( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการพัสดุ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง รถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑๕ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ พด./ปซ.56008
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายการพัสดุ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ รถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑๑๕ คัน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รถโดยสาร” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

      รถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ (Passenger Coach Set) ตาม SRT Specification No.SP – 28/2554 Revision 3
      จำนวน ๑๑๕ คัน

ราคากลาง 4,719,000,000.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ รฟท. และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการและ รฟท.
      ๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      ๕.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ รฟท.
      ๖.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติบุคคลไทยหลายรายร่วมกันเป็นกลุ่ม ผู้ร่วมค้า โดยสมาชิกในกลุ่มผู้ร่วมค้านั้นจะต้องรับผิดร่วมกันและแทนกันในทุกกรณี ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องร่วมกับนิติบุคคลไทยอย่างน้อย ๑ราย ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า ทั้งนี้ บริษัทผู้นํา (Leading Company) ของกลุ่มผู้ร่วมค้าต้องเป็นนิติบุคคลไทย และกลุ่มผู้ร่วมค้าหากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาจะต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามกลุ่มผู้ร่วมค้าต่อกรมสรรพากร ก่อนวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
      ๗.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ที่มีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา
       - กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลรายเดียวต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)
       - กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกลุ่มผู้ร่วมค้า (Joint Venture) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท)
      • บริษัทผู้นำ (Leading Company)จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท)
      • บริษัทผู้ร่วมค้าอื่น (Each of other partners) จะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านบาท (ร้อยล้านบาท)
      ๘.ผู้ประสงค์จะเสนอราคา (นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
      ๙. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา (นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
      ๑๐. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา(นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา) ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
      

            
             รฟท. จะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมใน วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประกวดราคา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนน รองเมือง แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หากผู้ประสงค์เสนอราคารายใดไม่เข้าร่วมประชุมตามกำหนดดังกล่าวจะยกเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม มาเป็นข้อต่อสู้ในภายหลังมิได้
             กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ เลขที่ ๙๗๙/๓-๔ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
             กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเปิดซองประกวดราคา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ (EMS)
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ในราคาชุดละ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ได้ที่ งานจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองการจัดหาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และบริหารสัญญา ชั้น ๒ อาคารที่ทำการฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑ ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th (หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๒๐-๔๖๖๙ คุณประวิทย์ฯ) ในวันและเวลาราชการ
            

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) นายประภัสร์ จงสงวน
( นายประภัสร์ จงสงวน )
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายประวิทย์ ประกอบกิจ )
พนักงานพัสดุ 7
01/04/2556 11:04:44