:: 136 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
1
งบประมาณ 274134 บาท
274,134.00
2561-202
รายการที่ 1. Complete Packet of Gasket for Hydraulic Motor only type MH 114 (22 Item/Set.) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 35 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 274,134.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Complete Packet of Gasket for Hydraulic Motor only type MH 114 (22 Item/Set.) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 35 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)  เป็นเงินทั้งสิ้น 274,134.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 274,134.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท วงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (พรบ.มาตรา 56(2)(ข))
สัญญาเลขที่ :
2
งบประมาณ 310835 บาท
310,835.00
2561-201
รายการที่ 1 ใบมีด Insert CNMG ๑๙๐๖๑๒ MN KCP ๒๕ B (CNC) จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 59,492.00 บาท
รายการที่ 2 ใบมีดกลึง Insert SNMM๑๙๐๖๑RH KCP๒๕B จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 61,846.00 บาท
รายการที่ 3 เม็ดมีด (insert) LNUX๑๙๑๙๔๐RRP KCP๒๕ จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 84,958.00 บาท
รายการที่ 4 เม็ดมีเซาะร่องมุมมีด R.๑.๒มม. จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 93,946.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 59,492.00 บาท
รายการที่2 บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 61,846.00 บาท
รายการที่3 บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 58,850.00 บาท
รายการที่4 บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 93,946.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,242.00 บาท


รวม 300,242.00 บาท
บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 3.41%
สัญญาเลขที่ :
3
งบประมาณ 499994.95 บาท
499,994.95
2561-202
ว่าจ้างดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 5 เดือน
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ท จำกัด เสนอราคา 499,994.95 บาท
ว่าจ้างดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณโรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ระยะเวลา 5 เดือน
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 499,994.95 บาท

รวม 499,994.95 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
4
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
5
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
6
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
7
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
8
งบประมาณ 57600 บาท
57,600.00
2561-202
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด รายการละ 57,600.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด รายการละ 57,600.00 บาท(แผ่นละ 0.48 บาท) จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 57,600.00 บาท

รวม 57,600.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ
พร้อมส่งของตามกำหนด ควรให้ว่าจ้างเช่าต่อไป
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
10
งบประมาณ 0 บาท
347,800.00
2561-104
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
11
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
12
งบประมาณ 1103021 บาท
1,577,180.00
2561-002
1. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด รคาที่เสนอ 1,103,021.00 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,150,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า ก.1 ที่ กม.15 + 440.90 ระหว่างสถานีบางเขน - สถานีหลักสี่ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,103,021.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

รวม 1,103,021.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 204412.8 บาท
204,412.80
2561-201
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคา 204,412.80 บาท
ร้านกิจเจริญภัณฑ์ เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 204,412.80 บาท

รวม 204,412.80 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 147500 บาท
150,000.00
2561-202
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด เสนอราคาขายอะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์เบา (คาร์บูเรเตอร์บริกส์ 16 แรงม้า (391065) จำนวน 30 ลูก และประเก็นฝาสูบบริกส์ 16 แรงม้า (272166) จำนวน 80 แผ่น รวมจำนวน 2 รายการ ราคาสิ่งของ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,500.00 บาท
บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

รวม 147,500.00 บาท
เอกสารถูกต้องและราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณ
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 1335000 บาท
1,335,000.00
2561-201
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถ DAEWOO จำนวน 3 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1,335,000.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถ DAEWOO จำนวน 3 คัน
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 1,335,000.00 บาท


รวม 1,335,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
16
งบประมาณ 495000 บาท
5,000,000.00
2561-202
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานด้วยไฟฟ้า (ก1) ที่ กม.382+629.00 ระหว่างสถานีบึงพระ-สถานีพิษณุโลก ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
ผลการพิจารณาด้านเทคนิคถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : 0
18
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศเผยแพร่
สัญญาเลขที่ : 0
19
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ : 0
20
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ : 0
21
งบประมาณ 13549400 บาท
13,549,400.00
2561-104
1. บริษัท เอควิป จำกัด
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
3. บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๑๘,๒๙๗.๕๐ บาท

รวม 13,513,297.50 บาท
ยื่นข้อเสนอเอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อโดยวิธีคัดเลือกทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
22
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยเพร่
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยเพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยเพร่
สัญญาเลขที่ :
23
งบประมาณ 800000 บาท
800,000.00
2561-201
1. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายการที่ 1. เอ็กเซิลซัพพอร์ทเพลาขับรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. เสนอราคา 780,000.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายการที่ 1. เอ็กเซิลซัพพอร์ทเพลาขับรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. จำนวนเงิน 780,000.00 บาท

รวม 780,000.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ :
24
งบประมาณ 500000 บาท
440,000.00
2561-202
1. บริษัท โปรซีล จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำเฮาท์ซิ่งกระบอกเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน(4112 106 6.010) เสนอราคา 200,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแฟลงโคนพีเนี่ยน (DL63.316) เสนอราคา 360,000.00 บาท
2. บริษัท ธนาภิิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำเฮาท์ซิ่งกระบอกเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน(4112 106 6.010) เสนอราคา 189,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแฟลงโคนพีเนี่ยน (DL63.316) เสนอราคา 290,000.00 บาท
3. บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำเฮาท์ซิ่งกระบอกเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน(4112 106 6.010) เสนอราคา 180,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแฟลงโคนพีเนี่ยน (DL63.316) เสนอราคา 260,000.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำเฮาท์ซิ่งกระบอกเข้าเกียร์รถเกลี่ยหิน(4112 106 6.010) จำนวนเงิน 180,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแฟลงโคนพีเนี่ยน (DL63.316) จำนวนเงิน 260,000.00 บาท

รวม 440,000.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามต้องการ และมีราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/19จ./2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
25
งบประมาณ 99750.75 บาท
99,750.75
2561-202
รายการที่ 1 จัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด80แกรม ที่กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง จำนวน 165 ลัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเชียกลการโลหะ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,750.75 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด80แกรม ที่กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง จำนวน 165 ลัง ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอเซียกลการโลหะ เป็นเงิน 99,750.75 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,750.75 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0377/158/2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
26
งบประมาณ 398040 บาท
398,040.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 398,040.00 บาท
ว่าจ้างซ่อม B-7 Reducing Valve รถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 40 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 398,040.00 บาท

รวม 398,040.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
28
งบประมาณ 48412.15 บาท
48,412.15
2561-202
บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๘,๔๑๒.๑๕ บาท
บริษัท เอแปล จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๘,๔๑๒.๑๕ บาท

รวม 48,412.15 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการสืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๓ ราย แล้วปรากฏว่า บริษัท เอแปล จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 31672 บาท
31,672.00
2561-202
บริษัทฟีลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนชเม็นพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๓๑,๖๗๒ บาท
บริษัทฟีลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนชเม็นพ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๓๑,๖๗๒ บาท

รวม 31,672.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการสืบราคากับผู้มีอาชีพขาย/รับจ้างสิ่งของ ซึ่งตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบรายงานขอจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๓ ราย แล้วปรากฏว่า บริษัทฟิลลารี่ เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนซเม็นซ์ จำกัด เสนอราคาต่ำที่สุด
สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 500000 บาท
146,000.00
2561-202
1. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
รายการที่ 1. เซนเซอร์ความเร็ว รุ่น KPPG 156 เสนอราคา 60,000.00 บาท
รายการที่ 2. สวิตซ์บิดค้าง 2 ตำแหน่ง เสนอราคา 16,000.00 บาท
รายการที่ 3. สวิตซ์บิดค้าง 3 ตำแหน่ง เสนอราคา 16,000.00 บาท
รายการที่ 4. สวิตซ์กดไม่ค้าง เสนอราคา 16,000.00 บาท
รายการที่ 5. สวิตซ์โยก 2 ทาง เด้งกลับ เสนอราคา 38,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 146,000.00 บาท
2. บริษัท วิวัฒนกล จำกัด
รายการที่ 1. เซนเซอร์ความเร็ว รุ่น KPPG 156 เสนอราคา 76,000.00 บาท
รายการที่ 2. สวิตซ์บิดค้าง 2 ตำแหน่ง เสนอราคา 19,260.00 บาท
รายการที่ 3. สวิตซ์บิดค้าง 3 ตำแหน่ง เสนอราคา 19,260.00 บาท
รายการที่ 4. สวิตซ์กดไม่ค้าง เสนอราคา 19,260.00 บาท
รายการที่ 5. สวิตซ์โยก 2 ทาง เด้งกลับ เสนอราคา 44,900.00 บาท
รวมเป็นเงิน 178,680.00 บาท
3. บริษัท ที อาร์ เค ประเทศไทย จำกัด เสนอราคา 172,000.00 บาท
รายการที่ 1. เซนเซอร์ความเร็ว รุ่น KPPG 156 เสนอราคา 72,000.00 บาท
รายการที่ 2. สวิตซ์บิดค้าง 2 ตำแหน่ง เสนอราคา 18,000.00 บาท
รายการที่ 3. สวิตซ์บิดค้าง 3 ตำแหน่ง เสนอราคา 18,000.00 บาท
รายการที่ 4. สวิตซ์กดไม่ค้าง เสนอราคา 18,000.00 บาท
รายการที่ 5. สวิตซ์โยก 2 ทาง เด้งกลับ เสนอราคา 46,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 172,000.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
รายการที่ 1. เซนเซอร์ความเร็ว รุ่น KPPG 156 จำนวนเงิน 60,000.00 บาท
รายการที่ 2. สวิตซ์บิดค้าง 2 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
รายการที่ 3. สวิตซ์บิดค้าง 3 ตำแหน่ง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
รายการที่ 4. สวิตซ์กดไม่ค้าง จำนวนเงิน 16,000.00 บาท
รายการที่ 5. สวิตซ์โยก 2 ทาง เด้งกลับ จำนวนเงิน 38,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,000.00 บาท

รวม 146,000.00 บาท
มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามความต้องการ และมีราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/18ซ./2561 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561
31
งบประมาณ 280000 บาท
279,300.00
2561-202
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 279,300.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างเป็นเงิน 279,300.00 บาท

รวม 279,300.00 บาท
บริษัท 101 โฮมบิวด์ จำกัด เสนอราคารับจ้างเป็นเงิน 279,300.00 บาท เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ และเพือเป็นการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ให้อยู่ในสภาพที่ดี แข็งแรงปลอดภัยต่อพนักงานที่พักอาศัยอยู่
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 218033.9 บาท
218,033.90
2561-202
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 1 บ่อ ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 218,033.90 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างของทางการฯทั้งหมดทุกประการ
รายการที่ 1 จัดจ้างซ่อมปรับปรุงระบบควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 1 บ่อ ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 218,033.90 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) ยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดในการจ้างของทางการฯทั้งหมดทุกประการ

รวม 218,033.90 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0377/157/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
33
งบประมาณ 419440 บาท
419,440.00
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหุ้ม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(สีน้ำเงิน) จำนวน 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 19,474.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านเสมียนเบาะยนต์ ราคาที่เสนอ 18,800.00 บาท
รายการที่1 เสมียนเบาะยนต์ จำนวนเงิน 376,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,000.00 บาท


รวม 376,000.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (419,440.00 – 376,000.00) = 43,440.00 คิดเป็นประมาณ 10.35 % ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 842000 บาท
.00
เชิญชวน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์
2. กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก และ บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช แอนด์ โฟร์ เสนอราคา 781,227.99 บาท
2. กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก และ บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด) เสนอราคา 740,796.63 บาท

รวม 740,796.63 บาท
กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก และ บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด) เสนอราคา 740,796.63 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
35
งบประมาณ 411843 บาท
411,843.00
2561-202
 1. กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Fleetguard FF105D Ful/Water Separator,Spin On จำนวน 380 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,386.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. กรองน้ำยาระบายความร้อน ยี่ห้อ Fleetguard WF2076 Water,Spin On จำนวน 180 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 128,079.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. กรองหล่อลื่น ยี่ห้อ Fleetguard 670 Lub Oil Full-Flow,Spin On จำนวน 360 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 198,378.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 1. กรองเชื้อเพลิง ยี่ห้อ Fleetguard FF105D Ful/Water Separator,Spin On จำนวน 380 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 85,386.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. กรองน้ำยาระบายความร้อน ยี่ห้อ Fleetguard WF2076 Water,Spin On จำนวน 180 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 128,079.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. กรองหล่อลื่น ยี่ห้อ Fleetguard 670 Lub Oil Full-Flow,Spin On จำนวน 360 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 198,378.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 411,843.00 บาท
เพราะเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามมาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
36
งบประมาณ 0 บาท
1,185,000.00
2561-002
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Corrective Maintenance เครื่องกั้นถนน กองควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา

รวม .00 บาท
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมอุปกรณ์ Corrective Maintenance เครื่องกั้นถนน กองควบคุมอาณัติสัญญาณทางไกล เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคา
สัญญาเลขที่ :
37
งบประมาณ 494340 บาท
494,340.00
2561-202
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลม พร้อมเปลี่ยนสลักเกลียวยึดและตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Coupling Disc ของ Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๒ ฝา
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 494,340.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลม พร้อมเปลี่ยนสลักเกลียวยึดและตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Coupling Disc ของ Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๒ ฝา
1.บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 494,340.00 บาท

รวม 494,340.00 บาท
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
38
งบประมาณ 1386836 บาท
1,386,836.00
2561-002
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินและอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณโรงรถพ่วงชุมพร ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัยชุมพร เซอร์วิส ไมท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 929,988.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,263,456.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 1,285,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองใต้ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,360,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,367,928.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยชุมพร เซอร์วิส ไมท์ จำกัด จำนวนเงิน 929,988.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 929,988.00 บาท

รวม 929,988.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัยชุมพร เซอร์วิส ไมท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,386,836.00 - 929,988.00 = 456,848.00 บาท) คิดเป็น 32.94 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
39
งบประมาณ 317000 บาท
298,530.00
2561-201
สิ่งของ เครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1,260 ลิตรต่อชั่วโมงแรงดันได้ถึง 300 บาร์ ใช้งานที่ สรพ.ชพ. (งทป.เลขที่ 48/2561) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 276,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 281,410.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่องฉีดน้ำร้อน-น้ำเย็น แรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 1,260 ลิตรต่อชั่วโมงแรงดันได้ถึง 300 บาร์ ใช้งานที่ สรพ.ชพ. (งทป.เลขที่ 48/2561) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย 276,060.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 276,060.00 บาท
เราพะบริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 7.53%
สัญญาเลขที่ :
40
งบประมาณ 652914 บาท
652,914.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 กระป๋อง สีม่วง No.229 ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร ยี่ห้อ Matrix System
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 168,000.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 กระป๋อง สีขาว No.040 ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร ยี่ห้อ Matrix System
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 84,000.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 10 กระป๋อง สีเหลือง No.012 ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร ยี่ห้อ Matrix System
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 30 ชุด ชุด Clear Hard 2K 1 ชุดประกอบด้วย 1) Matrix MAV36 ขนาดบรรจุกระป๋อง 5 ลิตร จำนวน 1 กระป๋อง 2) ตัวเร่ง Matrix MAV35 ขนาดบรรจุกระป๋อง 0.5 ลิตร จำนวน 5 กระป๋อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 120,000.00 บาท
รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 100 ปี๊บ ทินเนอร์ละลาย MR-07160 ขนาดบรรจุ 4.5 ลิตร ยี่ห้อ Matrix System
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 73,000.00 บาท
รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 60 ชุด สีพื้นกลบรอย 1 ชุด ประกอบด้วย 1) Matrix MPV-212 บรรจุกระป๋องละ 3 ลิตร 2) Matrix MPV-4048 บรรจุกระป๋องละ 1 ลิตร
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
ราคาที่เสนอ 107,000.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 167,947.20 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 83,973.60 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 27,991.20 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 119,989.80 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 72,974.00 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด จำนวนเงิน 106,957.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 579,833.00 บาท

รวม 579,833.00 บาท
- บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด เสนอเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอยี่ห้อ “Jax Paints” ตรวจสอบเสนอเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วน จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้ทั้งหมด 6 รายการ รายการที่ 1 ลดเหลือ 167,947.20 บาท, รายการที่ 2 ลดเหลือ 83,973.60 บาท, รายการที่ 3 ลดเหลือ 27,991.20 บาท,รายการที่ 4 ลดเหลือ 119,989.80 บาท, รายการที่ 5 ลดเหลือ 72,974.00 บาท, รายการที่ 6 ลดเหลือ 106,957.20 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 73,081.00 บาท (652,914.00 – 579,833.00) หรือต่ำกว่า 11.19% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
42
งบประมาณ 0 บาท
4,988,000.00
2561-002
-
ยกเลิกเนื่องจาก ทบทวน TOR ใหม่

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
43
งบประมาณ 750000 บาท
748,485.97
2561-002
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอเป็นเงิน 704,660.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 560,825.52 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา ราคาที่เสนอเป็นเงิน 571,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เป็นเงิน 560,825.52 บาท

รวม 560,825.52 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
44
งบประมาณ 604000 บาท
603,000.00
2561-002
มีผู้ยื่นเสนอราคา 4 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีทโฮม บิ้วด์ เสนอราคา 495,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรโยธา2016 เสนอราคา 471,000.00 บาท
3. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคา 559,000.00 บาท
4. กิจการร่วมค้า กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี เสนอราคา 531,515.01 บาท ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน(ปร.4) ไม่ถูกต้อง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรโยธา2016 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 471,000.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 471,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาผ่านการพิจารณา เสนอเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาสมควรให้ดำเนินการจ้างต่อไป ซึ่งราคาที่เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง (603,000.-471,000.) 132,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.02
สัญญาเลขที่ :
45
งบประมาณ 18489600 บาท
18,489,600.00
2561-104
1.บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.บริษัท เอควิป จำกัด
3.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด
4.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด

รวม 8,030,136.00 บาท
ยื่นข้อเสนอเอกสาร หลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไข ของทางการ ฯ ที่กำหนดไว้ทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
46
งบประมาณ 530000 บาท
530,000.00
2561-002
มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 528,000.00 บาท
2. บริษัท อัลตรา-ไทย จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
3. กิจการร่วมค้า กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี ไม่ผ่านการพิจารณาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 528,000.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 528,000.00 บาท
ผู้เสนอราคาผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว เสนอเอกสารครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ พิจารณาสมควรให้ดำเนินการจ้างต่อไป ซึ่งราคาที่เสนอเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลาง (530,000.-528,000.) 2,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๓๘
สัญญาเลขที่ :
47
งบประมาณ 1524750 บาท
1,524,750.00
2561-201
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,524,750.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,524,750.00 บาท

รวม 1,524,750.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
48
งบประมาณ 1585483.2 บาท
1,585,483.20
2561-201
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,585,483.20 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,585,483.20 บาท
ขอต่อรองราคา บริษัทยินดีลดให้ เป็น 1,572,900.00 บาท

รวม 1,572,900.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
49
งบประมาณ 810011.4 บาท
810,011.40
2561-201
รายการที่ 1 ชุดแขวนบานประตูด้านซ้าย รถ บนอ.ป.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 476,691.42 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 425,325.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดแขวนบานประตูด้านขวา รถ บนอ.ป.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 476,691.42 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 425,325.00 บาท
รายการที่ 1 ชุดแขวนบานประตูด้านซ้าย รถ บนอ.ป.
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 425,325.00 บาท
รายการที่ 2 ชุดแขวนบานประตูด้านขวา รถ บนอ.ป.
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 425,325.00 บาท

รวม 850,650.00 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาต่ำ 1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
50
งบประมาณ 353100 บาท
353,100.00
2561-202
ก้านปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝน จำนวน 200 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 353,100.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ก้านปัดน้ำฝนพร้อมใบปัดน้ำฝน จำนวน 200 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 353,100.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 353,100.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
51
งบประมาณ 471870 บาท
471,870.00
2561-201
รายการที่ 1 Spherical Roller Bearing No.23122 CC/W33 จำนวน 90 ตลับ
ผู้เสนอราคา หจก.สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ 471,870.00 บาท
รายการที่1 หจก.สินสหวัฒน์ จำนวนเงิน 471,870.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 471,870.00 บาท


รวม 471,870.00 บาท
หจก.สินสหวัฒน์ เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
52
งบประมาณ 99500 บาท
.00
เชิญชวน
1. บริษัท เอส พี กรุ้ป อินเตอร์เทรค จำกัด เสนราคา 99,000.00 บาท
2. หจก.สายันต์การค้าลพบุรี 122,100.00 บาท
1. บริษัท เอส พี กรุ้ป อินเตอร์เทรค จำกัด เสนราคา 99,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

รวม 99,000.00 บาท
คณะกรรมการได้พิารณาและทำการต่อรองราคาแล้ว บริษัทฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ เนื่องจากมีความจำเป้นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงสถานีลพบุรี เพื่อภาพลักษณ์ของการให้บริการ เห็นสมควรจัดซื้อสิ่งของจาก บริษัท เอส พี กรุ้ป อินเตอร์เทรด จำกัด ในวงเงินค่าจ้าง 99,000.00 บาท (รวมภาษีฯ ) กำหนด 30 วัน ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1723/9/258/2561 ลง 15 พฤษภาคม 2561
53
งบประมาณ 1264000 บาท
1,992,600.00
2561-002
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,264,000.00 บาท
2. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,295,100.00 บาท
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,394,800.00 บาท
4. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,498,000.00 บาท
5. บริษัท แฟท เมเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,547,000.00 บาท
6. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,793,340.00 บาท
7. บริษัท วัฒนภัทร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,887,750.00 บาท


อนุมัติให้จ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างซ่อมระบบสายส่งสัญญาณควบคุมการเดินรถจากศูนย์ส่วนกลาง ระหว่าง สทล.32หลัก9-สถานีเชียงราก ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,264,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

รวม 1,264,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
54
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศแล้ว
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศแล้ว

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศแล้ว
สัญญาเลขที่ :
55
งบประมาณ 19500 บาท
19,500.00
2561-202
บริษัท โฟล์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โฟล์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา ที่เหมาะสมแล้ว

รวม 19,500.00 บาท
ได้ทำการต่อรองราคาได้เจรจาตกลงราคากับ บริษัท โฟล์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีอาชีพ
จัดจำหน่ายพัสดุดังกล่าว จำกัด ยืนยันราคาเดิม ตามหนังสือ
บริษัทเลขที่ .F001/2561ลงวันที่ ......12....../....มิ.ย......./2561 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 19,500.00..... บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน..) ตามใบเสนอราคาเลขที่ 001/2561 ลงวันที่ ....11.... มิถุนายน 2561
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/วผล.2/ ส.5/82 /2561
56
งบประมาณ 696999.97 บาท
696,999.97
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 41 บาน ไม้สักบานประตูเลื่อนใหญ่ รถ บสพ., บพห. ขนาด 50 x 1,530 x 1,760 มม.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด
ราคาที่เสนอ 697,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา
ราคาที่เสนอ 789,660.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 696,962.69 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 696,962.69 บาท


รวม 696,962.69 บาท
- บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว สิ่งของถูกต้องใช้การได้ ต่อรองราคาแล้ว ลดราคาให้เหลือ 696,962.69 พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 37.28 บาท (696,999.97 – 696,962.69) หรือต่ำกว่า 0.005% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
57
งบประมาณ 260700 บาท
260,536.53
2561-202
1.ร้าน ส.วรโชติฮาร์ตแวร์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 225,040.00 บาท
2.ร้านแหม่มค้าวัสดุ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 293,560.00 บาท
3.ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 236,213.20 บาท
ร้าน ส.วรโชติฮาร์ตแวร์ เป็นเงิน 225,040.00 บาท

รวม 225,040.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
58
งบประมาณ 2400000 บาท
2,400,000.00
2561-002
รายการที่ 1 ว่าจ้างทำความสะอาดโรงรถโดยสาร และโรงรถพระที่นั่งเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ

ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดรถพระที่นั่ง
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จำกัด ไม่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดรถพระที่นั่ง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง ไม่มีประสบการณ์ในการทำความสะอาดรถพระที่นั่ง
รายการที่1 บริษัท โปรเทค2014 จำกัด จำนวนเงิน 2,400,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท


รวม 2,400,000.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
59
งบประมาณ 470800 บาท
470,800.00
2561-202
After Cooler Support เครื่องยนต์ CUMMINS KTTA 50L รถจักร HID (L2 HID 0099) จำนวน 40 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
After Cooler Support เครื่องยนต์ CUMMINS KTTA 50L รถจักร HID (L2 HID 0099) จำนวน 40 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 470,800.00 บาท
เนื่องจากครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และจาม พรบ. มาตรา 56(2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
60
งบประมาณ 150000 บาท
149,997.00
2561-202
บริษัท หาดใหญ่ไพรัตน์ จำกัด เสนอราคา 149,816.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ บริษัท หาดใหญ่ไพรัตน์ จำกัด ได้ยืนยันไว้ใน
ครั้งนี้ในราคา 149,816.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่ำกว่าราคาวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก วอต. เป็นเงิน
181.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 เป็นราคาที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ


รวม 149,816.00 บาท
คณะกรรมการฯ มีความเห็นสมควรจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงห้องสุขาที่ทำการฯจาก บริษัท หาดใหญ่ไพรัตน์ จำกัด ในครั้งนี้ อยู่ในอำนาจของ วอต. เป็นผู้พิจารณา ตามคำสั่งทั่วไป ที่ ก.833/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560
สัญญาเลขที่ :
61
งบประมาณ 300000 บาท
295,300.00
2561-202
1. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
รายการที่ 1. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 78,000.00 บาท
รายการที่ 2. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 150,000.00 บาท
รายการที่ 3. น๊อตล็อคใบบิเตอร์แบบทังสเตน (ตัวสั้น) เสนอราคา 10,500.00 บาท
รายการที่ 4. สกรูหัวจมแบบบาง M16 x 35 ม.ม. เสนอราคา 32,000.00 บาท
รายการที่ 5. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 48,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 318,500.00 บาท
2. บริษัท โปรซีล จำกัด
รายการที่ 1. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 78,000.00 บาท
รายการที่ 2. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 144,000.00 บาท
รายการที่ 3. น๊อตล็อคใบบิเตอร์แบบทังสเตน (ตัวสั้น) เสนอราคา 10,500.00 บาท
รายการที่ 4. สกรูหัวจมแบบบาง M16 x 35 ม.ม. เสนอราคา 32,000.00 บาท
รายการที่ 5. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 48,000.00 บาท
รวมเป็นเงิน 312,500.00 บาท
3. บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
รายการที่ 1. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 72,000.00 บาท
รายการที่ 2. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 140,700.00 บาท
รายการที่ 3. น๊อตล็อคใบบิเตอร์แบบทังสเตน (ตัวสั้น) เสนอราคา 9,000.00 บาท
รายการที่ 4. สกรูหัวจมแบบบาง M16 x 35 ม.ม. เสนอราคา 28,000.00 บาท
รายการที่ 5. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 45,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 295,300.00 บาท
บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
รายการที่ 1. ลูกสูบเหล็กชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 72,000.00 บาท
รายการที่ 2. บู๊ชทองเหลืองชุดบีบหินพร้อมซีลครบชุด รุ่น 07,09 เสนอราคา 140,700.00 บาท
รายการที่ 3. น๊อตล็อคใบบิเตอร์แบบทังสเตน (ตัวสั้น) เสนอราคา 9,000.00 บาท
รายการที่ 4. สกรูหัวจมแบบบาง M16 x 35 ม.ม. เสนอราคา 28,000.00 บาท
รายการที่ 5. ฝาครอบบู๊ชทองเหลืองชุดบีบหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 45,600.00 บาท
รวมเป็นเงิน 295,300.00 บาท

รวม 295,300.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/15ซ./2561 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2561
62
งบประมาณ 300000 บาท
279,270.00
2561-202
1. บริษัท ที อาร์ เค ประเทศไทย จำกัด
รายการที่ 1. มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ เสนอราคา 300,000.00 บาท
2. บริษัท วิวัฒนกล จำกัด
รายการที่ 1. มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ เสนอราคา 285,000.00 บาท
3. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
รายการที่ 1. มอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ เสนอราคา 279,270.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จำนวนเงิน 279,270.00 บาท

รวม 279,270.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/14ซ./2561 ลงวันที่ 04 มิถุนายน 2561
63
งบประมาณ 100000 บาท
85,000.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
รายการที่ 1. จ้างซ่อมขายึดฐานมอเตอร์ชุดอัดหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 95,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์อะไหล่
รายการที่ 1. จ้างซ่อมขายึดฐานมอเตอร์ชุดอัดหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 92,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ
รายการที่ 1. จ้างซ่อมขายึดฐานมอเตอร์ชุดอัดหิน รุ่น 07,09 เสนอราคา 85,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ
รายการที่ 1. จ้างซ่อมขายึดฐานมอเตอร์ชุดอัดหิน รุ่น 07,09 จำนวนเงิน 85,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000.00 บาท

รวม 85,000.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/17จ./2561 ลงวันที่ 06 มิถุนายน 2561
64
งบประมาณ 480000 บาท
478,300.00
2561-201
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 8 รายการ ค่าจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 478,300.00 บาท
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวม 478,300.00 บาท
เอกสารครบถ้วนถูกต้องและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1520/9/จ.09/2561
65
งบประมาณ 1975999.98 บาท
1,975,999.98
2561-201
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 1,975,999.98 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 1,975,999.98 บาท

รวม 1,975,999.98 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
66
งบประมาณ 2770000 บาท
2,803,000.00
2561-202
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,775,023.60 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ 354/14 -363/6(1) ระหว่างสถานีทะแมนชัย - สถานีบ้านแสลงพัน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 2,770,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวม 2,770,000.00 บาท
มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
สัญญาเลขที่ :
67
งบประมาณ 1583600 บาท
1,979,500.00
2561-002
1. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,583,600.00 บาท
2. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,583,600.00 บาท
3. บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 1,597,000.00 บาท
4. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,793,427.00 บาท
อนุมัติให้จ้าง บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า Communication ระบบควบคุมการเดินรถจากส่วนกลาง (CTC) ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,583,600.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

รวม 1,583,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรก
สัญญาเลขที่ :
68
งบประมาณ 160000 บาท
159,639.72
2561-202
1.ร้าน ส.วรโชติฮาร์ดแวร์ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 145,647.33 บาท
2.ร้านแหม่มค้าวัสดุ ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 163,198.00 บาท
3.ร้าน บ้านกรูดการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 188,651.70 บาท
4.ร้านลิ้มกิมเส็ง(เสนอราคาบางรายการ) เป็นเงิน 56,956.30 บาท
ร้าน ส.วรโชติฮาร์ดแวร์ เป็นเงิน 145,647.33 บาท

รวม 145,647.33 บาท
เสนอราคาทุกรายการ เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
69
งบประมาณ 752710.71 บาท
752,710.71
2561-002
รายการที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดรถจักร พื้นที่ใช้สอยบริเวณบ้านพัก (รันนิ่งรูม/Running Room) ที่หน่วย
10 พิษณุโลก ระยะเวลา 8 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 750,000.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดรถจักร พื้นที่ใช้สอยบริเวณบ้านพัก (รันนิ่งรูม/Running Room) ที่หน่วย
10 พิษณุโลก ระยะเวลา 8 เดือน
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 750,000.00 บาท


รวม 750,000.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
70
งบประมาณ 7000419.36 บาท
7,000,419.36
2561-202
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 7,000,419.36 บาท
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำนวนเงิน 7,000,419.36 บาท

รวม 7,000,419.36 บาท
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน (เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) )
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 7000419.36 บาท
7,000,419.36
2561-202
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 7,000,419.36 บาท
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำนวนเงิน 7,000,419.36 บาท

รวม 7,000,419.36 บาท
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน (เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ ม.56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) )
สัญญาเลขที่ :
72
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
73
งบประมาณ 133637.65 บาท
133,637.65
2561-202
  รายการที่1. Cut- Off Wheel type ETH100-INOXB16.0 Size 4 นิ้ว X 0.040 X 5/8 นิ้วEDP69943 Max Speed 15300 rpm. จำนวน 100 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,959.00 บาท (สามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 2. Grinding Wheel Type 27 Spec A24R Size 100 X 6 X 16 mm. Max Speed 15300 rpm. จำนวน 100 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,653.15 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 3. หลอด LED Hand lamp Type E๒๗ 7W 22V จำนวน 100 หลอด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 9,630.00 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่4. เทปพันเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว X 10 เมตร จำนวน 100 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่5. Viny electrical Tape Size 3/4 นิ้ว ยาว 66 ฟุต Scotch Super 33+ จำนวน 50 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,222.50 บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่6. Rubber Splicing Tape Size 3/4 นิ้ว X 30 ฟุต Scotch 23 จำนวน 50ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 13,749.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่7. ท่อหดขนาด 30 mm.(50 เมตร/ม้วน) จำนวน 3 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่8. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1/2 นิ้ว ยาว 200 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,585.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่9. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF3/4 นิ้ว ยาว 100 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 10,967.50 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่10. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1.1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,445.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่11. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1.1/2 นิ้ว ยาว 50 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,445.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่12. แปรงทองเหลืองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 60 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,311.20 บาท (สองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่13. แปรงทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่14. ตะกั่วเส้นขนาด 1.2 มม.60/40 TIN/LEAD type B425 (1 ปอนด์/ม้วน) จำนวน 20 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่15. กระดาษทรายน้ำ No.1000 จำนวน 240 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่16. ผ้าทราย No.0 จำนวน 240 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่17. ผ้าทราย No.1 จำนวน 240 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่18. กระดาษทราย No.240 จำนวน 200 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่19. เทปดำพันสายไฟ ไทยเคเค จำนวน 1,000 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,490.00 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Cut- Off Wheel type ETH100-INOXB16.0 Size 4 นิ้ว X 0.040 X 5/8 นิ้วEDP69943 Max Speed 15300 rpm. จำนวน 100 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,959.00 บาท (สามพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 2. Grinding Wheel Type 27 Spec A24R Size 100 X 6 X 16 mm. Max Speed 15300 rpm. จำนวน 100 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,653.15 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              รายการที่ 3. หลอด LED Hand lamp Type E๒๗ 7W 22V จำนวน 100 หลอด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขายโดย เป็นเงินทั้งสิ้น 9,630.00 บาท (เก้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่4. เทปพันเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว X 10 เมตร จำนวน 100 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่5. Viny electrical Tape Size 3/4 นิ้ว ยาว 66 ฟุต Scotch Super 33+ จำนวน 50 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,222.50 บาท (เจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่6. Rubber Splicing Tape Size 3/4 นิ้ว X 30 ฟุต Scotch 23 จำนวน 50ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,749.50 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่7. ท่อหดขนาด 30 mm.(50 เมตร/ม้วน) จำนวน 3 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่8. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1/2 นิ้ว ยาว 200 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 16,585.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่9. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF3/4 นิ้ว ยาว 100 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 10,967.50 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่10. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1.1/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,445.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่11. ท่ออ่อนกันน้ำคุณภาพสูง (EE type) No.EF1.1/2 นิ้ว ยาว 50 ฟุต จำนวน 5 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,445.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่12. แปรงทองเหลืองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 60 อัน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,311.20 บาท (สองพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่13. แปรงทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 60 อัน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่14. ตะกั่วเส้นขนาด 1.2 มม.60/40 TIN/LEAD type B425 (1 ปอนด์/ม้วน) จำนวน 20 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 11,235.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่15. กระดาษทรายน้ำ No.1000 จำนวน 240 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่16. ผ้าทราย No.0 จำนวน 240 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่17. ผ้าทราย No.1 จำนวน 240 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่18. กระดาษทราย No.240 จำนวน 200 แผ่น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               รายการที่19. เทปดำพันสายไฟ ไทยเคเค จำนวน 1,000 ม้วน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 7,490.00 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 133,637.65 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
74
งบประมาณ 481500 บาท
481,500.00
2561-202
รายการที่ 1. บานเกล็ดใหญ่ข้างตัวรถจักร HID ขนาด 1070 x 675 มม. จำนวน 150 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 353,100.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. บานเกล็ดใหญ่ข้างตัวรถจักร HID ขนาด 565 x 675 มม. จำนวน 100 อัน ผู้เสนอราคาได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 128,400.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. บานเกล็ดใหญ่ข้างตัวรถจักร HID ขนาด 1070 x 675 มม. จำนวน 150 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 353,100.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. บานเกล็ดใหญ่ข้างตัวรถจักร HID ขนาด 565 x 675 มม. จำนวน 100 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 128,400.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 481,500.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
75
งบประมาณ 470800 บาท
470,800.00
2561-202
รายการที่1. Hydraulic Tube for fuel Injection. OD.8 mm. ID. 4 mm. LG 6 M.ทนแรงดันได้ 400 Bar มาตรฐาน DIN 2391 จำนวน 200 pcs ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Hydraulic Tube for fuel Injection. OD.8 mm. ID. 4 mm. LG 6 M.ทนแรงดันได้ 400 Bar มาตรฐาน DIN 2391 จำนวน 200 pcs ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 470,800.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
76
งบประมาณ 981539.89 บาท
981,539.89
2561-002
ว่าจ้างซ่อมบำรุงรถพ่วงวาระ 8 เดือน และวาระปานกลาง (2 ปี) และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ระยะเวลา 12 เดือน ที่ สรพ.กค จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 975,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง ไม่รับพิจารณา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 975,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 975,000.00 บาท


รวม 975,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง เสนอเอกสารเงื่อนไขทางด้านเทคนิคของทางการ ไม่ถูกต้อง จึงไม่รับพิจารณา
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าหากยกเลิกการจัดหาครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการซ่อมบำรุง คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (981,539.89 – 975,000.00 = 6,539.89 บาท.) ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
77
งบประมาณ 589500 บาท
589,500.00
2561-002
๑. บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ตามใบเสนอราคา เลขที่ ๖๑๐๖๑๖๐๐๐๐๙๗๘ และยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖๑๐๐๒๑
๒. บริษัท อมตะ เพชร จำกัด เสนอราคาต่ำสองเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๖,๓๒๙.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ตามใบเสนอราคา เลขที่ ๖๑๐๖๑๖๐๐๐๐๖๒๒ และยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖๑๐๐๒๑
๓. บริษัท มิงลองไฟน์ จิวเวลรี่ จำกัด เสนอราคาต่ำสาม เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๔,๒๒๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ตามใบเสนอราคา เลขที่ ๖๑๐๖๑๖๐๐๐๐๒๕๕ และยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๖๑๐๐๒๑
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากระบบแล้วเห็นสมควรรับพิจารณาข้อเสนอของ บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และยื่นเอกสารหลักฐานและรายละเอียดครบถ้วนตามข้อกำหนดขอบเขตของงานของการรถไฟฯ

รวม 530,000.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรจ้างทำแหนบทองคำที่ระลึกมอบให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ ๒๕ ปี จำนวน ๒๑๐ อัน จาก บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๐,๐๐๐.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ต่ำกว่าราคาประเมิน (๕๘๙,๕๐๐–๕๓๐,๐๐๐) ๕๙,๕๐๐.- บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๐.๐๙
สัญญาเลขที่ : ปจ.610021
78
งบประมาณ 1835662.5 บาท
1,664,920.00
2561-002
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 166,492.00
บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 149,950.00
บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 1,499,500.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,500.00 บาท


รวม 1,499,500.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,664,920.00-1,499,500.00 = 165,420.00 บาท) คิดเป็น 9.93% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
79
งบประมาณ 2375000 บาท
1,867,500.43
2561-002
จำนวน 2 ราย
1.บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,867,500.43 บาท
2.บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,375,000.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,867,500.43 บาท
ขอต่อรองราคา บริษัทฯ ยินดีลดราคาให้เหลือ 1,867,417.50 บาท

รวม 1,867,417.50 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำ1 สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
80
งบประมาณ 8382262.6 บาท
7,806,292.00
2561-201
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด ราคาที่เสนอ 169,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 185,000.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 172,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 7,774,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,774,000.00 บาท


รวม 7,774,000.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (7,806,292.00 - 7,774,000.00) = 32,292.00 บาท คิดเป็น 0.41% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
81
งบประมาณ 100000 บาท
85,000.00
2561-202
1. ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 85,000.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 85,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,000.00 บาท

รวม 85,000.00 บาท
เป็นผู้มีอาชีพจ้างโดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/12จ./2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
82
งบประมาณ 24400 บาท
24,400.00
2561-202
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น เสนอราคาเป็นเงิน 22,548.00 บาท
ลิ้มกวงฮวด เสนอราคา เป็นเงิน 23,410.00 บาท
จี่ เซ่ง ฮวด จั่น เป็นผู้ชนะการเสนอราคา

รวม 22,548.00 บาท
สินค้ามีคุณภาพ ราคาไม่แพง
สัญญาเลขที่ : 1923/9/03
83
งบประมาณ 34229325 บาท
35,107,000.00
2561-301
1. บริษัท ซีนิกซี อีเล็คเท็ค จำกัด ราคาที่เสนอ 34,229,325.00 บาท
2. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 34,894,871.03 บาท
3. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 35,090,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ ประแจกลไฟฟ้า สัญญาณไฟสี และเปลี่ยนสายเคเบิลใต้ดิน สถานีชุมทางทุ่งสง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 เป็นเงิน 34,229,325.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

รวม 34,229,325.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
84
งบประมาณ 100000 บาท
95,800.00
2561-202
1. ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 95,800.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 95,800.00 บาท

รวม 95,800.00 บาท
เป็นผู้ประกอบการที่มีอาชีพจ้างโดยตรง และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/11จ./2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
85
งบประมาณ 1396300 บาท
1,410,785.00
2561-002
1. บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด เสนอราคาแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 2,600.00 บาท จำนวน 80 ลูก รวมเป็นเงิน 208,000.00 บาท และเบตเอตรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 5,100.00 บาท จำนวน 233 ลูก รวมเป็นเงิน 1,188,300.00 บาท จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,396,300.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
2. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาเบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 2,870.00 บาท จำนวน 80 ลูก รวมเป็นเงิน 229,600.00 บาท และเบตเอตรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 5,630.00 บาท จำนวน 233 ลูก รวมเป็นเงิน 1,311,790.00 บาท จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,541,390.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
อนุมัติจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 100 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 2,600.00 บาท จำนวน 80 ลูก รวมเป็นเงิน 208,000.00 บาท และเบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ขนาด 12 โวลท์ 200 แอมป์ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ราคาลูกละ 5,100.00 บาท จำนวน 233 ลูก รวมเป็นเงิน 1,188,300.00 บาท จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,396,300.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จากบริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด

รวม 1,396,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
86
งบประมาณ 475000 บาท
458,000.00
2561-202
1. ร้านสหสากลการค้า
รายการที่ 1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 225 Ah. เสนอราคา 110,000.00 บาท
รายการที่ 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 210 Ah. เสนอราคา 294,000.00 บาท
รายการที่ 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 100 Ah. เสนอราคา 84,000.00 บาท
รายการที่ 4. น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่ จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 8,500.00 บาท
รายการที่ 5. น้ำกรดผสม ถพ.1.240 จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 12,500.00 บาท
2. บริษัท ซีลล่ิ่ง ซัพพลาย จำกัด
รายการที่ 1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 225 Ah. เสนอราคา 105,000.00 บาท
รายการที่ 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 210 Ah. เสนอราคา 285,000.00 บาท
รายการที่ 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 100 Ah. เสนอราคา 90,000.00 บาท
รายการที่ 4. น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่ จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 8,000.00 บาท
รายการที่ 5. น้ำกรดผสม ถพ.1.240 จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 13,000.00 บาท
3. บริษัท โปรซีล จำกัด
รายการที่ 1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 225 Ah. เสนอราคา 98,000.00 บาท
รายการที่ 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 210 Ah. เสนอราคา 270,000.00 บาท
รายการที่ 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 100 Ah. เสนอราคา 72,000.00 บาท
รายการที่ 4. น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่ จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 7,000.00 บาท
รายการที่ 5. น้ำกรดผสม ถพ.1.240 จุถังละ 20 ลิตร เสนอราคา 11,000.00 บาท
บริษัท โปรซีล จำกัด
รายการที่ 1. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 225 Ah. จำนวนเงิน 98,000.00 บาท
รายการที่ 2. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 210 Ah. จำนวนเงิน 270,000.00 บาท
รายการที่ 3. แบตเตอรี่ ขนาด 12 V. 100 Ah. จำนวนเงิน 72,000.00 บาท
รายการที่ 4. น้ำกลั่นสำหรับเติมแบตเตอรี่ จุถังละ 20 ลิตร จำนวนเงิน 7,000.00 บาท
รายการที่ 5. น้ำกรดผสม ถพ.1.240 จุถังละ 20 ลิตร จำนวนเงิน 11,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 458,000.00 บาท

รวม 458,000.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/13ซ./2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
87
งบประมาณ 78217 บาท
78,217.00
2561-202
1. บริษัท ซีลล่ิง ซัพพลาย จำกัด
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค REXROTH A4VG125HD3DT2/32L-NZ FO2FO 11S MNR:902163213 SN:27421225 เสนอราคา 90,000.00 บาท
2. บริษัท โปรซีล จำกัด
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค REXROTH A4VG125HD3DT2/32L-NZ FO2FO 11S MNR:902163213 SN:27421225 เสนอราคา 85,000.00 บาท
3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค REXROTH A4VG125HD3DT2/32L-NZ FO2FO 11S MNR:902163213 SN:27421225 เสนอราคา 78,217.00 บาท
3. บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
รายการที่ 1. จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค REXROTH A4VG125HD3DT2/32L-NZ FO2FO 11S MNR:902163213 SN:27421225 จำนวนเงิน 78,217.00 บาท

รวม 78,217.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/07จ./2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
88
งบประมาณ 484710 บาท
484,710.00
2561-201
รายการที่ 1 ใบพัดระบายความร้อนของ Genarator Nishihatsu ขนาด 80 KVA. จำนวน 15 ใบ
ผู้เสนอราคา หจก.โอวาทซัพพลายส์ ราคาที่เสนอ 484,710.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 520,020.00 บาท
รายการที่1 หจก.โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 484,710.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 484,710.00 บาท


รวม 484,710.00 บาท
หจก.โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
89
งบประมาณ 555000 บาท
553,725.00
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 250 บาน กระจก Tempered ขนาด 16 x 472 x 1,167 มม. รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาที่เสนอ 433,350.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 486,850.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด จำนวนเงิน 433,350.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 433,350.00 บาท

รวม 433,350.00 บาท
- บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน สิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 121,650.00 บาท (555,000.00 - 433.350.00) หรือต่ำกว่า 21.92% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
90
งบประมาณ 496480 บาท
496,480.00
2561-201
รายการที่ 1 แก๊สอะเซทิลีน (C2H2) ชนิดบรรจุท่อ ความจุของเนื้อแก๊สท่อละ 7 กก. (บรรจุในท่อของบริษัทฯ ที่ให้ทางการยืม) จำนวน 200 ท่อ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 496,480.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 496,480.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.00 บาท


รวม 496,480.00 บาท
บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
91
งบประมาณ 160000 บาท
159,920.00
2561-202
1. บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบแข็ง จำนวน 10 อัน เสนอราคา 80,400.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน จำนวน 7 อัน เสนอราคา 79,520.00 บาท
2. บริษัท โฟล์วซัคเซส จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบแข็ง จำนวน 10 อัน เสนอราคา 111,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน จำนวน 7 อัน เสนอราคา 113,400.00 บาท
3. บริษัท ไลท์ คาร์ เซ็นเซอร์ จำกัด
รายการที่ 1. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบแข็ง จำนวน 10 อัน เสนอราคา 120,000.00 บาท
รายการที่ 2. จ้างทำแผงต่อทดสอบวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน จำนวน 7 อัน เสนอราคา 126,000.00 บาท
รายการที่ 1. บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด จำนวนเงิน 80,400.00 บาท
รายการที่ 2. บริษัท ซีเอ็มเอสอี จำกัด จำนวนเงิน 79,520.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,920.00 บาท

รวม 159,920.00 บาท
เป็นราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/10จ./2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
92
งบประมาณ 343000 บาท
321,000.00
2561-201
สิ่งของ ตู้อบอุณหภูมิสูง ใช้งานที่ สรป. (งทป.เลขที่ 53/2561) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอราคา 318,860.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของห้างฯ เพราะห้างฯ ไม่ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข SRT. Spec. No. R-151/2560 ข้อ 2,3,4,5,8,9,10,11,14 และผิดเงื่อนไขในข้อ 6,7
สิ่งของ ตู้อบอุณหภูมิสูง ใช้งานที่ สรป. (งทป.เลขที่ 53/2561) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีคัดเลือก
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เสนอขาย 318,860.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 318,860.00 บาท
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 0.67%
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของห้างฯ เพราะห้างฯ ไม่ระบุรายละเอียดตามเงื่อนไข SRT. Spec. No. R-151/2560 ข้อ 2,3,4,5,8,9,10,11,14 และผิดเงื่อนไขในข้อ 6,7
สัญญาเลขที่ :
93
งบประมาณ 6740000 บาท
6,752,000.00
2561-201
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา เสนอราคา 6,740,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.สุวรรณ ซัพพลาย เสนอราคา 6,752,000.00 บาท
3 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 17,000,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,740,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 6,740,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.๑022/7/070/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,740,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1022/7/071/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา (ครั้งที่ 2)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,740,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,740,000.00 บาท (เงินหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 12,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยา พัชร การโยธา เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
94
งบประมาณ 2990000 บาท
2,998,320.00
2561-202
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,998,321.90 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.1021/5/151/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับบริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ PCM-014/61 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,990,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.๑021/5/153/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับบริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ครั้งที่ 2)
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ PCM-016/61 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,990,000.00 บาท


รวม 2,990,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,990,000.00 บาท (เงินสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 8,320.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 (ใช้ราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
95
งบประมาณ 3890000 บาท
3,895,260.00
2561-202
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,895,201.25 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.๑021/5/152/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับบริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ PCM-013/61 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 3,890,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้มีหนังสือเลขที่ รฟ.ยธ.๑021/5/154/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับบริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ครั้งที่ 2)
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ PCM-015/61 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 แจ้งยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 3,890,000.00 บาท


รวม 3,890,000.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 3,890,000.00 บาท (เงินสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 5,260.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.14 (ใช้ราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
96
งบประมาณ 0 บาท
555,000.00
2561-002
มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
บริษัท สำนักกฎหมาย ศักดิ์ทอง จำกัด เสนอราคา 549,000.00 บาท
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และ บริษัท สำนักกฎหมาย ศักดิ์ทอง จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เนื่องจากเอกสารบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน(ปร.4) ไม่ถูกต้อง

รวม .00 บาท
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และ บริษัท สำนักกฎหมาย ศักดิ์ทอง จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เนื่องจากเอกสารบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน(ปร.4) ไม่ถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
97
งบประมาณ 90000 บาท
90,000.00
2561-202
นายเสาร์ ดีรัมย์ เสนอราคา เป็นเงิน 84,100.00 บาท
นายเสาร์ ดีรัมย์ เป็นผู้ชนะการประมูล โดยเสนอราคาเป็นเงิน 84,100.00 บาท

รวม 84,100.00 บาท
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 100,000.00 บาท
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1830/7/97/61 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
98
งบประมาณ 220000 บาท
199,383.80
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1 ชุด ประแจทอร์ค ใช้งานที่ สอป.
ผู้เสนอราคา บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด ราคาที่เสนอ 170,130.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 197,629.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 170,130.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 170,130.00 บาท


รวม 170,130.00 บาท
- บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 45 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ที่ระบุไว้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 29,253.80 บาท (199,383.80 – 170,130.00) หรือคิดเป็น 14.67% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
99
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
100
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
101
งบประมาณ 3341160 บาท
3,341,160.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้าง Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar ของ Frame Traction Motor
Model TA 671 D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน 36 ลูก
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 3,341,160.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 3,575,052.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 3,675,276.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้าง Re Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar ของ Frame
Traction Motor Model TA 671 D3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. จำนวน 36 ลูก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 3,341,160.00 บาท


รวม 3,341,160.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
102
งบประมาณ 1990200 บาท
1,990,200.00
2561-002
รายการที่ 1 กรอบอลูมิเนียมพร้อมบานกระจก ขนาด 1,020x770 มม. ตามแผนผังเลขที่ 3-9PK6-002 จำนวน 200 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 9,448.10 บาท
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 1,889,620.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,889,620.00 บาท


รวม 1,889,620.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอเพียงรายเดียว บริษัทฯเสนอเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดเละรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 100,580.00 บาท (1,990,200.00 – 1,889,620.00 ) หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 5.05%
สัญญาเลขที่ :
103
งบประมาณ 57000 บาท
56,970.00
2561-202
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหวิทยา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 55,710.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กฎกระทรวงกำหนด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหวิทยา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 55,710.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 55,710.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสหวิทยา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 55,710.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการซื้อ/จ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กฎกระทรวงกำหนด
สัญญาเลขที่ : -
104
งบประมาณ 35000 บาท
26,654.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ จ๊อบ คอนสตรั่คชั่น ราคาที่เสนอ26,300.00บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์แอล บิวติ้ง ราคาที่เสนอ26,731.00
3.บริษัทรักษาราษฏร์ การช่าง จำกัด ราคาที่เสนอ26,717.00บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ จ๊อบ คอนสตรั่คชั่น

รวม 26,300.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1932/9/259/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
105
งบประมาณ 373430 บาท
373,430.00
2561-202
รายการที่ 1 Axle Alternator EVR 2.1 kw. ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุเหล็กเกรด S45C. (Hanger Pin) (P3 - 0045) จำนวน 200 PC
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 139,100.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 154,000.00 บาท
รายการที่ 2

Axle Alternator EVR 2.1 kw. ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุเหล็กเกรด S45C. (Spring Rod) (P3 - 0046) จำนวน 100 PC

ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 69,550.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 80,300.00 บาท
รายการที่ 3 Axle Alternator EVR 2.1 kw. ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุเหล็กเกรด S45C. (Suspension Bolt) (P3 - 0047) จำนวน 100 PC
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 58,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 69,600.00 บาท
รายการที่ 4 Axle Alternator EVR 2.1 kw. ตามตัวอย่างทางการฯ วัสดุเหล็กเกรด S45C. (สปริงไดนาโม) (P3 - 0048) จำนวน 300 PC

ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 105,930.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ ราคาที่เสนอ 141,300.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 139,100.00 บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 69,550.00 บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 58,850.00 บาท
รายการที่4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 105,930.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 373,430.00 บาท


รวม 373,430.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
106
งบประมาณ 734000 บาท
734,000.00
2561-002
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพนมการโยธา เสนอราคา 599,000.00 บาท
2. บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด เสนอราคา 680,000.00 บาท
3. บริษัท สร้างอมร จำกัด เสนอราคา 695,000.00 บาท
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยฟาร์มการเกษตร เสนอราคา 697,000.00 บาท
ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพนมการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้อง และเสนอราคาค่าจ้างเป็นเงิน 599,000.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้่จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 599,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพพนมการโยธา เสนอเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 599,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน 135,000.00 บาท (734,000 - 599,000) คิดเป็นอัตราร้อยละ 22.54
สัญญาเลขที่ :
107
งบประมาณ 199155 บาท
199,155.00
2561-202
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 199,155.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 199,155.00 บาท

รวม 199,155.00 บาท
เอกสารถูกต้องวงเงินอยู่ในเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
108
งบประมาณ 0 บาท
529,900.00
2561-002
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ยกเลิกการประกาศประกวดราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
109
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ
สัญญาเลขที่ :
110
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาประกาศ
สัญญาเลขที่ :
111
งบประมาณ 76340 บาท
76,340.00
2561-202
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 76,340.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 76,340.00 บาท

รวม 76,340.00 บาท
คุณสมบัติถูกต้องราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
สัญญาเลขที่ :
112
งบประมาณ 32000 บาท
25,509.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ จ๊อบ คอนสตรั่คชั่น ราคาที่เสนอ 25,200.00 บาท
2.บริษัทรักษาราษฏร์ การช่าง จำกัด ราคาที่เสนอ 25,625.00 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟแอนด์แอล บิวติ้ง ราคาที่เสนอ 25,765.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจมส์ จ๊อบ คอนสตรั่คชั่น

รวม 25,200.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1932/9/257/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
113
งบประมาณ 720000 บาท
719,999.79
2561-201
รายการที่ 1 Lateral Oil Damper แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๖๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 719,999.79 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่1 บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 719,999.79 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 719,999.79 บาท


รวม 719,999.79 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียด ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.00029%
สัญญาเลขที่ :
114
งบประมาณ 18500 บาท
18,493.86
2561-202
1.ร้านแหม่มค้าวัสดุ ราคาที่เสนอ 21,816.46 บาท
2.ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 16,128.97 บาท
ได้ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้า เสนอราคาเป็นเงิน 16,128.97 บาท

รวม 16,128.97 บาท
ร้านบ้านกรูดการไฟฟ้าเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
115
งบประมาณ 3096000 บาท
2,496,664.17
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 3 ชุด จัดหาเครื่องย้ำ Huck bolt Fastening Machine พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,376,494.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท อินเตอร์ ฟาสเทน จำกัด ราคาที่เสนอ 2,496,641.70 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 2,376,494.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,376,494.00 บาท

รวม 2,376,494.00 บาท
- บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความประสงค์ และเคยจำหน่ายให้ทางการใช้มาแล้ว จึงรับพิจารณา มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 120,170.17 บาท (2,496,664.17 – 2,376,494.00) หรือต่ำกว่า 4.81% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
116
งบประมาณ 296925 บาท
296,925.00
2561-201
สิ่งของ แผง Excitation Current Amplifier (X9) Input 4-20 mA. Output 0-32 mA. สำหรับใช้งานกล่อง Control Unit ของ Governor HINZMANN ของรถจักร ALS. จำนวน 15 แผง
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ต้นคูนและกุ๊กไก่ จำกัด เสนอราคา 256,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะ บริษัทฯ จัดส่งเอกสารที่มีข้อมูล Technical Data ไม่ครบถ้วน ผิดเงื่อนไขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3.4 , 3.6
สิ่งของ แผง Excitation Current Amplifier (X9) Input 4-20 mA. Output 0-32 mA. สำหรับใช้งานกล่อง Control Unit ของ Governor HINZMANN ของรถจักร ALS. จำนวน 15 แผง
1. บริษัท ต้นคูนและกุ๊กไก่ จำกัด เสนอขาย 256,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 256,800.00 บาท
1. บริษัท ต้นคูนและกุ๊กไก่ จำกัด เพราะบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ ตัวอย่างของบริษัทฯ ได้ผ่านการทดลองและพิจารณาจากผู้ใช้งานแล้ว และเสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้ 13.51%
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ดาเวน จำกัด คณะกรรมการฯ ไม่เปิดซองเสนอราคาของบริษัทฯ เพราะ บริษัทฯ จัดส่งเอกสารที่มีข้อมูล Technical Data ไม่ครบถ้วน ผิดเงื่อนไขตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 3.4 , 3.6
สัญญาเลขที่ :
117
งบประมาณ 98226 บาท
98,226.00
2561-201
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาอันละ 16,371.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาอันละ 16,371.00 บาท จำนวน 6 อัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,226.00 บาท

รวม 98,226.00 บาท
เสนอราคาสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/89/ซ./2561 ลว. 08 พฤษภาคม 2561
118
งบประมาณ 99638.4 บาท
99,638.40
2561-201
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา รายการที่ 1 ชุดละ 1,605.-บาท, รายการที่ 2
กป.ละ 492.20 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 ราคาชุดละ 1,605.-บาท จำนวน 40 ชุดเป็นเงิน 64,200.-บาท, รายการที่ 2 ราคากป.ละ 492.20 บาทจำนวน 72 กป.เป็นเงิน 35,438.40 บาท รวม 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 99,638.40 บาท

รวม 99,638.40 บาท
ส่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รง.559/รส.6/ซ./2560 ลว. 08 พฤษภาคม 2561
119
งบประมาณ 94160 บาท
94,160.00
2561-202
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด เสนอราคา กป.ละ 235.40 บาท
บริษัท สีลมฮาร์ดแวร์ แอนด์ ซอฟต์แวร์ จำกัด ในราคา กป.ละ 235.40 บาท จำนวน 400 กป.เป็นเงินทั้งสิ้น
94,160.00 บาท

รวม 94,160.00 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/101/ซ./2561 ลว. 08 พฤษภาคม 2561
120
งบประมาณ 24009516 บาท
24,009,516.00
2561-301
รายการที่1. แคร่ (Bogie Frame) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom และ Air Brake Supply จำนวน 6 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,978,700.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. แคร่ (Bogie Frame) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom และ Air Brake Supply จำนวน 6 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 23,978,700.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 23,978,700.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ยื่นเอกสารเสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 3 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบแล้วบริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 23,978,700.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน คิดเป็น 0.13%
สัญญาเลขที่ :
121
งบประมาณ 98493.5 บาท
98,493.50
2561-202
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาชุดละ 14,070.50 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ราคาชุดละ 14,070.50 บาท จำนวน 7 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,493.50 บาท

รวม 98,493.50 บาท
เสนอสิ่งของถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/118/ซ./
122
งบประมาณ 2491000 บาท
2,884,000.00
2561-002
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ เสนอราคา 2,492,016.57 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 2,820,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,492,016.57 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,491,000.00 บาท
1. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือเลขที่
รฟ.ยธ.๑021/5/148/2561 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,491,000.00 บาท
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือเลขที่
รฟ.ยธ.๑021/5/149/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 2,491,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 393,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.77 ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเกิน 15%
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ชี้แจงว่าห้างฯ ได้ตรวจสอบแบบและข้อมูลพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อกำหนดที่อ้างถึงแล้ว ห้างฯ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ตามข้อกำหนดทุกประการและห้างฯ ยืนยันว่ามีขีดความสามารถ มีความพร้อมที่จะทำงานนี้ให้เสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนด
5. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 2,491,000.00 บาท (เงินสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 393,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.77 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอส แอนด์โฟร์ เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
123
งบประมาณ 1000000 บาท
963,000.00
2561-201
ว่าจ้างซ่อมโครงแคร่ TS-209 จำนวน 8 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 120,375.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 141,000.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 963,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 963,000.00 บาท


รวม 963,000.00 บาท
บริษัท เอ็ม เอ็น พี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการได้ต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ทางร้านรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
124
งบประมาณ 8490450 บาท
8,490,450.00
2561-002
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมแผง Auxiliary Inverter Control AAE รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 12,828,230.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมแผง Auxiliary Inverter Control AAE รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.
-


รวม .00 บาท
คณะกรรมการเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เนื่องจากราคาที่เสนอมาสูงเกิน 10% ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 58 แล้วดำเนินการว่าจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1)ก
สัญญาเลขที่ :
125
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
126
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
127
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
128
1,806,000.00
2561-002


รวม บาท
129
งบประมาณ 2871024 บาท
2,871,024.00
2561-201
รายการที่ 1 Brake Cylinder BC 8 นิ้ว Queensland จำนวน 24 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 111,700.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 2,868,456.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,868,456.00 บาท


รวม 2,868,456.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมส่งตัวอย่างเพียงรายเดียว ตรวจสอบเอกสารถูกต้องตามความต้องการใช้งาน ผลทดสอบตัวอย่างถูกต้องสามารถใช้งานได้ จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (2,871,024.00 – 2,868,456.00) = 2,568.00 บาท คิดเป็น 0.09%
สัญญาเลขที่ :
130
งบประมาณ 549996.05 บาท
549,996.05
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 500 อัน พื้นโต๊ะอาหารทำด้วยไม้ยางพารา รถ บนท.
ผู้เสนอราคา ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 749,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา ร้านยื่งทวีทรัพย์ ราคาที่เสนอ 549,996.05 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ร้านยื่งทวีทรัพย์ จำนวนเงิน 549,980.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 549,980.00 บาท


รวม 549,980.00 บาท
- ร้านยื่งทวีทรัพย์ เสนอราคาต่ำสุด ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบแล้วร้านฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วลดราคาให้เหลือ 549,980.00 บาท พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 16.05 บาท (549,996.05 – 549,980.00) หรือต่ำกว่า .003% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
131
งบประมาณ 379571.8 บาท
379,571.80
2561-202
รายการที่ 1 ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไปเบอร์ 10 ขนาด 3.2 x 350 มม. จำนวน 6,000 กก.
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 300,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 420,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 372,000.00 บาท
รายการที่ 2 ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไปเบอร์ 12 ขนาด 2.6 x 350 มม. จำนวน 1,000 กก.
ผู้เสนอราคา บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 52,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สินทวีพลัส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 730,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 65,000.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 321,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด จำนวนเงิน 55,640.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376,640.00 บาท


รวม 376,640.00 บาท
บริษัท เลิศวิลัยแอนด์ซันส์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (379,571.00 – 376,640.00) = 2,931.80 คิดเป็น 0.77 %
สัญญาเลขที่ :
132
งบประมาณ 1499926 บาท
1,499,926.00
2561-202
            รายการที่1.  Bearing carrier 197/80.3x89 H23.167710 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,926.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1.  Bearing carrier 197/80.3x89 H23.167710 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 pcs ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด  ผู้ขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,499,926.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,499,926.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ตามมาตรา พ.ร.บ. 56(2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
133
งบประมาณ 1500000 บาท
1,386,836.04
2561-002
บริษัท รักษาความปลอดภัยกุลธิชา จำกัด ราคาที่เสนอ 1,367,928.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง ราคาที่เสนอ 1,349,250.00 บาท
รักษาความปลอดภัยดีเลิศซีเคียวริคอร์ ราคาที่เสนอ 1,328,400.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. จำกัด ราคาที่เสนอ 1,440,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 1,275,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด จำนวนเงิน 1,275,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,275,000.00 บาท


รวม 1,275,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,386,836.04 – 1,275,000.00) = 111,836.04 บาท คิดเป็น 8.06% ของราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
134
งบประมาณ 108070 บาท
108,070.00
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1,000 เมตร สายไฟฟ้าหุ้มพีวีซีขนาด 1 x 10 Sq.mm. (THW.1 x 10 Sq.mm. 750 v. 70 C. SINGLE CORE PVC.INSULATED NON-SHEATHED CABLE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 28,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 31,565.00 บาท
รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1,000 เมตร สายไฟฟ้าหุ้มพีวีซีขนาด 1 x 16 Sq.mm. (THW.1 x 16 Sq.mm. 750 v. 70 C. SINGLE CORE PVC.INSULATED NON-SHEATHED CABLE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 44,410.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 49,113.00 บาท
รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1,000 สายทองแดงหุ้มพีวีซีขนาด 2 x 1.0 Sq.mm. (VAF 2 x 1.0 ตาราง มม. (SOLID TYPE) 300 V. 70 C 2 CORE PVC. INSULATED AND SHEATHED FLAT CABLE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 7,170.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท
รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 1,000 สายทองแดงหุ้มพีวีซีขนาด 2 x 1.5 Sq.mm. (VAF 2 x 1.5 ตาราง มม. (SOLID TYPE) 300 V. 70 C 2 CORE PVC. INSULATED AND SHEATHED FLAT CABLE)
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 10,060.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 13,910.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 28,570.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 44,410.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 7,170.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ จำนวนเงิน 10,060.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 90,210.00 บาท

รวม 90,210.00 บาท
- ทั้ง 4 รายการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งมอบสิ่งของ 5 วัน รับประกัน 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว รายการที่ 1 ลดเหลือ 28,570.00 บาท , รายการที่ 2 - 4 ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วทั้ง 4 รายการ มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 17,860.00 บาท (108,070.00 – 90,210.00) หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 16.53% จึงเห็นสมควรรับไว้ใช้งานต่อไป
สัญญาเลขที่ :
135
งบประมาณ 321000 บาท
321,000.00
2561-201
สิ่งของ เครื่อง Insulation Tester ขนาด 5,000 V ใช้งานที่ สจฟ. (งทป.เลขที่ 54/2561) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 219,671.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์ เทรด จำกัด เสนอราคา 237,861.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่อง Insulation Tester ขนาด 5,000 V ใช้งานที่ สจฟ. (งทป.เลขที่ 54/2561) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย 219,671.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 219,671.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และยังเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 31.57%
สัญญาเลขที่ :
136
งบประมาณ 453000 บาท
449,400.00
2561-201
สิ่งของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อมไฟฟ้าได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 KVA ใช้งานที่ สรด.กท. , สรจ.หใ. , สรจ.ทส. , สรพ.ชพ. , สรพ.กค., สรจ.อด. (งทป.เลขที่ 46/2561) จำนวน 6 เครื่อง
1. ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ เสนอราคา 369,471.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ผู้เสนอราคา บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 398,040.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเชื่อมไฟฟ้าได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 KVA ใช้งานที่ สรด.กท. , สรจ.หใ. , สรจ.ทส. , สรพ.ชพ. , สรพ.กค., สรจ.อด. (งทป.เลขที่ 46/2561) จำนวน 6 เครื่อง
1. บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด เสนอขาย 398,040.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


รวม 398,040.00 บาท
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ คณะกรรมการฯ ไม่พิจารณาราคาที่เสนอเพราะ ห้างฯ เสนอผลิตภัณฑ์ที่ผิดเงื่อนไขของทางการ ข้อ 3.4 คือ ไม่สามารถใช้งานกับลวดเชื่อมแรงดึงสูง (L55) ขนาด 4.0 มิลลิเมตรได้
บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด บริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเสนอขายต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 11.43%
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด บาท