:: 227 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
841,983.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 648,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ชุมพรรักษาความปลอดภัย จำกัด เสนอราคา 666,660.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด เสนอราคา 795,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 648,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 648,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
2
1,999,616.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 128,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์เก็ตติ้ง จำกัด ในราคา Set. ละ 116,800.- บาท. จำนวน 16 Sets. รวมเป็นเงิน 1,868,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 130,816.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,868,800 + 130,816 = 1,999,616.- บาท.
กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 1,999,616.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายและรับจ้างติดตั้งโครงกูบให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.135/สญ./2558 ลว. 16 มีค. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
3
449,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสำนักยึด Block Brake ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 449,400.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสำนักยึด Block Brake ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 449,400.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
4
342,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ สำนักยึด Block Brake ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 342,400.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ สำนักยึด Block Brake ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวม 342,400.00 บาท
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
5
488,990.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Filter Assembly ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 485,780.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Filter Assembly ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 485,780.00 บาท


รวม 485,780.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องตรงตามทางการต้องการและต่ำกว่าราคาประเมิน
6
465,000.00
สอบราคา
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จ้างซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 5 แท่น จาก บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 465,000.00 บาท


รวม 465,000.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
7
417,300.00
สอบราคา
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,150.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาชุดละ 4,100.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 410,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,700.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,700.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 438,700.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.22/สญ./2559 ลว. 28 มีค. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
8
253,850.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 249,850.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,850.00 บาท

รวม 249,850.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
9
250,380.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุด Overhaul Kits M-Strainer ( 1 ชุด มี 5 ชิ้น ) ลักษณะมิติ,วัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองเสนอราคา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ ที ที เทค จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

รวม .00 บาท
ผู้เสนอราคา ทั้ง 2 รายไม่ส่งตัวอย่างมาพร้อมกับซองเสนอราคา ตามประกาศในเว็บไซต์ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติไม่เปิดซองเสนอราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ และ ให้ผู้เกียวข้องออกสอบราคาใหม่ในครั้งต่อไป
10
256,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ ชุด Sash Balance รถ ข้างโค้ง ลักษณะมิติ,ขนาด และ วัสดุตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,284.- บาท
บริษัท สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.00 บาท


รวม 256,800.00 บาท
บริษัท สแตนดาร์ด พรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
11
รฟ.ยธ.1132/7/อ.11/60 : ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
4,132,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา
13.00 – 13.30 น. มีผู้ยื่นซองเอกสารจำนวน 1 ราย คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด เสนอในราคา 4,124,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/469 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
ขอต่อรองราคากับบริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด ได้แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคา 4,124,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/470 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559
ขอต่อรองราคา (ครั้งที่ 2) กับบริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด ได้แจ้งยินดีลดราคาลงคงเหลือในราคา 4,121,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 4,121,000.00 บาท
ตามหนังสือ กค (กวพอ) 0421.3/พ.0029 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557 เรื่อง
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2549 วรรคสอง ความว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ระบบ
เศรษฐกิจในปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัวและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ กวพ.อ. จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบ พ.ศ.2549 ข้อ 7 (2) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2549 โดยอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.2549 กรณีการดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาตัวผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีที่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ตามระเบียบฯ ข้อ 9(4) หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา ตามระเบียบข้อ 10(1) โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้คณะกรรมการฯ ต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของภาครัฐเป็นนโยบายที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันขับเคลื่อนไปได้ เพื่อให้หน่วยงานผู้จัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัวและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ ตามหนังสือของ กวพ.อ. ข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการต่อไป
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท
รักษาความปลอดภัย ท็อป การ์เดียน จำกัด เสนอในราคา 4,121,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 11,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28
12
1,872,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Cheek Casting (L,R) AAR M-201 Grade C ลักษณะมิติและขนาดตามแผนผังเลขที่ LV5-2046/2 และ LV5-2047/7 (1 ชุด ประกอบด้วย Cheek Casting ด้าน L และ R อย่างละ 1 ชิ้น จำนวน 70 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 26,750.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,872,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,872,500.- บาท


รวม 1,872,500.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
13
405,006.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดแขวนบานประตูรถ บนอ.ป. ตามแผนผัง 1-4ANF6-073,1-4ANF6-074 และตามตัวอย่างทางการ จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สแตนดาร์ด พรีซีชั่น กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 135,001.90 บาท
ผู้เสนอ บริษัท ทวีคูณซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ทำการเปิดซอง บาท
บริษัท สแตนดาร์ด พรีซีชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 405,005.70 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 405,005.70 บาท


รวม 405,005.70 บาท
บริษัท สแตนดาร์ด พรีซีชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
14
494,340.00
สอบราคา
ยางปูพื้นรถ บนท.ป สีน้ำตาลลายกะ รุ่น 8072 Rhenium ขนาด หนา 2.2 มม. กว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 11 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารวม 494,340.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคารวม 494,340.00 บาท

รวม 494,340.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามวันเวลา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ยื่นเสนอราคา รายเดียว คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้วถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการฯพิจารณาตัวอย่างแล้วถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ บริษัทเสนอราคาม้วนละ 44,940.00 บาท จำนวน 11 ม้วน เป็นเงิน รวม 494,340.00บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสารส่งออกใช้งาน จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
15
828,100.00
สอบราคา
1.หจก. รางเหล็ก เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 823,000.00 บาท
2. หจก. อัศวอังกูร เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 825,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคาเป็นเงิน 823,000.00 บาท

รวม 823,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 823,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 5,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6158 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำเพื่อจะได้สอดคล้องกับงานก่อสร้างถนน และเครื่องกั้นที่จะก่อสร้างใหม่ ตามมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัด
16
420,510.00
สอบราคา
รายการที่1 Hose Line 1 Set.Consisting of 4 item จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 420,510.00 บาท
รายการที่1 Hose Line 1 Set.Consisting of 4 item จำนวน 60 Sets.
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวน 420,510.00 บาท

รวม 420,510.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียวสิ่งของตรงตามที่ทางการต้องการ และเท่ากับราคาประเมิน
17
1,996,979.50
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 1.5 mm² (Colour/grey Part No.12 545 286) จำนวน 10,000 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 160,500.00 บาท
รายการที่ 2 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 1.5 mm² (Colour/greenyellow Part No.12 553 871) จำนวน 10,000 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 162,640.00 บาท
รายการที่ 3 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 2.5 mm² จำนวน 40,000 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 1,035,760.00 บาท
รายการที่ 4 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 4 mm² จำนวน 2,000 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 66,340.00 บาท
รายการที่ 5 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 6 mm² จำนวน 2,000 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 96,300.00 บาท
รายการที่ 6 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 10 mm² จำนวน 500 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 46,705.50 บาท
รายการที่ 7 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 16 mm² จำนวน 500 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 65,537.50 บาท
รายการที่ 8 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 25 mm² จำนวน 300 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 59,224.50 บาท
รายการที่ 9 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 35 mm² จำนวน 300 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 78,645.00 บาท
รายการที่ 10 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 50 mm² จำนวน 200 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 75,328.00 บาท
รายการที่ 11 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 70 mm² จำนวน 100 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 54,249.00 บาท
รายการที่ 12 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 95 mm² จำนวน 100 ม.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 98,226.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 1.5 mm² (Colour/grey Part No.12 545 286) จำนวน 10,000 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 160,500.00 บาท
รายการที่ 2 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 1.5 mm² (Colour/greenyellow Part No.12 553 871) จำนวน 10,000 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 162,640.00 บาท
รายการที่ 3 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 2.5 mm² จำนวน 40,000 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 1,035,760.00 บาท
รายการที่ 4 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 4 mm² จำนวน 2,000 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 66,340.00 บาท
รายการที่ 5 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 6 mm² จำนวน 2,000 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 96,300.00 บาท
รายการที่ 6 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 10 mm² จำนวน 500 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 46,705.50 บาท
รายการที่ 7 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 16 mm² จำนวน 500 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 65,537.50 บาท
รายการที่ 8 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 25 mm² จำนวน 300 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 59,224.50 บาท
รายการที่ 9 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 35 mm² จำนวน 300 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 78,645.00 บาท
รายการที่ 10 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 50 mm² จำนวน 200 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 75,328.00 บาท
รายการที่ 11 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 70 mm² จำนวน 100 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 54,249.00 บาท
รายการที่ 12 จัดซื้อ 3 GKW.600/1000VAC ขนาด 95 mm² จำนวน 100 ม.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 98,226.00 บาท

รวม 1,999,455.50 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน
รายการที่ 12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์(ธนบุรี)เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตามที่ทางการต้องการและสูงกว่าราคาประเมิน

18
71,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # TR-780031 Adjusting Rod Assy จำนวน 40 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 1,450.00 บาท

รายการที่ 2. # 21.2370.10 Retaining Pin (8 x 14.5) จำนวน 24 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาอันละ 940.00 บาท
รายการที่ 1. # TR-780031 Adjusting Rod Assy จำนวน 40 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 53,928.00 บาท

รายการที่ 2. # 21.2370.10 Retaining Pin (8 x 14.5) จำนวน 24 Pcs.
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 24,139.20 บาท


รวม 78,067.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 1 ลดราคาเหลืออันละ 1,260.00 บาท
19
1,947,186.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่โรมาเนีย พร้อมแป้นล็อคและแหวนรอง ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SF55 และรายละเอียดการจ้างแนบฯจำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 21,614.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,945,260.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,945,260.- บาท


รวม 1,945,260.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,947,186.00-1,945,260.00)=1,926.- บาท คิด
เป็น 0.001% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
20
239,466.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง ของรถ บกข. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯ ของทางการฯ จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,911.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 239,466.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 239,466.- บาท


รวม 239,466.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
21
478,932.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง ของรถ บชท.ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯ ของทางการฯ จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,911.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 478,932.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,932.- บาท


รวม 478,932.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
22
1,963,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสี ภายนอก-ภายใน ทั้งคัน ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 33 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 60,500.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,996,500.- บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,996,500.- บาท


รวม 1,996,500.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน คันละ ( 60,500 – 59,500 ) = 1,000 บาท คิดเป็น 0.68% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
23
494,340.00
สอบราคา
ยางปูพื้นรถ บนท.ป ITR สีเทาลายกะ ขนาด หนา 2.2 มม. กว้าง 2 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 11 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารวม 494,340.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคารวม 494,340.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00 บาท


รวม 494,340.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจรับเอกสาร3 ราย บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ยื่นเสนอราคา รายเดียว คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้วถูกต้องพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการฯพิจารณาตัวอย่างแล้วถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ บริษัทเสนอราคาม้วนละ 44,940.00 บาท จำนวน 11 ม้วน เป็นเงิน รวม 494,340.00บาท และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสาร จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
24
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่ ( Bogie Frame ) แคร่ KW-20 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบ
จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 120,375.- บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
25
1,972,200.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 5,190.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 5,190.00 บาท

รวม 1,972,200.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
26
1,123,500.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา Set. ละ 1,123,500.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคา Set. ละ 1,123,500.00 บาท

รวม 1,123,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
27
556,370.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างทำแผ่นเหล็กเกลี่ยหินสั้น จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 87,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 85,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแผ่นเหล็กเกลี่ยหินยาว จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 100,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 91,200.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างทำเหล็กครอบราง จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 220,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 232,800.00 บาท
รายการที่ 4. จ้างทำใบดันหินด้านนอก ทำด้วยเหล็กหนา 16 ม.ม. จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 35,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 39,500.00 บาท
รายการที่ 5. จ้างทำบู๊ชเหล็กชุดเกลี่ยหิน ขนาด 32 x 50 x 78 ม.ม. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 24,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 26,000.00 บาท
รายการที่ 6. จ้างทำบู๊ชเหล็กชุดดันหิน ขนาด 20 x 40 x 80 ม.ม. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 32,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 28,000.00 บาท
รายการที่ 7. จ้างทำเหล็กประคองชุดดันหิน ขนาด 46 x 85 x 120 ม.ม. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 49,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 56,400.00 บาท
รายการที่ 8. จ้างทำสลักเกลียวหัวกลมมีปุ่มล็อค ขนาด 12 x 35 ม.ม. พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว จำนวน 2,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 56,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 46,000.00 บาท
รายการที่ 9. จ้างทำแหวนรองบู๊ชประคองชุดเตะหิน จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด = 9,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า = 8,300.00 บาท

รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 85,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 91,200.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 220,440.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 35,700.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 24,000.00 บาท
รายการที่ 6. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 28,000.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 49,950.00 บาท
รายการที่ 8. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 46,000.00 บาท
รายการที่ 9. ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 8,300.00 บาท
รวมเป็นเงิน 588,590.00 บาท


รวม 588,590.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
28
216,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างซ่อมกระบอกไฮดรอลิคยกชุดแทมป์ จำนวน 4 กระบอก
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 74,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมถังสะสมความดัน ขนาด 32 ลิตร จำนวน 2 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 141,000.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 74,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 141,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 215,000.00 บาท


รวม 215,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

29
409,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. PN.2Z-35 DS Seal Kit (ซีลกระบอกลมชุดล็อก 35) จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 22,200.00 บาท
รายการที่ 2. PN.2Z-50 DS Seal Kit (ซีลกระบอกลม 50) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 23,200.00 บาท
รายการที่ 3. PN.2Z-70 DS Seal Kit (ซีลกระบอกลมพีโหลด) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 26,000.00 บาท
รายการที่ 4. PN.2Z-100 DS Seal Kit (ซีลกระบอกลมยกล้อ D) จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 120,000.00 บาท
รายการที่ 5. PN-2Z – KF.50/18/88 – 50/18/44 DS (ซีลกระบอกลมเข้าเกียร์แซท) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 119,000.00 บาท
รายการที่ 6. HZD.02.063.036 Seal Kit (ซีลฝากระบอกชุดแทมป์) จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 59,040.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 46,400.00 บาท
รายการที่ 7. HZ.02.100.050 Seal Kit (ซีลฝากระบอกยกแขนรถเกลี่ยหิน) จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 40,620.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 51,000.00 บาท
รายการที่ 8. HZ.01.063 Seal Kit (ซีลลูกสูบกระบอกยกชุดแทมป์) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 42,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 35,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 21,600.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 22,800.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 25,600.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 119,200.00 บาท
รายการที่ 5. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 45,600.00 บาท
รายการที่ 7. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 32,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 266,800.00 บาทรวม 266,800.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

หมายเหตุ.- ยกเลิกรายการที่ 5.,7. เนื่องจากผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง
30
1,619,552.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมลิฟท์ยกรถคนพิการทั้งระบบ ของรถ บชท.ป ( 1คันมี 2 ชุด ) วัสดุและอะไหล่เป็นของผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของทางการ จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 93,625.- บาท
ผู้เสนอ บริษัท เอ็น-ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 101,222.- บาท
รายการที่1 บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,498,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.- บาท


รวม 1,498,000.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ชุดละ (101,222 – 93,625 ) = 7,597.- บาท คิดเป็น 7.51% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
31
1,759,936.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster ตาม Drg.3-9TP2-002 พร้อมรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ทางการกำหนดฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 21,999.20 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,759,936.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,759,936.- บาท


รวม 1,759,936.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
1,860,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมลอกสีฝาข้าง,ตัดผุรื้อถอดอุปกรณ์ภายในตัวรถ ห้องน้ำ-ห้องส้วม,ทำความสะอาดอุปกรณ์พร้อมติดตั้งกูบผ้าใบรถโดยสารทั่วไป ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 30 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 62,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,860,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,000.- บาท


รวม 1,860,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
33
2,568,000.00
ประกวดราคา
จำนวน 200 Pcs. # 8.273.0.461.004.6 Suction Valve (Item 8.3 and 22.3)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอขายในราคาอันละ 11,150.00 บาท
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 11,250.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอขายจำนวน 200 อัน รวมเป็นเงิน 2,386,100.00 บาท


รวม 2,386,100.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
34
360,376.00
สอบราคา
รายการที่ ๑ ชุดยางหูแขวนเครื่องยนต์ของรถ THN.,NKF. และ ATR. จำนวน ๒๐ ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ เสนอราคา ๑๖๒,๖๔๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ท่อน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๙๐ ซม. ผ้าใบ ๒ ชั้น จำนวน ๘๐ ท่อน
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ เสนอราคา ๑๙๗,๗๓๖.๐๐ บาท
รายการที่ ๑ ชุดยางหูแขวนเครื่องยนต์ของรถ THN.,NKF. และ ATR. จำนวน ๒๐ ชุด
หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ จำนวนเงิน ๑๖๒,๖๔๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒ ท่อน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๙๐ ซม. ผ้าใบ ๒ ชั้น จำนวน ๘๐ ท่อน
หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ จำนวนเงิน ๑๙๗,๗๓๖.๐๐ บาท


รวม 360,376.00 บาท
รายการที่ ๑ หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามความต้องการของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๒ หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว วัสดุตรงตามความต้องการของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
35
241,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนัก (Guard)ป้องกันชุด Automatic Drain Valve รถ THN วัสดุ SUS304 หนา 2 มม. จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 86,028.00 บาท
รายการที่ 2 สำนักยึด Traction Rod ซ้ายขวา จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 155,792.00บาท
รายการที่ 1 สำนัก (Guard)ป้องกันชุด Automatic Drain Valve รถ THN วัสดุ SUS304 หนา 2 มม. จำนวน 30 อัน
บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 86,028.00 บาท
รายการที่ 2 สำนักยึด Traction Rod ซ้ายขวา จำนวน 20 อัน
บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 155,792.00บาท

รวม 241,820.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 2 บริษัท วีไอพีพาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
36
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ของรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ DAEWOO จำนวน ๑ รายการ
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 487,920.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์อะไหล่ ราคาที่เสนอ 518,415.00 บาท

รายการที่ 1 จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ของรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ DAEWOO จำนวน ๑ รายการ
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 487,920.00 บาท


รวม 487,920.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้กับทางการฯมาแล้วและสิ่งของใช้งานได้ดี
37
1,951,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างรื้อพื้น ฉีดโฟม ปูยางใหม่ และประกอบอุปกรณ์ภายใน-ภายนอก พร้อมทำสี ภายใน-ภายนอก รถ บนท.ป.1101-1140 ตามเงื่อนไขรายละเอียดทางการฯ จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 487,800.- บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 1,951,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,951,200.- บาท


รวม 1,951,200.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
38
149,800.00
สอบราคา
รายการที่๑. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อทองแดง ชุดปัดน้ำฝนรถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท
รายการที่๒. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อ Flexible ชุดปัดน้ำฝนรถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
รายการที่๓. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อทองแดง ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท
รายการที่๔. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อ Flexible ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
รายการที่๕. Clamp แบบคู่ รัดท่อ Flexible ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๑. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อทองแดง ชุดปัดน้ำฝนรถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๒. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อ Flexible ชุดปัดน้ำฝนรถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๓. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อทองแดง ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๒๕,๖๘๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๔. Clamp แบบเดี่ยว รัดท่อ Flexible ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ ๕. Clamp แบบคู่ รัดท่อ Flexible ชุด Door Engine รถ THN จำนวน ๒๐๐ Pcs.
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน ๓๔,๒๔๐.๐๐ บาท


รวม 149,800.00 บาท
รายการที่ ๑. บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๒. บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๓. บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๔. บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ ๕. บริษัท วีไอพี พาวเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
39
181,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Video Borescope System Main System จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 180,830.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Video Borescope System Main System จำนวน 1 รายการ
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวนเงิน 180,830.00 บาท

รวม 180,830.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
40
1,794,527.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,968,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,968,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,968,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
41
1,883,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,883,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อเครื่องอะไหล่ชุดอุปกรณ์เครื่องพ่วงของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,883,200.00 บาท


รวม 1,883,200.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
42
1,986,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระหนัก รถ บชส. ถอดอุปกรณ์ ซ่อมตัดผุ ล้าง รื้อพื้น-ปูยาง ประกอบอุปกรณ์ภายในตัวรถ ห้องน้ำ-ห้องส้อมและอุปกรณ์ส่วนควบ รวมทั้งทำสีภายใน-ภายนอกรถ ตามเงื่อนไขของทางการ จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 165,550.- บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,986,600.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,986,600.- บาท


รวม 1,986,600.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
43
827,110.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
บริษัท -

รวม .00 บาท
เนื่องจาก บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารสอบราคาว่าจ้าง ข้อ 1.1 (5)
44
499,101.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ MA1 จำนวน 500 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 203.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ MA19 จำนวน 500 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 195.81 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ MA17 จำนวน 300 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 319.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ MA14 จำนวน 300 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 269.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ M-A3 จำนวน 100 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 656.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ อลูมิเนียมแม่แบบ MA4 จำนวน 150 ท่อน
ผู้เสนอราคา บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 379.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 203.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 195.81 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 319.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 269.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 656.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ฐิติปกรณ์กุล จก. ราคาที่เสนอ 379.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,101.50 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
45
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Wear Plate 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,540.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,540.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 462,240.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
46
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Wear Plate 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,626.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,626.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 487,920.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
47
839,580.00
สอบราคา
จ้างจัดพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะรถไฟ ปี 2560 และจ้างทำกล่องผ้าไหมสีเหลืองสำหรับใส่ปฎิทินทูลเกล้าฯ จำนวน 2 รายการ
มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
- บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เสนอราคา @ 743,408.40 บาท (ราคารวม Vat 7%)
- บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา @ 810,671.00 บาท (ราคารวม Vat 7%)
- บริษัท แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์เพรส จำกัด เสนอราคา @ 864,937.71 บาท (ราคารวม Vat 7%)
จ้างจัดพิมพ์ปฎิทินตั้งโต๊ะรถไฟ ปี 2560 และจ้างทำกล่องผ้าไหมสีเหลืองสำหรับใส่ปฎิทินทูลเกล้าฯ จำนวน 2 รายการ
รับซื้อจาก
- บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เสนอราคา @ 743,408.40 บาท (ราคารวม Vat 7%)

รวม 743,408.40 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
48
445,120.00
สอบราคา
ยางปูพื้นรถโดยสาร PVC .Color TD 12405-01 กว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร จำนวน 20 ม้วน
1. บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคารวม 406,600.00 บาท
2. หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารวม 436,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคารวม 406,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.00 บาท


รวม 406,600.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคา 2 ราย ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้วถูกต้องทั้ง 2 รายพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯทั้ง 2 ราย บริษัทยูนิโก้ฯ เสนอราคาต่ำสุด ราคาม้วนละ 20,330.00 บาทต่ำกว่าราคาประเมิน (22,256.00-20,330.00)= 1,926.00บาท หรือคิดเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 8.65% คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ และทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อ ยางปูพื้นจากบริษัทยูนิโก้ ฯ จำนวน 20 ม้วน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 406,600.00บาท
49
1,440,648.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น 4 สูบ จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 240,108 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาว่าจ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น 4 สูบ จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 1,440,648 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 1,440,648.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
50
1,944,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างเหมา ทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บแท่งห้ามล้อ ฉีดล้างบริเวณพื้นโรงรถดีเซลราง และ พื้นชานชาลา ที่ 12 ( ในรั้ว )ย่านตรวจซ่อมรถดีเซลราง ระยะเวลาจ้าง 360 วัน ราคาวันละ 5,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างเหมา ทำความสะอาด เก็บขยะ เก็บแท่งห้ามล้อ ฉีดล้างบริเวณพื้นโรงรถดีเซลราง และ พื้นชานชาลา ที่ 12 ( ในรั้ว )ย่านตรวจซ่อมรถดีเซลราง ระยะเวลาจ้าง 360 วัน เป็นเงิน 1,944,000บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,944,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
51
1,984,850.00
สอบราคา
จัดซื้อชุด Air Compressor Complete Sets ใช้งานซ่อมดัดแปลงรถ JR-West จำนวน 7 Set
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 283,550.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,984,850.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,984,850.- บาท


รวม 1,984,850.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
52
484,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ขอเกี่ยวรับเตียงนอน ด้านขวา รถ บนท.,บนท.ป. วัสดุ SS41 ชุบโครเมี่ยม ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 950 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 255.- บาท
รายการที่ 2 ขอเกี่ยวรับเตียงนอน ด้านซ้าย รถ บนท.,บนท.ป. วัสดุ SS41 ชุบโครเมี่ยม ลักษณะมิติและขนาด ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 950 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 255.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 242,250.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 242,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,500.- บาท


รวม 484,500.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
53
178,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (1993)
2. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด
3. บรัท โฮมวัน เพ้นท์ แอนด์ คอนแมท จำกัด
4. ร้าน อิทธิ
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 107,900.00 บาท รายการที่ 3 จาก บริษัท โฮมวัน เพ้นท์ แอนด์ คอนแมค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 48,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,900.00 บาท

รวม 155,900.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
54
11,341,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการประกวดราคาได้ทำการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา ตามบันทึกการประชุมที่อ้างถึง ข้อ 3) และข้อ 4) ผลการพิจารณามีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจำนวน 2 ราย คือ
1) บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2) บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
โดยกำหนดให้ทำการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด (ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ) ตั้งแต่เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป เมื่อครบกำหนดเวลา ผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ลงทะเบียน จำนวน 2 ราย ราคาเริ่มต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 11,341,800.00 บาท
ผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า
1. บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เสนอราคาจำนวน 3 ครั้ง ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 11,032,478.00 บาท
2. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน เสนอราคาจำนวน 2 ครั้ง
ราคาสุดท้ายเป็นเงิน 11,301,800.00 บาท


รวม 11,032,478.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความผิดปกติในกรณีการแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกันหรือมีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับการเสนอราคาของ บริษัทโคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และในการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีเหตุขัดข้องแต่ประการใด ในราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,032,478.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน (11,341,800.00 – 11,032,478.00) = 309,322.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.7273
55
29,999,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บริษัท วิน คอนเซาท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
เสนอราคาจำนวน ๑๑ ครั้ง ราคาสุดท้าย เป็นเงิน ๒๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๕,๔๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๓
(๒) กิจการร่วมค้า สมาร์ท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง (SGE Joint Venture)
เสนอราคาจำนวน ๔ ครั้ง ราคาสุดท้าย เป็นเงิน ๑๘,๔๕๐,๘๕๙.๐๐ บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๑๑,๕๔๘,๕๔๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐
(๓) บริษัท จาย่า ซ๊อฟต์ วิชั่น จำกัด
เสนอราคาจำนวน ๒ ครั้ง ราคาสุดท้าย เป็นเงิน ๒๙,๕๕๕,๕๕๕.๐๐ บาท
ต่ำกว่าราคาเริ่มต้นเป็นเงิน ๔๔๓,๘๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๘
กิจการร่วมค้า สมาร์ท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๘,๔๕๐,๘๕๙.๐๐ บาท ต่ำกว่าราคาเริ่มต้น ๑๑,๕๔๘,๕๔๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๐

รวม 18,450,859.00 บาท
การเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความผิดปกติในกรณี การแข่งขันเสนอราคาที่มีลักษณะการสมยอมกัน หรือมีการขัดขวางการแข่งขันราคาแต่อย่างใด ได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ รวมทั้ง ไม่มีประเด็นการร้องเรียนแต่อย่างใด
56
206,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 6 บัญชีจำหน่ายใบส่งของ ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 20,000 แผ่น
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.00 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 40.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 30.00 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 30.00 บาท
<> 5) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 34.90 บาท
<> 6) ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท

รายการที่ 2 แบบที่ 61 (บัญชีสินค้ารายวัน) จำนวน 200,000 แผ่น
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 16.00 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 5) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.30 บาท
<> 6) ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 18.80 บาท

รายการที่ 3 แบบลำดับรถ จำนวน 7,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 12.50 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 14.50 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 14.80 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเล่มละ 14.25 บาท
<> 5) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 14.92 บาท
<> 6) ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาเล่มละ 19.60 บาท

รายการที่ 4 แบบที่ 288 (ใบลาป่วย, ลากิจส่วนตัวฯ) จำนวน 200,000 แผ่น
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 16.00 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็น วัน พริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
<> 4) บริษัท คอมพริ้นท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
<> 5) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.30 บาท
<> 6) ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท


<> รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 5,350.00 บาท
<> รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 34,240.00 บาท
<> รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 93,625.00 บาท
<> รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 34,240.00 บาท

รวม 167,455.00 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ มีคุณภาพใกล้เคียงกับของทางการ สามารถใช้การได้
57
15,100.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบ ม.85 บันทึกการตรวจและพิจารณาวินิจฉัยกรณีรถตกราง จำนวน 5,000 ชุด
<> บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยชุดละ 280.00 บาท
<> บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 14,980.00 บาท

รวม 14,980.00 บาท
<> บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว และต่ำกว่าราคาประเมินฯ ได้พิจารณาตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า มีขนาดใกล้เคียงกับตัวอย่างของทางการ
58
1,674,978.00
สอบราคา
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 276,500.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท เอส ที แอควานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 287,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 276,500.- บาท. จำนวน 6 คัน. เป็นเงิน 1,659,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 116,130.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,775,130.- บาท กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 1,775,130.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และบริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ พซ.วจ.098/บจ/59 ลว. 8 กย. 59 , รฟ.ชก.0304/ศล.2/285/2559 ลว. 27 กค. 59 , พซ.วจ.083/บจ/59 ลว. 6 กค. 59 , ซด.48/จ/2559 ลว. 3 กพ. 59 , ชก.1/2558/04 ลว. 18 ธค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
59
7,210,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.40 – 11.10 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 7,180,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 7,200,200.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 7,180,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 7,180,000.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 7,180,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
60
8,741,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 8,720,999.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 8,765,900.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,720,999.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 8,720,999.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,720,999.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
61
6,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 5,970,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 5,990,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,970,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 5,970,000.00 บาท
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,970,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
62
8,775,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 – 12.00 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 8,750,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 8,765,900.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,750,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 8,750,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 8,750,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 25,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30
63
8,523,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 – 12.00 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 8,500,000.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 8,513,200.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 8,513,200.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 8,500,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 8,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 23,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.27
64
6,374,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 – 12.00 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 3,888,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 4,025,600.00 บาท
3 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 4,748,630.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 5,990,000.00 บาท
5 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 6,364,000.00 บาท
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,888,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,888,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอในราคา 3,888,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,486,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.00
65
5,894,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 5,870,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 5,884,400.00 บาท
3 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 5,884,400.00 บาท
บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 5,870,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 5,870,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอในราคา 5,870,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 24,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.41
66
4,679,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดการเสนอราคา ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 10.30 น.
ผลการเสนอราคา ดังนี้
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 3,151,600.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 3,205,000.00 บาท
3 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 3,276,000.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 4,445,000.00 บาท
5 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 4,670,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,151,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 3,151,600.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอในราคา 3,151,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,528,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.66
67
495,410.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 463,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 463,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,410.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,410.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 495,410.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัท เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้าง เลขที่ ชก./วซด.กท.109/สญ./2558 ลว. 3 ธค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
68
1,896,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Jourmal Box Housing แคร่ KW-75 จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ่นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,900.- บาท
รายการที่1 ห้างหุ่นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,908,000.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,908,000.- บาท


รวม 1,908,000.00 บาท
ห้างหุ่นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน ชุดละ ( 15,900 – 15,800 ) = 100 บาท คิดเป็น 0.63% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
69
260,010.00
สอบราคา
บริษัท มัทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมตู้ไฟฟ้าควบคุม Lifting Jack ยี่ห้อ Pfaff จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 259,475 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท มัทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมตู้ไฟฟ้าควบคุม Lifting Jack ยี่ห้อ Pfaff จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 259,475 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 259,475.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
70
499,904.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. จำนวน 4 Sets. เป็นเงิน 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต และบริษัทฯ ก็ขายให้ทางการใช้งานแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.55/สญ./2558 ลว. 18 กย. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
71
147,400.00
สอบราคา
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 145,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 147,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 145,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 145,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
72
1,621,318.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระหนักรถ บชท.ป.ประกอบอุปกรณ์พร้อมทำสีภายใน-ภายนอกรถโดยสาร ทั้งคัน รายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 413,200.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 1,652,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,652,800.- บาท


รวม 1,652,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมินคันละ 7,870.50 บาท คิดเป็น 1.94
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
73
422,650.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Shaft End Screw ด้าน Commutator ใช้วัสดุเหล็ก SCM 440 ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 363,800.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 5000 Pcs. แผ่นเหล็กโค้งพับล็อกสลักเกลียว ขนาด 1 x 16 x 98 mm. ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 69,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 58,850.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 363,800.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 58,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 422,650.00 บาท


รวม 422,650.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบรูปแบบรายการละเอียดและพิจารณาตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
74
115,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Hose, High Pressure (3/4") Ref.Dwg.No.D145-03671 จำนวน 30 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 700.00 บาท

รายการที่ 2. Socket & Swivel Hose จำนวน 260 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาอันละ 368.00 บาท
รายการที่ 1. Hose, High Pressure (3/4") Ref.Dwg.No.D145-03671 จำนวน 30 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 21,507.00 บาท

รายการที่ 2. Socket & Swivel Hose จำนวน 260 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 97,370.00 บาท


รวม 118,877.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, รายการที่ 1 ลดราคาเหลืออันละ 670.00 บาท รายการที่ 2 ลดราคาเหลืออันละ 350.00 บาท
75
383,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รองเท้านิรภัย จำนวน 569 คู่
ผู้เสนอราคา บริษัทแกทเธอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 642.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท แกทเธอร์คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวนเงินรวม 365,298.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 365,298.00 บาท
คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทแกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะและตัวอย่างพัสดุดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข
76
365,619.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 990.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,089.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 990.- บาท. จำนวน 300 Sets. รวมเป็นเงิน 297,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,790.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 317,790.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 317,790.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ บค.107/270/2558 ลว. 1 ธค. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
77
487,920.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 114,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 114,000.- บาท. จำนวน 4 Sets. เป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.68/สญ./2557 ลว. 10 พย. 57 (ตามเอกสารแนบ) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
78
1,264,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,260,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ศักดาพร จำกัด ในวงเงิน 1,260,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 1,260,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
79
751,900.00
สอบราคา
มีผู้เสนอราคารายเดียวคือ บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 50 แผ่น เหล็กเหนียวแผ่น มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
ขนาด 5/16 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต หรือขนาด 7 หรือ 8 X 1525 x 3050 มม.
- เสนอราคา @ 8,046.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2.จำนวน 300 ท่อน เหล็กเหนียวแบน มี Tensile Strength 34 – 44 Kg./mm.2 Elongation 26 % min.
On gauge length of JIS standard or equivalent. ขนาด 1 / 4 นิ้ว x 1.1/2 นิ้ว หรือขนาด 6 มม. X 38 มม.
ความยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 10 กก.
- เสนอราคา @ 333.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กเส้นกลม
ตามมอก. 20 – 2527 ชั้นคุณภาพ SR.24 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
3. จำนวน 150 ท่อน ขนาด Ø 3 / 8 นิ้ว หรือขนาด Ø 9 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 2 กก.
- เสนอราคา @ 87.30 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

4. จำนวน 500 ท่อน ขนาด Ø 6 มม. หรือขนาด Ø 1 / 4 นิ้ว
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 1.13 กก.
- เสนอราคา @ 48.60 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

5. จำนวน 150 ท่อน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตามมอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 45 กก. ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
ขนาด 8 X 65 X 65 มม.
- เสนอราคา @ 1,350 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รับซื้อจาก บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. จำนวน 50 แผ่น เหล็กเหนียวแผ่น มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
ขนาด 5/16 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต หรือขนาด 7 หรือ 8 X 1525 x 3050 มม.
- เสนอราคา @ 8,046.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
2.จำนวน 300 ท่อน เหล็กเหนียวแบน มี Tensile Strength 34 – 44 Kg./mm.2 Elongation 26 % min.
On gauge length of JIS standard or equivalent. ขนาด 1 / 4 นิ้ว x 1.1/2 นิ้ว หรือขนาด 6 มม. X 38 มม.
ความยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 10 กก.
- เสนอราคา @ 333.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

เหล็กเส้นกลม
ตามมอก. 20 – 2527 ชั้นคุณภาพ SR.24 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
3. จำนวน 150 ท่อน ขนาด Ø 3 / 8 นิ้ว หรือขนาด Ø 9 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 2 กก.
- เสนอราคา @ 87.30 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

4. จำนวน 500 ท่อน ขนาด Ø 6 มม. หรือขนาด Ø 1 / 4 นิ้ว
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 1.13 กก.
- เสนอราคา @ 48.60 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

5. จำนวน 150 ท่อน เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตามมอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 45 กก. ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
ขนาด 8 X 65 X 65 มม.
- เสนอราคา @ 1,350 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 794,041.65 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
80
770,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Field force resistor (FFR) 41A321053G1, 2.32 Ohm
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 763,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 481,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 397,237.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำ 1 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “FTECH” ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดและตัวอย่างแล้ว ไม่ถูกต้องใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “TOYO” ประเทศไต้หวัน ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดและทดสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้การได้ ตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 37.50 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
81
481,500.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
จัดซื้อ Glued Insulated Rail Joint ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 20 ชุด จาก บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.00 บาท

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
82
481,607.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 480,751.00 บาท
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 481,607.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.00 บาท

รวม 480,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
83
1,282,930.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 1,316,100.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,316,100.00 บาท

รวม 1,316,100.00 บาท
บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
84
490,800.00
สอบราคา
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 490,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 491,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 490,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 490,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
85
292,000.00
สอบราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
เสนอราคา 291,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด
เสนอราคา 292,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 291,000.00 บาท

รวม 291,000.00 บาท
ผู้ชนะเสนอราคาได้แก่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 291,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34 กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
86
292,000.00
สอบราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
เสนอราคา 256,960.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส แอนด์ เอส คอร์เปอร์เรชั่น 104 จำกัด
เสนอราคา 271,100.00 บาท
ผู้ชนะเสนอราคาได้แก่บริษัท บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 256,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 256,960.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย วี.ที.จี อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 256,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 35,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
87
472,940.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม เสนอาคา อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ดังนี้.-
รายการที่ 1 สิ่งของ # Journal Box Ass, y (Right side) ตามแผนผังเลขที่ TR 410008 จำนวน 10 Pcs.
ราคา Pc.ละ 24,931 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Journal Box Ass, y (Left side) ตามแผนผังเลขที่ TR 410007 จำนวน 10 Pcs.
ราคา Pc.ละ 24,931 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำหน่าย อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo ดังนี้.-
รายการที่ 1 สิ่งของ # Journal Box Ass, y (Right side) ตามแผนผังเลขที่ TR 410008 จำนวน 10 Pcs.
เป็นเงิน 249,310 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Journal Box Ass, y (Left side) ตามแผนผังเลขที่ TR 410007 จำนวน 10 Pcs.
เป็นเงิน 249,310 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
88
114,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ธงสัญญาณสีแดง ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 3,000 ผืน
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์วิศิษฐ์ กรุ๋๊ป เสนอราคาผืนละ 15.25 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคาผืนละ 15.80 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาผืนละ 19.00 บาท

รายการที่ 2 ธงสัญญาณสีเขียว ขนาด 40 x 60 ซม. จำนวน 3,000 ผืน
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์วิศิษฐ์ กรุ๋๊ป เสนอราคาผืนละ 15.25 บาท
<> 2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคาผืนละ 15.80 บาท
<> 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งไท เสนอราคาผืนละ 19.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 50,718.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคารวม vat เป็นเงิน 50,718.00 บาท

รวม 101,436.00 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒนกุล เสนอราคาต่ำสอง ตัวอย่างผ้าและสีตรงตามตัวอย่างของทางการ และสิ่งของดังกล่าวจำเป็นต้องจัดหาไว้ใช้งาน สำหรับผู้เสนอราคาต่ำสุดผิดนัดไม่มาทำสัญญา จึงต้องพิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสองตามระเบียบการพัสดุ ข้อ 48 วรรค 1
89
375,700.00
สอบราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่การ์ด จำกัด
ราคาเสนอ 353,740.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย วิคตอรี่การ์ด จำกัด
ราคาเสนอ 353,740.00 บาท

รวม 353,740.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
90
436,750.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ. อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อรายการที่ 1,3 จากบริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 277,050.00 บาท ส่วนรายการที่ 2 ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีตัวอย่างมาพิจารณา


รวม 277,050.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
91
9,999,150.00
ประกวดราคา
1) บจก. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เสนอราคาจ้างรวม 8,988,00.00 บาท (รวม Vat 7 %)
2) บจก. พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ เสนอราคาจ้างรวม 9,886,80.00 บาท (รวม Vat 7 %)
บจก. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,988,00.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 8,988,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และการจัดจ้างครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 1,011,150.00 บาท (9,999,150.00 -8,988,000.00) หรือ 10.11 %
92
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ๓๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
2. บริษัท ชัยณรงค์ ๒๐๑๕ จำกัด เป็นผู้เสนอราคา ๓๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 324,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เป็นผู้ประมูลต่ำสุด
93
428,000.00
สอบราคา
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 รายการ
มีผู้เสนอราคารายเดียว คือ บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด
- เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 1 รายการ
รับซื้อจาก บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัด
เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 420,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
94
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เสนอราคา ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท
2. บริษัท ชัยณรงค์ ๒๐๑๕ จำกัด เสนอราคา ๓๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูล

รวม 312,000.00 บาท
เป็นเพราะ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส. จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลต่ำสุด
95
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
96
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษ๊มูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
97
63,000.00
สอบราคา
1.ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 39,630.00 บาท
2.ผู้เสนอราคา บริษัท เมก้า อีคลิปเมนต์ แอนด์ ทูลส์ ราคาที่เสนอ 42,265.00 บาท
3.ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วน ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท
บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 39,630.00 บาท

รวม 39,630.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
98
224,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อพัดลมเพดานชนิดฐานหมุนรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว ฐานเบา ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 243,960.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อพัดลมเพดานชนิดฐานหมุนรอบตัว ขนาด 16 นิ้ว ฐานเบา ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 243,960.00 บาท

รวม 243,960.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
99
498,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คานขวางสแตนเลสรถโดยสาร วัสดุ SUS 304 ลักษณะมิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 50 ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 9,965.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,250.- บาท


รวม 498,250.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
100
513,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul kit for LV-3A Leveling Valve จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 513,600.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul kit for LV-3A Leveling Valve จำนวน 1 รายการ
บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 513,600.00 บาท


รวม 513,600.00 บาท
รายการที่1 บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
101
471,870.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล็อคประตูเลื่อนกั้นห้อง พขร,ชค. รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 471,870.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อกลอนล็อคประตูเลื่อนกั้นห้อง พขร,ชค. รถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวน 471,870.00 บาท


รวม 471,870.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
102
487,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระหนักรถ บนท.ป.1037 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 487,800.- บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 487,800.- บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,800.- บาท


รวม 487,800.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
103
403,200.00
สอบราคา
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด ราคาที่เสนอ 403,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 390,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 390,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
104
470,800.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 470,800.00 บาท

รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
105
220,420.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Expansion joint flexible Hose ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 220,420.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 220,420.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 220,420.00 บาท


รวม 220,420.00 บาท
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบรายละเอียดและคุณลักษณะแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
106
5,706,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 5,683,111.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัมพลการโยธา เสนอราคา 5,695,000.00 บาท
3. บริษัท บี.เอส.สตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 5,696,000.00 บาท
4. บริษัท สุรีรัตน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 5,696,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 5,696,200.00 บาท
บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 5,683,111.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 5,683,111.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 5,683,111.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 23,089.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40
107
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 110 ถัง น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ สูตรน้ำ สำหรับขจัดคราบสกปรก, คราบน้ำมันและคราบเขม่า ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไฮเปอร์ เคม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 457,853.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ดูรากรีต จำกัด ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ดูรากรีต จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
- บริษัท ไฮเปอร์ เคม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “STAR BOND” Super clen SP ส่งของภายใน 15 วัน ไม่ระบุระยะเวลารับประกันคุณภาพ ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า กำหนดส่งของไม่ถูกต้องและการไม่รับประกันคุณภาพ ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของทางการ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการสอบราคาซื้อ จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท ดูรากรีต จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ยี่ห้อ “DURAKLEAN” SP ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขการสอบซื้อ ซึ่งบริษัทฯ เคยมีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
108
278,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No. X00E50205974 Level monitor
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 161,356.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 278,200.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “BEDIA” ประเทศเยอรมัน ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบเอกสารของบริษัทฯ แล้ว ไม่ตรงตามเงื่อนไขการสอบราคาซื้อ เนื่องจากไม่มีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่าย จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “MTU” ประเทศเยอรมัน ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบเอกสารของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องครบถ้วน, ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ไม่สามารถใช้การได้ จึงไม่รับพิจารณา
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติให้ยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ไปก่อน แล้วให้ออกสอราคาซื้อใหม่ต่อไป
109
1,197,062.50
สอบราคา
รายการที่1 กระเบื้องยางปูพื้น N0.61042 mist smaragd ขนาดม้วนละ 2x25m. จำนวน 6 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัทเตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคา 287,295.00 บาท
รายการที่2 กระเบื้องยางปูพื้น N0.61962 grey smaragd ขนาดม้วนละ 2x25m. จำนวน 19 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัทเตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคา 909,767.50 บาท
รายการที่1 กระเบื้องยางปูพื้น N0.61042 mist smaragd ขนาดม้วนละ 2x25m. จำนวน 6 ม้วน
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน 287,295.00 บาท
รายการที่2 กระเบื้องยางปูพื้น N0.61962 grey smaragd ขนาดม้วนละ 2x25m. จำนวน 19 ม้วน
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน 909,767.50 บาท


รวม 1,197,062.50 บาท
รายการที่1 บริษัทเตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทเตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
110
1,231,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. BA 130-165-13 Seal Ring จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 77,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 82,700.00 บาท
รายการที่ 2. ซีลบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 08 จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 38,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 35,840.00 บาท
รายการที่ 3. ซีลลูกสูบเหล็กชุดบีบหิน รุ่น 08 จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 55,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 51,840.00 บาท
รายการที่ 4. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 08 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 67,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 64,680.00 บาท
รายการที่ 5. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 08 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 126,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 122,700.00 บาท
รายการที่ 6. บู๊ชทองเหลืองแทมป์ปิ้งอาร์ม STD จำนวน 180 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 374,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 341,460.00 บาท
รายการที่ 7. บู๊ชสลักก้านสควีทซ์ จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 222,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 208,800.00 บาท
รายการที่ 8. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 08 จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 34,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 24,000.00 บาท
รายการที่ 9. น๊อตล็อคลูกสูบสควีทซ์ รุ่น 08 จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 22,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 40,200.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 77,400.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 35,840.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 51,840.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 64,680.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 122,700.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 341,460.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 208,800.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 24,000.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 22,860.00 บาท
รวมเป็นเงิน 949,580.00 บาท
รวม 949,580.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2560
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

111
1,196,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1. น๊อตล็อคข้างใบบิเตอร์ (กลึงปลายกลม) จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 8,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 10,000.00 บาท
รายการที่ 2. สกรูยึดแกนไกด์คอลลั่มโคนเกลียว 40 ม.ม. จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 16,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 19,200.00 บาท
รายการที่ 3. สกรูยึดแกนไกด์คอลลั่มโคนเกลียว 50 ม.ม. จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 14,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 16,200.00 บาท
รายการที่ 4. สกรูหัวจมแบบบาง M 10 x 25 จำนวน 3,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 61,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 90,000.00 บาท
รายการที่ 5. แหวนสปริงขอบเล็ก M10 จำนวน 3,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 6,300.00 บาท
รายการที่ 6. สลักแทมป์ปิ้งอาร์มพร้อมแหวนรองและแป้นเกลียว จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 433,680.00 บาท
รายการที่ 7. จานรองขาอาร์ม OS จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 100,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 115,200.00 บาท
รายการที่ 8. บู๊ชสลักขาอาร์ม จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 250,680.00 บาท
รายการที่ 9. สลักก้านสควีทซ์พร้อมแหวนรองและแป้นเกลียว จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 324,000.00 บาท

รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 8,700.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 16,560.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 14,520.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 61,500.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 6,300.00 บาท
รายการที่ 6. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 115,200.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 250,680.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 324,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 797,460.00 บาท


รวม 797,460.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

112
1,382,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ซีลบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 82,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 96,000.00 บาท
รายการที่ 2. ซีลลูกสูบเหล็กชุดบีบหิน รุ่น 07,09 จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 116,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 112,000.00 บาท
รายการที่ 3. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 138,240.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 144,000.00 บาท
รายการที่ 4. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 281,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 312,000.00 บาท
รายการที่ 5. บู๊ชทองเหลืองแท้มป์ปิ้งอาร์ม OS จำนวน 180 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 403,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 468,000.00 บาท
รายการที่ 6. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 จำนวน 48 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด = 45,600.00 บาท
รายการที่ 7. เหล็กยึดไกด์คอลลั่มตัวล่าง รุ่น 07,09 จำนวน 20 อัน
-
รายการที่ 8. เหล็กถอดใบบิเตอร์ จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 46,800.00 บาท
รายการที่ 9. ลูกหมากรองเหล็กถอดใบบิเตอร์ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 59,400.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 82,880.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 112,000.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 144,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 281,400.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 403,560.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 45,600.00 บาท
รายการที่ 7. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 46,200.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 59,400.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,175,040.00 บาท


รวม 1,175,040.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

113
1,926,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. Air Compressor (TU-FLO 1000) ปั๊มลม (ทั้งตัว) จำนวน 4 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 1,864,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 1,864,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,864,000.00 บาทรวม 1,864,000.00 บาท
หมายเหตุ.- 1. ไม่พิจารณาการยื่นซองของร้านสหสากลการค้า เนื่องจากไม่มีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทน
2. ไม่พิจารณาการยื่นซองของบริษัท เอสเค.เฮฟวี่ อีควีปเม้นต์ 2559 จำกัด เนื่องจากมีงานค้างส่งอยู่
งานซ่อมบำรุงที่ 1 ตามประกาศข้อ 6.3 (5)
114
248,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก รถดีเซลราง NKF. หมายเลข กซข.1231 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 231,775.70 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก รถดีเซลราง NKF หมายเลข กซข.1231 จำนวน 1 รายการ
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 231,775.70 บาทรวม 248,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
115
843,000.00
สอบราคา
1. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 841,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 842,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท พุทรักษา จำกัด ในวงเงิน 841,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 841,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
116
142,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เหล็กขวาง Ride Control จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 155.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 155.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 155,150.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
117
109,675.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Sealing Ring จำนวน 2,500 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 29.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 31.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 29.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 74,900.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
118
422,650.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักหัวกลม ขนาด ¾” ยืดระหว่าง 1,1/4” – 1,1/2” พร้อม Collar จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 374.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.อินเตอร์ฟาสเทน จก. ราคาที่เสนอ 374.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 374,500.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
119
499,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างซ่อม Demag Hoist และ Monorail Pyoungsun Hoist 2/1 5+5 Tons จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 499,476.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 499,476.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,476.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
120
359,413.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เบาะน้ำมันขนาด 5” x 9” จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 3,589.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 3,589.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 358,985.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
121
134,927.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลียว หส.พร้อมแป้น ขนาด 5/8” x 2” จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 24.2676 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลียว หส.พร้อมแป้น ขนาด 5/8” x 3” จำนวน 1,000 ชุด
ผู้เสนอราคา บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 25.8940 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แหวนเหล็กแบน ขนาด 28.5 x 52 x 4 มม. จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 31.2012 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ บู๊ชเหล็กเหนียวชุบผิวแข็ง ขนาด 28 x 38 x 19 มม. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 33.17 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 24.2676 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 25.8940 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 31.2012 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 33.17 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 145,734.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
122
465,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สปริงขดนอก Outer Coil Spring แคร่ National C-1 จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 4,887.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 4,887.76 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 488,776.00 บาท
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ.
123
827,300.00
สอบราคา
1. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 786,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 826,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท พุทรักษา จำกัด ในวงเงิน 786,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 786,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
124
238,000.00
สอบราคา
1. บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 3,150.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Brilliance ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท จีโนแมทซ์ จำกัด ส่งของ 30 วัน
2. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 4,288.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Luminall ผลิตโดย บริษัท ซันโก้เคมิคอลส์ จำกัด ส่งของ 30 วัน
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ชนะการประมุล @ 4,288.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Luminall ผลิตโดย บริษัท ซันโก้เคมิคอลส์ จำกัด ส่งของ 30 วัน

รวม 229,408.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
125
2,930,300.00
ประกวดราคา
จำนวน 46 Pcs. # 1262-3090808-04 Magnet Valve VM 13-4H
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 59,530.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายจำนวน 46 อัน รวมเป็นเงิน 2,930,066.60 บาท


รวม 2,930,066.60 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
126
161,527.20
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมถังลม Main Reservoir ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา 161,527.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เม็ท แอท นีด จำกัด เสนอราคา 168,204.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมถังลม Main Reservoir ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 161,527.20 บาท

รวม 161,527.20 บาท
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
127
480,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก และทำสี รถดีเซลราง DAEWOO กซข.ป.2542 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 480,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก และทำสี รถดีเซลราง DAEWOO กซข.ป.2542 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) เสนอราคา 480,000.00 บาท


รวม 420,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย (สำนักงานใหญ่) เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
128
420,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น2 หมายเลข กซข.ป.2542
จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย(สำนักงานใหญ่)เสนอราคา 420,000.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น2 หมายเลข กซข.ป.2542
จำนวน 1 รายการ ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย(สำนักงานใหญ่)เสนอราคา 420,000.00 บาท


รวม 420,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย(สำนักงานใหญ่) เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
129
490,984.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger แคร่ TS-209 ตามแผนผังเลขที่ D150-08496 จำนวน 130 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท ราคาที่เสนอ/ชุด 1,498.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ/ชุด 1,712.00 บาท

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger แคร่ TS-209 ตามแผนผังเลขที่ D150-08497 จำนวน 130 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท ราคาที่เสนอ/ชุด 1,498.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ/ชุด 1,712.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 1,498.00 บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 1,498.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 389,480.00 บาท

รวม 389,480.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือกยกเลิก
บจก.ยูนิโก้ออโต้พาร์ท เสนอราคารับจ้างทำ Brake Shoe Hanger แคร่ TS-209 ทั้ง 2 รายการในราคาต่ำสุด ผู้รับจ้างได้ยืนยันว่าไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างทำ Brake Shoe Hanger แคร่ TS-209 รวม 2 รายการ จากผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 389,480.00บาท(ราคารวมภาษีฯ) ต่ำกว่า 101,504.- บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 20.67%
130
486,400.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทยซิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 320,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่องาม ราคาที่เสนอ 386,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บจก. ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิก ราคาที่เสนอ 424,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
4. บริษัท วรา แอนด์ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ 462,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 462,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ในวงเงิน 320,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 320,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
131
563,600.00
สอบราคา
1 บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 563,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพร ก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 563,600.00 บาท
บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 563,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
132
199,900.00
สอบราคา
1 บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคา 180,500.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 180,900.00 บาท
3 บริษัท แพน โปรไฟล์ จำกัด เสนอราคา 193,400.00 บาท
บริษัท ทีพี ครีเอทติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 180,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
133
1,975,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณเครื่องทางสะดวกตอนสมบูรณ์ชนิดลูกตรากลม ระหว่างสถานีหลักช้าง – สถานีนาบอน – สถานีคลองจัง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในเส้นทางสายใต้ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,966,000.00 บาท
รวม 1,966,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
134
3,697,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอราคา 3,683,000.00 บาท
2. บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอราคา 3,690,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 3,690,000.00 บาท
4. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 3,690,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,683,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,683,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 3,683,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 14,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38
135
1,782,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ยู-ทอง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,262,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท เคป อินดัสเตรียล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,679,366.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ยู-ทอง จำกัด ในวงเงิน 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,042,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
136
4,653,800.00
ประกวดราคา
- บจก. เอสเคเอสอินเตอร์พาร์ท เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,868,500 บาท (รวม Vat 7 %)
- บจก. พี. เอส. เอ็ม. แบริ่ง เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,126,990 บาท (รวม Vat 7 %)
- บจก.พี.ที.คอมโพเน้นท์ เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,335,725 บาท (รวม Vat 7 %)
- ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้

รวม .00 บาท
- ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้
137
2,663,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส- เสนอราคา 2,200,000.00 บาท
เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด
2. บริษัท ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 2,368,800.00 บาท

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้- เสนอราคา 2,596,425.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง- เสนอราคา 2,658,000.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,200,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,200,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 2,200,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 463,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.05 (ใช้ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
138
2,575,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอราคา 2,565,000.00 บาท
2. บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอราคา 2,570,000.00 บาท
3. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,570,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,565,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,565,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 2,565,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 10,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.39
139
2,303,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอราคา 2,295,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอราคา 2,299,000.00 บาท
3. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,299,000.00 บาท
บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,295,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,295,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 2,295,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.35
140
2,395,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอราคา 2,387,000.00 บาท
2. บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอราคา 2,391,000.00 บาท
3. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 2,391,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 2,391,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,387,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,387,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 2,387,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.33
141
641,000.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 13 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดไม่มีผู้สนใจยื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
142
97,840.00
สอบราคา
กำหนดขอรับแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 05 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาซื้อฯ แต่อย่างใด
ครบกำหนดรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาซื้อฯ แต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาซื้อฯ แต่อย่างใด
143
1,008,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาเป็นเงิน 750,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 813,185.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 845,253.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาเป็นเงิน 750,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง(2000) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 750,000.00 บาทรวม 750,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 258,000.00 เท่ากับ 25.60%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง(2000)เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 750,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
144
1,283,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 890,000.00 บาท
2. บริษัท นิลเพาเวอร์ เสนอราคา เป็นเงิน 980,060.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 975,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคา เป็นเงิน 1,077,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 890,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 890,000.00 บาท

รวม 890,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 393,000.00 เท่ากับ 30.63%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 890,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
145
3,275,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอราคา 3,263,000.00 บาท
2. บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 3,269,000.00 บาท
3. บริษัท โซลิด ซีวิล จำกัด เสนอราคา 3,269,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุดคณา เสนอราคา 3,269,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,263,000.00บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,263,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมิตโยธากิจ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 3,263,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 12,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37
146
5,368,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง- เสนอราคา 4,030,000.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท คลีนเวฟ จำกัด เสนอราคา 4,195,226.00 บาท
3. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 5,000,000.00 บาท
4. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 5,200,000.00 บาท
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้- เสนอราคา 5,217,855.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น เสนอราคา 5,340,000.00 บาท
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 4,030,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 4,030,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 4,030,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,338,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.20 (ใช้ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
147
รฟ.ยธ.1132/7/อ.2/60 : งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
4,851,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง- เสนอราคา 3,550,000.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท คลีนเวฟ จำกัด เสนอราคา 3,703,000.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้- เสนอราคา 4,641,874.00 บาท
เซอร์วิส จำกัด
4. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 4,674,240.00 บาท
5. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 4,800,000.00 บาท
บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,550,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,550,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 3,550,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,301,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.65 (ใช้ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
148
498,600.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่องาม ราคาที่เสนอ 398,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บจก. ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิก ราคาที่เสนอ 468,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ในวงเงิน 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 340,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
149
3,530,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จำกัด เสนอราคา 3,500,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วุฒิวัตร เสนอราคา 3,520,000.00 บาท
3. บริษัท คัฟเวอร์เทค จำกัด เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
4. บริษัท วัฒนพัฒนา จำกัด เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
6. บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
8. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคา 3,523,000.00 บาท
บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,500,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,500,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท เอกธนัช เพ้นท์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 3,500,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 30,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.85
150
1,879,455.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Roof light wash room (Locomotive) หลอด LED Power supply 72VDC.
ผู้เสนอราคา บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 274,455.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Auxiliary light (Locomotive) หลอด LED Power supply 72VDC.
ผู้เสนอราคา บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 909,500.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Marker light (Locomotive) หลอด LED Power supply 72VDC.
ผู้เสนอราคา บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 695,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด จำนวนเงิน 274,455.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด จำนวนเงิน 909,500.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด จำนวนเงิน 695,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,879,455.00 บาท


รวม 1,879,455.00 บาท
- บริษัท เคทีดี เรลเว แอนด์ ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “KAITIAN” ประเทศจีน ส่งของภายใน 15 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
151
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. Pulley for Auxiliary & Exciyer Generator
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 187,999.86 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 173,340.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 173,340.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 173,340.00 บาท


รวม 173,340.00 บาท
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี บริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานน่าเชื่อถือ, ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ขนาดและมิติถูกต้อง ใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 10.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
152
45,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อรายการที่ 1,2 จาก บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 15,750.00 บาท รายการที่ 3 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 11,900.00 บาท และรายการที่ 4 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 8,560.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,210.00 บาท

รวม 36,210.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
153
1,782,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ยู-ทอง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,262,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริเษัท เคป อินดันเตรียล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,679,366.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ยู-ทอง จำกัด ในวงเงิน 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,042,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
154
385,200.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 120,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 120,000.- บาท. จำนวน 3 คัน. เป็นเงิน 360,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,200.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,200.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 385,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมและปรับปรุงรถโดยสารและรถดีเซลรางให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งงานเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.35/สญ./2556 ลว. 8 สค. 56 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
155
1,829,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดยางสำหรับซ่อมแขนแขวนล้อเกียร์ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็ม พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,829,700.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดยางสำหรับซ่อมแขนแขวนล้อเกียร์ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็ม พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,829,700.00 บาท

รวม 1,829,700.00 บาท
บริษัท ทีเอ็ม พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
156
1,782,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ยู-ทอง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ 2559 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,262,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท เคป อินดัสเตรียล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,679,366.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ยู-ทอง จำกัด ในวงเงิน 1,042,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,042,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
157
183,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุการค้า ราคาที่เสนอ 183,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุการค้า ในวงเงิน 183,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 183,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
158
948,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 947,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992) ราคาที่เสนอ 950,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 947,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 947,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
159
961,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 960,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา (1992) ราคาที่เสนอ 962,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 960,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 960,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
160
742,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 742,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 759,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ในวงเงิน 742,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)รวม 742,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
161
295,800.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 210,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่องาม ราคาที่เสนอ 216,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บจก. ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิก ราคาที่เสนอ 257,474.08 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ในวงเงิน 210,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 210,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
162
498,800.00
สอบราคา
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคาต่ำสุดราคารวมเป็นเงิน 497,730.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคาต่ำสุดราคารวมเป็นเงิน 497,730.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 497,730.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ร่วมพิจารณาและต่อรองราคาแล้ว ร้านสหสากลการค้า ยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดราคาลงได้อีก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,730.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
163
.00
เชิญชวน
ผู้เสนอราคา ขบวน ราคาเสนอ
นายไม้แดง แซ่ลิ้ม ๗๓/๗๒ ๖,๖๔๔.๗๐
๒๓๓/๒๓๔ ก. ๕,๒๘๕.๘๐
๒๓๓/๒๓๔ ข. ๕,๕๖๔.๐๐
๒๗๙/๒๘๐ ๑๓,๙๑๐.๐๐
นางสาวอนงค์ นครเอี่ยม ๓๖๗/๓๖๘ ๔,๙๐๐.๖๐
นางสาวศิริวรรณ์ แสงอรุณ ๓๗๑/๓๗๒ ๔,๘๖๘.๕๐
นายไม้แดง แซ่ลิ้ม ได้รับสิทธิการเช่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ ขบวน ๗๓/๗๒ ราคา ๖,๖๔๔.๗๐
ขบวน ๒๓๓/๒๓๔ ก. ราคา ๕,๒๘๕.๘๐
ขบวน ๒๓๓/๒๓๔ ข. ราคา ๕,๕๖๔.๐๐
ขบวน ๒๗๙/๒๘๐ ราคา ๑๓,๙๑๐.๐๐
นางสาวอนงค์ นครเอี่ยม ได้รับสิทธิการเช่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวน ขบวน ๓๖๗/๓๖๘ ราคา ๔,๙๐๐.๖๐
นางสาวศิริวรรณ์ แสงอรุณ ได้รับสิทธิการเช่าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ ขบวน ๓๗๑/๓๗๒ ราคา ๔,๘๖๘.๕๐

รวม .00 บาท
เสนอราคาค่าเช่าสิทธิสูงสุด
164
1,996,887.50
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,996,887.50 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,996,887.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
165
338,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 235,000.00 บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่องาม ราคาที่เสนอ 262,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บจก. ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิก ราคาที่เสนอ 285,302.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
4. บริษัท วรา แอนด์ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ 321,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผูัชนะการประมูลคือ บริษัท เอส พี แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ในวงเงิน 235,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 235,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
166
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒/๒๐๔๒/๒๕๕๙ : สอบราคาซื้อ เครื่องพ่นสี
88,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท บางกอก เอสพีที จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ VR COATING รุ่น TIGER ๔๐.๑๑๐ ผลิตจากประเทศ
อินเดีย เสนอราคาชุดละ ๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) จำนวน ๑ ชุด กำหนดส่งของ ๗ วัน รับประกันการใช้งาน ๑ ปี
บริษัท บางกอก เอสพีที จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 83,995.00 บาท
บริษัท บางกอก เอสพีที จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ
167
1,084,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 1,084,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,090,700.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ.เอ็น.คอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 1,084,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,084,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
168
449,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 678.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
2. บริษัท ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 68จ.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
3. บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 740.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน
4. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 850.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณาราคาที่บริษัทน เสนอ เพราะ ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 4.3 ไม่ได้ระบุกำหนดวันส่งมอบพัสดุ และตามข้อ 8 ไม่ได้ระบุกำหนดอายุการรับประกัน และยังไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัตตะนิชญ์ เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 900.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
6. บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะ บริษัทฯ ผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคาข้อ 2.5 และ 3.1 (5) และตามประกาศสอบราคา ข้อ 6 บริษัทฯ ไม่ได้แนบหรือยื่นเอกสารซึ่งแสดงได้ว่าได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เสนอขาย ในราคาแผ่นละ 678.- บาท จำนวน 500 แผ่น เป็นเงิน 339,000.- บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 23,730.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 362,730.- กำหนดส่งของภายใน 7 วัน


รวม 362,730.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และห้างฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และตัวอย่างของห้างฯ ก็ตรงกันกับความต้องการใช้งาน และตัวอย่างของทางการ
169
449,400.00
สอบราคา
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคาม้วนละ 42,000.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคาม้วนละ 42,000.- บาท จำนวน 10 ม้วน 420,000.- บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 29,400.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,000.- บาท กำหนดส่งของภายใน 30 วัน

รวม 449,400.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคารายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ก็ตรงกันกับความต้องการใช้งานและตัวอย่างของทางการ เห็นสมควรรับไว้พิจารณา
170
185,741.30
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 แผ่น Cut-off wheel type EHT 100-1NOXB16,0 size 4” x 0.040 x 5/8” EDP 69943 Max. Speed 15300 rpm.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,311.20 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 3,864.84 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 3,852.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 แผ่น Grinding wheel type 27 SPEC A24R size 100x6x16 mm. Max. Speed 15300 rpm.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 963.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,309.68 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 หลอด หลอดไฟฟ้า LED ใช้กับ Hand lamp type E27 7W. 220V.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 7,062.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 7,960.80 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 กก. วาสลีนบริสุทธิ์
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,548.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 6,848.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 5,992.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 ม้วน เทปพันเกลียว ขนาด 1/2” x 30 หลา
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,070.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,391.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,391.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 ม้วน Vinyl electrical tape size 3/4” ยาว 66 ฟุต ยาว 0.177 มม. “SCOTCH” Super 33+
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,474.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 10,015.20 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 9,951.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 ม้วน Rubber Splicing tape size 3/4” ยาว 30 ฟุต หนา 0.76 มม. “SCOTCH” 23
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 18,489.60 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 18,297.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 4 มม. (200 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 4,012.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,555.16 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 2,840.85 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 6 มม. (100 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 2,503.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,836.12 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,974.15 บาท
รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 10 มม. (100 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,819.90 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,474.91 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 2,744.55 บาท
รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 15 มม. (100 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 5,842.20 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 3,996.45 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 4,766.85 บาท
รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 20 มม. (100 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 7,781.04 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 7,248.18 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 8,875.65 บาท

รายการที่13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่อหด ขนาด 30 มม. (50 เมตร/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,320.49 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 6,914.34 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 8,458.35 บาท

รายการที่14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 เมตร ปลอกสายใยแก้วอาบวานิช ขนาด 6 มม. ยาว 1 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,011.60 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 2,354.00 บาท

รายการที่15 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 เมตร ปลอกสายใยแก้วอาบวานิช ขนาด 10 มม. ยาว 1 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 3,370.50 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 4,494.00 บาท

รายการที่16 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 เมตร ปลอกสายใยแก้วอาบวานิช ขนาด 16 มม. ยาว 1 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 5,457.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 8,774.00 บาท

รายการที่17 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 เมตร ปลอกสายใยแก้วอาบวานิช ขนาด 20 มม. ยาว 1 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 7,597.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 10,486.00 บาท

รายการที่18 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 หลอด High quality silicone rubber base sealant (330 มล./หลอด) “SONY” L6301 สีใส
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,827.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 9,630.00 บาท

รายการที่19 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF type) No. EF 1/2” ยาว 200 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 9,790.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 10,320.15 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 10,849.80 บาท

รายการที่20 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF type) No. EF 3/4” ยาว 100 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 7,029.90 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 7,447.20 บาท

รายการที่21 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF type) No. EF 1” ยาว 100 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 10,593.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 10,304.10 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 12,358.50 บาท

รายการที่22 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF type) No. EF 1.1/4” ยาว 50 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,474.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 8,827.50 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 9,469.50 บาท

รายการที่23 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ม้วน ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EF type) No. EF 1.1/2” ยาว 50 ฟุต
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,474.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 8,699.10 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 9,469.50 บาท

รายการที่24 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 24 กระป๋อง น้ำยากัดสนิมชนิดสเปรย์ (400 มล./กระป๋อง) “SONAX”
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 3,081.60 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 2,824.80 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 3,081.60 บาท

รายการที่25 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 อัน แปรงทาสี ขนาด 4”
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,712.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,562.20 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 2,033.00 บาท

รายการที่26 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 25 อัน แปรงทองเหลือง ขนาด 1” (5 แถว) “ANKOR”
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 936.25 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 1,290.69 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท

รายการที่27 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 ม้วน ตะกั่วเส้น ขนาด 1.2 มม. 60/40 TIN/LEAD type B425 (1 ปอนด์/ม้วน)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 13,952.80 บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 15,622.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 2,311.20 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 963.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 5,778.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 5,992.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,070.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 8,474.40 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 16,050.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 2,555.16 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,836.12 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 2,474.91 บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 3,996.45 บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 7,248.18 บาท
รายการที่13 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,320.49 บาท
รายการที่14 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 2,011.60 บาท
รายการที่15 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 3,370.50 บาท
รายการที่16 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 5,457.00 บาท
รายการที่17 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 7,597.00 บาท
รายการที่18 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 5,778.00 บาท
รายการที่19 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 9,790.50 บาท
รายการที่20 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 6,420.00 บาท
รายการที่21 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 10,304.10 บาท
รายการที่22 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 8,474.40 บาท
รายการที่23 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 8,474.40 บาท
รายการที่24 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 2,824.80 บาท
รายการที่25 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 1,562.20 บาท
รายการที่26 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 936.25 บาท
รายการที่27 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 10,914.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 148,984.66 บาท


รวม 148,984.66 บาท
- รายการที่ 1,2,3,5,6,7,13,19,20,22,23,26,27 (รวม 13 รายการ) หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ในทวีปเอเซีย,อมริกา จำหน่ายโดยร้านค้าในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,976.64 บาท
- รายการที่ 4 (รวม 1 รายการ) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,992.00 บาท
- รายการที่ 8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,24,25 (รวม 13 รายการ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ในประเทศ,ต่างประเทศ จำหน่ายโดยร้านค้าในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,016.02 บาท
ทั้ง 27 รายการ จัดซื้อจากผู้ค้าฯ 3 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,984.66 บาท ต่ำกว่าราคาประเมินรวม 19.79 %
171
1,420,960.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อกรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเฟิร์สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,420,960.00 บาท

รายการที่1จัดซื้อกรอบพร้อมกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
บริษัทเฟิร์สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,420,960.00 บาทรวม 1,420,960.00 บาท
บริษัทเฟิร์สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
172
919,600.00
สอบราคา
1. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 918,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท วรา แอนด์ ซัน จำกัด ราคาที่เสนอ 919,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ชลชัชชา จำกัด ในวงเงิน 918,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 918,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
173
148,837.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมโครงสร้างใต้ท้องรถดีเซลราง NKF หมายเลข กซข.1257 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 148,837.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมโครงสร้างใต้ท้องรถดีเซลราง NKF หมายเลข กซข.1257 จำนวน 1 รายการ
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 148,837.00 บาท

รวม 148,837.00 บาท
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
174
210,790.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน10 ชุด ชุดตู้ CONTROL (JB) พร้อมอุปกรณ์และแผงวงจรภายในของรถ THN,NKF
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 173,340.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 ชุด ฐานยึดกล่องคอนโทรล Box (ไฟเกียร์)พร้อมทำสีรถ THN,NKF และ ATR.
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 37,450.00 บาท
รายการที่1 จำนวน10 ชุด ชุดตู้ CONTROL (JB) พร้อมอุปกรณ์และแผงวงจรภายในของรถ THN,NKF
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 173,340.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 ชุด ฐานยึดกล่องคอนโทรล Box (ไฟเกียร์)พร้อมทำสีรถ THN,NKF และ ATR.
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 37,450.00 บาท


รวม 210,790.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่21หจก.โอวาทซัพพลายส์เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
175
80,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด
2.บริษัท ศรีพงศ์ โลหะกิจ
3.บริษัท พัฒนสตรีลเทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท เรลมารีน อินดัสเทรียล(ประเทศไทย) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.00 บาท

รวม 70,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
176
1,642,450.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน15 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง THN (บานใหญ่)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง THN (บานเล็ก)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 224,700.00 บาท
รายการที่3 จำนวน15 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF (บานใหญ่)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 401,250.00 บาท
รายการที่4 จำนวน10 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF (บานเล็ก)
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 214,000.00 บาท
รายการที่5 จำนวน10 ชุด Drop Window หน้าต่างห้อง พขร.ชค. รถดีเซลราง NKF
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 417,300.00 บาท
รายการที่1 จำนวน15 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง THN (บานใหญ่)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง THN (บานเล็ก)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 224,700.00 บาท
รายการที่3 จำนวน15 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF (บานใหญ่)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 401,250.00 บาท
รายการที่4 จำนวน10 บาน Drop Window หน้าต่างผู้โดยสารรถดีเซลราง NKF (บานเล็ก)
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 214,000.00 บาท
รายการที่5 จำนวน10 ชุด Drop Window หน้าต่างห้อง พขร.ชค. รถดีเซลราง NKF
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 417,300.00 บาท


รวม 1,642,450.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
177
434,420.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ 406,000.- บาท (ไม่รวมภาษีฯ) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคาคันละ 406,000.- บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 28,420.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434,420.- บาท กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 434,420.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.34/สญ./2559 ลว. 9 มิย. 59 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
178
397,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 LampVoltage Regulator 63A. ของรถ บนท. รายละเอียดตาม Technical Requirement และแผนผังของทางการ จำนวน 20 เครื่อง ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
รายการที่ 2 สายไฟฟ้า VFF ขนาด 2X1.5 มม.2300V.700C ยาวม้วนละ 100 เมตร ผลิตภัณฑ์ Thai Yazaki จำนวน 10 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 417,300.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด รวมจำนวนเงิน 10,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.00 บาท


รวม 428,000.00 บาท
คณะกรรมการฯเปิดซองตามวันเวลาดังกล่าว มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 3ราย บริษัทบุญยฤทธิ์ฯเสนอราคารายการที่ 1 รายเดียว เสนอราคา 20,865.-บาท/เครื่อง บริษัทฯเคยจำหน่ายให้ทางการฯใช้งานมาแล้วตามใบสั่งแนบ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วบริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงความต้องการของทางการฯและได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯยืนยันราคาเดิมที่เสนอ รายการที่ 2 บริษัท ไทยสวัสดิ์ฯ เสนอราคาต่ำสุด ราคา 1,070.-บาท/ม้วน บริษัทฯเสนอขายตามแค็ตตาล็อค คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้อง จึงได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ ทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อทั้ง 2 รายการ เป็นเงินรวม 428,300.-บาท สูงกว่าราคาประเมิน =30,300.-บาท (428,000.00-397,700.00) หรือสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 7.61%
179
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
180
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาอันละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาอันละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
181
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาอันละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาอันละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
182
141,240.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขาย ในราคา @ ละ 680.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอขาย ในราคา @ ละ 680.- บาท. จำนวน 200 Pcs. รวมเป็นเงิน 136,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 9,520.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 145,520.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 145,520.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.83/สญ./2559 ลว. 16 ธค. 57 (ตามเอกสารแนบ) และตัวอย่างของห้างฯ ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการใช้งานในปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
183
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาอันละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาอันละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
184
1,466,144.00
สอบราคา
1.บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด 1,455,200.00 บาท
2.บริษัท เค.ที.เทคนิคอลซัพพลาย จำกัด 1,386,720.00 บาท
3.บริษัท สยามเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 1,251,900.00 บาท
4.บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด 1,121,000.00 บาท
5.บริษัท วีอาร์พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด 1,252,806.50 บาท
บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด 1,121,000.00 บาท

รวม 1,121,000.00 บาท
บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 1,121,000.00 บาท
185
345,075.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. แผ่นเหล็กสปริงล็อคแป้นเกลียวเฟืองสำหรับขยาย Brush Holder Ring
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 278,200.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 5000 Pcs. Plate ล็อคสลักเกลียว Brush Holder Ring
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 74,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 278,200.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 74,900.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 353,100.00 บาท


รวม 353,100.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 2.33 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
186
5,312,550.00
ประกวดราคา
จำนวน 150 ล้อ. ล้อรีดทึบ (Solid Dish Wheel) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า “Hitachi” SRT. Drg. No. 318T
1. บริษัท วินเนอร์ยิ่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขายในราคาล้อละ 28,168.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขายในราคาล้อละ 27,900.00 บาท
3. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคาล้อละ 28,765.00 บาท
4. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคาล้อละ 32,370.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายจำนวน 150 ล้อ รวมเป็นเงิน 4,616,782.50 บาท


รวม 4,616,782.50 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
187
492,200.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่่เสนอ 590,640.00 บาท
บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. ราคาที่เสนอ 393,760.00 บาท
บ.เอเซ๊ยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 425,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ซีนิกซ์ อีเล็กเท็ค จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 393,760.00 บาท

รวม 393,760.00 บาท
บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
188
461,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Starting Motor ยี่ห้อ CAV ประเทศอังกฤษ Type CA 45G 24-3 หรือ Type CA45G 24-3M, Clock Wise Rotation, 10 Teeth, Insulated Return, System (ไม่มีขั้วหนึ่งขั้งใดลง Ground) หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 25 Sets.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 15,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาชุดละ 10,690.00 บาท

รายการที่ 2. # SDK 50 Relay จำนวน 18 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 3,900.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 3,790.00 บาท
รายการที่ 1 Starting Motor ยี่ห้อ CAV ประเทศอังกฤษ Type CA 45G 24-3 หรือ Type CA45G 24-3M, Clock Wise Rotation, 10 Teeth, Insulated Return, System (ไม่มีขั้วหนึ่งขั้งใดลง Ground) หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 25 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 267,250.00 บาท

รายการที่ 2. # SDK 50 Relay จำนวน 18 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 68,220.00 บาท


รวม 358,952.90 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เปิดซองราคาเนื่องจากเสนอเอกสารผิดเงื่อนไข ข้อ 1.1
189
306,900.00
สอบราคา
1. บริษัท พุทรักษา จำกัด ราคาที่เสนอ 306,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 306,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บรษัท พุทรักษา จำกัด ในวงเงิน 306,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 306,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
190
149,800.00
สอบราคา
รายการที่1 ปะกับล๊อคสายไฟตู้ Main switch
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 124,120.00 บาท

รายการที่2 ตัวล๊อคตู้ Control เสนอราคา 25,680.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์
รายการที่1 ปะกับล๊อคสายไฟตู้ Main switch
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 124,120.00 บาท

รายการที่2 ตัวล๊อคตู้ Control เสนอราคา 25,680.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 25,680.00 บาท


รวม 149,800.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
191
318,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 500 ชุด Casstte Terminal Block TBC-30A600VAC
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 144,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 89,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 200 ตัว Socket PL-11
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 16,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 19,046.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 144,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 89,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 400 ตัว Socket PL-8
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 27,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 34,668.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 400 ตัว Fast Recovery Power Rectifier Rate
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 17,120.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 47,080.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 50 ตัว Selector Switch head 3 position
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 24,610.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 11,235.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 50 ตัว Toggle Head
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคา 37,182.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 42,265.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 105,930.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 500 ชุด Casstte Terminal Block TBC-30A600VAC
บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ จำนวนเงิน 144,450.00 บาท

รายการที่2 จำนวน 200 ตัว Socket PL-11
บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ จำนวนเงิน 16,050.00 บาท

รายการที่3 จำนวน 400 ตัว Socket PL-8
บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ จำนวนเงิน 27,820.00 บาท

รายการที่4 จำนวน 400 ตัว Fast Recovery Power Rectifier Rate
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 149,800.00 บาท

รายการที่5 จำนวน 50 ตัว Selector Switch head 3 position
บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 11,235.00 บาท

รายการที่6 จำนวน 50 ตัว Toggle Head
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 149,800.00 บาท


รวม 248,507.50 บาท
รายการที่1 บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทเอสซีที สแควร์โฮล์ดิงส์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่6 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน

192
48,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุการค้า ราคาที่เสนอ 48,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 48,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุการค้า ในวงเงิน 48,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 48,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
193
489,800.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 แผ่นรองกันสึก ขนาด 6.5 x 25 x 250 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-9BNS2-021 Ref.No.2,4,5 วัสดุ Non-Metallic จำนวน 620 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ/แผ่น 240.00 บาท


ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 2 แผ่นรองกันสึก ขนาด 6.5 x 165 x 250 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-9BNS2-021 Ref.No.1,4,5 วัสดุ Non-Metallic จำนวน 620 แผ่นๆละ 550.- บาท เป็นเงิน 341,000.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ/แผ่น 550.00 บาท

หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาขายแผ่นรองกันสึก ทั้ง 2 รายการเพียงรายเดียว แต่ไม่ได้ระบุการรับประกันสิ่งของในเอกสารเสนอราคาในส่วนของ กบส.แจ้งว่าผิดเงื่อนไขของทางการฯ.อันเป็นสาระสำคัญ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ แล้วประกาศสอบราคาใหม่ตามรายงานความจำเป็นของผู้ใช้

รวม .00 บาท
ยกเลิกการประกาศสอบราคาตามที่ กบส.รายงาน
194
29,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 11" x 11" ชนิด 3 ชั้น มีเส้นบรรทัด จำนวน 50 กล่อง
<> 1) บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 433.00 บาท
<> 2) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 593.00 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคาได้รวม vat เป็นเงิน 23,165.50 บาท

รวม 23,165.50 บาท
<> บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ตัวอย่างของบริษัทฯ มีคุณภาพใกล้เคียงกับของทางการ
195
562,700.00
สอบราคา
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,300.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,700.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 562,300.00 บาท ลดราคาที่ยื่นเสนอไว้ลงอีก 1,900.00 บาท ได้ยืนราคาค่าจ้างเป็น เป็นเงิน 560,400.00 บาท (เงินห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)


รวม 560,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 560,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4087 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
196
562,700.00
สอบราคา
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,300.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 562,700.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 562,300.00 บาท ลดราคาที่ยื่นเสนอไว้ลงอีก 1,900.00 บาท เป็นเงิน 560,400.00 บาท (เงินห้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวม 560,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 560,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.4087 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
197
375,100.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 374,900.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 374,900.00 บาท ลดราคาที่ยื่นเสนอไว้ลงอีก 500.00 บาท ได้ยืนยันราคาค่าจ้าง เป็นเงิน 374,400.00 บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวม 374,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิสเอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 374,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1866 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
198
375,100.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 374,928.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 374,928.00 บาท ลดราคาที่ยื่นเสนอไว้ลงอีก 528 บาท เป็นเงิน 374,400.00 บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รวม 374,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 374,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1866 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
199
1,125,400.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,117,080.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊แดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,125,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,117,080.00 บาท ลดราคาที่ยื่นเสนอไว้ลงให้อีก 17,080.00 บาท คงเหลือราคาค่าจ้าง เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

รวม 1,100,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 25,400.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.2569 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
200
466,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำความสะอาดรถจักรและพื้นที่ใช้สอย หน่วย 10 เชียงใหม่ จำนวน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 77,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 466,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 466,800.00 บาท
มีผู้สนใจเสนอราคาจำนวน 1 ราย เอกสารประกอบการสอบราคาครั้งนี้ ถูกต้องครบถ้วน และ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการว่าจ้างดังกล่าว
201
498,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 498,620.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,620.00 บาท
มีผู้สนใจเสนอราคาจำนวน 1 ราย เอกสารประกอบการสอบราคาครั้งนี้ ถูกต้องครบถ้วน และ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการว่าจ้างดังกล่าว
202
1,125,400.00
สอบราคา
1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,124,784.00 บาท
2 บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,100,000.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,100,000.00 บาท

รวม 1,100,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยโต๊ะแดง จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 1,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 25,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.2569 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
203
1,780,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอ็นพี คอนโทรล (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,640,000.00 บาท
บ.เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,750,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอ็นพี คอนโทรล (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,640,000.00 บาท

รวม 1,640,000.00 บาท
บ.เอ็นพี คอนโทรล (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
204
1,638,075.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 จัดซื้อ Engine Generator Control Box (PGU) Ref.DWG.(Out Line)C1-5121102 and wiring diagram (Control circuit)D1-6179212,6167574,6155144,6155145,6155146,6155147,6155148 และ 6158543 ต้องการผลิตภัณฑ์ Nishinihon Generator Mfg.co.,Ltd Japan (Nishihasu) หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่สามารถใช้งานแทนกันได้โดยไม่ต้องแก้ไขดัดแปลง จำนวน 3 Unit ผู้ขายจะต้องส่งตัวอย่าง Complete Set หรือจัดทำตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์อะไหล่ที่ใช้ลงในแบบฟอร์มตารางแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ของทางการฯ.ตามแนบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ/Unit 572,985.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ/Unit 572,985.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,718,955.00 บาท


รวม 1,718,955.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาขายเพียงรายเดียว ผู้รับจ้างได้ยืนยันว่าไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของดังกล่าว ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯ.กำหนด จำนวน 3 Unit จากผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,718,955.00 บาท(ราคารวมภาษีฯ)ราคาสูงกว่าประเมิน 80,880.00 บาท หรือสูงกว่า 4.94%
205
4,635,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่นน จำกัด
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
อนุมัติให้จ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ ที่ กม.1128+646 ระหว่างสถานีโต๊ะเด็ง – สถานีสุไหงปาดี และยกระดับเสาโทรเลขข้ามทางเสมอระดับ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,599,000.00 บาท

รวม 4,599,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
206
140,400.00
สอบราคา
มีผู้สนใจยื่นซองสอบราคา 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ยู.เอ.คอนสตรัคชั่น
เนื่องจากมีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว เห็นสมควรยกเลิกประกาศสอบราคา และให้ประกาศสอบราคาใหม่

รวม .00 บาท
๑. เห็นสมควรยกเลิกประกาศสอบราคา เลขที่ รฟ.ยธ.1930/7/065/2559 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
๒ หากจะประกาศสอบราคาใหม่ เห็นสมควรให้ผู้เกี่ยวข้อง (สบท.หใ.) ปรับแผนหรือนำงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักนายตรวจทางควนเนียง ไปดำเนินการในแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ 60 วัน การดำเนินการจ้างจะไม่แล้วเสร็จและไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทัน ภายในปีงบประมาณ 2559 (30 ก.ย.59)
207
117,700.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Pulley for Alternator NIEHOFF
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 79,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 117,700.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 79,180.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 79,180.00 บาท


รวม 79,180.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแล้วถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด, ทดสอบตัวอย่างแล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 32.73 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
208
539,280.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. ขาตั้ง After Cooler วัสดุเหล็ก S50C ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.เจ เจ เค โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 523,230.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- ขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากรายละเอียดและรายการจำเพาะในการจัดหา ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงเห็นสมควรส่งให้ผู้ใช้งาน กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนออกสอบราคาใหม่ต่อไป
209
1,037,574.72
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกการสอบราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา จึงยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
210
214,547.65
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกการสอบราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเสนอราคา จึงยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
211
841,983.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เวอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 907,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เวอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 907,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 907,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
212
462,240.00
สอบราคา
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก ราคาลูกละ 28,890 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copeland รุ่น ZR81KCE-TFD 380/420V.50 Hz,3 Phase จำนวน 16 ลูก เป็นเงิน 462,240 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,240.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
213
157,504.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมลิฟท์ยกรถคนพิการทั้งระบบของรถ บชท.ป 206 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 157,504.- บาท
รายการที่1 บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 157,504.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 157,504.- บาท


รวม 157,504.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
214
1,926,000.00
สอบราคา

รายการที่ 1 ว่าจ้างถอดอุปกรณ์และล้างทำความสะอาด ขัดเงา และทำสีรถโดยสารปรับอากาศ ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯ.กำหนด
จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บจก.บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ ราคาที่เสนอคันละ 160,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บจก.บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.00 บาท


รวม 1,926,000.00 บาท
บจก.บลาสแอนด์โคโพรเทคทีฟ เสนอราคารับจ้างซ่อมฯ.เพียงรายเดียว ผู้รับจ้างได้ยืนยันว่าไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างถอดอุปกรณ์และล้างทำความสะอาด ขัดเงา และทำสีรถโดยสารปรับอากาศ ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ทางการฯ.กำหนด จำนวน 12 คัน จากผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.00 บาท(ราคารวมภาษีฯ) เท่ากับราคาประเมิน
215
1,095,027.30
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 943,740.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่ตกลงจ้าง 937,320.00 บาท

รวม 937,320.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ห้างฯ ลดเหลือ 937,320.00 บาท พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
216
84,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สมุดทะเบียนหนังสือ จำนวน 400 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 110.00 บาท

รายการที่ 2 สมุดบันทึกงาน จำนวน 2,000 เล่ม
<> 1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 30.00 บาท
<> รายการที่ 1 - ยกเลิกการจัดหา -
<> รายการที่ 2 - ยกเลิกการจัดหา -

รวม .00 บาท
<> ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าไม่สมควรรับซื้อแบบพิมพ์ฯ ครั้งนี้ เพราะเหตุว่าราคาสูงเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้
217
1,413,600.00
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรักษาความปลอดภัย เสนอราคา 999,990.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,040,040.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,045,080.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.ชุมพรรักษาความปลอดภัย เสนอราคา 999,990.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 999,990.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
218
428,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่น PVC โฟมแข็ง (พลาสวู้ด) สีขาวนมข้น ขนาดหนา 4 มม.กว้าง 1,200 มม.ยาว 2,400 มม. ตาม มอก.เลขที่ 2356-2550 จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารวม 300,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. โกญจาพาณิชย์ เสนอราคารวม 342,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. สัตตะณนิชย์ เสนอราคารวม 385,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวม 389,480.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคารวม 300,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.00 บาท


รวม 300,000.00 บาท
คณะกรรมการฯมาประชุมพร้อมกันตามวันเวลาดังกล่าว มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสาร 4 ราย ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแล้วถูกต้องทั้ง 4 รายพร้อมส่งตัวอย่าง บริษัท ไทยพลาสวู้ดฯ เสนอราคาต่ำสุด ราคาแผ่นละ 750.00บาท คณะกรรมการฯและผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว สิ่งของสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคา และทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่อการซ่อมรถออกใช้งานจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ แผ่นพลาสวู้ดฯ จากบริษัทฯ เป็นเงินทั้งสิ้น รวม 300,000.00บาท ราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมิน (428,000.00-300,000.00)= 128,000.00บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็น 29.91%
219
1,500,000.00
สอบราคา
1.หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 1,575,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.หจก.พี.เค มอเตอร์คอม เสนอราคา 1,584,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 1,575,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,575,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
220
375,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 380,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ในวงเงิน 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 375,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
221
936,250.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น NTA-855R1 จำนวน 10 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 93,625 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins รุ่น NTA-855R1 จำนวน 10 เครื่อง
เป็นเงิน 936,250 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 936,250.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
222
821,760.00
สอบราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา
สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 800 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.ละ 481.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 800 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.ละ 508.25บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา
สิ่งของ # กรองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 800 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 385,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 800 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 406,600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน 791,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 791,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
223
145,520.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # กรองหล่อลื่นเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ Full#5600-41010 จำนวน 2,000 Pcs. ราคา Pc.ละ 71.16 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # กรองหล่อลื่นเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ Full#5600-41010 จำนวน 2,000 Pcs. เป็นเงิน 142,310 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 142,310.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
224
455,000.00
สอบราคา
บริษัท แอลฮกแฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Intercooler ของ Compressor Knorr รุ่น VV 160-200-2 จำนวน 7 Sets. ราคา Set.ละ 64,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท แอลฮกแฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Intercooler ของ Compressor Knorr รุ่น VV 160-200-2 จำนวน 7 Sets. เป็นเงิน 448,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 448,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
225
749,535.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนัก (General Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ จำนวน 15 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 49,969 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมหนัก (General Overhaul) เครื่องยนต์ Perkins 6 สูบ จำนวน 15 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 749,535 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 749,535.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
226
1,229,045.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # เครื่องยนต์ของรถ บกข.ยี่ห้อ Lombardini Model LDW.1404 24 V.DC.พร้อมรังผึ้งระบายความร้อน จำนวน 8 Sets.ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Lombardini โรงงานผู้ผลิต Lombardini ประเทศ ITALY จำหน่ายโดย Energy S.r.l. ประเทศ ITALY ราคา Set.ละ 151,383.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # เครื่องยนต์ของรถ บกข.ยี่ห้อ Lombardini Model LDW.1404 24 V.DC.พร้อมรังผึ้งระบายความร้อน จำนวน 8 Sets.ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Lombardini โรงงานผู้ผลิต Lombardini ประเทศ ITALY จำหน่ายโดย Energy S.r.l. ประเทศ ITALY เป็นเงิน 1,211,068.80 บาทมภาษี(รวมมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,211,068.80 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
227
233,250.00
สอบราคา
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins TW. 6 สูบ ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 15 Sets ราคา Set.ละ 16,371 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด จำหนาย สิ่งของ # รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins TW. 6 สูบ ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 15 Sets เป็นเงิน 245,565 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 245,565.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
 
รวมทั้งหมด 273,572,396.61 บาท