:: 22 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
282,480.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสำนักติดตั้ง Compressor พร้อมฐานยึดและหูแขวน จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 282,480.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสำนักติดตั้ง Compressor พร้อมฐานยึดและหูแขวน จำนวน 1 รายการ
หจก.นามทอง เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 282,480.00 บาท

รวม 282,480.00 บาท
หจก.นามทอง เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
2
1,521,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,514,906.00 บาท
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,519,186.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,511,000.00 บาท


รวม 1,511,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3
1,598,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ห่วงหนังทางสะดวก จำนวน 5,000 อัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาอันละ 320.00 บาท

รายการที่ 2 ถุงหนังใส่เงินเล็ก จำนวน 90 ใบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาใบละ 103.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เป็นจำนวนเงิน 1,712,000.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เป็นจำนวนเงิน 9,918.90 บาท

รวม 1,721,918.90 บาท
เสนอราคารายเดียว ซึ่งห้างฯ เคยจำหน่ายให้กับทางการใช้งานมาแล้ว และผู้ใช้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่าได้ทำการทดลองใช้งานแล้ว สามารถใช้การได้ดีทั้ง 2 รายการ
4
1,676,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,666,418.00 บาท
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,672,902.20 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000.00 บาท


รวม 1,665,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
5
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อมหนัก Power Axle drive gear box E13/18 SPEZ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา -

รายการที่1จัดจ้างซ่อมหนัก Power Axle drive gear box E13/18 SPEZ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา -รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกสอบราคา เลขที่ ชก./พป.ป.41/07/58
ลว 29/07/58 ครั้งนี้แล้วให้ทบทวนเงื่อนไขทางเทคนิคและความจำเป็นอีกครั้งหนึ่ง คำสั่ง วอศ.
6
499,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Head Assembly แคร่ R-157 ตาม Drg.15708/32.0 วัสดุ SC46 วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS48-60 จำนวน 170 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2.429.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 2,900.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 412,930.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 412,930.- บาท


รวม 412,930.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(499,800.00-412,930.00)=86,870.-หรือ
17.38% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
7
318,646.00
สอบราคา
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 327,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี.
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 327,000.- บาท. าษี 7% เป็นเงิน 22,890.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349,890.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ รับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี.

รวม 349,890.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.33/สญ./2558 ลว. 27 เมย. 58 , ชก./วซด.กท.34/สญ./2558 ลว. 27 เมย. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
8
3,467,000.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาเครื่องละ 3,080,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
2) บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ราคาเครื่องละ 3,240,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,466,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 3,466,800.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน (3,467,000.00 - 3,466,800.00) = 200.00 บาท หรือ 0.006%
9
1,572,000.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา เสนอราคา 1,570,000.00 บาท
ผู้ชนะการสอบราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา

รวม 1,570,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
10
1,990,200.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง NKF.จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำหน่ายสิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง NKF.จำนวน 8 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,990,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
11
657,288.00
สอบราคา
1. ตลับลูกปืน NU216 ECP ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG จำนวน 16 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 35,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,472.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 57,360.00 บาท
2. ตลับลูกปืน NJ216 ECP ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 33,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,832.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 56,160.00 บาท
3. ตลับลูกปืนTapered Rolling Bearing32315 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 19,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 27,246.00 บาท
4. ตลับลูกปืนTapered Rolling Bearing32311 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 10,668.00 บาท
5. ตลับลูกปืน Ball Bearing 6219 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,484.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 12,400.00 บาท
6. ตลับลูกปืน Ball Bearing 6221 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,048.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 42,400.00 บาท
7. ตลับลูกปืน Ball Bearing 6314 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,976.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 9,360.00 บาท
8. 601ตลับลูกปืนยันคลัชท์(TK55-1A1U3UN3S)ยี่ห้อ NSK,SKF,KOYO
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,300.00 บาท9. 2314 Needle Bearing (NAK95) ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,400.00 บาท
10. ตลับลูกปืน 09074/09195 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG,TIMKEN
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 70,260.00 บาท
11. ตลับลูกปืน 14125A-14276 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG,TIMKEN
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,400.00 บาท
12. ตลับลูกปืน 15112/15250 ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG,TIMKEN
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,700.00 บาท
13. ตุ๊กตาเพลาพร้อมลูกปืน F207 ยี่ห้อ SKF,NTN,KOYO,NACHI
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 35,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 43,920.00 บาท
14. ซีลกันน้ำมัน 98-125-13
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,920.00 บาท
15. ซีลกันน้ำมัน 105-125-13
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,540.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,048.00 บาท
16. ซีลกันน้ำมัน 55-80-10
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 408.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 428.00 บาท
17. ซีลกันน้ำมัน 60-90-13
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 770.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 864.00 บาท
18. ตลับลูกปืนเบอร์ RLS7Z ยี่ห้อ SKF,KOYO,FAG,NACHI
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 35,800.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 35,200.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 33,600.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 17,160.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,484.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 38,048.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,976.00 บาท
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
รายการที่ 9 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 54,400.00 บาท
รายการที่ 10 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 70,260.00 บาท
รายการที่ 11 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,400.00 บาท
รายการที่ 12 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,700.00 บาท
รายการที่ 13 บริษัท เค.วี.เอส เอ็นิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 35,400.00 บาท
รายการที่ 14 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,920.00 บาท
รายการที่ 15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,540.80 บาท
รายการที่ 16 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 408.00 บาท
รายการที่ 17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 770.40 บาท
รายการที่ 18 บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 35,800.00 บาท


รวม 513,987.20 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
12
1,339,100.00
สอบราคา
เหล็กแผ่น และ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ฯลฯ
มีผู้เสนอจำนวน 2 ราย ดังนี้

เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
(ความหนาอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 12 มม.)
1. 100 แผ่น ขนาด 1/2 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 12 หรือ 13 x 1,525 x 3,050 มม.
- บจก. เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ เสนอราคา @ 8,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. พัฒนสตีลเทรดดิ้ง @ 8,640.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
2. 180 ท่อน ขนาด 6 x 65 x 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 33 กก.
- บจก. เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ เสนอราคา @ 740.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. พัฒนสตีลเทรดดิ้ง @ 1,080.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กแผ่น และ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ฯลฯ
รับซื้อจาก บจก. พัฒนสตีลเทรดดิ้ง ดังนี้

เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
(ความหนาอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 12 มม.)
1. 100 แผ่น ขนาด 1/2 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 12 หรือ 13 x 1,525 x 3,050 มม.
- บจก. พัฒนสตีลเทรดดิ้ง @ 8,640.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
2. 180 ท่อน ขนาด 6 x 65 x 65 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 33 กก.
- บจก. พัฒนสตีลเทรดดิ้ง @ 1,080.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 1,132,488.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
13
500,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับอากาศแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
14
439,311.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # Grease Seal ตามแผนผังเลขที่ D 150-03327 จำนวน 1,000 Pcs. เป็นเงิน 235,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของจำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Oil Filter # 1-OPG 333 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 96.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Fuel Filter # FF5052 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 139.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)สิ่งของ # Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs.
ราคา Pc.ละ 449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # Grease Seal ตามแผนผังเลขที่ D 150-03327 จำนวน 1,000 Pcs. เป็นเงิน 235,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำหน่าย สิ่งของจำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Oil Filter # 1-OPG 333 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Fuel Filter # FF5052 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 41,730 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)สิ่งของ # Air Filter # 1-ACL003 จำนวน 300 Pcs.
เป็นเงิน 134,820 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 4 รายการ เป็นเงิน 440,840 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 440,840.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
15
449,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กรอง Side Bearer ขนาด 19 มม. วัสดุ SS41 ลักษณะมิติตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 350 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,340.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 469,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,000.- บาท


รวม 469,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (469,000 – 449,750 = 19,250.-บาท) คิดเป็น 4.28% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
16
499,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กฝาข้างแบบโค้ง วัสดุ SS400 ขนาด 400 x 1,520 มม. หนา 2.3 มม. ดัดโค้งตามตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,665.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 499,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
17
1,884,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหนบยางเครื่องฉุดลาก(National Rubber Cushion Draft gear)ตามแผนผังเลขที่ 3PG5-1005 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 31,400.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,884,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,884,000.- บาท


รวม 1,884,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
18
1,970,260.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์ Electronic Unit AsL,24V.,54-12V. และชุดแปลงสัญญาณเครื่องนับล้อ จำนวน 3 รายการ จาก บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,020.00 บาท

รวม 1,970,020.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
19
1,920,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 3,200 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 3,200 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,920,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,920,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
20
1,354,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,337,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,337,000.00 บาท

รวม 1,337,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
21
365,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
3. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,000.00 บาท

รวม 290,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของบริษัทฯถูกต้องตามความต้องการของทางการ
22
56,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 368 Fts. Hydraulic Hose size - 10 (ID.0.5” OD.922)
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 2 จำนวน 80 Pcs. Rubber Hose, Drawing No.D - 145 - 03666
- ไม่มีผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก


รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ เห็นสมควรยกเลิกแล้วดำเนินการจัดหาใหม่
รวมทั้งหมด 23,926,958.10 บาท