:: 48 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
426,796.25
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Sets Hex Bolt with Washer & Spacer 30 x 125 x 3.5 mm. (Bolt Head and Thread Make by Forming) Steel Reference Mechanical Properties Class 10.9, Tensile Strength 100-110 Kgf.Min./mm.2
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 426,796.25 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 267,500.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 426,796.25 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 426,796.25 บาท


รวม 426,796.25 บาท
- หจก.สินธุ์เงิน พานิช เสนอราคาต่ำ 1 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ได้ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับของที่ทางการใช้งานอยู่ จึงไม่รับพิจารณา
- หจก.บุญเลิศกุล เสนอราคาต่ำ 2 ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
2
244,923.30
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 อัน ตะแกรงหน้ารถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. ขนาดและรูปพรรณตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.จิวโม่วเส็ง ราคาที่เสนอ 274,990.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.จิวโม่วเส็ง จำนวนเงิน 266,323.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 266,323.00 บาท


รวม 266,323.00 บาท
- หจก.จิวโม่วเส็ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้ว ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 266,323.00 พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 8.74 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
3
475,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. Nose Block Assembly (Suspension Support) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 498,834.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 481,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
- บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตรวจสอบผลการใช้งานย้อนหลังแล้ว ไม่พบปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุการรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 481,500.00 พิจารณาราคาแล้วมีราคาสูงกว่าราคาประเมิน 1.35 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
4
719,040.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Part No.131 696 00 18 Outer Collector
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 719,040.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 719,040.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 719,040.00 บาท


รวม 719,040.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเป็น Part No.131 696 00 08 ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลงานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
5
334,696.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1200 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 50 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Grade 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 152,796.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 154,080.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 800 ตัว สลักเกลียวเหล็กหัวหกเหลี่ยมยึด Gear Case กับ TM. ขนาด 24 x 55 มม. (Bolt Head and Thread Make by Forming) วัสดุเหล็ก Grade 10.9
ผู้เสนอราคา หจก.บุญเลิศกุล ราคาที่เสนอ 102,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สินธุ์เงิน พานิช ราคาที่เสนอ 111,280.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 152,796.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บุญเลิศกุล จำนวนเงิน 102,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 255,516.00 บาท


รวม 255,516.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บุญเลิศกุลจ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 23.66 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
6
232,062.00
สอบราคา
รายการที่ 1 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 4 Sqmm. จำนวน 16 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 2,503.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 1.5 Sqmm.จำนวน 40 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 10,80.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 สายไฟ Control VSF ขนาด 1 x 25 Sqmm. จำนวน 10 ม้วน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ(ต่อหน่วย) 16,044.65 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 40,060.80 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 43,228.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 3 ห้างหุ้นส่วนนจำกัด บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 160,446.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 243,735.30 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ถูกต้อง
7
474,566.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Sumitomo ride control class B/C (ชุด Plate)จำนวน 35 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 13,556.90 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 474,491.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 474,491.50 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้
8
494,340.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Diaphragm Spring จำนวน 12 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 41,623.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 499,476.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 499,476.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว , เคยมีผลงานมาแล้ว และผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการฯ ตั้งไว้ ..
9
318,432.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Brake Shoe Hanger(1) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,066.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Brake Shoe Hanger(2) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,066.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 162,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงินรวม 162,640.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 325,280.00 บาท
มีผู้เสนอราคารายเดียวและผู้เสนอราคาปฎิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาที่ทางการตั้งไว้
10
154,080.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อกลอนขัดกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคา 154,080 บาท
จัดซื้อกลอนขัดกระจกหน้าต่างห้องโดยสารรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 154,080 บาท

รวม 154,080.00 บาท
บริษัทณภัทร 69 จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
11
1,493,720.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Jumper Receptacle Type IC 70A-3 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,642,450.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Jumper Receptacle Type IC 70A-3 ของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,642,450.00 บาท

รวม 1,642,450.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
12
490,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำชุดฝาครอบเต้ากันโครง Wear Plate for Side Bearer แคร่ TS-209 วัสดุกันสึก Nonmetallic พร้อมทาสีกันสนิม ลักษณะมิติ ,ขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา หจก.มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,449.- บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 489,800.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 489,800.- บาท


รวม 489,800.00 บาท
หจก.มงคลวิบูลย์ เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (490,000 – 489,800 = 200.-บาท) คิดเป็น 0.04 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
13
1,011,150.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 603,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 402,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่ตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 603,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 402,000.00 บาท
รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,005,000.00 บาท

รวม 1,005,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
14
462,240.00
สอบราคา
รายการที่1Shim Bearing 18x12x0.3 จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา หจก.โลจิสติกส์ กรุ๊ป เสนอราคา 278,200.00 บาท
รายการที่2Shim Plate 99x64x0.5 จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอรคา หจก.โลจิสต์ กรุ๊ป เสนอราคา 71,690.00 บาท
รายการที่3 Valve Cover จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอรคา หจก.โลจิสต์ กรุ๊ป เสนอราคา 112,350.00 บาท
รายการที่1Shim Bearing 18x12x0.3 จำนวน 500 Pcs.
บริษัท โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 278,200.00 บาท
รายการที่2Shim Plate 99x64x0.5 จำนวน 100 Pcs.
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงินคา 71,690.00 บาท
รายการที่3 Valve Cover จำนวน 100 Pcs.
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 112,350.00 บาท

รวม 462,240.00 บาท
รายการที่1บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัดเสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ปจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
15
115,501.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศกุล เสนอราคา สิ่งของ # ชุดซ่อมเครื่องปัดน้ำฝนของรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 30 ชุด.ราคา ชุดละ 8,390 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ยกเลิกการเสนอราคาเนื่องจากราคาที่เสนอสูงกว่าราคากลาง 133.17%

รวม .00 บาท
ผิดเงื่อนไขการเสนอราคาในครั้งนี้
16
480,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน ราคาคันละ 600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 800 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 480,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
17
338,100.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา
ไม่มีผู้ชนะการประมูลเพราะไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ แล้วทำการออกสอบราคาใหม่โดยด่วนต่อไป
18
348,000.00
สอบราคา
๑. หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๑๒,๓๕๓.๐๐ บาท
๒. หจก.นันทรัตน์ วิศวกรรม เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๗,๙๗๒.๐๐ บาท
หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๑๒,๓๕๓.๐๐ บาท

รวม 312,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ...๑๐.๓๔๔๘
19
369,000.00
สอบราคา
๑.ร้านขุนเดชการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๙,๗๘๖.๐๐ บาท
หจก.พิณทองพัทลุงการโยธา เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๓๔๙,๗๘๖.๐๐ บาท


รวม 349,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๓๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๒๐๐
20
1,787,000.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,783,500.00 บาท
2. บริษัท เอส.ซี.พี อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,786,900.00 บาท
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,782,000.00 บาท


รวม 1,782,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
21
151,700.00
สอบราคา
๑. หจก. ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕๑,๕๒๗.๖๐ บาท
๒. ร้าน ส.สุวรรณโณ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
หจก. ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕๑,๕๒๗.๖๐ บาท

รวม 151,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๑๐๑ แอ็ดว้านซ์ ได้ยืนยันไว้ในครั้งนี้ในราคา ๑๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ๐.๑๓๑๘
22
1,888,000.00
สอบราคา
1. บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,877,000.00 บาท
2. บริษัท เอ พลัส ทีม จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,882,000.00 บาท
บริษัท มัณฑา ซิสเท็ม จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,877,000.00 บาท

รวม 1,877,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
23
1,434,870.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,434,870.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring จำนวน 1 รายการ
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,434,870.00 บาท

รวม 1,434,870.00 บาท
บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
24
142,078,800.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท เอส.พี.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 141,820,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 141,530,760.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เป็นผู้ชนะการประกวดราคา

รวม 141,530,760.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
25
441,375.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อมแคร่ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคา 444,050.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อมแคร่ฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด จำนวนเงิน 444,050.00 บาท

รวม 444,050.00 บาท
บริษัทโลจิสติกส์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
26
36,092,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท พี.เอส.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 35,890,000.00 บาท
ห้างหุ้นสุ่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 35,809,200.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส

รวม 35,809,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
27
347,800.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 229 x 324 มม. จำนวน 50,000 ซอง
บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 200.00 บาท

รายการที่ 2 ซองสีน้ำตาล ขนาด 40 x 270 x 360 มม. จำนวน 50,000 ซอง
บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เสนอราคาร้อยซองละ 450.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 107,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท ชัยมั่นคง (1995) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 240,750.00 บาท

รวม 347,750.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว ตัวอย่างซองของบริษัทฯ มีลักษณะและข้อความตรงตามความต้องการของทางการ
28
99,647,600.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส เสนอราคา 99,237,888.00 บาท
บริษัท เอส.พี.วาย. แมนเพาเวอร์ แอนด์บิสสิเนส จำกัด เสนอราคา 99,340,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียคลีนนิ่งเซอร์วิส

รวม 99,237,888.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารวมต่ำสุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศประกวดราคาทุกประการ
29
431,745.00
สอบราคา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุเครื่องปรับอากาศ AU-77 ใช้กับรถนอนปรับอากาศ Blue Train จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ไทยเบสท์ 2014(ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุเครื่องปรับอากาศ AU-77 ใช้กับรถนอนปรับอากาศ Blue Train จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 470,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
30
498,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อแม่พิมพ์กด-พับขึ้นรูปโลหะ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคาบริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 498,500.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อแม่พิมพ์กด-พับขึ้นรูปโลหะ จำนวน 1 รายการ
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด จำนวน 498,500.00 บาท

รวม 498,500.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถุกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
31
304,828.00
สอบราคา
ว่าจ้างจัดทำ-ติดตั้ง เดินสาย Control Board for Roof Mounted type (2 Boards) รายละเอียดตาม Fig .8-1, 8-2, 8-3, 14 พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของระบบปรับอากาศ Connector Plug, Flexible Transition Duct ,Return/Fresh Air Grill and Filter , Adjustable Grid (Fresh Air) , Room Themostat. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 152,414.- บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 304,828.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 304,828.- บาท


รวม 304,828.00 บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
32
113,922.00
สอบราคา
ว่าจ้างจัดทำ-ติดตั้ง Flexible Transition Duct และ Air Conditioned Duct , Air Distribution(Diffuser) , Fresh Air Filter, Return Air Filter , Reture Air Grill , ของรถ บกข.ป. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด ราคาที่เสนอ 113,922.- บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด จำนวนเงิน 113,922.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113,922.- บาท


รวม 113,922.00 บาท
บริษัท โปรฟายอินดัสตรี จำกัด เสนอราคารายเดียวเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
33
467,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Spring Seat (Bottom) แคร่ KH-56 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม ตามตัวอย่างและเงื่อนไขรายละเอียดของทางการ จำนวน 350 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 580.- บาท
รายการที่ 2 Bolster Spring Seat (Bottom) แคร่ KW-68 วัสดุ SS41 พร้อมทาสีแดงกันสนิม ตามตัวอย่างและเงื่อนไข รายละเอียดของทางการ จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,320.- บาท
รายการที่1 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 203,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 264,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 467,000.- บาท


รวม 467,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
34
470,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ฉากสแตนเลสกันบานกระจก กับ บานเกล็ดหน้าต่าง ด้านซ้าย วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 490.- บาท
รายการที่ 2 ฉากสแตนเลสกันบานกระจก กับ บานเกล็ดหน้าต่าง ด้านขวา วัสดุ SUS304 ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 400 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 490.- บาท
รายการที่ 3 ฝาบน หีบแบตเตอรรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง ขนาดและมิติตามตัวอย่างทางการ จำนวน 60 อัน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 1,300.- บาท

รายการที่1 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 196,000.- บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 196,000.- บาท
รายการที่ 3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 78,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,000.- บาท


รวม 470,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
35
399,120.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง รถ บชส. ญี่ปุ่น ขนาด 5/8 นิ้ว x 40.3/4 นิ้ว x 30.1/2 นิ้ว (บ.33) ลักษณะทั่วไปตามตัวอย่างของทางการฯ วัสดุทำด้วยไม้สักคุณภาพชั้น 4 ตามหลักเกณฑ์ของการรถไฟฯ หรือ ชั้นที่2 ดี ออป. จำนวน 500 บาน
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 800.- บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 400,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000.- บาท


รวม 400,000.00 บาท
ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคารายเดียว เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (400,000 – 399,120 = 880.-บาท) คิดเป็น 0.22 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
36
353,125.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชั้นวางอุปกรณ์แคร่ พร้อมติดตั้ง วัสดุเหล็กฉาก ขนาด 2.1/2”ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 60 บาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 70,625.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 353,125.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 353,125.- บาท


รวม 353,125.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
37
1,968,800.00
สอบราคา
รายการที่1จัดจ้างซ่อม Air Compressor vv160/200-2 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,968,800.00 บาท
รายการที่1จัดจ้างซ่อม Air Compressor vv160/200-2 จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,968,800.00 บาท

รวม 1,968,800.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
38
499,797.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคา 499,797.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อเครื่องอะไหล่รถดีเซลรางฯ จำนวน 1 รายการ
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) จำนวนเงิน 499,797.00 บาท

รวม 499,797.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์(ธนบุรี) เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
39
497,550.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. ราคา Set.ละ 248,775 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำหน่าย สิ่งของ # Dynamo Charger สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 2 Sets. เป็นเงิน 497,550 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 497,550.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
40
462,240.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. ฝาปิดลังแบตเตอรี่ แบบที่ 1 (ฝาบนเล็ก) วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มม. พร้อมบานพับ ทองเหลืองและมือจับ, พ่นสีดำ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 220,206.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Pcs. ฝาปิดลังแบตเตอรี่ แบบที่ 2 (ฝาบนใหญ่) วัสดุอลูมิเนียมหนา 2 มม. พร้อมบานพับ ทองเหลืองและมือจับ, พ่นสีดำ ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 232,789.20 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 220,206.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 232,789.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 452,995.20 บาท


รวม 452,995.20 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้วใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 2.00 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
41
498,192.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Repair Kit for Vacuum Emergency Valve 2 In. (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 50,932.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 Sets Repair Kit for Vacuum Relief Valve (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 21,614.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair Kit for Check Valve 2 In. (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets P/N.29917 Gasket for Double Check Valve 40 mm. (3 Pcs./Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 20,972.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Pcs. P/N.70510903 O-Ring 64x3A for Check Valve with Damper 1.1/4 In.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 10,272.00 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 40 Sets Repair Kit for Check Valve 1/2 In. (2 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 45,582.00 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 Sets Repair Kit for Reduce Valve (9 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 86,991.00 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 Sets Repair Kit for Switch Horn (5 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 63,879.00 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 80 Sets Repair Kit for Air Motor (3 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 100,580.00 บาท

รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Kit Complete of Regulating Valve (4 Items/Set) ตามรายการละเอียดแนบ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 62,060.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 50,932.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 21,614.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 35,310.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 20,972.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 10,272.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 45,582.00 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 86,991.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 63,879.00 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 100,580.00 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 62,060.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 498,192.00 บาท


รวม 498,192.00 บาท
- ทั้ง 10 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว สามารถใช้การได้ดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
42
421,152.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล่าง 1R, 1L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 4 Sets ถังทรายดัดแปลงด้านล่าง 6R, 6L (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 210,576.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,576.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 210,576.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 421,152.00 บาท


รวม 421,152.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้งานได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
43
237,540.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Trans Relay Resistor (TRR 1,2) type 17FR40B1 No.41A255480-G1 (6 Items/Set) ประกอบติดตั้งพร้อมใช้
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 237,540.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 236,470.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 236,470.00 บาท


รวม 236,470.00 บาท
- บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแค๊ตตาล็อกรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะจำเพาะแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด, ตรวจสอบตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 236,470.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.45 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
44
1,421,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,417,589.50 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,429,306.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,417,000.00 บาท

รวม 1,417,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
45
214,900.00
สอบราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อซองเอกสารเสนอราคา
ไม่มีผู้สนใจซื้อซองเอกสารเสนอราคา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการ เห็นสมควรสอบราคาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้
46
488,000.03
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้าง รื้อ ถอด ล้างเครื่องถ่ายทอดกำลัง Voith turbo transmission จำนวน 1 รายการ
ผูเสนอราคา บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคา 486,957.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเจพีสตีล จำกัด เสนอราคา 593,850.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้าง รื้อ ถอด ล้างเครื่องถ่ายทอดกำลัง Voith turbo transmission จำนวน 1 รายการ
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด จำนวนเงิน 486,957.00 บาท

รวม 486,957.00 บาท
บริษัทเทค ออล สเต็ป จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัตตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมินประเมิน
47
1,112,700.00
สอบราคา
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เสนอราคา 1,816,000.00 บาท
2. หจก.แกรนด์กิติรัตน์ เสนอราคา 1,816,500.00 บาท
1. หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 1,816,000.00 บาท

รวม 1,816,000.00 บาท
คณะกรรมการได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง แล้ว หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง ยืนราคาเดิม ตามที่เสนอ ซึ่งทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 800.00 บาท หรือเท่ากับ 0.044 % เห็นสมควรว่าจ้าง หจก.ใจถึงพึ่งได้ร่วมก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้างวดำเนินการตัดป่าสองข้างทางรถไฟ ในแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ รอบ 2 ปี 2558 กำหนด 90 วัน เพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการวางไว้และความปลอดภัยต่อการเดินรถ
48
137,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อฐานโคมไฟหน้า (HEAD LIGHT) จำนวน 40 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 72,760.00 บาท
รายการที่2จัดซื้อSTEP LIGHT COMPLETE SET ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 64,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อฐานโคมไฟหน้า (HEAD LIGHT) จำนวน 40 ชุด
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 72,760.00 บาท
รายการที่2จัดซื้อSTEP LIGHT COMPLETE SET ของรถดีเซลรางแดวู จำนวน 100 ชุด
บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท

รวม 136,960.00 บาท
รายการที่1บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้สูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
รายการที่2บริษัทบุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รวมทั้งหมด 302,710,994.25 บาท