:: 190 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
460,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำหรับรถ บนอ.ป. พร้อมติดตั้งพัดลม ขนาด 5’2 ตัว/ชุด จำนวน 22 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 7,430.- บาท
รายการที่ 2 สำหรับรถ บนท.ป. พร้อมติดตั้งพัดลม ขนาด 5’1 ตัว/ชุด จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,145.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 163,460.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 308,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,160.- บาท


รวม 472,160.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
2
417,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Knuckle Sumitomo ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 13,910.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 417,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,300.- บาท


รวม 417,300.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
3
480,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์Locking Ring วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมชุบ Zinc กันสนิมฯจำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 79.50 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 477,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 477,000.- บาท


รวม 477,000.00 บาท
บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(480,000.00-477,000.00)=3,000.-บาท
หรือ 0.62% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
4
484,710.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แหวนยางปากท่อลมอัด (Grove Ring) จำนวน 3,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 68.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 74.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แหวนยางกระปุกลิ้นระบายลม จำนวน 3,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 66.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก. พ.พาณิชย์การค้า ราคาที่เสนอ 69.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 205,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 199,020.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 404,460.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการมให้ความเห็นชอบ...
5
194,799.92
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักศูนย์กลางแคร่ T-11 พร้อมแหวนและสลักขัดครบชุด จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวร ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 973.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 968.029 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สินทวีพลัส จก. จำนวนเงินรวม 193,605.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 193,605.80 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
6
5,308,500.00
ประกวดราคา
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา@ 43,400.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,572,560.00 (รวม Vat 7%)

รวม 5,572,560.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
7
444,906.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เหล็กรองหลังเพลาตลับลูกกลิ้ง Adapter Class C จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,040.575 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,057.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 364,201.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 364,201.25 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
8
428,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อจานแคร่อันบน (Center Plate) แคร่ T-11 จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 4,654.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 465,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,450.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
9
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เหล็กรองหลังเพลาตลับลูกกลิ้ง Adapter Class B จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,021.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,057.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 357,647.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 357,647.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
10
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Ride Control Class-B จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 4,964.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 496,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,480.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว...
11
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ คานห้ามล้อ แคร่ KHM. Ride – Control Class-D จำนวน 36 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 6,971.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 11,949.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 6,999.94 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 250,957.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 250,957.80 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
12
1,850,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระหนักถังน้ำมันสำหรับโบกี้รถบรรทุกน้ำมันดิบค่น (บทค.) รุ่นหมายเลข 126xxx จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท อาโอบะเทคนอส จำกัด ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อาโอบะเทคนอส จำกัด จำนวนเงินรวม 1,848,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,848,960.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว...
13
1,940,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระหนักถังน้ำมันสำหรับโบกี้รถบรรทุกน้ำมันดิบค่น (บทค.) รุ่นหมายเลข 125xxx จำนวน 13 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท อาโอบะเทคนอส จำกัด ราคาที่เสนอ 149,265.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท อาโอบะเทคนอส จำกัด จำนวนเงินรวม 1,940,445.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,940,445.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว...
14
684,000.00
สอบราคา
หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาชุดละ 34,200.00 บาท เป็นเงิน 684,000.00 บาท
หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาชุดละ 34,200.00 บาท เป็นเงิน 684,000.00 บาท

รวม 684,000.00 บาท
หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน และเคยซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการซ่อม
15
1,637,100.00
สอบราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาลูกละ 203,700.00 บาท เป็นเงิน 1,833,300.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาลูกละ 250,000.00 บาท เป็นเงิน 2,250,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาลูกละ 200,000.00 บาท เป็นเงิน 1,800,000.00 บาท

รวม 1,800,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,800,000.00 บาท จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการซ่อม
16
1,956,888.00
สอบราคา
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาชุดละ 25,772.00 บาท เป็นเงิน 1,855,584.00 บาท
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาชุดละ 25,772.00 บาท เป็นเงิน 1,855,584.00 บาท

รวม 1,855,584.00 บาท
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการซ่อม
17
1,594,111.68
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 96 Sets Link Rod Complete (Connection)
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 1,664,064.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. ราคาที่เสนอ 1,385,692.80 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. จำนวนเงิน 1,664,064.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,664,064.00 บาทรวม 1,664,064.00 บาท
- บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน เสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้ตรวจสอบแล้วและบริษัทยังไม่เคยมีประวัติการจำหน่ายให้กับทางการใช้งาน ซึ่งการเสนอราคาครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวอย่างให้พิจารณา จึงไม่รับพิจารณา
- บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. เสนอราคาเพียงต่ำ 2 ส่งของภายใน 60 วัน เสนอรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยมีประวัติเคยจำหน่ายสิ่งของรายการนี้มาแล้ว ซึ่งสามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 4.39 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
18
833,150.40
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ อุปกรณ์ BLOCK BRAKE UNIT ของรถ DAEWOO จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 821,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 845,514.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ อุปกรณ์ BLOCK BRAKE UNIT ของรถ DAEWOO จำนวน 120 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัทเอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 821,760.00 บาท


รวม 821,760.00 บาท
บริษัทเอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
19
1,387,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
3.บริษัท พี.เอส.แอล.พระรามเก้า จำกัด
4.บริษัท วันนา(ไทย) เทเลวิชั่น จำกัด
คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา พบว่า มีผู้ยื่นเอกสาร
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติร่วมกันให้ยกเลิกการสอบราคา
ในครั้งนี้ และออกสอบราคาใหม่

รวม .00 บาท
คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา พบว่า มีผู้ยื่นเอกสาร
ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง
เพื่อให้การดำเนินการสอบราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติร่วมกันให้ยกเลิกการสอบราคา
ในครั้งนี้ และออกสอบราคาใหม่
20
253,850.00
สอบราคา
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KHM-L2M ตามแผนผังเลขที่ C1012-CA594 วัสดุ SUP9A or DIN1722 50CrV4 or BS970 EN47 or RSR.Approved Equal จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 5,432.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 271,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 271,600.- บาท


รวม 271,600.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (271,600 – 253,850 = 17,750.-บาท )คิดเป็น 6.99 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
21
483,580.00
สอบราคา
ไม้สักเฟรมรับพื้น ขนาด 32 x 100 x 2,500 มม. (ส.46) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 ท่อน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 1,137.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,185.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอ็กเซลเล็นซ์(1992) ราคาที่เสนอ 1,600.- บาท

หจก. อ.แดง จำนวนเงิน 341,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 341,100.- บาท


รวม 341,100.00 บาท
หจก. อ.แดง เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (483,580 – 341,100 = 142,480.-บาท) คิดเป็น 29.46% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
22
500,000.00
สอบราคา
1. บ.วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เครื่องละ 300,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
2. บ.เอส.แอนด์ เอ็น.โซลูชั่น จก. เสนอราคาต่สอง เครื่องละ 385,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
3. บ.อัลตร้า คอมเพรสเซอร์ จก. เสนอราคาต่ำสาม เครื่องละ 430,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
4. บ.ตรีเพชร อีเล็คทริค จก. เสนอราคาต่ำสี่ เครื่องละ 434,570.44 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
5. บ.พัฒนายนต์ชลบุรี จก. เสนอราคาต่ำห้า เครื่องละ 438,225.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
6. บ.ซีนิกส์อีเล็คเท็ค จก. เสนอราคาต่ำหก เครื่องละ 450,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
บ.วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จก. ชนะการประมูล เสนอราคาต่ำสุด เครื่องละ 300,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 321,000.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ"
23
6,734,200.00
ประกวดราคา
1) บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด เสนอราคา ชุดละ 0.1317 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2) บริษัท ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ จำกัด เสนอราคา ชุดละ 0.1346 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,759,884.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 6,759,884.43 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิงของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ สูงกว่าราคาประเมิน (6,759,884.43 - 6,734,220.48) = 25,663.95 บาท หรือ 0.38 %
24
1,884,800.00
สอบราคา
1.บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,532,160.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,849,992.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.บริษัท เจ.อาร์.อินเตอร์เซคคิวริตี้การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,818,144.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,438,080.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.หจก.เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 1,824,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,438,080.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,438,080.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
25
497,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ก้านยึดหม้อสูบรถ JR-West ชุบแข็ง HS48-60 ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 700 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 364.- บาท
รายการที่ 2 ก้านยึดคานห้ามล้อรถ JR-West ชุบแข็ง HS48-60 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 700 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 344.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 254,800.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 240,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,600.- บาท


รวม 495,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
26
876,330.00
สอบราคา
รายการที่1กระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานใหญ่) ขนาด 5 x 604 x 908 มม. จำนวน 500 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 13,385.00 บาท
รายการที่2กระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานเล็ก)ขนาด 5 x 428 x 604 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 8,560.00 บาท
รายการที่3กระจกหน้าต่างห้องสุขาพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานบน)ขนาด 5 x 294 x 682 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 36,915.00 บาท
รายการที่4กระจกหน้าต่างห้องสุขาพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานล่าง)ขนาด 5 x 294 x 682 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผูเสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 31,565.00บาท
ผูเสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคา 44,405.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ชศรีพงศ์ โลหะกิจ เสนอราคา 46,545.00 บาท
รายการที่1กระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานใหญ่) ขนาด 5 x 604 x 908 มม. จำนวน 500 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 13,385.00 บาท
รายการที่2กระจกหน้าต่างห้องโดยสารพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานเล็ก)ขนาด 5 x 428 x 604 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 8,560.00 บาท
รายการที่3กระจกหน้าต่างห้องสุขาพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานบน)ขนาด 5 x 294 x 682 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 36,915.00 บาท
รายการที่4กระจกหน้าต่างห้องสุขาพร้อมกรอบอลูมิเนียม(บานล่าง)ขนาด 5 x 294 x 682 มม. จำนวน 500 Pcs.
ผูเสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด จำนวนเงิน 31,565.00บาท


รวม 90,425.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
27
1,156,400.00
สอบราคา
# 35.2685.40 wearing Parts Group K จำนวน 12 Sets.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 92,055.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,181,986.20 บาท

รวม 1,181,986.20 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
28
265,400.00
สอบราคา
จำนวน 40 Sets. # 1165 407 001 Spindle unit 1 Set., Consist of :- 3 Items 7F, 8F, 11F
หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลายฯ เสนอขายในราคาชุดละ 5,600.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลายฯ เสนอขายจำนวน 40 ชุด รวมเป็นเงิน 239,680.00 บาท


รวม 239,680.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
29
282,480.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสำนักติดตั้ง Compressor พร้อมฐานยึดและหูแขวน ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง เสนอราคา 282,480.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสำนักติดตั้ง Compressor พร้อมฐานยึดและหูแขวน ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 282,480.00 บาท

รวม 282,480.00 บาท
หจก.นามทอง เทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
30
226,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หลอดฟลูออเรสเซ่นต์ฯ จำนวน 10,000 หลอด
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาต่ำสุด @ 16.99 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- หจก ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสอง @ 18.64 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.ไทยสวัสดิ์ซีสเต็มส์ จก. เสนอราคาต่ำสาม @ 21.60 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.เอส.แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จก. เสนอราคาต่ำสี่ @ 30.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 2 หลอดแสงจันทร์ประเภทใช้กับบัลลาสต์ฯ จำนวน 110 หลอด
- บ.ไทยสวัสดิ์ซีสเต็มส์ จก. เสนอราคาต่ำสุด @ 250.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก เสนอราคาต่ำสอง @ 267.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- หจก ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสาม @ 270.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.เอส.แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จก. เสนอราคาต่ำสี่ @ 410.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 3 สายทองแดงหุ้ม pvc ขนาด ø 2 x 1.5 มม2 (1/1.38 มม.) จำนวน 1000 เมตร
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด @ 9.85 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ. ไทยสวัสดิ์ซีสเต็มส์ จก.เสนอราคาต่ำสอง @ 10.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.เอส.แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จก.เสนอราคาต่ำสาม @ 11.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาต่ำสี่ @ 11.07 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
รายการที่ 1 บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ชนะการประมูล รวมเป็นเงิน 181,793.00 บาท
รายการที่ 2 บ.ไทยสวัสดิ์ซีสเต็มส์ จก. ชนะการประมูล รวมเป็นเงิน 29,425.00 บาท
รายการที่ 3 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ชนะการประมุล รวมเป็นเงิน 10,539.50 บาท

รวม 221,757.50 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดที่กำหนด"
31
243,840.00
สอบราคา
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets ราคา Set.ละ 17,799.99 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets เป็นเงิน 266,999.93 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 266,999.93 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
32
499,690.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมบำรุง และบริการสื่อสารข้อมูลระบบติดตามของรถจักร จำนวน 40 คัน เป็นเงิน 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมบำรุง และบริการสื่อสารข้อมูลระบบติดตามของรถจักร จำนวน 40 คัน เป็นเงิน 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน


รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อออกสอบราคา
33
497,229.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Aggregate L 20 Kg. จำนวน 24 ถุง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,557.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Aggregate S 20 Kg. จำนวน 20 ถุง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,557.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 Liquid R 18 Kg. จำนวน 6 ถัง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 24,235.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 Liquid H 12 Kg จำนวน 5 ถัง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 16,585.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 Liquid A 20 Kg. จำนวน 12 ถัง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 9,362.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงินรวม 85,386.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงินรวม 71,155.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงินรวม 145,413.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงินรวม 82,925.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำนวนเงินรวม 112,350.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 497,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
34
498,759.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อะไหล่แคร่ TKZ - 3 ตามแผนผังเลขที่ TKZ-3-03-05-02 จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,727.26 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อะไหล่แคร่ TKZ - 3 ตามแผนผังเลขที่ TKZ-3-03-05-03 จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 9,523.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 165,454.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 333,305.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 498,759.10 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและสิ่งของถูกต้องตามตัวอย่างของทางการฯ
35
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Coupler Shibata จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 82,657.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 495,945.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,945.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
36
458,388.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Rotary Lock Lifter Lever จำนวน 72 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,514.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Coupler Lifter Lock Ass'y จำนวน 72 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,354.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ซองแหนบกูป จำนวน 72 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,498.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 181,044.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 169,488.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 107,856.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 458,388.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาและราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
37
470,000.00
สอบราคา
1.บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคากระป๋องละ 229.00บาท
2.บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด ราคากระป๋องละ 212.00บาท
บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด ราคากระป๋องละ 212.-บาท รวมจำนวนเงิน 424,000.00บาท

รวม 424,000.00 บาท
บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัดเสนอราคาต่ำสุด ราคากระป๋องละ 212.-บาทต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็น 9.78%(235-212=23.-บาท)และทำการทดลองตัวอย่างแล้วผู้ใช้แจ้งว่าใช้งานได้กรรมการฯจึงต่อรองราคาให้บริษัทฯลดราคาลงอีก บริษทฯยืนยันราคาที่เสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอสิ่งของใช้งานได้จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
38
491,858.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กะโหลก Brake Head รถโดยสาร จำนวน 68 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,830.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 กะโหลก Brake Head รถ บทข. จำนวน 68 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,402.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 260,480.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 231,376.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 491,857.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา .
39
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ผ้าใบกูบทางเดินรถโดยสาร พร้อมโครงชนิดยาว จำนวน 130 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,745.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 486,850.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 486,850.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
40
496,908.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Spring แคร่ TKZ-3 จำนวน 72 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 6,901.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 496,908.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,908.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินของทางการฯ ..
41
497,380.00
สอบราคา
1.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาบานละ 7,652.00 บาท
2.บริษัท เคซี99 ออโต้เซอร์วิสจำกัด เสนอราคาบานละ 5,739.0บาท
3.บริษัท กันตฤทัยจำกัด ไม่ส่งตัวอย่างคณะกรรมการจึงไม่พิจารณาเปิดซอง
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาบานละ 7,652.00 บาทรวมจำนวนเงิน 497,380.00 บาท

รวม 497,380.00 บาท
บริษัทกันตฤทัยจำกัดไม่มีตัวอย่างกรรมการไม่พิจารณาเปิดซอง บริษัทเคซี99 ออโต้เซอร์วิสจำกัดเสนอราคาบานละ 5,739บาทแต่สิ่งของไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัดเสนอสิ่งของถูกต้องตามตัวอย่างทางการฯ ราคาบานละ 7,652บาทเท่ากับราคาประเมินของทางการฯคณะกรรมการฯจึงต่อรองราคาให้บริษัทฯลดราคาลงอีก บริษทฯยืนยันราคาที่เสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอสิ่งของตามตัวอย่างจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
42
1,280,000.00
สอบราคา
1 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,279,506.00 บาท
2 บริษัท อิเทลเคลส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,279,976.80 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,279,506.00 บาท

รวม 1,279,506.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
43
2,265,000.00
ประกวดราคา
1) บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,540,800.00 บาท
2) บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,871,999.58 บาท
3) บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,680.00 บาท
4) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,372,832.00 บาท
บริษัท ที เอ็ม ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,680.00 บาท


รวม 1,951,680.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะ
44
344,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันเฉลิมชัยการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 344,000.00 บาท

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรน เสนอราคาเป็นเงิน 343,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรน เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 343,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรน มีคุณสมบัติตามประกาศ และเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 343,200.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 1,200.00 บาท เห็สมควรจ้างได้
45
256,800.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด
2. บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,800.00 บาท

รวม 236,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
46
25,000.00
ตกลงราคา
1. หจก.เรืองสุขพาณิชย์ เซนเตอร์ เสนอรา 24,525.00 บาท
2. หจก.บุรีรัมย์ตะวันออกก่อสร้าง เสนอราคา 24,908.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.เรืองสุขพาณิชย์ เซนเตอร์ เสนอราคา 24,525.00 บาท (ค่าวัสดุรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับจากที่เสนอราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เรืองสุขพาณิชย์ เซนเตอร์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 24,525.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาเสนอ หลังต่อรองราคาแล้ว
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 475.00 บาท คิดเป็น 1.90%
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.เรืองสุขพาณิชย์ เซนเตอร์ เสนอราคาเป็นเงิน 24,525.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ) และเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจัดซื้อจาก หจก.เรืองสุขพาณิชย์ เซนเตอร์
47
996,400.00
สอบราคา
รายการที่1 สแตนเลสแผ่นเรียบ ขนาด 3 มม.x 4ฟุต x 8ฟุต จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 350,692.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคา 426,127.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 617,497.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททัชอินไทน ดอรเปอรชั่น จำกัด เสนอราคา 615,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ซี99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 444,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด เสนอราคา 463,096.00 บาท
รายการที่2 สแตนเลสกันลื่น ขนาด 3มม.x 4ฟุตx 8 ฟุต จำนวน 20 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 214,107.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคา 340,902.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 378,887.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททัชอินไทน ดอรเปอรชั่น จำกัด เสนอราคา 267,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ซี99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 318,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทบางกอกมารีนเซอร์วิสแอนด์ซัพพลายจำกัด เสนอราคา 284,170.60 บาท
รายการที่1 สแตนเลสแผ่นเรียบ ขนาด 3 มม.x 4ฟุต x 8ฟุต จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทพัฒนสตีล จำกัด เสนอราคา 426,127.50 บาท
รายการที่2 สแตนเลสกันลื่น ขนาด 3มม.x 4ฟุตx 8 ฟุต จำนวน 20 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 214,107.00 บาท


รวม 640,234.50 บาท
รายการที่1 สแตนเลสแผ่นเรียบ ขนาด 3 มม.x 4ฟุต x 8ฟุต จำนวน 50 แผ่น
บริษัทพัฒนสตีลจำกัด เสนอราคา ต่ำสอง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำหนึ่ง แต่สิ่งของไม่ตรงตามทางการต้องการ
รายการที่2 สแตนเลสกันลื่น ขนาด 3มม.x 4ฟุตx 8 ฟุต จำนวน 20 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
48
402,500.00
สอบราคา
# 1843-3108361-09 32x620 Flexible Metallic Hose with 1 - 1/4" Union Nipple, Complete จำนวน 190 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 2,110.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 426,930.00 บาท

รวม 426,930.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, ลดราคาเหลืออันละ 2,100.00 บาท
49
1,460,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ห่วงหนังทางสะดวกฯ จำนวน 5,000 อัน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาอันละ 297.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เป็นจำนวนเงิน 1,588,950.00 บาท

รวม 1,588,950.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องใช้การได้ และห่วงหนังทางสะดวกฯ เป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยของการเดินรถ
50
42,800.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์ โลหะกิจ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย รายการที่.1ในราคา @ ละ 18.30 บาท.(ไม่รวมVat)รายการที่.2 ในราคา @ ละ 20.20 บาท.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์ โลหะกิจ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย รายการที่.1ในราคา @ ละ 18.30 บาท. (ไม่รวมVat) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 20.20 บาท.

รวม 41,195.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
51
41,676.50
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 797.15 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 797.15 บาท

รวม 39,857.50 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(833.53-797.15)= 36.38 บาท
52
58,500.00
สอบราคา
บริษัท โปรบอย มาเก็ททิง จำกัด เสนอราคาถังละ 16,906.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาถังละ 17,762.-บาท
ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาถังละ 18190.-บาท
บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด เสนอราคาถังละ 19,260.-บาท
บริษัท โปรบอย มาเก็ททิง จำกัด เสนอราคาถังละ 16,906.-บาท

รวม 50,718.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(19,500-16,906)= 2,594.00 บาท
53
347,750.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาก้อนละ 66.019 บาท
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาก้อนละ 60.99 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาก้อนละ 66.019 บาท
บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาก้อนละ 60.99 บาท ไม่มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายของ
บริษัท ภัทราฯ มาแสดงจึงไม่รับพิจารณา

รวม 330,095.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (69.55-66.019)= 3.531 บาท
54
131,400.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.17 บาท
ร้าน เอส.เค.ที.พิบูลย์ภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.19 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.17 บาท

รวม 130,200.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (2.19-2.17)= 0.02 บาท
55
476,107.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Box –LH ตามแผนผังเลขที่ TR400035 Ref.No.1 และตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SC46 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 15,622.- บาท
รายการที่ 2 Journal Box –RH ตามแผนผังเลขที่ TR400036 Ref.No.1 และตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SC46 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 15,622.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 249,952.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 249,952.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ สูงกว่าราคาประเมิน 4.99%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
56
1,999,616.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กูบรถโดยสาร Queensland พร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดดังนี้,โครงกูบผลิตด้วยเหล็ก SS400หรือเทียบเท่าความหนา 5 มม.และ10 มม.เชื่อมประกอบทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีตาม มอก.327-2553,สามารถยึดต่อกับตัวรถ โดยการยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมแป้นเกลียว,กูบยางผลิตตามมาตรฐาน UIC 845-75 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 1,999,616.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,616.00 บาท


รวม 1,999,616.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
57
151,900.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารายเดียว @ 78.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ JN ผ้าใบ ประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ชนะการประมูล โดยยินดีลดราคาให้คงเหลือ @ 74.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่มร้อยละ 7) จำนวน 2000 เมตร ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ JN ผ้าใบ ประเทศไทย

รวม 158,360.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามรายการจำเพาะของทางการฯ)
58
88,000.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนด้านเอกสารทางการ จึงเห็นสมควรยกเลิกการออกสอบราคาครั้งนี้

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนด้านเอกสารทางการ จึงเห็นสมควรยกเลิกการออกสอบราคาครั้งนี้
59
1,757,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. T6-22 Cartridge (ไส้ในปั๊ม คอต่ำ) จำนวน 15 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 549,300.00 บาท
รายการที่ 2. T6-12 Cartridge (ไส้ในปั๊ม คอสูง) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 256,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 376,200.00 บาท
รายการที่ 3. T6-10 Cartridge (ไส้ในปั๊ม คอต่ำ) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 256,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 376,200.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 898,800.00 บาทรวม 898,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล นางละม้าย ร่มไทร พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

60
130,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ซอฟเทค แอนด์ เซอร์วิส
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,2,5 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ซอฟเทค แอนด์ เซอร์วิส (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 41,500.00 บาท รายการที่ 3,4 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 90,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 131,500.00 บาท

รวม 131,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
61
1,539,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 1,539,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 1,535,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 1,535,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 1,530,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 1,535,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับ หจก.ฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งทาง หจก ฯ ขอลงราคาลงเหลือ 1,530,000.00 บาท และขอต่อรองราคาครั้งที่ 2 หจก.ฯ ขอยืนยันในราคาเดิม เป็นเงิน 1,530,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 9,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61 %
62
358,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Buffer Rubber ตามแผนผังเลขที่ TKZ4-03-11-02 จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 178.- บาท
รายการที่ 2 Rubber Bush ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-12-02 จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 115.- บาท
รายการที 3 Bolster Spring Rubber Pad ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-05-05 จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 395.- บาท
รายการที่ 4 Rubber Pad ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-02-10-02 จำนวน 600 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 185.- บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 71,200.- บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 69,000.- บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 118,500.- บาท
รายการที่ 4 หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 111,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,700.- บาท


รวม 369,700.00 บาท
หจก.บี.ที โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวทั้ง 4 รายการ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (369,700 – 358,700 = 11,000.- ) คิดเป็น 3.0 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
63
409,000.00
สอบราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธามีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างงานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถ หว้ากอแขวงบำรุงทางวังก์พง
กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 409,000.00 บาท(เงินสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
ไม่มีบริษัทใดๆ มาทำการประมูล งานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถ หว้ากอ

รวม .00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
64
409,000.00
สอบราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธามีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างงานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถ หว้ากอแขวงบำรุงทางวังก์พง
กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 409,000.00 บาท(เงินสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
ไม่มีบริษัทใดๆ มาทำการประมูล งานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถหว้ากอ แขวงบำรุงทางวังก์พง

รวม .00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
65
488,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางรองกรอบกระจกหน้าต่าง แบบตัวยู ยาว 3.30 เมตร ตามตัวอย่างทางการฯใช้กับรถ บนท.ป ,บนอ.ป.
.จำนวน 800 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 320.- บาท
รายการที่ 2 ยางแผ่นรองกระจกหน้าต่าง ขนาด 1 x 600 x 600 มม. ตามตัวอย่างทางการฯ ใช้กับรถทุกประเภท
จำนวน 1,000 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210.- บาท

รายการที่1 หจก.บี.ที โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 256,000.- บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,000.- บาท


รวม 466,000.00 บาท
หจก.บี.ที โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 488,990 – 466,000 = 22,990.- บาท) คิดเป็น 4.7 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
66
409,000.00
สอบราคา
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธามีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างงานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถ หว้ากอแขวงบำรุงทางวังก์พง
กำหนดเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายใน 60วัน
ราคากลางของงานการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 409,000.00 บาท(เงินสี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
ไม่มี บริษัทใดๆ มาประมูล งานก่อสร้างชานชาลา 1 ที่หยุดรถ หว้ากอ แขวงบำรุงทางวังก์พง

รวม .00 บาท
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำ
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

67
107,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่ หลอดไฟฟ้า LED T8 และ Accessories (จำนวน 2 รายการ)
ผู้เสนอราคา -
รายการที่1จัดซื้ออะไหล่ หลอดไฟฟ้า LED T8 และ Accessories (จำนวน 2 รายการ)
ผู้เสนอราคา -

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา ทางการเห็นสมควรออกสอบราคาใหม่ตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป
68
327,945.15
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Brake Block Hanger Assembly จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ผู้เสนอราคา 342,400.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Brake Block Hanger Assembly จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวม 342,400.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
69
486,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บแท่งห้ามล้อ ฉีดล้างบริเวณพื้นโรงรถดีเซลราง และ พื้นชานชาลา ที่ 12 ( ในรั้ว )ย่านตรวจซ่อมรถดีเซลราง ระยะเวลาจ้าง 90 วัน ราคาวันละ 5,400 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้าง ทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บแท่งห้ามล้อ ฉีดล้างบริเวณพื้นโรงรถดีเซลราง และ พื้นชานชาลา ที่ 12 ( ในรั้ว )ย่านตรวจซ่อมรถดีเซลราง ระยะเวลาจ้าง 90 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 486,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 486,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
70
1,887,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Current Relay (QoHt), OD ALSTHOM 824B
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บีวายเอ็ม เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 637,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 530,720.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 530,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 530,720.00 บาท


รวม 530,720.00 บาท
- หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ เสนอผลิตภัณฑ์ของแท้ เอกสายรายละเอียด ถูกต้องตรงกับที่ทางการใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 29.14 %จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
71
358,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Sets ชุดแผงหลอดจอสัญญาณพร้อมกล่อง
ผู้เสนอราคา หจก.เอพี แอดแวนเทรด ราคาที่เสนอ 358,450.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอพี แอดแวนเทรด จำนวนเงิน 358,450.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 358,450.00 บาท


รวม 358,450.00 บาท
- หจก.เอพี แอดแวนเทรด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว และได้ทดลองตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
72
497,550.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคา 491,130.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 491,130.00 บาท

รวม 491,130.00 บาท
หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
73
329,795.40
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets กาวสตรัคเจอรัล ยี่ห้อ “LOCTITE” Depend Kit No.20251
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 38,092.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Brush Holder type SUC size 5 x 12 mm. & Shaft
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 38,092.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 337,692.00 บาท


รวม 337,692.00 บาท
- รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 9.13 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. เสนราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตามความประสงค์ของ ทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิมและร่นกำหนดส่งของเหลือ 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน1.60 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
74
408,866.68
สอบราคา
รายการที่ 1ISOLATING RUBBER ASSEMBLY ของรถ THN,NKF.จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 408,825.60 บาท
รายการที่ 1ISOLATING RUBBER ASSEMBLY ของรถ THN,NKF.จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวน 408,825.60 บาท


รวม 408,825.60 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
75
479,360.00
สอบราคา
รายการที่1 ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 479,360.00 บาท
รายการที่1 ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 479,360.00 บาท


รวม 479,360.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ เท่ากับราคาประเมิน
76
65,472.00
สอบราคา
1. บริษัท ไทยอินดัสเตรียลไทร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 5,800.- บาท.รายการที่.2 ในราคา @ ละ 8,920.บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 10,210.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 6,260.บาท.
3. บริษัท อติกานต์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสาม เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 11,680.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 7,220.- บาท.
1. บริษัทไทยอินดัสเตรียลไทร์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 5,800.- บาท.รายการที่.2 ในราคา @ ละ 8,920.- บาท.

รวม 31,500.80 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
77
496,266.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. P/N. 111 129 Open-Bell Inlet
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 123,906.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 128,400.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. ตะแกรงกันพัดลม
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 65,056.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Exhausting Valve
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 269,640.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Plunger of Regulating Valve
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. จำนวนเงิน 123,906.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 63,772.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 269,640.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 457,318.00 บาท


รวม 457,318.00 บาท
- รายการที่ 1 บ.ศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิมและขอร่นกำหนดส่งของเหลือ 7 วัน พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.66 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2,3 หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ทั้ง 2 รายการ ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วรายการที่ 2 ลดราคาให้เหลือ 63,772.00 บาท, รายการที่ 3 ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วรายการที่ 2 สูงกว่าราคาประเมิน 9.56 %, รายการที่ 3 มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 4 ไม่มีผู้เสนอราคา ขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
78
479,674.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 208,932.48 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 10,550.20 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 11,449.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 5,232.30 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 7,618.40 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคาอันละ 17,869.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 208,932.48 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 10,550.20 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 11,449.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 5,232.30 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 7,618.40 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) ราคาอันละ 17,869.00 บาท

รวม 478,202.26 บาท
รายการที่ 1 เท่ากับราคาประเมิน = 208,932.00 บาท
รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน (11,451.14 - 10,550.20) = 900.94 บาท
รายการที่ 3 ต่ำกว่าราคาประเมิน (11,451.14 - 11,449.00) = 2.14 บาท
รายการที่ 4 ต่ำกว่าราคาประเมิน (5,497.66 - 5,232.30) = 265.36 บาท
รายการที่ 5 ต่ำกว่าราคาประเมิน (7,760.71 - 7,618.40) = 142.31 บาท
รายการที่ 6 ต่ำกว่าราคาประเมิน (17,888.26 - 17,869.20) = 19.26 บาท
79
324,498.90
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 330 Pcs. Water Tube ID.50 mm. OD.60 mm. Lg.200 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 338,976.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 328,383.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 328,383.00 บาท


รวม 328,383.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 328,383.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 1.20 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
80
909,500.00
สอบราคา
รายการที่1 ถาดอาหารผู้โดยสารชนิดพับเก็บตัวรถ (ที่นั่งตัวมุมรถ) ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 908,430.00 บาท
รายการที่1 ถาดอาหารผู้โดยสารชนิดพับเก็บตัวรถ (ที่นั่งตัวมุมรถ) ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 908,430.00 บาท

รวม 908,430.00 บาท
ผู้เสนอราคาบริษัทโรจนเศรษฐพงศ์จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
81
292,110.00
สอบราคา
บริษัท แอลฮกแฮง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 20 Sets ราคา Set.ละ 15,996.50 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกแฮง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ปรับอากาศของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 20 Sets เป็นเงิน 319,930 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 319,930.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
82
249,500.00
สอบราคา
รายการที่1 ซ่อมปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสารทั้งหมดฯ รถ กซข. 1247 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 249,310.00 บาท
รายการที่1 ซ่อมปรับปรุงสภาพภายในห้องโดยสารทั้งหมดฯ รถ กซข. 1247 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 249,310.00 บาท

รวม 249,310.00 บาท
ผู้เสนอราคาหจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายเสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
83
41,816,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 41,595,000.00 บาท
2. บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 41,730,000.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 41,595,000.00 บาท
2. บริษัท สิงห์ศิลาคอนกรีต จำกัด เสนอราคา 41,730,000.00 บาท


รวม 41,595,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 41,595,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
84
483,000.00
สอบราคา
รายการที่1 ว่าจ้าง หุ้มเบาะนั่ง เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 36 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 483,040.80 บาท
รายการที่1 ว่าจ้าง หุ้มเบาะนั่ง เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 36 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 483,040.80 บาท

รวม 483,040.80 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายเสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
85
6,856,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอราคา 6,845,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เสนอราคา 6,846,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,845,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 6,845,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,845,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
86
117,700.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # Grease Seal ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 500 Pcs. ราคา Pc.ละ 235.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # Grease Seal ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 500 Pcs. เป็นเงิน 117,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 117,700.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
87
259,162.56
สอบราคา
รายการที่1โครงฐานหมุนที่นั่งโดยสารรถสปริ้นเตอร์ กซม.ป.2113 จำนวน 36 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 261,936.00 บาท
รายการที่1โครงฐานหมุนที่นั่งโดยสารรถสปริ้นเตอร์ กซม.ป.2113 จำนวน 36 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 261,936.00 บาท

รวม 261,936.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายเสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
88
1,018,300.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : 6.354 I
มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
Group : Cylinder Block
1. จำนวน 150 Pcs. # 31358341 (31358441) Liner (2)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,050.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,467.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 80 Pcs. # 2418 F 436 Seal (2 D)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 240.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 380.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Group : Atomiser and Fuel Injection Pipe
3. จำนวน 5 Pcs. # 35356736 Pipe No.1 Cylinder (10)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 2,400.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 2,069.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

4. จำนวน 5 Pcs. # 35356737 Pipe No.2 Cylinder (11)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,715.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

5. จำนวน 5 Pcs. # 35356738 Pipe No.3 Cylinder (12)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,600.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,715.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

6. จำนวน 10 Pcs # 35356739 Pipe No.4 Cylinder (13)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,100 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,695.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

7. จำนวน 10 Pcs. # 35356741 Pipe No.5 Cylinder (14)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,675.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

8. จำนวน 10 Pcs. # 35356742 Pipe No.6 Cylinder (15)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 1,675.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Group : Cylinder Head
9. จำนวน 120 Pcs. # 33261732 Guide (15)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 198.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

10. จำนวน 120 Pcs. # 33261752 Guide (16)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 200.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

11. จำนวน 200 Pcs. # 33125121 Insert Inlet (16)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 540.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 880.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

12. จำนวน 180 Pcs. # 33152139 Insert Exhaust (17)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 540.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 880.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Group : Piston and Rod
13. จำนวน 60 Pcs. # 31134123 Bush (6)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 275.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : T 4-236
Group : Turbocharge Manifold and Aircharge Cooler
14. จำนวน 10 Sets. # 26741068 Kit Turbocharge (26)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 5,400.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 4,980.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา @ 3,550.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : 6.354 I
รับซื้อจากผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
Group : Cylinder Block
1. จำนวน 150 Pcs. # 31358341 (31358441) Liner (2)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,050.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 80 Pcs. # 2418 F 436 Seal (2 D)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 240.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Group : Atomiser and Fuel Injection Pipe
3. จำนวน 5 Pcs. # 35356736 Pipe No.1 Cylinder (10)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 2,069.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

4. จำนวน 5 Pcs. # 35356737 Pipe No.2 Cylinder (11)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

5. จำนวน 5 Pcs. # 35356738 Pipe No.3 Cylinder (12)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,600.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


6. จำนวน 10 Pcs # 35356739 Pipe No.4 Cylinder (13)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,100 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

7. จำนวน 10 Pcs. # 35356741 Pipe No.5 Cylinder (14)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

8. จำนวน 10 Pcs. # 35356742 Pipe No.6 Cylinder (15)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

Group : Cylinder Head
9. จำนวน 120 Pcs. # 33261732 Guide (15)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

10. จำนวน 120 Pcs. # 33261752 Guide (16)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

11. จำนวน 200 Pcs. # 33125121 Insert Inlet (16)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 540.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

12. จำนวน 180 Pcs. # 33152139 Insert Exhaust (17)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 540.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


Group : Piston and Rod
13. จำนวน 60 Pcs. # 31134123 Bush (6)
- บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เครื่องอะไหล่เครื่องยนต์ “เปอร์กิ้นส์” Model : T 4-236
Group : Turbocharge Manifold and Aircharge Cooler
14. จำนวน 10 Sets. # 26741068 Kit Turbocharge (26)
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา @ 3,550.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 544,892.15 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ
89
288,044.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. ท่อระบายน้ำเข้าเทอร์โบ ขนาดโตใน 1/2 นิ้ว x 170 ซม.
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 101,008.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. Clamp V-Band (Stainless) Size 5.1/2 นิ้ว
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 184,040.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 101,008.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 184,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 285,048.00 บาท


รวม 285,048.00 บาท
- หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานใช้การได้ดี ไม่ปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว รายการที่ 1 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.42 % รายการที่ 2 มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.83 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
90
375,700.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น.บี.เอส.โคออพเพอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 375,700.00 บาท
บริษัท เอ็น.บี.เอส.โคออพเพอเรชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ 375,700.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 700.00 บาท
91
494,000.00
สอบราคา
1 บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2 บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,000.00 บาท

รวม 493,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
92
460,185.60
สอบราคา
(ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Slack Adjuster DRV.600 จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 57,352.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 35,238.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 281,906.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม 281,906.48 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
93
353,902.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อุปกรณ์ยึดตรึงตู้รถสินค้าชนิดเกลียวเร่ง จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,014.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 984.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 295,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 295,320.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
94
.00
เชิญชวน
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด
- เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป

รวม .00 บาท
- เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
95
2,946,000.00
ประกวดราคา
- ไม่มีผู้ซื้อแบบเอกสารประกวดราคาฯ
- ตามบันทึก อรพ. ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาดบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี. เป็นกระบะสำเร็จรูป และเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง พ่นกันสนิม พร้อมยางอะไหล่ และเครื่องมือประจำรถครบชุด ตาม Specification (SRT Specification No. R-04/2556) จำนวน 3 คัน ตามประกาศฯ เลขที่ ปซ.57042 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ตามมติคณะกรรมการฯ และให้ผู้เกี่ยวข้องสอบถาม ฝ่ายการช่างกล ก่อนว่ามีงบประมาณผูกพันหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

รวม .00 บาท
- เนื่องจาก ไม่มีผู้ซื้อแบบเอกสารประกวดราคาฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วออกประกวดราคาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
96
952,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster Spring ตามแผนผังเลขที่ 1-6PH2-043/1 จำนวน 50 ขด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ เอกสารไม่ถูกต้อง บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 3,600.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,140.90 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 5,949.- บาท
รายการที่ 2 Journal Spring ตามแผนผังเลขที่ 1-6PH2-044/1 จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ เอกสารไม่ถูกต้อง บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,480.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,872.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 4,169.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 180,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 187,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 367,250.- บาท


รวม 367,250.00 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1 และบริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอ
ราคาต่ำสุด รายการที่ 2 พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
646,140.90
สอบราคา
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 20,467.00 บาท เป็นเงิน 614,010.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคา 21,507.00 บาท เป็นเงิน 645,210.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคา 20,450.91 บาท เป็นเงิน 613,527.30 บาท

รวม 613,527.30 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ที่ทางการไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ระบุรายละเอียดเครื่องอะไหล่ที่นำมาใช้ทดแทน จึงไม่รับพิจารณา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียด เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว บริษัทลดเหลือ 613,527.30 บาท จึงว่าจ้างบริษัททำการซ่อม
98
717,435.00
สอบราคา
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาชุดละ 21,477.00 บาท เป็นเงิน 644,310.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคาชุดละ 23,861.00 บาท เป็นเงิน 715,830.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคาชุดละ 21,450.29 บาท เป็นเงิน 643,508.70 บาท

รวม 643,508.70 บาท
หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่ระบุรายละเอียดเครื่องอะไหล่ที่นำมาใช้ทดแทน จึงไม่รับพิจราณา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988)จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และเคยซ่อมให้ทางการใช้งานมาแล้ว ต่อรองราคาแล้วบริษัทลดเหลือ 643,508.70 บาท จึงว่าจ้างบริษัทดำเนินการซ่อม
99
414,500.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 414,000.00 บาท

รวม 414,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
100
750,498.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. # 41A281820P1 Transformer MTP, MSP
ผู้เสนอราคา บ.บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 638,790.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 609,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 513,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิรส์คลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 537,578.70 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 674,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ทวีรัตนมงคล ราคาที่เสนอ 757,560.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.บุญยฤทธิ์ จก. จำนวนเงิน 513,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 513,600.00 บาทรวม 513,600.00 บาท
- บ.บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แล้ว ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 31.56 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
101
456,625.00
สอบราคา
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 7,600.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคารวม 494,000.00 บาท

รวม 494,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัดเสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (7,600.00-7,025.00)=575.00 บาท คิดเป็น 8.18%คณะกรรมการฯจึงต่อรองราคาให้บริษัทฯลดราคาลงอีก บริษทฯยืนยันราคาที่เสนอคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอสิ่งของตามตัวอย่างจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
102
161,035.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 700 กก. แก๊ส Acetylene บรรจุท่อจำนวน 100 ท่อ ขนาดความจุของเนื้อแก๊สท่อละ 7 กก. (ท่อเปล่าเป็นของผู้ขาย โดยให้ทางการยืมท่อหมุนเวียนและทำการเก็บท่อเปล่าที่ใช้แล้วเอง)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 189,002.66 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงิน 176,764.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 176,764.00 บาท


รวม 176,764.00 บาท
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งาน มาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้วสามารถใช้การได้ดี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ลดราคาให้เหลือ 176,764.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 9.76 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
103
1,921,185.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Pcs. Ammeter IP1 Linear Scale 50-0-50-100
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 988,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 861,350.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Pcs. Ammeter IP1 Linear Scale 0-6000
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 932,505.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 861,350.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย จำนวนเงิน 969,955.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย จำนวนเงิน 913,780.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,883,735.00 บาท


รวม 1,883,735.00 บาท
- รายการที่ 1 และ 2 หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 45 วัน ตรวจสอบ Drawing ที่แนบมาแล้ว มีขนาด มิติไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
- รายการที่ 1 และ 2 หจก.เอกริรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 90 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่แนบมาแล้ว มีขนาด มิติถูกต้อง สามารถประกอบใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 969,955.00 บาท และ 913,780.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 1.95 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
104
110,852.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 เครื่อง เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ชนิด ABC ขนาด 15 ปอนด์ มีคุณภาพตาม มอก.332-2537
ผู้เสนอราคา บ.กรีนครอส เซฟตี้ จก. ราคาที่เสนอ 109,140.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จก. ราคาที่เสนอ 105,716.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.วรจักร โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 109,996.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จก. จำนวนเงิน 105,716.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 105,716.00 บาท


รวม 105,716.00 บาท
- บ.โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบรายละเอียด/แค๊ตตาล็อกที่แนบมาแล้ว ถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 4.63 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
105
559,503.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets P/N.788.211.00.08 Safety Valve 1/2 type E-1
ผู้เสนอราคา บ.บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 499,690.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จก. จำนวนเงิน 499,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 499,690.00 บาท


รวม 499,690.00 บาท
- บ.บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน เสนอยี่ห้อ “RV” P/N.0145 ตรวจสอบตัวอย่างแล้วใช้การได้ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 10.69 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
106
238,000.00
สอบราคา
1. กมล เบสท์ ฟาสเทนเนอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยมฮวดการไฟฟ้า
กมล เบสท์ ฟาสเทนเนอร์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 237,000.00 บาท

รวม 237,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
107
787,000.00
สอบราคา
ครบกำหนดเวลายื่นซองแล้วมีผู้สนใจยื่นซองเข้าเสนอราคา
ที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น จำนวน ๑ ราย หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ๑ ราย ดังนี้
๑. บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท(ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) กำหนดยืนราคา ๙๐ วัน
นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับบริษัทฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 787,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดประกาศพร้อมส่งแบบเอกสารสอบราคาให้ผู้ประกอบการ รวม ๓ ราย ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ (๑) แล้วแต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๘ (๔) และเพื่อให้การดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้เห็นควรจัดซื้อจาก บริษัท โตโยต้าอมตะ จำกัด ต่อไป
108
896,000.00
สอบราคา
ครบกำหนดเวลายื่นซองแล้วมีผู้สนใจยื่นซองเข้าเสนอราคา ที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น จำนวน ๑ ราย หลักฐานถูกต้องครบถ้วน ๑ ราย ดังนี้

1.บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) กำหนดยืนราคา ๙๐ วัน
นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับบริษัทฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 849,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดประกาศพร้อมส่งแบบเอกสารสอบราคาให้ผู้ประกอบการ รวม ๓ ราย ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ (๑) แล้วแต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวคือ บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๘ (๔) และเพื่อให้การดำเนินการ ไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้เห็นควรจัดซื้อจาก บริษัท โตโยต้าอมตะ จำกัด ต่อไป
109
480,000.00
สอบราคา
บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด รับว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
110
459,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องฯ จำนวน 1,000 กล่อง
1. บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 388.00 บาท
2. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 390.00 บาท
3. บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เสนอราคากล่องละ 399.00 บาท
4. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 427.50 บาท
5. บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 438.00 บาท
บริษัท พีคอค ฟอร์มส์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 415,160.00 บาท

รวม 415,160.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เนื้อตัวอย่่างกระดาษของบริษัทฯ ตรงตามตัวอย่่างของทางการ
111
1,722,500.00
สอบราคา
1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2.บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,000.00 บาท

รวม 1,720,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
112
194,000.00
สอบราคา
1.หจก.กัมพลการโยธา ราคาที่เสนอเป็นเงิน 193,000.00 บาท
หจก.กัมผลการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 193,000.00 บาท

รวม 193,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
113
ชก.๔/ป๐๗/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อพัสดุ
811,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องทำลมอัด(Air Compressor) แบบ (Rotary Screw) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๔ เครื่อง
ผู้เสนอราคา . บริษัท โปรแอร์ โอเอ็ม(ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1 . บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา . .บริษัท.ฮ้วฮงเส็ง จำกัด............ . ราคาที่เสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท.เอสแอนด์เอ็นโซลูชันจำกัด จำกัด....... ราคาที่เสนอ .เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1.... (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท.บุญยฤทธิ์ จำกัด...................... ... ราคาที่เสนอ .เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1. (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ...บริษัท อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ จำกัด............. ราคาที่เสนอ .เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ....ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม,โปรดักท์......... ราคาที่เสนอ เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดข้อ1.1 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลื่อก จำนวนเงินรวม ยกเลิกและแก้ไขรายละเอียดใหม่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม .00 บาท
เสนอสิ่งขอไม่งถูกต้องตามที่กำหนด ยกเลิกและแก้ไขรายละเอียดข้อ 1.1 ใหม่
114
234,300.00
สอบราคา
1 บริษัท พี.พี.อัฟไรส์ กรุ๊ป จำกัด
2 บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม เค อิเลคทริค
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
บริษัท พี.พี.อัพไรส์ กรุ๊ป จำกัด(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,500.00 บาท

รวม 163,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
115
496,860.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำก๊อกกดน้ำล้างส้วม (ชนิดเข้ามุม) ตามแผนผังเลขที่ 3-P11-001/4 ยกเว้น Ref.No.11, 12, 13 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 2,495.- บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,000 – 469,860 = 29,140.- ) คิดเป็น 6.20 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
116
108,000.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 270.-บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 270.-บาท

รวม 108,000.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
117
389,560.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Automatic Water Pump Model WP-105 QS ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC จำนวน 10 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,500.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,461.90 บาท
รายการที่ 2 Automatic Water Pump Model WP-205 QS ผลิตภัณฑ์ MITSUBISHI ELECTRIC จำนวน 10 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,500.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,259.50 บาท
รายการที่ 3 Cover & Lens Past for Tailight (ตามตัวอย่างทางการฯ) จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 856.- บาท
รายการที่ 4 Air Diffuser ของรถ บชส.ป.(ตามตัวอย่างทางการฯ) จำนวน 25 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 856.- บาท
\
รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 44,619.- บาท
รายการที่ 2 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 62,595.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 256,800.- บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,414.- บาท


รวม 385,414.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1 และ 2 คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวรายการที่ 3 และ 4 คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
รวมทั้ง 4 รายการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (389,560 – 385,414 = 4,146.-) คิดเป็น 1.06%
118
1,887,480.00
สอบราคา
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 126,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2. บริษัท จงธนกิตติ์ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 127,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3. บริษัท คงทวีพร จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 134,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 126,000.- บาท. จำนวน 14 คัน. เป็นเงิน 1,764,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 123,480.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,887,480.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,887,480.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารและรถดีเซลรางให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และตัวอย่างช่องระบายอากาศที่บริษัทฯ เสนอมาให้ ก็ยังเป็นตัวอย่าง ชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน
119
1,989,718.50
สอบราคา
1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 432.- บาท.จำนวน 4,200 แท่ง. เป็นเงิน 1,814,400.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 127,008.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,941,408.- บาท.

รวม 1,860,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
120
1,887,480.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย ในราคา @ ละ 8,200.- บาท.
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัวไพบูลย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,800.- บาท.
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย ในราคา @ ละ 8,200.- บาท.

รวม 1,579,320.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
121
1,899,999.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 1,775,700.- บาท.(ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,899,999.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ
122
160,788.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดควบคุมประตูห้องสุขา (Lavatory Door) รถ บชท.ป.202 สำหรับผู้โดยสารใช้รถ Wheel Chair ผลิตภัณฑ์ Boonyarith หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถติดตั้งใช้การทดแทนได้ทันทีโดยที่ทางการฯไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงใดทั้งสิ้น จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท
รายการที่ 2 หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2.2 KVA. , 440 V. , 220 V. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 5 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,280.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 85,600.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.- บาท


รวม 107,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (160,788 – 107,000 = 53,788.- ) คิดเป็น 33.45 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
123
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 82,925.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
124
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง จำนวน 220 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,247.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 494,340.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 494,340.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขและราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
125
495,143.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กรับฝาข้าง จำนวน 650 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 90.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กเสริมรับพื้นห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 350 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 802.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 เหล็กขอบหน้าต่างบนจำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 310.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 59,117.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 280,875.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 155,150.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 495,142.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไข กองร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้ในงานซ่อม
126
419,868.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รื้อประกอบชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารพร้อมซ่อมและลอกสีรถโดยสาร จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 139,956.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 419,868.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 419,868.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
127
499,797.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำสีภายนอก , ภายใน รถโดยสาร บชส. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 166,599.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 499,797.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,797.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
128
454,964.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุ ปะผุ ภายนอกโครงสร้างรถโดยสาร ซ่อมวาระหนัก จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 113,741.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 454,964.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,964.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
129
350,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เต้ารับชนิดเสียบขากลมแบน รุ่น Full Color Receptacles(WNG 1091 – 7) ผลิตภัณฑ์ National ของแท้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 29.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอ 35.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ ราคาที่เสนอ 40.- บาท
รายการที่ 2 ฝาพลาสติก รุ่น 1 – Touch พร้อมตะแกรง 1 อุปกรณ์ (WNG 6801 W.)
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 18.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอดีไซน์ ราคาที่เสนอ 20.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ ราคาที่เสนอ 23.- บาท
รายการที่ 3 LED Berth Lamp 110 V.AC. 60Hz. ของรถ JR-West(บนท.ป.)ตามตัวอย่างทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,712.- บาท

รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,800.- บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 342,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 344,200.- บาท


รวม 344,200.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1,2 และ เสนอราคารายเดียวรายการที่ 3 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เสนอราคารายการที่ 1 ราคาสูงกว่าราคากลางเกิน 10 % จึงเห็นสมควรยกเลิกสอบราคา
ส่วนรายการที่ 2,3 เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (350,800 – 344,200 = 6,600.-) คิดเป็น 0.57 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
130
494,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดสำนักคันยก วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,360.- บาท
รายการที่ 2 แกนยึดสปริงกูปตัวบน วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 95.- บาท
รายการที่ 3 แกนยึดสปริงกูปตัวล่าง วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 90.- บาท

รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 272,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 114,000.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 108,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท


รวม 494,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 3 รายการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
131
479,360.00
สอบราคา
จัดซื้อชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป. 1001-1084 ตามแผนผังเลขที่ 218410 โดย 1 ชุด ประกอบด้วย ( 1.Upper Plate, 2.Air Bag, 3.Nut & Bolt ) จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 59,920.- บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 479,360.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.- บาท


รวม 479,360.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมากรพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
132
1,394,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,390,000.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,392,900.00 บาท
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,000.00 บาท


รวม 1,390,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
133
215,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษคาร์บอนสีดำ จำนวน 3,000 กล่อง
1. บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 54.00 บาท
2. บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด เสนอราคากล่องละ 65.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ตากอรุณสิน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 173,340.00 บาท

รวม 173,340.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษคาร์บอนสีดำ มีคุณภาพตาม มอก. 545-2525 (ชั้นคุณภาพที่ 1) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ รับประกันคุณภาพ 1 ปี
134
495,000.00
สอบราคา
จัดซื้อ Inbox Control Valve รถ JR-West ลักษณะมิติ,วัสดุ และ ขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณ ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 4,943.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 4,938.05 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 493,805.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,805.- บาท


รวม 493,805.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (495,000 – 493,805 =1,195.- บาท) คิดเป็น 0.24 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
135
90,700.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000.00 บาท

รวม 90,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
136
491,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัวล๊อกเตียงนอนบนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และท่อเหล็กปิดเปิดตัวล๊อกเตียงนอนบน จำนวน 85 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,865.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,525.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,525.- บาท


รวม 498,525.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(5,865.00-5,780.00) = 85.- หรือ 1.47%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
137
1,262,700.00
สอบราคา
1 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนลาภ ซัพพลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น
3 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
1 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ผ่านข้อกำหนดฯ ข้อที่ 5.3
2 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด รวมเงินไม่ถูกต้อง
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนลาภ ซัพพลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ไม่ผ่านข้อกำหนด ข้อที่ 5.8
ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ไม่ผ่านเอกสารด้านเทคนิค
จึงเห็นสมควรยกเลิกการออกสอบราคา ครั้งนี้

รวม .00 บาท
1 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ไม่ผ่านข้อกำหนดฯ ข้อที่ 5.3
2 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด รวมเงินไม่ถูกต้อง
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนลาภ ซัพพลาย แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ไม่ผ่านข้อกำหนด ข้อที่ 5.8
ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ไม่ผ่านเอกสารด้านเทคนิค
จึงเห็นสมควรยกเลิกการออกสอบราคา ครั้งนี้
138
108,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แฟ้มเจาะข้าง ขนาด A.4 (แบบใหม่) จำนวน 15,000 แฟ้ม
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยแฟ้มละ 490.00 บาท

รายการที่ 2 แฟ้มปกอ่อนสีน้ำตาล จำนวน 30,000 แฟ้ม
1. บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยแฟ้มละ 118.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,645.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 37,878.00 บาท

รวม 116,523.00 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างวัสดุที่ใช้ทำแฟ้ม ถูกต้องใช้การได้
139
84,500.00
ตกลงราคา
1. นายจีรศักดิ์ เที่ยงมา เสนอราคา 84,500.00 บาท
1. นายจีรศักดิ์ เที่ยงมา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 84,500.00 บาท

รวม 84,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายจีรศักดิ์ เที่ยงมาแล้ว ยืนราคาตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอเท่ากับราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายจีรศักดิ์ฯ ดำเนินการเปลี่ยนหมอน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ ภายในกำหนด 7 วัน ต่อไป
140
427,500.00
สอบราคา
1 บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2 บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส์ จำกัด
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 423,000.00 บาท

รวม 423,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
141
487,900.00
สอบราคา
1. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,900.00 บาท

รวม 487,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
142
197,400.00
สอบราคา
1. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด
2. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู. (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 1 เครื่อง,ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู.(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 5 เครื่อง ทดแทนของเดิม ที่ห้อง สรจ.หใ.,สรจ.ชพ.,ห้องที่ทำการงานควบคุมการเดินรถ ชพ.,ห้อง ผคร.ทส. ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,800.00 บาท

รวม 196,800.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
143
340,000.00
สอบราคา
1 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,980.00 บาท

รวม 339,980.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
144
445,700.00
สอบราคา
1 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,680.00 บาท

รวม 445,680.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
145
54,998.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด เสนอราคาเส้นละ 9,630.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด เสนอราคาเส้นละ 11,877.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด ราคาเส้นละ 9,630.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด ราคาเส้นละ 11,877.00 บาท

รวม 43,014.00 บาท
รายการที่ 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน (12,305 - 9,630) = 2,675.00 บาท
รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน (15,194 - 11,877)= 3,317.00 บาท
146
30,900.00
สอบราคา

รายการท่ี 1 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 5,818.125 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาเส้นละ 6,420.00 บาท
บริษัท ก.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 7,060.00 บาท
รายการท่ี 2 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 8,947.875 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาเส้นละ 10,432.50 บาท
บริษัท ก.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 10,110.00 บาท
รายการท่ี 1 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 5,818.125 บาท

รายการท่ี 2 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 8,947.875 บาท


รวม 29,532.00 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน (5,955- 5,818.125)= 136.875 บาท

รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(9,495- 8,947.875) = 547.125 บาท
147
4,092,750.00
ประกวดราคา
1) บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,604,295.00 บาท
2) บริษัท อัลตร้า คอมเพรสเซอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,841,300.00 บาท
3) บริษัท เอ็กซ์ตร้า แวลู จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,258,600.00 บาท
4) บริษัท ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,073,917.26 บาท
บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,604,295.00 บาท

รวม 3,604,295.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
148
487,000.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,800.00 บาท

รวม 485,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
149
108,900.00
สอบราคา
1 บริษัท สตาบิล จำกัด
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดเมสติก เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท สตาบิล จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,790.00 บาท

รวม 108,790.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
150
408,620.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา อะไหล่เครื่องยนต์ Lombardini LDW.1404 ของรถ บกข.จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)ปะเก็นฝาสูบ(Gasket) สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
ราคา Pc.ละ 4,697.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Water Pump สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
ราคา Pc.ละ 7,431.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)Feed Pump สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
ราคา Pc.ละ 2,616.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา อะไหล่เครื่องยนต์ Lombardini LDW.1404 ของรถ บกข.จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1)ปะเก็นฝาสูบ(Gasket) สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
เป็นเงิน 117,432.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)Water Pump สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
เป็นเงิน 185,778.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3)Feed Pump สำหรับเครื่องยนต์ Lombardini รุ่น LDW.1404 จำนวน 25 Pcs.
เป็นเงิน 65,403.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 3 รายการ เป็นเงิน 368,615 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 368,615.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
151
1,877,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 189.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)ยี่ห้อ ลี่น่า
2. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 192.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)ยี่ห้อ v-coat
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ชนะการประมูล

รวม 1,848,960.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
152
288,200.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ
รายการที่ 1 น้ำมันแลคเกอร์ทินเนอร์ฯ จำนวน 250 กระป๋อง เสนอราคา @ 214.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รายการที่ 2 น้ำมันทินเนอร์ฯ จำนวน 50 ถัง เสนอราคา @ 4,540.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ชนะการประมูล ทั้ง 2 รายการ และยินดีลดราคาในรายการที่ 2 คงเหลือ @ 4,490.00(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 297,460.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
153
499,690.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา จัดซื้อ # Pulse Generator for Diesel Railcar (DAEWOO) จำนวน 5 Sets. ราคา Set.ละ 99,938 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย จัดซื้อ # Pulse Generator for Diesel Railcar (DAEWOO) จำนวน 5 Sets. เป็นเงิน 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
154
500,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงแผ่นทางเดินกลางรางซ่อมบริเวณด้านหลังโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงแผ่นทางเดินกลางรางซ่อมบริเวณด้านหลังโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
155
1,825,000.00
สอบราคา
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคา
รายการที่ 1 อันละ 1,750.00 บาท เป็นเงิน 437,500.00 บาท
รายการที่ 2 อันละ 1,750.00 บาท เป็นเงิน 437,500.00 บาท
รายการที่ 3 อันละ 1,900.00 บาท เป็นเงิน 475,000.00 บาท
รายการที่ 4 อันละ 1,900.00 บาท เป็นเงิน 475,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคา
รายการที่ 1 อันละ 1,750.00 บาท เป็นเงิน 437,500.00 บาท
รายการที่ 2 อันละ 1,750.00 บาท เป็นเงิน 437,500.00 บาท
รายการที่ 3 อันละ 1,900.00 บาท เป็นเงิน 475,000.00 บาท
รายการที่ 4 อันละ 1,900.00 บาท เป็นเงิน 475,000.00 บาท

รวม 1,825,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดี่ยว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งาน จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการซ่อม
156
495,164.00
สอบราคา
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Injection Pump Delphi # 2643D640 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 10 Sets. ราคา Set.ละ 40,018 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # Injection Pump Delphi # 2643D640 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 10 Sets. เป็นเงิน 400,180 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 400,180.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
157
16,478,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1) บริษัท เทพอารีย์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,962,260.00 บาท
2) บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,015,760.00 บาท

บริษัท เทพอารีย์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,962,260.00 บาท


รวม 15,962,260.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
158
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
159
547,840.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Gear Motor สำหรับใช้กับ Lifting Jack ยี่ห้อ GEDI ยี่ห้อ Siemens-Flenderแบบ Helical Worm Complete with Brake Power 4 Kw,Model 2 KJ 1604 32 rpm,Ratio 45.68 SF 1.04,Torqe 1037 NM,สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องแก้ไขอุปกรณ์ส่วนควบใดๆฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 146,547.20 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 586,188.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 586,188.80 บาท


รวม 586,188.80 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน (586,188.80-547,840) =38,348.80 บาท
หรือ 7.00 % พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
160
340,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านหน้าโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 340,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านหน้าโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 340,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 340,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
161
499,690.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา จัดซื้อ # Pulse Generator for Diesel Railcar (THN) จำนวน 5 Sets.
ราคา Set.ละ 99,938 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วน สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # Pulse Generator for Diesel Railcar (THN) จำนวน 5 Sets.
เป็นเงิน 499,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ออกสอบราคา
162
1,858,800.00
สอบราคา
1.บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,822,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัีท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ฟ (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,854,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.หจก.พี เอ็ม วาย (2012)การช่าง เสนอราคา 1,989,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.บริษัท ทองแท่ง จำกัด เสนอราคา 2,039,880.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,822,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,822,800.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
163
669,000.00
สอบราคา
บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด จ้างเหมาปรับปรุงไฟชานชาลาสถานีบางน้ำเปรี้ยว,ชุมทางคลองสิบเก้า,โยทะกา,บ้านสร้าง,บ้านปากพลี,ปราจีนบุรี, โคกมะกอก,ประจันตะคาม,บ้านดงบัง,กบินทร์บุรี,หนองสัง,สระแก้ว,วัฒนานคร,และสถานีอรัญประเทศ รวม 14 สถานี ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 663,400.00 บาท

รวม 663,400.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
164
482,570.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 220 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,193.50 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 220 เครื่อง เป็นเงิน 482,570 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 482,570.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
165
979,080.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 987,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 987,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 987,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
166
60,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # APN. GE233 - G Indicating light Ass'y door control จำนวน 10 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 229.00 บาท

รายการที่ 2 # EE 510270 Relay (RL644C) จำนวน 30 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาอันละ 245.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 320.00 บาท

รายการที่ 3 # EE 510271 Relay (RL633C) จำนวน 80 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาอันละ 210.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 300.00 บาท

รายการที่ 4 # CA - DN 31Q5 Control Relay จำนวน 10 Pcs.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาอันละ 1,700.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,100.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 26,953.30 บาท
รายการที่ 2, 3 และ 4 ยกเลิก เนื่องจากราคาที่เสนอสูงมาก เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาราคาประเมินใหม่

รวม 26,953.30 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
167
1,797,600.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,977,360.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,977,360.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,977,360.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
168
111,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒการโยธา จำกัด เสนอราคา 111,500.00 บาท (รวมภาษีฯ)
2. นายวิเชียร หมีนิ่ม เสนอราคา 111,900.00 บาท (รวมภาษี)
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 111,500.00 บาท

รวม 111,500.00 บาท
คณธกรรมการได้ทำการต่อรงราคากับ บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอ เป็นเงิน 400.00 บาท หรือเท่ากับ 0.357% เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้และความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ เห็นสมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ซ่อมปรับปรุงพื้น คสล.สถานีดงตะขบ ภายในกำหนด 30 วัน ต่อไป
169
111,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เสนอราคา 111,500.00 บาท (รวมภาษีฯ)
2. นายวิเชียร หมีนิ่ม เสนอราคา 111,900.00 บาท (รวมภาษีฯ)
1. บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้นเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 111,500.00 บาท (รวมภาษีฯ)

รวม 111,500.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอ เป็นเงิน 400.00 บาท หรือเท่ากับ 0.357% เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ และความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ เห็นสมควรจ้าง บริษัท ทรงวุฒิการโยธา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงพื้น คสล.สถานีวังกร่าง ภายในกำหนด 30 วัน ต่อไป
170
1,001,520.00
สอบราคา
1.บริษัทพัชรไพโรจน์คอนสตรีคชั่น จำกัด (ไม่ยื่นซองเสนอราคา)
2.บริษัท สหถาวรวัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ร้านเสมียนเบาะยนต์ (ไม่ยื่นซองเสนอราคา)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,060,584.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 1,060,584.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
171
1,230,400.00
สอบราคา
1. หจก.แกรนด์กิตติรัตน์ เสนอราคา 1,230,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)
2. บริษัท ดี.เจ.วูดชิพเช็นเตอร์ เสนอราคา 1,230,400.00 บาท (รวมภาษีฯ)
1. หจก.แกรดน์กิตติรัตน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,230,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)

รวม 1,230,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองกับ หจก.แกรนด์กิตติรัตน์ฯ แล้ว ยืนยันราคาเดิมตามใที่เสนอ ทำให้ราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอ เป็นเงิน 400.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0325% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.ฉกรนด์กิตติรัตน์ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการตัดป่าสองข้างทาง ในแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กำหนด 60 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการและความปลอดภัยต่อการเดินรถต่อไป
172
1,154,700.00
สอบราคา
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 1,096,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)
2. หจก.อ.แดง เสนอราคา 1,105,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)
1. หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,096,000.00 บาท (รวมภาษีฯ)

รวม 1,096,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคากลางสูงกว่าราคาที่เสนอ เป็นเงิน 58,700.00 บาท หรอืเท่ากับ 5.08 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.เพชรเอกคอนสตรัคชั่น 99 เป็นผู้ดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนด และความปลอดภัยต่อการเดินขบวนรถ ต่อไป
173
462,240.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก ราคาลูกละ 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก เป็นเงิน 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,240.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักาณะที่ออกสอบราคา
174
375,700.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา
ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา

รวม .00 บาท
คณธกรรมการเห็นสมควร ประกาศสอบราคาใหม่อีกครั้ง
175
274,455.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมหน่วยซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมหน่วยซ่อมเครื่องปรับอากาศหน้าโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 500,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
176
496,480.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่างรถโดยสาร บชส., บสส., บชท., บสพ., บพห., บสข., และ บกข. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 31,030.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 496,480.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.- บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
177
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ขนาด 2.3X85X40X20 มม.วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 775.75 บาท
รายการที่ 2 ขนาด 2.3X90X40X20 มม.วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 829.25 บาท
รายการที่ 3 ขนาด 2.3X95X40X20 มม.วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 882.75 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 155,150.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 165,850.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 176,550- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัท พัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
178
463,740.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้สักไสเรียบ 2 หน้า ขนาด 1.1/2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 3 เมตร (ส.60) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 3,990.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาที่เสนอ 4,850.- บาท
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
รายการที่ 2 ไม้สักสามเหลี่ยมตีนประตูชาน ขนาด 40 x 90 x 660 มม. (ส.38) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200อัน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 499.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาที่เสนอ 750.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 540.- บาท
รายการที่ 3 ไม้สักคิ้วกันบานกระจกและบานเกล็ด ขนาด 14 x 10 x 900 มม. (ส.10) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 3,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. อ.แดง ราคาที่เสนอ 24.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาที่เสนอ 30.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 19.- บาท
รายการที่1 หจก. อ.แดง จำนวนเงิน 199,500.- บาท
รายการที่2 หจก. อ.แดง จำนวนเงิน 99,800.- บาท
รายการที่3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 57,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 356,300.- บาท


รวม 356,300.00 บาท
หจก. อ.แดง เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1 และ 2 คณะกรรมาการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคารายการที่ 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน 17.39 % และ รายการที่ 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน 30.80 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 3 คณะกรรมาการพิจารณาสิ่งของถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 26.92 % และ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
179
497,000.00
สอบราคา
2.1 บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด
2.2 บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2.3 บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920 บาท

รวม 487,920.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
180
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงประตูห้องน้ำรถโดยสาร วัสดุ SUS304 หนา 2 มม. ตัดและพับขึ้นรูปตามลักษณะมิติ, ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 150 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,843.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 1,846.- บาท
รายการที่ 2 ฉากบังคับกรอบกระจกประตูรถโดยสาร วัสดุ SS41 หนา 1.5 มม. ตัดและพับขึ้นรูปตามลักษณะมิติ, ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 846.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 848.- บาท
รายการที่1 หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 276,450.- บาท
รายการที่2 หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 211,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,950.- บาท


รวม 487,950.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 490,000 – 487,950 = 2,050.-บาท ) คิดเป็น 0.41 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
181
1,961,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 1,955,000.00 บาท
2. บริษัท สุรีรัตน์คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,961,000.00 บาท
ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน1,955,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ต่อรองราคา 2 ครั้ง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา
ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 1,955,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้ง 2 ครั้ง


รวม 1,955,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ทรัพย์ธาดา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,955,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 6,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทำการประจำปี พ.ศ. 2557
จึงเห็นสมควรว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เป็นผู้ดำเนินงานนี้
182
1,574,300.00
สอบราคา
1. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 1,566,000.00 บาท
2. บริษัท บี.เอส.สตีลเทดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,570,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 1,574,280.00 บาท
ผลปรากฏว่า บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,566,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/90 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ขอต่อรองราคาที่เสนอ และทางบริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด ได้มีบันทึกลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ยินดีลดราคาลงคงเหลือในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,560,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)


รวม 1,560,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,560,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 14,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.91 เนื่องจากบริษัท ซี.บี.
ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทำการประจำปี พ.ศ. 2557 ประเภทบัญชี 2080044, 2088207, 2088100 จึงเห็นสมควรว่าจ้าง บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
เป็นผู้ดำเนินงานนี้
183
784,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ล้อดัดรางพร้อมบู๊ชทองเหลืองของรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 564,000.00 บาท
รายการที่ 2. ลูกสูบไฮดรอลิคเอ็กเซิลซัพพอร์ท จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 216,000.00 บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 564,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 216,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 780,000.00 บาท


รวม 780,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล นางละม้าย ร่มไทร พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

184
1,440,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 02931338 Controller (ชุดควบคุมความเร็วรอบ) DEUTZ 1013 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 125,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 162,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 133,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 204,405.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 126,000.00 บาท
รายการที่ 2. 04224339 Turbocharger (เทอร์โบชาร์ท) DEUTZ 1015 จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 226,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 269,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 218,084.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 330,670.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 240,000.00 บาท
รายการที่ 3. 04253824 Turbocharger (เทอร์โบชาร์ท) DEUTZ 1013 จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 176,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 244,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 156,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 168,456.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 200,000.00 บาท
รายการที่ 4. 02111299 Fuel Pump (ปั๊มเชื้อเพลิง) DEUTZ 1013 จำนวน 2 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 48,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 64,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 43,740.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 43,676.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 70,000.00 บาท
รายการที่ 5. 02931060 Repair Kit (ปั๊มน้ำ) DEUTZ 1015 จำนวน 3 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 219,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 276,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 199,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 291,975.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 270,000.00 บาท
รายการที่ 6. 04226151 Solenoid (โซลินอยส์ดับเครื่องยนต์) DEUTZ 1015 จำนวน 4 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 140,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 195,240.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 144,580.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 188,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 180,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 125,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 218,084.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 156,800.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 43,676.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 199,560.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เซลส์สยาม จำกัด จำนวนเงิน 140,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 883,120.00 บาท


รวม 883,120.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล นางละม้าย ร่มไทร พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523
185
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. HY 915N 160 Motor หรือไฮดรอลิคมอเตอร์ OMS 160 (DANFOSS) หรือเป็นของที่มีระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
เทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 8 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 422,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 445,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด = 576,173.60 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 422,160.00 บาท
รวมเป็นเงิน 422,160.00 บาท


รวม 422,160.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล นางละม้าย ร่มไทร พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

186
1,323,200.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด
187
578,900.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคาแต่อย่างใด
188
1,069,200.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 48 Pcs. # 8864953 P 112 Bearing, roller Ref.No.3
บ.พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด เสนอขายในราคาชิ้นละ 19,150.00 บาท
หจก.เฟริสคลาสฯ เสนอขายในราคาชิ้นละ 19,270.00 บาท
ร้าน.ชัยมงคลภัณฑ์ เสนอขายในราคาชิ้นละ 20,800.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 60 Pcs. # T 817-758-A Ball bearing (Steel SUJ 2, JIS G 4805) Ref.No.19
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
รายการที่1. ยกเลิก เนื่องจากสิ่งของไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ
รายการที่2. ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
รายการที่1. ยกเลิก เนื่องจากสิ่งของไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ
รายการที่2. ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
189
1,995,817.50
สอบราคา
1.หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ไม่ยื่นซองเสนอราคา)
2.บริษัท ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา 1,995,817.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.หจก อ.แดง (ไม่ยื่นซองเสนอราคา)
บริษัท ที.เจ.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา 1,995,817.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,995,817.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
190
1,413,600.00
สอบราคา
1.บริษัท ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,227,600.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.หจก.บีวีดี เดินรถชุมพร เสนอราคา 1,055,889.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,149,984.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ปรัเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,187,640,.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.บีวีดี เดินรถชุมพร เสนอราคา 1,055,889.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,055,889.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
รวมทั้งหมด 184,979,737.30 บาท