:: 295 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
14,111,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา Set. ละ 1,646,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,089,760.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 14,089,760.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
2
168,525.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit สำหรับ Non Return Valve ขนาด 1” จำนวน 45 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,525.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พิจารณาเนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit สำหรับ Non Return Valve ขนาด 1” จำนวน 45 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 168,525.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 168,525.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
3
460,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ 3/2 Way Direct Solenoid Poppet Valve Operation ขนาด 3/8”
จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 460,100.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่พิจารณาเนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ไม่พิจารณาเนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ 3/2 Way Direct Solenoid Poppet Valve Operation ขนาด 3/8” จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 460,100.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 460,100.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4
1,320,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ราคาที่เสนอ 1,318,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ในวงเงิน 1,318,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,318,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
5
231,100.00
สอบราคา
# 1811-80005227-51 (K 9921) Reducing Valve Less Strainer and Union Fitting, Ass'y (Includes 1-17) จำนวน 17 Sets.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาชุดละ 12,100.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ ราคาชุดละ 22,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 220,099.00 บาท


รวม 220,099.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
6
4,420,200.00
ประกวดราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาชุดละ 7,845.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,197,075.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 4,197,075.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 223,095.00 (4,420,200.00 - 4,197,075.00) หรือเท่ากับ 5.05 %
7
558,000.00
สอบราคา

- บ. วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จก. เสนอราคารายเดียว (ไม่รวม Vat 7 %) ในรายการที่ 1 - 3
รายการที่ 1 @ ละ 950.00 บาท , รายการที่ 2 @ ละ 495.00 บาท , รายการที่ 3 @ ละ 490.00 บาท ,
รายการที่ 4 @ ละ 65.00 บาท และรายการที่ 5 @ ละ 29,500.00 บาท

- หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาในรายการที่ 4 (ไม่รวม Vat 7 %) @ ละ 41.00 บาท

- บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาในรายการที่ 5 (ไม่รวม Vat 7 %) @ ละ 25,500.00 บาท

- บ. ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาในรายการที่ 5 (ไม่รวม Vat 7 %) @ ละ 34,000.00 บาท

- รับซื้อรายการที่ 1 - 3 จาก บ. วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จก. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,634.00 บาท กำหนดส่งของ 10 เดือน

- รับซื้อรายการที่ 4 จาก หจก. บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,644.00 บาท กำหนดส่งของ 120 วัน

- รับซื้อรายการที่ 5 จาก บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.00 บาท กำหนดส่งของ 10 เดือน

รวม 439,128.00 บาท

- เป็นสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการใช้งาน
8
12,874,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูคมคอนซัลแทนท์ เสนอราคา 8,900,000.00 บาท
2 บริษัท ซี.บี. ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จํากัด เสนอราคา 10,145,000.00 บาท
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 10,299,760.00 บาท
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขวัญมงคลก่อสร้าง เสนอราคา 12,200,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูคมคอนซัลแทนท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 8,900,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูคมคอนซัลแทนท์ เสนอในราคา 8,900,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 3,974,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.87
9
755,000.00
สอบราคา
Vertical Damper เลขที่แผนผัง R6D700172 จำนวน 40 Sets.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาชุดละ 17,640.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 754,992.00 บาท


รวม 954,992.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
10
500,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ กซม.ป.2112 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 500,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ กซม.ป.2112 จำนวน 1 รายการ
บริษัท เค.ซี.ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 500,000.00 บาท

รวม 500,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
11
759,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Rotary Valve Assembly จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 759,700.00 บาท


รายการที่ 1 จัดซื้อ Rotary Valve Assembly จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 759,700.00 บาทรวม 759,700.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
12
1,337,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Sets Repair Kit Brush Holders for Traction Motor Model GE 761/A3 (3 Items/Set
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 5,350,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. อิตัลไทย เมอร์เซน จก. ราคาที่เสนอ 1,326,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,187,700.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 1,187,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,187,700.00 บาท


รวม 1,187,700.00 บาท
- บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด โดยบริษัทฯ เคยมีประวัติจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 11.20 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
13
423,720.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 1R, 1L (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล้อ 6R, 6L (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 211,860.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 211,860.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 211,860.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 423,720.00 บาท


รวม 423,720.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว มิติถูกต้องตามที่ทางการใช้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
14
312,975.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7180-879A Spring DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7123-898U Spring DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7139-650G Adjuster DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7167-183A Spring & PEG DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7135-74U Sleeve & Piston DAT
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No. 7123-439 Spring DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7135-73B Adjuster DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7123-092B Spring DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7123-898V Spring DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7123-453E Spring Link DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7135-74 Sleeve & Piston DAT
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7135-73A Adjuster Plate
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
รายการที่13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.7139-41 Hub DPA
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองราคา211,860.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่13 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคามาเพียงรายเดียว เปิดซองหลักฐานเอกสารการเสนอราคาแล้ว ไม่มีรูปแบบรายการละเอียด/คุณลักษณะเฉพาะให้พิจารณา จึงไม่เปิดซองราคา ดังนั้นจึงขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ไปก่อน
15
522,160.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. ประตูห้องเครื่องยนต์ด้านซ้าย ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 258,833.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Pcs. ประตูห้องเครื่องยนต์ด้านขวา ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 258,833.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 258,833.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 258,833.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 517,666.00 บาท


รวม 517,666.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.จิวโม่วเส็ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.86 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
16
199,020.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. ท่อยางสำหรับต่อท่อไอดีโค้ง 90 องศา ขนาด 5.1/2 x 8 นิ้ว วัสดุยางทนน้ำมันและทนความร้อน ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 199,020.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 199,020.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 199,020.00 บาท


รวม 199,020.00 บาท
- หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้ว ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
17
470,800.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets After Cooler Support ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 470,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 470,800.00 บาท


รวม 470,800.00 บาท
- บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 45 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม โดยขอร่นกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้วมีเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
18
1,463,760.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Gauge ของแผง Instrument Panel (6 Items/Set) ประกอบติดตั้งพร้อมใช้ ตามแบบของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 1,465,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,463,760.00 บาท


รวม 1,463,760.00 บาท
- บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DAVCO” ผลิตภายในประเทศ บริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งาน ไม่มีปัญหาการชำรุดระหว่างรับประกัน มีผลงานเชื่อถือได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,463,760.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
19
634,809.60
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Part No.8.273.161.001.7 Piston, Dia. 140 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 634,510.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 634,510.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 634,510.00 บาท


รวม 634,510.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาความชำรุดระหว่างรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิ พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.05% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
20
1,103,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 4040010-21 Compressor Safety Valve (Set 9 Bar) จำนวน 10 Sets.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาชุดละ 16,200.00 บาท

รายการที่ 2 # 4040010-78 Flow Protection Valve จำนวน 20 Sets.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาชุดละ 43,300.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 173,340.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 926,620.00 บาท


รวม 1,099,960.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
21
1,978,430.00
สอบราคา
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 1,978,430.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 1,978,430.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,978,430.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
22
490,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท เอส.ซี.พี. อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,860.00 บาท

รวม 489,860.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23
471,335.00
สอบราคา
1.บริษัท พัฒนประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ดับบลิว ซิกนัล แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น
บริษัท พัฒนประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,335.00 บาท

รวม 471,335.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24
146,900.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x12 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 5,670.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 5,958.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x14 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 8,200.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 9,030.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.35x45x13 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 6,210.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 6,045.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x12 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 4,410.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 5,004.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x25 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 7,110.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 7,752.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.35x47x25 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 9,900.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 9,525.00 บาท
รายการที่7 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x25 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 9,900.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 9,186.00 บาท
รายการที่8 จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.60x70x28 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 23,850.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 26,985.00 บาท
รายการที่9 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.60x70x25 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 13,260.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 14,817.00 บาท
รายการที่10จำนวน300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x48 ม.ม.
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 14,910.00 บาท
ผูเสนอราคา บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 15,366.00 บาท

รายการที่1 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x12 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 5,670.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x14 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 8,200.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.35x45x13 ม.ม.
บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 6,045.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x12 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 4,410.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.30x40x25 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 7,110.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.35x47x25 ม.ม.
บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 9,525.00 บาท
รายการที่7 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x25 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 9,000.00 บาท
รายการที่8 จำนวน 500 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.60x70x28 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 23,850.00 บาท
รายการที่9 จำนวน 300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.60x70x25 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 13,260.00 บาท
รายการที่10จำนวน300 อัน บู๊ชเหล็กขนาด O.D.40x50x48 ม.ม.
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 14,910.00 บาทรวม 109,118.60 บาท
รายการที่1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่6บริษัท พัฒนสตีล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่7 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่8 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่9บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่10 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
หมายเหตุ ราคาที่เสนอไม่รวมVat.

25
4,462,500.00
ประกวดราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เสนอราคา Set ละ 8,760.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,499,136.00 บาท (รวม Vat 7 %)

รวม 4,499,136.00 บาท
ห้างฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมิน 36,636.00 บาท (4,499,136.00 - 4,462,500.00) หรือประมาณ 0.82 %
26
1,690,600.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 1,690,600.00 บาท
ผู้ได้รั้บการพิจารณา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่ตกลง 1,690,600.00 บาท

รวม 1,690,600.00 บาท
หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงเห็นสมควรว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
27
238,500.00
สอบราคา
1. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
จ้างทำ รายการที่ 1,2,3 จาก บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,400.00 บาท

รวม 236,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
28
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame) แคร่ KW-20 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 120,375.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
29
1,926,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา เรื่อง ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,926,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,926,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 1,926,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
30
462,882.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # 1" Cut Out Cock With Side Vent Complete Code No.1832-8022959-01 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 50 Sets.ราคา Set.ละ 9,225.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # 1" Cut Out Cock With Side Vent Complete Code No.1832-8022959-01 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 50 Sets.เป็นเงิน 462,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 462,775.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
31
485,780.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame) แคร่ KHM-L ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 121,445.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวนเงิน 485,780.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,780.- บาท


รวม 485,780.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
433,350.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมท่อ Drain ขนาดบรรจุ 370 ลิตร จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทโกบอล์ท อินดัสทรีเทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 432,815.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อถังน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมท่อ Drain ขนาดบรรจุ 370 ลิตร จำนวน 1 รายการ
บริษัทโกบอล์ท อินดัสทรีเทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 432,815.00 บาท

รวม 432,815.00 บาท
บริษัทโกบอล์ท อินดัสทรีเทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
33
249,096.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Cam Brake Assembly จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 249,096.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Cam Brake Assembly จำนวน 1 รายการ
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 249,096.00 บาท

รวม 249,096.00 บาท
หจก. บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
34
192,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อSECURITY LOCK พร้อมปากรับ รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 192,600.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อSECURITY LOCK พร้อมปากรับ รถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 192,600.00 บาท

รวม 192,600.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
35
378,780.00
สอบราคา
รายการที่1 ข้อต่อท่อไอดี (วัสดุอลูมิเนียม) จำนวน 30 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 264,825.00 บาท
รายการที่2 ชุดท่อลม CompKnorr จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 113,955.00 บาท
รายการที่1 ข้อต่อท่อไอดี (วัสดุอลูมิเนียม) จำนวน 30 อัน
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 264,825.00 บาท
รายการที่2 ชุดท่อลม CompKnorr จำนวน 30 ชุด
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 113,955.00 บาท


รวม 378,780.00 บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

36
109,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วันสต๊อป อินดัสทรี ซัพพลาย จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ SIMPEX รุ่น HJ-๓๕A ผลิตจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอราคาตัวละ ๓๙,๗๑๙.๖๓ บาท จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๗๙,๔๓๙.๒๖ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
บริษัท วันสต๊อป อินดัสทรี ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ

รวม 85,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ
37
1,610,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 1,555,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท เชียงใหม่ เสอ.เค.ทัวร์ แอนด์ ทราเวล (2003) จำกัด ไม่ได้เปิดซองฯ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ครบตามประกาศฯ ข้อ 2.1
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 1,555,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,555,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
38
1,607,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิระก่อสร้าง เสนอราคา 1,419,000.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิระก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,419,000.00 บาท

รวม 1,419,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.ส.ศิระก่อสร้าง แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 188,400.00 บาท หรือเท่ากับ 11.72 % พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.ส.ศิระก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการ ถางป่าขุดตอ กม.392+000 - 419+000 ระหว่างสถานีพิษณุโลก - หนองตม กำหนด 90 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
39
299,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดผ้าม่าน รถพระที่นั่ง พนท., พนก. ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 97,500.00 บาท
รายการที่ 2 ชุด Hood แสตนเลส รถ บกข.ป 1008, 1009 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 104,500.00 บาท
รายการที่ 3 พุกเหล็กเหนียว ชุบ Zinc พร้อมติดตั้งยางรับบานกระจกหน้าต่าง ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 750 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 103,500.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 97,500.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 104,500.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอรวม 103,500.00 บาท


รวม 305,500.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้งฯ เสนอราคารายเดียวทั้ง 3 รายการคณะกรรมการฯได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน สซส. ผู้ใช้ตรวจสอบ และงาน สซส.แจ้งยืนยัน สามารถใช้งานได้ตรงความต้องการ รายการที่1,2 บริษัทเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน รายการที่ 3 บริษัทเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 6.15% หรือสูงกว่าราคาประเมิน (103,500.00-97,500.00)= 6,000.00 บาท ได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯแล้วบริษัทแจ้งยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้สิ่งของจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
40
1,542,700.00
สอบราคา
1. บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 1,540,000.00 บาท
2. บริษัท แม็กนั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,542,710.00 บาท
1. บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,540,000.00 บาท

รวม 1,540,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,700.00 บาท หรือเท่ากับ 0.175% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ถางป่าขุดตอ กม.316+090 - 392+000 ระหว่างสถานีท่าฬ่อ-บ้านเต็งหนาม กำหนด 90 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
41
1,657,300.00
สอบราคา
1.บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด เสนอราคา 1,499,000.00 บาท
2. หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 1,586,000.00 บาท
บริษัท อิฐทองก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,499,000.00 บาท

รวม 1,499,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคา กับ บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป้นเงิน 158,300.00 บาท หรือเท่ากับ 9.551 % พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ถางป่าขุดตอสองข้างทาง กม.283+500 - 419+000 กำหนด 90 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถต่อไป
42
5,040,000.00
ประกวดราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,590,300.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,590,300.00 บาท

รวม 4,590,300.00 บาท
เสนอราคารายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
43
3,746,400.00
ประกวดราคา
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์เงินพาณิช เสนอในราคา Set. ละ 18,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอในราคา Set. ละ 20,430.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์เงินพาณิช รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,266,175.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 3,266,175.00 บาท
ห้างฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 480,225.00 บาท (3,746,400 - 3,266,175) หรือเท่ากับ 12.8 %
44
6,680,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 6,664,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 6,670,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,664,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 6,664,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอในราคา 6,664,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 16,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.25
45
65,220.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาอันละ 4,000.73 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาก้อนละ 1.9688 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาอันละ 4,000.73 บาท

รวม 65,222.92 บาท
รายการท่ี 1 , 2 เท่ากับราคาประเมินทั้ง 2 รายการ
รายการท่ี 3 สูงกว่าราคาประเมิน( 4,000.73 - 4,000) 0.73 บาท
46
1,990,200.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง NKF.จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง NKF.จำนวน 8 Sets. เป็นเงินทั้งสิ้น 1,990,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,990,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
47
127,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด
4. บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
5. บริษัท เอส.วี.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6. บริษัท มีท อินเตอร์เทรด จำกัด
7. ร้านเจริญผล
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 83,500.00 บาท

รวม 83,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
48
1,953,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ราคาที่เสนอ 1,670,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท แม๊กนั่ม เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,79,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. บริษัท อิฐทองก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 1,950,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ในวงเงิน 1,670,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,670,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
4,252,500.00
ประกวดราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส สแปร์พาร์ท เสนอราคารวมเป็นเงิน 4,237,200.00 บาท
รับซื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอส สแปร์พาร์ท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,237,200.00 บาท

รวม 4,237,200.00 บาท
มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
50
265,000.00
สอบราคา
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 247,663.55 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,336.45 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 247,663.55 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,336.45 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 265,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก.1/2554/484 ลว. 3 สค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
51
225,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แม็กนั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 222,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 241,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แม็กนั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 222,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 222,750.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
52
432,100.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า
แป้นเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม
ลักษณะเกลียววิธเวิธ ตามมาตรฐาน บี.เอส. หรือ เจ.ไอ.เอส.อย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรจุกล่องกระสอบป่านๆ ละ 100 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1.จำนวน 2,000 อัน ขนาด Ø 3/4” ราคาต่อหน่วย 3.68 บาท
2.จำนวน 5,000 อัน ขนาด Ø 5/8” หรือขนาด 16 มม. ราคาต่อหน่วย 2.27 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใดอย่างหนึ่ง (ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3.จำนวน 600 อัน ขนาด Ø 1/2” x 5” ราคาต่อหน่วย 51.30 บาท
4.จำนวน 2,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 1” หรือ 3.2 X 25 มม. ราคาต่อหน่วย 0.43 บาท
5.จำนวน 18,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 2” ราคาต่อหน่วย 0.57 บาท
6.จำนวน 17,000 อัน ขนาด Ø 1/4” x 2.1/2” ราคาต่อหน่วย 3.59 บาท
7.จำนวน 4,000 กล่อง ขนาด Ø 1/4” x 3” ราคาต่อหน่วย 4.02 บาท
สกรูเกลียวเหล็กเกลียวตลอดหัวจมแฉก
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 144 ตัว
8.จำนวน 100 กล่อง ขนาด 4 X 20 มม. พิช. 0.7 ราคาต่อหน่วย 30.10 บาท
9.จำนวน 50 กล่อง ขนาด 5 X 40 มม. พิช. 0.8 ราคาต่อหน่วย 87.37 บาท
10.จำนวน 50 กล่อง ขนาด 6 X 15 มม. พิช. 1.0 ราคาต่อหน่วย 53.89 บาท
11.จำนวน 6,000 ชุด สกรูทองเหลืองเกลียวตลอดหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียวทองเหลืองและแหวนรองทองเหลือง
ขนาด Ø 3/8” x 1.1/2” อย่างหนึ่ง ราคาต่อหน่วย 34.95 บาท
ลักษณะเกลียววิธเวิธ ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใด
บรรจุกระสอบป่านๆ ละ 100 ชุด พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
12.จำนวน 70,000 อัน แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
ขนาด Ø 5/8” บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100 อัน ราคาต่อหน่วย 0.49 บาท
พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
ทั้ง 12 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 419,218.51 บาท

บริษัทสินทวีพลัส จำกัด
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า
แป้นเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยม
ลักษณะเกลียววิธเวิธ ตามมาตรฐาน บี.เอส. หรือ เจ.ไอ.เอส.อย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรจุกล่องกระสอบป่านๆ ละ 100 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
1.จำนวน 2,000 อัน ขนาด Ø 3/4” ราคาต่อหน่วย 3.47 บาท
2.จำนวน 5,000 อัน ขนาด Ø 5/8” หรือขนาด 16 มม. ราคาต่อหน่วย 1.97 บาท
สลักผ่าเหล็กชนิดกลม
ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใดอย่างหนึ่ง (ความยาววัดจากคอถึงหางอันสั้น)
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100 อัน พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
3.จำนวน 600 อัน ขนาด Ø 1/2” x 5” ราคาต่อหน่วย 51.70 บาท
4.จำนวน 2,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 1” หรือ 3.2 X 25 มม. ราคาต่อหน่วย 0.37 บาท
5.จำนวน 18,000 อัน ขนาด Ø 1/8” x 2” ราคาต่อหน่วย 0.57 บาท
6.จำนวน 17,000 อัน ขนาด Ø 1/4” x 2.1/2” ราคาต่อหน่วย 3.77 บาท
7.จำนวน 4,000 กล่อง ขนาด Ø 1/4” x 3” ราคาต่อหน่วย 3.97 บาท
สกรูเกลียวเหล็กเกลียวตลอดหัวจมแฉก
บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 144 ตัว
8.จำนวน 100 กล่อง ขนาด 4 X 20 มม. พิช. 0.7 ราคาต่อหน่วย 32.70 บาท
9.จำนวน 50 กล่อง ขนาด 5 X 40 มม. พิช. 0.8 ราคาต่อหน่วย 85.70 บาท
10.จำนวน 50 กล่อง ขนาด 6 X 15 มม. พิช. 1.0 ราคาต่อหน่วย 50.70 บาท
11.จำนวน 6,000 ชุด สกรูทองเหลืองเกลียวตลอดหัวหกเหลี่ยมพร้อมแป้นเกลียวทองเหลืองและแหวนรองทองเหลือง
ขนาด Ø 3/8” x 1.1/2” อย่างหนึ่ง ราคาต่อหน่วย 35.70 บาท
ลักษณะเกลียววิธเวิธ ตามมาตรฐาน บีเอส. หรือ เจไอเอส. อย่างใด
บรรจุกระสอบป่านๆ ละ 100 ชุด พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
12.จำนวน 70,000 อัน แหวนเหล็กสปริง ตาม มอก.259-2521
ขนาด Ø 5/8” บรรจุกล่องกระดาษแข็งๆ ละ 100 อัน ราคาต่อหน่วย 0.47 บาท
พร้อมทั้งมีป้ายบอกขนาดและจำนวนอย่างชัดเจน
ทั้ง 12 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 423,687.90 บาท


ผู้ชนะการประมูล
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
ทั้ง 12 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 419,218.51 บาท

รวม 419,218.51 บาท
สิ่งของถูกต้อง
53
63,322.60
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,320.- บาท. (ไม่รวมVAT) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 213.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 รายการที่.1 ในราคาท่อละ 2,320.- บาท. จำนวน 20 ท่อ. เป็นเงิน 46,400.- บาท. รายการที่.2 ในราคาท่อละ 213.- บาท. จำนวน 60 ท่อ. เป็นเงิน 12,780.- บาท. รวมราคาสินค้าทั้ง 2 รายการ เป็นเงิน 59,180.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เป็นเงิน 4,142.60 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 63,322.60 บาท. กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 63,322.60 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของทั้งสองรายการให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.36/สญ./2558 ลว. 6 พค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
54
450,800.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,080 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับ ว่าจ้างซ่อม Air Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 450,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 450,800.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
55
4,643,800.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,568,900.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,568,900.00 บาท

รวม 4,568,900.00 บาท
เสนอราคารายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
56
411,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
2. บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
4. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 405,000.00 บาท รายการที่ 2 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 5,800.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 410,800.00 บาท

รวม 410,800.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
57
481,500.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1,800 คัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ราคาคันละ 277 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 1,800 คัน เป็นระยะเวลา 6 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 498,600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,600.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
58
40,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ไทยสวัสด์ ซีสเต็มส์ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
4. บริษัท ทริปเปิ้ล อี เทรดดิ้ง จำกัด
5. บริษัท มีน อินเตอร์เทรด จำกัด
6. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
7. ร้าน เจริญผล
บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็มส์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,000.00 บาท

รวม 29,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
59
421,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Pull Rod(Modified)แคร่ PC-25,25Aพร้อมแป้นเกลียว ตามตัวอย่างทางการฯทาสีแดงกันสนิมพร้อมทาสีดำทับ ตาม Drg.3-2TP2-075ฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,800.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ ราคาที่เสนอ ตัวอย่างไม่ถูกต้อง บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 456,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 456,000.- บาท


รวม 456,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(456,000.00-421,800.00)=34,200.-หรือ 8.11
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
60
480,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lock ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพ่วง Sumitomo วัสดุ S45C ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,250.- บาท
รายการที่ 2 Bottom Lock Lifter ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพ่วง Sumitomo วัสดุ S45C ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,750.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 260,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 220,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
61
1,263,060.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ
ผู้เสนอราคา บ.ทีพีเค อินเตอร์การ์ด จก. ราคาที่เสนอ 894,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ปฯ จก. ราคาที่เสนอ 954,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จก. ราคาที่เสนอ 973,299.42 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ. ช.ชำนาญ จก. ราคาที่เสนอ 960,432.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ทีพีเค อินเตอร์การ์ด จก. จำนวนเงินรวม 894,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 894,000.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
62
299,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นเสริมจานศูนย์กลางแคร่ EQC. ขนาด 12 มม. จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 3,284.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 328,490.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 328,490.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
63
214,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักร้อยก้านสูบพร้อมปลอก จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาต่อหน่วย 221.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาต่อหน่วย 214.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 234.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 235.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 107,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 107,000.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
64
258,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักขัดสายยูชนิดเหลี่ยม จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาต่อหน่วย 278.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 235.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 262.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักตัวยกดานขัดญี่ปุ่น จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาต่อหน่วย 283.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 117.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 283.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เหล็กรังหน้าอัดก้านสูบ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาต่อหน่วย 307.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 266.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 310.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 47,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 23,540.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. จำนวนเงินรวม 53,286.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 123,906.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
65
385,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นเสริมจานแคร่ ขนาด 13 มม. จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาต่อหน่วย 909.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาต่อหน่วย 801.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง ฯ จก. ราคาต่อหน่วย 908.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 823.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 320,572.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 320,572.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
66
484,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Friction Coil Spring แคร่ Super Service Bradken จำนวน 110 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 4,400.0005 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 484,000.06 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 484,000.06 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
67
470,250.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ Super Service Bradken จำนวน 150 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 3,135.0037 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 470,250.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 470,250.56 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
68
499,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ Super Service Bradken จำนวน 100 ขด
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 4,996.0012 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 499,600.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,600.12 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
69
428,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ บานกระจกอลูมิเนียมติดตั้งห้องน้ำ รถ บพห.จำนวน 60 บาน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาต่อหน่วย 4,494.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 269,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 269,640.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
70
5,970,600.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 93,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
2) บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 99,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,970,600.00 บาท (รวม Vat 7 %)


รวม 5,970,600.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ เท่ากับราคาประเมิน
71
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Y Staner ขนาด ¾ “ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 494,340.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เวล ออโตเมชั่น จำกัด ไม่พิจารณาเนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Y Staner ขนาด ¾ “ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 35 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 494,340.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 494,340.00 บาท
ทางการฯ ได้เคยสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวมาใช้งาน สามารถใช้การได้ดี และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการกำหนด มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
72
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Y Staner ขนาด 3/8“ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 76 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 487,920.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Y Staner ขนาด 3/8“ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 76 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 487,920.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 487,920.00 บาท
ทางการฯได้เคยสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวมาใช้งาน สามารถใช้การได้ดี พร้อมแนบใบสั่งเลขที่ วกล.172/04/11/2557 ลว. 21 ต.ค. 2557 และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
73
479,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถดีเซลราง NKF. จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 499,904.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถดีเซลราง NKF. จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 499,904.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,904.00 บาท
ทางการฯ ได้เคยสั่งซื้อมาใช้การ พร้อมแนบสำเนาใบสั่งซื้อเลขที่ ซด.069/2258 ลว. 12 มี.ค. 2558 มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด
74
4,860,300.00
ประกวดราคา
-ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์
- บริษัท พี. เอส. เอ็ม. แบริ่ง จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง
- บริษัท เอสเคเอสอินเตอร์พาร์ท จำกัด
- บริษัท แวลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
- ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และออกประกวดราคาใหม่ต่อไป

รวม .00 บาท
- ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และออกประกวดราคาใหม่ต่อไป
75
454,410.00
สอบราคา
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Printed Circuit Board Complete Sets.ของรถ บนท.ป.1068-1084 จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 52,430 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Printed Circuit Board Complete Sets.ของรถ บนท.ป.1068-1084 จำนวน 8 Sets.เป็นเงิน 419,440 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 419,440.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
76
490,822.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA 855-R1,N 855-R2 จำนวน 24 ชุด ราคาชุดละ 20,450.91บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA 855-R1,N 855-R2 จำนวน 24 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 490,821.84 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 490,821.84 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
77
491,910.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tail Light ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 147,500.00 บาท
รายการที่ 2 “Cover”DC-DC Converter Box ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 ฝา
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 60,000.00 บาท
รายการที่ 3 Ground Box and Cover ของรถ บนท.ป 1101-1140 ตามตัวอย่างบริษัทฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 92,000.00 บาท
รายการที่ 4 Shore Supply Box and Cover ของรถ บนท.ป 1101-1140 ตามตัวอย่างบริษัทฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 92,000.00 บาท
รายการที่ 5 Air Compressor Control Box and Coverของรถ บนท.ป 1101-1140 ตามตัวอย่างบริษัทฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 107,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 147,500.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 60,000.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 92,000.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 92,000.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคารวม 107,000.00 บาท


รวม 498,500.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ฯ เสนอราคารายเดียวทั้ง 5 รายการ คณะกรรมการพิจารณาเอกสารของบริษัทฯแล้ว รายการที่ 1,ที่ 2 บริษัทฯเคยจำหน่ายให้กับทางการฯใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อแนบ รายการที่ 3,4,5 บริษัทเสนอตามตัวอย่างบริษัทฯและเสนอสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ จึงได้ทำการต่อรองราคา และทางบริษัทขอยืนยันราคาเดิม ทั้ง 5 รายการ รวมเป็นเงิน 498,500.00 และเป็นราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 1.33 % หรือ= 6,590.00 บาท (498,500.00-491,910.00) คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วหากไม่จัดซื้อหรือชะลอการจัดซื้อ อาจก่อปัญหาและอุปสรรคต่อการซ่อมบำรุงรถโดยสารได้จึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
78
265,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 247,663.55 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,336.45 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 247,663.55 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 17,336.45 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 265,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 2,650,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.90/สญ./2558 ลว. 21 สค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
79
487,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดSet แผ่นกันสึกพร้อมฐานรอง แคร่ DTD-18(1 ชุดมี 5 ชิ้น) วัสดุ SS41 ชุบ Zincกันสนิม วัสดุแผ่นกันสึก Nonmetallic ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯและรายละเอียดเงื่อนไขการว่าจ้างฯ จำนวน 75 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 6,495.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 487,125.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,125.- บาท


รวม 487,125.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(487,500.00-487,125.00) = 375.-หรือ 0.08
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
80
481,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียว Control Rod GR.23 วัสดุ S45C ยาว 970 มม. ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมชุบซิ้งกันสนิม จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,950.- บาท
รายการที่ 2 ชุดคานรอกรับเบรก ราวห้ามล้อ ยาว 260 มม.รถ บนอ.ป.(1 ชุดมี 6 ชิ้น)ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมชุบซิ้งกันสนิม จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 390.- บาท
รายการที่ 3 ชุดคานรอกรับเบรก ราวห้ามล้อ ยาว 190 มม.แคร่ PC-25 (1 ชุดมี 6 ชิ้น)ขนาด มิติตามตัวอย่างทางการฯพร้อมชุบซิ้งกันสนิมจำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 320.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 236,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 117,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 128,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,000.- บาท


รวม 481,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
81
362,027.00
สอบราคา
รายการที่ 1 EP สีเกาะเหล็ก จำนวน 44 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 28,248.00 บาท
รายการที่ 2 เลี่ยวโป๊วพลาสติก Matrix No.100 จำนวน 4 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 2,568.00 บาท
รายการที่ 3 สีม่วงเข้ม 2K#525 Matrix จำนวน 12 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 32,100.00 บาท
รายการที่ 4 ทินเนอร์ 2K Matrix 123 จำนวน 5 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 9,630.00 บาท
รายการที่ 5 แลคเกอร์ 2K จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 101,222.00 บาท
รายการที่ 6 ทินเนอร์ Extra Slow Matrix จำนวน 16 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 12,840.00 บาท
รายการที่ 7 Matrix MP-42k จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 26,411.88 บาท
รายการที่ 8 Matrix MSV-99 จำนวน 8 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 27,203.68 บาท
รายการที่ 9 Matrix 2K5-110 สีบรอนซ์ขาว จำนวน 4 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 10,700.00 บาท
รายการที่ 10 Matrix 2K7486 สีเขียวอ่อนมุก จำนวน 4 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 15,600.60 บาท
รายการที่ 11 Matrix 2K7487 สีเขียวมุก จำนวน 1 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 3,900.15 บาท
รายการที่ 12 Matrix 2K7488 สีเขียวเข้มมุก จำนวน 4 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 15,600.60 บาท
รายการที่ 13 Matrix 2K8-10 สีบรอนซ์ จำนวน 8 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 21,400.00 บาท
รายการที่ 14 Matrix 2K R-30 สีเขียวมุก จำนวน 2 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 7,800.30 บาท
รายการที่ 15 Matrix 2K 528 สีม่วงอ่อน จำนวน 8 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 31,201.20 บาท
รายการที่ 16 Matrix 2K 1505/P สีมุกเหลืองส้ม จำนวน 2 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 7,800.30 บาท
รายการที่ 17 Matrix 2K 103-C สีมุกเหลืองมะนาว จำนวน 2 กล.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคารวมที่เสนอ 7,800.30 บาท


รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 28,248.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 2,568.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 32,100.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 9,630.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 101,222.00บาท
รายการที่ 6 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 12,840.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 26,411.88 บาท
รายการที่ 8 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 27,203.68 บาท
รายการที่ 9 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 10,700.00 บาท
รายการที่10 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 15,600.60 บาท
รายการที่11 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 3,900.15 บาท
รายการที่12 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 15,600.60 บาท
รายการที่13 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 21,400.00 บาท
รายการที่14 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 7,800.30 บาท
รายการที่15 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 31,201.20 บาท
รายการที่16 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 7,800.30 บาท
รายการที่17 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 7,800.30 บาท


รวม 362,027.01 บาท
บริษัท สหถาวรซํพพลายฯ เสนอราคารายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วถูกต้อง พิจารณาสิ่งของแล้วและได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯและทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาถึงความจำเป็นในการซ่อมรถโดยสารจึงเห็นควรเสนอรับซื้อ
82
480,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(A) วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง 48-60 ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 831.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง บาท
รายการที่ 2 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(B) วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง 48-60 ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 738.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง บาท
รายการที่ 3 อุปกรณ์ยึดก้าน Brake(C)แบบรูใหญ่ วัสดุ S45C ชุบผิวแข็ง 48-60 ขนาด มิติ ตามตัวอย่างทางการจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 831.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 166,200.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 147,600.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 166,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,000.- บาท


รวม 480,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
83
377,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Oil Filter ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 388,089.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Hydraulic Oil Filter ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 388,089.00 บาท

รวม 388,089.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
84
344,981.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Center Pivot รถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 346,680.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Center Pivot รถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 346,680.00 บาท

รวม 346,680.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
85
730,100.00
สอบราคา
1. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เสนอราคา @ 2,560.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
2. บริษัท ที-แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคา @ 8,050.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคา @ 3,175.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย เสนอราคา @ 3,460.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
5. บริษัท ออซีท จำกัด เสนอราคา @ 3,355.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
"ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา"

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
86
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส รับว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
87
490,060.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 490,060.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
88
1,890,842.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา สิ่งของ # Carbon Brush # 5.8311.10/09 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Hasler Rail ประเทศ Switzerland จำนวน 1,300 Pairs ราคา Pair ละ 1,537.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) จำหน่าย สิ่งของ # Carbon Brush # 5.8311.10/09 ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Hasler Rail ประเทศ Switzerland จำนวน 1,300 Pairs เป็นเงิน 1,998,867 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,867.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
89
55,640.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 16,050.-บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 20,865.-บาท
รายการท่ี 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 18,725.-บาท
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 16,050.-บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 20,865.-บาท
รายการท่ี 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาอันละ 18,725.-บาท


รวม 55,640.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินทั้ง 3 รายการ
90
239,680.00
สอบราคา
รายการที่1 อลูมิเนียมแม่แบบ ชนิดมีปากกดด้านหลังขนาด 2x11x20 มม. ยาว 6 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 115,560.00 บาท
รายการที่2 อลูมิเนียมแม่แบบ ชนิดมีปากกดด้านหลังขนาด 2x15x18 มม. ยาว 6 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคา 124,120.00 บาท
รายการที่1 อลูมิเนียมแม่แบบ ชนิดมีปากกดด้านหลังขนาด 2x11x20 มม. ยาว 6 เมตร
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน115,560.00 บาท
รายการที่2 อลูมิเนียมแม่แบบ ชนิดมีปากกดด้านหลังขนาด 2x15x18 มม. ยาว 6 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 124,120.00 บาท


รวม 239,680.00 บาท
รายการที่1 ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
91
474,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดSet แผ่นกันสึก(แบบโค้ง)แคร่ DTP-18 (1 ชุดมี 2 ชิ้นประกบติดกัน)วัสดุ SS400 พร้อมชุบซิ้งกันสนิม,วัสดุแผ่นกันสึก Non-metallic มิติ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,950.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 474,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,000.- บาท


รวม 474,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(474,600.00-474,000.00)=600.-หรือ
0.13% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
92
498,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 497,999.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปรพาร์ท เสนอราคา 483,060.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 497,999.00 บาท

รวม 497,999.00 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสองปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
หจก..พี.เอส.สแปรพาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่งแต่ไม่ส่งรายละเอียดตามทางการกำหนดจึงไม่รับพิจารณา
93
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม AIR BRAKE (Piping)รถ กซข.1220 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม AIR BRAKE (Piping)รถ กซข.1220 จำนวน 1 รายการ
หจก.ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
หจก.ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
94
481,500.00
สอบราคา
Check Valve (Heavy Duty Non-Return Valve)G3/4(LS/523) ยี่ห้อ NORGREN, EU จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวม 481,500.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคารวม 481,500.00 บาท

รวม 481,500.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มทีฯ เสนอราคารายเดียวคณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารและหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและสำเนาใบสั่งซื้อฉบับเดิมที่บริษัทฯเคยขายให้กับทางการฯเลขที่ ซด.173/2557 วันที่ 15 กค.2557แล้วและสอบถามหน่วยงาน สลด.ที่เคยใช้สิ่งดังกล่าวที่เคยซื้อจากบริษัทฯและงาน สลด.แจ้งว่าสิ่งของดังกล่าวสามารถใช้งานได้ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาจากผู้ขายแล้วทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอไม่สามรถลดได้อีกจึงมีมติเสนอรับซื้อและเป็นราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯ เป็นเงินรวม 481,500.-บาท
95
3,281,400.00
ประกวดราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา Set. ละ 133,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,446,256.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 3,446,256.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ สูงกว่าราคาประเมิน 146,880.00 บาท (3,428,280.00 - 3,281,400.00) หรือ เท่ากับ 4.47 %
96
398,202.50
สอบราคา
รายการที่ 1 Radiator Fan ขนาด 18 นิ้ว (6 Holes) ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 15 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 67,410.00 บาท
รายการที่ 2 ตู้ E/G Control Box and Cover ของรถ บนท.ป.1037-1084จำนวน 5 ตู้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 246,100.00 บาท
รายการที่ 3 Home Pump (Automatic Water Pump Model WD-205Q) ยี่ห้อ MITSUBISHI ELECTRIC
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 88,275.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 93,651.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 67,410.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 246,100.00บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอรวม 88,275.00 บาท


รวม 401,785.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2 ราย บริษัทบุญยฤทธิ์ฯเป็นผู้เสนอราคารายเดียวรายการที่ 1,ที่ 2 และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 3 บริษัทฯเคยจำหนายสิ่งของดังกล่าวให้กับทางการฯใช้งานมาแล้วรายการที่ 1,2 ตามใบสั่งเลขที่ ซด.05/57 วันที่ 9 มค.2557, ซด.326/56 วันที่ 18 ธค.56 ดังแนบและเสนอตามแคตตาล๊อกรายการที่ 3 คณะพิจารณาใบสั่งเดิมและแคตตาล๊อกแล้ว บริษัทฯเสนอสิ่งของถูกต้อง และเสนอราคาทั้ง 3 รายการสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 0.89% หรือสูงกว่าราคาประเมิน = 3,582.50บาท (401,785.00-398,202.50)
97
442,980.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 440,305.00 บาท 2. บริษัท วัน ทรี พี แอนด์ ดับบลิว จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 441,910.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 440,000.00 บาท

รวม 440,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
98
1,448,000.00
สอบราคา
บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,419,040.00 บาท
บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,419,040.00 บาท

รวม 1,419,040.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
99
401,250.00
สอบราคา
มีผู้สนใจเสนอราคารายเดียว บริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเมนท์ ราคาที่เสนอ 329,506.50 บาท
บริษัท โพรเทค ไฟร์ อีควิปเมนท์ เสนอราคาที่ 329,506.50 บาท

รวม 329,506.50 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นพื้นที่ธุรกิจบริการให้กับผู้ค้า
100
1,821,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,818,000.00 บาท
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,820,000.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,818,000.00 บาท


รวม 1,816,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
101
400,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท ธเนศพงษ์ วิศวกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 420,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,400.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
3.บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 430,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,100.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,100.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 428,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.102/สญ./2557 ลว. 14 มค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
102
127,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ ทด.14 การเก็บค่าเช่าที่ดินและโรงร้าน จำนวน 40,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็มวันพริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 30.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.00 บาท
3) บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 24.25 บาท
4) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 29.30 บาท
5) บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 48.00 บาท

รายการที่ 2 แบบที่ บ.8 รายงานประจำสัปดาห์ จำนวน 50,000 แผ่น
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็มวันพริ้นติ้ง เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
3) บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.00 บาท
4) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 19.80 บาท
5) บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 35.00 บาท

รายการที่ 3 แบบที่ 187 (ใบจ่ายเงินค่าเล่าเรียนและค่าบำรุง) ขนาด 210 x 420 มม.จำนวน 300 เล่ม
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็มวันพริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 77.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 75.00 บาท
3) บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 74.50 บาท
4) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 72.93 บาท
5) บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 48.00 บาท

รายการที่ 4 ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่ารักษาความสะอาดเพื่อวางของขาย สีฟ้า ราคา 10.00 บาท จำนวน 12,000 เล่ม
1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็มวันพริ้นติ้ง เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.50 บาท
3) บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.69 บาท
4) บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 9.40 บาท
5) บริษัท อินเตอร์คอมพิวเตอร์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 10.90 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 10,700.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 10,165.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 24,075.00 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 83,460.00 บาท


รวม 128,400.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสอง ตัวอย่างกระดาษ และสีของกระดาษถูกต้องตามท่ีทางการกำหนด (เหตุที่ไม่พิจารณาราคารวมต่ำหนึ่ง เนื่องจากห้างฯ
ไม่ส่งตัวอย่างกระดาษปกสีน้ำตาล และสีของกระดาษในรายการที่ 4 ไม่ตรงกับของทางการ
103
495,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
เอกสารถูกต้องตามความต้องการ่ของทางการ
104
1,999,830.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซ๊.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 4,761.50 บาท
บริษัท เอ.ซ๊.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 4,761.50 บาท

รวม 1,999,830.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
105
5,760,987.00
ประกวดราคา
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอจำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 5,584,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,975,629.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 5,975,629.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ สูงกว่าราคาประเมิน 214,642.00 บาท (5,975,629 - 5,760,987) หรือเท่ากับ 3.72 %
106
996,000.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 995,000.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 995,000.00 บาท

รวม 995,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน1,000.00 บาท หรือเท่ากับ 0.100% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมกอ่สร้าง เป็นผู้ดำเนินการ ติดตั้งรางกันใต้สะพาน กม.38+594.50 - 38+702.50 ในเแขวงบำรุงทางอยุธยา กำหนด 45 วัน ต่อไป เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ ต่อไป
107
1,951,000.00
สอบราคา
1. บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองระบบควบคุมอาณัติสัญญาณไฟสีด้วยคอมพิวเตอร์ สถานีคลองหลวงแพ่ง, เปรง, คลองบางพระ, ดอนสีนนท์ และพานทอง จำนวน 5 สถานี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,949,500.00 บาท


รวม 1,949,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
108
499,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างการลอกสีเก่าออกจนถึงเนื้อเหล็กที่พื้นผิวภายนอกรอบคัน ทำความสะอาดแล้วพ่นหรือกลิ้ง EP เกาะเหล็กสี แล้วทำการโป๊วเลี่ยวและขัดให้เรียบแล้วพ่นหรือกลิ้งพ่นภายนอกทั้งคันและทำสีภายในตัวรถทั้งคัน ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 6 คัน
ผู้เสนอราคา บ.บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 83,200.- บาท
บ.บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 499,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บ.บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
109
478,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์เปิด-ปิดประตู รถ บนท.ป. 1001-1084 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ
จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 23,900.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 478,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,000.- บาท


รวม 478,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเอกสารถูกต้อง เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
110
1,829,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 24 Pcs. # I 82554/024 Solenoid Valve WMV-01/5ZG R1/4” 24 V Drg. 3 B 68461
บ. วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาอันละ 21,000.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 12 Pcs. # I 69500/00024 Solenoid Valve EV 207 Z – 24V Drg. 3B 42753
บ. วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาอันละ 100,500.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายจำนวน 24 อัน รวมเป็นเงิน 539,280.00 บาท
รายการที่ 2 บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายจำนวน 12 อัน รวมเป็นเงิน 1,290,420.00 บาท


รวม 1,829,700.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
111
201,880.00
สอบราคา
กล่องแขวนกระดาษชำระแสตนเลส จำนวน 400 ชุด
1) ร้านชัยวัฒนา เสนอราคารวม 177,200.00 บาท
2) หจก.น่านพิชญา เสนอราคารวม 178,000.00 บาท
3) บริษัทคิมไทยสุขภัณฑ์ จำกัด เสนอราคารวม 200,304.00 บาท
ร้านชัยวัฒนา ราคารวม 177,200.00 บาท

รวม 177,200.00 บาท
มีผู้ยืนเสนอราคา 3 ราย ร้านชัยวัฒนาเสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯตรวจสอบสิ่งของเอกสารของร้านฯแล้วและได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน สซส.ผู้ใช้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันผลว่า ตรงตามความต้องการของทางการฯ ได้ต่อรองราคาจากผู้ขายแล้วทางร้านฯยืนยันราคาที่เสนอไม่สามรถลดได้อีกจึงมีมติเสนอรับซื้อและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯ 24,680.-บาท (201,880.00-177,200.00)หรือคิดเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 12.23%
112
1,486,400.00
สอบราคา
จำนวน 20 Pcs. # 1160 Air Motor Type By 133
บ. บางกอก มารีนฯ เสนอขายในราคาอันละ 63,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. บางกอก มารีนฯ เสนอขายจำนวน 20 อัน รวมเป็นเงิน 1,348,200.00 บาท


รวม 1,348,200.00 บาท
เสอนราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
113
471,840.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket For Brake Regulator สำหรับแคร่ PC-26,26A,KW-20 วัสดุ SS41 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,932.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 3,985.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 471,840.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,840.- บาท


รวม 471,840.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
114
380,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Lever รถ บนท.ป.วัสดุ SS400 Bush ชุบแข็ง HS.48-60 พร้อมสลักเกลียวและทาสีกันสนิม มิติ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 9,499.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 9,498.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 379,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 379,920.- บาท


รวม 379,920.00 บาท
บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(380,000.00-379,920.00)=80.-หรือ
0.02% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
115
51,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อลูกถ้วยยึด Contact P,EE,GF พร้อมแป้นเกลียว ใช้กับรถจักร GE.K,GEA จำนวน 100 Sets
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 41,730.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อลูกถ้วยยึด Contact P,EE,GF พร้อมแป้นเกลียว ใช้กับรถจักร GE.K,GEA จำนวน 100 Sets
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 41,730.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 41,730.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เสนอราคารายเดียว นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบประกอบทดลองสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
116
449,721.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 1,000 ชม. เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 9 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 449,721.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง ซ่อมวาระ 1,000 ชม. เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 9 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 449,721.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


รวม 449,721.00 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.ยูพีเอส เอ็นจิน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาอยู่กับทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ

117
1,306,607.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคาร ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด ราคาที่เสนอ 1,239,756.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ซีอาร์.ซี.ซีเคียวริตี้ ราคาที่เสนอ 1,281,500-.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคาร ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด ราคาที่เสนอ 1,239,756.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,239,756.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด โดยตรวจสอบแล้วปรากฎว่าบริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยกับการรถไฟฯมาแล้วและผ่านมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามสัญญาทุกประการ
118
1,369,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดแกนเกลียวสำหรับงานซ่อม Slack Adjuster (1 ชุดมี 3 ชิ้น ประกอบด้วย แกนเกลียว, แป้นตั้งระยะ, แป้นเกลียวนำ ) สามารถประกอบใช้งาน เข้ากับ Slack Adjuster ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอุปกรณ์ใดๆ ลักษณะ,ขนาดและวัสดุ S45C ตามตัวอย่างของทางการฯ และอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องทำสัญลักษณ์ บริษัทผู้ผลิตและวันที่ผลิตให้ชัดเจน จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 3,638.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.เอเซียเอ็นจินียริ่งแอนด์เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 3,103.- บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,412,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,412,400.- บาท


รวม 1,412,400.00 บาท
บจก.เอเซียเอ็นจินียริ่งแอนด์เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างไม่ถูกต้อง จึงไม่พิจารณา
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำ 2 คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,412,400 – 1,369,600 = 42,800.-บาท) คิดเป็น 3.12 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
119
1,791,180.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Swing Bolster Hanger แคร่ TS-209 ตามแผนผังเลขที่ D150-08342 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง ฯ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 10,300.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,854,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,854,000.- บาท


รวม 1,854,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,854,000.00-1,791,180.00) = 62,820.- หรือ
3.50 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
120
462,240.00
สอบราคา
1.บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,480.- บาท. (ทั้งราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของ 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
1.บริษัท บูล บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,360.- บาท. จำนวน 100 อัน. เป็นเงิน 436,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,520.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 466,520.-บาท. กำหนดส่งของ 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ

รวม 466,520.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.42/สญ./2558 ลว. 27 เมย. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
121
380,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 380,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 26,600.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 400,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,000.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 428,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท ซาโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 380,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 26,600.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 406,600.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ ก็เคยผ่านงานซ่อมลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.102/สญ./2557 ลว. 14 มค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
122
704,000.00
สอบราคา
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ Hypertherm รุ่น Max ๘๕ และเสนอเครื่องทำลมอัด ยี่ห้อ SHIMGE รุ่น S๓๗๑-SGJ๒๐๙๐-๓๐๐ ผลิตจากประเทศจีน เสนอราคาชุดละ ๑๙๗,๘๙๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๒. บริษัท วันสต็อป อินดัสทรี ซัพพลาย จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ LINCOLN Model Tamahawk ๑๐๐๐ ประเทศอเมริกา เครื่องทำลมอัด ยี่ห้อ Atlas Copco รุ่น AT ๔๐ T ๓๐๐ ประเทศยุโรป เสนอราคาชุดละ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ VENTURY Model VPC-๖๐i ประเทศ ITARY และเสนอเครื่องทำลมอัดยี่ห้อ FUSHENG Model TA-๘๐/๓๐๔ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาชุดละ ๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
คณะกรรมการฯ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เสนอสิ่งของไม่ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด คือ เครื่องทำลมอัด ผลิตจากประเทศจีน โดยทางการฯกำหนดไว้ให้เป็นมาตรฐานยุโรป หรืออเมริกา คณะกรรมการจึงพิจารณาฯ สิ่งของของทางบริษัท วันสต๊อป อินดัสทรี ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับที่ ๒ และสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ

รวม 642,000.00 บาท
บริษัท วันสต๊อป อินดัสทรี ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับที่ ๒ และสิ่งของตรงตามความต้องการของทางการฯ
123
1,972,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,969,000.00 บาท
2. บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,971,368.00 บาท
บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเเงินทั้งสิ้น 1,968,000.00 บาท


รวม 1,968,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
124
320,251.00
สอบราคา
1. บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด
2. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท คิง เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,930.00 บาท

รวม 319,930.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
125
499,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าวSwing Hanger Bolsterโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาเรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 4,990.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 499,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,000.- บาท


รวม 499,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
126
563,500.00
สอบราคา
1. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,320.00 บาท
2. บริษัท.เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท
บริษัท.เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท

รวม 519,600.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 519,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,900.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.7905 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
127
486,669.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางรอง Journal Spring แคร่รถ JR-West ตามแผนผังสังเขป วัสดุเหล็ก SS41 และวัสดุยาง NR HS.65+-5ฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,630.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 489,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,000.- บาท


รวม 489,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(489,000.00-486,669.00)=2,331.- หรือ
0.48% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
128
563,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 519,600.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,500.00 บาท
3. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,360.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 519,600.00 บาท

รวม 519,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 519,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.7905 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
129
470,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร ชนิดใช้ไฟ DC. 24 V. ยี่ห้อ FUJI จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5,136.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ไม่มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก) จำนวนเงินรวม 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า ราคายังสูงกว่าวงเงินว่าจ้างราคากลาง สมควรพิจารณายกเลิกการสอบราคาเพื่อดำเนินการสอบราคาใหม่ในครั้งนี้
130
563,500.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 519,600.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,500.00 บาท
3. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,360.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 519,600.00 บาท

รวม 519,600.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองริโก๋ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 519,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.7905 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
131
455,392.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Wear Plate จำนวน 280 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,626.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 455,392.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 455,392.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเอกฉันท์ร่วมกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
132
563,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท
2. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,350.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท

รวม 560,400.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 560,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 3,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.5501 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
133
81,916.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 32,790.15 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 26,536.00 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 25,145.00 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 32,790.15 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 26,536.00 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 25,145.00 บาท

รวม 84,471.15 บาท
รายการท่ี 1 สูงกว่าราคาประเมิน( 32,790.15 - 30,416)= 2,374.15 บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน(26,536 - 26,500)= 36.00 บาท
รายการท่ี 3 สูงกว่าราคาประเมิน(25,145 - 25,000)= 145.00 บาท
134
455,820.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Adjusting Hook จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 367.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Connection Hanger จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 224.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 Brake Head Hanger จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 629.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 Bush (A) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 415.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 Brake Shoe Head จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,113.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 36,701.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 22,470.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 62,916.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 41,516.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 311,370.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 474,973.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
135
563,500.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท
2. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,410.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท

รวม 560,400.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 560,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 3,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ0.5501 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
136
563,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท
2. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 563,340.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 560,400.00 บาท

รวม 519,600.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 519,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 43,900.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.7905 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
137
439,930.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดแหนบยางเครื่องฉุดลาก จำนวน 15 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 31,458.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 471,870.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 471,870.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามีมติเอกฉันท์ร่วมกันว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
138
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,600.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1863 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
139
รฟ.ยธ.๑๕๒๐/๙/ส.๓๐/๒๕๕๘ : สอบราคาซื้อสลักเกลียวปล่อย
467,000.00
สอบราคา
๑.สลักเกลียวปล่อยขนาด ๕/๘”X ๒๕ ซ.ม. จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๑๗๖,๕๕๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ ๑๗๘,๓๕๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทรีทเม้น อินดัสตรี ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๑๘๗,๒๕๐.๐๐ บาท
๒.สลักเกลียวปล่อยขนาด ๓/๔”X ๒๕ ซ.ม. จำนวน ๕,๐๐๐ ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๓๕๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๒๑๙,๓๕๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทรีทเม้น อินดัสตรี ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๒๔๐,๗๕๐.๐๐ บาท
๑ บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ๑๗๖,๕๕๐.๐๐ บาท
๒. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ ๒๐๘,๓๕๐.๐๐ บาท


รวม 384,900.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
140
375,700.00
สอบราคา
1. หจก.แนชเชอเริลไลช ดีไซน์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,600.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา 375,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1863 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเนื่องจากงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ เป็นงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน อาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ
141
518,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 482,400.00 บาท (ไม่รวม VAT)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม 516,168.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
142
455,040.00
สอบราคา
1. บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 35,439.25 บาท. (ทั้งราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของ 30 วัน.
1. บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ จำนวน 12 บาน. เป็นเงิน 425,271.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 29,768.97 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,039.97 บาท. กำหนดส่งของ 30 วัน.

รวม 455,039.97 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ว.3/17/สซ./687/2558 ลว. 28 ตค. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
143
500,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์เปิด-ปิดประตู รถ JR-West ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 24,500.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเอกสารถูกต้อง เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (500,000 – 490,000 = 10,000.-บาท) คิดเป็น 2 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
144
406,600.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บนท. ตามเงื่อนไขรายละเอียดว่าจ้างซ่อมฯของทางการฯ
จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 40,660.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 406,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 406,600.- บาท


รวม 406,600.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเอกสารถูกต้อง เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
145
375,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 352,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ในวงเงิน 340,000.00 บาท


รวม 340,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
146
477,220.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Basic Impulse Valve I 47063 จำนวน 40 Sets.ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1.p/n A 50027 O-Ring จำนวน 1 Pc.
2.p/n A 70271 Piston จำนวน 1 Pc.
3.p/n A 27763/27 O-Ring จำนวน 4 Pcs.
4.p/n A 86856 Knorr-K-Ring จำนวน 4 Pcs.
5.p/n B 21930 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
6.p/n A 70316 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
7.p/n A 70275 Silencer จำนวน 2 Pcs.
8.p/n A 54760 Wire Mesh Screen จำนวน 2 Pcs.
ราคาชุดละ 11,930.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Basic Impulse Valve I 47063 จำนวน 40 Sets.ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1.p/n A 50027 O-Ring จำนวน 1 Pc.
2.p/n A 70271 Piston จำนวน 1 Pc.
3.p/n A 27763/27 O-Ring จำนวน 4 Pcs.
4.p/n A 86856 Knorr-K-Ring จำนวน 4 Pcs.
5.p/n B 21930 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
6.p/n A 70316 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
7.p/n A 70275 Silencer จำนวน 2 Pcs.
8.p/n A 54760 Wire Mesh Screen จำนวน 2 Pcs.
เป็นเงิน 477,220 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 477,220.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
147
1,348,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมหนักพัดลม KAWASAKI ขนาด 16 นิ้ว ใช้ไฟ 24 V.DC. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ
จำนวน 300 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอิเลคทริค ราคาที่เสนอ 4,494.- บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค จำนวนเงิน 1,348,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,348,200.- บาท


รวม 1,348,200.00 บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
148
481,500.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างตรวจเติมดูแลแบตเตอรี่และน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี เชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และกรุงเทพ จำนวน 3,000 คัน ราคาคันละ 160.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างตรวจเติมดูแลแบตเตอรี่และน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานี เชียงใหม่ อุบลราชธานี หนองคาย และกรุงเทพ จำนวน 3,000 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 481,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 481,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
149
498,700.00
สอบราคา
1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2.บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,950.00 บาท


รวม 496,950.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
150
1,469,500.00
สอบราคา
จำนวน 12 Sets. # 17 FM 522 C 1 Tertiary Protection Panel Ref.No.1
1. บ. บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 105,000.00 บาท
2. บ. ฮาตาริ เทคโนโลยีฯ เสนอขายในราคาชุดละ 113,890.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. บุญยฤทธิ์ฯ เสนอขายจำนวน 12 ชุด รวมเป็นเงิน 1,348,200.00 บาท


รวม 1,348,200.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
151
449,400.00
สอบราคา
บริษํท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 449,400.00 บาท
บริษํท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาเครื่องละ 449,400.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
152
1,375,200.00
สอบราคา
จำนวน 18 Pcs. # I 81647/024 Impulse Valve WIMHV – 1/2 ZG R1/4” , 24V Drg. 2B 66541
บ. วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาอันละ 71,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายจำนวน 18 อัน รวมเป็นเงิน 1,367,460.00 บาท


รวม 1,367,460.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
153
1,840,400.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงชุดระบบลมอัดสำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 245,993 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงชุดระบบลมอัดสำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 8 ชุด เป็นเงิน 1,967,944 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 1,967,944.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
154
1,783,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,783,320.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,783,320.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
155
412,184.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำไม้สักปิดกั้นปูนธรณีห้องน้ำ ขนาด 67 x 51 x 1,300 มม. (ส.24) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,200.- บาท

รายการที่ 2 ว่าจ้างทำไม้สักไสเรียบ 2 หน้า ขนาด 2 นิ้ว x 8 นิ้ว x 3 เมตร (ส.64) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ
จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 8,500.- บาท

รายการที่ 1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 107,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 345,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 452,000.- บาท


รวม 452,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงราคาประเมิน(452,000 – 412,184 = 39,916.-บาท) คิดเป็น 9.68% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
156
375,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,000.00 บาท

รวม 375,000.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
157
339,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คานขวางรับโครงประธานรถ บชส.,บนท.ขนาด 50*150*50 มม.หนา 4.5 มม.ยาว 4 ฟุต วัสดุ SS400 พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น บัสบอดี้ ราคาที่เสนอ 1,130.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น บัสบอดี้ จำนวนเงิน 339,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,000.- บาท


รวม 339,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น บัสบอดี้ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
158
481,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักรับขา Leveling Valve,บูชอัดยางชุบแข็ง วัสดุSS41 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,790.- บาท
รายการที่ 2 ข้องอ45๐หล่อขึ้นรูป Mark Center 1มม.พร้อมเกลียวนอก 2 ด้าน ชุบZincกันสนิม ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,445.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 334,800.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 144,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,300.- บาท


รวม 479,300.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(481,000.00-479,300.00) = 1,700.-หรือ 0.35 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
159
495,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฐานประตูชานรถโดยสาร วัสดุ SS41 หนา 1.6 มม.ตัดและเจาะรูตามลักษณะ ขนาดมิติตัวอย่างทางการ พร้อมทาสีแดงกันสนิมฯ ฯ จำนวน 1,000 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 472.- บาท
ผู้เสนอราคา บจก.ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 494.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 472,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,000.- บาท


รวม 472,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(495,000.00-472,000.00) = 23,000.-หรือ 4.67
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
160
286,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ราคาที่เสนอ 195,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนธนัช เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 216,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 195,000.00 บาท


รวม 195,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
161
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 324,000.00 บาท
2. บริษัท ที.พี.เค. อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 365,000.00 บาท
4. บริษัท กุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 373,990.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 324,000.00 บาท

รวม 324,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
162
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 324,000.00 บาท
2. บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท
3. บริษัท กุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 373,990.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 324,000.00 บาท

รวม 324,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
163
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 323,000.00 บาท
2. บริษัท วี.ที.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 328,000.00 บาท
3. บริษัท กุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 373,990.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสด ราคาที่เสนอ 323,000.00 บาท

รวม 323,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
164
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท
3. บริษัท กุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 373,990.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท

รวม 335,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
165
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 336,000.00 บาท
3. บริษัท กุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 373,990.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท
บริษัท ที.พี.เค.อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 335,000.00 บาท

รวม 335,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
166
612,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ราคาที่เสนอ 420,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนธนัช เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 420,500.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 460,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 420,000.00 บาท

รวม 420,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
167
523,400.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนธนัช เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 423,800.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท

รวม 400,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
168
174,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 159,000.00 บาท
2. บริษัท พี.เอ็ม.ซีเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 170,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 159,000.00 บาท

รวม 159,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
169
1,531,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ราคาที่เสนอ 1,285,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนธนัช เอนติเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,300,000.00 บาท
3. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 1,526,181.84 บาท
4. บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,890,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอ 1,285,000.00 บาท


รวม 1,285,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการประจำต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
170
556,900.00
สอบราคา
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 421,000.00 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาที่ 421,000.00 บาท

รวม 421,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
171
541,700.00
สอบราคา
1. บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 390,000.00 บาท
2. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 539,157.20 บาท
บริษัท วี.ที.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 390,000.00 บาท

รวม 390,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่อง ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
172
578,100.00
สอบราคา
มีผู้สนใจรายเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 507,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 507,000.00 บาท

รวม 507,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
173
525,000.00
สอบราคา
มีผู้สนใจรายเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 466,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 466,000.00 บาท

รวม 466,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
174
1,550,000.00
สอบราคา
มีผู้สนใจซื้อเอกสารฯ รายเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 1,495,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,495,000.00 บาท

รวม 1,495,000.00 บาท
มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องตามแผนงานประจำปีงบประมาณ
175
39,000.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 เครื่องเข้าเล่มมือโยก 1 เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 10,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสอง @ 14,300.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รายการที่ 2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สีฯ 1 เครื่อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอรายเดียว @ 25,300.00 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 )

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง ชนะการประมูลเสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และห้างฯ ยินดีลดราคาให้ทั้ง 2 รายการ คงเหลือเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 39,000.00 บาท (รวมภาษีมุลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 39,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการ
176
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น บี เอส โคออพ-เพอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 313,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรณ เสนอราคา 325,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส ท๊อปซีเคียวริตี้ การ์ด เสนอราคา 332,970.00 บาท
บริษัท เอ็น บี เอส โคออพ-เพอเรชั่น เป็นผู้ชนะการประมูล ด้วยราคา 313,000.00 บาท

รวม 313,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
177
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น บี เอส โคออพ-เพอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 313,700.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรณ เสนอราคา 320,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส ท๊อปซีเคียวริตี้ การ์ด เสนอราคา 332,970.00 บาท
บริษัท เอ็น ยี เอส โคออพ-เพอเรชั่น เป็นผู้ชนะการประมูล ด้วยราคา 313,700.00 บาท

รวม 313,700.00 บาท
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
178
1,991,900.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น บี เอส โคออพ-เพอเรชั่น จำกัด เสนอราคา 313,700.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนธนวรรณ เสนอราคา 320,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส ท๊อปซีเคียวริตี้ การ์ด เสนอราคา 332,970.00 บาท
บริษัท เอ็น บี เอส โคออพ-เพอเรชั่น เป็นผู้ชนะการประมูล ราคา 313,700.00 บาท

รวม 313,700.00 บาท
ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
179
375,700.00
สอบราคา
1. บริษัท บัดดี้ คลีนเนอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 339,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 352,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท บัดดี้ คลีนเนอร์ จำกัด ในวงเงิน 339,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)


รวม 339,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
180
440,000.00
สอบราคา
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาท่ีเสนอ 450,000.00บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯเปิดซอง ได้ส่งตัวอย่างของห้างฯให้งาน สลด. หน่วยงานผู้ใช้ตรวจสอบ และงาน สลด.แจ้งว่าสิ่งของที่เคยซื้อจากทางห้างฯ สามารถใช้งานได้ แต่มีการสึกหรอสิ้นเปลืองกว่าที่เคยจะเป็นและแผ่นกันสึกใช้วัสดุท่ีเป็นฝุ่นสะเก็ดเล็กๆ ทำให้เกิดอาการคันกับช่างผู้ปฎิบัติงานเห็นควรยกเลิกการจัดหาแผ่นกันสึกที่ใช้วัสดุชนิดนี้และควรจัดหาสิ่งของที่มีคุณภาพดีกว่า ปัจจุบันใช้วัสดุกันสึก Non-Metallic สามารถใช้งานได้ทนทานยืดอายุงานในการซ่อมบำรุงและไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน เห็นควรยกเลิกการจัดหาในครั้งนี้
181
584,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 583,500.00 บาท
2. หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน ิ583,900.00 บาท
บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นเงิน 583,000.00 บาท

รวม 583,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
182
1,882,450.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,880,739.00 บาท
2. บริษัท ออลไลท์ อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,882,536.00 บาท
บริษัท เอส.เค.ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (2015) จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,880,000.00 บาท

รวม 1,880,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
183
211,400.00
สอบราคา
1. หจก.เอส.เอส.1994 ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 211,000.00 บาท
2. หจก.ปรัชญกุล ทรานสปอร์ต ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 212,000.00 บาท
หจก.เอส.เอส.1994 เป็นเงิน 211,000.00 บาท

รวม 211,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
184
1,150,250.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดใบพัดลมระบายความร้อนของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 1,150,250.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดใบพัดลมระบายความร้อนของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 1,150,250.00 บาท

รวม 1,150,250.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
185
292,000.00
สอบราคา
1.หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 291,700.00 บาท
2.บริษัท เอส.ทีที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 292,000.00 บาท
หจก.แนชเชอเริลไลซ ดีไซน์ เป็นเงิน 291,600.00 บาท

รวม 291,600.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
186
1,008,800.00
สอบราคา
1.หจก.นวกิจการโยธา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 1,005,000.00 บาท
หจก.นวกิจการโยธา เป็นเงิน 1,005,000.00 บาท

รวม 1,005,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
187
951,000.00
สอบราคา
มีผู้สนใจซื้อแบบและเอกสารฯ รายเดียว บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด เสนอราคา 950,000.00 บาท
บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด เสนอราคา 950,000.00 บาท

รวม 950,000.00 บาท
มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพื่อเก็บเอกสารสำคัญของหน่วยงานให้พอเพียง
188
4,312,400.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 4,290,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 4,302,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 4,290,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 4,290,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอในราคา 4,290,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 22,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52
189
5,069,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 4,987,000.00 บาท
2. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 5,029,300.00 บาท
3. บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 5,049,300.00 บาท
4. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 5,057,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด 4,987,000.00 บาท

รวม 4,987,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
190
2,663,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 2,352,000.00 บาท
2. บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 2,385,600.00 บาท
3. บริษัท เอส.พี.วาย.แมนเพาเวอร์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 2,657,000.00 บาท
4. บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,658,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด 2,352,000.00 บาท

รวม 2,352,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
191
4,843,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 4,793,472.00 บาท
2. บริษัท เบสท์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เสนอราคา 4,832,101.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด 4,793,472.00 บาท

รวม 4,793,472.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
192
3,381,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,807,999.00 บาท
2. บริษัท ซีเคียวสเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,024,000.00 บาท
3. บริษัท เอ็ม พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,369,300.00 บาท
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 2,807,999.00 บาท

รวม 2,807,999.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
193
235,000.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 100 ชุด ราคาชุดละ 2,350.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 100 ชุด เป็นเงิน 235,000.89 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


รวม 235,000.89 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
194
825,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ กซข.1132 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 825,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ของรถ กซข.1132 จำนวน 1 รายการ
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 825,000.00 บาท

รวม 825,000.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
195
480,216.00
สอบราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Overflow Valve p/n I 25510/1 จำนวน 40 Sets.ใน 1 set.ประกอบด้วย
1.# B 76146/A Compression Spring จำนวน 2 Pcs.
2.# A 27763/26 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
3.# A 48128 Valve Head จำนวน 2 Pcs.
4.# 453889 Sealing Ring จำนวน 2 Pcs.
ราคา Set.ละ 12,005.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # ชุดซ่อม Knorr Overflow Valve p/n I 25510/1 จำนวน 40 Sets.ใน 1 set.ประกอบด้วย
1.# B 76146/A Compression Spring จำนวน 2 Pcs.
2.# A 27763/26 O-Ring จำนวน 2 Pcs.
3.# A 48128 Valve Head จำนวน 2 Pcs.
4.# 453889 Sealing Ring จำนวน 2 Pcs.
เป็นเงิน 480,216 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 480,216.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลัีกษณะที่ออกสอบราคา
196
495,650.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัวรับกลอนล็อกเตียงนอนบน ใช้กับรถ บนท.ป.(ITR) วัสดุ SUS 304 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ ฯจำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 345.- บาท
รายการที่ 2 ตัวรับเบาะพิงหัว ด้านซ้ายใช้กับรถ บนท.ป.(ITR) วัสดุ SUS 304 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ ฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 750.- บาท
รายการที่ 3 ตัวรับเบาะพิงหัว ด้านขวาใช้กับรถ บนท.ป.(ITR) วัสดุ SUS 304 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 750.- บาท
รายการที่ 4 บานพับประตูครัวข้างตัวรถ บกข.ป.วัสดุ SS41 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 710.- บาท
รายการที่ 5 ตัวยูรับเบาะพิงหัว ใช้กับรถ บนท.ป.(ITR) วัสดุ SUS 304 ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 270.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 86,250.- บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 150,000.- บาท
รายการที่3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 150,000.- บาท
รายการที่4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 28,400.- บาท
รายการที่5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 81,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,650.- บาท


รวม 495,650.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของ
ตามกำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
197
232,725.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลัง ของรถดีเซลราง THN จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 232,725.00 บาท

รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลัง ของรถดีเซลราง THN จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 232,725.00 บาทรวม 232,725.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
198
243,960.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Contact CK (Contact Tip ที่มี Silver Silloy insert จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน ราคาที่เสนอ 261,080.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 481,500-.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Contact CK (Contact Tip ที่มี Silver Silloy insert จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน ราคาที่เสนอ 261,080.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 261,080.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน เสนอราคาต่ำหนึ่ง สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้งานได้

199
41,730.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ที่ครอบหูป้องกันอันตรายจากเสียง จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 27,285.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.สุภากรร์ เซฟตี้โซลูชั้น ราคาที่เสนอ 28,504.8.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.แววลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 33,705.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 37,878.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ที่ครอบหูป้องกันอันตรายจากเสียง จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 27,285.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 27,285.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ผู้ใช้ได้ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
200
902,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Suction Valve For Compressor KNORR จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve For Compressor KNORR จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Suction Valve For Compressor KNORR จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ว่าจ้างซ่อม Delivery Valve For Compressor KNORR จำนวน 60 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผลเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 451,200.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 902,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา คือ หจก. วณิชผล เทรดดิ้ง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อม Suction Valve & Delivery Valve For Compressor KNORR ของรถจักร ALS ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ

201
1,082,275.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ รายการอะไหล่ Oil Centrifugal Eng.Cat 3516 B HD จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,082,274.23-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค.เฮฟวี่ อิควิปเม้นต์ ราคาที่เสนอ 1,039,886.68.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ รายการอะไหล่ Oil Centrifugal Eng.Cat 3516 B HD จำนวน 5 Sets.
ผู้เสนอราคา บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 1,082,274.23-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,082,274.23 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.เมโทรแมชีนเนอรี่ ตรวจสอบตามแค๊ตตาล็อกแล้ว ถูกต้องตามที่ผู้ใช้ยืนยัน
202
1,732,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดบริเวณโรงรถจักรบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.ซี.อาร์ซี.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,581,984.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เบสท์ เอ็นไวรอนเมนตัล โปรดักส์ ราคาที่เสนอ 1,637,100.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดบริเวณโรงรถจักรบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.ซี.อาร์ซี.ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 1,581,984.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 1,581,984.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บจก.ซี.อาร์.ซี.เคียวริตี้ เซอร์วิส โดยตรวจสอบแล้วปราฎว่าบริษัทฯ มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดทางภาคเอกชนมาแล้ว และผ่านเป็นที่เรียบร้อยเป็นไปตามสัญญาทุกประการ
203
1,603,441.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดรถจักรดีเซลที่โรงรถจักรบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,732,320.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.พี.เอส.ที.กรุ๊ฟ ราคาที่เสนอ 1,763,779.44.บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง เหมาทำความสะอาดรถจักรดีเซลที่โรงรถจักรบางซื่อ ระยะเวลา 12 เดือน
ผู้เสนอราคา บจก.เทรนสปอร์ต ราคาที่เสนอ 1,732,320.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,732,320.00 บาท
คณะกรรมการจีงได้พิจารณา บจก.เทรนสปอร์ต ผู้เสนอราคาต่ำสุดและแสดงเอกสารครบถ้วน ซึ่งมีประสบการณ์เคยผ่านการทำความสะอาดรถจักรให้กับทางการมาร่วมสิบปีกว่าได้ดำเนินการไปด้วยดี ไม่เคยทำให้ทรัพย์สินของทางการเสียหาย
204
492,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ซ่อม Automatic Coupler and Draft Gear จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ซ่อม Automatic Coupler and Draft Gear จำนวน 1 รายการ
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 470,800.00 บาท
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
205
5,176,300.00
ประกวดราคา
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @38,300.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) ตามแผนผังรายละเอียดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ RELIANCE INTERNATIONAL ผลิตโดย RELIANCE INTERNATIONAL.,INDIA. กำหนดส่งของภายใน 60 วัน นับถักจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2. ฮั่วองเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 109,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) ตามรายละเอียดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ FAIVELEY TRANSPORT (#107 266 00 08) ผลิตโดย FAIVELEY TRANSPORT ITALIA S.P.A.,ITALY. จำหน่ายโดย FAIVELEY TRANSPORT FAR EAST LTD., HONG KONG. กำหนดส่งของภายใน 60 วัน นับถักจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย รับประกันคุณภาพ 1 ปี
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ราคาต่ำสุด) เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องอะไหล่ฯ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ RELIANCE INTERNATIONAL ซึ่งมีใช้งานกับ INDIA RAIWLAY (NORTH CENTRAL RAILWAY) ตาม SUPPLY RECORD แนบ จึงให้ผู้ใช้งาน (วซจ.) เป็นผู้ตรวจสอบมติต่างๆ ของ Draawing ที่บริษัทฯ แนบพร้อมใบเสนอราคาว่าถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องตรงกับขนาดมติของทางการใช้งานอยู่ให้บริษัทฯ จัดส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพและการผลิต ทั้งนี้ เพื่อความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องอะไหล่ รายการนี้
ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบ Draawing ของบริษัทฯ เบื้องต้นพบว่าพิกัดต่างๆ ตรงกับมติของ Liner ที่ทางการใช้งานอยู่ และบริษัทแจ้งวัสดุที่ใช้ทำ Cylinder Dai 136 mm. คือ Aluminium Alloy Grade AB-AISi12 (b)LM6 พร้อมนำส่งตัวอย่างประกอบการพิจารณา จึงทำการประกอบ (Liner =1pc. และ Stud= 8 pcs.) กับเครื่องทำลม (VAC3) หมายเลข 441394 ติดตั้งกับรถจักรหมายเลข 4031 เพื่อใช้งานจริง สรจ.ธบ. ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2558 รวมอายุใช้งาน 40 วัน ผลการใช้งานปกติไม่พบความชำรุดพบพร่องแต่อย่างใด

รวม 4,098,100.00 บาท
คณะกรรมการฯ จึงรับไว้พิจารณาและได้ต่อรองราคาบริษัท ฯ แจ้งยืนยันราคาเดิมที่เสนอไว้ ราคาที่บริษัทฯ เสนอนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จัดซื้อได้ตราระเบียบฯประกอบกับขณะนี้ของคงคลังหมดแต่จำเป็นต้องมีเครื่องอะไหล่ฯ ไว้ใช้เปลี่ยนซ่อมอย่างต่อเนื่องไม่อาจระงับหรือชลอการจัดหาเห็นสมควรรับซื้อ #107266 Cylinder 136 mm. (563233) (1Set ประกอบด้วย (Liner =1pc. และ Stud= 8 pcs.) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ RELIANCE INTERNATIONAL., INDIA จากบริษัท คณิตอุสาหกรรม จำกัดไว้ใช้งาน จำนวน 100 Sets ราคา @ 38,300.00 บาท เป็นเงิน3,830,00.00 บาท และภาษีมูลค่ำเพิ่ม 7% เป็นเงิน268,100.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,098,100.00 บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน 1,078,200.00 บาท (5,176,300-4,098,100) หรือ 20.83%
206
470,800.00
สอบราคา
รายการที่1 ลูกสูบ Dead man Valve จำนวน 60 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 256,800.00 บาท
รายการที่2 Upper Bush จำนวน 100 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 128,400.00 บาท
รายการที่3 Lower Bush จำนวน 100 Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 85,600.00 บาท

รายการที่1 ลูกสูบ Dead man Valve จำนวน 60 Pcs
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 256,800.00 บาท
รายการที่2 Upper Bush จำนวน 100 Pcs
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 128,400.00 บาท
รายการที่3 Lower Bush จำนวน 100 Pcs
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 85,600.00 บาทรวม 470,800.00 บาท
รายการที่1 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
207
499,476.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Spring (Material Jis Sub 9A) จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 41,665.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพยงรายเดียวและปฏิบัติตามเงื่อนไขการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
208
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ผ้าใบกูปทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาว จำนวน 130 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,841.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,369.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,369.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
209
484,582.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดอะไหล่แคร่ Sumitomo Ride Control Class B/C (ชุด Overhaul side hole sets) จำนวน 72 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 6,730.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 484,581.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 484,581.60 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
210
1,964,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมการทำงานและอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนชนิดคานอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย ที่ กม.936+011 ระหว่างสถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีนาม่วง แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหาดใหญ่ ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,924,720.00 บาท

รวม 1,924,720.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
211
461,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นรอง Center หนา 9 มม. แคร่รถโดยสารทั่วไป วัสดุ, ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,045.- บาท

รายการที่ 2 แผ่นรอง Center หนา 12 มม. แคร่รถโดยสารทั่วไป วัสดุ, ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,625.- บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 204,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 262,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,000.- บาท


รวม 467,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (467,000 – 461,000 = 6,000.-บาท) คิดเป็น 1.30 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
212
499,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Cross Beam (ทางยาว) รถ บกข.และรถโดยสารทั่วไป ยาว 8 ฟุต วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 35 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 14,235.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 14,280.- บาท

บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,225.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,225.- บาท


รวม 498,225.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,800 – 498,225 = 1,575.-บาท) คิดเป็น 0.32% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
213
82,786.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยะ 7%)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 ตัว FUSE 400A 1P ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 270.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 551.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 3 ตัว FUSE BASE 1P 400A ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 585.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 เมตร สายไฟ THW 120 sq.mm. ยี่ห้อ THAI YAZAKI
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 329.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 285.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 342.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ @ ละ 335.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 100 เมตร สายไฟ THW 70 sq.mm. ยี่ห้อ THAI YAZAKI
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 196.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 168.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 192.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ @ ละ 192.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 2 เส้น ฟรีฟอร์ม # 70 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 129.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 105.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 128.40 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ @ ละ 116.63 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) จำนวน 6 เส้น ฟรีฟอร์ม # 120 ตามตัวอย่างทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 170.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคสบายเคส จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 140.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซีสเต็ม จำกัด ราคาที่เสนอ @ ละ 149.80 บาท
ผู้เสนอราคา หจก. ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาที่เสนอ @ ละ 159.43 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา (จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%แล้ว)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัท) - เสนอขายสิ่งของไม่ถูกต้อง จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัท) - เสนอขายสิ่งของไม่ถูกต้อง จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัท) บริษัท เคสบายเคส จำกัด จำนวนเงิน 28,500.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัท) บริษัท เคสบายเคส จำกัด จำนวนเงิน 16,800.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัท) บริษัท เคสบายเคส จำกัด จำนวนเงิน 210.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อบริษัท) บริษัท เคสบายเคส จำกัด จำนวนเงิน 840.00 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,350.00 บาท
ที่มาของงบประมาณ : การรถไฟแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2559


รวม 46,350.00 บาท
** เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอขายสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ และผู้ขายยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ พร้อมส่งของให้ภายใน 7 วัน (นับถัดจากวันที่รับใบสั่ง)


214
1,123,243.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเดือนละ 117,472 รวม 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,409,664.00 บาท(รวมVat7%)
ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากต่อรองราคาแล้วไม่สามารถลดราคาได้ ทำให้ราคาที่เสนอเกินราคากลาง 25.49 % เกินกว่าที่ระเบียบการรถไฟว่าด้วยการจ้างพ.ศ.2544 ระบุให้ไม่เกิน 10 % ของราคากลาง

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
215
780,600.00
สอบราคา
ตลับลูกปืนสำหรับรถโดยสาร มีผู้เสนอราคา 4 ราย ดังนี้
1. จำนวน 120 ตลับ Special Angular Contact Ball Bearing
ต้องการผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NSK No. JB-1D ชนิดรังเหล็ก
- หจก.สินสหวัฒน์ เสนอราคา @ 5,700.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา @ 8,900.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บจก. แวลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 6,000.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บจก. พีที คอมโพเน้นท์ เสนอราคา @ 5,400.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 100 ตลับ No. 6206 ZZ
- หจก.สินสหวัฒน์ เสนอราคา @ 90.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา @ 115.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บจก. แวลู แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 90.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บจก. พีที คอมโพเน้นท์ เสนอราคา @ 89.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
ตลับลูกปืนสำหรับรถโดยสาร รับซื้อจากผู้เสนอราคา ดังนี้
1. จำนวน 120 ตลับ Special Angular Contact Ball Bearing
ต้องการผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ NSK No. JB-1D ชนิดรังเหล็ก
- บจก. พีที คอมโพเน้นท์ เสนอราคา @ 5,400.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

2. จำนวน 100 ตลับ No. 6206 ZZ
- บจก. พีที คอมโพเน้นท์ เสนอราคา @ 89.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 702,883.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
216
995,966.70
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารฯ ของรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 955,510.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างหุ้มเบาะนั่ง-เบาะพิงหลังผู้โดยสารฯ ของรถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1 จำนวน 1 รายการ
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 955,510.00 บาท

รวม 955,510.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารายเดียวปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
217
184,575.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 500 Pcs. THREADED UNION (M19x34.5)
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 61,525.00 บาท
รายการที่2.จำนวน 500 Pcs THREADED UNION (M19x29.5)
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 56,175.00 บาท
รายการที่3.จำนวน 500 Pcs. THREADED UNION (M22x25)
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 50,825.00 บาท
รายการที่4.จำนวน 100 Pcs. STUD STAINLESS (M6x40)
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 16,050.00 บาท

รายการที่1 จำนวน 500 Pcs. THREADED UNION (M19x34.5)
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 61,525.00 บาท
รายการที่2.จำนวน 500 Pcs THREADED UNION (M19x29.5)
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 56,175.00 บาท
รายการที่3.จำนวน 500 Pcs. THREADED UNION (M22x25)
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 50,825.00 บาท
รายการที่4.จำนวน 100 Pcs. STUD STAINLESS (M6x40)
บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 16,050.00 บาทรวม 184,575.00 บาท
รายการที่1บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายการเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายการเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายการเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทโลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายการเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
218
52,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหร่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหร่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 28,800.00 บาท รายการที่ 2 จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 6,200.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000.00 บาท

รวม 35,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
219
375,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. บริษํท บัดดี้ คลีนเนอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 349,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
3. บริษํท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 352,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ในวงเงิน 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 340,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
220
203,300.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 203,000.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 203,000.00 บาท

รวม 203,000.00 บาท
คณะกรรมการ ได้ทำการต่อรองราคากับ ห้างฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 300.00 บาท หรือเท่ากับ 0.147% พิจารณาแล้วเห้นสมควรจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการกอ่สร้างห้องสุขาย่านสถานีเต็งหนาม กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ต่อไป
221
216,200.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 216,000.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 216,000.00 บาท

รวม 216,000.00 บาท
คณกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ ห้างฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.092% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขา ขนาด 1 ห้อง ที่ย่านสถานีบ้านตูม กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ต่อไป
222
375,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษํท บัดดี้ คลีนเนอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 349,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนสามัญ เขลางค์ดำรงทรัพย์ ราคาที่เสนอ 350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
4. บริษัท ซีเคียว สเปเชียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 352,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญทาหมั้น เซฟตี้การ์ด ราคาที่เสนอ 360,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ในวงเงิน 340,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 340,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
223
466,000.00
สอบราคา
กระเบื้องยางปูพื้น PVC Color TD 12405-01 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ยี่ห้อ LG Hausys จำนวน 20 ม้วน
ผู้เสนอราคา 1)บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคารวม 406,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2)หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารวม 464,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา 3)บริษัท เอฟเอ็มจีโฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคารวม 442,980.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคารวม 406,600.00 บาท

รวม 406,600.00 บาท
มีผู้ยืนเสนอราคา 3 ราย บริษัทยูนิโก้ฯเสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯตรวจสอบสิ่งของเอกสารของบริษัทฯแล้วและได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน สซส.ผู้ใช้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันผลว่า ตรงตามความต้องการของทางการฯ ได้ต่อรองราคาจากผู้ขายแล้วทางบริษัทฯยืนยันราคาที่เสนอไม่สามรถลดได้อีกจึงมีมติเสนอรับซื้อและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯม้วนละ 2,970.-บาท (23,300.00-20,330.00)หรือคิดเป็น 12.75%
224
121,665.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 TAPPING SCREWS หัวกลม ขนาด 5/8 นิ้ว เบอร์ 10 จำนวน 20 กล่อง
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอรวม 6,400.00 บาท
รายการที่ 3 ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว เบอร์10 จำนวน 20 กก.
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอรวม 780.00 บาท
รายการที่ 4 ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ขนาดหนา 1 นิ้ว กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยวัฒนา ราคาที่เสนอรวม 59,600.00 บาท
รายการที่ 5 ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 2 ร้าน ชัยวัฒนา รวมราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท
รายการที่ 3 ร้าน ชัยวัฒนา รวมราคาที่เสนอ 780.00 บาท
รายการที่ 4 ร้าน ชัยวัฒนา รวมราคาที่เสนอ 59,600.00 บาท
รายการที่ 5 ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม 66,780.00 บาท
รายการที่ 1,ที่ 5 ไม่มีผู้เสนอราคา รายการที่ 2,3,4 ร้านชัยวัฒนาเสนอราคารายเดียว พร้อมส่งตัวอย่างให้ พิจารณาคณะกรรมการให้หน่วยงานผู้ใช้ งาน สอส.ตรวจสอบและแจ้งว่าสิ่งของถูกต้องใช้งานได้ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาแล้วทางร้านยืนยันราคาที่เสนอรวม 3 รายการ เป็นราคาสูงกว่าประเมินของทางการฯคิดเป็น 9.83%หรือ (66,780.-บาท-60,800.-บาท=5,980.-บาท) คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อ
225
282,000.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 1,558.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7 %) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-coat
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด ชนะการประมูล และยินดีลดราคาให้คงเหลือ @ 1,540.00 บาท (ไม่รวมภาษีมุลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 296,604.00 บาท
"สิ่งของถูกต้องตรงตามรายละเอียดของทางการ"
226
26,196,275.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม 26,046,275.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,046,275.00 (รวม Vat 7%)รวม 26,046,275.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
227
10,682,900.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวม 10,662,336.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,662,336.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 10,662,336.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
228
5,070,000.00
ประกวดราคา
- บจก.ฮาตาริเทคโนโลยี
- บจก. แอลไลแอนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์
- บจก.ไอทีพี เพาเวอร์
- หจก.รณชัยเทรดดิ้ง
- ยกเลิกการประกวดราคาซื้อ Overhead Crane 5 ตัน Span 21 เมตร จำนวน 2 ชุด ตามประกาศฯ เลขที่ ปซ. 58002 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ตามมติคณะกรรมการฯ เนื่องจาก ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดด้าน Supply Record ให้ชัดเจน และTechnical Specification ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ก่อนที่จะดำเนินการจัดหาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป

รวม .00 บาท
- ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิค
229
481,500.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำตัวยึดอุปกรณ์ดานขัด Bhatia วัสดุ S45C ลักษณะมิติ และขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 1,605.- บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
230
450,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,950.00 บาท

รวม 449,950.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
231
115,560.00
สอบราคา
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาอันละ 362.20 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาอันละ 362.20 บาท

รวม 108,660.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯ (115,560 - 108,660) = 6,900.00 บาท
232
798,420.00
สอบราคา
1. บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 644,300.80 บาท เสนอตามตัวอย่างของบริษัทฯ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นวัน พริ้นติ้ง เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 689,080.00 บาท เสนอตามตัวอย่างของห้างฯ
3. บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินทั้งสิ้น 696,230.00 บาท เสนอตามตัวอย่างของบริษัทฯ
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรพรรณพิมพ์ เสนอราคาต่ำสี่ เป็นเงินทั้งสิ้น 749,000.00 บาท ไม่มีตัวอย่างแนบ
5. บริษัท เวิร์ชเทค คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำห้า เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000.00 บาท ไม่มีตัวอย่างแนบ
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่าผู้เสนอต่ำสุด คือ บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด คุณสมบัติถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด จึงได้จัดส่งกระดาษให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบแล้วบริษัทได้ส่งตัวอย่างตามต้องการ ตามหนังสือของ ผผอ. ลว. 15 ก.ย.2558 เห็นสมควรรับไว้พิจารณา จึงได้ต่อรองราคาบริษัทฯ มีหนังสือ ลว 23 ก.ย.2558 ยินดีลดราคาเป็นจำนวนเงินที่ลดให้ 242.00 บาท เป็นราคา 644,058.80 บาท

รวม 644,058.80 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรว่าจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะของการรถไฟฯ ประจำปี 2559 จากบริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 644,058.80 ต่ำกว่าราคาประเมิน 798,420 – 644,058.80 = 154,361.20 หรือ 19.33%
233
481,500.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 481.50 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 481.50 บาท

รวม 481,500.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
234
325,500.00
สอบราคา
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางระบบกรมบัญชีกลางจากการปรับปรุง ทำให้ข้อมูลสอบราคาที่อ้างถึงข้างต้นได้หายไปจากระบบ ทาง ผจจ.ได้ติดต่อไปยังกรมบัญชีกลางแล้วเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก็ไม่พบข้อมูลประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรถไฟฯ คณะกรรมการสอบราคา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่อ้างถึง 2 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าวข้างต้น
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางระบบกรมบัญชีกลางจากการปรับปรุง ทำให้ข้อมูลสอบราคาที่อ้างถึงข้างต้นได้หายไปจากระบบ ทาง ผจจ.ได้ติดต่อไปยังกรมบัญชีกลางแล้วเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก็ไม่พบข้อมูลประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรถไฟฯ คณะกรรมการสอบราคา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่อ้างถึง 2 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าวข้างต้น

รวม .00 บาท
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางระบบกรมบัญชีกลางจากการปรับปรุง ทำให้ข้อมูลสอบราคาที่อ้างถึงข้างต้นได้หายไปจากระบบ ทาง ผจจ.ได้ติดต่อไปยังกรมบัญชีกลางแล้วเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ก็ไม่พบข้อมูลประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรถไฟฯ คณะกรรมการสอบราคา ที่ได้รับการแต่งตั้งตามที่อ้างถึง 2 ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าวข้างต้น
235
480,698.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Overhaul ชุด Air Dryer สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศ ราคาชุดละ 96,139.50 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ รับว่าจ้างซ่อม Overhaul ชุด Air Dryer สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน 5 ชุด เป็นเงิน 480,697.50 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 480,697.50 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
236
338,350.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 97,500.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 161,670.00 บาท รายการที่ 3 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 67,400.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 326,570.00 บาท

รวม 326,570.00 บาท
รายละเอียดพร้อมตัวอย่างของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
237
1,094,610.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ราคาเดือนละ 91,217.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 1,094,610 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,094,610.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
238
941,600.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 941,600.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาตกลงจ้าง 941,600.00 บาท

รวม 941,600.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบสถานที่ดำเนินการแล้ว มีศักยภาพดำเนินการได้ พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุงรถจักร จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
239
107,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Magnetic Contactor 55A. 3 pole, Coil DC. Operated 50-90 VDC. 1NO Aux. Contacts
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 74,900.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 66,661.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 66,661.00 บาท


รวม 66,661.00 บาท
- หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “ABB” ประเทศฝรั่งเศส ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคแล้วถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด ซึ่งห้างฯ ได้เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 66,661.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 33.7 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
240
128,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Terminal Bar Connectors for Traction Motor (3 Items/Set)
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 128,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 128,400.00 บาท


รวม 128,400.00 บาท
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 128,400.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
241
55,820.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
242
488,722.00
สอบราคา
1.บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,000.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ ในราคาชุดละ 3,900.- บาท. จำนวน 100 ชุด. เป็นเงิน 390,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 27,300.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,300.- บาท.กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 417,300.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเข้าตามหลักเกณฑ์การใช้และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเดิม เลขที่ ชก./วซด.กท.31/สญ./2557 ลว. 30 มิย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
243
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าว Knuckle โดยการใช้คลื่นความถี่สูง แบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 70 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 7,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 490,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.- บาท


รวม 490,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
244
597,000.00
สอบราคา
มีผู้สนใจซื้อแบบและเอกสารเสนอราคา จำนวน 1 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา
ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 596,549.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 596,500.00 บาท
เนื่องจากงานนี้มีผู้สนใจเพียงรายเดียวและมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ตามงบประมาณประจำปี 2558
245
408,205.00
สอบราคา
ห้างหุ่นส่วนำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 350 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.]t 497.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 350 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
ราคา Pc.ละ 529.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ห้างหุ่นส่วนำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย
1)กรองเชื้อเพลิง ดักน้ำ # 26560145 จำนวน 350 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 174,142.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)กรองเชื้อเพลิง # 26560143 จำนวน 350 Pcs.( ตามรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 185,377.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 รายการ รวมเป็นเงิน 359,520 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 359,520.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
246
884,700.00
สอบราคา
มีผู้สนใจซื้อแบบและเอกสารเสนอราคาจำนวน 1 ราย บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 969,580.00 บาท
บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 969,580.00 บาท

รวม 960,000.00 บาท
เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี งบประมาณ 2558
247
1,622,976.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 96 Pairs Axle Motor Bearing Pinion Side ยกเว้นการดาดโลหะขาว ตามแผนผังของทางการ
เลขที่ 1-4101D1-001/1 วัสดุเหล็ก Steel Castings JIS G5102 Grade SCW410Tensile Strength 410 mm.2 Min., Elongation 21 % Min.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,854,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 811,488.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 892,636.80 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 96 Pairs Axle Motor Bearing Commutator Side ยกเว้นการดาดโลหะขาว ตามแผนผังของทางการเลขที่ TR.801365 วัสดุเหล็ก Steel Castings JIS G5102 Grade SCW410 Tensile Strength 410 N/mm.2 Min., Elongation 21% Min.
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 760,128.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,854,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 821,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 892,636.80 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 770,400.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 760,128.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,530,528.00 บาท


รวม 1,530,528.00 บาท
- หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ซึ่งสามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระยะรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 5.70 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
248
970,704.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Relay type 8101 (MORS SMITT) 72 VDC. Model-B Series 400-72-BG R1600
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 728,028.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 684,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส จำนวนเงิน 684,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 684,800.00 บาท


รวม 684,800.00 บาท
- หจก.พีซีบี อีเล็คทรอนิคส์ เซอร์วิส เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “MORS SMITT” ประเทศ FRANCE พิจารณาตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 29.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
249
933,896.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Connection Bar ต่อพ่วงซองแปรงถ่านของ Traction Motor (2 Pcs./Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 312,119.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Brush Holder Ring
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 611,505.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. Rubber Seal กันน้ำมันเกียร์ของบ Bearing Housing ด้าน Pinion (ชนิดฝาดัดแปลง)วัสดุยาง NBR
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 86,135.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 310,300.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. จำนวนเงิน 609,900.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 80,250.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,000,450.00 บาท


รวม 1,000,450.00 บาท
- รายการที่ 1,2 บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างประกัน, ตรวจสอบตัวอย่างแล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 310,300.00 บาท, 609,900.00 บาท ตามลำดับ พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 80,250.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
ทั้ง 3 รายการ จัดซื้อครั้งนี้มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 7.13 %
250
503,670.40
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 250 Pcs. Seal ยางรอง Fuel Pipe ขนาด 13 x 34 x 81 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 113,955.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 900 Pcs. Seal ยางรอง Fuel Pipe ขนาด 10 x 26 x 36 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 255,195.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 480 Pcs. Seal ยางรอง Fuel Pipe ขนาด 7 x 20 x 34 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 111,012.50 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 250,380.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 130,968.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,360.50 บาท


รวม 492,360.50 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วทั้ง 3 รายการ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 111,012.50 บาท, 250,380.00 บาท, 130,968.00 บาท ตามลำดับ พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 2.25 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
251
741,724.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 2 Sets Alternator ขนาด 28 VDC. 85 V. ยี่ห้อ “BOSCH” S/N.0120600587 หรือยี่ห้ออื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา หจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม ราคาที่เสนอ 577,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 741,724.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. จำนวนเงิน 577,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 577,800.00 บาท


รวม 577,800.00 บาท
- หจก.ไทยแสงเจริญไดนาโม เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “BOSCH”
ประเทศใน GERMANY, DENDARK, THAILAND ตรวจสอบแล้วห้างฯ เสนอราคาคราวเดียวกัน 2 รุ่น ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน จึงไม่รับพิจารณา, บ.ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 60 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “BOSCH” ประเทศ EUROPE ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกและตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 577,800.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 22.10 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
252
533,127.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 1.5-4
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 1.5-5
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 2.5-4
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 2.5-5
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 6-5
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 38,520.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Insulated Ring Terminal RF 6-6
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 38,520.00 บาท
รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Butt Splice BF 1.5
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 38,520.00 บาท
รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Butt Splice BF 2.5
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 42,800.00 บาท
รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20000 Pcs. Butt Splice BF 6
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท
รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15000 Pcs. Fully Insulated Female Disconnector PV 2.5-7
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 40,125.00 บาท
รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15000 Pcs. Female Disconnector V 1.5-7A
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 25,680.00 บาท
รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15000 Pcs. Female Disconnector V 2.5-7A
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 25,680.00 บาท
รายการที่13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15000 Pcs. Female Disconnector V 6-7A
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท
รายการที่14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15000 Pcs. Female Disconnector V 2.5-7B
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 28,890.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 21,400.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 38,520.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 42,800.00 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 40,125.00 บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 25,680.00 บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 25,680.00 บาท
รายการที่13 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 32,100.00 บาท
รายการที่14 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 28,890.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 460,635.00 บาท


รวม 460,635.00 บาท
- ทั้ง 14 รายการ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “T-LUG” ตรวจสอบแค๊ตตาล็อคแล้วถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 24.17 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
253
1,587,312.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 1,738,080.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่ตกลงจ้าง 1,689,600.00 บาท

รวม 1,689,600.00 บาท
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรื้อ ล้างทำความสะอาดให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,689,600.00 บาท พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
254
375,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ที.เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วิส ในวงเงิน 350,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 350,000.00 บาท
ผู้เป็นเสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
255
470,800.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,000.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของ 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ รับประกันอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี. นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 4,000.- บาท. จำนวน 110 ชุด. เป็นเงิน 440,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 30,800.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.- บาท. กำหนดส่งของ 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ รับประกันอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 1 ปี. นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับ

รวม 470,800.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของทางบริษัทฯ ก็ตรงกันกับสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
256
457,200.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาที่เสนอ 489,600.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จก. ราคาตกลงจ้าง 489,600.00 บาท

รวม 489,600.00 บาท
บ.สยามเครื่องกลเอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับจ้างรื่อและล้างให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
257
1,853,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด
2. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด
3. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ชีวินซ์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงกล่องวงจรไฟตอนกระแสตรงข้างทางและสายเชื่อมรางของระบบอาณัติสัญญาณไฟสี สถานีคลองวังช้าง, สถานีปะทิว และสถานีสะพลี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,845,000.00 บาท

รวม 1,845,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
258
455,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานประตูห้องสุขาแบบบานพับ ตามแผนผัง P6-2603 (คงมิติซ้าย-ขวา ตามแผนผัง) วัสดุ SUS304 ผิว Mirror
จำนวน 6 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 37,919.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 37,950.- บาท
รายการที่ 2 บานประตูห้องสุขาแบบบานพับ ตามแผนผัง P6-2603 (สลับมิติซ้าย-ขวา จากที่ได้กำหนดไว้ในแผนผัง) วัสดุ SUS304 ผิว Mirror จำนวน 6 บาน
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 37,919.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 37,950.- บาท
รายการที่ 1 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 227,514.- บาท
รายการที่ 2 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 227,514.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 455,028.- บาท


รวม 455,028.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (455,040 -455,028 = 12.-บาท) คิดเป็น 0.0026% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
259
121,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,555.00 บาท

รวม 118,555.00 บาท
เอกสารรายละเอียดของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
260
453,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์ปรับระยะแท่งห้ามล้อ วัสดุS45C ลักษณะตามตัวอย่างทางการและรายละเอียดตามแผนผังสังเขปฯ จำนวน 90 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,330.- บาท
รายการที่ 2 แผ่นปิดหลังบันได ขึ้นลงรถโดยสาร วัสดุ SS400 ลักษณะตามตัวอย่างทางการและรายละเอียดตามแผนผังสังเขป พร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,220.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 209,700.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 244,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 453,700.- บาท


รวม 453,700.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตาม
กำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
261
1,712,000.00
สอบราคา
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 1,189,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,284,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 1,389,930.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
4.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,594,300.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1.บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 1,189,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,189,840.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
262
1,712,000.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Stone สำหรับรถนอนปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง. ราคาเครื่องละ 995,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # เครื่องปรับอากาศ Stone สำหรับรถนอนปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง. เป็นเงิน 1,990,200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,990,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
263
441,316.00
สอบราคา
บริษัท ฟิลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเม็นท์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหน่วยซ่อมราง 1 ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 441,316.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฟิลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเม็นท์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # อุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหน่วยซ่อมราง 1 ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 441,316.15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 441,316.15 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
264
465,000.00
สอบราคา
แผ่น PVC โฟมแข็ง (พลาสวู้ด) ขนาดหนา 4 มม. กว้าง 1,200 มม. ยาว 2,400 มม. ลักษณะและเฉดสีตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา 1)บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด เสนอราคารวม 465,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2)หจก.น่าน พิรญา เสนอราคารวม 344,700.00 บาท
บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด ราคารวม 465,000.00 บาท

รวม 465,000.00 บาท
มีผู้ยืนเสนอราคา 2 ราย หจก.น่านพิรญาเสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯตรวจสอบสิ่งของเอกสารของห้างฯและได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน สซส.ผู้ใช้ตรวจสอบและแจ้งยืนยันผลว่า เฉดสีไม่ตรงตามความต้องการของทางการฯ บริษัทไทยพลาสวู้ด เสนอราคาต่ำเป็นลำดับ2 และหน่วยงานผู้ใช้ สซส.แจ้งว่าตัวอย่างของบริษัทไทยพลาววู้ดฯถูกต้องตรงความต้องการใช้งาน คณะกรรมการฯพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนต่องานซ่อมรถออกใช้การจึงมิติเห็นควรเสนอรับซื้อจากบริษัทไทยพลาสวู้ดฯและเป็นราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
265
433,960.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา Nozzle ของเครื่องยนต์ Perkins จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
รายการที่ 1 สิ่งของ # Nozzle # 6801082 ของเครื่องยนต์ Perkins YB 1006-6TG จำนวน 200 Pcs.
ราคา Pc.ละ 984.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Nozzle # 150S6730(5621777) ของเครื่องยนต์ Perkins TW. จำนวน 100 Pcs.
ราคา Pc.ละ 1,120.26 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย Nozzle ของเครื่องยนต์ Perkins จำนวน 2 รายการ ดังนี้.-
รายการที่ 1 สิ่งของ # Nozzle # 6801082 ของเครื่องยนต์ Perkins YB 1006-6TG จำนวน 200 Pcs.
เป็นเงิน 196,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Nozzle # 150S6730(5621777) ของเครื่องยนต์ Perkins TW. จำนวน 100 Pcs.
เป็นเงิน 112,029 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 308,909 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 308,909.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
266
192,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดปะเก็นถังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสเอ็น.แฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคา 186,180.00 บาท

รายการที่1 จัดซื้อชุดปะเก็นถังน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ
บริษัทเอสเอ็น.แฟร์สแควร์ จำกัด จำนวนเงิน 186,180.00 บาทรวม 186,180.00 บาท
บริษัทเอสเอ็น.แฟร์สแควร์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
267
900,940.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทวิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 945,880.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออุปกรณ์รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทวิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 945,880.00 บาท

รวม 945,880.00 บาท
บริษัทวิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
268
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
269
499,690.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ สุขภัณฑ์สแตนเลส วัสดุ SUS304 หนา 3 มม. ตามแผนผังรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ
จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 249,845.- บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 499,690.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,690.- บาท


รวม 499,690.00 บาท
บริษัท ช.รวมมิตร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
270
449,400.00
สอบราคา
บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด เสนอราคาตลับละ 6,420.00 บาท
บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ราคาตลับละ 6,420.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ
271
496,480.00
สอบราคา
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # ท่อยางโค้งขนาด ø 3 นิ้ว (76 มม.) ยาว 900 มม.ชนิด Silicon 5 Ply – 8 mm.Silicon Polyester Working Pressure 130-150 PSI. Working Temperature Range -30 ºC -240 ºC ของรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 80 ท่อ ราคาท่อละ 6,206 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หจก.เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # ท่อยางโค้งขนาด ø 3 นิ้ว (76 มม.) ยาว 900 มม.ชนิด Silicon 5 Ply – 8 mm.Silicon Polyester Working Pressure 130-150 PSI. Working Temperature Range -30 ºC -240 ºC ของรถดีเซลรางTHN,NKF,ATR จำนวน 80 ท่อ เป็นเงิน 496,480 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 496,480.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
272
432,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กเสริมทับหลังรางน้ำ ยาว 5 ฟุต ใช้กับรถโดยสารทั่วไป วัสดุ, ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 600 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 745.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 447,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,000.- บาท


รวม 447,000.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (447,000 – 432,000 = 15,000.-บาท) คิดเป็น 3.47% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
273
481,500.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลงติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Profile,Mitsubishi,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคาเครื่องละ 48,150บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงดัดแปลงติดตั้งตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Profile,Mitsubishi,Wonderal จำนวน 10 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ)
เป็นเงิน 481,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 481,500.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
274
116,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงิน 116,000.00 บาท

รวม 116,000.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
275
475,050.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
2. บริษัท คอมพ์แคส เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,750.00 บาท


รวม 471,750.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
276
497,550.00
สอบราคา
1.บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,300.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 9,300.- บาท. จำนวน 50 ชุด. เป็นเงิน 465,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,550.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 497,550.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัท ก็ตรงกับความต้องการใช้งานของทางการ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
277
446,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 446,500.00 บาท

รวม 446,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
278
306,854.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่แคร่ TKZ-3 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 54,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ TS-209 จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 41,730.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ PC-26A จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 35,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ KW-20 จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,701.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 54,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 83,460.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 105,930.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 146,804.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 390,764.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
279
448,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำคานรับลำตัวเครื่องพ่วง รถเลข 3 ตัว วัสดุ,ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 795.- บาท
รายการที่ 2 ที่รองรับคันปลดและดานขัดลำตัว Sumitomo วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ
จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,750.- บาท

รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 238,500.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 210,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,500.- บาท


รวม 448,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายการที่ 2 เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
280
499,711.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ออกแบบปรับปรุง สำนักงานและชานตรวจรถโรงรถจักรอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 498,729.14 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด จำนวนเงินรวม 498,729.14 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 498,729.14 บาท
บริษัท พรอซเพอร์เทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้
281
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ก๊าซออกซิเจน ( 0 ² ) บรรจุท่อของการรถไฟฯ (เฉพาะก๊าซ) จำนวน 1,250 ท่อ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 385.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ไม่มีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือก) จำนวนเงินรวม 0 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ราคายังสูงมาก สมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
282
1,676,800.00
สอบราคา
1. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท วัน ทรี พีแอนด์ ดับบลิว จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสายเคเบิลส่งสัญญาณตอนสมบูรณ์อัตโนมัติ ระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น – สถานีสีคิ้ว – สถานีโคกสะอาด แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณแก่งคอย ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,670,000.00 บาท

รวม 1,670,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
283
812,500.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่เสนอ 853,125.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เจ พี สตีล จก. ราคาที่เสนอ 893,750.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 836,875.00 บาท

รวม 836,875.00 บาท
บ.เทค ออล สเต็ป จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับจ้างให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 836,875.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
284
405,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Filter ของ Oil Remove Filter สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 404,645.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ชุด Service Kit Filter ของ Oil Remove Filter สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน ๓๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 404,645.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 404,645.70 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
285
495,360.00
สอบราคา
Set Wear Plate Non-Metallic ชนิด 4 รูใหญ่ 9 รูย้ำ 3 รูข้าง ขนาด,มิติและลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 320 ชุด
ผู้เสนอราคา 1)หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารวม 494,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2)บริษัท ชำนาญวิทย์ จำกัด เสนอราคารวม 496,000.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ ราคารวม 494,720.00 บาท

รวม 494,720.00 บาท
มีผู้ยืนเสนอราคา 2 ราย หจก.มงคลวิบูลย์เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯสอบสิ่งของเอกสารของห้างฯและได้ส่งตัวอย่างให้หน่วยงาน สลด.ผู้ใช้ทดสอบและแจ้งยืนยันผลว่า ใช้งานได้ ตามบันทึกในหนังสือส่งมอบตัวอย่างให้ทดลองใช้งานและได้ต่อรองราคาจาก หจก.มงคลวิบูลย์ ห้างฯทำเอกสารแจ้งยืนยันราคา ลว. 10 กค.2558 ว่าไม่สามารถลดได้อีก คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับซื้อ จากหจก.มลคลวิบูลย์ รวมเป็นเงิน 494,720.-บาทและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็น 0.13% หรือต่ำกว่า = 640.-(495,360.00-494,720.00)
286
477,262.00
สอบราคา
ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ของรถโดยสารปรับอากาศและรถดีเซลราง จำนวน 3 รายการ ดังนี้.-
1) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Voltage Sensor DC.24 V.ยี่ห้อ Omron Type SDV-FH2 จำนวน 20 Pcs. ราคา Pc.ละ 6,420บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล เสนอราคา สิ่งของ # Flang ต่อเพลาขับ Oil Pump ของรถดีเซลราง โดยใช้วัสดุ ขนาดมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 80 Pcs. ราคา Pc.ละ 2,461 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสอนราคา สิ่งของ # ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ (ห้องสุข) ของรถดีเซลราง โดยใช้วัสดุ รูปแบบ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน50ชุด ราชุดละ 2,675 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 459,030 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ของรถโดยสารปรับอากาศและรถดีเซลราง จำนวน 3 รายการ ดังนี้.-
1) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำหน่าน สิ่งของ # Voltage Sensor DC.24 V.ยี่ห้อ Omron Type SDV-FH2 จำนวน 20 Pcs. เป็นเงิน 128,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล จำหน่าย สิ่งของ # Flang ต่อเพลาขับ Oil Pump ของรถดีเซลราง โดยใช้วัสดุ ขนาดมิติ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 80 Pcs. เป็นเงิน 196,880 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำหน่าย สิ่งของ # ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ (ห้องสุข) ของรถดีเซลราง โดยใช้วัสดุ รูปแบบ ตามตัวอย่างทางการ จำนวน50ชุด เป็นเงิน 133,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวมจำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 459,030 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 459,030.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
287
292,860.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระจก Laminated Insulated & Tempered Insulated ขนาด 18X620X1,230 ยี่ห้อ BSG GLASS จำนวน 18 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 131,040.00 บาท
รายการที่ 2 กระจก Laminated Insulated & Tempered Insulated ขนาด 18X875X1,180 ยี่ห้อ BSG GLASS จำนวน 18 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 168,480.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด รวมจำนวนเงิน 131,040.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด รวมจำนวนเงิน 168,480.00 บาท


รวม 299,520.00 บาท
บริษัทบลูบิลดิ้งเสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ พร้อมส่งตัวอย่างรายการละ 1 ตัวอย่าง คณะกรรมการส่งตัวอย่างให้ งาน สซส.หน่วยงานผู้ใช้ตรวจสอบและแจ้งว่าใช้งานได้ และได้ต่อรองราคาแล้วผู้ขายยืนยันราคาเดิมและเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินคิดเป็น 2.27% หรือ สูงกว่าง = 6,600.-บาท (299,520.00-292,860.00)
288
312,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 4040010 - 36 Combined Strainer - Check Valve & Choke จำนวน 17 Sets.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาชุดละ 12,900.00 บาท

รายการที่ 2 # (4000010-27) 38273/6083 Safety Valve 3/4" (set 8.3 Bar) จำนวน 10 Sets.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาชุดละ 6,100.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 234,651.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 65,270.00 บาท


รวม 299,921.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
289
479,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Center Pivot Support ขนาดหนา 10 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 2,300.- บาท
รายการที่ 2 Center Pivot Support ขนาดหนา 15 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 3,300.- บาท
รายการที่ 3 Center Pivot Support ขนาดหนา 20 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 4,025.- บาท
รายการที่ 4 Side Bearer ขนาด 10 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 675.- บาท
รายการที่ 5 Side Bearer ขนาด 15 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 957.- บาท
รายการที่ 6 Side Bearer ขนาด 20 มม.ลักษณะ มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,190.- บาท
รายการที่1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 92,000.- บาท
รายการที่2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 132,000.- บาท
รายการที่3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 161,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 27,000.- บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 38,280.- บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 47,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,880.- บาท


รวม 497,880.00 บาท
รายการที่ 1-6 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(497,880.00-479,400.00)
=18,480.-หรือ 3.85 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
290
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ KH-56 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 124,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
291
495,945.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Pull Rod Ass’y รถ บนท.ป.1001-1084 ตามตัวอย่างทางการ(1 ชุด ประกอบด้วย.-Brake Rod วัสดุ S45C,End Pipe,Brake Bracket Ass’y,Nut วัสดุ S45C,Stopper) และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างจำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 9,950.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 497,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(497,500.00-495,945.00)=1,555.-หรือ
0.31 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
292
1,027,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster แคร่ Korea(KHM-L) ตาม Drg.3-10TP2-004/1 and Detail และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯฯ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 18,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,080,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.- บาท


รวม 1,080,000.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,080,000.00-1,027,200.00)=52,800.-หรือ
5.14% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
293
62,800.00
สอบราคา
# DR05-06M Power Supply จำนวน 5 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 9,700.00 บาท
ตรวจสอบตัวอย่างแล้วไม่ตรงกับใบเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคาตามมติคณะกรรมการ
294
1,434,870.00
สอบราคา
จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป. 1001-1084 ( 1 ชุดประกอบด้วย Rubber และ Upper Plate ) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 47,829.- บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,434,870.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,434,870.- บาท


รวม 1,434,870.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
295
33,718,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 33,290,000.00 บาท
2. บริษัท เอ็ม พี ซีวิล จำกัด เสนอราคา 33,648,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวกิจการโยธา เสนอราคา 33,650,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 33,290,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 33,290,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 33,290,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 428,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.27
รวมทั้งหมด 329,705,965.95 บาท