:: 203 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
1,195,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1852-2092729-01 Foot Operated Whistle Valve Complete จำนวน 46 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 18,100.00 บาท

รายการที่ 2. # 1821-3084523-05 (K 82023) 1" Check Valve Complete จำนวน 130 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 2,200.00 บาท
รายการที่ 1. # 1852-2092729-01 Foot Operated Whistle Valve Complete จำนวน 46 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 889,405.40 บาท

รายการที่ 2. # 1821-3084523-05 (K 82023) 1" Check Valve Complete จำนวน 130 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 306,020.00 บาท


รวม 1,195,425.40 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ รายการที่ 1 ลดราคาเหลือชุดละ 18,070.00 บาท
2
1,015,310.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ
ผู้เสนอราคา บ.ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จก. ราคาที่เสนอ 714,720.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จก. ราคาที่เสนอ 715,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.กุลธิชา จก. ราคาที่เสนอ 1,007,928.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จก. จำนวนเงินรวม 714,720.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 714,720.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
3
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ปากขอพ่วง NATMALL สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 24,610.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงินรวม 492,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
4
246,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) หัวต่อราวดึงห้ามล้อแคร่ National Swing Motion สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 2,461.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 246,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 246,100.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
5
255,730.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อยางลมดูดต่อขบวน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 545.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 272,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 272,850.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
6
353,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จุกอุดจารบี Class-B
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 242.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จุกอุดจารบี Class-D
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 242.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 121,445.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 242,890.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 364,335.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
7
107,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อปะกำรัดท่อยางลมดูดต่อขบวน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 57.459 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 114,918.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 114,918.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
8
190,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) เสากันข้างรถ บขน. สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 3,798.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 189,925.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 189,925.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
9
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อม แคร่ Y-25
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 48,685.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 486,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 486,850.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
10
410,880.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อยางลมอัดต่อขบวน
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,218.73 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 1,282.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 365,619.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 365,619.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
11
34,166,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาจ้าง งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๑ โดยมีกำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้แล้วดำเนินการใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๔) และการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประกวดราคาเสนอ จึงให้ยกเลิกการประกวดราคา งานก่อสร้างทางเดินแบบลอยฟ้า (Sky Walk) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้างกับสะพานลอยข้ามทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ บฟ.อ./๕๙๐๐๐๑-๑ โดยสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิ เสนอราคา มีสิทธิ์ได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว และคณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้แล้วดำเนินการใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๔)
12
1,884,270.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุง AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (AVR) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 1,884,270.00 บาท


รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุง AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR (AVR) จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,884,270.00 บาท


รวม 1,884,270.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา รายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
13
493,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนักรถโดยสารปรับอากาศ รถ บนท.ป.240 รายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด ราคาที่เสนอ 492,414.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด จำนวนเงิน 492,414.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,414.- บาท


รวม 492,414.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(493,000.00-492,414) =586.-หรือ 0.12%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
14
8,025,000.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,025,000.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,025,000.00 บาท

รวม 8,025,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว
15
439,984.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 3-9TP2-002 พร้อม Detail และ เงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 21,999.20 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 439,984.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 439,984.- บาท


รวม 439,984.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
16
421,152.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 1R, 1L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 6R, 6L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,576.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,570.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 421,152.00 บาท


รวม 421,152.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยผลิตและจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
17
421,152.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 1R, 1L (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 6R, 6L (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 211,860.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 211,860.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 423,720.00 บาท


รวม 423,720.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยผลิตและจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
18
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Sets ชุดอะไหล่ซ่อมนอกวาระ Tread Brake Unit (10 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 497,550.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยผลิตและจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
19
457,425.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 แผง Excitation current amplifier (X9) Input 4-20 mA. Output 0-32 mA. สำหรับใช้งานในกล่อง Control Unit ของ Governor HIENZMANN
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 425,325.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 296,925.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 296,925.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 296,925.00 บาท


รวม 296,925.00 บาท
- บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 45 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DAVCO” ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยผลิตและจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 35.08 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
20
1,947,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 28 Pcs. Armature end shield, Commutator end without brush holder, Insulation support,
Brush holder ring and connection bar ขนาด รูปพรรณและวัสดุ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 958,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,024,632.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 958,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 958,720.00 บาท


รวม 958,720.00 บาท
- หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “P.S.” ผลิตและจำหน่ายโดย หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยรับจ้างซ่อม Re-coil Armature ของ TM. ให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานน่าเชื่อถือ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 50.77 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
21
465,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 Sets Special Hex Bolt with Washer 27 x 150 mm. (Bolt Head and Thread Make By Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 8.8, Tensile Strength 80-90 Kgf.Min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 465,450.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 465,450.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 465,450.00 บาท


รวม 465,450.00 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
22
44,038,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 402.75 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 43,956,135.00 (รวม Vat 7%)

รวม 43,956,135.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
23
462,240.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก ราคาลูกละ 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก เป็นเงิน 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,240.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
24
1,627,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,626,742.40 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,625,000.00 บาท

รวม 1,625,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
25
214,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 214,000.00 บาท
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 220,000.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 214,000.00 บาท


รวม 214,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
26
1,847,900.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,843,610.00 บาท
2. บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนลเน็ทเวิร์ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,847,783.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,843,610.00 บาท

รวม 1,843,610.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
27
497,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Guide วัสดุ SUS 304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ ใช้ซ่อมรถ บนท.,บนท.ป.(1 ชุด มี 2 อัน ซ้าย-ขวา) จำนวน 125 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,980.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 497,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
28
481,500.00
สอบราคา
จัดซื้อ Kick Plate Stainless ใช้วัสดุ SUS 304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดและพับตามมิติ,ลักษณะตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 750 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 642.- บาท
บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บ.บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
29
494,340.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,119.50บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 494,340 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
30
1,254,860.00
สอบราคา
1. บ่าวาล์ว บริกส์ 10 แรง (92677) หรือ (231218) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 13,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. เพลาเฟืองราวลิ้น บริกส์ 10 แรง (691071) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. วาล์วไอดี – ไอเสีย บริกส์ 10 แรง (394434) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 89,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
4. อ่างน้ำมันเครื่อง บริกส์ 10 แรง (291404) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
5. คาร์บูเรเตอร์ บริกส์ 10 แรง (391073) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 117,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 195,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
6. ท่อยางลิ้นอากาศ บริกส์ 10 แรง (68818) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
7. เฟืองราวลิ้น บริกส์ 10 แรง (211335) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 86,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท8. ก้านสูบ 020 บริกส์ 16 แรง (390306) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
9. ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 3/4"x 6 ม.(คาดน้ำเงิน) จำนวน 30 เส้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,803.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
10. ตลับลูกปืนเบอร์ 6207 2RS ยี่ห้อ KOYO จำนวน 100 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
11. ท่อยางพลาสติก ขนาด 1/4" (อย่างหนา) จำนวน 100 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 680.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
12. ประเก็นฝาสูบ (272165) จำนวน 150 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 28,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
13. มือเร่งเครื่อง จำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 92,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
14. ตลับลูกปืนเบอร์ 6207Z ยี่ห้อ KOYO จำนวน 100 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
15. หัวเทียน 14 ม.ม. ยี่ห้อ CHAMPION จำนวน 300 หัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
16. ไส้กรองกระดาษ (393957S) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 63,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
17. ไส้กรองฟองน้ำ (271794) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
18. สายโช๊ค จำนวน 200 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
19. ตลับจาระบี จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
20. สกรูเกลียวละเอียด Ø 1/4"x 3/4” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 2,000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
21. สกรูเกลียวละเอียด Ø 5/16"x 1” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 2,000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
22. สกรูเกลียวหยาบตลอด Ø 1/2"x 3” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 5,000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
23. สกรูหัวกลมคอเหลี่ยม Ø 1/4"x1” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
24. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 1/4"x1.1/2”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,380.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
25. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 1/4"x1.1/4”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
26. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 1/8"x1”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
27. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 1/8"x3/4”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
28. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 3/16"x1”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
29. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 3/8"x3”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,740.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
30. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 3/8"x1.1/4”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
31. เหล็กเหนียวแบนขนาด Ø 3/8"x1”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

32. เหล็กเพลาขาวขนาด Ø 3/8"x1”x 6 เมตร จำนวน 20 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
33. ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1"x 6 เมตร (คาดน้ำเงิน) จำนวน 30 เส้น
หมายเหตุ.- ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดที่เสนอตรงตามที่ประกาศ
34. ข้อต่อโซ่รถเบา จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
35. โซ่รถเบา จำนวน 200 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
36. ตลับลูกปืนเบอร์ 09067/09195 ยี่ห้อ TIMKEN จำนวน 60 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
37. ตลับลูกปืนเบอร์ 14125A/14276 ยี่ห้อ TIMKEN จำนวน 60 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 85,140.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
38. สปริงคลัชรถหนัก จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
39. สกรูเกลียวหยาบตลอด ขนาด 3/8"x14 ซ.ม. + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

40. ทินเนอร์ผสมวานิช BS 90 จำนวน 20 แกลลอน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 12,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
41. ไม้อัดยางขนาด 10 ม.ม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น. สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
42. สกรูเกลียวละเอียดขนาด 1/4"x1.1/2” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
43. สกรูเกลียวละเอียดขนาด 3/8"x2” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
44. สกรูเกลียวละเอียดขนาด 3/8"x2.1/2” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
45. สกรูเกลียวละเอียดขนาด 3/8"x3/4” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
46. สกรูเกลียวละเอียดขนาด 5/6"x2” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
47. สกรูเกลียวหยาบขนาด 3/8"x1” + แหวนสปริง + แป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 13,600.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,700.00 บาท
รายการที่ 3. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 89,000.00 บาท
รายการที่ 4. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 117,000.00 บาท
รายการที่ 6. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท
รายการที่ 7. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 86,000.00 บาท
รายการที่ 8. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 81,000.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 13,803.00 บาท
รายการที่ 10.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,700.00 บาท
รายการที่ 11.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 680.00 บาท
รายการที่ 12.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 28,950.00 บาท
รายการที่ 13. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 92,250.00 บาท
รายการที่ 14.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 14,700.00 บาท
รายการที่ 15. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
รายการที่ 16. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 63,000.00 บาท
รายการที่ 17. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท
รายการที่ 18. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
รายการที่ 19.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท
รายการที่ 21. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
รายการที่ 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท
รายการที่ 23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท
รายการที่ 24.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,380.00 บาท
รายการที่ 25.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,180.00 บาท
รายการที่ 26.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,640.00 บาท
รายการที่ 27.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท
รายการที่ 28.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,680.00 บาท
รายการที่ 29.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,740.00 บาท
รายการที่ 30.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,000.00 บาท
รายการที่ 31.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,560.00 บาท
รายการที่ 32.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,420.00 บาท
รายการที่ 33. ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดที่เสนอตรงตามที่ประกาศ
รายการที่ 34. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท
รายการที่ 35. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 54,000.00 บาท
รายการที่ 36.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 77,280.00 บาท
รายการที่ 37.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 85,140.00 บาท
รายการที่ 38.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท
รายการที่ 39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
รายการที่ 40. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 12,200.00 บาท
รายการที่ 41.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 51,700.00 บาท
รายการที่ 42. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท
รายการที่ 43. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท
รายการที่ 44. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท
รายการที่ 45. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท
รายการที่ 46. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท
รายการที่ 47. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,850.00 บาท


รวม 1,165,618.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
31
9,223,900.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา@ 607,540.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 856,800.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,678.00 (รวม Vat 7%)

รวม 6,500,678.00 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
32
476,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง รถโดยสารทั่วไป หนา 2.3 มม.ยาว 5 ฟุต วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯจำนวน 450 แผ่น
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท


รวม .00 บาท
ยกเลิก เนื่องจากคำสั่ง วิศวกรกำกับการกองซ่อมส่วนบนรถโดยสาร เพื่อดำเนินการระบุรายละเอียดขนาด มิติและลักษณะ
ให้ถูกต้องครบถ้วนของสิ่งของที่จะว่าจ้างทำฯ
33
1,993,285.74
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 2,053,084.29 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 2,192,610.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 2,152,748.60 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,998,499.98 บาท

รวม 1,998,499.98 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,998,499.98 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
34
113,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1075-8003538-01 (K6629) Ball Check Valve 1/2 (8) จำนวน 60 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 114.00 บาท

รายการที่ 2. # 0402-1000001-10 (B 524609) O - Ring 1 BWP 1 (11) จำนวน 88 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 94.00 บาท

รายการที่ 3. # 1073-4086529-01 Diaphragm (13) จำนวน 88 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 125.00 บาท

รายการที่ 4. # 1084-7029904-66 (R44315) Ring Gasket (11) จำนวน 88 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 370.00 บาท

รายการที่ 5. # 1084-7029904-01 (K 4442) Ring Gasket 27 x 19 (18) จำนวน 88 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 540.00 บาท
รายการที่ 1. # 1075-8003538-01 (K6629) Ball Check Valve 1/2 (8) จำนวน 60 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 7,318.80 บาท

รายการที่ 2. # 0402-1000001-10 (B 524609) O - Ring 1 BWP 1 (11) จำนวน 88 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 8,851.04 บาท

รายการที่ 3. # 1073-4086529-01 Diaphragm (13) จำนวน 88 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 11,770.00 บาท

รายการที่ 4. # 1084-7029904-66 (R44315) Ring Gasket (11) จำนวน 88 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 34,839.20 บาท

รายการที่ 5. # 1084-7029904-01 (K 4442) Ring Gasket 27 x 19 (18) จำนวน 88 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 50,846.40 บาท

รวม 113,625.44 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
35
7,098,100.00
ประกวดราคา
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคาชุด ละ 0.15 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,699,185.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 7,699,185.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมิน 601,085.00 บาท (7,699,185.00 - 7,098,100.00) หรือ 8.47 %
36
2,484,500.00
ประกวดราคา
- บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา@ 15,479.75 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,484, 499.87 (รวม Vat 7%)

รวม 2,484,499.87 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
37
1,850,030.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.1006 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,030.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด จำนวนเงิน 1,850,030.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,850,030.- บาท


รวม 1,850,030.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
38
150,000.00
สอบราคา
๑. จ้างซ่อม เครื่องยนต์รถยกโฟคลิฟท์ซัมซุง จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 128,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 133,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 135,000.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 128,000.00 บาท

รวม 128,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
39
440,000.00
สอบราคา
ไม้เนื้อแข็งพื้น ราง-ลิ้น ขนาด 1 นิ้วX 5.5/16 นิ้วX3 เมตร (ข.25) จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 465,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 465,000.00 บาท

รวม 465,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ รับและยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบสั่งฉบับเดิมเลขที่ ซด.002/2559 ลว. 06 มค.2558 ที่เคยขายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว คณะกรรมการฯได้แจ้งให้ สอส. หน่วยงานผู้ใช้ตรวจสอบสิ่งของดังกล่าวและงาน สอส.แจ้งว่าใช้งานได้คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากร้านฯ ทางร้านยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการซ่อมรถโดยสาร จึงมีมติเห็นควรเสนอรับซื้อไม้แข็งพื้นจากร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวน 500 แผ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000.00บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน = 25,000.00บาท (465,000.00-440,000.00) หรือสูงกว่า ราคาประเมินคิดเป็น 5.68 %
40
406,600.00
สอบราคา
ยางปูพื้น PVC Color TD.12405-01 ขนาดหนา 2 มม.กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 20 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารวม 445,120.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคารวม 445,120.00 บาท

รวม 445,120.00 บาท
มีบริษัทฯห้างฯร้านฯสนใจรับเอกสาร 3 ราย บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ทฯ ยื่นเอกสารเสนอราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง พร้อมส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯตรวจสอบ คณะกรรมการให้หน่วยงานผู้ใช้ สซส.ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมรถฯจึงมีมติเห็นควรเสนอรับซื้อ ทั้งนี้เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (445,120.00-406,600.00)=38,520.00บาท หรือคิดเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน 9.47%
41
488,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Huck Bolt พร้อม Coller ชนิดหัวจม ขนาด Ø3/4นิ้วX1 นิ้ว No.12 จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาที่เสนอ 87,200.00 บาท
รายการที่ 2 Huck Bolt พร้อม Coller ชนิดหัวกลม ขนาด Ø3/4นิ้วX1 นิ้ว No.12 จำนวน 1,800 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด ราคาที่เสนอ 392,400.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด รวมจำนวนเงิน 87,200.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท อินเตอร์ฟาสเทน จำกัด รวมจำนวนเงิน 392,400.00 บาท


รวม 479,600.00 บาท
บริษัท อินเตอร์ฟาสเทนฯ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาชุดละ 218.-บาท ทั้ง 2รายการสิ่งของดังกล่าวบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว ตามใบสั่งที่ ซด.255/58 ลว.20 สค.2558 คณะกรรมการฯได้แจ้งให้งาน สลด.ตรวจสอบสิ่งของที่บริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งาน ทางงาน สลด.สิ่งของสามารถใช้งานได้ถูกต้อง และได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯทางบริษัทฯไม่สามารถลดราคาและยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมรถเห็นควรเสนอรับซื้อ ทั้ง 2 รายการ รวมเป็นเงิน 479,600.-บาทและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน= 8,800.-บาท (488,400.00-479,600.00)หรือต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็น 1.80%
42
169,595.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 0.1 uf. 100VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 0.47 uf. 100VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 1 uf. 250VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 10 uf. 50VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 27,285.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 22 uf. 35VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 25,680.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 500 uf. 25VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Capacitors type Electrolyze แบบติดตั้งนอนที่ 105 องศา C. ขนาด 500 uf. 40VDC.
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 39,590.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 12,840.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 16,050.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 27,285.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 24,610.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 34,240.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 38,520.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 166,385.00 บาท


รวม 166,385.00 บาท
- หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคารายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อครูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด พร้อมส่งอย่างให้พิจารณา ตรวจสอบแล้วสามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วรายการที่ 1,2,3,4 ยืนราคาเดิม, รายการที่ 5,6,7 ลดราคาเหลือ 24,610.00 บาท, 34,240.00 บาท, 38,520.00 บาท พิจารณาราคาทั้ง 7 รายการแล้ว มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 1.89 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
43
521,678.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Shaft of Cooling Fan (Sub)
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 194,740.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. TM. Blower Shaft รุ่น 41-42
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,555.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. TM. Blower Shaft รุ่น 43-44
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,555.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Pulley Large ของฐาน TM. Blower
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 136,960.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 194,740.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 92,555.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 92,555.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 136,960.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 516,810.00 บาท


รวม 516,810.00 บาท
- ทั้ง 4 รายการ หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 4 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.93 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
44
1,584,884.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 70 Pcs. Roller Bearing SKF NU326 ECM/C4 VA301 for Main Alternator AT 5.41 A2 หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา หจก.สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ 1,258,320.00
53,759.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 1,584,884.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,584,884.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,584,884.00 บาท


รวม 1,584,884.00 บาท
- หจก.สินสหวัฒน์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “NTN” ประเทศ JAPAN ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคจำเพาะแล้วไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากมีคุณภาพน้อยกว่าและไม่เทียบเท่ากับสิ่งของตามที่ทางการต้องการ จึงไม่รับไว้พิจารณา
- บริษัท เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “SKF” ประเทศในยุโรป ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคจำเพาะตรงกับสิ่งของที่ทางการต้องการ และบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างระยะประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
45
403,600.00
สอบราคา
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 108,800 บาท
2.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 56,100 บาท
Spare Part for TS – 836 Bogie [36 Cars]
Group : Bogie Bolster Arrangement [B.150-14664 1/2]
3.Side Bearer Ass’y จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ 1 – 1101 – DRC.2 – 039 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 108,000 บาท
Group Spare Parts For 260 Bogie KW - 20
Brake Assembly [Drg . No. 1 – 11 TP 4 - 001
4.Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1 – 11Tp 4 – 009 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 32,800 บาท
5.สลักขอพ่วงอัตโนมัติ อินเดีย จำนวน 66 ตัว
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1101 DRC 5 – 003 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 24,420 บาท
ทั้ง 5 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 353,228.40 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวาทซัพพลายส์
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 124,000 บาท
2.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 61,880 บาท
Spare Part for TS – 836 Bogie [36 Cars]
Group : Bogie Bolster Arrangement [B.150-14664 1/2]
3.Side Bearer Ass’y จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ 1 – 1101 – DRC.2 – 039 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
Group Spare Parts For 260 Bogie KW - 20
Brake Assembly [Drg . No. 1 – 11 TP 4 - 001
4.Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1 – 11Tp 4 – 009 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 49,400 บาท
5.สลักขอพ่วงอัตโนมัติ อินเดีย จำนวน 66 ตัว
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1101 DRC 5 – 003 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
(รายการที่ 3,5 ไม่เสนอราคา) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 251,749.60 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 117,712 บาท
2.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 62,534.50 บาท
Spare Part for TS – 836 Bogie [36 Cars]
Group : Bogie Bolster Arrangement [B.150-14664 1/2]
3.Side Bearer Ass’y จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ 1 – 1101 – DRC.2 – 039 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
Group Spare Parts For 260 Bogie KW - 20
Brake Assembly [Drg . No. 1 – 11 TP 4 - 001
4.Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1 – 11Tp 4 – 009 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
5.สลักขอพ่วงอัตโนมัติ อินเดีย จำนวน 66 ตัว
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1101 DRC 5 – 003 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
(รายการที่ 3,4 และ 5 ไม่เสนอราคา) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 192,863.76 บาท

บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
2.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
Spare Part for TS – 836 Bogie [36 Cars]
Group : Bogie Bolster Arrangement [B.150-14664 1/2]
3.Side Bearer Ass’y จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ 1 – 1101 – DRC.2 – 039 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
Group Spare Parts For 260 Bogie KW - 20
Brake Assembly [Drg . No. 1 – 11 TP 4 - 001
4.Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1 – 11Tp 4 – 009 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ไม่เสนอราคา
5.สลักขอพ่วงอัตโนมัติ อินเดีย จำนวน 66 ตัว
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1101 DRC 5 – 003 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 28,380.00 บาท
(รายการที่ 1-4 ไม่เสนอราคา) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 30,366.60 บาท
ผู้ชนะการประมูล
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัดบี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
1.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันใน จำนวน 1,600 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,003,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 108,800 บาท
2.เหล็กกดหลังแท่งห้ามล้อ แคร่ คาวาซากิ อันนอก จำนวน 850 ชุด
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 11 TP 2 -001,002,004,005,006 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 56,100 บาท
Spare Part for TS – 836 Bogie [36 Cars]
Group : Bogie Bolster Arrangement [B.150-14664 1/2]
3.Side Bearer Ass’y จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ 1 – 1101 – DRC.2 – 039 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 108,000 บาท
Group Spare Parts For 260 Bogie KW - 20
Brake Assembly [Drg . No. 1 – 11 TP 4 - 001
4.Brake Shoe Hanger [3] จำนวน 200 Pcs.
ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. 1 – 11Tp 4 – 009 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 32,800 บาท
5.สลักขอพ่วงอัตโนมัติ อินเดีย จำนวน 66 ตัว
ตามแผนผังเลขที่ 3 – 1101 DRC 5 – 003 ราคาต่อหน่วย ที่เสนอ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 24,420 บาท
ทั้ง 5 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 353,228.40 บาท

รวม 353,228.40 บาท
สิ่งของถูกต้อง
46
719,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 น้ำดื่มบริสุทธิ์ ขนาด 600 ซีซี. จำนวน 1 รายการ (16,800 โหล)
<> 1) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาโหลละ 34.80 บาท
<> 2) บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคาโหลละ 36.45 บาท
<> 3) บริษัท ทีพีไอ โพลีย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาโหลละ 39.50 บาท
<> 4) บริษัท 4 ซีซั่น ฟู๊ดส์ แอนด์ดริ๊ง จำกัด เสนอราคาโหลละ 40.00 บาท
<> 1) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 625,564.80 บาท

รวม 625,564.80 บาท
<> เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างน้ำดื่มของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดคุณภาพน้ำของกระทรวงสาธารณสุข
47
1,651,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # II 16081/1Z Brake Block Shoe 032 จำนวน 120 Pcs.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 6,800.00 บาท
2. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาอันละ 10,980.00 บาท
3. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาอันละ 11,935.00 บาท

รายการที่ 2. # C 64174 Ball Socket 305 จำนวน 240 Pcs.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 370.00 บาท
2. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาอันละ 364.00 บาท
3. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาอันละ 595.00 บาทรายการที่ 1. # II 16081/1Z Brake Block Shoe 032 จำนวน 120 Pcs.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 903,936.00

รายการที่ 2. # C 64174 Ball Socket 305 จำนวน 240 Pcs.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 95,016.00 บาท


รวม 998,952.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ รายการที่ 1. ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง และต่ำสอง ตัวอย่างไม่ถูกต้อง และผิดเงื่อนไข จึงไม่พิจารณา จึงพิจารณาผู้เสนอต่ำสาม และยินดีลดราคาเหลืออันละ 7,040.00 บาท รายการที่ 2. ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ไม่มีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต จึงไม่พิจารณา จึงพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสอง
48
473,650.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 473,650.00 บาท
2. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 480,500.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 473,650.00 บาท


รวม 473,650.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
499,957.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ บันไดขึ้น-ลงหลังคารถ บชส. วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 9,999.- บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 499,950.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,950.- บาท


รวม 499,950.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
50
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Special Bush for Balance Beam แคร่ TR-217(A) วัสดุ HBsC3 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างและรายละเอียดของทางการ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,325.- บาท

รายการที่ 2 Special Bush for Balance Beam แคร่ TR-217(C,D) วัสดุ HBsC3 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างและรายละเอียดของทางการ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,350.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 238,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 243,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
51
454,000.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 454,000.00 บาท
บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 453,600.00 บาท

รวม 453,600.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
52
1,282,500.00
สอบราคา
1. ลวดเชื่อม YAWATA H 250 C ขนาด 4.0 ม.ม.x 400 ม.ม. จำนวน 3,000 ก.ก.
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 234,330.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. ลวดเชื่อมแมงกานีส ยี่ห้อ GEMINI ขนาด 4.0 ม.ม.x 400 ม.ม. จำนวน 5,000 ก.ก.
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 567,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. หินเจียรขนาด 7” (180x6x22 ม.ม.) ยี่ห้อ new.vs. จำนวน 4,000 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 124,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 148,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
4. ใบตัดไฟเบอร์ ขนาด 14” (355x3.5x25.4 ม.ม.) ยี่ห้อ new.vs. จำนวน 1,000 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 73,830.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 99,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 120,000.00 บาท
1 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 234,330.00 บาท
2 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 567,100.00 บาท
3 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 124,120.00 บาท
4 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 73,830.00 บาท


รวม 999,380.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
53
145,000.00
สอบราคา
๑. จ้างซ่อม เครื่องยนต์ดีเซล 6 BF 1 (รบน.005) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 122,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 128,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
1 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 122,000.00 บาท

รวม 122,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
54
383,312.52
สอบราคา
จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping)รถ กซข.1109 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping)รถ กซข.1109 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
55
476,364.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 476,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 476,000.00 บาท

รวม 476,000.00 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เพื่อไม่ให้การตรวจซ่อมต้องหยุดชะงักลง อันเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งรถออกใช้งานได้ทันตามกำหนด จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
56
659,120.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul Kit for DP-5 Pressure Balancing Valve จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 659,120.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul Kit for DP-5 Pressure Balancing Valve จำนวน 1 รายการ
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 659,120.00 บาท

รวม 659,120.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
57
98,440.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Connector 19 Pin ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 99,510.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Connector 19 Pin ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 99,510.00 บาท

รวม 99,510.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
58
464,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Front)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 192,439.50 บาท
รายการที่2 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Rear)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 161,142.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Bridge)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 143,647.50 บาท


รายการที่1 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Front)
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 192,439.50 บาท
รายการที่2 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Rear)
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 161,142.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 15 ชุด GANGWAY FOOT PLATE (Bridge)
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 143,647.50 บาทรวม 497,229.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
59
1,819,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Sets Moving Contact Segment (4 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. Body Contact วัสดุทองแดงฝังหน้าเงินเยอรมัน หนา 2 มม. กว้าง 8 มม.
2. 4 Pcs. Bolt 6 x 50 x 1.0 mm.
3. 2 Pcs. Bolt Plate วัสดุเหล็กเหนียวชุบซิงค์
4. 1 Pc. Lock Plate พร้อมทำเกลียว 6 mm. วัสดุเหล็กเหนียวชุบซิงค์
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,964,948.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,819,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,578,678.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,562,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,562,200.00 บาท


รวม 1,562,200.00 บาท
- บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามแค๊ตตาล็อคของบริษัทฯ ได้ขอตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณา ตรวจสอบแล้ว ขนาดไม่ถูกต้อง ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย เสนอราคาต่ำอันดับ 2 ส่งของภายใน 120 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาชำรุดในระหว่างรับประกัน และได้ส่งตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณา ตรวจสอบแล้ว สิ่งของถูกต้อง ใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,562,200.00 บาท และลดกำหนดส่งของเหลือ 30 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 14.12 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
60
1,656,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,651,545.00 บาท
2.บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,654,755.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,651,545.00 บาท

รวม 1,651,545.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61
456,248.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 454,888.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 454,888.00 บาท

รวม 454,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
62
1,894,800.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.เค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,890,829.10 บาท
2.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,894,798.80 บาท
บริษัท เอส.เค ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000.00 บาท

รวม 1,890,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
63
440,000.00
สอบราคา
แผ่นไม้ยางพื้นโต๊ะอาหาร รถ บนท.ป. จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 440,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 440,000.00 บาท

รวม 440,000.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสาร 2 ราย ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ยื่นเอกสารเสนอราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง พร้อมส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการฯตรวจสอบ คณะกรรมการให้หน่วยงานผู้ใช้ สอส.ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา ทางร้านยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมรถฯจึงมีมติเห็นควรเสนอรับซื้อ ทั้งนี้เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
64
494,100.00
สอบราคา
ชุด Set Wear Plate Non-metallic ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ 5 รูข้าง ลักษณะ, ขนาดตามตัวอย่างทางการฯเหล็กรองแผ่นกันสึก วัสดุ SS41 ชุบ Zinc กันสนิม แผ่นกันสึกวัสดุ Nom-Metallic จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารวม 494,100.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ ราคารวม 494,100.00 บาท

รวม 494,100.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ฯรับและยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง พร้อมส่งตัวอย่างให้ คณะกรรมการฯตรวจสอบ คณะกรรมการฯได้แจ้งให้หน่วยงาน สลด. ผู้ใช้ตรวจสอบและงาน สลด.แจ้งว่าสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากห้างฯและห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการใช้งานจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
65
492,800.00
สอบราคา
ComPlete Set Wear Plate ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 4 รูข้าง วัสดุกันสึก Phenolic Cotton Cloth (Bakelite) เหล็กรองแผ่นกันสัก วัสดุ SS41 ชุบ Zinc กันสนิม ลักษณะ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 320 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารวม 492,800.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคารวม 492,800.00 บาท

รวม 492,800.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสาร 2 ราย หจก.บี.ที.ฯยื่นเอกสารสอบราคารายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ คณะกรรมการฯได้แจ้งให้หน่วยงาน สลด. ผู้ใช้ตรวจสอบสิ่งของที่เคยซื้อจากห้างฯแล้วและงาน สลด.แจ้งว่าสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากห้างฯและห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ ราคาดังกล่าวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการใช้งานจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
66
1,400,000.00
สอบราคา
1.บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 700,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท เอนจินอส จำกัด เสนอราคา 822,830.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 700,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 70,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
67
1,999,616.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
ผู้มารับเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว และมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้แล้ว ออกสอบราคาใหม่โดยด่วนต่อไป
68
1,880,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1. กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดหิน รุ่น 07,09 แบบท้ายเดี่ยว จำนวน 4 กระบอก
-
รายการที่ 2. กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดหิน รุ่น 07,09 แบบท้ายคู่ จำนวน 4 กระบอก
-

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 0.00 บาท


รวม .00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก -
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
 ยกเลิกประกาศ เพราะ เนื่องจากได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงในใบเสนอราคา และลงลายมือชื่อ ประทับตราไว้
เพียงแห่งเดียว ไม่ครบทุกแห่ง ซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสารสอบราคา ข้อ 4.1
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
69
144,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Oil Damper แคร่ B-4 รถพระที่นั่ง ตามตัวอย่างทางการฯและตามเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบ จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 8,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 144,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.- บาท


รวม 144,000.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
70
418,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket for Uncoupling Lever วัสดุ SS41 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีดำกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540.- บาท
รายการที่ 2 แหวนก้านยันชานปะทะ วัสดุ SS41 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีดำกันสนิม จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 275.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 308,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 110,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 418,000.- บาท


รวม 418,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
71
1,540,426.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,571,234.52 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,648,256.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,663,660.08 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,540,426.00 บาท

รวม 1,540,426.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,540,426.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงเห็นสมควรว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
72
173,875.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสำนัก (Guard) ป้องกันชุด Air Dryer ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 173,875.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสำนัก (Guard) ป้องกันชุด Air Dryer ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน 173,875.00 บาท

รวม 173,875.00 บาท
บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
73
204,798.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน20 Sets. LR-1/2 –D-7-MIDI REGULATOR
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 82,390.00 บาท
รายการที่2 จำนวน20 Sets. FRC-3/8-D-MINI SERVICE UNIT
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 122,408.00 บาท
รายการที่1 จำนวน20 Sets. LR-1/2 –D-7-MIDI REGULATOR
หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 82,390.00 บาท
รายการที่2 จำนวน20 Sets. FRC-3/8-D-MINI SERVICE UNIT
หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 122,408.00 บาท

รวม 204,798.00 บาท
รายการที่1 หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.รณชัยเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
74
1,944,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ที.แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 1,972,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.ที.แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 1,972,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,972,800.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
75
422,436.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 200 Pcs. ยูเนียนพร้อมปะเก็น ขนาด 1/2 นิ้ว วัสดุ SUS 304
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 23,968.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 34,026.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเฟิร์สคลาสเซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 55,212.00 บาท

รายการที่2 จำนวน200 Pcs. ยูเนียนพร้อมปะเก็น ขนาด 3/4 นิ้ว วัสดุ SUS 304
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 37,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 44,512.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเฟิร์สคลาสเซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 65,056.00 บาท

รายการที่3 จำนวน 50 Pcs. Bracket Automatic Drain Valve วัสดุ S45C(เหล็กเหนียว) ชุบแข็ง 50-55Hrc
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 61,418.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพีพาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 197,950.00 บาท

รายการที่4 จำนวน60 Pcs. ท่อ ALFAGOMMA-ITALY-FLEXOR -ISN-1AT-3/8นิ้วx2,220 มม.
ผู้เสนอราคา บริษัททีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 50,718.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 53,286.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 200 Pcs. ยูเนียนพร้อมปะเก็น ขนาด 1/2 นิ้ว วัสดุ SUS 304
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด จำนวนเงิน 23,968.00 บาท

รายการที่2 จำนวน200 Pcs. ยูเนียนพร้อมปะเก็น ขนาด 3/4 นิ้ว วัสดุ SUS 304
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด จำนวนเงิน 37,450.00 บาท

รายการที่3 จำนวน 50 Pcs. Bracket Automatic Drain Valve วัสดุ S45C(เหล็กเหนียว) ชุบแข็ง 50-55Hrc
บริษัท วีไอพีพาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 197,950.00 บาท

รายการที่4 จำนวน60 Pcs. ท่อ ALFAGOMMA-ITALY-FLEXOR -ISN-1AT-3/8นิ้วx2,220 มม.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 53,286.00 บาท


รวม 312,654.00 บาท
รายการที่1 ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท วีไอพีพาวเวอร์ เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
76
82,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1073 - 4005234 - 01 (K 99216) Large Diaphragm Ref.4 จำนวน 52 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 132.00 บาท

รายการที่ 2. # 1832 - 8038150 - 01 (K 81701) 1/2" Cut - Out Cock, Complete จำนวน 34 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 2,090.00 บาท
รายการที่ 1. # 1073 - 4005234 - 01 (K 99216) Large Diaphragm Ref.4 จำนวน 52 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 7,344.48 บาท

รายการที่ 2. # 1832 - 8038150 - 01 (K 81701) 1/2" Cut - Out Cock, Complete จำนวน 34 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 76,034.20 บาท


รวม 83,378.68 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
77
1,180,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาฯ
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาฯ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาฯ
78
448,437.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ท่อ Cooling Pipe ของรถ DRC. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 465,450.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ท่อ Cooling Pipe ของรถ DRC. จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 465,450.00 บาท

รวม 465,450.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
79
735,732.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ Compressor C-1200 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 735,732.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์ Compressor C-1200 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 735,732.00 บาท

รวม 735,732.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
80
1,707,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กแผ่นไร้สนิม ขนาด 2.0 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 120 แผ่น
- บริษัท แกมม่า สตีล จำก เสนอราคาต่ำสุด @ 4,080.- บาท ส่งของ 7-10 วัน
- บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จก. เสนอราคาต่ำสอง @ 4,450.- บาท ส่งของ 30 วัน
- บริษัท บางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสาม @ 4,550.- บาท ส่งของ 30 วัน
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ @ 5,769.- บาท ส่งของ 30 วัน
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำห้า @ 6,500.- บาท ส่งของ 30 วัน
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ชนะการประมูล @ 5,769.- บาท ส่งของ 30 วัน

รวม 1,680,627.60 บาท
สิงของถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้
81
7,000.00
ตกลงราคา
1. นางปุญชญา จันทร์สีดา เสนอราคา 7,000.00 บาท
2. นางอุษณีย์ เฉียบแหลม เสนอราคา 6,950.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นางอุษณีย์ เฉียบแหลม รวมเป็นเงิน 6,950.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฎว่า นางอุษณีย์ เฉียบแหลม ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คงเป็นราคาเสนอจัดซื้อสิ่งของเป็นเงิน 6,950.00 บาท

รวม 6,950.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว นางอุษณีย์ เฉียบแหลม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเป็นราคาที่เหมะสมในการจัดซื้อสิ่งของในครั้งนี้ เป็นเงิน 6,950.00 บาท
82
314,800.00
สอบราคา
กำหนดการขายเอกสาร จากวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 03 พฤษภาคม ๒๕๕9 (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
กำหนดการขายเอกสาร จากวันที่ 19 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 03 พฤษภาคม ๒๕๕9 (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/077-2559 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 งานจ้างเหมาจัดหาเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งระบบน้ำประปาที่สถานีคลองขนานจิตร และบ้านพักพนักงานจำนวน 4 แห่ง ย่านสถานีคลองขนานจิตร ในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา เนื่องจากไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
83
314,800.00
สอบราคา
กำหนดการขายเอกสาร จากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 02 มีนาคม ๒๕๕9 มีผู้สนใจซื้อเอกสารสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 04 มีนาคม ๒๕๕9 มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/039-2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 งานจ้างเหมาจัดหาเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งระบบน้ำประปาที่สถานีคลองขนานจิตร และบ้านพักพนักงานจำนวน 4 แห่ง ย่านสถานีคลองขนานจิตร ในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3. โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ หจก.ทองมากิจ มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก


รวม .00 บาท
คณะกรรมการสองราคาฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/039-2559 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 งานจ้างเหมาจัดหาเครื่องสูบน้ำ และติดตั้งระบบน้ำประปาที่สถานีคลองขนานจิตร และบ้านพักพนักงานจำนวน 4 แห่ง ย่านสถานีคลองขนานจิตร ในแขวงบำรุงทางนครราชสีมา เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
84
572,400.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. หจก.สินทวี พีเอส คอนสตรัคชั่น เสนอราคา เป็นเงิน 572,000.00 บาท
2. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 572,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.สินทวี พีเอส คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 572,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.สินทวี พีเอส คอนสตรัคชั่น แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง คงเหลือเป็นเงิน 570,000.00 บาท (เงินห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวม 570,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,400.00 เท่ากับ 0.42%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.สินทวี พีเอส คอนสตรัคชั่น เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 570,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
85
346,680.00
สอบราคา
ยกเลิกการสอบราคา เพราะขนาดพื้นที่จริงกับพื้นที่ที่ใช้ในการออกสอบราคาไม่ตรงกัน
ยกเลิกการสอบราคา เพราะขนาดพื้นที่จริงกับพื้นที่ที่ใช้ในการออกสอบราคาไม่ตรงกัน

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคา เพราะขนาดพื้นที่จริงกับพื้นที่ที่ใช้ในการออกสอบราคาไม่ตรงกัน
86
399,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Window Balance ข้างขวา จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,621.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Window Balance ข้างซ้าย จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,621.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 203,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 203,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 406,200.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท บลูบิลดิ้ง55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยมีแสดงตัวอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข
87
494,768.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
88
490,595.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ออกแบบและปรับปรุงระบบแสงสว่างในการทำงานซ่อมบำรุงตามโครงการ TPM. แขวงโรงรถจักรลำปาง จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 488,957.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 488,957.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 488,957.90 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
89
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้า แขวงรถจักรลำปาง จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 449,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 499,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 449,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 449,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง และคุณสมบัติครบถ้วน ประกอบกับเคยมีผลงานมาแล้ว
90
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Spring (Material Jis Sup 9A) จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 41,665.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเคยมีผลงานมาแล้ว
91
451,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คานห้ามล้อชนิดหลบสายพาน แคร่ PC - 25 , 25 A จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 7,704 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 462,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 462,240.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเคยมีผลงานแล้ว
92
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง หรือ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 49,969 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะและพัสดุที่ใช้แล้วมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
93
493,056.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างรถโดยสารชั้นสาม เลข 3 หลัก จำนวน 36 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 13,696 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 493,056.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 493,056.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้าง
94
489,953.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กลอนยกบานเกล็ดหน้าต่าง รถ. บชส. เลข 4 หลัก ชนิดผังในข้างซ้าย จำนวน 190 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,315.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 กลอนยกบานเกล็ดหน้าต่าง รถ. บชส. เลข 4 หลัก ชนิดผังในข้างซ้าย จำนวน 190 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,315.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 249,855.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 249,855.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,711.40 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
95
1,998,225.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Set ชุดอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถจักร (3 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1200 m. สายไฟแกนเดียว ขนาด 1 x 120 mm.2 ชนิด 4GKW-AX, 1800 VAC.,
Conductor IEC 60228 Class 5, Insulation GKW K, Sheath GKW S
(Black Color) ยี่ห้อ “RADOX” หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
2. 100 Pcs. Terminal for TM. ขนาด 120 Sq.mm. Lg. 6 cm.
3. 100 Pcs. Cable Lugs (Copper type) No.CL 120-12 ยี่ห้อ “T-LUG” หรือยี่ห้ออื่น
ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,998,653.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 1,997,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,997,690.00 บาท


รวม 1,997,690.00 บาท
- หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาเพียงรายเดียว รายการที่ 1 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “RADOX” ประเทศ SWITZERLAND, รายการที่ 2,3 เสนอตามตัวอย่างห้างฯ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกและตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ สำหรับรายการที่ 1 ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,997,690.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.03 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
96
394,830.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Magnetic pickups (Speed sensor) type MSP678 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. ยี่ห้อ GAC หรือยี่ห้อที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิรสคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 153,759.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 155,685.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Magnetic pickups (Speed sensor) with MIL Contactor ขนาดเกลียว 3/4 In. x 16 tpi UNF-2A ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 94,695.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 153,759.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 94,695.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 248,454.00 บาท


รวม 248,454.00 บาท

- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “GAC” ประเทศ U.S.A. ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อก, รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคแล้ว ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด, ตรวจสอบตัวอย่างแล้วประกอบใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DAVCO” ประเทศ UK. ส่งของภายใน 45 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อก, รูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคแล้ว ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
ทั้ง 2 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 37.07 %
97
494,992.70
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Fan hub complete set (6 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. Part No. 112 230 Fan (right hand - to order)
2. 1 Pc. Part No. 112 223.00 Fan hub
3. 3 Pcs. Part No. AZ 10 Tooth washer
4. 3 Pcs. Part No. 117 992.01 Nut
5. 3 Pcs. Part No. 125 626 Assembly screw
6. 3 Pcs. Part No. 125 875 Locating stud
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 494,992.70 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 494,992.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 494,992.70 บาท


รวม 494,992.70 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้วสามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
98
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets ตัวปะกับสายไฟของ TM. ขนาด 70 x 450 x 25 mm. พร้อมสลักเกลียวยึด, แป้นเกลียว, แหวนแบนและแหวนสปริง ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 192,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 192,000.00 บาท


รวม 192,000.00 บาท
- ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอตามตัวอย่างของร้านฯ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อก, รูปแบบรายละเอียดทางเทคนิคและขนาดมิติ ทางกลแล้ว ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด, ตรวจสอบตัวอย่างแล้วสามารถประกอบใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
99
1,524,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 5 Sets Part No. 8.277.8.015.700.7 Repair set for air compressor KNORR VV110/200-1 (25 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,524,750.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,498,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,498,000.00 บาท


รวม 1,498,000.00 บาท
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “KNORR BREMSE” ในทวีปยุโรป ส่งของภายใน 200 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี พิจารณาแค๊ตตาล็อกแล้วอะไหล่ย่อยรายการที่ 1-4, 6-24 ถูกต้อง ส่วนรายการที่ 5 เสนอเป็น Part No.8.277.0.433.700.7, รายการที่ 25 เสนอเป็น Cyl. Roller Bearing NU2207E ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามที่บริษัทฯ เสนอ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,498,000.00 บาท และร่นกำหนดส่งของเหลือภายใน 90 วัน พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.75 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
100
443,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Bracket for Brake Shaft วัสดุ SS400,พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการจำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 6,330.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Brake Lever GR.15 วัสดุ SS41, วัสดุ Bush S40C หรือ S45C ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,790.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 253,200.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 231,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,800.- บาท


รวม 484,800.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (484,800 – 443,400 = 41,400.- บาท ) คิดเป็น 9.34% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
101
816,752.40
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางรองแป้นล็อคข้อหิ้ว จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,247.- บาท
รายการที่ 2 ยางกลมรอง Lateral Oil Damper จำนวน 18 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 856.- บาท
รายการที่ 3 ยางสี่เหลี่ยมรอง Lateral Oil Damper จำนวน 6 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,605.- บาท
รายการที่ 4 ชุดยาง Stopper Rubber จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,872.50 บาท
รายการที่ 5 ชุดยางรองด้านบน Vertical Oil Damper จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,011.60 บาท
รายการที่ 6 ชุดยางรองด้านล่าง Vertical Oil Damper จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,011.60 บาท
รายการที่ 7 ยาง Rubber Bush จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,568.- บาท
รายการที่ 8 ยางรองสปริงหม้อเพลา จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,712.- บาท
รายการที่ 9 ยาง Packing Ring จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 963.- บาท
รายการที่ 10 ยาง O-Ring จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 385.20 บาท
รายการที่ 11 แหวนเหล็กรองสปริง ขนาด 154X142X1.2 มม.จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,284.- บาท
รายการที่ 12 เหล็กรองสปริง Dashpot จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,210.- บาท
รายการที่ 13 สปริง Dashpot จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,498.- บาท
รายการที่ 14 แหวนเหล็กล็อคแป้นเกลียว จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 428.- บาท
รายการที่ 15 แหวนสักหลาด 240X170 หนา 1.5 มม.จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 535.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 107,856.- บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 15,408.- บาท
รายการที่3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 9,630.- บาท
รายการที่4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 44,940.- บาท
รายการที่5 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 48,278.40 บาท
รายการที่6 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 48,278.40 บาท
รายการที่7 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 61,632.- บาท
รายการที่8 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 82,176.- บาท
รายการที่9 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 46,224.- บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 18,489.60 บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 61,632.- บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 154,080.- บาท
รายการที่13 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 71,904.- บาท
รายการที่14 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 20,544.- บาท
รายการที่15 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 25,680.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 816,752.40 บาท


รวม 816,752.40 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 15 รายการ เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
102
431,210.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซ่อม Bolster แคร่ National Swing Motion
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 36,380.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงินรวม 472,940.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 472,940.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
103
149,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อตัวหนอนไหมพรม สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 187.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 149,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 149,800.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
104
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อเหล็กขวาง บขน. C-1
ผู้เสนอราคา บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,033.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 203,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 203,300.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
105
459,672.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แผ่นรองกันสึก ขนาด 10 x 155 x 205 มม.
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 624.88 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 499,904.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,904.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
106
102,078.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) แกนพวงมาลัยห้ามล้อมือ รถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 680.52 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 102,078.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 102,078.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
107
171,735.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักเกลี้ยง ขนาด 28 x 41 x 90 มม.
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 123.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 184,575.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 184,575.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
108
181,365.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียวชุบผิวแข็ง ขนาด 35 x 45 x 20 มม.
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 53.17 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) บู๊ชเหล็กเหนียวชุบผิวแข็ง ขนาด 39 x 31 x 25 มม.
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 44.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 106,358.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 88,596.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 194,954.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
109
486,315.00
สอบราคา
1. บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 2,750.- บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 4,600.- บาท. (ทั้งสี่รายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 45 กระป๋อง. เป็นเงิน 123,750.- บาท. รายการที่.2 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 14 กระป๋อง. เป็นเงิน 38,500.- บาท. รายการที่.3 ในราคากระป๋องละ 2,750.- บาท. จำนวน 30 กระป๋อง. เป็นเงิน 82,500.- บาท. รายการที่.4 ในราคาชุดละ 4,600.- บาท. จำนวน 45 กระป๋อง. เป็นเงิน 207,000.- บาท. รวมทั้งสี่รายการเป็นเงิน 451,750.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,622.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 483,372.50 บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 483,372.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.28/สญ./2558 ลว. 20 เมย. 58 (ตามเอกสารแนบ) และบริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ในผลิตภัณฑ์สีดังกล่าว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
110
417,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อม Bolster แคร่ KHM.
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงินรวม 459,030.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 459,030.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
111
395,472.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) สลักก้านเครื่องพ่วงสำหรับรถสินค้า 8 ล้อ
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,129.92 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 395,472.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 395,472.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
112
499,958.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Inner Coil Spring แคร่ KHM. Ride Control Class-D
ผู้เสนอราคา บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 3,333.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงินรวม 499,957.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,957.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
113
220,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถสินค้า 8 ล้อ รถ บพห. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 242,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จก. จำนวนเงินรวม 242,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 242,000.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
114
58,366,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. กิจการร่วมค้า ไอ.จี.แอล
2. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
3. บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท วันนา(ไทย)เทเลวิชั่น จำกัด
อนุมัติให้จ้าง กิจการร่วมค้า ไอ.จี.แอล ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีรถไฟสายใต้ จำนวน 22 สถานี ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 57,760,000.00 บาท

รวม 57,760,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
115
54,225,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2. บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่สถานีรถไฟสายใต้ จำนวน 20 สถานี และที่หน่วยบริการรถไฟ 1 แห่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 54,099,200.00 บาท


รวม 54,099,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
116
1,960,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 2,214,800.00 บาท
หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 2,254,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 2,136,400.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,960,000.00 บาท

รวม 1,960,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,960,000.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพือเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
117
302,200.00
สอบราคา
แผ่นรองกันสึก มีผู้ยื่นซองเสนอราคารายเดียว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย
1. จำนวน 2,600 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-004 Mark 2
- เสนอราคา @ 95.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
2. จำนวน 680 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-005 Type 2
- เสนอราคา @ 55.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


แผ่นรองกันสึก รับซื้อจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย
1. จำนวน 2,600 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-004 Mark 2
- เสนอราคา @ 95.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
2. จำนวน 680 แผ่น ตามแผนผังเลขที่ 2-DP2-005 Type 2
- เสนอราคา @ 55.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 304,308.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
118
2,689,700.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,348,200.00 บาท
2) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,348,200.00 บาท

รวม 1,348,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
119
1,600,720.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,596,440.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,596,440.00 บาท

รวม 1,596,440.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
120
1,822,800.00
สอบราคา
1.บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,770,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,770,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,770,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
121
310,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Pin Type C ขนาด Ø23.5X82XØ37X6 มม.จำนวน 500 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
รายการที่ 2 Pin Type C ขนาด Ø23.5X88XØ37X6 มม.จำนวน 350 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 43,400.00 บาท
รายการที่ 3 Pin Type C ขนาด Ø23.5X102XØ37X6 มม.จำนวน 500 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 63,500.00 บาท
รายการที่ 4 Pin Type C ขนาด Ø29.5X105XØ44X8 มม.จำนวน 350 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 54,950.00 บาท
รายการที่ 5 Pin Type C ขนาด Ø29.5X131XØ44X8 มม.จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 16,400.00 บาท
รายการที่ 6 Pin Type C ขนาด Ø29.5X147XØ44X8มม.จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 17,300.00 บาท
รายการที่ 7 Pin Type C ขนาด Ø39.5X108XØ55X8 มม.จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 28,700.00 บาท
รายการที่ 8 Pin Type C ขนาด Ø39.5X137XØ55X8 มม.จำนวน 200 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 59,400.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 60,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 43,400.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 63,500.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 54,950.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 23,200.00 บาท
รายการที่ 8 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 46,400.00 บาท


รวม 323,450.00 บาท
บริษัท สินทวีพลัสฯยื่นเอกสารสอบราคารายเดียวทั้ง 8 รายการ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่างของบริษัทฯให้หน่วยงานผู้ใช้ สลด.ตรวจสอบ ทั้ง 8 รายการ และงาน สลด.แจ้งว่าตัวอย่างถูกต้องใช้งานได้ จึงได้ต่อรองราคา และบริษัทสินทวีพลัสฯ ยินดีลดราคาให้รายการที่ 5, 6,เหลือตัวละ 160.-บาท รายการที่7-8 เหลือตัวละ 232.-บาท รวม 8 รายการเป็นเงิน 323,450.-บาท หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 4.17% หรือสูงกว่า ราคาประเมิน (323,450.00-310,500.00)= 12,950.00บาท คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการซ่อมรถจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
122
474,545.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด 43 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 49,755.00 บาท
รายการที่2 จำนวน100 ชุด CLAMP ขนาด 28 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 40,660.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 200 ชุด CLAMP ขนาด 22 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 80,250.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 200 ชุด CLAMP ขนาด 18 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 80,250.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R12.5 มม. R7 มม. ชนิด CLAMP คู่
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 44,940.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R6 มม. ชนิด CLAMP คู่
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 40,660.00 บาท
รายการที่7 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R15 มม. ชนิด CLAMP คู่ (ตัวเล็ก)
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 51,360.00 บาท
รายการที่ 8 จำนวน100 ชุด CLAMP ขนาด R15 มม. ชนิด CLAMP คู่ (ตัวใหญ่)
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 64,200.00 บาท
รายการที่9 จำนวน 50 ชุด CLAMP ขนาด R40 มม. ชนิด OMEGAR
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 22,470.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด 43 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 49,755.00 บาท
รายการที่2 จำนวน100 ชุด CLAMP ขนาด 28 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 40,660.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 200 ชุด CLAMP ขนาด 22 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 80,250.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 200 ชุด CLAMP ขนาด 18 มม. ชนิด CLAMP เดี่ยว
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 80,250.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R12.5 มม. R7 มม. ชนิด CLAMP คู่
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 44,940.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R6 มม. ชนิด CLAMP คู่
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน40,660.00 บาท
รายการที่7 จำนวน 100 ชุด CLAMP ขนาด R15 มม. ชนิด CLAMP คู่ (ตัวเล็ก)
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 51,360.00 บาท
รายการที่ 8 จำนวน100 ชุด CLAMP ขนาด R15 มม. ชนิด CLAMP คู่ (ตัวใหญ่)
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่9 จำนวน 50 ชุด CLAMP ขนาด R40 มม. ชนิด OMEGAR
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 22,470.00 บาท


รวม 474,545.00 บาท
รายการที่1-9 หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
123
470,800.00
สอบราคา
จ้างซ่อมหนักปั้มน้ำ Fuji ใช้ไฟ 24V.DC. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการ จำนวน 100 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอ 4,708.- บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 470,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท


รวม 470,800.00 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
124
444,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Gutter รางน้ำฝนใช้กับรถ บชส., บพห., บกข. หนา 1.6 มม. ยาว 8 ฟุต วัสดุ SS41 ตามตัวอย่างของทางการพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,770.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,220.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 354,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 354,000.- บาท


รวม 354,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (444,000 – 354,000 = 90,000.- บาท คิดเป็น 20.27% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
125
302,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # 1945496 (55-01-4449) Field Coil จำนวน 30 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,400.00 บาท

รายการที่ 2. # 1979413 (44-01-6513) Solenoid Plate จำนวน 190 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 750.00 บาท

รายการที่ 3. # 1965472, RCP 23147 Ins. F.C. Stud จำนวน 40 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 55.00 บาท

รายการที่ 4. # 64-01-3939 (RCP No.5219) Armature จำนวน 50 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,800.00 บาท

รายการที่ 5. # 10495183 "RCP" No.23644 (48-01-9167) Insulator Kit จำนวน 20 Sets.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 60.00 บาท

รายการที่ 6. # 1979387 "RCP" No.23600 Brush Plate Assembly Complete Set. จำนวน 30 Sets.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาชุดละ 700.00 บาท
รายการที่ 1. # 1945496 (55-01-4449) Field Coil จำนวน 30 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 44,940.00 บาท

รายการที่ 2. # 1979413 (44-01-6513) Solenoid Plate จำนวน 190 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 152,475.00 บาท

รายการที่ 3. # 1965472, RCP 23147 Ins. F.C. Stud จำนวน 40 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 2,354.00 บาท

รายการที่ 4. # 64-01-3939 (RCP No.5219) Armature จำนวน 50 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 96,300.00 บาท

รายการที่ 5. # 10495183 "RCP" No.23644 (48-01-9167) Insulator Kit จำนวน 20 Sets.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,284.00 บาท

รายการที่ 6. # 1979387 "RCP" No.23600 Brush Plate Assembly Complete Set. จำนวน 30 Sets.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 22,470.00 บาท


รวม 319,823.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
126
497,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ TKZ-3 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมของทางการ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,995.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,750.- บาท


รวม 499,750.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,750 – 497,500 = 2,250.- บาท คิดเป็น 0.45% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
127
.00
เชิญชวน
เมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นซองเสนอราคาฯ ไม่มีผู้สนใจยื่นซองราคาฯ
ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคาฯ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองราคาฯ
128
1,609,280.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมแคร่ Trailer จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 804,640.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 4 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 804,640.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมแคร่ Trailer จำนวน 4 แคร่
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 4 แคร่
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท

รวม 1,609,280.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
129
490,822.00
สอบราคา
เรื่อง ประกาศว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins
จำนวน 1 รายการ
-----------------------------------
เลขที่ ชก./วซร.118/อส./2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์สอบราคา
ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA 855-R1,N 855-R2 จำนวน 24 ชุด
ราคากลาง 490,822 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาดังกล่าว
2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือคุ้มกัน ซึ่งไม่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสำคัญ
6.ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดวันยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 14.00 – 14.30 น. ณ ห้องเปิดซอง กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกันเวลา 14.40 น.
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยงานธุรการกองฯ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 220 – 4524 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559(นายสำนึก บัวแก้ว)
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ

มีผู้เสนอราคารายเดียว และผิดเงื่อนไขด้านเทคนิค

รวม .00 บาท
ยกเลิกการออกสอบราคาในครั้งนี้
130
349,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # C 54943 Liner 132 จำนวน 195 Pcs.
1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาอันละ 1,430.00 บาท
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 1,400.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 1,626.00 บาท

รายการที่ 2. # B25145 Shaft Sealing Ring 182 จำนวน 96 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาอันละ 250.00 บาท

รายการที่ 1. # C 54943 Liner 132 จำนวน 195 Pcs.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 292,110.00 บาท

รายการที่ 2. # B25145 Shaft Sealing Ring 182 จำนวน 96 Pcs.
- ผู้เสนอราคา เสนอผิดเงื่อนของทางการ จึงยกเลิก -

รวม 292,110.00 บาท
รายการที่ 1. สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
131
78,398.90
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 128.935 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 35.845 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 128.935 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 35.845 บาท

รวม 78,398.90 บาท
เท่ากับราคาประเมินทั้ง 3 รายการ
132
1,881,060.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Sets Riddon with terminal strips resistance (Field shunting resistor), Field resistor ๓ Pcs./Set พร้อมอุปกรณ์จับยึด ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซอง บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซอง บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 0.00 บาท


รวม .00 บาท
- มีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 2 ราย แต่ไม่มีการเปิดซองเสนอราคา เนื่องจากเรื่องนี้ยังไม่ได้ส่งขออนุมัติจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (วพด.) ในระบบ e-GP ทำให้บันทึกรายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาและผู้ยื่นซองเสนอราคาไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุทำให้ระบบ e-GP ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคานี้ไปก่อน แล้วให้ออกสอบราคาใหม่
133
272,850.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 85,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 85,000.- บาท.จำนวน 3 คัน. เป็นเงิน 255,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,850.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 272,850.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยรับจ้างซ่อมให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งงานเดิมเลขที่ วซด.กท.51/สญ.5/2558 ลว. 17 มีค. 59 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
134
787,000.00
สอบราคา
ผู้สนใจเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้.
1. บริษัท ปราจีนบุรี เอฟ.ซี ออโต้เซลล์ จำกัด เสนอราคา 790,000.00 บาท
2. บริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท
ราคาที่ บริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน จำกัด เป็นผู้เสนอราคา 787,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นผู้เสนอเท่ากับราคากลาง

รวม 787,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคากับทางบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วจึงอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเครื่อง 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี จากบริษัท สยามนิสสันบูรพาปราจีน จำกัด
135
465,450.00
สอบราคา
1.บริษัท ซีเอซี เอพพาเรล จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,450.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ซีเอซี เอพพาเรล จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,450.- บาท. นวน 300 ชุด. เป็นเงิน 435,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,450.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,450.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน

รวม 465,450.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างที่บริษัทฯ เสนอมาก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมปรับปรุงให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างของเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.30/สญ./2558 ลว. 23 มีค. 58 ให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
136
1,926,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาท.(ไม่รวม Vat ) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 75.- บาทจำนวน 24,000 คัน. เป็นเงิน 1,800,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 126,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางงาน

รวม 1,926,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
137
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
138
498,085.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 1,423.10 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 1,423.10 บาท

รวม 498,085.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
139
467,100.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 5,190.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 5,190.00 บาท

รวม 467,100.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
140
449,721.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถคนพิการ วาระ 1 ปี ของรถ บชท.ป.201-210 จำนวน 18 ตัว ราคาตัวละ 24,984.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ยกรถคนพิการ วาระ 1 ปี ของรถ บชท.ป.201-210 จำนวน 18 ตัว เป็นเงิน 449,721 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 449,721.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
141
126,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำซ่อมหุ้มเบาะนั่ง, เบาะพิงหลัง และ แผ่นปิดเบาะนั่ง รถ บกข. (สีฟ้า) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ (1 คัน ประกอบด้วย เบาะนั่ง ขนาด 15.3/8 x 15.1/2 นิ้ว, เบาะพิงหลัง ขนาด 16 x 24.1/2 นิ้ว และ แผ่นปิดเบาะนั่ง จำนวนอย่างละ 24 ตัว ) จำนวน 20 คัน
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 6,300.- บาท
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 126,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000.- บาท


รวม 126,000.00 บาท
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
142
1,061,696.80
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Bearing Cap
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Pinion Gutter
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 588,500.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 300 Pcs. Part No. 41B538435P3 REV-E Pinion Seal
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 215,070.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 339,618.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 566,030.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 208,971.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,114,619.00 บาท


รวม 1,114,619.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องประกอบใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคา 2 ครั้งแล้ว รายการที่ 1 ลดเหลือ 339,618.00 บาท, รายการ 2 ลดเหลือ 566,030.00 บาท และรายการที่ 3 ลดเหลือ 208,971.00 บาทพิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 4.98 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
143
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 ชุด โครงกรอบสแตนเลสหน้าต่างห้องขับ, กระจกหน้าต่างบานเลื่อน มี มอก.197-2536 (6 x 392 x 598 มม.), เครื่องดันกระจกและตัวล็อก ประกอบติดตั้งเป็นชุดพร้อมใช้
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 245,030.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 ชุด โครงกรอบสแตนเลสประตูขึ้น-ลงห้องขับ, กระจกประตู มี มอก.197-2536 (6 x 278 x 548 มม.), เครื่องดันกระจกและตัวล็อกกระจก ประกอบติดตั้งเป็นชุดพร้อมใช้
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 234,330.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 245,030.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 234,330.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 479,360.00 บาท


รวม 479,360.00 บาท
- บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด (ต่ำ 1) เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิมและร่นกำหนดส่งของเหลือภายใน 60 วัน พิจารณาราคาแล้ว รายการที่ 1 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.43 %, รายการที่ 2 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
144
480,858.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โถส้วมสแตนเลส แบบตะวันตก วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 40,071.50 บาท

รายการที่ 2 โถส้วมสแตนเลส แบบตะวันออก วัสดุ SUS304 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 40,071.50 บาท
รายการที่1 บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 240,429.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 240,429.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,858.- บาท


รวม 480,858.00 บาท
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
145
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Automatic Coupler &Draft Gear ตามเงื่อนไขรายละเอียดการซ่อมแนบฯจำนวน 25 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 19,900.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 497,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
146
498,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กครอบธรณีประตู รถ บพห.,บสพ. เลข 4 ตัว วัสดุ SS400 ยาว 5 ฟุต ลักษณะมิติตามตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,995.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,750.- บาท


รวม 498,750.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
147
130,540.00
สอบราคา
รายการที่1 Packing Cup Follower Nut จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 37,022.00 บาท
รายการที่ 2 สำนักที่ล๊อกก้านป้ดน้าฝนใช้สำหรับรถ THN,NKF
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 37,434.00 บาท
รายการที่3 Adapter ทองเหลือง สำหรับ Pressure Governor จำนวน 400 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 53,500.00 บาท
รายการที่1 Packing Cup Follower Nut จำนวน 200 Pcs.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 37,022.00 บาท
รายการที่ 2 สำนักที่ล๊อกก้านป้ดน้าฝนใช้สำหรับรถ THN,NKF
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 37,434.00 บาท
รายการที่3 Adapter ทองเหลือง สำหรับ Pressure Governor จำนวน 400 Pcs.
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 53,500.00 บาท

รวม 127,865.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
148
439,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำหูแขวนโช๊ค (หน้าโครงกูบ) รถโดยสารทั่วไป วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 785.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำเหล็กซับในมุมหน้าต่าง รถ บพห., บกข., และ บสส. วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 755.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 235,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 226,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,000.- บาท


รวม 462,000.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (462,000 – 436,500 = 22,500.- บาท คิดเป็น 5.12% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
149
342,186.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Solenoid Valve Assembly For Partition Door Complete Set. ของรถ DAEWOO
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 291,211.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 331,272.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 292,752.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Solenoid Valve Assembly For Partition Door Complete Set. ของรถ DAEWOO
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 291,211.20 บาท

รวม 291,211.20 บาท
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
150
426,000.00
สอบราคา
ว่าจ้าง Center Frame(B) แคร่ KHM-L ตามแผนผังเลขที่ 1-10TP2-008 วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางเทคนิคของทางการ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 14,525.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 435,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 435,750.- บาท


รวม 435,750.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (435,750 – 426,000 = 9,750.- บาท คิดเป็น 2.29 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
151
1,734,100.00
สอบราคา

- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ราคา @ ละ 3,100.00 บาท ( ไม่รวม VAT 7 % )

- รับซื้อจาก บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,658,500.00 บาท

รวม 1,658,500.00 บาท

- บริษัท ฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ
152
485,619.50
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 485,405.50 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็กทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 519,977.20 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.00 บาท

รวม 485,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
153
235,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Locking Bearing จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคา 64,200.00 บาท
รายการที่2 Labyrinth Secondary จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคา 171,200.00 บาท
รายการที่ 1 Locking Bearing จำนวน 500 Pcs.
โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่2 Labyrinth Secondary จำนวน 50 Pcs.
โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด จำนวนเงิน 171,200.00 บาท


รวม 235,400.00 บาท
รายการที่1 โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 โลจิสติกส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
154
465,450.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ Air Brake สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 465,450.00 บาท


รายการที่1 จัดซื้อชุดอะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ Air Brake สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 30 ชุด
บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน 465,450.00 บาท


รวม 465,450.00 บาท
บริษัทโกบอล์ทอินดัสทรีเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
155
256,400.00
สอบราคา
1. บริษัท ลีน่า(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 11,500.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ "ลีน่า" ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 ถัง
2. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 13,160.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ "SUNCO" ผลิตโดย บริษัท ซันโก้ เคมิคอลล์ จำกัด จำนวน 20 ถัง
บริษัท ลีน่า(ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล @ 11,500.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 20 ถัง ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ "ลีน่า" ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด

รวม 246,100.00 บาท
เสนอราคาต่ำ สิ่งของถูกต้อง
156
309,230.00
สอบราคา
รายการที่1 Control PGU.DG.Set Box พร้อมแผง ของรถ ATR. จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 176,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท
รายการที่2 Terminal Bar JB1 ของรถ THN,NKF จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 50,290.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 62,060.00 บาท
รายการที่1 Control PGU.DG.Set Box พร้อมแผง ของรถ ATR. จำนวน 10 Sets.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 176,550.00 บาท
รายการที่2 Terminal Bar JB1 ของรถ THN,NKF จำนวน 20 Sets.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 50,290.00 บาท

รวม 226,840.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
157
1,971,143.30
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 14 Sets โครงยึดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนรถจักร ใช้วัสดุเหล็ก ASTM A242 ความหนา 6 มม. เชื่อมด้วยลวดเชื่อม High Tensile Steel L-55 ขนาดและรูปพรรณตามแผนผังของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,971,143.30 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,616,327.02 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 0.00 บาท


รวม .00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด (ต่ำ 1) เสนอตามตัวอย่างของห้างฯ ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ชิ้นงานไม่เรียบร้อย ไม่สามารถนำมาประกอบใช้งานได้ จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับ 2 (ต่ำ 2) เสนอตามตัวอย่างของบริษัทฯ ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ตัวอย่างไม่ถูกต้อง ไม่เชื่อมตามแผนงานของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ จึงขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ แล้วออกเรื่องสอบราคาใหม่
158
1,605,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 24 Sets Overhaul Kit for Brake Cylinder (5 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. Complete Cylinder Body, Ref.1, 4, 3
2. 1 Pc. Complete Push Rod, Ref.5, 11
3. 1 Pc. Complete Piston Rod, Ref.6
4. 1 Pc. Wash 105 x 132 x 1 mm., Ref.10
5. 1 Pc. O-Ring 65 x 37 mm.
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,489,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 1,587,024.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,107,450.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 1,468,896.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,468,896.00 บาท


รวม 1,468,896.00 บาท
- หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด (ต่ำ 1) เสนอตามแผนผังของห้างฯ พิจารณารายละเอียดแผนผังไม่ถูกต้องครบถ้วน จึงไม่รับพิจารณา
- บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 (ต่ำ 2) เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องสามารถประกอบใช้งานได้ และบริษัทฯ ได้ยืนยันชนิดของวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต พิจารณาแล้วเห็นว่าเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาเหลือ 1,468,896.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 8.48 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
159
1,743,603.52
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 32 Sets Overhaul Kit for Brake Cylinder (2 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. Complete Cylinder Body, Ref.27
2. 3 Pcs. Complete Cover, Ref.4
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,609,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 1,670,912.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,069,452.16 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 1,581,888.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,581,888.00 บาท


รวม 1,581,888.00 บาท
- หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด (ต่ำ 1) เสนอรายการละเอียดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาซื้อไม่ครบถ้วน โดยไม่ได้ระบุยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต ถือว่าเสนอไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
- บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 (ต่ำ 2) เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ขนาดมิติถูกต้องสามารถประกอบใช้งานได้ และบริษัทฯ ได้ยืนยันชนิดของวัสดุและกรรมวิธีในการผลิต พิจารณาแล้วเห็นว่าเพิ่มความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาเหลือ 1,581,888.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 9.27 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
160
1,567,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith turbo transmission T112rZ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,567,550.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith turbo transmission T112rZ จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,567,550.00 บาท

รวม 1,567,550.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
161
1,177,000.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 6,259.50 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 6,259.50 บาท

รวม 1,251,900.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ (1,251,900 - 1,177,000) = 74,900.00 บาท หรือ 5.98 %
162
1,997,957.50
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา Set.ละ 5,189.50 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคา Set.ละ 5,189.50 บาท

รวม 1,997,957.50 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
163
467,055.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาตลับละ 5,332.88 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาตลับละ 5,332.88 บาท

รวม 479,959.20 บาท
สูงกว่าราคาประเมินของทางการฯ (479,959.20 - 467,055.00) = 12,904.20 บาท หรือ 2.76 %
164
3,383,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 3,360,000.00 บาท
2 บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,377,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 3,360,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด มีความจำเป็นต้องดำเนินการทดแทนของเดิม
165
3,383,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 3,365,000.00 บาท
2 บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,377,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 3,365,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด มีความจำเป็นต้องดำเนินการทดแทนของเดิม
166
3,383,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 3,364,000.00 บาท
บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,377,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 3,364,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด มีความจำเป็นต้องดำเนินการทดแทนของเดิม
167
470,800.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 15.836 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 19.666 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 15.836 บาท

รวม 316,720.00 บาท
ต่ำกว่าราคาเมิน (23.54- 15.836) = 7.704 บาท
168
374,767.50
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 23,350.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 23,350.- บาท. จำนวน 15 ม้วน. เป็นเงิน 350,250.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,517.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 374,767.50 บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 374,767.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ก็ตรงกันกับความต้องการใช้งานของทางการ และบริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.37/สญ.6/2558 ลว. 1 ตค. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
169
1,605,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,605,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,605,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,605,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
170
202,016.00
สอบราคา
รายการที่1 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. (ตัวบน) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 70,620.00 บาท
รายการที่2 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. (ตัวบน)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 70,620.00 บาท
รายการที่3 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร.(ตัวล่าง)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 30,388.00 บาท
รายการที่4 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค.(ตัวล่าง)
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 30,388.00 บาท
รายการที่1 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร. (ตัวบน) จำนวน 40 ชุด
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 70,620.00 บาท
รายการที่2 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค. (ตัวบน) จำนวน 40 ชุด
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 70,620.00 บาท
รายการที่3 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง พขร.(ตัวล่าง) จำนวน 40 ชุด
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 30,388.00 บาท
รายการที่4 บานพับประตูขึ้น-ลง ห้อง ชค.(ตัวล่าง) จำนวน 40 ชุด
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 30,388.00 บาท


รวม 202,016.00 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ เท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ เท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ เท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ เท่ากับราคาประเมิน
171
477,487.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Thermo Element Control สำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 25 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 477,847.50 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Thermo Element Control สำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 25 Sets.
บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 477,847.50 บาท

รวม 477,487.50 บาท
บริษัทโลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา รายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
172
352,030.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Multifunction Electronic Time Relay CT-MFD21 จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 338,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 341,330.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 339,190.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท.แวลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 339,190.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Multifunction Electronic Time Relay CT-MFD21 จำนวน 200 Pcs.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 338,120.00 บาท


รวม 338,120.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
173
1,859,993.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง วาระ 1,000 ชม. Eng. CAT C175 จำนวน 12 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,734,863.70-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง วาระ 1,000 ชม. Eng. CAT C175 จำนวน 12 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,734,863.70-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,734,863.70 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคารายเดียว ทางการเคยว่าจ้างมาแล้วและเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ CAT C175-16KWT รจ. CSR โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ผ่านมาเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการ หากไม่จัดจ้างอาจเกิดการเสียหายต่อการเดินรถ
174
328,597.00
สอบราคา
รายการที่1 Adjusting Rod ปรับระบบ Air Spring รถ DAEWOO จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 247,170.00 บาท
รายการที่2 Brake Coupling 1 นิ้ว x R1.1/4 นิ้ว ยาว 560 mm. จำนวน 70 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 93,625.00 บาท
รายการที่1 Adjusting Rod ปรับระบบ Air Spring รถ DAEWOO จำนวน 60 Sets.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 247,170.00 บาท
รายการที่2 Brake Coupling 1 นิ้ว x R1.1/4 นิ้ว ยาว 560 mm. จำนวน 70 Sets.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 93,625.00 บาท

รวม 340,795.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
175
128,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ENTRANCE DOOR CONTROLLER BOX ASSEMBLY จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 128,400.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ENTRANCE DOOR CONTROLLER BOX ASSEMBLY จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 128,400.00 บาท

รวม 128,400.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
176
1,814,400.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ไทยเรลเทค จก. ราคาที่เสนอ 1,729,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,814,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จก. ราคาที่เสนอ 1,789,040.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ไทยเรลเทค จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,729,120.00 บาท

รวม 1,729,120.00 บาท
บ.ไทยเรลเทค จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
177
338,700.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 4 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 @ 110.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 100 ชุด
รายการที่ 2 @ 110.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 200 ชุด
รายการที่ 3 @ 380.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 180 ชุด
รายการที่ 4 @ 800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) จำนวน 300 ชุด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ ชนะการประมูล ทั้ง 4 รายการ

รวม 365,298.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ"
178
805,900.00
สอบราคา
ผลการเสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้.-
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) ราคาที่เสนอ 1,650,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศิริ กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 1,660,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนฝางคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,662,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) แล้วทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) ขอยืนราคาเดิม เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท

รวม 1,650,000.00 บาท
ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง 1,650,000.00 – 1,662,800.00 เท่ากับ 12,800 บาท คิดเป็น 0.77 %
คณะกรรมการสอบราคาได้ร่วมประชุมพิจารณา มีมติยอมรับราคา และเห็นสมควร จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) ดำเนินการจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา เป็นเงินค่าจ้าง 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลางานแล้วเสร็จภายใน 7 เดือน นับถัดจากที่รับมอบสถานที่เป็นต้นไป

179
1,499,999.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกระจกหน้าต่างห้องโดยสารของรถดีเซลราง ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,499,999.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อกระจกหน้าต่างห้องโดยสารของรถดีเซลราง ATR. จำนวน 1 รายการ
บริษัทเคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,499,999.00 บาท

รวม 1,499,999.00 บาท
บริษัทเคซี99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
180
1,726,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,721,095.00 บาท
2. บริษัท อินเทลเคลส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,725,375.00 บาท กำหนดส่ง
บริษัท อินเทลลิเจนซ์อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,721,095.00 บาท

รวม 1,721,095.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
181
1,820,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนักรถโดยสารปรับอากาศ JR-West(บนท.ป.103,107)ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบฯจำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 890,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 1,780,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,000.- บาท


รวม 1,780,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน 1,820,000.00 -
1,780,000.00=40,000.- หรือ 2.20 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็น
ควรให้ว่าจ้างต่อไป
182
458,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Rod(1) แคร่ PC-26A ตาม Drg.1-9TP4-006 จำนวน 350 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 898.- บาท
รายการที่ 2 Brake Rod (7) แคร่ KW-20 ตาม Drg.1-11TP4-012ฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 834.76 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 314,300.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 166,952.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,252.- บาท


รวม 481,252.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
183
24,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 ตั๋วผ่านเขต (แบบใหม่) ไม่มีคาร์บอนในตัว จำนวน 500 เล่ม
<>1. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 23.00 บาท
<>2. บริษัท คัลเลอร์บ๊อกซ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 39.25 บาท
<>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 45.00 บาท
<>1. บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,305.00 บาท

รวม 12,305.00 บาท
<>บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 ตัวอย่างของเนื้อกระดาษเหมือนกับตัวอย่างของทางการ
184
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Sets Transistor Set (10 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Sets Integrated Circuit (IC) Set (9 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Sets Diode and Capacitor Set (16 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Sets Resistor Sets (15 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) จำนวนเงิน บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) จำนวนเงิน บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) จำนวนเงิน บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) จำนวนเงิน บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากตรวจพบว่าจำนวนย่อยของแต่ละรายการที่สอบราคานี้ ไม่ถูกต้อง จึงขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ไปก่อน
185
166,920.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม #C54943 Liner Item 132 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 166,920.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม #C54943 Liner Item 132 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 166,920.00 บาท

รวม 166,920.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
186
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกอัดซีลยาง ขนาด 772 x 1,037 มม. จำนวน 30 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 8,599.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกอัดซีลยาง ขนาด 772 x 967 มม. จำนวน 30 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 7,999.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 257,987.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 239,979.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 497,967.30 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท บลูบิลดิ้ง55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
187
1,288,600.00
สอบราคา
ผลการเสนอราคา 2 ราย ดังนี้.-
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) ราคาที่เสนอ 1,286,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐชยาพูนทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,288,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน 1,286,000.00 บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) แล้วทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) ขอยืนราคาเดิม เป็นเงิน 1,286,000.00 บาท

รวม 1,286,000.00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาได้ร่วมประชุมพิจารณา มีมติยอมรับราคา และเห็นสมควร จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) ดำเนินการจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา เป็นเงินค่าจ้าง 1,286,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเวลางานแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน นับถัดจากที่รับมอบสถานที่เป็นต้นไป

188
1,850,757.60
สอบราคา
1.หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 1,850,757.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 1,850,757.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,850,757.60 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกำต้องครบถ้วน
189
1,984,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,980,035.00 บาท
2. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,984,000.00 บาท
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,980,035.00 บาท


รวม 1,980,035.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
190
2,418,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,409,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 2,414,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,409,000.00 บาท
เนื่องจากบ้านพักเดิมชำรุดทรุดโทรมไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน
191
475,936.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,243.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 497,336.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,336.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท บลูบิลดิ้ง55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและส่งตัวอย่างมาแสดงถูกต้องตามตัวอย่างของทางการ
192
493,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกและอุปกรณ์ส่วนควบสำเร็จรูป ใช้ติดตั้งห้องอ่างล้างหน้า รถ บนท. ขนาด 15 x 655 x 732 มม.
จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 8,329.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 499,797.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,797.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท บลูบิลดิ้ง55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบตัวอย่างพัสดุแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
193
2,418,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 2,407,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,414,000.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 2,407,300.00 บาท
เนื่องจากสภาพบ้านพักปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ได้ปรับปรุงมาเป็นเวลานาน
194
495,000.00
สอบราคา
จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 495,000.00 บาท
จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
195
492,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคาชุดละ 7,811.00 บาท จำนวน 40 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,440.00 บาท
2. บริษัท เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาชุดละ 10,272.00 บาท จำนวน 40 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.00 บาท
3. บริษัท สมิท เทค จำกัด ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาชุดละ10,678.60 บาท
จำนวน 40 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 427,144.00 บาท ตัวอย่างไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
บริษัท เค.พี.เอ.คอนสตรัคชัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,440.00 บาท

รวม 312,440.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
196
495,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก รถดีเซลรางฯหมายเลข กซม.ป.2122 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 495,517.00 บาท


รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก รถดีเซลรางฯหมายเลข กซม.ป.2122 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 495,517.00 บาทรวม 495,517.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
197
349,087.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะ,ซ่อมโครงสร้างเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังฯรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 349,087.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะ,ซ่อมโครงสร้างเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังฯรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 349,087.00 บาท

รวม 349,087.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
198
667,400.00
สอบราคา
ด้ายดิบ ชนิดไม่มีแป้งปน จำนวน 6,000 กิโลกรัม

บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 609,900 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัดเสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 635,580 บาท
ผู้ชนะการประมูล บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัดเสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 635,580 บาท
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทไม่ส่งแคตตาล็อกและรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะของสิ่งของที่เสนอไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขการเสนอราคาของทางการข้อ 4.4 จึงไม่รับพิจาราณา

รวม 635,580.00 บาท
สิ่งของถูกค้อง
199
1,971,200.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาชุดละ 70,400.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาชุดละ 74,500.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,971,200.00 บาท


รวม 1,971,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
200
370,755.00
สอบราคา
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 370,755 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด รับว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 370,755 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 370,755.00 บาท
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ออกสอบราคา
201
492,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket for Buffing Stem ด้านซ้าย วัสดุ SS41 พร้อมอัดบูช ชุบผิวแข็ง HS.48-60,มิติ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 4,105.- บาท
รายการที่ 2 Bracket for Buffing Stem ด้านขวา วัสดุ SS41 พร้อมอัดบูช ชุบผิวแข็ง HS.48-60,มิติ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 4,105.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 246,300.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 246,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,600.- บาท


รวม 492,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อม
ส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
202
7,623,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
2. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ที่ กม.399/16 – กม.434/6 ระหว่างสถานีห้วยสัก – สถานีคลองวังช้าง ในเส้นทางสายใต้ ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 7,600,000.00 บาท

รวม 7,600,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
203
499,800.00
สอบราคา
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 34 Sets. (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคา Set.ละ 14,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 34 Sets. (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงินทั้งสิ้น 499,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
รวมทั้งหมด 323,890,925.57 บาท