:: 7 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Axle Pulley ตามแผนผังเลขที่ P7-2333A วัสดุ SC46 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯจำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 8,333.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 499,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,980.- บาท


รวม 499,980.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เห็นควรให้ว่าจ้าง
ต่อไปฯ
2
1,399,800.00
สอบราคา
งานสองข้างสองทางรถไฟในแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กำหนดการขายแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 กุมพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 มีผู้สนใจซื้อ เอกสาร 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร
กำหนดการยืนแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 กุมพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557 มีผู้สนใจยืนเอกสาร 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร
กำหนดเปิดซองในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด เสนอราคา 1,399,800.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร เสนอราคา 1,399,900.00 บาท
บริษั ทรูวัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,399,800.00 บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว ทาง บริษัทฯ ยินดีลดให้อีก 800 บาท คงเหลือเป็นเงิน 1,399,000.00 บาท

รวม 1,399,000.00 บาท
คณะกรรมการมีมติยอมรับราคา เห็นควรจ้าง บริษัท ทรูวัน จำกัด ซึ่งเสนอตำกว่าราคาลาง เป็นเงิน 800.บาท คงเหลือเป็นเงิน 1,399,000.00 บาท
3
472,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักแขวนกล่องไฟ ขนาด 255X800 ซม.หนา ¼”เจาะรูทรงรี 4 รูวัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,900.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 464,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท


รวม 464,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(472,000.00-464,000.00) = 8,000.- หรือ
1.69 %รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
4
2,568,000.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 2,345,440.00 บาท
รับซื้อจาก บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงิน 2,345,440.00 บาท

รวม 2,345,440.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
5
435,000.00
สอบราคา
1 ร้านสหสากลการค้า
2 ร้านเสริมภัณฑ์ ซัพพลาย
ร้านสหสากลการค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,500.00 บาท

รวม 433,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6
496,200.00
สอบราคา
1.บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 83,430.00 บาท
รายการที่ 2 จาก บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 83,430.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,405.00 บาท

รวม 471,405.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
7
415,000.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. ขนาด M 20 x 80 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 5,000 ตัว ราคา 119,250.00 บาท
2. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3” บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 600 ตัว ราคา 15,360.00 บาท
3. ขนาด Ø 3/4” x 13.1/2” (เกลียว 10 ฟัน/ นิ้ว) บรรจุกระสอบละ 20 ตัว จำนวน 1,200 ตัว ราคา 112,560.00 บาท
4. ขนาด M 20 X 65 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 8,000 ตัว ราคา 159,120.00 บาท
5. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 5” บรรจุกระสอบละ 60 ตัว จำนวน 120 ตัว ราคา 7,008 บาท
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 442,228.86 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
1. ขนาด M 20 x 80 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 5,000 ตัว ราคา 126,350.00 บาท
2. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3” บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 600 ตัว ราคา 14,982.00 บาท
3. ขนาด Ø 3/4” x 13.1/2” (เกลียว 10 ฟัน/ นิ้ว) บรรจุกระสอบละ 20 ตัว จำนวน 1,200 ตัว ราคา 107,640.00 บาท
4. ขนาด M 20 X 65 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 8,000 ตัว ราคา 164,560.00 บาท
5. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 5” บรรจุกระสอบละ 60 ตัว จำนวน 120 ตัว ราคา 7,164 บาท
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 450,144.72 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 442,228.86 บาท

รวม 442,228.86 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
รวมทั้งหมด 6,055,553.86 บาท