:: 137 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
113,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีบี อีเล็คทรอนิกส์ เสนอราคาต่ำสุด @ 205.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ dyno ประเทศไทย ส่งของ 30 วัน
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา เสนอราคาต่ำสุด @ 220.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ UEI ประเทศไทย ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ชนะการประมูล โดยยินดีลดราคาให้ คงเหลือ @ 205.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ UEI ประเทศไทย จำนวน 500 Sets.

รวม 109,675.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯ
2
143,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1122-8006701-02 Oil Pressure Gauge Body (15) จำนวน 45 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 1,800.00 บาท

รายการที่ 2 # 1122-8006702-01 Oil Pressure Gauge Cover (K1433) (16) จำนวน 48 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 598.00 บาท

รายการที่ 3 # 1071-4049489-03 Spring จำนวน 65 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 245.00 บาท
รายการที่ 1 # 1122-8006701-02 Oil Pressure Gauge Body (15) จำนวน 45 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 92,448.00 บาท

รายการที่ 2 # 1122-8006702-01 Oil Pressure Gauge Cover (K1433) (16) จำนวน 48 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 30,713.28 บาท

รายการที่ 3 # 1071-4049489-03 Spring จำนวน 65 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 17,039.75 บาทรวม 140,201.03 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
3
1,890,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมและปรับปรุงเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 17,000.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 13,890.- บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,666,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,666,800.- บาท


รวม 1,666,800.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,890,720 – 1,666,800) = 223,920 บาท คิดเป็น 11.84% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
4
1,999,723.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 181,793.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 181,793.00 บาท

รวม 1,999,723.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ ฯ
5
1,999,188.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาชุดละ 11,556.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาชุดละ 11,556.00 บาท

รวม 1,999,188.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
6
281,067.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ PA315 SAL-NANO RACK จำนวน 1 Unit
ผู้เสนอราคา บจก. บรอดแคส ดีพอท(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 280,340.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ PA315 SAL-NANO RACK จำนวน 1 Unit
ผู้เสนอราคา บจก. บรอดแคส ดีพอท(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 280,340.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 280,340.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บรอดแคส ดีพอท(ไทยแลนด์) จำกัด ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว รายการที่ 1 และ เนื่องจากอะไหล่อุปกรณ์ดังกล่าวทางการยังไม่เคยจัดหามาใช้การ คณะกรรมการฯจึงเห็นสมควรให้ผู้ใช้ (สบซ.บซ.3)ตรวจสอบและยืนยันผลการใช้งาน แจ้งว่าสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ สามารถประกอบติดตั้งใช้งานได้
7
184,692.70
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กชายชนิดหุ้มส้น จำนวน 127 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. ผล พาลาเดียม ราคาที่เสนอ 69,711.57-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 86,969.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 92,405.2-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 101,917.5-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ทีแอล.โพรเกรส ราคาที่เสนอ 229,654.1-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กชายชนิดหุ้มข้อ จำนวน 96 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. ผล พาลาเดียม ราคาที่เสนอ 52,695.36-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 65,740.80-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 69,849.6-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 81,148.8-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ทีแอล.โพรเกรส ราคาที่เสนอ 272,208.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กหญิงชนิดหุ้มส้น จำนวน 2 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. ผล พาลาเดียม ราคาที่เสนอ 1,097.82-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 1,369.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 1,455.2-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,626.4-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. ทีแอล.โพรเกรส ราคาที่เสนอ 2,461-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กชายชนิดหุ้มส้น จำนวน 127 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 86,969.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กชายชนิดหุ้มข้อ จำนวน 96 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 65,740.80-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กหญิงชนิดหุ้มส้น จำนวน 2 คู่
ผู้เสนอราคา บจก. โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ ราคาที่เสนอ 1,369.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม 154,080.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ผลพาลาเดียม ผู้เสนอราคาต่ำสุด นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้แล้วไม่ตรงกับเงื่อนไขทางเทคนิค(หนังผสม) ไม่พิจารณา จึงพิจารณาจาก บจก.โฟกัส เซฟตี้ โปรดักคส์ ผู้เสนอราคาต่ำสอง ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
8
6,657,500.00
ประกวดราคา
- บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด @ 9,499 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ @ 11,400 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
.
- บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,034,158.00 บาท (รวม Vat 7 %)


รวม 6,034,158.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้อง
9
3,034,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา @ 291,400.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา @ 350,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
- ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
10
17,479,520.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด
- ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
11
1,921,185.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและปรับปรุงหน้าห้องขับรถจักร HID เลขที่ ๔๕๐๑ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคา 1,605,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 1,342,315.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าและปรับปรุงหน้าห้องขับรถจักร HID เลขที่ ๔๕๐๑ จำนวน ๑ คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 1,342,315.00 บาท


รวม 1,342,315.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ และต่ำกว่าราคาประเมิน
12
498,887.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องผู้โดยสารของรถดีเซลราง NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 498,887.50บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ห้องผู้โดยสารของรถดีเซลราง NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 498,887.50บาท

รวม 498,887.50 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
13
325,992.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Water Pump Ass , y 7 # U5MW0160 ของเครื่องยนต์ Perkins 1006TG (YB) จำนวน 80 Sets. ราคา Set.ละ 3,621.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Water Pump Ass , y 7 # U5MW0160 ของเครื่องยนต์ Perkins 1006TG (YB) จำนวน 80 Sets.เป็นเงิน 289,756 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 289,756.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
14
1,999,650.24
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมตัวรถจักรพร้อมทำสี 2K ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๘ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคา 960,004.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย เสนอราคา 1,326,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคา 1,459,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคซี 99 ออโต้เซอร์วิส เสนอราคา 1,669,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ เสนอราคา 1,780,480.00บาท
รายการที่1 ซ่อมตัวรถจักรพร้อมทำสี 2K ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๘ คัน
บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำนวนเงิน 960,004.00 บาท


รวม 960,004.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ และต่ำกว่าราคาประเมิน
15
490,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ว่าทำการตรวจสอบรอยร้าว Knuckle จำนวน 70 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
16
1,913,160.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 (2 Items/Set) ตามแผนผังเลขที่ 218410
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,960,240.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,960,240.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,960,240.00 บาทรวม 1,960,240.00 บาท
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เปิดซองเสนอราคาแล้ว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “TOYO” ประเทศ JAPAN ส่งของภายใน 120 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี บริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ พป.ซ.18/01/58 ลว. 28 ม.ค.58 ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่พบความชำรุดในระหว่างการใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.46 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
17
1,901,925.00
สอบราคา
1. บริษัท พีแอนด์พี (2010) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์อาณัติสัญญาณไฟสี CBI-BT-SIGNAL TRANSCEVER จำนวน 45 ตัว (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) จาก บริษัท พีแอนด์พี (2010) คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,899,000.00 บาท

รวม 1,899,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18
270,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด
2. บริษัท โอวัล (ไทยแลนด์) จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 ชุด พร้อมซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุด รวมจำนวน 14 ชุด ที่ห้องรีเลย์สถานีสระบุรี, สถานีชุมทางทางแก่งคอย, สถานีหนองบัว, สถานีมาบกะเบา และห้องพักรันนิ่งรูมสถานีชุมพร ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,500.00

รวม 269,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
19
67,410.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. ใบมีด Insert CNMG 190612 MN KCP25B (CNC)
ผู้เสนอราคา บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา763,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แมนเทค โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 65,270.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แมนเทค โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 65,270.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 65,270.00 บาท


รวม 65,270.00 บาท
- บริษัท แมนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอเอกสารถูกต้องครบถ้วน เปิดซองเสนอราคาแล้ว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “TAEGUTEC” CNMG 190612 PC TT8125 ประเทศเกาหลี ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.17 % ตรวจสอบและพิจารณาตัวอย่างแล้วใช้การได้ จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ไม่เปิดซองราคา เนื่องจากเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน
20
1,091,400.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 4 Pcs. BAIOB # 3 C 449 153 A Transistor panel assembly (# 3 C 414 356 F Diode Ref.No.8 + # 3 C 416 553 A Transistor Ref.No.11)
บ.บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 160,000.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 228,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.บุญยฤทธิ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 684,800.00 บาท


รวม 684,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
21
84,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 120 Pcs. # 1084-3103291-26 O-ring S-32 Ref.No.53
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 620.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 79,608.00 บาท


รวม 79,608.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
22
1,853,775.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ A Eng MTU จำนวน 35 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก. มงคลเอ็นเนอร์จี ราคาที่เสนอ 1,923,432.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ A Eng MTU จำนวน 35 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก. มงคลเอ็นเนอร์จี ราคาที่เสนอ 1,923,432.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,923,432.00 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.มงคลเอ็นเนอร์จี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระ เครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความชำนาญการ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการ
23
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำเหล็กขอบหน้าต่างรถ JR-West วัสดุ SS400 ยาว 5 ฟุต ตามแผนผังสังเขปฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 800 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 454.50.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ภู ภัทร อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 270.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวลเทรดดิ้ง จำกัด ไม่เปิดซองเนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 363,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 363,600.- บาท


รวม 363,600.00 บาท
หจก.ภู ภัทร อินเตอร์เทรดเสนอราคาต่ำสุดคณะกรรมการได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า “เอกสารใบเสนอราคาไม่ถูกต้อง” เนื่องจากไม่ใช่ใบต้นฉบับที่รับไปจากเจ้าหน้าที่ของ ผจซ.1 คณะกรรมการฯจึงมีมติไม่รับพิจารณา , บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 492,000 – 363,600 ) = 128,400.- บาท คิดเป็น 26.10% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
24
223,400.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา
25
872,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตนการโยธา (1992) ราคาที่เสนอ 799,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูที แสงตะวัน ราคาที่เสนอ 800,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 839,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยลำปาว จำกัด ราคาที่เสนอ 870,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนพล คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 872,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992) ในวงเงิน 799,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 799,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
26
388,600.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 157.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 205.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 215.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมุล เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 ลดราคาให้ คงเหลือ @ 154.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532 จำนวน 600 แผ่น
รายการที่ 2 ลดราคาให้ คงเหลือ @ 203.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532 จำนวน 800 แผ่น
รายการที่ 3 ลดราคาให้ คงเหลือ @ 212.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532 จำนวน 400 แผ่น
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532

รวม 403,497.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
27
437,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 78.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 19.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 57.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 181.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 730.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ชนะการประมุล เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 78.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี จำนวน 2,500 แผ่น
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 19.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี จำนวน 2,000 แผ่น
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 57.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี จำนวน 1,500 แผ่น
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 181.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี จำนวน 500 แผ่น
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 730.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ รับประกันคุณภาพ 3 ปี จำนวน 20 แผ่น


รวม 453,252.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
28
408,200.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 สีขาวหม่น (Ouster White) ชนิดทา @ 1,588.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat
ายการที่ 2 สีเทา (Grey) ชนิดทา @ 1,628.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ชนะการประมูล เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 สีขาวหม่น (Ouster White) ชนิดทา ลดราคาให้ คงเหลือ @ 1,578.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat จำนวน 70 ถัง
ายการที่ 2 สีเทา (Grey) ชนิดทา ลดราคาให้ คงเหลือ @ 1,618.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat จำนวน 180 ถัง

รวม 429,819.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามตวามต้องการ
29
33,000.00
ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว @ 450.00 บาท (ไม่รวม Vat 7% ) ส่งตัวอย่าง 1 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SP ประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมูล โดยเสนอราคา @ 450.00 บาท (ไม่รวม Vat 7% ) ส่งตัวอย่าง 1 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SP ประเทศไทย จำนวน 70 อัน

รวม 33,705.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
30
26,900.00
ตกลงราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 79.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูล เสนอราคา @ 79.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ กระจกไทย - อาซาฮี มีคุณภาพตาม มอก.880-2532 จำนวน 340 แผ่น

รวม 28,740.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
31
60,000.00
ตกลงราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 484.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat มีคุณภาพตาม มอก.327-2553
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ชนะการประมูล โดยเสนอราคาว @ 484.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat มีคุณภาพตาม มอก.327-2553 จำนวน 120 กระป๋อง

รวม 28,740.20 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการฯ
32
781,320.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 781,320.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 836,000.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 820,386.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 781,320.00 บาท

รวม 781,320.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถุกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
33
436,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 20 Pcs. # 74.042.005000 Exhaust Elbow Ref.41
บ.วงศ์นิธิฯ เสนอขายในราคาอันละ 12,600.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 20 Pcs. # 74.042.005200 Exhaust Pipe Ref.42
บ.วงศ์นิธิฯ เสนอขายในราคาอันละ 7,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.วงศ์นิธิฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 269,640.00 บาท
รายการที่ 2. บ.วงศ์นิธิฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 164,780.00 บาท


รวม 434,420.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
34
62,100.00
สอบราคา
รายการที่1. 200 Pcs. Electric Lamp Bulb for Locomotive Service for or Rough Service 6.-8V. 0.25A
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 289.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.เฟิร์สคลาสฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 61,846.00 บาท


รวม 61,846.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
35
499,208.50
สอบราคา
1.) บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด เสนอราคาเพลาละ 1,160.95 บาท
2.) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 1,218.99 บาท
บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด ราคาเพลาละ 1,160.95 บาท

รวม 499,208.50 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
36
479,999.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 3,999.99 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคา Set.ละ 3,999.99 บาท

รวม 479,999.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
37
1,271,200.00
สอบราคา
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1.เหล็กแผ่นไร้สนิม ขนาด 1.5 มม.X4 ฟุต X 8 ฟุต
ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,357,830 บาท

บริษัทบางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
1.เหล็กแผ่นไร้สนิม ขนาด 1.5 มม.X4 ฟุต X 8 ฟุต
ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,068,6909 บาท
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1.เหล็กแผ่นไร้สนิม ขนาด 1.5 มม.X4 ฟุต X 8 ฟุต
ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,357,830 บาท

รวม 1,357,830.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
38
4,429,800.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา(ไม่รวมVat)@ 730,000.-บาท กำหนดส่งภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Wabtec ผลิตและจำหน่ายโดย Webtec Corporation.,U.S.A.รับประกัน 1 ปี
คณะกรรมการฯจึงรับไว้พิจารณาและต่อรองราคา โดยบริษัทยินดีลดราคาให้อีก คงเหลือชุดละ 720,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)ตามหนังสือบริษัทฯลงวันที่ 31 มกราคม 2560(แนบ)แต่คณะกรรมการฯเห็นว่าน่าจะยังสามรถปรับลดลงได้อีก จึงขอให้บริษัทฯทบทวนอีกครั้ง และทางบริษัทฯยินดีลดราคาลงมาให้อีกครั้ง คงเหลือชุดละ690,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)ตามบันทึกท้ายหนังของบริษัทฯลงวันที่ 2 ก.พ.60

รวม 4,429,800.00 บาท
คณะกรรมการฯเห็นสมควรรับซื้อ“เครื่องอะไหล่”สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA คือ 6 sets # 593536-1001 Brake Valve (GEA.0-157)ในราคา ชุดละ690,000.00 X 6 =1,140,000.00บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 289,800.00 บาท รวมเป็นเงินทังสิ้น 4,429,800.00 บาท จากบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
39
1,437,110.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 4721-8-8S Fitting จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 74,900.00 บาท
รายการที่ 2. 4721-10-8S Fitting จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 82,000.00 บาท
รายการที่ 3. สายไฮดรอลิค เบอร์ 2781-12 SAE 100R2A จำนวน 200 เมตร
-
รายการที่ 4. สายไฮดรอลิค เบอร์ GH506-16 4HS จำนวน 100 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 85,600.00 บาท
รายการที่ 5. สายส่งจารบี I.D. 3/16" 3000 PSI จำนวน 300 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 87,600.00 บาท
รายการที่ 6. ข้อต่อตรงชุดอัดจารบี ขนาด 1/4" จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 22,000.00 บาท
รายการที่ 7. หัวสายจารบีชนิดตรงหน้าใหญ่ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 29,000.00 บาท
รายการที่ 8. หัวสายจารบีชนิดโค้งหน้าใหญ่ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 33,000.00 บาท
รายการที่ 9. หัวสายจารบีชนิดตรงหน้าเล็ก จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 29,600.00 บาท
รายการที่ 10. หัวสายจารบีชนิดโค้งหน้าเล็ก จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 33,000.00 บาท
รายการที่ 11. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 45 องศา ขนาด 4-6 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 9,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 14,200.00 บาท
รายการที่ 12. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 90 องศา ขนาด 8-10 ยาว 90 ม.ม. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 19,000.00 บาท
รายการที่ 13. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 4-4 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 8,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 8,500.00 บาท
รายการที่ 14. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 12-12 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 10,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 13,000.00 บาท
รายการที่ 15. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 16-16 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 15,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 17,500.00 บาท
รายการที่ 16. ปั๊มจารบีอัตโนมัติ LINCOLN P203-2XN-1K6-24-2A1.10-V10 จำนวน 4 ชุด
-
รายการที่ 17. บล็อกจ่ายจารบี ชนิด 6 ช่อง (SSV6-K) แบบมีเข็ม จำนวน 20 อัน
-
รายการที่ 18. บล็อกจ่ายจารบี ชนิด 12 ช่อง (SSV12) แบบไม่มีเข็ม จำนวน 20 อัน
-
รายการที่ 19. ปลั๊กอุดเพิ่มปริมาณจารบี จำนวน 50 อัน
-
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 74,900.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 82,000.00 บาท
รายการที่ 3. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 85,600.00 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 87,600.00 บาท
รายการที่ 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 22,000.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 29,000.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 33,000.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 29,600.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 33,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 9,000.00 บาท
รายการที่ 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 19,000.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 8,000.00 บาท
รายการที่ 14. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 10,700.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 15,500.00 บาท
รายการที่ 16. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 17. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 18. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 19. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 538,900.00 บาท


รวม 538,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

40
396,500.00
สอบราคา
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Multiple Unit Throttle Control (Manifold Assembly) ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 52,150 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Multiple Unit Throttle Control (Manifold Assembly) ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 417,200.02 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 417,200.02 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
41
498,890.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อSpiral Bevel Gear Set. ของรถ DRC. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เรดิคอนทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 498,890.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อSpiral Bevel Gear Set. ของรถ DRC. จำนวน 1 รายการ
บริษัท เรดิคอนทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 498,890.00 บาท

รวม 498,890.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เรดิคอนทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
42
1,728,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,726,104.74 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,727,622.00 บาท 3. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนดคณะกรรมการจึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,726,000.00 บาท

รวม 1,726,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
43
1,971,143.00
สอบราคา
รายการที่1 โครงยึดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนรถจักร GEA. จำนวน ๑๔ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๙๗๑,๑๔๓.๓๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนท์ เสนอราคา ๑,๗๖๗,๖๔๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พี เอส เอ็นจิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา ๒,๐๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท
รายการที่1 โครงยึดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนรถจักร GEA. จำนวน ๑๔ Sets.
บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๑,๙๗๑,๑๔๓.๓๐ บาท


รวม 1,971,143.30 บาท
รายที่๑ บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสองและยื่นเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯและสูงกว่าราคาประเมิน ๐.๐๐๐๐๒%
รายที่๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนท์ เสนอราคาต่ำหนึ่งแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา
รายที่๓ บริษัท พี เอส เอ็นจิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสามแต่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา
44
429,200.00
สอบราคา
1. บริษัท วรา แอนด์ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ 429,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 429,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท วรา แอนด์ ซัน จำกัด ในวงเงิน 429,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 429,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
45
282,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 60 Sets. Piston ring set of knorr air compressor type VV 450/150 -3, knorr air compressor type VV 450/150 – 4 Consists of :- (รายการละเอียดแนบ)
หจก.สุทธิพันธ์ฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 3,840.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.สุทธิพันธ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 246,528.00 บาท


รวม 246,528.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
46
963,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาชุดละ 963,000.00 บาท
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาชุดละ 963,000.00 บาท

รวม 963,000.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
47
230,200.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลาย์ เสนอราคา
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ Pc – 25 อันใน จำนวน 750 ชุด ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 63,375 บาท
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 -005,007,009,010
2.Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน ตามแผนผังเลขที่ G.2 – 2302 Marks 1,2,3 (ไม่เสนอราคา)
ทั้ง 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 67,811.25 บาท

บริษัทสินทวีพลัส เสนอราคา
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ Pc – 25 อันใน จำนวน 750 ชุด ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 53,775 บาท
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 -005,007,009,010
2.Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน ตามแผนผังเลขที่ G.2 – 2302 Marks 1,2,3 (ไม่เสนอราคา)
ทั้ง 2 รายกา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 57,539.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.ที.โปรดักท์ซัพพลายโอวาทซัพพลาย์ เสนอราคา
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ Pc – 25 อันใน จำนวน 750 ชุด ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 49,650 บาท
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 -005,007,009,010
2.Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน เป็นเงิน 154,560 บาท ตามแผนผังเลขที่ G.2 – 2302 Marks 1,2,3
ทั้ง 2 รายกา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 218,504.70 บาท
ผู้ชนะการประมูล
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.ที.โปรดักท์ซัพพลายโอวาทซัพพลาย์ เสนอราคา
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ Pc – 25 อันใน จำนวน 750 ชุด ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 49,650 บาท
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 -005,007,009,010
2.Spring Cap Ass’y จำนวน 184 อัน เป็นเงิน 154,560 บาท ตามแผนผังเลขที่ G.2 – 2302 Marks 1,2,3
ทั้ง 2 รายกา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 218,504.70 บาท

รวม 218,504.70 บาท
สิ่งของถูกต้อง
48
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Pipe Underframe พร้อมทำเกลียว วัสดุ SUS304 ขนาด ¾” จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,926.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Pipe Underframe พร้อมทำเกลียว วัสดุ SUS304 ขนาด 1/2” จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,996.- บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 192,600.- บาท
รายการที่2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 299,600.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ ราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
49
923,580.00
สอบราคา
1.บริษัท เทรนสปอร์ จำกัด เสนอราคา 1,011,240.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท พี.เอส.ที กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 1๑015๑932.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เทรนสปอร์ จำกัด เสนอราคา 1,011,240.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,011,240.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
50
460,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 29 สมุดส่งหนังสือสั้น จำนวน 7,000 เล่ม
<> ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 17.60 บาท
รายการที่ 2 แบบที่ 27 สมุดจดโทรเลขรับ ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 1,500 เล่ม
<> ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 38.00 บาท
รายการที่ 3 แบบที่ 16 (สมุดจดทางสะดวก) จำนวน 4,000 เล่ม
<> ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 32.00 บาท
รายการที่ 4 สมุดเบอร์ 1 จำนวน 2,000 เล่ม
<> ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 58.00 บาท
<> รายการที่ 1 ไอเดีย สแควร์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 131,824.00 บาท
<> รายการที่ 2 ไอเดีย สแควร์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 60,990.00 บาท
<> รายการที่ 3 ไอเดีย สแควร์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 136,960.00 บาท
<> รายการที่ 4 ไอเดีย สแควร์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 124,120.00 บาท

รวม 453,894.00 บาท
<> ไอเดีย สแควร์ เสนอราคารายเดียว ราคาต่ำกว่าราคาประเมินฯ พิจารณาตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องครบถ้วน
51
1,891,182.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตลับลูกกลิ้ง No.KE/JC 2 A (JR-West) จำนวน 28 ตลับ
ผู้เสนอราคา หจก.สินหวัฒน์ เสนอราคารวม 1,662,780.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.พีที คอมโพเน้นท์ เสนอราคารวม 1,181,922.00 บาท
รายการที่ 1 บจก.พีที คอมโพเน้นท์ ราคารวม 1,181,922.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,181,922.00 บาท


รวม 1,181,922.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาเปิดซอง มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเอกสารแล้วถูกต้อง ตามเงื่อนไข หจก.สินหวัฒน์ เสนอยี่ห้อ NTN. ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ตลับละ 55,500.00 บาท ไม่รวม(Vat) บจก.พีที คอมโพเน้นท์ เสนอยี่ห้อ NSK ผลิตโดย บจก. NIPPON SEIKO KK ประเทศญี่ปุ่น มี บจก. เอ็นเอสเค แบริ่ง(ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตลับละ 39,450.00 บาท ไม่รวม(Vat) คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบรายละเอียดแผนผังผู้ขายที่แนบมาพร้อมสำเนาใบสั่งเลขที่ ศผ.ซ.2/56/07/56 ลว.5ก.ค.56 ของบริษัทฯ ที่เคยขายให้ทางการใช้งาน และสลอ.แจ้งว่าสามารถใช้งานได้ จึงเห็นสมควรจัดซื้อ ตลับลูกกลิ้ง No.KE/JC 2 A (JR-West) ยี่ห้อ NSK.จาก บจก. พีที คอมโพเน้นท์ จำนวน 28 ตลับ เป็นเงิน 1,181,922.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,891,182 – 1,181,922.00) = 709,260.00 บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 37.50 %

52
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 249,310 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
53
348,200.00
สอบราคา
1. บริษัท 14 โอเอซิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 296,000.00 บาท
2. บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 295,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 295,500.00 บาท

รวม 295,500.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 295,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 52,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.1349 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่พักอาศัย เห็นสมควรจ้างต่อไป
54
497,550.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุดจำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 497,550บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุดจำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 497,550 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
55
448,800.00
สอบราคา
1. บริษัท 14 โอเอซิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 394,000.00 บาท
2. หจก. เพชรวิชัยเทรดดิง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 448,800.00 บาท
3. บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 393,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 393,500.00 บาท

รวม 393,500.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 393,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 55,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3217 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากที่ทำการแพทย์เขตหาดใหญ่มีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุง เพื่อให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัย เห็นสมควรจ้างต่อไป
56
397,100.00
สอบราคา
1. บริษัท 14 โอเอซิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 342,000.00 บาท
2. บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 341,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 341,500.00 บาท

รวม 341,500.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 341,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 55,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0015 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่พักอาศัย เห็นสมควรจ้างต่อไป
57
1,178,200.00
สอบราคา
1. หจก. พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,098,890.00 บาท
2. หจก. อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,148,000.00 บาท
3. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,130,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก. พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,098,890.00 บาท

รวม 1,098,890.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,098,890.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 79,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.7314 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการรถไฟ และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่การรถไฟฯ
58
1,222,900.00
สอบราคา
1. หจก. พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,181,280.00 บาท
2. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,229,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,181,280.00 บาท

รวม 1,181,280.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,181,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 41,620.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.4033 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการรถไฟ และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแก่การรถไฟฯ
59
1,799,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ที่ กม.132/1 – กม.140/1 ระหว่างสถานีบางเค็ม ถึง สถานีหนองปลาไหล ในเส้นทางสายใต้ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,796,958.00 บาท

รวม 1,796,958.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
60
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
61
1,722,700.00
สอบราคา
รายการที่1 3/2 Way Direct solenoid operated poppet valve with accessories Medium: Compressed air Operating pressure: 0-10 Bar. Flow:340 1/min. Max Operating temperature: 80 องศาเซลเซียส Coil: 72-74VDC,100%ED with voltage tolerance+20,-30% จำนวน ๕๐ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,717,350.00 บาท
รายการที่1 3/2 Way Direct solenoid operated poppet valve with accessories Medium: Compressed air Operating pressure: 0-10 Bar. Flow:340 1/min. Max Operating temperature: 80 องศาเซลเซียส Coil: 72-74VDC,100%ED with voltage tolerance+20,-30% จำนวน ๕๐ Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,717,350.00 บาท

รวม 1,717,350.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
62
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
63
1,060,584.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,060,584.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
64
376,640.00
สอบราคา
รายการที่1 รื้อ – ล้าง Turbo Charger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom. จำนวน ๓๒ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ปิ่นเพชรมารีน จำกัด เสนอราคา 263,648.00 บาท
รายการที่1 รื้อ – ล้าง Turbo Charger เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom. จำนวน ๓๒ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ปิ่นเพชรมารีน จำกัด จำนวนเงิน 263,648.00 บาท


รวม 263,648.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ปิ่นเพชรมารีน จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และตำ่กว่าราคาประเมิน
65
244,332.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Adapter Ring ตามแผนผังเลขที่ TR 430125 จำนวน 30 Pcs.และ แผนผังเลขที่ TR 430131 จำนวน 10 Pcs.
ราคา Pc.ละ 2,360.42 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # เหล็กเสียบแท่งห้ามล้อรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ใช้วัสดุเหล็กสปริงชนิด SUP 6 รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 Pcs.
ราคา Pc.ละ 749 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Adapter Ring ตามแผนผังเลขที่ TR 430125 จำนวน 30 Pcs.และ แผนผังเลขที่ TR 430131 จำนวน 10 Pcs.
เป็นเงิน 94,416.80 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # เหล็กเสียบแท่งห้ามล้อรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ใช้วัสดุเหล็กสปริงชนิด SUP 6 รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 Pcs.
เป็นเงิน 149,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 การ เป็นเงิน 244,216.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 244,216.80 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
66
860,280.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.แตรหรือหวูดรถจักร Alsthom โทนเสียงสูง Warning Horn,Small (High tone)จำนวน ๒๐ ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา ๔๑๙,๔๔๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.แตรหรือหวูดรถจักร Alsthom โทนเสียงต่ำ Warning Horn,Big (LOw tone)จำนวน ๒๐ ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา ๔๓๒,๒๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.แตรหรือหวูดรถจักร Alsthom โทนเสียงสูง Warning Horn,Small (High tone)จำนวน ๒๐ ตัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน ๔๑๙,๔๔๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.แตรหรือหวูดรถจักร Alsthom โทนเสียงต่ำ Warning Horn,Big (LOw tone)จำนวน ๒๐ ตัว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน ๔๓๒,๒๘๐.๐๐ บาท

รวม 851,720.00 บาท
รายการที่ ๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๒.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนและต่ำกว่าราคาประเมิน
67
493,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Adjust Rod For Leveling Valve รถ Hyundai วัสดุ S45C ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 4,939.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 493,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,900.- บาท


รวม 493,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
68
80,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1814-4035685-01 (K5655) Pipe Bracket Gasket จำนวน 68 Pcs.
1. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 700.00 บาท
2. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาอันละ 590.00 บาท

รายการที่ 2. #1410-4000477-01 (K4027) Pipe Bracket Gasket จำนวน 100 Pcs.
1. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 400.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 280.00 บาท
3. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาอันละ 248.00 บาท
รายการที่ 1. # 1814-4035685-01 (K5655) Pipe Bracket Gasket จำนวน 68 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 50,932.00 บาท

รายการที่ 2. #1410-4000477-01 (K4027) Pipe Bracket Gasket จำนวน 100 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 29,960.00 บาท


รวม 80,892.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งผิดเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่พิจารณา
69
681,055.00
สอบราคา
รายการที่๑ จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class K จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 681,055.00 บาท
รายการที่๑ จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class K จำนวน 100 ชุด
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 681,055.00 บาท

รวม 681,055.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
70
102,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลียวเหล็กหัวจมมีเขี้ยว ขนาด ¾” x 2” จำนวน 2,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 51.0390 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 51.0390 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 102,078.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
71
420,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมหุ้มเบาะนั่ง-พิงหลังผู้โดยสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น ๒ หมายเลข กซข.ป. ๒๕๔๑ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคาห้างหุ้นส่วน บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 420,000.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมหุ้มเบาะนั่ง-พิงหลังผู้โดยสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนควบรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น ๒ หมายเลข กซข.ป. ๒๕๔๑ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคาห้างหุ้นส่วน บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 420,000.00 บาท


รวม 420,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วน บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
72
1,997,957.50
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 5,189.50 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 5,189.50 บาท

รวม 1,997,957.50 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
73
1,997,957.50
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 5,189.50 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 5,189.50 บาท

รวม 1,997,957.50 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ ฯ
74
638,500.00
สอบราคา
1. บ.เรลมารีน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอต่ำหนึ่ง @ 210.00 บาท (ไม่รวม vat 7%) ยี่ห้อ RMI
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอต่ำสอง @ 264.00 บาท (ไม่รวม vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ชนะการประมูล @ 264.00 บาท (ไม่รวม vat 7%) โดยเสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ จำนวน 2,368 ชุด

รวม 668,912.64 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขทางการ
75
145,600.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ดังนี้.
- รายการที่ 1 เสนอราคา @ 106.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 2 เสนอราคา @ 146.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 3 เสนอราคา @ 92.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูลทั้ง 3 รายการ

รวม 154,508.00 บาท
"สิ่งของถูกต้อง"
76
594,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ดังนี้.
- รายการที่ 1 เสนอราคา @ 1,850.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 2 เสนอราคา @ 3,250.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 3 "ไม่เสนอราคา"
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ชนะการประมูล รายการที่ 1, 2 รวม 2 รายการ

รวม 587,162.50 บาท
"สิ่งของถูกต้อง ตรงตามความต้องการ"
77
1,993,680.00
สอบราคา
1. ผงเชื่อมเทอร์มิตขนาด 80 ปอนด์ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 745,255.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มหวาน ราคาที่เสนอ 826,575.00 บาท
2. ผงเชื่อมเทอร์มิตขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 838,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มหวาน ราคาที่เสนอ 898,800.00 บาท
3. เบ้าหลอม
ผู้เสนอราคา บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 192,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ้มหวาน ราคาที่เสนอ 279,537.50 บาท
รายการที่ 1. บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 745,255.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 838,050.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 192,500.00 บาท


รวม 1,775,805.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
78
278,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1. control Box Type B รุ่น W 211 D Drg.No.EE 490132 จำนวน 45 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 3,300.00 บาท

รายการที่ 2. Solenoid Valve MAG Model 45A-DH1-DDAA-1BA 24VDC 5.4 Watt จำนวน 60 Sets.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -
รายการที่ 1. control Box Type B รุ่น W 211 D Drg.No.EE 490132 จำนวน 45 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 158,895.00 บาท

รายการที่ 2. Solenoid Valve MAG Model 45A-DH1-DDAA-1BA 24VDC 5.4 Watt จำนวน 60 Sets.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -


รวม 158,895.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคาเห็นควรยกเลิกออกสอบราคาใหม่
79
132,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Connecting Rod ชนิดแคร่ TAE YANG จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บ. รุ่งเรืองธนาภัทร จก. ราคาที่เสนอ 7,094.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ. รุ่งเรืองธนาภัทร จก. ราคาที่เสนอ 7,094.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 141,882.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
80
1,970,298.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Adapter ชนิดแคร่ Class-D จำนวน 396 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 4,975.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เอกสารไม่ครบ
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 4,975.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,970,298.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
81
189,272.30
สอบราคา
รายการที่ 1 R9-0284 ทรายแดงผสมทรายทำแบบหล่อ (ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
จำนวน 48,000 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ร้านกิจเจริญภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 124,804.80 บาท
รายการที่ 2 R9-0290 เคมีเคลือบผิวโลหะ COATING MATERIAL (ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
จำนวน 500 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ร้านกิจเจริญภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 64,467.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ รวมจำนวนเงิน 124,804.80 บาท
รายการที่ 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ รวมจำนวนเงิน 64,467.50 บาท
189,272.30 บาท


รวม 189,272.30 บาท
คณะกรรมการเปิดซองตามวันและเวลาที่กำหนด มีผู้สนใจรับเอกสารเสนอราคา 3 ราย ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว เอกสารถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่าง สิ่งของถูกต้องสามารถใช้การได้ จึงได้ต่อรองราคา ทางห้างยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดราคาได้อีก ทั้ง 2 รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 189,272.30 บาท เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
82
1,533,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 8 Sets. # 903N5081603000 Propeller Shaft (Mfg.NAJICO) Ref.No.0
หจก.รุ่งเจริญกิจฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 178,900.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.รุ่งเจริญกิจฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,531,384.00 บาท


รวม 1,531,384.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
83
298,000.00
สอบราคา
1. นายภวัต ศราสิทธิสันติกุล เสนอราคา 297,000.00 บาท
2. นางสาวรัชดา วจีสัจจะ เสนอราคา 298,000.00 บาท
1. นายภวัต ศราสิทธิสันติกุล เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 297,000.00 บาท

รวม 297,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายภวัตฯ แล้ว นายภวัตฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท หรอืเท่ากับ 0.335 % พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้างนายภวัตฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มปิด - เปิด เครื่องกั้นถนน ย่านสถานีตะพานหิน ในพื้นที่ แขวงบำรุงทางพิษณุโลก จำนวน 1 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 60 วัน เพื่อให้งานเป้นดไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ และความสะดวกปลอดภัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต่อไป
84
1,763,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,070,000.00 บาท
2. บริษัท ซิตี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,236,000.00 บาท
3. บริษัท ทีทีอาร์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,300,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอเตอร์ ชอยซ เสนอราคา 1,369,600.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,438,000.00 บาท
6. บริษัท ทีเอ็น เวิลด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,452,118.40 บาท
7. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,532,240.00 บาท
8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพาเวอร์เมค เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,649,999.92 บาท
บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 1,070,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
85
279,270.00
สอบราคา
รายการที่1 ท่อน้ำกลับรังผึ้ง RB รถจักร HID ขนาด O.D 3 นิ้ว จำนวน ๓๐ ชิ้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วน จำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ๑๔๗,๓๓๙.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา ๑๓๙,๖๓๕.๐๐ บาท
รายการที่2 ท่อน้ำกลับรังผึ้ง LB รถจักร HID ขนาด O.D 3 นิ้ว จำนวน ๓๐ ชิ้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วน จำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ๑๔๗,๓๓๙.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาบริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา ๑๓๙,๖๓๕.๐๐ บาท
รายการที่1 ท่อน้ำกลับรังผึ้ง RB รถจักร HID ขนาด O.D 3 นิ้ว จำนวน ๓๐ ชิ้น
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน ๑๓๙,๖๓๕.๐๐ บาท
รายการที่2 ท่อน้ำกลับรังผึ้ง LB รถจักร HID ขนาด O.D 3 นิ้ว จำนวน ๓๐ ชิ้น
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน ๑๓๙,๖๓๕.๐๐ บาท


รวม 279,270.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามที่ทางการฯ ต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามที่ทางการฯ ต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
86
160,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ เผาลอกสี,ซ่อมตัดผุฝาข้าง รถ บนท.ป.201 JR-Weat ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 160,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,500.- บาท


รวม 160,500.00 บาท
บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
87
1,849,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟว์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,838,688.00 บาท
บริษัท โฟว์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,838,000.00 บาท

รวม 1,838,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
88
479,628.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมกั้นกระจกหน้าต่าง จำนวน 200 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,005.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อลูมิเนียมฉากแม่แบบ MA4 N จำนวน 250 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 524.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 อลูมิเนียมฉากแม่แบบ MA3 N จำนวน 250 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 654.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 201,160.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 131,075.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 163,710.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 495,945.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาในครั้งนี้ถูกต้อง
89
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง หรือ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
90
199,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด
บริษัท เจ.เอ็ม อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์กว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)
ผู้ยื่นเสนอราคา ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จึงยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดบริการอาหาร/เครื่องดื่มแลพนักงานบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน ๑๒ ขบวน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รวม .00 บาท
ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
91
467,376.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ PC-26 จำนวน 7 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,059.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ KW-20 จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 37,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 252,413.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 224,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 477,113.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วน
92
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำอุปกรณ์ชุดล็อกแตียงนอนบนรถ บนท.ป. วัสดุทำด้วยสแตนเลสทั้งชุด ลักษณะตามตัวอย่างทางการ (1 ชุประกอบด้วย กลอนตัวใหญ่ , กลอนตัวกลาง , เขี้ยวล็อก , สลัก , สปริงSUS., แท่นรับพร้อมยาง) จำนวน 140 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,500.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
93
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้พื้นรางลิ้น (ไม้สัก) จำนวน 90 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,140.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,909.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 171,895.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 171,895.50 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
94
450,009.90
สอบราคา
รายการที่1 จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติใช้กับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน ๑๐ Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ทส จำกัด เสนอราคา ๔๕๐,๐๐๙.๙๐ บาท
รายการที่1 จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติใช้กับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน ๑๐ Pcs
บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๙.๙๐ บาท

รวม 450,009.09 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และเท่ากับราคาประเมิน
95
1,819,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด เสนอขาย ในราคาชิ้นละ ๑๗๐.๐๐ บาท (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๑. บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด เสนอขาย ในราคาชิ้นละ ๑๗๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น. เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท. กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 1,819,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งเดิมเลขที่ รฟ.ชก.๐๒๐๑/ป๐๒/๒๕๕๙ ลว. ๑๔ พย. ๕๙ และได้ผ่านการทดลองใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือแจ้งผลการใช้งานจาก วกพ. เลขที่ รฟ.ชก. ๐๒๐๑/๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๑๘ มค. ๖๐ (ตามเอกสารแนบ) และตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ทดลองใช้งานแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
96
493,805.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นพลาสวูด จำนวน 355 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,391.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 493,805.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,805.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
97
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อแผ่นรองกันสึก ขนาด 3 x 25 x 170 มม. จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 524.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 524.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 209,720.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
98
395,472.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักก้านเครื่องพ่วง จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,219.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,219.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 426,930.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
99
472,174.95
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซ่อม Bolster แคร่ Barber จำนวน 13 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 36,915.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 36,915.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 479,895.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
100
285,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซ่อม เครื่องพ่วงอัตโนมัติชนิดปลดขอพ่วงด้านบนเป็นปลดล่าง จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 285,690.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
101
145,306.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Friction Wede แคร่ National Swing Motion จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 797.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 797.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 159,430.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
102
369,150.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.ซ่อมชุด Cooling Unit Assembly ของรถ Daewoo จำนวน ๒ Sets
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา ๓๘๑,๙๙๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ซ่อมชุด Cooling Unit Assembly ของรถ Daewoo จำนวน ๒ Sets
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวน ๓๘๑,๙๙๐.๐๐ บาท

รวม 381,990.00 บาท
รายการที่ ๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและสูงกว่าราคาประเมิน
103
139,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องมือตรวจสอบความสึกหรอของปลายจงอยขอพ่วง จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 7,618.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 152,368.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
104
154,722.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Link Y-25 จำนวน 300 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 515.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 515.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 154,722.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
105
171,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลียวเหล็ก หห. ขนาด ¾” x 2,3/8” (ยาว 70 มม.) จำนวน 5,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 34.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 34.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 171,200.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
106
236,850.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 230,700.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 230,700.00 บาท 234,000.00 บาท
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด รวมราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,700.00 บาท


รวม 230,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
107
235,000.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : 6.354 I มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้
Group : Atomiser and Fuel Injection Pipe
1. จำนวน 5 Pcs. # 35356736 Pipe No.1 Cylinder (10)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 2,300.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
2. จำนวน 5 Pcs. # 35356737 Pipe No.2 Cylinder (11)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,315.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
3. จำนวน 5 Pcs. # 35356738 Pipe No.3 Cylinder (12)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,630.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
4. จำนวน 10 Pcs # 35356739 Pipe No.4 Cylinder (13)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,130.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
5. จำนวน 10 Pcs. # 35356741 Pipe No.5 Cylinder (14)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,160.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
6. จำนวน 10 Pcs. # 35356742 Pipe No.6 Cylinder (15)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 840.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
Group : Lubricating Oil Filter
7. จำนวน 1000 Pcs. # 2654407 Oil Filter Element (59 E)
-บจก. รวมไทยรุ่งกิจ เสนอราคา @ 125.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : T 4-236
Group : Turbocharge Manifold and Aircharge Cooler
8. จำนวน 10 Sets. # 26741068 Kit Turbocharge (26)
-บจก. ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 3,550.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : 6.354 I รับซื้อจากผู้เสนอราคา ดังนี้
Group : Atomiser and Fuel Injection Pipe
1. จำนวน 5 Pcs. # 35356736 Pipe No.1 Cylinder (10)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 2,300.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
2. จำนวน 5 Pcs. # 35356737 Pipe No.2 Cylinder (11)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,315.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
3. จำนวน 5 Pcs. # 35356738 Pipe No.3 Cylinder (12)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,630.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
4. จำนวน 10 Pcs # 35356739 Pipe No.4 Cylinder (13)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,130.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
5. จำนวน 10 Pcs. # 35356741 Pipe No.5 Cylinder (14)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 1,160.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
6. จำนวน 10 Pcs. # 35356742 Pipe No.6 Cylinder (15)
-บจก. ไพรม์พาวอร์ เสนอราคา @ 840.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
Group : Lubricating Oil Filter
7. จำนวน 1000 Pcs. # 2654407 Oil Filter Element (59 E)
-บจก. รวมไทยรุ่งกิจ เสนอราคา @ 125.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : T 4-236
Group : Turbocharge Manifold and Aircharge Cooler
8. จำนวน 10 Sets. # 26741068 Kit Turbocharge (26)
-บจก. ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 3,550.00 บาท (ไม่รวมVat 7%)


รวม 233,286.75 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
108
121,500,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า อาร์ แอล ดี เอส แอล เสนอราคาจำนวน 3 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 113,900,000.00 บาท
2. บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาจำนวน 2 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 121,100,000.00 บาท
3. บริษัท สง่าฤาชาพาณิช จำกัดเสนอราคาจำนวน 1 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 121,295,000.00 บาท
4. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เสนอราคาจำนวน 1 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 121,300,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า อาร์ แอล ดี เอส แอล เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 113,900,000.00 บาท

รวม 113,900,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
109
1,908,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,906,500.00 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,908,028.28 บาท
บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัดในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,906,000.00 บาท

รวม 1,906,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
110
1,432,500.00
สอบราคา
# 1142-4083317-01 (K 14198) Inlet Valve Ass'y Consists of : -
1) 2 Pcs. Inlet Valve Ass'y (includes 72-79) จำนวน 100 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง ราคาชุดละ 13,000.00 บาท
# 1142-4083317-01 (K 14198) Inlet Valve Ass'y Consists of : -
1) 2 Pcs. Inlet Valve Ass'y (includes 72-79) จำนวน 100 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 1,391,000.00 บาท


รวม 1,391,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
111
469,100.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 468,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ เสนอราคารายเดียวเป็นเงิน 468,000.00 บาท

รวม 468,000.00 บาท
เนื่องจากเป็นงานตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี 2560 มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
112
319,600.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.ซ่อม Air Inter Cooler เครื่องยนต์ Pielstick สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน ๒๐ Sets
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา ๓๓๕,๕๕๒.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ซ่อม Air Inter Cooler เครื่องยนต์ Pielstick สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน ๒๐ Sets
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน ๓๓๕,๕๕๒.๐๐ บาท

รวม 335,552.00 บาท
รายการที่ ๑.บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และสูงกว่าราคาประเมิน
113
565,300.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 100 Pcs. # 99 705 822 502 Element “Vernatherm” VD 10 175(21) For Oil Temperature Range 63 º - 73° C
บ.ปิ่นเพชร มารีนฯ เสนอขายในราคาอันละ 5,600.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.ปิ่นเพชร มารีนฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 599,200.00 บาท


รวม 599,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
114
107,000.00
สอบราคา
รายการที่ ๑. ชุดกรองตัวเล็ก (L4-HID-0108-59T) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๔๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒. ชุดกรองตัวใหญ่ (L4-HID-0109-59T) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๔๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑. ชุดกรองตัวเล็ก (L4-HID-0108-59T) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๔๐ Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒. ชุดกรองตัวใหญ่ (L4-HID-0109-59T) รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน ๔๐ Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน ๖๔,๒๐๐.๐๐ บาท

รวม 107,000.00 บาท
รายการที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
115
1,340,315.00
สอบราคา
1. มู่เล่ย์เครื่องยนต์รูเล็ก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 57,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 58,350.00 บาท
2.หัวบิเตอร์ขวา จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 71,000.00 บาท
3.หัวบิเตอร์ซ้าย จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 67,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 71,000.00 บาท
4. ฝาครอบสวิทซ์เยนเนเรเตอร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 23,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 23,750.00 บาท
5.ปลอกตัวเหลืองรองปลั๊กเสียบ จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 43,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 46,500.00 บาท
6. ปลอกดุมล้อไนล่อนรถเบา จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 8,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 9,600.00 บาท
7. ปลอกบังคับเพลาอันสั้นรถเบา จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 29,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
8.ปลอกรัดเฟืองใหญ่รถเบา จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 22,100.00 บาท
9.ปลอกยาวพร้อมเฟืองรถเบา จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 71,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัดราคาที่เสนอ 75,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
10. กระโปรงครอบโซ่รถเบา จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท
เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัดราคาที่เสนอ 17,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 18,750.00 บาท
11. กระโปรงครอบสายพาน จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 19,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัดราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 22,900.00 บาท
12. มือขึ้นสายพานรถเบา จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 9,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
13. มือห้ามล้อรถเบา จำนวน 50 อัน
สนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,550.00 บาท
เสนอราคา ร้านสหสากลการค้ ราคาที่เสนอ 16,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 17,250.00 บาท
14. แกนเพลาส่งกำลังพร้อมเฟืองรถเบา จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 44,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 51,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 51,500.00 บาท
15. คานห้ามล้อรถเบา จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 17,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 20,500.00 บาท 16.เฟืองเร่งโซ่รถเบา จำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 86,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 90,750.00 บาท
17. ล้อรถเบา จำนวน 40 ล้อ
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 124,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 130,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 143,600.00 บาท
18. มู่เล่ย์สายพานหน้ารถเบา จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,960.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 14,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
19. ห้ามล้อรถเบา จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 60,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท
20. เพลาในหม้อเกียร์อันล่างรถหนัก จำนวน 50 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 43,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 48,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 49,750.00 บาท
21.เฟืองก้ามปูอันบนรถหนัก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 31,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 36,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท
22.เพลาคลัทซ์รถหนัก จำนวน 50 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 59,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 84,450.00 บาท
23. เฟืองโซ่รถหนัก MC.366 จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 41,400.00 บาท
24. ปลอกบังคับเพลารถหนัก จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 29,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท
25. เฟืองเร่งโซ่รถหนัก MC. 367 จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 19,920.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 23,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 23,700.00 บาท
26. คันห้ามล้อรถหนัก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 25,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท
27. ฝาครอบกระปุกเกียร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 21,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 21,250.00 บาท
28.ฝาครอบช่องเข้าเกียร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 23,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 27,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท
29. คันยึดห้ามล้อรถหนัก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท 30. เฟืองเกียร์ MC 134 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 44,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 44,500.00 บาท


31.เหล็กเกลี่ยหินซ้าย – ขวา รถหนัก จำนวน 100 อัน
เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 41,400.00 บาท
24. ปลอกบังคับเพลารถหนัก จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 29,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท
25. เฟืองเร่งโซ่รถหนัก MC. 367 จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 19,920.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 23,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 23,700.00 บาท
26. คันห้ามล้อรถหนัก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 25,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท
27. ฝาครอบกระปุกเกียร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 21,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 21,250.00 บาท
28.ฝาครอบช่องเข้าเกียร์ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 23,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 27,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท
29. คันยึดห้ามล้อรถหนัก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท 30. เฟืองเกียร์ MC 134 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 44,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 44,500.00 บาท

31. เหล็กเกลี่ยหินซ้าย – ขวา รถหนัก จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 19,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 22,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท 32. แหวนใส่ปลอกห้ามล้อในล่อนรถหนัก จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
33. มู่เล่ย์สายพานหลังรถหนัก จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 75,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 86,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 87,200.00 บาท
34. ลูกกลิ้งพร้อมแกนรถเบา จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 51,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 57,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 26,000.00 บาท
35. แหวนรองสปริงรถเบา จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 65,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 77,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
36. ปลอกต่อเพลารถหนัก จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 92,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 102,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 109,000.00 บาท
37. แผ่นรางสายพาน จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 26,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 29,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 30,750.00 บาท


รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,900.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 62,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,450.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 20,400.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,700.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 71,500.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท
รายการที่ 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 19,750.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,950.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,550.00 บาท
รายการที่ 14. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 44,800.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 17,250.00 บาท
รายการที่ 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
รายการที่ 17. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 124,000.00 บาท
รายการที่ 18. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,960.00 บาท
รายการที่ 19. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท
รายการที่ 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 43,500.00 บาท
รายการที่ 21. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 31,650.00 บาท
รายการที่ 22. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,450.00 บาท
รายการที่ 23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
รายการที่ 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
รายการที่ 25. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 19,920.00 บาท
รายการที่ 26. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 22,000.00 บาท
รายการที่ 27. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,350.00 บาท
รายการที่ 28. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 23,400.00 บาท
รายการที่ 29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท
รายการที่ 30. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,500.00 บาท
รายการที่ 31. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 19,800.00 บาท
รายการที่ 32. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,640.00 บาท
รายการที่ 33. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 75,200.00 บาท
รายการที่ 34. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 51,500.00 บาท
รายการที่ 35. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 65,700.00 บาท
รายการที่ 36. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 92,000.00 บาท
รายการที่ 37. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 26,750.00 บาท


รวม 1,407,870.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
116
912,175.00
สอบราคา
1.เหล็กแผ่นขนาด 16 x 1500 x 3000 ม.ม. จำนวน 40 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 565,816.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2.เหล็กแผ่นขนาด 20 x 1500 x 3000 ม.ม. จำนวน 20 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 312,975.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 1.บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 565,816.00 บาท
รายการที่ 2.บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 312,975.00 บาท


รวม 878,791.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
117
42,758,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอราคา 42,418,600.00 บาท
2 บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 42,678,600.00 บาท
3 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เสนอราคา 42,678,600.00 บาท
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 42,418,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 42,418,600.00 บาท
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 42,418,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
118
97,700.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 275.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อกระจกไทย - อาซาฮี
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 275.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อกระจกไทย - อาซาฮี
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูล โดยยินดีลดราคาให้ ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
- รายการที่ 1 ลดราคาให้คงเหลือ @ 270.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 2 ลดราคาให้คงเหลือ @ 180.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)

รวม 100,152.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
119
9,901,245.00
ประกวดราคา
จำนวน 30 Sets. Complete Rectifier Blocks for Main Alternator Excitation, 1 Set Consisting : 4 Items
1) 1 Set. Diode Assembly Circuit Set (with Heat Sinks & Bus Bar) และอุปกรณ์ประกอบเป็นComplete Set (Bus Bar สั้น)
2) 2 Sets. Moulded R.C.Circuit Block Complete for diode, series ST.5638 587(Condenser 0.47 MF 1600 V., Resistor 10 Ohm.)
3) 2 Pcs. High Power Diode assembly Type No.SW30-40CXC820 หรือเทียบเท่า (VRRM 3000-4000 V.,IF(AV)2052 A.)
4) 4 เส้น สายหางเปีย ขนาด 95 MM2 ยาว 250 mm. หูต่อสาย 2 ข้าง ขนาด 95-12

1. บจก. โกลบอล์ท อินดัสทรีฯ เสนอขายในราคาชุดละ 119,000.00 บาท
2. บจก. วินเนอร์ยี่ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 211,188.00 บาท
3. บจก. เอ.ซี.อี. พาร์ทส เสนอขายในราคาชุดละ 231,500.00 บาท
4. บจก. บุญยฤทธิ์ เสนอขายในราคาชุดละ 244,000.00 บาท
5. หจก. เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 306,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บจก. เอ.ซี.อี. พาร์ทส เสนอขายจำนวน 30 ชุด รวมเป็นเงิน 7,431,150.00 บาท


รวม 7,431,150.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
120
528,200.00
สอบราคา
# (35.0380.12) H 29.940113A Wearing Parts A for T211r 1 Set. Consisting of 5 Items.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 21,100.00 บาท
# (35.0380.12) H 29.940113A Wearing Parts A for T211r 1 Set. Consisting of 5 Items.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 528,237.60 บาท

รวม 528,237.60 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 20,570.00 บาท
121
70,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จัดซื้อลูกถ้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว ชนิดเกลียวเรียว จำนวน 1,000 ลูก จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,000.00 บาท

รวม 69,000.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
122
391,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 300 Pcs. # 26560919 Fuel Filter “Perkins”
1. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 532.00 บาท
2. บ. ไพรม์พาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 570.00 บาท
3. บ. ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 533.00 บาท
4. บ. พัฒนายนต์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 545.00 บาท
5. หจก. ระวีฯ เสนอขายในราคาอันละ 599.00 บาท
6. บ. ธนารักษ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 677.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 300 Pcs. # 26560920 Fuel Filter “Perkins”
1. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 478.00 บาท
2. บ. ไพรม์พาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 480.00 บาท
3. บ. ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 526.00 บาท
4. บ. พัฒนายนต์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 520.00 บาท
5. หจก. ระวีฯ เสนอขายในราคาอันละ 479.00 บาท
6. บ. ธนารักษ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 527.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ. ไพรม์พาวเวอร์ฯ เสนอขายจำนวน 300 อัน รวมเป็นเงิน 182,970.00 บาท
รายการที่ 2 บ. ไพรม์พาวเวอร์ฯ เสนอขายจำนวน 300 อัน รวมเป็นเงิน 154,080.00 บาท


รวม 337,050.00 บาท
บ. ไพรม์พาวเวอร์ฯ เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจาก บ.ฉัตรเพชรวัฒนาฯ ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสอบราคาฯ
123
980,000.00
สอบราคา
1. บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,106,915.00 บาท
2. บริษัท รีโปรเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 963,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ โกเด้น พริ้นท์ ราคาที่เสนอ 1,200,000.00 บาท
บริษัท รีโปรเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 963,000.00 บาท

รวม 963,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องและราคาต่ำสุด
124
29,830.00
ตกลงราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ดังนี้
- รายการที่ 1 ราคา @ 15,150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 2 ราคา @ 6,600.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 3 ราคา @ 2,650.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- รายการที่ 4 ราคา @ 2,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายการที่ 4 รายการเดียว ราคา @ 2,900.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูล ทั้ง 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,104.00 บาท

รวม 29,104.00 บาท
"เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้อง"
125
379,932.50
สอบราคา
1. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
4. บริษัท ดาเวน จำกัด
5. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2,7,8 จาก บริษัท แวลลู แอนด์วานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 222,000.00 บาท รายการที่ 3,4,5,6 จาก บริษัท ถาวร แทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
รวมเป็นเงิน 29,955.00 บาท รายการที่ 9 จาก บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
รวมเป็นเงิน 88,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,955.00 บาท

รวม 339,955.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
126
34,200.00
ตกลงราคา
1. ห้างหุ่นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เชลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง
รายการที่ 1 เสนอราคา ตลับละ 47.80 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา ตลับละ 49.50 บาท
ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Koyo

2. ห้างหุ่นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์
รายการที่ 1 เสนอราคา ตลับละ 45.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา ตลับละ 47.00 บาท
ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NTN

3. บริษัท พี.เอส.เอ็ม แบริ่ง จำกัด
รายการที่ 1 เสนอราคา ตลับละ 45.00 บาท
รายการที่ 2 เสนอราคา ตลับละ 52.00 บาท
ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ FAG
รายการที่ 1 บริษัท พี.เอส.เอ็ม แบริ่ง จำกัด
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาตลับละ 41.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ FAG

รายการที่ 2 ห้างหุ่นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาตลับละ 47.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NTN

รวม 28,654.60 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้อง
127
127,685.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา
สิ่งของ # Clamp Stainless Steel สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 7 รายการ
รายการ จำนวน รายละเอียด
1 1,000Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 78-101 มม. ราคา Pc.ละ 30.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2 500Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 13-19 มม. ราคา Pc.ละ 9.22 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 57 - 76 มม. ราคา Pc.ละ 25.38 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 65 -89 มม. ราคา Pc.ละ 27.61 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 13 -26 มม.ราคา Pc.ละ 12.82 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 21-38 มม.ราคา Pc.ละ 17.33 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
7 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 27-51 มม.ราคา Pc.ละ 18.95 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา
สิ่งของ # Clamp Stainless Steel สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 7 รายการ
รายการ จำนวน รายละเอียด
1 1,000Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 78-101 มม. ราคา Pc.ละ 30.98 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2 500Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 13-19 มม. ราคา Pc.ละ 9.22 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 57 - 76 มม. ราคา Pc.ละ 25.38 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 65 -89 มม. ราคา Pc.ละ 27.61 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 13 -26 มม.ราคา Pc.ละ 12.82 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 21-38 มม.ราคา Pc.ละ 17.33 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
7 800Pcs. Clamp Stainless Steel ขนาด 27-51 มม.ราคา Pc.ละ 18.95 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 7 รายการ. เป็นเงิน 117,259.16 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 117,259.16 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
128
486,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำเหล็กฝาข้าง กว้าง 11 นิ้ว ยาว 5 ฟุต วัสดุ SS400 ตามแผนผัง พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ราคาที่เสนอ 542.00.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 590.00.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ภูภัทรอินเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 645.00.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำเหล็กฝาข้าง กว้าง 12 นิ้ว ยาว 5 ฟุต วัสดุ SS400 ตามแผนผัง พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ราคาที่เสนอ 574.00.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 640.00.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ภูภัทรอินเตอร์เทค ราคาที่เสนอ 645.00.- บาท


รายการที่ 1 บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำนวนเงิน 162,600.- บาท
รายการที่ 2 บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำนวนเงิน 172,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,800.- บาท


รวม 334,800.00 บาท
บจก.บลูบิลดิ้ง 55 เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 486,000 – 334,800 = 151,200.- บาท หรือ 31.11% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
129
1,750,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,745,000.00 บาท
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,748,500.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,745,000.00 บาท

รวม 1,745,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
130
263,404.00
สอบราคา
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Oil Seal ท้ายเครื่องยนต์ Perkins YB,TW ยี่ห้อ Perkins # 2418F 475 จำนวน 100 Pcs.
ราคา Pc.ละ 979 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Oil Seal หน้าเครื่องยนต์ Perkins YB,TW ยี่ห้อ Perkins # 2418F 437 จำนวน 200 Pcs.
ราคา Pc.ละ 557,47 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Oil Seal ท้ายเครื่องยนต์ Perkins YB,TW ยี่ห้อ Perkins # 2418F 475 จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 97,905 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Oil Seal หน้าเครื่องยนต์ Perkins YB,TW ยี่ห้อ Perkins # 2418F 437 จำนวน 200 Pcs.
เป็นเงิน 111,494 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 209,399 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 209,399.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
131
489,958.00
สอบราคา
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคา สิ่งของ # Injection Pump Delphi # P/N 3260F530T ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Delphi ประเทศ UK.โรงงานผู้ผลิต DelPhi Diesel System Ltd. ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 14 Sets. ราคา Set.ละ 35,417 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคา สิ่งของ # Injection Pump Delphi # P/N 3260F530T ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Delphi ประเทศ UK.โรงงานผู้ผลิต DelPhi Diesel System Ltd. ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 14 Sets. เป็นเงิน 495,838 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 495,838.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่เสนอราคา
132
435,171.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # ยางขอบประตูขึ้น-ลงผู้โดยสารรถดีเซลราง THN.,NKF ยาวเส้นละ 2,150 มม.จำนวน 300 เส้น
ราคาเส้นละ 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # แผ่น Shim ปรับระดับความสูง Air Spring ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter จำนวน 60 Pcs.
ราคาเส้นละ 2,996 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 436,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # ยางขอบประตูขึ้น-ลงผู้โดยสารรถดีเซลราง THN.,NKF ยาวเส้นละ 2,150 มม.จำนวน 300 เส้น
เป็นเงิน 256,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # แผ่น Shim ปรับระดับความสูง Air Spring ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinter จำนวน 60 Pcs.
เป็นเงิน 179,760 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ เป็นเงิน 436,560 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 436,560.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
133
885,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน ๑ รายการ
ผู้เสนอราคา -
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน ๑ รายการ
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วว่า ผู้เสนอราคา ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
134
948,000.00
สอบราคา
บริษัท สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 928,800บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
งานสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น /บริษัท สไมล์แฟมมิลี่เทรเวล จำกัด จำนวนเงิน 928,800บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

รวม 928,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคาถูกต้องตรงตามเอกสารสอบราคาที่กำหนดไว้
135
1,847,000.00
สอบราคา
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร

รวม .00 บาท
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสาร
136
1,953,300.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.ซ่อม Rotor Re Insulation ด้าน Main และด้าน Auxiliary ของ Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๐ ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา ๑,๙๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา ๒,๑๒๙,๐๙๗.๐๒ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียมอเตอร์เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด เสนอราคา ๒,๑๘๗,๗๒๒.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ซ่อม Rotor Re Insulation ด้าน Main และด้าน Auxiliary ของ Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๐ ลูก
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน ๑,๙๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท

รวม 1,953,300.00 บาท
รายการที่ ๑.บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
137
1,689,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1133-407 1652-01 (K 14200) Discharge Valve ass'y Consists of : - 1) 2 Pcs. Discharge Valve Ass'y (Includes 81-87) จำนวน 116 Sets.
1. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 27,360.00 บาท
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาชุดละ 14,100.00 บาท

รายการที่ 2. # 1080-4026481-01 Strainer (K 14102) (13) จำนวน 48 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 980.00 บาท
รายการที่ 1. # 1133-407 1652-01 (K 14200) Discharge Valve ass'y Consists of : - 1) 2 Pcs. Discharge Valve Ass'y (Includes 81-87) จำนวน 116 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,750,092.00 บาท

รายการที่ 2. # 1080-4026481-01 Strainer (K 14102) (13) จำนวน 48 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 50,332.80 บาท


รวม 1,800,424.80 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
 
รวมทั้งหมด 263,027,949.19 บาท