:: 178 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
415,094.94
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม ME23-A Brake Valve Complete จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 453,680.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม ME23-A Brake Valve Complete จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 453,680.00 บาท

รวม 453,680.00 บาท
บริษัท ทีเอ็ที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
2
424,210.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Battery Tray (Type 8D 12V.) วัสดุสแตนเลส หนา 2 มม. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,650.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ .- บาท
รายการที่ 2 พัดลมติดผนังชนิดส่ายข้าง ขนาด 12 นิ้ว (300 มม.) ใช้ไฟ 220V.AC.รุ่น WF-64V.สีเทา ผลิตภัณฑ์ Hitachi จำนวน 50 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,010.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 1,099.96 บาท
รายการที่ 3 กรอบโคม Fluorescent Celing Light 20W. พร้อมโป๊ะ(Milk White) ของรถ บนอ.ป.ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,284.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ .- บาท
รายการที่ 4 Radiator Motor 3 Phase 380V.AC.IP44 Type TFO-K4P 5HP 3.7KW ผลิตภัณฑ์ Hitachi จำนวน 5 Unit
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,700.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,560.- บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 106,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 50,500.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 231,120.- บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 33,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 421,120.- บาท


รวม 421,120.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 4 รายการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (446,000 – 421,120 = 24,880.-บาท ) คิดเป็น 5.57 % คณะกรรมการพิจารณาแล้วทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
3
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์ยึดแคร่ PC-26 (ชนิด B) ยาว 74 มม. วัสดุ S45C ชุบแข็ง HS 48-60 ขนาดและมิติตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 900 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 549.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 494,100.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,100.- บาท


รวม 494,100.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (495,000 – 494,100 =900.-บาท) คิดเป็น 0.18 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
4
579,323.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 608,289.15 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 579,323.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 590,910.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่ตกลงจ้าง 575,000.00 บาท

รวม 575,000.00 บาท
- หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ
575,000.00 บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
5
35,177.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 60-80-13 Seal (ซีล) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 7,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 4,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 2,140.00 บาท
รายการที่ 2. 45-80-10 Seal (ซีล) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 1,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 1,177.00 บาท
รายการที่ 3. 55-72-8 Seal (ซีล) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 1,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 1,765.50 บาท
รายการที่ 4. 75-100-10 Seal (ซีล) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 2,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 1,498.00 บาท
รายการที่ 5. 90-130-12 Seal (ซีล) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 3,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 2,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 1,712.00 บาท
รายการที่ 6. 85-110-13 Seal (ซีล) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 2,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 1,712.00 บาท
รายการที่ 7. 20-40-14 Seal (ซีล) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 3,270.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 3,000.00 บาท
รายการที่ 8. 70-100-10 Seal (ซีล) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 1,960.00 บาท
รายการที่ 9. 450365 Seal (ซีลท้ายเครื่อง) จำนวน 16 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 4,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 4,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ = 3,424.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 4,000.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,177.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,765.50 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,498.00 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,712.00 บาท
รายการที่ 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 1,712.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 3,000.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 1,960.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ ดีไซน์ จำนวนเงิน 3,424.00 บาท
รวมเป็นเงิน 20,248.50 บาท


รวม 20,248.50 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(รายการที่ 1. ไม่พิจารณา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ เนื่องจากส่งตัวอย่างไม่ถูกต้อง)
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2558
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

6
266,430.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดปลั๊กอุดท่อยางต่อขบวนพร้อมโซ่หูแขวนและขอเกี่ยวปลายท่อ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคา 265,360.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดปลั๊กอุดท่อยางต่อขบวนพร้อมโซ่หูแขวนและขอเกี่ยวปลายท่อ จำนวน 1 รายการ
บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด จำนวนเงิน 265,360.00 บาท

รวม 265,360.00 บาท
บริษัทเอสเอ็นแฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
7
481,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Static Fun Drive For Sprinter Modified จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทแอร์โรฟลูอิด จำกัด เสนอราคา481,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Static Fun Drive For Sprinter Modified จำนวน 1 รายการ
บริษัทแอร์โรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท

รวม 481,500.00 บาท
บริษัทแอร์โรฟลูอิด จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
8
143,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 2654403 "Perkins" Lube Oil Filter จำนวน 600 Pcs.
บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด ราคาอันละ 82.00 บาท

รายการที่ 2 # Donaldson "Duralife" Element P 82 - 2143 N3C9G Air Cleaner Element (Inner) จำนวน 150 Pcs.
1. บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด ราคาอันละ 305.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระวีอินเตอร์เทรด ราคาอันละ 295.00 บาท

รายการที่ 3 Air Cleaner Element จำนวน 60 Pcs.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระวีอินเตอร์เทรด ราคาอันละ 657.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด จำนวนเงิน 52,644.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 47,347.50 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 42,179.40 บาท

รวม 142,170.90 บาท
สิ่งของถูกต้องตามมติคณะกรรมการเปิดซองฯ
9
674,100.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาอันละ 1,016.50 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาอันละ 1,016.50 บาท

รวม 711,550.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน(1,016.50-963)= 53.50 บาท
10
246,100.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ ของรถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 246,100.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างเชื่อมซ่อมรอยร้าวแคร่ ของรถ Sprinter จำนวน 2 แคร่
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 246,100.00 บาท


รวม 246,100.00 บาท
บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
11
497,550.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone จำนวน 1 เครื่อง ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone จำนวน 1 เครื่อง ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
12
483,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นเสริมหม้อเพลา หนา 9 มม.วัสดุ SS41 ตัดโค้งกลม พร้อมทาสีกันสนิมทั้ง 2 ด้าน ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 700 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 689.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 482,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 482,300.- บาท


รวม 482,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(483,000.00-482,300.00) = 700.-หรือ 0.14 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
13
482,570.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 220 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,193.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 220 เครื่อง เป็นเงิน 482,570 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 482,570.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
14
271,725.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 19 อัน Eae Muffer ยี่ห้อ Bilsom 727
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 492.20 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 278.20 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3,243 อัน กระดาษครอบจมูก (3M Filler Mask)
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 19.26 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 15.05 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 106 อัน ไส้กรองหน้ากากปิดจมูก ( Orotector Rc.69 )
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 37.45 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 90.95 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 1,157 อัน ผ้าปิดจมูก
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 2.67 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 2.78 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 101 อัน หน้ากากกันกลิ่นและละอองสี
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 101.65 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 44.94 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 คู่ ถุงมือยางสีดำยาวถึงศอก สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 149.80 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 60.34 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 346 คู่ ถุงมือยางสีส้ม สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 18.19 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 23.54 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 147 คู่ ถุงมือยางสีดำ สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 42.80 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 26.75 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 6,409 คู่ ถุงมือผ้าฝ้าย สวมห้านิ้ว
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 4.28 บาท
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 5.22 บาท
รายการที่ 10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 81 คู่ ถุงมือทนความร้อน Asbestos
ผู้เสนอราคา บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. ราคาที่เสนอ 449.40 บาท
รายการที่ 11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 82 คู่ รองเท้าผ้าใบพื้นยางหุ้มส้น ( ชาย )
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 197.95 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 240.75 บาท
รายการที่ 12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 36 คู่ รองเท้าผ้าใบพื้นยางหุ้มส้น ( หญิง )
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 181.90 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 192.60 บาท
รายการที่ 13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 108 คู่ รองเท้ายางหุ้มน่องกันน้ำ ( ท๊อปบู๊ท )
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 123.05 บาท
รายการที่ 14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 333 คู่ รองเท้ายางพลาสติกหุ้มส้น
ผู้เสนอราคา บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. ราคาที่เสนอ 77.04 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 69.55 บาท
รายการที่ 1 ชื่อผู้ที่ได้ บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. จำนวนเงิน 5,285.80 บาท
รายการที่ 2 ชื่อผู้ที่ได้ บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. จำนวนเงิน 48,823.04 บาท
รายการที่ 3 ชื่อผู้ที่ได้ บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. จำนวนเงิน 3,969.70 บาท
รายการที่ 4 ชื่อผู้ที่ได้ บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. จำนวนเงิน 3,094.97 บาท
รายการที่ 5 ชื่อผู้ที่ได้ บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. จำนวนเงิน 4,538.94 บาท
รายการที่ 6 ชื่อผู้ที่ได้ ยกเลิกสอบราคาใหม่ จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 7 ชื่อผู้ที่ได้ บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. จำนวนเงิน 6,293.74 บาท
รายการที่ 8 ชื่อผู้ที่ได้ ยกเลิกสอบราคาใหม่ จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 9 ชื่อผู้ที่ได้ บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. จำนวนเงิน 27,430.52 บาท
รายการที่ 10 ชื่อผู้ที่ได้ บ.สุภาภรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จก. จำนวนเงิน 36,401.40 บาท
รายการที่ 11 ชื่อผู้ที่ได้ หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 19,741.50 บาท
รายการที่ 12 ชื่อผู้ที่ได้ หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 6,933.60 บาท
รายการที่ 13 ชื่อผู้ที่ได้ บ.นิวแอนด์เซฟ ควอลิตี้ โปรดักส์ จก. จำนวนเงิน 13,289.40 บาท
รายการที่ 14 ชื่อผู้ที่ได้ หจก.พิริยะภัณฑ์ จำนวนเงิน 23,160.15 บาท


รวม 198,962.76 บาท
เป็นผู้ที่เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ

15
ชก./วซร.๑๔๓/อส./๒๕๕๘ : สอบราคาซื้อพัสดุ
336,648.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ของชุด Pressure Converter RLV.-11D-E/12 จำนวน 30 Sets. ราคา Set.ละ 5,221.60บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # แกน Valve ของชุด Leveling Valve รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 400 Pcs. ราคา Pc.449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อะไหล่ของชุด Pressure Converter RLV.-11D-E/12 จำนวน 30 Sets.เป็นเงิน 156,648 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # แกน Valve ของชุด Leveling Valve รูปแบบตามตัวอย่างทางการ จำนวน 400 Pcs.เป็นเงิน 179,760 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 336,408 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 336,408.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
16
56,910.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ฝาปิด Traction Motor ฝาล่าง จำนวน 100 ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 33,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ฝาปิด Traction Motor ฝาบน จำนวน 50 ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 16,585.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ฝาปิด Traction Motor ฝาล่าง จำนวน 100 ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 33,170.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ฝาปิด Traction Motor ฝาบน จำนวน 50 ฝา
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 16,585.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 49,755.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.จิวโม่วเส็ง ผู้เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้การได้ตามยืนยันของผู้ใช้
17
267,500.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 250,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 250,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,500.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 267,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ วซร.369/สญ./2555 ลว. 31 ตค. 55 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
18
416,765.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดพัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ HITACHI Roof Mounted จำนวน 5 ชุด ซึ่ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1)กระโปรงพัดลม พร้อมโครงและฐาน (Support Base Blower) ทำด้วยสแตนเลส 1 ชุด
2)Motor ขนาด 2 HP.,3 Phase,380 V.AC.,945 Rpm.,1 แกลน 1 ลูก
3)ชุดใบพัดลม ขนาด 30 นิ้ว,4 Blade ทำจาก Poly Properine-Plastic Fiber จำนวน 1 ใบ
ราคาชุดละ 83,353 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดพัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) สำหรับเครื่องปรับอากาศ HITACHI Roof Mounted จำนวน 5 ชุด ซึ่ง 1 ชุด ประกอบด้วย
1)กระโปรงพัดลม พร้อมโครงและฐาน (Support Base Blower) ทำด้วยสแตนเลส 1 ชุด
2)Motor ขนาด 2 HP.,3 Phase,380 V.AC.,945 Rpm.,1 แกลน 1 ลูก
3)ชุดใบพัดลม ขนาด 30 นิ้ว,4 Blade ทำจาก Poly Properine-Plastic Fiber จำนวน 1 ใบ
เป็นเงิน 416,765 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 416,765.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
19
1,999,830.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ถังสุขภัณฑ์สแตนเลส พร้อมระบบควบคุมฯรถ บชส.ป.(302,305,309)เป็นรถ บจพ.ป.(321,331,311) ติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมใช้ ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯจำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 666,610.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,999,830.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,830.- บาท


รวม 1,999,830.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
20
93,090.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีน้ำเงิน จำนวน 160 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 51,360.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 54,784.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีส้ม จำนวน 60 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่เสนอราคา

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีขาว จำนวน 40 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีเหลือง จำนวน 40 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 13,696.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีน้ำเงิน จำนวน 160 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 51,360.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีส้ม จำนวน 60 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 19,260.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีขาว จำนวน 40 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ หมวกนิรภัย สีเหลือง จำนวน 40 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 12,840.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 96,300.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ผู้เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาตามตัวอย่างพร้อมแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
21
1,940,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างเปลี่ยนเพลาล้อและ TM. ใช้กับรถจักรดีเซล จำนวน 180 เพลา
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,994,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เค.มอเตอร์คอม ไม่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานตลอดจนเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่นำมาใช้ และพนักงานผู้ชำนาญการ ตามระเบียบการสอบราคาว่าจ้าง ข้อ4(4.3)จึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างเปลี่ยนเพลาล้อและ TM. ใช้กับรถจักรดีเซล จำนวน 180 เพลา
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,994,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,994,000.00 บาท
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไรส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการเปลี่ยนเพลาล้อและ Traction Motor รถจักรดีเซล ALS.,HID.,GEA. โดยมีสัญญาจ้างครั้งสุดท้ายตามสัญญาจ้างเลขที่ ซข.127/307/2557 ลงวันที่ 25 เม.ย. 57 จำนวน 180 คัน ได้สอบถามหน้างานแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ
22
359,500.00
สอบราคา
บริษัท โมบายเวิร์คส์ จำกัด
เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 358,022 บาท
บริษัท ท.ธนารัฐอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 419,440 บาท
บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 441,910 บาท
บริษัท โมบายเวิร์คส์ จำกัด
เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 358,022 บาท

รวม 358,022.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
23
292,500.00
สอบราคา
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,530.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2. บริษัท ฟิลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,600.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,530.- บาท. จำนวน 50 ชุด. เป็นเงิน 276,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 19,355.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 295,855.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 295,855.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แผนผัง Spce. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
24
343,470.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 160,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ165,500.- บาท. จำนวน 2 คัน. เป็นเงิน 321,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 22,470.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,470.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 343,470.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ วซร.369/สญ./2555 ลว. 31 ตค. 55 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
25
465,000.00
สอบราคา
จำนวน 300 แผ่น แผ่นโฟมแข็งพลาสวู้ด ขนาดหนา 4 มม.กว้าง 1,220 มม. ยาว 2,440 มม.
1) บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคาแผ่นละ 1,550.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคาแผ่นละ 1,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,000.00 บาท


รวม 465,000.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารายเดียว ราคาแผ่นละ 1,550.-บาท เท่ากับราคาประเมิน และบริษัทได้ส่งตัวอย่างให้ทดสอบใช้งาน 1 ชิ้น คณะกรรมการฯได้ให้ผู้ใช้ทดสอบและแจ้งว่า ใช้การได้ ทั้งนี้ บริบัทฯเคยขายให้กับทางการฯมาหลายครั้งแล้วสิ่งของใช้งานได้ดีมาตลอด จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
26
.00
สอบราคา
บริษัท ไทโยเมดิคอล อินสตรูเม้นท์ จำกัด ยื่นซองรายเดียว แต่เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ คณะกรรมการฯ จึงไม่เปิดซองราคา
"ไม่เปิดซองราคา"

รวม .00 บาท
"คณะกรรมการฯ มีมติยกเลิกการสอบราคาแล้วดำเนินการตามระเบียบต่อไป"
27
909,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) Connector Cable ของ Speed Meter ห้องขับ 1 จำนวน 50 Set
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ล 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 414,571.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ทียู เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 417,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Connector Cable ของ Speed Meter ห้องขับ 2 จำนวน 50 Set.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ล 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 437,523.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.ทียู เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 422,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ) Connector Cable ของ Speed Meter ห้องขับ 1 จำนวน 50 Set
ผู้เสนอราคา หจก.ทียู เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 417,300.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Connector Cable ของ Speed Meter ห้องขับ 2 จำนวน 50 Set.
ผู้เสนอราคา หจก.ทียู เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 422,650.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 839,950.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการกำหนด และส่งตัวอย่างมาให้ผู้ใช้ประกอบทดลองใช้งานและสามารถใช้การได้ดี
28
492,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 HINGE วัสดุ SS41 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 984.40 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 492,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
29
480,216.00
สอบราคา
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 11,220.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 เดือน.
1. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขาย ในราคา Set. ละ 11,000.- บาท. จำนวน 40 Sets. รวมเป็นเงิน 440,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,800.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 เดือน.

รวม 470,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เสนอขายสิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากผู้ผลิต และบริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
30
499,690.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,340.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,340.- บาท. จำนวน 50 Sets. รวมเป็นเงิน 467,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,690.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,690.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 499,690.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เสนอจัดทำสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้วตามสำเนาใบสั่งงานเดิมเลขที่ ซด.355/จ/57 ลว. 11 พย. 57 และตัวอย่างของบริษัทฯ ก็ตรงกันกับที่ทางการต้องการใช้งาน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
31
499,904.00
สอบราคา
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 467,200.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ วซร.219/สญ./2554 ลว. 18 สค. 54 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
32
266,965.00
สอบราคา
1. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,990.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,990.- บาท. จำนวน 50 ชุด. รวมเป็นเงิน 249,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,465.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 266,965.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 266,965.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.57/สญ./2557 ลว. 24 กย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
33
441,375.00
สอบราคา
1. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 8,250.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ ในราคาชุดละ 8,250.- บาท. จำนวน 50 ชุด. รวมเป็นเงิน 412,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,875.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 441,375.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 441,375.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.56/สญ./2557 ลว. 24 กย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
34
231,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ รถ บชส. ชนิดสีเทา 76 ที่นั่ง ขนาดความยาว 33 นิ้ว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.- บาท
-

รวม .00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน เกินกว่า 10 % คณะกรรมการเห็นให้สมควรการยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
35
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อบานพับประตูขึ้น-ลงห้อง พขร.,ชค.(ตัวล่าง) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 197,950.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อบานพับประตูขึ้น-ลงห้อง พขร.,ชค.(ตัวบน) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 187,250.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อบานพับประตูขึ้น-ลงห้อง พขร.,ชค.(ตัวล่าง) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 197,950.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อบานพับประตูขึ้น-ลงห้อง พขร.,ชค.(ตัวบน) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 187,250.00 บาท


รวม 385,200.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
36
467,697.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อCow Catcher ของรถดีเซลรางแดวู รุ่น1 จำนวน 15 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 264,825.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อCow Catcher ของรถดีเซลรางแดวู รุ่น2 จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 202,872.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อCow Catcher ของรถดีเซลรางแดวู รุ่น1 จำนวน 15 อัน
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 264,825.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อCow Catcher ของรถดีเซลรางแดวู รุ่น2 จำนวน 12 อัน
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 202,872.00 บาท

รวม 467,697.00 บาท
รายการที่1หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
37
500,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Quickset press brake dies lower set จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเค.ชี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 500,000.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้อ Quickset press brake dies lower set จำนวน 1 รายการ
บริษัทเค.ชี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 500,000.00 บาทรวม 500,000.00 บาท
บริษัทเค.ชี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
38
224,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Photo Electric Senser for Partition door จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 218,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำกัด เสนอราคา 176,550.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Photo Electric Senser for Partition door จำนวน 1 รายการ
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 218,280.00 บาท


รวม 218,280.00 บาท
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
หมายเหตุ บริษัทไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งแต่ไม่ได้ส่งตัวอย่างให้ทางการจึงไม่พิจารณา
39
465,450.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดท่อเติมน้ำใช้ใต้ท้องรถดีเซลรางแดวู จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคา 465,450.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดท่อเติมน้ำใช้ใต้ท้องรถดีเซลรางแดวู จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 465,450.00 บาท

รวม 465,450.00 บาท
หจก.ปวีณาออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
40
1,272,100.00
สอบราคา
1.บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 971,740.00 บาท
2.บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,166,991.22 บาท
บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 971,740.00 บาท


รวม 971,740.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
41
321,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 995.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 984.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เค.พี.เอส. รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จก. ราคาที่เสนอ 1,155.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 1,144.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 1,118.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,198.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 995.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 984.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 246,100.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
42
401,036.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,968.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,101.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 2,343.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,968.80 บาท

รวม 393,760.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
43
483,907.50
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,284.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรม จก. ราคาที่เสนอ 1,230.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 1,914.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรม จก. ราคาที่เสนอ 1,230.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 276,862.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
44
479,895.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 17,013.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรม จก. ราคาที่เสนอ 12,840.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 11,770.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 270,710.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
45
410,280.00
สอบราคา
1. บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บานาน่า ซอฟเทค แอนด์ เซอร์วิส
จัดซื้ออุปกรณ์อาชีวอนามัย รายการที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10 จาก บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 273,609.70 บาท รายการที่ 3 จาก บริษัทโฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 58,320.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331,929.70 บาท

รวม 331,929.70 บาท
ของตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
46
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๕/๒๕๕๘ : ซื้ออะไหล่รถบำรุงทางขนาดหนัก
166,120.00
สอบราคา
1.แม่ปั้มคลัทช์ ตัวบน (94035330) จำนวน 10 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,540.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
2.แม่ปั้มคลัทช์ ตัวล่าง (94035344) จำนวน 10 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 10,870.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 11,800.00 บาท
3.สวิทซ์ดึง 2 จังหวะ จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 800.00 บาท
4.ตัวหนอนเกียร์ จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 960.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท
5.เฟืองเกียร์ทองเหลือง (ตัวใหญ่) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 19,800.00 บาท
6.เฟืองเกียร์ทองเหลือง (ตัวเล็ก) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 10,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท
7.สปริงล็อคเฟืองกียร์ (ตัวใหญ่) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท
8.สปริงล็อคเฟืองกียร์ (ตัวเล็ก) จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,620.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 2,800.00 บาท
9.แม่ปั้มเบรค จำนวน 5 ตัว
(ยกเลิก) สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสิบ
10.กรองน้ำมันเครื่องเบอร์ 15607 – 1220 จำนวน 20 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท
11.กรองน้ำมันโซล่าเบอร์ 23401 – 1030 จำนวน 20 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท
12.กรองอากาศเบอร์ 47251- 01213 จำนวน 5 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,960.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 3,750.00 บาท
13.ปั้มน้ำอีซุซุ 6BB1 (คอยาว) จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท
14.สายกันกลับขนาด Ø 3/8" X 1 ม. พร้อมหัว 2 ข้าง จำนวน 10 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท
15.แผ่นคลัทช์มีสปริง ขนาด 12" ชนิด 16 ร่องฟัน รูใน 30 ม.ม. จำนวน 5 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
16.แผ่นคลัทช์มีสปริง ขนาด 12" ชนิด 10 ร่องฟัน รูใน 38 ม.ม. จำนวน 10 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
17.แผ่นคลัทช์มีสปริง ขนาด 13" ชนิด 10 ร่องฟัน รูใน 38 ม.ม. จำนวน 10 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 29,500.00 บาท
18.แม่ปั้มคลัทช์ (ตัวล่าง) พร้อมสายอ่อน จำนวน 10 ตัว
(ยกเลิก) สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสิบ
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 11,540.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 10,870.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 600.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 960.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,600.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 10,880.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 8,560.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,620.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,880.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 2,960.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 16,500.00 บาท
รายการที่ 14. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 7,250.00 บาท
รายการที่ 15. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,600.00 บาท
รายการที่ 16. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,200.00 บาท
รายการที่ 17. บริษัท เอ็น สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 25,800.00 บาท


รวม 158,120.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
47
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๑๓/๒๕๕๘ : สอบราคาจ้างผลิตตะปูราง
540,000.00
สอบราคา
1. ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 420,000.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 483,400.00 บาท
3. ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 494,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 420,000.00 บาท


รวม 420,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
48
260,864.93
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อฝาครอบหัวเพลารถ ASR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคา 262,150.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อฝาครอบหัวเพลารถ ASR จำนวน 1 รายการ
หจก.นามทองเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 262,150.00 บาท

รวม 262,150.00 บาท
หจก.นามทองเทรดดิ้ง เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
49
1,728,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,883,520.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่ตกลงจ้าง 1,814,400.00 บาท

รวม 1,814,400.00 บาท
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,814,400.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
50
468,135.00
สอบราคา
จำนวน 500 แผ่น ไม้แข็งพื้นราง-ลิ้น ขนาด 3/4"X5.16” ยาว 3 เมตรลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมอบแห้งและแสดงเอกสารรับรองการอบ จากสถานประกอบการอบและประทับตาสัญลักษ์ของผู้ขายทุกแผ่น
ผู้เสนอราคา 1)บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาแผ่นละ 940.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2)ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาแผ่นละ 0.00 บาท
ผู้เสนอราคา 3)หจก.อ.แดง ราคาแผ่นละ 750.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาแผ่นละ 935.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,500.00 บาท


รวม 467,500.00 บาท
หจก.อ.แดง เสนอราคาต่ำสุดราคาแผ่นละ 750.-บาทแต่ไม่มีเอกสารรับรองการอบไม้จากสถานประกอบการตามการประกาศของทางการฯคณะกรรมการฯพิจารณาราคาจาก บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ฯที่เสนอราคาต่ำลำดับ2 เสนอราคาแผ่นละ 940.-บาทพร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายและเอกสารรับรองการอบแห้งให้กับทางการฯและได้ต่อรองราคา บริษัทฯยินดีลดราคาให้แผ่นละ 5.-บาท เหลือราคาแผ่นละ 935.-จำนวน 500 แผ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 467,500.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน = 635.-บาท (468,135.00-467,500.00) หรือ ต่ำกว่า 0.14% คณะกรรมการฯจึงมีมติเสนอรับซื้อ ส่วน ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ไม่มีตัวอย่าง คณะกรรมการจึงไม่พิจารณาเปิดซอง
51
816,367.80
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา จก. ราคาที่เสนอ 690,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.สหอะไหล่ยนต์ (1988) จก. ราคาที่เสนอ 814,997.60 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 690,000.00 บาท

รวม 690,000.00 บาท
บ.เจริญยนต์ไทยพัฒนา จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
52
509,320.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Regulating Cylinder (18 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 505,040.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 505,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 505,040.00 บาท


รวม 505,040.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.84% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
53
193,884.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets ชุดประกอบอุปกรณ์ Engine Controller Saver 565 (5 Items/set)
ผู้เสนอราคา บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. ราคาที่เสนอ 200,304.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. จำนวนเงิน 192,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 192,600.00 บาท


รวม 192,600.00 บาท
- บ. โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกที่เสนอแล้วถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด ตรวจสอบประวัติสิ่งของที่เคยจำหน่ายมาแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 192,600.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.66 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
54
337,050.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 180 Pcs. สำนักยึดเบาะน้ำมันเพลาล้อ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 300,456.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 234,009.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 287,744.40 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 234,009.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 234,009.00 บาท


รวม 234,009.00 บาท
- หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการฯ ใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 30.57 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
55
363,265.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Part No.111 163 Open-Bell Inlet
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. สำนักรับ Flexible Hose 243 VC
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 363,800.00 บาท


รวม 363,800.00 บาท
- รายการที่ 1 บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างแล้วสามารถใช้การได้ตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 0.84 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
56
284,000.00
สอบราคา
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,308.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2. บริษัท ฟิลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 5,308.- บาท. จำนวน 50 ชุด. เป็นเงิน 265,400.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 18,578.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,978.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน

รวม 283,978.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แผนผัง Spce. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
57
190,995.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 Sets Propeller Shaft for CAT Engine, Drawing No.2045SFT03625
- Functional Limit Torque 17 KNm.
- Reversing Fatigue Torque 5.1 KNm.
ผู้เสนอราคา บ. ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 190,995.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงิน 190,995.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 190,995.00 บาท


รวม 190,995.00 บาท
- บ. ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
58
205,440.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 240 Pcs. Display Box No.41A216732 หมายเลข 1, 2, 3, 4 (หมายเลขละ 60 Pcs.)
ผู้เสนอราคา บ. บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 205,440.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. บุญยฤทธิ์ จก. จำนวนเงิน 204,156.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 240,156.00 บาท


รวม 240,156.00 บาท
- บ. บุญยฤทธิ์ จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกที่เสนอแล้ว ถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด, ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 240,156.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.62 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
59
340,722.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Brake Block Hanger Assembly จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 342,400.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Brake Block Hanger Assembly จำนวน 1 รายการ
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวม 342,400.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายการเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
60
455,178.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Nut Lock Plate for Bevel Gear (5 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Sealing Ring for Cooling Fan (8 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Hose Rubber 243VC. for Compressor WESTING HOUSE
ผู้เสนอราคา บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 37,878.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงิน 192,600.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงิน 224,700.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. จำนวนเงิน 37,878.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 455,178.00 บาท


รวม 455,178.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ บ. โลจิสติคส์ กรุ๊ป จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 3 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
61
1,589,228.20
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 70 Pcs. Roller Bearing SKF NU326 ECM/C4 VA301 for Main Alternator AT 5.41 A2
ผู้เสนอราคา บ. เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จก. ราคาที่เสนอ 1,650,945.80 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จก. จำนวนเงิน 1,584,884.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,584,884.00 บาท


รวม 1,584,884.00 บาท
- บ. เอส เค เอส อินเตอร์พาร์ท จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลตามเอกสารแนบของบริษัทฯ แล้ว เสนอตรงกับความต้องการของทางการ โดยบริษัทฯ ได้เคยจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับทางการฯ ใช้งานมาแล้ว ไม่พบปัญหาการชำรุดๆ ในระหว่างการใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,584,884.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.27 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
62
898,800.00
สอบราคา
ตลับลูกปืนสำหรับรถโดยสาร มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
1. จำนวน 120 ตลับ Special Angular Contact Ball Bearing
ต้องการผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NSK No. JB-1D ชนิดรังเหล็ก
- บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด
เสนอราคา @ 6,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์
เสนอราคา @ 6,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
เสนอราคา @ 7,200.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
ตลับลูกปืนสำหรับรถโดยสาร รับซื้อจาก บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด
1. จำนวน 120 ตลับ Special Angular Contact Ball Bearing
ต้องการผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NSK No. JB-1D ชนิดรังเหล็ก
-เสนอราคา @ 6,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)

รวม 770,400.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
63
187,785.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Micro Switch 1No-1NC
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 93,625.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 131,075.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. ขั้วหลอดชนิด 2 เขี้ยว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. วัสดุทองเหลือง ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 50,718.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 93,625.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 50,718.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 143,343.00 บาท


รวม 143,343.00 บาท
- รายการที่ 1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับทางการใช้งานอยู่ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 10.25 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 39.23 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
64
477,000.00
สอบราคา
จัดซื้ออลูมิเนียมอะโนไดซ์ ครอบฝาในรองรับบานเกล็ด-บานกระจกหน้าต่างรถ บสส., บกข. ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 600 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 820.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 492,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
65
36,500.00
สอบราคา
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,500.00 บาท

รวม 36,500.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
66
1,190,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 30 เครื่อง ว่าจ้างทำการรื้อและล้าง CUMMINS KTA50L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA
ผู้เสนอราคา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่เสนอ 675,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.โรเตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 600,000.- บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 20 เครื่อง ว่าจ้างทำการรื้อและล้าง CUMMINS KT38L ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE
ผู้เสนอราคา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่เสนอ 400,000.- บาท
ผู้เสนอราคา บ.โรเตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 380,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เทค ออล สเต็ป จก. จำนวนเงิน 675,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.เทค ออล สเต็ป จก. จำนวนเงิน 400,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,075,000.- บาท


รวม 1,075,000.00 บาท
- บ.โรเตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก. เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ เสนอรายละเอียดเอกสารไม่ถูกต้อง ผิดเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
- บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยมีผลงานรับรื้อและล้างเครื่องยนต์ PIELSTICK ให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
67
255,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Side Bearer Ass’y แคร่ PC-26,26A Drg.1-7TP2-043 ยกเว้น SYM 2&3 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,100.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 255,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 255,000.- บาท


รวม 255,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
68
322,886.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 2,000 อัน โครงกูป PVC ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอรวม 140,000.00 บาท
รายการที่ 2 จำนวน 60 แผ่น ไม้อัดยาง ขนาดหนา 20 มม.กว้าง 4 ฟุต ยาว 8 ฟุต มอก.178-2549
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 177,000.00 บาท
รายการที่ 3 จำนวน 2,0000 ตัว แป้นเกลียวเหล็ก ขนาดØ1/4นิ้ว
ผู้เสนอราคา ร้ายชัยวัฒนา ราคาที่เสนอรวม 5,400.00 บาท
รายการที่ 4 จำนวน 2,0000 ตัว สกรูเกลียวเหล็กเกลียวตลอด ขนาด Ø1/4”X3/4”
ผู้เสนอราคา ร้ายชัยวัฒนา ราคาที่เสนอรวม 12,800.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคารวม 140,000.00 บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคารวม 177,000.00 บาท
รายการที่ 3 ร้ายชัยวัฒนา ราคารวม 5,400.00 บาท
รายการที่ 4 ร้ายชัยวัฒนา ราคารวม 12,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,200.00 บาท


รวม 335,200.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.พิริยะภัณฑ์เสนอราคารายเดียว ราคาอันละ 70.-บาทสูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 4.49% หรือ (70.00-66.99)= 3.01 บาท รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์เสนอราคารายเดียว เสนอราคาแผ่นละ 2,950.-บาท สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 2.96% หรือ (2,950.00-2,865.10)= 84.90 บาท รายการที่ 3 ร้านชัยวัฒนาเสนอราคารายเดียว ราคาตัวละ 0.27 บาท สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 8%หรือ สูงกว่า = 0.2 บาท(0.27-0.25) รายการที่ 4 ร้านชัยวัฒนาเสนอราคารายเดียว ราคาตัวละ 0.64บาท สูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 6.66%หรือ สูงกว่า = 0.04 บาท (0.64-0.60)ทั้ง 4 รายการเสนอสิ่งของตามสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯและถูกต้องตามเงื่อนไขทางการฯ คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบจากผู้ใช้งานแล้วไม่มีปัญหาใดๆ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นควรรับซื้อ ทั้ง 4 รายการ
69
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Power Ramp Card # 17FD1541A1
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 208,650.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 177,000.- บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Firing Control Card # 17FD1349A7
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 205,440.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 177,000.- บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Turbo Speed Card # 17FD1320A2
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 176,550.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 153,600.- บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ซ่อม Multiplier Card # 17FD1548A1
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 135,000.- บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ซ่อม Interface Detector Card # 17FD1539D1
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 154,080.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 135,000.- บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Comparator Card # 17FD1491A1
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 138,000.- บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Reference Card # 17FD1540B1
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 186,180.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 162,000.- บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Regulator Card # 17FD1322B2
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 153,000.- บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Filter Card # 17FD1543A2
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 192,600.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 165,000.- บาท
รายการที่ 10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Oscillator Card # 17FD739C31
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 224,700.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 195,000.- บาท
รายการที่ 11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 แผง ซ่อม Test Card # 17FD732A2
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 121,980.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 108,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 208,650.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 205,440.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 176,550.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 179,760.- บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 154,080.- บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 160,500.- บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 186,180.- บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 179,760.- บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 192,600.- บาท
รายการที่ 10( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 224,700.- บาท
รายการที่ 11( ชื่อบริษัท ) บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. จำนวนเงิน 121,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,990,200.- บาท


รวม 1,990,200.00 บาท
- หจก.เพื่อน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 11 รายการ เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบผลงานซ่อมสวิทซ์สับจ่าย (ATS) ผลงานไม่ใกล้เคียงกับการซ่อมแผง Electronic Card (EXP) เนื่องจาก EXP เป็นงานควบคุมระบบไฟฟ้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า ส่วน ATS เป็นงานควบคุมระบบไฟฟ้ากำลังอาคารสถานที่ ห้างฯ เสนอผลงานไม่ใกล้เคียงกับงานซ่อม EXP ที่ใช้ในกิจการรถไฟฯ ผิดเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา
- บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ซ่อม ถูกต้อง ยืนราคาที่ได้ต่อรองแล้ว คณะกรรมการฯ เห็นสมควรว่าจ้างจากบริษัทฯ ต่อไป
70
487,920.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 114,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 114,000.- บาท. จำนวน 4 Sets. เป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
71
491,150.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด
3. บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 413,600.00 บาท

รวม 413,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
72
1,938,840.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992)จำกัด เสนอราคา 1,999,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992)จำกัด เสนอราคา 1,999,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,999,920.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
73
249,524.00
สอบราคา
1. บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 248,000.00 บาท 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัย เอนจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 248,860 บาท
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.00 บาท

รวม 248,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
74
487,342.20
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุชารุ่งเรืองกิจ ราคาที่เสนอ 482,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนุชารุ่งเรืองกิจ ราคาที่เสนอ 482,000.00

รวม 482,000.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียวเเละถูกต้องตามเงื่อนไขเเละรายละเอียดที่ทางการกำหนด
75
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ,รื้อพื้นและปูพื้นไม้ใหม่อุปกรณ์ภายใน ตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสี ภายนอก-ภายในทั้งคัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ รถ บพห. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 160,000.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
76
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ,รื้อพื้นและปูพื้นไม้ใหม่พร้อมอุปกรณ์ภายใน ตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมทำสี ภายนอก-ภายในทั้งคัน ตามเงื่อนไขรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ รถ บสพ.และ บพห. จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 160,000.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
77
433,350.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายใน ตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารทั่วไป ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ จำนวน 9 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 48,150.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 433,350.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,350.- บาท


รวม 433,350.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
78
48,907.56
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 964.00 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 964.00 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท

รวม 52,668.00 บาท
รายการท่ี 1 สูงกว่าราคาประเมิน( 964.00 - 900.94)= 63.06 บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน( 1.9688 - 1.819) = 0.1498 บาท
79
114,276.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.0651 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.0651 บาท

รวม 123,906.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน(20.0651-1.9046)= 0.1605 บาท
80
68,373.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาท่อละ 227.91 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาท่อละ 227.91 บาท

รวม 68,373.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
81
1,955,425.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 782.17 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 782.17 บาท

รวม 1,955,425.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
82
909,500.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาแผ่นละ 9,095.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาแผ่นละ 9,095.00 บาท

รวม 909,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
83
467,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดSet Wear plate nonmetallic แคร่ KW-20 พร้อมชุบซิ้งกันสนิม ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 550 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 848.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 466,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,400.- บาท


รวม 466,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(467,500.00-466,400.00) = 1,100.-หรือ 0.25 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
84
470,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฝาปิดหีบแบตเตอรรี่พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 60 ชิ้น
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 3,250.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กเหนียวรับยางประตูเลื่อน ลักษณะและขนาดตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 500 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท. วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 550.- บาท
รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 195,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท. วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 275,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.- บาท


รวม 470,000.00 บาท
รายการที่ 1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
รายการที่ 2 บริษัท. วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
85
447,795.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Swing Bolster Hanger แคร่ KW-20 ตามแผนผังเลขที่ 1-11TP2-040 และ ตามรายละเอียดการเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมแนบคุณสมบัติทางกลและเคมี และ ทาสีแดงกันสนิมแล้วทาทับด้วยสีดำ จำนวน 45 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (481,500 – 447,795 = 33,705.-บาท) คิดเป็น 7.52% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
86
231,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ รถ บชส. ชนิดสีเทา 76 ที่นั่ง ขนาดความยาว 33 นิ้ว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการ จำนวน 200 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,250.- บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 250,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท


รวม 250,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (250,000 – 231,600 = 18,400.-บาท) คิดเป็น 7.94% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
87
1,901,132.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำ Journal Box Anchor Assembly View I ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-02-02-00 จำนวน 280 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,535.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำ Journal Box Anchor Assembly View II ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-02-02-00 จำนวน 280 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,535.- บาท
รายการที่1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 989,800.- บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 989,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,979,600.- บาท


รวม 1,979,600.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,979,600 – 1,901,132 = 78,468.-บาท) คิดเป็น 4.12% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
88
492,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Bracket of Vestibule Frame วัสดุ SS41 ลักษณะมิติ และขนาดตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,230.50 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 492,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท


รวม 492,200.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
89
480,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานเกล็ดอลูมิเนียมรถ บชส.,บสพ.,บสข.(ดัดแปลง)ขนาด 695X915 มม.วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 8,245.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 494,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,700.- บาท


รวม 494,700.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(494,700.00-480,000.00) = 14,000.- บาท
หรือ 2.91 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
90
481,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอลูมิเนียมอะโนไดซ์ครอบโครงรับเบาะนั่งตัวบน (1 ชุด มี 2 ชิ้น ซ้าย-ขวา) ใช้งานกับ รถ บนท. ดัดโค้งตามตัวอย่างทางการ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 2,675.- บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
91
467,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 พุกเหล็กเหนียวพร้อมยางรับบานกระจกหน้าต่างด้านซ้าย พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 600 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 240.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 280.- บาท
รายการที่ 2 พุกเหล็กเหนียวพร้อมยางรับบานกระจกหน้าต่างด้านขวา พร้อมทาสีกันสนิม ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 600 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 240.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 280.- บาท
รายการที่ 3 กรอบไม้สักพร้อมกระจกหน้าต่าง รถ บชท.พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ คุณสมบัติ ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 78 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 2,360.- บาท
ผู้เสนอราคา ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 2,300.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 144,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 144,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 179,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,400.- บาท


รวม 467,400.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1,2 ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุด
รายการที่ 3 รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
92
488,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กไร้สนิมบังคับร่องกระจกรถโดยสาร ด้านซ้าย วัสดุ SUS 304 หนา 2 มม.ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 480 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ราคาที่เสนอ 350.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กไร้สนิมบังคับร่องกระจกรถโดยสาร ด้านขวา วัสดุ SUS 304 หนา 2 มม.ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 480 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ราคาที่เสนอ 350.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 385.- บาท
รายการที่ 3 เหล็กธรณีประตู(ด้านใน)รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 3.2 มม.ยาว 5 ฟุต พร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 350 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 4,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด จำนวนเงิน 168,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด จำนวนเงิน 168,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 160,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1,2 บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
รายการที่ 3 รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
93
484,500.00
สอบราคา
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,500.00 บาท

รวม 484,500.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการ
94
499,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กครอบเสา รถ บชส.วัสดุ SS400 หนา 1.6 มม.ยาว 4 ฟุต พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 300 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 510.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กธรณีประตู(ด้านใน)รถ บนท.วัสดุ SS400 หนา 3.2 มม.ยาว 5 ฟุต พร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 350 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 980.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 153,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 343,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(499,000.00-496,000.00) =
3,000.-หรือ 0.60 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
95
542,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารเสนอราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารเสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารเสนอราคาแต่อย่างใด
96
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าวSwing Hanger Bolsterโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาเรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 4,990.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
1,463,760.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Castlett 380 Vac.,3 Phase, Back – up Battery Charger จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดี-คูลเลอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,592,160.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Castlett 380 Vac.,3 Phase, Back – up Battery Charger จำนวน 1 รายการ
บริษัท ดี-คูลเลอร์ (ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,592,160.00 บาท

รวม 1,592,160.00 บาท
บริษัท ดี-คูลเลอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
98
1,847,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,840,935.00 บาท
2. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,846,927.00 บาท
บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,840,000.00 บาท


รวม 1,840,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
99
439,770.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Mitsubishi,Profile,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 43,977 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Mitsubishi,Profile,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 439,770 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 439,770.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
100
1,440,000.00
สอบราคา
จัดซื้อ Traction Arm แคร่ Hyundai วัสดุ SF55 ตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมแนบคุณสมบัติทางกลและเคมี จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 18,800.- บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,504,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,504,000.- บาท


รวม 1,504,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,504,000 – 1,440,000 = 64,000 .- บาท ) คิดเป็น 4.44 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
101
494,340.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,119.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 494,340 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
102
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Westinghouse พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด จำนวน 2 ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
103
486,200.00
สอบราคา
จำนวน 52 อัน Buffing Stem ( ก้านยันชานประทะ)ตามแผนผังเลขที่ 3-P13-015/1
1)บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาอันละ 7,000.00 บาท
2)บริษัท ธนาภิวัฒ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลายจำกัด ราคาอันละ 8,388.80 บาท
3)บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โบลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาอันละ 8,399.50 บาท
4)บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลายจำกัด ราคาอันละ 8,419.00 บาท
บริษัท ที.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาอันละ 7,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364,000.00 บาท


รวม 364,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ทฯเสนอราคารายต่ำสุดและเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน = 122,200.-บาท (486,000.00-364,400.00) หรือ คิดเป็น 25.14% ทั้งนี้บริษัทแนบสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯ คณะกรรมการฯจึงมีมติเสนอรับซื้อ
104
128,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. บริษัท เค.เอ็น.พี.ซัพลลาย จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 16,500.00 บาท รายการที่ 2,3,4 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 63,988.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,488.00 บาท

รวม 80,488.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
105
658,000.00
สอบราคา
๑. ประเก็นฝาสูบ (๒๗๒๑๖๕) จำนวน ๑๕๐ อัน
ยกเลิก (สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสิบ)
๒. กระเดื่องกาวะนา (๒๙๑๓๖๔) จำนวน ๓๐ อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๓. มือเร่งเครื่อง จำนวน ๖๐ อัน
ยกเลิก (สูงกว่าราคากลางเกินร้อยละสิบ)
๔. ตลับลูกปืน ๖๒๐๗-Z ยี่ห้อ NSK/NACHI/KOYO จำนวน ๑๐๐ ตลับ
ยกเลิก (ไม่มีผู้เสนอราคา)
๕. ถ้วยแก้วกรองน้ำมันพร้อมก๊อก (๖๙๐๖๑๒/๓๙๓๑๖๙) จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๖. ฝาสูบ (๒๑๑๔๓๐) จำนวน ๒๐ อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๗. เฟืองกาวะนา (๓๙๓๗๒๐) จำนวน ๓๐ ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๘. ลิ้นไอดี-ไอเสีย (๓๙๔๔๓๔) จำนวน ๖๐ อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 37,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๙. ลูกกระทุ้งลิ้น (๒๖๖๗๐) จำนวน ๓๐ อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๐. สกรูฝาสูบ (๖๙๑๔๔๑) จำนวน ๓๐๐ ตัว
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๑. หัวเทียน ๑๔ ม.ม.ยี่ห้อ CHAMPION หรือคุณภาพดีกว่า จำนวน ๓๐๐ หัว
ยกเลิก (ไม่มีผู้เสนอราคา)
๑๒. คอล์ยแม็กนิตรอน (๓๙๘๘๑๑) จำนวน ๓๐ ลูก
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 44,370.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๓. ก้านสูบ STD.(๒๙๙๐๘๐) จำนวน ๒๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 56,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๔. คาร์บูเรเตอร์ (๓๙๑๐๗๓) จำนวน ๒๐ ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 138,000.00 บาท
๑๕. ไส้กรองกระดาษ (๓๙๓๙๕๗s) จำนวน ๕๐ อัน
ยกเลิก (ไม่มีผู้เสนอราคา)
๑๖. ไส้กรองฟองน้ำ (๒๗๑๗๙๔) จำนวน ๕๐ อัน
ยกเลิก (ไม่มีผู้เสนอราคา)
๑๗. ลูกสูบพร้อมแหวน STD.(๒๙๙๐๘๕) จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 87,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๘. สลักลูกสูบพร้อมแหวนล็อค (๒๙๘๔๐๑) จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 5,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
๑๙. ส่วนประกอบคาร์บูเรเตอร์ (๓๙๔๙๘๙) จำนวน ๕๐ ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท
รายการที่ 5 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
รายการที่ 6 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
รายการที่ 7 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 21,300.00 บาท
รายการที่ 8 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 37,200.00 บาท
รายการที่ 9 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 17,100.00 บาท
รายการที่ 10 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท
รายการที่ 12 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 44,370.00 บาท
รายการที่ 13 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 56,000.00 บาท
รายการที่ 14 บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท
รายการที่ 17 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 87,000.00 บาท
รายการที่ 18 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 5,250.00 บาทรวม 540,840.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
106
479,360.00
สอบราคา
จำนวน 8 ชุด ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084 รายละเอียดตามแผนผังเลขที่ 218410
บริษัท ที.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาชุดละ 62,488.00 บาท
บริษัท ที.เอ็ม.ที.พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาชุดละ 62,488.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.00 บาท


รวม 499,904.00 บาท
บริษัท ที.เอ็ม.ที.ฯเสนอราคารายเดียวเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน 4.29% หรือ สูงกว่า = 20,546.00 บาท(499,904.00-479,360.00) สิ่งของถูกต้องตรงตามต้องการของทางการฯใช้งานได้ คณะกรรมการฯจึงมีมติเสนอรับซื้อ
107
484,800.00
สอบราคา
1. เฟืองเดือยหมู (เฟืองเอี้ยว) จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. เฟืองบายศรี (เฟืองเอี้ยว) จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์ ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคาและไม่สูงกว่าวงเงินที่กำหนด
108
787,000.00
สอบราคา
2.3.1 บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เสนอราคา 779,000 บาท
2.3.2 บริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จำกัด ยื่นเอกสารการเสนอราคาไม่สมบูรณ์ ผู้ลงนามในเอกสาร ตำแหน่งที่ปรึกษาการขาย ไม่ปรากฏว่า
มีหนังสือได้รับมอบอำนาจจากบริษัท นครดีซี นครศรีธรรมราช จำกัด แต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
ไม่เปิดซองใบเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ เสนอราคา 779,000 บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวม 779,000.00 บาท
คณะกรรมการฯได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ บริษัท โตโยต้าสงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 779,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคาวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบจากฝ่ายฯ เป็นเงิน 8,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.016
109
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อม AIR Brake( Piping) รถ กซข.1218 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อม AIR Brake( Piping) รถ กซข.1218 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
110
2,005,400.00
ประกวดราคา
บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,106,562.50 บาท
บริษัท คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,003,575.00 บาท

รวม 2,003,575.00 บาท
เสนอราคารายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
111
205,040.00
สอบราคา
1)บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 110.00 บาท
2)หจก.โกญจาพานิช ราคาชุดละ 160.50 บาท
หจก.โกญจาพานิช ราคาชุดละ 160.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 149,586.00 บาท


รวม 149,586.00 บาท
บริษัท บุญฤทธิ์ จำกัดเสนอต่ำสุดราคาอชุดละ 115.-บาทแต่สิ่งของไม่ตรงกับตัวอย่างทางการฯใช้งานไม่ได้ หจก.โกญจาเสนอราคาต่ำลำดับ2 ราคาชุดดละ 160.50 บาท สิ่งของถูกต้องตรงกับตัวอย่างทางการฯใช้งานได้และเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 27.04%หรือ (205,040.-บาท-149,586.-บาท)= ต่ำกว่าราคาประเมิน 55,454.-บาท คณะกรรมการฯ จึงมีมติเสนอรับซื้อ
112
363,800.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมเสื้อสูบเครื่องยนต์ Perkins จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,190 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา รับว่าจ้างซ่อมเสื้อสูบเครื่องยนต์ Perkins จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 363,800 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 363,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
113
412,068.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 3 เดือนจำนวน 1 รายการ ราคาเดือนละ 137,356 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำระบายความร้อนรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 3 เดือนจำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 412,068 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 412,068.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
114
497,550.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone หมายเลข 016 ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone หมายเลข 016 ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
115
456,088.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ราคาเดือนละ 91,127.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 456,087.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 456,087.50 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
116
100,842.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # แผ่นเหล็กกระบะปิดใต้เครื่องยนต์ Main รถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR ขนาดและรูปแบบตาม ตัวอย่างทางการ จำนวน 100 แผ่น ราคาแผ่นละ 1,096.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # แผ่นเหล็กกระบะปิดใต้เครื่องยนต์ Main รถดีเซลราง THN,NKF,ATR,ADR ขนาดและรูปแบบตาม ตัวอย่างทางการ จำนวน 100 แผ่น เป็นเงินทั้งสิ้น 109,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 109,675.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
117
455,820.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins Model 6 B5-9GR. จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 75,970 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Cummins Model 6 B5-9GR. จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 455,820 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 455,820.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
118
175,266.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ สำหรับรถ พระที่นั่งกลางวัน(พนก.)ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 32,100.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 192,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 192,600.- บาท


รวม 192,600.00 บาท
ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(192,600.00-175,266.00) = 17,334.-หรือ 9.98 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
119
1,393,020.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,462,671.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,532,322.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,601,973.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาตกลงจ้าง 1,462,671.00 บาท

รวม 1,462,671.00 บาท
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
120
396,756.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 402,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่ตกลงจ้าง 402,000.00 บาท

รวม 402,000.00 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
121
1,712,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 1,866,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,866,000.00 บาท

รวม 1,866,000.00 บาท
บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เนื่องจากสิ่งของมีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
122
374,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 371,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 371,000.00 บาท

รวม 371,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
123
322,960.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 5,046.25 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 5,046.25 บาท

รวม 322,960.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
124
.00
เชิญชวน
รายการที่ 1 ขายเศษเหล็กเหนียวทั่วไปที่ไม่ใช้การ น้ำหนักประมาณ 226,000 กิโลกรัม เก็บอยู่ที่ ย่านช่างกล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญจินดาอุตสาหกรรมรีไซเคิล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ไม่มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก) จำนวนเงินรวม 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม .00 บาท
เนื่องจากราคาที่บริษัทเสนอต่ำกว่าราคาประเมินมาก สมควรที่จะยกเลิกการเสนอราคาแล้วพิจารณาปรับปรุงราคากลางให้สอดคล้องกับการตลาดแล้วประกาศเชิญชวนใหม่เพื่อให้มีการแข่งขันกันอีกครั้ง
125
.00
เชิญชวน
รายการที่ 1 ขายซากรถพ่วงที่ตัดบัญชีแล้ว จำนวน 74 คัน น้ำหนักประมาณ 550,450 กิโลกรัม เก็บอยู่ที่ ย่านสถานี ปากน้ำโพ , นครสวรรค์ , บ้านหมี่ และบ้านหมอ

ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญจินดาอุตสาหกรรมรีไซเคิล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ไม่มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก) จำนวนเงินรวม 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม .00 บาท
เนื่องจากราคาที่บริษัทเสนอต่ำกว่าราคาประเมินมาก สมควรที่จะยกเลิกการเสนอราคาแล้วพิจารณาปรับปรุงราคากลางให้สอดคล้องกับการตลาดแล้วประกาศเชิญชวนใหม่เพื่อให้มีการแข่งขันกันอีกครั้ง
126
108,245.00
สอบราคา
1.ร้านศรีนครพาณิชย์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 95,174.00 บาท
2.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 101,475.00 บาท
ร้านศรีนครพาณิชย์ เสนอราคาเป็นเงิน 95,174.00 บาท

รวม 95,174.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
127
121,285.50
สอบราคา
1.ร้านตาปีค้าวัสดุ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 103,558.00 บาท
2.บริษัท บิ๊กโต ซุปเปอร์โปร จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 114,815.00 บาท
ร้านตาปีค้าวัสดุ เสนอราคาเป็นเงิน 103,558.00 บาท

รวม 103,558.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
128
1,309,392.00
สอบราคา
1.บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,440,324.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคา 1,440,324.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,440,324.00 บาท
เสนอราคาเพียงผู้เดียว เอกสารถูกต้องครบถ้วน
129
939,720.12
สอบราคา
1.บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 913,887.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา 913,887.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 913,887.00 บาท
เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เอกสารถูกต้องครบถ้วน
130
1,012,030.00
สอบราคา
1.บริษัท พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ จำกัด ราคาเสนอต่อเดือน 94,456.00 บาท ราคาเสนอรวม 12 เดือน 1,133,472.00 บาท(ราคารวม VAT 7% )
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคาเสนอต่อเดือน 84,200.00บาท ราคาเสนอรวม 12 เดือน 1,010,400.00 บาท (ราคารวม VAT 7% )
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคาเสนอต่อเดือน 84,200.00บาท ราคาเสนอรวม 12 เดือน 1,010,400.00 บาท (ราคารวม VAT 7% )

รวม 1,010,400.00 บาท
ตรงกับความต้องการของทางการ และราคาต่ำหนึ่ง
131
787,000.00
สอบราคา
กำหนดขอรับแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 08 เมษายน 2558 ถึงวันที 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
132
43,014.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา จึงขอยกเลิกใบสอบราคานี้
133
1,977,360.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 4,494.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 4,494.00 บาท

รวม 1,977,360.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ (4,494.00 - 4,494.00) = 0.00 บาท
134
336,500.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 09 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
135
1,998,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,000.00 บาท
เสนอราคาไม่เกินราคากลาง เอกสารถูกต้องครบถ้วน
136
409,800.00
สอบราคา
1.บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคากระป๋องละ 288.90 บาท
2.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคากระป๋องละ 340.26 บาท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ราคากระป๋องละ 288.90 บาท

รวม 346,680.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
137
176,550.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค ราคาชุดละ 1,906.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค ราคาชุดละ 1,906.00 บาท

รวม 190,600.00 บาท
เสนอเงื่อนไขและรายละเอียดตรงตามที่ทางการกำหนด
138
216,000.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคากก.ละ 270.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคากก.ละ 270.00 บาทรวม 207,576.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัดเสนอราคารายเดียว ราคากก.ละ 270.00 บาท/กก. เท่ากับราคาประเมินและราคาเดิมที่เคยขายให้กับทางการฯน้ำหนักแก๊สเมื่อชั่งแล้วและหักน้ำหนักถังแล้วรวมได้น้ำหนักแก๊ส 768.8 กก.ๆละ 270.-รวมเป็นเงิน 207,576.-บาท บริษัทฯเป็นผู้ขายแก๊สอะซิติลีนดังกล่าว ให้กับทางการฯมายาวนานไม่มีอุปสรรคในการใช้งาน คณะกรรมการฯ จึงมีมติเสนอรับซื้อ
139
52,965.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Single Point Air Gauge จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 57,780.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Single Point Air Gauge จำนวน 1 รายการ
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 57,780.00 บาท

รวม 57,780.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
140
182,970.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อรางผ้าม่านอลูมิเนียมรถดีเซลรางแดวู จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 182,970.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อรางผ้าม่านอลูมิเนียมรถดีเซลรางแดวู จำนวน 1 รายการ
บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 182,970.00 บาท

รวม 182,970.00 บาท
บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
141
1,124,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,121,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,160,308.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,000.00 บาท

รวม 1,121,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
142
487,920.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 486,850.00 บาท
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 487,706.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,850.00 บาท

รวม 486,850.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
143
1,794,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณตอนสมบูรณ์ชนิดลูกตรากลม ระหว่างสถานีบ้านนา – สถานีห้วยมุด – สถานีนาสาร แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณทุ่งสง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,789,700.00 บาท

รวม 1,789,700.00 บาท
เป็นผู้สเนอราคาต่ำสุด
144
1,776,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง กซข.1107
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรซัพพลาย เสนอราคา 941,600.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง กซข.1123
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรซัพพลาย เสนอราคา 834,600.00 บาท

รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง กซข.1107
บริษัทถาวรซัพพลาย จำนวนเงิน 941,600.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลราง กซข.1123
บริษัทถาวรซัพพลาย จำนวนเงิน 834,600.00 บาทรวม 1,776,200.00 บาท
รายการที่1บริษัทถาวรซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัทถาวรซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
145
322,365.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ท่อไอเสียโค้งออก Turbo เครื่องยนต์ Main รถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO ใช้วัสดุ Stainlessขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 Pcs. ราคา Pc.ละ 11,449 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ท่อไอเสียโค้งออก Turbo เครื่องยนต์ Main รถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO ใช้วัสดุ Stainlessขนาดและมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 30 Pcs. เป็นเงินทั้งสิ้น 343,470 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 343,470.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
146
596,500.00
สอบราคา
1.บริษัท แอล.ที.เอส.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 596,000.00 บาท
1.บริษัท แอล.ที.เอส.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 596,000.00 บาท

รวม 596,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท แอล.ที.เอส.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 500.00 บาท หรือเท่ากับ 0.083
% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท แอล.ที.เอส.เอ็กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการขนหมอนจากพื้นที่กองฯ ลำปาง มายังพื้นที่ กองฯ นว. ภายในกำหนด 60 วัน ต่อไป
147
491,130.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Air Compressor ยี่ห้อ FINI รุ่น VMK-402 3Phase จำนวน 20 Sets.
ราคา Set.ละ 24,556.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Air Compressor ยี่ห้อ FINI รุ่น VMK-402 3Phase จำนวน 20 Sets.
เป็นเงิน 491,130 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 491,130.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
148
393,500.00
สอบราคา
1. นายสมชาย อมรพันธุ์ เสนอราคา 393,000.00 บาท
1. นายสมชาย อมรพันธุ์ เสนอราคา ต่ำสุดเป็นเงิน 393,000.00 บาท

รวม 393,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองกับ นายสมช่ายฯ แล้วยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 500.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1265% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายสมชายฯ เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงหลังคาสถานีบางปะอินและปรับปรุงห้องขายตั๋วพร้อมทาสีรั๋วพลับพลาบางปะอิน ในแขวงฯ อยุธยา ภายในกำหนด 60 วัน เพื่อความสวยงามของอาคารและสถานที่ต่อไป
149
661,900.00
สอบราคา
1. นายจิรายุ สกุณา เสนอราคา 661,000.00 บาท
1.นายจิรายุ สกุณา เสนอราคา 661,000.00 บาท

รวม 661,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายจิรายุฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 661,000.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1359% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง นายจิรายุฯ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงพื้นอาคารและชานชาลาสถานีมาบพระจันทร์ ภายใน 120 วัน ต่อไป เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ และความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
150
1,816,800.00
สอบราคา
1.หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 1,816,000.00 บาท
2.หจก.แกรนด์กิตติรัตน์ เสนอราคา 1,816,800.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,816,000.00 บาท

รวม 1,816,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองกับ ห้างฯ แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.044 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.ใจถึงพึ่ีงได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ รอบ 2 ปี 2558 มีกำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้และควาทมปลอดภัยต่อการเดินรถ
151
492,200.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 57,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 57,500.- บาท. จำนวน 8 Sets. เป็นเงิน 460,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,200.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,200.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 492,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
152
1,848,800.00
สอบราคา
1. หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,848,800.00 บาท
2. หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา เป็นเงิน 2,044,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,848,800.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ หจก.หนองคายธนานนท์ แล้ว ยินดีลดราคาลง เป็นเงิน 1,848,000.00 บาท

รวม 1,848,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหาย
153
229,836.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาแผ่นละ 1,712.00 บาท
2.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาแผ่นละ 1,765.50 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจา พาณิชน์ ราคาแผ่นละ 1,819.00 บาท
4.บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาแผ่นละ 1,979.50 บาท
5.บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาแผ่นละ 2,031.93 บาท
6.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาแผ่นละ 2,091.67 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาแผ่นละ 1,712.00 บาท

รวม 171,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
154
1,415,300.00
สอบราคา
ครบกำหนดเวลายื่นซองแล้วมีผู้เสนอราคาที่เอกสารครบถ้วน จำนวน 2 ราย ดังนี้
- บริษัท ฟิดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาสเนท จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,199,000.00 บาท
- หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,398,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ฟิดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาสเนท จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,199,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ บริษัท ฟิดีลีตี้ ฟาสิเนท ฟาสเนท จำกัด แล้ว ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 1,199,000.00 บาท

รวม 1,199,000.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟเสียหาย
155
143,936.40
สอบราคา
1.บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้่ง จำกัด ราคาแผ่นละ 1,598.58 บาท
2.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาแผ่นละ 1,658.50 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจา พาณิชย์ ราคาแผ่นละ 1,926.00 บาท
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาแผ่นละ 2,033.00 บาท
5.บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด ราคาแผ่นละ 2,086.50 บาท
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้่ง จำกัด ราคาแผ่นละ 1,598.58 บาท

รวม 95,914.80 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
156
44,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อน้ำมันหล่อเลี้ยง ROCKER ARM ชนิดท่อสั้น จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 44,940.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อน้ำมันหล่อเลี้ยง ROCKER ARM ชนิดท่อสั้น จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 44,940.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 44,940.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช ผู้เสนอราคารายเดียว นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองล้วสามารถใช้การได้ตามยืนยันของผู้ใช้
157
61,525.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Plug วัด Pressure จำนวน 50 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Plug วัด Pressure จำนวน 50 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 60,990.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.จิวโม่วเส็ง ผู้เสนอราคาเดียว นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้ปกติ
158
56,644.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อ ยางน้ำขนาด 3.1/2” x36 ยี่ห้อเกทส์ คาลเขียว ผ้าใบ 4ชั้น No.24456 จำนวน 12 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 44,554.8- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 47,469.4- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 53,286.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อ ยางน้ำขนาด 3.1/2” x36 ยี่ห้อเกทส์ คาลเขียว ผ้าใบ 4ชั้น No.24456 จำนวน 12 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 53,286.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 53,286.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ผู้เสนอราคาต่ำสุด ส่งของ 90 วัน ได้ต่อรองให้ส่งของภายใน 7 วัน แต่ทางห้างฯไม่สามารถส่งของได้ภายในกำหนดจึงขอสละสิทธิ์ จึงพิจารณาต่ำสอง หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง นำตัวอย่างมาพิจารณาแล้ว ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางการต้องการคือท่อยางเสริมผ้าใบเพียงแค่ 2 ชั้น แต่ทางการต้องการเสริมผ้าใบ 4 ชั้น จึงไม่พิจารณา คณะกรรมการจึงได้พิจารณาของ หจก.จิวโม่วเส็ง ผู้เสนอราคาสูงสุด นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้และถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
159
496,480.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
2.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด
3.บริษัท กันตฤทัย จำกัด
ผู้เสนอราคาทั้งสามรายเสนอราคาสิ่งของไม่ตรงตามความต้องการของทางการ กล่าวคือ ขนาดของทางการ
หนา 5 มม.x4x8 ฟุต ขนาดของผู้เสนอราคา คือ หนา 4 มม.x4x8 ฟุต

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองฯ มีมติให้ยกเลิกการเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้
160
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Friction Damper ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 4,173.- บาท
รายการที่ 2 Herical Spring ตาม Drg.RSR 1-13TP2-131 จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 573.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 417,300.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 57,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,600.- บาท


รวม 474,600.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ สูงกว่าราคาประเมิน(474,600.00-470,800.00) =
3,800.-หรือ 0.80 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
161
410,880.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 38,400.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 38,400.- บาท. จำนวน 10 Sets. เป็นเงิน 384,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 26,880.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 410,880.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
162
495,000.00
สอบราคา
จัดซื้ออลูมิเนียมอะโนไดซ์ กั้นบานเกล็ด-บานกระจกหน้าต่างแบบมีปีก ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการจำนวน 4,500 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 110.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
163
499,048.00
สอบราคา
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท บรอกแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,548.00 บาท

รวม 498,548.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
164
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดอุปกรณ์ล็อคแท่น Anchor วัสดุ S45C พร้อมชุบซิ้งกันสนิม ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,448.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 489,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,600.- บาท


รวม 489,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(490,000.00-489,600.00) = 400.-หรือ 0.08 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
165
487,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดSet Wear plate nonmetallic แคร่ TS-209 ชนิด 4 รูใหญ่ 5 รูย้ำ พร้อมชุบซิ้งกันสนิม ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 750 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 649.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 486,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,750.- บาท


รวม 486,750.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(487,500.00-486,750.00) = 750.-หรือ 0.15 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
166
294,000.00
สอบราคา
1. บริษัท คิมเทค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,00.00 บาท

รวม 234,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
167
111,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 110,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกดั ทิพย์ช้างออโต้แอร์แอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 114,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ในวงเงิน 110,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 110,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
168
343,470.00
สอบราคา
หจก.นามทองเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,251.90 บาท
หจก.นามทองเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,251.90 บาท

รวม 375,570.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
169
482,677.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Side Bearer Spring ตาม Drg.1-11TP2-049 วัสดุ 50CrV4 จำนวน 400 ขด
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด จำกัด ราคาที่เสนอ 278.- บาท
รายการที่ 2 Side Bearer Spring ตาม Drg.TKZ3-03-04-02 วัสดุ SUP9A จำนวน 300 ขด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 384.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 405.53 บาท
รายการที่ 3 Side Bearer Spring ตาม Drg.1-9BNS2-031 วัสดุ SUP9A จำนวน 550 ขด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 394.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 416.23 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 111,200.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 115,200.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 216,700.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 443,100.- บาท


รวม 443,100.00 บาท
บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1,บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 2,3 รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไปฯ
170
494,768.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 115,600.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 115,600.- บาท. จำนวน 4 Sets. เป็นเงิน 462,400.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,368.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,768.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 494,768.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิตบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
171
1,458,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Battery Box วัสดุ SUS304 ลักษณะ ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 48,000.- บาท
รายการที่ 2 Special Pin ลักษณะ ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 4,162.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 4,480.- บาท
รายการที่ 3 คานหน้าประตูห้องน้ำรถ บชส.ยาว 5 ฟุต วัสดุ SS400 ลักษณะ ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 190 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,650.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,520.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 480,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 499,440.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 478,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,458,240.- บาท


รวม 1,458,240.00 บาท
บริษัท วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1,บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
รายการที่ 2,บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 3 รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้
ว่าจ้างต่อไปฯ
172
410,880.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 48,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ48,000.- บาท. จำนวน 8 Sets. เป็นเงิน 384,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 26,880.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,880.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 410,880.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ของแท้จากประเทศบริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
173
491,500.00
สอบราคา
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 490,000.00 บาท
2. บริษัท เนร่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 491,000.00 บาท
3. บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 491,500.00 บาท

บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00 บาท

รวม 490,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
174
606,900.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 09 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
175
787,000.00
สอบราคา
กำหนดขอรับแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 08 เมษายน 2558 ถึงวันที 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขอรับแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจขอรับแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
176
1,876,400.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 07 เมษายน 2558 ถึงวันที 22 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
177
508,900.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
178
1,715,600.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 07 เมษายน 2558 ถึงวันที 24 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
รวมทั้งหมด 96,500,569.66 บาท