( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอโครงการจัดบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถกลุ่มขบวนรถเร็ว ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.2450/0790/2556
 
             ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะให้เช่าสิทธิจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถ กลุ่มขบวนรถเร็ว ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำหนด 3 ปี โดยวิธีเสนอโครงการจัดบริการ ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอโครงการ ฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ .-
            คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอโครงการ
            - ต้องเป็นนิติบุคคล
            - ต้องมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการตามประกาศเชิญชวนฯ นี้ได้
            - ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่น้อยกว่า 5,000,000.-บาท
             กำหนดขายเอกสารฯ และยื่นซองเสนอโครงการ
             ขายเอกสารประกอบการยื่นเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 21
            พฤษภาคม 2556 ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ชุดละ 5,350.- บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และกำหนดยื่นซองเสนอโครงการฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานควบคุมสัญญาและการเช่าสิทธิ กองโดยสาร ศูนย์วิชาการ
            และพัฒนาการขนส่ง ฝ่ายการเดินรถ ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. โทร. 02 – 621 – 8701 ต่อ 824 – 5227 , 5350
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  25  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2556

( ลงนาม ) นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย
( นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย )
ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟฯ


สำเนาถูกต้อง
( นางพิศมัย กรแก้ว )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
29/04/2556 15:01:13