ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๘/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดส.๒๕๐๐/๘๓๗/๒๕๖๑
19 กันยายน 2561
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1735/19/1175/2561
19 กันยายน 2561
28
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ยธ.1734/7/1147/2561
19 กันยายน 2561
43
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
บฟ.ป.610013
19 กันยายน 2561
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
บฟ.ป.610014
19 กันยายน 2561
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1732/19/256/2561
18 กันยายน 2561
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1732/19/255/2561
18 กันยายน 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1734/7/1134/2561
18 กันยายน 2561
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1734/7/1132/2561
18 กันยายน 2561
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1702/19/019/2561
18 กันยายน 2561
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1735/19/1168/2561
18 กันยายน 2561
33
ยกเลิกประกาศ
13
รฟ.ยธ.1721/19/457/2561
18 กันยายน 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1733/7/736/2561
18 กันยายน 2561
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
P61060026666
18 กันยายน 2561
120
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1620/7/จ.231/2561
17 กันยายน 2561
47
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1620/7/จ.230/2561
17 กันยายน 2561
42
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1702/7/016/2561
17 กันยายน 2561
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1735/7/1146/2561
12 กันยายน 2561
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/844/2561
3 กันยายน 2561
161
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1733/7/672/2561
31 สิงหาคม 2561
135
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/756/2561
17 สิงหาคม 2561
224
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/770/2561
15 สิงหาคม 2561
162
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/708/2561
25 กรกฎาคม 2561
254
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/552/2561
13 มิถุนายน 2561
388
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 24 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 7 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ