( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี - นาทา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ บส.628/2555
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินที่ระหว่างสถานีอุดรธานี –
            นาทา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจ ดังปรากฏตามแผนผังแนบ
            ท้ายประกาศนี้ และมีเงื่อนไขโดยย่อดังนี้
            1. พื้นที่ให้เช่า 10,337.50 ตารางเมตร
            2.ให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ ตามขนาดพื้นที่เช่าไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ
            343.84 บาท เป็นเงินค่าธรรมเนียมจัดประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,554,450.00 บาท
             3. ต้องเสนอค่าเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์ตามขนาดพื้นที่เช่า ปีแรกไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 9.87 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเช่าปีแรกไม่น้อยกว่า 102,032.00 บาท และมีอัตราเพิ่ม 15% ทุก 5 ปีทั้งนี้ไม่รวมค่าภาษีฯ
            4. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ พร้อมส่วนควบให้แล้วเสร็จ
            ภายในกำหนด 3 ปี และสัญญาเช่าที่ดินเพื่อจัดหาประโยชน์มีกำหนด 20 ปี
            5. จำหน่ายเอกสารเสนอราคาถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 ราคาชุดละ 50,000.00
            บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7
             6. ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ถึงเวลา 14.00น.
            7. ประกาศรายชื่อผู้เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคในวันที่ 22 กุมภาพันธ์
            2556 เวลา 9.30 น. และเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ กรุงเทพมหานคร
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด หรือติดต่อซื้อชุดเอกสารเสนอราคาที่ฝ่ายบริหารทรัพย์สินชั้น 5 การรถไฟแห่งประเทศไทย หลังกองบังคับการตำรวจรถไฟ นพวงษ์ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2220-4060 , 0-2220-4052 หรือที่ทำการ
            กองจัดการเดินรถเขต 2 บริเวณสถานีนครราชสีมา ชั้น 2 (044) 246 - 035 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ทุกวันทำการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  11  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2555

( ลงนาม ) ไพศาล ทรัพย์รุ่งโรจน์
( นายไพศาล ทรัพย์รุ่งโรจน์ )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายนคร เจียมตระกูล )
พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน ๗
11/12/2555 15:01:18