ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1735/7/0338/2561
21 มีนาคม 2561
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ยธ.1735/7/0337/2561
21 มีนาคม 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1734/7/0278/2561
การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ประเภทบัญชี 235-0114 จึงดำเนินการปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.โรงงานและโรงซ่อมรถจักรที่ สรจ.ลำปางและปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนโรงซ่อมรถจักรที่ สรจ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีนาคม 2561
37
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/226/2561
13 มีนาคม 2561
158
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1520/9/บด.01/2561
13 มีนาคม 2561
167
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1640/7/121.1/2561
8 มีนาคม 2561
218
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๑๔๖/๒๕๖๑
6 มีนาคม 2561
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/193/2561
5 มีนาคม 2561
231
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/191/2561
1 มีนาคม 2561
177
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/190/2561
1 มีนาคม 2561
166
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/189/2561
1 มีนาคม 2561
154
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๒/๒๕๖๑
8 กุมภาพันธ์ 2561
337
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๖๑/๒๕๖๑
8 กุมภาพันธ์ 2561
289
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ