:: 107 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
515,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีเหลือง บรรจุถังละ 5 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 74 ถัง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,764.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,800.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 2,120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีเทา(Grey) บรรจุถังละ 5 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 180 ถัง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 1,464.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,550.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 1,682.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 2,120.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 3 สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาฯ สีแดง บรรจุกระป๋องละ 1 ยู.เอส.แกลลอน จำนวน 60 กระป๋อง
- บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคา @ 524.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีสซั่นส์ เพ้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 445.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ลีน่า (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา @ 415.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พี.เอส.เอ็นจิเท็คคอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 520.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท สีลมอาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมุล ทั้ง 3 รายการ

รวม 455,280.72 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
2
ชก.๔/๑๑/๒๕๕๖ : สอบราคาซื้อ
990,499.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) . เครื่อง SOOT ARC WELDING MACHINE จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้เสนอราคา . ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 487,920.00 .. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ..บริษัท.ฮาตาริ เทคโนโลยี จำกัด................ ราคาที่เสนอ ...............560,066.73......... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ..หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง..... ราคาที่เสนอ ..............818,978.00......... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
3
1,300,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เครื่องพิมพ์แบบ LED ระบบ มัลติฟังก์ชั่นพร้อมระบบสแกนแบบขาว/ดำ และ สีขนาด A๐ ย่อ-ขยาย ๒๕-๑,๐๐๐% ๑เครื่อง
ผู้เสนอราคา . บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรู๊ป จำกัด ....... ราคาที่เสนอ ๑,๒๐๑,๐๖๙.๖๕ .บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) . บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรู๊ป จำกัด .......... จำนวนเงินรวม ๑,๒๐๑,๐๖๙.๖๕..บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,201,069.65 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่กำหนด
4
1,681,012.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แหวนรอง Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SUS 304 จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,250.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 2 แหวนบังคับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 หุ้มด้วยยาง NR จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,490.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ 2,889.- บาท
รายการที่ 3 เหล็กฐานรับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 5,200.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 4 ยางกันกระแทกในถุงลม Air Spring แคร่ TR-217 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุยาง NR75+-5HS จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,550.- บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 325,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 416,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 355,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,594,000.- บาท


รวม 1,594,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 4 รายการ ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน(1,681,012.00 -
1,594,000.00)=87,012.- หรือ 5.18% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้าง
ต่อไป
5
1,978,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,976,000.00 บาท
2. บริษัท ซินเซีย โอเวอร์ซีส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,978,000.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,976,000.00 บาท


รวม 1,976,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
6
2,569,400.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคา 6,698.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ซัน เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,752,074.24 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 2,752,074.24 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
7
8,704,300.00
ประกวดราคา
- บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง Set. ละ 591,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอไม่สอดค้องตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง Set. ละ 716,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอสิ่งของมาโดยไม่ระบุยี่ห้อผลิตภัณฑ์ และเสนอเงินรวมทั้งสิ้นตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกัน จึงไม่รับพิจารณา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสาม Set. ละ 798,989.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ตามแผนผังที่เสนอมาใช้ Part No. เดียวกับผลิตภัณฑ์ของแท้ แต่ไม่ไช่ผลิตภัณฑ์ของแท้ จึงไม่สามารถใช้ Part No. เดียวกันได้ อีกทั้งรายการในอะไหล่ไม่ครบถ้วน จึงไม่รับพิจารณา
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ Set. ละ 1,355,800.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงรับซื้อจากบริษัทฯ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,660,580.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)


รวม 8,660,580.00 บาท
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยื่นข้อเสนอครบถ้วนถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด
8
7,303,400.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวม 6,192,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคารวม 6,549,120.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,625,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7)

รวม 6,625,440.00 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
9
947,000.00
สอบราคา
# I 81535 Drain Valve EW - 6 Drg. 2B 66764 จำนวน 10 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาชุดละ 97,300.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,041,110.00 บาท

รวม 1,041,110.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว, เคยจำหน่ายให้ทางการ
10
450,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาการ์ดละ 8,900.00 บาท
จำนวน 50 การ์ด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 445,000.00 บาท


รวม 445,000.00 บาท
เอกสารของห้างฯ แล้ว ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
11
1,000,000.00
สอบราคา
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาเห็นสมควรให้ บริษัท คือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ
ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 ข้อ 20 และเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน ซึ่งจะต้องมีการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสูง สมควรให้มีผู้รับความเสี่ยงแทน จึงเห็นสมควรคัดเลือก บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน


รวม 498,620.00 บาท
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ประกาศสอบราคาประกันภัย การขนส่งสินค้าในระบบ
ตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง
และกลับกัน ตามประกาศสอบราคา ฉบับเลขที่ คน.2/สญ.2/28/2557 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
ปรากฏว่า ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้มายื่นซอง 2 ราย คือ
1. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี
2. บริทัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการให้ความเห็นขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับรายละเอียดความคุ้มครองที่ระบุมาในซองที่ 1 ไม่ครบถ้วน จึงไม่ผ่านการพิจารณาเปิดซองเสนอราคา และได้คืนซองที่ 2 ซองเสนอราคาให้กับบริษัท สหบางกอกประกันภัยฯ โดยไม่ได้เปิดซอง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาเห็นสมควรให้ บริษัท คือ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสนอราคาอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นเงิน 498,620.- บาท/ปี ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง 1,000,000.- บาท) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ
ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 ข้อ 20 และเนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน ซึ่งจะต้องมีการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมีสูง สมควรให้มีผู้รับความเสี่ยงแทน จึงเห็นสมควรคัดเลือก บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้าในระบบตู้สินค้า (Container) ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ท่าเรือแหลมฉบัง และกลับกัน
12
21,622.56
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาคิวละ 900.94 บาท

รวม 21,622.56 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
13
12,000.00
สอบราคา
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา กก.ละ 42.80 บาท
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา กก.ละ 42.80 บาท

รวม 12,840.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน (42.80-40)= 2.80 บาท
14
1,708,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,707,000.00 บาท
บริษัท ทักษิณการค้า จำกัด เสนอราคาที่เป็นเงิน 1,707,000.00 บาท

รวม 1,707,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
15
496,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบรองรับก้านยันชานปะทะ ลักษณะ ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,240.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
16
1,876,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กทาบชานทางเดินแบบมีบานพับในตัว ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯ จำนวน 700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,680.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,876,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,876,000.- บาท


รวม 1,876,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
17
415,500.00
สอบราคา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา ดังนี้.
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 45.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 9.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 3 และ 7 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 7.20 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 30.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 6 เสนอราคา @ 64.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 8 เสนอราคา @ 7.50 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 9 เสนอราคา @ 10.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 10 เสนอราคา @ 20.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 11 เสนอราคา @ 30.00 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา ดังนี้.
รายการที่ 1, 7, 8, 9, 10 และ 11 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 6.56 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 3 เสนอราคา @ 4.56 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 7.93 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 32.30 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 6 เสนอราคา @ 61.10 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
- ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง
รายการที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, และ 11 - ไม่เสนอราคา -
รายการที่ 5 เสนอราคา @ 29.25 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 10 เสนอราคา @ 21.25 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)
รายการที่ 2, 3 และ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้ชนะการประมูล
รายการที่ 5 ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง
สำหรับรายการที่ 1, 4, 7, 8, 9,10 และ 11 ยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ แล้วดำเนินการจัดหาใหม่

รวม 255,419.70 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
18
3,632,500.00
ประกวดราคา
คณะกรรมการฯ มีมติไม่เปิดซองใบเสนอราครา
ยกเลิกการประกวดราคา

รวม .00 บาท
เนื่องจากพิจารณาแล้วจำนวนของรังผึ้งหม้อน้ำฯ ที่เหลืออยู่เพียงพอต่อการหมุนเวียนซ่อมบำรุง
19
151,112.00
สอบราคา
รายการที่1 มือจับปิด – เปิด ประตูห้องขับห้องโดยสารรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 43,386.36 บาท
รายการที่2 มือล๊อคประตูหน้าอุดหน้า และด้านท้ายรถดีเซลราง HITACHI จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 9,719.88 บาท
รายการที่3 มือปิด – เปิดประตูหน้าอุดและประตูข้างห้องขับ รถดีเซลราง HITACHI จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 97,990.60 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 43,386.36 บาท
รายการที่2บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 9,719.88 บาท
รายการที่3บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 97,990.60 บาท

รวม 151,096.84 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียววัสดุถูกต้องตรงตามทางการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
20
1,790,000.00
สอบราคา
1 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,779,945.00 บาท
2 บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,789,000.00 บาท
3 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,789,468.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,779,945.00 บาท

รวม 1,779,945.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21
7,260,300.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ไฮ่เซิง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,508,810.00 บาท
2) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,573,888.00 บาท
3) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,445,382.20 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษึมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,523,170.00 บาท


รวม 7,523,170.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคและเงื่อนไขฯ
22
1,786,000.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,780,373.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,768,000.00 บาท

รวม 1,768,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
23
1,759,620.00
สอบราคา
ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ขอยกเลิกการสอบราคา ครั้งนี้ เพื่อดำเนินการออกสอบราคาใหม่
24
96,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ ก้านวาวล์ Coil VECP มม. รถจักร ALS จำนวน 50 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ หน้าวาวล์ Coil Ve-ech,Ve-ad. รถจักร ALS จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ สายพาน Statodyne ขนาด 22 x 2,900 x 2,840 มม.รถจักร ALS จำนวน 30 Pcs
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 1,337.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ สายพาน Statodyne ขนาด 22 x 2,900 x 2,840 มม.รถจักร ALS จำนวน 30 Pcs
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 1,337.50.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 40,125.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ ของหจก.สิริมามีพานิช รายการที่ 3 เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อเลขที่ ชข.127/434/2556 สามารถใช้การได้ปกติ
25
170,732.94
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever A ของรถ THN,ATR จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 173,875.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 173,875.00 บาท

รวม 173,875.00 บาท
บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงทางการต้องการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
26
155,340.00
สอบราคา
รายการที่1 กลอนขัดประตูหน้าอุดหน้า ของรถดีเซลราง THN,NKF จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวทซัพลายส์ เสนอราคา 101,307.60 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านอาร์เค ซัคเซส เสนอราคา 101,436.00 บาท
หจก.โอวทซัพลายส์ จำนวน 101,307.60 บาท

รวม 101,307.60 บาท
หจก.โอวทซัพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
27
127,598.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็นท่อไอดี Turbo รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 246.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น Water Pump รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 160.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 3(ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น VTH รถจักร ALS จำนวน 250 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 73.83-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ไม่เสนอราคา

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Bar รับ Field ในตัว Traction Motor รถจักร ALS จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ไม่เสนอราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 856.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็นท่อไอดี Turbo รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 246.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น Water Pump รถจักร ALS จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 160.50-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ปะเก็น VTH รถจักร ALS จำนวน 250 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก. เธียรชัย เอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 73.83-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Bar รับ Field ในตัว Traction Motor รถจักร ALS จำนวน 80 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 856.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 112,597.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง และหจก. สิริมามีพานิช ดังนี้
หจก. เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราบการ ที่ 1,2,3 เสนอผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศตามตัวอย่างของทางการ ตรงตามต้องการของผู้ใช้
หจก. สิริมามมีพานิช รายการที่ 4 เนื่องจากทางห้าง ฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วสามารถใช้การได้ปกติ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
28
345,075.00
สอบราคา
รายการที่1 ตู้ Driver Control desk ของรถดีเซลราง Daewoo ห้องขับด้าน พขร. และ ชค. รุ่น1 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 176,015.00 บาท
รายการที่2 ตู้ Driver Control desk ของรถดีเซลราง Daewoo ห้องขับด้าน พขร. และ ชค. รุ่น2 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 167,990.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 176,015.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 167,990.00 บาท

รวม 344,005.00 บาท
รายการที่1หจกโอวาทซัพพลายส์จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2หจกโอวาทซัพพลายส์จำกัด เสนอราคารายเดียว วัสดุถูกต้องตรงตามทางการต้องการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
29
450,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำอุปกรณ์เปิด-ปิด ประตูทางเดิน (Door Closer) รถ บนท.ป. ขนาดลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงตัวอย่างทางการฯ สามารถประกอบติดตั้งใช้งานได้โดยไม่ต้องแก้ไขประตูหรืออุปกรณ์ต่อเนื่อง และ มีอะไหล่พร้อมหลังการขาย โดยรับประกันคุณภาพ 1 ปี จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 450,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000.- บาท


รวม 450,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
30
499,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดแขนปรับระดับอุปกรณ์ควบคุม Air Spring รถ JR-West ลักษณะมิติ, ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ พร้อมชุบ Zinc กันสนิม จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,490.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. บุญเลิศสกุล ราคาที่เสนอ 2,493.- บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (499,000 – 498,000 =1,000.-) คิดเป็น 0.20 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
31
1,402,700.00
สอบราคา
1 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,322,948.00 บาท
2 บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 1,352,694.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,322,948.00 บาท

รวม 1,322,948.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
32
216,000.00
สอบราคา
แก๊สอะซิติลีน ชนิดบรรจุถังๆละ 4-8 กก. จำนวน 800 กก.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 270.- บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 216,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 216,000.- บาท


รวม 216,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
33
496,000.00
สอบราคา
พุกรับแม่บันได วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 800 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 620.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
34
438,000.00
สอบราคา
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 436,900.00 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 436,900.00 บาท

รวม 436,900.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
35
125,000.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 11,680.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ คณิตอุตสาหกรรม ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 11,680.- บาท. จำนวน 10 ชุด. รวมเป็นเงิน 116,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 8,176.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,976.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ คณิตอุตสาหกรรม ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 124,976.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แผนผังของบริษัทฯ ถูกต้องตรงกันกับแผนผังของทางการ และบริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
36
1,986,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ KHM-Lตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-072/1 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 9,951.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,990,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200.- บาท


รวม 1,990,200.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,990,200.00-1,986,000.00) = 4,200.- หรือ
0.21 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
37
346,150.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จาระบี รถจักร GEA. จำนวน 3 ถัง
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 112,350.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บจก. ภูมิภัทรวลัย เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
ผู้เสนอราคา บจก.ออยล์ อาร์ อาส เอกสารไม่ครบ จึงไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จาระบี รถจักร GEA. จำนวน 3 ถัง
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 112,350.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 337,050.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ตามที่ทางการต้องการ ได้ต่อรองราคาให้ทาง หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ปรับลดราคาลงมาอีก ทางห้างฯมีหนังสือยืนยันไม่สามารถปรับลดราคาลงได้อีกแล้วเนื่องจากเป็นราคาที่ต่ำสุด
38
428,000.00
สอบราคา
Static Transistor Inverter Ballast จำนวน 2,000 Sets. มีผู้เสนอจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท พี.ที.ชัยไลน์ติ้้ง ทอนด์อินดัสตรี จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 198.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีบี.อีเล็คทรอนิคส์เซอร์วิส เสนอราคาต่สอง @ 200.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสนอราคาต่ำสาม @ 216.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
บริษัท พี.ที.ชัยไลน์ติ้้ง ทอนด์อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาต่ำสุด @ 198.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)จำนวน 2,000 ชุด

รวม 419,440.00 บาท
"เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ"
39
1,971,950.00
สอบราคา
รายการที่ 1. DL-40.60.3E (DL-40.60.3S) Filter Element (กรองน้ำมันเข้าชุดยกชุดดัด) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 250,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 245,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 232,350.00 บาท
รายการที่ 2. HY-R 501.330.10ES Filter Element (กรองน้ำมันกลับถัง) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 325,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 475,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 203,350.00 บาท
รายการที่ 3. HY-S 501.160.P10ES Filter Element (กรองน้ำมันเข้าปั๊มขับเคลื่อน) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 525,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 375,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 323,700.00 บาท
รายการที่ 4. HY-S 501.360.150ES Filter Element (กรองน้ำมันเข้าดับเบิ้ลปั๊ม) จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 450,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 375,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 361,350.00 บาท
รายการที่ 5. P.550132 Filter Element (กรองน้ำมันเกียร์ทอร์ค) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 11,370.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 24,000.00 บาท
รายการที่ 6. P18-1039 ไส้กรองอากาศตัวใหญ่ (ตัวนอก) (DEUTZ 1015) จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 29,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 32,400.00 บาท
รายการที่ 7. P11-4931 ไส้กรองอากาศตัวเล็ก (ตัวด้านใน) (DEUTZ 1015) จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.ระวีอินเตอร์เทรด = 20,280.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 22,800.00 บาท
รายการที่ 8. HY-R501.330.25ES Filter Element (กรองน้ำมันไฮดรอลิค) จำนวน 10 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 95,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 42,170.00 บาท
รายการที่ 9. HZ.01.125 Seal Kit (ซีลลูกสูบกระบอกยกชุดลิฟ) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 53,500.00 บาท
รายการที่ 10. HZD.02.063.036 Seal Kit (ซีลฝากระบอกชุดแทมป์) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 55,000.00 บาท
รายการที่ 11. UD.50.450 DS. Seal Kit (ซีลซัพพอร์ทเพลาแซทตัวล่าง) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 50,000.00 บาท
รายการที่ 12. UD.50.1950 ADS. Seal Kit (ซีลซัพพอร์ทเพลาแซทตัวบน) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 45,000.00 บาท
รายการที่ 13. S14-38653 Seal Kit (Motor Tamp) (ซีลมอเตอร์ไฮดรอลิค) จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 160,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 232,350.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 203,350.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 323,700.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 361,350.00 บาท
รายการที่ 5. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 11,370.00 บาท
รายการที่ 6. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 29,880.00 บาท
รายการที่ 7. หจก.ระวีอินเตอร์เทรด จำนวนเงิน 20,280.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จำนวนเงิน 42,170.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 53,500.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 55,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 50,000.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 45,000.00 บาท
รายการที่ 13. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 160,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,587,950.00 บาท


รวม 1,587,950.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

40
475,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1. กระบอกไฮดรอลิคโรลเลอร์แคมป์ จำนวน 25 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 457,500.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 457,500.00 บาท
รวมเป็นเงิน 457,500.00 บาทรวม 457,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

41
1,642,575.00
สอบราคา
-
เนื่องจากผู้ที่เสนอราคาได้ไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รวม .00 บาท
-
42
435,400.00
สอบราคา
-
มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 2 ราย คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกการเปิดซองสอบราคาในครั้งนี้ เนื่องจากชื่อของบริษัทฯ ที่รับเอกสาร และยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกัน 1 ราย และบริษัทฯ ส่งแค็ตตาล๊อคมาให้คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีมิติโดยละเอียด 1 ราย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รวม .00 บาท
-
43
1,746,240.00
สอบราคา
รายการที่1Overhaul Kit For LV-3A Leveling Valve ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,677,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา -

รวม 1,677,760.00 บาท
หมายเหตุ บริษทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าได้เคยจัดซื้อมาแล้ว ตามหนังสือเลขที่ ส.560168 ลว.4 ก.ค.56 ในราคาที่ซื้อใหม่นั้น กับราคาชุดซ่อมนั้นประเมินแล้วคิดเป็นเงิน80%ของราคาสิ่งของใหม่ที่การรถไฟฯได้เคยซื้อมาจึงไม่รับพิจารณาจัดซื้อครั้งนี้ และหากมีความจำเป็นให้ประมาณราคาใหม่ คำสั่ง วอศ
44
114,500.00
สอบราคา
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
45
223,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 223,200.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 223,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 223,200.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 223,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 600.00 เท่ากับ 0.27%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 223,000.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
46
453,100.00
สอบราคา
1. หจก.อุบลภัทรพร
คณะกรรมการสอบราคาฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/150-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว


รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/150-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง-คนพิการ จำนวน 3 ห้อง (ฐานรากชนิดฐานแผ่) ที่สถานีบุ่งหวาย ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ หจก.อุบลภัทรพร มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
47
490,000.00
สอบราคา
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา จ้างซ่อม Auxikary Drive Complete ของรถดีเซลราง THN., NKF., ATR. จำนวน 20 Sets.ราคา Set.ละ 24,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด รับว่าจ้างซ่อม Auxikary Drive Complete ของรถดีเซลราง THN., NKF., ATR. จำนวน 20 Sets.เป็นเงิน 490,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 490,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
48
368,900.00
สอบราคา
1. หจก.อุบลภัทรพร
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7148-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม .00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7148-2557 ลงวันที่ 05 มีนาคม 2557 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคา, โครงหลังคา, เชิงชาย, ฝ้าเพดาน ที่ทำการ ช.สรจ.10 ที่อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ หจก.อุบลภัทรพร มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
49
978,900.00
สอบราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 977,500.00 บาท
2. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 978,900.00 บาท
3. หจก.ศิริมงคลเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 1,101,125.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 977,500.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 977,500.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,400.00 เท่ากับ 0.14%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 977,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
50
502,300.00
สอบราคา
1. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 501,000.00 บาท
2. หจก.ศิริมงคลเพิ่มพูนทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 502,300.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 501,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 501,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,300.00 เท่ากับ 0.26%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 501,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
51
546,000.00
สอบราคา
1. หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคา เป็นเงิน 545,000.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 546,000.00 บาท
3. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 545,200.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาเป็นเงิน 545,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.สมทรงการช่าง(2000) แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 545,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,000.00 เท่ากับ 0.18%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 545,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52
515,700.00
สอบราคา
1. หจก.สมทรงการช่าง(2000) เสนอราคา เป็นเงิน 515,700.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 515,000.00 บาท
3. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 515,200.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 515,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 515,000.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 เท่ากับ 0.14%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 515,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
53
475,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บริษัทไทยพลาสวุ้ด จำกัด ราคารวมที่เสนอ 475,000.00 บาท
บริษัทไทยพลาสวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 475,000.00 บาท

รวม 475,000.00 บาท
บริษัทไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารายเดียว ราคาแผ่นละ 1,900.00 บาท รวมเป็นเงิน 475,000.00 บาทเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องเห็นควรรับซื้อ
54
185,578.23
สอบราคา
รายการที่1ว่าจ้างซ่อม Air Dryer SALEM 976 – 424 จำนวน 4 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 159,644.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 159,644.00 บาท


รวม 159,644.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุุกประการ และเสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน
55
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (RH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,789.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา..
56
472,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake shoe adjuster (inner) แคร่ PC-25 จำนวน 1,700 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 288.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 491,130.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 491,130.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
57
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (LH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,787.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
58
496,587.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Step Tread For Modified Foot Step จำนวน 221 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,247.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 496,587.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,587.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และราคาที่เสนอเท่ากับราคาที่ทางการตั้งไว้
59
491,585.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (B) จำนวน 235 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,091.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 491,584.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 491,584.75 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
60
492,575.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (D) จำนวน 165 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,985.30, บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 492,574.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,574.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
61
492,896.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Package Device Compatible Ass'y Unit (C) จำนวน 185 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,664.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 492,895.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,895.50 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมรถโดยสาร
62
383,595.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 119,500.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท จงธนกิตต์ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 120,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3.บริษัท ธเนศพงศ์ วิศวกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 125,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 119,500.- บาท. จำนวน 3 คัน. เป็นเงิน 358,500.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 25,095.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 383,595.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 383,595.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ เคยผ่านงานรับจ้างซ่อมและปรับปรุงรถโดยสารและรถดีเซลรางให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
63
470,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Lateral Oil Damper รายละเอียดตามแผนผังเลขที่ TR750009-1 จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 9,951.- บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 497,550.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (497,550 – 470,800 = 26,750.-.- ) คิดเป็น 5.68 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
64
.00
เชิญชวน
๑.บริษัท เอ็น.พี. ริตี้ จำกัด
๒.บริษัท แอ็ดวานซ์ โปรเจควิชั่น จำกัด
ตามประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับเลขที่ รฟ.ดร.๒๔๕๐/๑๓๑๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ โดยกำหนดยื่นซองเสนอโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายการเดินรถ (ที่กองโดยสาร) ชั้น ๒ อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) นั้น
การรถไฟฯ ได้พิจารณาการเสนอโครงการฯ ของผู้ยื่นซองฯ เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นสมควรให้ บริษัท เอ็น.พี.ริตี้ จำกัด ได้รับสิทธิการเช่าจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถด่วน/ด่วนพิเศษ ในเส้นทางสายเหนือและสายใต้


รวม .00 บาท
บริษัท เอ็น.พี. ริตี้ ได้รับคะแนนรวมการเสนอโครงการ สูงสุด
65
983,800.00
สอบราคา
บริษัท กุลเทพ จำกัด
ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด
ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท

รวม 980,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด
66
1,489,900.00
สอบราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาการช่าง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,058,230.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเคลียร์ ซัพพลาย เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,187,700.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพัฒนาการช่าง ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,058,230.00 บาท

รวม 1,058,230.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
67
1,151,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 VM 14-4H Magnet Valve 24 V. จำนวน 20 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 45,700.00 บาท

รายการที่ 2 # 1262-3090808-56 Upper Valve จำนวน 90 Pcs.
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 1,780.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 977,980.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 171,414.00 บาท

รวม 1,149,394.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
68
3,121,400.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 59,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2) บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 61,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาชิ้นละ 63,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,268,743.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 3,268,743.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมิน (3,268,743.00 - 3,121,400.00) = 147,543.00 บาท หรือคิดเป็น 4.72%
69
1,832,361.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมเครื่องยนต์ DEUTZ รุ่น BF6M 1015 ของรถ อน.19 (สบน.หใ.) จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 1,824,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวม Vat)
รายการที่ 1. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,824,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,824,000.00 บาท


รวม 1,824,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

70
1,844,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ชลชัชชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,844,500.00 บาท
2. บริษัท ศักดาพร จำกัด ราคาที่เสนอ 1,844,912.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ชลชัชชา จำกัด ในวงเงิน 1,844,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,844,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
71
1,305,400.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม 1,241,200.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 1,070,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,070,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
72
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมวาระประจำเที่ยว รถดีเซลราง จำนวน 450 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 10,070.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
73
498,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุหน้าอุด (Head Stock) รถโดยสาร บชส. ซ่อมวาระหนัก จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 83,032.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 498,192.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,192.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
74
498,834.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุห้องน้ำ ห้องล้างหน้า และภายในห้องโดยสาร จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 83,139.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 498,834.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,834.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคากลางที่ตั้งไว้ และปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
75
433,350.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ อุปกรณ์ Brake Shoe Adjusting Device แคร่ KW-20 For End Beam Side จำนวน 1,500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 310.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 465,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,450.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา กอร์ปกับมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการซ่อมวาระหนักรถโดยสาร
76
492,628.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กรับฝาข้าง จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 1,048.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กปิดเสาหัวคานหน้าอุด จำนวน 90 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 813.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 419,440.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 73,188.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 442,980.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
77
442,980.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมหนัก Oil Damper Piston Rod 70 A. Ø , 80 A. Ø รวมจำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,168.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 465,129.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,129.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
78
1,979,928.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,995,336.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ เสนอราคา 1,995,336.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,995,336.00 บาท
ราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
79
484,710.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กมอบหน้าต่างใน จำนวน 1,900 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 160.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กมอบหน้าอุดใน ตัว L จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 304,950.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชค รุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 179,760.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 484,710.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และสามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ทางการกำหนด ..
80
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำเบาะนั่งพร้อมโครงใหม่ ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 240,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
81
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เย็บหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสามชนิด 96 ที่นั่ง และ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
82
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ประกอบหน้าต่างรถโดยสารชั้นสาม เลข 3 หลัก จำนวน 38 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 12,840.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
83
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ CHINA TKZ-3 (พร้อมทาสีดำกันสนิม) จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 38,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 462,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 462,240.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
84
492,676.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีรองพื้นกลบรอย จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,000.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ตัวเร่งสี จำนวน 90 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 353.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ทินเนอร์ทำละลายสี จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 847.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ทินเนอร์ 100 % จำนวน 80 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 411.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แสงจรัสสิริ จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 330.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 360,162.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 31,779.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 67,778.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 32,956.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 492,675.08 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
85
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster แคร่ TEIKOKU TB-61 พร้อมทำสีดำกันสนิม จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 26,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 481,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 481,500.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
86
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำชุดหิ้งใส่สัมภาระรถโดยสารชั้นสาม ชนิด บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
87
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางปูพื้นรถโดยสารสีเขียวอ่อน จำนวน 13 ม้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,915.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 479,895.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 479,895.00 บาท
ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
88
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เลี่ยวพลาสติก จุ 1 แกลลอน จำนวน 1,500 แกลลอน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 331.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 497,550.00 บาท
ราคาที่เสนอเท่ากับราคาประเมินที่ทางการฯ ตั้งไว้ และผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
89
864,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคกลมใหญ่ จำนวน 13 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 2. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคกลมเล็ก จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 3. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคเหลี่ยมเล็ก จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 4. คอล์ยวาล์วไฮดรอลิคเหลี่ยมใหญ่ จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา (ไม่มี)
รายการที่ 5. แบตเตอรี่ รุ่น N210Z ชนิด 12V. ขนาด 210 AH. ยี่ห้อ "Bellco" (มอก.6-2524) เป็นแบตเตอรี่แห้งไม่บรรจุน้ำกรด จำนวน 40 ลูก
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรซีล จำกัด = 352,000.00 บาท
รายการที่ 1. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 3. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 4. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท โปรซีล จำกัด จำนวนเงิน 352,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 352,000.00 บาท


รวม 352,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
 ยกเลิกประกาศ เพราะ
 ไม่มีผู้ประมูลได้  ไม่มีผู้ยื่นซอง
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

90
7,415,100.00
ประกวดราคา
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,778,000.00 บาท
2) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,741,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,778,000.00 บาท

รวม 5,778,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
91
414,800.00
สอบราคา
1 บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 411,550.00 บาท
2 บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 389,200.00 บาท
3 บริษัท เอกมงคลชัย อีควีปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 399,769.12 บาท
4 บริษัท เจ.พี.แมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 408,425.42 บาท
บริษัท โชติอนนท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,800.00 บาท

รวม 365,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
92
493,500.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท ลีฟวิ่ง อีซี่ จำกัด
จัดซื้อเครื่องวิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน 5 วัตต์ ยี่ห้อ "KENWOOD" รุ่น TK-2317-2 จำนวน 47 เครื่อง จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,150.00 บาท
รวม 491,150.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามความต้องการของทางการ
93
1,235,900.00
สอบราคา
# 124.000286 (26.3059.89) Univers joint shaft จำนวน 10 Pcs.
1. บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 109,729.00 บาท
2. บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 110,000.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,177,000.00 บาท

รวม 1,177,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ บริษัท บางกอกมารีนฯ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ELBE ทางการไม่เคยใช้งาน
จึงไม่พิจารณา
94
1,898,822.00
สอบราคา
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 443.75 บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ VKC ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ ไทย
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอขาย ในราคา @ ละ 513.50 บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 45 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Jiargsu Tedrail Indus Trial Co., Ltd. ผลิตและจัดจำหน่ายโดย Jiargsu Tedrail Indus Trial Co., Ltd. ประเทศ China
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 442.75 บาท. จำนวน 3,800 แท่ง. เป็นเงิน 1,682,450.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 117,771.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,221.50 บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ VKC ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 1,800,221.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้งมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
95
444,800.00
สอบราคา
1 บริษัท โชติอนนท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 411,550.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 427,444.58 บาท
บริษัท ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 411,550.00 บาท

รวม 411,550.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
96
493,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(A) วัสดุ S45C ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 832.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 835.- บาท
รายการที่ 2 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(B) วัสดุ S45C ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ผู้เสนอราคา 739.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ผู้เสนอราคา 741.- บาท
รายการที่ 3 ชุดซ่อมหัวยึดBrakeวัสดุ SS41 Bush วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ผู้เสนอราคา 1,443.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ผู้เสนอราคา 1,445.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 166,400.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 147,800.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 144,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,500.- บาท


รวม 458,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(493,000.00-458,500.00) = 34,500.- หรือ 7.00 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
97
274,455,000.00
ประกวดราคา
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 147,660,000.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 164,880,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 147,660,000.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 147,660,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 126,795,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.20
98
3,213,900.00
ประกวดราคา
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 3,400,032.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 4,930,560.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งส้น 3,400,032.00 บาท

รวม 3,400,032.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
99
39,857.00
สอบราคา
บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์ของใช้ไฟฟ้า รายการที่ 2-5, 13, 16 จาก บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,172.20 บาท

ส่วนรายการที่ 1, 6-12, 14, 15 ขอยกเลิกเนื่องจากสูงกว่าราคากลางของทางการ

รวม 26,172.20 บาท
ถูกต้องตามความต้องารของทางการ
100
1,606,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,603,930.00 บาท
2. บริษัท ซี.เอ็ม.โฮสดิ้ง จำกัด ไม่ผ่านเอกสารด้านเทคนิค
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,603,930.00 บาท


รวม 1,603,930.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการของทางการ
101
172,000.00
สอบราคา
# 156172 Filter Fuel Ref. No.1 จำนวน 1,848 Pcs.
1. บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 110.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 230.00 บาท
3. บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด ราคาอันละ 90.00 บาท
บริษัท รวมไทยรุ่งกิจ จำกัด จำนวนเงิน 177,962.40 บาท

รวม 177,962.40 บาท
ราคาต่ำสุด, เคยจำหน่ายให้ทางการ
102
499,904.00
สอบราคา
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd ประเทศ จีน จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเทศ ไทย
1.บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 116,800.- บาท. จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 467,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,704.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,904.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd ประเทศ จีน จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประเทศ ไทย

รวม 499,904.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายพร้อมติดตั้งโครงกูบให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
103
428,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1. บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 100,000.- บาท. จำนวน 4 ชุด. รวมเป็นเงิน 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ ได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ QF ผลิตโดย Changzhon Qifeng Rubber Plastic Co.,Ltd จัดจำหน่ายโดย บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

รวม 428,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายและติดตั้งโครงกูบดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
104
487,500.00
สอบราคา
ไม้แข็งพื้นรถโดยสาร ราง–ลิ้น ขนาด 1 นิ้ว x 5.5/16 นิ้ว x 3 เมตร (ข.25) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้เนื้อแข็งชนิดอบแห้ง จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,050.- บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,000 – 487,500 = 11,500.- บาท) คิดเป็น 2.3 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
105
1,232,000.00
สอบราคา
รถตู้โดยสารปรับอากาศฯ ขนาด 12 ที่นั่ง
บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ ่จำกัด เสนอราคารายเดียว คันละ 1,265,400.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล เนื่องจากเสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการกำหนด

รวม .00 บาท
"ไม่ผ่านการพิจารณา"
106
386,300.00
สอบราคา
# 35.0172.26 Wearing Part Group H (T 211 RZ) จำนวน 10 Sets.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาชุดละ 36,500.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 390,550.00 บาท

รวม 390,550.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เสนอรายเดียว
107
316,971.00
สอบราคา
บ.เอ็กเซลเลนซ์ (1992) จก. ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท
ยกเลิกการประมูล

รวม .00 บาท
ราคาสูงกว่าราคาประเมินที่ 55.28 %
รวมทั้งหมด 246,776,292.94 บาท