:: 230 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
610,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เสนอราคา 610,000.00 บาท
1.บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 610,000.00 บาท

รวม 610,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0327% สมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงพื้นชานชาลาสถานีหัวดง ในแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 30 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผน และความสะดวกปลอดภัยต่อผู้โดยสารต่อไป
2
279,000.00
สอบราคา
1. บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 274,200.00 บาท

รวม 274,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3
59,500.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9" x 11" ชนิด 1 ชั้น ไม่มีเส้นบรรทัด
<> 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 296.00 บาท
<> 1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 63,344.00 บาท

รวม 63,344.00 บาท
<> ตัวอย่างกระดาษของบริษ้ท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด ถูกต้องใกล้เคียงก้บตัวอย่างของทางการ
4
401,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # EE640051 Aux.Relay (MK3P) จำนวน 25 Pcs.
1. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 215.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 199.00 บาท

รายการที่ 2 # H 3BA-8 1-10 Min Timer Relay จำนวน 30 Pcs.
1. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 970.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,080.00 บาท

รายการที่ 3 # 4000128-29 42 Pole Flange Receptacle จำนวน 12 Pcs.
1. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 26,000.00 บาท
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 27,900.00 บาท

รายการที่ 2 # H 3BA-8 1-10 Min Timer Relay จำนวน 30 Pcs.
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 31,137.00 บาท

รายการที่ 3 # 4000128-29 42 Pole Flange Receptacle จำนวน 12 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 353,100.00 บาท


รวม 384,237.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ รายการที่ 1 ผู้เสนอราคาเสนอสิ่งของไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
5
565,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 40 Sets. # 2DD-0742 Vertical Oil Damper OD.5047-007 (Mfg.Tokico) Ref.No.OA
บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรมฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 5,000.00 บาท
หจก.ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 8,400.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 40 Sets. # 2DD-0674 Vertical Oil Damper OD.7093-123 (Mfg.Tokico) Ref.No.OA
บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรมฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 5,200.00 บาท
หจก.ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 7,940.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 214,000.00 บาท
รายการที่ 2. บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรมฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 359,520.00 บาท


รวม 573,520.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
6
2,774,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด
เสนอราคา 2,700,000.00 บาท
2 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 2,764,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย)
เสนอราคา 2,769,000.00 บาท
บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 2,700,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ว.วิศรุต คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอในราคา 2,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 74,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.74 (ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
7
121,737,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 กิจการร่วมค้าฤดีประยงค์-ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง
เสนอราคา 74,480,000.00 บาท
2 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์ จำกัด)
เสนอราคา 76,000,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 115,777,000.00 บาท
กิจการร่วมค้าฤดีประยงค์-ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 74,480,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 74,480,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ กิจการร่วมค้าฤดีประยงค์-ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เสนอในราคา วงเงิน 74,480,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 47,257,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.82 (ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
8
8,846,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 8,826,000.00 บาท
2 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์ จำกัด) เสนอราคา 8,836,100.00 บาท
3 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ตลิ่ง จำกัด เสนอราคา 8,836,100.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,826,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 8,826,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 8,826,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 20,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23
9
166,822,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 117,600,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
เสนอราคา 124,000,000.00 บาท
3 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส. เค.วาย จำกัด
เสนอราคา 139,000,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
เสนอราคา 166,500,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 117,600,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 117,600,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 117,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 49,222,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.51
(ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
10
86,385,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 86,000,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 86,185,000.00 บาท
3 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
เสนอราคา 86,285,000.00 บาท
บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 86,000,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 86,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด เสนอในราคา 86,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 385,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45
11
111,741,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 79,336,000.00 บาท
2 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 110,540,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 79,336,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 79,336,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคา 79,336,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 32,405,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.00
(ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
12
42,283,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด
เสนอราคา 32,000,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก
เสนอราคา 41,000,000.00 บาท
3 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 42,200,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
เสนอราคา 42,200,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 42,203,700.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 32,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 32,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เสนอในราคา 32,000,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 10,283,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.32
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
13
176,176,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 174,900,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี – เอที
เสนอราคา 175,876,300.00 บาท
3 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 175,876,300.00 บาท
4 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
เสนอราคา 175,876,300.00 บาท
5 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 175,876,300.00 บาท
6 บริษัท กิจการร่วมค้า พีซีที จำกัด
เสนอราคา 175,876,300.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
วงเงิน 174,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 174,900,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 174,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,276,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.72
14
150,110,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 148,900,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี – เอที
เสนอราคา 149,800,000.00 บาท
3 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 149,810,000.00 บาท
4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 149,810,000.00 บาท
5 บริษัท กิจการร่วมค้า พีซีที จำกัด
เสนอราคา 149,810,000.00 บาท
บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 148,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 148,900,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอในราคา 148,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,210,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.81
15
51,580,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 32,888,666.00 บาท
2 บริษัท กุลเทพ จำกัด
เสนอราคา 33,080,000.00 บาท
3 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด
เสนอราคา 33,800,000.00 บาท
4 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 36,000,000.00 บาท
5 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เสนอราคา 37,900,000.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา
เสนอราคา 39,655,000.00 บาท
7 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 40,000,000.00 บาท
8 บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
เสนอราคา 44,000,000.00 บาท
9 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 46,890,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 32,888,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 32,888,666.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 32,888,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 18,691,334.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.24
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
16
65,140,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด
เสนอราคา 41,800,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 42,096,666.00 บาท
3 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 44,000,000.00 บาท
4 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เสนอราคา 49,000,000.00 บาท
5 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 50,000,000.00 บาท
6 บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
เสนอราคา 54,800,000.00 บาท
7 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 57,440,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 41,800,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 41,800,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด เสนอในราคา 41,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 23,340,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.83
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
17
28,443,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด
เสนอราคา 17,243,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 22,500,000.00 บาท
3 บริษัท เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
เสนอราคา 22,899,000.00 บาท
4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 25,330,000.00 บาท
5 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 26,000,000.00 บาท
6 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เสนอราคา 27,603,000.00 บาท
7 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 28,393,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 17,243,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 17,243,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอในราคา 17,243,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 11,200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.38
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
18
102,847,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด
เสนอราคา 75,800,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 79,096,666.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 87,960,000.00 บาท
4 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 95,000,000.00 บาท
5 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
เสนอราคา 98,790,000.00 บาท
6 บริษัท กิจการร่วมค้า พีซีที จำกัด
เสนอราคา 102,600,000.00 บาท
7 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 102,647,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 75,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 75,800,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด เสนอในราคา 75,800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,047,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 (ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
19
198,308,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 135,646,666.00 บาท
2 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 153,646,400.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 163,544,000.00 บาท
4 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 174,000,000.00 บาท
5 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 198,008,000.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร
เสนอราคา 198,008,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 135,646,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 135,646,666.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 135,646,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 62,661,334.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.60
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
20
109,396,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 69,696,666.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 70,900,000.00 บาท
3 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส.เค.วาย จำกัด
เสนอราคา 72,800,000.00 บาท
4 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 78,000,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก
เสนอราคา 80,900,000.00 บาท
6 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 94,310,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 69,696,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 69,696,666.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 69,696,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 39,699,334.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.29 (ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
21
65,018,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
เสนอราคา 42,900,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 47,526,666.00 บาท
3 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เสนอราคา 54,900,000.00 บาท
4 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 64,000,000.00 บาท
5 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 64,918,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 42,900,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 42,900,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอในราคา 42,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 22,118,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.02
(ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
22
125,186,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ
เสนอราคา 97,000,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 98,000,000.00 บาท
3 บริษัท กิจการร่วมค้า ด็อกเตอร์อัศว จำกัด
เสนอราคา 108,000,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
เสนอราคา 124,900,000.00 บาท
5 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 124,986,400.00 บาท
6 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 124,986,400.00 บาท
กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 97,000,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 97,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ กิจการร่วมค้า ไอทีดี – อีทีเอฟ เสนอในราคา 97,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 28,186,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.52
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
23
200,950,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 138,000,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 159,655,000.00 บาท
3 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 160,760,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
เสนอราคา 190,000,000.00 บาท
5 บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
เสนอราคา 200,550,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 138,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 138,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคา 138,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 62,950,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.33
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
24
รฟ.ยธ.1131/5/ท.65/2560 : ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) ในย่านสถานีท่าช้าง, หนองมโนรมย์,บ้านหินโคน, หนองกระทิง, ลำปลายมาศ, บุรีรัมย์, ทางแยกเขากระโดง, กระสัง, ลำชี, สุรินทร์ รวม 9 สถานี และ 1 ทางแยก พื้นที่แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
155,970,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 150,000,000.00 บาท
2 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เสนอราคา 154,970,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 155,665,000.00 บาท
4 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 155,670,000.00 บาท
5 บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด เสนอราคา 155,670,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 150,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 150,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคา 150,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 5,970,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.83
25
294,267,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 202,000,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 223,625,000.00 บาท
3 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 244,000,000.00 บาท
4 บริษัท กิจการร่วมค้า เอส. เค.วาย จำกัด เสนอราคา 249,500,000.00 บาท
5 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด เสนอราคา 290,000,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 202,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 202,000,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอในราคา 202,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 92,267,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.35
(ใช้ราคาที่บริษัท เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
26
294,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 150 Pcs. # 8.273.0.350.700.4 Union Screw (Item 9.3)
บ.บางกอกฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,389.00 บาท
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,850.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 294,838.50 บาท


รวม 294,838.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
รายการที่1. หจก.บี.ที.ฯยินดีลดราคาให้เหลือราคาอันละ 1,837.00 บาท
27
1,996,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,994,513.00 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,995,655.00 บาท
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,994,000.00 บาท

รวม 1,994,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
28
219,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 177,300.00 บาท
รายการที่ 3 จาก ห้างหุ้นส่วน ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 25,200.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 202,500.00 บาท

รวม 202,500.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
29
436,431.60
สอบราคา
รายการที่ 1 ฝาปิด-เปิดท่อไอเสียพร้อมปีกกันฝน วัสดุเหล็ก Stainless รถจักร GEA จำนวน ๖๐ Pcs.
ผู้เสนอ บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด -
ผู้เสนอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ -
-

รวม .00 บาท
สมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้เพราะผู้เสนอราคาทั้ง ๒ รายผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ ๒.๕ และ ๓.๑ (๕) และข้อ ๓.๒ (๓) เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
30
140,598.00
สอบราคา
1. พันขดลวดสเตเตอร์บิเตอร์อัดหินไฟฟ้า จำนวน 60 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 140,580.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 140,580.00 บาท

รวม 140,580.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
31
433,350.00
สอบราคา
1.เครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า ขนาด 11.8 แรงม้า รุ่น GX 390 หรือรุ่นที่ดีกว่า จำนวน 30 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 431,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 457,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 431,700.00 บาท

รวม 431,700.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
32
1,377,100.00
สอบราคา
1. โค๊ชสกรูแบบ A จำนวน 10,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 256,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จี 2 เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 299,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์ แอนด์ซัพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 330,600.00 บาท
2. โค๊ชสกรูแบบ B จำนวน 30,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 808,920.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จี 2 เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 957,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีนเซอร์ แอนด์ซัพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,023,900.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 256,800.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 808,920.00 บาท


รวม 1,065,720.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
33
276,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1073-4076926-01 (K 4233) Diaphragm (14) จำนวน 160 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,310.00 บาท

รายการที่ 2 # 4040010-76 Pressure Regulator - 6 Bar - 1/2"
- ไม่มีผู้เสนอราคา -
รายการที่ 1 # 1073-4076926-01 (K 4233) Diaphragm (14) จำนวน 160 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 224,272.00 บาท

รายการที่ 2 # 4040010-76 Pressure Regulator - 6 Bar - 1/2"
- ไม่มีผู้เสนอราคา -


รวม 224,272.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคาเห็นควรยกเลิก และดำเนินการออกสอบราคาใหม่
34
486,315.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sliding Door Guide Roller (ตัวใหญ่) จำนวน 140 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,685.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อลูมิเนียมขอบหน้าต่างล่าง MA2/1 จำนวน 200 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 979.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 อลูมิเนียมฉากแม่แบบ MA17 จำนวน 300 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 219.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 235.935.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 195.810.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 65,805.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 497,550.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานมาแล้ว
35
1,332,000.20
สอบราคา
รายการที่ 1 เครื่องดันกระจกหน้าต่าง ข้างขวา (Window Balance) แผนผัง 3-P6-016/1 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 276,274.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 276,060.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 262,150.00 บาท
รายการที่ 2 เครื่องดันกระจกหน้าต่าง ข้างซ้าย (Window Balance) แผนผัง 3-P6-016/1 จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 828,822.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 828,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 786,450.00 บาท
-

รวม .00 บาท
ขอยกเลิก เนื่องจาก คณะกรรมการพิจารณาได้ตรวจสอบสิ่งของที่ทั้ง 3 บริษัทเสนอแล้ว ไม่ตรงตามแบบแผนผังของทางการฯ ตามรายงานของ สอส.(ดังแนบ) จึงขอยกเลิกการเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้
36
648,762.40
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยน – เปลี่ยน Alternator Drive Shaft เครื่องยนต์ CAT 3516B HD รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM เลขที่ 4301 จำนวน ๑ งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท เมโทแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 690,150.00
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมเปลี่ยน – เปลี่ยน Alternator Drive Shaft เครื่องยนต์ CAT 3516B HD รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM เลขที่ 4301 จำนวน ๑ งาน
บริษัท เมโทแมชีนเนอรี่ จำกัด จำนวนเงิน 690,150.00

รวม 690,150.00 บาท
บริษัท เมโทแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ และสูงกว่าราคาประเมิน 6.38 %
37
885,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา 796,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา 911,640.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน ๓๐ ชุด
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน 796,080.00 บาท


รวม 796,080.00 บาท
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯและต่ำกว่าราคาประเมิน
38
1,738,750.00
สอบราคา
จัดซื้อ Circuit Breaker สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน ๖ รายการ
รายการที่1 L3-ALS-0418-59T Circuit Breaker 0.5 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่2 L3-ALS-0419-59T Circuit Breaker 6.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่3 L3-ALS-0420-59T Circuit Breaker 10.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่4 L3-ALS-0421-59T Circuit Breaker 16.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่5 L3-ALS-0422-59T Circuit Breaker 20.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่6 L3-ALS-0423-59T Circuit Breaker 60.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -

จัดซื้อ Circuit Breaker สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน ๖ รายการ
รายการที่1 L3-ALS-0418-59T Circuit Breaker 0.5 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่2 L3-ALS-0419-59T Circuit Breaker 6.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่3 L3-ALS-0420-59T Circuit Breaker 10.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่4 L3-ALS-0421-59T Circuit Breaker 16.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่5 L3-ALS-0422-59T Circuit Breaker 20.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -
รายการที่6 L3-ALS-0423-59T Circuit Breaker 60.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารสอบราคา ข้อ 3.2(4) ระบุว่า "ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง.....อย่างละ 1 Pcs......"แต่ไม่มีผู้เสนอราคารายใดปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่เปิดซองเสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ และให้ออกสอบราคาใหม่
39
545,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Shoe Head รุ่น 180 – 4 – R & 180 – 4 – L (LS,RS) ของรถจักร HID จำนวน ๑๐๐ Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักห์ ซัพพลาย เสนอราคา 338,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 406,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์ศิริเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 458,388.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม Shoe Head รุ่น 180 – 4 – R & 180 – 4 – L (LS,RS) ของรถจักร HID จำนวน ๑๐๐ Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักห์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 338,120.00 บาท


รวม 338,120.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักห์ ซัพพลาย เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯและต่ำกว่าราคาประเมิน
40
236,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหล่ออัดยาง Isolating Rubber แคร่ KW-20,22,82 ตามแผนผัง 3-3TP2-036/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอก ยางเก่าออก จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 285.- บาท

รายการที่ 2 จ้างซ่อมหล่ออัดยาง Isolating Rubber แคร่ PC-25,25A,26,26A ตามแผนผัง 3-2TP2-041/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอก ยางเก่าออก จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 275.- บาท

รายการที่ 3 จ้างซ่อมหล่ออัดยาง Isolating Rubber แคร่ KHM-L ตามแผนผัง 3-10TP2-069/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอกยางเก่าออก จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 255.- บาท

รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 85,500.- บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 82,500.- บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 76,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 244,500.- บาท


รวม 244,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (244,500 - 236,100 = 8,400.- บาท) คิดเป็น 3.56 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
41
1,548,407.70
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมอะโนไดร์กั้นบังคับบานเกล็ดหน้าต่าง จำนวน 5,600 PC
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 218,708.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 263,648.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 233,688.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 347,536.00 บาท
รายการที่ 2 อลูมิเนียมอะโนไดร์คิ้วทับแนว-บาน กระจกหน้าต่าง จำนวน 2,800 PC
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 142,310.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 146,804.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 161,784.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 329,560.00 บาท
รายการที่ 3 อลูมิเนียมอะโนไดร์ฝาครอบในหน้าต่างบน จำนวน 1,400 PC
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 199,983.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 155,792.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 148,302.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 220,206.00 บาท
รายการที่ 4 อลูมิเนียมอะโนไดร์ครอบกรอบหน้าต่างด้านข้าง จำนวน 2,800 PC
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 375,998.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 263,648.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 296,604.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 479,360.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 218,708.00 บาท
บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวม 142,310.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 148,302.00 บาท
บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 263,648.00 บาท


รวม 772,968.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองตามวันเวลาดังกล่าวมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา 4 ราย คือ 1. บ.ฐิติปกรณ์กุล จำกัด 2.บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง 3.ร้านยิ่งทวีทรัพย์ 4.บจก.โปรเทค 2014 จำกัด ได้ทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาแล้ว ทั้ง 4 บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารหลักฐานการเสนอราคาถูกต้องครบถ้วน จึงได้เปิดซองเสนอราคา รายการที่ 1 และ 2 บ.ฐิติปกรณ์กุลเสนอราคาสิ่งของต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 361,018.00 บาท รายการที่ 3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 148,302.00 บาท รายการที่ 4 บจก.วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงินทั้งหมด 263,648.00 บาท คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบและพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ทั้ง 3 บริษัท เป็นผู้เสนอราคาที่เสนอราคาสิ่งของถูกต้อง โดยได้แนบตัวอย่างของฯมาด้วย ให้ผู้ใช้งานทำการทดลองประกอบใช้งานแล้ว สามารถใช้ประกอบใช้การได้ดีทุกบริษัทฯ จึงได้ทำการต่อรองราคาทั้ง 3 บริษัท ทั้ง 3 บริษัทฯยืนยันราคาเดิมที่เสนอ ไม่สามารถลดลงได้อีก รวมสิ่งของทั้ง 4 รายการ จากทั้ง 3 บริษัทฯเป็นเงินทั้งหมด 772,968.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน (1,548,407.70 – 772,698.00) = 775,439.70 คิดเป็น 50.08%
42
1,999,658.80
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลาล้อและปลอกล้อฯ โดยใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ (Ultrasonic Phase Array) โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตามการรถไฟฯ จำนวน 380 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 5,525.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,262.26 บาท

รายการที่ 1 บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด จำนวนเงิน 1,999,658.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,658.80 บาท


รวม 1,999,658.80 บาท
บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
43
484,999.97
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียวร่นห้ามล้อแคร่ PC-25 ด้านซ้าย จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.รุ่งเรืองธนาภัทร ราคาที่เสนอ 143,915.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 165,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 177,000.47 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.เอ ที ที เทค ราคาที่เสนอ 214,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 244,923.00 บาท
รายการที่ 2 แกนเกลียนร่นห้ามล้อ แคร่ PC-25 ด้านขวา จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.รุ่งเรืองธนาภัทร ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 177,000.47 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.เอ ที ที เทค ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 239,894.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 หจก.มงคลวิบูลย์ รวมจำนวนเงิน 244,923.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.มงคลวิบูลย์ รวมจำนวนเงิน 239,894.00 บาท
484,817.00 บาท


รวม 484,817.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองตามวันและเวลาที่กำหนด มีผู้สนใจรับเอกสารเสนอราคา 6 ราย มีผู้ยื่นซอง 5 ราย เอกสารถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง จึงได้เปิดซองราคา
-บจก.รุ่งเรืองธนาภัทร เสนอราคารายที่ 1 ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
-บ.ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารายที่ 2 ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
-หจก.ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ เสนอราคารายที่ 3 ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
-บจก.เอ ที ที เทค เสนอราคารายที่ 4 ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ถูกต้อง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
-หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายที่ 5 ตรวจสอบตัวอย่างถูกต้องเพียงรายเดียว สามารใช้งานได้ คณะกรรมการได้ จึงได้ต่อรองราคา ทางหจก.มงคลวิบูลย์ ยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดราคาได้อีก ทั้ง 2 รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,817.00 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน 484,999.97 – 484,817.00 = 182.97 บาท คิดเป็น 0.04 %
44
1,123,500.00
สอบราคา
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคาเครื่องละ 11,400.- บาท. (ไม่รวมVaT) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคาเครื่องละ 11,400.- บาท. (ไม่รวมVaT) จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 114,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 79,800.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,219,800.- บาท กำหนดส่งของภายใน 30 วัน

รวม 1,219,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว
45
446,896.20
สอบราคา
-
-

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีผลสนใจมารับเอกสารเพียงรายเดียวและยืนราคาเพียวรายเดียว จึงไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามวัตถุประสงค์
ของการสอบราคา
46
1,005,500.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 900,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 981,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 900,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 900,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
47
84,600.00
ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว ดังนี้
รายการที่ 1 @ 90.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ TD
รายการที่ 2 @ 6.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ANT
รายการที่ 3 @ 39.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ANT
ทั้ง 3 รายการ จำหน่ายโดย สหแสงการไฟฟ้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมูลในรายการที่ 2 และ 3 สำหรับรายการที่ 1 สิ่งของไม่ถูกต้องเห็นควรยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่ตามมติคณะกรรมการฯ

รวม 48,792.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
48
1,183,900.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ดังนี้.
รายการที่ 1. เสนอราคา @ 355.- บาท (ไม่รวม Vat 7%)ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 2. เสนอราคา @ 355.- บาท (ไม่รวม Vat 7%)ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 3. เสนอราคา @ 1,950.- บาท (ไม่รวม Vat 7%)ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
รายการที่ 4. เสนอราคา @ 2,160.- บาท (ไม่รวม Vat 7%)ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ทั้ง 4 รายการ ผลิตและจำหน่ายโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ชนะการประมูล ในรายการที่ 1, 2 และ 4 รวมทั้งสิ้น 3 รายการ

รวม 990,820.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
49
62,500.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา
50
1,951,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Flexible Cable Single 300 sq.mm. RADOX 4 GKW-AX 1800V. 40 to 120 °C จำนวน ๔๐๐ เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 1,921,720.00 บาท
รายการที่ 2 หูต่อสายขนาด 300 sq.mm.รูสกรูโต 20 mm จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 34,240.00 บาท
รายการที่ 1 Flexible Cable Single 300 sq.mm. RADOX 4 GKW-AX 1800V. 40 to 120 °C จำนวน ๔๐๐ เมตร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 1,921,720.00 บาท
รายการที่ 2 หูต่อสายขนาด 300 sq.mm.รูสกรูโต 20 mm จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 34,240.00 บาท


รวม 1,955,960.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วน ใช้การได้ และสูงกว่าราคาประเมิน 0.22 เปอร์เซ็น
51
865,000.00
สอบราคา
1.หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 715,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 768,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด เสนอราคา 787,152.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย อมรอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 857,712.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 715,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 715,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
52
1,740,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Automatic Drain Valve (WE1) จำนวน 300 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,739,820.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Automatic Drain Valve (WE1) จำนวน 300 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,739,820.00 บาท


รวม 1,739,820.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯและต่ำกว่าราคาประเมิน
53
727,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 WH-30154 -2 HORN จำนวน 10 Set
ผู้เสนอราคา บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 357,380.00 บาท
รายการที่ 2 WH-30154 -5 HORN จำนวน 10 Set
ผู้เสนอราคา บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 368,080.00 บาท

รายการที่ 1 WH-30154 -2 HORN จำนวน 10 Set
บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 357,380.00 บาท
รายการที่ 2 WH-30154 -5 HORN จำนวน 10 Set
บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 368,080.00 บาท


รวม 725,460.00 บาท
บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วน ใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
54
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Cover Pinion Shaft ของรถดีเซลราง DAEWOO (ADR) จำนวน ๒๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 481,500.00 บาท
รายการที่ 1 Cover Pinion Shaft ของรถดีเซลราง DAEWOO (ADR) จำนวน ๒๐ Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
55
1,998,400.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Reverser Type TV 1366 Ref.J20,J21 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ธนบุรี เสนอราคา 1,998,400.48 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Reverser Type TV 1366 Ref.J20,J21 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
หจก.สุทธิพันธ์ธนบุรี จำนวนเงิน 1,998,400.48 บาท

รวม 1,998,400.48 บาท
หจก.สุทธิพันธ์ธนบุรี เสนอราคารายเดียวปฎิบัติตามทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
56
412,164.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 360,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 360,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 360,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
57
291,896.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งและพนักพิง รถดีเซลรางปรับอากาศ กซม.ป 2101 จำนวน 31 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 291,896.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งและพนักพิง รถดีเซลรางปรับอากาศ กซม.ป 2101 จำนวน 31 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 291,896.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 291,896.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
58
323,515.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงหน้าอุดด้านหน้าและด้านท้าย รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 323,515.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงหน้าอุดด้านหน้าและด้านท้าย รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 323,515.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 323,515.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
59
410,880.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง Automatic Voltage Regulator สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 3 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 410,880.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ไม่พิจารณา เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง Automatic Voltage Regulator สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 3 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 410,880.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 410,880.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
60
498,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 498,620.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,620.00 บาท
คณะกรรการฯ ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทโฟลเอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
61
829,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Center member (Car End Side) แคร่ KW-82 วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 ตามแผนผังเลขที่ 1-3TP2-028/1 จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 11,843.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 12,166.- บาท
รายการที่ 2
ว่าจ้างทำ Center member (Car Center Side) แคร่ KW-82 วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 ตามแผนผังเลขที่ 1-3TP2-029/1 จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 11,843.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 12,166.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 355,290.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 355,290.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 710,580.- บาท


รวม 710,580.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ทางคณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 829,500 - 710,580 = 118,920.- บาท หรือคิดเป็น 14.34% ) ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
62
365,940.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ #334135 Check Valve ใช้สำหรับ Initail Charging Valve ตามรายละเอียดแนบของทางการฯจำนวน 9 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 51,499.10 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 365,940.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,940.00 บาท


รวม 365,940.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
63
433,350.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Feedback Probe Card 8 VCD จำนวน ๑๕ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 428,000.00 บาท
รายการที่ 1 Feedback Probe Card 8 VCD จำนวน ๑๕ Pcs.
บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 428,000.00 บาท

รวม 428,000.00 บาท
บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
64
420,000.00
สอบราคา
1. บริษัท คณิต อุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 413,000.00 บาท
2. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 434,000.00 บาท
บริษัท คณิต อุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 413,000.00 บาท


รวม 413,000.00 บาท
ราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
65
1,529,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ และติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ที่ กม.103/2 – กม.105/1 ระหว่างสถานีพานทองถึงสถานีชลบุรี ในเส้นทางสายตะวันออก ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,515,000.00 บาท

รวม 1,515,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
66
258,101.12
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 ชุด MATCH PLATE พร้อมประกอบแม่พิมพ์แท่งห้ามล้อแดวู แบบ 4 แท่ง (G9-5663A)
ผู้เสนอราคา ร้านกิจเจริญภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 124,120.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 ชุด MATCH PLATE พร้อมประกอบแม่พิมพ์แท่งห้ามล้อแดวู แบบ 5 แท่ง (G9-5663B)
ผู้เสนอราคา ร้านกิจเจริญภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 126,260.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้านกิจเจริญภัณฑ์ จำนวนเงิน 124,120.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ร้านกิจเจริญภัณฑ์ จำนวนเงิน 126,260.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 250,380.00 บาท


รวม 250,380.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เปิดซองและพิจารณาแล้ว เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์และเงื่อนไขของทางการ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 2.99 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
67
488,500.00
สอบราคา
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 468,000.00 บาท
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 468,000.00 บาท

รวม 468,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
68
149,080.00
สอบราคา
1. ร้านเรืองพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 147,725.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ร้านรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคง ราคาที่เสนอ 162,290.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ร้านเรืองพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง ในราคา 147,725.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 147,725.00 บาท
ราคาที่ร้านฯ เสนอ เป็นราคาที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในความเป็นจริงในปัจจุบัน อีกทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้สิ่งของนำมาซ่อมแซมปรับปรุง
69
161,870.00
สอบราคา
1. ร้านเรืองพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 147,725.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. ร้านรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคง ราคาที่เสนอ 162,290.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ร้านเรืองพิพัฒน์วัสดุก่อสร้าง ในราคา 147,725.00 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 147,725.00 บาท
ราคาที่ร้านฯ เสนอ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในความเป็นจริงในปัจจุบัน อีกทั้งมีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้สิ่งของนำมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการ นตท.ผน. เพื่อความปลอดภัยและเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
70
396,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
2. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรวิศ
5. บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เมก้า อีควิปเม้นท์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 84,000.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 100,000.00 บาท รายการที่ 3 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,000.00 บาท

รวม 232,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
71
420,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคา 462,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนแก้วยิ่งเจริญ โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 462,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) สูงกว่าราคากลางเป็นเงิน 42,000.00 บาท กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา


รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน 462,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) สูงกว่าราคากลางเป็นเงิน 42,000.00 บาท และเนื่องจากราคาที่ผู้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นสมควรยกเลิกประกาศสอบราคาในครั้งนี้ และสมควรเสนอเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป
72
798,000.00
สอบราคา
1.ว่าจ้างซ่อมท่อลม (Air Brake) Piping รถ กซขป. 2533 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา -
1.ว่าจ้างซ่อมท่อลม (Air Brake) Piping รถ กซขป. 2533 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
เนื่องจากบริษัททั้ง 2 รายมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง คณะกรรมการจึงไม่รับพิจารณาราคา ตามเงื่อนไขทางการฯ ข้อ 5 เรื่องหลักเกณฑ์และสิทธิ์การพิจารณาราคา ข้อย่อยที่5.2 จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้แล้วออกสอบราคาใหม่ต่อไป
73
1,999,188.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลารถจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับรถจักร ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 173 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 11,556.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,999,188.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,188.- บาท


รวม 1,999,188.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
74
1,295,000.00
สอบราคา
1.หจก.ปาล์มทุ่งหลวง เสนอราคาเป็นเงิน 1,187,500.00 บาท
2.บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
3.บริษัท ฐิติเพชรการโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
4.หจก.อิ่มอุ่นการก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 1,248,743.50 บาท
หจก.ปาล์มทุ่งหลวง เป็นเงิน 1,187,500.00 บาท

รวม 1,187,500.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
75
1,588,000.00
สอบราคา
1.หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 1,585,000.00 บาท
หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,585,000.00 บาท

รวม 1,585,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
76
728,400.00
สอบราคา
1.บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 727,000.00 บาท
2.หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เสนอราคาเป็นเงิน 727,658.00 บาท
บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 727,000.00 บาท

รวม 727,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
77
1,436,900.00
สอบราคา
1.บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,433,500.00 บาท
บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นเงิน 1,433,500.00 บาท


รวม 1,433,500.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
78
327,000.00
สอบราคา
1.หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เสนอราคาเป็นเงิน 320,000.00 บาท
2.บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 326,000.00 บาท
หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เป็นเงิน 320,000.00 บาท

รวม 320,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
79
339,000.00
สอบราคา
1.หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เสนอราคาเป็นเงิน 325,000.00 บาท
2.หจก.ปาล์มทุ่งหลวง เสนอราคาเป็นเงิน 336,000.00 บาท
หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เป็นเงิน 325,000.00 บาท

รวม 325,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
80
1,966,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ฐิติเพชรการโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,800,000.00 บาท
2.หจก.ปาล์มทุ่งหลวง เสนอราคาเป็นเงิน 1,857,665.00 บาท
3.หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 1,886,000.00 บาท
บริษัท ฐิติเพชรการโยธา จำกัด เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท

รวม 1,800,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
81
1,738,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 1,735,000.00
บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 1,735,000.00 บาท

รวม 1,735,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
82
1,579,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,579,000.00 บาท

รวม 1,579,000.00 บาท
เป็นผู้เเสนอราคาต่ำสุด
83
326,000.00
สอบราคา
1.หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เสนอราคาเป็นเงิน 310,000.00 บาท
2 หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 325,000.00 บาท
หจก.เจียมทองก่อสร้าง 2016 เป็นเงิน 310,000.00 บาท

รวม 310,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
84
22,670,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 22,470,000.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา 22,500,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 22,470,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 22,470,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 22,470,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88
85
352,300.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องนับเพลาล้อ รวม 11 รายการ จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 352,010.00 บาท

รวม 352,010.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
86
482,175.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
จ้างทำคานกั้นถนนชนิดอัตโนมัติ ขนาด 4.60 และ 5.00 เมตร จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,175.00 บาท

รวม 482,175.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
87
288,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 CAWCATCHER รถดีเซลราง THN, NKF จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาท ซัพพลายส์ เสนอราคา 287,830.00 บาท
รายการที่ 1 CAWCATCHER รถดีเซลราง THN, NKF จำนวน 20 อัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาท ซัพพลายส์ จำนวนเงิน 287,830.00 บาท


รวม 287,830.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาท ซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
88
1,625,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
2. บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกระบบอาณัติสัญญาณไฟสี (GEC) ระหว่างสถานีบ้านกรูด – นาผักขวง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,616,000.00 บาท
รวม 1,616,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
89
202,572.40
สอบราคา
รายการที่ ๑.จัดจ้างซ่อมรถยก (Forklift) ยี่ห้อ TOYOTA 5FD20-F14 ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา -
รายการที่ ๑.จัดจ้างซ่อมรถยก (Forklift) ยี่ห้อ TOYOTA 5FD20-F14 ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ คัน
ผู้ได้รับคัดเลือก -


รวม .00 บาท
-
90
1,907,253.60
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,907,253.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,907,253.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,907,253.60 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
91
456,890.00
สอบราคา
1. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 456,472.07 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 456,890.00 บาท
บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 456,472.07 บาท


รวม 456,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
92
1,002,800.00
สอบราคา
# I 71950/1 Change - Over Cock R1" Lead/Trail Drg. 3B 47056 จำนวน 15 Pcs.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 62,000.00 บาท
# I 71950/1 Change - Over Cock R1" Lead/Trail Drg. 3B 47056 จำนวน 15 Pcs.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 995,100.00 บาท


รวม 995,100.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
93
131,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 2,200 Pcs. # 00017100302 Screw Ref.14
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 20.50 บาท

รายการที่2. จำนวน 800 Pcs. # 99.670.410593 Collar Ref.6
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 99.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 48,257.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 84,744.00 บาท


รวม 133,001.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
94
1,554,100.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 400 Pcs. # F 34520 Filters On Body Wall (Drg.No.TR 9028 493) รายการละเอียดแนบ
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,720.00 บาท
บ.โรจนเศรษฐพงศ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,535.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 40 Pcs. # 24.501.9050 Filter Ref.47
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,020.00 บาท
บ.โรจนเศรษฐพงศ์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 900.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.โรจนเศรษฐพงศ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,512,980.00 บาท
รายการที่ 2. บ.โรจนเศรษฐพงศ์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 38,520.00 บาท


รวม 1,551,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้ตามความต้องการของทางการฯ
95
311,500.00
สอบราคา
1. บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 311,592.50 บาท
2. บริษัท บลู โอเชี่ยน อิมเมจ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 358,225.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 311,500.00 บาท

รวม 311,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
96
481,500.00
สอบราคา
๑. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน ๗ วัน.
๑. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.- บาท. จำนวน ๓๐ ชุด. เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๑,๕๐๐.- บาท. กำหนดส่งของภายใน ๗ วัน.

รวม 481,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.๐๔/สญ./๒๕๕๙ ลว. ๑๘ กพ. ๕๙ และสำเนาหนังสือตกลงซื้อเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.๖๙/ตล./๒๕๕๘ ลว. ๑๖ กค. ๕๘ (ตามเอกสารแนบ) และแค๊ตตาล๊อคของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
97
183,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 40 Sets. # 653710 Repair Kit H-5 Relay Air Valve 1 Set. consisting of 10 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,310.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 60 Sets. Repair Kit for Magnet Valve (CMV) 1 Set. consisting of 10 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 1,325.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 98,868.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,065.00 บาท


รวม 183,933.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
98
1,101,000.00
สอบราคา
1 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 940,000.00 บาท
2 บริษัท กรุงเทพ ดีไซน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 977,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคาเป็นเงิน 986,246.95 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 940,000.00 บาท

รวม 940,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
99
67,824.30
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก จึงขอยกเลิก

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิก
100
727,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 32.3338.20 Spacer Ring 92/75 - 4 (4) จำนวน 8 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 1,878.00 บาท

รายการที่ 2 # 32.38885.20 Spacer Ring 160/140 - 4 (5) จำนวน 8 Pcs.
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 4,411.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาอันละ 4,000.00 บาท

รายการที่ 3 # 90.9056.10 Outer Race 67820 (5) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 19,410.00 บาท

รายการที่ 4 # 90.9055.10 Inside Race 67820 (6) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 25,830.00 บาท
รายการที่ 1 # 32.3338.20 Spacer Ring 92/75 - 4 (4) จำนวน 8 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 16,075.68 บาท

รายการที่ 2 # 32.38885.20 Spacer Ring 160/140 - 4 (5) จำนวน 8 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 34,240.00 บาท

รายการที่ 3 # 90.9056.10 Outer Race 67820 (5) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 259,368.00 บาท

รายการที่ 4 # 90.9055.10 Inside Race 67820 (6) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 442,209.60 บาทรวม 751,893.28 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 3 ลดราคาเหลืออันละ 15,150.00 บาท
101
1,644,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 4 Sets. Cooler Part No.8.273.0.940.701.7 Item 19 Consist of Item 19.1-19.11 (รายการละเอียดแนบ)
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาset.ละ 298,000.00 บาท
บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาset.ละ 355,500.00 บาท
บ.รุ่งเรืองธนาภัทรฯ เสนอขายในราคาset.ละ 360,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,275,440.00 บาท


รวม 1,275,440.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
102
1,175,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ซีลบู๊ชทองเหลืองขาอาร์ม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 40,000.00 บาท
รายการที่ 2. ฝาครอบใบบิเตอร์ รุ่น Morse 6 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 27,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 17,000.00 บาท
รายการที่ 3. ฝาครอบใบบิเตอร์ รุ่นโคนกลม จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 8,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 6,900.00 บาท
รายการที่ 4. น๊อตล็อคใบบิเตอร์แบบทังสเตน จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 12,300.00 บาท
รายการที่ 5. จานรองขาอาร์ม STD จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 94,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 95,880.00 บาท
รายการที่ 6. บู๊ชทองเหลืองไกด์คอลลั่ม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 497,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 489,800.00 บาท
รายการที่ 7. ประกับไกด์คอลลั่ม 08 อันนอก จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 27,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 22,389.00 บาท
รายการที่ 8. สกรูยึดไกด์คอลลั่ม รุ่น 08 จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 37,840.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส 52 มาร์เก็ตติ้ง = 42,400.00 บาท
รายการที่ 9. น๊อตล็อคลูกสูบสควีทซ์ รุ่น 07,09 จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 34,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 77,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส 52 มาร์เก็ตติ้ง = 82,800.00 บาท
รายการที่ 10. แผ่นยึดมอเตอร์ชุดอัดหิน 08 (แผ่นมอเตอร์ซัพพอร์ท) จำนวน 6 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 212,400.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 40,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 17,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 6,900.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 12,300.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 94,680.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 489,800.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 22,389.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 37,840.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 34,680.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 212,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 967,989.00 บาท


รวม 967,989.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

103
60,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 11" x 11" ชนิด 1 ชั้น มีเส้นบรรทัด จำนวน 150 กล่อง
1.บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เสนอราคา กล่องละ 368.00 บาท
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน

รวม 59,064.00 บาท
ตัวอย่างของบริษัทฯถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
104
939,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 5102019 Pump Assy, Oil (ปั๊มน้ำมันเครื่องทั้งตัว) จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 91,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 80,000.00 บาท
รายการที่ 2. 23506602 Pump Assy, Fresh Water (ปั๊มน้ำทั้งตัว) จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 74,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 60,000.00 บาท
รายการที่ 3. 5126529 Fuel Pump Assy (L.H.) (ปั๊มเชื้อเพลิง) จำนวน 6 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 70,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 54,000.00 บาท
รายการที่ 4. 8927135 Gear, Oil Pump Drive-On Crankshaft (เฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่อง) จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 5,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 4,000.00 บาท
รายการที่ 5. 5101513 Turbocharge Assy (เทอร์โบชาร์ททั้งตัว) จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 281,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 250,000.00 บาท
รายการที่ 6. 23503405 Blower Assy, Complete (6V) (โบว์เวอร์ทั้งตัว) จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 386,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 360,000.00 บาท
รายการที่ 7. 5131834 Pulley Assy, (7.50" DIA, 4 Grooves) (มู่เลย์สายพาน) จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 79,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด = 65,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 80,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 60,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 54,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 250,000.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 360,000.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอสเคเฮวี่ อีควิปเม้นต์ 2559 จำกัด จำนวนเงิน 65,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 873,000.00 บาท


รวม 873,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

105
823,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้งรถจักร 10 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ไทยเรลเทค ราคาที่เสนอ 877,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้งรถจักร 10 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ไทยเรลเทค ราคาที่เสนอ 877,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 877,400.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ไทยเรลเทค ผู้เสนอราคารายเดียว ได้สอบถามผู้ใช้แล้วสามารถใช้การปกติ
106
1,550,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เติมน้ำยาระบายความร้อน + น้ำมันเชื้อเพลิง ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,377,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,542,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เติมน้ำยาระบายความร้อน + น้ำมันเชื้อเพลิง ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,377,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,377,600.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ได้แก่ บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีผลงานด้านนี้กับทางการที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จึงแจ้งผู้เสนอราคาเข้ามาทำการสาธิตการปฏิบัติงาน ผลการทดสอบเบื้องต้นสามารถปฏิบัติงาน
107
1,734,863.76
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 1,000 ชม. เครื่องยนต์ CAT C175-16 KWT รถจักร CSR จำนวน 12 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,783,039.44-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.ลูกพระจอมวิศวกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 20,000,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 1,000 ชม. เครื่องยนต์ CAT C175-16 KWT รถจักร CSR จำนวน 12 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,783,039.44-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,734,863.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เมโทรแมชินเนอรี่ จำกัด โดยตรวจสอบแล้วผู้เสนอราคารายนี้ เอกสาร ถูกต้องครบถ้วน ทางการเคยว่าจ้างซ่อมฯ ตามสัญญาเลขที่ ซข.127/2/2559 ลว.27 ก.ย. 59 ยอมรับเงื่อนไขของทางการ จึงรับไว้พิจารณา คณะกรรมการได้หนังสือต่อรองราคา กับผู้เสนอราคาแล้ว บริษัทฯ มีหนังสือเลขที่ ตรค.002/2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งว่ายินดีปรับลดราคาลงเหลือในราคา เครื่อง 144,571.98-บาท
108
620,300.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 120 Sets. Roller bearing, SKF.No.NU 311 ECJ/C3
ร้าน.เอ็น.วี.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,162.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 40 Pcs. # 2.91-3750/11 Cylindrical roller bearing NU 310 DIN 5412
ร้าน.เอ็น.วี.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,626.00 บาท
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,580.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 40 Pcs. # 2.91-3750/14 Cylindrical roller bearing NU 214 DIN 5412
ร้าน.เอ็น.วี.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,162.00 บาท
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,980.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 40 Pcs. # 2.91-3750/20 Deep groove ball bearing 36022 DIN 625
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,280.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 40 Pcs. Self – aligning spherical roller bearing 22311 HL.SO
ร้าน.เอ็น.วี.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,524.00 บาท
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,600.00 บาท

รายการที่6. จำนวน 100 Pcs. Single row deep groove, Ball bearing SKF.No.6309 ZJQ
ร้าน.เอ็น.วี.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 492.00 บาท
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 828.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. ยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่
รายการที่ 2. ยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่
รายการที่ 3. ยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่
รายการที่ 4. บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 97,584.00 บาท
รายการที่ 5. บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 111,280.00 บาท
รายการที่ 6. บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 88,596.00 บาท

รวม 297,460.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
รายการที่1.-3. ผู้ขายเสนอราคาผิดเงื่อนไขของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณาเห็นควรยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่ตามมติกรรมการ
109
167,776.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อเสื้อช็อปพนักงาน จำนวน 224 ตัว
ผู้เสนอราคา บจก.บิ๊กแบ็ค การ์เม้นท์ 2011 จำกัด ราคาที่เสนอ 128,352.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 162,982.4-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อเสื้อช็อปพนักงาน จำนวน 224 ตัว
ผู้เสนอราคา บจก.บิ๊กแบ็ค การ์เม้นท์ 2011 จำกัด ราคาที่เสนอ 128,352.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 128,352.00 บาท
กรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.บิ๊กแบ็ค การ์เม้นท์ 2011 จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ทางการได้ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องตามตัวอย่างของทางการ เป็นไปตามเงื่อนไขของทางการ
110
794,399.88
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ขนส่งอะไหล่รถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เอเชี่ยน บริดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ 629,160.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.ทีจีบี โลจิสติกส์ ราคาที่เสนอ 702,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 873,840.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ขนส่งอะไหล่รถจักรดีเซล ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เอเชี่ยน บริดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ 629,160.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 629,160.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ได้แก่ บจก.เอเชี่ยน บริดจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตรวจสอบแล้วเอกสารเกี่ยวกับผลงานด้านการขนส่ง เอกสารครบถ้วน ยอมรับข้อตกลงของทางการ แต่ยังไม่เคยมีผลงานด้านนี้กับทางการ จึงได้ออกหนังสือให้บริษัทฯ เข้ามาสาธิตการปฏับิตงานในวันที่ 1 มีนาคม 2560 สามารถปฏิบัติงานได้ตามเงื่อนไขของทางการ
111
1,766,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,512,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,765,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,512,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,512,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งได้แก่ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกสารถูกต้อง ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีผลงานด้านนี้กับทางการ ที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อ จึงแจ้งผู้เสนอราคาเข้ามาทำการสาธิตปฏิบัติงาน ตามหนังสือเลขที่ บซ.2/0802/2560 ลว.14 ก.พ.60 ผลการทดสอบเบื้องต้น สามารถปฏิบัติงานได้
112
1,872,500.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ATR และ ASR. จำนวน ๑ งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท สุนทรภักดี จำกัด
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ATR และ ASR. จำนวน ๑ งาน
ผู้เนอราคา -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาว่าจ้างแรงงานเข้าซ่อมส่วนล่างรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ เนื่องด้วยตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคาข้อ 5.2 บริษัท สุนทรภักดี จำกัด ผู้เสนอราคาไม่เสนอหลักฐานการเสนอราคา ข้อ 3.1 ส่วนที่ 1 ข้อที่(4) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)
113
1,680,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,530,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์สแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,800,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่โรงรถจักรดีเซลบางซื่อระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,530,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,530,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาทั้ง 2 ราย ได้ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่การรถไฟฯกำหนดทุกประการและได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ไม่เคยมีประวัติและประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่ดำเนินการว่าจ้างตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ 2.2 ของเอกสารสอบราคาว่าจ้างเลขที่ ชก./ซข.17/75/2559 ตามประกาศฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 ธ.ค. 59 คณะกรรมการจึงขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้แก่ หนังสือผ่านการอบรมทางด้านหลักการวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นเบื้องต้นจากทางบริษัท Focus Lab จำกัด ประเทศไทย หรือบริษัทอื่นที่มีมาตรฐานในการทดสอบน้ำมันหล่อลื่นเทียบเท้าหรือดีกว่าบริษัท Focus Lab ประเทศไทย ซึ่งออกให้กับผู้ควบคุมงาน อย่างน้อย 1 คน ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Oil Analysis Level2 และ Machinery Lubrication Level 1 ของนายธนกฤต เจริญจิตรทวี พนักงานของ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารที่ถูกต้อง และคณะกรรมการได้ทำหนังสือขอให้บริษทฯ มาทำการสาธิตการทำงานให้คณะกรรมการพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อ2.2 ของเอกสารสอบราคาว่าจ้างเลขที่ ชก./ซข.17/75/2559 ตามประกาศฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 18 ธ.ค. 59 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 ผลการสาธิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเงื่อนไขและรายละเอียดด้านเทคนิคฯ
114
1,661,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 160 Sets. Roller Tappet Complete : Consists of 6 Items. (รายการละเอียดแนบ)
หจก.ปวีณาฯ เสนอขายในราคาset.ละ 9,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.ปวีณาฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,660,640.00 บาท


รวม 1,660,640.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
115
916,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท อินเทลเคลส จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุง (AC Line Surge Protector) จำนวน 22 สถานี ในเส้นทางสายเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 914,529.00 บาท
รวม 914,529.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
116
1,971,200.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องนับล้อ Wheel Senser Tiefenbach Axle Counter จำนวน 28 ชุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) จาก บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,971,200.00 บาท

รวม 1,971,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
117
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำเหล็กครอบเสา รถ บชส. วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม. ยาว 4 ฟุต จำนวน 300 ชิ้น
ผู้เสนอราคา ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 290.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ราคาที่เสนอ 285.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 445.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำเหล็กธรณีประตู (ด้านใน) รถ บนท. วัสดุ SS400 หนา 3.2 มม. ยาว 5 ฟุต จำนวน 350 ชิ้น
ผู้เสนอราคา ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 540.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ราคาที่เสนอ 620.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 752.- บาท
รายการที่1 บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำนวนเงิน 85,500.- บาท
รายการที่2 บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำนวนเงิน 217,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,500.- บาท


รวม 302,500.00 บาท
ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ผู้เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 2 ไม่ได้กำหนดวันส่งของในใบเสนอราคา คณะกรรมการเห็นควรไม่รับพิจารณาเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทั้ง 2 รายการที่ร้านฯ เสนอ และ บจก.บลูบิลดิ้ง 55 เสนอราคารายการที่ 1 ต่ำสุดพร้อมเสนอราคารายการที่ 2 ต่ำรองลงมาจึงได้ต่อรองราคาจาก บจก.บลูบิลดิ้ง 55 แต่ทางบริษัทฯไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรว่าจ้าง บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ภายใต้เงื่อนไขที่ทางการกำหนด เป็นเงินทั้งสิ้น 302,500.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (496,000 – 302,500) = 193,500.-บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 39.01% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
118
1,951,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Electric Ceiling Fan for Railway Coach ขนาด 16'' (400 ม.ม. ) 24V.DC ยี่ห้อ UEI หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 160 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.บุญยฤทธิ์ เสนอราคารวม 1,951,680.00 บาท
รายการที่ 1 บจก.บุญยฤทธิ์ ราคารวม 1,951,680.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,680.00 บาท


รวม 1,951,680.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาเปิดซอง มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 1 ราย คือ บจก.บุญยฤทธิ์ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคา แต่ทางบริษัทยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดได้อีก และเนื่องจากทาการฯมีความต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวฯเพื่อประกอบใช้งานทดแทนของเดิม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางการฯ จึงเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวจาก บจก.บุญยฤทธิ์ รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,951,680.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวฯต่อไปได้
119
1,593,000.00
สอบราคา
1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,590,020.00 บาท
2. บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง(2015) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,592,973.20 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,590,020.00 บาท


รวม 1,590,020.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
120
1,987,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรากลม และสายเคเบิลสัญญาณตอนสมบูรณ์ ระหว่างสถานีห้วยราช – สถานีกระสัง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,000.00 บาท

รวม 1,985,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
121
7,552,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์ (13) เสนอราคา 7,532,000.00 บาท
2. บริษัท บางกอก ซุปเปอร์ลีนเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 7,542,600.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 7,542,600.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยค้าไม้สระบุรี เสนอราคา 7,542,600.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง เสนอราคา 7,542,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์ (13) เสนอราคาต่ำสุด

รวม 7,532,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
122
2,259,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ยูเอ็ม แมนเน็ทเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 2,254,000.00 บาท
บริษัท ยูเอ็ม แมนเน็ทเม้นท์ จำกัด เสนอราคาดียว

รวม 2,254,000.00 บาท
มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการเป็นงานตามแผนงานบำรุงรักษาประจำปี 2560
123
1,796,000.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ๔ ราย ดังนี้.-
1 หจก.กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๗๙๐,๐๐๐.00 บาท
2 หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๖๘๘,000.00 บาท
๓ หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔ หจก.ธีระปัญโญ เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๖๐๐,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ทรัพย์ธาดา แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน ๑,๖๐๐,000.00 บาท

รวม 1,600,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 196,000.00 เท่ากับ ๑๒.๒๕%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๖๐๐,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
124
1,283,000.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย ดังนี้.-
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๒๗๘,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชยาพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน ๑,๒๘๓,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๒๗๘,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน ๑,๒๗๘,000.00 บาทรวม 1,278,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๕,๐00.00 เท่ากับ 0.๓๙%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน ๑,๒๗๘,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
125
1,248,400.00
สอบราคา
กำหนดขายเอกสาร จากวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 25๖๐ ถึงวันที่ ๐๖ มีนาคม 25๖๐ มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน ๕ ราย ดังนี้
1 หจก.ธีระปัญโญ
2 หจก.กิจรุ่งรักษ์
3 บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด
4 หจก.ทรัพย์ธาดา
5 หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ

กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 25๖๐ ถึงวันที่ ๐๘ มีนาคม 25๖๐ มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1 บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/๐๕๗-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานบำรุงทาง ที่ กม.๒๒๓+๗๐๕.๐๐ ในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่
3. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก


รวม .00 บาท
ยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/๐๕๗-๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานบำรุงทาง ที่ กม.๒๒๓+๗๐๕.๐๐ ในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
126
478,900.00
สอบราคา
กำหนดขายเอกสาร จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ ๐3 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
1 บริษัท สร้างอมร จำกัด
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิรุณพิบูลก่อสร้าง
3 หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ

กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 07 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 09 มีนาคม ๒๕60 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-
1.พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/051-๒๕60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕60 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคา, ทาสีภายนอก-ภายใน บ้านพัก พยบ.อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก


รวม .00 บาท
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/051-๒๕60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕60 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคา, ทาสีภายนอก-ภายใน บ้านพัก พยบ.อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
127
297,800.00
สอบราคา
กำหนดขายเอกสาร จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ ๐3 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีระปัญโญ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ

-กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 07 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใดรวม .00 บาท
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

128
362,000.00
สอบราคา
-กำหนดขายเอกสาร จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ ๐3 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์
-กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 07 มีนาคม 2560 มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคา จำนวน ๑ ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 09 มีนาคม ๒๕60 มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้.-
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/055-๒๕60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕60 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่แก่งคอย ในแขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก


รวม .00 บาท
ยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.๑๘๒๐/๗/055-๒๕60 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕60 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงที่ทำการพนักงานสถานที่แก่งคอย ในแขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
129
494,875.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กตัวยูรับฝาข้าง จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 716.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กรับฝาข้าง จำนวน 600 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 406.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 250,915.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 243,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 494,875.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
130
464,380.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Heavy Polyester Putty # 83-4002 จุ 1 แกลลอนๆ ละ 4.5 กก. จำนวน 1,400 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 464,380.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 464,380.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานมาแล้ว
131
368,247.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนรอาคา สิ่งของ # แผ่นรองกันสึกช่องหม้อเพลารถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 400 Pcs. ราคา Pc.ละ 770.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนรอาคา สิ่งของ # แผ่นรองกันสึกช่องหม้อเพลารถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 400 Pcs.เป็นเงินทั้งสิ้น 308,160 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 308,160.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
132
1,942,050.00
สอบราคา
รายการที่1แท่งห้ามล้อรถจักร GEA. ชนิด HIGH PHOSPHORUS จำนวน 3,000 แท่ง
ผู้เสนอราคา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 1,348,200.00 บาท
รายการที่1แท่งห้ามล้อรถจักร GEA. ชนิด HIGH PHOSPHORUS จำนวน 3,000 แท่ง
ผู้เสนอราคา บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวนเงิน 1,348,200.00 บาท


รวม 1,348,200.00 บาท
รายการที่1 บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียวและยื่นเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
133
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เพลาข้อแรง จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สำนักเพลาข้อแรง จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 29,157.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ROD BC จำนวน 3 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 10,496.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ HAND WHEEL ROD จำนวน 3 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 10,496.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ CONNECTING PULL ROD จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 16,328.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ CONNECTING ROD จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 5,831.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 29,157.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 10,496.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 10,496.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 16,328.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 5,831.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 349,654.60 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
134
240,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อราวร่นใต้แคร่เกาหลี จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 4,815.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 240,750.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
135
1,350,000.00
สอบราคา
คณะกรรมการฯ มีมติไม่เปิดซองผู้เสนอราคา เนื่องจาก ต้องการปรับปรุงรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้ถูกต้อง
คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิก

รวม .00 บาท
"ยกเลิก"
136
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Friction Coil Spring แคร่ Barber จำนวน 150 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 449,400.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
137
481,981.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซ่อม Bolster แคร่ T-11 จำนวน 13 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 38,455.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 38,455.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,925.40 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
138
164,673.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อมเครื่องลากรถ งานกลึงล้อ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 87,633.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อมรอกไฟฟ้า งานกลึงล้อ จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 87,633.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 164,673.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
139
312,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นกันสึก ขนาด 10 x 155 x 205 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 499.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 501.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 499.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 249,845.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
140
107,802.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คันปลดขอพ่วง Natmall จำนวน 130 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 909.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 909.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 118,235.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
141
128,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ฝาครอบ Side Bearer แคร่ TAE-YANG จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จก. ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จก. ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 128,400.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
142
476,685.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อเปล่าพร้อมบรรจุก๊าซออกซิเจน จำนวน 90 ท่อ
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 4,194.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 4,708.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 4,205.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 4,194.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 377,496.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
143
376,539.96
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อมเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บ.เทคเนท จก. ราคาที่เสนอ 397,398.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เทคเนท จก. ราคาที่เสนอ 397,398.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 397,398.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
144
1,174,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1. พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ทรงกระบอกตั้งฉาก ระยะตรวจจับ 10 ม.ม. จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 184,500.00 บาท
รายการที่ 2. พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ NPN ทรงกระบอกตั้งฉาก M18 แบบมี N.O. และ N.C. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 145,500.00 บาท
รายการที่ 3. พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ทรงกระบอก ระยะตรวจจับ 8 ม.ม. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 55,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 95,400.00 บาท
รายการที่ 4. ปลั๊กคอยล์วาล์วไฮดรอลิคแบบมีไฟ LED 24 V.DC. จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 49,500.00 บาท
รายการที่ 5. ปลั๊กคอยล์วาล์วไฮดรอลิคแบบไม่มีไฟโชว์ 24 V.DC. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 14,500.00 บาท
รายการที่ 6. ปลั๊กคอยล์วาล์วลมแบบมีไฟ LED 24 V.DC. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 11,500.00 บาท
รายการที่ 7. สายไฟเดี่ยว 1.5 sq.mm. ม้วนละ 100 ฟุต จำนวน 30 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 4,494.00 บาท
รายการที่ 8. สายไฟเดี่ยว 2 sq.mm. ม้วนละ 100 ฟุต จำนวน 30 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 4,975.50 บาท
รายการที่ 9. สายไฟเดี่ยว 4 sq.mm. ม้วนละ 100 ฟุต จำนวน 30 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 9,630.00 บาท
รายการที่ 10. สายคอนโทรลเคเบิล ขนาด 1 x 4 x 1.5 ม.ม.2 จำนวน 300 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 38,520.00 บาท
รายการที่ 11. สายไฟสีดำคู่ ขนาด 2 x 1.5 SQ.mm. จำนวน 1,000 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 11,770.00 บาท
รายการที่ 12. 412K54LN2/5A CIRCUIT BREAKER จำนวน 20 อัน
-
รายการที่ 13. 412K54LN2/8A CIRCUIT BREAKER จำนวน 20 อัน
-
รายการที่ 14. 412K54LN2/10A CIRCUIT BREAKER จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 99,800.00 บาท
รายการที่ 15. 412K54LN2/15A CIRCUIT BREAKER จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 99,800.00 บาท
รายการที่ 16. 412K54LN2/25A CIRCUIT BREAKER จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 99,800.00 บาท
รายการที่ 17. ลิมิตสวิตซ์แบบคันโยกหัวลูกกลิ้ง จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 47,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 41,400.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด จำนวนเงิน 184,500.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด จำนวนเงิน 145,500.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 55,500.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 49,500.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 14,500.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 11,500.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 4,494.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 4,975.50 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 9,630.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 11,770.00 บาท
รายการที่ 12. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 13. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 14. บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 99,800.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 99,800.00 บาท
รายการที่ 16. บริษัท บี.วาย.เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 99,800.00 บาท
รายการที่ 17. บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด จำนวนเงิน 41,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 871,189.50 บาท


รวม 871,189.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

145
123,264.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ลูกยาง COLUME แคร่ TAE YANG จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จก. ราคาที่เสนอ 963.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จก. ราคาที่เสนอ 963.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 115,560.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
146
138,030.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สาแหรกแคร่ Ride Control จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 130.54 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จก. ราคาที่เสนอ 132.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 130.54 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 130,540.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
147
325,280.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยง ขนาด 27.5 x 44 x 103 มม. จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 162.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 162.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 325,280.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
148
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ BRAKE BEAM LIVER แคร่ NATIONAL SWING MOTION จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 8,025.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 321,000.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
149
498,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คานห้ามล้อ National Swing Motion จำนวน 40 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 12,465.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 12,465.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 498,620.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
150
1,001,734.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ SLACK ADJUSTER DRV.- 600 จำนวน 31 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 32,314.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 32,314.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,001,734.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
151
340,902.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อเสื้อป้องกันสะเก็ดไฟ พร้อมหมวกเซฟตี้ จำนวน 177 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จก. ราคาที่เสนอ 2,118.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จก. ราคาที่เสนอ 2,118.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 374,992.20 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
152
99,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ HONMAR รุ่น DH๑๒๕๐ ผลิตจากประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๔๕ วัน
๓. บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ HONMAR รุ่น DH๑๒๕๐ ผลิตจากประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๔๕ วัน
บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 68,480.00 บาท
บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
153
290,100.00
สอบราคา
1. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 258,030.50 บาท
2. บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 273,887.90 บาท
3. บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนอราคา 281,682.85 บาท
4. บริษัท นวศิริ คอนแทรคติ้ง จำกัด เสนอราคา 287,348.50 บาท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7% แล้ว เป็นเงิน 258,030.50 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/84 ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2560 และเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/85 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ขอต่อรองราคาที่เสนอ และทางบริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ได้มีบันทึกลงวันที่ 1, 2 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งยืนราคาเดิมตามที่เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 258,030.50 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)


รวม 258,030.50 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 258,030.50 บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 32,069.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.45 (ใช้ราคาที่บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
154
208,000.00
สอบราคา
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 6 มม. X 65 มม.X 65 มม. จำนวน 180 ท่อน
ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 218,408.40 บาท
ผู้ชนะการประมูล บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน ขนาด 6 มม. X 65 มม.X 65 มม. จำนวน 180 ท่อน
ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 218,408.40 บาท

รวม 218,408.40 บาท
สิ่งของถูกต้อง
155
42,800.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า ราคา 3.00 บาท จำนวน 10,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.50 บาท
<> 2) ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.80 บาท
<> ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 40,660.00 บาท

รวม 40,660.00 บาท
<> ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาตรวจสอบตัวอย่างกระดาษของห้างฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกับของทางการ
156
5,030,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคา 5,016,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ.อาร์ธุรกิจและก่อสร้าง เสนอราคา 5,020,000.00 บาท
บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 5,016,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
157
173,340.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ AIR FILTER ของตู้อุปกรณ์ลม รถจักร Alsthom จำนวน ๒๐ Pcs.

ผู้เสนอ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
รายการที่ ๑ AIR FILTER ของตู้อุปกรณ์ลม รถจักร Alsthom จำนวน ๒๐ Pcs.
-ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว เห็นว่าองค์ประกอบหลักในเนื้อหาที่กำหนดไว้ของข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะ เช่นข้อกำหนดด้านเทคนิค และเอกสารประกอบ ของผู้นำเสนอไม่ครบถ้วนในรายการดังกล่าว ถ้าหากพิจารณารับไว้จะส่งผลเสียและผลกระทบต่อกระบวนการซ่อมบำรุงที่ตามมาภายหลังได้ รวมทั้งหลักการ มาตรฐานในการพิจารณาบนข้อกำหนดต่างๆจึงไม่สามารถพิจารณาซองเสนอราคาต่อไปได้
158
1,434,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 ชุด อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 Dwg. No.218410 (1 ชุด ประกอบด้วย Rubber Bellow & Upper Plate)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,470,180.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,470,180.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,470,180.00 บาท


รวม 1,470,180.00 บาท
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เปิดซองและพิจารณาราคาแล้วเห็นควรจัดซื้อ ส่งของภายใน 120 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.46 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
159
600,000.00
สอบราคา
แผ่นพลาสวู๊ดขนาดหนา 4 มม.กว้าง 1,200 มม. ยาว 2,440 มม. มอก.เลขที่ 2356-2550 จำนวน 800 แผ่น
1)ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารวม 556,400.00 บาท
2)ผู้เสนอราคา บริษัท สกุลไชยพรีเมียม แอนด์แพค จำกัด เสนอราคารวม 569,599.52 บาท
3)ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยพลาสวู๊ด จำกัด เสนอราคารวม 599,996.08 บาท
4)ผู้เสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอราคารวม 633,440.00 บาท
5)ผู้เสนอราคา หจก. พชรพรก่อสร้าง เสนอราคารวม 584,006.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคารวม 556,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,400.00 บาท


รวม 556,400.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาเปิดซอง มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 5ราย ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเอกสารแล้วถูกต้อง ตามเงื่อนไข 4 ราย บริษัท ยูนิโก้ฯ เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องและยอมรับตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ จำนวน 800 แผ่นเป็นเงินรวม 556,400.00บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 600,000.00-556,400.00 = 43,600.00บาท
160
1,613,800.00
สอบราคา
1.หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 1,296,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด เสนอราคา 1,425,6000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,497,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด เสนอราคา 1,535,328.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5.บริษัท รักษาความปลอดภัย ช ชำนาญ จำกัด เสนอราคา 1,574,697.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 1,296,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,296,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
161
77,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แบบค่ารักษาความสะอาด สีชมพู/สีบานเย็น ราคา 3.00 บาท จำนวน 12,000 เล่ม
<> ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.59 บาท
<> ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 84,615.60 บาท

รวม 84,615.60 บาท
<> ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารายเดียว พิจารณาตรวจสอบตัวอย่างกระดาษของห้างฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณภาพใกล้เคียงกับตัวอย่างของทางการ
162
865,000.00
สอบราคา
1.หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 624,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 765,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ช ชำนาญ จำกัด เสนอราคา 787,348.80 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด เสนอราคา 815,856.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.วีระเขลางค์การ์ด เสนอราคา 624,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 624,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
163
1,992,000.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,446,640.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท บลาส แอนด์ โพรเทคทีฟ จำกัด 1,540,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,446,640.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,446,640.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
164
1,999,979.80
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ AXLE GEAR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทพีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,999,979.80 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ AXLE GEAR จำนวน 1 รายการ
บริษัทพีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,999,979.80 บาท

รวม 1,999,979.80 บาท
บริษัทพีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
165
1,983,780.00
สอบราคา
1) บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,750.00 บาท(รวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดเวลาส่งมอบภายใน 360 วัน นัดถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2) บริษัท ฟาร์ม แชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสอง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920,650.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)กำหนดส่งมอบภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการจ้างจัดทำวารสารรถไฟสัมพันธ์ ของบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด และของบริษัท ฟาร์ม แชนเนล(ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้เสนอมาอย่างละเอียดรอบคอบและได้ลงคะแนนในหัวข้อ 1.แนวคิด 2.การออกแบบทั้งรูปแบบวารสารสิ่งพิมพ์ และ e-Publishing 3.ทีมงานออกแบบ/นักเขียน 4.ตัวอย่างผลงานที่เคยผลิต 5.ประวัติ และผลงานของบริษัท ผลปรกฎว่า บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัดได้คะแนนสูงสุด คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ได้คะแนนสูงสุด และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตามความต้องการ จึงเห็นควรจ้างจัดพิมพ์วารสารรถไฟสัมพันธ์ ประจำปี 2560 จำนวน 90,000 เล่ม จากบริษัทคอร์แอนด์พีค จำกัด จึงได้ต่อรองบริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 มกราคม 2560 แจ้งว่าขอยืนยันราคาที่เคยเสนอไว้

รวม 1,845,750.00 บาท
คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรจ้างบริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,725,000.00 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ7 เป็นเงิน 120,750.00 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,750.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน138,030.00 บาทหรือ=6.96%
166
1,996,620.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงระบบ Primary Suspension รถดีเซลราง ASR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงระบบ Primary Suspension รถดีเซลราง ASR. จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,996,620.00 บาท

รวม 1,996,620.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
167
849,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขารถดีเซลราง หมายเลข กซข.1133 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 849,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขารถดีเซลราง หมายเลข กซข.1133 จำนวน 1 รายการ
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 849,000.00 บาท

รวม 849,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
168
412,800.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Support for Asjustable Ventilator flap and bress screw จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 412,485.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Support for Asjustable Ventilator flap and bress screw จำนวน 1 รายการ
บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 412,485.00 บาท

รวม 412,485.00 บาท
บริษัทโรจน์เศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
169
5,273,000.00
ประกวดราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 5,230,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคา 5,263,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร เสนอราคา 5,263,000.00 บาท
4 บริษัท ชุมราษฎร์วิศวกรรม จำกัด เสนอราคา 5,263,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเชษฐ์ วิศวกรรมการโยธา เสนอราคา 5,263,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคาต่ำสุด

รวม 5,230,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
170
480,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 480,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 480,000.00 บาท

รวม 480,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
171
481,500.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 481.50 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 481.50 บาท

รวม 481,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
172
465,985.00
สอบราคา
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Plug (ICMA) Type A ตามแผนผังที่ EE 110373 (สายไฟยาว 7,000 มม.) จำนวน 5 Sets.
ราคา Set.ละ 49,006 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Plug (ICMA) Type B ตามแผนผังที่ EE 110373 (สายไฟยาว 4,000 มม.) จำนวน 5 Sets.
ราคา Set.ละ 44,191 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Plug (ICMA) Type A ตามแผนผังที่ EE 110373 (สายไฟยาว 7,000 มม.) จำนวน 5 Sets.
เป็นเงิน 245,030 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Plug (ICMA) Type B ตามแผนผังที่ EE 110373 (สายไฟยาว 4,000 มม.) จำนวน 5 Sets.
เป็นเงิน 220,955 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 การ เป็นเงิน 465,985 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 465,985.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
173
283,260.00
สอบราคา
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets ราคา Set.ละ 19,825.20 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets เป็นเงิน 297,423.03 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 297,423.03 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
174
384,900.00
สอบราคา
1. สลักเกลียวปล่อยขนาด 5/8” x 25 ซ.ม. จำนวน 5,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 176,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. สลักเกลียวปล่อยขนาด 3/4" x 25 ซ.ม. จำนวน 5,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทีวพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 208,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 176,500.00 บาท
รายการที่ 2.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 208,250.00 บาท


รวม 384,750.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
175
1,626,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,347,120.00 บาท
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,389,968.52 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,347,120.00 บาท


รวม 1,347,120.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
176
1,860,599.14
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 210 ชุด โครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บชส.76 ที่นั่ง
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,853,775.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,853,775.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,853,775.00 บาท


รวม 1,853,775.00 บาท
- บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เปิดซองและพิจารณาราคาแล้วเห็นควรจัดซื้อ ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
177
69,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 60 Pcs. Spherical Roller Brg. 21304 CC
บ.พี.เอส.เอ็ม.แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,026.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,150.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.พี.เอส.เอ็ม.แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 65,869.20 บาท


รวม 65,869.20 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
178
755,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 645,124.00 บาท
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 659,282.64 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 645,124.00 บาท


รวม 645,124.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
179
1,605,000.00
สอบราคา
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,603,000.00 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,603,000.00 บาท

รวม 1,603,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
180
498,620.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 498,384.60 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 514,456.00 บาท
3. บริษัท ทีเอสเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 518,235.00 บาท
บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
181
1,628,000.00
สอบราคา
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,623,980.00 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงิน 1,623,980.00 บาท

รวม 1,623,980.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
182
1,849,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสายดิน และเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ สถานีน้ำพอง สถานีเขาสวนกวาง และสถานีกุมภวาปี จำนวน 3 สถานี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,000.00 บาท

รวม 1,845,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
183
1,849,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด
อนุมติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบสายดิน และเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมที่สถานีรถไฟ สถานีปางป๋วย สถานีห้างฉัตร และสถานีแม่ตานน้อย จำนวน 3 สถานี ในเส้นทางสายเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,845,000.00 บาท

รวม 1,845,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
184
676,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาละติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 18 ชุด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,808.00 บาท

รวม 549,808.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
185
860,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักรถ บจพ.ป. 111 และ 131 ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 430,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 473,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 860,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 860,000.- บาท


รวม 860,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
186
1,991,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาละติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 43 ชุด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,798,592.96 บาท

รวม 1,798,592.96 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
187
1,080,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาละติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 26 ชุด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 971,884.21 บาท

รวม 971,884.21 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
188
1,230,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 96 Pcs. # 84C 618 288 G3 Brush Holder Assembly
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 7,600.00 บาท
บ.สุธียูไนเต็ดคาร์บอนฯ เสนอขายในราคาอันละ 8,990.00 บาท
บ.อิตัลไทย เมอร์เซนฯ เสนอขายในราคาอันละ 10,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.สุธียูไนเต็ดคาร์บอนฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 893,664.00 บาท


รวม 893,664.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
บ.สุธียูไนเต็ดคาร์บอนฯยินดีลดราคาให้เหลือราคาอันละ 8,700.00 บาท
189
7,611,980.00
ประกวดราคา
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา รายการที่ 1 Pc. ละ 230,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) รายการที่ 2 Pc. 144,085.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) รายการที่ 3. Pc. ละ 229,080.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) รายการที่ 4 Pc. 179,180.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
ยกเลิก

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว ประกอบกับราคาที่เสนอสูงกว่าราคาที่ประเมินมาก จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคา ครั้งนี้ พร้อมให้ผู้ใช้แจ้งความจำเป็นก่อนดำเนินการจัดหาใหม่ ต่อไป
190
312,900.00
สอบราคา
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1.สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
ขนาด 19.5 x 112 x 34 x 8 มม.จำนวน 1,700 ตัว
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400
(Hardening HS. 48 – 60)
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP2 – 017/1
เฉพาะ Part No. 2H1 – 19.5112 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 46.20 บาท
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ
SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 28 มม.จำนวน 3,000 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 32.20 บาท
3.ขนาด Ø 32 x 40 x 9 มม. จำนวน 600 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 13.60 บาท
4.ขนาด Ø 40 x 50 x 25 มม. จำนวน 1,700 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 30.65 บาท
5.ขนาด Ø 28 x 38 x 15 มม. จำนวน 1,000 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 17.10 บาท
6.ขนาด Ø 30 x 40 x 12 มม. จำนวน 1,800 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1
เฉพาะ Part No.2L2-304012 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 19.20 บาท
ทั้งหมด 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 307,159.55 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1.สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
ขนาด 19.5 x 112 x 34 x 8 มม.จำนวน 1,700 ตัว
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400
(Hardening HS. 48 – 60)
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP2 – 017/1
เฉพาะ Part No. 2H1 – 19.5112 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 46.20 บาท
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ
SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 28 มม.จำนวน 3,000 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 32.20 บาท
3.ขนาด Ø 32 x 40 x 9 มม. จำนวน 600 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 13.60 บาท
4.ขนาด Ø 40 x 50 x 25 มม. จำนวน 1,700 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 30.65 บาท
5.ขนาด Ø 28 x 38 x 15 มม. จำนวน 1,000 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-015/1 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 17.10 บาท
6.ขนาด Ø 30 x 40 x 12 มม. จำนวน 1,800 อัน
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1
เฉพาะ Part No.2L2-304012 ราคาต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หน่วยละ 19.20 บาท
ทั้งหมด 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 307,159.55 บาท

รวม 307,159.55 บาท
สิ่งของถูกต้อง
191
1,046,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูที แสงตะวัน ราคาที่เสนอ 960,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 983,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992) ราคาที่เสนอ 994,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยลำปาว จำกัด ราคาที่เสนอ 1,040,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธนพล คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,045,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูทีแสงตะวัน ในวงเงิน 960,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 960,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
192
1,948,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 KICK PLATE STAINLESS วัสดุ SUS 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดพับตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,000 PC
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 614,180.00 บาท
รายการที่ 2 อ่างล้างหน้าสแตนเลสพร้อมฐานเข้ามุม วัสดุ SUS304 ลักษณะ มิติ และขนาด ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ผู้เสนอราคา 992,960.00 บาท
รายการที่ 3 สะพานกลอนบานเกล็ดชนิดบาก สแตนเลส พร้อมไม้ใส่ใน ด้านขวา จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอรวม 93,090.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
รายการที่ 4 สะพานกลอนบานเกล็ดชนิดบาก สแตนเลส พร้อมไม้ใส่ใน ด้านซ้าย จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอรวม 93,090.00 93 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
รายการที่ 5 ยางอัดกรอบกระจกประตูชาน จำนวน 500 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอรวม 121,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรวม บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคารวม 614,180.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิ้ลดิ้ง 55 จำกัด ราคารวม 992,960.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคารวม 93,090.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคารวม 93,090.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท ฐิติปรณ์กุล จำกัด ราคารวม 121,980.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,915,300.00 บาท


รวม 1,915,300.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสาร 2 ราย คือ บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด และ บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อที่เคยขายให้กับทางการฯ โดยรับซื้อรายการที่ 1,2 จากบริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำกัด เป็นเงินทั้งหมด 1,502,000.00 บาท รายการที่ 3,4,5 รับซื้อจาก บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,607,140.00 บาท คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาบริษัท บริษัทยืนยันราคาที่เสนอทั้ง 5 รายการ รวมเป็นเงิน 1,915,300.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน 33,320 บาท (1,948,620.00-1,915,300.00) หรือคิดเป็น 1.7 % คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อสิ่งของทั้ง 5 รายการดังกล่าวฯต่อไปได้
193
1,925,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมอโนไดซ์คิ้วทับแนวมีร่องกลาง จำนวน 2,800 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอรวม 308,588.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 326,564.00 บาท
รายการที่ 2 อลูมิเนียมอโนไดซ์กั้นบานเกล็ด-บานกระจกหน้าต่างแบบมีปีก จำนวน 2,800 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอรวม 290,612.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ผู้เสนอราคา 0.00 บาท
รายการที่ 3 อลูมิเนียมอโนไดซ์ครอบฝาในรับบานเกล็ด-บานกระจกหน้าต่างชนิดปีกเล็ก จำนวน 1,400 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอรวม 1,038,114.000 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 1,006,656.00 บาท
รายการที่ 4 อลูมิเนียมอโนไดซ์คิ้วทับแนว จำนวน 1,400 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอรวม 125,832.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 131,824.00 บาท
รายการที่ 1 บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคารวม 308,588.00 บาท
รายการที่ 2 บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคารวม 290,612.00 บาท
รายการที่ 3 บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคารวม 1,006,656.00 บาท
รายการที่ 4 บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคารวม 125,832.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,731,688.00 บาท


รวม 1,731,688.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสาร 2 ราย คือ บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด และ บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อที่เคยขายให้กับทางการฯ โดยรับซื้อรายการที่ 1,2,4 จากบริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นเงินทั้งหมด 725,032.00 บาท รายการที่ 3 รับซื้อจาก บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,006,656.00 บาท คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาบริษัท บริษัทยืนยันราคาที่เสนอทั้ง 4 รายการ รวมเป็นเงิน 1,731,688.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน 193,312 บาท (1,925,000.00 – 1,731,688.00) หรือคิดเป็น 10 % คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการจัดซื้อสิ่งของทั้ง 4 รายการดังกล่าวฯต่อไปได้
194
475,722.00
สอบราคา
๑. บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคาหลอดละ ๒,๙๖๔.- บาท (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วัน.
๑. บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคาหลอดละ ๒,๙๖๔.- บาท จำนวน ๑๕๐ หลอด. เป็นเงิน ๔๔๔,๖๐๐.- บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๓๑,๑๒๒.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๗๒๒.- บาท. กำหนดส่งของภายใน ๓๐ วัน.

รวม 475,722.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ทดลองใช้งานแล้ว สามารถใช้งานได้ปกติดี (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรรับไว้พิจารณา
195
337,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างหุ้มเบาะนั่ง, เบาะพิงหลัง, เบาะพิงศรีษะ รถ บชส.76 ที่นั่ง (สีเทา) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ (1 คัน ประกอบด้วย เบาะนั่ง ขนาด 37x17 นิ้ว จำนวน 34 ตัว , เบาะพิงหลัง ขนาด 35x12 นิ้ว จำนวน 34 ตัว, เบาะพิงศรีษะ ขนาด 35x12 นิ้ว จำนวน 17 ตัว ) จำนวน 20 คัน
ผู้เสนอราคา ร้านเสมียนเบาะยนต์ ราคาที่เสนอ 16,890.- บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ จำนวนเงิน 337,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,800.- บาท


รวม 337,800.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน ( 337,800 – 337,400 = 400.-บาท) คิดเป็น 0.12 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
196
980,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จ้างทำประกอบแผ่น PCB วงจร FE. 1600-10 โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถ จำนวน 100 แผ่น จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 941,600.00 บาท
รวม 941,600.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
197
363,800.00
สอบราคา
๑.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ ๘๕,๐๐๐.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
๑.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ ๘๕,๐๐๐.- บาท. จำนวน ๔ คัน. เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๒๓,๘๐๐.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๓,๘๐๐.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 363,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยรับจ้างซ่อมให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.๓๗/สญ./๒๕๕๙ ลว. ๑๗ มิย. ๕๙ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
198
700,000.00
สอบราคา
จ้าง ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ)
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ
-ร้านเยาวภา ไชยสาตร์ ซัก อบ รีด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 612,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จ้าง ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ)
รับซื้อจาก
-ร้านเยาวภา ไชยสาตร์ ซัก อบ รีด เสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 576,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 576,000.00 บาท
เสนอราคารับจ้างฯ ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
199
2,185,200.00
ประกวดราคา
จำนวน 20 Sets. # I 81535 Drain Valve EW-6 Drg.No. 2B 66764
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 101,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายจำนวน 20 ชุด รวมเป็นเงิน 2,161,400.00 บาท


รวม 2,161,400.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
200
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 120 Sets. Spring สำหรับ Bogie Frame รถจักร GE. ประกอบด้วยอะไหล่ 2 รายการ
บ.รุ่งเรืองธนาภัทรฯ เสนอขายในราคาset.ละ 6,800.00 บาท
หจก.คณิตอุตสาหกรรมฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,200.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 8,170.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.รุ่งเรืองธนาภัทรฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 873,120.00 บาท


รวม 873,120.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
201
3,161,900.00
ประกวดราคา
จำนวน 150 ถัง. จาระบี EP.2 บรรจุถังละ 180 กก. ถังเปล่าเป็นสมบัติของการรถไฟฯ
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขายในราคาถังละ 13,999.00 บาท
2. บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอขายในราคาถังละ 17,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขายจำนวน 150 ถัง รวมเป็นเงิน 2,246,839.50 บาท


รวม 2,246,839.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
202
75,400.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
203
74,200.00
ตกลงราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
204
176,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Check Valve R 1" จำนวน 13 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 5,250.00 บาท

รายการที่ 2. Check Valve G 1/2" จำนวน 22 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 4,500.00 บาท
รายการที่ 1. Check Valve R 1" จำนวน 13 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 73,027.50 บาท

รายการที่ 2. Check Valve G 1/2" จำนวน 22 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 105,930.00 บาทรวม 178,957.50 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
205
156,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบรวมยอดเงินรายได้การโดยสารรายวัน จำนวน 100,000 แผ่น
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 16.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.30 บาท
รายการที่ 2 บัญชีจดจำนวนตั๋วบาง จำนวน 100,000 แผ่น
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 32.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 29.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 37.30 บาท
รายการที่ 3 แบบที่ 93 ใบเก็บเงิน จำนวน 30,000 แผ่น
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 28.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 23.70 บาท
รายการที่ 4 แบบที่ 87 รายงาน พรร. ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 100,000 แผ่น
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 16.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 21.30 บาท
รายการที่ 5 สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างชั่วคราว ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 5,000 แผ่น
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 34.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 90.00 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 48.00 บาท
รายการที่ 6 แบบ กรฟ.3 (ตั๋วทางสะดวก) จำนวน 7,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 7.30 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.88 บาท
รายการที่ 7 แบบ กรฟ.5 ใบเปลี่ยนหลีกสีเหลืองขอบแดง จำนวน 1,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 10.00 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 15.50 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 10.70 บาท
รายการที่ 8 แบบ กรฟ.16 ใบเปลี่ยนทางเดินของขบวนรถ จำนวน 1,000 เล่ม
<> 1) ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 11.50 บาท
<> 2) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 14.65 บาท
<> 3) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 12.23 บาท
<> รายการที่ 1 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 21,400.00
<> รายการที่ 2 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 34,240.00
<> รายการที่ 3 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 6,420.00
<> รายการที่ 4 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 21,400.00
<> รายการที่ 5 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 1,819.00
<> รายการที่ 6 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 44,940.00
<> รายการที่ 7 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 10,700.00
<> รายการที่ 8 ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 12,305.00

รวม 153,224.00 บาท
<> ห้างฯ วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่่างกระดาษของห้าง. ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
206
497,550.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 497,015.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 497,550.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท

รวม 497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
207
197,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1811-8005231-01 (K 99212) Piston Ref.5 จำนวน 24 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 4,100.00 บาท

รายการที่ 2. # 1811-5103250-01 (K 9923) Supply Valve Ref.15 จำนวน 44 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 830.00 บาท

รายการที่ 3. # 1080-8004197-01 (K 9177) Strainer Ref.18 จำนวน 24 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 2,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 2,400.00 บาท
รายการที่ 1. # 1811-8005231-01 (K 99212) Piston Ref.5 จำนวน 24 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 105,288.00 บาท

รายการที่ 2. # 1811-5103250-01 (K 9923) Supply Valve Ref.15 จำนวน 44 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 39,029.32 บาท

รายการที่ 3. # 1080-8004197-01 (K 9177) Strainer Ref.18 จำนวน 24 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 59,064.00 บาทรวม 203,381.32 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 2 ลดราคาเหลืออันละ 829.00 บาท
208
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นพลาสวูด ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 10 มม. จำนวน 210 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,354.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 494,340.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 494,340.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
209
417,942.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Oil damper piston rod 70 A Ø ,80 A Ø จำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,643.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 417,942.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 417,942.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาในครั้งนี้ถูกต้อง
210
454,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Temperature indication label ,irreversible type range 54-110 degree celsius ชนิด 10 levels (54-62-71-77-82-88-93-99-104-110) จำนวน 2,500 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 181.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด จำนวนเงินรวม 454,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,750.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
211
378,352.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Step tread for modified foot step จำนวน 221 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 378,352.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 378,352.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
212
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์แคร่ TKZ-3 ( Journal box anchor assembly) แบบ A จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,852.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,215.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อุปกรณ์แคร่ TKZ-3 ( Journal box anchor assembly) แบบ B จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,280.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,044.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 231,120.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 242,676.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 473,796.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรซื้อพัสดุรายการที่ 1 จากบริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ส่วนรายการที่ 2 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย ซึ่งพิจารณาคัดเลือกพัสดุของผู้เเสนอพัสดุตามคุณสมบัติถูกต้องที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฯ
213
566,030.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา
1)ท่อยางตรง ขนาด Ø 1.7/8 นิ้ว(48 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 40 Pcs. ราคา Pc.ละ 3,959 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ท่อยางตรง ขนาด Ø ½ นิ้ว( 13 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs. ราคา Pc.ละ 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)ท่อยางตรง ขนาด Ø 3 นิ้ว( 76 มม.)ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 4 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs. ราคา Pc.ละ 5,189.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา
1)ท่อยางตรง ขนาด Ø 1.7/8 นิ้ว(48 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 40 Pcs. เป็นเงิน 158,360 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ท่อยางตรง ขนาด Ø ½ นิ้ว( 13 มม.) ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 3 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs. เป็นเงิน 96,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)ท่อยางตรง ขนาด Ø 3 นิ้ว( 76 มม.)ยาว 1,000 มม.ชนิด Silicone 4 Ply-4.5 mm.Polyester Working Pressure 4.5 Bar-10.5 Bar จำนวน 60 Pcs. เป็นเงิน 311,370 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 566,030 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 566,030.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
214
1,871,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระหนักรถ บนท.ป 1001-1084 จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 467,800.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 514,580.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,871,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,871,200.- บาท


รวม 1,871,200.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
215
924,480.00
สอบราคา
บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 32 ลูก ราคาลูกละ 28,879.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 32 ลูก เป็นเงิน 924,137.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 924,137.60 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
216
1,005,000.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.จ้างแรงงานรื้อ-ล้างอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร(Block Brake Unit/Tread Brake Unit)สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA และ HID จำนวน ๓๐๐ Units
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา ๙๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคา ๙๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.จ้างแรงงานรื้อ-ล้างอุปกรณ์ห้ามล้อรถจักร(Block Brake Unit/Tread Brake Unit)สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA และ HID จำนวน ๓๐๐ Units
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน ๙๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท

รวม 995,100.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
หมายเหตุ บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคาต่ำหนึ่ง แต่ไม่พิจารณาจ้าง เพราะไม่เคยมีประสบการณ์หรือผลงานการซ่อมตามที่ทางการฯต้องการ
217
1,064,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 140 Pcs. # 5 611 599 Cardan Lg.487.50 ± 2.50 mm. (1410)
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 6,900.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,033,620.00 บาท


รวม 1,033,620.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
218
128,112,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด
เสนอราคา 125,986,666.00 บาท
2 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 127,900,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 127,912,000.00 บาท
4 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 127,912,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 125,986,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 125,986,666.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 125,986,666.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,125,334.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66
219
52,228,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 52,128,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 52,128,900.00 บาท
บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 52,128,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 52,128,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอในราคา 52,128,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.19
220
1,944,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยเบสท์(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,929,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชียคลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,950,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,929,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,929,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถวน
221
845,193.00
สอบราคา
1.บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 921,240.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด เสนอราคา 929,712.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา 921,240.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 921,240.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
222
1,926,780.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 1,926,780.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 1,926,780.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,926,780.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
223
1,836,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,833,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,833,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,833,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
224
1,024,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # C 71 558 Valve Head Item 17 จำนวน 164 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 1,638.00 บาท
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 4,350.00 บาท

รายการที่ 2. # 4A 35595 Compression Spring Item 18 จำนวน 116 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 61.00 บาท
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 100.00 บาท

รายการที่ 3. # 4A 54760 Wire Mesh Screen Item 15 จำนวน 154 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 130.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 204.00 บาท
3. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 175.00 บาท

รายการที่ 4. # 456991 Sealing Ring A 18 - 22 - VF Item 19 จำนวน 164 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 17.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 27.00 บาท
3. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 50.00 บาท

รายการที่ 5. # 4B 74370/2 Sealing Ring Item 22 จำนวน 164 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 382.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 1,125.00 บาท
3. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 750.00 บาท
รายการที่ 1. # C 71 558 Valve Head Item 17 จำนวน 164 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 287,436.24 บาท

รายการที่ 2. # 4A 35595 Compression Spring Item 18 จำนวน 116 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 7,571.32 บาท

รายการที่ 3. # 4A 54760 Wire Mesh Screen Item 15 จำนวน 154 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 21,421.40 บาท

รายการที่ 4. # 456991 Sealing Ring A 18 - 22 - VF Item 19 จำนวน 164 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 2,983.16 บาท

รายการที่ 5. # 4B 74370/2 Sealing Ring Item 22 จำนวน 164 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 67,033.36 บาท


รวม 386,445.48 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
225
1,951,680.00
สอบราคา
๑. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้างในราคาคันละ ๔๕๖,๐๐๐.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
๑. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้างในราคาคันละ ๔๕๖,๐๐๐.- บาท.จำนวน ๔ คัน. เป็นเงิน ๑,๘๒๔,๐๐๐.- บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๑๒๗,๖๘๐.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๕๑,๖๘๐.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,951,680.00 บาท
จำกัด เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก.๑/๒๕๕๘/๐๑ ลว. ๒๐ มีค. ๕๘ (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
226
432,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด
2. บริษัท โอวัล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,500.00 บาท

รวม 432,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
227
1,170,850.00
สอบราคา
1. ลวดเชื่อม YAWATA H 250 C ขนาด 4.0 x 400 ม.ม. จำนวน 5,000 ก.ก.
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 425,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 430,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. ลวดเชื่อม YAWATA FT51 ขนาด 4.0 x 400 ม.ม. จำนวน 2,000 ก.ก.
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วีเอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 104,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 108,400.00 บาท
3. ลวดเชื่อมแมงกานีส GEMINI ขนาด 4.0 x 400 ม.ม. จำนวน 6,000 ก.ก.
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 732,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 744,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 1.ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 425,000.00 บาท
รายการที่ 2.บริษัท เค.วี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท
รายการที่ 3.ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 732,000.00 บาท


รวม 1,255,440.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
228
1,139,800.00
สอบราคา
1. โซ่ส่งกำลังชนิดฟัน 3 ชั้น รุ่น โฮกูริกุ จำนวน 3 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 413,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. โรเตอร์บิเตอร์อัหินแจ๊คสัน จำนวน 25 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 480,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. สายพาน B 74 ยี่ห้อ Black Clubs (ดอกจิก) จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
4. ตลับลูกปืน 15112/15250 ยี่ห้อ KOYO จำนวน 30 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 38,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
5. ตุ๊กตาเพลาพร้อมลูกปืน F 207 ยี่ห้อ FAG จำนวน 100 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 59,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
6. ลูกปืนกันรุนคลัทช์ เบอร์ 51103 ยี่ห้อ KOYO จำนวน 50 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
7. ตลับลูกปืน 5207 ยี่ห้อ KOYO จำนวน 50 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ราคาที่เสนอ 89,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

8. เหล็กรางน้ำขนาด 5” x 2.1/2” x 6 เมตร จำนวน 10 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 20,570.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
9. ปิ๊นขนาด 3/16” x 2.1/2” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
10. แป้นเกลียวหยาบ ขนาด 1/2” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
11. แป้นเกลียวหยาบ ขนาด 3/8” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 475.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
12. แหวนเหล็กแบน ขนาด 3/8” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
13. แหวนเหล็กแบน ขนาด 1/4” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 350.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
14. แหวนเหล็กสปริง ขนาด 5/8” จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
15. แหวนเหล็กสปริง ขนาด 5/16” จำนวน 500 อัน
ผุ้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 1.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 413,700.00 บาท
รายการที่ 2.ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 480,000.00 บาท
รายการที่ 3.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
รายการที่ 4.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,850.00 บาท
รายการที่ 5.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 59,000.00 บาท
รายการที่ 6.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท
รายการที่ 7.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 89,800.00 บาท
รายการที่ 8.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 20,570.00 บาท
รายการที่ 9.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
รายการที่ 10.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 750.00 บาท
รายการที่ 11.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 475.00 บาท
รายการที่ 12.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 บาท
รายการที่ 13.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 350.00 บาท
รายการที่ 14.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 700.00 บาท
รายการที่ 15.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 400.00 บาท


รวม 1,135,845.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
229
1,737,680.00
สอบราคา
๑.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้างในราคาคันละ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
๑.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้างในราคาคันละ ๔๐๖,๐๐๐.- บาท. จำนวน ๔ คัน. เป็นเงิน ๑,๖๒๔,๐๐๐.- บาท. ภาษี ๗% เป็นเงิน ๑๑๓,๖๘๐.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๗,๖๘๐.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,737,680.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.๓๔/สญ./๒๕๕๙ ลว. ๙ มิย. ๕๙ (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
230
481,500.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี กท.,ชม.,หใ.,อน.และ นค. จำนวน 450 คัน ราคาคันละ 1,070 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระ 1 เดือน ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี กท.,ชม.,หใ.,อน.และ นค. จำนวน 450 คัน เป็นเงิน 481,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 481,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
 
รวมทั้งหมด 2,102,154,216.01 บาท