:: 21 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒/๒๐๑๒/๒๕๕๙ : สอบราคาซื้อ สว่านแท่นเจาะ
37,000.00
สอบราคา
1. หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ เสนอราคา เครื่องละ 39,590.00 บาท (รวม VAT)
หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคา เครื่องละ 39,590.00 บาท (รวม VAT)

รวม 39,590.00 บาท
หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
2
431,852.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor ELGI รุ่น TRC 1000 BS รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 453,680.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่ Air Compressor ELGI รุ่น TRC 1000 BS รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 453,680.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 453,680.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
3
361,232.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 396,970.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 396,970.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 396,970.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
4
1,926,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 77.- บาท. (ไม่รวม Vat ) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน
1. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 77.- บาท. จำนวน 24,000 คัน. เป็นเงิน 1,848,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 129,360.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,977,360.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน

รวม 1,977,360.00 บาท
จำกัด เพราะบริษัท เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
5
319,930.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายในและภายนอก รถจักรไอน้ำ หมายเลข 715 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 319,930.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. กิจบรรจงกรุ๊ป ไม่พิจารณา เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่ทางการฯ กำหนด
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายในและภายนอก รถจักรไอน้ำ หมายเลข 715 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 319,930.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 319,930.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
6
319,930.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายในและภายนอก รถจักรไอน้ำ หมายเลข 713 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 319,930.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. กิจบรรจงกรุ๊ป ไม่พิจารณา เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่ทางการฯ กำหนด
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายในและภายนอก รถจักรไอน้ำ หมายเลข 713 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 319,930.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 319,930.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
7
1,872,500.00
สอบราคา
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 7,560 บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของภายใน 60 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคาชุดละ 7,470.- บาท. จำนวน 250 ชุด. เป็นเงิน 1,867,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 130,725.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,998,225.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 60 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

รวม 1,998,225.00 บาท
พราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ 55092 ลว. 16 พย. 55 บริษัทฯ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และผู้ใช้งานมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งานโดยเร่งด่วน
8
.00
เชิญชวน
เมื่อสิ้นสุดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร รวม 4 ราย คือ
1) กิจการร่วมค้า SINOGEN-PIN PETCH JV เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
2) บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
3) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
4) บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาตามบันทึกการประชุมที่อ้างถึง ข้อ 5) - 7) ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ
1)กิจการร่วมค้า SINOGEN-PIN PETCH JV
2)บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
โดยกำหนดให้ทำการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท ไอ.ซี.เอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงทะเบียน จำนวน 2 ราย
ราคาเริ่มต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 133,120,000.00 บาท
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า.-
1.กิจการร่วมค้า SINOGEN-PINPETCH JV เสนอราคา จำนวน 4 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 100,000,000.00 บาท
2.บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคา จำนวน 6 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 115,800,000.00 บาท


รวม 100,000,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความผิดปกติในกรณีการแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกัน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับการเสนอราคาของ กิจการร่วมค้า SINOGEN-PINPETCH JV เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 100,000,000.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 33,120,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.88
9
133,120,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อสิ้นสุดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเอกสาร รวม 4 ราย คือ
1) กิจการร่วมค้า SINOGEN-PIN PETCH JV เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
2) บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
3) บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
4) บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอการจ้างดัดแปลงรถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คัน รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ 2 ปี กำหนดส่งมอบ ทยอยส่งมอบรถโดยสาร จำนวน 4 งวด
คณะกรรมการประกวดราคาฯ ได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาตามบันทึกการประชุมที่อ้างถึง ข้อ 5) - 7) ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน 2 ราย คือ
1) กิจการร่วมค้า SINOGEN-PIN PETCH JV
2) บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
โดยกำหนดให้ทำการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท ไอ.ซี.เอ็น ซิสเต็ม จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ) ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงทะเบียน จำนวน 2 ราย
ราคาเริ่มต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 133,120,000.00 บาท
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า.-
1.กิจการร่วมค้า SINOGEN-PINPETCH JV เสนอราคา จำนวน 4 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 100,000,000.00 บาท
2.บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคา จำนวน 6 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 115,800,000.00 บาท


รวม 100,000,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีความผิดปกติในกรณีการแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกัน หรือมีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับการเสนอราคาของ กิจการร่วมค้า SINOGEN-PINPETCH JV เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 100,000,000.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 33,120,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.88
10
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Upper Swing Bolster แคร่ PC-26 ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-055 และเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างแนบ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 62,969.50.- บาท
รายการที่1 บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,889,085.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,889,085.- บาท


รวม 1,889,085.00 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นต่ำกว่าราคาประเมิน ( 1,960,635.90 – 1,889,085.00 ) = 71,550.90 คิดเป็น 3.65% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
11
497,550.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model NTA 855 R2 จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 9,983.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อมเครื่องยนต์ Cummins Model NTA 855 R2 จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 499,155 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,155.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
12
1,895,612.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคา 1,895,612.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคา 1,895,612.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,895,612.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
13
499,700.00
สอบราคา
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,700.00 บาท

รวม 499,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
14
1,000,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
15
420,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
16
1,497,956.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Doorwing Complete Mark 1 ตามแผนผังเลขที่ FD200015 (อ้างอิงจากตำแหน่งติดตั้ง Mark 1 ตามแผนผัง FD100017) จำนวน 2 บาน
ผู้เสนอราคา บ.สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 374,489.- บาท
รายการที่ 2 Doorwing Complete Mark 1 ตามแผนผังเลขที่ FD200019 (อ้างอิงจากตำแหน่งติดตั้ง Mark 2 ตามแผนผัง FD100017) จำนวน 2 บาน
ผู้เสนอราคา บ.สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 374.489.- บาท


รายการที่1 บ.สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 748,978.- บาท
รายการที่2 บ.สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 748,978.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,497,956.- บาท


รวม 1,497,956.00 บาท
บ.สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคา ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
17
1,920,000.00
สอบราคา
1 บริษัท บี.วี.อาร์.คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,786,500.00 บาท
2 บริษัท ชัยสุวรรณ เอ็นจิเนียแอนต์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,787,103.75 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,920,408.55 บาท
บริษัท บี.วี.อาร์.คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 1,786,500.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
18
87,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # B.1888 Temperature Switch 84-79 C, 89-84 C จำนวน 70 Pcs.
1. บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ราคาอันละ 880.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 950.00 บาท

รายการที่ 2. # EE 630238 Push Button Switch & Shroud จำนวน 15 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 1,200.00 บาท
รายการที่ 1. # B.1888 Temperature Switch 84-79 C, 89-84 C จำนวน 70 Pcs.
บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 65,912.00 บาท

รายการที่ 2. # EE 630238 Push Button Switch & Shroud จำนวน 15 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 19,260.00 บาท


รวม 85,172.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, บริษัท เอ็ดโดโซลูชั่น จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเนื่องจากเอกสารส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 และ 1.2
19
6,168,000.00
ประกวดราคา
จำนวน 30 Loco sets. Loco Set Rubber Bush 1 Set Consisting : 2 Items.
1) 48 Pcs. # 120 2867 (TR 1570646 Item2) Rubber link
2) 12 Pcs. # 5006527 (TR 9027486) Silent block

1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 209,000.00 บาท
2. บริษัท รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอขายในราคาชุดละ 141,888.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายจำนวน 30 ชุด รวมเป็นเงิน 6,606,180.00 บาท


รวม 6,606,180.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ยินดีลดราคาให้เหลือชุดละ 205,800.00 บาท
20
496,480.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ อะไหล่ส่วนล่าง ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 496,480.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ อะไหล่ส่วนล่าง ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 496,480.00 บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
21
1,567,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith Turbo Transmission Type T211rZ (ADR) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,405,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 1,526,676.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith Turbo Transmission Type T211rZ (ADR) จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,405,980.00 บาท

รวม 1,405,980.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งตรวจสอบแล้วสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
 
รวมทั้งหมด 222,167,505.00 บาท