:: 329 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
1,861,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Part No. 3C442027A O/N : BA29 Ground Relay Panel
ผู้เสนอราคา หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ ซัน ราคาที่เสนอ 1,861,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- หจก.จิวจุ่นเซ้ง แอนด์ ซัน เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 60-180 วัน ไม่รับประกันคุณภาพ คณะกรรมการเปิดซองฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีการรับประกันคุณภาพและส่งของเกิน 60 วัน ผิดเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา โดยขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ไปก่อน
2
400,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # B 65582/29 Compression Spring 009 จำนวน 156 Pcs.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 397.00 บาท
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 450.00 บาท

รายการที่ 2 # B 65582/30 Compression Spring 137 จำนวน 140 Pcs.
1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 1,200.00 บาท
2. บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 475.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 66,267.24 บาท
รายการที่ 2 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 71,155.00 บาท

รวม 137,422.24 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
3
1,157,400.00
สอบราคา

-- บ. วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จก. เสนอราคารายเดียว ดังนี้ .-

รายการที่ 1 set ละ 24,450.00 บาท ( ไม่รวม vat 7 % )

รายการที่ 2 set ละ 5,120.00 บาท ( ไม่รวม vat 7 % )

-- รับซื้อจาก บ. วิสุทธิ์เกษม ( ประเทศไทย ) จก. ดังนี้ .-

รายการที่ 1 set ละ 24,300.00 บาท ( ไม่รวม vat 7 % )

รายการที่ 2 set ละ 5,100.00 บาท ( ไม่รวม vat 7 % )

รวม 2 รายการ เป็นเงิน 1,074,000.00 บาท

vat 7 % เป็นเงิน 75,180.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,149,180.00 บาท

รวม 1,149,180.00 บาท

-- เป็นสิ่งของถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4
1,812,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,812,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 1,812,000.00 บาท

รวม 1,812,000.00 บาท
หจก.วณิชผลเทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
5
120,000.00
สอบราคา
รายการที่จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 120,000.00 บาท
รายการที่จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ Sprinter จำนวน 1 รายการ
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 120,000.00 บาท

รวม 120,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
6
209,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 87 รายงาน พรร. ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 100,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 20.50 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 19.70 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 21.38 บาท
รายการที่ 2 แบบ ม.70 ใบสั่งงาน จำนวน 25,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 12.50 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 16.70 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 12.70 บาท
รายการที่ 3 สมุดประวัติ ทสค. ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 1,500 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยชุดละ 170.00 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยชุดละ 188.00 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา ร้อยชุดละ 200.00 บาท
รายการที่ 4 แบบที่ 90 (รายงานเหตุอันตราย) ขนาด 210 x 297 มม. จำนวน 30,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 21.00 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 28.70 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 22.47 บาท
รายการที่ 5 แบบ ม.80 ใบเบิกสิ่งของ จำนวน 1,500 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ 7.00 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 7.47 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 6.80 บาท
รายการที่ 6 แบบรายงานรับรองขอรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 75,000 แผ่น
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา ร้อยแผ่นละ 20.00 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.70 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 20.34 บาท
รายการที่ 7 แบบที่ 185 ใบจ่ายเงินสีเหลืองอ่อน จำนวน 2,000 เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ 70.00 บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 68.92 บาท
บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ 74.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์

รวม 211,833.25 บาท
เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตรงตามตัวอย่างของทางการ
7
263,348.84
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. Dust Cover วัสดุ Steel SCMn3 ความแข็งเฉลี่ย 75.5 ± 16 HRC ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 284,620.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 284,620.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 284,620.00 บาท


รวม 284,620.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 8.08 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
8
1,380,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Low Pressure Pistons Set, Dia.136 mm. (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 1,332,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 1,380,300.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 1,380,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,380,300.00 บาท


รวม 1,380,300.00 บาท
- หจก.สินธุ์เงิน พานิช เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามแผนผังของห้างฯ ตรวจสอบแผนผังแล้ว เสนอรายละเอียดอุปกรณ์ย่อยรายการที่ 1,2,3 ไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน ใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามตัวอย่างของห้างฯ ตรวจสอบตัวอย่างพร้อมรายละเอียดอุปกรณ์ย่อยของห้างฯ แล้ว ถูกต้องตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
9
428,021.40
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. ฝาปิด-เปิดพร้อมปีกกันฝุ่น วัสดุเหล็ก Stainless ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 423,720.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 423,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 423,720.00 บาท


รวม 423,720.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.0 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
10
1,830,175.84
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 64 Sets Part No. 504.590.10 PI 2 Radiator complete (RBT, RHT) As per RSR. Drg.No.2-4101D21-001/2
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,958,528.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน 1,886,624.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,886,624.00 บาท


รวม 1,886,624.00 บาท
- บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 4 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความพร้อมและขีดความสามารถที่จะดำเนินการได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,886,624.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 3.06 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
11
428,000.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุง Frame and Installation Equipment สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดทางเทคนิคแนบ)
เป็นเงิน 428,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุง Frame and Installation Equipment สำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียดทางเทคนิคแนบ)
เป็นเงิน 428,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 428,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
12
3,451,400.00
ประกวดราคา
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา pc. 3,950.00 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,245,952.00 บาท (รวม vat 7%)

รวม 3,245,952.00 บาท
บริษัทฯ เสนอรายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมิน 205,448.00 บาท (3,451,400.00 - 3,245,952.00) หรือประมาณ5.95 %
13
476,685.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ KW-20 จำนวน 13 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 36,882.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 479,477.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 479,477.70 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
14
498,010.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ TKZ-3 จำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 54,677.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ TS-209 จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 41,944.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 อุปกรณ์อะไหล่ แคร่ PC-26A จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 35,524.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 273,385.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 83,333.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 142,096.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,369.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะแล้วพัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนดและเคยมีผลงานแล้ว
15
496,309.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กล่องจ่ายไฟ จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 31,019.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 496,308.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,308.80 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อ
16
494,126.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุด Center pin/Knuckle Pin อะไหล่แคร่ Sumitomo Ride Control Class B/C จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,671.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) ไม่เสนอราคา บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีบรอนซ์เงิน จำนวน 70 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) ไม่เสนอราคา บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 3,317.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 น้ำมัน Turpentine Oil จำนวน 10 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) ไม่เสนอราคา บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 14,766.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 113,420.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 232,190.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 147,660.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 493,270.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบตัวอย่างพัสดุมีขนาดมิติตรงกับแผนผังสามารถใช้งานได้ และรายการที่ 2,3 บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วพัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนดและเคยมีผลงานแล้ว
17
8,615,640.00
ประกวดราคา
1) บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,012,160.00 บาท
2) บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,901,500.00 บาท
บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,992,900.00 บาท

รวม 7,992,900.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามต้องการของทางการฯ
18
96,000.00
ตกลงราคา
1. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 91,300.00 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 96,000.00 บาท
3. หจก.ภารดรก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 96,500.00 บาท
บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 91,300.00 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วและกำหนดยืนราคา 45 วัน นับจากวันที่เสนอราคา คณะกรรมการสืบราคาและต่อรองราคากับ บริษัท สร้างอมร จำกัด ที่เสนอราคาเป็นเงิน 91,300.00 บาท แล้ว ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 91,300.00 บาท (เงินเก้าหมื่นหน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน)


รวม 93,300.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาเสนอหลังต่อรองราคา
- ราคากลางเป็นเงิน 96,000.00 บาท
- ราคาที่เสนอเป็นเงิน 91,300.00 บาท
ต่ำกว่าราคากลาง = 4,700.00 บาท คิดเป็น 4.89%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 91,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และเป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง บริษัท สร้างอมร จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
19
528,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ เคที คอมเพรซเซอร์ รุ่น KM๑๒๐-๕๒๐ , ๔ สูบ , ผลิตลม ๓,๐๖๗ ลิตร/นาที ที่แรงดัน ๘ กก./ตร.ซม. ผลิตจากประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ ๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐๗,๒๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๒. บริษัท อัลตร้า-คอมเพรสเซอร์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ULTRA COMPRESSOR ประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๓. บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๐๘,๖๕๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP๔๑๕ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๑๕,๗๔๔.๐๐ บาท จำนวน ๔๖๒,๙๗๖.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๕. บริษัท สราวุธแมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๖. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA รุ่น PP๓๑๕ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๗๑,๖๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๓๐ วัน
๗. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA รุ่น PX-๔๑๕ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๓๐ วัน
๘. บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๙. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA รุ่น PX-๓๑๕ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๓๐ วัน
๑๐. บริษัท ทู แอ๊ด โฟ เทรดดิ้ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PUMA รุ่น PX-๔๑๕ ประเทศไต้หวัน เสนอราคาเครื่องละ ๑๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๔๘๕,๖๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๑๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม โปรดักท์ (๑๙๙๓) เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ TIGER ประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ ๑๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๑๕,๘๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด

รวม 328,705.00 บาท
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
20
98,900.00
สอบราคา
จำนวน 8 Pcs. # 5472871 Solenoid Valve 2/2” , 3/8”
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายในราคาอันละ 11,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บ. ฮั่วฮงเส็งฯ เสนอขายจำนวน 8 อัน รวมเป็นเงิน 94,160.00 บาท


รวม 94,160.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
21
1,989,044.40
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,999,500.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่ตกลงจ้าง 1,989,000.00 บาท

รวม 1,989,000.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,989,000.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
22
386,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Beam (Outer) แคร่ PC-25 ตามDrg.3-2TP2-074 พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,950.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 395,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 395,000.- บาท


รวม 395,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(395,000.00-386,700.00) = 8,300.-หรือ 2.15
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
23
1,063,552.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,084,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 1,329,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ 1,116,729.60 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,063,550.00 บาท

รวม 1,063,550.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดเหลือ 1,063,550.00 บาท พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือในการซ่อม จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
24
254,909.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Buffer Rubber for Upper Swing Bolster แคร่ PC-25,25A ตามDrg.3-1TP2-085ฯ จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 270.- บาท
รายการที่ 2 Chafing Rubber Plate ตาม Drg.3-10TP2-073/2 จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 265.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 135,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย 132,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,500.- บาท


รวม 267,500.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(267,500.00-254,000.00) = 13,500.-หรือ 5.31
% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
25
474,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Box Housing แคร่ KW-75 Drg.1-9BNS2-003 พร้อมทาสีกันสนิมและทาสีดำทับฯ จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 15,800.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 474,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 474,000.- บาท


รวม 474,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
26
58,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท โฟร์เอ็ม อินเตอร์เทรด จำกัด
รับการเสนอราคา ของ บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาและติดตั้งป้ายหยุดสะท้อนแสง พร้อมป้ายเตือนกะพริบแสง ๕๘๔ แห่ง ในวงเงิน 57,700,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

รวม 57,700,000.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
27
732,000.00
สอบราคา
วันยื่นซองเสนอราคา วันที่ 22 ก.ค.2558 เวลา 9.30 - 10.30 น. มีผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาจำนวน 3 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 3 ราย เวลา 10.35 น.คณะกรรมการฯ เปิดซองเสนอราคา ผลการเปิดซองมีดังนี้
1. บริษัท ออวิส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 731,024.- บาท
2. บริษัท สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จำกัด เสนอราคา 718,505.- บาท
3. บริษัท เอ แอนด์ เอส เลฟโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 725,246.- บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จำกัด เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง (732,000.- บาท) ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน 13,495.- บาทรวม 718,505.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จำกัด เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง (732,000.- บาท) ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน 13,495.- บาท

คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ซื้อบริษัท สองศูนย์หนึ่งศูนย์ จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 718,505.-บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
28
1,086,600.00
สอบราคา
1.บริษัท วันสต๊อบอินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด ไม่เปิดซองราคา
2.บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ไม่เปิดซองราคา
3.บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ไม่เปิดซองราคา
4.บริษัท แอสเซมโบลท์ จำกัด ไม่เปิดซองราคา
5.บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด ไม่เปิดซองราคา
เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดยื่นแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่การรถไฟฯ กำหนด ตามเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1520/9/ส.27/2558 ลงวันที่ 09 กรกฏาคม 2558 ข้อ 3.2 และ ข้อ 4.4 คณะกรรมการฯ จึงไม่เปิดซองราคาและมีมติคืนซองใบเสนอราคาให้กับผู้เสนอราคาทั้ง 5 ราย และยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ แล้วดำเนินการซื้อโดยวิธีออกประกาศสอบราคาใหม่โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิม

รวม .00 บาท
-
29
490,400.00
สอบราคา
1. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,400.00 บาท

รวม 490,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
30
394,300.00
สอบราคา
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 500 ท่อน ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือขนาด 6 x 50 x 50 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
- บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา @ 670.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 729.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ตาม มอก. 1227–2539
ชั้นคุณภาพ SS.400 ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 500 ท่อน ขนาด ¼ นิ้ว x 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
หรือขนาด 6 x 50 x 50 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 26 กก.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 729.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 390,015.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
31
477,857.00
สอบราคา
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด -รายการที่ 1 เสนอราคาอันละ 12,652.75
-รายการที่ 2 เสนอราคาอันละ 4,098.10
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด -รายการที่ 1 ราคาอันละ 12,652.75 จำนวน 28 อัน
-รายการที่ 2 ราคาอันละ 4,098.10 จำนวน 30 อัน

รวม 477,220.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
32
11,384,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคา ชุดละ 10,370.00 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)
- บริษัท พี.เอส.เอ็ม. แบริ่ง จำกัด ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของทางการฯ จึงไม่รับพิจารณา
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,362,201.60 บาท (รวม VAT 7 %)

รวม 11,362,201.60 บาท
ร้านฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
33
20,879,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 403.50 บาท (ไม่รวม VAT 7%)
- บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น20,853,283.50 บาท (รวม VAT 7%)

รวม 20,853,283.50 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
34
498,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Bolster แคร่ TS-836,DTP-18 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบฯ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 83,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Air Pressure Switch พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 13 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 486,850.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อะไหล่ Air Pressure Switch พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 13 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 486,850.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 486,850.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
36
417,984.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเบาะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและโครงเบาะเหล็กที่ชำรุดเป็น Complete Set รถ บชส.96 ที่นั่ง (สีเทา)ตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ [1 คัน ประกอบด้วย 1.) เบาะนั่งยาว ขนาด 47 x 16.1/2 นิ้ว จำนวน 16 ตัว , 2.) เบาะนั่งสั้น ขนาด 31x16.1/2 นิ้ว จำนวน 24 ตัว, 3.) เบาะพิงหลังยาว ขนาด 44.1/2 x 12 นิ้ว จำนวน 16 ตัว, 4.) เบาะพิงหลังสั้น ขนาด 29 x 12 นิ้ว จำนวน 24 ตัว, 5.) เบาะพิงศีรษะยาว ขนาด 44.1/2 x 11 นิ้ว จำนวน 8 ตัว, 6.) เบาะพิงศีรษะสั้น ขนาด 29 x 11 นิ้ว จำนวน 10 ตัว] จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 208,990.- บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 417,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,980.- บาท


รวม 417,980.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (417,984 – 417,980 = 4 .-บาท) คิดเป็น 0.001 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
37
299,940.00
สอบราคา
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี จำกัด ราคาอันละ 12,486.90 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี จำกัด ราคาอันละ 12,486.90 บาท จำนวน 24 อัน รวมเป็นเงิน 299,685.60 บาท

รวม 299,685.60 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
38
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานหุ้มเบาะที่ใช้กับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง และ 76 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 49,969.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะและตัวอย่างพัสดุดังกล่าวแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
39
499,476.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตรวจสอบรอยร้าว แคร่รถโดยสาร แบบ PC (Fuji car type PC) จำนวน 12 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 41,623.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัดจำนวนเงินรวม 499,476.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,476.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว โดยตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
40
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมแคร่รถโดยสาร แบบ PC จำนวน 12 แคร่
ผู้เสนอราคา บริษัทภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 40,660.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงินรวม 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 487,920.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
41
472,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จ้างซ่อมหนัก Axle alternator จำนวน 16 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 30,976.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงินรวม 495,624.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,624.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
42
467,590.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 พร้อมทาสีดำกันสนิม จำนวน 23 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 21,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 492,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 492,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
43
465,985.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กตัว U รับฝาข้าง จำนวน 650 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 716.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 465,985.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 465,985.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
44
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 10 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 47,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 470,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 470,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
45
449,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Sets Gasket Set of Compressor (16 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 470,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
- หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 449,400.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
46
443,194.00
สอบราคา
รายการที่ 1

ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 363,800.00 บาท

รายการที่ 2

ผู้เสนอราคา บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 75,970.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 363,800.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 75,970.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 439,770.00 บาท


รวม 439,770.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “DONALDSON” ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.78 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
47
198,608.05
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. Clamp V-Band No.201989 สำหรับรัดท่อไอเสีย โตนอก 5 นิ้ว
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 37,075.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. หัวต่อท่อไอเสีย วัสดุเหล็ก Stainless หนา 3 มม.
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 37,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Pcs. ท่อไอเสีย Stainless ตัวสั้น หนา 2 มม. โตนอก 5 นิ้ว พร้อมปีกกันน้ำฝน
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 53,125.50 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 15 Pcs. ท่อไอเสีย Stainless ตัวยาว หนา 2 มม. โตนอก 5 นิ้ว พร้อมปีกกันน้ำฝน
ผู้เสนอราคา ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 80,490.75 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 37,075.50 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง จำนวนเงิน 37,450.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 53,125.50 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 80,490.75 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 208,141.75 บาท


รวม 208,141.75 บาท
- รายการที่ 1 ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “HUAKE” ตรวจสอบแล้วร้านฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 3,4 หกจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยภายในประเทศ ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
ทั้ง 4 รายการ จัดซื้อครั้งนี้ มีราคารวมสูงกว่าราคาประเมิน 4.80 %
48
741,691.90
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 70 Sets Kit Complete of Reduce Valve (4 Items/Set) ดังรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 132,573.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Kit Complete of Magnet Valve (11 Items/Set) ดังรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 81,213.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 160 Pcs. Valve ของ Switch แตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 11,128.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Pcs. Kit Complete เครื่องปัดน้ำฝน (10 Items/Set) ดังรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 196,880.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Repair Kit for Pilot Air Valve 3 Way P/N.41A244587P1 (9 Items/Set) ดังรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 196,880.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets Repair Kit for Check Valve 38 Salem P/N.599 (4 Items/Set) ดังรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 134,820.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 129,951.50 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 79,608.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 10,785.60 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 193,199.20 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 195,489.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 132,508.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 741,542.10 บาท


รวม 741,542.10 บาท
- รายการที่ 1-6 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานย้อนหลัง ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาเหลือ 129,951.50 บาท, 79,608.00 บาท, 10,785.60 บาท, 193,199.20 บาท, 195,489.00 บาท และ 132,508.80 บาท ตามลำดับ พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.02 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
49
1,675,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,669,039.50 บาท
2.บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,673,480.00 บาท
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000.00 บาท


รวม 1,665,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50
498,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเสาห้องน้ำรถ บชส. วัสดุ SUS 304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 4,150.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 498,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,000.- บาท


รวม 498,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
51
496,250.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กเสาคู่หน้า รถ บชส ข้างโค้ง หนา 4.5 มม. วัสดุ SS400 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 250 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,985.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 496,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,250.- บาท


รวม 496,250.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
52
488,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Rod(1)แคร่ TB-61 ตามตัวอย่างทางการฯวัสดุ SS41 วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็งHS48-60 และเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้าง ฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 6,088.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 487,040.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,040.- บาท


รวม 487,040.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(488,000.00-487,040.00) = 960.-หรือ 0.20 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
53
1,562,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กรอบอลูมิเนียมแบบมีบังใบและบานพับช่องลม พร้อมกระจกคู่ชนิดสุญญากาศประกอบเป็นชุดพร้อมใช้ ขนาด 1,040 x 880 มม. จำนวน 34 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 43,100.- บาท
รายการที่ 2 กรอบอลูมิเนียมแบบมีบังใบและบานพับช่องลม พร้อมกระจกคู่ชนิดสุญญากาศประกอบเป็นชุดพร้อมใช้ ขนาด 645 x 880 มม. จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 25,120.- บาท

บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 1,465,400.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 100,480.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,565,880.- บาท


รวม 1,565,880.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (1,565,880 – 1,562,600 = 3,280.-บาท) คิดเป็น 0.21 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
54
498,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำคานรับพื้นห้องน้ำ รถ บชส. ยาว 4 ฟุต วัสดุ SUS 304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 70 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 7,120. บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,400.- บาท


รวม 498,400.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
55
1,574,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VICO DOUBLE CAB ขับเคลื่อน
๒ ล้อ ๒.๕E เสนอสี Super white ผลิตจากประเทศไทย เสนอราคาคันละ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๒. บริษัท โตโยต้า เอ็มไพร์ส จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ วีโก้ แชมป์ ดับเบิ้ลแค็ป ๒.๕ อี
ผลิตจากประเทศไทย เสนอราคาคันละ ๖๗๖,๖๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๓๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๓. บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CAB 4 Z ผลิตจากประเทศไทย เสนอ
ราคาคันละ ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
๔. บริษัท ไทยสงวนอีซูซุเซล เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น แค็ปโฟร์ ๒.๕ วีจีเอสแซด (ทีซีคิวเอ็น๔) ผลิต
จากประเทศไทย เสนอราคาคันละ ๖๙๘,๑๓๐.๘๔ บาท จำนวน ๒ คัน รวมเป็นเงิน ๑,๓๙๖,๒๖๑.๖๘ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๖๐ วัน
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับ ๑

รวม 1,348,200.00 บาท
บริษัท โตโยต้า ลิบรา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำอันดับ ๑ และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการกำหนด สามารถใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องดัดแปลงแก้ไข ตามทางการกำหนดไว้
56
498,950.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเสาห้องน้ำรถโดยสาร ยาว 4 ฟุต วัสดุ SUS 304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 170 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,935.- บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 498,950.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,950.- บาท


รวม 498,950.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
57
463,812.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB Type KB-04132M 7.5 Kw.380 V.AC. 1,450 Rpm. จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 57,976.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท รับว่าจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB Type KB-04132M 7.5 Kw.380 V.AC. 1,450 Rpm. จำนวน 8 Sets.เป็นเงิน 463,812 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 463,812.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
58
300,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำสีภายนอกและทำความสะอาดผิวสแตนเลสพร้อมขัดเงารถดีเซลราง THN.จำนวน 3 คัน ราคาคันละ 100,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างทำสีภายนอกและทำความสะอาดผิวสแตนเลสพร้อมขัดเงารถดีเซลราง THN.จำนวน 3 คันเป็นเงิน 300,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 300,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
59
1,999,830.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคา
รายการที่ 1 เป็นเงิน 156,220.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 143,380.00 บาท
รายการที่ 3 เป็นเงิน 140,170.00 บาท
รายการที่ 4 เป็นเงิน 149,800.00 บาท
รายการที่ 5 เป็นเงิน 94,160.00 บาท
รายการที่ 6 เป็นเงิน 126,260.00 บาท
รายการที่ 7 เป็นเงิน 299,600.00 บาท
รายการที่ 8 เป็นเงิน 136,960.00 บาท
รายการที่ 9 เป็นเงิน 151,940.00 บาท
รายการที่ 10 เป็นเงิน 149,800.00 บาท
รายการที่ 11 เป็นเงิน 151,940.00 บาท
รายการที่ 12 เป็นเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,830.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. ราคาที่ตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 156,220.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 143,380.00 บาท
รายการที่ 3 เป็นเงิน 140,170.00 บาท
รายการที่ 4 เป็นเงิน 149,800.00 บาท
รายการที่ 5 เป็นเงิน 94,160.00 บาท
รายการที่ 6 เป็นเงิน 126,260.00 บาท
รายการที่ 7 เป็นเงิน 299,600.00 บาท
รายการที่ 8 เป็นเงิน 136,960.00 บาท
รายการที่ 9 เป็นเงิน 151,940.00 บาท
รายการที่ 10 เป็นเงิน 149,800.00 บาท
รายการที่ 11 เป็นเงิน 151,940.00 บาท
รายการที่ 12 เป็นเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,999,830.00 บาท

รวม 1,999,830.00 บาท
บ.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ไม่มีปัญหาความชำรุดในระหว่างรับประกัน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
60
337,050.00
สอบราคา
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคา สิ่งของ # Fuel Injection Pump # 2644H032 ของเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รุ่น RS 38451 จำนวน 5 Sets. ราคา Set.ละ 57,566 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง จำหน่าย สิ่งของ # Fuel Injection Pump # 2644H032 ของเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รุ่น RS 38451 จำนวน 5 Sets.เป็นเงิน 287,830 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 287,830.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
61
117,700.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 117,700.00 บาท


รวม 117,700.00 บาท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,700.00 บาท
62
3,563,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555 เสนอราคา 3,553,800.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เค.ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิชิ่ง เสนอราคา 3,556,600.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) เสนอราคา 3,556,800.00 บาท
4.บริษัท ช.กิจร่วมมิตร จำกัด เสนอราคา 3,556,800.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัททิชชาร์ เอ็นจิเนียริ่ง 2555

รวม 3,553,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
63
483,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Buffing Spring จำนวน 92 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 5,253.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินรวม 483,340.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 483,340.40 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงกับเอกสารสอบราคา
64
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดอุปกรณ์ขอพ่วง Natmall จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 26,215.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 471,870.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 471,870.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง.
65
499,048.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Buffing Stem จำนวน 55 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 9,072.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 499,048.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,048.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด อีกทั้งบริษัทฯ ยังเคยมีผลงานแล้ว.
66
422,650.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Strainer Cum Choke จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 422,650.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Strainer Cum Choke จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 422,650.00 บาท

รวม 422,650.00 บาท
รายการที่1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
67
1,989,000.00
สอบราคา
1.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,986,000.00 บาท
2.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,989,000.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,985,000.00 บาท


รวม 1,985,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
68
787,000.00
สอบราคา
บริษัท มิตซู พีพีเอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท
บริษัท มิตซู พีพีเอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นผู้เสนอเท่ากับราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 787,000.00 บาท
บริษัท มิตซู พีพีเอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเป็นเงิน 787,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เป็นผู้เสนอเท่ากับราคากลาง และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัท ฯ ขอยืนยันในราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ศูนย์ บง. มีความจำเป็นต้องการใช้รถยนต์ดังกล่าว เพื่อตรวจรับงานและตรวจสภาพทางตามโครงการต่างๆ ภายในส่วนภูมิภาคและปริมณฑล เพื่อความปลอดภัยต่อการเดินรถ จึงเห็นสมควรเสนออนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อต่อไป
69
356,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 356,300.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 356,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 356,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 356,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 356,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
70
685,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 685,400.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 685,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 685,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 685,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 685,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
71
993,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 925,000.00 บาท
บริษัท ซี.บี ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 963,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 925,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 925,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก โดยเสนอราคาที่เป็นเงิน 925,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
72
1,974,400.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 1,865,000.00 บาท
บริษัท กรีน เจนเนอเรชั่น เวิลด์ไวด์ จำกัด เสนอราคา 1,870,371.98 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก โดยเสนอราคาที่ เป็นเงิน 1,865,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)

รวม 1,865,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก โดยเสนอราคาที่ เป็นเงิน 1,865,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
73
1,717,600.00
สอบราคา
บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 1,700,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่ เป็นเงิน 1,700,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)


รวม 1,700,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดได้แก่บริษัท กุลเทพ จำกัด โดยเสนอราคาที่ เป็นเงิน 1,700,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว)
74
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงชุดระบบลมอัดสำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียด ทางเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงชุดระบบลมอัดสำหรับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 1 รายการ (ตามเงื่อนไขรายละเอียด ทางเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )


รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
75
304,700.00
สอบราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 1,599.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-COAT
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 1,919.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ V-COAT
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์แอนด์ซอฟแวร์ จำกัด ชนะการประมูลทั้ง 2 รายการ

รวม 323,039.42 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯ
76
408,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1,3,4 จาก บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 232,000.00 บาท รายการที่ 2,5 จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
รวมเป็นเงิน 110,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,000.00 บาท

รวม 342,000.00 บาท
เอกสารตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
77
4,828,700.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งเสาอากาศวิทยุสามเหลี่ยม (Tower) ชนิด Self Supports สูง ๑๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๔ สถานี ในเส้นทางสายเหนือ ในราคาค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 4,806,204.60 บาท

รวม 4,806,204.60 บาท
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้
78
1,626,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.110 170 00 08 HP Liner & Cylinder
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 727,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 575,018.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.116 152 00 08 HP Cylinder Head
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 556,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 438,700.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.193 258 HP Cylinder Head Cover
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 342,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 270,496.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 727,600.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 556,400.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 342,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,626,400.00 บาท


รวม 1,626,400.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของไม่เรียบร้อย มีรูพรุ่นและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ ไม่สามารถทดลองประกอบใช้งานได้ จึงไม่รับพิจารณา,
- ทั้ง 3 รายการ หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้อง ทดลองประกอบใช้งานแล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
79
373,037.95
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 48 Pcs. Capscrew 3/8-16x2.5 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,016.93 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 96 Pcs. Capscrew 3/8-16x3.25 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 2,542.32 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 48 Pcs Capscrew 3/8-16x5.5 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,830.47 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1104 Pcs. Capscrew 7/16-14x2 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 152,030.73 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 528 Pcs. Capscrew 7/16-14x3-1.2 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 82,218.63 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1728 Pcs. Capscrew 3/8-16x1.25 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 25,256.79 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 8832 Pcs. Split Lock Washer 3/8 In.
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 61,710.07 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3408 Pcs. Split Lock Washer 7/16 In.
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 32,490.85 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1000 Pcs. Split Lock Washer 1/2 In.
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 10,165.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,016.93 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 2,542.32 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,830.47 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 152,030.73 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 82,218.63 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 25,256.79 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 61,710.07 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 32,490.85 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 10,165.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 369,261.79 บาท


รวม 369,261.79 บาท
- รายการที่ 1-9 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.01 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
80
396,347.17
สอบราคา
รายการที่ 1

ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 52,066.71 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4608 Pcs. Capscrew 3/8-16x1 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 62,174.36 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1248 Pcs Capscrew 7/16-14x2 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 171,860.83 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 528 Pcs. Capscrew 7/16-14x4 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 83,896.56 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 672 Pcs. Capscrew 7/16-14x1.5 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 17,796.24 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 96 Pcs. Capscrew 3/8-16x6 In. Grade 10.4
ผู้เสนอราคา บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,576.18 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 52,066.71 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 62,174.36 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 171,860.83 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 83,896.56 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 17,796.24 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 4,576.18 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 392,370.88 บาท


รวม 392,370.88 บาท
- รายการที่ 1-6 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
81
268,302.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 50 Sets Ball Bearing Set of Compressor (2 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 55,640.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Oil Dipstick and Tie Rod Seal
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 212,555.50 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 212,555.50 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง จำนวนเงิน 55,640.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 268,195.50 บาท


รวม 268,195.50 บาท
- รายการที่ 1 หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “FAG” ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.05 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
- รายการที่ 2 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
82
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับ ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีชุมทางหาดใหญ่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
83
438,700.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมวาระทำความสะอาดระบบส่งลมเย็นและบริเวณฐานวางเครื่องปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศที่สถานีกรุงเทพ จำนวน40คัน ราคาคันละ 10,967.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับ ว่าจ้างซ่อมวาระทำความสะอาดระบบส่งลมเย็นและบริเวณฐานวางเครื่องปรับอากาศรถโดยสารปรับอากาศที่สถานีกรุงเทพ จำนวน40คัน เป็นเงิน 438,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 438,700.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
84
552,620.00
สอบราคา
1. ประเก็นฝาสูบ (272166) จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 160.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
2. คาร์บูเรเตอร์ (391065) จำนวน 30 ลูก
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 4,490.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
3. ลิ้นไอดี (394435) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 900.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
4. ลิ้นไอเสีย (394436) จำนวน 40 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
5. สลักลูกสูบพร้อมแหวนล็อค (299691) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 270.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
6. เพลาข้อเหวี่ยง (261218) จำนวน 5 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 9,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
7. ส่วนประกอบคาร์บูเรเตอร์ (394989) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 740.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
8. ถ้วยแก้วกรองน้ำมันพร้อมก็อก (690612) จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 420.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
9. สายโช๊ค จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 150.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 153.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
10. หมุดย้ำหัวจมขนาด 3/8" x 1.1/4" จำนวน 3000 ตัว
ไม่มีผู้เสนอราคา
11. สกรูเกลียวละเอียด Ø 5/16"x 3/4"พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 2.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
12. สกรูเกลียวละเอียด Ø 1/4"x 1.1/2"พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1.57 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
13. สกรูเกลียวละเอียด Ø 3/8"x 1.1/2"พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว จำนวน 2000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 2.50 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
14. สกรูเกลียวหยาบ Ø 3/8"x 1.1/4"พร้อมแหวนสปริงและแป้นเกลียว จำนวน 1000 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 3.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
15. สกรูหัวกลมผ่า Ø 3/16"x 1.1/2"พร้อมแป้นเกลียว จำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 2.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
16. เหล็กรางน้ำขนาด 3/16" X 1"X2"X6 เมตร จำนวน 30 เส้น
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 847.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริอะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 1,010.00 บาท
รายการที่ 1. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 32,000.00 บาท
รายการที่ 2. ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 134,700.00 บาท
รายการที่ 3 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
รายการที่ 4 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 39,600.00 บาท
รายการที่ 5 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 8,100.00 บาท
รายการที่ 6 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 49,000.00 บาท
รายการที่ 7 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 74,000.00 บาท
รายการที่ 8 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 42,000.00 บาท
รายการที่ 9 ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
รายการที่ 10 (ยกเลิก) ไม่มีผู้เสนอราคา
รายการที่ 11 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท
รายการที่ 12 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,570.00 บาท
รายการที่ 13 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
รายการที่ 14 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท
รายการที่ 15 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 935.00 บาท
รายการที่ 16 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 25,410.00 บาท


รวม 468,315.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
85
499,904.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ AU-13A ใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ JR-West จำนวน 2 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคาเครื่องละ 249,952 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ AU-13A ใช้กับรถโดยสารปรับอากาศ JR-West จำนวน 2 เครื่อง (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 499,904 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อกสอบราคา
86
391,530.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา จัดหา อะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB ดังนี้
สิ่งของ # Cover Cylinder Head # 4142X026 ของเครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน 50 Pcs.
ราคา Pc.ละ 6,109.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา จัดหา อะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB ดังนี้
สิ่งของ # Cover Cylinder Head # 4142X026 ของเครื่องยนต์ Perkins YB จำนวน 50 Pcs.
เป็นเงิน 305,485 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 305,485.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
87
646,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # I 83018/048 Plug Drg.4B 69349 จำนวน 10 Pcs.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 2,700.00 บาท

รายการที่ 2 Magnet Valve จำนวน 18 Pcs.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาอันละ 32,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 28,890.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 616,320.00 บาท

รวม 645,210.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
88
400,180.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Injection Pump Delphi # 2643D640 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 10 Sets. ราคา Set.ละ 33,305.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท พัฒนายนต์ ชลบุรี จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Injection Pump Delphi # 2643D640 ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006-6 TG. จำนวน 10 Sets. เป็นเงิน 333,305 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 333,305.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
89
118,696.00
สอบราคา
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # เหล็กขวางหม้อเพลา รถดีเซลราง THN,NKF,ATR ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 1,000 ชุด าคาชุดละ 118.77 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # เหล็กขวางหม้อเพลา รถดีเซลราง THN,NKF,ATR ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 1,000 ชุด เป็นเงิน 118,770 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 118,770.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
90
1,926,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 23.647 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งเฮงเส็ง ค้าวัตถุอุตสาหกรรม เสนอราคากิโลกรัมละ 26.536 บาท
บริษัท สมาร์ท เทค (โกลบอล)จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 32.10 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 32.10 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 23.647 บาท

รวม 1,182,350.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน( 38.52 - 23.647 ) = 14.873 บาท
91
1,975,541.00
สอบราคา
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 531.79 บาท
บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาแท่งละ 531.79 บาท

รวม 1,967,623.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน(533.93 - 531.79)= 2.14 บาท
92
82,200.00
ตกลงราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
93
1,987,000.00
สอบราคา
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,947,000.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,947,000.00 บาท

รวม 1,947,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการที่กำหนด
94
140,170.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อสลักเกลียวเหล็ก จำนวน 500 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.ช.ศรีพงษ์โลหะกิจ เสนอราคา 74,900.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ Door Box จำนวน 50 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 56,175.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อสลักเกลียวเหล็ก จำนวน 500 ตัว
หจก.ช.ศรีพงษ์โลหะกิจ จำนวนเงิน 74,900.00 บาท
รายการที่2 จัดซื้อ Door Box จำนวน 50 ใบ
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 56,175.00 บาท

รวม 131,075.00 บาท
รายการที่1 หจก.ช.ศรีพงษ์โลหะกิจ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
95
433,700.00
สอบราคา
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 740.- บาท. รายการที่.2 ในราคา @ ละ 2,550.- บาท. รายการที่.3 ในราคา @ ละ 600.- บาท. รายการที่.4 ในราคา @ ละ 2,000.- บาท. รายการที่.5 ในราคา @ ละ 620.- บาท. รายการที่.6 ในราคา @ ละ 720.- บาท. รายการที่.7 ในราคา @ ละ 1,120.- บาท. (ทั้งเจ็ดรายการราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาแผ่นละ 740.- บาท. จำนวน 40 แผ่น. เป็นเงิน 29,600.- บาท. รายการที่.2 ในราคาแผ่นละ 2,550.- บาท. จำนวน 120 แผ่น. เป็นเงิน 306,000.- บาท. รายการที่.3 ในราคาแผ่นละ 600.- บาท. จำนวน 4 แผ่น. เป็นเงิน 2,400.- บาท. รายการที่.4 ในราคาแผ่นละ 2,000.- บาท. จำนวน 8 แผ่น. เป็นเงิน 16,000.- บาท. รายการที่.5 ในราคาแผ่นละ 620.- บาท. จำนวน 20 แผ่น. เป็นเงิน 12,400.- บาท. รายการที่.6 ในราคาแผ่นละ 720.- บาท. จำนวน 20 แผ่น. เป็นเงิน 14,400.- บาท. รายการที่.7 ในราคาแผ่นละ 1,120.- บาท. จำนวน 20 แผ่น. เป็นเงิน 22,400.- บาท. รวมทั้งเจ็ดรายการเป็นเงิน 403,200.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 28,224.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 431,424.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 431,424.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายกระจกหน้าต่างให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
96
1,944,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคา 1,998,546.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,546.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
97
1,579,320.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 8,200.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 100 วัน.
2.บริษัท ริทาร์ เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะ บริษัทฯ ไม่ได้แนบสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. 20 ) ซึ่งผิดเงื่อนไขตามเอกสารสอบราคา
1.บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 8,200.- บาท. จำนวน 180 หม้อ. เป็นเงิน 1,476,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 103,320.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,579,320.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 100 วัน.

รวม 1,579,320.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ Spce. , แค๊ตตาล๊อค , คุณสมบัติของแบตเตอรี่ ก็เป็นสิ่งที่ทางการต้องการใช้งาน และบริษัทฯ เคยขายแบตเตอรี่ลักษณะใกล้เคียงกันให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
98
96,324.00
สอบราคา
รายการที่ 1. ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาแผ่นละ 3,210.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 310.30 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 270.71 บาท
รายการที่ 1. ร้านชัยวัฒนา ราคาแผ่นละ 3,210.00 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 310.30 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 270.71 บาท

รวม 77,361.00 บาท
รายการที่ 1. สูงกว่าราคาประเมิน (3,210 .00 - 3,000.00) = 210.00 บาท
รายการที่ 2 - 3 ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการฯ
99
748,358.00
สอบราคา
1.บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 34,970.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของภายใน 7 เดือน.
1.บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 34,970.- บาท. จำนวน 20 Sets. เป็นเงิน 699,400.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 48,958.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,358.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 เดือน.

รวม 748,358.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เสนอขายสิ่งของที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากผู้ผลิต และบริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
100
1,993,410.00
สอบราคา
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 269.50 บาท. จำนวน 6,900 แท่ง. เป็นเงิน 1,859,550.- บาท. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 130,168.50 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.989,718.50 บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ288.- บาท. จำนวน 6,900 แท่ง. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,987,200.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 1,987,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ 57051 ลว. 4 กค. 57 , ชก./วซด.กท.25/สญ./2556 ลว. 3 เมย. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
101
5,735,600.00
ประกวดราคา
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคาถังละ 13,980.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,385,096.00 บาท (รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม 7 %)

รวม 5,385,096.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมิน 350,504.00 บาท (5,735,600.00 - 5,385,096.00) หรือร้อยละ 9.38
102
417,300.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 390,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 27,300.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,300.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 417,300.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างจัดทำสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้วตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./ว.3/สซ./57085 ลว. 24 เมย. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
103
417,300.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 390,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 27,300.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,300.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 417,300.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างจัดทำสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้วตามสำเนาใบสั่งงานเดิมเลขที่ ซด.254/57 ลว. 29 สค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
104
417,300.00
สอบราคา
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 13,000.- บาท. จำนวน 30 Sets. เป็นเงิน 390,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 27,300.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 417,300.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 417,300.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแท้จากประเทศผู้ผลิต และเคยจำหน่ายให้การรถไฟอื่นใช้งานมาแล้ว (Supply Records) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
105
481,500.00
สอบราคา
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 15,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1.บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 15,000.- บาท. จำนวน 30 ชุด. เป็นเงิน 450,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 481,500.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาหนังสือตกลงซื้อ เลขที่ ชก./วซด.กท.93/ตล./2557 ลว. 16 ธค. 57 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
106
1,836,120.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ชุดซ่อมอะไหล่ Rubber Part for black Unit รถแดวู
ผู้เสนอราคา บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 1,836,120.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ชุดซ่อมอะไหล่ Rubber Part for black Unit รถแดวู
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 1,836,120.00 บาท

รวม 1,836,120.00 บาท
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
107
906,760.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Repair Kit for ME-23A Brake Valve จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 906,504.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Repair Kit for ME-23A Brake Valve จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 906,504.00 บาท

รวม 906,504.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
108
99,867,380.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 87,312,000.00 บาท
2.บริษัท ปิ่นเพชรมารีน จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 90,210,000.00 บาท
รับซื้อจาบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 87,312,000.00 บาทก

รวม 87,312,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนด
109
58,300.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
110
56,400.00
ตกลงราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
111
999,808.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Pcs. Fuel Check Valve ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 999,808.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 957,008.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 957,008.00 บาท


รวม 957,008.00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 957,008.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 4.28 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
112
162,640.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. ท่ออ่อน Stainless ท่อเข้า Water Pump, Dia.5 นิ้ว ยาว 66 นิ้ว
ผู้เสนอราคา หจก.เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 173,982.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
- ขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องลงรายละเอียดความยาวของสิ่งของคาดเคลื่อน ไม่ตรงกับความต้องการของทางการ
113
898,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 7 Pcs. Part No. 8.273.0.700.705.7 Coupling (Welded type)
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 898,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 898,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 898,800.00 บาท


รวม 898,800.00 บาท
- บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 180 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “KNORR BREMSE” ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
114
834,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Air Inlet and Outlet Valve (Electro Valve 21C)
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 834,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 616,320.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 616,320.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 616,320.00 บาท


รวม 616,320.00 บาท
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ “NORGREN” ตรวจสอบตัวอย่างของบริษัทฯ ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 26.15 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
115
396,490.64
สอบราคา
รายการที่1 อุปกรณ์ไฟฟ้า Multiple unit throttle control จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 396,499.20 บาท
รายการที่1 อุปกรณ์ไฟฟ้า Multiple unit throttle control จำนวน 1 รายการ
บริษัท ดาเวน จำกัด จำนวนเงิน 396,499.20 บาท

รวม 396,499.20 บาท
บริษัทดาเวน จำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
116
270,400.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 47,000.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 28,400.00 บาท รายการที่ 3 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 107,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 182,400.00 บาท

รวม 182,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
117
475,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
จัดซื้อลวดคอปเปอร์เวล ขนาด 0.128” ชนิดลวดเหล็กกล้าหุ้มด้วยทองแดง จำนวน 25 ขด จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,500.00 บาท

รวม 472,500.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
118
249,845.00
สอบราคา
รายการที่ 1 งานหุ้มเบาะรถ บนท. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249,485.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 249,485.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 249,485.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยตรวจสอบคุณลักษณะและพัสดุที่ใช้แล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข.
119
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Lower Swing Bolster แคร่ TKZ-3 จำนวน 12 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 38,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 462,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 462,240.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้ถูกต้อง
120
498,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แผ่นปิดหลังเบาะรถโดยสาร พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 684.40 บาท
รายการที่ 2 Bush Piston Rod จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 128.40 บาท
รายการที่ 3 Castle Lock ขนาด 22 มม. จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 235.40 บาท
รายการที่ 4 Lock Washer ตามตัวอย่าง มีค่าความแข็งไม่ต่ำกว่า 140 Vicker จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 192.60 บาท
รายการที่ 5 ฉากเหล็ก วัสดุ SS41 หนา 1.5 มม. พร้อมเจาะรูตามตัวอย่าง จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 21.40 บาท
รายการที่ 6 ประกับเหล็ก วัสดุ SS41 หนา 1.5 มม. พร้อมเจาะรูตามตัวอย่าง จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 21.40 บาท
รายการที่ 1 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 273,760.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 38,520.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 47,080.- บาท
รายการที่ 4 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 96,300.- บาท
รายการที่ 5 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 21,400.- บาท
รายการที่ 6 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 21,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,460.- บาท


รวม 498,460.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียว เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (498,620 – 498,460 = 160.-บาท ) คิดเป็น 0.03% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
121
1,742,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,738,600.00 บาท

รวม 1,738,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
122
491,130.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins รุ่น TW 80473 6.3544 จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 163,710 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับ ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins รุ่น TW 80473 6.3544 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 491,130 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 491,130.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
123
232,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Adaptor Stem วัสดุ SC46 ตามตัวอย่างทางการฯ ใช้ซ่อมชุดก้านยันชานปะทะมีด้านซ้าย-ขวาฯ จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 635.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 254,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 254,000.- บาท


รวม 254,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(254,000.00-232,000.00)=22,000.-หรือ
9.48% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
124
2,245,700.00
ประกวดราคา
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา @ 58,300.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,176,380.00 (รวม Vat 7%)

รวม 2,176,380.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
125
2,989,600.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาต่ำหนึ่ง ถังละ 10,900 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ซีพีเอ็น กรุ๊ป (1968) จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ถังละ 11,800 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ไฮเปอร์ เคม จำกัด เสนอราคาต่ำสาม ถังละ 12,000 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีควิพเม้นต์ แอนด์ เทเลคอม เสนอราคาต่ำสี่ ถังละ 13,540 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคา จึงไม่พิจารณา
- บริษัท ซีพีเอ็น กรุ๊ป (1968) จำกัด เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคา จึงไม่พิจารณา
- บริษัท ไฮเปอร์ เคม จำกัด เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคา จึงไม่พิจารณา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอีควิพเม้นต์ แอนด์ เทเลคอม เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,893, 280.00 (รวม Vat 7%)

รวม 2,893,280.00 บาท
- ห้างฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
126
56,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 11" x 11" ชนิดมีเส้นบรรทัด จำนวน 150 กล่อง
1. บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคากล่องละ 356.00 บาท
2. บริษัท ท็อปม้ลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคากล่องละ 356.80 บาท
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 57,138.00 บาท

รวม 57,138.00 บาท
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคารวมต่ำสอง ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ แล้วแจ้งว่า มีลักษณะ และเนื้อกระดาษตรงตามตัวอย่างของทางการ (ส่วนผู้เสนอราคารวมต่ำหนึ่ง คณะกรรมการฯ แจ้งว่าลักษณะของเนื้อกระดาษบางกว่าของทางการฯ)
127
455,825.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบส์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา คือ อุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Condenser Coil 5 Row. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 10 แผง
ราคาแผงละ 32,100 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Evaporator Coil 5 Row ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 5 แผง
ราคาแผงละ 35,310 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบส์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่าย คือ อุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)สิ่งของ # Condenser Coil 5 Row. ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 10 แผง
เป็นเงิน 321,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)สิ่งของ # Evaporator Coil 5 Row ขนาดมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 5 แผง
เป็นเงิน 176,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 497,550.00 บาท
ถูกตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
128
491,130.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 540 Pcs. ราคา Pc.ละ 898.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Washer Spring M20 ใช้กับรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู จำนวน 540 Pcs.เป็นเงิน 485,352 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 485,352.00 บาท
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ลักษณะที่อกสอบราคา
129
535,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อบานหน้าต่างบานใหญ่ ของรถดีเซลราง Hitachi
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟริส์ สเต็ป (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 535,000.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อบานหน้าต่างบานใหญ่ ของรถดีเซลราง Hitachi
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 535,000.00 บาท

รวม 535,000.00 บาท
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
130
463,952.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ท่อยางลมดูดต่อขบวน จำนวน 800 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 511.46 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 511.46 บาท

รวม 409,168.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
131
405,228.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ถุงผ้าใบก้านสูบลมดูด จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 170.13 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 200.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ ห่วงยางฝาสูบลมดูด ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 500 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 265.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 280.34 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 170.13 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 265.36 บาท


รวม 302,810.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
132
362,944.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ โซ่เหล็ก ขนาด ¾” จำนวน 2,000 กก.
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 80.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 107.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 79.93 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 104.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 93.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ -
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ เต้ากันโคลงอันล่าง ขนาด 41 มม. จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 699.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 588.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ -
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 738.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 738.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 567.10 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 79.93 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 567.10 บาท

รวม 273,278.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
133
430,054.40
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 6 x 115 x 280 มม. จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 398.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 401.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 3 x 125 x 180 มม. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 269.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 272.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 3 x 40 x 100 มม. จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 55.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 58.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 398.04 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 269.64 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 55.64 บาท

รวม 460,528.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
134
334,375.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 726.53 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 726.53 บาท

รวม 363,265.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
135
449,400.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท

รวม 449,400.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
136
16,300.00
ตกลงราคา
1. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 16,300.00 บาท
บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 16ล300.00 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และกำหนดยืนราคา 45 วัน นับจากวันที่เสนอราคา คณะกรรมการสืบราคาและต่อรองราคากับ บริษัท สร้างอมร จำกัด ที่เสนอราคาเป็นเงิน 16ล300.00 บาท แล้ว ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอราคาเป็นเงิน 16ล300.00 บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)


รวม 16,300.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 16,300.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และเป็นราคาเท่ากับราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง บริษัท สร้างอมร จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
137
489,599.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,777.72 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,777.72 บาท

รวม 499,989.60 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
138
1,234,200.00
สอบราคา
1. หจก.เอส.เอฟ.ซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคา เป็นเงิน 999,000.00 บาท
2. หจก.ช.ศิริกุลเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา เป็นเงิน 1,114,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 999,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 999,000.00 บาท

รวม 999,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 235,200.00 เท่ากับ 19.06%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 999,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
139
127,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 06 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
140
455,018.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,245.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,245.31 บาท

รวม 486,796.50 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
141
754,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.แอล.เดอะ เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 698,915.88 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอส.แอล.เดอะ เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 698,915.88 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท เอส.แอล.เดอะ เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง เป็นเงิน 697,000.00 บาท (เงินหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


รวม 697,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 57,000.00 เท่ากับ 7.56%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอส.แอล.เดอะ เวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 697,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
142
465,985.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 553.19 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 470.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 642.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 647.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 472.94 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 470.80 บาท

รวม 306,020.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
143
128,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 06 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
144
648,000.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 06 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
145
466,624.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 6,997.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 6,997.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 489,846.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
146
469,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 06 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
147
1,999,900.00
สอบราคา
1 หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 1,999,000.00 บาท
2 หจก.ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 1,999,800.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 1,999,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 1,999,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 900.00 บาท เท่ากับ 0.05%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,999,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
148
440,412.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 4,076.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.คณิตอุตสาหกรรม จก.ราคาที่เสนอ 4,076.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 407,670.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
149
336,500.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 336,3๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 336,5๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 336,3๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 336,300.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.06%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 336,300.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
150
787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
2. บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับบริษัทฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท


รวม 785,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
• คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,00๐.๐๐ บาท เท่ากับ ๐.25%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดประกาศพร้อมส่งแบบเอกสารสอบราคาให้ผู้ประกอบการ รวม 4 ราย ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ (๑) แล้วมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%) เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๘ (๔) และเพื่อให้การดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้เห็นควรจัดซื้อจาก บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด ต่อไป
151
787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท สยามนิสสัน สุรินทร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
2. บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับบริษัทฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท


รวม 785,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
• คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2,00๐.๐๐ บาท เท่ากับ ๐.25%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดประกาศพร้อมส่งแบบเอกสารสอบราคาให้ผู้ประกอบการ รวม 4 ราย ถูกต้องตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๗ (๑) แล้วมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๗%) เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔๘ (๔) และเพื่อให้การดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้เห็นควรจัดซื้อจาก บริษัท เอ.เอส.ออโต เพลส จำกัด ต่อไป
152
492,735.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 25-44-90 มม. จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 98.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 99.51 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ไม่จัดส่งตัวอย่าง
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ -
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 100.58 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 40-54-80-8 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 264.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 256.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ ไม่จัดส่งตัวอย่าง
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 338.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 250.38 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 22-38-80 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 69.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 88.81 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 95.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 87.57 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 90.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 28-41-90 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 114.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 136.96 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 138.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ -
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 124.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็ง ขนาด 40-25-75 มม. จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 73.51 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 94.16 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 104.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 98.87 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 100.58 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 98.12 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ.ธนาภิวัฒน์เอ็นจิเนียริ่งฯ จก. ราคาที่เสนอ 256.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 69.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 114.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 5 (ชื่อบริษัทฯ) บ.สินทวีพลัส จก. ราคาที่เสนอ 73.51 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 355,133.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ..
153
606,900.00
สอบราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 606,000.00 บาท
2. หจก.ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 606,500.00 บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 606,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ เป็นเงิน 606,000.00 บาท (เงินหกแสนหกพันบาทถ้วน)


รวม 606,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 900.00 เท่ากับ 0.15%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 606,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
154
173,300.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 172,8๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 173,0๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 172,8๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 172,800.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 500.๐๐ เท่ากับ 0.29%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 172,800.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
155
519,100.00
สอบราคา
1. บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 519,096.44 บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 495,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมตามที่เสนอ


รวม 495,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 24,100.00 เท่ากับ 4.64%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 495,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
156
508,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 508,7๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 508,9๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 508,7๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 508,700.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.04%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 508,700.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
157
1,876,400.00
สอบราคา
1.หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 1,755,800.00 บาท
2.บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ้ป จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,876,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 1,755,800.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 1,755,800.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 120,600.00 บาท เท่ากับ 6.43%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,755,800.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
158
1,960,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 1,960,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 16,800,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,960,000.00 บาท

รวม 1,960,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
159
1,715,600.00
สอบราคา
1. บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,714,680.99 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,714,680.99 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลงราคาลง คงเหลือเป็นเงิน 1,714,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


รวม 1,714,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 1,600.00 เท่ากับ .09%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,714,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
160
259,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 259,0๐๐.๐๐ บาท
2. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 256,1๐๐.๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 256,1๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท สร้างอมร จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 256,100.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 3,5๐๐.๐๐ เท่ากับ 1.35%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 256,100.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
161
498,620.00
สอบราคา
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ จำกัด เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที่เอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้งเครื่องทำลมแห้งสำหรับรถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 498,620 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 498,620.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
162
492,200.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าระบบลมอัดรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 492,200 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 492,200.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อกสอบราคา
163
105,060.00
สอบราคา
บริษัทแอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets.ราคา Set.ละ 7,665 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัทแอลฮกเฮง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 15 Sets.เป็นเงิน 114,975 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 114,975.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะออกสอบราคา
164
754,000.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป ปรากฏเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน 2 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท กู๊ดเวิร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.1(6),(7) และ (8)
2. หจก.กิจพัฒนา 2014 ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.1(6), (7) และ (8)
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
1. พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/121-2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเทพื้น คสล. หนา 0.15 ม. บริเวณโรงงานรถพ่วงแก่งคอย ในแขวงบำรุงทางแก่งคอย เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาไม่ครบถ้วน
2. ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง


รวม .00 บาท
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/121-2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเทพื้น คสล. หนา 0.15 ม. บริเวณโรงงานรถพ่วงแก่งคอย ในแขวงบำรุงทางแก่งคอย เนื่องจากผู้เสนอราคายื่นเอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคาไม่ครบถ้วน
165
497,400.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
166
396,756.00
สอบราคา
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Main รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 20 Sets ราคา Set.ละ 21,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมรังผึ้งระบายความร้อนเครื่องยนต์ Main รถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน 20 Sets เป็นเงินทั้งสิ้น 436,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 436,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
167
310,539.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Pressure gauge range 12 psi-300 psi ยี่ห้อ FLUKE Model 700 G27 จำนวน 4 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 190,720.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 186,180.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Remote Display Degital meter ยี่ห้อ FLUKE model 223 จำนวน 4 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 55,597.2-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 64,200.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อRemote Display true RMS AC/DC Clamp meter with iflex 2500A AC จำนวน 2 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 47,550.8-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 53,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Pressure gauge range 12 psi-300 psi ยี่ห้อ FLUKE Model 700 G27 จำนวน 4 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 186,180.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Remote Display Degital meter ยี่ห้อ FLUKE model 223 จำนวน 4 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 55,597.2-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ)ซื้อRemote Display true RMS AC/DC Clamp meter with iflex 2500A AC จำนวน 2 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 47,550.8-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 289,328.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ในรายการที่ 1 และผลิตภัณฑ์ของ หจกไฮ.ไอ.ดีไซต์ ในรายการที่ 2,3 เป็นผู้ เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาตามตัวอย่างแค๊ตตาล็อคแล้วถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
168
377,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 03 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
169
466,400.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
170
462,900.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 02 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
171
519,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2558 ถึงวันที 17 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
172
173,300.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที 16 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
173
225,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ถึงวันที 16 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
174
128,800.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/060-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.ศีขรภูมิ ที่ กม.452+250.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ บริษัท จันทร์จิรา คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/060-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.ศีขรภูมิ ที่ กม.452+250.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม .00 บาท
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/060-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.ศีขรภูมิ ที่ กม.452+250.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
175
128,800.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/058-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.สำโรงทาบ ที่ กม.471+000.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
3.2 ขออนุมัติให้ออกประกาศสอบราคาใหม่ อีกครั้งหนึ่ง
3.3 โปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้ยื่นเอกสาร คือ บริษัท จันทร์จิรา คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีสิทธิได้รับเอกสารสอบราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารสอบราคาอีก
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/058-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.สำโรงทาบ ที่ กม.471+000.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม .00 บาท
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/058-2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.สำโรงทาบ ที่ กม.471+000.00 ในแขวงบำรุงทาง ศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
176
259,600.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 17 เมษายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด

ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด


รวม .00 บาท
ครบกำหนดไม่มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคาแต่อย่างใด
177
126,700.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 ถึงวันที 10 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
178
118,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 118,3๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 118,5๐๐.๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 118,3๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 118,300.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 4๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.34%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 118,300.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
179
126,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 126,0๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 126,4๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 126,0๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 126,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 6๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.47%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 126,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
180
466,520.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Oil Damper ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ตามแผนผังเลขที่ C 150-13955 จำนวน 40 ชุด รวม 1 รายการ ราคาชุดละ 12,144.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Oil Damper ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR ตามแผนผังเลขที่ C 150-13955 จำนวน 40 ชุด รวม 1 รายการ เป็นเงิน 485,780 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 485,780.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
181
45,000.00
ตกลงราคา
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองตกลงราคางานดังกล่าวแต่อย่างใด
182
695,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Pressure Switch Range 2-10 Bar จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 462,775.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ยูโรเปี้ยนไทย เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 609,900.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 634,884.5- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Pressure Switch Range 2-10 Bar จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 462,775.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 462,775.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ได้นำแคตตาล็อกให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อมูลตรงตามที่ทางการต้องการหรือไม่ ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ถูกต้องตามที่ทางการต้องการ
183
472,940.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กลอนประตูห้องเครื่องด้านซ้าย จำนวน 85 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 245,565.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กลอนประตูห้องเครื่องด่านขวา จำนวน 85 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 245,565.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กลอนประตูห้องเครื่องด้านซ้าย จำนวน 85 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 245,565.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ กลอนประตูห้องเครื่องด่านขวา จำนวน 85 Sets.
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 245,565.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 491,130.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.จิวโม่วเส็ง ผู้เสนอราคารายเดียว สอบถามผู้ใช้แล้วที่ผ่านมาสามารถใช้การได้ไม่มีการชำรุดในระยะเวลารับประกัน
184
336,087.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Temperature Switch จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด ราคาที่เสนอ 241,071 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Wiring Harness จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 62,851.8 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด ราคาที่เสนอ 64,713.6 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Temperature Switch จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด ราคาที่เสนอ 241,071 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Wiring Harness จำนวน 60 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 62,851.8 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 303,922.80 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ในรายการที่ 2 และพิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด ในรายการที่ 1 สอบถามผู้ใช้แล้ว ทั้ง 2 รายการ สามารถใช้การได้ตามยืนยันของผู้ใช้
185
418,584.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 อันละ 3,531.00 บาท, รายการที่ 2 อันละ 5,189.50 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 อันละ 3,531.00 บาท, รายการที่ 2 อันละ 5,189.50 บาท

รวม 418,584.00 บาท
เสนอส่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
186
263,988.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายการที่ 1 ราคาอันละ 2,835.50 บาท, รายการที่ 2 ราคาอันละ 2,493.10 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายการที่ 1 ราคาอันละ 2,835.50 บาท, รายการที่ 2 ราคาอันละ 2,493.10 บาท

รวม 263,990.40 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทำการกำหนด
187
454,536.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาชุดละ 11,609.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาชุดละ 11,609.50 บาท

รวม 464,380.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่ทางการกำหนด
188
500,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมบำรุงรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรางซ่อมบำรุงรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 500,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
189
1,970,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,967,000.00 บาท
2. บริษัท โฟลว์ มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,970,000.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,967,000.00 บาท

รวม 1,967,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
190
247,170.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
เสนอราคารายการท่ี 1 อันละ 128.40 บาท รายการท่ี 2 อันละ 240.75 บาท รายการท่ี 3 อันละ 331.70 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอราคารายการท่ี 1 อันละ 374.50 บาท รายการท่ี 2 อันละ 299.60 บาท รายการท่ี 3 อันละ 374.50 บาท
บริษัทสยาม เมคเกอร์ อินดัสทรี จำกัด
เสนอราคารายการท่ี 1 อันละ 180.00 บาท รายการท่ี 2 อันละ 300.00 บาท รายการท่ี 3 อันละ 495.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย
รายการท่ี 1 อันละ 128.40 บาท
รายการท่ี 2 อันละ 240.75 บาท
รายการท่ี 3 อันละ 331.70 บาท

รวม 160,500.00 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน(192.60 - 128.40)= 64.20 บาท
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(353.10 - 240.75)= 112.35 บาท
รายการท่ี 3 ต่ำกว่าราคาประเมิน (524.30 - 331.70)= 192.60 บาท
191
454,750.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เสารับฝาข้าง รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 250 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,819.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 454,750.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,750.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว โดยตรวจสอบตัวอย่างพัสดุแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
192
484,442.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กรับ Bolster จำนวน 350 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,053.95 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 กรอบป้ายข้างรถ บชส. จำนวน 90 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 963.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 368,882.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงินรวม 86,670.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 455,552.50 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว โดยตรวจสอบตัวอย่างพัสดุแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่กำหนด
193
3,985,500.00
ประกวดราคา
1) บริษัทออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมต่ำสุด เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม3,353,540.50 บาท เสนอผลิตยี่ห้อ Apple ผลิตโดย Apple INC ประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายโดย บมจ. เอส พี วี ไอ ประเทศไทย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งของภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

2) บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคารวมต่ำสอง เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,396,800.00 บาท เสนอผลิตยี่ห้อ Apple ผลิตโดย Apple INC ประเทศสหรัฐอเมริกา จำหน่ายโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ประเทศไทย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งของภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
3) บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) เสนอราคารวมต่ำสาม เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,922,085.00 บาท เสนอผลิตยี่ห้อ Apple ผลิตโดย Apple South Asia (Thailand) Limited ประเทศไทย จำหน่ายโดย Advance Info Service PLD ประเทศไทย รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งของภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย
บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จำกัด ผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และคณะกรรมการฯได้ต่อรองราคา บริษัทฯ ได้ปรับลดราคาลงเหลือ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,327,700.00บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

รวม 3,327,700.00 บาท
บริษัท ออลโมเดิร์นเทคโนโลยี จำกัด ผู้เสนอราคารวมต่ำสุด สิ่งของดังกล่าวถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของการทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมิน 657,800.00 บาท = (3,985,500.00 –3,327,700.00) หรือร้อยละ 16.50 %
194
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Journal Box แคร่ TS-836 ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,995.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,750.- บาท


รวม 499,750.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(499,750.00-490,000.00)=9,750.-หรือ1.99%
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
195
490,000.00
สอบราคา
1.บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น146,300.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2.ไอเดีย สแควร์ เสนอราคาต่ำสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 155,043.- บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินทั้งสิ้น 181,900.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4.บริษัท สยามคัลเลอร์พริน จำกัด เสนอราคาต่ำสี่ เป็นเงินทั้งสิ้น 209,720.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำห้า เป็นเงินทั้งสิ้น 220,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6.บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำหก เป็นเงินทั้งสิ้น 231,700.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิรายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7.บริษัท สไตล์ครีเอทีฟ เฮ้าส์ จำกัด เสนอราคาต่ำเจ็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 269,640.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
8.บริษัท จี.บี.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำเจ็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 269,640.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์ รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
9.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เสนอราคาต่ำสิบเอ็ด เป็นเงินทั้งสิ้น 355,775.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
10.บริษัท บุรีการพิมพ์ จำกัด เสนอราคาต่ำแปด เป็นเงินทั้งสิ้น 374,500.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
11.บริษัท คิด-ไทย จำกัด เสนอราคาต่ำเก้า เป็นเงินทั้งสิ้น 380,385.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
12.บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัดจำกัด เสนอราคาต่ำสิบ เป็นเงินทั้งสิ้น 398,980.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
13.บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสิบสอง เป็นเงินทั้งสิ้น 456,890.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญา
14.บริษัท อิงออน เปเปอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสิบสาม เป็นเงินทั้งสิ้น 488,512.78 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % รับจ้างออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2551-2553 พร้อมแผ่น CD- Rom จำนวน 700 เล่ม กำหนดส่งมอบสิ่งของภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 146,300.- บาท (รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 146,300.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสุดและสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ การจัดจ้างครั้งนี้ ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 343,700.- บาท (490,000.00 – 146,300.00 ) หรือร้อยละ 70.14%
196
472,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 โครงกูบเหล็กรถโดยสาร(Modified)วัสดุ SS41 ขนาดความหนา 4.5 มม.ลักษณะ,มิติ,ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ เชื่อมประกอบเป็นชุด พร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 8,325.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(499,500.00-472,800.00)=26,700.-หรือ
5.65% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
197
442,881.00
สอบราคา
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนราคา สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copland รุ่น ZR72KCE-TFD 380 V.AC.3 Phase 50 Hz.จำนวน 18 ลูก ราคาลูกละ 24,556.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Compressor Motor Scroll Type ยี่ห้อ Copland รุ่น ZR72KCE-TFD 380 V.AC.3 Phase 50 Hz.จำนวน 18 ลูก เป็นเงิน 442,017 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 442,017.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
198
44,600,000.00
สอบราคา
1.บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2.บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3.บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4.บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
จ้างทำ รายการที่ 1 จาก บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 98,800.00 บาท รายการที่ 2,3,4 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 226,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,800.00 บาท

รวม 324,800.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
199
1,359,000.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,359,000.00 บาท
ผู้นะการสอบราคาได้แก่่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง

รวม 1,356,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
200
37,160.00
สอบราคา
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,840.- บาท. (ไม่รวมVat) ตามมาตรฐาน มอก. 197 - 2536 กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,840.- บาท. จำนวน 20 แผ่น. เป็นเงิน 36,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 2,576.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39,376.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 39,376.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.12/สญ./2555 ลว. 26 มีค. 55 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
201
2,740,600.00
ประกวดราคา
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอราคา Pc. ละ 430.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,641,188.00 บาท (รวม Vat 7%)

รวม 2,641,188.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 99,412.00 บาท (2,740,600.00 -2,641,188.00) หรือ 3.62 %
202
2,824,500.00
ประกวดราคา
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 140,400.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวเสนอราคาสูงกว่าระเบียบที่ทางการฯ กำหนด

รวม .00 บาท
เนื่องจาก มีผู้ยื่นซองรายเดียว และเสนอราคาสูงกว่าระเบียบที่ทางการฯ กำหนด จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ แล้วพิจารณาความจำเป็น ก่อนที่จะดำเนินการจัดหาใหม่ตามระเบียบฯ ต่อไป
203
22,050.00
ประกวดราคา
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อซองเสนอราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้ใดสนใจซื้อซองเสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ใดซื้อซองเสนอราคาแต่อย่างใด
204
1,987,000.00
สอบราคา
1.บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,981,479.50 บาท
2.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,986,776.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,981,000.00 บาท


รวม 1,981,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
205
622,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ขนาด 9 x 11 จำนวน 1,500 กล่อง
1 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เสนอราคา กล่องละ 363.00 บาท
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 582,615.00 บาท

รวม 582,615.00 บาท
เนื้อตัวอย่างกระดาษของบริษัท ตรงตามตัวอย่างของทางการ
206
702,187.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อท่อส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลห้องน้ำเอเซีย รถ DRC.รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 15 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด เสนอราคา 268,837.50 บาท
รายการที่2 จัดซื้อท่อส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลห้องน้ำยุโรป รถ DRC.รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 25 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด เสนอราคา 433,350.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อท่อส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลห้องน้ำเอเซีย รถ DRC.รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 15 อัน
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 268,837.50 บาท
รายการที่2 จัดซื้อท่อส้วมทิ้งสิ่งปฏิกูลห้องน้ำยุโรป รถ DRC.รถแดวูรุ่น 1 จำนวน 25 อัน
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 433,350.00 บาท

รวม 702,187.50 บาท
รายการที่1 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
207
675,000.00
สอบราคา
รายการที่1 กรอบหน้าต่างห้องขับ(ด้านนอก) รถดีเซลราง THN
ผู้เสนอราคาบริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 348,686.25 บาท

รายการที่2 กรอบหน้าต่างห้องขับ(ด้านนอก) รถดีเซลราง Deawoo
ผู้เสนอเสนอราคา บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 326,216.25 บาท
รายการที่1 กรอบหน้าต่างห้องขับ(ด้านนอก) รถดีเซลราง THN
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 348,686.25 บาท

รายการที่2 กรอบหน้าต่างห้องขับ(ด้านนอก) รถดีเซลราง Deawoo
บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 326,216.25 บาท

รวม 674,902.50 บาท
รายการที่1 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน

รายการที่2 บริษัทพัชรไพโรจน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
208
826,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 1874 - 2045620 - 01 100 x 10 Duplex Air Gauge จำนวน 53 Pcs.
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 7,900.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาอันละ 8,139.00 บาท
3. บริษัท โกบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ราคาอันละ 8,300.00 บาท
4. บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ราคาอันละ 10,700.00 บาท

รายการที่ 2 # 1871 - 3071350 - 0675 x 10 Single Point Air Gauge จำนวน 58 Pcs.
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 1,080.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 448,009.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 65,163.00 บาท

รวม 513,172.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, รายการที่ 2 ลดราคาอันละ 1,050.00 บาท
209
8,881,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด เสนอราคา 8,850,901.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 8,871,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,850,901.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 8,850,901.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 8,850,901.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
210
3,909,200.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เสนอราคา 3,860,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิสวัสดิ์ เสนอราคา 3,883,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,860,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)


รวม 3,860,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมทรงการช่าง (2000) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 3,860,000.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
211
2,809,500.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 2,803,000.00 บาท
2 บริษัท ศักดาพร จำกัด เสนอราคา 2,804,500.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,803,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 2,803,000.00 บาท
บริษัท กุลเทพ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 2,803,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
212
818,764.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 906,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ เสนอราคา 896,347.20 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ เสนอราคา 896,347.20 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 896,347.20 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
213
1,613,800.00
สอบราคา
1.บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,499,353.92 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 1,774,800.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคา 1,686,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 1,499,353.92 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,499,353.92 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
214
119,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Rubber hose - 1, Item 26, Drawing No.1040 - 200 -123 เป็นท่อยางน้ำชนิดงอ 45 องศา ผ้าใบ 1 ชั้น ขนาด ID. 60 x OD. 72 x L 280 mm. จำนวน 130 Pcs.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

รายการที่ 2 Hydraulic Hose size - 4 (ID.3/16" (4.8 mm.) OD.52" (13.1 mm.)) จำนวน 400 Fts.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาอันละ 47.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เชลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาอันละ 80.00 บาท

รายการที่ 3 Hydraulic Hose size - 20 (ID.1.1/8" (28.6 mm.) OD.1.50" (38.1 mm)) จำนวน 274 Fts.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาอันละ 253.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาอันละ 243.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 20,116.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 71,242.74 บาท

รวม 91,358.74 บาท
สิ่งของถูกต้อง
215
1,752,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บชท.,บสส. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯจำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 29,211.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 1,752,660.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,752,660.- บาท


รวม 1,752,660.00 บาท
ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนดส่ง เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
216
338,700.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา เสนอราคา 338,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติการโยธา เป็นผู้เสนอราคารายเดียว

รวม 338,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
217
278,927.60
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคารับจ้างซ่อมคันละ 278,927.60 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.พาณิชย์การค้า เสนอราคารับจ้างซ่อมคันละ 278,927.60 บาท

รวม 278,927.60 บาท
เท่ากับราคาประเมิน
218
117,900.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 37,499.22 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 12,649.54 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 8,799.68 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 37,499.22 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 12,649.54 บาท
รายการท่ี 3 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 8,799.68 บาท

รวม 117,896.88 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมินชุดละ (37,500 - 37,499.22)= 0.78 บาท
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมินชุดละ (12,650 - 12,649.54)= 0.46 บาท
รายการท่ี 3 ต่ำกว่าราคาประเมินชุดละ ( 8,800 - 8,799.68)= 0.32 บาท
219
110,400.00
สอบราคา
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.4182 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 2.4182 บาท

รวม 116,073.60 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน( 2.4182 -2.30)= 0.1182 บาท
220
191,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบ กรฟ.1 (สัญญาณประจำที่ชำรุด) จำนวน 3,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 15.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 15.60 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 13.22 บาท

รายการที่ 2 แบบ กรฟ.6 ใบอนุญาตปลดรถจักร จำนวน 150 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 12.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 11.50 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 28.40 บาท

รายการที่ 3 หนังสือสัญญากู้เงินสะสม กรณีขอรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีฯ จำนวน 15,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 25.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.40 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 27.70 บาท

รายการที่ 4 แบบ กรฟ.3 (ตั๋วทางสะดวก) จำนวน 5,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 6.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.30 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 6.80 บาท

รายการที่ 5 ป้ายปิดของด่วน จำนวน 2,000 มัด
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคามัดละ 11.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 10.50 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 22.00 บาท

รายการที่ 6 บัตรประจำตัวใช้กำกับใบเบิกทางโดยสารรถไฟฯ จำนวน 4,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 120.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 105.00 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 137.00 บาท

รายการที่ 7 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า ราคา 10.00 บาท จำนวน 9,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.90 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 4.19 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 7.20 บาท

รายการที่ 8 แบบทะเบียนประวัติ จำนวน 1,500 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 100.00 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 95.00 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 145.00 บาท

รายการที่ 9 ตั๋วบางสำเร็จรูปสีขาว ราคา 2.00 บาท จำนวน 10,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.90 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 3.89 บาท
3. บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคาเล่มละ 5.48 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 48,150.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,926.00 บาท
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 4,012.50 บาท
รายการที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 32,100.00 บาท
รายการที่ 5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 23,540.00 บาท
รายการที่ 6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 5,136.00 บาท
รายการที่ 7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 37,557.00 บาท
รายการที่ 8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,605.00 บาท
รายการที่ 9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 41,730.00 บาท

รวม 195,756.50 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
221
1,552,320.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา บ.เคพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคารวมเป็นเงิน 1,704,070.00 บาท
ยกเลิกการสอบราคา

รวม .00 บาท
บ.เคพีไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก. เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง บริษัทฯ ลดเหลือ 1,699,800.00 บาท พิจารณาแล้ว ราคาที่บริษัทฯ เสนอยังสูงกว่าราคาประเมิน 9.50 % เป็นราคาที่ไม่สอดคล้องกับภาวะอัตราเงินเฟ้อ จึงเห็นควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้
222
603,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แฟ้มปกแข็งผูกริบบิ้น จำนวน 30,000 แฟ้ม
1. บริษัท ชัยมั่นคง จำกัด เสนอราคาแฟ้มละ 18.75 บาท
1. บริษัท ชัยมั่นคง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 601,875.00 บาท

รวม 601,875.00 บาท
แฟ้มปกแข็งผูกริบบิ้นของบริษัทฯ มีคุณภาพใกล้เคียงกับตัวอย่างของทางการฯ
223
29,900.00
ตกลงราคา
1. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 29,900.00 บาท
บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคต่ำสุด เป็นเงิน 29,900.00 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว และกำหนดยืนราคา 45 วัน นับจากวันที่เสนอราคา คณะกรรมการสืบราคาและต่อรองราคากับ บริษัท สร้างอมร จำกัด ที่เสนอราคาเป็นเงิน 29,900.00 บาท แล้ว ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอราคาเป็นเงิน 29,900.00 บาท (เงินสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

รวม 29,900.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 29,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และป็นราคาเท่ากับราคากลาง ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมที่จะทำการจ้าง จึงเห็นสมควรจ้าง บริษัท สร้างอมร จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
224
35,300.00
ตกลงราคา
1. ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์เทรดดิ้ง เสนอราคา เป็นเงิน 35,300.00 บาท
ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์เทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นเงิน 35,300.00 บาท กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับจากวันที่เสนอราคา คณะกรรมการสืบราคาและต่อรองราคา กับ ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์เทรดดิ้ง ที่เสนอราคาเป็นเงิน 35,300.00 บาท แล้ว ทางร้านฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอราคาเป็นเงิน 35,300.00 บาท (เงินสามหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

รวม 35,300.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คือน ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์เทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นเงิน 35,300.00 บาท เป็นราคาเท่ากับราคากลาง และเนื่องจากการออกประกาศตกลงราคาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 02-16 เมษายน 2558 ไม่มีผู้สนใจยื่นซอง และงานดังกล่าวได้วางแผนดำเนินการเพื่อซ่อมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของพนักงานการรถไฟฯ และครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ จึงเห็นสมควรจ้าง ร้านเกียรติสมบูรณ์ทรัพย์เทรดดิ้ง เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานนี้ต่อไป
225
1,689,700.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 1 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,657,205.59 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,657,205.59 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลดราคาลง คงเหลือเป็นเงิน 1,657,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


รวม 1,657,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 32,700.00 เท่ากับ 1.94%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,657,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
226
1,715,600.00
สอบราคา
คณะกรรมการสอบราคาฯ เปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๕8 ตั้งแต่เวลา 09.๓๐ น. เป็นต้นไป หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 1 ราย เสนอราคา ดังนี้.-
1. บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 1,683,396.63 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 1,683,396.63 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มีความยินดีลงราคาลง คงเหลือเป็นเงิน 1,683,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

รวม 1,683,000.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 32,600.00 เท่ากับ 1.90%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เบสท์ ไฟร์ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,683,000.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
227
316,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 316,6๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 316,7๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 316,6๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 316,600.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.06%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 316,600.๐๐ บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
228
266,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 265,8๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 265,9๐๐.๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 265,8๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 265,800.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.08%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 265,800.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
229
154,100.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 153,9๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กิจศิริก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 154,0๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาเป็นเงิน 153,9๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 153,900.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 2๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.13%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 153,900.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
230
245,000.00
สอบราคา
บริษัท กอปรวสุ จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 234,000.00 บาท

รวม 234,000.00 บาท
เอกสารของบริษัทฯ แล้ว ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
231
468,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การรื้อพื้น,ปูยางและประกอบอุปกรณ์ภายใน-ภายนอก รถ บนท.ทั้งคันรายละเอียดตามเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 481,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท


รวม 481,500.00 บาท

บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน 13,500.-หรือ 2.88 % รับปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
232
45,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ราคาอันละ 450.00 บาท จำนวน 100 อัน รวมเป็นเงิน 45,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.00 บาท

รวม 45,000.00 บาท
ตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
233
1,905,000.00
สอบราคา
1. บริษัทด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,895,612.00 บาท
2. บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,902,438.60 บาท
บริษัทด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,000.00 บาท


รวม 1,894,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
234
1,191,649.37
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 12 Pcs. Part No.206434 Connecting, Air Crossover
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 121,980.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 136,910.35 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 Pc. Part No.3032030 Core, Aftercooler
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 146ล360.75 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 Pcs. Part No.3021362 Cover, Aftercooler
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 69,174.86 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Pcs. Part No.3031928 Bracket, Aftercooler
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 641,346.44 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Pcs. Part No.3175528 Connection, Adapter
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 96,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 46,378.08 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 5 Pcs. Part No.3176834 Connection, Air Crossover
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 58,550.40 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 5 Pcs. Part No.3175871 Connection, Water Transfer
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 80,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 58,550.40 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 36 Pcs. Part No.S200 Nut, Heavy Hexagon
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 6,895.08 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 18 Pcs. Part No.S608 Washer, Lock
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,483.02 บาท

รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 36 Pcs. Part No.S624 Washer, Plain
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค. เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 7,704.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 6,779.52 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รายการที่10( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาท


รวม .00 บาท
-ขอยกเลิกการสอบราคาเรื่องนี้ เนื่องจากสิ่งของรายการที่ 1,2,3,5,6,8,9,10 ฝ่ายการพัสดุ จัดหาแล้วเห็นสมควรรอเบิก, รายการที่ 4,7 ให้ทบทวนรายละเอียด Part No. และความจำเป็นอีกครั้ง
235
960,932.76
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets Part No. X52414100002 Exhaust Pipe
ผู้เสนอราคา บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 898,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 517,413.48 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ ราคาที่เสนอ 770,400.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด จำนวนเงิน 770,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 770,400.00 บาท


รวม 770,400.00 บาท
- บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามแค๊ตตาล็อคบริษัทฯ ยี่ห้อ “MTU” ประเทศเยอรมัน ตรวจสอบแล้วไม่มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทน จึงไม่รับพิจารณา,
- หจก.เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเมนต์ เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามรายการอะไหล่ ยี่ห้อ “MTU” ประเทศเยอรมัน ตรวจสอบแล้วไม่มีรายการใดที่ตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงไม่รับพิจารณา,
- บริษัท อีเอ เมคคานิกส์ จำกัด เสนอราคาต่ำ 3 ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอตามแค๊ตตาล็อคบริษัทฯ ยี่ห้อ “MTU” ประเทศเยอรมัน ตรวจสอบแล้วเสนอถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 770,400.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 19.83 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
236
418,635.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class B/C (ชุดสลัก) จำนวน 48 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 8,653.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงินรวม 415,348.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 415,348.32 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาจัดซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
237
1,037,900.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Pcs. Housing of Cooling Fan
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,036,937.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 1,036,937.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,036,937.00 บาท


รวม 1,036,937.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว สามารถใช้งานได้ดีและไม่พบความชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.09 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
238
494,875.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Part No.110263 Filter Support
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 494,661.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 492,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,200.00 บาท


รวม 492,200.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 492,200.00 บาท พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.54 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
239
250,300.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
240
200,800.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
241
137,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
242
225,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
243
148,900.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน ๒๕๕8 มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ
พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/165-2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคาคลุมชาน, พื้น คสล. บ้านพักเสมียน ผคร. ผู้แทนตรี อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม .00 บาท
เห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/165-2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคาคลุมชาน, พื้น คสล. บ้านพักเสมียน ผคร. ผู้แทนตรี อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
244
205,100.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
245
281,000.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
246
437,500.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
247
124,000.00
สอบราคา
กำหนดขายแบบและเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที 29 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ครบกำหนดขายแบบเอกสารสอบราคา ไม่มีผู้สนใจซื้อแบบเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด
248
475,615.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 350 Sets Relay 3NO-3NC, 75 VDC. 2000 Ohm F.Bv.34K91/3R ใช้กับ RYP 1,2
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 441,535.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง จำนวนเงิน 438,165.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 438,165.00 บาท


รวม 438,165.00 บาท
- หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามที่กำหนด ได้ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 438,165.00 บาท และลดกำหนดส่งของเหลือภายใน 7 วัน พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 7.87 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
249
1,666,357.20
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 360 Sets Wear Plate (Pedestal) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรองวัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly-A-Mide (Nylatron Linner)
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,733,400.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,665,990.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,665,990.00 บาท


รวม 1,665,990.00 บาท
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาความชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 1,665,990.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.02 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
250
87,500.00
สอบราคา
1. บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟด์แวร์ จำกัด
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. บริษัท เอ็น สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ด เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จากบริษัท สีลม ฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟแวร์ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 27,500.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 34,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,500.00 บาท

รวม 61,500.00 บาท
ตัวอย่างของบริษัทฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
251
460,635.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Sets ชุดซ่อมนอกวาระ Pinion Compressor WESTING HOUSE 243VC (8 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 35 Sets ชุดซ่อมนอกวาระ Pinion Compressor WESTING HOUSE VAC3 (8 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 235,935.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 224,700.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 235,935.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 460,635.00 บาท


รวม 460,635.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว ใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
252
499,980.00
สอบราคา
รายการที่ 1 การตรวจรอยร้าวลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสาร โดยการใช้คลื่นความถี่สูง แบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์(Ultrasonic Phase Array) ตามเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างแนบฯจำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอ 8,333.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 499,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,980.- บาท


รวม 499,980.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
253
490,060.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับ ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 490,060.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
254
444,697.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB Type 112MY3.5 Kw.380 V.AC.2,685 Rpm. จำนวน 8 Sets. ราคา Set.ละ 55,587.13 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท รับว่าจ้างซ่อม Motor Air Compressor ABB Type 112MY3.5 Kw.380 V.AC.2,685 Rpm. จำนวน 8 Sets. เป็นเงิน 444,697.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 444,697.04 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
255
122,700.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 03 มิถุนายน ๒๕๕8 มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/163-2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคาคลุมชาน, พื้น คสล. บ้านพักเสมียน ผคร. จำนวน 6 ห้อง อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว


รวม .00 บาท
เห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/163-2558 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหลังคาคลุมชาน, พื้น คสล. บ้านพักเสมียน ผคร. จำนวน 6 ห้อง อุบลราชธานี ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
256
128,800.00
สอบราคา
กำหนดยื่นซองสอบราคา จากวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ 08 มิถุนายน ๒๕๕8 มีผู้เข้ายื่นซองสอบราคา จำนวน 1 ราย ดังนี้
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ
คณะกรรมการสอบราคาฯ ได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้
3.1 พิจารณาเห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/177-2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.ศีขรภูมิ ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว


รวม .00 บาท
เห็นควรยกเลิกงานสอบราคาเลขที่ รฟ.ยธ.1820/7/177-2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์ราง ตอน นตท.ศีขรภูมิ ในแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว
257
499,904.00
สอบราคา
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) รถดีเซลรางปรับอากาศ ATR..จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 124,976 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงกูบ (Rubber Vestibules Diaphragm) รถดีเซลรางปรับอากาศ ATR..จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 499,904 บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

รวม 499,904.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
258
12,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 11,877,000.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,877,000.00 บาท

รวม 11,877,000.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องและเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
259
1,990,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 6 Sets Complete Rectifier Blocks for Main Alternator Excitation (3 Items/Set)
ผู้เสนอราคา -
ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) - จำนวนเงิน - บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน - บาทรวม .00 บาท
ขอยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ เนื่องจากในขั้นตอนนำประกาศขึ้นเว็บไซต์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง มีข้อผิดพลาดในการลงจำนวนรายการสิ่งของคาดเคลื่อน ไม่สามารถบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการในระบบต่อไปได้
260
370,755.00
สอบราคา
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 370,755 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด รับว่าจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 370,755 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 370,755.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่อกสอบราคา
261
144,450.00
สอบราคา
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุง Overhead Crane จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 144,450 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ที.เจ.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้นต์ จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุง Overhead Crane จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 144,450 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 144,450.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
262
404,460.00
สอบราคา
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านหน้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ เป็นเงิน 404,460 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ซาโย่เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่รางซ่อมด้านหน้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ เป็นเงิน 404,460 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 404,460.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
263
1,780,480.00
สอบราคา
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 26,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 26,000.- บาท. จำนวน 64 Sets. เป็นเงิน 1,664,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 116,480.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,780,480.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 1,780,480.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ชก./วซด.กท.05/สญ./2558 ลว. 13 กพ. 58 มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
264
462,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 462,4๐๐.๐๐ บาท
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 462,5๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 462,4๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 462,400.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 5๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.11%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 462,400.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
265
377,800.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 377,2๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 377,5๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 377,2๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 377,200.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 6๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.16%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 377,200.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
266
466,400.00
สอบราคา
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 465,8๐๐.๐๐ บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 466,0๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 465,8๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างขอยืนราคาเดิมที่เสนอ


รวม 465,800.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 6๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.16%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 465,800.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
267
126,700.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 126,5๐๐.๐๐ บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 126,7๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 126,5๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 126,500.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 200.๐๐ เท่ากับ 0.16%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 126,500.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
268
497,400.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคา เป็นเงิน 496,6๐๐.๐๐ บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภารดรก่อสร้าง เสนอราคา เป็นเงิน 497,0๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน 496,6๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษแล้ว ได้รับการยืนยันว่า ห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอ

รวม 496,600.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 8๐๐.๐๐ เท่ากับ 0.16%

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 496,600.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
269
2,833,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
3.1 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 2,535,000.00 บาท
3.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธาดา เสนอราคา 2,670,000.00 บาท
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,535,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 2,535,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมประชุมพิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เสนอในราคา 2,535,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 298,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.52
270
1,923,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 1,883,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 1,909,000.00 บาท
ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 1,883,000.00บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/209 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ขอต่อรองราคาครั้งที่ 1 และหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/213 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ขอต่อรองราคาครั้งที่ 2 ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก ได้มีบันทึกลงวันที่ 3, 4 มิถุนายน 2558 ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 1,883,000.00บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)


รวม 1,883,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รางเหล็ก เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,883,000.00 บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 40,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.08 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงเห็นสมควรว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้ดำเนินงานนี้
271
977,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอราคา 775,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 958,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 977,000.00 บาท
ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 775,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/207 ลงวันที่
2 มิถุนายน 2558 ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 202,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.67 ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเกิน 15% และทางห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม ได้มีหนังสือเลขที่ 001/128-2558 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ชี้แจงว่าที่ตั้งของห้างฯ อยู่ใกล้กับจุดก่อสร้างทำให้ลดค่าขนส่งลงได้และห้างฯ มีเครื่องมือเป็นของตนเองทำให้ลดค่าเช่าลงได้
2.5 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1133/6/208 ลงวันที่
2 มิถุนายน 2558 ขอต่อรองราคา และทางห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม ได้มีหนังสือเลขที่ 002/128-2558
ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 775,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


รวม 775,000.00 บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้พิจารณาและมีมติยอมรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
นครวิศวกรรม เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 775,000.00 บาท (เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 202,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.67 เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงเห็นสมควรว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม เป็นผู้ดำเนินงานนี้
272
5,096,000.00
ประกวดราคา
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา@ 148,700.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,341,289.00 (รวม Vat 7%)

รวม 3,341,289.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
273
2,049,300.00
ประกวดราคา
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง เสนอราคาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการฯ กำหนด จึงไม่เปิดซองเสนอราคา
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคา@ 42,800.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- ร้านชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,198,208.00 (รวม Vat 7%)

รวม 2,198,208.00 บาท
- ร้านฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
274
107,680.00
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 92,265.00 บาท
2.บริษัทไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง ไม่เสนอราคา
หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 92,265.00 บาท

รวม 92,265.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
275
802,500.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 802,500.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่ตกลงจ้าง 802,500.00 บาท

รวม 802,500.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักรและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
276
110,965.00
สอบราคา
1.หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 92,749.00 บาท
2.บริษัท ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง ไม่เสนอราคา
หจก.ชุมพรรวมวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 92,749.00 บาท

รวม 92,749.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
277
438,700.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมวาระทำความสะอาดระบบส่งลมเย็นและบริเวณฐานวางเครื่องปรับอากาศรถดีเซลรางที่สถานีกรุงเทพ จำนวน40คัน ราคาคันละ 12,064.25 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมวาระทำความสะอาดระบบส่งลมเย็นและบริเวณฐานวางเครื่องปรับอากาศรถดีเซลรางที่สถานีกรุงเทพ จำนวน40คัน เป็นเงิน 482,570 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 482,570.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
278
162,000.00
สอบราคา
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 162,000.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า ราคาที่เสนอ 162,000.00 บาท

รวม 162,000.00 บาท
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา และอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
279
203,300.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 96.30 บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 80.25 บาท
รายการท่ี 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 101.65 บาท
รายการท่ี 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 77.00 บาท
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 96.30 บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 80.25 บาท
รายการท่ี 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 101.65 บาท
รายการท่ี 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาอันละ 77.00 บาท

รวม 177,600.00 บาท
รายการท่ี 1 เท่ากับราคาประเมิน
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(128.40-80.25)= 48.15 บาท
รายการท่ี 3 เท่ากับราคาประเมิน
รายการท่ี 4 ต่ำกว่าราคาประเมิน(80.25-77)= 3.25 บาท
280
487,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 อลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ ครอบฝาในรับบานเกล็ดบานกระจกหน้าต่าง ชนิดปีกเล็ก ใช้กับรถ บกข.และบสส.ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 625 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 790.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 493,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,750.- บาท


รวม 493,750.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(493,750.00-487,500.00) = 6,250.- บาท
หรือ 1.28 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
281
438,312.90
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Oil Pump and Plunger Assembly จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคา 262,840.15 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 481,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาหจก.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์) เสนอราคา 429,498.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Oil Pump and Plunger Assembly จำนวน 1 รายการ
หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่งจำกัด จำนวนเงิน 262,840.15 บาท

รวม 262,840.15 บาท
หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่งจำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
282
426,796.25
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Sets Hex Bolt with Washer & Spacer 30 x 125 x 3.5 mm. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgf.Min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 426,796.25 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 267,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 426,796.25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 426,796.25 บาท


รวม 426,796.25 บาท
- หจก.สินธุ์เงิน พานิช เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ได้ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับของที่ทางการใช้งานอยู่ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
283
244,923.30
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 อัน ตะแกรงหน้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. ขนาดและรูปพรรณตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 274,990.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 266,323.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 266,323.00 บาท


รวม 266,323.00 บาท
- หจก.จิวโม่วเส็ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้ว ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 266,323.00 พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 8.74 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
284
475,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Nose Block Assembly (Suspension Support) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 498,834.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้ว ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 481,500.00 พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 1.35 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
285
719,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.131 696 00 18 Outer Collector
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 719,040.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 719,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 719,040.00 บาท


รวม 719,040.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเป็น Part No.131 696 00 08 ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลงานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
286
334,696.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 50 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Grade 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 152,796.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 800 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 55 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Grade 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 102,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 111,280.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 152,796.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 102,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 255,516.00 บาท


รวม 255,516.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บุญเลิศกุลจ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 23.66 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
287
232,062.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 4 Sqmm. จำนวน 16 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,503.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 1.5 Sqmm.จำนวน 40 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 10,80.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 25 Sqmm. จำนวน 10 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 16,044.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 40,060.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 43,228.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 160,446.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 243,735.30 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
288
474,566.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class B/C (ชุด Plate)จำนวน 35 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 13,556.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 474,491.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 474,491.50 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
289
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Spring จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 41,623.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,476.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,476.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว , เคยมีผลงานมาแล้ว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้ ..
290
318,432.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger(1) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,066.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger(2) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,066.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 162,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 162,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 325,280.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
291
154,080.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกลอนขัดกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 154,080 บาท
จัดซื้อกลอนขัดกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 154,080 บาท

รวม 154,080.00 บาท
บริษัทณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
292
1,493,720.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Jumper Receptacle Type IC 70A-3 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,642,450.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Jumper Receptacle Type IC 70A-3 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,642,450.00 บาท

รวม 1,642,450.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
293
490,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดฝาครอบเต้ากันโครง Wear Plate for Side Bearer แคร่ TS-209 วัสดุกันสึก Nonmetallic พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ ,ขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,449.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 489,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,800.- บาท


รวม 489,800.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (490,000 – 489,800 = 200.-บาท) คิดเป็น 0.04 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
294
1,011,150.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 603,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 402,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 603,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 402,000.00 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,005,000.00 บาท

รวม 1,005,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
295
462,240.00
สอบราคา
รายการที่1Shim Bearing 18x12x0.3 จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.โลจิสติกส์ กรุ๊ป เสนอราคา 278,200.00 บาท
รายการที่2Shim Plate 99x64x0.5 จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอรคา หจก.โลจิสต์ กรุ๊ป เสนอราคา 71,690.00 บาท
รายการที่3 Valve Cover จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอรคา หจก.โลจิสต์ กรุ๊ป เสนอราคา 112,350.00 บาท
รายการที่1Shim Bearing 18x12x0.3 จำนวน 500 Pcs.
บริษัท โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 278,200.00 บาท
รายการที่2Shim Plate 99x64x0.5 จำนวน 100 Pcs.
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินคา 71,690.00 บาท
รายการที่3 Valve Cover จำนวน 100 Pcs.
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 112,350.00 บาท

รวม 462,240.00 บาท
รายการที่1บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัดเสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
296
115,501.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อมเครื่องปัดน้ำฝนของรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 30 ชุด.ราคา ชุดละ 8,390 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ยกเลิกการเสนอราคาเนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง 133.17%

รวม .00 บาท
ผิดเงื่อนไขการเสนอราคาในครั้งนี้
297
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
298
338,100.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ชนะการประมูลเพราะไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ แล้วทำการออกสอบราคาใหม่โดยด่วนต่อไป
299
348,000.00
สอบราคา
๑. หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๑๒,๓๕๓.๐๐ บาท
๒. หจก.นันทรัตน์ วิศวกรรม เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๗,๙๗๒.๐๐ บาท
หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๑๒,๓๕๓.๐๐ บาท

รวม 312,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ...๑๐.๓๔๔๘
300
369,000.00
สอบราคา
๑.ร้านขุนเดชการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๙,๗๘๖.๐๐ บาท
หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๙,๗๘๖.๐๐ บาท


รวม 349,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒๐๐
301
1,787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,783,500.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,786,900.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000.00 บาท


รวม 1,782,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
302
151,700.00
สอบราคา
๑. หจก. ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕๑,๕๒๗.๖๐ บาท
๒. ร้าน ส.สุวรรณโณ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
หจก. ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕๑,๕๒๗.๖๐ บาท

รวม 151,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๑๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ๐.๑๓๑๘
303
1,888,000.00
สอบราคา
1. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,877,000.00 บาท
2. บริษัท เอ พลัส ทีม จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,882,000.00 บาท
บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,000.00 บาท

รวม 1,877,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
304
1,434,870.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,434,870.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 1 รายการ
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,434,870.00 บาท

รวม 1,434,870.00 บาท
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
305
142,078,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอส.พี.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 141,820,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 141,530,760.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

รวม 141,530,760.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
306
441,375.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อมแคร่ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคา 444,050.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อมแคร่ฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด จำนวนเงิน 444,050.00 บาท

รวม 444,050.00 บาท
บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
307
36,092,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พี.เอส.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 35,890,000.00 บาท
ห้างหุ้นสุ่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 35,809,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส

รวม 35,809,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
308
347,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 200.00 บาท

รายการที่ 2 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 270 x 360 มม. จำนวน 50,000 ซอง
บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 450.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 107,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 240,750.00 บาท

รวม 347,750.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว ตัวอย่างซองของบริษัทฯ มีลักษณะและข้อความตรงตามความต้องการของทางการ
309
99,647,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 99,237,888.00 บาท
บริษัท เอส.พี.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 99,340,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส

รวม 99,237,888.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
310
431,745.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุเครื่องปรับอากาศ AU-77 ใช้กับรถนอนปรับอากาศ Blue Train จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุเครื่องปรับอากาศ AU-77 ใช้กับรถนอนปรับอากาศ Blue Train จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 470,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
311
498,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อแม่พิมพ์กด-พับขึ้นรูปโลหะ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคาบริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 498,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อแม่พิมพ์กด-พับขึ้นรูปโลหะ จำนวน 1 รายการ
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวน 498,500.00 บาท

รวม 498,500.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถุกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
312
304,828.00
สอบราคา
ว่าจ้างจัดทำ-ติดตั้ง เดินสาย Control Board for Roof Mounted type (2 Boards) รายละเอียดตาม Fig .8-1, 8-2, 8-3, 14 พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของระบบปรับอากาศ Connector Plug, Flexible Transition Duct ,Return/Fresh Air Grill and Filter , Adjustable Grid (Fresh Air) , Room Themostat. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 152,414.- บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 304,828.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,828.- บาท


รวม 304,828.00 บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
313
113,922.00
สอบราคา
ว่าจ้างจัดทำ-ติดตั้ง Flexible Transition Duct และ Air Conditioned Duct , Air Distribution(Diffuser) , Fresh Air Filter, Return Air Filter , Reture Air Grill , ของรถ บกข.ป. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 113,922.- บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 113,922.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,922.- บาท


รวม 113,922.00 บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
314
467,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Spring Seat (Bottom) แคร่ KH-56 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม ตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 350 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 580.- บาท
รายการที่ 2 Bolster Spring Seat (Bottom) แคร่ KW-68 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม ตามตัวอย่างและเงื่อนไข รายละเอียดของทางการ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,320.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 203,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 264,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,000.- บาท


รวม 467,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
315
470,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฉากสแตนเลสกันบานกระจก กับ บานเกล็ดหน้าต่าง ด้านซ้าย วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 490.- บาท
รายการที่ 2 ฉากสแตนเลสกันบานกระจก กับ บานเกล็ดหน้าต่าง ด้านขวา วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 490.- บาท
รายการที่ 3 ฝาบน หีบแบตเตอรรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท

รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 196,000.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 196,000.- บาท
รายการที่ 3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 78,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.- บาท


รวม 470,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
316
399,120.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง รถ บชส. ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว x 40.3/4 นิ้ว x 30.1/2 นิ้ว (บ.33) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 500 บาน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 800.- บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 400,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.- บาท


รวม 400,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (400,000 – 399,120 = 880.-บาท) คิดเป็น 0.22 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
317
353,125.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชั้นวางอุปกรณ์แคร่ พร้อมติดตั้ง วัสดุเหล็กฉาก ขนาด 2.1/2”ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 70,625.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 353,125.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,125.- บาท


รวม 353,125.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
318
1,968,800.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อม Air Compressor vv160/200-2 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,968,800.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อม Air Compressor vv160/200-2 จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,968,800.00 บาท

รวม 1,968,800.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
319
499,797.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 499,797.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 499,797.00 บาท

รวม 499,797.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
320
497,550.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. ราคา Set.ละ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำหน่าย สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
321
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. ฝาปิดลังแบตเตอรี่ แบบที่ 1 (ฝาบนเล็ก) วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มม. พร้อมบานพับ ทองเหลืองและมือจับ, พ่นสีดำ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 220,206.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. ฝาปิดลังแบตเตอรี่ แบบที่ 2 (ฝาบนใหญ่) วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มม. พร้อมบานพับ ทองเหลืองและมือจับ, พ่นสีดำ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 232,789.20 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 220,206.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 232,789.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 452,995.20 บาท


รวม 452,995.20 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 2.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
322
498,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Repair Kit for Vacuum Emergency Valve 2 In. (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 50,932.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Repair Kit for Vacuum Relief Valve (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 21,614.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair Kit for Check Valve 2 In. (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets P/N.29917 Gasket for Double Check Valve 40 mm. (3 Pcs./Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 20,972.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. P/N.70510903 O-Ring 64x3A for Check Valve with Damper 1.1/4 In.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 10,272.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets Repair Kit for Check Valve 1/2 In. (2 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 45,582.00 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair Kit for Reduce Valve (9 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 86,991.00 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Repair Kit for Switch Horn (5 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 63,879.00 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Sets Repair Kit for Air Motor (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 100,580.00 บาท

รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Kit Complete of Regulating Valve (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 62,060.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 50,932.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 21,614.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 35,310.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 20,972.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 10,272.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 45,582.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 86,991.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 63,879.00 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 100,580.00 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 62,060.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 498,192.00 บาท


รวม 498,192.00 บาท
- ทั้ง 10 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
323
421,152.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล่าง 1R, 1L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล่าง 6R, 6L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,576.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,576.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 421,152.00 บาท


รวม 421,152.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
324
237,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Trans Relay Resistor (TRR 1,2) type 17FR40B1 No.41A255480-G1 (6 Items/Set) ประกอบติดตั้งพร้อมใช้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 236,470.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 236,470.00 บาท


รวม 236,470.00 บาท
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด, ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 236,470.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
325
1,421,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,417,589.50 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,429,306.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,417,000.00 บาท

รวม 1,417,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
326
214,900.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อซองเอกสารเสนอราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อซองเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการ เห็นสมควรสอบราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้
327
488,000.03
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้าง รื้อ ถอด ล้างเครื่องถ่ายทอดกำลัง Voith turbo transmission จำนวน 1 รายการ
ผูเสนอราคา บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา 486,957.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเจพีสตีล จำกัด เสนอราคา 593,850.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้าง รื้อ ถอด ล้างเครื่องถ่ายทอดกำลัง Voith turbo transmission จำนวน 1 รายการ
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 486,957.00 บาท

รวม 486,957.00 บาท
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัตตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมินประเมิน
328
1,112,700.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 1,816,000.00 บาท
2. หจก.แกรนด์กิติรัตน์ เสนอราคา 1,816,500.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 1,816,000.00 บาท

รวม 1,816,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง แล้ว หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง ยืนราคาเดิม ตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.044 % เห็นสมควรว่าจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างวดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ รอบ 2 ปี 2558 กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการวางไว้และความปลอดภัยต่อการเดินรถ
329
137,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อฐานโคมไฟหน้า (HEAD LIGHT) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 72,760.00 บาท
รายการที่2จัดซื้อSTEP LIGHT COMPLETE SET ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 64,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อฐานโคมไฟหน้า (HEAD LIGHT) จำนวน 40 ชุด
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 72,760.00 บาท
รายการที่2จัดซื้อSTEP LIGHT COMPLETE SET ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท

รวม 136,960.00 บาท
รายการที่1บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้สูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่2บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รวมทั้งหมด 691,759,939.33 บาท