
สอบราคา
รายการที่1 อะไหล่ # H90.587810 Pistion จำนวน 40 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 909,500.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 909,500.00 บาท

รวม 909,500.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
46
855,000.00
สอบราคา

บริษัท วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จำกัด เสนอราคารายเดียว ดังนี้ .-

เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม ( Overhaul Kits ) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร , รถดีเซลราง , รถโดยสารและรถสินค้า

รายการที่ 1. # 167252 อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve UV 11 จำนวน 20 Sets
( 1 Set ประกอบด้วยอะไหล่จำนวน 3 รายการ )

เสนอราคา Set ละ 17,110.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )

เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม ( Overhaul Kits ) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร

รายการที่ 2. # I 86790 Switch Valve ALE 10 AR
( 1 Set ประกอบด้วยอะไหล่จำนวน 27 รายการ )

เสนอราคา Set ละ 45,650.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )

~ รับซื้อจาก บริษัท วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จำกัด ทั้ง 2 รายการ ดังนี้ .-

รายการที่ 1. รวมเป็นเงิน 342,200.00 บาท

รายการที่ 2. รวมเป็นเงิน 456,500.00 บาท

รวมเป็นเงินค่าของ 798,700.00 บาท

Vat 7 % เป็นเงิน 55,909.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 854,609.00 บาท


รวม 854,609.00 บาท

~ เป็นสื่งของถูกต้องและบริษัท ฯ เป็นผู้แทนจำหน่าย ฯ

~ เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ ซึ่งทางการ ฯ ได้ใช้ในการซ่อมบำรุงมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด
47
170,965.00
สอบราคา
1.ร้านตาปีค้าวัสดุ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 170,745.00 บาท
2.ร้าน ส.เจริญการค้า ไม่เสนอราคา
ร้านตาปีค้าวัสดุ เสนอราคาที่เป็นเงิน 170,745.00 บาท

รวม 170,745.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
48
515,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีเหลือง บรรจุถังละ 5 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 74 ถัง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,764.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 2,120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีเทา(Grey) บรรจุถังละ 5 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 180 ถัง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,464.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,550.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,682.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 2,120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 3 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีแดง บรรจุกระป๋องละ 1 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 60 กระป๋อง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 524.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 445.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 415.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 520.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมุล ทั้ง 3 รายการ

รวม 455,280.72 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
49
ชก.๔/๑๑/๒๕๕๖ : สอบราคาซื้อ
990,499.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) . เครื่อง SOOT ARC WELDING MACHINE จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้เสนอราคา . ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 487,920.00 .. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ..บริษัท.ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด................ ราคาที่เสนอ ...............560,066.73......... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ..หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง..... ราคาที่เสนอ ..............818,978.00......... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
50
1,300,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องพิมพ์แบบ LED ระบบ มัลติฟังก์ชั่นพร้อมระบบสแกนแบบขาว/ดำ และ สีขนาด A๐ ย่อ-ขยาย ๒๕-๑,๐๐๐% ๑เครื่อง
ผู้เสนอราคา . บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรู๊ป จำกัด ....... ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๑,๐๖๙.๖๕ .บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรู๊ป จำกัด .......... จำนวนเงินรวม ๑,๒๐๑,๐๖๙.๖๕..บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,201,069.65 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
51
1,681,012.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหวนรอง Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SUS 304 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,250.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 2 แหวนบังคับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 หุ้มด้วยยาง NR จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,490.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 2,889.- บาท
รายการที่ 3 เหล็กฐานรับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,200.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 4 ยางกันกระแทกในถุงลม Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุยาง NR75+-5HS จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,550.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 325,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 416,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 355,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,594,000.- บาท


รวม 1,594,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 4 รายการ ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(1,681,012.00 -
1,594,000.00)=87,012.- หรือ 5.18% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้าง
ต่อไป
52
1,978,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,976,000.00 บาท
2. บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,978,000.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,976,000.00 บาท


รวม 1,976,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
53
2,569,400.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคา 6,698.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,752,074.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 2,752,074.24 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
54
8,704,300.00
ประกวดราคา
- บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง Set. ละ 591,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอไม่สอดค้องตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง Set. ละ 716,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอสิ่งของมาโดยไม่ระบุยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และเสนอเงินรวมทั้งสิ้นตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน จึงไม่รับพิจารณา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสาม Set. ละ 798,989.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ตามแผนผังที่เสนอมาใช้ Part No. เดียวกับผลิตภัณฑ์ของแท้ แต่ไม่ไช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ จึงไม่สามารถใช้ Part No. เดียวกันได้ อีกทั้งรายการในอะไหล่ไม่ครบถ้วน จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ Set. ละ 1,355,800.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงรับซื้อจากบริษัทฯ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,660,580.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)


รวม 8,660,580.00 บาท
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด
55
7,303,400.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 6,192,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคารวม 6,549,120.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,625,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)

รวม 6,625,440.00 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
56
947,000.00
สอบราคา
# I 81535 Drain Valve EW - 6 Drg. 2B 66764 จำนวน 10 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาชุดละ 97,300.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,041,110.00 บาท

รวม 1,041,110.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว, เคยจำหน่ายให้ทางการ
57
450,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาการ์ดละ 8,900.00 บาท
จำนวน 50 การ์ด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.00 บาท


รวม 445,000.00 บาท
เอกสารของห้างฯ แล้ว ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
58
1,000,000.00
สอบราคา
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาเห็นสมควรให้ บริษัท คือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ
ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 ข้อ 20 และเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน ซึ่งจะต้องมีการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสูง สมควรให้มีผู้รับความเสี่ยงแทน จึงเห็นสมควรคัดเลือก บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน


รวม 498,620.00 บาท
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาเห็นสมควรให้ บริษัท คือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ
ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 ข้อ 20 และเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน ซึ่งจะต้องมีการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสูง สมควรให้มีผู้รับความเสี่ยงแทน จึงเห็นสมควรคัดเลือก บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
59
21,622.56
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท

รวม 21,622.56 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
60
12,000.00
สอบราคา
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา กก.ละ 42.80 บาท
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา กก.ละ 42.80 บาท

รวม 12,840.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน (42.80-40)= 2.80 บาท
61
1,708,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,707,000.00 บาท
บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด เสนอราคาที่เป็นเงิน 1,707,000.00 บาท

รวม 1,707,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
62
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบรองรับก้านยันชานปะทะ ลักษณะ ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
63
1,876,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กทาบชานทางเดินแบบมีบานพับในตัว ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯ จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,680.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,876,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,876,000.- บาท


รวม 1,876,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
64
415,500.00
สอบราคา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ดังนี้.
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 45.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 9.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 3 และ 7 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 7.20 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 30.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 6 เสนอราคา @ 64.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 8 เสนอราคา @ 7.50 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 9 เสนอราคา @ 10.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 10 เสนอราคา @ 20.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 11 เสนอราคา @ 30.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา ดังนี้.
รายการที่ 1, 7, 8, 9, 10 และ 11 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 6.56 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 4.56 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 7.93 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 32.30 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 6 เสนอราคา @ 61.10 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
- ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง
รายการที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, และ 11 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 29.25 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 10 เสนอราคา @ 21.25 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 2, 3 และ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ชนะการประมูล
รายการที่ 5 ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง
สำหรับรายการที่ 1, 4, 7, 8, 9,10 และ 11 ยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ แล้วดำเนินการจัดหาใหม่

รวม 255,419.70 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
65
3,632,500.00
ประกวดราคา
คณะกรรมการฯ มีมติไม่เปิดซองใบเสนอราครา
ยกเลิกการประกวดราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากพิจารณาแล้วจำนวนของรังผึ้งหม้อน้ำฯ ที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการหมุนเวียนซ่อมบำรุง
66
151,112.00
สอบราคา
รายการที่1 มือจับปิด – เปิด ประตูห้องขับห้องโดยสารรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 43,386.36 บาท
รายการที่2 มือล๊อคประตูหน้าอุดหน้า และด้านท้ายรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 9,719.88 บาท
รายการที่3 มือปิด – เปิดประตูหน้าอุดและประตูข้างห้องขับ รถดีเซลราง HITACHI จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 97,990.60 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 43,386.36 บาท
รายการที่2บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 9,719.88 บาท
รายการที่3บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 97,990.60 บาท

รวม 151,096.84 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
67
1,790,000.00
สอบราคา
1 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,779,945.00 บาท
2 บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,789,000.00 บาท
3 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,789,468.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,779,945.00 บาท

รวม 1,779,945.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
68
7,260,300.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ไฮ่เซิง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,508,810.00 บาท
2) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,573,888.00 บาท
3) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,445,382.20 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,523,170.00 บาท


รวม 7,523,170.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคและเงื่อนไขฯ
69
1,786,000.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,780,373.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,768,000.00 บาท

รวม 1,768,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
70
1,759,620.00
สอบราคา
ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ขอยกเลิกการสอบราคา ครั้งนี้ เพื่อดำเนินการออกสอบราคาใหม่
71
96,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ ก้านวาวล์ Coil VECP มม. รถจักร ALS จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ หน้าวาวล์ Coil Ve-ech,Ve-ad. รถจักร ALS จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ สายพาน Statodyne ขนาด 22 x 2,900 x 2,840 มม.รถจักร ALS จำนวน 30 Pcs
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 1,337.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ สายพาน Statodyne ขนาด 22 x 2,900 x 2,840 มม.รถจักร ALS จำนวน 30 Pcs
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 1,337.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 40,125.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของหจก.สิริมามีพานิช รายการที่ 3 เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ชข.127/434/2556 สามารถใช้การได้ปกติ
72
170,732.94
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever A ของรถ THN,ATR จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 173,875.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 173,875.00 บาท

รวม 173,875.00 บาท
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงทางการต้องการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
73
155,340.00
สอบราคา
รายการที่1 กลอนขัดประตูหน้าอุดหน้า ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวทซัพลายส์ เสนอราคา 101,307.60 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านอาร์เค ซัคเซส เสนอราคา 101,436.00 บาท
หจก.โอวทซัพลายส์ จำนวน 101,307.60 บาท

รวม 101,307.60 บาท
หจก.โอวทซัพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
74
127,598.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็นท่อไอดี Turbo รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 246.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น Water Pump รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 160.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 3(ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น VTH รถจักร ALS จำนวน 250 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 73.83-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Bar รับ Field ในตัว Traction Motor รถจักร ALS จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 856.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็นท่อไอดี Turbo รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 246.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น Water Pump รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 160.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น VTH รถจักร ALS จำนวน 250 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 73.83-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Bar รับ Field ในตัว Traction Motor รถจักร ALS จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 856.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 112,597.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง และหจก. สิริมามีพานิช ดังนี้
หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราบการ ที่ 1,2,3 เสนอผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศตามตัวอย่างของทางการ ตรงตามต้องการของผู้ใช้
หจก. สิริมามมีพานิช รายการที่ 4 เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
75
345,075.00
สอบราคา
รายการที่1 ตู้ Driver Control desk ของรถดีเซลราง Daewoo ห้องขับด้าน พขร. และ ชค. รุ่น1 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 176,015.00 บาท
รายการที่2 ตู้ Driver Control desk ของรถดีเซลราง Daewoo ห้องขับด้าน พขร. และ ชค. รุ่น2 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 167,990.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 176,015.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 167,990.00 บาท

รวม 344,005.00 บาท
รายการที่1หจกโอวาทซัพพลายส์จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2หจกโอวาทซัพพลายส์จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
76
450,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูทางเดิน (Door Closer) รถ บนท.ป. ขนาดลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงตัวอย่างทางการฯ สามารถประกอบติดตั้งใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขประตูหรืออุปกรณ์ต่อเนื่อง และ มีอะไหล่พร้อมหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพ 1 ปี จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
77
499,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดแขนปรับระดับอุปกรณ์ควบคุม Air Spring รถ JR-West ลักษณะมิติ, ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมชุบ Zinc กันสนิม จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,490.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. บุญเลิศสกุล ราคาที่เสนอ 2,493.- บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (499,000 – 498,000 =1,000.-) คิดเป็น 0.20 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
78
1,402,700.00
สอบราคา
1 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,322,948.00 บาท
2 บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,352,694.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,322,948.00 บาท

รวม 1,322,948.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
79
216,000.00
สอบราคา
แก๊สอะซิติลีน ชนิดบรรจุถังๆละ 4-8 กก. จำนวน 800 กก.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 270.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 216,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.- บาท


รวม 216,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
80
496,000.00
สอบราคา
พุกรับแม่บันได วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 800 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 620.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
81
438,000.00
สอบราคา
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 436,900.00 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 436,900.00 บาท

รวม 436,900.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
82
125,000.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 11,680.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ คณิตอุตสาหกรรม ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 11,680.- บาท. จำนวน 10 ชุด. รวมเป็นเงิน 116,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 8,176.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,976.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ คณิตอุตสาหกรรม ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 124,976.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แผนผังของบริษัทฯ ถูกต้องตรงกันกับแผนผังของทางการ และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
83
1,986,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ KHM-Lตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-072/1 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 9,951.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,990,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200.- บาท


รวม 1,990,200.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,990,200.00-1,986,000.00) = 4,200.- หรือ
0.21 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
84
346,150.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จาระบี รถจักร GEA. จำนวน 3 ถัง
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 112,350.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ภูมิภัทรวลัย เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
ผู้เสนอราคา บจก.ออยล์ อาร์ อาส เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จาระบี รถจักร GEA. จำนวน 3 ถัง
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 112,350.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 337,050.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ตามที่ทางการต้องการ ได้ต่อรองราคาให้ทาง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ปรับลดราคาลงมาอีก ทางห้างฯมีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงได้อีกแล้วเนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำสุด
85
428,000.00
สอบราคา
Static Transistor Inverter Ballast จำนวน 2,000 Sets. มีผู้เสนอจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท พี.ที.ชัยไลน์ติ้้ง ทอนด์อินดัสตรี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 198.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีบี.อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส เสนอราคาต่สอง @ 200.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคาต่ำสาม @ 216.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
บริษัท พี.ที.ชัยไลน์ติ้้ง ทอนด์อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด @ 198.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)จำนวน 2,000 ชุด

รวม 419,440.00 บาท
"เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
86
1,971,950.00
สอบราคา
รายการที่ 1. DL-40.60.3E (DL-40.60.3S) Filter Element (กรองน้ำมันเข้าชุดยกชุดดัด) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 250,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 245,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 232,350.00 บาท
รายการที่ 2. HY-R 501.330.10ES Filter Element (กรองน้ำมันกลับถัง) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 325,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 475,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 203,350.00 บาท
รายการที่ 3. HY-S 501.160.P10ES Filter Element (กรองน้ำมันเข้าปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 525,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 375,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 323,700.00 บาท
รายการที่ 4. HY-S 501.360.150ES Filter Element (กรองน้ำมันเข้าดับเบิ้ลปั๊ม) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 450,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 375,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 361,350.00 บาท
รายการที่ 5. P.550132 Filter Element (กรองน้ำมันเกียร์ทอร์ค) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 11,370.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 24,000.00 บาท
รายการที่ 6. P18-1039 ไส้กรองอากาศตัวใหญ่ (ตัวนอก) (DEUTZ 1015) จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 29,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 32,400.00 บาท
รายการที่ 7. P11-4931 ไส้กรองอากาศตัวเล็ก (ตัวด้านใน) (DEUTZ 1015) จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 20,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 22,800.00 บาท
รายการที่ 8. HY-R501.330.25ES Filter Element (กรองน้ำมันไฮดรอลิค) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 95,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 42,170.00 บาท
รายการที่ 9. HZ.01.125 Seal Kit (ซีลลูกสูบกระบอกยกชุดลิฟ) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 53,500.00 บาท
รายการที่ 10. HZD.02.063.036 Seal Kit (ซีลฝากระบอกชุดแทมป์) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 55,000.00 บาท
รายการที่ 11. UD.50.450 DS. Seal Kit (ซีลซัพพอร์ทเพลาแซทตัวล่าง) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 50,000.00 บาท
รายการที่ 12. UD.50.1950 ADS. Seal Kit (ซีลซัพพอร์ทเพลาแซทตัวบน) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 45,000.00 บาท
รายการที่ 13. S14-38653 Seal Kit (Motor Tamp) (ซีลมอเตอร์ไฮดรอลิค) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 160,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 232,350.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 203,350.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 323,700.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 361,350.00 บาท
รายการที่ 5. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 11,370.00 บาท
รายการที่ 6. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 29,880.00 บาท
รายการที่ 7. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 20,280.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 42,170.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 53,500.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 55,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 45,000.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 160,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,587,950.00 บาท


รวม 1,587,950.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

87
475,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. กระบอกไฮดรอลิคโรลเลอร์แคมป์ จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 457,500.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 457,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 457,500.00 บาทรวม 457,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

88
1,642,575.00
สอบราคา
-
เนื่องจากผู้ที่เสนอราคาได้ไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รวม .00 บาท
-
89
435,400.00
สอบราคา
-
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้ เนื่องจากชื่อของบริษัทฯ ที่รับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกัน 1 ราย และบริษัทฯ ส่งแค็ตตาล๊อคมาให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีมิติโดยละเอียด 1 ราย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รวม .00 บาท
-
90
1,746,240.00
สอบราคา
รายการที่1Overhaul Kit For LV-3A Leveling Valve ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,677,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา -

รวม 1,677,760.00 บาท
หมายเหตุ บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าได้เคยจัดซื้อมาแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ส.560168 ลว.4 ก.ค.56 ในราคาที่ซื้อใหม่นั้น กับราคาชุดซ่อมนั้นประเมินแล้วคิดเป็นเงิน80%ของราคาสิ่งของใหม่ที่การรถไฟฯได้เคยซื้อมาจึงไม่รับพิจารณาจัดซื้อครั้งนี้ และหากมีความจำเป็นให้ประมาณราคาใหม่ คำสั่ง วอศ
91
114,500.00
สอบราคา
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
92
223,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 223,200.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 223,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 223,200.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 223,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 600.00 เท่ากับ 0.27%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 223,000.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
93
453,100.00
สอบราคา
1. หจก.อุบลภัทรพร
คณะกรรมการสอบราคาฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/150-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว


รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/150-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง-คนพิการ จำนวน 3 ห้อง (ฐานรากชนิดฐานแผ่) ที่สถานีบุ่งหวาย ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ หจก.อุบลภัทรพร มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
94
490,000.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา จ้างซ่อม Auxikary Drive Complete ของรถดีเซลราง THN., NKF., ATR. จำนวน 20 Sets.ราคา Set.ละ 24,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด รับว่าจ้างซ่อม Auxikary Drive Complete ของรถดีเซลราง THN., NKF., ATR. จำนวน 20 Sets.เป็นเงิน 490,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 490,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
95
368,900.00
สอบราคา
1. หจก.อุบลภัทรพร
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7148-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7148-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคา, โครงหลังคา, เชิงชาย, ฝ้าเพดาน ที่ทำการ ช.สรจ.10 ที่อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ หจก.อุบลภัทรพร มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
96
978,900.00
สอบราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 977,500.00 บาท
2. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 978,900.00 บาท
3. หจก.ศิริมงคลเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,101,125.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 977,500.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 977,500.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,400.00 เท่ากับ 0.14%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 977,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
97
502,300.00
สอบราคา
1. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 501,000.00 บาท
2. หจก.ศิริมงคลเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 502,300.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 501,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 501,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,300.00 เท่ากับ 0.26%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 501,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
98
546,000.00
สอบราคา
1. หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคา เป็นเงิน 545,000.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 546,000.00 บาท
3. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 545,200.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาเป็นเงิน 545,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.สมทรงการช่าง(2000) แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 545,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,000.00 เท่ากับ 0.18%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 545,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
99
515,700.00
สอบราคา
1. หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคา เป็นเงิน 515,700.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 515,000.00 บาท
3. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 515,200.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 515,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 515,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 เท่ากับ 0.14%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 515,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
100
475,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัทไทยพลาสวุ้ด จำกัด ราคารวมที่เสนอ 475,000.00 บาท
บริษัทไทยพลาสวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 475,000.00 บาท

รวม 475,000.00 บาท
บริษัทไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารายเดียว ราคาแผ่นละ 1,900.00 บาท รวมเป็นเงิน 475,000.00 บาทเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องเห็นควรรับซื้อ
101
185,578.23
สอบราคา
รายการที่1ว่าจ้างซ่อม Air Dryer SALEM 976 – 424 จำนวน 4 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 159,644.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 159,644.00 บาท


รวม 159,644.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุุกประการ และเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน
102
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (RH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,789.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา..
103
472,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake shoe adjuster (inner) แคร่ PC-25 จำนวน 1,700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 288.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 491,130.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 491,130.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
104
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (LH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,787.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
105
496,587.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Step Tread For Modified Foot Step จำนวน 221 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,247.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 496,587.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,587.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการตั้งไว้
106
491,585.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (B) จำนวน 235 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,091.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 491,584.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 491,584.75 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
107
492,575.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (D) จำนวน 165 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,985.30, บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 492,574.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,574.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
108
492,896.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (C) จำนวน 185 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,664.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 492,895.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,895.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
109
383,595.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 119,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท จงธนกิตต์ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 120,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3.บริษัท ธเนศพงศ์ วิศวกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 125,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 119,500.- บาท. จำนวน 3 คัน. เป็นเงิน 358,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,095.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,595.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 383,595.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมและปรับปรุงรถโดยสารและรถดีเซลรางให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
110
470,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Lateral Oil Damper รายละเอียดตามแผนผังเลขที่ TR750009-1 จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 9,951.- บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 497,550.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (497,550 – 470,800 = 26,750.-.- ) คิดเป็น 5.68 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
111
.00
เชิญชวน
๑.บริษัท เอ็น.พี. ริตี้ จำกัด
๒.บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรเจควิชั่น จำกัด
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.๒๔๕๐/๑๓๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ โดยกำหนดยื่นซองเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายการเดินรถ (ที่กองโดยสาร) ชั้น ๒ อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นั้น
การรถไฟฯ ได้พิจารณาการเสนอโครงการฯ ของผู้ยื่นซองฯ เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้ บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด ได้รับสิทธิการเช่าจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้


รวม .00 บาท
บริษัท เอ็น.พี. ริตี้ ได้รับคะแนนรวมการเสนอโครงการ สูงสุด
112
983,800.00
สอบราคา
บริษัท กุลเทพ จำกัด
ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด
ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท

รวม 980,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
113
1,489,900.00
สอบราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาการช่าง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,058,230.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,187,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาการช่าง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,230.00 บาท

รวม 1,058,230.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
114
1,151,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 VM 14-4H Magnet Valve 24 V. จำนวน 20 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 45,700.00 บาท

รายการที่ 2 # 1262-3090808-56 Upper Valve จำนวน 90 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,780.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 977,980.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 171,414.00 บาท

รวม 1,149,394.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
115
3,121,400.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 59,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2) บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 61,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 63,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,268,743.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 3,268,743.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมิน (3,268,743.00 - 3,121,400.00) = 147,543.00 บาท หรือคิดเป็น 4.72%
116
1,832,361.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 ของรถ อน.19 (สบน.หใ.) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 1,824,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,824,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,824,000.00 บาท


รวม 1,824,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

117
1,844,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,844,500.00 บาท
2. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,844,912.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ชลชัชชา จำกัด ในวงเงิน 1,844,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,844,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
118
1,305,400.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม 1,241,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,070,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
119
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระประจำเที่ยว รถดีเซลราง จำนวน 450 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 10,070.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
120
498,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุหน้าอุด (Head Stock) รถโดยสาร บชส. ซ่อมวาระหนัก จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 83,032.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 498,192.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,192.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
121
498,834.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุห้องน้ำ ห้องล้างหน้า และภายในห้องโดยสาร จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 83,139.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 498,834.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,834.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
122
433,350.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ อุปกรณ์ Brake Shoe Adjusting Device แคร่ KW-20 For End Beam Side จำนวน 1,500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 310.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 465,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,450.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมวาระหนักรถโดยสาร
123
492,628.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กรับฝาข้าง จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,048.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กปิดเสาหัวคานหน้าอุด จำนวน 90 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 813.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 419,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 73,188.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 442,980.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
124
442,980.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมหนัก Oil Damper Piston Rod 70 A. Ø , 80 A. Ø รวมจำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,168.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 465,129.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,129.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
125
1,979,928.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,995,336.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,995,336.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,995,336.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
126
484,710.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กมอบหน้าต่างใน จำนวน 1,900 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 160.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กมอบหน้าอุดใน ตัว L จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 304,950.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 179,760.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 484,710.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
127
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 240,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
128
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เย็บหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสามชนิด 96 ที่นั่ง และ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
129
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างรถโดยสารชั้นสาม เลข 3 หลัก จำนวน 38 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 12,840.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
130
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ CHINA TKZ-3 (พร้อมทาสีดำกันสนิม) จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 38,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 462,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 462,240.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
131
492,676.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีรองพื้นกลบรอย จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,000.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ตัวเร่งสี จำนวน 90 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 353.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ทินเนอร์ทำละลายสี จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 847.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ทินเนอร์ 100 % จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 411.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 360,162.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 31,779.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 67,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 32,956.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 492,675.08 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
132
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster แคร่ TEIKOKU TB-61 พร้อมทำสีดำกันสนิม จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 26,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
133
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำชุดหิ้งใส่สัมภาระรถโดยสารชั้นสาม ชนิด บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
134
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางปูพื้นรถโดยสารสีเขียวอ่อน จำนวน 13 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,915.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 479,895.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 479,895.00 บาท
ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
135
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เลี่ยวพลาสติก จุ 1 แกลลอน จำนวน 1,500 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,550.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
136
864,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคกลมใหญ่ จำนวน 13 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 2. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคกลมเล็ก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 3. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคเหลี่ยมเล็ก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 4. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคเหลี่ยมใหญ่ จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 5. แบตเตอรี่ รุ่น N210Z ชนิด 12V. ขนาด 210 AH. ยี่ห้อ "Bellco" (มอก.6-2524) เป็นแบตเตอรี่แห้งไม่บรรจุน้ำกรด จำนวน 40 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 352,000.00 บาท
รายการที่ 1. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 3. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 4. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 352,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 352,000.00 บาท


รวม 352,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

137
7,415,100.00
ประกวดราคา
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,778,000.00 บาท
2) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,741,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,778,000.00 บาท

รวม 5,778,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
138
414,800.00
สอบราคา
1 บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 411,550.00 บาท
2 บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 389,200.00 บาท
3 บริษัท เอกมงคลชัย อีควีปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 399,769.12 บาท
4 บริษัท เจ.พี.แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 408,425.42 บาท
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,800.00 บาท

รวม 365,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
139
493,500.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ลีฟวิ่ง อีซี่ จำกัด
จัดซื้อเครื่องวิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ยี่ห้อ "KENWOOD" รุ่น TK-2317-2 จำนวน 47 เครื่อง จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,150.00 บาท
รวม 491,150.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามความต้องการของทางการ
140
1,235,900.00
สอบราคา
# 124.000286 (26.3059.89) Univers joint shaft จำนวน 10 Pcs.
1. บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 109,729.00 บาท
2. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 110,000.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,177,000.00 บาท

รวม 1,177,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ บริษัท บางกอกมารีนฯ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ELBE ทางการไม่เคยใช้งาน
จึงไม่พิจารณา
141
1,898,822.00
สอบราคา
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 443.75 บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ VKC ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ ไทย
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอขาย ในราคา @ ละ 513.50 บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 45 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Jiargsu Tedrail Indus Trial Co., Ltd. ผลิตและจัดจำหน่ายโดย Jiargsu Tedrail Indus Trial Co., Ltd. ประเทศ China
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 442.75 บาท. จำนวน 3,800 แท่ง. เป็นเงิน 1,682,450.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 117,771.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,221.50 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ VKC ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 1,800,221.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้งมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
142
444,800.00
สอบราคา
1 บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 411,550.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 427,444.58 บาท
บริษัท ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,550.00 บาท

รวม 411,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
143
493,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(A) วัสดุ S45C ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 832.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 835.- บาท
รายการที่ 2 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(B) วัสดุ S45C ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ผู้เสนอราคา 739.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ผู้เสนอราคา 741.- บาท
รายการที่ 3 ชุดซ่อมหัวยึดBrakeวัสดุ SS41 Bush วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ผู้เสนอราคา 1,443.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ผู้เสนอราคา 1,445.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 166,400.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 147,800.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 144,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,500.- บาท


รวม 458,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(493,000.00-458,500.00) = 34,500.- หรือ 7.00 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
144
274,455,000.00
ประกวดราคา
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 147,660,000.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 164,880,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 147,660,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 147,660,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 126,795,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.20
145
3,213,900.00
ประกวดราคา
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 3,400,032.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 4,930,560.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 3,400,032.00 บาท

รวม 3,400,032.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
146
39,857.00
สอบราคา
บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า รายการที่ 2-5, 13, 16 จาก บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,172.20 บาท

ส่วนรายการที่ 1, 6-12, 14, 15 ขอยกเลิกเนื่องจากสูงกว่าราคากลางของทางการ

รวม 26,172.20 บาท
ถูกต้องตามความต้องารของทางการ
147
1,606,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,603,930.00 บาท
2. บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด ไม่ผ่านเอกสารด้านเทคนิค
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,603,930.00 บาท


รวม 1,603,930.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการของทางการ
148
172,000.00
สอบราคา
# 156172 Filter Fuel Ref. No.1 จำนวน 1,848 Pcs.
1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 110.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 230.00 บาท
3. บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด ราคาอันละ 90.00 บาท
บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด จำนวนเงิน 177,962.40 บาท

รวม 177,962.40 บาท
ราคาต่ำสุด, เคยจำหน่ายให้ทางการ
149
499,904.00
สอบราคา
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd ประเทศ จีน จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเทศ ไทย
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd ประเทศ จีน จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายพร้อมติดตั้งโครงกูบให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
150
428,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รวม 428,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายและติดตั้งโครงกูบดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
151
487,500.00
สอบราคา
ไม้แข็งพื้นรถโดยสาร ราง–ลิ้น ขนาด 1 นิ้ว x 5.5/16 นิ้ว x 3 เมตร (ข.25) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้เนื้อแข็งชนิดอบแห้ง จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,000 – 487,500 = 11,500.- บาท) คิดเป็น 2.3 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
152
1,232,000.00
สอบราคา
รถตู้โดยสารปรับอากาศฯ ขนาด 12 ที่นั่ง
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ ่จำกัด เสนอราคารายเดียว คันละ 1,265,400.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการกำหนด

รวม .00 บาท
"ไม่ผ่านการพิจารณา"
153
386,300.00
สอบราคา
# 35.0172.26 Wearing Part Group H (T 211 RZ) จำนวน 10 Sets.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 36,500.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 390,550.00 บาท

รวม 390,550.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว
154
316,971.00
สอบราคา
บ.เอ็กเซลเลนซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท
ยกเลิกการประมูล

รวม .00 บาท
ราคาสูงกว่าราคาประเมินที่ 55.28 %
รวมทั้งหมด 307,866,697.41 บาท