:: 171 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
1
งบประมาณ 2259840 บาท
2,259,840.00
2561-002
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,027,200.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง ไม่เปิดซองเสนอราคา
รายการที่ 2 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,230,928.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,027,200.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,230,928.00 บาท

รวม 2,258,128.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง ไม่ส่งตัวอย่างให้พิจารณา คณะกรรมการจึงไม่เปิดซองเสนอราคา
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอเอกสารถูกต้อง สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
2
สส./ผจจ./ป.48/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลชนิดต่างๆ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ตั้งแต่กม.363/9 - กม.363/14 ระหว่างสถานีบางกระทุ่ม-สถานีแม่เทียบ ในเส้นทางสายเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 578000 บาท
590,800.00
2561-002
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 579,777.36 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากไม่ยื่นเสนอตัวอย่างให้พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 578,000.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวม 578,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
3
งบประมาณ 1200000 บาท
1,054,131.90
2561-001
รายการที่ 1 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 115,560.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 73,188.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 404,460.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 214,941.60 บาท
รายการที่ 5 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 234,009.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 115,560.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 73,188.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 404,460.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 214,941.60 บาท
รายการที่ 5 บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 234,009.00 บาท


รวม 1,042,158.60 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
4
งบประมาณ 0 บาท
4,988,000.00
2561-301
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
เนื่องจาก ตามระเบียบข้อ 56 ในกรณีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวให้ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
5
งบประมาณ 449400 บาท
449,400.00
2561-202
รายการที่ 1. Gasket Set of Compressor (16 Items./Set.) สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Gasket Set of Compressor (16 Items./Set.) สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 449,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุและเงื่อนไขตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
6
งบประมาณ 497550 บาท
497,550.00
2561-202
ฝาปิดครอบด้านหลังพนักพิงเก้าอี้โดยสารรถ Daewoo รุ่น 2(D1-ADR-0328) จำนวน 150 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ฝาปิดครอบด้านหลังพนักพิงเก้าอี้โดยสารรถ Daewoo รุ่น 2(D1-ADR-0328) จำนวน 150 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
7
งบประมาณ 261705.42 บาท
261,705.42
2561-202
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาที่ 261,705.42
บริษัท คณาวุฒิ คอมเมอร์เชียลจำกัด เสนอราคาที่ 271,791.35
บริษัท เบสท์ ช้อย เคมิคัลส์ จำกัด เสนอราคาที่ 272,214.33
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาที่ 261,705.42 เสนอราคาต่ำที่สุด

รวม 261,705.42 บาท
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาที่ 261,705.42 เสนอราคาต่ำที่สุด เอกสารครบถ้วน จึงรับไว้พิจารณาดำเนินการให้ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานว่าจ้างดังกล่าว ตามเงื่อนไขตามที่ทางการกำหนด ในสัญญาเเละเงื่อนไขประกอบการว่าจ้าง ต่อไป
สัญญาเลขที่ :
8
งบประมาณ 396000 บาท
396,000.00
2561-202
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคาที่ 396,000.00 บาทถ้วน
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคาที่ 396,000.00 บาทถ้วน ซึ่งเท่าราคาประเมินที่ตั้งไว้ตามสัญญาเดิม

รวม 396,000.00 บาท
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคาที่ 396,000.00 บาทถ้วน ซึ่งเท่าราคาประเมินที่ตั้งไว้ตามสัญญาเดิม และยังเป็นบริษัทเดิมที่ได้รับรายงานจากเจ้าของพื้นที่ว่าปฎิบัติงานเป็นไปได้เรียบร้อย และถูกต้องตามเงื่อนไขงานว่าจ้างสัญญาเดิม จึงเห็นควรว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 478449 บาท
478,449.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 159,483.00 บาท
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 478,449.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,449.00 บาท


รวม 478,449.00 บาท
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
10
งบประมาณ 48792 บาท
48,792.00
2561-202
1.บริษัท ลาฟาไทย จำกัด เสนอราคา กล.ละ 2,439.60 บาท
2.บริษัท โปรแฟคไทย จำกัด เสนอราคา กล.ละ 2,461.00 บาท
3.บริษัท เวคเตอร์ จำกัด เสนอราคา กล.ละ 2,675.00 บาท
บริษัท ลาฟาไทย จำกัด ราคา กล.ละ 2,439.60 บาท จำนวน 20 กล.

รวม 48,792.00 บาท
บริษัท ลาฟาไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/297/ซ./2561 ลว.10 สิงหาคม 2561
11
งบประมาณ 154080 บาท
154,080.00
2561-202
รายการที่1. Relay SDV-FH2 DC. 24 V OMRON ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 154,080.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Relay SDV-FH2 DC. 24 V OMRON ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 154,080.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 154,080.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
12
งบประมาณ 141668 บาท
141,668.00
2561-202
1. ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 166,000.00 บาท
2. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 164,000.00 บาท
3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 141,668.00 บาท
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 141,668.00 บาท

รวม 141,668.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/37ซ./2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
13
งบประมาณ 1000000 บาท
1,000,000.00
2561-002
บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015 จำนวน 3 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 993,927.01 บาท
บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015 จำนวน 3 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 993,927.01 บาท

รวม 993,927.01 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ จึงได้คัดเลือก บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1015 จำนวน 3 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 993,927.01 บาท ส่งมอบสิ่งของภายใน 60 วัน
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 1000000 บาท
1,000,000.00
2561-104
บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1013 จำนวน 5 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,312.00 บาท
บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1013 จำนวน 5 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,312.00 บาท

รวม 972,312.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ จึงได้คัดเลือก บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ให้เป็นผู้จำหน่ายอะไหล่เครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF06M1013 จำนวน 5 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,312.00 บาท ส่งมอบสิ่งของภายใน 60 วัน
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 261080 บาท
261,080.00
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำวาระ 1 ปี เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 40 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 261,080.00 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำวาระ 1 ปี เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 40 เครื่อง ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 261,080.00 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 261,080.00 บาท
เนื่องจากจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
16
งบประมาณ 2777700 บาท
2,777,700.00
2561-104
น้ำมันชะล้าง (Metal Cleaning and Degreasing Solvent) จำนวน 200 ถัง
หจก.ไทยอีควิพเม้นต์ฯ เสนอขายในราคาถังละ 13,490.00 บาท
หจก.ไทยอีควิพเม้นต์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,863,320.00 บาท

รวม 2,863,320.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 479360 บาท
479,360.00
2561-202
รายการที่1. C 55871 Bush Item 165.2 ของ Block Brake Unit (ADR) จำนวน 800 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. C 55871 Bush Item 165.2 ของ Block Brake Unit (ADR) จำนวน 800 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 479,360.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
18
งบประมาณ 201650 บาท
201,695.00
2561-202
1. ยางขอบกระจกหน้ารถจักร HID ชนิดดัดแปลง ตวามยาวเส้นละ 3 เมตร จำนวน 50 เส้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 131,050.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ยางขอบกระจกประตูและหน้าต่างขึ้น-ลงรถจักร GEA ความยาวเส้นละ 1.80 เมตร จำนวน 100 เส้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,600.00 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. ยางขอบกระจกหน้ารถจักร HID ชนิดดัดแปลง ตวามยาวเส้นละ 3 เมตร จำนวน 50 เส้น ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 131,050.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ยางขอบกระจกประตูและหน้าต่างขึ้น-ลงรถจักร GEA ความยาวเส้นละ 1.80 เมตร จำนวน 100 เส้น ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 70,600.00 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 201,650.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
19
งบประมาณ 259635 บาท
259,635.00
2561-202
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด
บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด เสนอราคา เท่ากับราคา ประเมิณทีั่ตั้งไว้ ตามสัญญาเดิม

รวม 259,635.00 บาท
ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาด พื้นที่ใช้สอยบริเวณ บ้านพัก (รันนิ่งรูม / RunningRoom) ที่ โรงรถพ่วงแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               เหมาทำความสะอาด พื้นที่ใช้สอยบริเวณ บ้านพัก (รันนิ่งรูม / RuningRoom) ที่ โรงรถพ่วงแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีระยะเวลา ๓ เดือน จำนวน ๓ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๖๓๕.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
สัญญาเลขที่ :
20
งบประมาณ 482607.45 บาท
482,607.45
2561-202
Air Filter Compressor สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse (4 items/set) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 65 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 482,607.45 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Air Filter Compressor สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse (4 items/set) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 65 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 482,607.45 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 482,607.45 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
21
งบประมาณ 1000000 บาท
959,956.00
2561-201
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 40 Sets.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 959,956.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 1,200,000.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 40 Sets.
บริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 959,956.00 บาท

รวม 959,956.00 บาท
บริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ทุกประการและเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
22
งบประมาณ 1679800 บาท
1,691,900.00
2561-002
1.บริษัท เอทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด
2.บริษัท สุวิจักขร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
อนุมัติจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ จากบริษัท เอทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด
๑. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมอง ๓๖๐ องศา จำนวน ๓ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP ชนิด DayNight แบบมี Infrared จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมี Infrared สามารถปรับ Optical Zoom จำนวน ๓ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. HARDDISK SERVER ๔ TB จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. HARDDISK SERVER ๑ TB จำนวน ๒ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (SD Card) ขนาด ๖๔ GB จำนวน ๖ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (SD Card) ขนาด ๑๒๘ GB จำนวน ๖ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ๒๔ Ports ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ POE จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย ๘ Ports ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ POE จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๐. อุปกรณ์ POE Extender ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ POE จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๑. เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๓ KVA จำนวน ๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๒. BATTERY แห้ง ขนาด ๑๒ V ๑๐๐ Ah ใช้กับระบบ CCTV จำนวน ๑๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,679,800.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
23
งบประมาณ 4730000 บาท
4,781,000.00
2561-002
1. บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คช์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,731,540.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 4,769,200.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอ็นเนอร์จี แม็คช์ จำกัด ดำเนินการซ่อมระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่ สถานีรือเสาะ สถานีลาโละ สถานีมะรือโบ สถานีตันหยงมัส สถานีป่าไผ่ สถานีเจาะไอร้อง สถานีบูกิต สถานีโต๊ะเด็ง สถานีสุไหงปาดี และสถานีสุไหงโกลก จำนวน 10 สถานี ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,730,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

รวม 4,730,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 103600 บาท
103,600.00
2561-104
บริษัท วงศ์นิธิ จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 98,707.50 บาท
บริษัท วงศ์นิธิ จำกัด

รวม 98,707.50 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
25
งบประมาณ 3087000 บาท
2,800,000.00
2561-002
ผู้เสนอราคา 3 ราย
1.บริษัท จีทีเอ็ม จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
2.บริษัท ยูนิเวอร์ซัล โฮลดิ้ง จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ไม่เปิดซองเสนอราคา

-

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดทางด้านเทคนิค เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เปิดกว้างและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ :
26
งบประมาณ 407670 บาท
407,670.00
2561-202
รายการที่ 1. โครงห้องขับ พขร. ของรถดีเซลรางฯ THN , NKF (วัสดุ SUS 304) จำนวน 15 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 407,670.00 บาท (สี่แสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. โครงห้องขับ พขร. ของรถดีเซลรางฯ THN , NKF (วัสดุ SUS 304) จำนวน 15 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 407,670.00 บาท (สี่แสนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 407,670.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง รายละเอียดและวัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 97584 บาท
97,584.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาท่อละ 6,099.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาท่อละ 6,687.50 บาท
3.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาท่อละ 6,955.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาท่อละ 6,099.00 บาท จำนวน 16 ท่อ

รวม 97,584.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วทางห้างฯ ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/312/ซ./2561 ลว. 23 กรกฎาคม 2561
28
งบประมาณ 3300000 บาท
3,290,892.00
2561-002
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด, ซ่อม, พ่นสี วัสดุกันรั่วซึมหลังคารถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส จำนวน 33 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 99,091.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 3,270,003.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,270,003.00 บาท


รวม 3,270,003.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หากยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานและส่งผลกระทบเสียหายต่อทางการฯ บริษัทเสนอเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 3,290,892 – 3,270,003 = 20,889.00 บาท) คิดเป็น 0.63 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 1219800 บาท
1,219,800.00
2561-202
บริษัท แพนดรอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,219,800.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท แพนดรอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งขอยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอเป็นเงิน 1,219,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 1,219,800.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท แพนดรอล (ประเทศไทย) จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,219,800.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 1739991.2 บาท
1,739,991.20
2561-201
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,737,680.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 1,737,680.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,737,680.00 บาท


รวม 1,737,680.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ จึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,739,991.20 – 1,737,680.00) = 2,311.20 บาท คิดเป็น 0.13% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
31
งบประมาณ 1400000 บาท
.00
เชิญชวน
1. บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 1,248,989.60 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,012,648.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮไอ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,106,380.00 บาท
4. บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด 1,065,680.00 บาท
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,012,648.00 บาท

รวม 1,012,648.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 62135.38 บาท
62,135.38
2561-202
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 61,440.00 บาท
เพชรรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 62,330.00 บาท
หจก.ทุ่งสงพัฒนาภัณฑ์ เสนอราคา 62,632.00 บาท
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 61,440.00 บาท ต่ำสุด

รวม 61,440.00 บาท
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
33
งบประมาณ 375000 บาท
.00
เชิญชวน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนตาลลานทอง ราคาที่เสนอ 364,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขุนตาลลานทอง ในวงเงิน 364,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 364,300.00 บาท
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 5000000 บาท
1,080,700.00
2561-201
รายการที่ 1.ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ปรับปรุงห้องสุขา และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 1,080,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2.บริษัท บีที โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,090,000.00 บาท
รายการที่ 1.ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ปรับปรุงห้องสุขา และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 3 คัน
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 1,080,700.00 บาท

รวม 1,080,700.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
35
งบประมาณ 462000 บาท
1,518,000.00
2561-002
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
2. บริษัท ทรานส์ ไทยเรลเวย์ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
อนุมัติให้ซื้ออุปกรณ์เสาสาย รายการที่ 1,3,4,6-11 จำนวน 9 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
๑. ลูกถ้วยเกลียวเรียว จำนวน ๑,๐๐๐ ลูก ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ๔ มม. จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. ลวดคอปเปอร์เวล ขนาด ๐.๑๒๘ นิ้ว จำนวน ๕๐๐ เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. ลวดเกลียวแข็งเคลือบสังกะสี ขนาด ๔ มม. จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. ลวดเกลียวแข็ง+อ่อน มัดคอลูกถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๐๔ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ เส้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. สายลวดคอปเปอร์เวลหุ้ม PVC หรือ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๒๘ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. ลวดเกลียวแข็ง+อ่อน มัดคอลูกถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๒๘ นิ้ว จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. ลวดเกลียวแข็ง+อ่อน มัดคอลูกถ้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. สายลวดสังกะสี ขนาด ๔ มม. หุ้ม PVC หรือ PE จำนวน ๑,๐๐๐ เมตร ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รวม 462,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
36
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
เป็นการประกาศเลื่อนการเสนอราคา ซึ่งได้ประกาศผลการประมูลตามขั้นตอนปกติไปแล้ว
เป็นการประกาศเลื่อนการเสนอราคา ซึ่งได้ประกาศผลการประมูลตามขั้นตอนปกติไปแล้ว

รวม .00 บาท
เป็นการประกาศเลื่อนการเสนอราคา ซึ่งได้ประกาศผลการประมูลตามขั้นตอนปกติไปแล้ว
สัญญาเลขที่ :
37
งบประมาณ 59240.56 บาท
59,240.56
2561-202
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 56,000.00 บาท
เพชรรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 59,600.00 บาท
หจก.ทุ่งสงพัฒนาภัณฑ์ เสนอราคา 60620.00 บาท
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 56,000.00 บาท

รวม 56,000.00 บาท
ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ เสนอราคา 56,000.00 บาท เป็นราคาต่่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
38
งบประมาณ 9900 บาท
9,870.00
2561-202
ร้านซีเค พาณิชย์ เสนอราคาเป็นเงิน 9,855.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ร้านซีเค พาณิชย์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค้าจ้างเป็นเงิน 9,855.00 บาท (เก้าพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 9,855.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
39
งบประมาณ 497550 บาท
497,550.00
2561-202
รายการที่ 1 ชุด Block Brake Bracket (L&R) แคร่ DTD-09 จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 9,300.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส
(ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
40
งบประมาณ 4089500 บาท
4,089,500.00
2561-104
รายการที่1. จำนวน 20 Sets. # 135 347 52 08 Complete Set of Crankshaft
บ.คณิตอุตสาหกรรมฯ เสนอขายในราคาset.ละ 191,098.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.คณิตอุตสาหกรรมฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,089,497.20 บาท


รวม 4,089,497.20 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 3560960 บาท
3,560,960.00
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 16 ชุด Air Spring Assembly รถ บนอ.ป.1001-1022
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,560,960.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 3,560,960.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,560,960.00 บาท

รวม 3,560,960.00 บาท
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ BRIDGESTONE ผลิตโดย BRIDGESTONE ประเทศ JAPAN ส่งของภายใน 120 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
42
งบประมาณ 481500 บาท
481,500.00
2561-202
Shaft of TM. Blower (ไม่มีร่องลิ่ม) จำนวน 25 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Shaft of TM. Blower (ไม่มีร่องลิ่ม) จำนวน 25 pcs ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 481,500.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
43
งบประมาณ 4339500 บาท
4,342,000.00
2561-002
บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์อาณัติสัญญาณ (CBI) จำนวน 6 รายการ
๑. การ์ด OCT ๓NSS๐๐๑๐๒๑-๐๑ จำนวน ๑๓ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. การ์ด COM๓ ๓NSS๐๐๑๐๑๘-๐๓ จำนวน ๖ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. การ์ด CCM ๓NSS๐๐๑๐๑๔-๐๑ จำนวน ๘ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. การ์ด LMP ๓NSS๐๐๑๐๑๖-๐๑ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. การ์ด MOT๑ ๓NSS๐๐๑๐๑๗-๐๑ จำนวน ๑๐ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. การ์ด SRC ๓NSS๐๐๑๓๙๙-๐๑ จำนวน ๗ แผ่น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔,๓๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

รวม 4,339,500.00 บาท
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
44
งบประมาณ 912000 บาท
912,000.00
2561-201
ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าว โดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเฟสอาร์เรย์ ของแคร่ THN NKF ATR จำนวน 20 แคร่
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 911,961.00 บาท
ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าว โดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเฟสอาร์เรย์ ของแคร่ THN NKF ATR จำนวน 20 แคร่
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 911,961.00 บาท

รวม 911,961.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
45
งบประมาณ 292076.98 บาท
292,076.98
2561-201
ว่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ๒ หน่วย เพื่อเทพื้น คสล. ที่ทำงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ หน่วยงาน สฟป. จำนวน ๑ งาน
หจก. โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 292,076.98 บาท
ว่าจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ ๒ หน่วย เพื่อเทพื้น คสล. ที่ทำงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ หน่วยงาน สฟป. จำนวน ๑ งาน
หจก. โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 292,076.98 บาท

รวม 292,076.98 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
46
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
47
งบประมาณ 87312 บาท
87,312.00
2561-202
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาเมตรละ 72.76 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาเมตรละ 72.76 บาท จำนวน 1,200 เมตร

รวม 87,312.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/263/ซ./2561 ลว.20 กรกฎาคม 2561
48
งบประมาณ 492200 บาท
492,200.00
2561-202
รายการที่ 1. ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท พัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน 4 คัน
บริษัท พัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
บริษัท พัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และราคาเท่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
49
งบประมาณ 87312 บาท
87,312.00
2561-202
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาเมตรละ 72.76 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาเมตรละ 72.76 บาท จำนวน 1,200 เมตร

รวม 87,312.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/262/ซ./2561 ลว. 20 กรกฎาคม 2561
50
งบประมาณ 497550 บาท
497,550.00
2561-202
รายการที่ 1. ว่าจ้างทำวาระ 3 เดือน เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 100 เครื่อง
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างทำวาระ 3 เดือน เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 100 เครื่อง
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท

รวม 497,550.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
51
งบประมาณ 3916500 บาท
3,916,500.00
2561-104
รายการที่1. จำนวน 6 Sets. Pre – Greasing Pump and Motor Complete, Diagram Reference PGR – RAGONOT, Motor Type MC6 / FHb 50V. No.404928
บ.บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 249,000.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 8 Sets. Fuel Oil Pump and Motor Complete, Diagram Reference PGO-RAGONOT, Motor Type MC6 / FHb 50V. No.404928
บ.บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 249,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.บุญยฤทธิ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,598,580.00 บาท
รายการที่ 2. บ.บุญยฤทธิ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,131,440.00 บาท


รวม 3,730,020.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
52
งบประมาณ 410880 บาท
410,880.00
2561-202
water Filter Head Set เครื่องยนต์ Cummins รถจักร HID จำนวน 32 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
water Filter Head Set เครื่องยนต์ Cummins รถจักร HID จำนวน 32 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 410,880.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
53
งบประมาณ 243960 บาท
243,960.00
2561-202
1. ท่อน้ำมัน TC VOITH ขนาด 1.1/4 ยาว 60 ซม.ทนแรงดัน 63 Bar 910 PSI หรือสูงกว่าพร้อม Union Nipple 2 ด้าน(D5-ADR-0028) จำนวน 50 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. ท่อน้ำมัน TC VOITH ขนาด 1.1/4 ยาว 132 ซม.ทนแรงดัน 63 Bar 910 PSI หรือสูงกว่าพร้อม Union Nipple 2 ด้าน(D5-ADR-0029) จำนวน 50 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. ท่อน้ำมัน TC VOITH ขนาด 1.1/4 ยาว 60 ซม.ทนแรงดัน 63 Bar 910 PSI หรือสูงกว่าพร้อม Union Nipple 2 ด้าน(D5-ADR-0028) จำนวน 50 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. ท่อน้ำมัน TC VOITH ขนาด 1.1/4 ยาว 132 ซม.ทนแรงดัน 63 Bar 910 PSI หรือสูงกว่าพร้อม Union Nipple 2 ด้าน(D5-ADR-0029) จำนวน 50 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 243,960.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
54
งบประมาณ 491130 บาท
491,130.00
2561-202
แถบวัดอุณหภูมิเพลาล้อรถดีเซลราง (Temperature Indication label) ยี่ห้อ THERMAX จำนวน 2,700 ชิ้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคาขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แถบวัดอุณหภูมิเพลาล้อรถดีเซลราง (Temperature Indication label) ยี่ห้อ THERMAX จำนวน 2,700 ชิ้น ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 491,130.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
55
งบประมาณ 272850 บาท
272,850.00
2561-202
รายการที่ 1. Door Control Box ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 10 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Door Control Box ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 10 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 272,850.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
56
งบประมาณ 491772 บาท
491,772.00
2561-202
รายการที่ 1.  SIDE BEARING RUBBER STACK ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. Part Number TRP 0040460 จำนวน 20 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 491,772.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1.  SIDE BEARING RUBBER STACK ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. Part Number TRP 0040460 จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 491,772.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 491,772.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
57
งบประมาณ 1990200 บาท
1,990,200.00
2561-002
ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 1,990,000.00 บาท
ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นรถดีเซลราง ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 12 เดือน
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน 1,990,000.00 บาท

รวม 1,990,000.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
58
งบประมาณ 8757000 บาท
8,758,400.00
2561-202
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
๑. ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณเครื่องนับล้อ Thales จำนวน ๓๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. การ์ด Evaouator Board ๒๔V. Thales จำนวน ๓๕ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. การ์ด Analog Board ๒๕V. Thales จำนวน ๓๕ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. การ์ด Evaouator Board ๕๔-๑๒๐V. (๑๐V.ประมวล) Thales จำนวน ๓๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. อุปกรณ์ Electronic Unit AELS ๒๔V. จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. อุปกรณ์ Electronic Unit AELS ๑๑๐V. จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘,๗๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 8,757,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
59
งบประมาณ 266208.3 บาท
266,208.30
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที จำกัด เสนอราคา 266,208.30 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที จำกัด ได้เสนอราคา เทากับราคาตามสัญญาเดิมที่เคยว่าจ้าง

รวม 266,208.30 บาท
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาทำความสะอาดรถจักร, พื้นที่ใช้สอยของ โรงรถพ่วงชุมพร และบ้านพักพนักงานรถจักร และทางการมีแรงงานไม่เพียงพอที่จะความสะอาด จึงเห็นสมควร ว่าจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที จำกัด มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/วผล.2/ ส.103/2561
60
งบประมาณ 344000 บาท
348,000.00
2561-201
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 347,220.35 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทสามสิบห้าสตางค์)
ว่าจ้างบริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งิส้น 344,000.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวม 344,000.00 บาท
เอกสารด้านเทคนิคถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
61
งบประมาณ 370755 บาท
370,755.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำลมอัด ยี่ห้อ Gardner Denver รุ่น ES75-10 EANA จำนวน 1 รายการ
1. หจก. ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา 370,755.00 บาท
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำลมอัด ยี่ห้อ Gardner Denver รุ่น ES75-10 EANA จำนวน 1 รายการ
1. หจก. ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 370,755.00 บาท

รวม 370,755.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
62
งบประมาณ 4760000 บาท
4,759,996.65
2561-201
ผู้เสนอราคา 2 ราย
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 4,440,500.00 บาท
2.บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 4,659,850.00 บาท

บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,659,850.00 บาท


รวม 4,659,850.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 เอกสารครบถ้วนถูกต้อง สิ่งของถูกต้องใช้การได้
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 แต่เอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขของทางการฯจึงไม่รับพิจารณา
สัญญาเลขที่ :
63
งบประมาณ 74800 บาท
.00
เชิญชวน
1. ร้าน วรภัณฑ์ เสนอราคา 72,984.70 บาท
1. ร้าน วรภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด 72,984.70 บาท

รวม 72,984.70 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ ร้าน วรภัณฑ์ ร้านฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเร่งรัดำเนินการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการและเพื่อความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ ต่อไป เห็นสมควร จัดซื้อของกับ ร้าน วรภัณฑ์ ต่อๆไป ภายในกำหนด 30 วัน
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งที่ อย.05/61 ลง 18 มิถุนายน 2561
64
งบประมาณ 99300 บาท
99,286.90
2561-202
บริษัท ดีเทคนานาภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 98,631.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท ดีเทคนานาภัณฑ์ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค้าจ้างเป็นเงิน 98,631.00 บาท (เก้าหมื่นแปดพัน หกร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 98,631.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
65
งบประมาณ 606000 บาท
411,950.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 ชุด ประตูม้วนไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 411,950.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 411,950.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 411,950.00 บาท


รวม 411,950.00 บาท
- บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
66
งบประมาณ 107856 บาท
107,856.00
2561-202
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 107,856.00 บาท

บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 107,856.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 107,856.00 บาท


รวม 107,856.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของภายใน 5 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
67
งบประมาณ 319951.4 บาท
319,951.40
2561-202
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมบำรุงคืนสภาพรถยก Forklift ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น FD ขนาด 3 ตัน ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 1 คัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียกลการโลหะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 319,951.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างของทางการฯทั้งหมดทุกประการ
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมบำรุงคืนสภาพรถยก Forklift ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น FD ขนาด 3 ตัน ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 1 คันผู้รับจ้าง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียกลการโลหะ เป็นเงิน 319,951.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างของทางการฯทั้งหมดทุกประการ

รวม 319,951.40 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : สัญญาเลขที่ รฟ.ชก.0377/156/2561 ลงวันที่ 07 มิถุนายน 2561
68
งบประมาณ 263915.5 บาท
263,915.50
2561-201
เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS. Computerized Maintenance Management System) และระบบบริหารงานพัสดุ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ราคาที่เสนอต่อหน่วย 263,915.50 บาท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 263,915.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 263,915.50 บาท


รวม 263,915.50 บาท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
69
งบประมาณ 1936300 บาท
1,936,300.00
2561-104
รายการที่1. จำนวน 16 Units. # 188 219 10 Air brake cylinder complete Item No.53
บ.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาหน่วยละ 113,100.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,936,272.00 บาท


รวม 1,936,272.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
70
งบประมาณ 487920 บาท
487,920.00
2561-202
รายการที่ 1 สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม พร้อมแป้นเกลียว ขนาด 7/8 นิ้ว x 4 นิ้ว ชนิด High Tensile Grade 8.8 จำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 51.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 77.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 58.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 327,420.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 327,420.00 บาท


รวม 327,420.00 บาท
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(487,920 – 327,420.00) = 160,500.00 คิดเป็น 32.89%
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 28600 บาท
28,600.00
2561-202
บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ 28,600.00 บาท
บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ 28,600.00 บาท

รวม 28,600.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการสืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาประเมินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,600 บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สัญญาเลขที่ :
72
งบประมาณ 10500000 บาท
10,500,000.00
2561-105
บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท
ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ จ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำการส่วนกลางของการรถไฟฯ อีกเป็นระยะเวลา ๘ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทำการส่วนกลางของการรถไฟฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ ระบบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๓๐๓,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 8,303,200.00 บาท
เพื่อให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯใช้งานและเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการทำงาน
สัญญาเลขที่ : ทส.02/2560
73
งบประมาณ 120000 บาท
103,614.00
2561-202
1.บริษัทชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 99,825 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
2.บริษัทปีนังเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 102,143 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
3.ร้านรุ่งทรัพย์เปเปอร์ เสนอราคา 112,105 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
บริษัทชัยนรินทร์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 99,825 บาท ชนะการประมูล

รวม 99,825.00 บาท
เสนอเป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
74
งบประมาณ 1426000 บาท
1,409,725.00
2561-002
จำนวนรายผู้มายื่นเอกสาร รวมทั้งสิ้น 2 ราย
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ไม่เปิดซองเสนอราคา
-

รวม .00 บาท
-เนื่องจากคณะกรรมการ ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในครั้งนี้ไปก่อน แล้วให้ดำเนินการจัดหาใหม่ โดยให้แก้ไขปรับปรุงค่าคุณสมบัติทางเคมี (Chemical Composition) ให้ถูกต้องต่อไป
สัญญาเลขที่ :
75
งบประมาณ 1000000 บาท
901,900.00
2561-201
1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 901,900.00 บาท
1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 901,900.00 บาท

รวม 901,900.00 บาท
1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา 901,900.00 บาท
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/39ซ./2561 ลงวันที่ 01 สิงหาคม 2561
76
งบประมาณ 74900 บาท
74,900.00
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อชุด Circuit Breaker For Bogie ๓ rd Class ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 2 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 74,900.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อชุด Circuit Breaker For Bogie ๓ rd Class ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 2 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล เป็นเงิน 74,900.00 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 74,900.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0377/161/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561
77
งบประมาณ 18832 บาท
18,832.00
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12Volth 200 Amh ประจำรถ บปก.31 ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่จำนวน 2 ลูก ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียกลการโลหะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 18,832.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12Volth 200 Amh ประจำรถ บปก.31 ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 2 ลูก ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียกลการโลหะ เป็นเงิน 18,832.00 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 18,832.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0377/170/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
78
งบประมาณ 174945 บาท
174,945.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด
ราคาที่เสนอ 174,945.00 บาท

บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 174,945.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 174,945.00 บาท


รวม 174,945.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของภายใน 5 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
79
งบประมาณ 2865000 บาท
2,870,500.00
2561-204
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,867,000.00 บาท
ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,865,000.00 บาท

รวม 2,865,000.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
80
งบประมาณ 496908 บาท
496,908.00
2561-202
1. Adjuster Spring,Ref.11 P/N 1741011001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,002.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Clutch Spring,Ref.12 P/N 1741012001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 69,336.00 บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Leader Spring,Ref.13 P/N 1741013001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 375,570.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Adjuster Spring,Ref.11 P/N 1741011001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 52,002.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Clutch Spring,Ref.12 P/N 1741012001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 69,336.00 บาท (หกหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Leader Spring,Ref.13 P/N 1741013001 จำนวน 54 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 375,570.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 496,908.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
81
งบประมาณ 327420 บาท
327,420.00
2561-202
ลังใส่แบตเตอรี่รถจักร HITACHI จำนวน 25 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 327,420.00 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ลังใส่แบตเตอรี่รถจักร HITACHI จำนวน 25 pcs ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 327,420.00 บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 327,420.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
82
งบประมาณ 184300 บาท
184,300.00
2561-104
รายการที่1. จำนวน 20 Pcs. # 5629739 Cardan Lg.241, 3 – 260, 3 (1410)
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 8,400.00 บาท

ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 179,760.00 บาท


รวม 179,760.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
83
งบประมาณ 111280 บาท
139,100.00
2561-001
๑) บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เสนอบทความตัวอย่าง ไม่ต่ำกว่า ๓ บทความ รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน้า และนำเสนอการออกแบบวารสารในรูปแบบ E-Publishing จำนวน ๑ ฉบับ จึงไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
๒) บริษัท สำนักพิมพ์มนตรี จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เสนอบทความตัวอย่าง ไม่ต่ำกว่า ๓ บทความ รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน้า และนำเสนอการออกแบบวารสารในรูปแบบ E-Publishing จำนวน ๑ ฉบับ จึงไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
๓) บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้เสนอบทความตัวอย่าง ไม่ต่ำกว่า ๓ บทความ รวมจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๒ หน้า และนำเสนอการออกแบบวารสารในรูปแบบ E-Publishing จำนวน ๑ ฉบับ จึงไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค
๔) บริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๕) บริษัท แก้ว แอนด์ ครูว์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๘๙๐.๐๐ บาท
๖) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ บาทบริษัท วิสม่า เอเชีย จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รวม 111,280.00 บาท
การจ้างครั้งนี้ต่ำกว่าราคากลาง ๒๗,๘๒๐.๐๐ บาท (๑๓๙,๑๐๐.๐๐–๑๑๑,๒๘๐.๐๐) หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๐
สัญญาเลขที่ : พด.010/2561
84
งบประมาณ 579700 บาท
585,000.00
2561-001
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 579,700.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 779,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 579,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รวม 579,700.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดขอบเขตของงาน
สัญญาเลขที่ : พด.011/2561
85
งบประมาณ 62060 บาท
62,060.00
2561-104
สิ่งของ เครื่องมือ Torque wrench ขนาด 50-300 Nm. สำหรับงานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร ใช้งานที่ สยจ. (งทป.เลขที่ 52/2561) จำนวน 1 ชุด
1. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย 44,512.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ) คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามร่างของเขตของงาน ข้อ 3.14 และ รายละเอียดทางด้านเทคนิค ข้อ 2.1
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 48,899.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิค ข้อ 3.1
3. บริษัท ทีดับลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 55,105.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
เครื่องมือ Torque wrench ขนาด 50-300 Nm. สำหรับงานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร ใช้งานที่ สยจ. (งทป.เลขที่ 52/2561) จำนวน 1 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) เป็นเงินทั้งสิ้น 55,105.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 55,105.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 11.20%
สัญญาเลขที่ :
86
งบประมาณ 49240 บาท
49,597.33
2561-202
ร้านสหวิทยา เสนอราคาเป็นเงิน 49,240.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ร้านสหวิทยา เป็นเงิน 49,240.00 บาท

รวม 49,240.00 บาท
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากร้านสหวิทยา เป็นเงิน 49,240.00 บาท
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1801/9/631/61 ลงวันที่ 8 ส.ค.61
87
งบประมาณ 441375 บาท
441,375.00
2561-202
 Flexible pipe ของรถดีเซลรางฯขนาด 105x 450 มม. พร้อมหน้าแปลน 2 ข้าง และประเก็นทนความร้อน จำนวน 25 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 441,375.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
Flexible pipe ของรถดีเซลรางฯขนาด 105x 450 มม. พร้อมหน้าแปลน 2 ข้าง และประเก็นทนความร้อน จำนวน 25 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 441,375.00 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 441,375.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
88
งบประมาณ 49240 บาท
49,597.33
2561-202
ร้านสหวิทยา เสนอราคาเป็นเงิน 49,240.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ร้านสหวิทยา เป็นเงิน 49,240 บาท

รวม 49,240.00 บาท
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากร้านสหวิทยา เป็นเงิน 49,240.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
89
งบประมาณ 406600 บาท
406,600.00
2561-202
Ball Bearing set of cooling fan (4 items/set) 1 Set๑.Roller bearing 21304 C3 จำนวน 1 Pc2.Ball besring 6207 C3 จำนวน 1 Pc3.Roller bearing Nu 309 C3 จำนวน 1 Pc4.Ball bearing 6309 C3 จำนวน1 Pc จำนวน 100 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Ball Bearing set of cooling fan (4 items/set) 1 Set๑.Roller bearing 21304 C3 จำนวน 1 Pc2.Ball besring 6207 C3 จำนวน 1 Pc3.Roller bearing Nu 309 C3 จำนวน 1 Pc4.Ball bearing 6309 C3 จำนวน1 Pc จำนวน 100 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 406,600.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
90
งบประมาณ 374300 บาท
374,300.00
2561-104
บ.บี.ท๊.โปรดักท์ซัพพลาย จก. เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา แผ่นละ 96.00 บาท จำนวน 2,600 แผ่น
รายการที่ 2 เสนอราคา แผ่นละ 168.00 บาท จำนวน 500 แผ่น
บ.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จก. ชนะการประมูล

รวม 356,952.00 บาท
เสนอสิ่งของตรงตามเงื่อนไขทางการฯ ราคาต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
91
งบประมาณ 1264000 บาท
1,277,800.00
2561-002
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมารื้อย้ายสายเคเบิลบนเสาโทรเลขและสายเคเบิลและงานรื้อย้าย และปักเปลี่ยนเสารางเหล็กชนิดเชื่อมคู่ ที่ กม.1/11 - กม.2/5 ระหว่างสถานีธนบุรี - สถานีชุมทางตลิ่งชัน ในเส้นทางสายใต้ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,264,000.00 บาท

รวม 1,264,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
92
งบประมาณ 473496.4 บาท
473,496.40
2561-202
บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด ราคาที่เสนอ 473,496.40 บาท

บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด จำนวนเงิน 473,496.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 473,496.40 บาท


รวม 473,496.40 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง ส่งมอบสิ่งของภายใน 10 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
93
งบประมาณ 245000 บาท
249,900.00
2561-204
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 247,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 245,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวม 245,000.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
94
งบประมาณ 49755 บาท
49,755.00
2561-202
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารวม 46,500.-บาท ไม่รวม Vat
2. ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 53,000.-บาท ไม่รวม Vat
3. ร้าน N.V.เทรดดิ้ง เสนอราคารวม 52,000.-บาท ไม่รวม Vat
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคา 49,755.00 บาท รวมVat

รวม 49,755.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ BABDO
สัญญาเลขที่ :
95
งบประมาณ 2225000 บาท
2,225,000.00
2561-002
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วมประชุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วไม่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น และได้ยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากห้างฯ ได้ยื่นผลงานปรับปรุงพื้นที่ลานใต้โครงหลังคาด้านข้างอาคาร 5 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ,ก่อสร้างหลังคาคลุมชานชาลาที่สถานีท่าม่วง, งานก่อสร้างบ้านพักหอสัญญา แบบ Row House 6 ห้อง ที่ย่านสถานีอยุธยา ซึ่งไม่ถือเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้
2. กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี ไม่ผ่านคุณสมบัติเนื่องจากกลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี ได้ยื่นผลงานปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธบูชา 32 ซึ่งไม่ถือเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,169,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว


รวม 2,169,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อเพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมบำรุงทางรถไฟมีประสิทธิภาพและตรงตามแผนงานที่วางไว้และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,169,000.00 บาท (เงินสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 56,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 (ใช้ราคาที่บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
96
งบประมาณ 2581000 บาท
2,581,000.00
2561-002
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 บริษัท ซี – คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 2,367,000.00 บาท
2.2 บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เสนอราคา 2,571,000.00 บาท

บริษัท ซี – คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,367,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,367,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท ซี – คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,367,000.00 บาท (เงินสองล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 214,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.04 (ใช้ราคาที่บริษัท ซี – คอน รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
97
งบประมาณ 93090 บาท
93,090.00
2561-202
บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด ในราคาชุดละ 1,551.50 บาท
บริษัท แอดวานซ์ ไซแอม เทค จำกัด ราคาชุดละ 1,551.50 บาท จำนวน 60 ชุด

รวม 93,090.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/548(ซ.)/2561 ลว. 02 สิงหาคม 2561
98
งบประมาณ 556400 บาท
556,400.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือ บริการ) 650 อัน Cover And Lens รถโดยสารทั่วไป
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจาก การกำหนดเงื่อนไขเอกสารรายละเอียดที่ต้องเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณา ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ไปก่อน แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป ได้แนบเรื่องที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้
สัญญาเลขที่ :
99
งบประมาณ 1735800 บาท
1,735,800.00
2561-104
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 1,728,050.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด

รวม 1,728,050.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
100
งบประมาณ 239680 บาท
239,680.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 239,680.00 บาท

บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 239,680.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 239,680.00 บาท


รวม 239,680.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
101
งบประมาณ 3198444 บาท
3,198,444.00
2561-002
สิ่งของ H39.049011 Axle shaft ของ Axle Drive Gear E 13/18 (DAEWOO) Part No. TRC00054 จำนวน 6 Pcs.
1.บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอขาย 2,702,499.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอขาย 2,878,086.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
H39.049011 Axle shaft ของ Axle Drive Gear E 13/18 (DAEWOO) Part No. TRC00054 จำนวน 6 Pcs. ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,702,499.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 2,702,499.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอต่ำราคาที่ประเมินไว้ 15.50%
สัญญาเลขที่ :
102
งบประมาณ 48350.63 บาท
48,350.63
2561-202
1.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด รายการที่ 1 เสนอราคารวม 21,187.50 บาท ไม่รวม Vat
รายการที่ 2 เสนอราคารวม 24,000.- บาท ราคาไม่รวม Vat
2. หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่
รายการที่ 1 ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 เสนอราคารวม 28,800.- บาท ไม่รวม Vat
3.หจก.โอวาทซัพพลาย
รายการที่ 1ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 เสนอราคารวม 30,000.-บาท ไม่รวม Vat
รายการที่ 1 บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคารวม 21,187.50 บาท ไม่รวม Vat
รายการที่ 2 บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคารวม 24,000.00 บาท ไม่รวม Vat

รวม 48,350.63 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเสนอสิ่งของถูกต้องทั้ง 2 รายการ และบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว
สัญญาเลขที่ :
103
งบประมาณ 353314 บาท
353,314.00
2561-202
รายการที่ 1 Aggregate “S” ขนาดบรรจุ 25 kg จำนวน 16 ถุง
ผู้เสนอราคา หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท
รายการที่ 2 Aggregate “L” ขนาดบรรจุ 25 kg จำนวน 16 ถุง

ผู้เสนอราคา หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 3,850.00 บาท
รายการที่ 3 Liquide “A” ขนาดบรรจุ 20 kg จำนวน 9 ถัง
ผู้เสนอราคา หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 9,850.00 บาท
รายการที่ 4 Liquide “R” ขนาดบรรจุ 18 kg จำนวน 3 ถัง

ผู้เสนอราคา หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 24,650.00 บาท
รายการที่ 5 Liquide “H” ขนาดบรรจุ 12 kg จำนวน 3 ถัง

ผู้เสนอราคา หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท
รายการที่1 หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 65,912.00 บาท
รายการที่2 หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 65,912.00 บาท
รายการที่3 หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 86,188.50 บาท
รายการที่4 หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 79,126.50 บาท
รายการที่5 หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงิน 56,175.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,314.00 บาท


รวม 353,314.00 บาท
ผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียง 1 ราย คือ หจก.ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสาร และได้ทำการต่อรองราคากับหจก. ทางหจก.ยื่นยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาได้อีก ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
104
งบประมาณ 497978 บาท
497,978.00
2561-202
1.Bearing box of Compressor (2 Items./Set) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต)เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,978.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.Bearing box of Compressor (2 Items./Set) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ผลิต)เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 497,978.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 497,978.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
105
งบประมาณ 2062998 บาท
1,983,822.80
2561-002
รายการที่ 1 ว่าจ้างรื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนอ.ป. Hyundai เลขที่ 1004,1006,1010,1012 จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 495,955.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,983,820.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,983,820.00 บาท


รวม 1,983,820.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,983,822.80 - 1,983,820.00) = 2.80 คิดเป็นประมาณ 0.0001% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
106
งบประมาณ 88000 บาท
88,000.00
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือ บริการ) 2 เครื่อง เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอควานซ์เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอควานซ์เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- บริษัท แวลลู แอควานซ์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน 79.95% พิจารณาแล้วเห็นว่ามีราคาสูงกว่าราคาประเมินมาก จึงเห็นสมควร ยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ และขอส่งเรื่องคืน ทางฝ่ายการช่างกล เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ราคากลางใหม่ต่อไปด้วย
สัญญาเลขที่ :
107
งบประมาณ 5800000 บาท
5,788,486.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลาล้อและปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 5,262.26 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 5,788,486.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,788,486.00 บาท


รวม 5,788,486.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
108
งบประมาณ 499797 บาท
499,797.00
2561-202
1. ชุดคานเครื่องพ่วงรถ THN,NKF จำนวน 30 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,797.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1. ชุดคานเครื่องพ่วงรถ THN,NKF จำนวน 30 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 499,797.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 499,797.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
109
งบประมาณ 168525 บาท
168,525.00
2561-202
Magnetic Contactor SC-N2,220 VAC พร้อม Over Load 12-18 Amp ใช้สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 168,525.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Magnetic Contactor SC-N2,220 VAC พร้อม Over Load 12-18 Amp ใช้สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 50 Sets ผู้ขายได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 168,525.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 168,525.00 บาท
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
110
งบประมาณ 8820000 บาท
2,484,540.00
2561-201
รายการที่ 1. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2527 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,420,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 1,259,390.00 บาท
รายการที่ 2. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2516 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 460,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 422,650.00 บาท
รายการที่ 3. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2520 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 410,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่ 4. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2521 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 440,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 417,300.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2527 จำนวน 1 คัน
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 1,259,390.00 บาท
รายการที่ 2. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2516 จำนวน 1 คัน
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 422,650.00 บาท
รายการที่ 3. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2520 จำนวน 1 คัน
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่ 4. ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภาพใน-ภายนอก,ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo กซข.ป.2521 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 417,300.00 บาท

รวม 2,484,540.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
111
งบประมาณ 1335000 บาท
1,027,200.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือ บริการ) 3 คัน รถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับ Load Capacity 2,500 kg Motor Driving DC 2.5 KW พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมส่วนควบครบชุด
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
- จำนวนเงิน - บาท
- จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท

รวม .00 บาท
- เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงขอยกเลิกการจัดซื้อครั้งนี้ไปก่อน แล้วขออนุมัติจัดหาใหม่โดยวิธีคัดเลือก ตาม พ.ร.บ. มาตรา 56 (1) (ก) เหตุเพราะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
สัญญาเลขที่ :
112
งบประมาณ 346680 บาท
346,680.00
2561-202
1. ยางชุดซ่อม Double Action Cylinder รถดีเซลรางแดวู จำนวน 80 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 346,680.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. ยางชุดซ่อม Double Action Cylinder รถดีเซลรางแดวู จำนวน 80 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 346,680.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 346,680.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
113
งบประมาณ 331700 บาท
331,700.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Oil Pump และ Oil Motor รถ THN จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 331,700.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Oil Pump และ Oil Motor รถ THN จำนวน 20 ชุด
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นจำนวนเงิน 331,700.00 บาท

รวม 331,700.00 บาท
เนื่องจากการจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
114
งบประมาณ 203300 บาท
203,300.00
2561-202
1. กล่องสัญญาณไฟเกียร์ ของรถดีเซลรางฯ THN,NKF,ATR (D3-THN-0157) จำนวน 40 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 203,300.00 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. กล่องสัญญาณไฟเกียร์ ของรถดีเซลรางฯ THN,NKF,ATR (D3-THN-0157) จำนวน 40 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 203,300.00 บาท (สองแสนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 203,300.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
115
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
116
งบประมาณ 488947.2 บาท
488,947.20
2561-202
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 488,947.20 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 488,947.20 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,947.20 บาท


รวม 488,947.20 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ จึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทยืนยันราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่าราคาประเมิน 488,947.20 บาท ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
117
งบประมาณ 2245074 บาท
2,245,074.00
2561-105
Exhaust Pipe เครื่องยนต์ MTU 16V4000R14R ของรถจักร Alsthom จำนวน 12 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,245,074.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Exhaust Pipe เครื่องยนต์ MTU 16V4000R14R ของรถจักร Alsthom จำนวน 12 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,245,074.00 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,245,074.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว และเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนให้บริการ โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และไม่มีพัสดุอื่นที่จะทดแทนได้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 28 (3) และ ข้อ 78 (1) (ข)
สัญญาเลขที่ :
118
งบประมาณ 280800 บาท
.00
เชิญชวน
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 279,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 279,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 279,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำราคากลางที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
119
งบประมาณ 353000 บาท
358,000.00
2561-202
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 356,668.45 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการซ่อมปรับปรุงเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในอาคารที่ทำการแพทย์เขตแก่งคอย - นครราชสีมา ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 353,000.00 บาท

รวม 353,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
120
งบประมาณ 1860600 บาท
1,853,775.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือ บริการ) 210 ชุด โครงเก้าอี้นั่ง ชนิดรถชั้น 3 วัสดุ SUS 304 ใช้กับรถ บชส.
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอสซีซีโปรเกรสชั่น เมดิคอลอิควิปเม้นต์ ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
- จำนวนเงิน - บาท
- จำนวนเงิน - บาท
- จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารการยื่นข้อเสนอ การซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่องนี้พบว่า การกำหนดเงื่อนไขเอกสารรายละเอียดที่ต้องเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงขอยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อครั้งนี้ไปก่อน แล้วดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
สัญญาเลขที่ :
121
งบประมาณ 640000 บาท
640,000.00
2561-201
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา 866,720.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 639,860.00 บาท
บริษัท เอเซีย เอสทีบี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 880,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 639,860.00 บาท

รวม 639,860.00 บาท
เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
122
งบประมาณ 499690 บาท
499,690.00
2561-201
๑.บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๙๙,๖๙๐ บาท
๒.บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอ ๕๐๒,๓๖๕ บาท
๓.บริษัท ว.เวิร์กไลค์ เอนจิเนีย จำกัด ราคาที่เสนอ ๕๐๖,๑๑๐ บาท
บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๙๙,๖๙๐ บาท

รวม 499,690.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการสืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ราย แล้วปรากฏว่า บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน ๔๙๙,๖๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368.สญ./พ.001/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
123
งบประมาณ 480858 บาท
480,858.00
2561-201
๑. บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๘๐,๘๕๘ บาท
๒. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ ๕๗๗,๘๐๐ บาท
๓. บริษัท พูลพีรพัชร จำกัด ราคาที่เสนอ ๖๔๒,๐๐๐ บาท
๑. บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๘๐,๘๕๘ บาท

รวม 480,858.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการสืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 ราย แล้วปรากฏว่า บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน 480,858.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368.สญ./พ.007/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
124
งบประมาณ 90950 บาท
90,950.00
2561-202
น้ำยาทำความสะอาดพื้น บรรจุถังละ 200 ลิตร (Heavy Duty Floor Cleaner) จำนวน 10 ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,950.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
น้ำยาทำความสะอาดพื้น บรรจุถังละ 200 ลิตร (Heavy Duty Floor Cleaner) จำนวน 10 ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,950.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 90,950.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)สัญญาเลขที่ :
125
งบประมาณ 929821.44 บาท
929,821.44
2561-004
สิ่งของ Journal Box Assembly พร้อมสลักเกลียว ของรถ Daewoo จำนวน 32 ชุด
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 929,821.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 1,045,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) คณะกรรมการฯ ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ เพราะห้างฯ ไม่ส่งตัวอย่างให้ทางการพิจารณา ผิดเงื่อนไขตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 4.1
สิ่งของ Journal Box Assembly พร้อมสลักเกลียว ของรถ Daewoo จำนวน 32 ชุด
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 929,821.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 929,821.44 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
สัญญาเลขที่ :
126
งบประมาณ 492200 บาท
492,200.00
2561-202
Isolating Rubber Assembly ของรถ THN , NKF , ATR จำนวน 200 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Isolating Rubber Assembly ของรถ THN , NKF , ATR จำนวน 200 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 492,200.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
127
สส./ผจจ./ป.40/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสายและขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลชนิดต่างๆ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) ที่ กม.170+271.76 (กม.170/3 - 170/8) ระหว่างสถานีหนองจอก-สถานีหนองศาลา ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 650000 บาท
653,500.00
2561-001
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 651,000.00 บาท
2. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 652,000.00 บาท
ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวม 650,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
128
สส./ผจจ./ป.41/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลชนิดต่างๆ (งานชั่วคราวครั้งที่ ๑) ที่ กม.๘๘+๓๘๗.๓๐ - กม.๘๘+๔๐๔.๙๐ (กม.๘๘/๔-๙) ระหว่างสถานีพระแก้ว ถึง สถานีชุมทางบ้านภาชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 640000 บาท
653,500.00
2561-002
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 642,907.36 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 653,299.20 บาท
ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รวม 640,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
129
งบประมาณ 751000 บาท
835,000.00
2561-002
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอราคา 751,000.00 บาท
2.2 กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก และ บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด) เสนอราคา 767,469.91 บาท
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่งเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 784,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 751,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 835,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 751,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 84,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.059 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.110/2561 ลงวันที่ 03 สิงหาคม 2561
130
งบประมาณ 600000 บาท
546,700.00
2561-002
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอราคา 509,000.00 บาท
2.2 กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส.บางกอก และ บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด) เสนอราคา 527,423.08 บาท
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมรุ่งเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 528,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 509,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 509,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 509,000.00 บาท (เงินห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 37,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.895 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1930/หใ.109/2561 ลงวันที่ 03 สิงหาคม 2561
131
งบประมาณ 479895 บาท
479,895.00
2561-202
รายการที่1. Sealing ring set สำหรับซ่อม Compressor Knorr W450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 65 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 479,895.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Sealing ring set สำหรับซ่อม Compressor Knorr W450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 65 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 479,895.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 479,895.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
132
งบประมาณ 393760 บาท
393,760.00
2561-202
รายการที่ 1. ยางชุดซ่อม Repair kit for EV207z Solenoid Valve ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 80 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 393,760.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ยางชุดซ่อม Repair kit for EV207z Solenoid Valve ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 80 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 393,760.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 393,760.00 บาท
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
133
งบประมาณ 462240 บาท
462,240.00
2561-202
รายการที่ 1. คานห้ามล้อรถ THN , NKF (Inside) จำนวน 18 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 346,680.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. คานห้ามล้อรถ THN , NKF (Outside) จำนวน 6 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 115,560.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. คานห้ามล้อรถ THN , NKF (Inside) จำนวน 18 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 346,680.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. คานห้ามล้อรถ THN , NKF (Outside) จำนวน 6 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 115,560.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 462,240.00 บาท
หจก. โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
134
งบประมาณ 384500 บาท
384,500.00
2561-202
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 384,500.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 384,500.00 บาท

รวม 384,500.00 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
135
งบประมาณ 454536 บาท
454,536.00
2561-202
รายการที่ 1. Brake Beam Assembly (inside , outside) ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 454,536.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Brake Beam Assembly (inside , outside) ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 454,536.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 454,536.00 บาท
หจก. โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุตรงตามทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
136
งบประมาณ 368936 บาท
368,936.00
2561-202
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. เสนอราคา 368,936.00 บาท

บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. เสนอราคา 395,000.00 บาท

บริษัท โฟล์วซัคเซส จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. เสนอราคา 399,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. เสนอราคา 368,936.00 บาท

รวม 368,936.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/34จ./2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
137
งบประมาณ 99000 บาท
99,000.00
2561-104
สิ่งของ แม่แรงกลกระปุก ขนาด 35 ตัน ใช้งานที่ สบด.กท. (งทป.เลขที่ 29/2561) จำนวน 2 ตัว
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา 97,370.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 3 และ ข้อ 4.3 และร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ใน ข้อ 4
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี พรีซิชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 3.1 (1) , (4) , (5) และ ข้อ 4.3
4. บริษัท เคพี แอนด์ ไอ อินดัสเตรียล จำกัด ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือก ข้อ 3.1 (1) , (4) , (5)
สิ่งของ แม่แรงกลกระปุก ขนาด 35 ตัน ใช้งานที่ สบด.กท. (งทป.เลขที่ 29/2561) จำนวน 2 ตัว
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอขาย 97,370.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 97,370.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ เท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้
สัญญาเลขที่ :
138
งบประมาณ 755000.56 บาท
755,000.56
2561-201
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 136,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 205,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 171,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 136,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 205,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 171,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 181,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 695,500.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
139
งบประมาณ 82925 บาท
82,925.00
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อท่อลมอัด (Brake Coupling) ที่แขวงรถจักรทุ่งสง จำนวน 62 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 82,925.00 บาท (แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อท่อลมอัด (Brake Coupling) ที่แขวงรถจักรทุ่งสง จำนวน 62 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นเงิน 82,925.00 บาท (แปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 82,925.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ชก.0377/168/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
140
งบประมาณ 422256.24 บาท
422,256.24
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 58 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 422,256.24 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 58 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นเงิน 422,256.24 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบหกบาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 422,256.24 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ชก.0377/167/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
141
งบประมาณ 39547.2 บาท
39,547.20
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อสี 2 K ตัวเร่งสี MAV - 36 ความจุ ๐.5 ลิตร ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 112 กระป๋อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 39,547.20 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อสี 2 K ตัวเร่งสี MAV - 36 ความจุ ๐.5 ลิตร ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน 112 กระป๋อง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน 39,547.20 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 39,547.20 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ชก.0377/169/2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
142
งบประมาณ 1000000 บาท
762,375.00
2561-201
ผู้เสนอเอกสาร 2 ราย
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 762,375.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 2,327,250.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 762,375.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 762,375.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
143
งบประมาณ 863800 บาท
863,800.00
2561-104
1. สายพานไดชาร์ทรถโรเบลเบอร์ 8470 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,160.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
2. สายพานปั้มลมเบอร์ 9.5 X 1650 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,700.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
3. สายพานปั้มลมเบอร์ 9.5 X 1700 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 7,400.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,360.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
4. สายน้ำมันเบรครถโรเบล จำนวน 40 เส้น ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 19,600.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,480.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
5. แม่ปั้มกระบอกเบรครถโรเบล จำนวน 40 อัน ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 78,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 86,160.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
6. ตลับลูกปืนเบอร์ 07087/07205 ยี่ห้อ TIMKEN จำนวน 100 ตลับ ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 120,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 95,900.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
7. สปริงกันสะเทือนรถเบา จำนวน 300 อัน ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 28,500.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
8. สเตเตอร์บิเตอร์อัดหินพร้อมขดลวด จำนวน 30 ชุด ผู้เสนอราคา
1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 585,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 604,800.00 บาท
3. บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงิน Vat)
1. สายพานไดชาร์ทรถโรเบลเบอร์ 8470 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,160.00 บาท
2. สายพานปั้มลมเบอร์ 9.5 X 1650 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 6,700.00 บาท
3. สายพานปั้มลมเบอร์ 9.5 X 1700 จำนวน 20 เส้น ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,360.00 บาท
4. สายน้ำมันเบรครถโรเบล จำนวน 40 เส้น ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,480.00 บาท
5. แม่ปั้มกระบอกเบรครถโรเบล จำนวน 40 อัน ผู้เสนอราคา
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 78,000.00 บาท
6. ตลับลูกปืนเบอร์ 07087/07205 ยี่ห้อ TIMKEN จำนวน 100 ตลับ ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 95,900.00 บาท
7. สปริงกันสะเทือนรถเบา จำนวน 300 อัน ผู้เสนอราคา
บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท
8. สเตเตอร์บิเตอร์อัดหินพร้อมขดลวด จำนวน 30 ชุด ผู้เสนอราคา
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 585,000.00 บาท


รวม 818,900.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสาร
สัญญาเลขที่ :
144
งบประมาณ 1983245 บาท
1,983,245.00
2561-002
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 150,335.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 138,993.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ผ่านเนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำนวนเงิน 1,528,923.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,528,923.00 บาท


รวม 1,528,923.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,983,245.00 – 1,528,923.00) = 454,322 บาท คิดเป็น 22.91% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
145
งบประมาณ 449997.06 บาท
449,997.06
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 149,999.02 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 449,997.06 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,997.06 บาท


รวม 449,997.06 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
146
งบประมาณ 2485800 บาท
2,485,800.00
2561-202
สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
  ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีโครงการ ซื้อซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก ให้กับเขต, แขวง และหน่วยงาน สบง. และ สบน. ต่างๆ โดยซื้อจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. รองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่นชนิดหุ้มส้น จำนวน ๑,๓๐๒ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. รองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่นชนิดหุ้มข้อ จำนวน ๘๗๘ คู่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๓,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 รวม 2,485,800.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1012/9/ซ.69/2561 08 พฤศภาคม 2661
147
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
148
สส./ผจจ./ป.37/2561 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจัดหาและติดตั้งระบบเรียกพยาบาล จำนวน ๑ ชุด (สำหรับการติดต่อได้ ๓ แผนก แผนกบริหารงานผู้ป่วยอายุรกรรม, แผนกผู้ป่วยสูติ-นารีเวชกรรม และแผนกบริหารงานผู้ป่วยศัลยกรรม) ที่กองบริหารงานการพยาบาล โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งบประมาณ 840000 บาท
849,000.00
2561-002
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 844,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 840,000.00 บาท

รวม 840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด
สัญญาเลขที่ :
149
งบประมาณ 1709860 บาท
1,709,860.00
2561-002
สิ่งของ รถ Fork Lift Truck ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 5 ตัน ใช้งานที่ สรง.รส. (งทป.เลขที่ 019/2561) จำนวน 1 คัน
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัย เทรดดิ้ง ผิดเงื่อนไข ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค SRT Specifcation No. SE-159/2560 คือ Max. Drawbar pull at full load ≥ 78.17 ps.
2.บริษัท ยูนิเวอร์ซัลโฮลดิ้ง จำกัด ผิดเงื่อนไข ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค SRT Specifcation No. SE-159/2560 คือ Max. Drawbar pull at full load ≥ 78.17 ps. , บริษัทฯ เสนอ ยี่ห้อ CAT แต่ Catalogue เป็นของ Mitsubishi Eng. (S6S) , ไม่ได้แนบเอกสารCertificate for the product the manufacturer meets the requirement to international industrial standard for example JIS ASTM ANSI CE CEN KS etc. และไม่แสดงBattery 12-24V
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เพราะไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
150
งบประมาณ 82925 บาท
82,925.00
2561-202
บริษัท อัพ - เทค ซิสเทส
บริษัท อัพ - เทค ซิสเทส

รวม 82,925.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ ๑ จึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/วผล.2/ ต.100/2561
151
งบประมาณ 437000 บาท
439,200.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 437,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 437,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวม 437,000.00 บาท
ข้อเสนอด้านแทคนิคถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
152
งบประมาณ 240000 บาท
240,000.00
2561-202
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
รายการที่ 1. เครื่องปรับอากาศรถตรวจสภาพทาง ตท.2 เสนอราคา 240,000.00 บาท

บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. เครื่องปรับอากาศรถตรวจสภาพทาง ตท.2 เสนอราคา 270,000.00 บาท

บริษัท โฟล์วซัคเซส จำกัด
รายการที่ 1. เครื่องปรับอากาศรถตรวจสภาพทาง ตท.2 เสนอราคา 286,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
รายการที่ 1. เครื่องปรับอากาศรถตรวจสภาพทาง ตท.2 จำนวนเงิน 240,000.00 บาท

รวม 240,000.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/28ซ./2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
153
งบประมาณ 100000 บาท
84,365.00
2561-202
บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM1 (Server) เสนอราคา 59,190.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM2 (Client Computer) เสนอราคา 3,545.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างซ่อมชุดแสดงผลตรวจสภาพทางบนจอ LCD เสนอราคา 3,980.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อม Power Supply ของชุด ALC เสนอราคา 17,650.00 บาท
รวมเป็นเงิน 84,365.00 บาท

2. บริษัท โฟลว์ซัคเซส จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM1 (Server) เสนอราคา 63,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM2 (Client Computer) เสนอราคา 4,750.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างซ่อมชุดแสดงผลตรวจสภาพทางบนจอ LCD เสนอราคา 4,500.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อม Power Supply ของชุด ALC เสนอราคา 19,100.00 บาท
รวมเป็นเงิน 91,350.00 บาท

3. บริษัท ไลค์ คาร์ เซนเซอร์ (2000) จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM1 (Server) เสนอราคา 65,200.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM2 (Client Computer) เสนอราคา 5,100.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างซ่อมชุดแสดงผลตรวจสภาพทางบนจอ LCD เสนอราคา 4,900.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อม Power Supply ของชุด ALC เสนอราคา 19,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 94,800.00 บาท
บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM1 (Server) จำนวนเงิน 59,190.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมชุดคอมพิวเตอร์ EM2 (Client Computer) จำนวนเงิน 3,545.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างซ่อมชุดแสดงผลตรวจสภาพทางบนจอ LCD จำนวนเงิน 3,980.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อม Power Supply ของชุด ALC จำนวนเงิน 17,650.00 บาท
รวมเป็นเงิน 84,365.00 บาท

รวม 84,365.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/31จ./2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
154
งบประมาณ 500000 บาท
338,100.00
2561-202
บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. ดวงไฟ LED 24V. – 27W. เสนอราคา 99,500.00 บาท
รายการที่ 2. Power Supply 650W. เสนอราคา 18,600.00 บาท
รายการที่ 3. กล้องวงจรปิดรถอัดหิน เสนอราคา 220,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 338,100.00 บาท

บริษัท โฟวล์ซัคเซส จำกัด
รายการที่ 1. ดวงไฟ LED 24V. – 27W. เสนอราคา 137,500.00 บาท
รายการที่ 2. Power Supply 650W. เสนอราคา 21,000.00 บาท
รายการที่ 3. กล้องวงจรปิดรถอัดหิน เสนอราคา 230,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 338,500.00 บาท

บริษัท ไลค์ คาร์ เซนเซอร์ (2000) จำกัด
รายการที่ 1. ดวงไฟ LED 24V. – 27W. เสนอราคา 131,000.00 บาท
รายการที่ 2. Power Supply 650W. เสนอราคา 20,500.00 บาท
รายการที่ 3. กล้องวงจรปิดรถอัดหิน เสนอราคา 228,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 380,300.00 บาท
บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. ดวงไฟ LED 24V. – 27W. จำนวน 99,500.00 บาท
รายการที่ 2. Power Supply 650W. จำนวน 18,600.00 บาท
รายการที่ 3. กล้องวงจรปิดรถอัดหิน จำนวน 220,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 338,100.00 บาท

รวม 338,100.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/30ซ./2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
155
งบประมาณ 117000 บาท
130,000.00
2561-104
รายการที่1. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและให้เลือดอัตโนมัติ(ตามรายการละเอียดแนบ) จำนวน 2 เครื่อง
บ.ดีเคเอสเอชฯ เสนอขายในราคาเครื่องละ 54,672.90 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 117,000.00 บาท


รวม 117,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
156
งบประมาณ 200000 บาท
179,200.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรูใส่สลักแท้มป์ปิ้งอาร์ม เสนอราคา 96,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมรูสวมใบบิเตอร์ให้ได้มาตรฐาน Morse 6 เสนอราคา 83,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 179,200.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรูใส่สลักแท้มป์ปิ้งอาร์ม เสนอราคา 96,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมรูสวมใบบิเตอร์ให้ได้มาตรฐาน Morse 6 เสนอราคา 83,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 179,200.00 บาท


รวม 179,200.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/32จ./2561 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
157
งบประมาณ 2201000 บาท
2,136,554.60
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือ บริการ) 1 ชุด เครื่อง Slack Adjuster Test พร้อม Air Compressor และอุปกรณ์ส่วนควบชุด ติดตั้งใช้งานที่ สอด.งทป.22/2561
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 0.00 บาท


รวม .00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตรงตามประสงค์ของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรยกเลิกประกวดราคาฯ ครั้งนี้ เนื่องจาก Spec. ของเครื่อง Slack Adjuster Test พร้อม Air Compressor ตามข้อกำหนดของทางการเป็น Spec. ของเครื่องรุ่นเก่า เห็นสมควรให้มีการปรับปรุง Spec. ใหม่ก่อน แล้วค่อยดำเนินการจัดหาใหม่
สัญญาเลขที่ :
158
งบประมาณ 468660 บาท
468,660.00
2561-202
ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit ของรถจักร GEA. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               1. Screw,Ref.156 L7-GEA-0087 P/N 1741156002 จำนวน 200 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,600.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Screw M16x200,Ref.301 L7-GEA-0120 P/N 1400037001 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Bush,Ref.77 L7-GEA-0111 P/N 1741077000 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,075.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. Socket M16,Ref.138 L7-GEA-0114 P/N 1741138000 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 29,425.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               5. Shaft Journal,Ref.150 L7-GEA-0135 P/N 1741150001 จำนวน 200 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 70,620.00 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               6. Slide Bearing Lower,Ref.143 L7-GEA-0108 P/N 1741143003 จำนวน 300 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 237,540.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ตามที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit ของรถจักร GEA. จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               1. Screw,Ref.156 L7-GEA-0087 P/N 1741156002 จำนวน 200 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 85,600.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Screw M16x200,Ref.301 L7-GEA-0120 P/N 1400037001 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 21,400.00 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Bush,Ref.77 L7-GEA-0111 P/N 1741077000 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 24,075.00 บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. Socket M16,Ref.138 L7-GEA-0114 P/N 1741138000 จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 29,425.00 บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               5. Shaft Journal,Ref.150 L7-GEA-0135 P/N 1741150001 จำนวน 200 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 70,620.00 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               6. Slide Bearing Lower,Ref.143 L7-GEA-0108 P/N 1741143003 จำนวน 300 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 237,540.00 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 468,660.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
159
งบประมาณ 7327060 บาท
400,000.00
2561-202
4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 399,000.00 บาท
4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์ภิวัติคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 400,000.00 บาท
4.3 บริษัท คอนแทรคโฮม จำกัด เสนอราคา 450,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 399,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 399,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 399,000.00 บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
160
งบประมาณ 396500 บาท
396,500.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 396,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 396,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 396,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 396,000.00 บาท (เงินสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
161
งบประมาณ 334000 บาท
309,300.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 309,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 309,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 309,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 309,000.00 บาท (เงินสามแสนเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
162
งบประมาณ 751000 บาท
450,900.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 450,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 450,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 450,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 450,000.00 บาท (เงินสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
163
งบประมาณ 220000 บาท
214,000.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 214,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 213,000.00 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
164
งบประมาณ 214000 บาท
214,000.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 213,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 213,000.00 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
165
งบประมาณ 220000 บาท
214,000.00
2561-202
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 213,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 213,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 213,000.00 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 (ใช้ราคาที่บริษัท เอ ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
166
งบประมาณ 217000 บาท
217,000.00
2561-202
4.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลดี คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 216,000.00 บาท
4.2 บริษัท คอนแทรคโฮม จำกัด เสนอราคา 217,000.00 บาท
4.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภรณ์ภิวัติคอนสตรัคชั่น เสนอราคา 240,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลดี คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 216,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 216,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลดี คอนสตรัคชั่น เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 216,000.00 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ลดี คอนสตรัคชั่น เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
167
งบประมาณ 1660400 บาท
1,379,700.00
2561-002
กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,343,433.15 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,343,433.15 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 1,343,433.15 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการซื้อเหล็กแผ่นและเหล็กเพลาขาวขนาดต่าง ๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานสะพานที่ 1-5 และกองบำรุงทางเขตต่าง ๆ ตามใบเบิกเพื่อใช้งานตามแผนงาน และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,343,433.15 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 36,266.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 (ใช้ราคาที่บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
168
งบประมาณ 1895650 บาท
1,450,200.00
2561-002
2. กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 1 ราย คือ บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,469,000.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,469,000.00 บาท
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 1,449,790.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการจ้างผลิตแผ่นครอบฟลอร์บีม จำนวน 1,130 แผ่น เพื่อจัดส่งให้กองบำรุงทางเขตต่าง ๆ ตามใบเบิกเพื่อใช้งานตามแผนงาน และเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
เป็นเงิน 1,449,790.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลาง
เป็นเงิน 410.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ใช้ราคาที่บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอเป็นฐาน
ในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
169
งบประมาณ 5000000 บาท
.00
เชิญชวน
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคา 4,890,000 บาท
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคา 4,890,000 บาท

รวม 4,890,000.00 บาท
เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของการรถไฟฯ ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2561
จึงมีความเห็นสมควรให้ว่าจ้าง บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ แล้ว
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,890,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ :
170
งบประมาณ 3995999.96 บาท
3,995,999.96
2561-201
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคา 4,596,000.00 บาท
บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอราคา 4,440,000.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 3,995,940.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 3,995,940.00 บาท

รวม 3,995,940.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
171
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 146,468,908.38 บาท