:: 264 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
44,700.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
รายการที่ 1. (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 ม้วน สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง เคลือบยางสังเคราะห์ ขนาดยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ตามมาตรฐาน DIN รับแรงดันได้สูงตามมาตรฐาน (รับประกันการใช้งาน 1 ปี)
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ
4,250.00
5,000.00 บาท
บาท
รายการที่ 2. (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 ตู้ เก็บเครื่องมือดับเพลิงประกอบด้วย ขวาน ถัง ชะแลง ขนาดตู้ 100 x 80 x 25 ซม. พร้อมขาตั้งกระจกนิรภัย พร้อมตัวล็อกเปิด-ปิด
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ 4,850.00
5,400.00 บาท
บาท
รายการที่ 3. (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 อัน กรวยจราจรชนิดหนา เกรด A แบบมี 2 แถบ กว้าง 6 ซม. สีเรืองแสง ติดตราแถบเครื่องหมาย ร.ฟ.ท. สีขาว ขนาดความสูง 80 ซม.ฐานกว้างไม่น้อยกว่า 36 x 36 ซม.
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ
ราคาที่เสนอ 250.00
260.00 บาท
บาท
รายการที่ 4. (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 แผง แผงเหล็กกั้นจราจร อย่างหนา แบบหูช้าง ซ้าย-ขวา สีขาว-แดง ติดป้ายเครื่องหมายห้ามผ่าน ตัวหนังสือเรืองแสง มีล้อเลื่อนยางตันแข็ง ความสูง 1.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร

ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซด์ ราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 3,200.00
2,600.00
3,300.00 บาทบาทบาท
รายการที่ 5. (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 เส้น ธงราว ขาว - แดง แบบสามเหลี่ยม อย่างหนา หน้ากว้าง 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตรชนิดเชือกเหนียว ใช้กั้นเขตอันตรายห้ามเข้า

ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซด์ ราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 90.00
50.00
70.00 บาท
บาท
บาท


รายการที่ 6.
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 ม้วน สายยูโรเทป ขาว - แดง , เหลือง - ดำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 200 เมตร (อย่างละ 3 ม้วน)
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซด์ ราคาที่เสนอราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 200.00
260.00
180.00 บาทบาทบาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) ยกเลิกการจัดซื้อ (เสนอราคาสูงเกินกว่าราคากลาง มากกว่า 10% ) จำนวนเงิน 0 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 10,379.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท โอที อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 5,350.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด จำนวนเงิน 5,564.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) บริษัท ทรัพย์เจริญอินฟินิตี้ จำกัด จำนวนเงิน 1,070.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซด์ จำนวนเงิน 1,155.60 บาท
รวม 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,518.60 บาท
ที่มาของงบประมาณ : การรถไฟแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ : 2559รวม 23,518.60 บาท

* เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้
และสิ่งของมีความจำเป็นนำมาใช้งาน และราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
และผู้ขายยินดีปฏิบัติตามเงื่อนของทางการทุกประการ
2
1,267,950.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Pc. Part No. E0000352500 Vibration Damper
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 390,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 265,360.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเค. อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Pcs. Part No. X2414100002 Exhaust pipe
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเค. อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 Pcs. Part No. 5272010805 Shaft Water Pump HT CLG
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 128,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเค. อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 388,410.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 749,000.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 128,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,265,810.00 บาท


รวม 1,265,810.00 บาท
- รายการที่ 1 หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด, รายการที่ 2,3 ไม่เสนอราคา เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ”GEISLINGER” ประเทศ Austria เป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่า พิจารณาแล้วยังไม่เคยใช้งานและไม่มีเอกสารรับรองจาก Geislinger GmbH ประเทศ Austria ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จึงไม่รับพิจาณา
- รายการที่ 1 บริษัท มงคลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 2, รายการที่ 2,3 เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 3 รายการ เสนอผลิตภัณฑ์ของแท้ยี่ห้อ “MTU” ประเทศเยอรมันนี ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วรายการที่ 1 ลดให้เหลือ 388,410.00 บาท, รายการที่ 2,3 ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.17 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
บริษัท เอสเค. อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา เนื่องจากเปิดซองคุณสมบัติแล้ว ไม่มีเอกสารรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและไม่มีเอกสารสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดเขื่อนไข
3
1,883,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. Circuit Breaker 1 Pole, 15A. 65VDC. Trip Amps. 18.75
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 759,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 650,025.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,346,015.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. Circuit Breaker 1 Pole, 30A. 65VDC. Trip Amps. 37.5
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 455,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 290,015.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 747,609.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 759,700.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 455,820.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,215,520.00 บาท


รวม 1,215,520.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ”MORS SMITT” ประเทศ MAXICO พิจารณาแล้วยังไม่เคยมีประวัติการใช้งานมาก่อน จึงติดต่อขอตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา บริษัทฯ แจ้งไม่สามารถส่งตัวอย่างให้พิจารณาได้ จึงไม่รับพิจาณา
- ทั้ง 2 รายการ หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ”AIRPAX” ประเทศ U.S.A. เสนอแค๊ตตาล็อคพร้อมตัวอย่าง พิจารณาตัวอย่างแล้ว ตัวยึดสกรูของ Breaker ไม่เหมือนกับของที่ทางการใช้งานอยู่ ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจาณา
- ทั้ง 2 รายการ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำ 3 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ”AIRPAX” ประเทศ MAXICO ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่พบปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 35.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
4
460,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Dry-type air filter and guard plate
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 470,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่พบปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.33 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
5
205,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. Drain hose for compressor ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 205,440.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 205,440.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 205,440.00 บาท


รวม 205,440.00 บาท
- หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
6
1,848,960.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Traction Ammeter Shunt type F 4000 A., 0.1 V. ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,016,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,664,064.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,046,460.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,046,460.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,046,460.00 บาท


รวม 1,046,460.00 บาท
- บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “EMPRO SHUNTS” ประเทศ U.S.A. ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของมีขนาดโตไม่เหมือนกับของทางการ ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “FTECH” ประเทศไทย ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 43.40 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
7
1,909,800.00
สอบราคา
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 1,400,000.00 บาท
2. หจก.นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 1,406,600.00 บาท
3. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา 1,474,036.19 บาท
4. หจก.รางเหล็ก เสนอราคา 1,776,000.00 บาท
5. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 1,871,446.95 บาท
1. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา ต่ำสุดเป็นเงิน 1,400,000.00 บาท

รวม 1,400,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด แล้ว บริษัท ยืนยราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 509,800.00 บาท หรือเท่ากับ 26.694% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในแขวงบำรุงทางลพบุรี กำหนด 3 เดือน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถและเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้เต่อไป
8
454,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Temperature Sensor type TPAS403-5 ขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว x 18 NPT ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 347,750.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 347,750.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 347,750.00 บาท


รวม 347,750.00 บาท
- บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DAVCO” ประเทศอังกฤษ ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 23.53 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
9
493,805.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นพลาสวูด จำนวน 355 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,391.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 493,805.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,805.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
10
417,942.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Oil damper piston rod 70 A Ø ,80 A Ø จำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,643.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 417,942.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 417,942.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
11
464,380.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Heavy Polyester Putty # 83-4002 จุ 1 แกลลอนๆ ละ 4.5 กก. จำนวน 1,400 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 464,380.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 464,380.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานแล้ว
12
458,923.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมแม่แบบ MA 1 ขนาด 2 x 30 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 700 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 272.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อลูมิเนียมขอบหน้าต่างล่าง MA 15 ขนาด 2 x 20 มม.ยาว 4.35 ม. จำนวน 700 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 155.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 อลูมิเนียมขอบหน้าต่างล่าง MA 9 ชุปขาว (Anodized) ขนาด 1.8 x 32 x 67 มม. ยาว 4 ม. จำนวน 300 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 588.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 190,995.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 108,605.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 176,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 476,150.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยมีผลงานแล้ว
13
714,278.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 Complete Set จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 749,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 Complete Set จำนวน 1 รายการ
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน749,000.00 บาท

รวม 749,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
14
111,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1741 048 001 Bush Item 48 จำนวน 96 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 660.00 บาท

รายการที่ 2. # 1165 024 001 Pull Rod Cover Item 24 F จำนวน 35 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 1,120.00 บาท
รายการที่ 1. # 1741 048 001 Bush Item 48 จำนวน 96 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 67,795.20 บาท

รายการที่ 2. # 1165 024 001 Pull Rod Cover Item 24 F จำนวน 35 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 41,944.00 บาทรวม 109,739.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
15
120,000.00
สอบราคา
มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้.
1. ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 118,075.00 บาท
2. ร้านธาวินการค้า เสนอราคา 134,213.00 บาท
ร้านทวีทรัพย์การค้า โดยเสนอราคา 118,075.00 บาท ราคาต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ร้านทวีทรัพย์การค้า แล้วทางร้านฯ ขอยืนราคาเดิม

รวม 118,075.00 บาท
ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 118,075.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เท่ากับงบประมาณที่ทาง ญธพ. ปฏิบัติการแทน วญธ. เห็นชอบ มีมติยอมรับราคา และเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางศรีราชา จาก ร้านทวีทรัพย์การค้า เป็นเงินค่าซื้อสิ่งของ 118,075.00 บาท
16
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภ้ย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 414,00๐.0๐ บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง คงเหลือ เป็นเงิน 348,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


รวม 348,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,100.00 เท่ากับ 7.22%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 348,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
17
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 3 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 324,000.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 410,304.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 324,000 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 324,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 51,100.00 เท่ากับ 13.62%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 324,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
18
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภ้ย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 421,20๐.0๐ บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง คงเหลือ เป็นเงิน 348,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


รวม 348,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,100.00 เท่ากับ 7.22%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 348,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
19
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 3 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 326,040.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 414,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 326,040.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 326,040.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 49,060.00 เท่ากับ 13.08%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 326,040.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
20
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภ้ย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 414,000.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 350,016.75 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง คงเหลือ เป็นเงิน 348,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)


รวม 348,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 27,100.00 เท่ากับ 7.22%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 348,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
21
375,100.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 3 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท รักษาความปลอดภ้ย เอส.ที.เอ็น อุบล จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 414,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 325,440.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 350,016.75 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 325,440.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 325,440.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 49,66๐.๐๐ เท่ากับ 13.24%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 325,440.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
22
422,083.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 750 W.380-440V.AC.,
60 Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 ลูก
ราคาลูกละ 6,044.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Evaporator Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 370 W.0.5 HP.380-440V.AC.60Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 ลูก
ราคาลูกละ 8,025 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 สิ่งของ # Condensing Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 750 W.380-440V.AC.,
60 Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 ลูก
เป็นเงิน 181,332.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Evaporator Fan Motor 3 Phase สำหรับเครื่องปรับอากาศ AU-77 ขนาด 370 W.0.5 HP.380-440V.AC.60Hz.ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 ลูก
เป็นเงิน 240,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำวน 2 รายการ เป็นเงิน 422,082.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 422,082.90 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
23
278,099.00
สอบราคา
บริษัท ซันบลายด์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องขับของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ASR จำนวน 100 คัน ราคาคันละ 2,369.15 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ซันบลายด์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องขับของรถดีเซลราง THN,NKF,ADR,ASR จำนวน 100 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 236,915 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 236,915.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
24
1,002,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
2. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ติดตั้งใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 28 ชุด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 986,000.00 บาท

รวม 986,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
25
524,300.00
สอบราคา
1. บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนลาภ ซัพพลาย แอนด์ คอมมินิเคชั่น จำกัด
ยกเลิกจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ชนิดกดปุ่ม จำนวน 1,000 เครื่อง เนื่องจากตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว พบว่าเอกสารยื่นข้อเสนอยังไม่ชัดเจน

รวม .00 บาท
ยกเลิกจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ ชนิดกดปุ่ม จำนวน 1,000 เครื่อง เนื่องจากตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว พบว่าเอกสารยื่นข้อเสนอยังไม่ชัดเจน
26
408,447.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 437,000.00 บาท
หจก.เอส.สุนทร การช่าง ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท
บ.วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 326,696.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่ตกลง 326,696.00 บาท

รวม 326,696.00 บาท
บ.วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
27
821,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แสงฟ้า อีซูซุเซลส์ จำกัด เสนอราคา 791,800.00 บาท
2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เสนอราคา 769,330.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท

รวม 714,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคา 714,200.00 บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 106,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
28
821,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แสงฟ้า อีซูซุเซลส์ จำกัด เสนอราคา 791,800.00 บาท
2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เสนอราคา 769,330.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท

รวม 714,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคา714,200.00 บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 106,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
29
821,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แสงฟ้า อีซูซุเซลส์ จำกัด เสนอราคา 791,800.00 บาท
2. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เสนอราคา 769,330.00 บาท
3. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 714,200.00 บาท


รวม 714,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในราคา 714,200.00 บาท (เงินเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 106,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.95 กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา

30
434,461.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีเหลือง จำนวน 45 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,210.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีเกาะเหล็ก Eq จำนวน 72 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 770.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ทินเนอร์ทำละลายสี จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 973.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ทินเนอร์ 100 % จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 406.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 แลคเกอร์ และ ฮาร์ดดินเลอร์ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,274.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 144,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 55,468.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 77,896.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 32,528.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 163,710.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 474,052.80 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
31
426,663.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีม่วง จำนวน 100 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,210.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีขาว จำนวน 45 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,210.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 321,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 144,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 465,450.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
32
349,800.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ผู้เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ จำกัด คณะกรรมการฯได้พิจารณาเอกสารรายละเอียดและตัวอย่าง ของบริษัทฯ รายการที่ 1 ไม่มีตัวอย่างมาประกอบการพิจารณา และรายการที่ 2 ตัวอย่างไม่ถูกต้องตามความต้องการของทางการ คณะกรรมการฯ ได้พิจาราณรายที่ 2 บริษัท กอปรวสุ จำกัด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ ราคาตัวละ 2,050.00 บาท ยี่ห้อ”GATA” จำนวน 150 ตัว รวมเป็นเงิน 307,500.00 บาท และรายการที่ 2 ไม่เสนอราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรจัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 307,500.00 บาท ส่วนรายการที่ 2 ขอยกเลิกเนื่องจากตัวอย่างไม่ถูกต้อง

รวม 307,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามความต้องการของทางการ
33
812,300.00
สอบราคา
1.หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา เป็นเงิน 809,000.00 บาท
2.หจก.แกรนด์กิตติรัตน์ เสนอราคา เป็นเงิน 812,300.00 บาท
1.หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 809,000.00 บาท

รวม 809,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 แล้ว ยืนราคาเดิมตามาที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคารที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.4062% สมควรจ้าง หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้รับจ้างดำเนินการตัดป่าทางผ่าน ในแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 60 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนตามที่ทางการกำหนดไว้และความปลอดภัยต่อการเดิ้นรถ
34
1,837,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 แท่นคาน ที่ กม.641+629.00 ระหว่างสถานีสุราษฏร์ธานี – เขาหัวควาย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในเส้นทางสายใต้ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,835,000.00 บาท


รวม 1,835,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
35
482,700.00
สอบราคา
1. นายเรวัตร มณีโชติ เสนอราคา 480,000.00 บาท
2. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 482,000.00 บาท
1. นายเรวัตร มณีโชติ เป็นผุ้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 480,000.00 บาท

รวม 480,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคา กับ นายเรวัตรฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอ ต่กว่าราคากลางเป้นเงิน 2,700.00 บาท หรือเท่ากับ 0.5593% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้างนายเรวัตรฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงชานชาลาและอื่นๆ ที่สถานีบ้านกลับ กำหนด 60 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้และความสวยงามของอาคารสถานีต่อไป
36
263,690.80
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน20 ท่อน ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม. ยาว 2,240 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 131,824.00 บาท
รายการที่2 จำนวน20 ท่อน ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม. ยาว 2,247 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 131,824.00 บาท
รายการที่1 จำนวน20 ท่อน ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม. ยาว 2,240 ม.ม.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 105,930.00 บาท
รายการที่2 จำนวน20 ท่อน ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 ม.ม. ยาว 2,247 ม.ม.
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด จำนวนเงิน 105,930.00 บาท


รวม 211,860.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรค จำกัด เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
37
374,500.00
สอบราคา
รายการที่1 ชุดสำนักติดตั้ง Muffer Assembly ของรถดีเซลราง รุ่น 11THN
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคา 187,250.00 บาท
รายการที่2 ชุดสำนักติดตั้ง Muffer Assembly ของรถดีเซลราง ,รุ่น 12 NKF
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคา 187,250.00 บาท
รายการที่1 ชุดสำนักติดตั้ง Muffer Assembly ของรถดีเซลราง รุ่น 11THN
บริษัทพัฒนสตีล จำกัด จำนวนเงิน 187,250.00 บาท
รายการที่2 ชุดสำนักติดตั้ง Muffer Assembly ของรถดีเซลราง ,รุ่น 12 NKF
บริษัทพัฒนสตีล จำกัด จำนวนเงิน 187,250.00 บาท


รวม 374,500.00 บาท
รายการที่1 บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
38
479,435.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุตัวรถ, รื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถ , ห้องน้ำ-ห้องส้วม, อุปกรณ์ส่วนควบพร้อมประกอบติดตั้งและโป๊วเลี่ยวทำสีทั้งคัน รถ บชส. 241 (อุบัติเหตุ) ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 479,435.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 479,435.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,435.- บาท


รวม 479,435.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
39
481,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างถอดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาด ,ขัดเงา ,ทำสีฝาข้าง รถปรับอากาศ ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
40
450,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมโป๊วเลี่ยวทำสีฝานอก รถพระที่นั่ง พนก., พนท.,และ พกท. ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 150,000.- บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขและเอกสารถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
41
1,303,500.00
สอบราคา
Oil Damper Ass'y (OD 5082) (Type OD 50A 120-700B) (รายการละเอียดแนบ) จำนวน 170 Sets.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาชุดละ 7,450.00 บาท
Oil Damper Ass'y (OD 5082) (Type OD 50A 120-700B) (รายการละเอียดแนบ) จำนวน 170 Sets.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,342,422.00 บาท

รวม 1,342,422.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 7,380.00 บาท
42
185,859.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.1293 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.1293 บาท

รวม 191,637.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน(2.1293-2.0651)= 0.0642 บาท
43
465,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก และทำสีรถดีเซลราง DAEWOO กซข.ป.2524 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.พีเค มอเตอร์คอม เสนอราคา 464,800.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก และทำสีรถดีเซลราง DAEWOO กซข.ป.2524 จำนวน 1 รายการ
หจก.พีเค มอเตอร์คอม จำนวนเงิน 464,800.00 บาท

รวม 464,800.00 บาท
หจก.พีเค มอเตอร์คอม เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
44
179,760.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Relay พร้อม Scoket ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา-
รายการที่1จัดซื้อ Relay พร้อม Scoket ของรถ THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา-

รวม .00 บาท
ยกเลิกการจัดหาครั้งนี้และพิจารณาทบทวนการจัดซื้อครั้งต่อไป
45
1,643,520.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อประตู ขึ้น-ลง ห้องโดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 (ด้านซ้าย)
ผู้เสนอราคา หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคา 1,643,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคา 1,819,000.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อประตู ขึ้น-ลง ห้องโดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 (ด้านซ้าย)
หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน จำนวนเงิน 1,643,520.00 บาท


รวม 1,643,520.00 บาท
หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
46
116,844.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Torque Racktion Rod ของรถ ADR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 116,844.00 บาท
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Torque Racktion Rod ของรถ ADR จำนวน 1 รายการ
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 116,844.00 บาท

รวม 116,844.00 บาท
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
47
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Auxiliary Housing (FCD45-50)ของรถ THN. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 449,400.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Auxiliary Housing (FCD45-50)ของรถ THN. จำนวน 1 รายการ
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 449,400.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
48
1,198,000.00
สอบราคา
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา"
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา"

รวม .00 บาท
"ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา" คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่
49
1,973,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,969,977.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,973,000.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,969,977.00 บาท

รวม 1,969,977.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50
1,834,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,832,500.00 บาท 2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,833,812.01 บาท
บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,832,000.00 บาท

รวม 1,832,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
51
1,597,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ซื้อแบบ
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกประกาศสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อแบบและเอกสารสอบราคา
52
479,360.00
สอบราคา
บริษัท เอ.เอ็น.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 470,800.00 บาท
บริษัท เอ.เอ็น.เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 470,800.00 บาท

รวม 470,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
53
1,972,224.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,440.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,,440.- บาท. จำนวน 1,280 Sets. เป็นเงิน 1,843,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 129,024.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,224.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน

รวม 1,972,224.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ซด.180/2559 ลว. 30 พค. 59 (ตามเอกสารแนบ) และตัวอย่างของห้างฯ เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
54
159,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 7 (ใบจ่ายคืนเงินค่่าตั๋ว) จำนวน 2,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 19.00 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 22.37 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 17.00 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท ซัพพลาย เสนอราคาเล่มละ 26.20 บาท
<> 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 15.00 บาท

รายการที่ 2 ตั๋วสัมภาระบนขบวนรถ สีเหลืองอ่อน ราคา 10.00 บาท จำนวน 20,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 2.95 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 3.88 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 2.75 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท ซัพพลาย เสนอราคาเล่มละ 3.18 บาท
<> 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.00 บาท

รายการที่ 3 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีขาว ราคา 5.00 บาท จำนวน 5,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 3.95 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.58 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 5.12 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท ซัพพลาย เสนอราคาเล่มละ 4.50 บาท
<> 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.00 บาท

รายการที่ 4 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีขาว ราคา 10.00 บาท จำนวน 8,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 3.95 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.29 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามิตการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.99 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท ซัพพลาย เสนอราคาเล่มละ 4.28 บาท
<> 5) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.00 บาท
<> รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 32,100.00 บาท
<> รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 64,200.00 บาท
<> รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 21,400.00 บาท
<> รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 34,240.00 บาทรวม 151,940.00 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคารวมต่ำสุด คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาตัวอย่างกระดาษของห้างฯ แล้วถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
55
606,400.00
สอบราคา
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา
1.จำนวน 184 อัน Axle Box Liner Ass’y ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 10 - 001B,002B ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 26,864.00 บาท
2.จำนวน 184 อัน Hanging Plate ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 00 - 005 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 10,856.00 บาท
3.จำนวน 6,000 ชุด เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันนอก ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 006,008,009,010 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 400,500.00 บาท
4.จำนวน 120 ตัว สลักขอพ่วงอัตโนมัติ เบลเยี่ยม ตามแผนผังเลขที่ 3 – PG5 - 3003 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 22,608.00 บาท
รวม 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 493,085.96 บาท

บริษัทสินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา
1.จำนวน 184 อัน Axle Box Liner Ass’y ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 10 - 001B,002B รายการที่ 1 ไม่เสนอราคา
2.จำนวน 184 อัน Hanging Plate ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 00 - 005 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 12,328.00 บาท
3.จำนวน 6,000 ชุด เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันนอก ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 006,008,009,010 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 402,000.00 บาท
4.จำนวน 120 ตัว สลักขอพ่วงอัตโนมัติ เบลเยี่ยม ตามแผนผังเลขที่ 3 – PG5 - 3003 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 50,040.00 บาท
รวม 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 496,873.76 บาท

บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา
1.จำนวน 184 อัน Axle Box Liner Ass’y ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 10 - 001B,002B ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 60,720.00 บาท
2.จำนวน 184 อัน Hanging Plate ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 00 - 005 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 13,800.00 บาท
3.จำนวน 6,000 ชุด เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันนอก ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 006,008,009,010 รายการที่ 3 ไม่เสนอราคา
4.จำนวน 120 ตัว สลักขอพ่วงอัตโนมัติ เบลเยี่ยม ตามแผนผังเลขที่ 3 – PG5 - 3003 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 44,400.00 บาท
รวม 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 127,244.40 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา
1.จำนวน 184 อัน Axle Box Liner Ass’y ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 10 - 001B,002B ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 26,864.00 บาท
2.จำนวน 184 อัน Hanging Plate ตามแผนผังเลขที่ MSZ9 – 04 – 00 - 005 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 10,856.00 บาท
3.จำนวน 6,000 ชุด เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ PC – 25 อันนอก ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 006,008,009,010 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 400,500.00 บาท
4.จำนวน 120 ตัว สลักขอพ่วงอัตโนมัติ เบลเยี่ยม ตามแผนผังเลขที่ 3 – PG5 - 3003 ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 22,608.00 บาท
รวม 4 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 493,085.96 บาท

รวม 493,085.96 บาท
สิ่งของถูกต้อง
56
499,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Shoe Head แคร่ PC-26 ตามแผนผังเลขที่ 1-7 TP 4-013 จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,330.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
57
1,500,000.90
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,572,900.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรม จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,500,000.00 บาท

รวม 1,500,000.00 บาท
บ.สี่มณฑลอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการแล้ว ผลการใช้งานไม่เกิดความชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน ต่อราคาแล้ว ลดเหลือ 1,500,000.00 บาท เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
58
684,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 684,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่ตกลงจ้าง 684,000.00 บาท

รวม 684,000.00 บาท
หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้วผลงานเชื่อถือได้ ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างการรับประกัน เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
59
417,300.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เมโทรแมชีนเนอรี่ จก. ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เมโทรแมชีนเนอรี่ จก. ราคาที่ตกลงจ้างเสนอ 417,300.00 บาท

รวม 417,300.00 บาท
บ.เมโทรแมชีนเนอรี่ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
60
759,700.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ไทยเจริญยนต์พัฒนา จก. ราคาที่เสนอ 510,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.สหะอะไหล่ยนต์พัฒนา จก. ราคาที่เสนอ 759,486.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ไทยเจริญยนต์พัฒนา จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 510,000.00 บาท

รวม 510,000.00 บาท
บ.ไทยเจริญยนต์พัฒนา จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
61
1,854,283.48
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 2,076,797.48 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 2,039,712.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,984,083.32 บาท
ผู้ได้รับพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,960,000.00 บาท

รวม 1,960,000.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,960,000.00 บาท จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
62
290,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # EE 640051 Aux.Relay (MK3P) จำนวน 25 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 166.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 217.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 230.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ

รายการที่ 2. # EE 640056 Socket for Aus. Relay (MK3P) จำนวน 30 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 88.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 89.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 88.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ

รายการที่ 3. # EE 750019 Temp. Control Unit for Fire Det Senser จำนวน 10 ชุด
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 8,800.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาชุดละ 8,560.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 10,000.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ

รายการที่ 4. # EE 640052 Timer Relay จำนวน 50 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,142.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 1,179.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,000.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ

รายการที่ 5. # K2 CM 380 V.20 A Magnetic Contactor จำนวน 10 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 5,370.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 6,600.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 6,000.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ

รายการที่ 6. # H 3BA-8 1-10 Min Timer Relay จำนวน 30 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 890.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 1,030.00 บาท
3. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 920.00 บาท
4. บริษัท เอส ซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคาเอกสารไม่ครบ
รายการที่ 1. # EE 640051 Aux.Relay (MK3P) จำนวน 25 Pcs.
- ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะของทางการ -

รายการที่ 2. # EE 640056 Socket for Aus. Relay (MK3P) จำนวน 30 Pcs.
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 28,824.80 บาท

รายการที่ 3. # EE 750019 Temp. Control Unit for Fire Det Senser จำนวน 10 ชุด
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 107,000.00 บาท

รายการที่ 4. # EE 640052 Timer Relay จำนวน 50 Pcs.
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 53,500.00 บาท

รายการที่ 5. # K2 CM 380 V.20 A Magnetic Contactor จำนวน 10 Pcs.
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท

รายการที่ 6. # H 3BA-8 1-10 Min Timer Relay จำนวน 30 Pcs.
- ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะของทางการ -


รวม 227,524.80 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
63
467,055.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Air Compressor Type VV.160/200-2 จำนวน 15 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1.# 466168 Taper Face Ring 72x2.5 จำนวน 2 Pcs.
2.# 466170 Step Section Ring 72x2.5 จำนวน 1 Pc.
3.# 466172 DoubleBevel Ring 72x4 จำนวน 1 Pc.
4.# 466167 Taper Face Ring 100x2.5 จำนวน 2 Pcs.
5.# 466169 Step Section Ring 100x2.5 จำนวน 1 Pc.
6.# 466171 Diuble Bevel Ring 100x4 จำนวน 1 Pc.
7.# 8.282.0.430.611.4 Big-End Bearing Shell จำนวน 6 Pcs.
เป็นผลิตภัณฑ์ของ Knorr Bremse หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ราคา Set.ละ 31,137 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อะไหล่ชุดซ่อม Air Compressor Type VV.160/200-2 จำนวน 15 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1.# 466168 Taper Face Ring 72x2.5 จำนวน 2 Pcs.
2.# 466170 Step Section Ring 72x2.5 จำนวน 1 Pc.
3.# 466172 DoubleBevel Ring 72x4 จำนวน 1 Pc.
4.# 466167 Taper Face Ring 100x2.5 จำนวน 2 Pcs.
5.# 466169 Step Section Ring 100x2.5 จำนวน 1 Pc.
6.# 466171 Diuble Bevel Ring 100x4 จำนวน 1 Pc.
7.# 8.282.0.430.611.4 Big-End Bearing Shell จำนวน 6 Pcs.
เป็นผลิตภัณฑ์ของ Knorr Bremse หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่า
เป็นเงิน 467,055 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 467,055.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
64
445,067.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Driver Brake Valve ZB11-6,p/n I 83061 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 15 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1.p/n 464835 Retaining Ring จำนวน 1 Pc.
2.p/n B 62459 Locking Pin จำนวน 1 Pc.
3.p/n A 35330 Compression Spring จำนวน 1 Pc.
4.p/n 467526 Retaining Ring จำนวน 2 Pcs.
5.p/n B 33742 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
6.p/n 454931 Knorr-K-Ring จำนวน 2 Pcs.
7.p/n B 62458 Valve Head จำนวน 2 Pcs.
8.p/n A 36710/K Sealing Ring จำนวน 2 Pcs.
9.p/n 461043 Lock Washer จำนวน 2 Pcs.
10.p/n B 53139 Compression Spring จำนวน 2 Pcs.
11.p/n 459862 Knorr-K-Ring จำนวน 2 Pcs.
ราคา Set.ละ 29,671.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Driver Brake Valve ZB11-6,p/n I 83061 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 15 Sets.
ใน 1 Set.ประกอบด้วย
1.p/n 464835 Retaining Ring จำนวน 1 Pc.
2.p/n B 62459 Locking Pin จำนวน 1 Pc.
3.p/n A 35330 Compression Spring จำนวน 1 Pc.
4.p/n 467526 Retaining Ring จำนวน 2 Pcs.
5.p/n B 33742 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
6.p/n 454931 Knorr-K-Ring จำนวน 2 Pcs.
7.p/n B 62458 Valve Head จำนวน 2 Pcs.
8.p/n A 36710/K Sealing Ring จำนวน 2 Pcs.
9.p/n 461043 Lock Washer จำนวน 2 Pcs.
10.p/n B 53139 Compression Spring จำนวน 2 Pcs.
11.p/n 459862 Knorr-K-Ring จำนวน 2 Pcs.
เป็นเงิน 445,066.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 445,066.50 บาท
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การออกสอบราคา
65
693,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 513,948.94 บาท
2. บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 629,777.28 บาท
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 513,948.94 บาท (เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/130 ลงวันที่
23 มิถุนายน 2559 ขอต่อรองราคาที่เสนอครั้งที่ 1 และหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/131 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 ขอต่อรองราคาที่เสนอครั้งที่ 2 ซึ่งทางบริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และมีหนังสือลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 แจ้งยืนราคาเดิมตามที่เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 513,948.94 บาท (เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/131-1 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ขอให้บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากราคาที่ บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 179,751.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97 ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% และทางบริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ชี้แจงยืนยันว่าราคาตามที่บริษัทฯ เสนอไว้เป็นราคาที่ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ครบถ้วน ตามข้อกำหนดทุกประการ และทางบริษัทฯ ยืนยันว่ามีขีดความสามารถและมีความพร้อมที่จะทำงานนี้ให้แล้วเสร็จและส่งมอบได้ตามกำหนด


รวม 513,948.94 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 513,948.94 บาท (เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 179,751.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97
66
1,735,273.00
สอบราคา
1. จำนวน 3,000 เล่ม หนังสือที่ระลึก 100 ปี สถานีกรุงเทพ (ตามรายละเอียดแนบ)
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย และผ่านการตรวจสอบและพิจาณาคุณสมบัติรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบราคาจ้างที่กำหนด จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท ออนป้า จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 800,644.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. บริษัท เดฟ ทู ดีไซน์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,658,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. บริษัท โฟโต้สแควร์ แอนด์ กราฟฟิค จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,712,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

1. จำนวน 3,000 เล่ม หนังสือที่ระลึก 100 ปี สถานีกรุงเทพ (ตามรายละเอียดแนบ)
จ้างจัดพิมพ์ กับ บริษัท โฟโต้สแควร์ แอนด์ กราฟฟิค จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,700,000.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ
67
345,256.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้สักประตูเลื่อนหน้าอุดข้างโค้ง ใช้กับ รถ บชส. ขนาด 32 x 645 x 1,875 มม. (ค.14) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 20 บาน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 7,210.- บาท
รายการที่ 2 ไม้สักกรอบบานกระจก ใช้กับ รถ บนท., บกข. ขนาด 5/8 นิ้ว x 48.3/4 นิ้ว x 30.1/2 นิ้ว (บ.27) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 160 กรอบ
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,256.- บาท
รายการที่ 1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 144,200.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 200,960.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,160.- บาท


รวม 345,160.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาทั้ง 2 รายการเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
68
465,734.00
สอบราคา
จ้างทำ Brake Rod ของเครื่องห้ามล้อ วัสดุ S45C และ วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 พร้อมทาสีดำกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 2,195.- บาท
หจก.โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงิน 439,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,000.- บาท


รวม 439,000.00 บาท
หจก.โกญจาพาณิชย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (465,734 – 439,000 = 26,734.- บาท คิดเป็น 5.74% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
69
307,992.94
สอบราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ราคาที่เสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 47 อัน Eae Muffer
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 654.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 370.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 2,505 อัน กระดาษครอบจมูก (3M Filler Mask)
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 18.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 21.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 25.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 84 อัน ไส้กรองหน้ากากปิดจมูก ( Orotector Rc.203 )
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 35.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 178.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 34.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 85.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3,139 อัน ผ้าปิดจมูก
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 2.08 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 2.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 2.95 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2.85 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 65 อัน หน้ากากกันกลิ่นและละอองสี
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 41.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 936.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 110.00 บาท
มีต่อหน้า 2. /-
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 120 คู่ ถุงมือยางสีดำยาวถึงศอก สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 63.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 58.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 346 คู่ ถุงมือยางสีส้ม สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 18.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 21.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 23.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 25.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 67 คู่ ถุงมือยางสีดำ สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 18.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 24.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 27.00 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 6,508 คู่ ถุงมือผ้าฝ้าย สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 3.75 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 3.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 5.23 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5.30 บาท
รายการที่ 10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 127 คู่ ถุงมือทนความร้อน Asbestos
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 430.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 630.00 บาท
รายการที่ 11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 55 คู่ รองเท้าผ้าใบพื้นยางหุ้มส้น ( ชาย )
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 210.00 บาท
รายการที่ 12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 34 คู่ รองเท้าผ้าใบพื้นยางหุ้มส้น ( หญิง )
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 190.00 บาท
รายการที่ 13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 77 คู่ รองเท้ายางหุ้มน่องกันน้ำ ( ท๊อปบู๊ท )
ผู้เสนอราคา - ไม่มีผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 296 คู่ รองเท้ายางพลาสติกหุ้มส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 31.99 บาท
รายการที่ 15 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 4 ชุด เข็มขัดนิรภัยของช่างไฟฟ้า
ผู้เสนอราคา บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 550.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาทผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )
รายการที่ 1 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 17,601.50 บาท
รายการที่ 2 ชื่อผู้ที่ได้ เสนอราคาสูงเกิน 10% จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 3,055.92 บาท
รายการที่ 4 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 6,986.16 บาท
รายการที่ 5 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 2,851.55 บาท
รายการที่ 6 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 7,447.20 บาท
รายการที่ 7 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 6,837.30 บาท
รายการที่ 8 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 1,290.42 บาท
รายการที่ 9 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 26,113.35 บาท
รายการที่ 10 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 58,432.70 บาท
รายการที่ 11 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ยูนิโปร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 12,358.50 บาท
รายการที่ 12 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด จำนวนเงิน 4,365.60 บาท
รายการที่ 13 ชื่อผู้ที่ได้ - ไม่มีผู้เสนอราคา - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 14 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จำกัด จำนวนเงิน 10,131.87 บาท
รายการที่ 15 ชื่อผู้ที่ได้ บริษัท สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 2,354.00 บาท

รวมราคาสินค้า 149,370.16 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 10,455.91 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,826.07 บาทรวม 159,826.07 บาท
เป็นผู้ที่เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
70
493,056.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Supply Check Valve #334134 Type A ตามรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 9 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 54,784.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 493,056.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,056.- บาท


รวม 493,056.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
71
24,277,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบันทึก และคำนวณหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า เพื่อใช้งานในพื้นที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 23,100,000.00 บาท

รวม 23,100,000.00 บาท
มีความจำเป็นเร่งด่วน
72
470,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เลี่ยวโป๊พลาสติกสีเหลือง (ประเภทโป๊บาง)พร้อมน้ำยาผสม ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4 กก.จำนวน 700 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 177,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคา 168,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 175,000.00 บาท
รายการที่ 2 สีเทาเข้มเคลือบเงายูริเทรน ขนาดบรรจุถังละ 5US/แกลอน จำนวน 35 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 183,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคา 154,000.00 บาท
รายการที่ 3 สีรองพื้นยูริเทรน ขนาดบรรจุถังละ 5US/แกลอน จำนวน 35 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 96,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคา 77,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 168,000.00 บาท
รายการที่2 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 183,750.00 บาท
รายการที่3 บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 96,250.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,000.00 บาท


รวม 448,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ทำการพิจารณาราคา รายการที่ 1 บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดราคากระป๋องละ 240 บ. คณะกรรมการได้ขอตัวอย่างตรวจสอบได้ผลทดสอบสามารถใช้งานได้ตามบันทึก สซส. คณะกรรมการขอลดราคา แต่บริษัทไม่สามารถลดราคาได้ ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมิน(265-240) 15 บาท คิดเป็น 5.66% ส่วนรายการที่ 2,3 บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด แต่คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณาเนื่องจากเฉดสีไม่เหมือนตัวอย่างทางการ กรรมการฯร่วมกันพิจารณาบริษัทฯที่เสนอราคาต่ำลำดับสอง รายการที่ 2 บริษัทสีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำลำดับสองราคาถังละ 5,250 บ. ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมิน (5,400-5,250) 150 บาท คิดเป็น 2.78% ตัวอย่างถูกต้อง รายการที่ 3 บริษัทสีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำลำดับสอง ราคาถังละ 2,750 บ. ซึ่งราคาเสนอเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการฯจึงได้ต่อลดราคาทั้ง 2 รายการบริษัทสีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ยืนยันราคาตามที่เสนอ คณะกรรมการฯแจ้งให้ สซส.ตรวจสอบคุณภาพสี สซส.ยืนยันว่าสีถูกต้องตามความต้องการ คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นสมควรจัดซื้อ ทั้ง 3 รายการ รวมเป็นเงิน (168,000+183,750+96,250) 448,000บาท
73
183,826.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 20 Pcs. Electric Box
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 8,132.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 6,420.00บาท
รายการที่2.จำนวน 50 Pcs. Connector Pole Mount
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 29,960.00 บาท
รายการที่3.จำนวน20 Sets. Gear Box Signal Lights (Water proof)
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 82,390.00 บาท
รายการที่4.จำนวน 40 Sets. Photo Sensor Sock (Corrosion Protection)
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 63,344.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 20 Pcs. Electric Box
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,420.00บาท
รายการที่2.จำนวน 50 Pcs. Connector Pole Mount
บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 29,960.00 บาท
รายการที่3.จำนวน20 Sets. Gear Box Signal Lights (Water proof)
บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 82,390.00 บาท
รายการที่4.จำนวน 40 Sets. Photo Sensor Sock (Corrosion Protection)
บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 63,344.00 บาท


รวม 182,114.00 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัททรานโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
74
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดมอเตอร์ Type GR 63x25 (Side Entrance Door) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
รายการที่ 2 พัดลมติดผนัง ขนาด 400 มม.(16”) 220V.AC. รุ่น WF 84 W.สีเทาผลิตภัณฑ์ HATACHI จำนวน 20 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 26,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 26,600.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 470,800.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 26,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,200.00 บาท


รวม 497,200.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา 4 ราย สนใจยื่นเสนอราคา 2 ราย เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทั้ง 2 ราย บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัดเสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ เสนอขายตามตัวอย่างรายการที่ 1 และเสนอขายตามแค็ตตาล็อค รายการที่ 2 คณะกรรมการฯ พิจารณาตัวอย่างและแค็ตตาล็อคแล้วสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ จึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้สิ่งของดังกล่าวซ่อมบำรุงรถโดยสารส่งออกใช้งาน จึงเห็นควรรับซื้อทั้ง 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 497,200.-บาท (รวมVat) ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน (497,200.00-492,000.00บาท)= 5,200.00บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 1.06%
75
161,800.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts แผนผังเลขที่ D 145-05564
- เสนอราคา @ 37,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เครื่องอะไหล่ไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส
Group : Installation of Electric Part Plug and Receptacle
Subgroup : Emergency รับซื้อจาก บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด
1. จำนวน 4 Pcs. Plug 7 Contacts แผนผังเลขที่ D 145-05564
- เสนอราคา @ 37,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 161,784.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
76
607,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 549,980.00 บาท
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 559,770.50 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,980.00 บาท

รวม 549,980.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
77
469,840.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน1,000 อัน Jumper Connector
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 349,997.00 บาท
รายการที่2.จำนวน 20 อัน Front Insulation Bakelite
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 51,360.00 บาท
รายการที่3.จำนวน 20 อัน Rear Insulation Bakelite
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 68,480.00 บาท
รายการที่1 จำนวน1,000 อัน Jumper Connector
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 349,997.00 บาท
รายการที่2.จำนวน 20 อัน Front Insulation Bakelite
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 51,360.00 บาท
รายการที่3.จำนวน 20 อัน Rear Insulation Bakelite
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 68,480.00 บาท


รวม 469,837.00 บาท
รายการที่1 บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

78
175,300.00
สอบราคา
Starter Motor Type 2873 K 062 DC., 24 V., 6.0 Kw.PEL (Maker) จำนวน 12 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 14,200.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 182,328.00 บาท


รวม 182,328.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
79
489,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หมุดย้ำทองแดง ขนาด 3/16”x1/2” จำนวน 700 กก.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เกตติ้ง ราคาที่เสนอ 282,765.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 286,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 268,100.00 บาท
รายการที่ 2 หมุดย้ำทองแดง ขนาด 3/16”x3/8” จำนวน 500 กก.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เกตติ้ง ราคาที่เสนอ 201,975.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 204,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟื่องไทยพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 191,500.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.เฟื่องไทยพาณิชย์ รวมจำนวนเงิน 268,100.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.เฟื่องไทยพาณิชย์ รวมจำนวนเงิน 191,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,600.00 บาท


รวม 459,600.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา 4 ราย สนใจยื่นเสนอราคา 3 ราย เอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทั้ง 3 ราย หจก.เฟื่องไทย เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ คณะกรรมการฯแจ้งให้หน่วยงานผู้ใช้ ตรวจสอบสิ่งของที่เคยสั่งซื้อมาใช้ และ ยืนยันว่าสิ่งของดังกล่าวใช้การได้ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาจากห้างฯแล้ว ทางห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้สิ่งของดังกล่าวซ่อมบำรุงรถโดยสารส่งออกใช้งาน จึงเห็นควรรับซื้อทั้ง 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 459,600.-บาท (รวมVat) ราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมิน (489,540.00-459,600.00บาท)= 29,940.00บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 6.12%
80
420,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Hand Rall ช่องประตูขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสารรถดีเซลราง THN
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด เสนอราคา 218,500.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ Hand Rall ช่องประตูขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด เสนอราคา 218,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Hand Rall ช่องประตูขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสารรถดีเซลราง THN
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด จำนวนเงิน 218,500.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ Hand Rall ช่องประตูขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด จำนวนเงิน 218,500.00 บาท

รวม 437,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
รายการที่2 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จฃำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%

81
449,400.00
สอบราคา
รายการที่1 GANG WAY GATE (ด้านหน้ารถ) จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 359,520.00 บาท
รายการที่ 2 ซองใส่ป้ายข้างรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 89,880.00 บาท
รายการที่1 GANG WAY GATE (ด้านหน้ารถ) จำนวน 80 ชุด
บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 359,520.00 บาท
รายการที่ 2 ซองใส่ป้ายข้างรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 40 ชุด
บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 89,880.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
รายการที่1 บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท วี.ไอ.พี.พาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
82
479,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Fluorescent Golbe (Ceilling Light 20W.) จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 177,500.00 บาท
รายการที่ 2 Fluorescent Golbe 10W. (Milk White Type) จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 55,000.00 บาท
รายการที่ 3 Fluorescent Saloon Ceilling Light 20W. (2 Latch) จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 267,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 177,500.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 55,000.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 267,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.00 บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ฯ เป็นผู้เสนอราคารายเดียวทั้ง 3 รายการ และบริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาสำเนาใบสั่งซื้อเดิมแล้ว บริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ จึงได้ทำการต่อรองราคาจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดราคาได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่จัดซื้ออาจก่อปัญหาและอุปสรรคต่อการซ่อมรถได้ จึงเห็นควรรับซื้อทั้ง 3 รายการเป็นเงิน 499,500.00บาท เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน 20,000.00บาท (499,500.00-479,500.00) หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 4.17 %
83
495,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 หมายเลข กซข.ป.2524 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 495,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 หมายเลข กซข.ป.2524 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
84
496,908.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อกลอนล็อคประตู ขึ้น-ลง ห้องพขร,ชค.รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทสหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 496,908.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อกลอนล็อคประตู ขึ้น-ลง ห้องพขร,ชค.รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัทสหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 496,908.00 บาท

รวม 496,908.00 บาท
บริษัทสหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
85
1,990,200.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 1,691,690.00 บาท
บ.เอ.ซี.อี.พาร์ทส์ จก. ราคาที่เสนอ 1,664,500.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,350,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลง 1,350,000.00 บาท

รวม 1,350,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
86
1,170,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี
รายการที่ 1 เป็นเงิน 570,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 580,000.00 บาท
บ.บุญฤทธิ์ จก.
รายการที่ 1 เป็นเงิน 406,600.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 406,600.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.บุญฤทธิ์ จก.
รายการที่ 1 เป็นเงิน 406,600.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 406,600.00 บาท
เป็นเงินรวม 813,200.00 บาท

รวม 813,200.00 บาท
บ.บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องตรบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
87
340,500.00
สอบราคา
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มฯ ขนาด Ø 4 X 400 มม.เบอร์ 8 จำนวน 6,000 กก.
ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 314,580.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด
ลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้มฯ ขนาด Ø 4 X 400 มม.เบอร์ 8 จำนวน 6,000 กก.
ราคาที่เสนอ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 314,580.00 บาท

รวม 314,580.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
88
370,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงิน 367,500.00 บาท


รวม 367,500.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
89
526,200.00
สอบราคา
บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1.ขนาด Ø 40 x 50 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 64,000.00 บาท
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 1,600 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 48,000.00 บาท
3.ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304019 จำนวน 500 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 9,500.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
4.ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 51,100.00 บาท
5.ขนาด 31.5 X 91 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 31.591 จำนวน 500 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 63,000.00 บาท
6.ขนาด 13 X 105 X 22 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 027/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 13105 จำนวน 3,300 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 85,800.00 บาท
7.ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 จำนวน 600 ตัว จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 45,600.00 บาท
8.ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 จำนวน 550 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 71,500.00 บาท
9.ขนาด 29.5 X 47 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 022/1 เฉพาะ Part No. 2 H 3 – 29.547 จำนวน 400 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 19,600.00 บาท
10.Spare Parts For 260 Bogie KW -20 Bush and Pin List for KW -20
Pin 13.5 X 105 X 21 mm. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 – 040/1 จำนวน 24 Pcs. ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 51,100.00 บาท
จำนวน 10 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 491,117.16 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1.ขนาด Ø 40 x 50 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 78,800.00 บาท
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 1,600 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 52,320.00 บาท
3.ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304019 จำนวน 500 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 11,350.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
4.ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 54,390.00 บาท
5.ขนาด 31.5 X 91 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 31.591 จำนวน 500 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 66,850.00 บาท
6.ขนาด 13 X 105 X 22 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 027/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 13105 จำนวน 3,300 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 94,710.00 บาท
7.ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 จำนวน 600 ตัว จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 56,820.00 บาท
8.ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 จำนวน 550 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 71,335.00 บาท
9.ขนาด 29.5 X 47 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 022/1 เฉพาะ Part No. 2 H 3 – 29.547 จำนวน 400 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 21,480.00 บาท
10.Spare Parts For 260 Bogie KW -20 Bush and Pin List for KW -20
Pin 13.5 X 105 X 21 mm. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 – 040/1 จำนวน 24 Pcs. ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 1,048.80 บาท
จำนวน 10 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 544,741.07 บาท

บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1.ขนาด Ø 40 x 50 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 80,800.00 บาท
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 1,600 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 53,440.00 บาท
3.ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304019 จำนวน 500 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 12,175.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
4.ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 55,146.00 บาท
5.ขนาด 31.5 X 91 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 31.591 จำนวน 500 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 68,265.00 บาท
6.ขนาด 13 X 105 X 22 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 027/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 13105 จำนวน 3,300 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 99,990.00 บาท
7.ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 จำนวน 600 ตัว จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 64,800.00 บาท
8.ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 จำนวน 550 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 66,000.00 บาท
9.ขนาด 29.5 X 47 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 022/1 เฉพาะ Part No. 2 H 3 – 29.547 จำนวน 400 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 22,160.00 บาท
10.Spare Parts For 260 Bogie KW -20 Bush and Pin List for KW -20
Pin 13.5 X 105 X 21 mm. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 – 040/1 จำนวน 24 Pcs. ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 948.00 บาท
จำนวน 10 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 560,384.68 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
1.ขนาด Ø 40 x 50 x 12 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 4,000 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 64,000.00 บาท
2.ขนาด Ø 50 x 60 x 25.4 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-014/1 จำนวน 1,600 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 48,000.00 บาท
3.ขนาด Ø 30 x 40 x 19 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-001/1 เฉพาะ Part No.2L2-304019 จำนวน 500 อัน ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 9,500.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
4.ขนาด 27.5 X 86 X 44 X 8 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 27.586 จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 51,100.00 บาท
5.ขนาด 31.5 X 91 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 31.591 จำนวน 500 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 63,000.00 บาท
6.ขนาด 13 X 105 X 22 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 027/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 13105 จำนวน 3,300 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 85,800.00 บาท
7.ขนาด 29.5 X 87 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.587 จำนวน 600 ตัว จำนวน 700 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 45,600.00 บาท
8.ขนาด 29.5 X 95 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 021/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 29.595 จำนวน 550 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 71,500.00 บาท
9.ขนาด 29.5 X 47 X 44 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 022/1 เฉพาะ Part No. 2 H 3 – 29.547 จำนวน 400 ตัว ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 19,600.00 บาท
10.Spare Parts For 260 Bogie KW -20 Bush and Pin List for KW -20
Pin 13.5 X 105 X 21 mm. ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 – 040/1 จำนวน 24 Pcs. ราคาที่เสนอไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคา 51,100.00 บาท
จำนวน 10 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 491,117.16 บาท

รวม 491,117.16 บาท
สิ่งของถูกต้อง
90
485,100.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 485,100.00 บาท

รวม 485,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
91
476,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 มุมหน้าต่างล่างด้านซ้าย รถ บนท. วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,380.00 บาท

รายการที่ 2 มุมหน้าต่างล่างด้านขวา รถ บนท. วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,380.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 238,000.- บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 238,000.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000.- บาท


รวม 476,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
92
1,972,200.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 5,189.50 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 5,189.50 บาท

รวม 1,972,010.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (1,972,200 - 1,972,010) = 190.00 บาท
93
1,647,372.00
สอบราคา
จัดซื้อชุด Air Spring Complete รถ บนอ.ป. 1001-1022 ตามแผนผังเลขที่ 1-4ANF2-014 และ เงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 205,868.- บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,646,944 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,646,944 บาท


รวม 1,646,944.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,647,372-1,646,944 เท่ากับ 420.-) คิดเป็น 0.03 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
94
450,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 425,000.00 บาท

รวม 425,000.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
95
493,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมตัดผุรื้ออุปกรณ์ภายในตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสาร บนท.ป.238(JR-WEST) ตามเงื่อนไขรายละเอียดทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บจก. เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแแแลนด์) ราคาที่เสนอ 492,414.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บจก. เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแแแลนด์) จำนวนเงิน 492,414.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,414.- บาท


รวม 492,414.00 บาท
บจก. เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแแแลนด์)เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (493,000– 492,414= 586.- บาท คิดเป็น 0.11% ทางบริษัทฯรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
96
818,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขาและทำสีรถดีเซลรางTHN. หมายเลข 1120 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 818,550.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขาและทำสีรถดีเซลรางTHN. หมายเลข 1120 จำนวน 1 รายการ
บริษัทเค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 818,550.00 บาท


รวม 818,550.00 บาท
บริษัทเค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
97
1,271,160.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Battery Charging Brushless Alternator ใช้กับรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทดาเวน จำกัด เสนอราคา 911,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
-
98
1,999,616.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบยางรถโดยสาร JR-West พร้อมติดตั้ง วัสดุ SS41 หรือเทียบเท่า หนา 5 มม.และ10 มม.ทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีคุณภาพดี ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก. ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บจก. ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,999,616.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,616.- บาท


รวม 1,999,616.00 บาท
บจก. ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
99
281,900.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและ เอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 05 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เห็นควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
100
1,878,600.00
สอบราคา
กำหนดขายเอกสาร จากวันที่ 04 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
2.1.1 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
2.1.2 หจก.อาทิตย์บริการ(เลย)
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 04 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและพิจารณา แล้วเนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด เห็นควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
101
1,937,800.00
สอบราคา
1. บริษัท ดับเบิ้ลยู ที แอนด์ ดี โฮลดิงส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,530,800.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 1,390,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 1,390,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 1,390,000.00 บาทรวม 1,390,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 547,800.00 เท่ากับ 28.27%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
102
874,832.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบยางรถโดยสาร JR-West (รถ บจพ.ป.421,422,423,423,424) พร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดแผนผังแนบฯจำนวน 7 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 874,832.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 874,832.- บาท


รวม 874,832.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
103
1,349,800.00
สอบราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 1,039,000.00 บาท
2. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 930,000.00 บาท
3. หจก.เก้าช่างเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา เป็นเงิน 1,214,820.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 930,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 930,000.00 บาท

รวม 930,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 419,800 เท่ากับ 31.10%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 930,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
104
1,978,400.00
สอบราคา
1. หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 1,978,4๐๐.๐๐ บาท
2. หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 2,001,4๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น เสนอราคา เป็นเงิน 1,978,400.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น แล้วได้รับการยืนยันว่า ห้างฯ ขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 1,978,4๐๐.๐๐ บาท

รวม 1,978,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดประกาศพร้อมส่งแบบเอกสารสอบราคาให้ผู้ประกอบการ รวม 4 ราย ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ (๑) แล้วมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน 1,978,4๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๘ (๔) และเพื่อให้การดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้เห็นควรจัดซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ต่อไป
105
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ KW รุ่น 82 แคร่ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.บลูบิลดิ้ง 55 ราคาที่เสนอ 120,375.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บจก.บลูบิลดิ้ง 55 จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บจก.บลูบิลดิ้ง 55 เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
106
426,796.25
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Sets Hex Bolt with Washer & Spacer 30 x 125 x 3.5 mm. (Bolt Head and Thread
Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgf.Min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 439,598.80 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 439,598.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 439,598.80 บาท


รวม 439,598.80 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 3.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
107
506,966.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Shaft for Cooling Fan Complete (7 Items/Set) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 505,007.90 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 497,550.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.86 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
108
1,365,300.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น แอนด์ ซี คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ซิกแนลลิ้ง จำกัด
ราคาเสนอ 1,350,000.00 บาท
บริษัท เอ็น แอนด์ ซี คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ซิกแนลลิ้ง จำกัด
ราคาเสนอ 1,350,000.00 บาท

รวม 1,350,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
109
1,964,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,963,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,963,000.00 บาท

รวม 1,963,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
110
610,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 30 Sets. Repair Kit for 28-GV. Automatic Brake Valve, Complete Order No.AT 01000 1 set. consisting of 22 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 12,800.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 40 Sets. Repair Kit for D-1 Automatic Drain Valve, Complete Order No.AT15200 1 set. consisting of 7 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 4,520.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 410,880.00 บาท
รายการที่ 2.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 193,456.00 บาท


รวม 604,336.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
111
138,900.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,125.90 บาท ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-COAT
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ชนะการประมูล

รวม 149,125.90 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามรายการละเอียดของทางการฯ
112
79,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จากบริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท ส่วนรายการที่ 2 ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม 30,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
113
8,474,400.00
ประกวดราคา
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,474,400.00 บาท
ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

รวม .00 บาท
ยกเลิกประกวดราคา เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
114
749,535.00
สอบราคา
ประกาศ ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้างซ่อมเครื่องยนต์ Perkins
จำนวน 1 รายการ
-----------------------------------
เลขที่ ชก./วซร.173/อส./2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559
กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมเครื่องยนต์ Perkins จำนวน 15 เครื่อง ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ
ราคากลาง 749,535 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ ห้องเปิดซอง กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานธุรการกองฯ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 220 – 4524 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559(นายกิตติวัฒน์ ศิริพุทธิมานนท์)
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ
ยกเลิกการออกสอบราคา

รวม .00 บาท
การแต่งตั้งกรรมการไม่ถูกต้อง
115
481,500.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 481.50 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 481.50 บาท

รวม 481,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
116
464,808.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 581.01 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 581.01 บาท

รวม 464,808.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
117
479,360.00
สอบราคา
Voltage Regulator 70A.With Box (EVR) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารวม 498,620.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 498,620.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,620.00 บาท


รวม 498,620.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ฯ ยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้วคณะกรรมการฯพิจารณาใบสั่งเดิมแล้วบริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯจึงได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯแจ้งไม่สามารถลดราคาได้อีก ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วหากไม่จัดซื้ออาจก่อปัญหาต่อการซ่อมรถได้จึงเห็นควรรับซื้อ เป็นเงินรวม 498,620.00บาท และเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน 19,260.00บาท (498,620.00-479,360.00) หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 4.01%
118
160,072.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ SCREW PLUG ขนาด 1/4” จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 42.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ SCREW PLUG ขนาด 3/4” จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 173.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ PIPE NUT ขนาด 3/4” จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 53.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ PIPE NUT ขนาด 1” จำนวน 400 ตัว
ผู้เสนอราคา บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 74.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 16,914.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 69,258.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 21,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 29,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 137,533.52 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
119
128,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กระปุกลิ้นระบายลม จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 128,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 128,400.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
120
193,606.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักศูนย์เดือยแคร่ T-11 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 968.029 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 193,605.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 193,605.80 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
121
121,552.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นกันสึก Mn. 11-14% ขนาด 10 x 127 x 195 มม. จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 333.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 133,536.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 133,536.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
122
350,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 6,550.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 6,550.- บาท.จำนวน 50 อัน. รวมเป็นเงิน 327,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 22,925.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,425.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 350,425.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ซด.357/2558 ลว. 4 พย. 58 (ตามเอกสารแนบ) และบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิต ดังกล่าวให้ทางการใช้งาน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
123
499,904.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 58,400.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 58,400.- บาท. จำนวน 8 Sets. รวมเป็นเงิน 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 499,904.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายและรับจ้างติดตั้งโครงกูบให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.85/สญ./2558 ลว. 4 กย. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
124
1,850,757.60
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 1,670.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 1,670.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 1,970.- บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 5,900.- บาท. รายการที่.5 ในราคา @ ละ 2,480.- บาท. รายการที่.6 ในราคา @ ละ 6,200.- บาท. รายการที่.7 ในราคา @ ละ 4,100.- บาท. รายการที่.8 ในราคา @ ละ 7,800.- บาท. รายการที่.9 ในราคา @ ละ 3,100.- บาท. รายการที่.10 ในราคา @ ละ 9,900.- บาท. รายการที่.11 ในราคา @ ละ 2,150.- บาท. รายการที่.12 ในราคา @ ละ 1,520.- บาท. (ทั้งสิบสองรายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 60 วัน.
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขายรายการที่.1 ในราคาอันละ 1,670.- บาท. จำนวน 48 อัน. เป็นเงิน 80,160.- บาท. รายการที่.2 ในราคาอันละ 1,670.- บาท. จำนวน 48 อัน. เป็นเงิน 80,160.- บาท. รายการที่.3 ในราคาอันละ 1,970.- บาท. จำนวน 24 อัน. เป็นเงิน 47,280.- บาท. รายการที่.4 ในราคาอันละ 5,900.- บาท. จำนวน 48 อัน. เป็นเงิน 283,200.- บาท. รายการที่.5 ในราคาอันละ 2,480.- บาท. จำนวน 24 อัน. เป็นเงิน 59,520.- บาท.รายการที่.6 ในราคาขดละ 6,200.- บาท. จำนวน 48 ขด. เป็นเงิน 297,600.- บาท.รายการที่.7 ในราคาอันละ 4,100.- บาท. จำนวน 48 อัน. เป็นเงิน 196,800.- บาท. รายการที่.8 ในราคาแผ่นละ 7,800.- บาท. จำนวน 12 แผ่น. เป็นเงิน 93,600.- บาท.รายการที่.9 ในราคาแผ่นละ 3,100.- บาท. จำนวน 24 แผ่น. เป็นเงิน 74,400.- บาท.รายการที่.10 ในราคาอันละ 9,900.- บาท. จำนวน 24 อัน. เป็นเงิน 237,600.- บาท.รายการที่.11 ในราคาอันละ 2,150.- บาท. จำนวน 96 อัน. เป็นเงิน 206,400.- บาท.รายการที่.12 ในราคาอันละ 1,520.- บาท. จำนวน 48 อัน. เป็นเงิน 72,960.- บาท.รวมทั้งสิบสองรายการเป็นเงิน 1,729,680.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 121,077.60 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,757.60 บาท. กำหนดส่งของภายใน 60 วัน.

รวม 1,850,757.60 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ รฟ.ชก.0304/ศล.2/086/2559 ลว. 15 กพ. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ (ตามรายงานของ แขวง สรง.ทส. ตามเอกสารแนบ)
125
470,800.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,000.- บาท.จำนวน 110 ชุด. เป็นเงิน 440,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,800.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 470,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท. 113/สญ.2558 ลว. 16 พย. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
126
432,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง ล่าง รถ บซส.76 ที่นั่ง จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 195,000.0000 บาท
รายการที่ 2 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง ล่าง รถ บซส.96 ที่นั่ง จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 58,000.00 บาท
รายการที่ 3 ไม้สักคิ้วขอบประตูชาน จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 29,000.00 บาท
รายการที่ 4 ไม้สักขอบหน้าต่างบานเกล็ด จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 30,000.00 บาท
รายการที่ 5 ไม้เนื้อแข็งปิดมุมห้องน้ำ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 60,000.00 บาท
รายการที่ 6 ไม้เนื้อแข็งเสาปิดมุม จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 60,000.00 บาท
รายการที่ 1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 195,000.00 บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 58,000.00 บาท
รายการที่ 3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 29,000.00 บาท
รายการที่ 4 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 30,000.00 บาท
รายการที่ 5 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 60,000.00 บาท
รายการที่ 6 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 60,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000.00 บาท


รวม 432,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้มาประชุมพร้อมกันตามกำหนดวันเวลาดังกล่าว ร้านยิ่งทวีทรัพย์รับและยื่นซองเสนอราคา รายเดียว คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้อง พร้อมส่งตัวอย่างให้งาน สอส.หน่วยงานผู้ใช้ตรวจสอบสิ่งของแล้วแจ้งว่าสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากผู้ขายและทางผู้ขายยืนยันราคาเดิม พิจารณาถึงความจำเป็นต่อการซ่อมรถส่งออกใช้งาน คณะกรรมการเห็นควรรับซื้อทั้ง 6 รายการจากร้านยิ่งทวีทรัพย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 432,000.00 บาทและเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
127
1,818,144.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.อัครสรรค์ จก. ราคาที่เสนอ 1,775,344.00 บาท
บ.พี.เอส.พี.โอเวอร์ซี จก. ราคาที่เสนอ 1,479,200.00 บาท
บ.ปิ่นเพชร มารีน จก. ราคาที่เสนอ 1,710,921.44 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ปิ่นเพชร มารีน จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,686,919.20 บาท

รวม 1,686,919.20 บาท
บ.พี.เอส.พี.โอเวอร์ซี จก. เสนอราคาต่ำสุด ตรวจสอบรายการอะไหล่มาตรฐานที่บริษัทฯ เสนอแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีประวัติการใช้งานกับของทางการ เสนอผิดเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านเทคนิค จึงไม่รับพิจารณา
บ.ปิ่นเพชร มารีน จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,686,919.20 บาท พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
128
226,500.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 600 Pcs. # 101 152 Outside Valve
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาอันละ 150.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 870 Pcs. # 101 151 Inside Valve
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาอันละ 135.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96,300.00 บาท
รายการที่ 2.หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 125,671.50 บาท


รวม 221,971.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
129
602,400.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 48 Pcs. # 388 D 240 P2 Bolster Mount Ref.96
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 11,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 600,912.00 บาท


รวม 600,912.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
130
422,650.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 422,650.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 422,650.00 บาท

รวม 422,650.00 บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
131
933,211.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ CAT 3516 B HD จำนวน 1 Set. (55 รายการ)
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรีจำกัด ราคาที่เสนอ 933,211.20-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ CAT 3516 B HD จำนวน 1 Set. (55 รายการ)
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรีจำกัด ราคาที่เสนอ 933,211.20-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 933,211.20 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ผู้เสนอราคารายเดียว ได้ตรวจสอบเอกสารแค๊ตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ถูกต้องตามที่ทางการต้องการเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการ

132
898,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อControl Connector Socket DC 600 ,25A P/NKNT-TL27-DC600/25B จำนวน20ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.แอดแวนเทคโซลูชั่น ราคาที่เสนอ 636,008.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 636,008.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
เสนอราคา หจก.พีซีบี.อีเล็คท ราคาที่เสนอ 898,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อControl Connector Socket DC 600 ,25A P/NKNT-TL27-DC600/25B จำนวน20ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 636,008.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รวม 636,008.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.แอดแวนเทคโซลูชั่น นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบทดลองประกอบแล้วดังนี้
1.Socket Pin สภาพความแข็งแรงน้อยกว่าที่ใช้งาน 2. Socket Pin ของแท้แผ่นทึบตลอดทำให้มีความแข็งแรง
3.แท่งยางกดล็อกแผ่นเพลสยี่ห้อ YG236-02-00-00A ลักษณะเป็นปลอกยางสวมหุ้มใช้กาวติด
4.ฉนวนหุ้มเป็นของละชนิดกับที่ใช้งาน 5.Pin ขนาดเล็กกว่าของแท้และเป็นโลหะที่มีการชุบ
คณะกรรมการจึงไม่พิจราณา จึงได้พิจารณาต่ำสองจาก บจก.ดาเวน ตรวจสอบแล้วเป็นยี่ห้อ KNT – TL 27-DC600/25B0020 เป็นสิ่งของเดียวกับที่ประกอบใช้งานกับรถจักร CSR ตั้งแต่ตรวจรับจนถึงปัจจุบัน
133
127,597.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง P/N 1R-0755 รจ. CSR จำนวน 45 ลูก
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรีจำกัด ราคาที่เสนอ 127,597.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ กรองน้ำมันเชื้อเพลิง P/N 1R-0755 รจ. CSR จำนวน 45 ลูก
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทรแมชีนเนอรีจำกัด ราคาที่เสนอ 127,597.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 127,597.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ผู้เสนอราคารายเดียว ได้ตรวจสอบเอกสารแค๊ตตาล็อกแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ถูกต้องตามที่ทางการต้องการเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการ134
818,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ชุด Control ระบบ Vigilance รจ. GE จำนวน 30 ชุด.
ผู้เสนอราคา บจก. ดาเวน ราคาที่เสนอ 584,220-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก. เอพี แอดแวนเทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 802,500-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ชุด Control ระบบ Vigilance รจ. GE จำนวน 30 ชุด.
ผู้เสนอราคา บจก. เอพี แอดแวนเทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 802,500-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 802,500.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน สอบถามผู้ใช้แล้วขอดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทดลองประกอบคณะกรรมการจึงแจ้งให้ทางบริษัท ดาเวน ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ทางบริษัทฯไม่สามารถนำตัวอย่างให้ทางคณะกรรมการและผู้ใช้ตรวจสอบได้และเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานแล้วจึงไม่พิจารณา คณะกรรมการจึงพิจารณาผู้เสนอราคารายการที่ 2 คือ บจก. เอพี แอดแวนเทรด สอบถามผู้ใช้แล้ว ได้รับการยืนยันสามารถใช้การได้รายละเอียดอุปกรณ์ถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
135
734,400.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 635,904.00 บาท
หจก.พี.เค.มอเตอร์คอม ไม่เปิดซองเสนอราคา
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 635,904.00 บาท

รวม 635,904.00 บาท
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
136
245,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัย เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 242,250.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัย เอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 242,250.00 บาท

รวม 242,250.00 บาท
รายละเอียดและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
137
88,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 6207 DDUCM - 2 RS1/C3 Ball Bearing จำนวน 60 Pcs.
1. บริษัท พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ง จำกัด ราคาอันละ 160.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาอันละ 160.00 บาท

รายการที่ 2 Group Bearing Set, 1 Set Consists of 2 Item จำนวน 26 Sets.
1) 1 Pc. Cylinder roller bearing NUP 309E TN Item 9.6
2) 1 Pc. Cylinder roller bearing NUP 309E TN Item 9.7
1. บริษัท พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 2,420.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาชุดละ 2,600.00 บาท
รายการที่ 1 # 6207 DDUCM - 2 RS1/C3 Ball Bearing จำนวน 60 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ จำนวนเงิน 10,272.00 บาท

รายการที่ 2 Group Bearing Set, 1 Set Consists of 2 Item จำนวน 26 Sets.
1) 1 Pc. Cylinder roller bearing NUP 309E TN Item 9.6
2) 1 Pc. Cylinder roller bearing NUP 309E TN Item 9.7
บริษัท พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 67,324.40 บาท


รวม 77,596.40 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
138
3,861,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ดำเนินงานจ้างเหมาเปลี่ยนเสาอากาศสามเหลี่ยม (Tower) ชนิด Self – Supports สูง 15 เมตร จำนวน 34 สถานี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000.00 บาท

รวม 3,840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
139
82,850.00
ตกลงราคา
1. ร้านซีเค พาณิชย์ เสนอราคาเป็นเงิน 82,450.00 บาท
2. ร้าน ทีที พาณิชย์ เสนอราคาเป็นเงิน 92,850.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ร้าน ซีเค พาณิชย์ เป็นเงินทั้งสิ้น 82,450.00 บาท

รวม 82,450.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟเสียหาย
140
1,407,900.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,407,900.00 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงิน 1,407,900.00 บาท

รวม 1,407,900.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
141
140,000.00
สอบราคา
1.ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคาเป็นเงิน 116,020.00 บาท
2.หจก.ท่าพระซีเมนต์ เสนอราคาเป็นเงิน 132,500.00 บาท
สรุปแล้วมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคาเป็นเงิน 116,020.00 บาท

รวม 116,020.00 บาท
เห็นควรคัดเลือกเนื่องจากเสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหาย
142
6,508,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 6,480,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,498,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.พี.พี.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 6,498,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,480,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,480,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 6,480,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 28,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43
143
4,339,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 4,291,400.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 4,331,400.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.พี.พี.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4,331,400.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,291,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 4,291,400.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 4,291,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 48,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.11
144
4,574,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 4,550,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.พี.พี.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 4,564,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 4,565,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,550,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 4,550,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 4,550,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 24,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52
145
6,172,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 6,112,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 6,142,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 6,162,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว.พี.พี.คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 6,162,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,112,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,112,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 6,112,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 60,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.97
146
862,200.00
สอบราคา
1.หจก.ซีวิค คอร์เนอร์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 860,000.00 บาท
2.หจก.ไอยรา เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 900,000.00 บาท
หจก.ซีวิล คอร์เนอร์ เป็นเงิน 860,000.00 บาท


รวม 860,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
147
188,748.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของ # ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์ DG.-Set ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 840 Pcs. ราคา Pc.ละ 242.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำหน่าย สิ่งของ # ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์ DG.-Set ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 840 Pcs. เป็นเงิน 204,027.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 204,027.60 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
148
496,250.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กครอบธรณีประตู รถ บพห.,บสพ. เลข 2 ตัว วัสดุ SS400 ยาว 5 ฟุต ตัดประกอบขึ้นรูปลักษณะและขนาดตามตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,985.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 496,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,250.- บาท


รวม 496,250.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
149
498,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำถังน้ำเพดาน ใช้กับรถ บชส. ความจุ 283 ลิตร วัสดุ SUS 304 หนา 3 มม. ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 12 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 40,660.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 487,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท


รวม 487,920.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (498,600 – 487,920 = 10,680.-บาท) คิดเป็น 2.14 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
150
468,640.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shaft Complete Group 16 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 30,785.- บาท
รายการที่ 2 Brake Lever Gr.21 วัสดุ SS41 และ Bush วัสดุ S40C หรือ S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ,ขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,210.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 246,280.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 248,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,680.- บาท


รวม 494,680.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (494,680 – 468,640 = 26,040.-บาท) คิดเป็น 5.56 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
151
134,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 8 Sets. Repair Kit for Complete Pilot Pressure Reducer (ENR.16509 E) # W.134 435 Ref.52 1 set. consisting of 9 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 7,584.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 16 Sets. Repair Kit for Complete Air Pilot Valve ENG.6231 Ref.41 ENR # ASS.DRG.190 313-01-02 1 set. consisting of 2 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,180.00 บาท

รายการที่3. จำนวน 8 Sets. Repair Kit for Differential Air Pressure Switch (MSGD) Complete Ref.141 # 786 282 0108 ENG.6812E 1 set. consisting of 4 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 2,025.00 บาท

รายการที่4. จำนวน 8 Sets. Repair Kit for Linear Exhaust Pressure Reducing Valve Type 80 Complete # 788 124 0108 (ENR.16813E) 1 set. consisting of 4 Items. (แนบ)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,775.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 64,919.04 บาท
รายการที่ 2.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 37,321.60 บาท
รายการที่ 3.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 17,334.00 บาท
รายการที่ 4.หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,194.00 บาท

รวม 134,768.64 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
152
252,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 70 Sets. Bearing set (each set consists of 3 pcs. of No. 30313 and 1 pc. of No.30314
บ.เอ็ดโดโซลูชั่นฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,300.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.เอ็ดโดโซลูชั่นฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 247,170.00 บาท


รวม 247,170.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
153
475,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 446,170.00 บาท
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 460,058.27 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.แอล.คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 466,380.90 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 446,170.00 บาท

รวม 446,170.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
154
476,448.00
สอบราคา
สีโป๊วแดง ขนาดบรรจุกระป๋องละ 4.5 กก. จำนวน 2,400 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บรษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคารวม 499,200.00 บาท
บรษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ราคารวม 499,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.00 บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ฯ รับและยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว คณะกรรมการฯให้หน่วยงานผู้ใช้ (สซส.) ตรวจสอบผลการใช้งานสีโป๊วแดงที่เคยสั่งซื้อตามสำเนาใบสั่งซื้อแนบจากบริษัทฯ แล้วแจ้งว่าสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ และทางบริษัทฯแจ้งยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเพื่อให้ทันต่อการซ่อมรถโดยสารส่งออกใช้งาน จึงเห็นควรเสนอรับซื้อสีโป๊วแดง จำนวน 2,400 กระป๋อง เป็นเงินรวม 499,200.00บาท และเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 4.76% หรือสูงกว่า = 22,752.00บาท (499,200.00-476,448.00)
155
1,498,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ซิตี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 979,000.00 บาท
2. บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,048,386.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ซัพพลาย เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,054,900.00 บาท
4. บริษัท นนท์มหานคร จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,329,000.00 บาท
5. บริษัท เอ็นพีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,497,865.18 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.จี อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนดคณะกรรมการจึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
บริษัท ซิตี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979,000.00 บาท

รวม 979,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
156
491,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Beam (Outer) แคร่ TR-217,A วัสดุ SS41, วัสดุหัวคาน S45C ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขทางเทคนิคของทางการ พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 12,250.- บาท

รายการที่ 2 Brake Beam (Inner) แคร่ TR-217,A วัสดุ SS41, วัสดุหัวคาน S45C ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขทางเทคนิคของทางการ พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 12,250.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 245,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 245,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (491,200 – 490,000 = 1,200.-บาท) คิดเป็น 0.24 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
157
473,842.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง รถ บชท. ขนาด 5/8 นิ้ว x 29 นิ้ว x 30.1/2 นิ้ว (บ.31) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 500 กรอบ
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 875.- บาท
รายการที่ 2 ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่างห้องส้วม รถ ญี่ปุ่นข้างโค้ง ขนาด 51 x 22 x 850 มม. (ส.2) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 395.- บาท
รายการที่ 1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 437,500.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 39,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000.- บาท


รวม 477,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (477,000 – 473,842 = 3,158.- บาท ) คิดเป็น 0.66 % คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
158
1,996,887.50
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,887.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
159
378,613.50
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.โปรเทอร์มอล อาร์ค สเปรย์ จก. ราคาที่เสนอ 366,000.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 416,460.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 378,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 378,613.50 บาท

รวม 378,613.50 บาท
บ.โปรเทอร์มอล อาร์ค สแปร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด, บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) ตก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 ทั้ง 2 ราย เสนอรายละเอียดเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 3 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 378,613.50 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อไห้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
160
912,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 708,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 691,200.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 684,000.00 บาท

รวม 684,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารผิดเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 684,000.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อไห้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
161
164,780.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Battery Refurbished ของรถ ASR,ADR,THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.มาบตาพุดไทย เพรส เสนอราคา 164,780.00 บาท


รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Battery Refurbished ของรถ ASR,ADR,THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
หจก.มาบตาพุดไทย เพรส จำนวนเงิน 164,780.00 บาท


รวม 164,780.00 บาท
หจก.มาบตาพุดไทย เพรส เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
162
5,437,740.00
ประกวดราคา
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,437,740.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,437,740.00 บาท

รวม 5,437,740.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามต้องการ
163
21,319,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท อินเทลคร้าฟ โซลูชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบประกาศสาธารณะประจำสถานี ในเส้นทางสายใต้ จำนวน 85 สถานี และหน่วยบริการรถไฟ 1 แห่ง ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 21,159,000.00 บาท

รวม 21,159,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
164
1,500,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซิตี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 979,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.จี อีเลคทริค เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,005,541.93 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ซัพพลาย เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,115,764.00 บาท
4. บริษัท เค.ที. เทคนิคคอล ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,189,840.00 บาท
5. บริษัท เอ็นพีเอ็น อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,499,563.08 บาท
6. บริษัท เอเชีย ศรีนคร จำกัด เอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนดคณะกรรมการจึงไม่พิจารณา และได้คืนซองเสนอราคา
บริษัท ซิตี้เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 979,000.00 บาท

รวม 979,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
165
2,684,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า มีพนักงานควบคุม จำนวน 2 แท่นคาน ที่ กม.140+079.93 – 140+119.95 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก – สุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,674,000.00 บาท

รวม 2,674,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
166
491,260.00
สอบราคา
ชุด Set Wear Plate Nonmetallic แคร่ KW-20 ลักษณะ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 580 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารวม 491,260.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ ราคารวม 491,260.00 บาท

รวม 491,260.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ รับและยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการฯส่งตัวอย่างให้งาน สลด.ผู้ใช้ตรวจสอบ และงานสลด.ทดสอบการใช้งานแล้วยืนยันผลการทดสอบว่าใช้งานได้ ตามบันทึกหนังสือส่งมอบ จึงได้ต่อรองราคาจากห้างฯ และ หจก.มงคลวิบูลย์ยืนยันราคาที่เสนอไม่สามารถลดได้ คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการซ่อมรถฯส่งออกใช้งาน จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ ชุด Set Wear Plate แคร่ KW-20 จำนวน 580 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 491,260.-บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
167
90,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสวิทซ์ปิด-เปิด ประตูห้องผู้โดยสารของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.ซี.ที.สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 60,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 63,558.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสวิทซ์ปิด-เปิด ประตูห้องผู้โดยสารของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
บริษัท เอส.ซี.ที.สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 60,990.00 บาท


รวม 60,990.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.ที.สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งส่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
168
967,494.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคา 963,000.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทเวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด จำนวนเงิน 963,000.00 บาท

รวม 963,000.00 บาท
บริษัทเวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
169
498,620.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ Block Brake Unit ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคาบริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 498,620.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ Block Brake Unit ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 498,620.00 บาท

รวม 498,620.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา รายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
170
38,042.62
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 เส้น ยางตันล้อหน้าสีดำ ขนาด 28 x 9 - 15
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 11,915.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 10,500 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 10,800 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.คอม ราคาที่เสนอ 10,734 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 เส้น ยางตันล้อหลังสีดำ ขนาด 650 - 10
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 7,635.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 6,373.84 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.คอม ราคาที่เสนอ 6,842.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 22,470.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 13,640.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,110.00 บาท
ที่มาของงบประมาณ : การรถไฟแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559


รวม 36,110.00 บาท
** เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ นำมาใช้งานได้ดีตามมาตรฐาน และผู้ขายยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
171
449,400.00
สอบราคา
1. บริษัท บางกอกซิกแนล ซิกแนลลิ่ง จำกัด
2. บริษัท ทีเอสเอส คอร์ปเรชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท บางกอกซิกแนล ซิกแนลลิ่ง จำกัด ดำเนินงานจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้าสำรองระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า CBI-LG ในเส้นทางสายเหนือ และที่สถานีเชียงราก งานอาณัติสัญญาณย่านพิเศษ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,000.00 บาท

รวม 449,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
172
1,895,612.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,895,612.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,895,612.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,895,612.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
173
972,951.00
สอบราคา
1. บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 968,243.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 974,984.00 บาท
บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 968,000.00 บาท

รวม 968,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
174
248,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 40 Sets # 2DD-0675 Horizontal oil damper Ref.No.OA
บ.สี่มณฑลฯ เสนอขายในราคาอันละ 6,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. สี่มณฑลฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 267,999.90 บาท


รวม 267,999.90 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
175
1,998,546.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,546.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
176
1,996,887.50
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,887.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
177
1,741,300.00
สอบราคา
1.บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 1,443,430.00 บาท (ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,476,589.30 บาท (ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 1,443,430.00 บาท (ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,443,430.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
178
1,884,800.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,438,080.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์ การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,476,480.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษษความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,531,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีสการ์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 1,438,080.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,438,080.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
179
479,080.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.วาย.เทค. เอ็นจิเนียร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 477,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประเสริฐ เจริญกิจ ก่อสร้าง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 478,000.00 บาท
บริษัท เอส.วาย.เทค. เอ็นจิเนียร์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000.00 บาท

รวม 477,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
180
1,955,353.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การรื้อและล้างแคร่รถโดยสาร ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯจำนวน 240 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด ราคาที่เสนอ 8,147.30 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 1,955,352.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,955,352.- บาท


รวม 1,955,352.00 บาท
บริษัท เทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
181
171,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อBody For Head Light ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 171,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อBody For Head Light ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 1 รายการ
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 171,200.00 บาท

รวม 171,200.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
182
220,955.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Body Dry Type Air Filter ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำกัด เสนอราคา 221,597.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Body Dry Type Air Filter ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำกัด จำนวนเงิน 221,597.00 บาท

รวม 221,597.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
183
369,150.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสำนักยึด KEICT รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 375,249.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสำนักยึด KEICT รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 375,249.00 บาท

รวม 375,249.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
184
231,750.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 30 Sets. ราคา Set.ละ 8,150 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ รับว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 244,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 244,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
185
499,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมรถสินค้า 8 ล้อ รถ บทต. ให้เป็นที่พักผ่อนพนักงาน จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 499,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. จำนวนเงินรวม 499,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,800.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
186
224,058.00
สอบราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Nozzle # 150S6730(5621777) ของเครื่องยนต์ Perkins TW. จำนวน 200 Pcs. เป็นเงิน 186,180 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Nozzle # 150S6730(5621777) ของเครื่องยนต์ Perkins TW. จำนวน 200 Pcs. เป็นเงิน 186,180 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 186,180.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
187
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงราง 1,2,3 สำหรับเครื่องปรับอากาศโรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงราง 1,2,3 สำหรับเครื่องปรับอากาศโรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
188
497,550.00
สอบราคา
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอยภายในโรงซ่อมรถดีเซลรางสำหรับระบบงาน TPM.จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 497,550 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอยภายในโรงซ่อมรถดีเซลรางสำหรับระบบงาน TPM.จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 497,550 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
189
389,800.00
สอบราคา
1. หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 389,000.00 บาท
หจก.ทยากร คอนสตรัคชั่น เป็นเงิน 389,000.00 บาท

รวม 389,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
190
1,909,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ TKZ-3 ตามแผนผังเลขที่ 3-15TP2-001 วัสดุ SF55 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง ฯ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,926,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.- บาท


รวม 1,926,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,926,000.00-1,909,620.00) = 16,380.- หรือ
0.86 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
191
804,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ ส.45 (ใบรับของ) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 200 เล่ม
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 71.80 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 65.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 66.50 บาท

รายการที่ 2 แบบ ส.55 (ใบส่งของ) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 500 เล่ม
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 46.78 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 52.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 64.00 บาท

รายการที่ 3 แบบ ม.80 ใบเบิกสิ่งของ จำนวน 1,500 เล่ม
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 8.70 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 8.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 10.25 บาท

รายการที่ 4 แบบ ก.1/1 พิเศษ แบบแจ้งสภาพครอบครัว ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 4,000 แผ่น
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 67.00 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 46.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 75.00 บาท

รายการที่ 5 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ ขนาด 5.5 x 8.5 ซม. จำนวน 10,000 แผ่น
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 68.80 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 40.00 บาท

รายการที่ 6 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ สีส้มอ่อน ขนาด 5.5 x 8.5 ซม. จำนวน 4,000 แผ่น
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 139.00 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 40.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 55.00 บาท

รายการที่ 7 ใบส่งของห่อวัตถุ ชนิดมีคาร์บอนในตัว ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 15,000 เล่ม
<> 1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 44.87 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 51.00 บาท
<> 3) บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 51.80 บาท

รายการที่ 1 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 15,365.20 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 25,027.30 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 13,963.50 บาท
รายการที่ 4 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 2,867.60 บาท
รายการที่ 5 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 7,361.60 บาท
รายการที่ 6 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 5,949.20 บาท
รายการที่ 7 บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 720,163.50 บาท

รวม 790,697.90 บาท
<> บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ ถูกต้องสามารถใช้การได้ ตรงตามความต้องการของทางการ
192
1,928,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,927,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,920,000.00 บาท

รวม 1,920,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
193
468,700.00
สอบราคา
1. หจก.เพชรวิชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน 439,000.00 บาท
2. หจก. ภัควลัญชญ์ วิศวกรรม ขาดคุณสมบัติ
3. บจก. 101 โฮมบิวต์ ขาดคุณสมบัติ
หจก.เพชรวิชัยเทรดดิ้ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 439,000.00 บาท

รวม 439,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรวิชัยเทรดดิ้ง ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 439,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 29,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.3366 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากบ้านพักมีสภาพทรุดโทรมจำเป็นต้องซ่อมปรับปรุง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่พักอาศัย เห็นสมควรจ้างต่อไป
194
3,680,600.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท @7,000 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- บริษัท ฮั้วฮงเส็ง จำกัด @9,480 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- บริษัท วินเนอร์ยี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด @10,500 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,535,900.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 2,535,900.00 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
195
1,382,400.00
สอบราคา
1. หจก.มาวินบิวดิ้ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท
2. หจก.ฉิ้มสังข์การก่อสร้าง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,285,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,029,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,029,000.00 บาท


รวม 1,029,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,029,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 353,400.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 25.5642 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ไม่บดบังภูมิทัศน์การทำหน้าที่ของ พขร.และผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟ
196
942,400.00
สอบราคา
1. หจก.มาวินบิวดิ้ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 800,000.00 บาท
2. หจก.พีเค.แกรนด์เพิ่มทรัพย์เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 845,000.00 บาท
3. หจก.ฉิ้มสังข์การก่อสร้างเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 902,000.00 บาท
4. หจก.รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 660,000.00 บาท
หจก.รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 660,000.00 บาท

รวม 660,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 660,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 282,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.9660 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ไม่บดบังภูมิทัศน์การทำหน้าที่ของ พขร.และผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟ
197
1,666,500.00
สอบราคา
1. หจก.อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,595,000.00 บาท
2. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,631,000.00 บาท
หจก.อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,595,000.00 บาท

รวม 1,595,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,595,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 71,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.2904 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ไม่บดบังภูมิทัศน์การทำหน้าที่ของ พขร.และผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟ
198
1,396,300.00
สอบราคา
1. หจก.อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,396,300.00 บาท
2. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,393,800.00 บาท
หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,393,800.00 บาท

รวม 1,393,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เพื่อดำเนินงานงานตัดป่าสองข้างทางตอนนายตรวจทางบาลอ และลาโละ แขวงบำรุงทางตันหยงมัส กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,393,800.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
199
787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง คันละ 686,915.89 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า
2. บริษัท พี.เค.เอส.ออโต้โมบิลส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง คันละ 723,364.49 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ฟอร์ด
3. บริษัท ยูไนเต็ดออโต้เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสาม คันละ 733,644.86 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ เชฟโรเลต
4. บริษัท โตโยต้ากรุงกรุงไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ คันละ 735,514.02 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า
บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด ชนะการประมูล เสนอราคาต่ำหนึ่ง คันละ 686,915.89 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ โตโยต้า

รวม 735,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้อง
200
1,205,500.00
สอบราคา
๑. หจก.อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๒๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 1,203,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐๗๓ เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ไม่บดบังภูมิทัศน์การทำหน้าที่ของ พขร.และผู้ขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดตัดทางรถไฟและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารรถไฟ
201
490,916.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 15.4615 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 23.54 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ประวัติ(1993) เสนอราคากิโลกรัมละ 24.61 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 15.4615 บาท

รวม 479,306.50 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(15.836 - 15.4615)= 0.3745 บาท
202
419,450.00
สอบราคา
1. คันโยกบังคับเฟืองจาก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. มือแย็ก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. ปลอกคั่น เบอร์ 12 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
4. ปีกนกพร้อมบู๊ชด้านซ้าย จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
5. ปลอกรองมือแย็กอันเล็ก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
6. ฝาครอบเฟืองพร้อมบู๊ช จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 11,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
7. แกนเพลาเฟืองเบอร์ 4 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 82,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
8. แกนเพลาเฟืองเบอร์ 8 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
9. แกนเพลาเฟืองพร้อมเฟืองเบอร์ 5 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 84,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
10. ปลอกรองมือแย็กอันใหญ่ จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
11. เฟืองแม่แรงเบอร์ 1 จำนวน 70 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 61,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
12. สกรูเกลียว 2 หัว Ø 1/2” x 11 ซ.ม. จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 3,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
13. สกรูเกลียว 2 หัว Ø 5/8” ( 6 ชิ้น) จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
14. หูยึดแม่แรงอันใหญ่ จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
15. หูยึดแม่แรงอันล็ก จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 900.000 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท
2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,100.00 บาท
3. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท
4. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,850.00 บาท
5. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท
6. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 11,700.00 บาท
7. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 82,000.00 บาท
8. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
9. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 84,500.00 บาท
10. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท
11. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 61,250.00 บาท
12. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 3,750.00 บาท
13. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
14. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท
15. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 900.00 บาท


รวม 417,550.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
203
1,496,630.00
สอบราคา
1. กระโปรงครอบล้อรถหนัก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 125,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 126,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 132,652.50 บาท
2. ตุ๊กตาบังคับเพลารถหนัก จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 52,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 53,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 55,200.00 บาท
3. ที่ใส่จานคลัชรถหนัก จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 125,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 128,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 131,100.00 บาท
4. ฝาครอบกันรุนลูกปืนเกียร์อันกลาง จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 7,084.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,720.00 บาท
5. โครงม้านั่งรถหนัก จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 48,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 50,600.00 บาท
6. โค้งหน้าหลังรถหนัก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 11,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 11730.00 บาท
7. แท่นยึดสเตย์เร่งสายพาน จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,230.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 7,590.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท
8. เพลาในหม้อเกียร์อันสั้น จำนวน 30 เพลา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 13,972.50 บาท
9. เพลาหน้ารถหนัก จำนวน 100 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 150,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 190,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 191,000.00 บาท
10. เฟืองเกียร์ MC 152 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 48,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 51,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,750.00 บาท
11. เฟรมรถหนัก จำนวน 20 เฟรม
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 92,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 98,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 99,760.00 บาท
12. ล้อรถหนัก จำนวน 40 ล้อ
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 161,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 164,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 169,280.00 บาท
13. มู่เลย์เร่งสายพานรถหนัก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 14,317.50 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท
14. หน้าแปลนบังคับลูกปืน MC 120 จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 23,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 25,530.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,500.00 บาท
15. สลักหน้าแปลนบังคับลูกปืนจานคลัช จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 15,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 15,525.00 บาท
16. ห้ามล้อรถหนัก จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 57,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 60,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
17. ปลั๊กเสียบทองเหลืองตัวผู้ จำนวน 600 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 65,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
18. เฟรมเครื่องอัดหินแจ๊คสัน จำนวน 20 เฟรม
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 125,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 131,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 131,054.00 บาท
19. ปลอกใส่ห้ามล้อในล่อนรถเบา จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 5,060.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท
20. ตุ๊กตาบังคับเพลารถเบา จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 110,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 121,400.00 บาท
21. ลูกอลูมิเนียมรถเบา จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 40,020.00 บาท
22. เหล็กกระเดื่องกดคลัช จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,910.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 56,210.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท
23. เหล็กฉากขอพ่วงอันล่าง จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 5,704.00 บาท
24. เหล็กฉากขอพ่วงอันบน จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 5,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 5,405.00 บาท
25. เพลาห้ามล้อกลางอันยาว จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 5,290.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 5,300.00 บาท
26. เพลาห้ามล้อกลางอันสั้น จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 3,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 3,900.00 บาท
27. เพลาหลังรถหนัก จำนวน 150 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 138,300.00 บาท
เพลาผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 183,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
28. ปลอกดุมล้อในล่อนรถหนัก จำนวน 200 อัน
เพลาผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 8,740.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท
29. เฟืองเกียร์ MC 154 จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,480.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 54,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 57,040.00 บาท
30. เฟืองเกียร์ MC 177 จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 27,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 29,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 31,120.00 บาท
31. หูห้ามล้อรถหนัก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็นสิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,925.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 3,105.50 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 125,250.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 52,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 125,200.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 48,000.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,160.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,230.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,350.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 150,900.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 48,500.00 บาท
รายการที่ 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 92,800.00 บาท
รายการที่ 12. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 161,600.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 13,650.00 บาท
รายการที่ 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 23,850.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,820.00 บาท
รายการที่ 16. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 57,600.00 บาท
รายการที่ 17. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 65,700.00 บาท
รายการที่ 18. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 125,200.00 บาท
รายการที่ 19. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท
รายการที่ 20. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
รายการที่ 21. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,100.00 บาท
รายการที่ 22. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,910.00 บาท
รายการที่ 23. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,440.00 บาท
รายการที่ 24. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,160.00 บาท
รายการที่ 25. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,040.00 บาท
รายการที่ 26. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท
รายการที่ 27. บริษัท ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ราคาที่เสนอ 138,300.00 บาท
รายการที่ 28. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,320.00 บาท
รายการที่ 29. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,480.00 บาท
รายการที่ 30. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 27,520.00 บาท
รายการที่ 31. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,925.00 บาท


รวม 1,549,905.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
204
1,999,830.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,996,620.00 บาท

รวม 1,996,620.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
205
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 120 Pcs. Mount ตามตัวอย่างของทางการ ความแข็งของยาง 65-70 Shore A
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 498,192.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 498,192.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 498,192.00 บาท


รวม 498,192.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 2.11 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
206
27,600.00
ตกลงราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด @ 570.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Victory รุ่น BC-01 ส่งของ 7 วัน
2. บริษัท ธัมมรัศมิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 580.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Dhammarashmi Furnitue
ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมูล เสนอราคาต่ำสุด @ 570.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Victory รุ่น BC-01 ส่งของ 7 วัน

รวม 24,396.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ"
207
1,996,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 m. สายไฟ ขนาด 6 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12536696
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 m. สายไฟ ขนาด 16 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12545528
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 52,430.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 m. สายไฟ ขนาด 25 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12545529
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 76,398.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 m. สายไฟ ขนาด 120 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12544522
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 310,300.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 m. สายไฟ ขนาด 150 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12545534
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 421,580.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 m. สายไฟ ขนาด 240 Sq.mm. ยี่ห้อ RADOX P/N.12547684
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,104,240.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 32,100.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 52,430.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 76,398.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 310,300.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 421,580.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 1,104,240.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,997,048.00 บาท


รวม 1,997,048.00 บาท
- ทั้ง 6 รายการ หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “RADOX” ประเทศ SWITZERLAND ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอยี่ห้อตรงตามความประสงค์ของทางการ ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 6 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 0.02 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
208
372,039.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair Kit for Starter Motor (14 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 372,039.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 369,150.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 369,150.00 บาท


รวม 369,150.00 บาท
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “WILSON” ประเทศ CANADA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อครูปแบบรายละเอียดทางเทคนิคและขนาด มิติ ทางกล ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 369,150.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.78 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
209
355,775.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. หลอดไฟฟ้า LED Bulb lights, 75VDC. 3W ขั้วเกลียว E27
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา
บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 82,925.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. หลอดไฟฟ้า LED Bulb lights, 75VDC. 5W ขั้วเกลียว E27
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา
บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. หลอดไฟฟ้า LED Bulb lights, 75VDC. 3W ขั้วเกลียว B22S
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา

บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี จำนวนเงิน 80,250.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี จำนวนเงิน 82,925.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 163,175.00 บาท


รวม 163,175.00 บาท
- บริษัท ดาเวน จำกัด ไม่เปิดซองราคา เนื่องจากไม่มีแค๊ตตาล็อคหรือรูปแบบรายการละเอียดเฉพาะสิ่งของให้พิจารณา
- รายการที่ 1,2 หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี เสนอราคาต่ำสุด, รายการที่ 3 ไม่เสนสอราคา เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างและแค๊ตตาล็อค รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคจำเพาะแล้ว ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคารายการที่ 1 เหลือ 80,250.00 บาท, รายการที่ 2 เหลือ 82,925.00 บาทพิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 32.22 % จึงรับซื้อรายการที่ 1,2 ไว้ใช้งาน
210
169,060.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets ชุด Kit Complete of Air Motor (8 Items/Set) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 169,060.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 169,060.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 169,060.00 บาท


รวม 169,060.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
211
1,881,060.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Sets Riddon with terminal strips resistance (Field shunting resistor), Field resistor 3 Pcs./Set พร้อมอุปกรณ์จับยึด ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนยี่ จก. ราคาที่เสนอ 1,219,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,217,160.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,216,590.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,216,590.00 บาท


รวม 1,216,590.00 บาท
- บ. บุญยฤทธิ์ จก. ไม่เปิดซองราคา เนื่องจากไม่แนบแค๊ตตาล็อคหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งของให้พิจารณา
- บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนยี่ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “GIT” ส่งของภายใน 30 วัน ไม่รับประกันคุณภาพ ผิดเงื่อนไขของทางการอันเป็นสาระสำคัญ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “FTECH” ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี พิจารณารายละเอียดพร้อมทดสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ ตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,216,590.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 35.32 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
212
733,998.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 ถัง จาระบี สำหรับใช้งานซ่อม Traction Motor ขนาดบรรจุถังละ 18.0 กก.
ผู้เสนอราคา บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 180,081.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 731,880.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 731,880.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 731,880.00 บาท


รวม 731,880.00 บาท
- บริษัท แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “SHELL” Gadus S2 V100 #3 ประเทศไทย ตรวจสอบรายการจำเพาะของจาระบีแล้ว ไม่ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “SHELL” GADUSRAIL S2 ประเทศ U.S.A./CHINA ตรวจสอบรายการจำเพาะของจาระบีแล้ว ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.29 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
213
181,900.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์อะไหล่ ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้อชุดอุปกรณ์อะไหล่ ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวนเงิน 181,900.00 บาท


รวม 181,900.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
214
494,875.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อบันไดขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 494,875.00 บาท


รายการที่1 จัดซื้อบันไดขึ้น-ลง ห้องผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN จำนวน 1 รายการ
บริษัทฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 494,875.00 บาท

รวม 494,875.00 บาท
บริษัทฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
215
497,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Automatic Compler and Draft Gear ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท


รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Automatic Compler and Draft Gear ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาทรวม 497,550.00 บาท
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
216
609,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets High-pressure piston set Dia.75 mm. (11 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 599,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 599,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 599,200.00 บาท


รวม 599,200.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ ไม่เปิดซองราคา เนื่องจากเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วน ไม่มีแค๊ตตาล็อคหรือรูปแบบรายการละเอียดเฉพาะสิ่งของให้พิจารณา
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามตัวอย่างของห้างฯ พิจารณาตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.75 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
217
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดกระบอก DRV10(1ชุดประกอบด้วยAdjuster Tube,Adjuster Tube Head)ตามรายละเอียดแนบของทางการฯ จำนวน 70 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 6,955.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 486,850.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,850.- บาท


รวม 486,850.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
218
92,020.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Connector 19 Pin Assembly ด้านติดกับตัวรถ (ของรถ DAEWOO) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 92,020.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Connector 19 Pin Assembly ด้านติดกับตัวรถ (ของรถ DAEWOO) จำนวน 1 รายการ
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 92,020.00 บาท

รวม 92,020.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
219
433,350.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Drive Shaft for Injection Pump Control ชนิดของวัสดุเป็น Chromium Molybdenum Steel ตามมาตรฐาน AFNOR 25 or 35 CD 4 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท ราคาที่เสนอ 304,950.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- ขอยกเลิกการเปิดซองครั้งนี้ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้ว “เครื่องอะไหล่. นี้ ทางฝ่ายการพัสดุ ได้ดำเนินการจัดหาให้แล้วและสิ่งของได้เข้าคลังแล้ว
220
1,995,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ เครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,990,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ เครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,990,200.00 บาท

รวม 1,990,200.00 บาท
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
221
481,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DRC. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DRC. จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท

รวม 481,500.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
222
994,908.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมส่วนล่าง ของรถ ADR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,078,560.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมส่วนล่าง ของรถ ADR. จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,078,560.00 บาท

รวม 1,078,560.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
223
527,724.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ DS-9D Door Switch รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผูู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 527,724.00 บาท


รายการที่1 จัดซื้อ DS-9D Door Switch รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 527,724.00 บาทรวม 527,724.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
224
255,730.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 100 Pcs. ชุดข้อต่อ Cum Choke วัสดุทองเหลือง
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 57,245.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 250 Pcs. ชุดข้อต่อ Safety Valve ขนาด 1/2 นิ้ว – 1/4 นิ้ว วัสดุทองเหลือง
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 100,312.50 บาท
รายการที่3 จำนวน 250 Pcs. ชุดข้อต่อท่อลม ขนาด 1/2 นิ้ว – 3/8 นิ้ว วัสดุทองเหลือง
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 94,962.50 บาท
รายการที่1 จำนวน 100 Pcs. ชุดข้อต่อ Cum Choke วัสดุทองเหลือง
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 57,245.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 250 Pcs. ชุดข้อต่อ Safety Valve ขนาด 1/2 นิ้ว – 1/4 นิ้ว วัสดุทองเหลือง
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 100,312.50 บาท
รายการที่3 จำนวน 250 Pcs. ชุดข้อต่อท่อลม ขนาด 1/2 นิ้ว – 3/8 นิ้ว วัสดุทองเหลือง
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 94,962.50 บาท

รวม 252,520.00 บาท
รายการที่1 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
225
356,310.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน20 ชุด กล่อง Juntion Box (JB2) พร้อม Terminal Bar ครบชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 239,680.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 ชุด ฐาน Voltage Regulator (VR)
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 34,240.00 บาท
รายการที่3 จำนวน20 ชุด กล่อง Time Table พร้อมอุปกรณ์
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 82,390.00 บาท
รายการที่1 จำนวน20 ชุด กล่อง Juntion Box (JB2) พร้อม Terminal Bar ครบชุด
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 239,680.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 ชุด ฐาน Voltage Regulator (VR)
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 34,240.00 บาท
รายการที่3 จำนวน20 ชุด กล่อง Time Table พร้อมอุปกรณ์
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 82,390.00 บาท


รวม 356,310.00 บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
226
1,907,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำการลอกขัดสีโป๊วเลี่ยวภายนอก-ภายในทั้งคัน ทำสีเพดาน ห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในตัวรถและทำความสะอาดในตัวรถทั้งคันพร้อมพ่นสีดำใต้ท้องรถก่อนส่งใช้การ ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 35 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 55,500.- บาท
บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,942,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,942,500.- บาท


รวม 1,942,500.00 บาท
บริษัท บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว สูงกว่าราคาประเมิน 1.83 % คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
227
773,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์มาเก็ตติ้ง เสนอราคารายการที่ 1, 2 , 3, 4, 6, 7 และ 8 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,021.50 บาท
2. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคารายการที่ 1, 2 , 3, 4, 5, และ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,998.00 บาท
3. บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารายการที่ 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,098,248.00 บาท
ร้านชัยวัฒนา ชนะการประมูล โดยเสนอสิ่งของถูกต้อง เสนอราคารายการที่ 1, 2 , 3, 4, 5, และ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 696,998.00 บาท
สำหรับรายการที่ 7 และ 8 คณะกรรมการมีมติยกเลิกแล้วดำเนินการจัดหาใหม่

รวม 696,998.00 บาท
"สิ่งของถูกต้อง"
228
545,500.00
สอบราคา
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1. จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
ขนาด Ø 34 x 44 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 - 7TP2 - 015/1 เสนอราคา อันละ 21.33 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
2. จำนวน 400 ตัวขนาด 39.5 X 140 X 55 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 39.5140 เสนอราคา ตัวละ 158.58 บาท
3. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 82 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1082 เสนอราคา ตัวละ 20.25 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 10 X 64 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1064 เสนอราคา ตัวละ 16.74 บาท
5. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 70 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1070 เสนอราคา ตัวละ 18.90 บาท
6. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 เสนอราคา ตัวละ 189.00 บาท
ทั้ง 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 517,227.30 บาท

บริษัทแวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1. จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
ขนาด Ø 34 x 44 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 - 7TP2 - 015/1 เสนอราคา อันละ 22.00 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
2. จำนวน 400 ตัวขนาด 39.5 X 140 X 55 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 39.5140 เสนอราคา ตัวละ 158.00 บาท
3. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 82 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1082 เสนอราคา ตัวละ 20.00 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 10 X 64 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1064 เสนอราคา ตัวละ 14.50 บาท
5. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 70 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1070 เสนอราคา ตัวละ 25.50 บาท
6. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 เสนอราคา ตัวละ 195.00 บาท
ทั้ง 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 531,897.00 บาท
บริษัทสินทวีพลัส จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1. จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
ขนาด Ø 34 x 44 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 - 7TP2 - 015/1 เสนอราคา อันละ 25.17 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
2. จำนวน 400 ตัวขนาด 39.5 X 140 X 55 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 39.5140 เสนอราคา ตัวละ 177.00 บาท
3. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 82 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1082 เสนอราคา ตัวละ 24.77 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 10 X 64 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1064 เสนอราคา ตัวละ 19.67 บาท
5. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 70 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1070 เสนอราคา ตัวละ 21.37 บาท
6. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 เสนอราคา ตัวละ 217.00 บาท
ทั้ง 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 593,019.68 บาท

ผู้ชนะการประมูล
บริษัทพัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสาร
1. จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 48 – 60)
ขนาด Ø 34 x 44 x 25 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3 - 7TP2 - 015/1 เสนอราคา อันละ 21.33 บาท
สลักเกลี้ยงเหล็กเหนียวชนิดชุบผิวแข็ง
วัสดุที่ใช้ทำ S40C หรือ S45C หรือ SS400 (Hardening HS. 60 - 80)
2. จำนวน 400 ตัวขนาด 39.5 X 140 X 55 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 7 TP 2 – 018/1 เฉพาะ Part No. 2 H 2 – 39.5140 เสนอราคา ตัวละ 158.58 บาท
3. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 82 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1082 เสนอราคา ตัวละ 20.25 บาท
4. จำนวน 700 ตัว ขนาด 10 X 64 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1064 เสนอราคา ตัวละ 16.74 บาท
5. จำนวน 500 ตัว ขนาด 10 X 70 X 18 X 5 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 2 TP 2 – 020/1 เฉพาะ Part No. 2 HI – 1070 เสนอราคา ตัวละ 18.90 บาท
6. จำนวน 2,000 ตัว ขนาด 49.5 X 125 X 65 X 10 มม.
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 10 TP 2 – 029/1 เสนอราคา ตัวละ 189.00 บาท
ทั้ง 6 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 517,227.30 บาท


รวม 517,227.30 บาท
สิ่งของถูกต้อง
229
1,779,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
230
496,200.00
สอบราคา
1.บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 496,200.00 บาท
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 509,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,200.00 บาท


รวม 496,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
231
3,928,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษํท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด เสนอราคาคันละ 911,214.955 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษํท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 3,900,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 28,000.00 บาท (3,928,000.00 - 3,900,000.00) คิดเป็นร้อยละ 0.0071
232
354,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 353,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,000.00 บาท

รวม 353,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
233
488,500.00
สอบราคา
1. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 479,000.00 บาท
2. บริษัท ไทเกอร์ เทรด อินเวสเทอร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 485,000.00 บาท
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,000.00 บาท

รวม 479,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
234
370,755.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 390,550.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 390,550.00 บาท

รวม 390,550.00 บาท
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างร้านชัยมงคลภัณฑ์ ดำเนินการ
235
440,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ไอ ที พี เพาเวอร์ เสนอราคา 440,000.00 บาท
1. บริษัท ไอ ที พี เพาเวอร์ เสนอราคา 440,000.00 บาท

รวม 440,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเอกสารทางเทคนิค
236
1,604,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,600,852.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท

รวม 1,600,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
237
159,965.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคม ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 164,673.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่ตกลงจ้าง 164,673.00 บาท

รวม 164,673.00 บาท
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างร้านชัยมงคลภัณฑ์ดำเนินการ
238
1,857,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,853,240.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,857,000.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,853,240.00 บาท

รวม 1,853,240.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
239
1,666,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,663,000.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,666,000.00 บาท
3. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,666,953.00 บาท
บริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,663,000.00 บาท


รวม 1,663,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
240
1,707,720.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 1,701,300.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,701,300.00 บาท

รวม 1,701,300.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
241
192,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Rubber Layer Spring for Torque reaction Rod ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 192,600.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Rubber Layer Spring for Torque reaction Rod ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 192,600.00 บาท

รวม 192,600.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
242
2,441,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,180,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 2,199,900.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 2,330,000.00 บาท
4 บริษัท ศรพรหมพูลผล จำกัด เสนอราคา 2,350,000.00 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,180,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
243
492,200.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมพร้อมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และทำสีชุด Cooling Group จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อมพร้อมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และทำสีชุด Cooling Group จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
244
497,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Upper Swing Bolster รถโดยสารทั่วไป ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯ จำนวน 14 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 35,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 497,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.- บาท


รวม 497,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
245
499,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Upper Swing Bolster แคร่ FujiCar PC-26A ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 62,400.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
246
77,040.00
สอบราคา
มีผู้เข้ารับเอกสาร และยื่นซองเพียงรายเดียว คือ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองฯ ปรากฏว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ มีมติไม่เปิดซองเสนอราคา
มีผู้เข้ารับเอกสาร และยื่นซองเพียงรายเดียว คือ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองฯ ปรากฏว่า มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนและข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศไว้ มีมติไม่เปิดซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองฯ มีมติไม่เปิดซองเสนอราคา
247
431,226.58
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Center Pivot ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 444,050.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Center Pivot ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 444,050.00 บาท

รวม 444,050.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เเกิน10%
248
493,912.00
สอบราคา
รายการที่1.จำนวน 50 ชุด Foot Valve โถชำระห้องสุขารถดีเซลราง THN,NKF,DAEWOO
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 174,500.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 45 ชุด Foot Valve อ่างล้างมือห้องสุขา(ด้านซ้าย)รถดีเซลราง THN,NKF,DAEWOO
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 143ม550.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 45 ชุด Foot Valve อ่างล้างมือห้องสุขา(ด้านขวา)รถดีเซลราง DAEWOO
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 143,550.00 บาท
รายการที่1.จำนวน 50 ชุด Foot Valve โถชำระห้องสุขารถดีเซลราง THN,NKF,DAEWOO
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 174,500.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 45 ชุด Foot Valve อ่างล้างมือห้องสุขา(ด้านซ้าย)รถดีเซลราง THN,NKF,DAEWOO
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 143,550.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 45 ชุด Foot Valve อ่างล้างมือห้องสุขา(ด้านขวา)รถดีเซลราง DAEWOO
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 143,550.00 บาท


รวม 493,912.00 บาท
รายการที่1.บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน


249
127,083.90
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 50 Sets. หลอดไฟ LED T8 Tube& Accessorie Model T8 MV 220V- 8W
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 98,975.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 4,601.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 45,475.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 10 Sets. หลอดไฟ LED T8 Tube& Accessorie Model T8 MV 24V- 8W
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 19,795.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 9,202.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 50 Sets. หลอดไฟ LED T8 Tube& Accessorie Model T8 MV 220V- 8W
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 98,975.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 10 Sets. หลอดไฟ LED T8 Tube& Accessorie Model T8 MV 24V- 8W
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 19,795.00 บาท


รวม 12,783.90 บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสามและสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสามและสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
หมายเหตุ
รายการที่1 หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ต่ำหนึ่งแต่สิ่งของไม่ตรงตามความต้องการของทางการจึงไม่รับพิจารณา
รายการที่1 บริษัท เอสซีที สแควร์โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา ต่ำสองแต่สิ่งของไม่ตรงตามความต้องการของทางการจึงไม่รับพิจารณา
รายการที่2หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์52มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา ต่ำสองแต่สิ่งของไม่ตรงตามความต้องการของทางการจึงไม่รับพิจารณา

250
214,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Control Valve Transmission Voith 211rz ของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 223,416.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Control Valve Transmission Voith 211rz ของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 223,416.00 บาท

รวม 223,416.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
251
499,797.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดคานรองรับเครื่องพ่วง ของรถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 499,797.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดคานรองรับเครื่องพ่วง ของรถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 499,797.00 บาท

รวม 499,797.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
252
384,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 20 Pcs. # 5 629 740 Cardan Lg. 479 to 546 (1600)
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 17,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 374,500.00 บาท


รวม 374,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
253
943,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 260 Pcs. # SP 5610668 Relay , MTI Type EP 371 UIC Coil 90 V., DC.Max.Ref.QAM,QMH.etc
บ.แวลลูฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,100.00 บาท
บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,690.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ฮั่วฮงเส็งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,026,558.00 บาท


รวม 1,026,558.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้ และปฎิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขการเสนอราคา
254
1,565,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ กรอบอลูมิเนียมแบบมีบังใบและบานพับช่องลม พร้อมกระจกคู่ชนิดสุญญากาศประกอบเป็นชุดพร้อมใช้ ขนาด 1,040 x 880 มม. จำนวน 34 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 43,100.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำกรอบอลูมิเนียมแบบมีบังใบและบานพับช่องลม พร้อมกระจกคู่ชนิดสุญญากาศประกอบเป็นชุดพร้อมใช้ ขนาด 645 x 880 มม. จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 25,120.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 1,465,400.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 100,480.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,565,880.- บาท


รวม 1,565,880.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
255
9,405,300.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง จำนวน 6 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 7,999,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
2) บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียบ ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง จำนวน 6 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 9,160,056.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 7,999,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )

รวม 7,999,320.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการ การจัดจ้างครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 1,405,980 บาท (9,405,300.00 - 7,999,320.00) หรือร้อยละ 14.95
256
804,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ ส.45 (ใบรับของ) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 200 เล่ม
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 71.80 บาท

รายการที่ 2 แบบ ส.55 (ใบส่งของ) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 500 เล่ม
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 46.78 บาท

รายการที่ 3 แบบ ม.80 ใบเบิกสิ่งของ จำนวน 1,500 เล่ม
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 8.70 บาท

รายการที่ 4 แบบ ก.1/1 พิเศษ แบบแจ้งสภาพครอบครัว จำนวน 4,000 แผ่น
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 67.00 บาท

รายการที่ 5 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ จำนวน 10,000 แผ่น
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 69.00 บาท

รายการที่ 6 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ (ผู้รับเงินสงเคราะห์ฯ) จำนวน 4,000 แผ่น
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 140.00 บาท

รายการที่ 7 ใบส่งของห่อวัตถุ ชนิดมีคาร์บอนในตัว ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 15,000 เล่ม
<> (1) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 44.87 บาท
รายการที่ 1 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 2 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 3 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 4 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 5 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 6 - ยกเลิกการสอบราคา -
รายการที่ 7 - ยกเลิกการสอบราคา -

รวม .00 บาท
เหตุผลที่ไม่คัดเลือก คณะกรรมการฯ มีมติให้ยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด ผู้เสนอราคารายเดียว ส่งตัวอย่างกระดาษรายการที่ 6 ไม่ถูกต้อง
257
329,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 80 Pcs. Coolant Hose LD.1” หรือ 25.4 mm. X3’L ผ้าใบ 2 ชั้นเป็นอย่างน้อยทนแรงดันได้สูงกว่า 80 Psi ทนอุณหภูมิน้ำได้ประมาณ 100°C หรือ 212°F
1) หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 642.00 บาท
2) หจก. ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 675.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 85 Pcs. Hose ø 3.1/2” Requirement No.R-95/2527/2 ความยาวท่อนละ 36+1/4”
1) หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,835.00 บาท
2) หจก. ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 3,750.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 55 Pcs. # 6 033 552 Flexible Pipe
หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 715.00 บาท

รายการที่ 4. จำนวน 50 Pcs. # 6 033 531 Flexible Pipe with Fitting (for Brake and Sanding) (82, 122)
หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,050.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายจำนวน 80 อัน รวมเป็นเงิน 54,955.20 บาท
รายการที่ 2 หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายจำนวน 85 อัน รวมเป็นเงิน 166,893.25 บาท
รายการที่ 3 หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายจำนวน 55 อัน รวมเป็นเงิน 42,077.75 บาท
รายการที่ 4 หจก. โอวาทซัพพลายส์ฯ เสนอขายจำนวน 50 อัน รวมเป็นเงิน 56,175.00 บาท


รวม 320,101.20 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
258
1,998,546.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,546.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
259
1,996,620.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,996,620.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,620.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
260
1,369,600.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO รุ่น 2 จำนวน 64 ชุด (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคาชุดละ 21,400 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO รุ่น 2 จำนวน 64 ชุด (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 1,369,600 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 1,369,600.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
261
1,821,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮัวฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,597,510.00 บาท
2..บริษัท แอดวนเทค โซลูชั่นจำกัด เสนอราคา 1,747,096.00 บาท
3.บริษัทเค.พี.เอ.คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคา 1,766,239.37 บาท
4..บริษัท วันสต็อปอินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาไม่เปิดซองราคาหนังสือรับรองการจดทะเบียนขาดอายุ
1.บริษัท ฮัวฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,597,510.00 บาท

รวม 1,597,510.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามเอกสารทางเทคนิค
262
1,821,000.00
สอบราคา
เสนอราคาจำนาน 3รายไม่เปิดเอกสารสอบราค
เสนอราคาจำนาน 3รายไม่เปิดเอกสารสอบราค

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคเนื่องจาก torไม่ถูถต้องให้แก้ไขtorไหม่
263
1,180,000.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 972,630.00 บาท
2.บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ผิดเงื่อนไข ข้อ 11 ไม่เปิดซองราคา
1.บริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 972,630.00 บาท


รวม 972,630.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามเอกสารทางเทคนิค
264
1,363,700.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่สำหรับใช้กับรถปรับอากาศรุ่น 1101-1140 (Daewoo I TR/60 DMU)
มีผู้เสนอราคา รายเดียวคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง
1. จำนวน 40 ชุด Locking Mechanism Complete (Right) for 60 DMU
- เสนอราคา @ 35,400.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เครื่องอะไหล่สำหรับใช้กับรถปรับอากาศรุ่น 1101-1140 (Daewoo I TR/60 DMU)
รับซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง
1. จำนวน 40 ชุด Locking Mechanism Complete (Right) for 60 DMU
- เสนอราคา @ 33,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 1,425,240.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
รวมทั้งหมด 263,010,755.79 บาท