:: 173 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
1
494,340.00
สอบราคา
Hose Pipe and Coupling 1นิ้ว X560 มม. ตามมาตรฐาน UIC541 จำนวน 140 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารวม 494,340.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคารวม 494,340.00 บาท

รวม 494,340.00 บาท
มีบริษัท,ห้าง,ร้าน รับเอกสารสอบราคา 3 ราย บริษัท คณิตอุตสาหกรรมฯ ยื่นราคารายเดียว ตรวจสอบเอสารแล้วถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขพร้อมส่งตัวอย่าง คณะกรรมการฯแจ้งให้งาน สลด.หน่วยงานผู้ใช้ตรวจสอบตัวอย่าง งาน สลด.แจ้งว่าตัวอย่างของบริษัทฯถูกต้องใช้งานการได้ และได้ต่อรองราคาจากบริษัทฯ และบริษัทฯแจ้งยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาเห็นควรรับซื้อ Hose Pipe and Coupling จากบริษัทคณิตฯ จำนวน 140 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
2
875,200.00
สอบราคา
1. บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 833,600.00 บาท กำหนด
2. บริษัท เอกมงคลชัย อีควิปเม้นท์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 849,205.50 บาท
บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 833,600.00 บาท

รวม 833,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
3
.00
เชิญชวน
1. นายทวีสุข ลิมปิผล เสนอราคา
(1) ขบวน ๗๑/๗๔ (กท. – เก. – กท.) ในอัตราค่าเช่า ๕,๖๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
(๒) ขบวน ๗๕/๗๘ (กท. – นค. – กท.) ในอัตราค่าเช่า ๑๐,๐๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
(๓) ขบวน ๗๗/๗๖ (กท. – นค. – กท.) ในอัตราค่าเช่า ๘,๗๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
2. นางสาวปิยะวดี ดีรัตน์ เสนอราคา
(๑) ขบวน ๒๕๕/๒๕๔ ก. (ธบ. – งส. – ธบ.) ในอัตราค่าเช่า ๔,๖๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
(2) ขบวน ๒๕๕/๒๕๔ ข. (ธบ. – งส. – ธบ.) ในอัตราค่าเช่า ๔,๖๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
(๓) ขบวน ๒๕๗/๒๕๘ (ธบ. – าต. – ธบ.) ในอัตราค่าเช่า 6,6๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
(๔) ขบวน ๒๖๑/๒๖๒ (กท. – หห. – กท.) ในอัตราค่าเช่า 3,5๐๐.-บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีฯ)
ได้รับสิทธิการเช่าฯ

นายทวีสุข ลิมปิผล ขบวน ๗๑/๗๔ กรุงเทพ – ศรีสะเกษ – กรุงเทพ ๕,๙๙๒.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ชบวน ๗๕/๗๘ กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ ๑๐,๗๐๐.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขบวน ๗๗/๗๖ กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ ๙,๓๐๙.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

นางสาวปิยะวดี ดีรัตน์ ขบวน ๒๕๕/๒๕๔ ก. ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี ๔,๙๒๒.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขบวน ๒๕๕/๒๕๔ ข. ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี ๔,๙๒๒.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขบวน ๒๕๗/๒๕๘ ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี ๗,๐๖๒.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขบวน ๒๖๑/๒๖๒ กรุเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ ๓,๗๔๕.-บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 46,652.00 บาท
เสนอราคาค่าเช่าสูงสุด
4
1,447,700.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 660 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,193.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด รับว่าจ้างซ่อมวาระ 1 เดือนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 660 เครื่อง เป็นเงิน 1,447,710 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 1,447,710.00 บาท
ถูกต้อมตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
5
1,920,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 3,200 คัน ราคาคันละ 600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับว่าจ้าง ทำวาระประจำเที่ยว ระบบปรับอากาศและไฟฟ้ารถโดยสารปรับอากาศที่สถานีอุบลราชธานี จำนวน 3,200 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,920,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,920,000.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
6
377,496.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 398,040.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve จำนวน 1 รายการ
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 398,040.00 บาท

รวม 398,040.00 บาท
บริษัททีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฎิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
7
324,852.00
สอบราคา
รายการที่1 กล่องครอบท่อไอดี รถดีเซลราง THN,NKF
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 147,403.20 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านเอ็นวีเทรดดิ้ง เสนอราคา 154,336.80 บาท
รายการที่2 กล่องครอบท่อไอเสีย รถดีเซลราง THN,NKF
ผู้เสนอราคา บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคา 176,871.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านเอ็นวีเทรดดิ้ง เสนอราคา 179,631.60 บาท
รายการที่1 กล่องครอบท่อไอดี รถดีเซลราง THN,NKF
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 147,403.20 บาท
ร้านเอ็นวีเทรดดิ้ง
รายการที่2 กล่องครอบท่อไอเสีย รถดีเซลราง THN,NKF
บริษัท ณภัทร69 จำกัด จำนวนเงิน 176,871.00 บาท

รวม 324,274.20 บาท
รายการที่1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 1บริษัท ณภัทร69 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
8
517,880.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul kit for D-1 Automatic Drain Valve ของรถ THN. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 517,880.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Overhaul kit for D-1 Automatic Drain Valve ของรถ THN. จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 517,880.00 บาท

รวม 517,880.00 บาท
บริษัทถาวรแทคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
9
1,712,000.00
สอบราคา
รายการที่1จัดซื้อ Automatic Drain Valve Complete รถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,712,00.00 บาท
รายการที่1จัดซื้อ Automatic Drain Valve Complete รถดีเซลราง THN. จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,712,00.00 บาท

รวม 1,712,000.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
10
1,583,600.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ D-Brake Application Valve Complete รถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,583,600.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ D-Brake Application Valve Complete รถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,583,600.00 บาท

รวม 1,583,600.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
11
308,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. # (100MAF405U) EAB100M405U-A1 MF Condemser จำนวน 5 Sets.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

รายการที่ 2. # (45M20) SKR.130/02 Diode จำนวน 5 Sets.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาชุดละ 2,470.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 2,400.00 บาท

รายการที่ 3. # QM 300HA-H Transistor จำนวน 5 Sets.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาชุดละ 2,470.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 5,100.00 บาท

รายการที่ 4. # QM 30HA-H Transistor จำนวน 5 Sets.
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ ราคาชุดละ 1,795.00 บาท
2. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 1,500.00 บาท

รายการที่ 5. # DR05-02M Power Supply จำนวน 10 Sets.
1. บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาชุดละ 9,600.00 บาท
รายการที่ 1. # (100MAF405U) EAB100M405U-A1 MF Condemser จำนวน 5 Sets.
- ไม่มีผู้เสนอราคา -

รายการที่ 2. # (45M20) SKR.130/02 Diode จำนวน 5 Sets.
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 12,840.00 บาท

รายการที่ 3. # QM 300HA-H Transistor จำนวน 5 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ จำนวนเงิน 13,214.50 บาท

รายการที่ 4. # QM 30HA-H Transistor จำนวน 5 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ. ดีไซน์ จำนวนเงิน 9,603.25 บาท

รายการที่ 5. # DR05-02M Power Supply จำนวน 10 Sets.
- สิ่งของไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ จึงไม่รับพิจารณา -
รวม 35,657.75 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
12
85,137.00
สอบราคา
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,658.50 บาท
บริษัท เค.พี.เอส รับเบอร์โมลด์แอนด์พาร์ท จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,658.50 บาท

รวม 82,925.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมิน (1,702.74-1,658.50)= 44.24 บาท
13
58,850.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Bus Bar Support ขนาด 1,000 Vlot จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Bus Bar Support ขนาด 1,000 Vlot จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 53,500.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.ดาเวน ผู้เสนอราคารายเดียว ได้นำตัวอย่างผู้ใช้ประกอบทดลอง มีขนาดมิติและสามารถใช้การได้
14
261,080.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Contact CK.(Contact Tip ที่มี Silver Silloy insert) จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด ราคาที่เสนอ 286,760-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ Contact CK.(Contact Tip ที่มี Silver Silloy insert) จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก. สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน จำกัด ราคาที่เสนอ 286,760-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 286,760.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก.สุธี ยูไนเต็ด คาร์บอน ผู้เสนอราคารายเดียว ซึ่งทางการได้เคยสั่งซื้อมาใช้การแล้ว ได้สอบถามผู้ใช้แล้วสามารถใช้การได้ปกติ

15
1,261,000.00
สอบราคา
1. บริษัท แม็กนั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บริษัท อิฐทอง ก่อสร้าง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,300,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท แม็กนั่ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในวงเงิน 1,220,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,220,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
16
479,360.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม ลำตัวเครื่องพ่วง SUMITOMO ชนิดปลดล่าง ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคแนบจำนวน 14 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 34,240.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 479,360.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,360.- บาท


รวม 479,360.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
17
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ PC-26A ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 123,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
18
472,940.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อชุดยางหูแขวน Compressor ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก. บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 472,940.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อชุดยางหูแขวน Compressor ของรถ DAEWOO จำนวน 1 รายการ
หจก. บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 472,940.00 บาท

รวม 472,940.00 บาท
หจก. บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้งานได้และเท่ากับราคาประเมิน
19
29,960,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท
- บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และดำเนินตามระเบียบฯ ต่อไป

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพียงรายเดียว ทำให้ไม่มีการแข่งขันด้านราคา จึงเห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และดำเนินตามระเบียบฯ ต่อไป
20
375,249.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 60 Sets. Polyurethane Support Kit for Power Generator
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา 281,196.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 30 อัน Slot 2 Hold for Polyurethane Support Kit
ผู้เสนอราคา บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคา 94,053.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 60 Sets. Polyurethane Support Kit for Power Generator
บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด จำนวนเงิน 281,196.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 30 อัน Slot 2 Hold for Polyurethane Support Kit
บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด จำนวนเงิน 94,053.00 บาท


รวม 375,249.00 บาท
รายการที่่1บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2บริษัททรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
21
72,480.00
สอบราคา
รายการที่1.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา BACK-TO-SPEC ELECTRONICS CLEANER CORIUM603
ผูัเสนอราคา บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคา 22,654.20 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่2.จำนวน6 Pcs.หัวเชื้อน้ำยา MOISTURE SUPPESSANT FOR ELECTRICAL CORIUM Z211
ผูัเสนอราคา บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคา 16,429.92 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่3.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา BOLT-EASE ADVANCED PENETRA TING OIL CORIUM Z127
ผูัเสนอราคา บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคา 15,869.16 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่4.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา GREEN INSULATING VARNISH WINCHEM W-202G
ผูัเสนอราคา บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคา 12,785.04 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่1.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา BACK-TO-SPEC ELECTRONICS CLEANER CORIUM603
บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด จำนวนเงิน 22,654.20 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่2.จำนวน6 Pcs.หัวเชื้อน้ำยา MOISTURE SUPPESSANT FOR ELECTRICAL CORIUM Z211
บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด จำนวนเงิน 16,429.92 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่3.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา BOLT-EASE ADVANCED PENETRA TING OIL CORIUM Z127 บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด จำนวนเงิน 15,869.16 บาท(ไม่รวมvat.)
รายการที่4.จำนวน6 Pcs. หัวเชื้อน้ำยา GREEN INSULATING VARNISH WINCHEM W-202G
บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด จำนวนเงิน 12,785.04 บาท(ไม่รวมvat.)

รวม 72,480.00 บาท
รายการที่1บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทวินอัลลายด์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน

22
82,604.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ ADR. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 82,604.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถ ADR. จำนวน 1 รายการ
หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 82,604.00 บาท

รวม 82,604.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
23
447,313.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Powered and Unpowered Door จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 477,313.50 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Powered and Unpowered Door จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 477,313.50 บาท

รวม 447,313.50 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
24
313,777.50
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท เฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 313,777.50 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารฯ
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 313,777.50 บาท

รวม 313,777.50 บาท
บริษัท เฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประมิน
25
301,472.50
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ RAMP สำหรับใช้กับรถโดยสารฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 301,472.50 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ RAMP สำหรับใช้กับรถโดยสารฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 301,472.50 บาท

รวม 301,472.50 บาท
บริษัทเฟิร์ส สเต็ป(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
26
216,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด ขนาด 12 โวลท์ ความจุ 100 แอมปแปร์/ชม. ยี่ห้อ ”3เค” จำนวน 80 ลูก (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมเป็นเงิน 216,000.00 บาท

รวม 216,000.00 บาท
ถูกต้องตามความต้องการของทางการ
27
244,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3. บริษัท พสุข อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 141,150.00 บาท
รายการที่ 2 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 23,304.60 บาท
รายการที่ 3 จาก บริษัท พสุข อินเตอร์เทรด จำกัด (รวมภาษีมูลค่เพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 3050.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 167,504.60 บาท

รวม 167,504.60 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และถูกต้องตามความต้องการของทางการ
28
1,252,125.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
บ.เทค ออล สเต็ป จก. ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 142,500.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 275,000.00 บาท
รายการที่ 3 เป็นเงิน 385,500.00 บาท
รายการที่ 4 เป็นเงิน 385,500.00 บาท
บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 137,500.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 267,500.00 บาท
รายการที่ 3 เป็นเงิน 377,500.00 บาท
รายการที่ 4 เป็นเงิน 377,500.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. ราคาที่ตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 137,500.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 267,500.00 บาท
รายการที่ 3 เป็นเงิน 377,500.00 บาท
รายการที่ 4 เป็นเงิน 377,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,160,000.00 บาท

รวม 1,160,000.00 บาท
บ.ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ต่อรองราคาแล้ว ยืนาคาเดิม พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
29
173,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 40 Pcs. # 77.3552.10 Shaft(17)
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาอันละ 4,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 171,200.00 บาท


รวม 171,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
30
1,812,000.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง ราคาที่ตกลงจ้าง
รายการที่ 1 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รายการที่ 2 เป็นเงิน 906,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,812,000.00 บาท

รวม 1,812,000.00 บาท
หจก.วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
31
1,998,400.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่เสนอ 1,998,400.00 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) ราคาที่ตกลงจ้าง 1,998,400.00 บาท

รวม 1,998,400.00 บาท
หจก.สุทธิพันธ์ (ธนบุรี) เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน เคยรับซ่อมให้ทางการใช้งานแล้ว ผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างห้างฯ ดำเนินการ
32
240,750.00
สอบราคา
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 240,750.00 บาท
บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 240,750.00 บาท

รวม 240,750.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
33
1,605,000.00
สอบราคา
Vertical Oil Damper Drg.No.TR 750010 จำนวน 200 Pcs.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาอันละ 7,800.00 บาท
Vertical Oil Damper Drg.No.TR 750010 จำนวน 200 Pcs.
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,653,150.00 บาท

รวม 1,653,150.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ ลดราคาเหลืออันละ 7,725.00 บาท
34
499,904.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. กระโปรงลมครอบ Main Generator (ตัวใน)
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 499,904.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 499,904.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 499,904.00 บาท


รวม 499,904.00 บาท
- บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
35
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 120 Pcs. Oil Pan Drain Hose ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 487,920.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 487,920.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 487,920.00 บาท


รวม 487,920.00 บาท
- บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สามารถใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
36
351,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 Pcs. Seal ท่อน้ำหล่อเย็นระบบ HT. ขนาด 33 x 50 x 17 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 181,365.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Seal ท่อน้ำหล่อเย็นระบบ HT. ขนาด 53 x 75 x 20 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 87,312.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. ท่อน้ำหล่อเย็นระบบ HT. ขนาด 38 x 58 x 18 mm.
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 181,365.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 87,312.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 82,604.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 351,281.00 บาท


รวม 351,281.00 บาท
- ทั้ง 3 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วทั้ง 3 รายการ ห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 0.06 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
37
162,640.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets ชุด Kit Complete of Release Sanding Valve (9 Items/Set) ตามตัวอย่างของทางการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 162,640.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 162,640.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 162,640.00 บาท


รวม 162,640.00 บาท
- หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบและทดลองตัวอย่างของห้างฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
38
337,050.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 25 Sets Gasket & Seal Set (13 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 152,475.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 25 Sets Sealing Ring Set (6 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 184,575.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 152,475.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 184,575.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 337,050.00 บาท


รวม 337,050.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วห้างฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคารวมเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
39
107,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคาอันละ 1,070.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาอันละ 1,070.00 บาท

รวม 107,000.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ
40
1,976,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 1,201.61 บาท
2. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 1,380.30 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคากิโลกรัมละ 1,201.61 บาท

รวม 1,562,093.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (1,976,000 - 1,562,093) = 102,193.00 บาท หรือ 20.95 %
41
308,588.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Part No.111 163 Open-Bell Inlet
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 308,588.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 308,588.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 308,588.00 บาท


รวม 308,588.00 บาท
- บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ เคยจำหน่ายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ผลการใช้งานได้ผลดี ไม่มีปัญหาการชำรุดในระหว่างอายุรับประกัน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
42
1,915,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Automatic Voltage Regulator, AVR.1,2 DC IN/OUT 75/15V. 3A. (2 Items/Set)
1 Set ประกอบด้วย.-
1. 1 Pc. AVR.1
2. 1 Pc. AVR.2
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 1,198,400.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Pcs. Automatic Voltage Regulator, AVR.3 DC IN/OUT 75/5V. 3A. 24V. 2A.
ผู้เสนอราคา หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี ราคาที่เสนอ 684,800.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี จำนวนเงิน 1,177,000.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี จำนวนเงิน 674,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,851,100.00 บาท


รวม 1,851,100.00 บาท
- ทั้ง 2 รายการ หจก.ต้นคูณเทคโนโลยี เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ได้ตรวจสอบทดลองใช้งานแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วรายการที่ 1 ลดราคาเหลือ 1,177,000.00 บาท, รายการที่ 2 ลดราคาเหลือ 674,100.00 บาท พิจารณาราคาแล้วทั้ง 2 รายการ มีราคารวมต่ำกว่าราคาประเมิน 3.35 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
43
1,900,320.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 20 Sets Cylinder Complete Set, Dia. 75 mm. (7 Items/Set)
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 1,851,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 1,883,200.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 1,851,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,851,100.00 บาท


รวม 1,851,100.00 บาท
- หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำสุด เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ได้พิจารณาตัวอย่างของห้างฯ แล้ว มีขนาดและมิติถูกต้องตรงตามที่ทางการใช้งาน จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 2.59 % จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
44
494,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 200 Pcs. Part No.127 407 00 08 Bell LP. Outlet (Item.170)
ผู้เสนอราคา บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนอ 494,340.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 449,400.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 449,400.00 บาท


รวม 449,400.00 บาท
- บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 7 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี ตรวจสอบแล้วตัวอย่างของบริษัทฯ แล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 449,400.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาพอควร จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
45
345,000.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาขายเส้นละ 106,160.05 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาขายอันละ 44,940.00 บาท
รายการท่ี 1 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาขายเส้นละ 106,160.05 บาท
รายการท่ี 2 ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคาขายอันละ 44,940.00 บาท

รวม 302,200.10 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน(116,860 - 106,160.05)= 10}699.95 บาท
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(55,640 - 44,940.00) = 10,700.00 บาท
46
406,065.00
สอบราคา
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,461.62 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคาชุดละ 1,461.62 บาท

รวม 438,486.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน(1,461.62-1,353.55)= 108.07 บาท
47
1,286,000.00
สอบราคา
1. หจก.เอส.เอฟ.ซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคา เป็นเงิน 1,019,900.00 บาท
2. หจก.ทรัพย์ธาดา เสนอราคา เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
3. หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) เสนอราคา เป็นเงิน 1,027,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาเป็นเงิน 1,019,900.00 บาท (ค่างานรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) กำหนดยืนราคา 45 วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการได้ต่อรองราคากับ หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น แล้วได้รับการยืนยันว่า ทางห้างฯ ขอยืนราคาเดิมที่เสนอเป็นเงิน 1,0199,900.00 บาท

รวม 1,019,900.00 บาท
ข้อพิจารณา
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
 คงต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 266,100.00 เท่ากับ 20.69%
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก.เอสเอฟซี คอนสตรัคชั่น เสนอราคาจ้างเป็นเงินจำนวน 1,019,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินงานนี้
48
3,958,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
3. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ดำเนินงานซ่อมปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม ที่ กม.342/13 - กม.360/12 ระหว่างสถานีทับสะแก – สถานีบ้านกรูด ในเส้นทางสายใต้ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,942,000.00 บาท

รวม 3,942,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
49
12,056,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น
2. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
อนุมัติให้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ดำเนินงานเปลี่ยนเสาคอนกรีตเหล็กเป็นเสารางเหล็กเชื่อมคู่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ในพื้นที่เส้นทางสายใต้ จำนวน 6 แห่ง รวม 520 เสา ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,034,000.00 บาท

รวม 12,034,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
50
3,471,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเอ็นจิเนียริ่ง
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินงานเปลี่ยนเสาคอนกรีตเหล็กเป็นเสารางเหล็กเชื่อมคู่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ในพื้นที่เส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9 แห่ง รวม 142 เสา ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงินทั้งสิ้น 3,459,000.00 บาท

รวม 3,459,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
51
1,900,500.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
4. บริษัท บี.เอส.อี.อีเล็คทรอนิค จำกัด
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,887,000.00 บาท

รวม 1,887,000.00 บาท
เอกสารและตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการของทางการ
52
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อม Journal Box Housing แคร่ Hyundai&Deawoo ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบฯ จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,995.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 499,750.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,750.- บาท


รวม 499,750.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(499,750.00-497,500.00) = 2,250.- บาท
หรือ 0.45 % รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
53
416,520.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Lower Swing Bolster แคร่ TB-65A ขนาด,ลักษณะ,มิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 41,650.- บาท
รายการที่ 2 Lower Swing Bolster แคร่ FUJI Car PC-24S ขนาด,ลักษณะ,มิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 62,480.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 166,600.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 249,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,520.- บาท


รวม 416,520.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
54
542,000.00
สอบราคา
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกนล เอนจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 541,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กนกนล เอนจิเนียริ่ง ในวงเงิน 541,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)


รวม 541,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางที่ทางการกำหนด
55
471,500.00
สอบราคา
1. บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2. บริษัท เค.พี.เอ คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3. บริษัท วงศ์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
5. บริษัท นิวลิเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
6. บริษัท แอร์โรฟลูอิด จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 301,000.00 บาท รายการที่ 2 จาก บริษัท เค.พี.เอ. คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมเป็นเงิน 9,600.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 310,600.00 บาท

รวม 310,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
56
320,200.00
สอบราคา
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 319,200.00 บาท
บริษัทวงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 319,200.00 บาท

รวม 319,200.00 บาท
รายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
57
372,400.00
สอบราคา
จำนวน 30 Pcs. Compressor Regulator & Pressure Switch for Small Compressor Ref.RGCP MCPA Type XM 9-FA-12 Range 2 Bars-12 Bars (30 PSI-175 PSI)
1. หจก. ไฮ ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 9,500.00 บาท
2. หจก. ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาอันละ 9,700.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก. ไฮ ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายจำนวน 30 อัน รวมเป็นเงิน 304,950.00 บาท


รวม 304,950.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
58
305,400.00
สอบราคา
จำนวน 3,000 Pcs. # 25A.171RS 75V. Lamp , Cab. Gage and Classification รายการละเอียด (แนบ)
1. หจก. จินต้าฯ เสนอขายในราคาอันละ 81.00 บาท
2. หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายในราคาอันละ 104.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
หจก. เฟิร์สคลาสฯ เสนอขายจำนวน 3,000 อัน รวมเป็นเงิน 333,840.00 บาท


รวม 333,840.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
59
147,700.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 120 Sets. A-9 Automatic Brake Valve Rubber Kit, 1 Set. Consisting of 8 Items. (แนบ)
หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 590.00 บาท

รายการที่ 2 จำนวน 120 Sets. SA-9 Independent Brake Valve Rubber Kit, 1 Set. Consisting of 5 Items. (แนบ)
หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 570.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 120 ชุด รวมเป็นเงิน 74,985.60 บาท
รายการที่ 2 หจก. บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 120 ชุด รวมเป็นเงิน 72,831.05 บาท


รวม 147,816.65 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้

หมายเหตุ
รายการที่ 1 หจก. บี.ที.ฯ ยินดีลดราคาให้เหลือชุดละ 584.00 บาท
รายการที่ 2 หจก. บี.ที.ฯ ยินดีลดราคาให้เหลือชุดละ 567.22 บาท
60
494,340.00
สอบราคา
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,650.- บาท. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอรับจ้าง ในราคา @ ละ 4,650.- บาท. จำนวน 100 เครื่อง. รวมเป็นเงิน 465,000.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เป็นเงิน 32,550.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 497,550.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขและสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยรับจ้างซ่อมปั้มน้ำฯ ให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งงานเลขที่ ชก./วซด.กท.42/สญ./2556 ลว. 16 ตค. 56 (ตามเอกสารแนบ) และตัวอย่างที่ห้างฯ แนบมาให้ ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการใช้งานในปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
61
441,375.00
สอบราคา
1. หจก. วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,800.- บาท. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ
1. หจก. วิษณุอีเลคทริค เสนอรับจ้างในราคา @ ละ 1,800.- บาท. จำนวน 250 เครื่อง. รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท. รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 31,500.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.- บาท. กำหนดส่งมอบงานตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 481,500.00 บาท
เพราะห้างฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ห้างฯ เคยรับจ้างซ่อมพัดลมขนาดใบพัดลม 12 นิ้ว. ให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาสัญญาว่าจ้างเลขที่ ชก./วซด.กท.90/สญ./2557 ลว. 4 กพ. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
62
491,130.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 45 Sets. Ball Valve DB FM 4021017 (G3/8นิ้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 84,262.50 บาท
รายการที่2 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM 4021321(G1/2นิ้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 128,400.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 112,350.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM VENTED 4691017 (G3/8นิ้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 123,050.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 98,975.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM VENTED 4691321(G1/2นิ้ว)
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 133,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัททีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 120,375.00 บาท
รายการที่1 จำนวน 45 Sets. Ball Valve DB FM 4021017 (G3/8นิ้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 105,930.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM 4021321(G1/2นิ้ว)
หจก. ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 128,400.00 บาท
รายการที่3 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM VENTED 4691017 (G3/8นิ้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 123,050.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 50 Sets. Ball Valve DB FM VENTED 4691321(G1/2นิ้ว)
หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 133,750.00 บาท

รวม 491,130.00 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่2 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่3 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
รายการที่4 หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสองสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
หมายเหตุ บริษัททีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งทุกรายการแต่ไม่สามารถส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบได้จึงไม่รับพิจารณา
63
179,760.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถดีเซลราง ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่ เสนอราคา 179,760.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถดีเซลราง ฯ จำนวน 1 รายการ
หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่ จำนวนเงิน 179,760.00 บาท

รวม 179,760.00 บาท
หจก.สิทธิวรศิลป์อะไหล่ เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
64
1,765,530.00
สอบราคา
1.บริษัท กอปรวสุ จำกัด
2.บริษัท เอ็น.สิริ.อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จ้างทำรายการที่ 2 จากบริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 920,000.00 บาท
ส่วนรายการที่ 1 ขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านข้อกำหนดของทางการ

รวม 920,000.00 บาท
เอกสารหลักฐานถูกต้องตามความต้องการของทางการ
65
492,200.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถดีเซลราง ฯ จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้ออะไหล่แอร์เบรก ของรถดีเซลราง ฯ จำนวน 1 รายการ
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
บริษัทถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
66
487,920.00
สอบราคา
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 304.- บาท. (ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 304.- บาท. จำนวน 1,500 เมตร. รวมเป็นเงิน 456,000.- บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,920.- บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 7 วัน.

รวม 487,920.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายให้ทางการใช้งานมาแล้ว ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ วซด.กท.34/สญ.6/2558 ลว. 4 กย. 58 และยังเป็นผู้แทนจำหน่าย มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
67
199,020.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ Flexible Pipe ของรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอราคา 199,020.00 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ Flexible Pipe ของรถดีเซลราง THN,NKF. จำนวน 1 รายการ
รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด จำนวนเงิน 199,020.00 บาท

รวม 199,020.00 บาท
รุ่งเรืองธนาภัทร จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
68
488,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จำนวน 40 อัน GRAB HANDLE รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 151,940.00 บาท
รายการที่2 จำนวน80 อัน STEP (SMALL) รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 175,993.60 บาท
รายการที่3 จำนวน20 อัน STEP (LARGE) รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 49,862.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 20 อัน LADDER รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 55,961.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 20 อัน LADDER รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น 2
ผู้เสนอราคา บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 53,928.00 บาท
รายการที่ 1 จำนวน 40 อัน GRAB HANDLE รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 151,940.00 บาท
รายการที่2 จำนวน80 อัน STEP (SMALL) รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 175,993.60 บาท
รายการที่3 จำนวน20 อัน STEP (LARGE) รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1,2
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 49,862.00 บาท
รายการที่4 จำนวน 20 อัน LADDER รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น1
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 55,961.00 บาท
รายการที่5 จำนวน 20 อัน LADDER รถดีเซลราง DAEWOO รุ่น 2
บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 53,928.00 บาท


รวม 487,684.00 บาท
รายการที่1บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัทโรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน


69
1,407,900.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้เสนอราคา
70
497,550.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างรื้ออุปกรณ์ภายใน-ภายนอก ,ลอกสี และทำความสะอาดรถโดยสาร JR-WEST บนท.ป. จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 497,550.00 บาท

รายการที่ 1 จัดจ้างรื้ออุปกรณ์ภายใน-ภายนอก ,ลอกสี และทำความสะอาดรถโดยสาร JR-WEST บนท.ป. จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 497,550.00 บาท


รวม 497,550.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
71
74,110.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ หลอดไฟ LED ขั้วเขี้ยว ขนาด 75VDC 3W รจ. ALS จำนวน 55 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 10,614.77-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ หลอดไฟ LED ขั้วเขี้ยว ขนาด 75VDC 3W รจ. ALS จำนวน 55 Pcs.
ผู้เสนอราคา บจก.ดาเวน จำกัด ราคาที่เสนอ 10,614.77-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 10,614.77 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ บจก. ดาเวน ผู้เสนอราคารายเดียว ซึ่งทางการได้เคยสั่งซื้อมาใช้การแล้วและสอบถามผู้ใช้สามารถใช้การได้ปกติ

72
53,286.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ท่อยางน้ำออก Thermostat เข้ารังผึ้งท่องอ 90 องศา รจ. HID จำนวน 60 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 53,286.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) จัดซื้อ ท่อยางน้ำออก Thermostat เข้ารังผึ้งท่องอ 90 องศา รจ. HID จำนวน 60 ท่อ
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 53,286.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 53,286.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.สิริมามีพานิช ผู้เสนอราคารายเดียวซึ่งทางได้เคยสั่งซื้อมาใช้การแล้ว ถามผู้ใช้แล้วสามารถใช้การได้ตามปกติ

73
164,780.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง สายพาน Aux.-Excite ขนาด 22x3100x3050 mm. รจ. GE จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 94,160.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 149,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา หจก.เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มารเก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 153,866.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.เค.พี.เอ.คอนตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 162,640.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง สายพาน Aux.-Excite ขนาด 22x3100x3050 mm. รจ. GE จำนวน 100 เส้น
ผู้เสนอราคา หจก.สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 149,800.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).รวม 149,800.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ของ หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์ นำตัวอย่างให้ผู้ใช้ตรวจสอบแล้วได้รับรายงานยืนยันว่ามีขนาดและมิติไม่ตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ จึงไม่พิจารณา คณะกรรมการจึงได้พิจารณาผู้เสนอราคาต่ำสอง คือหจก.สิริมามีพานิช สอบถามผู้ใช้แล้ว ได้รับการยืนยันตามใบสั่งซื้อจากทางการที่ผ่านมาสามารถประกอบใช้การได้ปกติไม่เกิดความชำรุดแต่อย่างใด
74
1,689,600.00
สอบราคา
ผู้เสนอราคา
หจก.เอส สุนทร การช่าง ราคาที่เสนอ 1,728,000.00 บาท
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่เสนอ 1,441,920.00 บาท
หจก.เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส ราคาที่เสนอ 1,833,600.00 บาท
หจก.พี.เค.มอเตอร์คอม ราคาที่เสนอ 1,450,003.20 บาท
ผู้ได้รับการพิจารณา บ.สหถาวรซัพพลาย จก. ราคาที่ตกลงจ้าง 1,441,920.00 บาท

รวม 1,441,920.00 บาท
บ.สหถาวรซัพพลาย จก. เสนอราคาต่ำสุด เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบผลงานของบริษัทฯ แล้ว มีผลงานเชื่อถือได้ ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาแล้ว หากไม่ดำเนินการว่าจ้างอาจก่อไห้เกิดปัญหาต่อการซ่อมบำรุงรถจักร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในการซ่อมบำรุง จึงว่าจ้างบริษัทฯ ดำเนินการ
75
1,241,200.00
สอบราคา
1. บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนดด์ พริ้นติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 499,900.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
2.บริษัท ออนป้า จำกัด เสนอราคาตำสอง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 620,000.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
3.บริษัท หัวใหญ่ จำกัด เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 828,180 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอช.เอ็น.อินโนเวชั่น เสนอราคาต่ำสี่ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 896,500.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
5.บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด เสนอราคาต่ำห้า เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 927,150.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
6.บริษัท คอร์แอนด์พีคจำกัด เสนอราคาต่ำหก เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 988,145.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
7บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอด์ พับลิชชิ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำเจ็ด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 998,310.- บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดส่งมอบภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดการจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2554-2557 (ฉบับรวม 4 ปี) พร้อมแผ่น CD-Rom จำนวน 600 ชุด และประจำปี 2558 พร้อมแผ่น CD-Rom จำนวน 600 ชุด ของผูเสนอราคาทั้ง 7 รายแล้ว และคณะกรรมการ ฯ ได้ลงคะแนนให้กับผู้เสนอราคาทั้ง 7 ราย ในหัว้ข้อ 1. แนวคิด 40 คะแนน 2.การออกแบบและรูปเล่ม 40 คะแนน 3. ทีมงานออกแบบ 10 คะแนน 4. ตัวอย่างผลงานที่เคยผลิต 5 คะแนน 5. ประวัติและผลงานของบริษัท 5 คะแนน รวม 100 คะแนน คณะกรรมการฯ 3 คน รวมเป็น 300 คะแนน
ผลปรากฏว่า คณะกรรมการเปิดซองให้บริษํท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ได้คะแนนสูงสุด 288 คะแนน ประกอบกับบริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 499,900.- บาท (เป็นราคารวมภาษมูลค่าเพิ่มแล้ว) คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้บริษัท วงศสว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาได้ จึงได้ต่อรองราคาและบริษํทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ยืนยันให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาลงอีกได้เนื่องจากเป็นราคาต่ำสุดแล้ว

รวม 499,900.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาทบทวนแล้ว เห็นควรจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2554-2557 (ฉบับรวม 4 ปี) พร้อมแผ่น CD-Rom จำนวน 600 ชุด และประจำปี 2558 พร้อมแผ่น CD-Rom จำนวน 600 ชุด เต็มจำนวนที่ตั้งเบิกจากบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 499,900.- บาท (เป็นราคารวมภาษมูลค่าเพิ่มแล้ว) ราคาประเมินเป็นเงิน 1,241,200.- บาท ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน 741,300.- บาท (1,241,200-499,900) คิดเป็น 59.72%
76
463,500.00
สอบราคา
1.บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 465,840.00 บาท
บริษัท นิวฟอร์ม เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 463,500.00 บาท

รวม 463,500.00 บาท
เอกสารรายละเอียดถูกต้องตามความต้องการของทางการ
77
1,792,000.00
สอบราคา
1. บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด @ 1,466,355.14 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ "โตโยต้า รุ่น แคมรี่ 2.5 จี
2. บริษัท โตโยต้า กรุงเทพยนต์ จำกัด เสนอราคาต่ำสอง @ 1,674,766.36 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ "โตโยต้า รุ่น แคมรี่ 2.5 จี
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดชนะการประมูล

รวม 1,569,000.00 บาท
"เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทางการฯ"
78
489,750.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Brake Lever (Inner) แคร่ PC-25A วัสดุ SS41, วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS 48-60 ทาสีแดงกันสนิมและทาสีดำทับ ลักษณะมิติและขนาดตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 3,315.- บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 497,250.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,250.- บาท


รวม 497,250.00 บาท
บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (497,250 – 489,750 = 7,500.- บาท คิดเป็น 1.53% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
79
304,200.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำ Fork End (Modified) แคร่ TKZ-3 วัสดุ SS41 วัสดุ Bush S45C ชุบผิวแข็ง HS.48-60 ลักษณะมิติขนาดตามตัวอย่างและเงื่อนไขของทางการ จำนวน 180 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 1,685.- บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 303,300.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 303,300.- บาท


รวม 303,300.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (304,200 – 303,300 = 900.-บาท) คิดเป็น 0.30% ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
80
94,750.00
สอบราคา
1.บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์
3.บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด
4.บริษัท พสุข อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดซื้อรายการที่ 1 จาก บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 41,750.00 บาท รายการที่ 2 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) รวมเป็นเงิน 46,050.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87,800.00 บาท

รวม 87,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
81
1,743,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,735,871.70 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,743,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,735,000.00 บาท


รวม 1,735,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
82
325,705.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้แข็งพื้นหีบแบตเตอร์รี่ ขนาด 1.1/4นิ้วx5.1/2x1.30 เมตร จำนวน 300 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคา 152,250.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคา 159,000.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้สักกันน้ำฝนหน้าต่างห้องส้วม ขนาด 10x70x800 มม. จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคา 28,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคา 25,800.00 บาท
รายการที่ 3 ไม้สักอัดข้างบานกระจกหน้าต่าง ขนาด 16x14x900 มม. จำนวน 2,000 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคา 200,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคา 160,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอรวม 152,250.00 บาท
รายการที่2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 25,800.00 บาท
รายการที่3 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอรวม 160,000.00 บาท


รวม 338,050.00 บาท
มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา 2 ราย บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ฯ เสนอราคารายการที่1 ต่ำสุด จำนวน 300 แผ่น ๆละ 507.50บาท เป็นเงิน 152,250.00บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน (152,250.00-138,429.00)= 13,821.00 หรือสูงกว่า คิดเป็น 9.98% ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคา รายการที่ 2,3 ต่ำสุด รวม 2 รายการ เป็นเงิน 185,800.00บาท ราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาประเมิน (187,276.00-185,800.00)= 1,476.00บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็น 0.79% รวม 3 รายการเป็นเงิน 338,050.00บาท คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องทั้ง 2 ราย พร้อมแจ้งส่งตัวอย่างไม้ให้งาน สอส.ตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาจากผู้ขายทั้ง 2 ราย และผู้ขาขยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการฯพิจารณาแล้วเห็นควรรับเสนอรับซื้อไม้ทั้ง 3 รายการ จากผู้ขาย 2 ราย
83
485,780.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame) แคร่ KHM-L ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 121,445.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด จำนวนเงิน 485,780.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,780.- บาท


รวม 485,780.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
84
383,312.52
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (piping ) รถ กซข.1120 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 385,200.00 บาท
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมท่อลม Air Brake (piping ) รถ กซข.1120 จำนวน 1 รายการ
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวน 385,200.00 บาท

รวม 385,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
85
102,900.00
สอบราคา
เอกสารสอบราคา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้.
1. บริษัท โฮมวัน เพ้นท์แอนด์คอนแมท จำกัด เสนอราคา 101,580.00 บาท
2. บริษัท เวก้า เพ้นท์แอนด์คอนแมท จำกัด เสนอราคา 117,790.00 บาท
บริษัท โฮมวัน เพ้นท์แอนด์คอนแมท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา บริษัท โฮมวัน เพ้นท์แอนด์คอนแมท จำกัด แล้วทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิมเป็นเงิน 101,580.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 101,580.00 บาท
ราคาที่ บริษัท โฮมวัน เพ้นท์แอนด์คอนแมท จำกัด เสนอราคา 101,580.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เท่ากับงบประมาณที่ทาง ญธร. ปฏิบัติการแทน วญธ. เห็นชอบ และเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางวัฒนานคร กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
86
488,000.00
สอบราคา
1. บริษัท เอส.ที. แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ 456,074.76 บาท. (ราคานี้ไม่รวมVat) กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.
1. บริษัท เอส.ที. แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอขาย ในราคา @ ละ บาท. ภาษี 7% เป็นเงิน 31,925.24 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000.- บาท. กำหนดส่งของภายใน 30 วัน.

รวม 483,372.50 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่แค๊ตตาล๊อค และรายละเอียดจำเพาะของสิ่งของที่บริษัทฯ เสนอขาย ก็เป็นสิ่งของชนิดเดียวกันกับที่ทางการต้องการใช้งานมาแล้ว มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
87
396,900.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 40 Pcs. # 3 x 6795 Damper Lateral, Secondary Ref.No.13
หจก.ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาอันละ 7,840.00 บาท
บ.สี่มณฑลฯ เสนอขายในราคาอันละ 8,550.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.ยูโรเปี้ยนฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 335,552.00 บาท

รวม 335,552.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
88
296,800.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 144 Pcs. # 5 627 031 Gasket Item No.14
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 60.00 บาท

รายการที่2. จำนวน 4,000 Pcs. “TREP” Washer 21-41-6 Item No.10
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 69.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,244.80 บาท
รายการที่ 2. หจก.บี.ที.ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 295,320.00 บาท


รวม 304,564.80 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
89
443,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 441,910.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 441,000.00 บาท

รวม 441,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
90
62,900.00
ตกลงราคา
ผ้าผืนเย็บวนคละสี หรือขาวล้วน มีผู้เสนอราคา 2 ราย ดังนี้
1. จำนวน 3500 กก. ขนาดโดยประมาณ 10”x10”
ชนิดของผ้าต้องมีคุณลักษณะในการซับน้ำมันได้ดี

- หจก.จินต้า เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา @ 18.40 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
- บจก. ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด เสนอราคา @ 16.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)ผ้าผืนเย็บวนคละสี หรือขาวล้วน
1. จำนวน 3500 กก. ขนาดโดยประมาณ 10”x10”
ชนิดของผ้าต้องมีคุณลักษณะในการซับน้ำมันได้ดี
รับซื้อจาก
- บจก. ทีดับบลิว อินเตอร์เทรด เสนอราคา @ 16.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)


รวม 59,920.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
91
1,198,000.00
สอบราคา
บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว @ 1,114,953.27 บาท (ไม่รวม Vat 7 %) ผลิตภัณฑ์ยี่่ห้อ Chevrolet รุ่น Trailblazer 2.8L 2WD LT ผลิตโดย บริษั เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งของ 30 วัน รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 ก.ม.
บริษัท ยูไนเต็ด โอโต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 1,193,000.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการฯ
92
1,729,700.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 120 Sets. # HM 124646-90037 Timken Bearing Unit Assembly and Mounting Parts (Complete Assembly as Shown in Drg. E 26022)
ร้านชัยมงคลภัณฑ์ฯ เสนอขายในราคาSet.ละ 15,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. ร้านชัยมงคลภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,842,540.00 บาท

รวม 1,842,540.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
หมายเหตุ
รายการที่ 1.ร้านชัยมงคลภัณฑ์ฯ ลดราคาให้เหลือราคาSet.ละ 14,350.00 บาท
93
53,671.20
สอบราคา
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
94
491,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 487,998,000.00 บาท
2 กิจการร่วมค้า AMT เสนอราคา 488,900,000.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 487,998,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 487,998,000.00 บาท
คณะกรรมการประกวดราคาได้ร่วมประชุมพิจารณาทันทีหลังจากการเสนอราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมติยอมรับราคาที่ บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอในราคา 487,998,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,002,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.61
95
492,000,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1 บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 488,776,000.00 บาท
2 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 489,200,000.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 488,776,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

รวม 488,776,000.00 บาท
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 488,776,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
96
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ
97
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ
98
493,805.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 379.85 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 379.85 บาท

รวม 493,805.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ
99
498,085.00
สอบราคา
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคาเพลาละ 1,423.10 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด ราคาเพลาละ 1,423.10 บาท

รวม 498,085.00 บาท
เท่ากับราคาประเมินของทางการ
100
490,822.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA 855-R1,N 855-R2 จำนวน 24 ชุด ราคาชุดละ 20,380 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย รับว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins NTA 855-R1,N 855-R2 จำนวน 24 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 489,120 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 489,120.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
101
455,604.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านซ้าย) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 2 จำนวน 60 Pcs.
ราคา Pc.ละ 3,796.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านขวา) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 2 จำนวน 60 Pcs.
เป็นเงิน 3,796.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำหน่าย สิ่งของ # อุปกรณ์อะไหล่รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านซ้าย) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 2 จำนวน 60 Pcs.
เป็นเงิน 227,781.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2)ฝาครอบด้านข้างที่นั่งผู้โดยสาร(ด้านขวา) ของรถดีเซลรางปรับอากาศแดวู รุ่น 2 จำนวน 60 Pcs.
เป็นเงิน 227,781.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 455,563.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 455,563.20 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
102
224,058.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาสเซลเลอร์ 52 มาเก็ตติ้ง เสนอราคาสิ่งของ # Nozzle # 150S6730(5621777) ของเครื่องยนต์ Perkins TW. จำนวน 200 Pcs.
ยกเลิกการออกสอบราคาในครั้งนี้

รวม .00 บาท
เนื่องจากผิดพลาดทางเทดนิคบางประการ
103
493,056.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Yoke Shibata จำนวน 6 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 20,544.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 Draft Gear Yoke จำนวน 18 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 20,544.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 123,264.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 369,792.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 493,056.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเพียงรายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้าง
104
183,013.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ชุดคานห้ามล้อ (Brake Beam) Class B จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 4,947.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 ชุดคานห้ามล้อ (Brake Beam) Class C จำนวน 20 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,098.55 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 98,953.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 2 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงินรวม 101,971.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 200,924.60 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและเคยเป็นคู่สัญญาแล้ว
105
255,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Side Bearer Ass ' y แคร่ PC-26 , PC - 26 A จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักซ์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 5,371.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักซ์ซัพพลาย จำนวนเงินรวม 268,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 268,570.00 บาท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. โปรดักซ์ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคารายเดียวและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาฯ
106
4,260,800.00
ประกวดราคา
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาชุดละ 104,000.00 บาท (ไม่รวม Vat 7 %)
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนเซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,451,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 4,451,200.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาเพียงรายเดียว และสิ่งของถูกต้องตรงความต้องการของทางการฯ การจัดซื้อครั้งนี้สูงกว่าราคาประเมินเท่ากับ 190,400.00 บาท (4,451,200.00 -4,260,800.00) หรือร้อยละ 4.47
107
2,452,500.00
ประกวดราคา
1) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนราคาต่ำสุด ในราคาชิ้นละ 77,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2) บริษํท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในราคาชิ้นละ 114,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษํท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์ เซอร์วิส จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,439,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

รวม 2,439,600.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาต่ำสอง และสิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของทางการ การจัดซื้อครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมิน 12,900.00 บาท (2,452,500.00 - 2,439,600.00) หรือ 0.53 %
108
449,400.00
สอบราคา
ว่าจ้างซ่อมหนักพัดลม KAWASAKI ขนาด 16 นิ้ว ใช้ไฟ 24 V.DC. ตามรายละเอียดเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 100 เครื่อง
ผู้เสนอราคา หจก.วิษณุอิเลคทริค ราคาที่เสนอ 4,494.- บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค จำนวนเงิน 449,400.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 449,400.- บาท


รวม 449,400.00 บาท
หจก.วิษณุอิเลคทริค เสนอราคารายเพียงรายเดียว เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
109
299,000.00
สอบราคา
1. บริษัท พีเค จูเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 33,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 85,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที 3 และ 4 ไม่เสนอราคา
2. บริษัท ทวีลาภ โกลเด้นบริดจ์ จำกัด เสนอราคา ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 55,500.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 142,700.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที 3 ไม่เสนอราคา
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 6,650.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)
3. บริษัท แม็คโครเมช จำกัด เสนอราคา ดังนี้
รายการที่ 1 เสนอราคา @ 71,730.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 เสนอราคา @ 131,130.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที 3 ไม่เสนอราคา
รายการที่ 4 เสนอราคา @ 20,900.00 บาท(ไม่รวม Vat 7%)
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากคุณสมบัติด้านเทคนิคไม่ตรงตามความต้องการ

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการฯ จึงมีมติยกเลิกการจัดหา แล้วดำเนินการใหม่ต่อไป
110
278,200.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Housing Bearing ของ Compressor C-1200 รถ THN,NKF,ATR.
ผู้เสนอราคา บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคา 278,200.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Housing Bearing ของ Compressor C-1200 รถ THN,NKF,ATR.
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด จำนวนเงิน 278,200.00 บาท

รวม 278,200.00 บาท
บริษัทศุภโชครุ่งเรืองจำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และเท่ากับราคาประเมิน
111
224,700.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง ATR. กซม.ป.2106 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคา 224,700.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างหุ้มเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง ATR. กซม.ป.2106 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำนวนเงิน 224,700.00 บาท

รวม 224,700.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
112
495,500.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขาและทำสีรถดีเซลราง หมายเลข กซม.ป.2160 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคา 495,517.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก ปรับปรุงห้องสุขาและทำสีรถดีเซลราง หมายเลข กซม.ป.2160 จำนวน 1 รายการ
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 495,517.00 บาท

รวม 495,517.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาราเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
113
119,200.00
สอบราคา
เอกสารสอบราคา ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้.
1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ.เอส.ซัพพลาย เสนอราคา 125,000.00 บาท
2 ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 119,000.00 บาท
ราคาต่ำสุดได้แก่ ร้านทวีทรัพย์การค้า โดยเสนอราคา 119,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %แล้ว) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคา ร้านทวีทรัพย์การค้า แล้วทางบริษัทฯ ขอยืนราคาเดิม

รวม 119,000.00 บาท
ราคาที่ ร้านทวีทรัพย์การค้า เสนอราคา 119,000.00 บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม7 %) เท่ากับงบประมาณที่ทาง ญธร. ปฏิบัติการแทน วญธ. เห็นชอบ คณะกรรมการยอมรับราคา และเห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานในแขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา จาก ร้านทวีทรัพย์การค้า เป็นเงินค่าซื้อสิ่งของ 119,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อ
114
237,020.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนเรียบของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Pcs. ราคา Pc.ละ 5,925.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ จำหน่าย สิ่งของ # ท่ออ่อนไอเสีย Stainless ชนิดลอนเรียบของรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Pcs. เป็นเงิน 237,019.98 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 237,019.98 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
115
354,118.00
สอบราคา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา
รายการที่ 1 สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง ATR. จำนวน 100 ชุด
ราคาชุดละ 1,979.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง Daewoo. รุ่น 1 จำนวน 100 ชุด
ราคาชุดละ 1,749.45 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำหน่าย
รายการที่ 1 สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง ATR. จำนวน 100 ชุด
เป็นเงิน 197,950 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายการที่ 2 สิ่งของ # Chock ปรับเอนพนักพิงที่นั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง Daewoo. รุ่น 1 จำนวน 100 ชุด
เป็นเงิน 174,945 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม 2 จำนวน เป็นเงิน 372,895 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 372,895.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
116
1,361,000.00
สอบราคา
1. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,356,760.00 บาท
2. บริษัท อิเทลเคลส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,360,826.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,356,760.00 บาท

รวม 1,356,760.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
117
33,705,000.00
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
1. บริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,404,330.00 บาท
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,585,000.00 บาท
รับซื้อจากบริษัท เอ.ซี.อี.พาร์ทส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 33,404,330.00 บาท

รวม 33,404,330.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
118
469,104.05
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 50 Sets. ABF-75 Lound Buzzer Flush Mounting DC 24V.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 13,910.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 16,317.50 บาท

รายการที่2 จำนวน10 Sets. ABF-80 Lound Buzzer Surface Mounting DC 24V.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 4,108.80 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 4,387.00 บาท

รายการที่3 จำนวน20 Sets. BL-100 Fire Alam Bell DC24V.
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 15,622.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 15,194.00บาท

รายการที่4 จำนวน 5 Sets. Mandrel M6 Product of Boellhoff,Made in Germany
ผู้เสนอราคา หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคา 5,778.00บาท
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 53,462.55บาท

รายการที่5 จำนวน15 Sets. Fire Detector Surfact Mounting No Contact
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 316,506.00 บาท

รายการที่6 จำนวน 5 Sets. Fire Detector Surfact Mounting No Contact
ผู้เสนอราคา บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคา 105,502.00 บาท


รายการที่1 จำนวน 50 Sets. ABF-75 Lound Buzzer Flush Mounting DC 24V.
หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ จำนวนเงิน 13,910.00 บาท
รายการที่2 จำนวน10 Sets. ABF-80 Lound Buzzer Surface Mounting DC 24V.
หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ จำนวนเงิน 4,108.80 บาท
รายการที่3 จำนวน20 Sets. BL-100 Fire Alam Bell DC24V.
บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 15,194.00บาท
รายการที่4 จำนวน 5 Sets. Mandrel M6 Product of Boellhoff,Made in Germany
บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,312.55บาท
รายการที่5 จำนวน15 Sets. Fire Detector Surfact Mounting No Contact
บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 316,506.00 บาท
รายการที่6 จำนวน 5 Sets. Fire Detector Surfact Mounting No Contact
บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวนเงิน 105,502.00 บาท
รวม 460,533.35 บาท
รายการที่1 หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่2หจก.ไฮ.ไอ.ดี.ไซน์ เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่3บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่4 บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่5 บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน
รายการที่6 บริษัทเอสซีทีสแควร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาประเมิน

119
449,999.95
สอบราคา
รายการที่1 จัดซื้อ KNUCKLE อะไหล่อุปกรณ์ชุดซ่อมเครื่องพ่วงของรถดีเซลรางDAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 450,009.90 บาท
รายการที่1 จัดซื้อ KNUCKLE อะไหล่อุปกรณ์ชุดซ่อมเครื่องพ่วงของรถดีเซลรางDAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 450,009.90 บาท

รวม 450,009.90 บาท
บริษัทคณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และสูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน10%
120
493,698.00
สอบราคา
รายการที่1 จำนวน 3 Pcs. Spline shaft Z = 24/A
ผู้เสนอราคา บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคา 179,760.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 3 Pcs. Helical gear wheel Z = 80L
ผู้เสนอราคา บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคา 309,765.00 บาท

รายการที่1 จำนวน 3 Pcs. Spline shaft Z = 24/A
บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด จำนวนเงิน 179,760.00 บาท
รายการที่2 จำนวน 3 Pcs. Helical gear wheel Z = 80L
บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด จำนวนเงิน 309,765.00 บาทรวม 489,525.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาระเมิน
รายการที่2 บริษัท เวลเตอร์ เอสอีเอ จำกัด เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องจำนวนครบถ้วนใช้การได้และต่ำกว่าราคาระเมิน
121
1,180,000.00
สอบราคา
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,158,810.00 บาท
บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,158,810.00 บาท

รวม 1,158,810.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
122
29,570.00
สอบราคา
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคากิโลกรัมละ 69.55 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 74.90 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 83.46 บาท

รายการท่ี 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคากิโลกรัมละ 69.55 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 74.90 บาท
บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 58.85 บาท
รายการท่ี 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคากิโลกรัมละ 69.55 บาท


รายการท่ี 2 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 58.85 บาท

รวม 24,743.75 บาท
รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน (80.78 -69.55)= 11.23 บาท


รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน (75.00 - 58.85) = 16.15 บาท
123
ชก./วผผ.24/ส./2559 : สอบราคาซื้อ SEA - COAL
383,600.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 20.33 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 20.33 บาท

รวม 406,600.00 บาท
สูงกว่าราคาประเมิน( 20.33 - 19.18) = 1.15 บาท
124
1,284,000.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith Turbo Transmission Type T211RZ (ASR) จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,284,000.00 บาท
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก Voith Turbo Transmission Type T211RZ (ASR) จำนวน 1 รายการ
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,284,000.00 บาท

รวม 1,284,000.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
125
1,998,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,998,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,998,000.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้องครบถ้วน
126
1,526,000.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,524,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,524,000.00 บาท


รวม 1,524,000.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
127
29,851.70
สอบราคา
1.) 23 ถัง ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์ ที่มี มอก. 332-2537 รับรอง
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 565.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ผู้เสนอราคา บริษัท โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 600.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
2.) 24 ถัง บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 260.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ผู้เสนอราคา บริษัท โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 280.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
3.) 5 ถัง ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 10 ปอนด์
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ผู้เสนอราคา บริษัท โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
4.) 2 ถัง บรรจุก๊าซดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 5 ปอนด์
ผู้เสนอราคา บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 315.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
ผู้เสนอราคา บริษัท โพรเทคไฟร์ อีควิปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 350.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
1.) 23 ถัง ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 15 ปอนด์ ที่มี มอก. 332-2537 รับรอง
บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 565.00 บาท รวมเป็นเงิน 12,995.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
2.) 24 ถัง บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์
บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 260.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,240.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
3.) 5 ถัง ถังดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 10 ปอนด์
บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,500.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
4.) 2 ถัง บรรจุก๊าซดับเพลิงชนิด Co2 ขนาด 5 ปอนด์
บริษัท เจริญทรัพย์ อินพินิตี้ จำกัด ราคาที่เสนอ 315.00 บาท รวมเป็นเงิน 630.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
รวมเงินค่าของทั้งสิ้น 27,365.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 1,915.55 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,280.55 บาท
รวม 29,280.55 บาท
เสนอขายสิ่งของตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และยอมรับเงื่อนไขของทางการทุกประการ
128
1,979,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Journal Box Anchor Assembly แคร่ TKZ-3 View A(1) Drg.TKZ3-02-02-00 จำนวน 280 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,550.- บาท
รายการที่ 2 Journal Box Anchor Assembly แคร่ TKZ-3 View B(2) Drg.TKZ3-02-02-00 จำนวน 280 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 3,550.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 994,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 994,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,988,000.- บาท


รวม 1,988,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคาต่ำสุด ทั้ง 2 รายการ สูงกว่าราคาประเมิน(1,988,000.00-
1,979,600.00)=8,400.-หรือ 0.42% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
129
485,100.00
สอบราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา
ยกเลิกสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
130
75,987.12
สอบราคา
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย รายการที่.1 ในราคา @ ละ 2,320.- บาท. (ไม่รวมVAT) รายการที่.2 ในราคา @ ละ 213.- บาท. (ไม่รวมVAT) กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ
1.บริษัท สหถาวรซัพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอขาย รายการที่.1 ในราคาท่อละ 2,320.- บาท. จำนวน 24 ท่อ. เป็นเงิน 55,680.- บาท. รายการที่.2 ในราคาท่อละ 213.- บาท. จำนวน 72 ท่อ. เป็นเงิน 15,336.- บาท. รวมราคาสินค้าทั้ง 2 รายการ เป็นเงิน 71,016.- บาท. ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เป็นเงิน 4,971.12 บาท. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเท่ากับ 75,987.12 บาท. กำหนดส่งของตามเงื่อนไขของทางการ

รวม 75,987.12 บาท
เพราะบริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงข้อกำหนดของทางการ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่บริษัทฯ ก็เคยขายสิ่งของทั้งสองรายการให้ทางการใช้งานมาแล้วหลายครั้ง ตามสำเนาใบสั่งซื้อเดิมเลขที่ ชก./วซด.กท.123/สญ./2558 ลว. 18 ธค. 58 (ตามเอกสารแนบ) มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
131
479,600.00
สอบราคา
1. ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง
2. บริษัท กอปรวสุ จำกัด
ร้าน เลี่ยง ฮ่ง เฮง ซึ่งเสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ดังนี้.-
รายการที่ 1 จ้างทำคานกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้าท่อนปลาย ขนาดยาว 3.50 เมตร
ราคาท่อนละ 3,550.00 บาท จำนวน 30 ท่อน รวมเป็นเงิน 106,500.00 บาท
รายการที่ 2 จ้างทำคานกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้าท่อนปลาย ขนาดยาว 4.50 เมตร
ราคาท่อนละ 4,340.00 บาท จำนวน 40 ท่อน รวมเป็นเงิน 173,600.00 บาท
รายการที่ 3 จ้างทำคานกั้นถนนชนิดทำงานด้วยไฟฟ้าท่อนปลาย ขนาดยาว 7.40 เมตร
ราคาท่อนละ 6,650.00 บาท จำนวน 30 ท่อน รวมเป็นเงิน 173,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,600.00 บาท


รวม 479,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
132
447,300.00
สอบราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะภัณฑ์ เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ
รายการที่ 1 กุญแจประตูชานข้างโค้งซ้าย ฯ เสนอราคา @ 2,750.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
รายการที่ 2 กุญแจประตูชานข้างโค้งขวา ฯ เสนอราคา @ 2,750.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%)
"ไม่มีผู้ชนะ เนื่องจากผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงเกินกว่าระเบียบการกำหนด คณะกรรมการฯ จึงมีมติยกเลิก"

รวม .00 บาท
"ยกเลิก"
133
419,139.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ไม้เนื้อแข็งกันลื่น (ข.32) ขนาด 19X44X2,000 มม. จำนวน 800 ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 302,400.00 บาท
รายการที่ 2 ไม้สักปิดสายไฟเสาหน้าชาน (ส.49) ขนาด 100X20X1,950 มม. จำนวน 150 ท่อน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 158,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 150,750.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด รวมจำนวนเงิน 302,400.00 บาท
รายการที่ 2 ร้านยิ่งทวีทรัพย์ รวมจำนวนเงิน 150,750.00 บาท


รวม 453,150.00 บาท
มีผู้สนใจรับและยื่นเอกสารสอบราคา 2 ราย บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ฯและร้านยิ่งทวีทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและตัวอย่างแล้วถูกต้องทั้ง 2 ราย รายการที่ 1 บริษัทเอ็กเซลเล็นซ์ฯเสนอราคารายเดียว ราคาท่อนละ 378.-บาท เป็นเงิน 302,400.-บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน (302,400.00-274,992.00)=27,408.00บาทหรือสูงกว่าคิดเป็น 9.97% รายการที่ 2 ยื่นเสนอราคาทั้ง 2 ราย ร้านยิ่งทวีทรัพย์เสนอราคาต่ำสุด ราคาท่อนละ 1,005.-บาท เป็นเงิน 150,750.-บาท ราคาดังกล่าวสูงกว่าราคาประเมิน (150,750.00-144,147.00 บาท)=6,603.-บาท หรือสูงกว่าคิดเป็น 4.45% คณะกรรมฯจึงได้ต่อรองราคาจากผู้ขายทั้ง 2 รายและ ผู้ขายทั้ง 2 รายยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรับซื้อไม้จากผู้ขาย ทั้ง 2 รายการ
134
50,600.00
ตกลงราคา
1. หจก.บุรีรัมย์นพรัตน์ก่อสร้าง เสนอราคา 50,850.00 บาท
2. หจก.เรืองแสงไทย เสนอราคา 50,450.00 บาท
ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.เรืองแสงไทย เสนอราคา 50,450.00 บาท

รวม 50,450.00 บาท
เปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่เสนอหลังจากต่อรองราคาแล้ว
ราคากลาง เป็นเงิน 50,600.00 บาท
ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 50,450.00 บาท
ต่ำกว่าราคากลาง 150.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย เสนอราคาขายเป็นเงิน 50,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
135
1,682,000.00
สอบราคา
รายการที่1. จำนวน 20 Pcs. # 17FD1316B2 Voltage Regulator Card (RE.1316) Ref.No.9
หจก.ยูโรเปี้ยนฯ เสนอขายในราคาอันละ 59,400.00 บาท
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาอันละ 60,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ทีเอ็มทีฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,284,000.00 บาท

รวม 1,284,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
136
1,344,800.00
สอบราคา
# 5406125 Ejector MLR 125 จำนวน 10 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาอันละ 119,100.00 บาท
# 5406125 Ejector MLR 125 จำนวน 10 Pcs.
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,262,600.00 บาท


รวม 1,262,600.00 บาท
สิ่งของถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ, ลดราคาเหลืออันละ 118,000.00 บาท
137
706,400.00
สอบราคา
รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก (Overhaul) AXLE DRIVE GEAR TYPE RG-53 จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคา 706,400.00 บาท


รายการที่1 จัดจ้างซ่อมหนัก (Overhaul) AXLE DRIVE GEAR TYPE RG-53 จำนวน 1 รายการ
บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด จำนวนเงิน 706,400.00 บาท
รวม 706,400.00 บาท
บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เสนอราคารายเดียวปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
138
1,155,600.00
สอบราคา
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ บริเวณโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน เป็นระยะเวลา 1 ปี ราคาคันละ 288.90 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา ว่าจ้างตรวจเติมน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ บริเวณโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน เป็นระยะเวลา 1 ปี เป็นเงิน 1,155,600 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,155,600.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกสอบราคา
139
1,951,680.00
สอบราคา
รายการที่ 1 จัดซื้อ Jumper Receptacle Assembly ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
ผู้เสนอราคา บริษัทฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 1,951,680.00 บาท
รายการที่ 1 จัดซื้อ Jumper Receptacle Assembly ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 1 รายการ
บริษัท -

รวม .00 บาท
คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งของดังกล่าวนี้บริษัทเสนอราคาสูงกว่า10% ของราคาประเมินประกอบกับผู้ใช้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงยกเลิกประกาศดังกล่าวนี้ แล้วเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นก็ให้รายงานความต้องการเพื่อออกสอบราคาใหม่ต่อไป
140
1,950,000.00
สอบราคา
1. บริษัท กอปรวสุ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,905,000.00 บาท
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,950,000.00 บาท
บริษัท กอปรวสุ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงิน 1,905,000.00 บาท


รวม 1,905,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
141
24,000.00
ตกลงราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคารายเดียว @ 5,500.00 บาท (ไม่รวม Vat 7%) ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Firestone กำหนดส่งของ 7 วัน
ไม่ผ่านการพิจารณา

รวม .00 บาท
เสนอราคาสูงเกินกว่าราคาราคาขายตามร้านยางทั่วไป จึงยกเลิกแล้วดำเนินการใหม่
142
238,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 700 Pcs. # 704 806 0008 Washer LP. Sealing 14/28 dia, 3 mm. Thick (183)
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 35.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 54 Pcs. # 2.91-3563/30 Seal ring B 45 x 62 x 10 DIN 6503
1. หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 42.00 บาท
2. หจก.ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 40.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 60 Pcs. # 61.7823.20 Bush (7)
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาอันละ 1,450.00 บาท

รายการที่ 4. จำนวน 60 Sets. Simmer Ring Set, Consists of 2 Items..-
1. หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 1,300.00 บาท
2. หจก.ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 650.00 บาท
3.หจก.ปวีณาฯ เสนอขายในราคาชุดละ 1,000.00 บาท

รายการที่ 5. จำนวน 80 Pcs. # 2.91-3750/33 Simmer ring B 65x85 DIAx13 (21PE 716) DIN 6530
1. หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 58.00 บาท
2. หจก.ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 60.00 บาท


รายการที่ 6. จำนวน 200 Pcs. # DTM 204 A7 Seal ring 90x70x12
1. หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 90.00 บาท
2. หจก.ไฮ.ไอ ดีไซน์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 75.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 700 อัน รวมเป็นเงิน 26,215.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 54 อัน รวมเป็นเงิน 2,426.75 บาท
รายการที่ 3 หจก.วณิชผลฯ เสนอขายจำนวน 60 อัน รวมเป็นเงิน 93,090.00 บาท
รายการที่ 4 หจก.ปวีณาฯ เสนอขายจำนวน 60 ชุด รวมเป็นเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่ 5 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 80 อัน รวมเป็นเงิน 4,964.80 บาท
รายการที่ 6 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 200 อัน รวมเป็นเงิน 19,260.00 บาท


รวม 210,156.55 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
143
498,834.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง รถดีเซลราง NKF. จำนวน 21 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,834.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมล้างทำความสะอาดถังน้ำมันเชื้อเพลิง รถดีเซลราง NKF. จำนวน 21 ถัง
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,834.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 498,834.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
144
174,300.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 320 Pcs. # 24.018.002 1 Special Nut Ref.21
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 40.00 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 1,152 Pcs. # 24018004200 (24.018.0042) Joint Ref.42
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 17.00 บาท

รายการที่ 3. จำนวน 1,000 Pcs. # 00017100401 Screw Ref.9
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 90.00 บาท

รายการที่ 4. จำนวน 500 Pcs. # 00652112663 Rubber “O” Ring Ref.76
หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาอันละ 12.00 บาท

รายการที่ 5. จำนวน 12 Sets. # 24.438.8010 Pinion with Bush
1. หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอขายในราคาชุดละ 1,900.00 บาท
2. หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายในราคาชุดละ 1,960.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 320 อัน รวมเป็นเงิน 13,696.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 1,152 อัน รวมเป็นเงิน 20,954.88 บาท
รายการที่ 3 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 1,000 อัน รวมเป็นเงิน 96,300.00 บาท
รายการที่ 4 หจก.บี.ที.ฯ เสนอขายจำนวน 500 อัน รวมเป็นเงิน 6,420.00 บาท
รายการที่ 5 หจก.พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอขายจำนวน 12 ชุด รวมเป็นเงิน 24,396.00 บาท


รวม 161,766.88 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
145
324,852.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (RH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,193.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,086.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงินรวม 275,418.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 275,418.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้าง
146
490,381.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ลม สำหรับ Repiping สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Sets. พร้อมค่าแรงติดตั้ง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 490,381.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ลม สำหรับ Repiping สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Sets. พร้อมค่าแรงติดตั้ง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 490,381.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 490,381.00 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
147
484,542.50
สอบราคา
รายการท่ี 1 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาก้อนละ 51.36 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาก้อนละ 68.23 บาท
รายการท่ี 2 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 10.165 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคากิโลกรัมละ 11.21 บาท
รายการท่ี 1 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาก้อนละ 51.36 บาท

รายการท่ี 2 บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคากิโลกรัมละ 10.165 บาท


รวม 387,875.00 บาท

รายการท่ี 1 ต่ำกว่าราคาประเมิน (65.125-51.36)= 13.765 บาท
รายการท่ี 2 ต่ำกว่าราคาประเมิน(12.5725-10.165)= 2.4075 บาท
148
439,502.50
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ลม สำหรับ Repiping พร้อมค่าแรงติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 439,502.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) อุปกรณ์ลม สำหรับ Repiping พร้อมค่าแรงติดตั้ง สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวุฒิ ราคาที่เสนอ 439,502.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 439,502.50 บาท
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อตรงตามที่ทางการฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
149
1,923,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1. จำนวน 130 Pcs. # 41A296328AAP2 Temperature Sensor Ref.No.55
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 6,450 บาท

รายการที่ 2. จำนวน 4 Pcs. # ETM 908 Engine Thermo Monitor Flight System, USA.
- ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ 3. จำนวน 300 Pcs. # 57-5500-45 Transducer , Coolant Pressure , Flight System, USA.
บริษัท ดาเวน จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 2,650 บาท
รายการที่ 1 ยกเลิก
รายการที่ 2 ยกเลิก
รายการที่ 3 ยกเลิก


รวม .00 บาท
ยกเลิก เนื่องจากผิดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาฯ ข้อ 5.1
150
338,976.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Tread Hanger (LH) For Modified Foot Step จำนวน 132 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,193.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ ราคาที่เสนอ (ต่อหน่วย) 2,086.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ จำนวนเงินรวม 275,418.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 275,418.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกญจาพาณิชย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการสอบราคาว่าจ้าง
151
1,488,000.00
สอบราคา
1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล แมทริกซ์ เทคโลโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,481,800.00 บาท
2. บริษัท เก้าแสน เทเลคอม จำกัด ไม่ผ่านเอกสารด้านเทคนิค
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แมทริกซ์ เทคโลโลยี จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินทั้งสิ้น 1,481,800.00 บาท


รวม 1,481,800.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
152
488,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมแคร่ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 485,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมแคร่ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 485,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)รวม 485,000.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
153
325,300.00
สอบราคา
จำนวน 304 Pcs. # 84A 203188P1 Brush
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอขายในราคาอันละ 1,000.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด เสนอขายจำนวน 304 อัน รวมเป็นเงิน 325,280.00 บาท

รวม 325,280.00 บาท
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
154
492,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมโครงแคร่(Bogie Frame)แคร่ PC-26 ตามเงื่อนไขและรายละเอียดทางด้านเทคนิคฯจำนวน 4 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด ราคาที่เสนอ 123,000.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด จำนวนเงิน 492,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท


รวม 492,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส(ไทยแลนด์)จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของทางการ พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้ว่าจ้างต่อไป
155
34,450.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง บรรจุผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง จำนวน 200 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.โพรเทคไฟรอีควิปเม้นท์ ราคาที่เสนอ 34,450.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
ผู้เสนอราคา บจก.นิปปอน เคมิคอล ราคาที่เสนอ 125,190.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้าง บรรจุผงเคมีแห้งเครื่องดับเพลิง จำนวน 200 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บจก.โพรเทคไฟรอีควิปเม้นท์ ราคาที่เสนอ 34,450.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).


รวม 34,450.00 บาท
ผู้เสนอราคาคือ บจก.โพรเทค โฟร์ อีควิปเม้นท์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีใบอนุญาตและทางการเคยว่าจ้างมาก่อนได้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความชำนาญการ เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการหากไม่จัดจ้างอาจจะเกิดการเสียหายต่อรถจักรดีเซลก่อนให้เกิดการเสียหายต่อการเดินรถได้
156
896,000.00
สอบราคา
1.บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 896,000.00 บาท
บริษัท โตโยต้า สงขลา ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เป็นเงิน 895,000.00 บาท

รวม 895,000.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
157
477,648.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 354,384.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์ คอม ราคาที่เสนอ 425,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 354,384.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 354,384.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
158
342,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบ Wiper Control พร้อมติดตั้ง Control Valve รถดีเซลราง NKF. จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 342,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบ Wiper Control พร้อมติดตั้ง Control Valve รถดีเซลราง NKF. จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 342,400.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 342,400.00 บาท
บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
159
488,990.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมแคร่ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 488,990.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมแคร่ รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 488,990.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 488,990.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
160
477,648.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 361,232.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 423,720.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค มอเตอร์ คอม ราคาที่เสนอ 449,500.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีภายนอก รถดีเซลราง NKF. จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 361,232.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 361,232.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
161
347,400.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างทำสีภายนอก รถ บรช. หมายเลข 30,31,39 จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอ็นจิเนีย จำกัด ราคาที่เสนอ 130,112.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 246,528.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 337,050.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างทำสีภายนอก รถ บรช. หมายเลข 30,31,39 จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 246,528.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รวม 246,528.00 บาท
- ไม่พิจารณาต่ำหนึ่ง เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดทางด้านเทคนิคในการว่าจ้างทำสีภายนอกและทำสีภายใน และประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในห้อง รถ บรช. ไม่เป็นไปตามที่กำหนด จึงไม่พิจารณา
- พิจารณาต่ำสอง เนื่องจากเอกสารและรายละเอียดทางด้านเทคนิคในการว่าจ้างทำสีภายนอกและทำสีภายใน และประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในห้อง รถ บรช. ถูกต้องตรงตามที่ทางการกำหนด จึงพิจารณาต่ำสอง คือ บริษัท เอ แปล จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังพอเพียง
162
289,649.00
สอบราคา
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างทำสีภายนอกและทำสีภายใน และประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในรถ บรช. หมายเลข 37 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอ็นจิเนีย จำกัด ราคาที่เสนอ 207,473.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 221,169.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 299,600.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้า หรือบริการ) ว่าจ้างทำสีภายนอกและทำสีภายใน และประกอบอุปกรณ์พร้อมชิ้นส่วนภายในรถ บรช. หมายเลข 37 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอ็นจิเนีย จำกัด ราคาที่เสนอ 207,473.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รวม 207,473.00 บาท
บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอ็นจิเนีย จำกัด เนื่องจากไม่มีอัตรากำลังที่เพียงพอ
163
493,525.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ก๊อกกดน้ำล้างส้วม ชนิดเกลียวนอกแบบเข้ามุม วัสดุทองเหลืองชุบขาว จำนวน 125 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 311,875.00 บาท
รายการที่ 2 ก๊อกกดน้ำล้างส้วม แบบมีขาตั้ง วัสดุทองเหลืองชุบขาว จำนวน 70 ตัว
ผู้เสนอราคา หจก.พิริยะภัณฑ์ ราคาที่เสนอ 181,650.00 บาท
รายการที่ 1 หจก.พิริยะภัณฑ์ รวมจำนวนเงิน 311,875.00 บาท
รายการที่ 2 หจก.พิริยะภัณฑ์ รวมจำนวนเงิน 181,650.00 บาท


รวม 493,525.00 บาท
มีผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา 2 ราย หจก.พริยะภัณฑ์ยืนซอง เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งตัวอย่างรายการละ 1 ชุด คณะกรรมการแจ้งให้ งานสซส.ตรวจสอบตัวอย่างและ งาน สซส.แจ้งว่าสิ่งของตัวอย่างถูกต้องใช้งานได้ ห้างฯเสนอราคารายการที่1 ชุดละ 2,495.-บาท/ชุดและรายการที่ 2ราคา 2,595.-บาท/ชุด คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคาจากห้างฯทางห้างฯยืนยันราคาที่เสนอ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการซ่อมรถเห็นควรเสนอรับซื้อ ทั้ง 2 รายการ รวมเป็นเงิน 493,525.-บาทและเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
164
325,462.00
สอบราคา
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ผ่นการพิจารณาเนื่องจากผู้ขายไม่ส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการพิจารณา
165
490,000.00
สอบราคา
รายการที่ 1 แกนเกลียวร่นห้ามล้อ ด้านซ้าย ลักษณะ,มิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,450.- บาท
รายการที่ 2 แกนเกลียวร่นห้ามล้อ ด้านขวา ลักษณะ,มิติตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 2,400.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 245,000.- บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 240,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000.- บาท


รวม 485,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุดทั้ง 2 รายการ ต่ำกว่าราคาประเมิน(490,000.00-485,000.00)=5,000.-
หรือ 1.02% รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯพร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
166
497,500.00
สอบราคา
รายการที่ 1 ซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ DTP-18 ตามรายละเอียดขั้นตอนการซ่อมแนบฯ จำนวน 50 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 9,950.- บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด จำนวนเงิน 497,500.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,500.- บาท


รวม 497,500.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์(1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พร้อมส่ง
ของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างต่อไป
167
438,700.00
สอบราคา
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา สิ่งของ # Solenoid Valve Injection Pump Dc.24 V. ยี่ห้อ ISKRA # 5011-728-407 ประเทศ SLOVANIA จำนวน 100 Pcs.ราคา Pc.ละ 4,151.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย สิ่งของ # Solenoid Valve Injection Pump Dc.24 V. ยี่ห้อ ISKRA # 5011-728-407 ประเทศ SLOVANIA จำนวน 100 Pcs.ราคา Pc.ละ 4,151.60 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 415,160.00 บาท
ถูกต้องตามเกณฑ์ลักษณะที่ออกจากงาน
168
496,480.00
สอบราคา
Voltage Regulator 70A. Type H08-50141 with Box ผลิตภัณฑ์ Kawasaki หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าสามารถใช้การแทนกันได้ จำนวน 20 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 24,824.- บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 496,480.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.- บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
169
471,600.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Fluorescent Ceiling Light for Vehicle (Ceiling Recessed Mounted with Transistorized Invertor) 24V.DC 10W. (ชนิดสั้น) ตามตัวอย่างทางการฯ จำนวน 100 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,900.- บาท

รายการที่ 2 Fluorescent Ceiling Light for Vehicle (Ceiling Recessed Mounted with Transistorized Invertor)
24V.DC 10W. (ชนิดยาว) ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 150 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,900.- บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 190,000.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 285,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 475,000.- บาท


รวม 475,000.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียวทั้ง 2 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (475,000 – 471,600 = 3,400.- ) คิดเป็น 0.72 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
170
487,920.00
สอบราคา
รายการที่ 1 Control Print Circuit Board (TRY-1) DWG.No.REF-063, ED-044C และ ED-044-3 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 10,486.- บาท

รายการที่ 2 Control Print Circuit Board (TRY-2) DWG.No.REF-063 และ ED-044-4 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 10,700.- บาท

รายการที่ 3 Control Print Circuit Board (TRY-3) DWG.No.REF-063 และ ED-044-5 จำนวน 16 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 9,844.- บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 167,776.- บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 171,200.- บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 157,504.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.- บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียวทั้ง 3 รายการ คณะกรรมการพิจารณาตัวอย่างถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน (496,480 – 487,920 = 8,560.- ) คิดเป็น 1.75 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พร้อมส่งของตามกำหนด พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
171
473,196.80
สอบราคา
1. บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด เสนอราคาตลับละ 5,718.07 บาท
2. บริษัท เอส.เค.เอส.อินเตอร์พาร์ท จำกัด เสนอราคาตลับละ 6,420.00 บาท
บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ราคาตลับละ 5,718.07 บาท

รวม 457,446.00 บาท
ต่ำกว่าราคาประเมินของทางการ (473,196.80 - 457,446.00) = 15,750.80 บาท หรือ 3.32 %
172
495,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างยิงทรายและซ่อมตรวจรอยร้าว พร้อมพ่นสี แคร่ B-4 รถ พนก. ตามรายละเอียดทางด้านเทคนิคและเงื่อนไขของทางการฯ จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 495,000.- บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 495,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.- บาท


รวม 495,000.00 บาท
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
173
270,000.00
สอบราคา
ว่าจ้างทำการพ่นบอดี้ชู้ดแล้วฉีดโฟมกันความร้อนภายในรถพระที่นั่ง พกท.,พนท. และ พนก. ตามรายละเอียดเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย ราคาที่เสนอ 90,000.- บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำนวนเงิน 270,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 270,000.- บาท


รวม 270,000.00 บาท
หจก.บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
รวมทั้งหมด 1,127,565,748.25 บาท