:: 186 ประกาศผล ::
| ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง  | ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
ราคากลาง
ราคาประเมิน
วิธีซื้อจ้าง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
1
งบประมาณ 195000 บาท
195,000.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 194,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด

รวม 194,000.00 บาท
เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนงานบำรุงรักษาอาคารประจำปี 2562 เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : เลขที่ รฟ.ยธ.1022/7/กท.21/2562 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561
2
งบประมาณ 250380 บาท
250,380.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาปิ๊บละ 1,391.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาปิ๊บละ 1,391.00 บาท จำนวน 180 ปี๊บ

รวม 250,380.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสาร
และรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/279ญ./61 ลว. 05 กันยายน 2561
3
งบประมาณ 143448.48 บาท
143,448.48
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคารายการที่ 1 เส้นละ 694.43 บาท, รายการที่ 2 เส้นละ 311.74 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด รายการที่ 1 เส้นละ 694.43 บาท จำนวน 144 เส้น,
รายการที่ 2 เส้นละ 311.74 บาท จำนวน 144 เส้น

รวม 143,448.48 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสาร
และรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/294ญ./2561 ลว. 05 กันยายน 2561
4
งบประมาณ 100152 บาท
100,152.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเส้นละ 83.46 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาเส้นละ 83.46 บาท จำนวน 1,200 เส้น

รวม 100,152.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสาร
และรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/288ญ./61 ลว. 05 กันยายน 2561
5
งบประมาณ 364656 บาท
364,656.00
2561-202
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาท่อนละ 759.70 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด ราคาท่อนละ 759.70 บาท จำนวน 480 ท่อน

รวม 364,656.00 บาท
บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสาร
และรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/277ญ./61 ลว. 05 กันยายน 2561
6
งบประมาณ 424790 บาท
424,790.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักพร้อมอะไหล่เครื่องทำลมอัดและลมแห้งประจำโรงงาน ยี่ห้อ Quicy 75HP S/N 72251 จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท โคฮอร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 424,790.00 บาท
ว่าจ้างซ่อมวาระหนักพร้อมอะไหล่เครื่องทำลมอัดและลมแห้งประจำโรงงาน ยี่ห้อ Quicy 75HP S/N 72251 จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท โคฮอร์ท เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 424,790.00 บาท

รวม 424,790.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
7
งบประมาณ 2199954.24 บาท
2,199,954.24
2561-104
รายการที่ 1. เครื่องอะไหล่ Traction Motor Support Bearing (ชนิดหนา) พร้อมการดาดโลหะขาว รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 72 คู่ ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,199,954.24 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. เครื่องอะไหล่ Traction Motor Support Bearing (ชนิดหนา) พร้อมการดาดโลหะขาว รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 72 คู่ ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,199,954.24 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,199,954.24 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคารายเดียว
สัญญาเลขที่ :
8
งบประมาณ 909500 บาท
909,500.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรดีเซลไฟฟ้า DAVENPORT หมายเลข 518 และ 537 จำนวน 2 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคา 909,500.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรดีเซลไฟฟ้า DAVENPORT หมายเลข 518 และ 537 จำนวน 2 คัน
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด จำนวนเงิน 909,500.00 บาท

รวม 909,500.00 บาท
บริษัท บลาส แอนด์ โค โพรเทคทีฟ จำกัด เสนอราคารายเดียว ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
9
งบประมาณ 50611 บาท
50,611.00
2561-202
1.บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 50,611.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2.ร้านชัยวัฒนา ราคาที่เสนอ 65,270.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริมามีพานิช ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคา 50,611.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 50,611.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา จากการสืบราคาใบเสนอราคา 3 ราย ปรากฏว่า บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้อง ตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่ง เลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.ลป.126/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
10
งบประมาณ 85500 บาท
85,500.00
2561-104
รายการที่1. Automatic Voltage Regulator 2 (AVR 2) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID. จำนวน 3 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,386.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Automatic Voltage Regulator 2 (AVR 2) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID. จำนวน 3 Sets ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 85,386.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 85,386.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูณ เทคโนโลยี เสนอราคารายเดียว เอกสารถูกต้อง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ เสนอราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 0.13%
สัญญาเลขที่ :
11
งบประมาณ 54912.4 บาท
54,912.40
2561-202
1.บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 54,912.40 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2.บริษัท โอวอะไหล่กรุงเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 57,994.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3.บริษัทเทดเรลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 58,036.80 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด ราคา 54,912.40 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 54,912.40 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา จากการสืบราคาใบเสนอราคา 3 ราย ปรากฏว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอสิ่งของถูกต้อง ตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.ลป.101/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
12
งบประมาณ 162126.4 บาท
162,126.00
2561-202
1. Clamp meter FLUKE No.323 จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704.00 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Air hot gun 2000W. ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,770.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. หัวแร้งปืน ขนาด 20W./130W. HUKKO จำนวน 4 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. กระบอกอัดจารบี ความจุ 450g/7,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว K45 LEVERGUN ยี่ห้อmacnaught จำนวน 1เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยม ขนาด 10-32 มม. แกน1/2 นิ้ว (22 ชิ้น/ชุด) ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว-1.1/4 นิ้ว แกน 1/2 นิ้ว (21 ชิ้น/ชุด) ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280.00 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลชนิดหัวบอล แบบยาวมาตฐาน (มม.) ยี่ห้อ PB Swiss จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,708.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลชนิดหัวบอล แบบยาวมาตฐาน (นิ้ว) ยี่ห้อ PB Swiss จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. ดอกต๊าปเกลียวชุด ขนาด 3-12 มม. ยี่ห้อWarrior จำนวน 2 ชุด ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
10. ดอกต๊าปเกลียวชุด ขนาด 1/8 นิ้ว-1/2 นิ้ว ยี่ห้อ Warrior จำนวน 2 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 33,170.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
11. ชุดบล็อกพร้อมลูกบล็อก ขนาด1/2 นิ้ว พร้อมบล็อก ๒๗ ชิ้น STANLEAY จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,119.50 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
12. ชุดบล็อกเอนกประสงค์ ขนาด 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว ยี่ห้อ KOCHE จำนวน2ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
13. เครื่องเจียรมือลูกหมู ขนาด 4 นิ้ว รุ่น GA4040C ยี่ห้อ MAKITA จำนวน2 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 11,770.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
14. เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 0.8 แรงม้า (600W.) ยี่ห้อ STIHL จำนวน 2 เครื่อง ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 14,124.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
15. สว่านกระแทก ขนาดหัวจับดอกสว่าน13 มม. ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280.00บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
16. ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 8-9 มม. ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
17. ประแจบล็อกตัวที หกเหลี่ยม ขนาด 8 มม., 10 มม., 12 มม. ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 3 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,659.40 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
18. เครื่องปลอกลวดทองแดง ยี่ห้อ KINGSING จำนวน1 เครื่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
19. ประแจก๊อกแก๊ก ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว พร้อมชุดซ่อมสำรอง (2ตัว/ชุด) ยี่ห้อKOKEN จำนวน 1 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247.00 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
20. คีมถ่างแหวนปากงอ ขนาด10 นิ้ว ยี่ห้อ KINGTONY จำนวน 1 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 588.50 บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
21. คีมถ่างแหวนปากงอ ขนาด7นิ้ว ยี่ห้อ KINGTONY จำนวน 1 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 428.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Clamp meter FLUKE No.323 จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 7,704.00 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Air hot gun 2000W. ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 11,770.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. หัวแร้งปืน ขนาด 20W./130W. HUKKO จำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,210.00 บาท (สามพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. กระบอกอัดจารบี ความจุ 450g/7,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว K45 LEVERGUN ยี่ห้อmacnaught จำนวน 1เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยม ขนาด 10-32 มม. แกน1/2 นิ้ว (22 ชิ้น/ชุด) ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. ชุดลูกบล็อกหกเหลี่ยม ขนาด 3/8 นิ้ว-1.1/4 นิ้ว แกน 1/2 นิ้ว (21 ชิ้น/ชุด) ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280.00 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลชนิดหัวบอล แบบยาวมาตฐาน (มม.) ยี่ห้อ PB Swiss จำนวน 2 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,708.00 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. ประแจหกเหลี่ยมตัวแอลชนิดหัวบอล แบบยาวมาตฐาน (นิ้ว) ยี่ห้อ PB Swiss จำนวน 2 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,350.00 บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. ดอกต๊าปเกลียวชุด ขนาด 3-12 มม. ยี่ห้อWarrior จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 26,750.00 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
10. ดอกต๊าปเกลียวชุด ขนาด 1/8 นิ้ว-1/2 นิ้ว ยี่ห้อ Warrior จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 33,170.00 บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
11. ชุดบล็อกพร้อมลูกบล็อก ขนาด1/2 นิ้ว พร้อมบล็อก ๒๗ ชิ้น STANLEAY จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,119.50 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
12. ชุดบล็อกเอนกประสงค์ ขนาด 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว ยี่ห้อ KOCHE จำนวน2ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 6,420.00 บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
13. เครื่องเจียรมือลูกหมู ขนาด 4 นิ้ว รุ่น GA4040C ยี่ห้อ MAKITA จำนวน2 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 11,770.00 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
14. เลื่อยยนต์ ขนาด 11.5 นิ้ว 0.8 แรงม้า (600W.) ยี่ห้อ STIHL จำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 14,124.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
15. สว่านกระแทก ขนาดหัวจับดอกสว่าน13 มม. ยี่ห้อ BOSCH จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,280.00บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
16. ประแจแหวนข้างปากตาย ขนาด 8-9 มม. ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
17. ประแจบล็อกตัวที หกเหลี่ยม ขนาด 8 มม., 10 มม., 12 มม. ยี่ห้อ KOKEN จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,659.40 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
18. เครื่องปลอกลวดทองแดง ยี่ห้อ KINGSING จำนวน1 เครื่อง ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 4,815.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
19. ประแจก๊อกแก๊ก ขนาด 1/2 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว พร้อมชุดซ่อมสำรอง (2ตัว/ชุด) ยี่ห้อKOKEN จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,247.00 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
20. คีมถ่างแหวนปากงอ ขนาด10 นิ้ว ยี่ห้อ KINGTONY จำนวน 1 อันได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 588.50 บาท (ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
21. คีมถ่างแหวนปากงอ ขนาด7นิ้ว ยี่ห้อ KINGTONY จำนวน 1 อัน ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 428.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 162,126.40 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
13
งบประมาณ 428000 บาท
428,000.00
2561-104
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา 425,860.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เสนอราคา 402,320.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมรังผึ้ง รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets.
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด จำนวนเงิน 402,320.00 บาท

รวม 402,320.00 บาท
บริษัท เทพอารีย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
14
งบประมาณ 307839 บาท
307,839.00
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ยางซีลกันจาระบีตัวนอก จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 164,245.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) ยางซีลกันจาระบีตัวใน จำนวน 500 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 143,594.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 164,245.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 143,594.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 307,839.00 บาท


รวม 307,839.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
15
งบประมาณ 99510 บาท
99,510.00
2561-202
รายการที่ 1. Clamp Turbo (Pn. VT-10688) เครื่องยนต์ Cummins รถจักร GEA จำนวน 60 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Clamp Turbo (Pn. VT-10688) เครื่องยนต์ Cummins รถจักร GEA จำนวน 60 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 99,510.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,510.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
16
งบประมาณ 1688460 บาท
1,688,460.00
2561-002
รายการที่1. VM 14-4H Magnet Valve 24 V. สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 30 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,688,460.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. VM 14-4H Magnet Valve 24 V. สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 30 pcs ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,688,460.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,688,460.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารายเดียว เอกสารถูกต้อง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
17
งบประมาณ 63558 บาท
63,558.00
2561-202
1.Hose Set For Governor Electronic (5 Items/Set) จำนวน 15 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 63,558.00 บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.Hose Set For Governor Electronic (5 Items/Set) จำนวน 15 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอขายเป็นเงินทั้งสิ้น 63,558.00 บาท (หกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 63,558.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
18
งบประมาณ 449400 บาท
449,400.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล จำกัด ราคาที่เสนอ 449,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท ซีเอซี แอพพาเรล จำกัด ราคา 449,400.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 449,400.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อตามราคาครั้งสุดท้ายที่ได้ทำการจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368./สซ.พ.013/2561 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561
19
งบประมาณ 530720 บาท
530,720.00
2561-002
ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.
1. หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา 451,112.00 บาท
2. บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา 470,800.00 บาท
ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets.
หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 451,112.00 บาท


รวม 451,112.00 บาท
หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
20
งบประมาณ 466627 บาท
466,627.00
2561-202

(ชื่อสินค้าหรือบริการ) ถังน้ำเพดาน ขนาด 690 x 1,400 x 260 มม. วัสดุ SUS 304 หนา 3 มม. ใช้กับรถ บชส.(ห้องคู่) จำนวน 14 ใบ
บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด ราคาที่เสนอ 466,627.00 บาท

บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด จำนวนเงิน 466,627.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 466,627.00 บาท


รวม 466,627.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง ๕๕ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง ส่งมอบสิ่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
21
งบประมาณ 450000.01 บาท
450,000.01
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคา 450,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 450,000.01 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.022/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
22
งบประมาณ 400000 บาท
400,000.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคา 400,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 400,000.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.020/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
23
งบประมาณ 440000.01 บาท
440,000.01
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 440,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคา 440,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 440,000.01 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.021/2561 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561
24
งบประมาณ 440000.01 บาท
440,000.01
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 440,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 440,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 440,000.01 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.029/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
25
งบประมาณ 400000 บาท
400,000.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 400,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 400,000.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.031/2561 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561
26
งบประมาณ 4197100 บาท
4,197,100.00
2561-104
จำนวน 500 ชุด เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม Overhaul Kits สำหรับซ่อม Distributor Valve KE2 cSLA 1ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 31 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ)
บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,700.00 บาท
บ.ทีเอ็มทีฯ เสนอขายในราคาset.ละ 7,800.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1.บ.วิสุทธิ์เกษมฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 4,119,500.00 บาท


รวม 4,119,500.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
27
งบประมาณ 156420000 บาท
.00
เชิญชวน
1. บริษัท ยิบอินซอย จำกัด 157,480,000.00
2. บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) 156,420,000.00
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 156,420,000.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
สัญญาเลขที่ :
28
งบประมาณ 10238300 บาท
10,238,300.00
2561-104
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓,๘๕๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๒๓,๘๕๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 10,223,850.00 บาท
บริษัท บี.ที. โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
29
งบประมาณ 96300 บาท
96,300.00
2561-202
Push Button Switch Contact 1NO1NC Dia.30 Series สำหรับใช้งานรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 200 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Push Button Switch Contact 1NO1NC Dia.30 Series สำหรับใช้งานรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 200 pcs ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00 บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,300.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
30
งบประมาณ 9095000 บาท
.00
เชิญชวน
1.บริษัท พีพีไอ เรล (เอเชีย) จำกัด เสนอขายราคา 7,252,000.00 บาท
2.บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด เสนอขายราคา 9,094,015.60 บาท
3.บริษัท เซลส์สยาม จำกัด เสนอขายราคา 9,983,100.00 บาท
บริษัท ปิ่นเพชร มารีน จำกัด ยินดีลดราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,043,640.00 บาท

รวม 9,043,640.00 บาท
บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้อง ตามข้อกำหนดของทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
31
งบประมาณ 6600000 บาท
6,053,295.43
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 149,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 160,000.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด จำนวนเงิน 6,591,200.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,591,200.00 บาท


รวม 6,591,200.00 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน 537,904.57 บาท หรือคิดเป็น 8.88% ต่ำกว่าราคาแผนที่ตั้งไว้ (6,600,000.00 – 6,591,200.00 = 8,800.00 บาท) ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
32
งบประมาณ 450000.01 บาท
450,000.01
2561-202
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท เอ แปล จำกัด ราคาที่เสนอ 450,000.01 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 450,000.01 บาท
บริษัท เอ แปล จำกัด เคยมีผลงานซ่อมให้กับทางการฯ มาแล้ว และเสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368/17/สญ.030/2561 ลว. 18 กันยายน 2561
33
งบประมาณ 556400 บาท
556,400.00
2561-002
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 650 อัน Cover And Lens รถโดยสารทั่วไป
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 500,760.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 484,068.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 484,068.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 484,068.00 บาท


รวม 484,068.00 บาท
- บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 72,332.00 บาท (556,400 – 484,068.00) หรือต่ำกว่า 13.00% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
34
งบประมาณ 223416 บาท
223,416.00
2561-202
1.บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 223,416 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
2. บรืษัท เทดเรลอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 269,640 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
3.บริษัท บลูบิลดิ้ง 55 จำกัด ราคาที่เสนอ 285,048 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 223,416 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 223,416.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา จากการสืบราคาใบเสนอราคา 3 ราย ปรากฏว่า บริษัท ยูนิโก้ออโต้พาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0368.สญ./พ.094/2561 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
35
งบประมาณ 368080 บาท
368,080.00
2561-202
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) ชุด Hand Brake ของรถดีเซลราง รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-1101DRC4-044 จำนวน 8 ชุด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลาย ราคาที่เสนอ 368,080.00 บาท


( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลาย จำนวนเงิน 368,080.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 368,080.00 บาท


รวม 368,080.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลาย เสนอราคาเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ เอกสารถูกต้อง มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของภายใน 5 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
36
งบประมาณ 1000000 บาท
975,666.66
2561-002
รายการที่ 1. ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อนและตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวงรถจักรนครราชสีมา ระยะเวลา 12 เดือน ปฏิบัติงานทุกวัน
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 910,800.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง เสนอราคา 889,900.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อนและตรวจเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่แขวงรถจักรนครราชสีมา ระยะเวลา 12 เดือน ปฏิบัติงานทุกวัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง จำนวนเงิน 889,900.00 บาท

รวม 889,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
37
งบประมาณ 1500000 บาท
1,227,678.78
2561-104
1. ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor C-1200 Complete Set. ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน 15 Sets.
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 1,605,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1,338,570.00 บาท
1. ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor C-1200 Complete Set. ของรถ THN,NKF และ ATR จำนวน 15 Sets.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 1,227,678.78 บาท

รวม 1,227,678.78 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
38
งบประมาณ 4770000 บาท
4,770,000.00
2561-201
รายการที่ 1จ้างซ่อมวาระ C (6,000 ชั่วโมง) ของเครื่องยนต์ MTU. 16V 4000 R41R ซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 18 ครั้ง (เครื่อง)
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 5,151,472.20 บาท
รายการที่ 1จ้างซ่อมวาระ C (6,000 ชั่วโมง) ของเครื่องยนต์ MTU. 16V 4000 R41R ซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 18 ครั้ง (เครื่อง)
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 4,770,000.00 บาท

รวม 4,770,000.00 บาท
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นผู้ประกอบการรายเดียว ยื่นข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
39
งบประมาณ 256800 บาท
256,800.00
2561-202
1.THERMOSTAT 76 องศาเซลเซียล - 84 องศาเซลเซียล ยี่ห้อ VERNET DRAWING NO.7684 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 30 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.THERMOSTAT 76 องศาเซลเซียล - 84 องศาเซลเซียล ยี่ห้อ VERNET DRAWING NO.7684 สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Air Brake ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 30 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 256,800.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 256,800.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
40
งบประมาณ 350425 บาท
350,425.00
2561-202
1.Propeller Shaft สำหรับเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่น 1 รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 350,425.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Propeller Shaft สำหรับเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่น 1 รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 350,425.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 350,425.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
41
งบประมาณ 5690514.66 บาท
5,690,514.66
2561-202
1. ว่าจ้างซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ MTU16V4000R41R ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 2 คัน (เครื่อง)
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 5,690,514.66 บาท
1. ว่าจ้างซ่อมทำระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ MTU16V4000R41R ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 2 คัน (เครื่อง)
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 5,690,514.66 บาท

รวม 5,690,514.66 บาท
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
42
งบประมาณ 469195 บาท
469,195.00
2561-202
1.Propeller Shaft สำหรับเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่นที่ 2 รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 469,195.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.Propeller Shaft สำหรับเครื่องยนต์ Caterpillar รุ่นที่ 2 รถจักร ALSTHOM จำนวน 5 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 469,195.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 469,195.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
43
งบประมาณ 80250 บาท
80,250.00
2561-202
๑. โต๊ะปรับระดับติดล้อเเบบเท้าเหยียบ ยกน้ำหนักได้ ๓๕๐ กก. ยกสูง ๑,๓๐๐ มม. จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ ๑๕๐ กก. ขนาด ๒,๐๐๐ มม. x สูง ๓,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. โต๊ะปรับระดับติดล้อเเบบเท้าเหยียบ ยกน้ำหนักได้ ๓๕๐ กก. ยกสูง ๑,๓๐๐ มม. จำนวน ๒ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๓๖๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. บันไดติดล้อ รับน้ำหนักได้ ๑๕๐ กก. ขนาด ๒,๐๐๐ มม. x สูง ๓,๕๐๐ มม. จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 80,250.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
44
งบประมาณ 432108.8 บาท
430,054.40
2561-202
1. RUBBER PAD (End) FOR RUBBER CUSHION DRAFT GEAR ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1006 จำนวน 64 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 86,969.60 บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. RUBBER PAD (INTERMEDIATE) FOR RUBBER CUSHION DRAFT GEAR ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1007 จำนวน 129 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 343,084.80 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. RUBBER PAD (End) FOR RUBBER CUSHION DRAFT GEAR ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1006 จำนวน 64 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 86,969.60 บาท (แปดหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. RUBBER PAD (INTERMEDIATE) FOR RUBBER CUSHION DRAFT GEAR ตามแผนผังเลขที่ 3-PG5-1007 จำนวน 129 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 343,084.80 บาท (สามแสนสี่หมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 430,054.40 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
45
งบประมาณ 520000 บาท
508,250.00
2561-002
รายการที่ 1. Piston Dia 75 mm. สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 50 pcs ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 508,250.00 บาท (ห้าแสนแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Piston Dia 75 mm. สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 50 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 508,250.00 บาท (ห้าแสนแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 508,250.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคารายเดียว เอกสารถูกต้อง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
46
งบประมาณ 19795 บาท
19,795.00
2561-202
1.เครื่องเช็คหัวฉีดนมหนูดีเซล (Nozzle Tester) วัดขนาดแรงดัน Minimum 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว Maximum 7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,795.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.เครื่องเช็คหัวฉีดนมหนูดีเซล (Nozzle Tester) วัดขนาดแรงดัน Minimum 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว Maximum 7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 19,795.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 19,795.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
47
งบประมาณ 493056 บาท
493,056.00
2561-202
 1. Brake Rod (1) ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-006 จำนวน 220 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีพลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 303,666.00 บาท (สามแสนสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Brake Rod (7) ตามแผนผังเลขที่ 1-11TP4-012 จำนวน 150 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีพลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 189,390.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 1. Brake Rod (1) ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP4-006 จำนวน 220 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีพลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 303,666.00 บาท (สามแสนสามพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Brake Rod (7) ตามแผนผังเลขที่ 1-11TP4-012 จำนวน 150 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สินทวีพลัส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 189,390.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 493,056.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
48
รฟ.พซ./จซ.2/จ/199/2561 : ซื้อ Pressure Sw.No.3408607 จำนวน 60 Pcs.
งบประมาณ 93090 บาท
93,090.00
2561-202
Pressure Sw.No.3408607 จำนวน 60 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 93,090.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Pressure Sw.No.3408607 จำนวน 60 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 93,090.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 93,090.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
49
งบประมาณ 85500 บาท
85,500.00
2561-104
รายการที่ 1.  Automatic Voltage Regulator 1 (AVR 1) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID จำนวน 3 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,500.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1.  Automatic Voltage Regulator 1 (AVR 1) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID จำนวน 3 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 85,500.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 85,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี เสนอราคารายเดียว เอกสารถูกต้อง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
50
งบประมาณ 455991.2 บาท
455,991.20
2561-202
 อะไหล่ชุดซ่อม Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง THN.NKF.ATR จำนวน 10 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 455,991.20 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
อะไหล่ชุดซ่อม Compressor C-1200 ของรถดีเซลราง THN.NKF.ATR จำนวน 10 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 455,991.20 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 455,991.20 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ :
51
งบประมาณ 312996.4 บาท
312,996.40
2561-202
น้ำยากำจัดคราบเขม่าชนิดสูตรน้ำมัน (Oil Based) บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 312,996.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
น้ำยากำจัดคราบเขม่าชนิดสูตรน้ำมัน (Oil Based) บรรจุถังละ 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็มแอนด์ซี โกลบอล เซอร์วิส จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 312,996.40 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 312,996.40 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
52
งบประมาณ 421580 บาท
421,580.00
2561-202
 Air Filter Of Expressor สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักร GE จำนวน 40 pcs ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 421,580.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Air Filter Of Expressor สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ของรถจักร GE จำนวน 40 pcs ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 421,580.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 421,580.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ :
53
งบประมาณ 497000 บาท
497,000.00
2561-202
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 142,000.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 142,000.00 บาท
รายการที่ 3 ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 71,000.00 บาท
รายการที่ 4 ผู้เสนอราคา บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ราคาที่เสนอ 142,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 142,000.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 142,000.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 71,000.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด จำนวนเงิน 142,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,000.00 บาท


รวม 497,000.00 บาท
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด เสนอราคารายเดียวทั้ง 4 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ จึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทขอยืนยันราคาเดิมซึ่งเท่ากับราคาประเมิน 497,000.00 บาท ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
54
งบประมาณ 814000 บาท
812,130.00
2561-104
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 812,130.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 971,025.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 812,130.00 บาท

รวม 812,130.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง เอกสารถูกต้อง ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ เสนอราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
55
งบประมาณ 797100 บาท
778,136.10
2561-002
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets
ผู้เสนอราคา บริษัท พีพีไอ เรล (เอเชีย)จำกัด เสนอราคา 748,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 750,000.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Water Pump ของเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets
บริษัท พีพีไอ เรล (เอเชีย)จำกัด จำนวนเงิน 748,000.00 บาท

รวม 748,000.00 บาท
บริษัท พีพีไอ เรล (เอเชีย)จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
56
งบประมาณ 473475 บาท
473,475.00
2561-202
รายการที่1. Cap Safety For PGU ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 15 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 473,475.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Cap Safety For PGU ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 15 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 473,475.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 473,475.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
57
งบประมาณ 475080 บาท
475,080.00
2561-202
รายการที่1. Pipe Bracket P/N II16480/A (ฐาน RLV-11D-E/12) จำนวน 10pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Pipe Bracket P/N II16480/A (ฐาน RLV-11D-E/12) จำนวน 10pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 470,800.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 470,800.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
58
งบประมาณ 60776 บาท
60,776.00
2561-202
๑. ยางตันรถยก-ล้อหน้า ๖.๕๐-๑๐ ๕.๐๐ จำนวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๓๔.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ยางตันรถยก-ล้อหลัง ขนาด ๒๘-๙-๑๕ ๗.๐๐ จำนวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๔๒.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. ยางตันรถยก-ล้อหน้า ๖.๕๐-๑๐ ๕.๐๐ จำนวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๓๔.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ยางตันรถยก-ล้อหลัง ขนาด ๒๘-๙-๑๕ ๗.๐๐ จำนวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๗๔๒.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 60,776.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
59
งบประมาณ 493805 บาท
493,805.00
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 125 ชุด Side Bearer Assembly แคร่ DTP-18 ตามแผนผังเลขที่ D150-13096
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 492,200.00 บาท
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 492,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 492,200.00 บาท

รวม 492,200.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งมอบสิ่งของ 5 วัน รับประกัน 1 ปี เสนอสิ่งของถูกต้อง ตรงตามประสงค์ของทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคา มีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1,605 บาท (493,805.00 – 492,200.00) หรือต่ำกว่า 0.33% จึงเห็นสมควรรับไว้ใช้งานต่อไป
สัญญาเลขที่ :
60
งบประมาณ 3000000 บาท
2,232,555.00
2561-104
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมโครงสร้างใต้ท้องรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 15 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 2,232,555.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 2,445,000.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อมโครงสร้างใต้ท้องรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 15 คัน
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 2,232,555.00 บาท

รวม 2,232,555.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
61
งบประมาณ 494340 บาท
494,340.00
2561-202
1.Supporting Plate แคร่ TKZ - 3 จำนวน 550 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Supporting Plate แคร่ TKZ - 3 จำนวน 550 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 494,340.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 494,340.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
62
งบประมาณ 45475 บาท
45,475.00
2561-202
บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคารวม 45,475.00 บาท
บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวม 45,475.00 บาท
บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเคยผ่านงานว่าจ้างซ่อม Crank Shaft Compressor ยี้ห้อ Quincy ให้กับทางการใช้งานมาก่อนและเสนอราคาเท่ากับราคาที่เคยว่าจ้างครั้งสุดท้าย
สัญญาเลขที่ : รส.พด.จ/029/2561 19/09/2561
63
งบประมาณ 395001 บาท
395,001.00
2561-202
1. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องพ่นทราย จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคา 395,001.00 บาท
1. ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องพ่นทราย จำนวน 1 เครื่อง
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 395,001.00 บาท

รวม 395,001.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
64
งบประมาณ 44940 บาท
44,940.00
2561-202
1.บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคารวม 44,940.00 บาท
1.บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รวม 44,940.00 บาท
บริษัท วีพีเออาร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผ่านงานว่าจ้างซ่อมคว้านและอัดไลเนอร์ให้กับทางการใช้งานมาก่อนและเสนอราคาเท่ากับราคาที่เคยซ่อมครั้งสุดท้าย
สัญญาเลขที่ : รส.พด.จ/028/2561 ลงวันที่ 19/09/2561
65
งบประมาณ 42179 บาท
42,179.40
2561-202
1. บริษัท โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารวม 42,179.40 บาท
2.บริษัท วีไอพี เพาเวอร์เทรนเซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวม 49,220.00 บาท
3. บริษัท สุทธิพันธ์ ธนบุรี จำกัด เสนอราคารวม 48,150.00 บาท
1. บริษัท โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด

รวม 42,179.00 บาท
บริษัท โลจิสติกส์เสนอสิ่งของถูกต้องพร้อมเปลี่ยนแทนยางเส้นเดิม และเสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/027/2561
66
งบประมาณ 933040 บาท
933,040.00
2561-201
รายการที่1 ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 61 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 452,610.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 466,520.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 513,172.00 บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 278 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 480,430.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 486,850.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 513,172.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 61 จำนวน 1 คัน
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 452,610.00 บาท
รายการที่ 2 ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 278 จำนวน 1 คัน
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นจำานวนเงิน 480,430.00 บาท

รวม 933,040.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
67
งบประมาณ 211860 บาท
211,860.00
2561-202
รายการที่ 1. ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 2,240 มม. (D2-THN-0129) จำนวน 20 ท่อน ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 105,930.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 2. ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 2,247 มม. (D2-THN-0130) จำนวน 20 ท่อน ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 105,930.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 2,240 มม. (D2-THN-0129) จำนวน 20 ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,930.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 2. ท่อน้ำระบายความร้อนเครื่องยนต์โตใน 3 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 2,247 มม. (D2-THN-0130) จำนวน 20 ท่อน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีดับบลิวอินเตอร์เทรด จำกัด (ขายส่ง) เป็นเงินทั้งสิ้น 105,930.00 บาท (หนึ่งแสนห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 211,860.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
68
งบประมาณ 466734 บาท
466,734.00
2561-202
รายการที่ 1. Kit Complete of Reduce Valve Schrader จำนวน 30 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 59,064.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 2. . Kit Complete เครื่องปัดน้ำฝน จำนวน 40 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 204,584.00 บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 3. . Repair Kit for Pilot Air Valve 3 Way P/N (41A 244587P1) จำนวน 20 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 203,086.00 บาท (สองแสนสามพันแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Kit Complete of Reduce Valve Schrader จำนวน 30 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 59,064.00 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 2. . Kit Complete เครื่องปัดน้ำฝน จำนวน 40 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 204,584.00 บาท (สองแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายการที่ 3. . Repair Kit for Pilot Air Valve 3 Way P/N (41A 244587P1) จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 203,086.00 บาท (สองแสนสามพันแปดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 466,734.00 บาท
เนื่องจากการซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
69
งบประมาณ 1547348.4 บาท
1,547,348.40
2561-002
รายการที่ 1. จ้าง ถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,517,348.40 บาท
ผู้เสนอราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคา 1,460,000.00 บาท
รายการที่ 1. จ้าง ถอด, ตรวจ, ซ่อม, เปลี่ยน, ติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องยนต์รถจักร จำนวน 12 เดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,460,000.00 บาท

รวม 1,460,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
70
งบประมาณ 1583600 บาท
1,583,600.00
2561-002
รายการที่1 จ้างซ่อม Valve box 4A จำนวน 400 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง เสนอราคา 740,000.00 บาท
รายการที่ 2 จ้างซ่อม Valve box 4R จำนวน 400 sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง เสนอราคา 740,000.00 บาท
รายการที่1 จ้างซ่อม Valve box 4A จำนวน 400 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง เป็นจำนวนเงิน 740,000.00 บาท
รายการที่ 2 จ้างซ่อม Valve box 4R จำนวน 400 sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง เป็นจำนวนเงิน 740,000.00 บาท


รวม 1,480,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผลเทรดดิ้ง เป็นผู้เสนอราคารายเดียวเสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
71
งบประมาณ 365940 บาท
365,940.00
2561-202
1.PGU.Control Box ของรถดีเซลรางฯ Sprinter จำนวน 6 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 365,940.00 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.PGU.Control Box ของรถดีเซลรางฯ Sprinter จำนวน 6 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 365,940.00 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 365,940.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
72
งบประมาณ 487200 บาท
487,200.00
2561-202
1. ว่าจ้างรื้อเครื่องยนต์และทำความสะอาดอุปกรณ์ Cummins NTA855-R1 N855-R2 รถดีเซลราง จำนวน 84 เครื่อง
หจก. ธงแก้ว เสนอราคา 487,200.00 บาท
1. ว่าจ้างรื้อเครื่องยนต์และทำความสะอาดอุปกรณ์ Cummins NTA855-R1 N855-R2 รถดีเซลราง จำนวน 84 เครื่อง
หจก. ธงแก้ว จำนวนเงิน 487,200.00 บาท

รวม 487,200.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
73
งบประมาณ 498834 บาท
498,834.00
2561-202
รายการที่ 1. Pressure Sensor P/N X00E50200511 สำหรับรถจักร ALS จำนวน 3 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 498,834.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Pressure Sensor P/N X00E50200511 สำหรับรถจักร ALS จำนวน 3 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 498,834.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 498,834.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
74
งบประมาณ 416230 บาท
416,230.00
2561-202
รายการที่ 1. Side Bearer Seat รถ THN จำนวน 140 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 202,230.00 บาท (สองแสนสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ชุดท่อลม Block Brake รถ Sprinter จำนวน 10 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 214,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Side Bearer Seat รถ THN จำนวน 140 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 202,230.00 บาท (สองแสนสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ชุดท่อลม Block Brake รถ Sprinter จำนวน 10 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 214,000.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 416,230.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
75
งบประมาณ 772000 บาท
771,983.60
2561-002
1. ว่าจ้างซ่อม Turbocharger เครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักร GE จำนวน 20 Sets.
-
ว่าจ้างซ่อม Turbocharger เครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักร GE จำนวน 20 Sets.
-

รวม .00 บาท
เนื่องจาก บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินมากกว่า 10% จึงเห็นสมควรยกเลิก
สัญญาเลขที่ :
76
งบประมาณ 228177.5 บาท
228,177.50
2561-202
รายการที่ 1. Ring Gear Fly Wheel 5240320705 เครื่องยนต์ MTU รถจักร ALS จำนวน 10 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 228,177.50 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Ring Gear Fly Wheel 5240320705 เครื่องยนต์ MTU รถจักร ALS จำนวน 10 pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็มเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 228,177.50 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 228,177.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
77
งบประมาณ 97500 บาท
97,499.99
2561-104
รายการที่ 1. Automatic Voltage Regulator 3 (AVR 3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID. จำนวน 3 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 97,423.50 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Automatic Voltage Regulator 3 (AVR 3) ของ Main Voltage Regulator (MVR) ใช้งานกับรถจักร HID. จำนวน 3 Sets ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 97,423.50 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 97,423.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
78
งบประมาณ 157300 บาท
157,300.00
2561-104
รายการที่ ๑ ตั๋วบางสำเร็จรูป (แบบใหม่) สีฟ้า ราคา ๒.๐๐ บาท จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา 3.85 บาท
รายการที่ ๒ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ค่ารักษาความสะอาดเพื่อวางของขาย ขนาด ๗.๕ x ๑๗ ชม. สีเหลือง ราคา ๕.๐๐บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์ เสนอราคา 7.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระวัฒน์การพิมพ์

รวม 157,290.00 บาท
สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
79
งบประมาณ 2675000 บาท
2,675,000.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Exciter Auxiliary Generator Model No.5 GMG 146 F1 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 1,700,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,811,980.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Exciter Auxiliary Generator Model No.5 GMG 146 F1 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 10 Sets.
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.00 บาท

รวม 1,700,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง เสนอเงื่อนไขทุกตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
80
งบประมาณ 224700 บาท
224,700.00
2561-202
รายการที่1. ลวดสลิงไส้เชือก ขนาด 3/4นิ้ว (6x36 FC) จำนวน 500 เมตร ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 224,700.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. ลวดสลิงไส้เชือก ขนาด 3/4นิ้ว (6x36 FC) จำนวน 500 เมตร ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 224,700.00 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 224,700.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
81
งบประมาณ 43628000 บาท
43,628,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 34,687,000.00 บาท
2.2 บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา 34,870,000.00 บาท
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยืนยงมาร์เก็ตติ้ง เสนอราคา 37,500,000.00 บาท
2.4 บริษัท กิจการร่วมค้าด็อกเตอร์อัศว จำกัด เสนอราคา 38,111,000.00 บาท
บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 34,687,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 34,687,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 34,687,000.00 บาท (เงินสามสิบสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 8,941,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.78 (ใช้ราคาที่บริษัท สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
82
งบประมาณ 1342422 บาท
1,342,422.00
2561-002
รายการที่1. Oil Damper Ass?y (OD 5082) (Type.OD50A 120-700B) สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 170Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,422.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Oil Damper Ass?y (OD 5082) (Type.OD50A 120-700B) สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 170Sets ได้แก่ บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,422.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,342,422.00 บาท
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอ ราคารายเดียว คณะคณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
83
งบประมาณ 7915000 บาท
7,946,000.00
2561-202
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด
อนุมัติให้จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกั้นถนน จำนวน 10 รายการ จาก บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ๑. อุปกรณ์เครื่องนับล้อ Tleffenbach จำนวน ๒๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. การ์ด N๑, N๒ ๑ARB๔/๑๒๐๔/๔ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. การ์ด N๓ ๔ARB๑๐/๑๑๐๕/๓๕ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. การ์ด N๔ ZBB/๑๑๕ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๕. การ์ด N๕ WST ๘๐๒๑ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๖. การ์ด N๖ AK ๑๙/๑๑๕ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๗. การ์ด N๗ WST ๘๐๒๔/๑ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๘. การ์ด WST ๘๐๒๔/๑๖ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๙. การ์ด N๙ WST ๘๐๒๘/๓ จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑๐. การ์ด N๑๐ MC๒/๑๖๐๘/N จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 7,915,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


รวม 7,915,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
84
งบประมาณ 1158000 บาท
1,157,975.40
2561-002
รายการที่ 1จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา -
รายการที่ 1จ้างซ่อม Turbocharger ของเครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.
-

รวม .00 บาท
เนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขของผู้เสนอราคาข้อที่ 13.4 คณะกรรมการจึงไม่รับพิจารณา
สัญญาเลขที่ :
85
งบประมาณ 2499959.88 บาท
2,499,959.88
2561-201
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) ลำตัวเครื่องพ่วง (Coupler Body) Shibata ตามแผนผังเลขที่ LV5-1001 Mark 1 จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,499,948.00 บาท

ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์ ( ธนบุรี ) ราคาที่เสนอ 2,889,000.00 บาท

( ชื่อบริษัท ) บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 2,499,948.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,499,948.00 บาท


รวม 2,499,948.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เอกสารถูกต้อง มีตัวอย่าง ตรวจสอบแล้วถูกต้องสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 90 วัน รับประกัน 1 ปี จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนยันราคาเดิม ต่ำกว่าราคาประเมิน ( 2,499,959.88 – 2,499,948.00 ) = 11.88 บาท หรือต่ำกว่าราคาประเมิน 0.01 %
สัญญาเลขที่ :
86
งบประมาณ 449990.64 บาท
449,820.00
2561-201
รายการที่ 1.จ้างเหมาฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง จำนวน 1,800 คัน
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคา 449,820.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. บริษัท เค.ซี.99 ออโต้เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 630,000.00 บาท
รายการที่ 1.จ้างเหมาฉีดล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนล่างรถดีเซลราง จำนวน 1,800 คัน
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 449,820.00 บาท

รวม 449,820.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโต้พาร์ท จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
87
งบประมาณ 1497000 บาท
1,496,999.55
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 4,989.41 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 1,496,823.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,496,823.00 บาท


รวม 1,496,823.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,496,999.55 – 1,496,823.00 = 176.55 บาท) หรือคิดเป็น 0.01% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
88
งบประมาณ 423720 บาท
423,720.00
2561-202
รายการที่ 1. SAND BOX ถังทรายด้านล้อ 3R,3L (8 Items/set) จำนวน 4 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 211,860.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. SAND BOX ถังทรายด้านล้อ 4R,4L (8 Items/set) จำนวน 4 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 211,860.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. SAND BOX ถังทรายด้านล้อ 3R,3L (8 Items/set) จำนวน 4 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 211,860.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. SAND BOX ถังทรายด้านล้อ 4R,4L (8 Items/set) จำนวน 4 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 211,860.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 423,720.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
89
งบประมาณ 186608 บาท
186,608.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาชุดละ 186,608.00 บาท
2.บริษัท ถาวรแทรคเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาชุดละ 196,987.00 บาท
3.บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาชุดละ 203,407.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ ราคาชุดละ 186,608.00 บาท จำนวน 1 ชุด

รวม 186,608.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสาร
และรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว
มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/636ญ./61 ลว. 17 กันยายน 2561
90
งบประมาณ 41999.64 บาท
41,999.64
2561-202
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 20,999.82 บาท
2.ร้านยิ่งทวีทรัพย์ เสนอราคาเครื่องละ 22,791.00 บาท
3.ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง เสนอราคาเครื่องละ 23,005.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคาเครื่องละ 20,999.82 บาท จำนวน 2 เครื่อง

รวม 41,999.64 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน
จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.ส.0351/541/2561 ลว. 15 กันยายน 2561
91
งบประมาณ 840000 บาท
835,755.60
2561-005
รายการที่ 1. DIAPHRAGM (9) # 1073-407-4241-01 (K4244) สำหรับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 276 ชิ้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 826,896.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. DIAPHRAGM (9) # 1073-407-4241-01 (K4244) สำหรับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 276 ชิ้น ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 826,896.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 826,896.00 บาท
บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
92
งบประมาณ 24246200 บาท
24,246,200.00
2561-301
รายการที่ 1. Main Voltage Regulator Assembly (MVR) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 4 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,207,680.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Main Voltage Regulator Assembly (MVR) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 4 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 24,207,680.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 24,207,680.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวจุ่นเซ้งแอนด์ซัน เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน 0.16%
สัญญาเลขที่ :
93
งบประมาณ 1653600 บาท
1,526,406.36
2561-002
รายการที่ 1 จ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือนและทำความสะอาดถังเก็บสิ่งปฏิกูลสำหรับรถโดยสารรุ่นใหม่ 106 คัน ที่สถานีบางซื่อ (ย่านพหลโยธิน) จำนวน 1,272 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัดพชรพรก่อสร้าง ไม่ผ่าน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,150.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,180.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูทีเทคซิสเทม จำกัด ไม่ผ่าน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน
ผู้เสนอราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย สิทธิรัตน์ จำกัด ไม่ผ่าน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน

รายการที่1 บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 1,462,800.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,462,800.00 บาท


รวม 1,462,800.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการฯ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,526,406.36 - 1,462,800.00) = 63,606.36 คิดเป็นประมาณ 4.16 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
94
งบประมาณ 2000000 บาท
1,938,861.40
2561-104
รายการที่1. Driving Gear Z 20 T จำนวน 30 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,700.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงรายการที่2. Thrust Bearing ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Driving Gear Z 20 T จำนวน 30 pcs ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,187,700.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงรายการที่2. Thrust Bearing ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์(ธนบุรี) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,487,300.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
95
งบประมาณ 24117800 บาท
24,117,800.00
2561-104
-
-

รวม .00 บาท
เนื่องจากมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของทางการกำหนด ขอเข้าร่วมเพิ่มเติม
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่การรถไฟฯ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงมีมติเเปลี่ยนแปลงวันพิจารณาข้อเสนอราคา ใหม่ และดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกตามแผนการจัดซื้อเดิมต่อไป
สัญญาเลขที่ :
96
งบประมาณ 427893 บาท
427,893.00
2561-202
1. ยางรองหู Horizontal Oil Damper ของแคร่รถจักร ALSTHOM จำนวน 300 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 37,878.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ยางแผ่นสำหรับรองกระโปรงเกียร์ ขนาด 6 x 50 x 900 มม. ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 600 เส้น ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 60,990.00 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเพลา 5 x 130 x 130 mm. จำนวน 300 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 48,150.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเพลา 5 x 160 x 160 mm. จำนวน 300 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 56,175.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. Split Pin ขนาด 3/8 x 4 นิ้ว จำนวน 6,000 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. Split Pin ขนาด 3/8 x 5 นิ้ว จำนวน 4,000 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 68,480.00 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. ท่อยางโรยทรายของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240.00 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. ยางรองหู Primary Vertical ของแคร่รถจักร HID จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 25,680.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. ยางรองหู OIL DAMPER ของแคร่รถจักร GEA. จำนวน 100 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. ยางรองหู Horizontal Oil Damper ของแคร่รถจักร ALSTHOM จำนวน 300 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 37,878.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ยางแผ่นสำหรับรองกระโปรงเกียร์ ขนาด 6 x 50 x 900 มม. ของรถจักร ALSTHOM จำนวน 600 เส้น ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 60,990.00 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเพลา 5 x 130 x 130 mm. จำนวน 300 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 48,150.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเพลา 5 x 160 x 160 mm. จำนวน 300 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 56,175.00 บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. Split Pin ขนาด 3/8 x 4 นิ้ว จำนวน 6,000 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. Split Pin ขนาด 3/8 x 5 นิ้ว จำนวน 4,000 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 68,480.00 บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. ท่อยางโรยทรายของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 34,240.00 บาท (สามหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. ยางรองหู Primary Vertical ของแคร่รถจักร HID จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 25,680.00 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. ยางรองหู OIL DAMPER ของแคร่รถจักร GEA. จำนวน 100 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 427,893.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
97
งบประมาณ 3736500 บาท
3,736,500.00
2561-002
2. กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 5 ราย ดังนี้
2.1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด
2.2 บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2.3 บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
2.4 บริษัท เอ็น.สิริ อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
2.5 บริษัท วงค์ศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,100,025.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 3,100,025.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 3,100,025.00 บาท (เงินสามล้านหนึ่งแสนยี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 636,475.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.53 (ใช้ราคาที่บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
98
งบประมาณ 14998840 บาท
14,998,840.00
2561-005
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 14,998,840.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ PCM-021/61 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 14,898,840.00 บาท

รวม 14,848,840.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 14,848,840.00 บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 150,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.01 (ใช้ราคาที่บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
99
งบประมาณ 1700000 บาท
1,254,575.00
2561-201
เสนอราคา 1 ราย
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,254,575.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 1,254,575.00 บาท

รวม 1,254,575.00 บาท
เสนอราคารายเดียวสิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
100
งบประมาณ 33065000 บาท
33,065,000.00
2561-301
2. กำหนดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย ดังนี้
2.1 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
2.2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2.3 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เสนอราคา 35,143,520.00 บาท
2.2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เสนอราคา 36,000,000.00 บาท
2.3 บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด
เสนอราคา 36,000,000.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 35,143,520.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)


รวม 33,014,576.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้มีหนังสือเลขที่
รฟ.ยธ.๑021/5/262/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 ขอต่อรองราคากับบริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด
บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ 25 กันยายน 2561 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 33,014,576.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 33,014,576.00 บาท (เงินสามสิบสามล้านหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 50,424.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 (ใช้ราคาที่บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
101
งบประมาณ 500000 บาท
439,400.00
2561-202
ร้านสหสากลการค้า เสนอราคา 439,400.00 บาท
บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 463,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคา 475,500.00 บาท
ร้านสหสากลการค้า จำนวนเงิน 439,400.00 บาท

รวม 439,400.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/40ซ./2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
102
งบประมาณ 4545400 บาท
4,545,400.00
2561-104
รายการที่1 จำนวน 240 Sets. # 128 705 00 08 Valve box 2A. HP.
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาset.ละ 8,850.00 บาท

รายการที่2 จำนวน 240 Sets. # 128 709 00 08 Valve box 2R. HP.
หจก.วณิชผลฯ เสนอขายในราคาset.ละ 8,850.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,272,680.00 บาท
รายการที่ 2. หจก.วณิชผลฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,272,680.00 บาท


รวม 4,545,360.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคารายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
103
งบประมาณ 52430 บาท
52,430.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 57,000.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 56,000.00 บาท
บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคา 52,430.00 บาท
บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวนเงิน 52,430.00 บาท

รวม 52,430.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/44ซ./2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
104
งบประมาณ 78217 บาท
78,217.00
2561-202
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
เสนอราคา 78,217.00 บาท

บริษัท โปรซีล จำกัด
เสนอราคา 83,000.00 บาท

บริษัท ซีลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด
เสนอราคา 89,000.00 บาท
บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
จำนวนเงิน 78,217.00 บาท

รวม 78,217.00 บาท
ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/45จ./2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
105
งบประมาณ 2400000 บาท
.00
เชิญชวน
๑) กิจการร่วมค้า เอสดับบลิว เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๕,๓๕๘.๐๐ บาท
๒) บริษัท สมาร์ท เทอรมินอล คอรเปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๔๐๐.๐๐ บาท
๓) บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท
กิจการร่วมค้า เอสดับบลิว เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๕๕,๓๕๘.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๔๔,๖๔๒.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๖.๐๓ และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๖๐,๐๔๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๙

รวม 2,255,358.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
106
งบประมาณ 5000000 บาท
.00
เชิญชวน
๑) ผู้ร่วมงานไอพี เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๑,๓๔๗.๘๘ บาท
๒) กิจการร่วมค้า เอสดับบลิว เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์เอนจิเนียร์(๑๓) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๔) บริษัท สมาร์ท เทอร์มินอล คอรเปอเรชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๖๕๒,๗๗๒.๕๐ บาท
กลุ่มผู้ร่วมงาน ไอพี เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๖๑,๓๔๗.๘๘ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑,๗๓๘,๖๕๒.๑๒ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๔.๗๗ และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๓๙๑,๔๕๒.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒

รวม 3,261,347.88 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
107
งบประมาณ 1475000 บาท
1,350,340.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างรื้อเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคา 1,320,380.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส.เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอราคา 1,794,390.00 บาท
รายการที่ 1. จ้างรื้อเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรซ่อมหนักทุกส่วน จำนวน 25 คัน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง จำนวนเงิน 1,320,380.00 บาท

รวม 1,320,380.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
108
งบประมาณ 1980000 บาท
1,941,090.01
2561-104
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมหน้าอุดด้านหน้าและด้านท้ายรถดีเซลราง NKF จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคา 1,941,090.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. บริษัท วิชั่นพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 1,990,200.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมหน้าอุดด้านหน้าและด้านท้ายรถดีเซลราง NKF จำนวน 6 คัน ที่ สซร.สม.
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำนวนเงิน 1,941,090.00 บาท

รวม 1,941,090.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
109
งบประมาณ 1393800 บาท
1,333,862.00
2561-104
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 1,392,926.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,378,160.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคา 1,333,862.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด จำนวนเงิน 1,333,862.00 บาท

รวม 1,333,862.00 บาท
บริษัท บลู บิลดิ้ง 55 จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้อง ตามข้อกำหนดของทางการฯ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
110
งบประมาณ 1440000 บาท
1,439,364.00
2561-104
รายการที่ 1 ว่าจ้างปรับปรุงกูบ ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR ที่ สรจ.อด. จำนวน 12 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคา 1,439,364.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท กระฉ่อน คอนสทรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 1,669,200.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างปรับปรุงกูบ ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR ที่ สรจ.อด. จำนวน 12 คัน
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวนเงิน 1,439,364.00 บาท

รวม 1,439,364.00 บาท
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
111
งบประมาณ 270710 บาท
270,710.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.เค.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 270,710.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.เค.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 270,710.00 บาท

รวม 270,710.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.336.ต/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
112
งบประมาณ 343470 บาท
343,470.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.เค.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 343,470.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.เค.พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 343,470.00 บาท

รวม 343,470.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.337.ต/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561
113
งบประมาณ 0 บาท
.00
การจัดหา
สิ้นสุดการเผยแพร่
สิ้นสุดการเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดการเผยแพร่
สัญญาเลขที่ :
114
งบประมาณ 0 บาท
.00
การจัดหา
สิ้นสุดการเผยแพร่
สิ้นสุดการเผยแพร่

รวม .00 บาท
สิ้นสุดการเผยแพร่
สัญญาเลขที่ :
115
งบประมาณ 97370 บาท
97,370.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮก เฮง จำกัด เสนอราคา 97,370.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮก เฮง จำกัด เสนอราคา 97,370.00 บาท

รวม 97,370.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.513.ต/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
116
งบประมาณ 85600 บาท
85,600.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 85,600.00 บาท

รวม 85,600.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.526.ต./2561 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
117
งบประมาณ 98440 บาท
98,440.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.512.ต./2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
118
งบประมาณ 337100 บาท
337,100.00
2561-104
รายการที่1 จำนวน 300 Pcs. # 26560919 Fuel Filter “Perkins”
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 540.00 บาท
บ.ไพร์มพาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 540.00 บาท
หจก.เอกรินทร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 680.00 บาท

รายการที่2 จำนวน 300 Pcs. # 26560920 Fuel Filter “Perkins”
บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 475.00 บาท
บ.ไพร์มพาวเวอร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 495.00 บาท
หจก.เอกรินทร์ฯ เสนอขายในราคาอันละ 640.00 บาท
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคาทั้งหมด (จำนวนเงินรวม VAT)
รายการที่ 1. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 173,340.00 บาท
รายการที่ 2. บ.ถาวรแทรคเตอร์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,475.00 บาท


รวม 325,815.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก
เสนอราคาต่ำสุด สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
119
งบประมาณ 428000 บาท
411,090.00
2561-202
บริษัท วีอาร์ 009 จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 411,090.00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัท วีอาร์ 009 จำกัด แล้วครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน จึงต่อรองราคา
กับบริษัท วีอาร์ 009 จำกัด ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือเป็นเงิน 410,000.00 บาท

รวม 410,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1132/7/หข.23/2561 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560
120
งบประมาณ 343800 บาท
343,800.00
2561-104
รายการที่ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม แบบที่ ๗ (ใบจ่ายคืนเงินค่าตั๋ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ ๒๐.๐๐ บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ ๒๒.๖๘ บาท
รายการที่ ๒ จำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม แบบที่ ๑๗๕ (ใบจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าแรงเพิ่มต่าง ๆ )
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เสนอราคา เล่มละ ๖๘.๐๐ บาท
บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด เสนอราคา เล่มละ ๑๔๐.๐๐ บาท


รายการที่ ๑ ยกเลิก เนื่องจากห้างฯ เสนอราคาสูงเกินกว่าราคากลาง
ส่วนราการที่ ๒ ชื้อจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์

รวม 291,040.00 บาท
ราการที่ ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรรงค์การพิมพ์ เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด สิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ :
121
งบประมาณ 2063520 บาท
2,500,000.00
2561-202
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 2,063,520.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ บริเวณศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

รวม 2,063,520.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ : อฟ.2/183/2561
122
งบประมาณ 10150560 บาท
9,108,034.74
2561-105
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CATERPILLAR รุ่น C175-16 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 63 ครั้ง (เครื่อง)
ผู้เสนอราคา บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 9,814,896.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระ 1,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CATERPILLAR รุ่น C175-16 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 63 ครั้ง (เครื่อง)
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 9,440,096.40 บาท

รวม 9,440,096.40 บาท
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคารายเดียว และเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย และข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขของทางการ สูงกว่าราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10 %
สัญญาเลขที่ :
123
งบประมาณ 236470 บาท
236,470.00
2561-202
ไม้รองลังแบตเตอรี่รถจักร ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM วัสดุไม้เนื้อแข็ง (ไม้เต็ง) (1 Set ประกอบด้วย 5 Items) จำนวน 20 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ.ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 236,470.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ไม้รองลังแบตเตอรี่รถจักร ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM วัสดุไม้เนื้อแข็ง (ไม้เต็ง) (1 Set ประกอบด้วย 5 Items) จำนวน 20 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.เอ.ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 236,470.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 236,470.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
124
งบประมาณ 497550 บาท
497,550.00
2561-202
รายการที่ 1จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กสำหรับป้องกันอันตรายพนักงาน ที่กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง จำนวน 625 คู่. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเหล็กสำหรับป้องกันอันตรายพนักงาน ที่กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง จำนวน 625 คู่. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงิน 497,550.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : สัญญาเลขที่ รฟ.ชก.0377/175/2561 ลงวันที่ 07 กันยายน 2561
125
งบประมาณ 107000 บาท
107,000.00
2561-202
 1.สักหลาดใช้ทำ Seal Gear Cover ขนาด 7x15x640 mm. ชนิดเส้นใยหนาแน่น รถจักร CSR. จำนวน 1,000 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.สักหลาดใช้ทำ Seal Gear Cover ขนาด 7x15x640 mm. ชนิดเส้นใยหนาแน่น รถจักร CSR. จำนวน 1,000 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 107,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
126
งบประมาณ 36380 บาท
36,380.00
2561-202
รายการที่ 1จัดซื้อตู้เชื่อมหูหิ้ว 3 ระบบ ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็น – ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 36,380.00 บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 จัดซื้อตู้เชื่อมหูหิ้ว 3 ระบบ ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็น – ซิ้งค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นเงิน 36,380.00 บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 36,380.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ชก.0377/179/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
127
งบประมาณ 481500 บาท
481,500.00
2561-202
1. Terminal for Brush Holder ด้านเชื่อมต่อ Connecting Field Coil จำนวน 270 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 288,900.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Terminal for Brush Holder ด้านเชื่อมต่อสายพ่วงซองถ่าน จำนวน 150 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 112,350.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. แผ่นเหล็กสปริงล็อกแป้นเกลียวเฟืองสำหรับขยาย Brush Holder Ring จำนวน 250 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,250.00 บาท (แปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Terminal for Brush Holder ด้านเชื่อมต่อ Connecting Field Coil จำนวน 270 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 288,900.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. Terminal for Brush Holder ด้านเชื่อมต่อสายพ่วงซองถ่าน จำนวน 150 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 112,350.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. แผ่นเหล็กสปริงล็อกแป้นเกลียวเฟืองสำหรับขยาย Brush Holder Ring จำนวน 250 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 80,250.00 บาท (แปดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 481,500.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
128
งบประมาณ 960800 บาท
960,432.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 962,572.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคา 960,432.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins 4 สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน 4 เครื่อง
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 960,432.00 บาท

รวม 960,432.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
129
งบประมาณ 87119.4 บาท
87,119.40
2561-202
1. แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,108.80 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,163.20 บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. สก๊อตไบร์ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 32 เมตร จำนวน 2 ม้วน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.00 บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. ชุดน้ำยาเช็ครอยร้าว (2 กระป๋อง/ชุด) จำนวน 12 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. ลวดปัด ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 12 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,198.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. แปรงทองเหลือง ถ้วย ขนาด 2 นิ้ว แกน 1/4 นิ้ว จำนวน 60 อัน ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,346.00 บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. แปรงทองเหลือง จำนวน 4 กล่อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. แผ่นตัดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ NKK จำนวน 50 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,605.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
10. แผ่นตัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ NKK จำนวน 30 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,494.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
11. กระดาษทรายเบอร์ 240 จำนวน 1,000 แผ่น ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,330.00 บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. แปรงทาสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,054.40 บาท (สองพันห้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. แปรงทาสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,108.80 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. แปรงทาสี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 8 โหล ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,163.20 บาท (หกพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. สก๊อตไบร์ ขนาด 6 นิ้ว ยาว 32 เมตร จำนวน 2 ม้วน ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,560.00 บาท (แปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. ชุดน้ำยาเช็ครอยร้าว (2 กระป๋อง/ชุด) จำนวน 12 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 16,692.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. ลวดปัด ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 12 อัน ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 12,198.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. แปรงทองเหลือง ถ้วย ขนาด 2 นิ้ว แกน 1/4 นิ้ว จำนวน 60 อัน ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,346.00 บาท (แปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. แปรงทองเหลือง จำนวน 4 กล่อง ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568.00 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
9. แผ่นตัดเหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ยี่ห้อ NKK จำนวน 50 แผ่น ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,605.00 บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
10. แผ่นตัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ NKK จำนวน 30 แผ่น ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,494.00 บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
11. กระดาษทรายเบอร์ 240 จำนวน 1,000 แผ่น ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 20,330.00 บาท (สองหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 87,119.40 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
130
งบประมาณ 496480 บาท
496,480.00
2561-202
รายการที่ 1. ชุด Start Engine Control Box (ใช้งานแทนกล่อง 565 และกล่อง 908 เดิม) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 16 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.เอ.ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ชุด Start Engine Control Box (ใช้งานแทนกล่อง 565 และกล่อง 908 เดิม) ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 16 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.เอ.ซัพพลาย แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)  เป็นเงินทั้งสิ้น 496,480.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 496,480.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ :
131
งบประมาณ 99296 บาท
99,296.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 99,296.00 บาท

ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 99,296.00 บาท


รวม 99,296.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.511.ต./2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561
132
งบประมาณ 92020 บาท
92,020.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท

รวม 92,020.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.491.ต./2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
133
งบประมาณ 11959999 บาท
11,959,999.00
2561-104
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Rotor,Re-Coil และด้าน Excite พร้อมเปลี่ยน Laminated Core
ด้าน Excite Stator ,Re-Coil ด้าน Main และ Excite พร้อมเปลี่ยน Laminated Core ด้าน Main
และด้าน Excite ประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน ของ Traction Generator Model
HE43477-04NR สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 4 ลูก
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 11,959,996.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2. บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 12,438,398.96 บาท
ผู้เสนอราคา 3. บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 12,558,000.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Rotor,Re-Coil และด้าน Excite พร้อมเปลี่ยน Laminated Core
ด้าน Excite Stator ,Re-Coil ด้าน Main และ Excite พร้อมเปลี่ยน Laminated Core ด้าน Main
และด้าน Excite ประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งาน ของ Traction Generator Model
HE43477-04NR สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 4 ลูก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 11,956,000.00 บาท

รวม 11,956,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
134
งบประมาณ 3955362 บาท
3,955,362.00
2561-002
รายการที่ 1. Connecting Rod Kit 114662K002 (D4-DRC-0579) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 624,024.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 706,200.00 บาท

รายการที่ 2. Piston Ring Set LP 116176 (D4-DRC-0580) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 140,2770.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 160,500.00 บาท

รายการที่ 3. Piston Ring Set HP 116177 (D4-DRC-0581) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 103,683.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 128,400.00 บาท

รายการที่ 4. Piston LP 114563 (D4-DRC-0582) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 181,044.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 208,650.00 บาท

รายการที่ 5. Piston HP 116159 (D4-DRC-0583) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 295,962.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 353,100.00 บาท

รายการที่ 6. Gasket set 114772 (D4-DRC-0584) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 196,773.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท

รายการที่ 7. Valve Plate Assembly LP 116162X (D4-DRC-0585) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 307,518.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 395,472.00 บาท

รายการที่ 8. Valve Plate Assembly HP 116163X (D4-DRC-0586) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 233,367.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 279,270.00 บาท

รายการที่ 9. Intake Unloader HP 114655X2 (D4-DRC-0587) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 103,683.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 121,980.00 บาท

รายการที่ 10. Intake Unloader LP 111591X4 (D4-DRC-0588) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 114,597.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 144,450.00 บาท

รายการที่ 11. Crank Shaft Compressor P/N 116184 (D4-DRC-0792) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,026,237.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วี.พี.เอ.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,232,640.00 บาท
รายการที่ 1. Connecting Rod Kit 114662K002 (D4-DRC-0579) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 624,024.00 บาท

รายการที่ 2. Piston Ring Set LP 116176 (D4-DRC-0580) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 140,2770.00 บาท

รายการที่ 3. Piston Ring Set HP 116177 (D4-DRC-0581) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 103,683.00 บาท

รายการที่ 4. Piston LP 114563 (D4-DRC-0582) จำนวน 30 ชุด
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 181,044.00 บาท

รายการที่ 5. Piston HP 116159 (D4-DRC-0583) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 295,962.00 บาท

รายการที่ 6. Gasket set 114772 (D4-DRC-0584) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 196,773.00 บาท

รายการที่ 7. Valve Plate Assembly LP 116162X (D4-DRC-0585) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 307,518.00 บาท

รายการที่ 8. Valve Plate Assembly HP 116163X (D4-DRC-0586) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 233,367.00 บาท

รายการที่ 9. Intake Unloader HP 114655X2 (D4-DRC-0587) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 103,683.00 บาท

รายการที่ 10. Intake Unloader LP 111591X4 (D4-DRC-0588) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 114,597.00 บาท

รายการที่ 11. Crank Shaft Compressor P/N 116184 (D4-DRC-0792) จำนวน 30 ชุด
ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,026,237.00 บาทรวม 3,327,165.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกัน 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ และต่ำกว่าราคาประเมินร้อยละ 15.88
สัญญาเลขที่ :
135
งบประมาณ 99510 บาท
99,510.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท

รวม 99,510.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.490.ต./2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
136
งบประมาณ 80357 บาท
80,357.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 80,357.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 80,357.00 บาท

รวม 80,357.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.488.ต./2561 ลงวันที่ 07 กันยายน 2561
137
งบประมาณ 89880 บาท
89,880.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท

รวม 89,880.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.487.ต./2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561
138
งบประมาณ 99275 บาท
99,275.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เนสนอ 99,275.00 บาท
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ปรับปรุงห้องพักพนักงานรถจักร จำนวน 1 งาน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด ราคาที่เนสนอ 99,275.00 บาท
รวม 99,275.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.494.ต./2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
139
งบประมาณ 600000 บาท
599,949.00
2561-104
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Crank Shaft ของ Compressor Knorr VV160/200-2 จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 599,940.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Crank Shaft ของ Compressor Knorr VV160/200-2 จำนวน 30 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 599,940.00 บาท

รวม 599,940.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
140
งบประมาณ 489500 บาท
489,500.00
2561-202
ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถโบกี้จ่ายเงิน หมายเลข 4 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอนจิเนีย จำกัด เสนอราคา 489,500.00 บาท
ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถโบกี้จ่ายเงิน หมายเลข 4 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอนจิเนีย จำกัด เสนอราคา 489,500.00 บาท


รวม 489,500.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.473.ต/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
141
งบประมาณ 847440 บาท
1,000,000.00
2561-002
1. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เพาเวอร์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 847,440.00 บาท
2. บริษัท เอนเนอแคร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 864,560.00 บาท
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 980,000.00 บาท
อนุมัติให้จัดซื้อแบตเตอรี่ 12 Vdc. 40 A จำนวน 400 ลูก จาก บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เพาเวอร์ โพรไวด์เดอร์ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว ราคาลูกละ 2,118.60 บาท จำนวน 400 ลูก รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 847,440.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รวม 847,440.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
142
งบประมาณ 488000 บาท
488,000.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบ แปซิฟิก หมายเลข 850 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอนจิเนีย จำกัด เสนอราคา 488,000.00 บาท
ว่าจ้างซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบ แปซิฟิก หมายเลข 850 จำนวน 1 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ว.เวิร์ก ไลค์ เอนจิเนีย จำกัด เสนอราคา 488,000.00 บาท

รวม 488,000.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.472.ต/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
143
งบประมาณ 1100000 บาท
999,199.98
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 124,895.75 บาท

บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 999,166.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 999,166.00 บาท


รวม 999,166.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน ( 999,199.98 - 999,166= 33.98 บาท) หรือคิดเป็นประมาณ 0.0034% ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
144
งบประมาณ 499797 บาท
499,797.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 ราคาที่เสนอ 499,797.00 บาท
จัดซื้อ รองเท้านิรภัย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 692 คู่
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 ราคาที่เสนอ 499,797.00 บาท

รวม 499,797.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.302.ต./2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
145
งบประมาณ 599200 บาท
599,200.00
2561-002
1.ชุดกรอบ Head Light Cover รถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน 20 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 599,200.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.ชุดกรอบ Head Light Cover รถดีเซลราง THN.,NKF. จำนวน 20 ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วี ไอ พี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 599,200.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 599,200.00 บาท
บริษัทฯ เสนอตัวอย่างถูกต้องตรงตามความประสงค์ของทางการ ฯ และราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
146
งบประมาณ 1874993 บาท
1,874,993.00
2561-201
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาคันละ 1,250.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด 1,950,000.00 ราคาคันละ 1,300.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ราคาคันละ 1,250.00 บาท จำนวน 1,500 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,875,000.00 บาท

รวม 1,875,000.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด สูงกว่าราคาประเมิน(1,875,000.00-1,874,993.00)=7.00 บาท คิดเป็น 0.0004% แต่ไม่เกิน 10% ของราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
147
งบประมาณ 5998420 บาท
5,998,420.00
2561-104
1. หม้อเพลา แคร่ Y-25 (ซื้อใหม่) ตามแผนผังเลขที่ MSZ9-04-10-001 จำนวน 400 หม้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 5,998,420.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. หม้อเพลา แคร่ Y-25 (ซื้อใหม่) ตามแผนผังเลขที่ MSZ9-04-10-001 จำนวน 400 หม้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,998,420.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 5,998,420.00 บาท
บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตามที่ทางการฯกำหนด ราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
148
งบประมาณ 19260 บาท
19,260.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย ราคาที่เสนอ 19,260.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทองแสงไทย ราคาที่เสนอ 19,260.00 บาท

รวม 19,260.00 บาท
เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.356.ส./2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
149
งบประมาณ 4240000 บาท
4,306,600.00
2561-202
บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,250,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และปรับปรุงสายส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคมควบคุมการเดินรถ พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.263/1 - กม.270/14 ระหว่างสถานีทับกฤช - สถานีคลองปลากด ในเส้นทางสายเหนือ ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,240,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

รวม 4,240,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
150
งบประมาณ 1476600 บาท
1,476,600.00
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม statodyne Battery Circuit ของรถจักร ALSจำนวน 20 Sets.
ผู้เสนอราคาบริษัท ดาเวน จำกัด เสนอราคา 1,476,600.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม statodyne Battery Circuit ของรถจักร ALSจำนวน 20 Sets.
บริษัท ดาเวน จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,476,600.00 บาท

รวม 1,476,600.00 บาท
บริษัท ดาเวน จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายเดียว ข้อเสนอตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
151
งบประมาณ 830987.98 บาท
830,987.98
2561-104
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า แสงสว่าง รถ บชส. จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 80,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 69,015.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 828,180.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 828,180.00 บาท


รวม 828,180.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (830,987.98 – 828,180.00) = 2,807.98 บาท คิดเป็นประมาณ 0.33% ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
152
งบประมาณ 99510 บาท
99,510.00
2561-202
รายการที่ 1. น้ำยาล็อคเกลียว Loctite 243 ขนาด 50 ml/หลอด จำนวน 48 หลอด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 39,547.20 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. น้ำยาล็อคเกลียว Loctite 263 ขนาด 50 ml/หลอด จำนวน 48 หลอด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 40,060.80 บาท (สี่หมื่นหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. น้ำยาซีลปะเก็นยาง Permatex 98D จำนวน 24 กระป๋อง ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,902.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. น้ำยาล็อคเกลียว Loctite 243 ขนาด 50 ml/หลอด จำนวน 48 หลอด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 39,547.20 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. น้ำยาล็อคเกลียว Loctite 263 ขนาด 50 ml/หลอด จำนวน 48 หลอด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 40,060.80 บาท (สี่หมื่นหกสิบบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. น้ำยาซีลปะเก็นยาง Permatex 98D จำนวน 24 กระป๋อง ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 19,902.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,510.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
153
งบประมาณ 1400000 บาท
1,399,996.56
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 400 ชุด อุปกรณ์ชุดล็อกเตียงนอนรถ บนท., บนท.ป
ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,391,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,399,132.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,391,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,391,000.00 บาท


รวม 1,391,000.00 บาท
- บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบตัวอย่างแล้ว ใช้การได้ บริษัทฯ มีผลงานเคยจำหน่ายให้ทางการฯ ใช้งานมาแล้ว จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิมพิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกับราคาประเมิน 8,996.56 บาท (1,399,996.56 – 1,391,000.00) หรือต่ำกว่า 0.64% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
154
งบประมาณ 410238 บาท
410,238.00
2561-202
ชุด Body Protection Equipmients of Personl จำนวน 213 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 410,238.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชุด Body Protection Equipmients of Personl จำนวน 213 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 410,238.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 410,238.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท ตามกฎทรวง
สัญญาเลขที่ :
155
งบประมาณ 1275000 บาท
1,274,209.50
2561-201
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) 850 ชุด Pedestal Wear Plate Complete KW-20, KHM-L, TS-209, KH-56
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ ราคาที่เสนอ 1,273,300.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 2,273,750.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,286,942.50 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ จำนวนเงิน 1,273,300.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,273,300.00 บาท


รวม 1,273,300.00 บาท
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 15 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ตรวจสอบตัวอย่างแล้วสิ่งของถูกต้องใช้การได้ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้วมีราคาต่ำกว่าราคาประเมิน 1,700.00 บาท (1,275,000.00 – 1,273,300.00) หรือต่ำกว่า 0.13% จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
156
งบประมาณ 242676 บาท
242,676.00
2561-202
บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เสนอราคาเมตรละ 404.46 บาท
บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ราคาเมตรละ 404.46 บาท จำนวน 600 เมตร

รวม 242,676.00 บาท
บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/309ญ./2561 ลว. 10 กันยายน 2561
157
งบประมาณ 150035.4 บาท
150,035.40
2561-202
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเครื่องละ 25,005.90 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเครื่องละ 25,005.90 บาท จำนวน 6 เครื่อง

รวม 150,035.40 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/290ญ./61 ลว. 10 กันยายน 2561
158
งบประมาณ 134820 บาท
134,820.00
2561-202
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเมตรละ 224.70 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเมตรละ 224.70 บาท จำนวน 600 เมตร

รวม 134,820.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการฯ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/282ญ./61 ลว. 10 กันยายน 2561
159
งบประมาณ 377100 บาท
377,100.00
2561-202
บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคาที่ รวมจำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 377,100.00 บาท
บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคาที่ รวมจำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 377,100.00 บาท รายเดี่ยว

รวม 377,100.00 บาท
บริษัท กันตฤทัย จำกัด เสนอราคาที่ รวมจำนวน 3 เดือน เป็นเงิน 377,100.00 บาท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรายละเอียดทางเทคนิคที่ทางการกำหนดได้
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/วผล.2/ ส.126/2561
160
งบประมาณ 2000000 บาท
1,999,958.40
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Electronic card for motor temperature panel (MTP) (4 Cards/Set) จำนวน 8 ชุด สำหรับรถจักร GEA
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,999,952.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Electronic card for motor temperature panel (MTP) (4 Cards/Set) จำนวน 8 ชุด สำหรับรถจักร GEA
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,999,952.00 บาท

รวม 1,999,952.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอรายเดียวยอมรับเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
161
งบประมาณ 457425 บาท
457,425.00
2561-202
รายการที่ 1. Cap Safety For Main Engine Type 1 ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 15 pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 457,425.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Cap Safety For Main Engine Type 1 ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 15 pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 457,425.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 457,425.00 บาท
บริษัท ทรานโซลูชั่นเอ็นจิเนีย จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
162
งบประมาณ 6409200 บาท
6,174,000.00
2561-104
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Rotor,Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite ของ Traction
Generator Model HE4377-04NR สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 12 ลูก
ผู้ะเสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 6,174,000.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อม Rotor,Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite ของ Traction
Generator Model HE4377-04NR สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 12 ลูก
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวนเงิน 6,174,000.00 บาท

รวม 6,174,000.00 บาท
บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
163
งบประมาณ 4364958 บาท
4,364,958.00
2561-002
สิ่งของ เครื่องวัดพิกัดสามมิติแบบพกพา (Portable Coordinate Measuring Machines : CMM) ใช้งานที่ ผมส. (งทป.เลขที่ 26/2561) จำนวน 1 ชุด
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 4,322,800.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท ยูนิเวอร์ซัลโฮลดิ้ง จำกัด ไม่ปรากฏราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ 4.6 และ ตาม Spec. SRT Specification NO. R - 157/2561 ข้อ 2.5 , 3.1 (2)
3. บริษัท เอส ที กรุ๊ป 623 อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด ไม่ปรากฏราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ 4.1 , 4.2 , 4.6 และ ตาม Spec. SRT Specification NO. R - 157/2561 ข้อ 2 (1) , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 3.1 (2) , 3.1(11) , 3.1 (12) , 3.1 (13) , 3.1 (14) , 3.2 (1) , 3.2 (2) , 3.3 (1) , 3.3 (2) , 3.3 (3) , 3.4 (1) , 3.4 (2) , 3.4 (3) , 3.4 (4) , 3.4 (5) , 3.4 (6) , 3.4 (7) , 3.4 (8) , 3.5 , 3.6
4. บริษัท ดับบลิว.อาร์.พรีซิชั่น จำกัด ไม่ปรากฏราคาที่เสนอ เพราะผิดเงื่อนไขตามร่างขอบเขตของงาน ข้อ 4.1 , 4.2 , 4.5 , 4.6 และ ตาม Spec. SRT Specification NO. R - 157/2561 ข้อ 2.5 , 3.1 (2) , 3.1 (4) , 3.3 (1)
สิ่งของ เครื่องวัดพิกัดสามมิติแบบพกพา (Portable Coordinate Measuring Machines : CMM) ใช้งานที่ ผมส. (งทป.เลขที่ 26/2561) จำนวน 1 ชุด
1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขาย 4,299,260.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 4,299,260.00 บาท
เพราะบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ เสนอต่ำกว่าราคาที่ได้ประเมินไว้เท่ากับ 1.57 %
สัญญาเลขที่ :
164
งบประมาณ 1235850 บาท
1,235,850.00
2561-104
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Suction, Delivery Valve ของ Compressor vv160/200-2 จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 1,235,850.00 บาท
รายการที่1 ว่าจ้างซ่อม Suction, Delivery Valve ของ Compressor vv160/200-2 จำนวน 30 Sets.
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 1,235,850.00 บาท

รวม 1,235,850.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ยื่นข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
165
งบประมาณ 1893900 บาท
1,893,900.00
2561-001
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,893,900.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคา 1,893,900.00 บาท

รวม 1,893,900.00 บาท
เสนอราคาเพียงรายเดียว สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
166
งบประมาณ 560320.05 บาท
560,320.05
2561-201
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม DC-DC Converter ของรถจักร GEA 20 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี เสนอราคา 558,540.00 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม DC-DC Converter ของรถจักร GEA 20 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี เป็นจำนวนเงิน 558,540.00 บาท

รวม 558,540.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นคูน เทคโนโลยี เป็นผู้เสนอราคารายเดียวยอมรับเงื่อนไขของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
167
งบประมาณ 1108706 บาท
1,085,408.00
2561-104
รายการที่1. Inner Coil Spring แคร่ Ride Control KHM จำนวน 317 ขด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,085,408.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่1. Inner Coil Spring แคร่ Ride Control KHM จำนวน 317 ขด ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,085,408.00 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,085,408.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาเงื่องไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
168
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
169
งบประมาณ 3762120 บาท
3,762,120.00
2561-104
1.JUMPER RECEPTACLE ASSEMBLY ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,762,120.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
1.JUMPER RECEPTACLE ASSEMBLY ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอขาย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,762,120.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 3,762,120.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ผ่านการพิจารณา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด ราคาเท่ากับราคาประเมิณ
สัญญาเลขที่ :
170
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
171
งบประมาณ 485245 บาท
485,245.00
2561-202
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 165 จำนวน 1 คัน
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 485,245.00 บาท
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข 165 จำนวน 1 คัน
บริษัท เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 485,245.00 บาท

รวม 485,245.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกินตามวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ.มาตรา 56 (2)(ข)
สัญญาเลขที่ :
172
งบประมาณ 8000000 บาท
4,868,500.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างซ่อมวาระหนักโครงสร้างตัวรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 10 คัน
1. ผู้เสนอราคา บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคา 486,850.00 บาท
2. ผู้เสนอราคา บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 492,200.00 บาท
รายการที่ 1. จ้างซ่อมวาระหนักโครงสร้างตัวรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 10 คัน
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด จำนวนเงิน 486,850.00 บาท

รวม 4,868,500.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการและเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
173
งบประมาณ 57266.66 บาท
57,266.66
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,266.66 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาท หกสิบหกสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

รวม 57,266.66 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม ที่เสนอราคาค่าจ้างเท่ากับราคาจ้างเดิม (ตามสัญญาจ้างเดิม) เป็นเงิน 28,633.33 บาท/เดือน
สัญญาเลขที่ :
174
งบประมาณ 171200 บาท
171,200.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,200.-บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว (ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน)
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ผู้รับจ้างรายเดิม) เป็นผู้เสนอราคา 171,200.-บาท (ราคาเท่ากับราคาตามสัญญาจ้างเดิม) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก (ระยะเวลาการจ้าง 2 เดือน)

รวม 171,200.00 บาท
เป็นผู้รับจ้างรายเดิม และเป็นผู้เสนอราคาเท่ากับราคาที่จ้าง ตามสัญญาจ้างเดิม (85,600.-บาท/เดือน)
สัญญาเลขที่ :
175
งบประมาณ 1599650 บาท
2,100,000.00
2561-002
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,599,650.00 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,801,000.00 บาท
3. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,899,088.50 บาท
4. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากแบตเตอรี่ที่เสนอไม่ตรงตามข้อกำหนดใน TOR
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,599,650.00 บาท

รวม 1,599,650.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
176
งบประมาณ 1977400 บาท
1,977,400.00
2561-104
1.บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,106,830.00 บาท
2. หจก.ยูโรเปี้ยนไทยเทรดดิ้ง เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,165,680.00 บาท
3. หจก.เอกรินทร์ บิสซิเนส ซัพพลาย เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 3,837,020.00 บาท
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 2,106,830.00 บาท

รวม 2,106,830.00 บาท
สิ่งของถูกต้องใช้การได้
สัญญาเลขที่ :
177
งบประมาณ 2300000 บาท
1,870,076.45
2561-002
รายการที่ 1. Oil Bath Air Cleaner สำหรับกรองไอดีของเครื่องยนต์ดีเซลราง THN จำนวน 55 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,889,754.00 บาท
รายการที่ 1. Oil Bath Air Cleaner สำหรับกรองไอดีของเครื่องยนต์ดีเซลราง THN จำนวน 55 Sets ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,870,076.45 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบหกบาทสี่สิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งเท่ากับราคาประเมิน

รวม 1,870,076.45 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรมจำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ จึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทยินดีปรับลดราคาให้เท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรจัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
178
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
179
งบประมาณ 2606113.4 บาท
3,218,000.00
2561-002
1. บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,606,113.40 บาท
2. บริษัท กิจการร่วมค้าชีวินซ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,649,000.00 บาท
3. บริษัท ด็อกเตอร์สมาร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 2,768,000.00 บาท
4. บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,000,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด ดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์และสายเคเบิลระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 2 ท่า ARI-Siemens สถานีบางซื่อ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,606,113.40 บาท (สองล้านหกแสนหกพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

รวม 2,606,113.40 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
180
งบประมาณ 0 บาท
.00
เชิญชวน
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ

รวม .00 บาท
สิ้นสุดระยะเวลาเผยแพร่ประกาศ
สัญญาเลขที่ :
181
งบประมาณ 5880000 บาท
5,489,100.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท สหถาวรซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 580,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 458,175.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 5,498,100.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,498,100.00 บาท


รวม 5,498,100.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาสูงกว่าราคาประเมิน ( 5,489,100.00 – 5,498,100.00 = 9,000.00 บาท) หรือคิดเป็นประมาณ 0.16%ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
182
งบประมาณ 1888550 บาท
1,337,500.00
2561-201
บริษัท วงค์สิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 960,860.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 530,720.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 530,720.00 บาท

รวม 530,720.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง สิ่งของถูกต้อง ใช้การได้ ตามข้อกำหนดของทางการและต่ำกว่าราคาประเมิน ร้อยละ ๖๐.๓๒
สัญญาเลขที่ :
183
งบประมาณ 2772720 บาท
2,772,720.00
2561-005
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 1,000 ชม. วาระ A จำนวน 48 ครั้ง (เครื่อง)
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 2,772,720.00 บาท
รายการที่ 1. ว่าจ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 1,000 ชม. วาระ A จำนวน 48 ครั้ง (เครื่อง)
บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 2,772,720.00 บาท

รวม 2,772,720.00 บาท
บริษัท มงคล เอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นผุ้เสนอราคารายเดียว ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและเท่ากับราคาประเมินแต่ไม่เกิน 10%
สัญญาเลขที่ :
184
งบประมาณ 1500000 บาท
1,344,455.00
2561-202
รายการที่ 1 อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve No.I 67252 จำนวน 70 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอต่อหน่วย 17,950.00 บาท
รายการที่ 1 บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,344,455.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,344,455.00 บาท


รวม 1,344,455.00 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
185
งบประมาณ 259200 บาท
259,200.00
2561-202
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาแผ่นละ 0.48 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาแผ่นละ 0.48 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เช่าเดือนละ 45,000 แผ่น เป็นเงิน 259,200.00 บาท

รวม 259,200.00 บาท
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี.เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ
พร้อมส่งของตามกำหนดฯควรให้เช่าจากผู้เสนอราคาดังกล่าวต่อไป
สัญญาเลขที่ :
186
งบประมาณ 715000 บาท
610,000.00
2561-104
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาที่เสนอ 671,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนเงิน 610,000.00 บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000.00 บาท


รวม 610,000.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ จึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทยินดีปรับลดราคา (671,000.00 – 610,000.00 ) = 61,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 478,909,117.23 บาท