:: 259 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
476,000.00
สอบราคา
1. กมล เบสท์ ฟาสเทนเนอร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยมฮวดการไฟฟ้า
กมล เบสท์ ฟาสเทนเนอร์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 476,000.00 บาท

รวม 476,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
2
489,846.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 152,000.- บาท.จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
3
334,696.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Support Flange # D140-01379 ของรถ THN. จำนวน 80 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 334,696.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Support Flange # D140-01379 ของรถ THN. จำนวน 80 Pcs.
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 334,696.00 บาท


รวม 334,696.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้ และเท่ากับราคาประเมิน
4
801,430.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน – ภายนอก และทำสี จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 830,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพภายใน – ภายนอก และทำสี จำนวน 1 คัน
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 830,000.00 บาท

รวม 830,000.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10 %
5
1,948,800.00
สอบราคา
1. หจก. หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,947,000.00 บาท
2. หจก.ฟิน เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาเป็นเงิน 2,140,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน 1,947,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.บัวเงินพาณิชย์และก่อสร้าง ได้รับการยืนยันว่า ยินดีลดราคาลง เป็นเงิน 1,944,000.00 บาท

รวม 1,944,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
6
203,600.00
สอบราคา
๑.นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท
๒.นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๙,๘๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายอัครเดชฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๑๘๙,๓๐๐.๐๐ บาท

รวม 189,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
7
406,900.00
สอบราคา
๑.นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท
๒.นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๙,๗๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก เป็นเงิน ๓๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท

รวม 379,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
8
356,800.00
สอบราคา
๑.นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓๓,๔๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก เป็นเงิน ๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 333,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
9
197,400.00
สอบราคา
๑.นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๓ ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายอัครเดชฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 184,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
10
1,740,000.00
สอบราคา
1. หจก.นนท์ชนะวิศวกรรม เสนอราคาเป็นเงิน 1,738,000.00 บาท
2. หจก.ภูเบศวิศวกรรมวิศวกรรมการโยธา ๑๙๘๒ เสนอราคาเป็นเงิน 1,740,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.นนท์ชนะวิศวกรรม เสนอราคาเป็นเงิน 1,738,000.00 บาท(ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ ได้ต่อรองราคา กับ ห้างฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยินดีลดราคาลง เป็นเงิน 1,740,000.00 บาท

รวม 1,730,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
11
12,294,086.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา Set ละ 572,980.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,261,772.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 12,261,772.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางกา การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 32,314.00 บาท (12,294,086.00 - 12,261,772.00) คิดเป็ฯร้อยละ 0.262
12
146,300.00
สอบราคา
๑ นายปัญญา ศิลาทิพย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท
๒ นายรัฐเขต ไชยเศรษสิทธิ์(ผู้รับมอบอำนาจ) เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๗,๔๗๖.๖๔ บาท
๓ นายวุฒิศักดิ์ อุดชุมพิสัย เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท
๔ นางทิพอาสน์ นิลหล้า เสนอราคาเป็นเงิน ๑๓๕,๙๘๑.๓๑ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายปัญญา ศิลาทิพย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท(ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการ ได้ต่อรองราคา กับ นายปัญญาฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๑๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท

รวม 126,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
13
382,800.00
สอบราคา
๑. นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๒. นายอัครเดช มั่งมา เสนอราคาเป็นเงิน ๓๕๗,๗๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท(ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๓๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท

รวม 357,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
14
405,500.00
สอบราคา
๑. หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. นายสมัชชา โสวาปี เสนอราคาเป็นเงิน ๔๐๕,๓๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๐๔,๐๐.๐๐ บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยินดีลดราคาลง
เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 403,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
15
181,400.00
สอบราคา
๑. นายสุพล ลุนสา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๐,๙๐๐.๐๐ บาท
๒. นายยุทธนา ผกามาศ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายสุพล ลุนสา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๘๐,๙๐๐.๐๐ บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับ นายสุพลฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ไม่สามารถลดราคาลง เป็นเงิน ๑๘๐,๙๐๐.๐๐ บาท

รวม 180,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
16
171,100.00
สอบราคา
๑.นายสุพล ลุนสา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท
๒.นายยุทธนา ผกามาศ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๗๐,๘๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายสุพล ลุนสา เสนอราคาเป็นเงิน ๑๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับ นายสุพลฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ไม่สามารถลดราคาลง เป็นเงิน ๑๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท

รวม 170,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
17
989,750.00
สอบราคา
บ.เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จก. ราคาที่เสนอ 880,780.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 810,000.00 บาท
บ.อีเอ็มจี เซอร์วิส จก. ราคาที่เสนอ 950,000.00 บาท
บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. ราคาที่เสนอ ไม่เปิดซองเสนอราคา
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 810,000.00 บาท

รวม 810,000.00 บาท
บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จก. เสนอราคาต่ำที่สุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
18
4,761,500.00
ประกวดราคา
1) บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,804,300.00 บาท
2) บริษัท อิตัลไทย เมอร์เซน จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,879,200.00 บาท
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,804,300.00 บาท

รวม 4,804,300.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง
19
182,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ถังน้ำใต้ท้องรถ บชส.ขนาด 800 ลิตร(ถัง+สาแหรก)ตามตัวอย่างทางการฯสามารถประกอบติดตั้งได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขใดๆวัสดุ SUS304ฯจำนวน 5 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 40,100.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 200,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200,500.- บาท


รวม 200,500.00 บาท
หจก.รุ่งเจริญกิจ เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(200,500.00-182,500.00) = 18,000.- หรือ 9.86 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
20
1,710,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บานเกล็ดอลูมิเนียมบานบน รถ บชส., บสพ., บกข. ขนาด 396 x 1,020 มม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พร้อมติดตั้งคิ้วขอบไม้ด้านซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ด้าน ,ยางกันกระแทกด้านล่าง ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 160 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,790.- บาท

รายการที่ 2 บานเกล็ดอลูมิเนียมบานล่าง รถ บชส., บสพ., บกข. ขนาด 415 x 1,020 มม. วัสดุอลูมิเนียมอาบผิวอโนไดซ์ พร้อมติดตั้งฉากรับบานบน, กลอนบีบบานละ 2 ชุด ,คิ้วขอบไม้ด้านซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ด้าน ตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 160 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 5,130.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 820,800.- บาท
รายการที่2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 926,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,747,200.- บาท


รวม 1,747,200.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน ( 1,747,200 – 1,710,080 = 37,120.-บาท )คิดเป็น 2.17 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
21
498,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำเหล็กรางประตูเลื่อนใหญ่แบบมีปีก ลักษณะมิติ,ขนาดและวัสดุตามตัวอย่างของทางการฯ จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา หจก. มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,480.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก. บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 2,485.- บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 496,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,000.- บาท


รวม 496,000.00 บาท
หจก. มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดและเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (498,000 – 496,000 = 2,000.- บาท) คิดเป็น 0.40% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
22
528,572.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Isolating Rubber แคร่ TS-209 Drg.D150-08376ฯ จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 970.- บาท
รายการที่ 2 Bogie Bolster Stop แคร่ PCB-36 Drg.AC.1831ฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 925.- บาท
รายการที่ 3 Rubber Pad for Bolster Anchor แคร่ PCB-36 Drg.AC.1852ฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 175.- บาท
รายการที่ 4 Spring Plank Anchor Pad แคร่ PCB-36 Drg.AC.1853ฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 175.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 242,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 185,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 35,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 35,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(528,572.00-497,500.00) = 31,072.- หรือ 5.87 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
23
895,200.00
สอบราคา
1 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2 บริษัท อแมนด้า (เอเซีย) จำกัด
3 บริษัท จิณณโซลูชั่น จำกัด
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 894,965.00 บาท เ

รวม 894,965.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
24
486,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Axle Spring Seat แคร่ PC-24 ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41ฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 810.- บาท
รายการที่ 2 Bolster Spring Seat แคร่ PC-24 ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41ฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 805.- บาท
รายการที่ 3 Axle Spring Seat แคร่ KHM-L ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41ฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 820.- บาท
รายการที่ 4 Bolster Spring Seat แคร่ KHM-L ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ SS41ฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 800.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 97,200.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 64,400.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 164,000.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 160,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,600.- บาท


รวม 485,600.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(486,000.00-485,600.00) = 400.- หรือ 0.08 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
25
327,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Connection Hanger ตาม Drg.TKZ3-04-07-00ฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 465.- บาท
รายการที่ 2 Brake Head Hanger ตาม Drg.TKZ3-04-01-00ฯ จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 320.- บาท
รายการที่ 3 Adjusting Hook ตาม Drg.TKZ3-04-02-02ฯจำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 140.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 139,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 128,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 70,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 337,500.- บาท


รวม 337,500.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
26
220,116.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หล่ออัดยาง Isolating rubber ตาม Drg.3-3TP2-036/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอกยางเก่าออก จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 265.- บาท
รายการที่ 2 หล่ออัดยาง Isolating rubber ตาม Drg.3-2TP2-041/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอกยางเก่าออกฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 255.- บาท
รายการที่ 3 หล่ออัดยาง Isolating rubber ตาม Drg.3-10TP2-069/1 โดยผู้รับจ้างต้องลอกยางเก่าออกฯจำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 236.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 79,500.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 76,500.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 70,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226,800.- บาท


รวม 226,800.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
27
442,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bracket For Journal Box Anchor ตามแผนผังสังเขป จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 270.- บาท
รายการที่ 2 Pin and Hollow Pin พร้อมแป้นล็อค M24 ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ S45C จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 610.- บาท
รายการที่ 3 Bolster Spring Seat ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุ S45C ฯจำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 240.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 108,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 244,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 72,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 424,000.- บาท


รวม 424,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตาม
กำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
28
545,800.00
สอบราคา
๑.หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท
๒.บริษัท เวิร์ค คูล วิศวกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๕๔๕,๘๐๐.๐๐ บาท

ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๕๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา
๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ แล้ว ได้รับการยืนยันราคาเดิม
เป็นเงิน ๕๔๔,๗๐๐.๐๐ บาท

รวม 545,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
29
278,735.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ยางกันกระแทกบานเกล็ดหน้าต่าง ยาวเส้นละ 1.25 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาเส้นละ 74.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาเส้นละ 74.90 บาท
รายการที่ 2 ยางอัดกรอบกระจกหน้าต่าง ยาวเส้นละ 4 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาเส้นละ 76.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาเส้นละ 102.72 บาท
รายการที่ 3 ยางกันกระแทกบานกระจกรถโดยสาร ยาวเส้นละ 1.30 เมตร
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาเส้นละ 74.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาเส้นละ 74.90 บาท

รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 74,000.-บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 76,000 บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 74,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,000.00 บาท


รวม 224,000.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องราคาเส้นละ 74.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 18.68% (91-74)=17.-บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องราคาเส้นละ 76.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 19.14% (94-76)=18.-บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุดสิ่งของถูกต้องราคาเส้นละ 74.-บาท ต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 21.05% (93.735-74)=19.735.-บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วให้จัดซื้อต่อไป

30
474,200.00
สอบราคา
๑.หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท
๒.นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๔,๒๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ แล้วได้รับการยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.๐๐ บาท

รวม 474,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
31
497,700.00
สอบราคา
๑. นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๒.๓ ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ฯ แล้วได้รับการยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 464,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
32
475,500.00
สอบราคา
๑. นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.ม่อนแก้วยิ่งเจริญ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ฯ แล้วได้รับการยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๔๙๗,๔๐๐.๐๐ บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๔๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้

รวม 464,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
33
29,760,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
-
-

รวม .00 บาท
ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๒๐ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจาก รายละเอียดข้อกำหนดในรายการละเอียดหมายอักษร "ก" ในหลายหัวข้อไม่ชัดเจนคลุมครือทำให้ผู้ยื่นเสนอประกวดราคาไม่เข้าใจในข้อกำหนด โดยเสนอคุณสมบัติของอุปกรณ์ส่วนใหญ่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

เห็นสมควรยกเลิกประกวดราคาในครั้งนี้
34
476,900.00
สอบราคา
๑.หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท
๒.นายอุทัย มณีแดง เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๙๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๓๐๐.๐๐บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.หนองคายธนานนท์ แล้ว ได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๔๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท

รวม 475,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
35
476,900.00
สอบราคา
๑. นายวิฐตะวัน ชมภูมี เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายวิฐตะวัน ชมภูมี เสนอราคาเป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ) กำหนดยืนราคา ๔๕ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายวิฐตะวัน ชมภูมี แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท นายวิฐตะวัน ชมภูมี เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง-คนพิการสถานีห้วยเกิ้ง แขวงบำรุงทางอุดรธานี ภายในวงเงิน 443,900.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 443,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
36
487,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 500 อัน Socket ขนาด Ø 1 นิ้ว ตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS400 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 264.- บาท

รายการที่ 2 จำนวน 500 อัน Socket ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS400 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม

ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 209.- บาท

รายการที่ 3 จำนวน 500 อัน Pipe Nut ขนาด Ø 1 นิ้ว ตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS400 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 284.- บาท

รายการที่ 4 จำนวน 500 อัน Pipe Nut ขนาด Ø 1/2 นิ้ว ตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุ SS400 พร้อมชุบ Zinc กันสนิม
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 214.- บาท

รายการที่1 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 132,000.- บาท
รายการที่ 2 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 104,500.- บาท
รายการที่ 3 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 142,000.- บาท
รายการที่ 4 หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 107,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,500.- บาท


รวม 485,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (487,500 – 485,500 =2,000.-บาท )คิดเป็น 0.41 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
37
220,695.00
สอบราคา
๑. หจก.ท่าพระซีเมนต์ จำกัด ที่อยู่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
เสนอราคาเป็นเงิน ๒๒๐,๔๖๕.๐๐ บาท
๒. หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่ ๓๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
เสนอราคาเป็นเงิน ๒๓๒,๘๒๒.๐๐ บาท
สรุปแล้วมีผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.ท่าพระซีเมนต์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒๒๐,๔๖๕.๐๐ บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ ได้ทำการต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่าทาง หจก.ท่าพระซีเมนต์ จำกัด
ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้จัดซื้อได้


รวม 220,465.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
38
1,844,600.00
สอบราคา
1. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๘๔๔,๘๖๐.๐๐ บาท
2. หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๘๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๑,๘๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ หจก.หนองคายธนานนท์ แล้ว ยินดีลดราคาลง เป็นเงิน ๑,๘๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม 1,844,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
39
รฟ.ยธ.1830/9/149 : ประกวดราคาขายอาคารสถานีหนองตูม, หนองสองห้อง, บ้านพักพนักงานสับเปลี่ยนนาทา, บ้านพักพนักงานช่างกล 2 ห้อง, บ้านพักพนักงานช่างกล 4 ห้อง, บ้านพักพนักงานเดินรถ 6 ห้อง, อาคารสถานีที่หยุดรถตลาดหนองคาย, ชานชาลาที่หยุดรถตลาดหนองคาย รวม 8 แห่ง แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
.00
การขาย
1. นายสัณฑ์กิจ พุทธรัก เป็นเงิน 843,902.80 บาท
2. หจก.ไฟไนต์ เป็นเงิน 1,659,619.00 บาท
3. นายศุภชัย ทองอุทัยศรี เป็นเงิน 1,300,000.00 บาท
ราคาเสนอสูงสุด คือ หจก.ไฟไนต์ เสนอราคา 1,659,619.00 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่ เปิดซองสอบราคาฯ คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ไฟไนต์ ทางห้างฯ ยินดีเพิ่มราคาเป็นเงิน 1,660,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวม 1,660,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
40
1,812,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 906,000.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 906,000.00 บาท

รวม 1,812,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เคยซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ใช้การได้ดี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างห้างฯดำเนินการ
41
740,700.00
สอบราคา


1. หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท
2. หจก.เจริญทรัพย์ก่อสร้างศรีสะเกษ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.หนองคายธนานนท์ เสนอราคาเป็นเงิน ๗๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ หจก.หนองคายธนานนท์ แล้วยืนยันราคาเดิม

รวม 740,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
42
172,700.00
สอบราคา
2.2.1 นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 172,100.00 บาท
2.2.1 นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคาเป็นเงิน 172,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 172,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายเสาร์ ดีรัมย์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 172,100.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 160,800.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้

รวม 160,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
43
175,200.00
สอบราคา
1.นายวิเชียร รูปคม เสนอราคาเป็นเงิน 174,500.00 บาท
2.นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคาเป็นเงิน 174,900.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายวิเชียร รูปคม เสนอราคาเป็นเงิน 174,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายวิเชียร รูปคม แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 174,500.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิเชียร รูปคำ เสนอราคาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน163,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้

รวม 163,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
44
210,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แบบที่ 175 (ใบจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าแรงเพิ่มต่าง ๆ) จำนวน 500,000 แผ่น
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 26.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาร้อยแผ่นละ 28.00 บาท

รายการที่ 2 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีขาว ราคา 3.00 บาท จำนวน 12,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.80 บาท

รายการที่ 3 ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีขาว ราคา 5.00 บาท จำนวน 5,000 เล่ม
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 4.20 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคาเล่มละ 3.90 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ จำนวนเงิน 139,100.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ จำนวนเงิน 51,360.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ จำนวนเงิน 22,470.00 บาท

รวม 212,930.00 บาท
เสนอราคารวมต่ำสุด ตัวอย่างกระดาษของห้างฯ ถูกต้องใช้การได้
45
214,910.00
สอบราคา
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม พัดลมชนิดส่ายรอบตัวขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ KAWASAKI ใช้ไฟ 24 V.DC.จำนวน 50 Sets. ราคา Set.ละ 4,494 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.วิษณุอีเลคทริค รับว่าจ้างซ่อม พัดลมชนิดส่ายรอบตัวขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ KAWASAKI ใช้ไฟ 24 V.DC.จำนวน 50 Sets.เป็นเงิน 224,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 224,700.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
46
122,200.00
สอบราคา
1. หจก.ท่าพระซีเมนต์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 122,200.00 บาท
2. หจก.สยามท่าพระ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 134,290.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.ท่าพระซีเมนต์ จำกัด เป็นเงิน 122,200.00 บาท โดยไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

รวม 122,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
47
101,640.00
สอบราคา
1. หจก.ท่าพระซีเมนต์ เสนอราคาเป็นเงิน 101,640.00 บาท
2. หจก.สยามท่าพระก่อสร้าง เสนอราคาเป็นเงิน 118,930.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.ท่าพระซีเมนต์ เสนอราคาเป็นเงิน 101,640.00 บาท ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก

รวม 101,640.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
48
320,300.00
สอบราคา
1.หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล เสนอราคา เป็นเงิน 320,000.00 บาท
2.หจก.ศิวกร คอนส์ เสนอราคา เป็นเงิน 320,300.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล เสนอราคาเป็นเงิน 320,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับ หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 320,000.00 บาท

รวม 320,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
49
446,700.00
สอบราคา
1.นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคา เป็นเงิน 446,300.00 บาท
2.หจก.ช.ขอนแก่นเคนแนล เสนอราคา เป็นเงิน 446,600.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคาเป็นเงิน 174,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับนายนันทวัฒน์ ราศรี แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 446,300.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคาจ้างเหมาฯ เป็นจำนวนเงิน 417,000.00 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้

รวม 471,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
50
1,783,369.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 1 คัน (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 1,783,369 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 1 คัน (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 1,783,369 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 1,783,369.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
51
477,862.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำชุดแกนเกลียว Brake Pull Rod แคร่ PC-25 จำนวน 70 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 6,826.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงินรวม 477,862.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 477,862.00 บาท
ผู้เสนอราคาเสนอตัวอย่างพัสดุได้ถูกต้องตามตัวอย่างของทางการและปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการ ฯ ตั้งไว้
52
457,609.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สีม่วง เบอร์ 229 จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สีขาว เบอร์ 040 จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สีเหลือง เบอร์ 012 จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 3,531.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 ทินเนอร์ทำละลายสี จำนวน 40 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 847.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 141,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 141,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 141,240.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 33,889.04 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 457,609.04 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
53
235,700.00
สอบราคา
หจก.ไผ่ ฮวก เลี่ยง เสนอราคาเป็นเงิน 233,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ไผ่ ฮวก เลี่ยง เสนอราคาเป็นเงิน 235,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา กับห้างฯ แล้วได้รับการยืนยันว่า ลดราคาลง เป็นเงิน 233,000.00 บาท

รวม 233,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
54
499,690.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำชุดหิ้งใส่สัมภาระรถโดยสารชั้นสาม ชนิด บชส. เลข 3 หลัก จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงินรวม 499,690.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,690.00 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
55
175,200.00
สอบราคา
หจก.ศิวกร คอนส์ เสนอราคาเป็นเงิน 170,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ศิวกร คอนส์ เสนอราคา เป็นเงิน 170,00.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ศิวกร คอนส์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ลดราคาลง เป็นเงิน 169,500.00 บาท

รวม 169,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
56
499,797.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำสีภายนอก และภายในรถโดยสาร บชส. วาระปานกลาง จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 166,599.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 499,797.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,797.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
57
200,000.00
สอบราคา
หจก.พีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 199,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.พีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 199,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.พีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แล้วได้รับการยืนยันว่า ยินดีลดราคาลง
เป็นเงิน 198,000.00 บาท

รวม 198,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
58
417,300.00
สอบราคา
รายการที่1 จ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซม.ป.2113 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 417,000.00 บาท
รายการที่1 จ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) รถ กซม.ป.2113 จำนวน 1 คัน
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 417,000.00 บาท

รวม 417,000.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
59
415,160.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Bolster Wear Plate ย้ำหมุดขนาด Ø 3/16" x 3/8" 9 รู จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 425.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Bolster Wear Plate ย้ำหมุด 13 รู จำนวน 400 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 631.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 170,344.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 252,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 422,864.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขและอุปกรณ์ได้มาตรฐานตามตัวอย่างของทางการฯ
60
496,480.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฮาร์ดบอร์ด 290 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท สหถาวรซัพพลายจำกัด จำนวนเงินรวม 496,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 496,480.00 บาท
ผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ ฯ
61
340,400.00
สอบราคา
1. นายย้อย หัสนัย เสนอราคาเป็นเงิน 339,900.00 บาท
2. นายสำเนียง หินซ้อน เสนอราคาเป็นเงิน 341,750.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายย้อย หัสนัย เสนอราคาเป็นเงิน 339,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับนายย้อย หัสนัย แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 339,900.00 บาท

รวม 317,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
62
492,000.00
สอบราคา
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด ราคาม้วนละ 49,200.00บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด จำนวนเงิน รวม 492,000.00บาท

รวม 492,000.00 บาท
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมินของทางการฯตัวอย่างถูกต้อง
63
463,900.00
สอบราคา
1.หจก.วิศวกร คอนส์ เสนอราคาเป็นเงิน 463,900.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.วิศวกร คอนส์ เสนอราคาเป็นเงิน 463,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคาคณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.วิศวกร คอนส์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน463,900.-บาท

รวม 462,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
64
458,500.00
สอบราคา
1.หจก.ศิวกร คอนส์ เสนอราคา เป็นเงิน 458,500.00 บาท
2.หจก.พีพีเอ็น คอนสตรัคชั่น (2014) เสนอราคา เป็นเงิน 459,500.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ศิวกร คอนส์ เสนอราคาเป็นเงิน 458,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ศิวกร คอนส์ แล้วได้รับการยืนยันว่า ยินดีลดราคาลง เป็นเงิน 457,000.00 บาท

รวม 457,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
65
690,900.00
สอบราคา
๑.นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคาเป็นเงิน ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ บาท
๒. หจก.ขอนแก่นเคนแนล เสนอราคาเป็นเงิน ๖๙๐,๖๐๐.๐๐ บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายนันทวัฒน์ ราศรี เสนอราคาเป็นเงิน ๖๙๐,๓๐๐.๐๐ บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา ๔๕ วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายนันทวัฒน์ ราศรี แล้วได้รับการยืนยันลดราคาลง เป็นเงิน๖๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท

รวม 690,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
66
490,696.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Side Bearer Base ตาม Drg.TKZ3-03-04-01ฯ จำนวน 250 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 700.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 2 Spring Cover ตาม Drg.TKZ3-03-04-03ฯ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 470.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่เสนอราคา บาท
รายการที่ 3 Bolt ตาม Drg.TKZ3-03-02-06ฯจำนวน 800 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 160.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 129.- บาท
รายการที่ 4 Bolt Pin ตาม Drg.TKZ3-04-00-05ฯ จำนวน 800 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 187.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 175,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 70,500.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 103,200.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท สินทวีพลัส จำกัด จำนวนเงิน 149,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,300.- บาท


รวม 498,300.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 1,2 บริษัท สินทวีพลัส จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รายการที่ 3,4
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
67
172,278.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ปะเก็น Initial Charging Valve Unit วัสดุ NBR ลักษะตามตัวอย่างทางการฯ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 142.- บาท
รายการที่ 2 Lateral Buffer แคร่ Hyundai ตามแผนผังเลขที่ 1-4ANF2-021
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 360.- บาท
รายการที่ 3 Lateral Buffer แคร่ DTD-09 ตามแผนผังเลขที่ TR760008
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาอันละ 378.- บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 28,400.-บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 72,000.- บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 75,600.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 176,000.00 บาท


รวม 176,000.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวราคาอันละ 142.-บาท สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น0.43%(142-141.39)=0.61บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวราคาอันละ 360.-บาท เท่ากับราคาประเมิน
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวราคาอันละ 378.-บาท สูงกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 5% (378-360)=18บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด คณะกรรมการเปิดซองพิจารณาแล้วให้จัดซื้อต่อไป

68
493,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ แผ่นเสริม Center โครงประธาน (B) แบบ 5 รู หนา 9 มม. วัสดุ SS400 ตัดตามรูปแบบและเจาะรูตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 125 แผ่น
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 3,945.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 493,125.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,125.- บาท


รวม 493,125.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (493,750 – 493,125 = 625.-บาท) คิดเป็น 0.12 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
69
385,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) ของรถดีเซลราง กซข. 1237 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (Piping) ของรถดีเซลราง กซข. 1237 จำนวน 1 คัน
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
70
1,049,435.46
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Crank case # 8.282.0.111.001.7 ของ Compressor vv160/200-2 จำนวน 18 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,040,040.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Crank case # 8.282.0.111.001.7 ของ Compressor vv160/200-2 จำนวน 18 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,040,040.00 บาท

รวม 1,040,040.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
71
375,700.00
สอบราคา
1. หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคา เป็นเงิน 373,200.00 บาท
2. บริษัท เอส.พี.พี.เซฟตี้การ์ด จำกัด เสนอราคา เป็นเงิน 374,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคาเป็นเงิน 373,200.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด แล้ว ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 373,200.00 บาท

รวม 373,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
72
375,700.00
สอบราคา
1. นายวิทยา สุขผล เสนอราคา เป็นเงิน 351,000.00 บาท
2. นางลำดวน ฮิโรตะ เสนอราคา เป็นเงิน 352,200.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายวิทยา สุขผล เสนอราคาเป็นเงิน 351,000.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วัน
นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายวิทยา สุขผล แล้ว ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 351,000.00 บาท

รวม 351,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
73
375,700.00
สอบราคา
1. นายสุเนตร พูลสุข เสนอราคา เป็นเงิน 351,000.00 บาท
2. นายวิทยา สุขผล เสนอราคา เป็นเงิน 356,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ นายสุเนตร พูลสุข เสนอราคาเป็นเงิน 351,000.00 บาท (ค่างานไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) กำหนดยืนราคา 45 วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ นายสุเนตร พูลสุข แล้ว ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 351,000.00 บาท

รวม 351,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯเสียหายแต่อย่างใด
74
110,000.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถเบิกเงินจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2557

รวม .00 บาท
-
75
117,900.00
สอบราคา
1. ร้าน ทีที พาณิชย์ ที่อยู่ 136/146 หมู่ที่ 16 ซอยศรีมารัตน์ ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เสนอราคาเป็นเงิน 117,850.00 บาท
2. ร้านดีเทค นานาภัณฑ์ ที่อยู่ 77 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เสนอราคาเป็นเงิน 126,320.00 บาท
ร้าน ทีที พาณิชย์ เสนอราคาเป็นเงิน 117,850.00 บาท

รวม 117,850.00 บาท
ร้าน ทีที พาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่ทำให้การรถไฟเสียหายแต่อย่างใด
76
375,700.00
สอบราคา
2.1 งานนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ตามรายการละเอียดหมายอักษร “ก”
2.2 ครบกำหนดเวลายื่นซองแล้วมีผู้สนใจยื่นซองเข้าเสนอราคา
ที่กองบำรุงทางเขตขอนแก่น จำนวน 2 ราย หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 2 ราย ดังนี้
2.2.1 หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคา เป็นเงิน 373,680.00 บาท
2.2.2 หจก.พุทธรักษ์โภคทรัพย์ เสนอราคา เป็นเงิน 374,400.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เสนอราคาเป็นเงิน 373,680.00 บาท(ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)กำหนดยืนราคา 45วันนับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด แล้ว ยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 373,680.00 บาท

รวม 373,680.00 บาท
เนื่องจาก หจก.ขอนแก่นซิเคียวริตี้การ์ด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และไม่ทำให้การรถไฟฯ เสียหายแต่อย่างใด
77
494,982.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Automatic Drain รุ่น SPTHC 00034 ของรถ THN. จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Automatic Drain รุ่น SPTHC 00034 ของรถ THN. จำนวน 10 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
78
1,012,626.00
สอบราคา
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอสิ่งของและเสนอราคา ดังนี้.-
รายการที่ ๑ ประแจบล็อกลม ขนาด ¾ นิ้ว ยี่ห้อ KUANI รุ่น KI ๒๒ เสนอราคาชุดละ ๗,๑๒๕.๐๐ บาท จำนวน
๒๔ ชุด เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๒ มอเตอร์หินเจียร ขนาด ๘ นิ้ว ยี่ห้อ KT ALLWIN รุ่น QXG6 เสนอราคาชุดละ ๒,๐๘๐.๐๐ บาท
จำนวน ๑๑ ชุด เป็นเงิน ๒๒,๘๘๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๓ ประแจแหวนข้างปากตาย ๘๗-๐๓๘-๑ ยี่ห้อ STANLEY รุ่น ๘๗-๐๓๘-๑ เสนอราคาชุดละ ๓,๒๙๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๗๘,๙๖๐.๐๐ บาท (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๔ สกัดสนิมใช้ลม ยี่ห้อ TOKU รุ่น TNS 200PS เสนอราคาชุดละ ๑๖,๒๕๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารวม ๔ รายการเสนอราคารวมทั้งสิ้น ๖๖๒,๘๔๐.๐๐บาท (ไม่รวม VAT) เสนอราคารวม ต่ำเป็นอันดับที่ ๑
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอสิ่งของและราคา ดังนี้.-
รายการที่ ๑ ประแจบล็อกลม ขนาด ¾ นิ้ว ยี่ห้อ KUANI รุ่น KI-22 เสนอราคาชุดละ ๗,๔๓๒.๐๐ บาท จำนวน
๒๔ ชุด เป็นเงิน ๑๗๘,๓๖๘.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๒ มอเตอร์หินเจียร ขนาด ๘ นิ้ว ยี่ห้อ RYOBI รุ่น BG-๘๐๐ เสนอราคาชุดละ ๒,๗๙๕.๐๐ บาท
จำนวน ๑๑ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๗๔๕.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๓ ประแจแหวนข้างปากตาย ๘๗-๐๓๘-๑ ยี่ห้อ STANLEY รุ่น ๘๗-๐๓๘-๑ เสนอราคาชุดละ ๓,๙๗๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๙๕,๒๘๐.๐๐ บาท (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๔ สกัดสนิมใช้ลม ยี่ห้อ TOKU รุ่น TNS ๒๐๐PS เสนอราคาชุดละ ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคารวมทั้งสิ้น ๖๙๗,๙๙๓.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT)
เสนอราคารวม ต่ำเป็นอันดับที่ ๒
๓. บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอสิ่งของและราคา ดังนี้.-
รายการที่ ๑ ประแจบล็อกลม ขนาด ¾ นิ้ว ยี่ห้อ KUANI รุ่น KI-22 เสนอราคาชุดละ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน
๒๔ ชุด เป็นเงิน ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๒ มอเตอร์หินเจียร ขนาด ๘ นิ้ว ยี่ห้อ RYOBI รุ่น BG-๘๐๐ เสนอราคาชุดละ ๓,๒๐๐.๐๐ บาท
จำนวน ๑๑ ชุด เป็นเงิน ๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๓ ประแจแหวนข้างปากตาย ๘๗-๐๓๘-๑ ยี่ห้อ STANLEY รุ่น ๘๗-๐๓๘-๑ เสนอราคาชุดละ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
รายการที่ ๔ สกัดสนิมใช้ลม ยี่ห้อ TOKU รุ่น TNS ๒๐๐PS เสนอราคาชุดละ ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒๔ ชุด เป็นเงิน ๓ ๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) กำหนดส่งของ ๗ วัน
บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด ติ้ง เสนอราคารวมทั้งสิ้น ๗๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ไม่รวม VAT) เสนอราคารวม ต่ำเป็นอันดับที่ ๓
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่เสนอสิ่งของรายการที่ ๒ ไม่ถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด คือ ใบเสนาราคาเสนอมอเตอร์หินเจียร์ ยี่ห้อ KI ALLWIN รุ่น QXg6 ไม่ตรงกับสิ่งของที่เสนอมาในแค็ตตาล็อค ซึ่งแค็ตตาล็อคเสนอสิ่งของยี่ห้อยี่ห้อ KI ALLWIN รุ่น QXg8 จึงไม่สามารถพิจารณาสิ่งของรวมทั้ง ๔ รายการ ซึ่งทางการกำหนดไว้ให้พิจารณาสิ่งของเป็นราคารวม ตามเอกสารสอบราคาข้อ ๕ (๕.๑) ข้อความว่า ในการสอบราคาครั้งนี้ รฟท.จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม และจะพิจารณาราคาสุดท้ายของผู้เสนอราคา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๔
คณะกรรมการจึงพิจารณาผู้เสนอราคา ต่ำอันดับที่ ๒ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาและสิ่งของ ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ได้รับคัดเลือก ชนะการประมูลในคร้ังนี้

รวม 746,852.51 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคาและสิ่งของ ถูกต้องตามที่ทางการกำหนด
79
121,113.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,050.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,077.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,050.- บาท. จำนวน 100 ชุด. รวมเป็นเงิน 105,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 7,350.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,350.- บาท.กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 112,350.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แค๊ตตาล๊อคที่บริษัทฯ เสนอมานั้น ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และบริษัทฯ เคยจัดทำสิ่งของดังกล่าวให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.59/สญ./2555 ลว. 21 มค. 57 (ตามเอกสารแนบ) มีผลการเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรรับไว้พิจารณา
80
176,550.00
สอบราคา
1. บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,100.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
2. บริษัท อินทีเกรทซีเคียวริตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,180.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
3. บริษัท อัมพรซัพพลายและเซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,200.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
4. บริษัท เอส แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,250.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
5. บริษัท อำนวยการดับเพลิง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,385.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
6. บริษัท โพรเทคไฟร์อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,414.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
7. หจก. วิน วิน มาร์เก็ตติ้ง เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,499.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
8. บริษัท เจ เอส เอ็นริชเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,385.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท ศิรา เซฟตี้แอนด์ทูล จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 1,100.- บาท.จำนวน 100 ถัง. เป็นเงิน 110,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 7,700.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,700.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 117,700.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
81
495,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 462,616.82 บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,383.18 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 495,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ เคยรับจ้างซ่อมงานลักษณะดังกล่าวมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
82
317,790.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 99,600.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 99,600.- บาท.จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 298,800.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 20,916.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319,716.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 319,716.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
83
491,130.00
สอบราคา
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 153,000.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 153,000.- บาท.จำนวน 3 Sets. เป็นเงิน 459,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 32,130.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 491,130.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน. นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย

รวม 491,130.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อคและSpec. ของบริษัทฯ ก็เป็นสิ่งของที่ทางการต้องการใช้งาน
84
499,048.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กซับหน้าต่าง จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,926.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 เหล็กเสริมขอบหน้าต่าง จำนวน 114 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,712.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 เหล็กขอบหน้าต่างล่าง จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 1,498.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 154,080.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 195,168.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 149,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 499,048.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และอุปกรณ์ได้มาตรฐานตามตัวอย่างของทางการฯ
85
486,636.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำ Kick Plate วัสดุสแตนเลส จำนวน 120 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,055.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 486,636.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 486,636.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา และอุปกรณ์ได้มาตรฐานตามตัวอย่างของทางการฯ
86
1,926,000.00
สอบราคา
เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม (Overhaul Kit)
ของเครื่องยนต์ “PERKINS” รุ่น 1006-6 TG (YB) มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
1. จำนวน 24 ชุด Overhaul Kit ประกอบด้วยอะไหล่ 15 รายการ
(ตามรายละเอียดแนบ)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา @ 43,690.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บริษัท ไพร์มพาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา @ 59,000.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคา @ 69,990.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม (Overhaul Kit)
ของเครื่องยนต์ “PERKINS” รุ่น 1006-6 TG (YB) รับซื้อจาก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ดังนี้
1. จำนวน 24 ชุด Overhaul Kit ประกอบด้วยอะไหล่ 15 รายการ
(ตามรายละเอียดแนบ)
- เสนอราคา @ 43,690.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 1,121,959.20 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
87
43,000.00
สอบราคา
ร้าน เอส.เค.ที.พิบูลย์ภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 85.60 บาท
ร้าน เอส.เค.ที.พิบูลย์ภัณฑ์ เสนอราคากิโลกรัมละ 85.60 บาท

รวม 42,800.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (86-85.60)= 0.40 บาท
88
800,378.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 872,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เค.มอเตอร์คอม ราคาที่เสนอ 896,460 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ ราคาที่เสนอ 872,400 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวม 872,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง และถูกต้องตรงกับทางการกำหนด
89
173,875.00
สอบราคา
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # น้ำยาเคมีผสมน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ของรถดีเซลราง จำนวน 20 ถัง.บรรจุถังละ 25 กก. ราคาถังละ 8,693.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # น้ำยาเคมีผสมน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์ของรถดีเซลราง จำนวน 20 ถัง.บรรจุถังละ 25 กก. เป็นเงิน 173,875 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 173,875.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
90
274,776.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ถังลม Supplementary Reservoir ขนาด 140 ลิตร จำนวน 12 ใบ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 274,776.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ถังลม Supplementary Reservoir ขนาด 140 ลิตร จำนวน 12 ใบ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวน 274,776.00 บาท

รวม 274,776.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และเท่ากับราคาประเมิน
91
168,846.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)20 Pcs. Coupling Flange
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 78,880.40 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ศุภโขครุ่งเรือง จก. ราคาที่เสนอ 71,262.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.ศุภโขครุ่งเรือง จก. จำนวนเงิน 71,262.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 71,262.00 บาท


รวม 71,262.00 บาท
- บ.ศุภโชครุ่งเรือง จก.เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่เสนอมาแล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน57.79 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
92
466,207.56
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)4 ถัง จาระบี MOBILiTH SHC 460 ขนาดบรรจุถังละ 174 กก.หรือผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นทีมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 446,318.40 บาท
ผู้เสนอราคา บ.อติกานต์ จก. ราคาที่เสนอ 427,914.40 บาท
ผู้เสนอราคา บ.รอยัลเทคซัพพลาย กรุ๊ป จก. ราคาที่เสนอ 417,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.รณขัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 414,218.40 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รณขัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 414,218.40 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 414,218.40 บาท


รวม 414,218.40 บาท
- หจก.รณชัยเทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสุดส่งของภายใน 7 วัน เสนอผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ MOBILITH SHC 460 ถูกต้องตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 11.15 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
93
870,590.52
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)6 Pcs. Horizontal Shaft and B-GearComplete
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)6 Pcs. Vertical Shaft and B-Gear
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอสทีบี เทรดดิ้ง จก. ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอสทีบี เทรดดิ้ง จก. จำนวนเงิน 353,000.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บ.เอเซียเอสทีบี เทรดดิ้ง จก. จำนวนเงิน 353,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 706,200.00 บาท


รวม 706,200.00 บาท
- รายการที่ 1, 2 หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่เสนอมาแล้วใช้การไม่ได้ จึงไม่รับพิจารณา
- รายการที่ 1,2 บ.เอเซียเอสทีบี เทรดดิ้ง จก. เสนอราคาต่ำอันดับ 2 (ต่ำ 2) ส่งของภายใน 60 วัน บริษัทฯ มีประวัติเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ได้ตรวจสอบผลการใช้งานแล้ว ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม, พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 18.18 %จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
94
350,960.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Socket for Relay EP 371
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนสซัพพลาย ราคาที่เสนอ 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. ราคาที่เสนอ 142,096.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 Pcs. Socket for Relay EP 571
ผู้เสนอราคา หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนสซัพพลาย ราคาที่เสนอ 169,488.00 บาท
ผู้เสนอราคา บ.ฮั่วฮงเส็ง จก. ราคาที่เสนอ 212,930.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนสซัพพลาย จำนวนเงิน 105,930.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนสซัพพลาย จำนวนเงิน 169,488.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 275,418.00 บาท


รวม 275,418.00 บาท
- หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนสซัพพลายเสนอราคาต่ำสุดส่งของภายใน 60 วัน ตรวจสอบรายละเอียด/แค๊ตตาล็อคในการเสนอราคาแล้วถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม,พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 21.52 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
95
498,620.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)20 Sets Coupling of Cooling Fan (2 Items/Set) 1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. P/N. 72.4041.10 Flanged Hub
2. 1 Pc. P/N. 72.4047.10 Flanged Hub
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 497,550.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 497,550.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่เสนอมาแล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณาต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน0.21 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
96
629,160.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)6 Pcs. Housing of Cooling Fan
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 622,740.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 622,740.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 622,740.00 บาท


รวม 662,740.00 บาท
- หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน ตรวจสอบตัวอย่างที่เสนอมาแล้ว มีขนาดและมิติถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน1.02 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
97
884,999.89
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ)30 ถัง จารระบี ยี่ห้อ “SHELL” Gadusrail S2 Traction Bearing Grease ขนาดบรรจุถังละ 18 กก.หรือยี่ห้ออื่นทีมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส (ไทนแลนด์) จก. ราคาที่เสนอ 837,810.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.รณขัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 712,620.00 บาท

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.รณขัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 712,620.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 712,620.00 บาท


รวม 712,620.00 บาท
- หจก.รณชัยเทรดดิ้งเสนอราคาต่ำสุดส่งของภายใน 60 วัน เสนอยี่ห้อ “SHELL” Gadusrail S2 ถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 19.48 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
98
1,680,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ,รื้ออุปกรณ์ภายใน ตัวรถ, ห้องน้ำ-ห้องส้วมและอุปกรณ์ส่วนควบรถโดยสารอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992)จำกัด ราคาที่เสนอ 167,800.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 168,000.- บาท
-

รวม .00 บาท
คณะกรรมการเปิดซอง พิจารณาแล้วงานจ้างซ่อมดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากการเพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมหลังจากประกาศสอบราคา และการปรับลดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างไม่สามารถกระทำได้ และ จะไม่เกิดความเป็นธรรม ต่อผู้รับจ้างรายอื่นที่สนใจ คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกงานสอบราคาว่าจ้างในครั้งนี้
99
292,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 237,600.00 บาท
2. บริษัท ยู.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด เสนอราคา 266,430.00 บาท
ปรากฏว่า บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 237,600.00 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 237,600.00 บาท
บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 237,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งทาง บริษัทฯ ขอยืนยันในราคาเดิม และขอต่อรองราคาครั้งที่ 2 บริษัทฯ ขอยืนยันในราคาเดิม เป็นเงิน 237,600.00 บาท (เงินสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 54,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.89 %
100
1,895,612.00
สอบราคา
บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 42,500.-/ชุด
บ.ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 45,000.-/ชุด
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 46,503.74/ชุด
บ.ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,926,000.00 บาท

รวม 1,926,000.00 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯ แจ้งให้จัดส่งตัวอย่างเพื่อพิจารณาตามเงื่อนไข บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งตัวอย่างให้ได้ จึงไม่รับพิจารณา และแจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำ 2 คือบริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ จำกัด จัดส่งตัวอย่างและให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าขนาดมิติต่าง ๆ ถูกต้องตามแผนผังของทางการ และบริษัทฯ ยินดีรับผลิตตามรายละเอียด และเงื่อนไขของทางการทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรว่าจ้างผลิต Lower Swing Bolster แคร่ FUJI CAR PC-25 จำนวน 40 ชุด จากบริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด สูงกว่าราคาประเมิน 1.60%
101
1,605,000.00
สอบราคา
บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 59,300.-/ชุด
บ.ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 65,000.-/ชุด
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 63,000.-/ชุด
บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,586,275.00 บาท

รวม 1,586,275.00 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด บริษัทฯ รับผลิตตามรายละเอียด และเงื่อนไขของทางการทุกประการ ได้จัดส่งตัวอย่างให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าสิ่งของขนาดมิติต่าง ๆ ถูกต้องตามรายละเอียดในแผนผัง ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรว่าจ้างผลิต Upper Swing Bolster แคร่ FUJI CAR PC-26 จำนวน 25 ชุด จากบริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ต่ำกว่าราคาประเมิน 1.17%
102
1,314,000.00
สอบราคา
บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,300.-/ชุด
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 40,934.-/ชุด
บ.ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 44,000.-/ชุด
บ.เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 1,313,981.40 บาท

รวม 1,313,981.40 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้จัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาตามเงื่อนไขของทางการ บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งตัวอย่างให้พิจารณาได้ จึงไม่รับพิจารณา และแจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำ 2 คือ บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จัดส่งตัวอย่างและให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าสิ่งของมีขนาดมิติต่าง ๆ อยู่ในพิกัดตามแผนผังของทางการ และบริษัทฯ ยินดีรับผลิตตามรายละเอียด และเงื่อนไขของทางการทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรว่าจ้างผลิต Lower Swing Bolster แคร่ FUJI CAR PC-25A จำนวน 30 ชุด จากบริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ต่ำกว่าราคาประเมิน 0.001%
103
188,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ CEMONT รุ่น CRT 2000.2 ผลิตจาก ประเทศ ITALY เสนอราคาชุด ละ ๑๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๓๐ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯกำหนด

รวม 187,999.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเสนอราคาเพียงรายเดียว และเสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯกำหนด
104
292,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีเคียว สเปเซียลการ์ดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 237,600.00 บาท
2. บริษัท ยู.เอส. เซฟตี้การ์ด จำกัด เสนอราคา 266,430.00 บาท
3. บริษัท ที.วี.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 207,034.30 บาท
ปรากฏว่า บริษัท ที.วี.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 207,034.30 บาท (เงินสองแสนเจ็ดพันสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา

รวม 207,000.00 บาท
บริษัท ที.วี.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 207,034.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) และคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งทาง บริษัทฯ ขอลงราคาลงเหลือ 207,000.00 บาท และขอต่อรองราคาครั้งที่ 2 บริษัทฯ ขอยืนยันในราคาเดิม เป็นเงิน 207,000.00 บาท (เงินสองแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 85,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.06 %
105
174,097.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Brake Device Assembly ของรถ THN,NKF. จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 186,180.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Brake Device Assembly ของรถ THN,NKF. จำนวน 30 ชุด
บริษัทยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวน 186,180.00 บาท


รวม 186,180.00 บาท
บริษัทยูนิโก้ออโต้พาร์ทจำกัดเสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
106
395,900.00
สอบราคา
รายการที่1 MULIFUNCTION ELECTRONIC TIME DELAY CT-MFD21 E234 จำนวน 200 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 352,030.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอดีไซน์ เสนอราคา 363,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.รณชัย เทรดดิ้ง เสนอราคา 370,220.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 382,418.00 บาท
รายการที่1 MULIFUNCTION ELECTRONIC TIME DELAY CT-MFD21 E234 จำนวน 200 ตัว
บริษัท เอสซีที สแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 352,030.00 บาท


รวม 352,030.00 บาท
บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และต่ำกว่าราคาประเมิน
107
494,340.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,119.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 120 เครื่อง เป็นเงิน 494,340 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 494,340.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
108
1,609,280.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมแคร่ Tailler จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 804,640.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 804,640.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมแคร่ Tailler จำนวน 1 Set.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท
รายการที่2 จัดจ้างซ่อมแคร่ Power จำนวน 1 Set.
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 804,640.00 บาท


รวม 1,609,280.00 บาท
รายการที่1 บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัดเสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
109
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
110
1,262,700.00
สอบราคา
2.1 บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
2.2 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

จัดซื้อรายการที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,13,15,22,23,24 จาก บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 775,500.00 บาท

รายการที่ 8,10,12,14,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28 จาก บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด รวมเป็นเงิน 363,012.70 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,138,512.70 บาท

รวม 1,138,512.70 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามความต้องการของทางการ
111
78,859.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 26,493.20 บาท
ร้าน เอส.เค.ที.พิบูลย์ภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 26,750.00 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาแผ่นละ 518.95 บาท
ร้าน เอส.เค.ที.พิบูลย์ภัณฑ์ เสนอราคาแผ่นะละ 535.00 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาชุดละ 26,493.20 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาแผ่นละ 518.95 บาท


รวม 78,388.20 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน(26,750-26,493.20)= 256.80 บาท
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(521.09-518.95)= 2.14 บาท
112
333,000.00
สอบราคา
๑. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PULITECHNO รุ่น MAX KW 30.21 T TSI ประเทศ ITALY เสนอราคาชุด ละ ๓๐๗,๓๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ยงสูง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ PULITECHNO รุ่น MAX KW 30.21 TSI ประเทศ ITALY เสนอราคาชุด ละ ๓๒๘,๙๗๑.๙๖ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 328,811.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
113
615,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # 90.9056.10 Outer Race 67820 (5) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 22,160.00 บาท

รายการที่ 2 # 90.9055.10 Inside Part 67820 (6) จำนวน 16 Pcs.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ราคาอันละ 29,375.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 224,614.40 บาท
รายการที่ 2 บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อนดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 421,152.00 บาท

รวม 645,766.40 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, รายการที่ 1 ลดราคาเหลืออันละ 13,120.00 บาท, รายการที่ 2 ลดราคาเหลืออันละ 24,600.00 บาท
114
207,152.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดดักซ์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # Cushion Rubber ของแคร่รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 80 ชุด (ตามเงื่อนไขของทางการ) ราคาชุดละ 2,589 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดดักซ์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # Cushion Rubber ของแคร่รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 80 ชุด (ตามเงื่อนไขของทางการ) เป็นเงิน 207,152 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 207,152.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
115
993,174.00
สอบราคา
1.บริษัท ผลพาลาเดียม จำกัด เสนอราคา 927,690.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ เสนอราคา 1,036,830.00 (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ผลพาลาเดียม จำกัด เสนอราคา 927,690.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 927,690.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
116
371,461.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ สลักปากขอพ่วงแนทมอลล์ จำนวน 1,000 อัน
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 416.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 335.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 371.29 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา หจก.แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 381.78 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. จำนวนเงินรวม 335,980.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 335,980.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
117
1,828,045.56
สอบราคา
1.หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,713,712.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัทสินทวีพลัส จำกัด เสนอราคา 1,919,451.60 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บีทีโปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 1,713,712.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 1,713,712.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
118
493,056.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 6 x 130 x 150 มม. จำนวน 800 แผ่น
ผู้เสนอราคา ออกสอบราคาใหม่
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึก Mn.11-14% ขนาด 6 x 83 x 180 มม. จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา ออกสอบราคาใหม่
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ แผ่นรองกันสึกแคร่ National Swing Motion จำนวน 200 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 1,305.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 949.09 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 (ชื่อบริษัทฯ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 189,818.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 189,818.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ สำหรับรายการที่ 1 และ 2 ต้องยกเลิก เนื่องจากเสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน และต่อรองราคาแล้ว ไม่สามารถ ลดลงได้อีก จึงต้องยกเลิก และออกสอบราคาใหม่...
119
481,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างปรับปรุงโรงงาน จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 353,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 353,100.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียว....
120
598,460.00
สอบราคา
รายการที่ 1.ตลับลูกปืนเบอร์ 6207 ยี่ห้อ นาชิ (300 ตลับ) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟูลอิด จำกัด ราคาที่เสนอ 27,285.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 27,510.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 3. โซ่ ยาว 28" ยี่ห้อ กาน่า (200 เส้น) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 4. แหวนปิดหัวเพลาในล่อน (300 อัน) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,940.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 5. สปริงกันสะเทือน (300 อัน) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 6. สปริงดึงห้ามล้อ (300 เส้น) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,870.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท

รายการที่ 7. จานคลัทซ์ (200 แผ่น) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 180,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 12. ลูกปืนกันรุนคลัทซ์เบอร์ 51103 ยี่ห้อ นาชิ/โกโย/ทิมเก้น (60 ตลับ) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
รายการที่ 13. ตลับลูกปืนเบอร์ 6307 ยี่ห้อ นาชิ/โกโย/ทิมเก้น (500 ตลับ) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟูลอิด จำกัด ราคาที่เสนอ 59,385.00 บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
ผู้เสนอราคา - ราคาที่เสนอ - บาท
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้สรุปผลการเปิดซอง ดังนี้
มีผู้ที่เสนอราคาและได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ราย และได้ยกเลิกรายการที่ 2,8,9,10,11 เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคา คงเหลือรายการที่ได้รับการพิจารณา คือ รายการที่ 1,3,4,5,6,7,12,13 จำนวน 8 รายการ ดังนี้
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟูลอิด จำกัด ราคาที่เสนอ 27,285.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท
รายการที่ 4.บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 5,940.00 บาท
รายการที่ 5.บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 18,750.00 บาท
รายการที่ 6.บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 12,870.00 บาท
รายการที่ 7.บริษัท เอ็น สิริ อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ราคาที่เสนอ 180,400.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอ 6,420.00 บาท
รายการที่ 13.บริษัท แอโรฟูลอิด จำกัด ราคาที่เสนอ 59,385.00 บาท


รวม 366,050.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา
121
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Outer Coil Spring แคร่ JUSMAG จำนวน 80 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 6,248.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 5,616.43 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 449,314.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 449,314.40 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
122
486,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Inner Coil Spring แคร่ JUSMAG จำนวน 130 ขด
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 3,841.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 3,337.33 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บ.บางกอกมารีนเซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 433,852.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 433,852.90 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
123
422,008.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อจานศูนย์กลางแคร่ ชนิดบาง จำนวน 100 แผ่น
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 2,883.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 2,733.85 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 2,782.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้อ Friction Wedge แคร่ National C-1 จำนวน 200 อัน
ผู้เสนอราคา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 727.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.คณิตอุตสาหกรรม จก. ราคาที่เสนอ 586.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บ.เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. ราคาที่เสนอ 513.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อบริษัทฯ) บ. คณิตอุตสาหกรรม จก. จำนวนเงินรวม 273,385.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 (ชื่อบริษัทฯ) บ. เอเซียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสฯ จก. จำนวนเงินรวม 102,720.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 376,105.00 บาท
ราคาต่ำสุด คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ...
124
21,507.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาแผ่นละ 1,214.45 บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาแผ่นละ 1,128.85 บาท
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาแผ่นละ 1,214.45 บาท
รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาแผ่นละ 1,128.85 บาท

รวม 23,433.00 บาท
รายการท่ี 1 สูงกว่าราคาประเมิน(1,214.45-1,112.80)= 101.65 บาท
รายการท่ี 2 สูงกว่าราคาประเมิน(1,128.85-1,037.90)= 90.95 บาท
125
261,146.40
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ ชุดคานรองรับเครื่องพ่วง ของรถแดวู ฯ จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.บึ.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 261,180.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ ชุดคานรองรับเครื่องพ่วง ของรถแดวู ฯ จำนวน 20 ชุด
หจก.บึ.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 261,180.00 บาท

รวม 261,180.00 บาท
หจก.บึ.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
126
495,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รื้อพื้น,ปูยางติดตั้งอุปกรณ์ภายใน-ภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการ รถ บนอ.ป.ฯจำนวน 5 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 98,975.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 494,875.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,875.- บาท


รวม 494,875.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(99,000.00-98,975.00) = 25.- หรือ 0.02 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
127
3,354,500.00
ประกวดราคา
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา@ 590,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,156,500.00 (รวม Vat 7%)

รวม 3,156,500.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
128
196,666.00
สอบราคา
รายการที่ 1 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 379.85 บาท
รายการที่ 2 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 749.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 321.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 187.25 บาท
รายการที่ 5 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 160.50 บาท
รายการที่ 6 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 144.45 บาท
รายการที่ 7 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 1,016.50 บาท
รายการที่ 8 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 128.40 บาท
รายการที่ 9 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 80.25 บาท
รายการที่ 10 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 1,016.50 บาท
รายการที่ 11 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 1,605.00 บาท
รายการที่ 12 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 160.50 บาท
รายการที่ 13 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 144.45 บาท
รายการที่ 14 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 481.50 บาท
รายการที่ 15 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 18,725.00 บาท
รายการที่ 16 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 1,337.50 บาท
รายการที่ 17 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 10,165.00 บาท
รายการที่ 18 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 6,955.00 บาท
รายการที่ 19 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 588.50 บาท
รายการที่ 20 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) เสนอชิ้นละ 481.50 บาท
รายการที่ 1 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 379.85 บาท
รายการที่ 2 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 749.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 321.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 187.25 บาท
รายการที่ 5 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 160.50 บาท
รายการที่ 6 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 144.45 บาท
รายการที่ 7 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 1,016.50 บาท
รายการที่ 8 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 128.40 บาท
รายการที่ 9 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 80.25 บาท
รายการที่ 10 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 1,016.50 บาท
รายการที่ 11 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 1,605.00 บาท
รายการที่ 12 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 160.50 บาท
รายการที่ 13 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 144.45 บาท
รายการที่ 14 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 481.50 บาท
รายการที่ 15 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 18,725.00 บาท
รายการที่ 16 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 1,337.50 บาท
รายการที่ 17 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 10,165.00 บาท
รายการที่ 18 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 6,955.00 บาท
รายการที่ 19 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 588.50 บาท
รายการที่ 20 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) ชิ้นละ 481.50 บาท

รวม 196,666.00 บาท
ทั้ง 20 รายการ เท่ากับราคาประเมินของทางการฯ (196,666 - 196,666) = 0.00
129
363,200.00
สอบราคา
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนฯ และเหล็กแผ่นฯ
มีผู้เสนอราคา ดังนี้
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ตาม มอก. 1227–2539 ชั้นคุณภาพ SS.400
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
1.จำนวน 500 ท่อน ขนาด 3 x 25 x 25 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 6 กก.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 216.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- ร้าน ว.วลัย เสนอราคา @ 197.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

เหล็กแผ่น มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2
Elongation 26% min. On gauge length
of JIS standard or equivalent.
2.จำนวน 60 แผ่น ขนาด 3/16 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 4.5 x 1,525 x 3,050 มม.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 4,635.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- บริษัท เมทัลลิคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา @ 4,099.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนฯ และเหล็กแผ่นฯ
รับซื้อจากผู้เสนอราคา ดังนี้
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
ตาม มอก. 1227–2539 ชั้นคุณภาพ SS.400
ยาวท่อนละไม่น้อยกว่า 5 เมตร
ชนิดเหล็กฉากขาเท่ากัน
1.จำนวน 500 ท่อน ขนาด 3 x 25 x 25 มม.
หนักท่อนละไม่น้อยกว่า 6 กก.
- บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา @ 216.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

เหล็กแผ่น มี Tensile Strength 34-44 Kg./mm.2
Elongation 26% min. On gauge length
of JIS standard or equivalent.
2.จำนวน 60 แผ่น ขนาด 3/16 นิ้ว x 5 ฟุต x 10 ฟุต
หรือขนาด 4.5 x 1,525 x 3,050 มม.
- บริษัท เมทัลลิคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา @ 4,099.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 378,715.80 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
130
35,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,800.00 บาท

รวม 34,800.00 บาท
เอกสารรายละเอียดพร้อมตัวอย่างของห้างฯ ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
131
1,113,000.00
สอบราคา
1.หจก.ซีวิล คอร์เนอร์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 1,105,000.00 บาท
หจก.ซีวิล คอร์เนอร์ เสนอราคาที่เป็นเงิน 1,105,000.00 บาท

รวม 1,105,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
132
489,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กฝาข้างแบบโค้ง วัสดุ SS400 ขนาด 400X1,520 มม.ดัดโค้งตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 1,665.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 499,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน 499,500-489,000=10,500.- หรือ 2.14%รับปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไปฯ
133
495,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
1. บริษัท เค.ซี. 99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม 495,000.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
134
487,800.00
สอบราคา
1. บริษัทโฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
3. บริษัท ไอทีพี เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท

รวม 459,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
135
486,675.00
สอบราคา
1.ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง
2.บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 486,675.00 บาท

รวม 486,675.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
136
54,940.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาชุดละ 5,210.90 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคาชุดละ 5,778.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาชุดละ 5,210.90 บาท

รวม 52,109.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน = (5,439.94 - 5,210.90) = 283.04 บาท
137
385,200.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 180,000.- บาท. (ไม่รวมVat)
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 180,000.- บาท. (ไม่รวมVat)

รวม 385,200.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
138
395,900.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 37,000 (ไม่รวม Vat )
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย ในราคา @ ละ 37,000.- บาท.(ไม่รวม Vat )

รวม 395,900.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
139
6,695,800.00
ประกวดราคา
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง @ 124,500.00 (ไม่รวม Vat 7%)
- บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 132,000.00 (ไม่รวม Vat 7%)
-บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ไม่ได้จัดส่งรายละเอียดตามเงื่อนไขในเอกาสรประกวดราคาข้อ 4.4 จึงไม่รับพิจารณา ส่วนบริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอสิ่งของถูกต้อง จึงรับไว้พิจารณา และรับซื้อในราคา@ 129,500.00 (ไม่รวม Vat 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,958,295.00 (รวม Vat 7%)

รวม 5,958,295.00 บาท
- บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯ กำหนด
140
491,600.00
สอบราคา
1 บริษัท กอปรวุส จำกัด
2 ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
บริษัท กอปรวสุ จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,850.00 บาท

รวม 490,850.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
141
482,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Height Indication แคร่ DTD-09 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 600.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 605.- บาท
รายการที่ 2 Height Indication แคร่ Hyundai ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 600.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 605.- บาท
รายการที่ 3 Bracket for Leveling Valve LV3A ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,163.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 1,165.- บาท
รายการที่ 4 Washer for Center Pivot แคร่ Hyundai ตามตัวอย่างทางการฯจำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,370.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.กฤษโสภณซัพพลาย ราคาที่เสนอ 2,380.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 60,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 60,000.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 232,600.- บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 94,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,400.- บาท


รวม 447,400.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 4 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(482,000.00-447,400.00) = 34,600.- หรือ
7.17% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
142
32,356,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอ
รายการที่ 1) 40 Sets Block Brake Unit with Parking Brake Type BFC-F P/N 1741000549 ในราคาชุดละ 291,000.00 บาท เป็นเงิน 11,640,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2) 40 Sets Block Brake Unit Compact Type BFC P/N 1741000546 ในราคาชุดละ 201,000.00 บาท เป็นเงิน 8,040,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3) 20 Sets Block Brake Unit Conventional Type BFC P/N 1741000550 ในราคาชุดละ 255,000.00 บาท เป็นเงิน 5,100,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 4) 20 Sets Block Brake Unit Conventional Type BFC P/N 1741000551 ในราคาชุดละ 255,000.00 บาท เป็นเงิน 5,100,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 31,971,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 31,971,600.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคารายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 385,200.00 บาท (32,356,800.00 – 31,971,600.00 ) คิดเป็นร้อยละ 1.190
143
1,458,000.00
สอบราคา
1)บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 861,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 861,000.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด

รวม 861,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
144
459,900.00
สอบราคา
1) บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เสนอราคา 648,000.00 บาท
2) บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 645,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 645,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด

รวม 645,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
145
485,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Autodesk Maya 2015
1. บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 365,940 บาท
2. บริษัท พีวี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ ซัพพอร์ จำกัด 344,800 บาท

รายการที่ 2 Microsoft Visio Professional 2013
1. บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 99,510 บาท
2. บริษัท พีวี คอนเซาท์ติ้ง แอนด์ ซัพพอร์ จำกัด 101,700 บาท
รายการที่ 1 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 365,940 บาท
รายการที่ 2 บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 99,510 บาท

รวม 465,450.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
146
684,200.00
สอบราคา
1) บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 618,000.00 บาท
2) บริษัท เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ จำกัด เสนอราคา 622,279.00 บาท
3) บริษัท จตุรทิศ บินซิเนส จำกัด เสนอราคา 649,937.18 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 618,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด

รวม 618,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
147
389,100.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ล้างรถจักรและทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยแขวงรถจักรลำปาง จำนวน 90 วัน
ผู้เสนอราคา บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 4,322.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัทยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 389,052.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 389,052.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคา
148
495,624.00
สอบราคา
รายการที่ 1 รื้อภายในห้องโดยสารพร้อมลอกสีภายนอกรถโดยสาร จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 41,302.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 495,624.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 495,624.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
149
499,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสารที่สถานีเชียงใหม่ จำนวน 2,000 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 249.99 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงินรวม 499,989.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,989.60 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
150
454,964.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ตัดผุ ปะผุ ภายนอกโครงสร้างรถโดยสาร ซ่อมวาระหนัก จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 113,741.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท เอแปล จำกัด จำนวนเงินรวม 454,964.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 454,964.00 บาท
ผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาของทางการฯ
151
181,100.00
สอบราคา
บจก. ทีที แอนด์ ที 166,920 บาท
บจก. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต 160,500 บาท
บมจ. กสท. โทรคมนาคม 166,920 บาท
บจก. เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต 160,500 บาท

รวม 160,500.00 บาท
ราคาต่ำสุด
152
787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท
1. บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 787,000.00 บาท

รวม 787,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด บริษัท ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอเท่ากับราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดซื้อรถยนต์ จาก บริษัท โตโย้ต้า 1981 จำกัด ภายในกำหนด 30 วัน เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการวางไว้ และเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติหน่้าที่ของ วบข.ต่อไป
153
283,100.00
สอบราคา
1. นางสาวษมาภรณ์ อัมพาผล เสนอราคา 283,000.00 บาท
2. บริษัท ดี.เจ.วู๊ดวิพเซนเตอร์ จำกัด เสนอราคา 283,100.00 บาท
1. นางสาวษมาภรณ์ อัมพาผล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 283,000.00 บาท

รวม 283,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นางสาวษมาภรณ์ฯ แล้ว นางสาวษมาภรณ์ฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 100.00 บาท หรือเท่ากับ 0.0352% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นางสาวษมาภรณ์ฯ เป็นผู้่รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนหลังคาบ้านพัก จำนวน 3 หลัง หลัง ย่านสถานีนครสวรรค์ ภายในกำหนด 90 วัน เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของพนักงาน ต่อไป
154
465,450.00
สอบราคา
1. บริษัท ซีอีซี แอพพาเรล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,450.- บาท.
2.บริษัท คงทวีพร จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,600.- บาท.
1. บริษัท ซีอีซี แอพพาเรล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,450.-บาท.(ไม่รวมVat) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 465,450.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ
155
474,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Support For Brake Coupling วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 500 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 947.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 473,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,500.- บาท


รวม 473,500.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(474,000.00-473,500.00) = 500.- หรือ 0.10 %
รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
156
2,123,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 1,923,000.00 บาท
2. บริษัท ทรูวัน จำกัด เสนอราคา 2,102,000.00 บาท1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 1,923,000.00 บาท

รวม 1,923,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 1,923,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
157
65,484.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 21,186.00 บาท
รายการท่ี 2 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาอันละ 11,556.00 บาท
รายการท่ี 1 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาเส้นละ 21,186.00 บาท
รายการท่ี 2 บริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด เสนอราคาอันละ 11,556.00 บาท

รวม 65,484.00 บาท
ทั้ง 2 รายการราคาเท่ากับราคาประเมิน
158
6,895,600.00
ประกวดราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,976,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,399,999.56 บาท

รวม 6,399,999.56 บาท
เสนอรายเดียว, สิ่งของถูกต้อง
159
397,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เสนอราคา 397,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เสนอราคา 397,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด

รวม 397,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เสนอราคาต่ำสุด
160
29.96
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
นส.เยาวภา ไชยสาตร์ ราคาที่เสนอกิโลกรัมละ 29.96 บาท
นส.เยาวภา ไชยสาตร์ เป็นผู้ประมูลได้ ราคากิโลกรัมละ 29.96 บาท

รวม 29.96 บาท
เป็นผู้ยื่นซองประกวดราคาเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอไม่เกินราคากลางที่กำหนดไว้
161
461,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
1 บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 449,000.00บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 459,000.00 บาท 3 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 460,849.00 บาท

รวม 449,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
162
432,200.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 430,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามไทยพัฒนา ราคาที่เสนอ 432,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ในวงเงิน 430,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 430,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
163
473,000.00
สอบราคา
บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # น้ำยาทำความสะอาดโคเรี่ยม 97 หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 11 ถัง ราคาถังละ 43,000 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วินอัลลายด์ จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # น้ำยาทำความสะอาดโคเรี่ยม 97 หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า จำนวน 11 ถัง เป็นเงิน 473,000.05 บาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 473,000.05 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
164
488,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Rod(1) แคร่ PC-26A ตามDrg.1-9TP4-006 พร้อมแป้นเกลียว 1.3/8”BSW.หนา 30 มม.วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS48-60 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 350 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,150.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 856.- บาท
รายการที่ 2 Brake Rod(7) แคร่ KW-20 ตามDrg.1-11TP4-012 พร้อมแป้นเกลียว 1.3/8”BSW.หนา 30 มม.วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS48-60 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและเงื่อนไขรายละเอียดการว่าจ้างฯ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,150.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 877.40 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 795.01 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 299,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 159,002.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,602.- บาท


รวม 458,602.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(488,400.00-458,602.00) =
29,798.- หรือ 6.10% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
165
1,591,680.00
สอบราคา
บ.แอล ฮกเฮง จก. ราคาที่เสนอ 1,515,120.00 บาท
บ.เทพอารีย์ จก. ราคาที่เสนอ 1,567,840.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,576,000.00 บาท
บ.แอล ฮกเฮง จก. เป็นเงิน 1,515,120.00 บาท

รวม 1,515,120.00 บาท
บ.แอล ฮกเฮง จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
166
164,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 160,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็น คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 163,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคสุรินทร์ก่อสร้าง ในวงเงิน 160,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 160,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
167
375,784.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Fuel Tank Assembly ของรถรถแดวู จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 387,057.52 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Fuel Tank Assembly ของรถรถแดวู จำนวน 4 ชุด
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 387,057.52 บาท

รวม 387,057.52 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
168
450,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กมุมหัวต่อรางน้ำ(L) วัสดุ SS400 มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯ จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 988.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ตัวอย่างไม่ถูกต้องฯ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง บาท
รายการที่ 2 เหล็กมุมหัวต่อรางน้ำ(R) วัสดุ SS400 มิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 988.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิสแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ ตัวอย่างไม่ถูกต้องฯ บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท กันตฤทัย จำกัด ราคาที่เสนอ ไม่ส่งตัวอย่าง บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 247,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 247,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท


รวม 494,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(494,000.00-450,000.00) =
44,000.- หรือ 9.77% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
169
401,250.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ YOKE SUPPORT PLATE MAT JIS. จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคา 401,250.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ YOKE SUPPORT PLATE MAT JIS. จำนวน 25 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท จำนวนเงิน 401,250.00 บาท


รวม 401,250.00 บาท
หจก.ปวีณา ออโต้พาร์ท เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้ และ เท่ากับราคาประเมิน
170
522,000.00
สอบราคา
# H 71.251111 (71.2511.10) Electric Motor AG112 MY File 1 Group I จำนวน 5 Sets.
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ชุดละ 107,300.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด จำนวนเงิน 547,840.00 บาท

รวม 547,840.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, ลดราคาเหลือชุดละ 102,400.00 บาท
171
818,900.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 818,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.คลังวิเชียรขนส่งอุตรดิตถ์ ราคาที่เสนอ 818,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 818,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 818,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
172
658,100.00
สอบราคา
1. บริษัท ดูรากรีต จำกัด ราคาที่เสนอ ราคารวม Vat7% รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 617,122.50 บาท
2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)ราคาที่เสนอ ราคารวม Vat7% รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 603,159.00 บาท
3. บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ ราคารวม Vat7% รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 545,700.00 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท รอยัล เทค ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ ราคารวม Vat7% รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 545,700.00 บาท

รวม 545,700.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
173
494,875.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Pipe Bracket จำนวน 5 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 494,875.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Pipe Bracket จำนวน 5 Pcs.
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 494,875.00 บาท

รวม 494,875.00 บาท
บริษัทวิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
174
2,200,500.00
ประกวดราคา
1 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอราคา 6,845,000.00 บาท
2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)เสนอราคา 6,846,800.00 บาท
1 บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เสนอราคา 6,845,000.00 บาท

รวม 6,845,000.00 บาท
บริษัท สหศิลาบางสะพาน (1986) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 6,845,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
175
23,968,300.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 20,468,000.00 บาท
2. บริษัท ซี.บี.ดีเวเลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 21,500,000.00 บาท
3. บริษัท ป. วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 23,360,000.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เสนอราคา 20,468,000.00 บาท

รวม 20,468,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 30 การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 20,468,000.00 บาท
176
41,853,100.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 41,660,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 41,683,100.00 บาท
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เสนอราคา 41,660,000.00 บาทรวม 41,660,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รางเหล็ก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 41,660,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
177
1,422,400.00
สอบราคา

~ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว (ราคาไม่รวม Vat 7 %) ดังนี้ .-
รายการที่ 1 ราคา set ละ 23,315.00 บาท
รายการที่ 2 ราคา set ละ 1,540.00 บาท
รายการที่ 3 ราคา set ละ 34,900.00 บาท
รายการที่ 4 ราคา pc. ละ 120.00 บาท
รวมเป็นเงินค่าของ 1,354,300.00 บาท
Vat 7 % เป็นเงิน 94,801.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,449,101.00 บาท

~ รับซื้อจากบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ทั้ง 4 รายการ
รวมเป็นเงินค่าของ 1,354,300.00 บาท
Vat 7 % เป็นเงิน 94,801.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,449,101.00 บาท

รวม 1,449,101.00 บาท

~ บริษัทฯ เสนอสิ่งของที่มีรายละเอียดของ Part No. ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของการสอบราคา และเป็นผลิตภัณฑ์ Original ยี่ห้อ , ผู้ผลิตตรงตามที่ทางการฯ ใช้งานอยู่
178
909,500.00
สอบราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 8,500.-/แผ่น
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 909,500.00 บาท

รวม 909,500.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขของทางการ ได้จัดส่งตัวอย่างให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าขนาดมิติต่าง ๆ ตรงตามแผนผังเลขที่ 1-9 Gq17-001/1A ทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อแผ่นแหนบ พห.โตกิว 5 ชั้น แผ่นที่ 1 (Bearing Spring) จำนวน 100 แผ่น จากบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เท่ากับราคาประเมิน
179
1,177,000.00
สอบราคา
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 5,500.-/ปลอก
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,177,000.00 บาท

รวม 1,177,000.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอสิ่งของถูกต้องตามรายละเอียด และเงื่อนไขของทางการ ได้จัดส่งตัวอย่างให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าขนาดและมิติ ถูกต้องตามแผนผังเลขที่ 1-9 Gq17-001/1A (MARK 8) ทุกประการ ได้ขอต่อรองราคา บริษัทฯยืนยันราคาเดิม คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อปลอกกแหนบ พห.โตกิว 5 ชั้น (Bearing Spring) จำนวน 200 ปลอก จากบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เท่ากับราคาประเมิน
180
406,345.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Radiator Motor 3 Phase 380 V.AC. IP44 Type TFO – K 4 P5HP 3.7 KW. ผลิตภัณฑ์ Hitachi จำนวน 5 Unit
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 8,800.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 8,774.- บาท
รายการที่ 2 Capacitor 6,800 – 10,000 µF 80 V.DC. ผลิตภัณฑ์ Hitachi หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 100 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 520.- บาท
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ บาท
รายการที่ 3 AC.Electric Fan (Wall Type) รถ บนอ.ป. 1001 – 1022 ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 48 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,420.- บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 43,870.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 50,000.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 308,160.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 402,030.- บาท


รวม 402,030.00 บาท
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุดรายการที่ 1 คณะกรรมการพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว รายการที่ 2 และ 3 คณะกรรมการพิจารณาแล้วสิ่งของถูกต้องตามความต้องการของทางการฯ
รวมทั้ง 3 รายการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (406,345 – 402,030 = 4,315.-บาท )คิดเป็น 1.06 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
181
687,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 686,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 800,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่น ในวงเงิน 686,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 686,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
182
1,524,750.00
สอบราคา
บ.เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 22,000.-/ชุด บาท
บ.คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 28,490.-/ชุด บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา (ยกเลิกการสอบราคา)

รวม .00 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวอย่าง จึงไม่รับพิจารณา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสอง ได้จัดส่งตัวอย่างให้ผู้ใช้พิจารณา ปรากฏว่าวัสดุที่ใช้ประกอบพื้นด้านล่าง ด้านข้าง ด้านหน้า และฝาปิด ไม่เป็นไปตามแผนผังกำหนด และเหล็กที่ใช้ทำเฟรมไม่ผ่านการชุบ Hot Pip Galvanize ตามที่กำหนด จึงไม่รับพิจารณา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ และให้ดำเนินการออกสอบราคาใหม่อีกครั้ง
183
462,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Material of Corner (อุปกรณ์ฉากปิดฝาในมุมห้องน้ำรถโดยสาร) วัสดุ SUS304 ลักษณะตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 1,200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 412.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 494,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,400.- บาท


รวม 494,400.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (494,400 – 462,000 = 32,400.-บาท) คิดเป็น 7.01 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
184
438,000.00
สอบราคา
1. ร้านเลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
3. บริษัท เค.พี.เอส.รับเบอร์โบลด์แอนด์พาร์ท จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 438,000.00 บาท

รวม 438,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
185
62,600.00
สอบราคา
# 0190 45802-3-41 Pressure Switch จำนวน 18 Pcs.
บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ราคาอันละ 3,490.00 บาท
บริษัท บี วาย เอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 67,217.40 บาท

รวม 67,217.40 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
186
397,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 389,389.15 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 389,389.15 บาท เสนอเป็นราคาต่ำสุด
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคาครั้งที่ 1 ห้างฯ ยืนราคาเดิม
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคาครั้งที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ ยินดีลดราคาเหลือ 385,000.00 บาท

รวม 385,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอเป็นราคาต่ำสุด
187
1,682,600.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ราคาที่เสนอ 1,682,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงแสนคอนสตรัคชั่้น ราคาสที่เสนอ 1,722,800.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(13) ในวงเงิน 1,682,000.00 บาท

รวม 1,682,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
188
636,700.00
สอบราคา
1)บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 638,900.00 บาท
2)ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ เสนอราคา 511,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ เสนอราคา 511,500.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา 2 ครั้ง ทางบริษัทฯ ยืนราคาเดิม

รวม 511,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.เฮฟวี่ อิควิปเมนต์ เป็นราคาต่ำสุด
189
477,800.00
สอบราคา
บริษัท เสปเชี่ยลเฟอร์นิชิ่ง จำกัด เสนอราคา 444,400.00 บาท
บริษัท เสปเชี่ยลเฟอร์นิชิ่ง จำกัด เสนอราคา 444,400.00 บาท เสนอราคาต่ำสุด
คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาครั้งที่ 1 บริษัทฯ ยืนราคาเดิม
คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาครั้งที่ 2 บริษัทฯ ยินดีลดราคาลงเหลือ 444,000.00 บาท

รวม 444,000.00 บาท
บริษัท เสปเชี่ยลเฟอร์นิชิ่ง จำกัด เสนอราคา 444,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด
190
1,107,000.00
สอบราคา
1) บริษัท ซี.เค.อินซูเทค จำกัด เสนอราคา 1,104,000.00 บาท
2) บริษัท ช.กิจร่วมมิตร เสนอราคา 1,200,000.00 บาท
3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอคทีฟ ดาต้า ดีไซน์ เสนอราคา 1,425,000.00 บาท
บริษัท ซี.เค.อินซูเทค จำกัด เสนอราคา 1,104,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด
คณะกรรมการฯ ต่อรองครั้งที่ 1 บริษัท ซี.เค.อินซูเทค จำกัด ยืนราคาเดิม
คณะกรรมการฯ ต่อรองครั้งที่ 2 บริษัท ซี.เค.อินซูเทค จำกัด ยินดีลดราคาลงเหลือ 1,100,000.00 บาท

รวม 1,100,000.00 บาท
บริษัท ซี.เค.อินซูเทค จำกัด เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด
191
469,075.00
สอบราคา
รายการที่ 1 คานรับบานกระจกหน้าต่างพร้อมกลอน ซ้าย-ขวา รถ บชส., รถควีนแลนด์ วัสดุ มิติ และ ขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 300 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,195.- บาท
รายการที่ 2 Aluminium Block Pulley Sliding Door(อลูมิเนียมบังคับรอกประตูเลื่อน)ขนาด 1.5 X 20 X 95 X 20 มม. ยาว 630 มม. จำนวน 500 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 280.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่นพลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 270.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 358,500.- บาท
รายการที่2 บริษัท วิชั่นพลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 135,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 493,500.- บาท


รวม 493,500.00 บาท
รายการที่ 1) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (358,500 – 338,000 = 20,500.-บาท) คิดเป็น 6.06 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
รายการที่ 2) บริษัท วิชั่นพลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (135,000 – 131,075 = 3,925.-บาท) คิดเป็น 2.99 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
192
156,200.00
สอบราคา
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 156,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 156,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด

รวม 156,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอเป็นราคาต่ำสุด
193
1,489,500.00
สอบราคา

~ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 Set ละ 980.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
รายการที่ 3 Set ละ 11,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
รายการที่ 4 Set ละ 45,650.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
รวมเป็นเงินค่าของ 774,500.00 บาท
Vat 7 % เป็นเงิน 54,215.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 828,715.00 บาท

~ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 2 Set ละ 64,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
รวมเป็นเงินค่าของ 640,000.00 บาท
Vat 7 % เป็นเงิน 44,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,800.00 บาท

~ รับซื้อจากบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด
ในรายการที่ 1 , 3 และ 4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 828,715.00 บาท

~ รับซื้อจากบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
ในรายการที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 684,800.00 บาท

~ รวมรับซื้อทั้ง 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,513,515.00 บาท

รวม 1,513,515.00 บาท

~ ทั้ง 2 บริษัท ฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ ฯ
194
496,800.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ KICK PLATE STAINLESS วัสดุ SUS304 หนา 1 มม. ยาว 4 ฟุต ตัดพับตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 800 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 624.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 499,200.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,200.- บาท


รวม 499,200.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (499,200 – 496,800 = 2,400.-บาท )คิดเป็น 0.48 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
195
397,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 389,389.15 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 389,389.15 บาท เสนอราคาต่ำสุด
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา ครั้งที่ 1 ยืนราคา 389,389.15 บาท
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา ครั้งที่ 2 ยินดีลดราคาลงเหลือ 385,000.00 บาท

รวม 385,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ ต่อรองราคา ครั้งที่ 2 ยินดีลดราคาลงเหลือ 385,000.00 บาท เป็นราคาต่ำสุด
196
491,100.00
สอบราคา
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 491,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคา 491,000.00 บาท เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต่ำสุด

รวม 491,000.00 บาท
บริษัท อิ่มสิน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
197
486,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำบันไดลายตีนไก่ วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,970.- บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำขาบันได วัสดุ SS400 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 2,025.- บาท
รายการที่1 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 297,000.- บาท
รายการที่2 บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 202,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,500.- บาท


รวม 499,500.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 2 รายการ เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน ( 499,500 – 486,500 = 13,000.-บาท )คิดเป็น 2.67 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
198
442,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Bracket Support Water Tank วัสดุ SUS304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 80 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 5,850.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 468,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 468,000.- บาท


รวม 468,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (468,000 – 442,400 = 25,600.-บาท) คิดเป็น 5.78 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
199
รฟ.ชก.๐๒๐๕/๒๐๘๔/๒๕๕๗ : สอบราคาซื้อเครื่องรีดไม้
54,000.00
สอบราคา
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม โปรดักส์ (๑๙๙๓) เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ OKURA ประเทศจีน เสนอราคา
เครื่องละ ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๒. บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด ) เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA รุ่น ๒๐๑๒ NB ประเทศญี่ปุ่น เสนอ
ราคาเครื่องละ ๒๑,๕๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA รุ่น ๒๐๑๒ NB ประเทศจีน เสนอราคา
เครื่องละ ๒๑,๘๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๗ วัน
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ ๕๒ มาร์เก็ตติ้ง เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA ประเทศ USA./Japan
ประเทศในทวีป ASIA เสนอราคาเครื่องละ ๒๔,๙๔๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๕. บริษัท เอส.แอนด์ เอ็น โซลูชั่น จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอราคา
เครื่องละ ๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๖. บริษัท รอยัลเทค ซัพพลายกรุ๊ป จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA ประเทศจีน เสนอราคาเครื่องละ
๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๑๕ วัน
๗. บริษัท โซเพ็ค จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA ประเทศญี่ปุ่น เสนอราคา เครื่องละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
๘. บริษัท หนึ่งสยาม วิศวกรรม จำกัด เสนอผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ MAKITA ๒๐๑๒ NB ประเทศจีน เสนอราคา
เครื่องละ ๔๑,๙๖๒.๖๑ บาท ( ไม่รวม VAT ) กำหนดส่งของ ๙๐ วัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.เอ็ม โปรดักซ์ (๑๙๙๓) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและ แต่เสนอราคาไม่ถูกต้องคือ เสนอราคาในใบเสนอราคา ตัวเลข กับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ไม่สามารถพิจารณาฯ พิจารณา บริษัท มิ่งเจริญอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง จำกัด

รวม 23,000.00 บาท
เสนอราคาและสิ่งของถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด
200
326,200.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 320,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 320,000.-บาท

รวม 320,000.00 บาท
ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว คือห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 320,000.-บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง 6,200.-บาท (ราคากลาง 326,200.-บาท)
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณา
เห็นสมควรให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
201
547,800.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 540,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 540,000.-บาท


รวม 540,000.00 บาท
ในวันยื่นซองสอบราคา มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียว คือห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา
540,000.-บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง 7,800.-บาท (ราคากลาง 547,800.-บาท)คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาเห็นสมควรให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียคลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
202
1,630,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ทำเก้าอี้ชนิดพนักเอนปรับทิศทางได้ รถ บสส.,บสพ. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 29,211.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ จำนวนเงิน 1,752,660.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,752,660.- บาท


รวม 1,752,660.00 บาท
ร้าน ชัยมงคลภัณฑ์ เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,752,660.00-1,630,680.00) = 121,980.- หรือ 7.48 %รับ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
203
342,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve จำนวน 40 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 342,400.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve จำนวน 40 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวม 342,400.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
204
1,770,660.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Equalizer Spring Drg.A2-AC-914M โดย 1 ชุดประกอบด้วย Spring No.E6,E7และE8 ฯ จำนวน 120 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 6,371.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 7,910.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 6,933.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 7,135.83 บาท
รายการที่ 2 Bolster Spring Drg.A2-AC-914M โดย 1 ชุดประกอบด้วย Spring No.9 และB10 จำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 7,532.- บาท
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 9,120.- บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาเก็ตติ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 8,003.60 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บางกอกมารีน เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 7,852.73 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 764,520.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 451,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,216,440.- บาท


รวม 1,216,440.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(1,770,660.00-1,216,440.00) =
554,220.- หรือ 31.30 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
205
484,389.00
สอบราคา
รายการที่ 1 เหล็กโครงมุมหน้าต่าง วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 300 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 63.- บาท
รายการที่ 2 เหล็กรับฝาข้าง วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 909.- บาท
รายการที่ 3 หูยึดโต๊ะอาหาร วัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 250 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 406.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 18,900.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 363,600.- บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 101,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,000.- บาท


รวม 484,000.00 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 3 รายการ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ ทางการ เห็นควรให้ว่าจ้าง
ต่อไปฯ
206
1,947,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Inter Cooler ของ Compressor Knorr รุ่น VV160/200-2 จำนวน 26 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,947,400.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม Inter Cooler ของ Compressor Knorr รุ่น VV160/200-2 จำนวน 26 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,947,400.00 บาท

รวม 1,947,400.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
207
13,200.00
ตกลงราคา
รายการที่ 1 แบบ ม.85 บันทึกการตรวจและวินิจฉัยในกรณีรถตกราง จำนวน 1,000 ชุด
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยชุดละ 258.00 บาท

รายการที่ 2 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ จำนวน 10,000 แผ่น
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 39.25 บาท

รายการที่ 3 แบบสำเนารายการบัตร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 7,000 แผ่น
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 28.50 บาท

รายการที่ 4 แบบ ก.3 ใบแจ้งความผู้ปฎิบัติงานออกจากงาน จำนวน 8,000 แผ่น
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 28.50 บาท

รายการที่ 5 แบบ ทสค.8 เรื่องราวขอรับมรดก จำนวน 5,000 แผ่น
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด เสนอราคาร้อยแผ่นละ 41.50 บาท
1. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด จำนวนเงิน 2,760.60 บาท
2. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด จำนวนเงิน 4,199.75 บาท
3. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด จำนวนเงิน 2,134.65 บาท
4. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด จำนวนเงิน 2,439.60 บาท
5. บริษัท อาร์.พี.เอส.การพิมพ์ จำกัด จำนวนเงิน 2,220.25 บาท

รวม 13,754.85 บาท
เสนอราคารายเดียว ตัวอย่างกระดาษของบริษัทฯ เหมือนกับตัวอย่างของทางการ
208
990,000.00
สอบราคา
1 บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด
2 บริษัท วินซ์เทค อินเตอร์เทรด จำกัด
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซี่ยมฮวดการไฟฟ้า
บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 972,000.00 บาท

รวม 972,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
209
397,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เสนอราคา 397,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เสนอราคา 397,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 397,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตุลเกียรติ การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
210
83,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 # MY 4 - N Relay จำนวน 20 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 227.00 บาท

รายการที่ 2 # EE630237 Illuminated Push Button S/W & Shroud จำนวน 30 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 1,107.00 บาท

รายการที่ 3 # EE630240 Cam Switch จำนวน 15 Pcs.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาอันละ 3,500.00 บาท
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 2,590.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 3,852.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 35,534.70 บาท
รายการที่ 3 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 41,569.50 บาท

รวม 80,956.20 บาท
สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ, รายการที่ 1 ลดราคาเหลืออันละ 180.00 บาท
211
20,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น Eng.MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 19,955.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น Eng.MTU จำนวน 5 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 19,955.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 19,955.50 บาท
สำหรับ บริษัททีเอ็มทีพาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจากบริษัท โฟกัสแล็บ จำกัดในการให้บิรการวิเคราะห์ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีศักยภาพและขีดความสามารถที่ดีพิจารณาแล้ว
212
262,504.00
สอบราคา

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal injector O’ Ring P/N 193736 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 41,730.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 43,014.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 52,644.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’ Ring P/N 3347937 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 35,952.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 39,483.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 44,940.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’ Ring P/N 3010510 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 69,015.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 77,040.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Ring Seal (Nose Seal) P/N 207244 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 69,015.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 82,497.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เอสเอแอล มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 87,312.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal injector O’ Ring P/N 193736 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 41,730.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’ Ring P/N 3347937 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 35,952.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 3 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal O’ Ring P/N 3010510 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 60,990.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Ring Seal (Nose Seal) P/N 207244 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.สหอะไหล่ยนต์(1988) ราคาที่เสนอ 69,015.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 207,687.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. สหอะไหล่ยนต์ (1988) ได้นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ประกอบทดลองแล้วสามารถใช้การได้ดี
213
821,600.00
สอบราคา

~ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
รายการที่ 1 เสนอราคา @ ละ 54.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 2 เสนอราคา @ ละ 529.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 3 เสนอราคา @ ละ 82.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 4 เสนอราคา @ ละ 25.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 5 เสนอราคา @ ละ 107.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 6 เสนอราคา @ ละ 84.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 7 เสนอราคา @ ละ 160.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 8 เสนอราคา @ ละ 210.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )

~ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด
รายการที่ 1 เสนอราคา @ ละ 60.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 2 เสนอราคา @ ละ 750.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 3 เสนอราคา @ ละ 75.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 4 เสนอราคา @ ละ 60.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 5 เสนอราคา @ ละ 95.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 6 เสนอราคา @ ละ 65.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 7 เสนอราคา @ ละ 135.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )
รายการที่ 8 เสนอราคา @ ละ 185.00 บาท ( ไม่รวม Vat 7 % )


~ รับซื้อจากบริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
รายการที่ 1 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,002.00 บาท
รายการที่ 2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,618.00 บาท
รายการที่ 4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,050.00 บาท
รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 407,670.00 บาท

~ รับซื้อจากบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด
รายการที่ 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,750.00 บาท
รายการที่ 5 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,660.00 บาท
รายการที่ 6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,820.00 บาท
รายการที่ 7 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,445.00 บาท
รายการที่ 8 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,180.00 บาท
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 402,855.00 บาท

~ รวม 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 810,525.00 บาท


รวม 810,525.00 บาท

~ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของการสอบราคา และถูกต้องตามความต้องการของทางการ ฯ
214
77,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal ท่อน้ำเข้า-ออกรังผึ้ง จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 20,865.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 26,536.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. นามทอง เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 22,470.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อถ่ายน้ำในห้องรังผึ้ง จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 41,730.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก. เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 45,742.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) Seal ท่อน้ำเข้า-ออกรังผึ้ง จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 20,865.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อถ่ายน้ำในห้องรังผึ้ง จำนวน 30 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 41,730.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 62,595.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช ได้สอบถามผู้ใช้ตามที่ทางการได้เคยสั่งซื้อมาใช้การได้รับการยืนยันจากผู้ใช้สามารถใช้การได้ดี
215
31,289.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม Eng.Cat รจ.4410 จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 31,289.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอส.เค. เฮฟวี่ ควิปเม้นต์ ไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม Eng.Cat รจ.4410 จำนวน 1 Set.
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 31,289.10-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 31,289.10 บาท
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระ เครื่องยนต์แคตเตอร์พิลล่า โดยมีสัญญาจ้างอยู่กับทางการรถไฟ ฯ ที่บางชื่อขณะนี้อยู่ 3 สัญญา ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความชำนาญการในด้านการซ่อม
ในส่วน หจก.เอสเค. เฮฟวี่ ควิปเม้นต์ ไม่แนบแผนดำเนินงานตลอดจนเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่จะนำมาใช้ และพนักงานผู้ชำนาญการตามระเบียบการสอบราคาว่าจ้าง ข้อ 4(4.3)จึงไม่พิจารณา
216
1,300,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ซิสเน็ค อินฟอเมชัน จำกัด 1,294,500 บาท
2. บริษัท แทนเจอรีน จำกัด 1,291,490 บาท
3. บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1,289,000 บาท
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 1,284,000 บาท

รวม 1,284,000.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตามข้อกำหนด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และวงเงินต่ำกว่าราคากลาง
217
183,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Flexible cable single core 600 V., Nominal cross section area : 5.5 mm จำนวน 300 Metre.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเมตรละ 76.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาเมตรละ 119.00 บาท

รายการที่ 2 Flexible cable single cable 600 V., Nominal cross section area : 38 mm. จำนวน 300 Metre.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเมตรละ 376.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาเมตรละ 384.00 บาท
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 24,396.00 บาท
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง จำนวนเงิน 120,696.00 บาท

รวม 145,092.00 บาท
ราคาต่ำสุด, สิ่งของถูกต้อง, เคยจำหน่ายให้ทางการ
218
465,236.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระ 1000 ชม. Eng.Cat จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 465,236.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เอส.เค. เฮฟวี่ ควิปเม้นต์ ไม่พิจารณา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระ 1000 ชม. Eng.Cat จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ราคาที่เสนอ 465,236.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 465,236.00 บาท
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด คือ บจก. เมโทร แมชีนเนอรี่ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์แคตเตอร์พิลล่า โดยมีสัญญาจ้างอยู่กับทางการรถไฟฯ ที่บางซื่อขณะนี้อยู่ 3 สัญญา ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความชำนาญการ.
ในส่วนของ หจก.เอส.เค. เฮฟวี่ ควิปเม้นต์ ไม่แนบแผนดำเนินงานตลอดจนเครื่องมือ-เครื่องใช้ที่จะนำมาใช้และพนักงานผู้ชำนาญการตามระเบียบการสอบราคาว่าจ้าง ข้อ 4(4.3) จึงไม่พิจารณา
219
471,870.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) น้ำมัน Compressor Oil 150 ยี่ห้อ PTT ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 35 ถัง
ผู้เสนอราคา บจก. แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 426,930.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 516,810.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) น้ำมัน Compressor Oil 150 ยี่ห้อ PTT ขนาดบรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 35 ถัง
ผู้เสนอราคา บจก. แพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 426,930.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 426,930.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก . แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง ตามรายละเอียดเอกสารคุณสมบัติจำเพาะแล้วถูกต้อง
220
434,687.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) น้ำยาเคมีผสมน้ำระบายความร้อย จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 414,090.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 434,687.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ระบายความชื่อสินค้า หรือบริการ) น้ำยาเคมีผสมน้ำร้อย จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ไพรม์พาวเวอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 434,687.50- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 434,687.50 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัตฑ์ของ หจก. เฟิร์สคลาสฯ แล้ว ไม่เคยขายให้กับทางการมาก่อนและไม่มีเอกสารกำกับเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งประเทศไทย จึงไม่พิจารณา
คณะกรรมการได้พิจารณาของ บริษัท ไพรม์พาวเวอร์จำกัด ซึ่งทางการรถไฟฯ ได้เคยสั่งซื้อมาใช้การและที่กองซ่อมบำรุงรถจักรเขตบางซื่อก็เคยสั่งซื้อมาใช้การแล้วเช่นกัน สามารถนำมาใช้การได้ดี
221
75,000.00
ตกลงราคา
รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี. จำนวน 2 คัน
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้าเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารายเดียว @ 41,200.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่่าเพิ่มร้อยละ 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ HONDA WAVE 110 CC. รับประกันคุณภาพ 1 ปี ส่งของ 30 วัน
"ขออนุมัติยกเลิกการจัดหาเนื่องจากราคาสูงเกินกว่าราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฯ"

รวม .00 บาท
"ยกเลิกและส่งคืนใบเบิก"
222
13,500.00
สอบราคา
ร้านชัยวัฒนา เสนอราคาชุดละ 14,000.00 บาท
ร้านชัยวัฒนา ราคาชุดละ 14,000.00 บาท

รวม 14,000.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน (14,000 - 13,500) = 500.00 บาท
223
445,346.00
สอบราคา
บริษัท ซ่าโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงรางพื้นที่รางทดสอบสมรรถนะรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 467,600 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ซ่าโย่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับ ว่าจ้างปรับปรุงรางพื้นที่รางทดสอบสมรรถนะรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 467,600 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 467,600.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
224
373,992.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 405,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 405,840.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 405,840.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
225
350,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 350,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 350,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 350,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
226
497,550.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone จำนวน 1 เครื่อง ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบอุปกรณ์ โครงสร้างเครื่องปรับอากาศ Stone จำนวน 1 เครื่อง ( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
227
786,000.00
สอบราคา
1 บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 781,100.00บาท
2 บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 786,000.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 781,100.00 บาท

รวม 781,100.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
228
72,500.00
ตกลงราคา
ผ้าผืนเย็บวนคละสี หรือขาวล้วน มีผู้เสนอราคา 3 ราย ดังนี้
1. จำนวน 3500 กก. ขนาดโดยประมาณ 10”x10”
ชนิดของผ้าต้องมีคุณลักษณะในการซับน้ำมันได้ดี
- ร้านอนันตทรัพย์พาณิชย์ เสนอราคา @ 16.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มั่งเจริญอินเตอร์เทรด เสนอราคา @ 18.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 21.26 บาท (ไม่รวม Vat7%)
ผ้าผืนเย็บวนคละสี หรือขาวล้วน
1. จำนวน 3500 กก. ขนาดโดยประมาณ 10”x10”
ชนิดของผ้าต้องมีคุณลักษณะในการซับน้ำมันได้ดี
รับซื้อจาก ร้านอนันตทรัพย์พาณิชย์ เสนอราคา @ 16.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)

รวม 59,920.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
229
456,087.50
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ราคาเดือนละ 91,217.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างดูแล Battery ของรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ราคาเดือนละ 456,087.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 456,087.50 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
230
92,300.00
ตกลงราคา
อุปกรณ์ซ่อมพัดลมรถโดยสารยี่ห้อ ยู.อี.ไอ ขนาด 12”
มีผู้เสนอราคารายเดียวคือ บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ดังนี้
1. จำนวน 500 อัน เฟื่องส่ายตัวตั้ง เสนอราคา @ 92.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 650 อัน เฟื่องส่ายตัวนอน เสนอราคา @ 66.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
อุปกรณ์ซ่อมพัดลมรถโดยสารยี่ห้อ ยู.อี.ไอ ขนาด 12”
รับซื้อจาก บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ดังนี้
1. จำนวน 500 อัน เฟื่องส่ายตัวตั้ง เสนอราคา @ 92.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)
2. จำนวน 650 อัน เฟื่องส่ายตัวนอน เสนอราคา @ 66.00 บาท (ไม่รวม Vat7%)


รวม 95,123.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
231
762,390.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 23503810 Cylinder Kit (Size #3) ปลอกสูบ, ลูกสูบครบชุด (ขนาด #3) จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 102,984.12 บาท
รายการที่ 2. 5197176 Valve Exhaust (U) ลิ้นไอเสีย จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 50,400.00 บาท
รายการที่ 3. 5109027 Insert Exhaust Valve บ่าลิ้นไอเสีย จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 14,724.96 บาท
รายการที่ 4. 5129919 Guide Exhaust Valve ปลอกลิ้นไอเสีย จำนวน 24 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,278.80 บาท
รายการที่ 5. 5150041 Tube Injector Hole ปลอกท่อหัวฉีด จำนวน 6 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 3,814.80 บาท
รายการที่ 6. 5C.55 Injector Service Kit (1 ชุดมี 8 ชิ้น) ชุดไส้ในหัวฉีด 5 C 55 จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 25,308.96 บาท
รายการที่ 7. 8926099 Turbocharger Assy, 6V53 เทอร์โบชาร์ท จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 182,015.20 บาท
รายการที่ 8. 5111467 Seat Exhaust Valve Spring แหวนรองสปริงลิ้นไอเสีย จำนวน 18 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 756.00 บาท
รายการที่ 9. 5151601 Nut, 5/16" – 24 Lock น๊อตล๊อกก้านกระทุ้ง จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 477.60 บาท
รายการที่ 10. 5126529 Pump Assy, Fuel (6V-53 Turbo L.H.) ปั๊มเชื้อเพลิงทั้งชุด จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 10,839.96 บาท
รายการที่ 11. 5139237 Pulley Assy รอกตั้งสายพาน จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 13,089.15 บาท
รายการที่ 12. 5197852 Bolt, 3/8" – 24 x 2.76" สลักเกลียวยึดก้านสูบ จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,880.00 บาท
รายการที่ 13. 839103 Nut, 3/8" – 24 น๊อตล๊อกก้านสูบ จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,178.16 บาท
รายการที่ 14. 8924734 Bolt, 3/8" – 24 x 1.88" (12 PT.HD.) สลักเกลียวยึดสลักก้านสูบ จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 3,540.96 บาท
รายการที่ 15. 8924732 Spacer แหวนรอง จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,668.08 บาท
รายการที่ 16. 5159353 Washer, Crankshaft Main Bearing Thrust (STD 6V53) แบริ่งกันรุน จำนวน 2 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 826.86 บาท
รายการที่ 17. 5116224 Seal, Crankshaft Oil Font ซีลคอเพลาหน้า จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,180.85 บาท
รายการที่ 18. 5198412 Shell, Crankshaft Main Bearing (Size #0.010 US) แบริ่งข้อเหวี่ยง จำนวน 4 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 8,761.12 บาท
รายการที่ 19. 5197977 Shell, Connecting Rod Bearing (Size #0.010 US) แบริ่งก้านสูบ จำนวน 6 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 6,747.60 บาท
รายการที่ 20. 5195851 Sleeve, Crankshaft Oil Rear (Seal DBL.LIP, O.S) ปลอกสวมเพลาคอหลัง (ขนาดโอเวอร์ไซด์)
จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 3,150.00 บาท
รายการที่ 21. 5199477 Seal, Crankshaft Oil Rear (Seal DBL.LIP, O.S) ซีลคอเพลาหลังชนิดขอบคู่ (ขนาดโอเวอร์ไซด์)
จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 3,600.00 บาท
รายการที่ 22. 23512690 Gasket Kit (Engine Overhaul, 6V53T) ปะเก็นชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 8,224.04 บาท
รายการที่ 23. 5199912 Install, Exhuast Valve Seal (4 Valve) ยางหมวกลิ้นไอเสีย จำนวน 25 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 10,500.00 บาท
รายการที่ 24. 5144695 Pump Assy, Fresh Water (6V-53 Turbo) ปั๊มน้ำทั้งชุด จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,423.39 บาท
รายการที่ 25. 5198683 Blower Kit, Repair (6V-53 Turbo) ชุดซ่อมโบว์เวอร์ จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,407.50 บาท
รายการที่ 26. 5196793 Bearing, Idler Gear ลูกปืนเฟืองสะพาน จำนวน 1 ตลับ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,155.00 บาท
รายการที่ 27. 5124872 Thermostat Assy เทอร์โมสตัส จำนวน 2 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 8,200.00 บาท
รายการที่ 28. 8925273 Gasket Rocker Cover (6V53T) ยางฝาครอบวาล์ว จำนวน 2 เส้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,088.16 บาท
รายการที่ 29. 8922967 Shaft Blower Driver เพลาโบว์เวอร์ จำนวน 1 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,400.00 บาท
รายการที่ 30. 5147424 Spring Valve Exhaust สปริงลิ้นไอเสีย จำนวน 24 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 5,413.44 บาท
รายการที่ 31. 8925215 Hub Shaft เพลาต่อโบว์เวอร์ จำนวน 1 เพลา
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 24,991.60 บาท
รายการที่ 32. 5146053 Cross Over ท่อน้ำต่อข้าม จำนวน 1 ท่อน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 2,674.83 บาท
รายการที่ 33. 5145230 Tube To Pump ท่อต่อเข้าปั๊มน้ำ จำนวน 1 ท่อน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,760.40 บาท
รายการที่ 34. 5116204 Pipe Assy, Fuel แป๊บหัวฉีดเชื้อเพลิง จำนวน 12 เส้น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 4,502.64 บาท
รายการที่ 35. 5150250 Washer, Injector Clamp ก้ามปูยึดหัวฉีด จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 490.44 บาท
รายการที่ 36. 5121259 Clamp, Injector สลักเกลียวก้ามปูยึดหัวฉีด จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 2,897.76 บาท
รายการที่ 37. 179847 Bolt Injector Clamp สลักเกลียวก้ามปูยึดหัวฉีด จำนวน 12 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 960.00 บาท
รายการที่ 38. 8922970 Cam, Blower Drive Coupling ลูกเบี้ยวชุดขับโบเวอร์ จำนวน 1 อัน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,800.00 บาท
รายการที่ 39. 5180322 Spring, Blower Drive Coupling แผ่นสปริงชุดขับโบเวอร์ จำนวน 30 แผ่น
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 1,500.00 บาท
รายการที่ 40. 5121263 Bolt, 5/16" – 11 x 6 1/4" (12 PT.HD.) สลักเกลียวยึดฝาสูบ จำนวน 6 ตัว
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ = 570.00 บาท

รายการที่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 102,984.12 บาท
รายการที่ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 50,400.00 บาท
รายการที่ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 14,724.96 บาท
รายการที่ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,278.80 บาท
รายการที่ 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 3,814.80 บาท
รายการที่ 6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 25,308.96 บาท
รายการที่ 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 182,015.20 บาท
รายการที่ 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 756.00 บาท
รายการที่ 9. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 477.60 บาท
รายการที่ 10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 10,839.96 บาท
รายการที่ 11. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 13,089.15 บาท
รายการที่ 12. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,880.00 บาท
รายการที่ 13. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,178.16 บาท
รายการที่ 14. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 3,540.96 บาท
รายการที่ 15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,668.08 บาท
รายการที่ 16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 826.86 บาท
รายการที่ 17. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,180.85 บาท
รายการที่ 18. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 8,761.12 บาท
รายการที่ 19. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 6,747.60 บาท
รายการที่ 20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 3,150.00 บาท
รายการที่ 21. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 3,600.00 บาท
รายการที่ 22. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 8,224.04 บาท
รายการที่ 23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 10,500.00 บาท
รายการที่ 24. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,423.39 บาท
รายการที่ 25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,407.50 บาท
รายการที่ 26. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,155.00 บาท
รายการที่ 27. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 8,200.00 บาท
รายการที่ 28. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,088.16 บาท
รายการที่ 29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,400.00 บาท
รายการที่ 30. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 5,413.44 บาท
รายการที่ 31. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 24,991.60 บาท
รายการที่ 32. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 2,674.83 บาท
รายการที่ 33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,760.40 บาท
รายการที่ 34. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 4,502.64 บาท
รายการที่ 35. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 490.44 บาท
รายการที่ 36. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 2,897.76 บาท
รายการที่ 37. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 960.00 บาท
รายการที่ 38. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,800.00 บาท
รายการที่ 39. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 1,500.00 บาท
รายการที่ 40. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเค.เฮฟวี่ อีควิปเม้นต์ จำนวนเงิน 570.00 บาท
รวมเป็นเงิน 539,182.38 บาท


รวม 539,182.38 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอเพียงรายเดียว
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

232
รฟ.ยธ.1530/9/ส.42/2557 : ซื้อสายไฮดรอลิค
177,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1. สายไฮดรอลิค เบอร์ 2781-4 SAE 100 R2A จำนวน 300 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด = 130,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 127,500.00 บาท
รายการที่ 2. สายไฮดรอลิค เบอร์ 1503-32 SAE 100 R5 จำนวน 20 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด = 46,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด = 50,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด จำนวนเงิน 127,500.00 บาท
รายการที่ 2. - จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงิน 127,500.00 บาท


รวม 127,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

หมายเหตุ.- ยกเลิกการจัดซื้อรายการที่ 2. เนื่องจากผู้เสนอราคาได้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางเกิน 10%
233
1,376,780.00
สอบราคา
รายการที่ 1. 04223993 Crankcase เสื้อสูบรวมกระบอกสูบ จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 399,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 388,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 347,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 350,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 451,916.00 บาท
รายการที่ 2. 02929724 Crankshaft เพลาข้อเหวี่ยงรวมแบริ่งข้อ, ก้าน, กันรุน จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 252,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 240,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 205,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 291,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 184,532.00 บาท
รายการที่ 3. 04226240 Connecting Rod ก้านสูบ จำนวน 1 ก้าน
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 19,590.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 18,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 18,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 23,450.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 21,089.00 บาท
รายการที่ 4. 04226124 Piston ชุดลูกสูบ จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 87,900.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 78,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 86,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 104,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 67,788.00 บาท
รายการที่ 5. 04222688 Oil Suction Pipe ท่อดูดปั๊มน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ท่อ
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 9,420.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 8,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 9,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 18,897.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 3,766.00 บาท
รายการที่ 6. 04222621 Oil Pan อ่างน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 121,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 95,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 117,700.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 149,697.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 67,498.00 บาท
รายการที่ 7. 04264004 Cylinder Head Gasket ปะเก็นฝาสูบ จำนวน 6 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 23,994.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 20,004.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 22,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 29,682.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 9,036.00 บาท
รายการที่ 8. 04224392 Valve Mech Cover Gasket ปะเก็นฝาครอบวาล์ว จำนวน 6 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 3,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 3,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 2,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 3,810.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 2,262.00 บาท
รายการที่ 9. 04225154 Rubber Seal ยางกันฝุ่น จำนวน 6 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 2,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 3,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 2,658.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 7,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 2,262.00 บาท
รายการที่ 10. 04223423 Oil Pressure Pump ปั๊มน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 53,990.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 46,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 44,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 62,249.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 60,255.00 บาท
รายการที่ 11. 04220127 Push Rod ก้านกระทุ้งลิ้น จำนวน 2 ก้าน
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 2,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 2,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 2,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 2,978.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 1,808.00 บาท
รายการที่ 12. 02929879 Gasket Set ชุดปะเก็น จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เซลส์สยาม จำกัด = 41,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด = 32,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด = 35,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด = 44,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) = 30,128.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 347,000.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 184,532.00 บาท
รายการที่ 3. บริษัท สยามเครื่องกล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 18,000.00 บาท
รายการที่ 4. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 67,788.00 บาท
รายการที่ 5. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 3,766.00 บาท
รายการที่ 6. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 67,498.00 บาท
รายการที่ 7. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 9,036.00 บาท
รายการที่ 8. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,262.00 บาท
รายการที่ 9. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 2,262.00 บาท
รายการที่ 10. บริษัท ทีพีพี เอ็กซ์เพอร์ไทส์ จำกัด จำนวนเงิน 44,000.00 บาท
รายการที่ 11. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 1,808.00 บาท
รายการที่ 12. บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 30,128.00 บาท
รวมเป็นเงิน 778,080.00 บาท


รวม 778,080.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
งบประมาณที่ใช้ การรถไฟฯ (ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน, ใช้เงินงบประมาณการรถไฟฯ, อื่นๆ โปรดระบุ) ปี 2557
ผู้กรอกข้อมูล (นางละม้าย ร่มไทร) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 โทร. 821-5523

234
500,000.00
สอบราคา
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท กะฉ่อนคอนสทรัคชั่น จำกัด รับว่าจ้างปรับปรุงรางซ่อมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแขวงรถปรับอากาศกรุงเทพ (ตามเอกสารแนบ) เป็นเงิน 500,000 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 500,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
235
439,770.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Nitsubichi,Profile Wonderal จำนวน 10 เครื่อง( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) ราคาเครื่องละ 43,977 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Hitachi,Nitsubichi,Profile Wonderal จำนวน 10 เครื่อง( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 439,770 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 439,770.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
236
86,670.00
สอบราคา
บริษัท วิษณุอีเลคทริค จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมพัดลมส่ายรอบตัวรถดีเซลราง THN.ขนาดใบพัด 12 นิ้ว 24 V.DC.จำนวน 50 Sets. ราคา Set.ละ 1,7650.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วิษณุอีเลคทริค จำกัด รับว่าจ้างซ่อมพัดลมส่ายรอบตัวรถดีเซลราง THN.ขนาดใบพัด 12 นิ้ว 24 V.DC.จำนวน 50 Sets. เป็นเงิน 88,275 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 88,275.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
237
487,920.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งและพนักพิงผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 240 ชุด (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) ราคาชุดละ 2,033 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด รับ ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเก้าอี้เบาะนั่งและพนักพิงผู้โดยสารของรถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO จำนวน 240 ชุด (ตามเงื่อนไขรายละเอียดแนบ) เป็นเงิน 487,920 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 487,920.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
238
490,060.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รับว่าจ้างซ่อมปรับปรุงพร้อมติดตั้ง Activated Carbon สำหรับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการเป็นเงิน 490,060 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว )

รวม 490,060.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
239
478,611.00
สอบราคา
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน 5 เครื่อง( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เปราคาเครื่องละ 95,722.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จำกัด รับว่าจ้างซ่อมถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ Westinghouse จำนวน 5 เครื่อง( รายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) เป็นเงิน 478,611 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 478,611.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
240
1,605,000.00
สอบราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส เสนอราคา สิ่งของ # สาย Jumper ขนาด 600 VF-RJPN-5x12x3.5 SQ+49x2SQ ยี่ห้อ HITACHI ประเทศ ญี่ปุ่น ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR และ ADR. จำนวน 200 เมตร ราคาเมตรละ 8,025 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำหน่าย สิ่งของ # สาย Jumper ขนาด 600 VF-RJPN-5x12x3.5 SQ+49x2SQ ยี่ห้อ HITACHI ประเทศ ญี่ปุ่น ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR และ ADR. จำนวน 200 เมตร เป็นเงิน 1,605,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,605,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
241
787,000.00
สอบราคา
กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.ปรากฏว่ามีผู้สนใจขอรับเอกสารฯ จำนวน 2 รายดังนี้.-
1. บริษัท มิตซูสาธร จำกัด
1. บริษัท ห้างไทยธาดา (1971) จำกัด

ในวันที่ 8 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. บริษัท มิตซูสาธร จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท
2. บริษัท ห้างไทยธาดา (1971) จำกัด เสนอราคา 795,000.00 บาท
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท มิตซูสาธร จำกัด เสนอราคา 787,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7 % แล้ว)

รวม 787,000.00 บาท
คณะกรรมการสอบราคาได้ร่วมประชุมพิจารณา มีมติยอมรับราคา ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและเห็นสมควรจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดบรรทุกไม่กชต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป 4 ประตู ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา
242
811,700.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ใดเสนอราคา
ไม่มีผู้ใดประสงค์เสนอราคา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร ออกประกาศสอบราคาใหม่อีกครั้ง
243
480,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างประกอบติดตั้งผ้าม่านและประกอบฝาในห้องน้ำอลูมิเนียมคอมโพสีตส์ รถ บนท.ป.JR ตาม รายละเอียดและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 166,165.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 498,495.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 498,495.- บาท


รวม 498,495.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (498,495 – 480,000 = 18,495.-บาท) คิดเป็น 3.85 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
244
464,380.00
สอบราคา
จ้างซ่อมหนักพัดลม UEI ขนาด 12 นิ้ว ใช้ไฟ 24 V. DC.ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอ 1765.50 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 494,340.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.- บาท


รวม 494,340.00 บาท
หจก.วิษณุอีเลคทริค เสนอราคารายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมิน (494,340 – 464,380 = 29,960.-บาท ) คิดเป็น 6.45% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
245
71,904.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อFlexible MR. ออก Compressor ใช้กับรถจักร HID จำนวน 60 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 78,966.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ท่อFlexible MR. ออก Compressor ใช้กับรถจักร HID จำนวน 60 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 78,966.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 78,966.00 บาท
ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการแล้ว สามารถใช้การได้ดี
246
245,800.00
สอบราคา
1. นายไพฑูรย์ บุญเรือง เสนอราคา 245,000.00 บาท
2. นายสุชาติ บุตรวรรณ์ เสนอราคา 245,800.00 บาท
1. นายไพฑูรย์ บุญเรือง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 245,000.00 บาท

รวม 245,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ นายไพฑูรย์ฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.32% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้างนายไพฑูรย์ฯ ดำเนินการปรับปรุงบ้านพัก นตท.หนองโดน กำหนด 45 วัน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพนักงานต่อไป
247
192,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถจักรดีเซล GE จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน ราคาที่เสนอ 174,410- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ซื้ออุปกรณ์อะไหล่รถจักรดีเซล GE จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก. สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 160,500.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 160,500.00 บาท
ได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ หจก.สิริมามีพานิช เนื่องจากทางห้างฯ เสนอขายให้กับทางการแล้วตามใบสั่งซื้อ สามารถใช้การได้ปกติ
248
1,448,352.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระE เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,520,769.60- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมวาระE เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,520,769.60- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,520,769.60 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาจ้างอยู่กับทางการรถไฟ ฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
249
1,629,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมฝาสูบวาระ E เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 32 ฝา
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,709,260.80- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมฝาสูบวาระ E เครื่องยนต์ MTU. จำนวน 32 ฝา
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 1,709,260.80- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,709,260.80 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาจ้างอยู่กับทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
250
1,428,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม วาระ D Engine MTU. จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 752,638.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์วาระ D Engine MTU. จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 747,502.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อม วาระ D Engine MTU. จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 752,638.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รายการที่ 2 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมอุปกรณ์วาระ D Engine MTU. จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา บจก.ยูพีเอส เอ็นจินเซอร์วิส เซ็นเตอร์ ราคาที่เสนอ 747502.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 1,500,140.00 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีทักษะประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงวาระเครื่องยนต์ MTU โดยมีสัญญาจ้างอยู่กับทางการรถไฟฯ ได้ดำเนินการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ
251
818,764.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส เสนอราคา 780,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.บริษัท เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด เสนอราคา 739,920.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีวีดี เดินรถชุมพร เสนอราคา 708,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีวีดี เดินรถชุมพร เสนอราคา 708,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 708,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
252
713,200.00
สอบราคา
1. นายธิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เสนอราคา 712,000.00 บาท
2. บริษัท ดี.เจ.วูดชิพเซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 713,200.00 บาท
1. นายธิวพงศ์ เกษตรเอี่ยม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 712,000.00 บาท

รวม 712,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการตอ่รองราคากับ นายธิวพงศ์ฯ แล้ว ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทไให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,200.00 บาท หรือเท่ากับ 0.1682% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง นายธิวพงศ์ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงลานจอดรถด้านเหนือ ด้านใต้ สถานีอยุธยา เพื่อความสวยงามและความสะดวกสบายของผู้นมาใช้บริการ ภายในกำหนด 30 วัน ต่อไป
253
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Axle Pulley ตามแผนผังเลขที่ P7-2333A วัสดุ SC46 พร้อมทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับฯจำนวน 60 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 8,333.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 499,980.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,980.- บาท


รวม 499,980.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เห็นควรให้ว่าจ้าง
ต่อไปฯ
254
1,399,800.00
สอบราคา
งานสองข้างสองทางรถไฟในแขวงบำรุงทางปราจีนบุรี กำหนดการขายแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 กุมพันธ์ 2557 ถึง 3 มีนาคม 2557 มีผู้สนใจซื้อ เอกสาร 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร
กำหนดการยืนแบบและเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 กุมพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557 มีผู้สนใจยืนเอกสาร 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร
กำหนดเปิดซองในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.
1.บริษัท ทรูวัน จำกัด เสนอราคา 1,399,800.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉะเชิงเทราสามพร เสนอราคา 1,399,900.00 บาท
บริษั ทรูวัน จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,399,800.00 บาท ทางคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว ทาง บริษัทฯ ยินดีลดให้อีก 800 บาท คงเหลือเป็นเงิน 1,399,000.00 บาท

รวม 1,399,000.00 บาท
คณะกรรมการมีมติยอมรับราคา เห็นควรจ้าง บริษัท ทรูวัน จำกัด ซึ่งเสนอตำกว่าราคาลาง เป็นเงิน 800.บาท คงเหลือเป็นเงิน 1,399,000.00 บาท
255
472,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สำนักแขวนกล่องไฟ ขนาด 255X800 ซม.หนา ¼”เจาะรูทรงรี 4 รูวัสดุ SS400 ตามตัวอย่างทางการฯพร้อมทาสีกันสนิมฯจำนวน 160 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,900.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 464,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 464,000.- บาท


รวม 464,000.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน(472,000.00-464,000.00) = 8,000.- หรือ
1.69 %รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
256
2,568,000.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงิน 2,345,440.00 บาท
รับซื้อจาก บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงิน 2,345,440.00 บาท

รวม 2,345,440.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
257
435,000.00
สอบราคา
1 ร้านสหสากลการค้า
2 ร้านเสริมภัณฑ์ ซัพพลาย
ร้านสหสากลการค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 433,500.00 บาท

รวม 433,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
258
496,200.00
สอบราคา
1.บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด
2.บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท วีทีเอ ซัพพลาย จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 83,430.00 บาท
รายการที่ 2 จาก บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 83,430.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,405.00 บาท

รวม 471,405.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
259
415,000.00
สอบราคา
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
1. ขนาด M 20 x 80 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 5,000 ตัว ราคา 119,250.00 บาท
2. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3” บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 600 ตัว ราคา 15,360.00 บาท
3. ขนาด Ø 3/4” x 13.1/2” (เกลียว 10 ฟัน/ นิ้ว) บรรจุกระสอบละ 20 ตัว จำนวน 1,200 ตัว ราคา 112,560.00 บาท
4. ขนาด M 20 X 65 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 8,000 ตัว ราคา 159,120.00 บาท
5. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 5” บรรจุกระสอบละ 60 ตัว จำนวน 120 ตัว ราคา 7,008 บาท
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 442,228.86 บาท

บริษัท สินทวีพลัส จำกัด
1. ขนาด M 20 x 80 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 5,000 ตัว ราคา 126,350.00 บาท
2. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 3/4” x 3” บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 600 ตัว ราคา 14,982.00 บาท
3. ขนาด Ø 3/4” x 13.1/2” (เกลียว 10 ฟัน/ นิ้ว) บรรจุกระสอบละ 20 ตัว จำนวน 1,200 ตัว ราคา 107,640.00 บาท
4. ขนาด M 20 X 65 บรรจุกระสอบละ 100 ตัว จำนวน 8,000 ตัว ราคา 164,560.00 บาท
5. ชนิด High Tensile Grade 8.8 ขนาด Ø 7/8” x 5” บรรจุกระสอบละ 60 ตัว จำนวน 120 ตัว ราคา 7,164 บาท
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 450,144.72 บาท
ผู้ชนะการประมูล
บริษัท พัฒนสตีลเทรดดิ้ง จำกัด
ทั้งหมด 5 รายการ รวม vet 7 % รวมเป็นเงินทั้งหมดทั้งสิ้น 442,228.86 บาท

รวม 442,228.86 บาท
สิ่งของถูกต้อง ราคาต่ำสุด
รวมทั้งหมด 269,073,645.33 บาท