:: 248 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
200,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำถังน้ำใต้ท้องรถ ความจุ 800 ลิตร วัสดุ SUS 304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ สามารถประกอบติดตั้งโดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆ พร้อมสาแหรกรัดถังน้ำ วัสดุ SS41 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 40,100.- บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 212,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 212,500.- บาท


รวม 212,500.00 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
2
1,236,000.00
สอบราคา
1.บริษัทวันสต็อป อินดัสตรี้ ซัพพลาย เสนอราคา 981,308.41 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท คิวอีเอส(ไทยแลนด์) เสนอราคา 1,112,200.00 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ เสนอราคา 1,121,500.00 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
4..บริษัท ที แอนด์ ที อินเตอร์เคม เสนอราคา 1,140,186.92 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท คิวอีเอส(ไทยแลนด์) เสนอราคา 1,190,054.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 1,190,054.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องและยอมรับเงือนไขของทางการ
3
231,120.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา ร้านประสงค์การช่าง ราคาที่เสนอ 188,000.00 บาท
บ.แอล ฮกเฮง จก. ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท
บ.เทพอารีย์ จก. ราคาที่เสนอ 228,720.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา ร้านประสงค์การช่าง ราคาที่ตกลงจ้าง 188,000.00 บาท

รวม 188,000.00 บาท
ร้านประสงค์การช่าง เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างร้านฯ ดำเนินการซ่อม
4
1,426,666.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกการสอบราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
5
453,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำประตูห้องสุขาแบบบานพับ รถโดยสาร ด้านซ้าย วัสดุ SUS304 ผิวด้าน (Hairline) ตามแผนผัง P6-2603
(คงมิติซ้าย-ขวา ตามแผนผัง) จำนวน 6 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 37,770.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำประตูห้องสุขาแบบบานพับ รถโดยสาร ด้านขวา วัสดุ SUS304 ผิวด้าน (Hairline) ตามแผนผัง P6-2603 (สลับมิติซ้าย-ขวา จากที่ได้กำหนดไว้ในแผนผัง) จำนวน 6 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 37,770.- บาท
รายการที่ 1 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 226,620.- บาท
รายการที่ 2 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 226,620.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 453,240.- บาท


รวม 453,240.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
6
179,760.00
สอบราคา
บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคาชั้นละ 655.91 บาท
บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคาชั้นละ 655.91 บาท

รวม 196,773.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน( 655.91 - 599.20) = 56.71 บาท
7
63,421.50
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคารายการท่ี 1 ราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 2 ราคากิโลกรัมละ 35.845 บาท
รายการท่ี 3 ราคาลูกบาตเมตรละ 964.00 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคารายการท่ี 1 ราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 2 ราคากิโลกรัมละ 35.845 บาท
รายการท่ี 3 ราคาลูกบาตเมตรละ 964.00 บาท

รวม 63,421.50 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
8
46,882.00
สอบราคา
บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาชุดละ 19,153.00 บาท
บริษัท ยูไนเต็ดแมชชิน เนอร่ี จำกัด เสนอราคาชุดละ 20,865.00 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาชุดละ 21,935.00 บาท
บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาชุดละ 19,153.00 บาท

รวม 38,306.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(23,441 - 19,153) = 4,288.00 บาท
9
629,695.00
สอบราคา
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาขดละ 2,518.78 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาขดละ 2,518.78 บาท

รวม 629,695.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
10
1,369,600.00
สอบราคา
บริษัท โลจิสติดส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาท่อนละ 1,369.60 บาท
บริษัท โลจิสติดส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาท่อนละ 1,369.60 บาท

รวม 1,369,600.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
11
406,065.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,461.62 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,461.62 บาท

รวม 438,486.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน( 1,461.62-1,355.55) = 106.07 บาท
12
49,220.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,070.-บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,070.-บาท

รวม 49,220.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
13
322,070.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาก้อนละ 64.414 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาก้อนละ 64.414 บาท

รวม 322,070.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
14
201,232.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคารายการท่ี 1 เส้นละ 62,916.00 บาท
รายการท่ี 2 เส้นละ 47,235.15 บาท
รายการท่ี 3 เส้นละ 56,009.03 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคารายการท่ี 1 เส้นละ 62,916.00 บาท
รายการท่ี 2 เส้นละ 47,235.15 บาท
รายการท่ี 3 เส้นละ 56,009.03 บาท

รวม 213,485.33 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน (63,000- 62,916.00)= 84.- บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน( 47,235.15 - 43,341) = 3,894.15 บาท
รายการท่ี 3 สูงกว่าราคาประเมิน(56,009.03-51,550) = 4,459.03 บาท
15
1,800,000.00
สอบราคา
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 411.95 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 529.65 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 411.95 บาท

รวม 1,235,850.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (600-411.95) = 188.05 บาท
16
1,375,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์
ราคาที่เสนอ 1,170,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์
ราคาที่เสนอ 1,170,000.00 บาท

รวม 1,170,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
17
1,375,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์
ราคาที่เสนอ 1,170,000 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์
ราคาที่เสนอ 1,170,000 บาท

รวม 1,170,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
18
222,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 222,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 222,000.00 บาท

รวม 222,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดและตัวอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
19
411,950.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อม Transmission Voith จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 411,950.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อม Transmission Voith จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 411,950.00 บาท

รวม 411,950.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
20
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) หมายเลขรถ กซข.1112 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) หมายเลขรถ กซข.1112 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
21
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การลอกสี-ถอดล้างทำความสะอาด,ซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถ บชส.เลข 4 ตัว ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯ จำนวน 8 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 62,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
22
21,571,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท ทีเอ็มที่ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,120,516.00 บาท
2) บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,221,200.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที่ พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,120,516.00 บาท

รวม 21,120,516.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
23
1,780,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,770,270.06 บาท
2. บริษัท เอส.ที. มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,779,686.06 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,770,000.00 บาท

รวม 1,770,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24
497,053.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็มซีเอสที จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 496,040.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 496,930.00 บาท

บริษัท เอ็มซีเอสที จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงิน 496,040.00 บาท


รวม 496,040.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25
113,955.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ลมออกซิเจน ชนิดบรรจุท่อ คุณภาพตาม มอก.541-2527 ขนาดบรรจุ ท่อละลประมาณ 6 ม.³ (6,000ลิตร) แรงดันท่อประมาณ 135 กก./ซม.³ จำนวน 500 ท่อ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 125,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 125,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000.00 บาท


รวม 125,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร หนังสือต่างๆแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข เสนอราคา 125,000บาท สูงกว่าราคาประเมิน (113,955-125,000)=11,045บาท หรือสูงกว่าราคาประเมิน 9.69% คณะกรรมการต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนยันตามที่เสนอ ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
26
332,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สลักเหล็กแบนผ่า ขนาด 4.6x16x65 มม. ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 50,220.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 44,700.00 บาท
รายการที่ 2 สลักเหล็กแบนผ่า ขนาด 4.6x16x60 มม. ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 38,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 34,800.00 บาท
รายการที่ 3 สลักเหล็กกลมผ่า ขนาด 3/32 นิ้ว x 1 นิ้ว ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 6,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 5,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท
รายการที่ 4 สลักเหล็กกลมผ่า ขนาด 1/4 นิ้ว x 1.1/2 นิ้ว ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 44,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 42,800.00
043,20043 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ433333333 43,200.00 บาท
รายการที่ 5 สลักเหล็กกลมผ่า ขนาด 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 77,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 57,400.00 บาท
รายการที่ 6 สลักเหล็กกลมผ่า ขนาด 5/16 นิ้ว x 3 นิ้ว ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 78,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 72,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 64,500.00 บาท
รายการที่ 7 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม เกรด 8.8 ขนาด ¾ นิ้ว x 2.1/2 นิ้ว พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 22,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 26,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 23,330.00 บาท
รายการที่ 1 หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 44,700.00 บาท
รายการที่ 2 หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 34,800.00 บาท
รายการที่ 3 หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 4,300.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 42,800.00 บาท
รายการที่ 5 ร้าน ชัยวัฒนา จำนวนเงิน 35,000.00 บาท
รายการที่ 6 หจก. เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 64,500.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 22,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,800.00 บาท


รวม 248,800.00 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย พิจารณาเอกสาร หนังสือต่างๆแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข ทั้ง 4 ราย รายการที่ 1,2,3,6 หจก.เฟิร์สคลาสเซลเอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ รายการที่ 1 เสนอตัวละ 7.45 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(8.00-7.45)=0.55 บาทหรือ 6.87% รายการที่ 2 เสนอตัวละ 5.80 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(6.00-5.80)=0.20 บาทหรือ 3.33 % รายการที่ 3 เสนอตัวละ 0.43 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(0.65-0.43)=0.22 บาทหรือ 33.84 % รายการที่ 6 เสนอตัวละ 6.45 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(7.39-6.45)=0.94 บาทหรือ 12.71 % รายการที่ 4 บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ โดยเสนอตัวละ 4.28 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(6.55-4.28)=2.27 บาท หรือ 34.65 % รายการที่ 5 ร้าน ชัยวัฒนา เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ โดยเสนอตัวละ 3.50 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(7.22-3.50)=3.72 บาท หรือ 51.52 % รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ โดยเสนอชุดละ 22.70 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(30.00-22.70)=7.30 บาท หรือ 24.33 % รายการที่ 1-7 คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาตามที่ได้เสนอ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
27
326,965.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Encoder Assembly With Cover For Drive Motor, Side Entrance, Corridor and Door and Step Bridge Plate Ref. DWG.Figure2.2(Page 2.7) Figure1(Page 3-134) ANF1001-1022 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 140,705.00 บาท
รายการที่ 2 Hanger pin Axle Alternator EVR. ขนาด 2.1 KW. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 65,000.00 บาท
รายการที่ 3 Spring Rod Axle Alternater EVR. ขนาด 2.1 KW. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 56,500.00 บาท
รายการที่ 4 Suspension Bolt Axle Alternater EVR. ขนาด 2.1 KW. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท
รายการที่ 5 Tension Spring Axle Alternater EVR. ขนาด 2.1 KW. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 24,500.00 บาท
รายการที่ 6 หลอด LED T8 Tube 10 W. 24 V.DC. ขั้ว G13 5,500-6,600 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 หลอด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 59,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 140,705.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 65,000.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 56,500.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 59,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 321,205.00 บาท


รวม 321,205.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 6 รายการ คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเอกสาร หนังสือต่างๆแล้วถูกต้องตามเงื่อนไข เสนอราคา 28,141บาท/ชุด,650บาท/ชุด,565บาท/ชุด,450บาท/ชุด,490บาท/ชุด และ 590บาท/หลอด ตามลำดับ รายการที่ 1-5 บริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว ตามใบสั่งที่ ซด.164/2555 ลงวันที่ 13 กค. 2555 ซด.238/2555 ลงวันที่ 18 กย. 2555 และตัวอย่างบริษัทฯรายการที่ 6 คณะกรรมการพิจารณาใบสั่งเดิมและตัวอย่างบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ จึงได้ทำการต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาตามที่ได้เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณา รายการที่ 4 และ 5 สูงกว่าราคากลางเกิน 10 % จึงเห็นควรยกเลิกการสอบราคา รายการที่ 4 และ 5 สำหรับรายการที่ 1,2,3 และ 6 นั้นหากไม่จัดซื้อ อาจเกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศได้จึงเห็นสมควรจัดซื้อต่อไปทั้ง 4 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 321,205.00บาท สูงกว่าราคาประเมิน 20,790.00บาท(321,205.00-300415.00) หรือสูงกว่าคิดเป็น 6.92%
28
1,866,640.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,864,100.00 บาท
2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,866,500.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,864,100.00 บาท

รวม 1,864,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
29
244,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 224,000.00 บาท
2. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 228,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 235,006.99 บาท
4. บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเมนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 269,961.00 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000.00 บาท

รวม 224,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ การตรวจรอยร้าว Knuckle โดยการใช้คลื่นความถี่สูง แบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบ จำนวน 70 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
31
420,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Center member(Car end side) แคร่ PC-26 ตาม Drg.1-7TP2-026 วัสดุ SS41 วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 พร้อมทาสีแดงกันสนิม ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิค จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 14,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 420,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.- บาท


รวม 420,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
960,226.60
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาที่เสนอ 837,972.60 บาท
บ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา จก.. ราคาที่เสนอ 936,800.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 837,972.60 บาท

รวม 837,972.60 บาท
บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. เสนอรราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
33
460,528.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 457,532.00 บาท
2. บริษัท ทีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขจำเพาะ ข้อ 15.1 ของทางการที่กำหนดคณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,500.00 บาท

รวม 457,500.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
34
479,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Nattmall ชนิดปลดล่าง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบฯ จำนวน 14 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 34,240.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 479,360.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.- บาท


รวม 479,360.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
225,000.00
สอบราคา
ดัดแปลงอ่างล้างมือ พร้อมติดตั้งฐานยึดอุปกรณ์ส่วนควบและขัดเงาวัสดุ SUS304 หนา 1.5 มม.รายละเอียดตามเงื่อนไขทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,425- บาท
บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 242,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 242,500.- บาท


รวม 242,500.00 บาท
บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน ชุดละ (2,425 - 2,250) = 175.-บาท คิดเป็น 7.77% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
410,880.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง Automatic Voltage Regulator จำนวน 3 Sets. ราคา Set.ละ 136,960 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุง Automatic Voltage Regulator จำนวน 3 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 410,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 410,880.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
37
499,690.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำถังสุขภัณฑ์สแตนเลส รถ บนอ.ป. วัสดุ SUS304 หนา 3 มม. ตามแผนผังรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 249,845.- บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 499,690.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,690.- บาท


รวม 499,690.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
38
496,000.00
สอบราคา
ทำคานขอบหน้าต่าง รถ บนท. หนา 4.5 มม. วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามแผนผังและตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,248.- บาท
บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 499,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงราคาประเมิน (499,200 – 496,000) =3,200.-บาทคิดเป็น 0.56% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
39
801,644.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคา 419,333.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติพงศ์อินเตอร์กรุ๊ฟ เสนอราคา 479,253.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคา 419,333.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 419,333.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องตามกำหนด
40
498,400.00
สอบราคา
ทำ Journal Box Housing แคร่ TS-836 วัสดุ SC46 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 17,800.- บาท
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 498,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,400.- บาท


รวม 498,400.00 บาท
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตาม
41
1,412,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำคานขอบหน้าต่าง รถ บนท. หนา 4.5 มม. วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามแผนผังและตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิมชุดแกนเกลียวสำหรับงานซ่อม Slack Adjuster (1 ชุดมี 3 ชิ้น ประกอบด้วย แกนเกลียว, แป้นตั้งระยะ, แป้นเกลียวนำ ) สามารถประกอบใช้งาน เข้ากับ Slack Adjuster ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ ลักษณะ,ขนาดและวัสดุ S45C ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 3,684- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท ราคาที่เสนอ 3,700.- บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,473,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,473,600.- บาท


รวม 1,473,600.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงราคาประเมิน (1,473,600 – 1,412,400) =61,200.-บาทคิดเป็น 4.33% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
42
497,000.00
สอบราคา
จ้างทำแผ่นรองจานศูนย์กลางแคร่ หนา 19 มม. วัสดุ SS41 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 200 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,485- บาท
บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 497,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.- บาท


รวม 497,000.00 บาท
บ.บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
43
450,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 415,000.00 บาท
2. บริษัท เทียนฟ้า กรุ๊ป(1978) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 428,000.00 บาท
บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 415,000.00 บาท


รวม 415,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
44
1,348,200.00
สอบราคา
จ้างซ่อมหนักพัดลม KAWASAKI ขนาด 16 นิ้ว ใช้ไฟ 24 V.DC. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 300 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอิเลคทริค ราคาที่เสนอ 4,815.- บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค จำนวนเงิน 1,444,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,444,500.- บาท


รวม 1,444,500.00 บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงราคาประเมิน (1,444,500 – 1,341,780) =102,720.-บาทคิดเป็น 5.42% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
45
198,057.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สี 2K สีมุกม่วงเข้ม Nano-M-010 บรรจุแกลอนละ 3.785 ลิตร จำนวน 6 แกลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 22,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 22,470.00 บาท
รายการที่ 2 สี 2K สีมุกม่วงอ่อน Nano-M-009 บรรจุแกลอนละ 3.785 ลิตร จำนวน 4 แกลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 14,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 14,980.00 บาท
รายการที่ 3 สี 2K สีบรอนซ์เงิน Nano-NA-9696 บรรจุแกลอนละ 3.785 ลิตร จำนวน 2 แกลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 4,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 4,280.00 บาท
รายการที่ 4 สี 2K สีบรอนซ์เงิน Nano-NA-9696 บรรจุแกลอนละ 3.785 ลิตร จำนวน 22 แกลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 68,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 70,620.00 บาท
รายการที่ 5 สี 2K สีรองพื้นเทา+น้ำยา LEO(2:1) ขนาดบรรจุ 4.4 กก. จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 24,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 26,322.00 บาท
รายการที่ 6 แล็คเกอร์ 2K DUXONE (4:1) ขนาดบรรจุ 4 ลิตร จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 32,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 19,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 34,668.00 บาท
รายการที่ 7 น้ำยาเร่ง DX 221 2K (1:1) ขนาดบรรจุ 1 ลิตร ตรานกแก้ว จำนวน 22 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 19,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 20,009.00 บาท
รายการที่ 8 ทินเนอร์ ลูไซด์ ACCO บรรจุปิ๊บละ 10 กก. จำนวน 4 ปิ๊บ
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 3,360.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไอ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 3,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอรวม 3,424.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 22,470.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 14,980.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 4,280.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 70,620.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 26,322.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 34,668.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 20,009.00 บาท
รายการที่ 8 บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคารวม 3,424.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,773.00 บาท


รวม 196,773.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้เสนอราคา 3 ราย บริษัทโปรเทคฯ เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1,2,3,4,5,7 แต่ไม่ได้ส่งตัวอย่างเฉดสีและเอกสารรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการจึงไม่พิจารณา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอ2 รายการ ราคาต่ำสุดรายการที่ 6,8 แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน คณะกรรมการฯจึงไม่พิจารณา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอราคาทั้ง 8 รายการ รวมเป็นเงิน 196,773.00บาทและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน=1,284.00บาท คณะกรรมการฯได้ให้หน่วยงาน สซส.ผู้ใช้ ตรวจสอบ เฉดสีและผลิตภัณฑ์ที่เคยสั่งซื้อจากบริษัทฯ ตามสำเนาใบสั่งซื้อแนบ แล้ว งาน สซส.แจ้งว่าสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ และทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดราคาได้อีก คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อสี 2K และผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานกับรถ บนท.ป231และ บนท.ป238 เป็นการเร่งด่วน
46
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Brake Lever แคร่ KHM-L2M (ตัวยาว) วัสดุ SS400 Bush S45C ชุบแข็ง HS48-60 ตามแผนผังแผนผังสังเขปแนบ พร้อมทาสีกันสนิม ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 8,025.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
47
468,250.00
สอบราคา
1. ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 468,250.00 บาท
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 468,250.00 บาท
ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 468,250.00 บาท


รวม 468,250.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
48
480,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Lock ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพ่วง Sumitomo วัสดุ S45C ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,250.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Bottom Lock Lifter ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพ่วง Sumitomo วัสดุ S45C ขนาดและมิติตาม
ตัวอย่างของทางการ จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,750.- บาท

รายการที่ 1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 260,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 220,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
49
1,568,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ บานเกล็ดอลูมิเนียม กว้าง 43.2 ซม. ยาว 120 ซม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ พร้อมติดตั้งมุ้งลวดสแตนเลส และอุปกรณ์ส่วนควบ บานบน รถ บนท. ลักษณะมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,190.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ บานเกล็ดอลูมิเนียม กว้าง 43.2 ซม. ยาว 120 ซม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ พร้อมติดตั้งมุ้งลวดสแตนเลส ,อุปกรณ์ส่วนควบ และ กลอนฝัง บานล่าง รถ บนท. ลักษณะมิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,830.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 928,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 683,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,611,500.- บาท


รวม 1,611,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,611,500 – 1,568,750 = 42,750 บาท คิดเป็น 2.72% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
50
496,125.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ เหล็กรองสปริงหม้อเพลา แคร่ KH-56 วัสดุ SS41 ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการจำนวน 75 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,180.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ เหล็กรองสปริง Bolster แคร่ KH-56 วัสดุ SS41 ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 75 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,435.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 238,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 257,625.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,125.- บาท


รวม 496,125.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
51
215,284.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 215,000.00 บาท กำหนด
2. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 232,618.00 บาท
บริษัท ทีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,000.00 บาท

รวม 215,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52
449,385.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lavatory Control Unit (24 V.DC.) ของรถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวม 313,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 353,100.00 บาท
รายการที่ 2 Socket For Emergency Lamp B15S จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 30,000.00 บาท
รายการที่ 3 Receptacle Connecting Box and Cable 24 V.DC. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 99,510.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 353,100.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 30,000.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 99,510.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,610.00 บาท


รวม 482,610.00 บาท
คณะกรรมการฯเปิดซองตามวันเวลำหนด มีบริษัท ยืนซอง 2 ราย บริษัท ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอราคาต่ำสุดรายการที่1 เสนอราคา 20,880.-บาท คณะกรรมการฯพิจารณาตัวอย่างแล้ว บริษัทฯเสนอสิ่งของไม่ถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ คณะกรรมการฯจึงไม่พิจารณา บริษัท บุญยฤทธิ์ฯ เสนอราคาต่ำลำดับ 2 รายการที่ 1ราคา 23,540.00บาท/ชุด และเสนอราคารายเดียว รายการที่ 2 ราคา 600.00บาท/อัน รายการที่ 3 ราคา 3,317.00บาท/ชุด คณะกรรมการฯพิจารณาเอกสารแล้วบริษัทฯแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ ใช้งานมาแล้วบริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อทั้ง 3 รายการจากบริษัทบุญยฤทธิ์ฯ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 482,610.00บาท สูงกว่าราคาประเมิน =33,225.00บาท(482,610.00-449,385.00) หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 7.39%
53
467,100.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Beam แคร่ KHM-L2M ตามแผนผังเลขที่ 1-14TP-013 ยกเว้น Mark 2,3 และ 4 จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 11,085.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,825.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,825.- บาท


รวม 498,825.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินชุดละ (11,085 – 10,380 = 705 บาท คิดเป็น 6.79% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
54
499,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Upper Swing Bolster แคร่ TEIKOKU TB-65 ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯจำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 62,450.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,600.- บาท


รวม 499,600.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
55
499,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 494,661.00 บาท
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 497,657.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.00 บาท

รวม 494,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
56
47,737.30
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 เมตร สายไฟฟ้า THW 120 sq.mm. ยี่ห้อ Thai Yazaki หรือ ยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 298.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 258.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 252.96 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ 278.50 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 เมตร สายไฟฟ้า THW 70 sq.mm. ยี่ห้อ Thai Yazaki หรือ ยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 172.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 105.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 157.30 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ 156.50 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 2 อัน ฟรีฟอร์ม # 70
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 65.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 129.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ 103.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 6 อัน ฟรีฟอร์ม # 120
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 82.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 177.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ 138.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 27,066.72 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน 11,235.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน 139.10 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด จำนวนเงิน 526.44 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 38,967.26 บาท


รวม 38,967.26 บาท
** เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ และผู้ขายยินดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไขสัญญาของทางการทุกประการ พร้อมส่งของให้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่ง)
57
1,279,900.00
สอบราคา
ครบกำหนดเวลายื่นซองแล้วมีผู้สนใจยื่นซองเข้าเสนอราคา
ที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น จำนวน 2 ราย หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย ดังนี้
1.2.1 บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,279,000.00 บาท
1.2.2 บริษัท คิงส์มอเตอร์สเซลส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,279,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,279,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 1,279,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำ และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหาย
58
551,050.00
สอบราคา
1.บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 495,900.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 495,900.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 495,900.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
59
816,303.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 823,093.22 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 823,093.22 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 823,093.22 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
60
433,750.00
สอบราคา
1. บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 433,750.00 บาท
2. บริษัท พชร คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 480,000.00 บาท
บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 432,500.00 บาท


รวม 432,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61
23,698,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท เอสเอ็นเอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 14 โครงการ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 23,650,000.00 บาท

รวม 23,650,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
62
436,560.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ชุด Dual Magnet Float Switch พร้อมหน้าแปลน รจ. HID. จำนวน 12 Sets
ผู้เสนอราคา บจก. แอดวานซ์ ไซแอม เทค ราคาที่เสนอ 231,120.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 435,276.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ชุด Dual Magnet Float Switch พร้อมหน้าแปลน รจ. HID. จำนวน 12 Sets
ผู้เสนอราคา บจก. ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 435,276.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 435,276.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.แอดวานซ์ ไซแอม เทค ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ได้สอบถามผู้ใช้แล้วเอกสารแค๊ตตาล็อกไม่มีข้อมูลกำหนด Codes et References มาให้เนื่องจากมีหลายรูปแบบและไม่มีตัวอย่างหน้าแปลนจึงไม่สามารถระบุบได้ว่าตรงตามต้องการหรือไม่ จึงไม่พิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณารายที่ 2 บจก.ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ตรวจสอบเอกสารตามแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการ หากไม่จัดซิ้ออาจจเกิดการเสียหายต่อการเดินรถ

63
417,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Knuckle Natmall AAR M-201 Grade E ตามDrg.LV5-2047/7 จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 15,161.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 454,830.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 454,830.- บาท


รวม 454,830.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(454,830.00-417,300.00) = 37,530.-หรือ 8.99%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
64
979,050.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Overhaul Kits for#334134 Supply Check Valve ลักษณะมิติและขนาดตามรายละเอียดแนบฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 9,630.- บาท
รายการที่ 2 Overhaul Kits for#334135 Supply Check Valve ลักษณะมิติและขนาดตามรายละเอียดแนบฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เสนอราคา 3,424.- บาท
รายการที่ 3 Overhaul Kits for#334136 Supply Check Valve ลักษณะมิติและขนาดตามรายละเอียดแนบฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เสนอราคา 6,527.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 171,200.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 326,350.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979,050.- บาท


รวม 979,050.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
65
1,884,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหนบยางเครื่องฉุดลาก(National Rubber Cushion Draft gear)ตามแผนผังเลขที่ 3PG5-1005 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 31,400.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,884,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,884,000.- บาท


รวม 1,884,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
66
192,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บสส. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ จำนวน 5 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,911.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 199,555.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 199,555.- บาท


รวม 199,555.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินชุดละ (199,555 – 192,600 = 6,955 บาท คิดเป็น 3.61% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
67
439,984.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 ตามแผนผัง 3-7TP2-001 พร้อม Detail และเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด ราคาที่เสนอ 21,999.20 บาท
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 439,984.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,984.- บาท


รวม 439,984.00 บาท
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
68
494,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างฉีดขูดล้างทำความสะอาดพร้อมพ่นบอดี้ชู้ด (Paint Body Shoot) ใต้ส่วนล่างตัวรถของรถ บนท.ป Stainless
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม ราคาที่เสนอ 37,800.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม จำนวนเงิน 491,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,400.- บาท


รวม 491,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (494,000 – 491,400 = 2,600.- บาท คิดเป็น 0.53% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
69
487,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้สักฝาในพื้นเก้าอี้รางลิ้น ขนาด 11 x 92 x 2,000 มม. (ส.34) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 578.- บาท

รายการที่ 2 ไม้สักเฟรมรับพื้น ขนาด 32 x 100 x 2,500 มม. (ส.46) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 250 ท่อน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,530.- บาท

รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 115,600.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 382,500.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,100.- บาท


รวม 498,100.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงราคาประเมิน (498,100 – 487,000) =11,100.-บาทคิดเป็น 2.28% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
70
486,850.00
สอบราคา
ทำชุดแกนเกลียว DRV2A-1 จำนวน 130 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 3,745.- บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 486,850.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,850.- บาท


รวม 486,850.00 บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
71
445,536.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปากรับกุญแจประตูเลื่อนรถไม้ วัสดุทองเหลืองชุบโครเมี่ยม จำนวน 1,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 140,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 2 ห่วงมือจับสามเหลี่ยม ขนาด Ø14 มม.โตในØ78 มม.โตนอกØ106,มม.พร้อมสายรัด จำนวน 800 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 320,000.00 บาท


รวม 460,000.00 บาท
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย รายการที่ 1 บริษัทฐิติปกร์กุลฯเสนอราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วถูกต้อง บริษัทฯเสนอราคาตัวละ 140.-บาท คณะกรรมการจึงได้ต่อรองราคาและบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ ไม่สามารถลดได้อีก และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รายการที่ 2 หจก.ชัยมงคลภัณฑ์เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯพิจารณาอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ ห้างเสนอขายราคาอันละ 400.-บาท สูงกว่าราคาประเมิน (400.00-381.92)=18.08บาท หรือคิดเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน 4.73%คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาแต่ห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อทั้ง 2 รายการเป็นเงินรวม 460,000.00บาท
72
782,427.87
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาที่เสนอ 856,282.80 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 840,000.00 บาท

รวม 840,000.00 บาท
บ.คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
73
1,319,476.60
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,319,435.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,451,424.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,425,034.73 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,319,435.00 บาท

รวม 1,319,435.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
74
392,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทองเหลืองพุกรับเตียงนอน ด้านซ้าย ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ. วัสดุทองเหลืองชุบขาว จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 206,000.00 บาท

รายการที่ 2 ทองเหลืองพุกรับเตียงนอน ด้านขวา ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ. วัสดุทองเหลืองชุบขาว จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 206,000.00 บาท
รายการที่1 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 206,000.- บาท
รายการที่ 2 หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 206,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,000.- บาท


รวม 412,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคาเพียงรายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (412,000-392,000)=20,000บาท หรือสูงกว่าราคาประเมิน 5.10% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
75
400,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง รถ บชส. ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว x 40.3/4 นิ้ว x 30.1/2 นิ้ว (บ.33) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ ฯ จำนวน 500 บาน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 800.- บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 400,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.- บาท


รวม 400,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
76
144,878.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมลิฟท์ยกรถคนพิการทั้งระบบ รถ บชท.ป.201 (1 คันมี 2 ชุด) วัสดุและอะไหล่เป็นของผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 144,878.- บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 144,878.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,878.- บาท


รวม 144,878.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
77
1,005,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1. T.915 Fuel Filter กรองโซล่า (23518481) หรือของที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 96 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 37,440.00 บาท
รายการที่ 2. T.916 Fuel Filter กรองโซล่า (23518482) หรือของที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 96 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 38,400.00 บาท
รายการที่ 3. PF.911 Oil Filter กรองน้ำมันเครื่อง (23518671) หรือของที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 96 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 62,400.00 บาท
รายการที่ 4. 01174420 Oil Filter (DEUTZ TCD2015V08) จำนวน 60 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 160,500.00 บาท
รายการที่ 5. 01174421 Oil Filter (กรองน้ำมันเครื่อง DEUTZ BF06M1013) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 28,890.00 บาท
รายการที่ 6. 01180597 Fuel Filter (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DEUTZ BF06M1013) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 28,890.00 บาท
รายการที่ 7. 01181245 Fuel Filter (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DEUTZ TCD2015V08) จำนวน 84 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 169,873.20 บาท
รายการที่ 8. 01168407 Fuel Filter (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DEUTZ BF06M1015 แบบละเอียด) จำนวน 50 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 56,870.50 บาท
รายการที่ 9. 02113151 Filter Cartridge (DEUTZ TCD2015V08) จำนวน 48 ลูก
-
รายการที่ 10. 01175893 Filter Element (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DEUTZ BF06M1015 แบบหยาบ) จำนวน 50 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 31,565.00 บาท
รายการที่ 11. 20230 FS 1206 Fuel Filter (กรองน้ำมันเชื้อเพลิง DEUTZ BF06M1015 ดักน้ำ) จำนวน 50 ลูก
-
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 37,440.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 38,400.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 61,920.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 156,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 28,890.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 28,890.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 159,600.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 52,500.00 บาท
รายการที่ 9. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด จำนวนเงิน 31,565.00 บาท
รายการที่ 11. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 595,205.00 บาท


รวม 595,205.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

78
42,070,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด
2. บริษัท ที เอส ซี อินโนเวชั่น จำกัด
3. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 41,170,000.00 บาท

รวม 41,170,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
79
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่รถ JR-West ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบฯ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 123,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
80
39,857,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยบนขบวนรถ จำนวน 222 คัน ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 39,717,000.00 บาท

รวม 39,717,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
81
1,615,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 1,344,000.00 บาท
2. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 1,596,000.00 บาท
3. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 1,615,000.00 บาท
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,344,000.00 บาท

รวม 1,344,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 271,000.00 บาท หรือเท่ากับ 16.786% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถต่อไป
82
214,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Water Level Switch Model NWS-N25 200-0070 รจ. GEA จำนวน 10 Sets
ผู้เสนอราคา บจก. ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 214,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Water Level Switch Model NWS-N25 200-0070 รจ. GEA จำนวน 10 Sets
ผู้เสนอราคา บจก. ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 214,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 214,000.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์เซอร์วิส ผู้เสนอราคารายเดียว ได้ตรวจสอบแล้วทางการได้เคยสั่งซื้อมาใช้การและสามารถใช้การได้ปกติ

83
453,492.75
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair kit for vacuum emergency valve 2” (182632) (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 76,398.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Sets Repair kit for vacuum relief valve (653820) (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 34,347.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair kit for check valve 2” (187928) (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 45 Sets Part No. 29917 Gasket for double check valve 40 MN (187928) (3 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 24,556.50 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Pcs. Part No. 70510903 O-ring R.N.13 (16.8x2.5) for check valve with damper (652612) 1.1/4”
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 45 Sets Repair kit for check valve 1/2” (134175) (2 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 56,817.00 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Sets Repair kit for reduce valve (18781801) (9 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 44,940.00 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Repair kit for switch horn (072891+072218) (5 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 70,620.00 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Repair kit for air motor (1160) (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 75,756.00 บาท

รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Sets Repair kit for regulating valve (20538) (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 46,545.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 76,398.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 34,347.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 35,310.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 24,556.50 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 5,136.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 56,817.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 44,940.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 70,620.00 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 75,756.00 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 46,545.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 470,425.50 บาท


รวม 470,425.50 บาท
- ทั้ง 10 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 3.73 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
84
191,744.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. สำนักรับ Flexible Hose 243 VC.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 68,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. ตะแกรงกันพัดลม
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 135,248.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 68,480.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 135,248.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 203,728.00 บาท


รวม 203,728.00 บาท
- รายการที่ 1 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
ทั้ง 2 รายการ จัดซื้อจากผู้ค้าฯ 2 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 203,728.00 บาท มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 6.25 %
85
580,903.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Set Part No. X00E50206616/76 Governor electronic พร้อมติดตั้ง Software interface data and engine data module
ผู้เสนอราคา บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 580,903.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด จำนวนเงิน 551,857.85 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 551,857.85 บาท


รวม 551,857.85 บาท
- บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “MTU” ประเทศ Germany ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคแล้ว ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 551,857.85 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 5.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
86
455,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Body of check valve with damper (5 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 455,820.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 455,820.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 455,820.00 บาท


รวม 455,820.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
87
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Part No. 127407 Open-bell outlet
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 491,130.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 491,130.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 491,130.00 บาท


รวม 491,130.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.22 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
88
462,882.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Gasket Set of Compressor (16 Items/Set) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีต่ำกว่าราคาประเมิน 2.91 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
89
436,560.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Part No. 111245 Decompression Claw 4A
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “COCK COMPRESSION” ประเทศอังกฤษ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีสูงกว่าราคาประเมิน 2.94 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
90
121,659.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair kit for check valve 1.1/4” (054 157 00 08) (5 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 91,485.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Spring Latch
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 17,334.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Latch
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 17,334.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 91,485.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 17,334.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 17,334.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 126,153.00 บาท


รวม 126,153.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 3.69 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
91
1,856,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,854,300.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,856,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,854,000.00 บาท

รวม 1,854,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
92
476,150.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Motor Start DC.24 V ขนาดไม่เกิน .6 Kw.ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 50 Sets. ราคา Set.ละ 9,523 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Motor Start DC.24 V ขนาดไม่เกิน .6 Kw.ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 50 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 476,150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 476,150.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
93
492,800.00
สอบราคา
Complete Set Wear Plate ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 4 รูข้าง ลักษณะ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 320 ชุด
492,800.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคารวม 492,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,800.00 บาท


รวม 492,800.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสาร 2 ราย หจก.บี.ที.โปรดักท์ฯ ยื่นซองเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯแล้วถูกต้อง คณะกรรมการฯให้ผู้ใช้ งาน สลด.ตรวจสอบสิ่งของที่ห้างฯเคยขายให้ใช้งานตามสำเนาใบสั่งที่อ้างถึง และผู้ใช้ยืนยันสิ่งของของห้างใช้งานได้ จึงได้ต่อรองราคาจากห้างฯทางห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการซ่อมรถต่อการใช้งานจึงเห็นควรรับซื้อ Complete Set Wear Plate จำนวน 310 ชุด ราคาชุด 1,540.00 บาท เป็นเงินรวม 492,800.00บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
94
893,343.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 880,503.00 บาท
2. บริษัท ที เอส เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขจำเพาะ ข้อ 15.1 และ 15.2 ของทางการที่กำหนดคณะกรรมการจึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000.00 บาท

รวม 880,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
95
1,451,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,448,245.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
2. บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,399,025.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
3. บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,229,430.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
4. บริษัท เท็น ซอฟท์ จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,265,810.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
5. บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,424,384.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
6. บริษัท โมเดิร์นเซฟ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,446,640.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล ทั้ง 2 รายการ รวมเป็นเงิน 1,229,430.00 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) กำหนดส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี

รวม 1,229,430.00 บาท
"เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ"
96
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ เหล็กครอบฝาหน้าอุด ใช้กับรถ บชส.,บพห., และ บกข. วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 212,500.- บาท

รายการที่ 2 กล่องรองแหนบกูบ รถโดยสารทั่วไป วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ
จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 285,000.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 212,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 285,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
491,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ แผ่นรองจานศูนย์กลางแคร่ หนา 6 มม. วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 180 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 195,300.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ แผ่นรองจานศูนย์กลางแคร่ หนา 10 มม. วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 180 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 296,100.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 195,300.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 296,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,400.- บาท


รวม 491,400.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
98
465,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ เหล็กรับพื้นหน้าชานรถโดยสารทั่วไป วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ
จำนวน 150 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 222,000.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ เหล็กรับพื้นหน้าชานรถ บชส.เลข 3 ตัว และ เลข 4 ตัว วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 150 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 243,750.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 222,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 243,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,750.- บาท


รวม 465,750.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
99
462,240.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บชส. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 478,932.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 478,932.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,932.- บาท


รวม 478,932.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (478,932 – 462,240 = 16,692.-บาท) คิดเป็น 3.61 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
100
3,464,900.00
ประกวดราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เสนอราคา ชุดละ 12,850.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,299,880.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 3,299,880.00 บาท
ห้างฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 165,020.00 บาท (3,464,900.00 - 3,299,880.00) หรือ 4.76 %
101
1,432,710.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอรวมเป็นเงิน 1,504,340.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.พชรพรก่อสร้าง ราคาที่ตกลงย้างรวมเป็นเงิน 1,501,700.00 บาท

รวม 1,501,700.00 บาท
หจก.พชรพรก่อลร้าง เสนอราคาเพียงรายเดียว เคยรับจ้างให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ห้างฯ ลดเหลือ 1,501,700.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
102
836,875.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่เสนอ 836,875.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 836,875.00 บาท

รวม 836,875.00 บาท
บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับจ้างให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
103
975,112.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 975,040.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,072,623.20 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,072,624.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซ๊ยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 975,040.00 บา

รวม 975,040.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
104
1,200,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,284,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,200,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่ตกลงจ้าง 1,200,000.00 บาท

รวม 1,200,000.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
105
448,982.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นกันสึกศูนย์กลางแคร่ ตามแผนผังเลขที่ P2-2467 Type I ขนาด 236X10 มม. จำนวน 1,000 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารวม 180,000.00 บาท
รายการที่ 2 Swing Pin ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-00-04 จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารวม 246,000.00 บาท
รายการที่ 3 Stop Pin ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-11-01 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารวม 30,000.00 บาท
รายการที่1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอรวม 180,000.00 บาท
รายการที่2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอรวม 246,000.00 บาท
รายการที่3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอรวม 30,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.00 บาท


รวม 456,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ฯ เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯเปิดซองพิจารณาเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน ตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมแนบ สำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว รายการที่ 1 ห้างฯเสนอราคาแผ่นละ 180.00บาท สูงกว่าราคาประเมิน (180.00-177.62)=2.38 บาทคิดเป็น 1.34% รายการที่ 2 ห้างฯเสนอราคา อันละ 820.00บาท สูงกว่าราคาประเมิน(820.00-810.00)= 10.00บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 0.28% รายการที่ 3 ห้างฯเสนอราคาอันละ 150.00บาท สูงกว่าราคาประเมิน (150.00-141.81)=8.19บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 5.77% คณะกรรมการฯได้ต่อราคาจากห้างฯและทางห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อทั้ง 3 รายการเป็นเงินรวม 456,000.00บาท
106
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่น PVC โฟมแข็ง (พลาสวู้ด) สีขาวเคลือบเงา ขนาดหนา 20 มม.กว้าง 1,200 มม. ยาว 2,400 มม.จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารวม 500,000.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคารวม 496,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.00 บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด ฯ เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจาณเอกสารแลวถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง 1 ชิ้น คุณภาพตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 2356-2550จากประวัติ บริษัทฯเคยขายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้วหลายครั้งสิ่งของใช้งานได้ บริษัทฯเสนอราคาแผ่นละ 2,500.00บาท คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ และทางบริษัทฯลดราคาลงมาเหลือแผ่นละ 2,480.00บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน เป็นเงินรวม 496,000.00บาท คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อ
107
499,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger Bracket แคร่ PC-25A ตามDrg.3-4TP2-009 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯ จำนวน 48 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 5,700.- บาท
รายการที่ 2 Brake Link แคร่ PC-25A ตามDrg.1-4TP4-006 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 48 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,700.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 273,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 225,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
108
478,932.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ การตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสาร(Bogie Frame)ฯ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคจำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 41,583.33 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
บ.เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคา
สูงกว่าราคาประเมิน (499,000 – 478,932 = 20,068.- บาท คิดเป็น 4.19% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
109
484,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำอุปกรณ์ตัวรับแกนเกลียวห้ามล้อ รถQueenslandฯ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคจำนวน 17 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 28,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 484,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,500.- บาท


รวม 484,500.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตาม
กำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
110
284,620.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Oil Damper ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 297,460.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Oil Damper ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทายส์ ซัพพลายส์ จำนวนเงิน 297,460.00 บาท


รวม 297,460.00 บาท
หจก.โอวาทายส์ ซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
111
28,248,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,340,640.00 บาท
2) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,748,000.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,340,640.00 บาท

รวม 27,340,640.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
112
394,050.00
สอบราคา

รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping)รถ กซข.ป.2542 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 393,760.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping)รถ กซข.ป.2542 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 393,760.00 บาท

รวม 393,760.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
113
486,850.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมโครงสร้างรถดีเซลราง THN, กซข.1120 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 486,850.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมโครงสร้างรถดีเซลราง THN, กซข.1120 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 486,850.00 บาท

รวม 486,850.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
114
1,455,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Leveling Valve Complete SV1205Z # 1/86475 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,455,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Leveling Valve Complete SV1205Z # 1/86475 จำนวน 1 รายการ
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,455,200.00 บาท

รวม 1,455,200.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
115
1,989,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระบบอาณัติสัญญาณไฟสี (GEC) ระหว่างสถานีหนองจอก – หนองศาลา และระหว่างสถานีเขาเต่า – วังก์พง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,979,000.00 บาท
รวม 1,979,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
116
1,998,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอดวานซ์ อินทีเกรทเทด เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,958,421.00 บาท 2. บริษัท ไดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,985,171.00 บาท
บริษัท แอดวานซ์ อินทีเกรทเทด เทคโนโลยี่ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,958,421.00 บาท

รวม 1,958,421.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
117
313,710.00
สอบราคา
เรื่อง ประกาศจัดซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ Perkins YB.
จำนวน 1 รายการ
-----------------------------------
เลขที่ ชก./วซร.142/อส./2559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
ด้วยกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคาซื้อ ดังนี้.-
สิ่งของ # ปะเก็นฝาครอบ Valve(Rocker Cover Gasket) Perkins # 3681C001 ของเครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน 200 Pcs.
ราคากลาง 313,710 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
7.ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. -14.30 น. ณ ห้องเปิดซอง กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยธุรการกองฯ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 14.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-220-4524 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
(นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์)
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

ยกเลิกการออกสอบราคา

รวม .00 บาท
สิ่งของที่ออกสอบราคาไม่ชัดเจนมีความสับสนในการเสนอราคา
118
128,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท เคแอนด์เอ็น อิเล็คทริคเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ชุดละ ๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๖,๗๙๕.๐๐ บาท (VAT)
๒. บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา ชุดละ ๓๙,๘๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๗,๗๕๘.๐๐ บาท (รวม VAT)
บริษัท เคแอนด์เอ็น อิเล็คทริคเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 125,190.00 บาท
บริษัท เคแอนด์เอ็น อิเล็คทริคเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
119
315,650.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # ฐานหัวจ่ายลมเข้า Air Spring ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รูปแบบตามตัวอย่างทางการจำนวน 50 Pcs. ราคา Pc.ละ 6,313 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # ฐานหัวจ่ายลมเข้า Air Spring ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รูปแบบตามตัวอย่างทางการจำนวน 50 Pcs. เป็นเงิน 315,650 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 315,650.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
120
492,200.00
สอบราคา
ยางปูพื้น Forbo Eternal Wood No.11542 Traditional Oak จำนวน 10 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารวม 478,825.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคารวม 478,825.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,825.00 บาท


รวม 478,825.00 บาท
บริษัท เตียวฮงฯยืนซองเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯพิจารณาเอกสารและตัวอย่างของบริษัทฯแล้ว ตัวอย่างถูกต้องเอกสารครบถ้วน จึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อยางปูพื้น จำนวน 10 ม้วน ราคาม้วนละ 47,882.50บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 478,825.00บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (49,220.00-47,882.50)=1,337.50 หรือต่ำกว่าคิดเป็น 2.72% กำหนดส่งของ 60 วั
121
468,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุด Set Wear Plate Non-Metallic ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ ลักษณะ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารวม 468,000.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.มงคลวิบูลย์ ราคารวม 468,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,000.00 บาท


รวม 468,000.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ ยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการฯสอบสิ่งของเอกสารของห้างฯได้แจ้งส่งตัวอย่าง สลด. ทดสอบ แจ้งว่า ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯจึงได้ต่อรองราคา ทางห้างฯและห้างฯยืนยันราคาไม่สามารถลดราคาได้อีก ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดหาสิ่งของดังกล่าวสนับสนุนงานซ่อมรถโดยสารส่งออกตามความต้องการของฝ่ายเดินรถและตามเป้าหมายที่ทางการฯ.กำหนดไว้จึงเห็นควรรับซื้อ เป็นเงินรวม 468,000.00บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
122
1,597,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,595,550.00 บาท
2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,596,840.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,595,550.00 บาท


รวม 1,595,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
123
147,660.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหร่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
5. บริษัท พสุข อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,3 จากบริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) เป็นเงิน 48,000.00 บาท รายการที่ 2 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) เป็นเงิน 36,250.00 บาท
รายการที่ 4 จากบริษัท เอ็น.สิริ อะไหร่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) เป็นเงิน 33,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,250.00 บาท

รวม 117,250.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
124
64,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # FW 210058 - G Glass, Partition Window (DMR) จำนวน 15 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 721.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 740.00 บาท

รายการที่ 2. # FW 210058 - S Glass, Side Window (DMR) (มอก.197-2536) จำนวน 16 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 1,980.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 1,990.00 บาท

รายการที่ 3. Glass, From Door Window Drg.No.1-11010 DRC 18-025/2 Mark 2 จำนวน 30 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 575.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 580.00 บาท

รายการที่ 1. # FW 210058 - G Glass, Partition Window (DMR) จำนวน 15 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 11,556.00 บาท

รายการที่ 2. # FW 210058 - S Glass, Side Window (DMR) (มอก.197-2536) จำนวน 16 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 33,897.60 บาท

รายการที่ 3. Glass, From Door Window Drg.No.1-11010 DRC 18-025/2 Mark 2 จำนวน 30 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 18,297.00 บาท


รวม 63,750.60 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายการที่ 1 และ 3 ไม่ตรงกับหมายเหตุของรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และไม่เคยขายให้กับทางการมาก่อน
เห็นควรพิจารณาเฉพาะรายการที่ 2 ผู้เสนอราคาต่ำสอง รายการที่ 1 และ 3เคยจำหน่ายให้กับทางการ สามารถประกอบใช้งานได้ดี จึงรับไว้พิจารณา
125
1,955,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 04220680 Tors, Vibrat, damper (จานลดแรงสั่นสะเทือนปลายเพลา) จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 64,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 74,122.76 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 75,700.00 บาท
รายการที่ 2. 04261511 Air Compressor (ปั๊มลม) จำนวน 5 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 415,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 791,131.25 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 875,000.00 บาท
รายการที่ 3. 04224846 Thermostat (ลิ้นควบคุมความร้อนน้ำหล่อเย็น) จำนวน 10 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 30,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 34,082.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 34,000.00 บาท
รายการที่ 4. 01174647 Starter (มอเตอร์สตาร์ท) จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 170,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 193,421.76 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 220,000.00 บาท
รายการที่ 5. 01181679 Generator (ไดชาร์ท) จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 240,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด = 316,452.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 340,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 64,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 415,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 30,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 170,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 240,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 919,000.00 บาท


รวม 919,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
126
266,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. P182041 ไส้กรองอากาศ (ลูกใหญ่) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 60,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด = 55,436.70 บาท
รายการที่ 2. P119370 ไส้กรองอากาศ (ลูกเล็ก) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด = 33,030.90 บาท
รายการที่ 3. C24820 ไส้กรองอากาศ (ลูกใหญ่) จำนวน 24 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 103,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด = 103,464.72 บาท
รายการที่ 4. CF 1440 ไส้กรองอากาศ (ลูกเล็ก) จำนวน 24 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 42,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด = 42,217.92 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 55,436.70 บาท
รายการที่ 2. บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 33,030.90 บาท
รายการที่ 3. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 103,200.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 42,120.00 บาท
รวมเป็นเงิน 233,787.60 บาทรวม 233,787.60 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

127
35,500.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 31 แบบใบมอบภาระของ พรร. จำนวน 50,000 แผ่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 22.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 16.83 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 21.00 บาท
4.บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 39.00 บาท

รายการที่ 2 แบบรายงานรับรองขอรับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 75,000 แผ่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 21.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 16.83 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 63.00 บาท
4.บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 22.00 บาท

รายการที่ 3 แบบ กรฟ.10 บัตรสีเหลือง จำนวน 7,500 แผ่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 70.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 34.35 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 21.00 บาท
4.บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 78.00 บาท

รายการที่4 แบบ ทสค.9 คำรับรองรูปถ่ายของผู้ขอรับเงิน จำนวน 10,000 แผ่น
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 22.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 17.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
4.บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 45.00 บาท


รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก
รายการที่ 3 ยกเลิก
รายการที่ 4 ยกเลิก

รวม .00 บาท
ยกเลิกการตกลงราคาครั้งนี้ เนื่องจากใบเสนอราคาตกลงราคาชื้อ รายการที่ 2 และ 3 พิมพ์สลับรายการ จึงทำให้ผู้เสนอราคาสับสนในการเสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกการตกลงราคาในครั้งนั้
128
157,115.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # อุปกรณ์รองรับขอพ่วง (Shank Guide Arrangement) รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ตามรายละเอียดแผนผังแนบ จำนวน 20 Sets. ราคา Set.ละ 7,864.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # อุปกรณ์รองรับขอพ่วง (Shank Guide Arrangement) รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ตามรายละเอียดแผนผังแนบ จำนวน 20 Sets.เป็นเงิน 157,290 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 157,290.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
129
433,542.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # ถาดอาหารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 1 จำนวน 250 Pcs. ราคา Pc.ละ 1,733.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # ถาดอาหารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo รุ่น 1 จำนวน 250 Pcs. เป็นเงิน 433,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 433,350.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
130
499,690.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำสี และปรับปรุงภายในห้องโดยสาร ห้องขับ ห้องสุขาและพื้นรถดีเซลราง THN.จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 499,690 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างทำสี และปรับปรุงภายในห้องโดยสาร ห้องขับ ห้องสุขาและพื้นรถดีเซลราง THN.จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 499,690 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
131
359,786.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา อุปกรณ์สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 สิ่งของ # กลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องสุขารถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 50 ชุด
ราคาชุดละ 3,214.28 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # กลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องขับรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 40 ชุด
ราคาชุดละ 4,975.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย อุปกรณ์สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 สิ่งของ # กลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องสุขารถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 50 ชุด
เป็นเงิน 160,714 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # กลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องขับรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 40 ชุด
เป็นเงิน 199,020 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 359,734 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 359,734.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
132
611,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9’’ x 11’’
1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 360.00 บาท
2. บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 374.00 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 380.37 บาท
4. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคากล่องละ 415.00 บาท
1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด

รวม 577,800.00 บาท
ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ ถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
133
441,696.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา
อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง จำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 # สิ่งของแผ่นเหล็กกระบะปิดใต้เครื่องยนต์ Main รถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR จำนวน 100 แผ่น
ราคาแผ่นละ 1,096.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # แผ่น Filterของเครื่องปรับอากาศ Daewoo จำนวน 100 Pcs.
ราคา Pc.ละ 3,320.21 บาท (รวมภาษีมูลค่าพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 441,696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย
อุปกรณ์อะไหล่ของรถดีเซลราง จำนวน 2 รายการ
รายการที่ 1 # สิ่งของแผ่นเหล็กกระบะปิดใต้เครื่องยนต์ Main รถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR จำนวน 100 แผ่น
เป็นเงิน 109,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # แผ่น Filterของเครื่องปรับอากาศ Daewoo จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 332,021 บาท (รวมภาษีมูลค่าพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 441,696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 441,696.00 บาท
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
134
227,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สายไฟเครื่องเชื่อม ขนาด 50 SQ.MM.(400เมตร) จำนวน 400 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 59,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา 118,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.สมบัติทวีคูณ เสนอราคา 100,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ เสนอราคา 107,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา เสนอราคา 0 บาท
รายการที่ 2 ท่อสายลมยางอ๊อกซิเย่น ขนาดรูใน 1/4นิ้ว โตนอก 15มม.จำนวน300 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 24,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา 45,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.สมบัติทวีคูณ เสนอราคา 54,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ เสนอราคา 15,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา เสนอราคา 18,000.00 บาท
รายการที่ 3 ท่อสายลมยางแก๊สอะซิตีลีน ขนาดรูใน 5/16นิ้ว โตนอก 17มม.จำนวน300 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 26,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.สมบัติทวีคูณ เสนอราคา 54,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ เสนอราคา 16,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา เสนอราคา 22,500.00 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 107,200.00 บาท
รายการที่2 หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 15,000.00 บาท
รายการที่3 หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 16,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 138,700.00 บาท


รวม 138,700.00 บาท
คณะกรรมการฯเปิดซองสอบราคาตามกำหนด มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา 6 ราย ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง 5 ราย บริษัทบุญยฤทธิ์ฯ ไม่เปิดซองพิจารณาเนื่องจากไม่มีตัวอย่างและแค็ตตาล็อค รายการที่ 1คณะกรรมการฯได้ส่งตัวอย่างให้ผู้ใช้งาน สลด. ตรวจสอบและ งาน สลด.แจ้งว่าตัวอย่างของ หจก.เฟิร์สคลาส ที่เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1 ขนาดเล็กกว่ามาตรฐาน บจก. สมบัติทวีคูณ เสนอราคาต่ำลำดับ 2 แนบแค๊ตตาล็อคแต่ไม่มีตัวอย่างให้ตรวจสอบ จึงไม่พิจารณา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำลำดับ3 เสนอสิ่งของถูกต้องรายการที่ 1 ราคา เมตรละ 268.-บาท และเสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 2และ3 สิ่งของถูกต้อง รายการที่ 2 ราคา เมตรละ 50.-บาท รายการที่ 3 ราคา เมตรละ 55.-บาท คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา และห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาต่อความต้องการซ่อมรถโดยสารแล้วเห็นควรรับซื้อ ทั่ง 3 รายการจาก หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ รวมเป็นเงิน 138,700.00บาทและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (227,700.00-138,700.00)= 89,000.00บาท หรือต่ำกว่าคิดเป็น 39.09%
135
.00
การจัดหา
ยกเลิก
ยกเลิก

รวม .00 บาท
ยกเลิกตามมติ คกร.
136
248,775.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดกลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องขับของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รูปแบบมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 4,975.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดกลอน Lock ปิด-เปิดประตูห้องขับของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รูปแบบมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 248,775.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
137
20,544.00
ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราครายเดียว @ 4,880.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่้ห้อ Firestone ผลิตโดย บริษัท บริดสโตนเยลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งของ 7 วัน รับประกัน 1 ปี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมูล โดยเสนอราคา @ 4,880.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่้ห้อ Firestone ผลิตโดย บริษัท บริดสโตนเยลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งของ 7 วัน รับประกัน 1 ปี

รวม 20,544.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
138
231,280.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Full # IP-2299 จำนวน 800 Pcs. ราคา Pc.ละ 117.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Perkins # 2656021 จำนวน 100 Pcs. ราคา Pc.ละ 524.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำหน่าย สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Full # IP-2299 จำนวน 800 Pcs. เป็นเงิน 94,160 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าน สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Perkins # 2656021 จำนวน 100 Pcs.เป็นเงิน 52,430 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 146,590 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 146,590.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
139
308,000.00
สอบราคา
1. หจก.เพชรเอกตอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 305,000.00 บาท
2. หจก.เก้าเลี้ยว ทรานสปอร์ต เสนอราคา 307,000.00 บาท
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัะคชั่น 99 เสนอราคา ต่ำสุดเป็นเงิน 305,000.00 บาท

รวม 305,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,000.00 บาท หรือเท่ากับ 0.974% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งรางกันใต้สะพาน ภายในกำหนด 60 วัน เพื่อมให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ ต่อไป
140
83,295,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 82,899,000.00 บาท
บริษัท อี – สแควร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 83,025,000.00 บาท
บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 82,899,000.00 บาท

รวม 82,899,000.00 บาท
บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
141
34,166,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเรียกประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๒ โดยมีกำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้แล้วดำเนินการใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๔) และการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคางานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๒


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ
142
151,810.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา 2 ราย คือ
1. ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 151,810.00 บาท
2. ร้านธาวินการค้า เสนอราคา 170,749.00 บาท
ราคาต่ำสุดได้แก่ ร้านทวีทรัพย์การค้า โดยเสนอราคา 151,810.00บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ร้านทวีทรัพย์การค้า แล้วทางร้านฯ ขอยืนราคาเดิม เป็นเงิน 151,810.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 151,810.00 บาท
ราคาที่ ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 151,810.00 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เท่ากับงบประมาณที่ทาง ญธร. ปฏิบัติการแทน วญธ. เห็นชอบ
คณะกรรมการสอบราคาได้ร่วมประชุมพิจารณา มีมติยอมรับราคา และเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา จาก ร้านทวีทรัพย์การค้า เป็นเงินค่าซื้อสิ่งของ 151,810.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ (ส.5)
143
1,394,900.00
สอบราคา
1. หจก.นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 1,086,600.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 1,131,447.87 บาท
3. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 1,171,800.00 บาท
4. หจก.รางเหล็ก เสนอราคา 1,283,308.00 บาท
5. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 1,374,099.45 บาท
1. หจก.นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,086,600.00 บาท

รวม 1,086,600.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 308,300.00 บาท หรือเท่ากับ 22.102% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในแขวงบำรุงทางอยุธยา กำหนด 3 เดือน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ทางการกำหนดและความปลอดภัยต่อการเดินรถต่อไป
144
32,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด ได้เสนอราคาสุดท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,672,000.00 บาท (รวม Vat 7%)
2) บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคาสุดท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,850,000.00 บาท (รวม Vat 7%)
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด ได้เสนอราคาสุดท้าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,672,000.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 31,672,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคา ต่ำสกุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ และการจัดซื้อต่ำกว่าราคาประเมิน 328,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.25
145
1,647,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมทาสีเครื่องสัญญาณประจำที่ของระบบอาณัติสัญญาณชนิดหางปลา จำนวน 21 สถานี และเสาสัญญาณไฟสีที่สถานีชุมทางถนนจิระ 1 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,645,000.00 บาท


รวม 1,645,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
146
134,460.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1,2,3,5,6,7,8 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ดังนี้.-
รายการที่ 1 ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา # 1 ยี่ห้อ”Tamco” ราคาใบละ 900.00 บาท จำนวน 6 ใบ
รวมเป็นเงิน 5,400.00 บาท
รายการที่ 2 ปลั๊กคู่มีกราวด์ พร้อมกล่อง และฝา ยี่ห้อ”พานาโซนิค” ราคาชุดละ 190.00 บาท
จำนวน 30 ชุด รวมเป็นเงิน 5,700.00 บาท
รายการที่ 3 สายไฟ VCT 4x16 SQMM. ยี่ห้อ”ไทยยาซากิ” ราคาเมตรละ 335.00 บาท
จำนวน 100 เมตร รวมเป็นเงิน 33,500.00 บาท
รายการที่ 5 เบรกเกอร์ 3P 30A 30KA ยี่ห้”สแควดี” ราคาตัวละ 3,800.00 บาท จำนวน 6 ตัว
รวมเป็นเงิน 22,800.00 บาท
รายการที่ 6 เบรกเกอร์ 3P 60A 30KA ยี่ห้”สแควดี” ราคาตัวละ 4,000.0.00 บาท จำนวน 1 ตัว
เป็นเงิน 4,000.00 บาท
รายการที่ 7 ปลั๊ก POWER 3P+N+E 32A. ยี่ห้อ”Mennekes” ราคาตัวละ 400.00 บาท จำนวน 1 ตัว
เป็นเงิน 400.00 บาท
รายการที่ 8 ปลั๊ก POWER 2P+E 32A. ยี่ห้อ”Mennekes” ราคาตัวละ 200.00 บาท จำนวน 3 ตัว
รวมเป็นเงิน 600.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 4 ได้แก่ บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ดังนี้.-
รายการที่ 4 สายไฟ VCT 4x35 SQMM. ยี่ห้อ”ฟูเลอร์” ราคาเมตรละ 620.60 บาท จำนวน 100 เมตร
รวมเป็นเงิน 62,060.00 บาท

จัดซื้อรายการที่ 1,2,3,5,6,7,8 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 72,400.00 บาท และรายการที่ 4 จาก บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 62,060.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 134,460.00 บาท

รวม 134,460.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
147
2,357,400.00
ประกวดราคา
จำนวน 96 Sets. Gear case 1 Set. ประกอบด้วย 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)

1. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 18,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอขายในราคาชุดละ 24,740.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)

บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอขายจำนวน 96 ชุด รวมเป็นเงิน 1,848,960.00 บาท


รวม 1,848,960.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
148
1,800,300.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,799,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,808,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,799,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,799,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
149
1,806,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,804,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,836,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,804,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,804,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
150
849,300.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 848,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 851,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 848,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 848,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
151
1,086,125.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 970,020.00 บาท
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 985,900.00 บาท
3. บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนดคณะกรรมการฯ จึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 970,020.00 บาท

รวม 970,020.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
152
156,167.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบพิมพ์ใบส่งของชนิดกระดาษต่อเนื่องใช้กับคอมพิวเตอร์ มีคาร์บอนในตัว จำนวน 200 กล่อง
<> 1) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 720.00 บาท
<> 2) บริษัท มาสเตอร์ฟอร์ม อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคากล่องละ 729.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 788.00 บาท
<> 4) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคากล่องละ 915.00 บาท
<> 5) บริษัท คอมพริ้นท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคากล่องละ 930.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงินทั้งสิ้น 154,080.00 บาท

รวม 154,080.00 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ มีคุณภาพใกล้เคียงกับที่่ทางการใช้งานอยู่
153
999,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาร เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน (ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคแนบ) ราคาคันละ 666 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาร รับว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน (ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 999,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 999,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
154
1,899,800.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,897,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,902,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,897,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,897,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
155
1,115,475.00
สอบราคา
รายการที่1 ถังน้ำใช้ผู้โดยสารรถดีเซลราง THN,NKF (ด้านซ้่าย)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 743,650.00 บาท
รายการที่2 ถังน้ำใช้ผู้โดยสารรถดีเซลราง THN,NKF (ด้านขวา)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 371,825.00 บาท
รายการที่1 ถังน้ำใช้ผู้โดยสารรถดีเซลราง THN,NKF (ด้านซ้่าย)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 743,650.00 บาท
รายการที่2 ถังน้ำใช้ผู้โดยสารรถดีเซลราง THN,NKF (ด้านขวา)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 371,825.00 บาท

รวม 1,115,475.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชตครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชตครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
156
1,994,052.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,994,052.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,994,052.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,994,052.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
157
238,400.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จ้างทำพูลเล่ย์ปิด-เปิดเครื่องกั้นถนนฯ และตุ๊กตารับอ่างปิด-เปิดเครื่องกั้นถนนฯ จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,000.00 บาท
รวม 236,000.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามความต้องการของทางการ
158
497,550.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาท.(ไม่รวม Vat ) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาท. จำนวน 6,200 คัน. เป็นเงิน 465,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,550.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน

รวม 497,550.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเลขที่ ชก./วซด.กท.32/สญ./2559 ลว. 21 เมย. 59 , เลขที่ ชก./วซด.กท.143/สญ./2558 ลว. 12 กพ. 59 และ เลขที่ ชก./วซด.กท.89/สญ./2558 ลว. 27 สค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
159
12,174,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,153,060.00 (รวม Vat 7%)
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,153,060.00 (รวม Vat 7%)

รวม 12,153,060.00 บาท
- ร้านฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
160
471,870.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ดังนี้.-
รายการที่ 1 ชุดควบคุมและแสดงสถานะอุปกรณ์ (CCM) ราคาชุดละ 29,800.00 บาท
จำนวน 3 ชุด รวมเป็นเงิน 89,400.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์ในตู้ควบคุม (OCT) ราคาชุดละ 29,250.00 บาท
จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 29,250.00 บาท
รายการที่ 3 ชุดควบคุมการจ่ายไฟ DC (SRC) ราคาชุดละ 27,150.00 บาท จำนวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 27,150.00 บาท
รายการที่ 4 ชุดควบคุมประแจกลไฟฟ้า ( MOT 1) ราคาชุดละ 38,300.00 บาท จำนวน 1 ชุด
รวมเป็นเงิน 38,300.00 บาท
รายการที่ 5 ชุดควบคุมแสดงสถานะไฟสัญญาณ (LMP) ราคาชุดละ 39,400.00 บาท
จำนวน 6 ชุด รวมเป็นเงิน 236,400.00 บาท
รายการที่ 6 ชุดควบคุมการรับ-ส่งสัญญาณ (COM3) ราคาชุดละ 24,500.00 บาท จำนวน 2 ชุด
รวมเป็นเงิน 49,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,500.00 บาท


รวม 469,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
161
12,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 11,074,766.35 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 11,850,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 150,000.00 บาท (12,000,000.00 - 11,850,000.00) คิดเป็นร้อยละ 0.01
162
499,904.00
สอบราคา
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 58,400.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 58,400.- บาท. จำนวน 8 Sets. รวมเป็นเงิน 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายและรับจ้างติดตั้งโครงกูบให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.85/สญ./2558 ลว. 4 กย. 59
163
390,000.00
สอบราคา
1. จำนวน 500 ท่อน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือขนาด 6 x 50 x 50 มม. ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
มีผู้เสนอราคา 4 ราย ดังนี้
1. บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 693.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
2. บริษัท ว.วลัย เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 610.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
3. บริษัท แกรมม่า สตีล จำกัด เสนอราคา @ 680.00 บาท (ไม่รวม Vat %)
4. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา @ 665.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)


1. จำนวน 500 ท่อน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือขนาด 6 x 50 x 50 มม. ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
รับซื้อจาก
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 693.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 370,755.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
164
6,484,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด คันละ 3,014,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,449,960.00 (รวม Vat 7%)

รวม 6,449,960.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่่ทางการฯ กำหนด
165
2,870,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คันละ 2,718,335.00 บาท (รวม Vat 7%)
- บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด คันละ 3,295,600.00 บาท (รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด คันละ 2,718,335.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 2,718,335.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้อง
166
2,602,200.00
ประกวดราคา
สายพานผ้าใบอาบยาง ยาวม้วนละประมาณ 100 เมตร ± 10 % ตามรายการจำเพาะของการรถไฟฯ จำนวน 8,000 เมตร

บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 304.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)

บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายจำนวน 8,000 เมตร รวมเป็นเงิน 2,602,240.00 บาท


รวม 2,602,240.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
167
760,400.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 750,000.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เวนอราคา 761,000.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 750,000.00 บาท

รวม 750,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 10,400.00 บาท หรือเท่ากับ 1.367% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงพื้นบริเวณบ้านพักพนักงานเดินรถย่านสถานีท่าเรือ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและความสะดวกสบายของพนักงานผู้พักอาศัยต่อไป
168
787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 770,000.00 บาท
2. บริษัท นิวตัน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 770,400.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด เสนอราคา 783,454.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 770,000.00 บาท


รวม 770,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
169
833,530.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสารรายละเอียดและตัวอย่าง ของบริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด อุปกรณ์ที่เสนอตัวอย่างสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ ข้อ 1 (1.5) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาของบริษัท กอปรวสุ จำกัด อุปกรณ์ตัวอย่างสินค้าถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ คณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือต่อรองราคาของบริษัทฯ แล้ว แจ้งว่ายินดีลดราคาลงให้อีก คงเหลือราคาชุดละ 1,578.00 บาท จำนวน 500 ชุด
รวมเป็นเงิน 789,000.00 บาท
คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างบริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 789,000.00 บาท

รวม 789,000.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
170
164,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 159,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 159,900.00 บาท

รวม 159,900.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
171
416,765.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Coupler Body Natmall วัสดุ Cast Steel AAR.M-201 Grade “E”or Approved Equal ฯ จำนวน 5 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งแบบแผนผัง บาท
ผู้เสนอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่ ไม่ส่งTest Report บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท


รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เห็นควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
172
99,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา
173
1,508,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมางานปักเปลี่ยนเสาโทรเลขที่ทางผ่านชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่และอุปกรณ์เสาสาย ที่ กม.374/15 – กม.415/13 ระหว่างสถานีแม่เทียบถึงสถานีหนองตม ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,000.00 บาท

รวม 1,496,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
174
285,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อมเครื่องพ่วงอัตโนมัติชนิดปลดขอพ่วงด้านบนเป็นปลดล่าง จำนวน 30 ชุด ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 285,690.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
175
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักปากขอพ่วง สำหรับรถสินค้า จำนวน 220 อัน
ผู้เสนอราคา บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 2,140.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 2,140.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 470,800.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
176
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Friction Spring แคร่ Jusmag จำนวน 200 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน จก. ราคาที่เสนอ 1,524.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีน จก. ราคาที่เสนอ 1,524.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 304,950.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
177
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักศูนย์เดือยแคร่ Ride Control จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 1,246.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 1,246.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 498,620.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
178
233,260.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อสลักหัวกลม ขนาด ¾ ” ยืดความหนาระหว่าง 3/4 – 1” พร้อม Collar จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 233.26 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 233.26 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 233,260.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
179
283,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ก้านสูบ 21 นิ้ว จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 288,900.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
180
246,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อสลักหัว TAPER ขนาด ¾ - 1” ยืดความหนาระหว่าง 3/4 – 1” พร้อม Collar จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 246.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 246.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 246,100.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
181
474,545.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อแผ่นกันสึก National Swing Motion จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 998.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาที่เสนอ 998.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,155.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
182
141,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Link Y-25 จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 515.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 515.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 154,722.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
183
319,930.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักหัวกลมขนาด ¾” ยืดความหนาระหว่าง 1 - 1,1/4” พร้อม Collar จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 319.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 319.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 319,930.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
184
175,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คานห้ามล้อ Bradken จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 8,774.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 8,774.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 175,480.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
185
83,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างจย่อ ค่ารักษาความสะอาดเพื่อวางของขาย จำนวน 12,000 เล่ม
<> 1) บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 5.92 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
<> 3) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.45 บาท
รายการที่ 1 บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 76,012.80 บาท

รวม 76,012.80 บาท
<> บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ ถูกต้องเช่นเดียวกับที่ทางการใช้งานอยู่่
186
3,993,300.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set ละ 480,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,095,960.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 4,095,960.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมิน 102,660.00 บาท (4,095,960.00 - 3,993,300.00) หรือประมาณ 2.57%
187
1,463,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 36 Sets. # 8010 346 Set of 4 Brush Holder Insulating Support Drg.No.5622 808 sauf Rep.8 5622 865 sauf Rep 8
บ.เอ.ซี.อี. พาร์ทฯ เสนอขายในราคาอันละ 25,344.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 32,200.00 บาท
บ.สุนทรภักดีฯ เสนอขายในราคาอันละ 36,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.เอ.ซี.อี. พาร์ทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 976,250.88 บาท


รวม 976,250.88 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
188
10,500.00
ตกลงราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด @ 1,330.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ MONO ผลิตโดย บริษัท แสงทองเฟอร์นิเจอร์ จำกัด กำหนดส่งของ 7 วัน
2. บริษัท ธัมมรัศมิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 1,350.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Dhammarashmi ผลิตและจำหน่ายโดย
บริษัท ธัมมรัศมิ์ จำกัด กำหนดส่งของ 7 วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ชนะการประมูล โดยเสนอราคา @ 1,330.00 บาท

รวม 9,961.70 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้อง
189
1,919,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โคตรอน จำกัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โคตรอน จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่สถานีบางเขน, สถานีหลักสี่, สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต จำนวน 1 งาน ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,909,950.00 บาท

รวม 1,909,950.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
190
1,899,400.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบ PAXB ชุมทางโทรศัพท์ขอนแก่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,896,000.00 บาท

รวม 1,896,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
191
1,961,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,947,410.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,947,410.00 บาท

รวม 1,947,410.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
192
1,964,520.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดฐานเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคา 1,964,520.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดฐานเก้าอี้นั่งผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 1,964,520.00 บาท

รวม 1,964,520.00 บาท
หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
193
1,463,760.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Castlett 380 Vac,3 Phase, Back – up Battery Charger ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดี-คุลเลอร์(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,590,000.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Castlett 380 Vac,3 Phase, Back – up Battery Charger ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการบริษัท ดี-คุลเลอร์(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,590,000.00 บาท

รวม 1,590,000.00 บาท
บริษัท ดี-คุลเลอร์(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
194
980,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า ของรถ THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 979,999.09 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า ของรถ THN,NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 979,999.09 บาท

รวม 979,999.09 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวและปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
195
1,766,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,759,781.92 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,766,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,759,000.00 บาท

รวม 1,759,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
196
758,600.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 756,490.00 บาท
2. บริษัท โคตรอน จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 758,073.60 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 756,490.00 บาท

รวม 756,490.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
197
459,909.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet) ขนาดหนา 1 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จำนวน 80 แผ่น
ผู้เสนอราคา บจก.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 156,240.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 158,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอ 173,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 220,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.แกมม่าสตีล ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 2 เหล็กแผ่นไร้สนิม (Stainless Steel Sheet) ขนาดหนา 2 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จำนวน 30 แผ่น
ผู้เสนอราคา บจก.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 114,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 118,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอ 126,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 138,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.แกมม่าสตีล ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 บจก.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง รวมจำนวนเงิน 156,240.00 บาท
รายการที่ 2 บจก.พัฒนสตีลเทรดดิ้ง รวมจำนวนเงิน 114,480.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,720.00 บาท


รวม 270,720.00 บาท
มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา 5 ราย คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้อง ส่งตัวอย่างครบถ้วนถูกต้องตามที่ทางการกำหนด จึงได้ทำการเปิดซอง ปรากฏผลดังต่อไปนี้ บจก.พัฒนาสตีลเทรดดิ้ง ได้เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รายการที่ 1 ราคาแผ่นละ 1,953 บาทx80แผ่น เป็นเงิน 156,240.-บาท รายการที่ 2 ราคาแผ่นละ 3,816 บาทx30 แผ่น เป็นเงิน 114,480.-บาทคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบที่เคยสั่งซื้อ จาก บจก.พัฒนาสตีลฯ สามารถใช้การได้ จึงต่อรองราคา แต่ทางบริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้เหล็กแผ่นไร้สนิมฯ ทั้ง2รายการ ซ่อมรถโดยสารส่งออกใช้งานตามความต้องการของฝ่ายเดินรถ ตามเป้าหมายที่ทาการฯกำหนดไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 270,720.-บาท(รวมราคาVat.) ต่ำกว่าราคาที่ประเมิน (459,909-270,720)=189,189 บาท หรือคิดเป็น 41.14%
198
671,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 200 Sets. Ball bearing, SKF. No.6309/C3
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 300.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 556.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 120 Pcs. # 6209 Deep Groove Ball Bearing
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 165.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 290.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 60 Pcs. # 2.91-3563/29 Deep Groove Ball Bearing 6207 C3 DIN 625
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 94.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 170.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 40 Pcs. Cylindrical roller bearing NU 307-C3
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 655.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,128.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 666.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 40 Pcs. Deep Groove Ball Bearing 6307 C3
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 170.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 248.00 บาท

รายการที่6. จำนวน 50 Sets. Ball & Roller brg. Set.
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 9,580.00 บาท
บ.เอส.เค.เอสฯ เสนอขายในราคาอันละ 14,554.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 8,869.00 บาท

รายการที่7. จำนวน 80 Pcs. # S – 16054 Bearing ball (11)
บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 70.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 64,200.00 บาท
รายการที่ 2.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 21,186.00 บาท
รายการที่ 3.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,035.00 บาท
รายการที่ 4.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,034.00 บาท
รายการที่ 5.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,276.00 บาท
รายการที่ 6.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 512,530.00 บาท
รายการที่ 7.บ.พี.เอส.เอ็ม แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,992.00 บาท


รวม 645,253.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
199
1,897,700.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,895,398.00 บาท
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,897,324.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,895,000.00 บาท

รวม 1,895,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
200
479,249.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Special Bush (บู๊ซผ่าสวมหัวคาน) ขนาด 49.5x40x109 มม. วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS.48-60 จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารวม 182,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 188,000.00 บาท
รายการที่ 2 สลักเกลี้ยง แบบ B ขนาด 50x10x34.5x105 มม.ชุบผิวแข็ง HS.60-80 จำนวน 800 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารวม 133,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 129,600.00 บาท
รายการที่ 3 สลักเกลี้ยง แบบ B ขนาด 44x8x29.5x87 มม.ชุบผิวแข็ง HS.60-80 จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารวม 53,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 49,500.00 บาท
รายการที่ 4 สลักเกลี้ยง แบบ A ขนาด 65x10x49.5x125 มม.ชุบผิวแข็ง HS.60-80 จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารวม 102,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 93,600.00 บาท
รายการที่ 1 บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารวม 182,700.00 บาท
รายการที่ 2 บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 129,600.00 บาท
รายการที่ 3 บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 49,500.00 บาท
รายการที่ 4 บจก. พัฒนสตีเทรดดิ้ง เสนอราคารวม 93,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,400.00 บาท


รวม 455,400.00 บาท
มีผู้รับจ้างสนใจรับและยื่นเอกสาร 2 ราย คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารถูกต้องพร้อมสำเนาใบสั่งที่เคยขายให้ทางการฯทั้ง 2 ราย จึงทำการเปิดซองพิจารณาดังนี้ บจก.สินทวีพลัส เสนอราคารายการที่ 1 ต่ำสุด เป็นเงิน 182,700.-บาท บจก.พัฒนาสตีลฯ เสนอราคา รายการที่ 2,3,4 รวม 3 รายการต่ำสุด เป็นเงิน 272,700.-บาท กรรมการฯได้ตรวจสอบสิ่งของที่ผู้ขายทั้ง 2 รายเคยขายแล้วสามารถใช้การได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากผู้ขายทั้ง 2 ราย บริษัทฯยืนยันราคาเดิมทั้ง 2 ราย คณะกรรมการฯ.พิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต้องจัดหาอุปกรณ์ซ่อมรถโดยสารออกให้ทันต่อการใช้งานตามเป้าหมายเห็นสมควรซื้ออุปกรณ์ ทั้ง 4 รายการ จากทั้ง 2 บริษัทฯ.ที่เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 455,400.-บาท (ราคารวมภาษีฯ) ต่ำกว่าราคาประเมิน(479,249-455,400)=23,849.-บาท หรือต่ำกว่า 4.98%
201
495,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีขาวเคลือบเงายูรีเทรน จำนวน 28 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา 147,000.00 บาท
รายการที่ 2 สีเหลืองเคลือบเงายูรีเทรน จำนวน 20 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา 108,000.00 บาท
รายการที่ 3 สีม่วงเคลือบเงายูรีเทรน จำนวน 40 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา 236,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 147,000.00 บาท
รายการที่2 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 108,000.00 บาท
รายการที่3 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 236,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,000.00 บาท


รวม 491,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ทำการพิจารณาแล้ว บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด สนใจรับซองและเสนอราคารายเดียว ทั้ง 3 รายการ บริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯมาก่อน ตามใบสั่งที่ ซด.162/2556 ลว.10มิย.56 จึงทำการเปิดซอง รายการที่ 1 เสนอราคาถังละ 5,250.-บาท x28ถัง เป็นเงิน 147,000 บาท รายการที่2 เสนอราคาถังละ 5,400.-บาทx20ถัง เป็นเงิน 108,000บาท รายการที่3 เสนอราคาถังละ 5,900.-บาทx40ถัง เป็นเงิน 236,000 บาท รวมทั้ง 3 รายการเป็นเงิน 491,000.-บาท กรรมการฯตรวจสอบคุณภาพสีที่เคยสั่งซื้อจากบริษัทฯ.ตามสำเนาใบสั่งเดิม ยืนยันว่าสีที่เคยสั่งซื้อสามารถใช้การได้ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน จึงได้ต่อรองราคา บจก.สีลมฯ แจ้งยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาจำเป็นต้องจัดซื้อสี ทั้ง 3 รายการ ใช้งานซ่อมรถโดยสารส่งออกใช้งานตามความต้องการของฝ่ายเดินรถตามเป้าหมายที่ทางการกำหนดไว้ เห็นสมควรจัดซื้อ ทั้ง 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 491,000 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(495,200-491,000)= 4,200 บาท หรือต่ำกว่า 0.85 %
202
369,640.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีเหลือง ไพรเน่า (Yellow Ochre) ขนาดจุกระป๋องละ 1 US/GL เฉดสีตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บ.สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 188,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 173,000.00 บาท
รายการที่ 2 ทินเนอร์ 2K ชนิดแห้งช้า ขนาดบรรจุกระป๋องละ 1 US/GL จำนวน 320 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บ.สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 169,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 148,800.00 บาท
รายการที่ 1 บ.สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 182,000.00 บาท
รายการที่ 2 บ.สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 169,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 351,600.00 บาท


รวม 351,600.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา 3 ราย สนใจยื่นเสนอราคา 2 ราย เอกสารถูกต้อง คณะกรรมการจึงได้ทำการเปิดซอง ปรากฏผลดังต่อไปนี้ บ.โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ แต่ในใบเสนอราคาบริษัทฯ มีการขีดลบไม่มีการเซ็นชื่อและไม่มีการประทับตราบริษัทฯกำกับ คณะกรรมการฯจึงพิจารณาบริษัทสีลม ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ที่เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่สอง ทั้ง 2 รายการ รายการที่ 1 ราคากระป๋องละ 940 บาท คณะกรรมการฯขอลดราคา บริษัทสีลมฯยินดีลดราคารายการที่ 1 เหลือ กระป๋องละ 910 บาทx200กระป๋อง เป็นเงิน 182,000 บาท ส่วนรายการที่ 2 ราคากระป๋องละ 530 บาทx320 กระป๋อง เป็นเงิน 169,600 บาท บริษัทฯยืนยันราคารายการที่2ตามที่เสนอมา ทั้ง 2 รายการรวมเป็นเงิน (182,000+169,600) 351,600 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ประเมิน (369,640-351,600)=18,040 บาท หรือคิดเป็น 4.88% คณะกรรมการฯจึงมีความเห็นร่วมกัน สมควรจัดซื้อ
203
5,067,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 5,040,000.00 บาท
2 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 5,057,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 5,057,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,040,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 5,040,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอในราคา 5,040,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.53
204
474,323.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Solenoid Valve Base Unit 24 V.DC. จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 256,800.00 บาท
รายการที่ 2 Automatic Voltage Regulator สำหรับ E/G Set ขนาด 80 kva. 3Ø4 wire 380/220V.50Hz. จำนวน 15 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 128,400.00 บาท
รายการที่ 3 Automatic Voltage Regulator สำหรับ E/G Set(Hitachi) ขนาด 210 kva.3Ø4 wire4400/254V.50/60Hz.จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 99,510.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 256,800.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 128,400.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 99,510.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,710.00 บาท


รวม 484,710.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ทำการพิจารณาแล้ว บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 3 รายการ บริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้วในรายการที่ 1 ตามใบสั่งที่ ซด.290/2555 ลว.26พย.55 และรายการที่2,3 คณะกรรมการฯพิจารณาตามตัวอย่างบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ จึงทำการเปิดซอง รายการที่ 1 เสนอราคาชุดละ 12,840.-บาท x20ชุด เป็นเงิน 256,800 บาท รายการที่2 เสนอราคาตัวละ 8,560.-บาทx15ตัว เป็นเงิน 128,400บาท รายการที่3 เสนอราคาชุดละ 16,585.-บาทx6ตัว เป็นเงิน 99,510 บาท รวมทั้ง 3 รายการเป็นเงิน 484,710.-บาท(256,800บาท+128,400บาท+99,510บาท) สูงกว่าราคาประเมิน 10,387 บาท(484,710บาท-474,323บาท) หรือมากกว่าประมาณ 2.18% คณะกรรมการฯจึงขอต่อลองราคา ห้างยืนยันราคาตามที่ได้เสนอไว้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว หากไม่จัดซื้อ อาจก่อปัญหาและอุปสรรค ต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสารปรับอากาศได้เห็นควรเสนอรับซื้อ
205
1,647,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การรื้อพื้นแล้วปูยางและประกอบอุปกรณ์ภายนอก-ภายในรถ บนท.ทั้งคัน รายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯจำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 164,780.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,647,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,647,800.- บาท


รวม 1,647,800.00 บาท
บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
206
499,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ DTD-09 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบฯ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 124,900.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 499,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,600.- บาท


รวม 499,600.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
207
473,435.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมรถ บชส. 472 (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 479,435.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 479,435.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,435.- บาท


รวม 479,435.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
208
344,537.86
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม-ตัดผุตัวรถรื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมทั้งโครงประธานคู่กลางใหม่ทั้ง 2 ด้าน
รถ บนท.ป.121, 102 และ 111 ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 271,777.86 บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างซ่อม-ตัดผุตัวรถรื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ,ห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมทั้งเปลี่ยนโครงประธานด้านเดียว
รถ บนท.ป.237 ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 72,760.- บาท
รายการที่1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 271,777.86 บาท
รายการที่2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 72,760.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,537.86 บาท


รวม 344,537.86 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
209
268,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 267,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 270,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 267,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 267,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
210
1,945,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,942,157.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,944,404.00 บาท
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000.00 บาท

รวม 1,940,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
211
774,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมทำแชล็คและเฟอร์นิเจอร์ภายในรถพระที่นั่ง พกท.,พนก.,พนท.รายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด ราคาที่เสนอ 258,226.66 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด จำนวนเงิน 774,680.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774,680.- บาท


รวม 774,680.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
212
486,850.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Knuckle Controlled Slack AAR M-201 Grade E ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 35 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 486,850.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 486,850.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,850.- บาท


รวม 486,850.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
213
481,500.00
สอบราคา
บริษัท เอสพี.เค.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ก้านปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝน (ไม่รวมสายฉีดน้ำ) ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 9,576.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอสพี.เค.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ก้านปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝน (ไม่รวมสายฉีดน้ำ) ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 478,825 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 478,825.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
214
17,308,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 17,236,000.00 บาท
2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 17,268,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 17,277,000.00 บาท
4. บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 17,278,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 17,278,000.00 บาท
6. บริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 17,278,000.00 บาท
บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 17,236,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 17,236,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท สุรีรัตน์
คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 17,236,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 72,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42
215
497,250.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ ชุดครอบโครงเก้าอี้ รถ บนท. วัสดุ SUS304 หนา 1.5 มม. ตัด-บาก-พับ-เจาะ-เชื่อม-ขัดเงา ตามขนาด และ ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ (1 ชุด มี 5 ชิ้น ) จำนวน 85 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 497,250.- บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 497,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,250.- บาท


รวม 497,250.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
216
254,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนัก Alternator ขนาด 2.1 KW. ยี่ห้อ KAWASAKI ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมของทางการฯ
จำนวน 10 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 180,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 380,000.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างซ่อมหนัก Alternator ขนาด 3.0 KW. ยี่ห้อ KAWASAKI ตามเงื่อนไขว่าจ้างซ่อมของทางการฯ
จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 99,250.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 190,000.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 169,400.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 93,050.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 262,450.- บาท


รวม 262,450.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (262,450 – 254,850 = 7,600.-บาท) คิดเป็น 2.98 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
217
1,836,120.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1 วัสดุ S50C พร้อมทาสีดำกันสนิม
จำนวน 260 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,950,000.- บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,892,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,892,800.- บาท


รวม 1,892,800.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,892,800 – 1,836,120 = 56,680.- บาท ) คิดเป็น 3.09 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
218
1,990,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Automatic Coupler & Draft Gear ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ
จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,990,000.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,990,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,000.- บาท


รวม 1,990,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
219
1,240,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมลอกสีฝาข้าง, รื้อถอดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาด, ตัดผุภายในตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและและอุปกรณ์ส่วนควบรถ, พร้อมติดตั้งกูบผ้าใบ รถโดยสารทั่วไป ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 20 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240,000.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,240,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,240,000.- บาท


รวม 1,240,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
220
1,986,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์ซ่อมตัดผุ, ล้างรถ, รื้อพื้น ,ปูยาง, ประกอบอุปกรณ์ภายในตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วม และ อุปกรณ์ส่วนควบรวมทั้งทำสี รถโดยสาร บสพ., บพห. และ บทพ. ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,986,600.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,986,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,600.- บาท


รวม 1,986,600.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
221
1,348,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับรถ บจพ.ป. รุ่นใหม่ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,861,800.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,861,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,861,800.- บาท


รวม 1,861,800.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
222
1,295,820.00
สอบราคา
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Overhaul Kit for E- Control Valve ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 20 Sets ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Original ยี่ห้อ Nabtesco ประเทศ Japan โรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายโดย Nabtesco Service Co.Ltd.ประเทศ Japan ราคา Set.ละ 64,788.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัทถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Overhaul Kit for E- Control Valve ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 20 Sets ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Original ยี่ห้อ Nabtesco ประเทศ Japan โรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายโดย Nabtesco Service Co.Ltd.ประเทศ Japan เป็นเงิน 1,295,770 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,295,770.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
223
118,416.90
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ สายพาน Dy-Charhe #8PK990 รจ. GEA. จำนวน 80 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 31,244.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 32,100.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Contact ของชุด Contactor “p” รจ. GE. จำนวน 50 pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 90,147.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ สายพาน Dy-Charhe #8PK990 รจ. GEA. จำนวน 80 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 31,244.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Contact ของชุด Contactor “p” รจ. GE. จำนวน 50 pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 90,147.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 121,391.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช สอบถามผู้ใช้แล้วได้รับการยืนยันตามใบสั่งซื่อจากทางการที่ฝ่านมาสามารถประกอบใช้การได้ปกติ ไม่เกิดความชำรุดแต่อย่างใด
224
547,840.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบยางรถโดยสาร Hyundai พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 273,920.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 547,840.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,840.- บาท


รวม 547,840.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
225
999,808.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบยางรถปรับอากาศ รุ่น บนท.ป.Stainless พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 999,808.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,808.- บาท


รวม 999,808.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
226
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมและปรับปรุงเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท. ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,756.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,890,720.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,720.- บาท


รวม 1,890,720.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,990,200.00-1,890,720.00) = 99,500.- หรือ
4.99 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
227
648,490.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคา
228
109,996.00
สอบราคา
รายการที่ 1. บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเส้นละ 11,689.75 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเส้นละ 14,519.90 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาเส้นละ 11,689.75 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาเส้นละ 14,519.90 บาท

รวม 104,838.60 บาท
ทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (109,996.00 - 104,838.60) = 5,157.40 บาท หรือ 4.68 %
229
98,500.00
สอบราคา
บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาลิตรละ 77.575 บาท
บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาลิตรละ 77.575 บาท

รวม 77,575.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (98,500.00 - 77,575.00) = 20,925.00 บาท หรือ 21.24 %
230
287,830.00
สอบราคา
บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา Set. ละ 256,800.00 บาท
บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ราคา Set. ละ 256,800.00 บาท

รวม 256,800.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (287,830 - 256,800) = 31,030.00 บาท หรือ 10.78 %
231
280,706.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้อัดยาง ชนิดใช้งานภายนอก ขนาดหนา 10 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 97,500.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้อัดยาง ชนิดใช้งานภายนอก ขนาดหนา 20 มม. กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต จำนวน 60 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 181,800.00 บาท
รายการที่ 3 ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว No.10 จำนวน 20 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 800.00 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 97,500.00 บาท
รายการที่2 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 181,800.00 บาท
รายการที่3 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอรวม 800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,100.00 บาท


รวม 280,100.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ทำการพิจารณาแล้ว หจก.โฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเอกสารหนังสือรับรอง และเอกสารต่างๆถูกต้อง ตามเงื่อนไขทางการฯ พร้อมเสนอตัวอย่างทั้ง 3 รายการ ให้คณะกรรมการส่งให้ผู้ใช้ สอส. ตรวจสอบแล้ว สามารถใช้การได้ จึงทำการเปิดซอง รายการที่ 1 ไม้อัดยางชนิดใช้งานภายนอกหนา 10 มม. เสนอราคาแผ่นละ 1,950.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,951.84-1,950.00)=1.84บาท คิดเป็น 0.09% รายการที่2 ไม้อัดยางชนิดใช้งานภายนอกหนา 10 มม. เสนอราคาแผ่นละ 3,030.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(3,038.50-3,030.00)=8.50บาท คิดเป็น 0.28% รายการที่3 ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว เสนอราคากิโลกรัมละ 40.-บาทต่ำกว่าราคาประเมิน(40.20-40.00)= 0.20 บาท หรือ 0.5% คณะกรรมการฯจึงขอต่อลองราคา ห้างยืนยันราคาตามที่ได้เสนอไว้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอรับซื้อ
232
487,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Shoe Hanger แคร่ KHM-L วัสดุ S45C วัสดุ Bush S45C ชุบแข็ง HS48-60 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,248.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 487,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,200.- บาท


รวม 487,200.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
233
1,255,400.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 10 รายการ จาก บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นเงิน 1,254,000.00 บาท

รวม 1,254,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
234
150,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด เสนอราคา ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ บาท
๒. หจก.ไฮ.ไอ. ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา ๑๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา ๑๓๒,๔๖๖.๐๐ บาท
๑. บริษัท ธีรวัฒน์ เครื่องอัดลม จำกัด เสนอราคา ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ บาท

รวม 123,050.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเอกสารทางเทคนิค
235
1,893,341.46
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.ธงแก้ว ราคาที่เสนอ 1,526,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,700,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจาณา หจก.ธงแก้ว ราคาที่ตกลงจ้าง 1,526,000.00 บาท

รวม 1,526,000.00 บาท
หจก.ธงแก้ว เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
236
926,983.80
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 821,760.00 บาท
หจก.เอส.สุนทร การช่าง ราคาที่เสนอ 811,800.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.เอส.สุนทร การช่าง ราคาที่ตกลงจ้าง 811,800.00 บาท

รวม 811,800.00 บาท
หจก.เอส.สุนทร การช่าง เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
237
476,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 มุมหน้าต่างตัวล่าง รถ บชส. ด้านซ้าย วัสดุ SUS304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,740.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท
รายการที่ 2 มุมหน้าต่างตัวล่าง รถ บชส.. ด้านขวา วัสดุ SUS304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,740.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท
รายการที่ 1 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 174,000.- บาท
รายการที่ 2 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 174,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 348,000.- บาท


รวม 348,000.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (476,000 – 348,000 = 128,000.-บาท) คิดเป็น 26.89 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
238
295,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำการติดตั้ง Aluminium Composite ฝาในห้องน้ำ รถ บนท.ป.240, 238 และ 231 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นของผู้รับจ้างจำนวนทั้งหมด 3 ห้อง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 98,500.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 295,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,500.- บาท


รวม 295,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
239
65,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด
4. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 47,000.00 บาท


รวม 47,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
240
390,336.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคฯ รถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 390,336.00 บาท


รายการที่1 จัดจ้างตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคฯ รถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 390,336.00 บาทรวม 390,336.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา รายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
241
428,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Center Pivot Bush ตามแผนผังเลขที่ 1-4ANF2-019 และ เงื่อนไขรายละเอียดของทางการ
จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 11,556.- บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 462,240.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,240.- บาท


รวม 462,240.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (462,240 – 428,000 = 34,240.-) คิดเป็น 8 % คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
242
163,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุุ จำกัด เสนอราคาซ่อมอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ จำนวน 7 รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)เป็นเงิน 163,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 163,000.00 บาท


รวม 163,000.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามความต้องการของทางการ
243
499,476.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ INSIDE PANEL ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 499,476.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ INSIDE PANEL ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวน 499,476.00 บาท

รวม 499,476.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
244
252,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 270 x 360 มม. จำนวน 50,000 ซอง
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบีย กรุ๊ป เสนอราคาร้อยซองละ 385.00 บาท
<> 2) บริษัท ไทยการซอง จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 390.00 บาท
<> 3) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 395.00 บาท
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบีย กรุ๊ป เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 205,975.00 บาท

รวม 205,975.00 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิเบีย กรุ่ีป เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
245
433,350.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้ พาร์ท เสนอราคา 433,350.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณา ออโต้ พาร์ท จำนวนเงิน 433,350.00 บาท

รวม 433,350.00 บาท
หจก.ปวีณา ออโต้ พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
246
433,350.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 410,880.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงอัตโนมัติ ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 410,880.00 บาท

รวม 410,880.00 บาท
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
247
1,514,585.00
สอบราคา
รายการที่1 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่าง ห้อง พขร. จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 368,615.00 บาท
รายการที่2 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่าง ห้อง ชค. จำนวน 50ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 368,615.00 บาท
รายการที่3 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 391,620.00 บาท
รายการที่4 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 385,735.00 บาท
รายการที่1 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่าง ห้อง พขร. จำนวน 50 ชุด
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 368,615.00 บาท
รายการที่2 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่าง ห้อง ชค. จำนวน 50ชุด
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 368,615.00 บาท
รายการที่3 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. จำนวน 50 ชุด
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 391,620.00 บาท
รายการที่4 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. จำนวน 50 ชุด
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 385,735.00 บาท

รวม 1,514,585.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
248
707,805.00
สอบราคา
รายการที่1 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้อง พขร. จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 166,652.50 บาท
รายการที่2 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้อง ชค. จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 187,250.00 บาท
รายการที่3 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 166,652.00 บาท
รายการที่4 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 187,250.00 บาท
รายการที่1 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้อง พขร. จำนวน 25 ชุด
บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 166,652.50 บาท
รายการที่2 กรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้อง ชค. จำนวน 25 ชุด
บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 187,250.00 บาท
รายการที่3 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. จำนวน 25 ชุด
บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 166,652.00 บาท
รายการที่4 กรอบพร้อมกระจกประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. จำนวน 25 ชุด
บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 187,250.00 บาท

รวม 707,805.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัท เฟริส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รวมทั้งหมด 486,247,401.89 บาท