:: 82 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
งบประมาณ 300000 บาท
300,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 299,500.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 299,500.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงรวม 299,500.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
2
งบประมาณ 220000 บาท
220,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 219,530.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 219,530.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงรวม 219,530.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
3
งบประมาณ 270000 บาท
270,000.00
2561-202
1. บริษัท โปรซีล จำกัด เสนอราคา 270,000.00 บาท
1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 270,000.00 บาท

รวม 270,000.00 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดรายการจำเพาะ
สัญญาเลขที่ :
4
งบประมาณ 400000 บาท
400,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคาเป็นเงิน 399,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาทิตย์บริการ (เลย) ได้รับการคัดเลีือกให้ดำเนินการ ค่าจ้างเป็นเงิน 399,500.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


รวม 399,500.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบ ข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000. บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
5
งบประมาณ 1952086.5 บาท
1,770,000.00
2561-201
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 324,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 500,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 360,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 315,650.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,893,900.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,893,900.00 บาท


รวม 1,893,900.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,893,900.00 – 1,770,000.00 = 123,900 บาท) หรือคิดเป็น 7% (ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางการฯ) ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
6
งบประมาณ 72800 บาท
72,800.00
2561-201
บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ 72,800.00 บาท
บริษัท เอควิป จำกัด ราคาที่เสนอ 72,800.00 บาท

รวม 72,800.00 บาท
ตรงความต้องการใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
7
งบประมาณ 303000 บาท
302,300.00
2561-202
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 301,000.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 301,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 301,000.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 301,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,300 บาท คิดเป็น 0.430 % เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก. ให้อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรงปลอดภัยต่อพนักงานที่พักอาศัย เห็นสมควรจ้าง บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูม ชก.เลขที่ 2-86/1 ที่ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว เป็นเงิน 301,000.00 บาท (เงินสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 12๐ วัน งานจ้างครั้งนี้อยู่ในอำนาจของ วอต. เป็นผู้อนุมัติ ตามคำสั่งทั่วไป ที่ ก.833/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้อ 1.3
สัญญาเลขที่ :
8
งบประมาณ 394000 บาท
381,000.00
2561-202
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 379,000.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 379,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) คณะกรรมการฯ ต่อรองราคาแล้ว บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ยืนราคาตามที่เสนอ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น

รวม 379,000.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างงาน เป็นเงิน 379,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,000 บาท คิดเป็น 0.524 % เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเพื่อเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงานรถจักรรันนิ่งรูม ชก.ให้อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรงปลอดภัยต่อพนักงานที่พักอาศัย เห็นสมควรจ้าง บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูม ชก.เลขที่ 2-121 ที่ย่านสถานีชุมทางหาดใหญ่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว เป็นเงิน 379,0๐๐.๐๐ บาท (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 12๐ วัน งานจ้างครั้งนี้อยู่ในอำนาจของ วอต. เป็นผู้อนุมัติ ตามคำสั่งทั่วไป ที่ ก.833/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ข้อ 1.3
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 496378.35 บาท
496,378.35
2561-202
รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 30 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เทพอารีย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 490,378.35 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 30 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เทพอารีย์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)เป็นเงินทั้งสิ้น 490,378.35 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 490,378.35 บาท
เนื่องจาก การจัดซื้อพัสดุที่มีผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0410/สญ.070/2561 ลว. 4 เมย. 61
10
งบประมาณ 800000 บาท
576,000.00
2561-002
ยาวภา ไชยสาตร์ ซัก อบ รีด เสนอราคา 604,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
ยาวภา ไชยสาตร์ ซัก อบ รีด เป็นเงินทั้งสิ้น 604,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )

รวม 604,000.00 บาท
ยาวภา ไชยสาตร์ ซัก อบ รีด เสนอราคารายเดียว และการจ้างครั้งนี้ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ สูงกว่าราคาประเมิน (604,000.00 – 576,000.00) = 28,000.- บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 4.86
สัญญาเลขที่ :
11
งบประมาณ 17270400 บาท
17,270,400.00
2561-104
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปลอกละ 12,345 บาท
2) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ปลอกละ 13,770 บาท
รับซื้อจาก บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ในราคาปลอกละ 12,290 บาท จำนวน 1,000 ปลอก เป็นเงิน 12,290,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 860,300.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,150,300.00 บาท

รวม 13,150,300.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง และสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไข, มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกของทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
12
งบประมาณ 13987600 บาท
13,987,600.00
2561-104
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,622,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 7,853,265.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,171,546.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 4,622,400.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนดเงื่อนไขในเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกของทางการฯ กำหนดไว้
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 920000 บาท
920,000.00
2561-201
บริษัท เอสยูเอส อินดัสเตรียล จำกัด เสนอราคา 919,986.00 บาท
บริษัท เอสยูเอส อินดัสเตรียล จำกัด จำนวนเงิน 919,986.00 บาท

รวม 919,986.00 บาท
มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดตามรายการจำเพาะรายการจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 1717350 บาท
1,717,350.00
2561-001
รายการที่ 1. 3/2 Way direct solenoid operated poppet valve จำนวน 50 ชุด
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา ชุดละ 32,100.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,717,350.00 บาท


รวม 1,717,350.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 49648 บาท
49,648.00
2561-202
มีผู้เสนอราคา 3 ราย คือ.-
1.บจก.เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ราคาล้อละ 3,103.-บาท
2.หจก.จิวซุ่นเซ้ง แอนด์ ซัน ราคาล้อละ 3,317.-บาท
3.บจก.มีทัล แฟบริเคเต็ด ราคาล้อละ 3,745.-บาท
บจก.เคซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ราคาล้อละ 3,103.-บาท จำนวน 16 ล้อเป็นเงินทั้งสิ้น 49,648.-บาท

รวม 49,648.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะและรายละเอียดเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : กค.53/พด./2561 ลว. 12 มีนาคม 2561
16
งบประมาณ 1780480 บาท
1,780,480.00
2561-002
เครื่องอะไหล่สำหรับรถ บนอ.ป.1001-1022 Air Spring Complete Set ตามแผนผังเลขที่ 1-4 ANF2-014 จำนวน 8 Sets. (จำนวนเงินไม่รวม VAT)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอขายในราคา Set.ละ 208,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,780,480.00 บาท


รวม 1,780,480.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 5613600 บาท
5,613,600.00
2561-201
จ้าง รื้อ, ประกอบ, ทำสี ๒k ภายใน-ภายนอก รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น ๘๔ คัน จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 520,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 467,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 610,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 5,613,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,613,600.00 บาท


รวม 5,613,600.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
18
งบประมาณ 15500000 บาท
15,006,750.00
2561-201
บริษัท โกลบอล เมช จำกัด เสนอราคางานละ 15,500,000.00 บาท
กิจการค้าร่วมCTCPSบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด เสนอราคางานละ 15,450,000.00 บาท
กิจการค้าร่วมCTCPSบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 15,450,000.00 บาท

รวม 15,440,000.00 บาท
บริษัท โกลบอล เมช จำกัดเสนอเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และกิจการค้าร่วมCTCPSบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ซีพีเอส คอนซัลทิ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการคณะกรรการฯได้มีมติให้ต่อรองราคา โดยกิจการค้าร่วมCTCPSฯเสนอราคา ลดราคาลงให้เหลือ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว)เป็นเงิน 15,440,000.-บาท ซึ่งสูงกว่าราคากลาง(15,440,000-15,006,750)=433,250.- บาท คิดเป็นประมาณ 2.89% ระยะเวลาในการส่งมอบงานภายใน 1 ปี พร้อมทั้งกิจการค้าร่วมCTCPSฯยอมรับปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการและเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า คือร่นระยะเวลาการส่งรายงานฯจากบริษัทผู้ผลิต จากเดิมภายใน 10 วันทำการ เป็นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดในแต่ละงวดงาน
สัญญาเลขที่ :
19
งบประมาณ 3902400 บาท
3,902,400.00
2561-201
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 487,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 510,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 560,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 3,900,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000.00 บาท


รวม 3,900,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (3,900,000 – 3,902,400 = 2,400 บาท) หรือคิดเป็น 0.06% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
20
งบประมาณ 1600000 บาท
1,200,000.00
2561-201
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 1,200,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 1,286,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,200,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท


รวม 1,200,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
21
งบประมาณ 4000000 บาท
3,886,240.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่ KHM-L,KHM-L2M จำนวน 32 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 150,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 121,445.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 135,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 141,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 3,886,240.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,886,240.00 บาท


รวม 3,886,240.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
22
งบประมาณ 1228497.82 บาท
1,228,497.82
2561-201
ชุดครอบโครงเก้าอี้แสตนเลส รถโดยสารชนิด บนท., บนท.ป. จำนวน ๒๑๐ ชุด
1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,393,140.00 บาท
2. บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,224,615.00 บาท
ชุดครอบโครงเก้าอี้แสตนเลส รถโดยสารชนิด บนท., บนท.ป. จำนวน ๒๑๐ ชุด
1. บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,224,615.00 บาท

รวม 1,224,615.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน เสนอสิ่งขอถูกต้อง ตามความต้องการ ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงเห็นสมควรรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
23
งบประมาณ 99510 บาท
99,510.00
2561-202
รายการที่ 1. Plug Air Dryer พร้อมสายไฟ จำนวน 30 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Plug Air Dryer พร้อมสายไฟ จำนวน 30 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,510.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 1880800 บาท
38,240.00
2561-202
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น เสนอราคาเป็นเงิน 38,137.00 บาท
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น

รวม 38,137.00 บาท
ราคาต่ำสุด และสิ่งของมีคุณภาพเชื่อถือได้
สัญญาเลขที่ : 1923/9/2 ลว. 19 เม.ย. 2561
25
งบประมาณ 40000 บาท
39,170.00
2561-202
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น เสนอราคาเป็นเงิน 36,430.00 บาท
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 36,430.00 บาท
ราคาต่ำสุด และสิ่งของมีคุณภาพ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1923/9/1
26
งบประมาณ 2940000 บาท
2,940,000.00
2561-201
จ้างซ่อมโครงแคร่ DTP-18,TS-836 จำนวน 24 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 130,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 141,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 122,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 150,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 140,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 2,940,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000.00 บาท


รวม 2,940,000.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 17300 บาท
17,271.34
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำกัด ราคาที่่เสนอ 16,600.00 บาท
บริษัท เอส.ที.โฮม ซัพพลาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกตามราคาที่่เสนอ เป็นเงิน 16,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เเละภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน เเละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 16,600.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไปเเละมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : -
28
งบประมาณ 1498000 บาท
1,498,000.00
2561-201
รายการที่ 1 บันไดรถโดยสาร วัสดุ SUS304 ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-001/3 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,498,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,602,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,540,800.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 1,498,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,498,000.00 บาท


รวม 1,498,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 99055.25 บาท
99,055.25
2561-201
 หัวเชื้อน้ำยาถอดน๊อตและลายสนิม แบบกระป๋องฉีดพ่น (500 มล./กระป๋อง) จำนวน 35 กระป๋อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,055.25 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 หัวเชื้อน้ำยาถอดน๊อตและลายสนิม แบบกระป๋องฉีดพ่น (500 มล./กระป๋อง) จำนวน 35 กระป๋อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 99,055.25 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 99,055.25 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 1546080 บาท
1,458,468.00
2561-201
1.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,502,220.00 บาท
2.บริษัท เอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,575,145.44 บาท
3.บริษัท พีเอส สแปร์พาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,604,314.80 บาท
1.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,458,468.00 บาท

รวม 1,458,468.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ยอมรับเงื่อนไขทางด้านเทคนิคของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
31
งบประมาณ 1926000 บาท
1,926,000.00
2561-002
รายการที่ 1. Junction Box for Traction Motor HID. จำนวน 80 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ได้ส่งตัวอย่างให้ทางการตรวจสอบและติดตั้ง ซึ่งทางการได้ตรวจสอบและติดตั้งแล้วปรากฎว่า ไม่สามารถใช้งานได้ และมีอุปกรณ์มาไม่ครบตรงตาม TOR กำหนด จึงไม่รับพิจารณาเปิดซองเสนอราคา
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท
รายการที่ 1. Junction Box for Traction Motor HID. จำนวน 80 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๘,๘๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท

รวม 1,908,880.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 88114.5 บาท
88,114.50
2561-202
รายการที่ 1. Thread Locking No.243 (บรรจุภัณฑ์ 1 ขวด = 50 ml.) จำนวน 15 ขวด ผู้เสนอราคา ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,037.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 2. Retaining Compound No. 660 (บรรจุภัณฑ์ 1 ขวด = 50 ml.) จำนวน 5 ขวด ผู้เสนอราคา ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,055.75 บาท (ห้าพันห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 3. โซดาไฟชนิดเกล็ดขาว (บรรจุภัณฑ์ 1 ถุง = 1 กก.) จำนวน 100 กิโลกรัม ผู้เสนอราคา ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,095.00 บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 4. สก๊อตไบร์ท (แผ่นใยขัด) (บรรจุภัณฑ์ 6 มม. X 6 นิ้ว x 35 หลา , 1 ม้วน = 35 หลา) จำนวน 525 หลา ผู้เสนอราคา ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,872.25 บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 5. ผงซักฟอกชนิดอุตสาหกรรม (บรรจุภัณฑ์ บรรจุกล่องละ 25 กก.) จำนวน 200 กิโลกรัม ผู้เสนอราคา ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,054.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Thread Locking No.243 (บรรจุภัณฑ์ 1 ขวด = 50 ml.) จำนวน 15 ขวด ผู้ขาย ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 12,037.50 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 2. Retaining Compound No. 660 (บรรจุภัณฑ์ 1 ขวด = 50 ml.) จำนวน 5 ขวด ผู้ขาย ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,055.75 บาท (ห้าพันห้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 3. โซดาไฟชนิดเกล็ดขาว (บรรจุภัณฑ์ 1 ถุง = 1 กก.) จำนวน 100 กิโลกรัม ผู้ขาย ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,095.00 บาท (เก้าพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 4. สก๊อตไบร์ท (แผ่นใยขัด) (บรรจุภัณฑ์ 6 มม. X 6 นิ้ว x 35 หลา , 1 ม้วน = 35 หลา) จำนวน 525 หลา ผู้ขาย ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 48,872.25 บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่ 5. ผงซักฟอกชนิดอุตสาหกรรม (บรรจุภัณฑ์ บรรจุกล่องละ 25 กก.) จำนวน 200 กิโลกรัม ผู้ขาย ได้แก่ เอ็น.วี.เทรดดิ้ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 13,054.00 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 88,114.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
33
งบประมาณ 232968.96 บาท
232,968.96
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมวาระหนักรถโดยสาร ที่แขวงโรงงานทุ่งสง จำนวน ๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 116,484.48 บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 232,968.96 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 232,968.96 บาท


รวม 232,968.96 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 480010.56 บาท
480,010.56
2561-201
ว่าจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์และพ่นสี จำนวน 16 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 480,010.56 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. พี.เค. มอเตอร์คอม เสนอราคา 500,000.00 บาท
ว่าจ้างฉีดล้างทำความสะอาดใต้ท้องรถพร้อมอุปกรณ์และพ่นสี จำนวน 16 คัน
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 480,010.56 บาท

รวม 480,010.56 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ( พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
35
งบประมาณ 130799.38 บาท
130,799.38
2561-201
รายการที่ 1 เสื้อยูนิฟอร์ม Safety ติดแถบสะท้อนแสง จำนวน 109 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แกทเธอร์ ตอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 130,625.60 บาท
รายการที่1 บริษัท แกทเธอร์ ตอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวนเงิน 130,625.60 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,625.60 บาท


รวม 130,625.60 บาท
บริษัท แกทเธอร์ ตอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.13%
สัญญาเลขที่ :
36
งบประมาณ 180000 บาท
18,000.00
2561-202
ว่าจ้างทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับ รถ บปก.31และรถ บปก.32
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เสนอราคา 180,000.00 บาท
ว่าจ้างทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับ รถ บปก.31และรถ บปก.32
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน 180,000.00 บาท

รวม 180,000.00 บาท
เนื่องจากการจ้างครั้งนี้เป็นการจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 1 จึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
โดยวงเงินอยู่ในอำนาจวิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อนหรือเทียบเท่าในการดำเนินการตามคำสั่งทั่วไปการรถไฟฯ ที่ ก.833/๒๕๖๐ ลงวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเพิ่มเติม ข้อ 1
สัญญาเลขที่ :
37
งบประมาณ 145391.6 บาท
145,391.60
2561-202
รายการที่ 1. Control GP-Remote Speed Part No.140-2175 เครื่องยนต์ CATTERPILLAR 3516B HD รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 145,391.60 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Control GP-Remote Speed Part No.140-2175 เครื่องยนต์ CATTERPILLAR 3516B HD รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (ส่งออก,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 145,391.60 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 145,391.60 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
38
งบประมาณ 3156500 บาท
3,156,500.00
2561-002
รายการที่ 1 ซื้อ Knorr Distributor Valve type KE1DV(P),P/N II 91353 V, ตามแผนผังเลขที่ C 181753 จำนวน 10 Sets
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 296,925.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 2,969,250.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,969,250.00 บาท


รวม 2,969,250.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอเพียงรายเดียว ผ่านการพิจารณา มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอสิ่งของตามแคตตาล็อก มีรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,969,250.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3,156,500.00 – 2,969,250.00 = 187,250.00 คิดเป็น 5.93%
สัญญาเลขที่ :
39
งบประมาณ 493056 บาท
493,056.00
2561-201
รายการที่ 1 คันปลดขอพ่วง Bhartia จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 492,927.60 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 513,600.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 492,927.60 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,927.60 บาท


รวม 492,927.60 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.03%
สัญญาเลขที่ :
40
งบประมาณ 290654.8 บาท
304,400.00
2561-001
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ราคาที่เสนอ 290,654.80 บาท
อนุมัติว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เป็นผู้รับในงานจ้างเหมางานเชื่อมประกอบ และปักเปลี่ยนเป็นเสาเชื่อมคู่ พร้อมยกระดับแนวเสาสาย ตั้งแต่ กม.๑๑๐+๕๐๐.๕๐ - กม.๑๑๐+๕๒๔.๕๐ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย - สถานีกาญจนบุรี ในเส้นทางสายใต้

รวม 290,654.80 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 298900 บาท
364,900.00
2561-002
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด 298,900.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ 354,747.80 บาท
อนุมัติว่าจ้างบริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เป็นผู้รับจ้างในงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย และขุดดินวางท่อร้อยสายเคเบิลฯ (งานชั่วคราวครั้งที่ 1) และรื้อย้ายกลับเข้าแนวเดิม (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.186+761.00 - กม.186+801.00 ระหว่างสถานีสุรนารายณ์ - ลำนารายณ์ ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 298,900.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวม 298,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
42
งบประมาณ 41195 บาท
41,195.00
2561-202
1)บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
รายการท่ี 1 Ball Valve ทองเหลืองชุบ ขนาด 1.1/4” เสนอราคา ตัวละ 590.-บาท เป็นเงิน 11,800.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 2 ข้อต่อตรงเหล็ก ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 40.-บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการท่ี 3 ข้องอเหล็ก 900 ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 40.-บาทเป็นเงิน 2,400.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 4 นิปเปิ้ลเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร มาตรฐาน มอก.277-2532 เสนอราคา ท่อละ 690.-บาท เป็นเงิน 20,700.-บาท ราคาไม่รวมVat
2) บริษัท ภูบดีพร์อพเพอร์ติี้ จำกัด
รายการท่ี 1 Ball Valve ทองเหลืองชุบ ขนาด 1.1/4” เสนอราคา ตัวละ 600.-บาท เป็นเงิน 12,000.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 2 ข้อต่อตรงเหล็ก ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 42.-บาท เป็นเงิน 1,260.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการท่ี 3 ข้องอเหล็ก 900 ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 43.-บาทเป็นเงิน 2,580.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 4 นิปเปิ้ลเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 45.-บาท เป็นเงิน 2,700.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร มาตรฐาน มอก.277-2532 เสนอราคา ท่อละ 700.-บาท เป็นเงิน 21,000.-บาท ราคาไม่รวมVat
3) บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด
ายการท่ี 1 Ball Valve ทองเหลืองชุบ ขนาด 1.1/4” เสนอราคา ตัวละ 620.-บาท เป็นเงิน 12,400.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 2 ข้อต่อตรงเหล็ก ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 45.-บาท เป็นเงิน 1,350.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการท่ี 3 ข้องอเหล็ก 900 ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 45.-บาทเป็นเงิน 2,700.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 4 นิปเปิ้ลเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3/4" เสนอราคา ตัวละ 45.-บาท เป็นเงิน 2,700.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร มาตรฐาน มอก.277-2532 เสนอราคา ท่อละ 720.-บาท เป็นเงิน 21,600.-บาท ราคาไม่รวมVat
1)บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
รายการท่ี 1 Ball Valve ทองเหลืองชุบ ขนาด 1.1/4” ราคา ตัวละ 590.-บาท เป็นเงิน 11,800.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 2 ข้อต่อตรงเหล็ก ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" ราคา ตัวละ 40.-บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการท่ี 3 ข้องอเหล็ก 900 ชุบสังกะสี ขนาด 3/4" ราคา ตัวละ 40.-บาทเป็นเงิน 2,400.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 4 นิปเปิ้ลเหล็กชุบสังกะสี ขนาด 3/4" ราคา ตัวละ 40.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท ราคาไม่รวมVat
รายการที่ 5 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 3/4" ยาว 6 เมตร มาตรฐาน มอก.277-2532 ราคา ท่อละ 690.-บาท เป็นเงิน 20,700.-บาท ราคาไม่รวมVat

รวม 41,195.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 5 รายการ เสนอสิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ./005/2561 วันท่ี 20 มี.ค.2561
43
งบประมาณ 46759 บาท
46,759.00
2561-202
1)ร้านเอ็นวีเทรดดิ้ง รายการท่ี 1 เสนอราคาหลอดละ 120.-บาท เป็นเงิน 7,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 2 เสนอราคาหลอดละ 120.-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 3 เสนอราคาหลอดละ 120.-บาท เป็นเงิน 19,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 4 เสนอราคาหลอดละ 120.-บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท ราคาไม่รวม Vat
2)ร้านยิ่งทวีทรัพย์ รายการท่ี 1 เสนอราคาหลอดละ 115.-บาท เป็นเงิน 6,900.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 2 เสนอราคาหลอดละ 115.-บาท เป็นเงิน 18,400.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 3 เสนอราคาหลอดละ 115.-บาท เป็นเงิน 18,400.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 4 เสนอราคาหลอดละ 115.-บาท เป็นเงิน 9,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
3)บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการท่ี 1 เสนอราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 5,700.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 2 เสนอราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 15,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 3 เสนอราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 15,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 4 เสนอราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 7,600.-บาท ราคาไม่รวม Vat

บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการท่ี 1 ราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 5,700.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 2 ราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 15,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 3 ราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 15,200.-บาท ราคาไม่รวม Vat
รายการท่ี 4 ราคาหลอดละ 95.-บาท เป็นเงิน 7,600.-บาท ราคาไม่รวม Vat


รวม 46,759.00 บาท
บริษัทณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ./003/2561 วันท่ี 09 มี.ค.2561
44
งบประมาณ 49305.6 บาท
49,305.60
2561-202
1)ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคา ตัวละ 210.-บาท รวมเงิน 50,400.-บาท ไม่รวม Vat
2) บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาตัวละ 192.-บาท รวมเงิน 46,080.-บาท ไม่รวมVat
3) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาตัวละ 225.-บาท รวมเงิน 54,000.-บาท ไม่รวม Vat
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาตัวละ 192.-บาท รวมเงิน 46,080.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 3,225.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,305.60 บาท

รวม 49,305.60 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตามตัวอย่างทางการฯ
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ./004/2561
45
งบประมาณ 498620 บาท
498,620.00
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมถังสุขภัณฑ์แสตนเลส สำหรับใช้กับรถ บนอ.ป จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 124,387.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 124,895.75 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ธงแก้ว ราคาที่เสนอ 124,600.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (498,620.00 - 497,550.00) = 1,070.00 คิดเป็น 0.22 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
46
งบประมาณ 462000.02 บาท
462,000.02
2561-202
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 78,500.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 77,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 462,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,000.00 บาท


รวม 462,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (462,000.02 – 462,000.00) = 0.02 บาท คิดเป็น 0.00004% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
47
งบประมาณ 374500 บาท
374,500.00
2561-202
 1. Overhaul Kit for Brake Unit,Group A (6 Items/Set) ของรถจักร GEA. จำนวน 10 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 374,500.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1. Overhaul Kit for Brake Unit,Group A (6 Items/Set) ของรถจักร GEA. จำนวน 10 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 374,500.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 

รวม 374,500.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
48
งบประมาณ 126260 บาท
126,260.00
2561-202
รายการที่ 1. Brake Head ของรถดีเซลราง THN , NKF , ATR จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 126,260.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Brake Head ของรถดีเซลราง THN , NKF , ATR จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 126,260.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 126,260.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
49
งบประมาณ 628090 บาท
628,090.00
2561-002
แหนบยางเครื่องฉุดลาก National Cushion Draft Gear ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1005 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets ผู้เสนอราคาได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 575,600.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แหนบยางเครื่องฉุดลาก National Cushion Draft Gear ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1005 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 20 Sets ผู้ขายได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 575,600.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 575,600.00 บาท
เพราะตัวอย่างของบริษัทฯ มีขนาดมิติและรายละเอียดด้านเทคนิคถูกต้อง และเคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสัญญาเลขที่ พซ.วจ.760/ลด/60 ลว. 15 มิย. 61 และต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 8.35%
สัญญาเลขที่ :
50
งบประมาณ 499873.66 บาท
499,873.66
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างปรับปรุงภายในและภายนอก ทำสี 2K รถโดยสาร (ควีนแลนด์) หมายเลข 603,610,619 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 166,600.00 บาท
รายการที่1 บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 499,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,800.00 บาท


รวม 499,800.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (499,873.66 - 499,800.00) = 73.66 คิดเป็น 0.02 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
51
งบประมาณ 3680000 บาท
3,509,600.00
2561-002
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือน เครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,600 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 2,058.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปร-เฟสเซอร์ จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน
รายการที่1 บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด จำนวนเงิน 3,292,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,292,800.00 บาท


รวม 3,292,800.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (3,509,600 – 3,292,800) = 216,800 คิดเป็น 6.18 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
52
งบประมาณ 618000 บาท
570,000.00
2561-002
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
สมควรยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ในครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
53
งบประมาณ 93732 บาท
93,732.00
2561-202
รายการที่1. ซีเมนต์เหล็ก BELZONA 1111 ขนาดบรรจุ 1 Kg/ชุด จำนวน 12 ชุด ผู้ที่เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 93,732.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายการที่1. ซีเมนต์เหล็ก BELZONA 1111 ขนาดบรรจุ 1 Kg/ชุด จำนวน 12 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 93,732.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 93,732.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
54
งบประมาณ 192600 บาท
192,600.00
2561-202
รายการที่ 1. Square Head Screw with Hex Nut 1.1/4 x 3.1/4 In. วัสดุเหล็ก SS50 (Hot Forg) ของรถจักร GE จำนวน 200 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Square Head Screw with Hex Nut 1.1/4 x 3.1/4 In. วัสดุเหล็ก SS50 (Hot Forg) ของรถจักร GE จำนวน 200 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 192,600.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
55
งบประมาณ 32528 บาท
32,528.00
2561-202
รายการที่ 1. สีทาพื้น โจตัน สีเหลือง จำนวน 17 แกลลอน ผู้เสนอราคา ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,097.25 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 2. สีทาพื้น โจตัน สีขาว จำนวน 7 แกลลอน ผู้เสนอราคา ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,804.75 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 3. สีทาพื้น โจตัน สีแดง จำนวน 2 แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,658.50 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 4. สีน้ำมัน TOA สีเขียว จำนวน 7 แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,366.50 บาท (หกพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 5. ทินเนอร์ผสมสี เบอร์ 2000 จำนวน 6 ปี๊บ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,595.20 บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 6. แปรงทาสีขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,005.80 บาท (หนึ่งพันห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. สีทาพื้น โจตัน สีเหลือง จำนวน 17 แกลลอน ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 14,097.25 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 2. สีทาพื้น โจตัน สีขาว จำนวน 7 แกลลอน ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,804.75 บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 3. สีทาพื้น โจตัน สีแดง จำนวน 2 แกลลอน ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,658.50 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 4. สีน้ำมัน TOA สีเขียว จำนวน 7 แกลลอน ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 6,366.50 บาท (หกพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 5. ทินเนอร์ผสมสี เบอร์ 2000 จำนวน 6 ปี๊บ ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,595.20 บาท (สามพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
             รายการที่ 6. แปรงทาสีขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 โหล ผู้ขาย ได้แก่ โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,005.80 บาท (หนึ่งพันห้าบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 32,528.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
56
งบประมาณ 431590 บาท
.00
เชิญชวน
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 593,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 431,590.00 บาท
บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 431,590.00 บาท

รวม 431,590.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
สัญญาเลขที่ :
57
งบประมาณ 291000 บาท
291,000.00
2561-202
งานว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถพ่วง แก่งคอย ผู้เสนอราคาบริษัทรักษาความปลอดภัย แอน เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 291,000.00 บาท
งานว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถพ่วง แก่งคอย บริษัท รักษาความปลอดภัย แอน เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน ราคา 291,000.00 บาท

รวม 291,000.00 บาท
เนื่องจากการจ้างครั้งนี้เป็นการจัดจ้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 1 จึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง(2)(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
โดยวงเงินอยู่ในอำนาจวิศวกรอำนวยการศูนย์ลากเลื่อนหรือเทียบเท่าในการดำเนินการตามคำสั่งทั่วไปการรถไฟฯ ที่ ก.833/2561 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 เรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเพิ่มเติม ข้อ 1
สัญญาเลขที่ :
58
งบประมาณ 144450 บาท
144,450.00
2561-202
Clamping ของรถสะพาน (Overhead Crane) ขนาด 60 Tons. พร้อมบริการถอดประกอบ-ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ หจก.พี.พี.เมคคาเทค (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Clamping ของรถสะพาน (Overhead Crane) ขนาด 60 Tons. พร้อมบริการถอดประกอบ-ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ หจก.พี.พี.เมคคาเทค (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 144,450.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
59
งบประมาณ 426930 บาท
426,930.00
2561-202
Gasket Seal Set (13 Items./Set) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 70 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 426,930.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Gasket Seal Set (13 Items./Set) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Compressor Knorr VV450/150-3 ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 70 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 426,930.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 426,930.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
60
งบประมาณ 91420.8 บาท
91,420.80
2561-202
1.Hose Flexible Rocker (ท่อ Flexible น้ำมันหล่อลื่น) จำนวน 48 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 91,420.80 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Hose Flexible Rocker (ท่อ Flexible น้ำมันหล่อลื่น) จำนวน 48 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง (ขายส่ง) เสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 91,420.80 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 91,420.80 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ :
61
งบประมาณ 46800 บาท
46,800.00
2561-202
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารวม 46,800.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารวม 47,379.60 บาท
ร้านเอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคารวม 47,187.00 บาท
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารวม 46,800.00 บาท

รวม 46,800.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุุด เนื่องจากการซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ ๑ จึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙
สัญญาเลขที่ :
62
งบประมาณ 1068869.48 บาท
1,068,869.48
2561-002
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำโครงห้องขับ 2 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM ที่ สบจ.มส. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา -
ยกเลิกการประกวดราคา เลขที่ รฟ.พซ./จด.2/038/2561 เนื่องจาก ขอบเขตงาน (TOR) ไม่สมบูรณ์ ขาดแบบแผนเพื่อประกอบการตรวจรับ

รวม .00 บาท
ยกเลิกการประกวดราคา เลขที่ รฟ.พซ./จด.2/038/2561 เนื่องจาก ขอบเขตงาน (TOR) ไม่สมบูรณ์ ขาดแบบแผนเพื่อประกอบการตรวจรับ
สัญญาเลขที่ :
63
งบประมาณ 20190900 บาท
20,190,900.00
2561-201
Knorr Brake Pad 400 sq.cm. สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,914,000.00 บาท
Knorr Brake Pad 400 sq.cm. สำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 2,040 Sets
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,914,000.00 บาท


รวม 10,914,000.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอรายเดียว ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดถูกต้อง ส่งมอบ 3 งวด ภายใน 330 วัน รับประกัน 1 ปี สิ่งของถูกต้องตรงต่อความต้องการใช้งาน จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจาราณาราคาแล้ว เป็นราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน จัดซื้อครั้งนี้ มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 45.94%
สัญญาเลขที่ :
64
งบประมาณ 1927926 บาท
1,927,926.00
2561-201
            รายการที่1. ใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้ง (แบบ Multi-wing fan) รถจักร GEA. (ใบพัด 8 ใบ) จำนวน 22 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเรลเทค จำกัดเป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,062,104.00 บาท (สองล้านหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  รายการที่1. ใบพัดลมระบายความร้อนรังผึ้ง (แบบ Multi-wing fan) รถจักร GEA. (ใบพัด 8 ใบ) จำนวน 22 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด(ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,024,000.00 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 2,024,000.00 บาท
บริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ บริษัทเคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้วยังมีความจำเป็นในการใช้งานและการซ่อมบำรุงสำหรับรถจักร GEA.
สัญญาเลขที่ :
65
งบประมาณ 497241.84 บาท
497,241.84
2561-201
รายการที่ 1 Wear Plate Non-Metallic ชนิด 2 รูใหญ่ 4 รูย้ำ จำนวน1,275 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอต่อหน่วย 364.00 บาท
ผู้เสนอราคา ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 450.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 490.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 496,587.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,587.00 บาท


รวม 496,587.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องสิ่งของสามารถใช้งานได้เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.13%
สัญญาเลขที่ :
66
งบประมาณ 1737700 บาท
1,737,700.00
2561-002
๑. บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคา ๑,๕๒๐,๐๐๐. บาท ( หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง)
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคา ๑,๕๘๐,๐๐๐. บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย รุ่งเรืองทรัพย์ เสนอราคา ๑,๗๐๐,๐๐๐. บาท
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ เสนอราคา ๑,๕๙๐,๐๐๐. บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๐๐๐. บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


รวม 1,580,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๐,๐๐๐. บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๕๗,๗๐๐. บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๙
สัญญาเลขที่ :
67
งบประมาณ 640000 บาท
639,900.00
2561-002
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคา ๕๗๐,๐๐๐. บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งรักษ์ เสนอราคา ๖๒๘,๔๘๐. บาท
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐. บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวม 570,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๐,๐๐๐. บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐. บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๐
สัญญาเลขที่ :
68
งบประมาณ 96300 บาท
96,300.00
2561-202
รายการที่1. Toggle Switch 6 Pole 30 Amp ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 30 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Toggle Switch 6 Pole 30 Amp ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 30 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,300.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงและ ตาม พรบ.มาตรา 56(2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
69
งบประมาณ 1200000 บาท
1,200,000.00
2561-002
๑.ห้างหุ้นส่วนจำกัดโยไทยการช่าง เสนอราคา ๑,๑๔๐,๐๐๐. บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ เสนอราคา ๑,๐๙๘,๐๐๐. บาท
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย รุ่งเรืองทรัพย์ เสนอราคา ๑,๑๘๐,๐๐๐. บาท
ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๘,๐๐๐. บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวม 1,098,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมากิจ เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๘,๐๐๐. บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐. บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๘
สัญญาเลขที่ :
70
งบประมาณ 149800 บาท
149,800.00
2561-201
รายการที่1. Coupling Stainless ของรถสะพานดิน (Tranverser) ขนาด 80 Tons. จำนวน 50 ชิ้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ หจก.พี.พี.เมคคาเทค (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 149,800.00บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Coupling Stainless ของรถสะพานดิน (Tranverser) ขนาด 80 Tons. จำนวน 50 ชิ้น ผู้ขาย ได้แก่ หจก.พี.พี.เมคคาเทค (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 149,800.00บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 149,800.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงและ ตาม พรบ.มาตรา 56(2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 144000.09 บาท
144,000.09
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 80,000.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 144,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000.00 บาท


รวม 144,000.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (144,000.09 – 144,000.00) = 0.09 บาท คิดเป็น 0.00006% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
72
งบประมาณ 310665 บาท
.00
การจัดหา
1 บริษัท บริษัท เดอะ โทเทิล สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,592.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 บริษัท วีเอาท์ลุค โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,789.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1 บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,789.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 291,789.00 บาท
บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,789.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รับซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 18,876.- บาท (310,665 - 291,789) หรือคิดเป็น 6.08%
สัญญาเลขที่ : -
73
งบประมาณ 492200 บาท
492,200.00
2561-202
รายการที่ 1.Jumper Receptacle Ass"y จำนวน 10 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
รายการที่ 1.Jumper Receptacle Ass"y จำนวน 10 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

รวม 492,200.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-บาท ตามที่กำหนดในกฏกระทรวงและ ตาม พรบ.มาตรา 56(2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
74
งบประมาณ 1721597.47 บาท
1,721,597.47
2561-201
กรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมบานบน ขนาด 15 x 420 x 1,020 มม. จำนวน 320 กรอบ
1. บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,721,600.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,920.00 บาท
1. บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,718,400.00 บาท


รวม 1,718,400.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ตรวจสอบแล้ว สิ่งของถูกต้อง เคยมีผลงานจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,718,400.00 บาท พิจารณาแล้วมีราคาพอควร เห็นสมควรรับซื้อไว้ใช้งาน จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.19%
สัญญาเลขที่ :
75
งบประมาณ 107000 บาท
107,000.00
2561-202
บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน) งานละ 107,000.- บาท
บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน) งานละ 107,000.- บาท จำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.- บาท

รวม 107,000.00 บาท
บริษัท สหการประมูล จำกัด(มหาชน) เสนอราคารายเดียวได้ต่อรองราคาแล้ว ปรากฎว่ายืนยันราคาที่เสนอซึ่งเท่ากับราคาประเมิน เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
76
งบประมาณ 783240 บาท
783,240.00
2561-002
จ้างซ่อม ME-23A Brake Valve Complete จำนวน 60 Sets ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 783,240.00 บาท
จ้างซ่อม ME-23A Brake Valve Complete จำนวน 60 Sets บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 783,240.00 บาท

รวม 783,240.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
77
งบประมาณ 1059300 บาท
1,059,300.00
2561-002
รายการที่1 จ้างทำโครงห้องขับ 1 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 ห้องขับ ที่ สบจ.มส.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 896,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 1,059,300.00 บาท
รายการที่1 จ้างทำโครงห้องขับ 1 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 ห้องขับ ที่ สบจ.มส.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 896,900.00 บาท

รวม 896,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
78
งบประมาณ 298851 บาท
298,851.00
2561-201
รายการที่ 1 ยางติดประตูเลื่อนยาวเส้นละ 2 เมตร จำนวน 300 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 208,329.00 บาท


รายการที่ 2 ยางรับประตูเลื่อนยาวเส้นละ2.10 เมตร จำนวน 300 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 90,522.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 208,329.00 บาท
รายการที่2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 90,522.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 298,851.00 บาทรวม 298,851.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
79
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด
ลำดับ ขบวน เดินระหว่าง อัตราค่าเช่า/เดือน
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑ ๙/๑๐ ก. กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ 69,500.-บาท
๒ ๙/๑๐ ข. กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ 69,500.-บาท
๓ ๒๓/๒๔ ก. กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ 63,500.-บาท
๔ ๒๓/๒๔ ข. กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ 63,500.-บาท
๕ ๒๕/๒๖ ก. กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ 64,700.-บาท
๖ ๒๕/๒๖ ข. กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ 64,700.-บาท
๗ ๓๑/๓๒ ก. กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ 276,000.-บาท
๘ ๓๑/๓๒ ข. กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ 276,000.-บาท
รวม 947,400.-บาท

บริษัท เอ็น.พี. ริตี้ จำกัด ได้รับสิทธิการเช่าจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษ ชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๘ ขบวน

รวม .00 บาท
เสนอราคาสูงสุด
สัญญาเลขที่ :
80
งบประมาณ 843000 บาท
.00
เชิญชวน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 760,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 776,514.33 บาท
3. บริษัท เอกปุณณศิษฎ์ จำกัด เสนอราคา 735,000.00 บาท
บริษัท เอกปุณณศิษฎ์ จำกัด เสนอราคา 735,000.00 บาท

รวม 735,000.00 บาท
บริษัท เอกปุณณศิษฎ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด (735,000.00 บาท)
สัญญาเลขที่ :
81
งบประมาณ 462000.02 บาท
462,000.02
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 79,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 77,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์คอม ราคาที่เสนอ 85,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 462,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 462,000.00 บาท


รวม 462,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (462,000.02 - 462,000.00) = 0.02 บาท คิดเป็น 0.00004% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
82
งบประมาณ 980000 บาท
980,000.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป.1060 จำนวน 1 คัน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ

ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 990,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,070,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 980,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 980,000.00 บาท


รวม 980,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 103,393,038.62 บาท