:: 171 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
524,300.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 10 Sets. Starting Motor “Delco Remy” 50 MT Type 400 Model 1993740
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 49,900.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 524,300.00 บาท


รวม 524,300.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
2
1,769,352.00
สอบราคา
ว่าจ้างถอดปลอกล้อเก่าออกจากแว่นล้อ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขทางด้านเทคนิคของทางการฯแนบ จำนวน 3,000 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคร์ แอนด์ คลีน ราคาที่เสนอ 1,700.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,800.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,391.- บาท
รายการที่1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง จำนวนเงิน 1,526,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,400.00 บาท


รวม 1,526,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,769,352 – 1,526,400 = 242,952.00 บาท ) คิดเป็น 13.73% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
3
1,887,480.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ แผ่นกรองน้ำมันเครื่องชนิดละเอียด ความละเอียดในการกรอง 61 Micron ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๙๐ คู่.
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาคู่ละ ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาคู่ละ ๑๖,๒๓๗.๒๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒ แผ่นกรองน้ำมันเครื่องชนิดหยาบ ความละเอียดในการกรอง 153 Micron ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๓๖ คู่.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาคู่ละ ๑๑,๗๔๓.๒๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ไม่ส่งตัวอย่างและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ทั้ง ๒ รายการ เป็นการผิดเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
รายการที่ ๑ แผ่นกรองน้ำมันเครื่องชนิดละเอียด ความละเอียดในการกรอง 61 Micron ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๙๐ คู่.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๔๖๑,๓๕๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รายการที่ ๒ แผ่นกรองน้ำมันเครื่องชนิดหยาบ ความละเอียดในการกรอง 153 Micron ของเครื่องยนต์ PIELSTICK รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๓๖ คู่.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๒๒,๗๕๗.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,884,109.50 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวอย่างชิ้นงานรายการที่๑ ของ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีขนาดไม่ถูกต้องตามแบบทางการ
ไม่สามารถประกอบใช้งานได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสอง ปฎิบัติตรงตามเงื่อนไขของทางการและตัวอย่างชิ้นงานทั้ง ๒ รายการมีขนาด วัสดุถูกต้องสามารถประกอบใช้งานได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเดิมที่ทางการเคยใช้งานมาแล้วทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรจัดซื้อต่อไป
4
1,464,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 14 Sets. Pielstick Engine type 16 PA 4V. 185 CP Repair Kit วาระ 24,000 ชม. 1 set. consisting of 40 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 102,680.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,538,146.40 บาท


รวม 1,538,146.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
5
84,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 100 Pcs. # 564210 Diaphragm Ref.7
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 735.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 1,000 Pcs. # 531868 Sealing Ring (3/4 in O.D. Sealing Ring Ref.35)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 6.50 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,645.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,955.00 บาท


รวม 85,600.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
6
1,977,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่ วาระประจำเที่ยวรถโดยสาร จำนวน 24,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 82.39.- บาท
รายการที่1 บริษัท โฟลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,977,360.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,977,360.- บาท


รวม 1,977,360.00 บาท
บริษัท โฟลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาถูกต้องตามความต้องการ ราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
7
138,300.00
สอบราคา
# K 81801 (1832-3022910-01) 3/8" Cut - Out Cock with Side Vent จำนวน 54 Sets.
1. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 2,100.00 บาท
2. บริษัท ฮั่งฮงเส็ง จำกัด ราคาชุดละ 2,220.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาชุดละ 2,200.00 บาท
4. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาชุดละ 1,980.00 บาท
# K 81801 (1832-3022910-01) 3/8" Cut - Out Cock with Side Vent จำนวน 54 Sets.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 121,338.00 บาทรวม 121,338.00 บาท
สิ่งของถูกาต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการ, ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง จึงไม่พิจารณา
8
372,360.00
สอบราคา
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา
รายการที่ ๑ RH THRESHOLD BASE FOR DRIVE’S COMPARTMENT รถดีเซลราง THN ราคาชิ้นละ ๕,๘๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวม ๓๐ ชิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รายการที่ ๑ LH THRESHOLD BASE FOR DRIVE’S COMPARTMENT รถดีเซลราง THN ราคาชิ้นละ ๕,๘๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวม ๓๐ ชิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT)
รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๓๖๐.๐๐ บาท(รวม VAT)
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา
รายการที่ ๑ RH THRESHOLD BASE FOR DRIVE’S COMPARTMENT รถดีเซลราง THN ราคาชิ้นละ ๕,๘๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวม ๓๐ ชิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รายการที่ ๑ LH THRESHOLD BASE FOR DRIVE’S COMPARTMENT รถดีเซลราง THN ราคาชิ้นละ ๕,๘๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวม ๓๐ ชิ้น ๑๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT)
รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๓๖๐.๐๐ บาท(รวม VAT)

รวม 372,360.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ตามความต้องการของทางการและราคาเท่ากับราคาประเมิน
9
352,672.00
สอบราคา
รายการที่.๑ Brake Block Hanger Assembly ( ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย Brake Block Hanger ด้านซ้าย-ขวา) จำนวน ๔๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ๓๕๒,๖๗๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๑ Brake Block Hanger Assembly ( ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย Brake Block Hanger ด้านซ้าย-ขวา) จำนวน ๔๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ๓๕๒,๖๗๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 352,672.00 บาท
ตัวอย่างของบริษัทฯ วสัดุ ขนาด และมิติต่างๆ ถูกต้องตามที่ทางการฯ ต้องการ และราคาเท่ากับราคาที่ได้เประเมินไว้
10
6,540,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต เสนอราคา 6,470,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปันรัก คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรวมสาสน์ มุกดาหาร เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท็อป เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรรณ เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
7 บริษัท เอ็มเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
8 บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยค้าไม้สระบุรี เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง เสนอราคา 6,530,000.00 บาท
11 บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด เสนอราคา 6,530,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต เสนอราคาต่ำสุด

รวม 6,470,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
11
374,500.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ SEGMENT CONTACT จำนวน ๑๐ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา ๑๓๓,๗๕๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๑๕๕,๑๕๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๒ FINGER CONTACT จำนวน ๑๐๐ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา ๑๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑ SEGMENT CONTACT จำนวน ๑๐ Sets.
บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๑๕๕,๑๕๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒ FINGER CONTACT จำนวน ๑๐๐ Sets.
บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๒๐๓,๓๐๐.๐๐ บาท


รวม 358,450.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของที่ทาง บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอมานั้น ขนาด มิติ ไม่ถูต้องสมบูรณ์ และทางบริษัทฯไม่ได้ส่งรายละเอียดวัสดุว่ามีส่วนผสมของโลหะชนิดใดบ้าง จากสถาบันโลหะวิทยาแห่งชาติหรือสถาบันทางด้านโลหะสิทยาที่ทางการฯยอมรับในซองเอกสารราคาแต่ประการใด ตามบันทึก สฟป.แนบ คณะกรรมการจึงไม่รับพิจารณาซื้อ
บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าคาประเมิน 4.29%
12
1,188,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,188,000.00 บาท
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,193,800.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,188,000.00 บาท


รวม 1,188,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
13
475,722.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Cheek Casting ด้านซ้าย จำนวน 18 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 13,375.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Cheek Casting ด้านขวา จำนวน 18 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 13,375.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 240,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 240,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 481,500.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง..
14
354,384.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster spring แคร่ KW-20 รวมขดนอกและขดใน จำนวน 72 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,389.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 388,050.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 388,050.48 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานมาแล้ว
15
1,779,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้ บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรา ระหว่างสถานีป่าไผ่ – สถานีเจาะไอร้อง – สถานีบูกิต แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,778,000.00 บาท

รวม 1,778,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
16
289,602.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster spring แคร่ PC-26 รวมขดนอกและขดในจำนวน 64 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,954.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 317,062.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 317,062.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานมาแล้ว
17
265,189.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal spring แคร่ PC-26 รวมขดนอกและขดใน จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,814.72 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 290,355.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 290,355.20 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานมาแล้ว
18
1,599,711.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 4,000 ชม. เครื่องยนต์ CAT 3516B HD จำนวน 08 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,599,711.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 4,000 ชม. เครื่องยนต์ CAT 3516B HD จำนวน 08 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทร แมชินเนอรี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,599,711.60-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 1,599,711.60 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บริษัท เมโทรแมชินเนอรี่ จำกัด ซื่งเป็นผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้แทนในการให้บริการและซ่อมเครื่องยนต์ CAT อีกทั้งยังมีประสบการในการซ่อมวาระ ของการรถไฟมาแล้ว
19
59,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 17 Pcs. # 704 811 03 “O” Ring R n°, 11 Ref.6
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 126.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 17 Pcs. # 705 040 03 “O” Ring Ref.16
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 190.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 17 Pcs. # 125 279 01 Square Gasket Ref.17
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 235.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 35 Pcs. # 705 022 03 Joint Seal 2 x 9.5 Ref.17
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 105.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 35 Pcs. # 705 019 03 Joint Seal 2 x 6.5 Ref.20
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 84.00 บาท

รายการที่6. จำนวน 35 Pcs. # 183 182 Diaphragm Ref.21
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 850.00 บาท

รายการที่7. จำนวน 35 Pcs. # 704 812 03 “O” Ring N° 12 Ref.22
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 110.00 บาท

รายการที่8. จำนวน 35 Pcs. # 705 198 03 Joint Seal 2.5 x 145 Ref.22
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 185.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,291.94 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,456.10 บาท
รายการที่ 3. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,274.65 บาท
รายการที่ 4. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,932.25 บาท
รายการที่ 5. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,145.80 บาท
รายการที่ 6. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,832.50 บาท
รายการที่ 7. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,119.50 บาท
รายการที่ 8. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,928.25 บาท

รวม 59,980.99 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
20
1,934,000.00
สอบราคา
1. กิจการร่วมค้า เจวี พีแอนด์พี (2017) เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,930,000.00 บาท
2. บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
3. บริษัท พี-เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด

กิจการร่วมค้า เจวี พีแอนด์พี (2017) ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,928,000.00 บาท


รวม 1,928,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
21
457,425.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # ใบพัดระบายความร้อนของ Generator Nishihatsu 80 KVA. จำนวน 15 Pcs. ราคา Pc.ละ 32,314 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # ใบพัดระบายความร้อนของ Generator Nishihatsu 80 KVA. จำนวน 15 Pcs. เป็นเงิน 484,710 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 484,710.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
22
285,690.00
สอบราคา
รายการที่ ๑. Relay พร้อม Socket จำนวน ๒๐ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑. Relay พร้อม Socket จำนวน ๒๐ Sets.
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน ๒๙๙,๖๐๐.๐๐ บาท

รวม 299,600.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เอกสารถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่าง สิ่งของถูกต้องสามารถใช้การได้ พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 4.86 % ทางการฯ เห็นสมควรให้ จัดซื้อต่อไป
23
714,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการรถไฟบริเวณโรงรถพ่วงบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯแนบ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 709,920.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 709,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 709,920.- บาท


รวม 709,920.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัดเสนอราคาต่ำสุด เพียงรายเดียวต่ำกว่าราคาประเมิน 714,720.00-709,920.00=4,800.-บาท หรือประมาณ 0.67% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการ ควรให้ว่าจ้างต่อไป
24
177,000.04
สอบราคา
รายการที่ ๑. กล่องไฟฟ้าใต้ท้องรถฝั่ง พขร. (wire box no.๑) รุ่น ๒ จำนวน ๓ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๘๘,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๒. กล่องไฟฟ้าใต้ท้องรถฝั่ง ชค. (wire box no.๑) รุ่น ๒ จำนวน ๓ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๘๘,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๑. กล่องไฟฟ้าใต้ท้องรถฝั่ง พขร. (wire box no.๑) รุ่น ๒ จำนวน ๓ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท
รายการที่ ๒. กล่องไฟฟ้าใต้ท้องรถฝั่ง ชค. (wire box no.๑) รุ่น ๒ จำนวน ๓ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๘๘,๕๐๐ บาท

รวม 177,000.00 บาท
เพราะ บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว วัสดุตรงตามที่ทางการต้องการและราคาเท่ากับที่ทางการประเมิน
25
235,935.00
สอบราคา
รายการที่ ๑. ชุดถาดรอง Cooling Group ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา หจก โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา ๒๓๕,๖๑๔.๐๐ บาท
รายการที่ ๑. ชุดถาดรอง Cooling Group ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา หจก โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน ๒๓๕,๖๑๔.๐๐ บาท

รวม 235,614.00 บาท
เพราะ หจก โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ๐.๑๔%
26
434,634.00
สอบราคา
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ชุดละ 3,745.00 บาท, รายการที่ 2 ชุดละ 3,745.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 ชุดละ 3,745.00 บาท จำนวน 60 ชุด , รายการที่ 2 ชุดละ 3,745.00 บาท จำนวน 60 ชุด รวม 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
27
430,500.00
สอบราคา
หจก.โกญจา พาณิชย์ เสนอราคารายการที่ 1 ชุดละ 135.00 บาท, รายการที่ 2 ชุดละ 170.00 บาท, รายการที่ 3
ชุดละ 170.00 บาท, รายงารที่ 4 ชุดละ 160.00 บาท, รายการที่ 5 ชุดละ 150.00 บาท
หจก.โกญจา พาณิชย์ เสนอราคารายการที่ 1 ชุดละ 135.00 บาท จำนวน 300 ชุด, รายการที่ 2 ชุดละ
170.00 บาท จำนวน 600 ชุด, รายการที่ 3 ชุดละ 170.00 บาท จำนวน 600 ชุด, รายงารที่ 4 ชุดละ 160.00 บาท
จำนวน 600 ชุด, รายการที่ 5 ชุดละ 150.00 บาท จำนวน 600 ชุด รวม 5 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 430,500.00
บาท

รวม 430,500.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
28
225,744.28
สอบราคา
รายการที่ ๑. Fire Detector Surface Mounting NC Contact จำนวน ๑๐ Sets.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา ๑๘๖,๑๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนิราคาต่ำสอง เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคา ๒๑๓,๘๙๓.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ ๑. Fire Detector Surface Mounting NC Contact ๑๐ Sets.
บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน ๑๘๖,๑๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 186,180.00 บาท
เพราะ บริษัทโกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง และสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๓%
29
485,994.00
สอบราคา
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 แผ่นละ 650.56 บาท, รายการที่ 2 ท่อละ 3,391.90 บาท,
รายการที่ 3 อันละ 3,210.00 บาท, รายการที่ 4 อันละ 2,771.30 บาท, รายการที่ 4 ท่อละ 4,301.40 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 แผ่นละ 650.56 บาท จำนวน 90 แผ่น, รายการที่ 2 ท่อละ 3,391.90 บาท จำนวน 24 ท่อ, รายการที่ 3 อันละ 3,210.00 บาท จำนวน 24 อัน, รายการที่ 4 อันละ 2,771.30 บาท จำนวน 24 อัน, รายการที่ 4 ท่อละ 4,301.40 บาท จำนวน 48 ท่อ รวม 5 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น
489,974.40 บาท

รวม 489,974.40 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
30
1,828,500.00
สอบราคา
# I/25510/1 Overflow Valve Complete จำนวน 31 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาชุดละ 55,000.00 บาท
# I/25510/1 Overflow Valve Complete จำนวน 31 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,824,350.00 บาท

รวม 1,824,350.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
31
720,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ใบส่งของห่อวัตถุ ชนิดมีคาร์บอนในตัว จำนวน 15,000 เล่ม
<>1) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 48.50 บาท
<>2) บริษัท ท๊อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 48.73 บาท
<>3) บริษัท ประชุมช่าง จำกัด เสนอราคาเล่มละ 50.00 บาท
<>4) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด เสนอราคาเล่มละ 50.15 บาท
<>5) ห้างฯ ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 72.00 บาท
<>1) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคารวม Vat เป็นเงิน 778,425.00 บาท

รวม 778,425.00 บาท
<>บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ ถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการฯ
32
889,555.20
สอบราคา
รายการที่ 1 Ratchet Nut, Ref.6 P/N 1769 – 3144276 – 01 (Material : Cast lron FCD 600) จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 539,280.00 บาท
รายการที่ 2 Spacer, Ref 7 P/N 1769 – 4144278 – 01 (Material : Copper C3604) จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 353,100.00 บาท

รายการที่ 1 Ratchet Nut, Ref.6 P/N 1769 – 3144276 – 01 (Material : Cast lron FCD 600) จำนวน 120 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 532,860.00 บาท
รายการที่ 2 Spacer, Ref 7 P/N 1769 – 4144278 – 01 (Material : Copper C3604) จำนวน 120 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี. ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 346,680.00 บาทรวม 879,540.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่างแล้วมีขนาดมิติถูกต้องตรงกับความต้องการใช้งาน และต่ำกว่าราคาประเมิน 1.13%
33
319,716.00
สอบราคา
รายการที่.๑ Brake Head Ass'Y ของรถดีเซลราง THN.,NKF.,ATR ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC.4-009 REF. DWG. No. D150-14517 จำนวน ๑๒๐ Pcs
๑. ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา ๓๑๗,๗๑๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒. ผู้เสนอราคา หจก. พีเอ็มซีเอ็นจิเนียริ่ง ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากผิดเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด ข้อ ๓ และข้อ ๕
รายการที่.๑ Brake Head Ass'Y ของรถดีเซลราง THN.,NKF.,ATR ตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC.4-009 REF. DWG. No. D150-14517 จำนวน ๑๒๐ Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ๓๑๗,๗๑๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 319,716.00 บาท
ตัวอย่างของบริษัทฯ วัสดุ ขนาด และมิติต่างๆ ถูกต้องตรงตามที่ทางการฯ ต้องการ และเท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
34
158,349.30
สอบราคา
รายการที่.๑ L2-ALS-0673-60T ท่อน้ำมันชนิดยาง 5/8" ความยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๑๕ เมตร
๑.ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา ๘๐,๒๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากไม่ได้แนบเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ผิดเงื่อนไขรายละเอียดแนบข้อ ๕
๓.ผู้เสนอราคา บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากไม่ได้แนบเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ผิดเงื่อนไขรายละเอียดแนบข้อ ๕
๔.ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอเร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากไม่ได้แนบเอกสารรับรองมาตรฐาน มอก. ผิดเงื่อนไขรายละเอียดแนบข้อ ๕
รายการที่.๑ L2-ALS-0673-60T ท่อน้ำมันชนิดยาง 5/8" ความยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๑๕ เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์กรุ๊ป จำกัด เสนอขาย ๘๐,๒๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 80,250.00 บาท
เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ สิ่งของตรงกับความต้องการใช้งานของทางการ และต่ำกว่าราคาที่ประเมินไว้ ๔๙.๓๒%
35
349,569.00
สอบราคา
รายการที่.๑ L1-GEA-0108-60T กระจกหน้าต่างหูช้าง ขนาด 255 x 450 x 90R x 6 mm. Drg.No.2-4523DE1-0004 MARE 3 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๓๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๒๑,๑๘๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๒๗,๔๔๕.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๒ L1-GEA-0022 กระจกหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 392 x 598 x 3R x 6 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 4 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๕๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๓๘,๒๕๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๕๐,๘๒๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๓ L1-GEA-0109-60T กระจกหน้าต่างประตูขึ้น-ลง ขนาด 278 x 543 x 3R x 6 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 5 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๕๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๔ L1-GEA-0105-60T กระจกข้างตัวรถ ขนาด 306 x 306 x 78R x 6 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 6 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๓๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๑๗,๓๓๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๕ L1-GEA-0106-60T กระจกประตูห้องเครื่องยนต์ ขนาด 78 x 95R x 6 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 7 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๓๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๖ L1-GEA-0107-60T กระจกหน้าต่างประตูขึ้น-ลง ขนาด 212 x 455 x 78R x 6 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 8 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๓๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๑๓,๔๘๒.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๒๐,๘๖๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๗ L1-ALS-0226-60T กระจกหน้าต่างบานเลื่อนรถจักร AL ขนาด 490 x 755 x 6 mm. พร้อมเจาะรู 20 mm. Drg.No. 2-4101D11-001/4 MARE 2 มอก.๑๙๗-๒๕๓๖ จำนวน ๓๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๒๗,๑๒๔.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๕๐,๗๑๘.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๘ L1-GEA-0104-60T กระจกหน้ารถจักร GEA ขนาด 540 x 1,010 x 15 mm. Drg.No. 2-4523DE1-0004 MARE 2 มอก.๑๙๖-๒๕๓๖ จำนวน ๑๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๔๐,๑๒๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๙ L1-HID-0103-60T กระจกหน้ารถจักร HID. ชนิดดัดแปลงยางขอบกระจกใหม่ ขนาด 1,130 x 730 x 8.30 mm. มอก.๑๙๖-๒๕๓๖ จำนวน ๔๐ แผ่น.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพานิช เสนอราคา ๗๙,๑๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา ๘๗,๗๔๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา ข้อ ๔ (๔.๓)
หจก.เฟื่องไทยพานิช ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๒)
36
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.หัว FITTING INJECTION PUMP พร้อมตาไก่ ของเครื่องยนต์ PIELSTICK ใช้วัสดุ SCM 440 ชุบผิวแข็ง จำนวน ๒๐๐๐ Sets.
ผุ้เสนอราคา หจก.เฟริ์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอขายในราคา ๒๘๔,๖๒๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผุ้เสนอราคา บริษัท เอเซีย เอส ที บีจำกัด เสนอขายในราคา ๔๖๘,๖๖๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ ๑.หัว FITTING INJECTION PUMP พร้อมตาไก่ ของเครื่องยนต์ PIELSTICK ใช้วัสดุ SCM 440 ชุบผิวแข็ง จำนวน ๒๐๐๐ Sets.
บริษัท เอเซีย เอส ที บี จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖๘,๖๖๐.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 468,660.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวอย่างชิ้นงานของ หจก.เฟริ์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง มีขนาดไม่ถูกต้องตามแบบทางการ
ไม่สามารถประกอบใช้งานได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
บริษัท เอเซีย เอส ที บี จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ปฎิบัติตรงตามเงื่อนไขของทางการและตัวอย่างชิ้นงานมีขนาด วัสดุถูกต้องสามารถประกอบใช้งานได้ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตเดิมที่ทางการเคยใช้งานมาแล้วทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรจัดซื้อต่อไป
37
895,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1.สายไฮดรอลิค เบอร์ 2781-12 SAE 100R2A จำนวน 200 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 321,000.00 บาท
รายการที่ 2.ปั๊มจารบีอัตโนมัติ LINCOLN P203-2XN-1K6-24-2A1.10-V10 จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 212,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด = 243,960.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 216,000.00 บาท
รายการที่ 3.บล็อกจ่ายจารบี ชนิด 6 ช่อง (SSV6-K) แบบมีเข็ม จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 186,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด = 214,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 188,000.00 บาท
รายการที่ 4.บล็อกจ่ายจารบี ชนิด 12 ช่อง (SSV12) แบบไม่มีเข็ม จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด = 208,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด = 243,960.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 206,000.00 บาท
รายการที่ 5.ปลั๊กอุดเพิ่มปริมาณจารบี จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด = 21,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 1,950.00 บาท
รายการที่ 1. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 212,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 186,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 206,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 1,950.00 บาท
รวมเป็นเงิน 605,950.00 บาท

รวม 605,950.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด และยกเลิกรายการที่ 1. เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคากลาง 82.39%
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442


38
1,947,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Reverse and 3 rd Clutch Shaft and Drum (ITEM16) จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 261,000.00 บาท
รายการที่ 2. Forward and 2 nd Clutch Shaft and Drum (ITEM38) จำนวน 2 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 384,000.00 บาท
รายการที่ 3. Low Speed Clutch Shaft and Drum (ITEM70) จำนวน 2 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 515,000.00 บาท
รายการที่ 4. 2 nd Gear (ITEM30) จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 82,000.00 บาท
รายการที่ 5. Reverse and 3 rd Clutch Group จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 702,000.00 บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 261,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 384,000.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 515,000.00 บาท
รายการที่ 4. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 82,000.00 บาท
รายการที่ 5. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 702,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,944,000.00 บาท


รวม 1,944,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีราคาต่ำกว่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
39
845,728.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 852 821MIC 10 Filter Element MAHLC (กรองปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 64 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด = 485,760.00 บาท
รายการที่ 2. PI23025 RNPS10 Filter Element MAHLC (กรองน้ำมันกลับถัง) จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด = 359,400.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 483,200.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 358,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 842,000.00 บาท


รวม 842,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และมีราคาต่ำกว่าราคากลาง

งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

40
375,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2.บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3.บริษัท รุ่งเรืองธนภัทร จำกัด
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
41
1,738,750.00
สอบราคา
รายการที่ ๑. L3-ALS-0418-59T Circuit Breaker 0.5 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 205,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 216,675.00 บาท
รายการที่ ๒. L3-ALS-0419-59T Circuit Breaker 6.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 210,790.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 238,075.00 บาท
รายการที่ ๓. L3-ALS-0420-59T Circuit Breaker 10.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 210,790.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 238,075.00 บาท
รายการที่ ๔. L3-ALS-0421-59T Circuit Breaker 16.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 210,790.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 238,075.00 บาท
รายการที่ ๕. L3-ALS-0422-59T Circuit Breaker 20.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 288,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 299,600.00 บาท
รายการที่ ๖. L3-ALS-0423-59T Circuit Breaker 60.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 342,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 353,100.00 บาท
รายการที่ ๑. L3-ALS-0418-59T Circuit Breaker 0.5 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 205,440.00 บาท
รายการที่ ๒. L3-ALS-0419-59T Circuit Breaker 6.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 210,790.00 บาท
รายการที่ ๓. L3-ALS-0420-59T Circuit Breaker 10.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 210,790.00 บาท
รายการที่ ๔. L3-ALS-0421-59T Circuit Breaker 16.0 Amp.,Type 7000 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 210,790.00 บาท
รายการที่ ๕. L3-ALS-0422-59T Circuit Breaker 20.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 288,900.00 บาท
รายการที่ ๖. L3-ALS-0423-59T Circuit Breaker 60.0 Amp.,Type 7500 With Terminal Diruptor Brand จำนวน ๕๐ Pcs.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท


รวม 1,469,110.00 บาท
รายการที่ ๑. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๒. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๓. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๔. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๕. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่ ๖. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งวัสดุตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
42
853,860.00
สอบราคา
รายการที่1 ซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซขป.๒๕๓๖ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา -
รายการที่1 ซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซขป.๒๕๓๖ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
เนื่องจากผลงานที่ยื่นไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในเงื่อนไขทางการฯข้อ3 เรื่องหลักฐานการเสนอราคา หัวข้อย่อย 3.2(1) คณะกรรมการจึงไม่รับพิจารณาราคา และเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ แล้วปรับปรุงเงื่อนไข TOR ไหม่
43
788,567.00
สอบราคา
1.บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 934,752.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 934,752.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 934,752.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
44
988,680.00
สอบราคา
จำนวน 22 ม้วน ยางปูพื้นรถ บนท.ป. ITR สีเทาลายกะ ขนาดหนา 2.25 มม. กว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคาม้วนละ 42,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 988,680.00 บาท


รวม 988,680.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
45
422,000.00
สอบราคา
1 บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 420,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคาเป็นเงิน 422,004.69 บาท
บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 420,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
46
464,808.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 581.01 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 581.01 บาท

รวม 464,808.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
47
1,830,367.68
สอบราคา
รายการที่ 1 แท่งห้ามล้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. ชนิด High Phosphorus จำนวน 3,500 แท่ง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,862,656.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,862,656.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,862,656.00 บาท


รวม 1,862,656.00 บาท
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว เปิดซองเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้อง จึงได้เปิดซองราคา ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 2 ปี เคยจำหน่ายให้กับทางการฯ ใช้งานมาแล้ว วซด. ยืนยันสิ่งของถูกต้องใช้งานได้ ต่อรองราคาแล้วยืนยันราคาเดิม1,862,656.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 1.76 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
48
920,700.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์ไม้ล้อม ราคาที่เสนอ 915,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาวินบิวดิ้ง ราคาที่เสนอ 920,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์ไม้ล้อม ราคาที่เสนอ 915,000.00 บาท

รวม 900,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฏร์ไม้ล้อม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
1,926,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ KW-20 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 120,375.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 1,926,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.- บาท


รวม 1,926,000.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาถูกต้องตามความต้องการ ราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
50
1,603,267.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,397,813.76 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,846,104.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียกลการโลหะ เสนอราคา 2,932,905.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,397,813.76 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 139,781,376.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
51
4,654,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท วรรณจา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 4,636,000.00 บาท
2. ห้่างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 4,645,000.00 บาท
3. บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด เสนอราคา 4,645,000.00 บาท
บริษัท วรรณจา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 4,636,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
52
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
53
954,975.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างทำ Upper Swing Bolster แคร่ TS-209 ตามแผนผังเลขที่ 3-8TP2-073 และตามเงื่อนไขรายละเอียดด้านเทคนิคแนบ จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 63,665.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 954,975.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 954,975.00 บาท


รวม 954,975.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
54
1,435,824.00
สอบราคา
1.บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,508,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,508,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,508,400.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
55
400,180.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.จัดจ้าง ซ่อมเสริมผิวรองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer(Frame Head) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Frame Head และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Moter รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๗ ฝา
ผุ้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน ๒๗๑,๖๖๗.๖๕ บาท
ผุ้เสนอราคา บริษัท โปรเทอร์มอล อาร์ค สเปร์ จำกัด จำนวนเงิน ๓๘๑,๙๙๐.๐๐ บาท
ผุ้เสนอราคา บริษัท เอเชียมอเตอร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน ๔๐๐,๑๘๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๑.จัดจ้าง ซ่อมเสริมผิวรองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer(Frame Head) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Frame Head และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Moter รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๗ ฝา
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน ๒๗๑,๖๖๗.๖๕ บาท


รวม 271,667.65 บาท
บริษัทเอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและราคาต่ำกว่าราคาประเมิน
56
386,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 16 Pcs. # 8.273.0.133.001.4 Cylinder (Item 2.1)
หจก.นามทอง เทรดดิ้งฯ เสนอขายในราคาอันละ 22,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.นามทอง เทรดดิ้งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 376,640.00 บาท


รวม 376,640.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
57
2,405,200.00
ประกวดราคา
จำนวน 96 Pairs #24.106.0109 Spring
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอขายในราคาคู่ละ 14,500.00 บาท
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง เสนอขายในราคาคู่ละ 20,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง เสนอขายจำนวน 96 คู่ รวมเป็นเงิน 2,126,304.00 บาท


รวม 2,126,304.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
58
44,417,768.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด เสนอราคา จำนวน 2 ครั้ง ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 44,257,768.00 บาท (รวม Vat 7 %)
2) บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เสนอราคาจำนวน 1 ครั้ง ราคาสุดท้าย 44,287,300.00 บาท
(รวม Vat 7 %)
บริษัท นิปด้า คอมพิวเทค จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,237,117.00 (รวม Vat 7 %)

รวม 44,237,117.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมิน (44,417,768.00 - 44,237,117.00) 180,651.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4067
59
1,065,320.00
สอบราคา

รายการที่ 1 TAPPING SCREWS ๑/๒ นิ้ว หัวกลม เบอร์ ๘ จุกล่อง ๑๐๐๐ ตัว จำนวน ๘๐ กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 10,614.40 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 15,408.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,128.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 2 TAPPING SCREWS ๑.๑/๒ นิ้ว หัวจม เบอร์ ๘ จุกล่องละ ๑๐๐๐ ตัวจำนวน ๘๐ กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 22,170.40 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 33,212.80 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 23,368.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 3 ก๊อกน้ำแบบกด ขนาด ๑/๒ นิ้ว ข้อต่อกับตัวก๊อกเป็นชิ้นเดียวกัน จำนวน ๑๕๐ อัน.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 142,845.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 115,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 4 ก๊อกกันน้ำบอลวาว์ล ขนาด Dia ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๓๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 27,338.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 43,067.50 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 24,717.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 5 ขาหิ้งอลูมิเนียม จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 203,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 196,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 188,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 176,550.00 บาท
รายการที่ 6 มือจับบานประตูชนิดหนา ขนาด ๑๒๐ มม. จำนวน ๓๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 25,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ราคาที่เสนอ บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 7 เหล็กไร้สนิมเสียบป้ายบอกระยะทาง จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 89,452.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 104,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 87,740.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 115,988.00 บาท
รายการที่ 8 เครื่องดึงประตูอัตโนมัติ (Door Closer) จำนวน ๖๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 57,780.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 52,644.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 31,779.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 9 ปลายท่อส้วม (ขวา-ซ้าย) จำนวน ๕๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 155,899.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 177,620.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 171,788.50 บาท
รายการที่ 10 ปลายท่อส้วมเหล็กไร้สนิม แผนผังเลขที่ ๓-P๑๑-๐๕๘ รถ บชส. (ท่อยาว) จำนวน ๓๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 70,684.20 บาท
รายการที่ 11 ท่อเหล็กไร้สนิม ขนาด Dia ๓/๔ นิ้ว หนา ๑.๕ มม. ยาว ๖ เมตร Grade AISI ๓๐๔ จำนวน ๒๐ ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,375.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 14,359.40 บาท
รายการที่ 12 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมไร้สนิม ขนาด Dia ๑ x ๑ นิ้ว หนา ๑.๐ มม. ยาว ๖ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 23,754.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 21,828.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 20,126.70 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 10,614.40 บาท
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 22,170.40 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 115,560.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 24,717.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 176,550.00 บาท
รายการที่ 6 ร้านชัยวัฒนา จำนวนเงิน 16,050.00 บาท
รายการที่ 7 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 87,740.00 บาท
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 31,779.00 บาท
รายการที่ 9 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 155,899.00 บาท
รายการที่ 10 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 70,684.20 บาท
รายการที่ 11 บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่12 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 20,126.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,730.70 บาท


รวม 744,730.70 บาท
คณะกรรมการเปิดซองตามวันเวลาดังกล่าว มีผู้เสนอราคาต่ำสุด รวม 7 ราย และแจ้งผู้ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมเสนอราคาแล้วสามารถใช้งานได้ต่อรองราคาจากผู้ขาย และผู้ขายทั้ง 7 รายยังยืนยันราคาเดิมคณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นต้องการใช้เครื่องอะไหล่ที่จะต้องซ่อมรถโดยสาร เห็นควรจัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บจก.สินทวีพลัส เป็นเงิน 32,784.80 บาท กำหนดส่งของภายใน 7 วัน, รายการที่ 3,11 จาก บจก.ทีดีดับบลิว เป็นเงิน 128,400.- บาท กำหนดส่งของภายใน 7 วัน,รายการที่ 4,8 จาก หจก.ไฮไอดี”ซน์ เป็นเงิน 56,496.-บาท กำหนดส่งของภายใน 7 วัน,รายการที่ 5,10,12 จาก บจก.ฐิติปกรณ์กุล เป็นเงิน 267,360.90 บาท กำหนดส่งของภายใน 15 วัน รายการที่ 6 จากร้านชันวัฒนา เป็นเงิน 16,050.- บาท กำหนดส่งของภายใน 7 วัน,รายการที่ 7 จากร้านยิ่งทวีทรัพย์เป็นเงิน 87,740.- บาท กำหนดส่งของภายใน 7 วัน,รายการที่ 9 จากหจก.บลูบิลดิ้ง 55 เป็นเงิน 155,899.- บาท กำหนดส่งของภายใน 15 วัน รวม12 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 744,730.70 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (1,065,320-744,730.70) เท่ากับ 32,589.30บาท หรือต่ำกว่าประมาณ 30.09%
60
1,960,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบนาฬิกาไฟฟ้า ที่สถานีเชียงใหม่ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,940,000.00 บาท
รวม 1,940,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61
374,500.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.ทำสี 2K ภายนอกและภายในห้องขับรถจักร HITACHI จำนวน ๒ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ทำสี 2K ภายนอกและภายในห้องขับรถจักร HITACHI จำนวน ๒ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท

รวม 278,200.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
62
1,316,400.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที. มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,315,484.75 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,316,140.00 บาท
บริษัท เอส.ที. มาสเตอร์เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,315,000.00 บาท

รวม 1,315,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
63
1,700,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
จ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยว เป็นเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ที่ กม.120/13 – กม.155/10 ระหว่างสถานีบ้านปากพลี ถึง สถานีกบินทร์บุรี ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,698,500.00 บาท

รวม 1,698,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
64
1,268,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
3. บริษัท ไทร์ทวีทรัพย์สิน จำกัด
จัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ ความจุ 100 และ 200 แอมแปร์/ชม. จำนวน 2 รายการ จาก บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,241,000.00 บาท
รวม 1,241,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
65
1,151,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมรถไฟ พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยว ที่ สทล.264/1 – สทล.272/1 ระหว่างสถานีนครราชสีมา – ชุมทางถนนจิระ – บ้านพะเนา ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,140,000.00 บาท

รวม 1,140,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
66
1,620,900.00
สอบราคา
1. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,619,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 1,650,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท พุทรักษา จำกัด ในวงเงิน 1,619,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,619,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอรคาต่ำสุด
67
492,200.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จ้างซ่อมแท่นเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 แท่น จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 392,000.00 บาท

รวม 392,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
68
476,150.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง
จ้างทำอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,000.00 บาท

รวม 385,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
69
1,176,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,171,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านทาก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,176,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ชลชัชชา จำกัด ในวงเงิน 1,171,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,171,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
70
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ จ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา ๑ปี (๑๒เดือน)
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ๑,๗๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ ๑ จ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา ๑ปี (๑๒เดือน)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท
รวม 1,990,200.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานที่อ้างอิงของ บริษัท แวลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงเดือนเศษ จึงยังไม่มีผลสัมฤทธิ์ของงาน ไม่สามารถนำมาสรุปอ้างอิงเป็นผลงานได้ อีกทั้งลักษณะงานที่อ้างอิงก็ยังไม่ใช่ลักษณะงานประเภทเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกับงานว่าจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน

71
237,540.00
สอบราคา
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 อันละ 791.80 บาท, รายการที่ 2
อันละ 791.80 บาท
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคารายการที่ 1 อันละ 791.80 บาท, รายการที่ 2
อันละ 791.80 บาท จำนวนอย่างละ 150 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 237,540.00 บาท

รวม 237,540.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
72
249,837.25
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาชุดละ 13,877.90 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาชุดละ 13,877.90 บาท จำนวน 18 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
249,802.20 บาท

รวม 249,802.20 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
73
487,920.00
สอบราคา
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาชุดละ 3,852.00 บาท เป็นเงิน 462,240.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาชุดละ 3,852.00 บาท จำนวน 120 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
462,240.00 บาท

รวม 462,240.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
74
232,317.17
สอบราคา
บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด ราคาคู่ละ 695.50 บาท
บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด ราคาคู่ละ 695.50 บาท จำนวน 345 คู่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
239,947.50 บาท

รวม 239,947.50 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงจามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
75
1,797,600.00
สอบราคา
จำนวน 80 ชุด โย้คแหนบยางเครื่องฉุดลากพร้อม pin ตามแผนผัง Drw.no LV5-2048/3 วัสดุ SC49
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 18,999.00 บาท
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขายในราคาชุดละ 21,000.00 บาท
บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 34,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,797,600.00 บาท

รวม 1,797,600.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง แต่ไม่สามารถส่งตัวอย่างให้ทำการทำสอบ จึงไม่รับพิจารณา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสอง ส่งตัวอย่างประกอบการพิจารณา สิ่งของใช้การได้ เห็นควรจัดซื้อ
76
496,480.00
สอบราคา
จัดซื้อ Voltage Regulator 70A. Type H08-50141 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 23,200.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 496,480.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.00 บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เอกสารถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการให้ผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่าง สิ่งของถูกต้องสามารถใช้การได้ จึงได้ต่อรองราคา ทางห้างยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดราคาได้อีก เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เห็นสมควรให้ จัดซื้อต่อไป
77
192,600.00
สอบราคา
รายการที่.๑ ชุดท่อไอเสีย MUFFER ASS'Y พร้อมหน้าแปลน ๒ ข้าง ของ THN.,NKF.,ATR จำนวน ๑๒ Sets.
๑.ผุ้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเอตร์เทรด จำกัด เสนอราคา ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒. ผู้เสนอราคา หจก. คณาวุฒิคอมเมเชียล ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากผิดเงื่อนไขรายละเอียดแนบ ข้อ.๔
รายการที่.๑ ชุดท่อไอเสีย MUFFER ASS'Y พร้อมหน้าแปลน ๒ ข้าง ของ THN.,NKF.,ATR จำนวน ๑๒ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเอตร์เทรด จำกัด เสนอขาย ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 192,600.00 บาท
ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบวัสดุ ขนาด มิติต่างๆ ถูกต้องตามที่ทางการฯ ต้องการ และเท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
78
1,996,620.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
Voltage Regulator & Lamp Regulator Model REGC 10L6-1BA Fuji Electric หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า เเละสามารถใช้เเทนกันได้ จำนวน 20 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 1,996,620.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 1,996,620.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,996,620.00 บาท


รวม 1,996,620.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ในการจัดซื้อ Voltage Requrator & Lamp Regulator Model REGC 10L6-BA. จำนวน 20 ชุด ยี่ห้อ BOONY ARITH ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บจก. บุญยฤทธิ์ ประเทศไทย พร้อมส่งตัวอย่างตามเงื่อนไขรายละเอียดทางการฯกำหนด สิ่งของตัวอย่างสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,996,620.00 บาท (ราคารวม Vat 7 %) ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางคณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาเห็นสมควรจัดซื้อต่อไป
79
1,974,150.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Air Spring as per Drawing No.VC33330 or 0311-0100 Ref.No.1 เเคร่ TR-217 (Air Bellows Only) รถ JR-West จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวม 1,974,150.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคารวม 1,974,150.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,974,150.00 บาท


รวม 1,974,150.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการได้พิจารณาสิ่งของถูกต้องสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1845,000.00 บาท (ไม่รวม Vat) ทางบริษัทฯยอมรับข้อกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของทางการฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดซื้อต่อไป
80
308,481.00
สอบราคา
รายการที่.๑ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 1 sq.mm. #12551402 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๖,๙๕๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๗,๑๑๕.๕๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๒ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 1.5 sq.mm. #12545286 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๙,๐๙๕.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๓ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 2.5 sq.mm. #12545288 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๑๔,๗๑๒.๕๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๔ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 4.0 sq.mm. #12545290 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๑๙,๒๖๐.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๕ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 6.0 sq.mm. #12548127 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๒๗,๔๔๕.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๖ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 10.0 sq.mm. #12545153 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๓๐,๑๗๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๓๐,๔๙๕.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๗ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 16.0 sq.mm. #12545292 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๓๙,๓๒๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๔๐,๑๒๕.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๘ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 25.0 sq.mm. #12543216 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๖๐,๓๔๘.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๙ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 35.0 sq.mm. #12548128 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา ๘๕,๓๘๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา ๘๘,๒๗๕.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๑ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 1 sq.mm. #12551402 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๖,๙๕๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๒ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 1.5 sq.mm. #12545286 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๘,๕๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๓ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 2.5 sq.mm. #12545288 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๔ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 4.0 sq.mm. #12545290 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๑๙,๒๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๕ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 6.0 sq.mm. #12548127 GY จำนวน ๕๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๒๗,๒๘๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๖ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 10.0 sq.mm. #12545153 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๒๙,๘๕๓.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๗ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 16.0 sq.mm. #12545292 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๓๙,๑๖๒.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๘ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 25.0 sq.mm. #12543216 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๙ สายไฟฟ้าขนาด 1 x 35.0 sq.mm. #12548128 GY จำนวน ๓๐๐ m.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอขาย ๘๕,๐๖๕.๐๐บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 287,295.00 บาท
เพราะ ห้างฯ เสนอ Catalog ถูกต้องตรงตามที่ทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ ๖.๘๖%
81
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ โครงเหล็กพร้อมล้อสำหรับใช้เป็นรถลำเลียงแคร่ จำนวน ๑๒ Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญกิจ ไม่เปิดซองเสนอราคาเนื่องจาก ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒(๓) และข้อ ๔.๕
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญกิจ ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒(๓) และข้อ ๔.๕
82
798,000.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ จ้างซ่อมท่อลม (Air Brake) Piping รถ กซขป. ๒๕๓๓ จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๘๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑ จ้างซ่อมท่อลม (Air Brake) Piping รถ กซขป. ๒๕๓๓ จำนวน ๑ คัน
บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน ๘๓๙,๙๕๐.๐๐ บาท

รวม 839,950.00 บาท
บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน ๑๐%
83
958,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอราคาอันละ 21.40 บาท
รายการที่ 2. บริษัท วงศ์ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาอันละ 46.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอราคาอันละ 53.50 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาอันละ 21.40 บาท
รายการที่ 2. บริษัท วงศ์ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 46.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาอันละ 53.50 บาท

รวม 557,450.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯ (958,500 - 557,450) = 401,050.00 บาท หรือ 41.84 %
84
1,997,957.50
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 5,193.78 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 5,193.78 บาท

รวม 1,999,605.30 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ (1,999,605.30 - 1,997,657.50) = 1,947.80 บาท
85
493,800.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงและทาสี เสาสัญญาณประจำที่ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ฐานเสาสัญญาณ ระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ARI-GEC ตั้งแต่สถานีท่าแค ถึงสถานีหนองทรายขาว ตอนนายตรวจสายลพบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณอยุธยา ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.00 บาท

รวม 492,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
86
1,792,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์สายเคเบิลสัญญาณตอนสมบูรณ์ และเครื่องทางสะดวกชนิดลูกตรากลม ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,790,000.00 บาท
รวม 1,790,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
87
499,476.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หน้าต่างกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกเทมเปอร์ มีโลโก้ของรถไฟและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมใช้งาน รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 8,260.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 495,624.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,624.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว โดยมีคุณสมบัติถูต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
88
478,290.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หน้าต่างบานเกล็ดพร้อมกรอบอลูมิเนียม อุปกรณ์ส่วนควบพร้อมใช้งาน รถ บชส. เลข 4 หลัก (บานล่าง) จำนวน 75 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 6,377.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 478,290.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 478,290.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท บลูลิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียว โดยมีคุณสมบัติถูต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
89
252,691.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กลอนยกบานเกล็ดหน้าต่างนอก (ขวา) รถบชส. 4 หลัก จำนวน 360 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 350.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 กลอนยกบานเกล็ดหน้าต่างนอก (ซ้าย) รถบชส. 4 หลัก จำนวน 360 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 350.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 126,345.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 126,345.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 252,691.20 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
90
147,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 120 Sets. A-9 Automatic Brake Valve Rubber Kit. 1 set. consisting of 8 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 610.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 120 Sets. SA-9 Independent Brake Valve Rubber Kit. 1 set. consisting of 5 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 594.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 78,324.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 76,269.60 บาท


รวม 154,593.60 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
91
143,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 80 Pcs. # 339B 911 G1 Bumper, Bolster Stop Ref.27
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 274.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 160 Pcs. # 339B 911 G2 Bumper, Bolster Stop Ref.27
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 390.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 40 Pcs. # 495A806P5 Bolt Ref.No.84
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 519.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 80 Pcs. # 499A272P1 Bolt Ref.No.85
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 402.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,454.40 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,768.00 บาท
รายการที่ 3. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,213.20 บาท
รายการที่ 4. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,411.20 บาท

รวม 146,846.80 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
92
187,900.00
สอบราคา
# 1811-5103248-01 Piston and Diaphragm, Ass'y (Includes 2-8) จำนวน 17 Sets.
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาชุดละ 9,900.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 10,350.00 บาท
# 1811-5103248-01 Piston and Diaphragm, Ass'y (Includes 2-8) จำนวน 17 Sets.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 180,081.00 บาท

รวม 180,081.00 บาท
ราคาต่ำสุด, เคยจำหน่ายให้กับทางการ
93
1,943,120.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม โครงแคร่(Bogie Frame) แคร่ KHM-L ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการฯ(แผนกมาตรฐานและตรวจสอบ)ฯจำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 121,445.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 1,943,120.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,943,120.- บาท


รวม 1,943,120.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
94
191,637.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทรายทะเล (Beach Sand) จำนวน ๙๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.เอส.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 173,340.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านกิจเจริญภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 191,637.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้านกิจเจริญภัณฑ์ จำนวนเงิน 191,637.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 191,637.00 บาท


รวม 191,637.00 บาท
-บริษัท เค.เอส.บี.ที.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเสนอราคาต่ำอันดับ 1 ให้หน่วยงาย สลส. ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบไม่สามารถใช้งานได้ ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาต่ำอันดับ 2 และเคยเป็นผู้จำหน่ายทรายทะเลให้หน่วยงาน สลส.ใช้การมาแล้วยืนยันว่าสามารถใช้การได้ ส่งของภายใน 7 วัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมินจึงรับซื้อไว้ใช้งาน
95
44,940.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาม้วนละ 749.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาม้วนละ 749.00 บาท

รวม 44,940.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
96
963,200,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 621,720,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า SR
เสนอราคา 665,571,200.00 บาท
3 บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด
เสนอราคา 675,000,000.00 บาท
4 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคา 750,000,000.00 บาท
5 กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี – บีทีซี
เสนอราคา 835,000,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 621,720,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 621,720,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 621,720,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 341,480,000.00 บาท
97
1,998,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,995,871.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจน์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,997,797.00 บาท
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,995,000.00 บาท

รวม 1,995,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
98
544,095.00
สอบราคา
รายการที่.๑ Shield Hand No.220818 จำนวน ๘๐ ชุด
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ๗๗,๐๔๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา ๘๒,๖๐๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสาม หจก.เฟิร์ส คลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ๘๔,๔๘๗.๒๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๒ Retaining Cap No.220854 จำนวน ๔๐ ชุด
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.เฟิร์ส คลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ๖๓,๑๓๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา ๖๓,๓๔๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ๖๓,๓๔๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๓ Nozzle (65A) No.220819 จำนวน ๒๕๐ ชุด
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ๘๘,๒๗๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา ๑๐๐,๓๑๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสาม หจก.เฟิร์ส คลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๔ Electrode No.220842 จำนวน ๒๕๐ ชุด
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา ๑๓๗,๗๖๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ๑๔๗,๑๒๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสาม หจก.เฟิร์ส คลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ๑๕๖,๔๘๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๕ Swirl Ring No.220857 จำนวน ๔๐ ชุด
ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสอง บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคาต่ำสาม หจก.เฟิร์ส คลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ๕๙,๐๖๔.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
๑. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ผิดเงื่อนไขตามเอกสอบราคาข้อ ๓.๒ (๑) จึงไม่รับพิจารณา
๒. หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา ๔.๕ จึงไม่รับพิจารณา
๓. บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ผิดเงื่อนไขตามเอกสอบราคาข้อ ๓.๒ (๑) จึงไม่รับพิจารณา
99
1,960,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบญี่ปุ่น SUMITOMO ตามมาตรฐาน AAR M๒๐๑-Grade E จำนวน 80 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,960,240.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,960,240.00 บาท

รวม 1,960,240.00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เปิดซองและพิจารณาแล้ว เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์และเงื่อนไขของทางการ ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาสิ่งของเท่ากับราคาประเมินจึงรับซื้อไว้ใช้งาน
100
46,400.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ บัตรค่าเช่าลูกกอล์ฟซ้อมสีแดง ราคา 30.00 บาท จำนวน 2,000 เล่ม
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ 13.00 บาท
รายการที่ 2 ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ แบบค่าบริการจอดรถสีแสด หรือสีส้ม ราคา 20.00 บาท จำนวน 2,000 เล่ม
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ 9.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์

รวม 47,080.00 บาท
ตัวอย่างกระดาษมีคุณภาพถูกต้องตรงตามตัวอย่างทางการ
101
1,998,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ (ข.1) เพื่อความปลอดภัย ที่ กม.126+121 ระหว่างสถานีปราจีนบุรี – สถานีโคกมะกอก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,996,000.00 บาท
รวม 1,996,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
102
468,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ Labyrinth Cover ของรถดีเซลรางฯ RHN จำนวน ๑๒ Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.พีซีเอ็มทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,122,729.60 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ศุภโชครุ่งเรือง ราคาที่เสนอ 468,660.00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านพิจารณา
บจก.พีซีเอ็มทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ สูงกว่าราคาประเมิน 239.56%
บจก.ศุภโชครุ่งเรือง ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขของทางการ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านพิจารณา ยกเลิกการสอบราคา และประกาศสอบราคาใหม่
103
440,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 340,000.00 บาท
2. บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 356,000.00 บาท
3. บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 392,000.00 บาท
4. บริษัท สินประสิทธิ์ จำกัด เสนอราคา 415,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด

รวม 340,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
104
464,808.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างถอดประกอบ Tarol Bearing จำนวน 800 เพลาตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคในการว่าจ้างถอดประกอบ Tarol Bearing ของทางการฯ (ศูนย์แผนงานและคลังพัสดุ)
ผู้เสนอราคา บจก.เอ.ซี.อี.พาร์ทส ราคาที่เสนอ 581.01 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ซีเอ็ม.โฮสดิ้ง ราคาที่เสนอ 633.30 บาท
รายการที่ 1 บจก.เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำนวนเงิน 464,808 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,808 บาท


รวม 464,808.00 บาท
บจก.เอ.ซี.อี.พาร์ทส เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาผลงาน ถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
105
7,392,600.00
ประกวดราคา
จำนวน 14 Pcs. # II 17495/13024 Air Dryer LTZ 015.1 Including Control Unit. 24 V. Drg.1B 95879
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 487,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายจำนวน 14 อัน รวมเป็นเงิน 7,302,750.00 บาท


รวม 7,302,750.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
106
1,932,200.00
สอบราคา
1. หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,932,200.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 1,932,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 1,932,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 1,932,000.00 บาทรวม 1,932,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 เท่ากับ 0.01%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,932,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
107
1,760,000.00
สอบราคา
1. หจก.ณัฐชยาพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,760,000.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 1,759,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 1,759,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 1,759,000.00 บาท
รวม 1,759,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,000.00 เท่ากับ 0.06%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,759,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
108
105,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด @ 60.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของ 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสอง @ 63.50 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของ 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ชนะการประมูล โดยเสนอราคาต่ำสุด @ 60.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 1,500 ชุด ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของ 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย


รวม 96,300.00 บาท
เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
109
1,248,400.00
สอบราคา
1. บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,226,90๐.00 บาท
2. บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,200,90๐.00 บาท
3. หจก.ซีทีอาร์ 15 กรุ๊ป เสนอราคา เป็นเงิน 1,110,00๐.00 บาท
4. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 1,240,000.00 บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ซีทีอาร์ 15 กรุ๊ป เสนอราคาเป็นเงิน 1,110,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์ 15 กรุ๊ป แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน 1,110,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวม 1,110,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 138,400.00 เท่ากับ 12.47%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์ 15 กรุ๊ป เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,110,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
110
281,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์.15 กรุ๊ป เสนอราคา เป็นเงิน 281,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคา เป็นเงิน 281,900.00 บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์.15 กรุ๊ป เสนอราคาเป็นเงิน 281,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์.15 กรุ๊ป แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ยืนราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน 281,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)รวม 281,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 900.00 เท่ากับ 0.32%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีทีอาร์.15 กรุ๊ป เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 281,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
111
297,800.00
สอบราคา
1. บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 291,500.00 บาท
2. บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 286,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 286,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ยืนราคาเดิมที่เสนอ คงเหลือ เป็นเงิน 286,000.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวม 286,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 11,800.00 เท่ากับ 5.12%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 286,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
112
362,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 359,600.00 บาท
2. บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 362,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคา เป็นเงิน 354,480.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคาเป็นเงิน 354,480.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ยืนราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน 354,480.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวม 354,480.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 7,520.00 เท่ากับ 2.12%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 354,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
113
1,200,000.00
สอบราคา
บริษัท ซันซันซอฟท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
บริษัท อินโฟ ฟอรั่ม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๑๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวม 1,196,000.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาครบถ้วน เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้
114
414,732.00
สอบราคา
บริษัท ไฮเน็ต คอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
บริษัท สินสยาม ยูนิค จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๑๘,๑๕๖.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
บริษัท เอกซ์คอม ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๔๖๖,๙๔๘.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
บริษัท ไฮเน็ต คอมพิวเตอร์ ซิสเตม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา และเสนอราคาต่ำที่สุด ๔๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

รวม 417,300.00 บาท
เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารสอบราคา และเสนอราคาต่ำที่สุด
115
1,444,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างถอดปลอกล้อเก่าออกจากแว่นล้อ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขทางด้านเทคนิคของทางการฯแนบ จำนวน 3,000 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 481.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 510.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,444,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,444,500.00 บาท


รวม 1,444,500.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
116
15,906,192.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 13,850,829.00 บาท (รวม VAT 7%)
- บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,250,000.00 บาท (รวม VAT 7%)
- บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,250,000.00 บาท (รวม VAT 7%)

รวม 11,250,000.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
117
309,100.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 60 Sets. Valve Set 243 VC 1 set. consisting of 3 Items. (แนบ)
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาset.ละ 3,650.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 10 Sets. # 8.277.0.766.001.7 Safety Valve Complete Unit (Item 1)
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาset.ละ 6,250.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 234,330.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,875.00 บาท


รวม 301,205.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
118
441,000.00
สอบราคา
1.นางสาวรัชดา วจีสัจจะ เสนอราคา 440,000.00 บาท
2.นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 441,000.00 บาท
1. นางสาวรัชดา วจีสัจจะ เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 440,000.00 บาท

รวม 440,000.00 บาท
คณะกรรมการ ได้ทำการต่อรองราคากับ นางสาวรัชดาฯ แล้ว นางสาวรัชดา ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงินเท่ากับ 1,000.00 บาท หรือเท่ากับ 0.2272% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง นส.รัชดาฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมปรับปรุงบ้านพัก นสน., ช.นสน.ลพบุรี ในแขวงบำรุงทางลพบุรี เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ ภายในกำหนด 45 วัน ต่อไป
119
567,900.00
สอบราคา
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และที่ทำการแพทย์เขตบางซื่อ จำนวน 2 รายการ
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 567,900.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร และที่ทำการแพทย์เขตบางซื่อ จำนวน 2 รายการ
ว่าจ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 567,900.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 567,900.00 บาท
บริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
120
854,800.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง เสนอราคา 726,670.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 690,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สร้อยศักดิ์การโยธา เสนอราคา 699,900.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 690,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 164,800.00 บาท กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา

รวม 690,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 690,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 164,800.00 บาท กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
121
489,525.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Adapter Ring จำนวน 15 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 136,425.00 บาท
รายการที่ 2. Front Cover For Transmitter & Mirage Couter จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 353,100.00 บาท
รายการที่ 1. Adapter Ring จำนวน 15 อัน
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 136,425.00 บาท
รายการที่ 2. Front Cover For Transmitter & Mirage Couter จำนวน 30 อัน
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 353,100.00 บาท

รวม 489,525.00 บาท
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
122
446,404.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Rubber Block Torque Arm ของรถ THN, NKF และ ATR จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 446,404.00 บาท
รายการที่ 1 Rubber Block Torque Arm ของรถ THN, NKF และ ATR จำนวน 200 อัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 446,404.00 บาท


รวม 446,404.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการฯ พิจารณาตัวอย่าง วัสดุ ขนาด และ มิติต่างๆ ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด ซึ่งราคาเท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
123
920,602.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 838,800.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค แกรนด์เพิ่มทรัพย์ เสนอราคา 909,072.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 838,800.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 838,800.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
124
1,154,000.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,154,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,154,000.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,154,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
125
1,992,000.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,617,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคา 1,883,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,617,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,617,840.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
126
202,572.40
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมรถยก (Forklift) ยี่ห้อ TOYOTA 5FD20-F14 ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคา 202,572.40 บาท
รายการที่ 1 ซ่อมรถยก (Forklift) ยี่ห้อ TOYOTA 5FD20-F14 ขนาด ๒ ตัน จำนวน ๑ คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า จำนวนเงิน 202,572.40 บาท


รวม 202,572.40 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
127
376,212.00
สอบราคา
๑.ถังน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมชุดตรวจระดับน้ำมัน จำนวน ๑๒ Set บริษัท โกลบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา Set ละ ๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๙๒๘.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))
๑.ถังน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมชุดตรวจระดับน้ำมัน จำนวน ๑๒ Set บริษัท โกลบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา Set ละ ๒๙,๒๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวมเป็นเงิน ๓๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท(ไม่รวม VAT) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๙๒๘.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม))

รวม 374,928.00 บาท
บริษัทโกลบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกตัอง จำนวนครบถ้วนใช้การได้ตามความต้องการของทางการและราคาต่ำกว่าราคาประเมิน
128
486,792.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Hanger จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,594.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,872.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) (ไม่เสนอ) บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กตัวยูรับพื้นหน้าชาน จำนวน 136 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,648.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,354.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,204.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 187,250.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 299,771.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 487,021.20 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำรอง และเคยมีผลงานมาแล้ว รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาพัสดุถูกต้อง มีราคาต่ำสุด และเคยมีผลงานมาแล้ว
129
499,021.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 35 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 14,257.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 499,021.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,021.25 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
130
466,862.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีม่วง จำนวน 72 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,210.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ตัวเร่งสี จำนวน 432 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 353.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สีเกาะเหล็ก Eq จำนวน 108 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 770.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 231,120.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 152,539.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 83,203.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 466,862.40 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
131
186,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 1,300 Pcs. # 5.610.472 Filter Joint (Filter Panel Sealing Joint) ความยาวแต่ละเส้นไม่ต่ำกว่า 1,830 มม.
หจก.เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 81.50 บาท
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 103.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 800 Pcs. # 704 811 06 “O” Ring (262)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 59.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 143,273.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,504.00 บาท


รวม 193,777.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
132
497,550.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 497,122.00 บาท
2. บริษัท เค ที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 497,550.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท

รวม 497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
133
470,800.00
สอบราคา
รายการที่๑. ปั๊มไฮดรอลิคลูกใหญ่ของรถดีเซลราง ASR จำนวน ๓ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 282,159.00 บาท
๒.มอเตอร์ไฮดรอลิคลูกใหญ่ของรถดีเซลราง ASR จำนวน ๒ Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 188,106.00 บาท
รายการที่๑. ปั๊มไฮดรอลิคลูกใหญ่ของรถดีเซลราง ASR จำนวน ๓ Sets.
บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวนเงิน 282,159.00 บาท
รายการที่๒.มอเตอร์ไฮดรอลิคลูกใหญ่ของรถดีเซลราง ASR จำนวน ๒ Sets.
บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวนเงิน 188,106.00 บาท

รวม 470,265.00 บาท
รายการที่.๑ บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน 0.11%
รายการที่.๒ บริษัท เฟล็กชั่นเอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน 0.11%
134
446,896.20
สอบราคา
รายการที่ ๑.รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง THN,NKF และ DAEWOO จำนวน ๑๐ คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคา ๔๔๖,๘๙๖.๒๐ บาท
รายการที่ ๑.รื้ออุปกรณ์โครงสร้างภายในรถดีเซลราง THN,NKF และ DAEWOO จำนวน ๑๐ คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณาออโต้พาร์ท จำนวนเงิน ๔๔๖,๘๙๖.๒๐ บาท

รวม 446,896.20 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
135
1,937,000.00
สอบราคา
มีผู้สนใจยืนซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท กิวน คอนสตรัคชั่น จำกัด
2บห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง
ราคาที่เสนอตำส่ด คือ บริษัท กวิน คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,927,000.00 บาท คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิม เป็นเงิน 1,927,000.00 บาท

รวม 1,927,000.00 บาท
มีคุณสมบัติตามที่ได้ประกาศไว้ และเป็นผู้เสนอราคาตำสุด เป็นเงิน 1,927,000.00 บาท
136
211,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 1,100 Pcs. # 882 8400 G Carbon Brush Drg.No.1-4001 D18-003/1 Mark 1,2
บ.ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 180.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 211,860.00 บาท


รวม 211,860.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
137
1,923,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 130 Pcs. # 41A296328AAP2 Temperature Sensor Ref.No.55
บ.ดาเวนฯ เสนอขายในราคาอันละ 6,500.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 4 Pcs. # ETM 908 Engine Thermo Monitor Flight System, USA.
บ.ดาเวนฯ เสนอขายในราคาอันละ 22,000.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 300 Pcs. # 57-5500-45 Transducer , Coolant Pressure , Flight System, USA.
บ.ดาเวนฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,690.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ดาเวนฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 904,150.00 บาท
รายการที่ 2. ยกเลิกดำเนินการจัดหาใหม่
รายการที่ 3. บ.ดาเวนฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 863,490.00 บาท


รวม 1,767,640.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
หมายเหตุ
รายการที่2. ยกเลิกเนื่องจากผิดเงื่อนไขการเสนอราคาของทางการฯ
138
447,313.50
สอบราคา
รายการที่.๑ Powered and Unpowered Doors. # ๔๐๐๐๑๘๙-๔๐ ; Door Gear จำนวน ๓ Sets
๑. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา ๔๖๐,๗๓๑.๓๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒. หจก.สุทธิภัณฑ์ธนบุรี ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๒)
รายการที่.๑ Powered and Unpowered Doors. # ๔๐๐๐๑๘๙-๔๐ ; Door Gear จำนวน ๓ Sets
๑. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ๔๖๐,๗๓๑.๓๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 460,731.30 บาท
ตัวอย่างถูกต้องตรงความต้องการใช้งานของทางการ สูงกว่าราคาประเมิน ๒.๙๙%
139
18,750.00
สอบราคา
1. บริษัท เมก้า อิควิปเม้นท์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภัณฑ์ 965
4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
5. บริษัท โอมวัน เพ็นท์ แอนด์ คอนแมท จำกัด
บริษัท เมก้า อิควิปเม้นท์ แอนด์ ทูลส์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 8,667.00 บาท


รวม 8,667.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
140
1,741,425.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำความสะอาดแว่นล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดตามล้อ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ
จำนวน 1,500 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท ซี.เอ็ม. โฮสดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,230.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,160.95 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,741,425.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,741,425.- บาท


รวม 1,741,425.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ทางคณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ จึงพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
141
201,641.50
สอบราคา
รายการที่.๑ Bracket BE-U-176 x 640 x 175-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๕,๒๔๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๒ Bracket BE-U-176 x 640 x 175-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๕,๒๔๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๓ Bracket BE-L-640 x 175-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๔,๑๗๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๔ Bracket BE-L-640 x 175-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๔,๑๗๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๕ Bracket BE-I-1380-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๖ Bracket BE-I-1380-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๗ Bracket BE-I-750-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๒,๕๗๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๘ Bracket BE-I-750-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๒,๕๗๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๙ Bracket BE-K-400-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๑๐ Bracket BE-K-450-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๔๑,๙๙๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒.บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๑ Bracket BE-U-176 x 640 x 175-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๕,๒๔๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๒ Bracket BE-U-176 x 640 x 175-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๕,๒๔๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๓ Bracket BE-L-640 x 175-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๔,๑๗๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
๒. บริษัท โกลบอลท์ อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เพราะไม่มีตัวอย่างผิดตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาข้อ ๓.๒ (๔)
รายการที่.๔ Bracket BE-L-640 x 175-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา ๑๔,๑๗๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๕ Bracket BE-I-1380-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๖ Bracket BE-I-1380-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๗,๔๙๔.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๗ Bracket BE-I-750-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๒,๕๗๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๘ Bracket BE-I-750-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๑๒,๕๗๒.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๙ Bracket BE-K-400-L จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๔๐,๖๖๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่.๑๐ Bracket BE-K-450-R จำนวน ๕ Sets.
๑.บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอขาย ๔๑,๙๙๗.๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 201,641.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ ราคาดท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
142
48,750.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 46,250.75
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 46,250.00

รวม 46,250.00 บาท
เอกสารรายละเอียดและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
143
494,650.00
สอบราคา
ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 494,650.00 บาท
ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 494,650.00 บาท

รวม 494,650.00 บาท
เอกสารรายละเอียดแนบถูกต้องตามความต้องการของทางการ
144
1,868,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,866,600.00 บาท
2. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,868,000.00 บาท
บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,866,000.00 บาท

รวม 1,866,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
145
5,930,965.00
ประกวดราคา
1) บจก. พี.เอส.พี. โอเวอร์ เสนอราคาจ้างซ่อม จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 4,908,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %)
2. บจก. พี เอ็ม อินเตอร์ เทรด เสนอราคาจ้างซ่อม จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 5,243,907.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3) บจก. ปิ่นเพชร มารีน เสนอราคาจ้างซ่อม จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 5,930,796.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท ปิ่นเพชร จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,740,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 5,740,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำ 3 และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 90,965.00 บาท (5,830,965.00 - 5,740,000.00) หรือ 1.56 %
146
108,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อสายทองแดงหุ้ม พีวีซี. ขนาดต่าง ๆ และฟรีฟอร์มจับสายหุ้ม พีวีซี. จำนวน 4 รายการ จัดซื้อรายการที่ 1,2,3 จากบริษัท ไนน์กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด รวมเป็นเงิน 87,500.00 บาท รายการที่ 4 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด รวมเป็นเงิน 4,175.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,675.00 บาท

รวม 91,675.00 บาท
ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
147
335,766.00
สอบราคา
รายการที่.๑ ชุดข้อต่อพร้อม UNION ท่อน้ำไฮดรอลิค(ใช้เฉพาะงาน) จำนวน ๑๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขาย ๒๐๒,๒๓๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๒ สปริงพร้อมสลักตั้งมือจับแท่งห้ามล้อ และ ฝาครอบ ๒ ข้าง จำนวน ๑๖๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอขาย ๑๓๓,๕๓๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๑ ชุดข้อต่อพร้อม UNION ท่อน้ำไฮดรอลิค(ใช้เฉพาะงาน) จำนวน ๑๐ ชุด
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน ๒๐๒,๒๓๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๒ สปริงพร้อมสลักตั้งมือจับแท่งห้ามล้อ และ ฝาครอบ ๒ ข้าง จำนวน ๑๖๐ ชุด
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน ๑๓๓,๕๓๖.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 335,766.00 บาท
รายการที่.๑ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่.๒ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
148
275,632.00
สอบราคา
รายการที่ ๑.ยูเนียนชุดข้อต่อท่อน้ำของ Regulating Valve ใช้เฉพาะงาน(เกลียวพิเศษ)จำนวน ๒๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.ชุดแผ่นป้องกันความร้อนของเครื่องยนต์รถ DAEWOO จำนวน ๑๒ ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ๒๒๘,๕๕๒.๐๐ บาท
รายการที่ ๑.ยูเนียนชุดข้อต่อท่อน้ำของ Regulating Valve ใช้เฉพาะงาน(เกลียวพิเศษ)จำนวน ๒๐ ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน ๔๗,๐๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒.ชุดแผ่นป้องกันความร้อนของเครื่องยนต์รถ DAEWOO จำนวน ๑๒ ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน ๒๒๘,๕๕๒.๐๐ บาท


รวม 275,632.00 บาท
รายการที่ ๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วนและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๒.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วนและเท่ากับราคาประเมิน
149
328,800.94
สอบราคา
รายการที่.๑ Brake Level B จำนวน ๖๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.วี. เทรดดิ้ง จำกัด เสนอขาย ๑๕๘,๘๙๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๒ Engine Rear Bracket จำนวน ๑๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอขาย ๑๘๐,๐๐๐.๗๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๑ Brake Level B จำนวน ๖๐ Pcs.
บริษัท เอ็น.วี. เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน ๑๕๘,๘๙๕.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่.๒ Engine Rear Bracket จำนวน ๑๐๐ Pcs.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน ๑๘๐,๐๐๐.๗๕ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 338,895.75 บาท
รายการที่ 1 เอ็น.วี. เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 2 บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
150
1,981,640.00
สอบราคา
ว่าจ้างเหมาซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสาร วาระปานกลาง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายในห้องโดยสาร รถ บชส.ชนิดโถง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคของทางการแนบ จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 495,410.- บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,981,640.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,981,640.00 บาท


รวม 1,981,640.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
151
2,931,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท พี.พี.วาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,924,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามท่าพระก่อสร้าง เสนอราคา 2,926,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเชษฐ์ วิศวกรรมการโยธา เสนอราคา 2,926,000.00 บาท
4. กิจการร่วมค้า บริษัท อุปมา คอนสตรัคชั่น แอนด์ จำกัด กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียวรุ้ง ดีไซน์
เสนอราคา 2,926,000.00 บาท
บริษัท พี.พี.วาย.คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,924,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
152
481,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จัดซื้อโคมไฟชนิดนอกอาคาร พร้อมหลอด LED T8, ก้านยึดโคม และฐานยึดโคม จำนวน 3 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,800.00 บาท
รวม 475,800.00 บาท
ถูกต้องตามความประสงค์ของทางการ
153
242,315.00
สอบราคา
1.บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนอราคา 246,207.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท นิวจิตรรุ่ง จำกัด เสนอราคา 246,207.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 246,207.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
154
1,613,800.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัยแอนด์เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,650,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัยแอนด์เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,650,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,650,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
155
201,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 100 Pcs. # 1894638 Bushing C.E. Frame
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 25.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 160 Pcs. # 1894637 Bushing Lever Hsg.
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 30.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 40 Sets. # 1115567 Switch
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,100.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 30 Sets. # 1970247 Field Coil
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 2,940.00 บาท

รายการที่5. จำนวน 120 Pcs. # 1852886 Brush
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 75.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,675.00 บาท
รายการที่ 2. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,136.00 บาท
รายการที่ 3. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,880.00 บาท
รายการที่ 4. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94,374.00 บาท
รายการที่ 5. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,630.00 บาท

รวม 201,695.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
156
1,266,500.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท โฟล์วมาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี GEC จำนวน 12 รายการ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,266,500.00 บาท

รวม 1,266,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
157
1,852,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
3. ห้างหุ้ส่วนจำกัด เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ที่ กม.252/1 – กม.259/18 ระหว่างสถานีช่องสำราญ ถึง สถานีวะตะแบก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณขอนแก่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,849,000.00 บาท

รวม 1,849,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
158
1,432,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมสาย FIBER OPTIC ใต้ดินอาณัติสัญญาณไฟสี CBI ที่สถานีชุมทางแก่งคอย และสายเคเบิลใต้ดินระบบอาณัติสัญญาณไฟสี ARI ที่สถานีผาเสด็จ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,000.00 บาท
รวม 1,430,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
159
413,020.00
สอบราคา
รายการที่๑ จัดจ้างซ่อมBlock Brake Shoe (ชุดดัดแปลง) และ Hanger ของ Block Brake Unit รถ Daewoo จำนวน ๒๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท
รายการที่๑ จัดจ้างซ่อมBlock Brake Shoe (ชุดดัดแปลง) และ Hanger ของ Block Brake Unit รถ Daewoo จำนวน ๒๐๐ ชุด
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน ๔๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท

รวม 413,020.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวและปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
160
968,350.00
สอบราคา
รายการที่๑ จัดจ้างซ่อมหนัก ประตูขึ้นลงรถจักร หน้าต่าง ขอบคิ้วกระจกหน้ารถจักร HID ที่ซ่อมหนักทุกส่วน หนักอุบัติเหตุและนอกวาระจำนวน ๑๐ คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ๘๘๖,๙๖๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาพรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา ๘๙๘,๘๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค มอเตอร์ คอม ขาดคุณสมบัติตามข้อ 3.2(2)และ(3)
รายการที่๑ จัดจ้างซ่อมหนัก ประตูขึ้นลงรถจักร หน้าต่าง ขอบคิ้วกระจกหน้ารถจักร HID ที่ซ่อมหนักทุกส่วน หนักอุบัติเหตุและนอกวาระจำนวน ๑๐ คัน
บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน ๘๘๖,๙๖๐.๐๐ บาท

รวม 886,960.00 บาท
บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งและปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน 8.41%
161
1,841,249.85
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างจ้างทำ Upper Swing Bolster แคร่ KHM-L จำนวน 25 ชุด

ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 73,650.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,841,250.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,841,250.- บาท


รวม 1,841,250.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาถูกต้องตามความต้องการ เป็นสูงกว่าราคาประเมิน ( 1,841,250.00 – 1,841,249.85 ) = 0.15.- บาท คิดเป็น 0.0001% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
162
711,999.83
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Center Pivot Block ตามแผนผังเลขที่ TR 760030 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 24,695.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Center Pivot & Center Pivot Bush ตามแผนผังเลขที่ TR 760031 และ TR 760032
จำนวน 10 ชุด

ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 28,070.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 493,900.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 280,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 774,600.- บาท


รวม 774,600.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล้นซ์ (1992) จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (774,600 – 711,999.93 = 62,600.07 บาท) หรือคิดเป็น 8.79% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
163
432,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด เสนอราคา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 432,500.00 บาท
2. อินซไพรค ไฮเทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 436,250.00 บาท
บริษัท กรีนโนเวทีฟ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงิน 432,500.00 บาท

รวม 432,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
164
1,919,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,913,160.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,917,991.05 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,918,200.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,913,160.00 บาท


รวม 1,913,160.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
165
141,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. น๊อตตัดโซ่พร้อมแป้นเกลียว ขนาด Ø 10 x 40 ม.ม. จำนวน 5,000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 83,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 91,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด = 78,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 150,000.00 บาท
รายการที่ 2. สลักล็อคนิ้วขุดดิน ขนาด Ø 13 x 60 ม.ม. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 33,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด = 28,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 33,000.00 บาท
รายการที่ 3. ปิ้น ขนาด Ø 4 x 25 ม.ม. (5/32 x 1") จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง = 3,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 3,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 4,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด = 1,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 6,000.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 78,500.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 28,900.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 1,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 108,800.00 บาท


รวม 108,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

166
988,198.50
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
Set Wear Plate Nonmetallic ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ 5 รูข้าง ลักษณะ, ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ
จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก. ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 1,059,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคารวม 988,038.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 หจก. มงคลวิบูลย์ ราคารวม 988,038.00 บาทรวม 988,038.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 988,038.00 บาท (รวมภาษมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน (988,198.50 – 988,038.00 ) = 160.50 บาท หรือคิดเป็น 0.016 % สิ่งของมีความถูกต้อง สามารถใช้งานได้
167
54,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 170 Pcs. Deep Groove Ball Bearing , Single Row with Two Shields ยี่ห้อ SKF.No.6306-2RS 1
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 138.00 บาท
บ.พี เอส ปิโตรเทคฯ เสนอขายในราคาอันละ 185.00 บาท
บ.เอส เจ ทรัค แอนด์ พาร์ทฯ เสนอขายในราคาอันละ 300.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 50 Pcs. Deep Groove Ball Bearing , Single Row with Two Shields ยี่ห้อ SKF.No.6310-ZZ/C3
บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เสนอขายในราคาอันละ 455.00 บาท
บ.พี เอส ปิโตรเทคฯ เสนอขายในราคาอันละ 500.00 บาท
บ.เอส เจ ทรัค แอนด์ พาร์ทฯ เสนอขายในราคาอันละ 800.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,102.20 บาท
รายการที่ 2. บ.พี.เอส.เอ็ม. แบริ่งฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,342.50 บาท

รวม 49,444.70 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
168
1,690,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,687,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,688,984.30 บาท
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,689,958.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,687,000.00 บาท

รวม 1,687,000.00 บาท
เป้นผู้เสนอราคาต่ำสุด
169
863,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 859,950.00 บาท
2. บริษัท สตาบิล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 862,050.00 บาท กำหนด
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 859,950.00 บาท

รวม 859,950.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
170
670,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระจกแผ่นใส ฯ ขนาด 5 x 639 x 917 มม. จำนวน 3,500 แผ่น
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 147.50 บาท( ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์กระจกไทย อาซาฮี ส่งของ 30 วัน
- บริษัท บี.เอส.จี อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสองง @ 152.00 บาท( ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ กาเดียนไทย ส่งของ 30 วัน
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ชนะการประมูล รายการที่ 1 , บริษัท บี.เอส.จี อินโนเวชั่น จำกัด ชนะการประมูลในรายการที่ 2

รวม 643,337.50 บาท
เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้อง
171
109,140.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 แผ่นพลาสติกสีขาวขุ่น 4x8 ฟุต หนา 2 มม. จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เรลมารีน อินดัสเตรียล จำกัด เสนอราคารวม 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา บรษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 108,284.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารวม 112,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โลเวล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 133,750.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท เรลมารีน อินดัสเตรียล จำกัด ราคารวม 105,930.00 บาทรวม 105,930.00 บาท
บริษัท เรลมารีน อินดัสเตรียล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 105,930.00 บาท (รวมภาษมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมิน (109,140.00 – 105,930.00 ) = 3,210.00 บาท หรือคิดเป็น 2.94% สิ่งของมีความถูกต้อง สามารถใช้งานได้
 
รวมทั้งหมด 975,253,467.12 บาท