:: 27 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
งบประมาณ 6000000 บาท
5,611,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,950,000.00 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,975,000.00 บาท
3. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,979,718.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น เป็นเงิน 5,980,000.00 บาท
5. บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 5,990,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 5,560,000.00 บาท
เป็นผู้ชนะการเสนอราคา
สัญญาเลขที่ : เลขที่ รฟ.ยธ.1132/7/กท.5/61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
2
งบประมาณ 52000 บาท
52,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาชุดละ 900.00 บาท
2. บริษัท แอโรฟลูอิค จำกัด ราคาชุดละ 2,600.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาชุดละ 3,950.00 บาท

บริษัท แอโรฟลูอิค จำกัด จำนวนเงิน 55,640.00 บาท

รวม 55,640.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่งเอกสารแค๊ตตาล๊อกที่เสนอมาไม่ถูกต้องตรงตามความต้องการใช้งาน จึงไม่รับพิจารณา
สัญญาเลขที่ : 8 ธันวาคม 2560
3
งบประมาณ 375100 บาท
375,100.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 373,800.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เค.เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 375,144.00 บาท
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 373,800.00 บาท


รวม 373,800.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 1,300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.347% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างบริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางการ กำหนด 12 เดือน ต่อไป

สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.03/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
4
งบประมาณ 375100 บาท
375,100.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 373,800.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เค.เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 374,928.00 บาท
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 373,800.00 บาท


รวม 373,800.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 1,300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.347% พิจารณาแล้วเห้นสมควร จ้าง บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เป็นผุ้รับจ้างดำเนินการรักษาความปลิอดภัยบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลพบุรี กำหนด 12 เดือน ต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของทางราชการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.02/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
5
งบประมาณ 1531600 บาท
1,531,600.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 128 Pcs. # (24.018.00361) 24018036100 Pre-Chamber Throat (12)
หจก.รณชัยเทรดดิ้งฯ เสนอขายในราคาอันละ 7,740.00 บาท
บ.ปิ่นเพชรฯ เสนอขายในราคาอันละ 12,076.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.รณชัยเทรดดิ้งฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,060,070.40 บาท


รวม 1,060,070.40 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600427 ลว.12 ธ.ค. 60
6
งบประมาณ 12153100 บาท
12,153,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บจก.คณิตอุตสาหกรรม ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
2. ร้านชัยมงคลภัณฑ์ ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
3. บจก. พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
บจก.คณิตอุตสาหกรรม ราคา ชุดละ 9,433.879 บาท จำนวน 1,200 ชุด เป็นเงิน 11,320,655.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 792,445.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,113,100.00 บาท (11,320,655.00 + 792,445.00) จัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 40,000.00 บาท (12,153,100.00 - 12,113,100.00) คิดเป็นร้อยละ 0.33

รวม 12,113,100.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอสิ่งของเป็นไปตามเงื่อนไข และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ ทุกประการ จึงเห็นควรให้เป็นผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้เป็นผู้เสนอราคา
สัญญาเลขที่ : 60039 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
7
งบประมาณ 4488700 บาท
4,666,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด มีหนังสือที่ - ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ลดราคาลงคงเหลือราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 4,488,700.00 บาท
ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 177,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 4,488,700.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 177,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 (ใช้ราคาที่บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)

รวม 4,488,700.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้วเป็นเงิน 4,488,700.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 177,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 (ใช้ราคาที่บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1021/5/ทส.17/60 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
8
งบประมาณ 1816000 บาท
1,816,000.00
สอบราคา
บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
1.จำนวน 400 แผ่น ขนาด 1/8 ” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 32 x 1,525 x 3,050 มม. ราคาต่อหน่วย 2,340.00 บาท
2. จำนวน 100 แผ่น ขนาด 1/2” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 12 หรือ 13 x 1,525 x 3,050 มม.
(ความหนาอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 12 มม.) ราคาต่อหน่วย 8,775.00 บาท
ทั้ง 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,940,445.00
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
1.จำนวน 400 แผ่น ขนาด 1/8 ” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 32 x 1,525 x 3,050 มม. ราคาต่อหน่วย 2,169.00 บาท
2. จำนวน 100 แผ่น ขนาด 1/2” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 12 หรือ 13 x 1,525 x 3,050 มม.
(ความหนาอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 12 มม.) ราคาต่อหน่วย 9,900.00 บาท
ทั้ง 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,987,632.00
บริษัท เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด
เหล็กแผ่น
มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2 Elongation 26% min.
On gauge length of JIS standard or equivalent.
1.จำนวน 400 แผ่น ขนาด 1/8 ” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 32 x 1,525 x 3,050 มม. ราคาต่อหน่วย 2,340.00 บาท
2. จำนวน 100 แผ่น ขนาด 1/2” x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 12 หรือ 13 x 1,525 x 3,050 มม.
(ความหนาอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า 12 มม.) ราคาต่อหน่วย 8,775.00 บาท
ทั้ง 2 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 1,940,445.00


รวม 1,940,445.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 1995464.4 บาท
1,995,464.40
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 240 ชุด Journal spring แคร่ TB-61 ตามแผนผังเลขที่ 17PK17-1212/1
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,001,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 916,776.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 120 ชุด Bolster spring แคร่ TB-61 ตามแผนผังเลขที่ 17PK17-1213/1
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,181,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,078,688.40 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 916,776.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,078,688.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,995,464.40 บาท


รวม 1,995,464.40 บาท
- รายการที่ 1,2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์จากประเทศ CHINA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
10
งบประมาณ 1914999.33 บาท
1,914,999.33
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 360 ชุด Overhaul Kit for Slack Adjuster DRV2A (1 ชุด ประกอบด้วย 4 รายการ)
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 963,000.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 ชุด Pay Out Spring Unit Complete No.30, 104 และ 105 (ชุดสปริงดันกลับสำหรับซ่อมเครื่องร่นห้ามล้ออัตโนมัติ)
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 951,999.33 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 963,000.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 951,999.33 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,914,999.33 บาท


รวม 1,914,999.33 บาท
- รายการที่ 1,2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลิตภัณฑ์จากประเทศ INDIA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ตรวจสอบแผนผังและ Catalogue ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
11
งบประมาณ 1994480 บาท
1,994,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 ชุด ชุดกระบอกตั้งระยะสำหรับเครื่องร่นห้ามล้อ (1 ชุด ประกอบด้วย 5 รายการ)
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,994,480.00

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,994,480.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,994,480.00 บาท


รวม 1,994,480.00 บาท
- คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ผลิตภัณฑ์จากประเทศ INDIA ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
12
งบประมาณ 1401700 บาท
1,401,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 ชุด ชุด Bolster spring แคร่ TKZ-3
1 ชุด ประกอบด้วย.-
1. 1 ขด Inner Spring ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-05-02
2. 1 ขด Outer Spring ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-03-05-03
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,429,734.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,499,819.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,499,819.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,499,819.00 บาท


รวม 1,499,819.00 บาท
- หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์จากประเทศ CHINA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ไม่ได้ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ผิดข้อกำหนดเงื่อนไข จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำ 2 ผลิตภัณฑ์จากประเทศ CHINA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 7 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 1284000 บาท
1,284,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 250 ขด Journal spring แคร่ TKZ-3
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,415,075.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,373,880.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,373,880.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,373,880.00 บาท


รวม 1,373,880.00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์จากประเทศ CHINA ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้อง ส่งตัวอย่างให้พิจารณา ตรวจสอบตัวอย่างแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 7 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 1313981.4 บาท
1,313,981.40
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้าง ทำ Lower Swing Bolster แคร่ PC-25A จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 43,799.38.- บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,313,981.40.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,313,981.40.- บาท


รวม 1,313,981.40 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัดเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาถูกต้องตามความต้องการ ราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 1670600 บาท
1,670,600.00
สอบราคา

-- บ. วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จก. ผู้เสนอราคารายเดียว จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,670,644.50 บาท

-- รับซื้อทั้ง 3 รายการ จาก บ. วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จก. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,670,644.50 บาท

รวม 1,670,644.50 บาท

-- ทั้ง 3 รายการ บริษัท ฯ เสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานของทางการ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ 600371 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
16
งบประมาณ 479360 บาท
479,360.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาชุดละ 23,968.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาชุดละ 23,968.00 บาท จำนวน 20 ชุด

รวม 479,360.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดเฉพาะที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/630/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
17
งบประมาณ 153200 บาท
176,764.00
สอบราคา
1.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาคันละ 38,300.00 บาท , 2.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาคันละ 41,191.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาคันละ 38,300.00 บาท จำนวน 4 คัน

รวม 153,200.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายละเอียดด้านเทคนิคที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/632/2560 ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
18
งบประมาณ 284000 บาท
308,160.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาคันละ 71,000.00 บาท, 2.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาคันละ 71,400.00 บาท,
3.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาคันละ 74,500.00 บาท, 4.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาคันละ 94,050.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาคันละ 71,000.00 บาท จำนวน 4 คัน

รวม 284,000.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/623/2560 ลงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
19
งบประมาณ 340800 บาท
404,460.00
สอบราคา
1.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาคันละ 85,200.00 บาท ,2.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาคันละ 85,250.00 บาท ,3.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาคันละ 95,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาคันละ 85,200.00 บาท จำนวน 4 คัน

รวม 340,800.00 บาท
เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/631/2560 ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
20
งบประมาณ 322000 บาท
361,660.00
สอบราคา
1.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาคันละ 80,500.00 บาท, 2.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาคันละ 81,000.00 บาท,
3.บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาคันละ 83,200.00 บาท, 4.บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาคันละ 85,250.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาคันละ 80,500.00 บาท จำนวน 4 คัน

รวม 322,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาว่าจ้างถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและรายลายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/633/2560 ลงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
21
งบประมาณ 480858 บาท
480,858.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาชุดละ 40,071.50 บาท
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด ราคาชุดละ 40,071.50 บาท จำนวน 12 ชุด

รวม 480,858.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/635/2560 ลว. 24 พฤศจิกายน 2560
22
งบประมาณ 480858 บาท
480,858.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาชุดละ 40,071.50 บาท
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคาชุดละ 40,071.50 บาท จำนวน 12 ชุด

รวม 480,858.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : ชก./วก.2/634/2560 ลว.24 พฤศจิกายน 2560
23
งบประมาณ 1985920 บาท
1,985,920.00
สอบราคา
สิ่งของ Journal Spring ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC 2-015 จำนวน 160 ชุด
1. ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เวอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,390,144.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,985,920.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธุ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 2,000,472.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สิ่งของ Journal Spring ตามแผนผังเลขที่ 1-1101 DRC 2-015 จำนวน 160 ชุด
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย 1,985,920.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,985,920.00 บาท
เพราะ 1.บริษัท บางกอก มารีน เวอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง รายละเอียดของแผนผังมีขนาดมิติส่วนสูง ไม่ตรงตามแผนผังของทางการ และหนังสือยืนยันผู้ผลิตเป็นสำเนาไม่ใช่ต้นฉบับ จึงไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด รายละเอียดของแผนผังตรงตามแผนผังของทางการ และเคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามใบสั่งซื้อเลขที่ พซ.ซ 309/ลป./60 ลว. 20 ธค. 59 จึงรับพิจารณาราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ได้ประเมินไว้

สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 375100 บาท
375,100.00
สอบราคา
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอนร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 373,800.00 บาท
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอนร์การ์ด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 373,800.00 บาท


รวม 373,800.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคมที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.347% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค.อินเตอนร์การ์ด จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน ในพื้นที่แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กำหนด 12 เดือน เพื่อความปลอดภัยต่ออาคารและทรัพย์สินของทางการต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.01/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560
25
งบประมาณ 1198400 บาท
1,198,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ซ่อมพร้อมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และทำสีชุด Cooling Group ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 8 ชุด ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 1,198,400.00 บาท
รายการที่ 1. ซ่อมพร้อมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์และทำสีชุด Cooling Group ของรถ THN,NKF,ATR จำนวน 8 ชุด บริษัท โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,198,400.00 บาท

รวม 1,198,400.00 บาท
รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
26
งบประมาณ 99800 บาท
99,800.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 415.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 106,315.20 บาท


รวม 106,315.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ ลดราคาเหลืออันละ 414.00 บาท
สัญญาเลขที่ : 1 ธันวาคม 2560
27
งบประมาณ 4920900 บาท
4,920,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 30 Sets. B#4882-M4MG Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs (1 Set. = 2 Pcs./One Traction Motor) Ref.25
บ.เอเชียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 86,120.00 บาท
บ.เอเชียมอเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 83,550.00 บาท
หจก.พี.เอส. สแปร์พาร์ทฯ เสนอขายในราคาset.ละ 78,949.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 30 Sets. B#4882-M4MH Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs (1 Set. = 2 Pcs./One Traction Motor) Ref.26
บ.เอเชียเอ็นจิเนียริ่งฯ เสนอขายในราคาset.ละ 86,120.00 บาท
บ.เอเชียมอเตอร์ฯ เสนอขายในราคาset.ละ 83,550.00 บาท
หจก.พี.เอส. สแปร์พาร์ทฯ เสนอขายในราคาset.ละ 78,949.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.พี.เอส. สแปร์พาร์ทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,534,262.90 บาท
รายการที่ 2. หจก.พี.เอส. สแปร์พาร์ทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,534,262.90 บาท

รวม 5,068,525.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ : 600413 ลว.21 พ.ย. 60
 
รวมทั้งหมด 49,002,860.23 บาท