:: 19 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
494,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ยึดล็อคก้านยันชานปะทะ วัสดุ S45C ขนาด,มิติตามตัวอย่างทางการฯฯ จำนวน 1,300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 380.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 494,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท


รวม 494,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
2
65,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,000.00 บาท

รวม 64,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
3
82,810.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 2,940.-บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาใบละ 900.-บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 2,940.-บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาใบละ 900.-บาท

รวม 85,800.00 บาท
รายการท่ี 1 สูงกว่าราคาประเมิน(2,940 - 2,900)= 40.-บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน( 900-827) =73.-บาท
4
321,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Magnetic Contactor SC-N12 + 2NO/2NC, 72 VDC. 3 Phase, 400 A. Operating Coil at Closing Coil 5.0 Ohm (A1-A3), Holding Coil 512 Ohm (B1-B2)
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 791,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 716,258.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Magnetic Contactor SC-N6 + 2NO/2NC, 72 VDC. 3 Phase, 120 A. Operating Coil at Closing Coil 8.9 Ohm (A1-A2), Holding Coil 565 Ohm (B1-B2)
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.บุญยฤทธิ์ จก. ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซอร์เลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 403,818.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เห็นสมควรยกเลิกและให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
5
1,626,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.110 170 00 08 HP Liner & Cylinder
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.116 152 00 08 HP Cylinder Head
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.193 258 HP Cylinder Head Cover
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา เห็นสมควรยกเลิกและให้ออกสอบราคาใหม่ต่อไป
6
490,862.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 150 Pcs. Dust Seal ใช้วัสดุยาง Neoprene
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 215,070.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 239,145.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. Center Pin Bearing ใช้วัสดุยาง Neoprene ความแข็ง 65-70 Shore A
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา239,145.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 272,850.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงิน 215,070.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 272,850.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 487,920.00 บาท


รวม 487,920.00 บาท
- รายการที่ 1 บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานสามารถใช้การได้ดีไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- ทั้ง 2 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.60 %
7
1,252,500.00
สอบราคา
บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท เอลเมค มาเก็ตติ้ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,221,200.00 บาท

รวม 1,221,200.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
8
105,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท เอ็นเอ็นพี ดีเวลลอปเมนท์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,000.00 บาท

รวม 73,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
9
2,802,200.00
ประกวดราคา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,892,595.20 บาท
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,802,201.60 บาท

รวม 2,802,201.60 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดที่ต้องการ
10
216,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 800 กก. แก๊ส Acetylene บรรจุท่อ จำนวน 100 ท่อ ขนาดความจุของเนื้อแก๊ส 4-8 กก. (ท่อเปล่าเป็นของผู้ขาย โดยให้ทางการยืมใช้งานและทำการเก็บท่อเปล่าที่ใช้แล้วเอง) รับซื้อโดยกำหนดการจ่ายเงินตามน้ำหนักของเนื้อแก๊สที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามรับไว้ (ประมาณไว้ท่อละ 8 กก.)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ( เสนอ กก.ละ 272.0038 บาท) ราคาที่เสนอ 216,003.04 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. (ราคาประมาณ) จำนวนเงิน 216,003.04 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 216,003.04 บาท


รวม 216,003.04 บาท
- บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน สำหรับราคานี้เป็นราคาที่ได้ประมาณไว้ ราคาที่แท้จริงนั้นต้องคิดจากน้ำหนักของเนื้อแก๊สที่ชั่งได้ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับได้ลงนามรับไว้
11
298,744.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets ชุด Kit Complete ของเครื่องปัดน้ำฝน ยี่ห้อ NORGREN (17 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 299,600.00 บาท


รวม 299,600.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 0.29 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
12
163,920.00
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 120,049.00 บาท
2.บริษัทไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง ไม่เสนอราคา
3.ร้านเชิดชัยค้าวัสดุภัณฑ์ ไม่เสนอราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 120,049.00 บาท

รวม 120,049.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด และเป็นราคาที่ขายตามท้องตลาด
13
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Pcs. Exhaust Valve 243VC
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 471,870.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 471,870.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 471,870.00 บาท


รวม 471,870.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบแล้ว ห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
14
469,088.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 64 Pcs. Connection Water Transfer
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 469,088.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 469,088.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 469,088.00 บาท


รวม 469,088.00 บาท
- หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 45 วัน ตรวจสอบตัวอย่างและทดลองประกอบใช้การติดตั้งแล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
15
46,056,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 45,850,000.00 บาท
2.2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 45,950,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 45,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 45,850,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 45,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
16
615,500.00
สอบราคา
# 35.2683.40 Wearing Part Group G Consisting of 102 Item
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 40,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 676,989.00 บาท

รวม 676,989.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 35,150.00 บาท
17
400,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันชน ดีเวลลอปเมนต์

จ้างทำข้อพับเพลาเครื่องกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้า จำนวน 50 อัน จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,500.00 บาท
รวม 342,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
18
509,641.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 100 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 112,992.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 220 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 102,720.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 460 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 109,140.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 634 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 110,317.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 127,330.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 100 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 112,992.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 220 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 92,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 460 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 98,800.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ MOBIL SHC 634 ขนาดบรรจุถังละ 208 ลิตร จำนวน 1 ถัง.
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 110,317.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 428,107.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.รณชัยเทรดดิ้ง เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว ตามใบสั่งซื่อเลขที่ พซ.วซ.287/ลข/57 ลว.26 ส.ค. 57 สามารถใช้การได้ดี
19
119,305.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยางพร้อมเหล็กยึดสายไฟ TM. ใช้กับ รจ. GEA. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 33,705.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยึดสายไฟ TM. ตัวบนใต้พื้นรถจักร รจ. GEA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยางพร้อมเหล็กยึดสายไฟ TM. ใช้กับ รจ. GEA. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 33,705.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ประกำยึดสายไฟ TM. ตัวบนใต้พื้นรถจักร รจ. GEA จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 85,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 119,305.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการมาแล้ว รายการที่ 1. ตามใบสั่งซื่อเลขที่ ซข.127/431/2556 นำตัวอย่างทั้ง 2 รายการให้ผู้ใช้ประกอบทดลอง สามารถใช้การได้ตามปกติตามหนังสือยืนยันจากผู้ใช้ลงวันที่ 13 ก.พ 58
รวมทั้งหมด 54,221,632.64 บาท