:: 52 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
117,924.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อตะแกรงหน้ารถจักร ALS. จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 127,865.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อตะแกรงหน้ารถจักร ALS. จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 127,865.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 127,865.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.โอวาทซัพพลายส์ ผู้เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้การได้ดี
2
1,854,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,909,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ ราคาที่เสนอ 2,123,479.2-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,909,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,909,200.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณา บริษัทเทรนสปอร์ต จำกัดอย่างรอบโดยเคร่งครัดแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องว่าจ้างเหมาทำความสะอาดภายในห้องขับที่โรงรถจักรบางซื่อ เพราะปัจจุบันแรงงานในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรองรับงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นการเรียกร้องของพนักงานรถจักรและต้องทำอย่างต่อเนื่อง
3
1,505,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้างเหมาเติมน้ำยาระบายความร้อน + น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรดีเซลทุกชนิด ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,550,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้างเหมาเติมน้ำยาระบายความร้อน + น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรดีเซลทุกชนิด ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,550,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,550,400.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเคร่งครัดแล้ว เนื่องจากแรงงานในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการรอบรับงานที่เพิ่มขึ้น และการเติมน้ำยาระบายความร้อน + น้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรดีเซลทุกชนิด มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและต้องทำอยย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรว่าจ้าง
4
1,284,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อรายการอะไหล่ Eng.CAT 3516B HD ของรถจักร 4403 จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,283,951.85-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อรายการอะไหล่ Eng.CAT 3516B HD ของรถจักร 4403 จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,283,951.85-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,283,951.85 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ผู้เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบตามแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ผู้ใช้ยืนยัน
5
834,120.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้าง เหมาขนส่งอะไหล่รถจักร ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 908,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ว่าจ้าง เหมาขนส่งอะไหล่รถจักร ระยะเวลา 1 ปี
ผู้เสนอราคา บริษัท เทรนสปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 908,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 908,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเคร่งครัดแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องว่าจ้างเหมาขนส่งอะไหล่ที่โรงรถจักรบางซื่อ เพราะปัจจุบันแรงงานที่ใช้ขนส่งอะไหล่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ในบางครั้งรถจักรที่ซ่อมบำรุงต้องรออะไหล่จากการขนส่งอยู่เป็นประจำ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งอะไหล่ และลดปริมาณงานขนส่งอะไหล่ที่เพิ่มขึ้น
6
162,426.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ฝาปิดล่าง Traction Motor รจ HID จำนวน 150 อัน.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 154,080.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ ฝาปิดล่าง Traction Motor รจ HID จำนวน 150 อัน.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 154,080.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 154,080.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.จิวโม่วเส็งผู้เสนอราคารายเดียว นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบประกอบทดลองสามารถใช้การได้
7
448,900.00
สอบราคา
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 3,156.50 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 4,467.25 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 3,156.50 บาท

รวม 315,650.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(4,489-3,156.50)= 1,332.50 บาท
8
65,270.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ บ่ารับกลอนประตู รจ. ALS. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 29,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ Lock กระจกประตูหน้าต่าง รจ. ALS. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 35,631.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ บ่ารับกลอนประตู รจ. ALS. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 29,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อ Lock กระจกประตูหน้าต่าง รจ. ALS. จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 35,631.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 66,661.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. จิวโม่วเส็ง ผู้เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้การได้ตามยืนยันของผู้ใช้
9
1,123,500.00
สอบราคา
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 10,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 45 วัน.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 10,500.- บาท. จำนวน 100 เครื่อง. เป็นเงิน 1,050,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 73,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,123,500.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 45 วัน.

รวม 1,123,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.50/สญ./2557 ลว. 10 ตค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
10
1,611,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ปรากฎว่ามีผู้สนใจซื้อเอกสารซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย ดังนี้.-
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย)
4. บริษัท ศ.เศษฐพร ทราฟฟิค จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปพนเคเบิ้ลทีวี


ผลการประมูลมีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้.-
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) ราคาที่เสนอ 805,500.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 805,900.00 บาท


รวม 805,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 805,500.00 บาท ทางคณะกรรมการฯ สอบราคาได้พิจารณา มีมติยอมรับราคา และเห็นสมควรจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) ดำเนินการจ้าเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางวัฒนานคร
11
449,400.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 14,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 14,000.- บาท. จำนวน 30 ชุด. เป็นเงิน 420,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,400.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 449,400.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือตกลงซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.94/ตล.2557 ลว. 23 กพ. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
12
372,360.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 348,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,360.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 372,360.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 360,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,200.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 385,200.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 348,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 24,360.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 372,360.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 372,360.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.102/สญ./2557 ลว. 14 มค. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
13
287,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 285,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 285,000.00 บาท

รวม 285,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
14
1,854,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger ตามแผนผังเลขที่ D150-08342 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง พร้อมคุณสมบัติทางกลและทางเคมีฯ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,926,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,926,000.- บาท


รวม 1,926,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,926,000.00-1,854,000.00) = 72,000.- หรือ
3.88 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
15
1,781,756.51
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,781,756.51 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,781,756.51 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,781,756.51 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
16
485,800.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอรายเดียวทั้ง 3 รายการ
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 475.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 2,200.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 2,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการกำหนด

รวม .00 บาท
ไม่ผ่านการพิจารณา
17
479,360.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ขาช่องหม้อเพลาขาด้านนอก-ด้านในของแคร่รถดีเซลราง THN อย่างละ 20 ชุด ราคาชุดละ 11,984 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ขาช่องหม้อเพลาขาด้านนอก-ด้านในของแคร่รถดีเซลราง THN อย่างละ 20 ชุด เป็นเงิน 479,360 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 479,360.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
18
606,700.00
สอบราคา
หจก.พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 2,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 600.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการฯ กำหนด

รวม .00 บาท
ไม่ผ่านการพิจารณา
19
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ PC-26A ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 123,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
20
490,528.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ท่อไอเสีย Stainless หุ้มฉนวนทนความร้อนรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ขนาดและมิติตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC23-020 และตามตัวอย่าง จำนวน 9 ท่อ ราคาท่อละ 54,570 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย ท่อไอเสีย Stainless หุ้มฉนวนทนความร้อนรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ขนาดและมิติตามแผนผังเลขที่ 1-1101DRC23-020 และตามตัวอย่าง จำนวน 9 ท่อ เป็นเงิน 491,130 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 491,130.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
21
481,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 15,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 15,000.- บาท. จำนวน 30 ชุด. เป็นเงิน 450,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 481,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือตกลงซื้อ เลขที่ ชก./วซด.กท.69/ตล./2558 ลว. 16 กค. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
22
499,500.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง จำนวน 750 คัน (ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคแนบ) ราคาคันละ 666 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดรถดีเซลราง จำนวน 750 คัน (ตามรายละเอียดเงื่อนไขด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 499,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
23
401,250.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Delphi Injection Pump ของเครื่องยนต์ Perkins 6.3544 TW.80473 จำนวน 30 Sets.
ซึ่ง 1 Set.ประกอบด้วย
1)# 35356355 Injection Pipe No.1 จำนวน 1 Pc.
2)# 35356356 Injection Pipe No.2 จำนวน 1 Pc.
3)# 35356357 Injection Pipe No.3 จำนวน 1 Pc.
4)# 35356358 Injection Pipe No.4 จำนวน 1 Pc.
5)# 35356359 Injection Pipe No.5 จำนวน 1 Pc.
6)# 35356361 Injection Pipe No.6 จำนวน 1 Pc.
เป็นเงิน 8,881 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # Delphi Injection Pump ของเครื่องยนต์ Perkins 6.3544 TW.80473 จำนวน 30 Sets.
ซึ่ง 1 Set.ประกอบด้วย
1)# 35356355 Injection Pipe No.1 จำนวน 1 Pc.
2)# 35356356 Injection Pipe No.2 จำนวน 1 Pc.
3)# 35356357 Injection Pipe No.3 จำนวน 1 Pc.
4)# 35356358 Injection Pipe No.4 จำนวน 1 Pc.
5)# 35356359 Injection Pipe No.5 จำนวน 1 Pc.
6)# 35356361 Injection Pipe No.6 จำนวน 1 Pc.
เป็นเงิน 266,430 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 266,430.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
24
273,762.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # ชุดเกลียวร่นระยางห้ามล้อรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 50 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามแผนผังเลขที่ D150-14638,D150-14623,D150-05759,
D150-05760 และ D150-14624 ราคาชุดละ 5,959.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # ชุดเกลียวร่นระยางห้ามล้อรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 50 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์ตามแผนผังเลขที่ D150-14638,D150-14623,D150-05759,
D150-05760 และ D150-14624 เป็นเงินทั้งสิ้น 297,995 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 297,995.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
25
239,680.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # = ชุดซ่อม Air Spring ของรถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Plate ฐานรอง
2)Air Bag ถุงลม
3)Nut & Bolt
ราคาชุดละ 59,920 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # = ชุดซ่อม Air Spring ของรถดีเซลราง THN.จำนวน 4 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1)Plate ฐานรอง
2)Air Bag ถุงลม
3)Nut & Bolt
เป็นเงิน 239,680 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 239,680.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
26
1,859,125.00
สอบราคา
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 282.48 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาแท่งละ 353.10 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 282.48 บาท

รวม 1,412,400.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (371.825-282.48)= 89.345 บาท
27
1,429,600.00
สอบราคา
1.บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 1,127,325.25 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,283,000.00 บาท
3.บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 1,329,000.00 บาท
4.บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 1,334,500.00 บาท
ผู้ชนะการสอบราคาได้แก่ บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด

รวม 1,127,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาจ่ำสุด
28
299,600.00
สอบราคา
วัสดุของใช้ มีผู้เสนอราคา ดังนี้
1. จำนวน 1,000 เมตร ผ้าดิบหนา ขนาดหน้ากว้าง 36” ยาวพับละ 40 เมตร
ตามตัวอย่างของทางการฯ
- หจก. ทูคัลเลอร์ เทรดดิ้ง เสนอราคา @ 48.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- หจก. จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 76.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 80.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 1,500 คู่ ถุงมือหนังใช้ในงานเชื่อมชนิดมี 5 นิ้ว ยาวประมาณ 370 มม. ตอนบนของถุงเป็นหนังผิว
ตอนล่างเป็นหนังธรรมดา ใช้สลับกันได้ทั้ง 2 ข้าง ตามตัวอย่างของทางการฯ
- หจก. จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 96.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. สินทวีพลัส เสนอราคา @ 97.70 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น @ 105.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- หจก. ทูคัลเลอร์ เทรดดิ้ง เสนอราคา @ 110.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 100.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
วัสดุของใช้ รับซื้อจากผู้เสนอราคา ดังนี้
1. จำนวน 1,000 เมตร ผ้าดิบหนา ขนาดหน้ากว้าง 36” ยาวพับละ 40 เมตร
ตามตัวอย่างของทางการฯ
- บจก. แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 80.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

2. จำนวน 1,500 คู่ ถุงมือหนังใช้ในงานเชื่อมชนิดมี 5 นิ้ว ยาวประมาณ 370 มม. ตอนบนของถุงเป็นหนังผิว
ตอนล่างเป็นหนังธรรมดา ใช้สลับกันได้ทั้ง 2 ข้าง ตามตัวอย่างของทางการฯ
- หจก. จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 96.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)รวม 239,680.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการ
29
34,668,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 28,698,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 31,000,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 34,600,000.00 บาท
4 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา 34,608,700.00 บาท

บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 28,698,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 28,698,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมติยอมรับราคาที่ บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด เสนอในราคา 28,698,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 5,970,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.22
30
537,822.00
สอบราคา
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 528,751.20 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 528,751.20 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 528,751.20 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
31
1,983,780.00
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,983,728.64 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,983,728.64 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,983,728.64 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
32
233,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างซ่อมรูใส่สลักแทมป์ปิ้งอาร์ม จำนวน 8 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 96,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 104,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างซ่อมรูสวมใบบิเตอร์ให้ได้มาตรฐาน Morse 6 จำนวน 16 จุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 88,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 83,200.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างซ่อมกระบอกสควีทซ์ Ø 75 x 240 ม.ม. ท้ายเดี่ยว จำนวน 4 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 20,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 18,000.00 บาท
รายการที่ 4. จ้างซ่อมกระบอกสควีทซ์ Ø 75 x 240 ม.ม. ท้ายคู่ จำนวน 8 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 40,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 36,000.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 96,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 83,200.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 18,000.00 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ จำนวนเงิน 36,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 233,200.00 บาท


รวม 233,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442
33
336,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างทำแฟลงประคองลูกปืน 217-218 จำนวน 16 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 137,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 128,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ = 120,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแฟลงประคองลูกปืน 217 จำนวน 16 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 129,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 124,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ = 112,000.00 บาท
รายการที่ 3. จ้างทำแฟลงประคองลูกปืน 221-223 จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ = 90,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอังเงี่ยบ = 83,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ = 76,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำนวนเงิน 120,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำนวนเงิน 112,000.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ จำนวนเงิน 76,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 308,000.00 บาท


รวม 308,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442

34
198,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 411-32 Fitting (411-32S) จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 21,950.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 24,500.00 บาท
รายการที่ 2. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 90 องศา ขนาด 8-10 ยาว 50 ม.ม. จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 10,700.00 บาท
รายการที่ 3. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 90 องศา ขนาด 8-10 ยาว 90 ม.ม. จำนวน 50 อัน
ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 4. ข้อต่อไฮดรอลิค 45-16-16 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 14,900.00 บาท
รายการที่ 5. ข้อต่อไฮดรอลิค 45-12-16 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 14,900.00 บาท
รายการที่ 6. ข้อต่อไฮดรอลิคลดเกลียว 12-16 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,650.00 บาท
รายการที่ 7. ข้อต่อไฮดรอลิคตรง ขนาด 12-12 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 6,000.00 บาท
รายการที่ 8. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 45 องศา ขนาด 6-6 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 7,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 6,250.00 บาท
รายการที่ 9. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 90 องศา ขนาด 4-6 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 6,250.00 บาท
รายการที่ 10. ข้อต่อไฮดรอลิค มุม 90 องศา ขนาด 6-6 จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 6,000.00 บาท
รายการที่ 11. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 4-4 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 8,000.00 บาท
รายการที่ 12. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 6-6 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 9,000.00 บาท
รายการที่ 13. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 8-8 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 10,000.00 บาท
รายการที่ 14. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 10-10 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 11,000.00 บาท
รายการที่ 15. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 12-12 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 12,000.00 บาท
รายการที่ 16. หัวอุดไฮดรอลิค ขนาด 16-16 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ = 15,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 24,500.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 10,700.00 บาท
รายการที่ 3. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 14,900.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 14,900.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 6,650.00 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 6,000.00 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 6,250.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 6,250.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 6,000.00 บาท
รายการที่ 11. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 9,000.00 บาท
รายการที่ 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 10,000.00 บาท
รายการที่ 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 11,000.00 บาท
รายการที่ 15. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 16. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 126,150.00 บาท


รวม 126,150.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442


หมายเหตุ.-
1. รายการที่ 1. ไม่พิจารณา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เนื่องจากตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่สามารถใช้งานได้
2. รายการที่ 11., 15., 16. ไม่พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เนื่องจากไม่มีตัวอย่าง หรือสำเนาใบสั่งซื้อที่เคยจำหน่ายให้กับการรถไฟฯ ตามรายละเอียดรายการจำเพาะ

35
198,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ลวดเชื่อมไฟฟ้า FT-51 ขนาด 2.6 x 350 ม.ม. จำนวน 100 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 6,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 5,481.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 6,848.00 บาท
รายการที่ 2. ลวดเชื่อมไฟฟ้า FT-51 ขนาด 3.2 x 350 ม.ม. จำนวน 100 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 6,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 5,296.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,625.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 6,634.00 บาท
รายการที่ 3. ลวดเชื่อมไฟฟ้า FT-51 ขนาด 4 x 400 ม.ม. จำนวน 100 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 6,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 5,236.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 6,625.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 6,527.00 บาท
รายการที่ 4. ลวดเชื่อมไฟฟ้าเจมินี่ เซาะร่องไฟฟ้า ขนาด 3.2 x 350 ม.ม. จำนวน 40 กิโลกรัม
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 10,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 7,144.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 9,202.00 บาท
รายการที่ 5. ชุดเกจวัดอะซิทีลีน จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 856.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 1,310.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 1,203.75 บาท
รายการที่ 6. ชุดเกจวัดออกซิเจน จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 856.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 1,310.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 749.00 บาท
รายการที่ 7. ชุดหัวตัดด้วยแก๊สแบบด้ามจับ HAMP 62-3 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 2,461.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,410.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 8,506.50 บาท
รายการที่ 8. สายลมคู่ สำหรับแก๊สอะซิทีลีน, ออกซิเจน จำนวน 50 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 2,461.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 2,140.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,418.20 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 4,012.50 บาท
รายการที่ 9. สายเชื่อมไฟฟ้าสีส้ม 70 SQ.MM. จำนวน 100 เมตร
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 17,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 31,770.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 27,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 31,030.00 บาท
รายการที่ 10. เครื่องแวคคั่มปั๊มโรตารี่ 2 ชั้น (2VP-250L) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ = 12,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด = 13,161.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 13,183.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด = 16,478.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,481.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,296.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,236.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 7,144.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 856.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 856.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 2,410.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 2,140.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 27,700.00 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 12,800.00 บาท
รวมเป็นเงิน 69,919.00 บาท


รวม 69,919.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442


หมายเหตุ.-
1. รายการที่ 6. ไม่พิจารณา บริษัท มิ่งเจริญ อินเตอร์เทรด จำกัด เนื่องจากแคตตาล็อคไม่ถูกต้องตามรายละเอียดรายการจำเพาะ
2. รายการที่ 7. ไม่พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เนื่องจากแคตตาล็อคไม่ถูกต้องตามรายละเอียดรายการจำเพาะ
3. รายการที่ 9. ไม่พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เนื่องจากไม่มีแคตตาล็อคแนบตามรายละเอียดรายการจำเพาะ

36
49,000.00
สอบราคา
บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,500.00 บาท

รวม 48,500.00 บาท
เอกสารรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการของทางการ
37
624,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ปั๊มไฮดรอลิค TMB 004 หรือเป็นของที่มีระดับคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 8 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 599,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 437,176.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด = 388,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 599,200.00 บาท
รวมเป็นเงิน 599,200.00 บาท


รวม 599,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ 3. และได้ตรวจสอบตัวอย่างแล้วสามารถใช้งานได้
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2559
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5442


หมายเหตุ.-
1. ไม่พิจารณา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด เนื่องจากตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ถูกต้อง
2. ไม่พิจารณา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เนื่องจากไม่สามารถส่งตัวอย่างให้ตรวจสอบได้
38
1,413,600.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,049,040.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีวีดี.เดินรถชุมพร เสนอราคา 1,055,889.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,116,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,399,992.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,049,040.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,049,040.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
39
486,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
2. บริษัท สมาร์ท เทค (โกบอล) จำกัด
3. บริษัท เปี่ยมเจริญ เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,400.00 บาท


รวม 473,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
40
304,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ถังน้ำใต้ท้องรถ JR-West ขนาดความจุ 1,000 ลิตร มิติขนาดตาม Drg.2-JR-W11-001/1 ระยะStoper 960 มม.วัสดุ SUS304 (ยกเว้นสาแหรกรัดถังน้ำ)ฯ จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 60,900.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ออลซีนิท จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่รับพิจารณา บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 304,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,500.- บาท


รวม 304,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
41
405,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 ถังน้ำใต้ท้องรถรูปไข่ ขนาดความจุ 1,150 ลิตร มิติขนาดตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SUS304 พร้อมสาแหรกรัดถังน้ำประกอบเป็นชุด สามารถประกอบติดตั้งได้โดยไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงฯ จำนวน 5 ใบ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 80,720.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 403,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 403,600.- บาท


รวม 403,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(405,000.00-403,600.00) = 1,400.- หรือ
0.35 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
42
467,500.00
สอบราคา
ไม้แข็งพื้นรถโดยสาร ราง-ลิ้น ขนาด 3/4นิ้วX5.5/16นิ้วX 3 เมตร จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารวม 499,500.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเลนซ์ (1992) จำกัด ราคารวม 499,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.00 บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ฯรับและ ยื่นเอกสารเสนอราคา รายเดียว ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ คณะกรรมการฯได้แจ้ง งาน สอส.ผู้ใช้ตรวจสอบไม้ที่เคยซื้อจากบริษัทฯ งาน สอส.แจ้งว่า สามารถใช้การได้ถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ คณะกรรมการฯจึงได้ต่อรองราคาจาก บริษัทฯเอ็กเซลเลนซ์แต่ทางบริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นต่อการการใช้งานปัจจุบันไม่มีสิ่งของสำรองใช้งานเห็นควรรับซื้อ จำนวน 500 แผ่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.00บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน (499,500.00-467,500.00.-บาท)= 32,000.บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 6.84%
43
334,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหวนกันน้ำมันหม้อสูบรถ Queenland ขนาด,มิติ,ลักษณะตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขการว่าจ้าง ฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,945.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,960.- บาท
รายการที่ 2 หัวต่อ Equipm pulling Brake System บูชชุบแข็ง HS.48-60 ขนาด,มิติ,ลักษณะตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขการว่าจ้าง ฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 389.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 400.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 294,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 38,900.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 333,400.- บาท


รวม 333,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(334,000.00-333,400.00)= 600.-
หรือ 0.18% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
44
494,500.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้าง รถ บนท.หนา 2.3 มม.ยาว 5’ วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 230 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็มพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่รับพิจารณา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 460,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000.- บาท


รวม 460,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(494,500.00-460,000.00) = 34,500.- หรือ 6.98 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
45
999,808.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 กูบยางรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น บนท.ป.Stainless พร้อมติดตั้ง ตามรายละเอียดดังนี้,โครงกูบผลิตด้วยเหล็ก SS400หรือเทียบเท่าความหนา 5 มม.และ10 มม.เชื่อมประกอบทาสีกันสนิมและพ่นทับด้วยสีตาม มอก.327-2553,สามารถยึดต่อกับตัวรถ โดยการยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมแป้นเกลียว,กูบยางผลิตตามมาตรฐาน UIC 845-75ฯจำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,976.- บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 999,808.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,808.- บาท


รวม 999,808.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
46
491,750.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger แคร่ KHM-L2,KHM-L2A วัสดุ SS41 วัสดุ Bush S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ลักษณะ,มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ. จำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 1,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger แคร่ KHM-L วัสดุ SS41 วัสดุ Bush S45C ชุบแข็ง HS.48-60 ตามตัวอย่างทางการฯ.
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,248.00 บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ฐิติปกรณ์กุล ราคาที่เสนอ 3,280.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บจก.ฐิติปกรณ์กุล จำนวนเงิน 248,000.00 บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 243,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,600.00 บาท


รวม 491,600.00 บาท
บจก.ฐิติปกรณ์กุล ที่เสนอราคารายการที่ 1 ต่ำสุด และ หจก.มงคลวิบูลย์ ที่เสนอราคารายการที่ 2 ต่ำสุด แล้วทางผู้รับจ้างทั้ง 2 รายได้ยืนยันว่าไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างทำ Brake Shoe Hanger รวม 2 รายการ จากผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น เป็นเงินทั้งสิ้น 491,600.- บาท ราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมิน 150.- บาท หรือต่ำกว่า 0.03% โดยใช้เงินงบประมาณในประเภทบัญชี 7125097 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการฯ.ได้ทำการตรวจรับ
47
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 AIR DUCT จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 6,248.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,904.00 บาท
ผลการพิจารณา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
48
339,750.00
สอบราคา
1. หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. ร้านเกษมพานิช
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 243,850.00 บาท

รวม 243,850.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
398,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์แคร่ TKZ-3 (Journal box anchor assembly) แบบ B จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,852.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 231,120.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 231,120.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า หจก. บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
50
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง และ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,904.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา บริษัทสหถาวร ซัพพลาย จำกัด ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะและพัสดุที่ใช้แล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเคยมีผลงานแล้ว
51
390,336.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างตรวจสอบรอยร้าว ของรถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ท จำกัด เสนอราคา 390,336.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างตรวจสอบรอยร้าว ของรถ THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 390,336.00 บาท

รวม 390,336.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาระเมิน
52
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซข.1108 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท

รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซข.1108 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท


รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รวมทั้งหมด 58,947,310.20 บาท